i Ç i N D E K îil E R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i Ç i N D E K îil E R"

Transkript

1 Sayfa: 1 i Ç i N D E K îil E R K.O H U S U 1- ilanlar 2- Teknik bilfriler Sayfa Ho : I.e TUTANAKLAR ;; a) İşe başlama tutânağı b) Kadastro tutanakları...e... ; c) 2 nci Madde tutanakları d) İşi>'bitirme tutanağı -. e e e e... iv. /rjs/v ' ' ( ' t^ff.-,

2 Sayfa: 2, İLANLAR. Bakanlık Olurunun tarihi:.5«l#19a4.... OU.y UJI : Radyo haber bülteninin tarihi: 1), 2). İ Ş Ş 4.' /;İlanın yaoıldığı resmi gazetenin: DTarihi,Sayısı: m m -İ/Vy 2)Tarihi24.?.4??4,sayıeı:19^51. llnnın ynoıîdnr,"'' ildo rnknn p-ünllik pnzotonin: ' - 1- Adı:...Îl-fîl-. Tarihi: Sayısı:tY7T... > Adı:.. Târihi:.^M-?»???.., S a y ı s ı.. ' ; ;İlanın yaoıldı^rı ilçede çıkan ;gunltik gazetenin: 1- Adı: Tarihi:»Sayısı: > 2- Adı: e, Tarihi :,Sayısı; Mutad vasıta ile yaoılan ilanları tevsik eden belgelerin: 1- Adı:... Tarihi: Sayısı:. 2- Adı: e.., Tarihi:»Sayısı:.. İlgili cöyde yaoılan işe başlama ilanının tarihi: Bitişik bajıdııfiiiıı m e köylerde. yaoılan işe başlama ilanının: 1- KcyU:..9 ^r., Tarihi: 2- Köyü 3- Köyü ^ ^ ^ Tarihi-...e» Tarihi 4- Köyü e e e Tarihi* Odabaşı E%ttt K^şçiler faı?lhitl3.5.i Sınırlamanın ve 2 nci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili U'ijjtll'yü'e'/Köyde ilân edildinine dair alınan askı mazbatasının tarihlî...o %.1. h tb!. : ^ y

3 Soyfı^ I 3 T K K N i K J3" i L C i. l k H.;,:;.-. A) ilrrlli haritalar: '. AnteO^ 1-1/ ö l ç e k l i H ^ Ş - Ö A 3;: 2-1/5.000 ölçekli : totolara. 3-1/5.000 dep büyuk ölçekli: B) Kullanılan ortnlamn... ölçekli lıavn fotogroflarınin: Fİ İm No ; Î Reaim T!o : 347 : ' 345 ; '. 350, * ' \ \ ftlâ li 2oyf23 :. C) Kullanılaa ölçü aletinin cinoi, nurra^a^anı: ' I ı.. D) Orman sınır noktalarına verilen r^^umarcilar: 1- Ormanın dış ve iç sınırını teiljkil eden" poligonlara: numaradan (..) numart'?y3 kadar mliteselsil numara verilmiştir. 2-2/B Maddesi uygulanan yerlerin!-,ifiırını teşkil eden poli- Kumnrodan.) nuniarny:. kadar muteselsil numara verilmiştir o İş bu suret. T > V / -.v

4 SAYFA t # m'umâk MÖ t 1 IP BAŞLıAM FVTAıADS 'Ssrm Omm Kö^flezl Bakanlıimm 3*1984 tarih 6 sa^rilt%.luflan 12, tarîiı 3/067? sayıli iş.îb^ 11. Aa» tâl^m ıliimesle.. üç.ei samrlan içinâ.bıalııoaıı ir. t^iu.. BvaxTXmmmx m İ744 sarsil Kaınma d. 2 aoi madâ. u^rgulaıaası yapılmış Sajrılı Kanmam 2896 Sayrılı Kanunla âe^^k 2 nd ^âesluiıı (B) fıkmsı ı^gııdâiaa çalıpıalan ile.rrelos sınırlâ&dınlması sapılmış o* hezsaagi bir &.âenl. orman sınırlan dışında İcalmış osıaanlanzı &adastxo0tizm r9 2/B sadd. uygulamasını yapıak Uzâr. Kmisy^onvmaz l.sâizll!aiştir# S<»!dsyoi}U!3Uzâa fama Oman t. K3^şlerİ Bakanl^ınca atanan Ko* miayctt Baaîcaaı Ms^eit Kîîıiç'm Koıalfyon OiMtneı öyesl îsaet Kafdı^mı İtuaatçı Oyasi Muaamr AZÎ20ai.ü*xam(20, göa ve 32 sa^ı olur il. t.dvir«b görevliîbeledlys Başkanlığının 15.10,19^ tarljı bila.ayılı yaeılanyla k.»isy<m tlyaıd olarak anlaşı» lan tüy. Hüs^rin 6BI0AY*m oalı^oa mahallind hassır bultmduklan ve bu suratı sayılı Ozman tmmamm 7 noi aaddaai uyarmoa kotnisyonıssu'» mm liîanuni kuniluiunpi tan^oalanmıa olduğu ve bilirkişi Hüseyin oğlu 1943 doğıaalu Halil BÖYÜK'îin hasır bulunduğu görüldü wgrılı Osman Kammumm 3 noi maddesin, g^ra tila ilanların Babanında mpıiraış v. kanuni suranin dolsıus olduğu anlaeılâıgmdan bu boldad. çalıpıalam başlanmasında teknik,idari ve htıkuki bir sakınea bultaımadığına dair bu tutanak rmhallinde taraf iiaısdan düsenlenersk İmsa altına alındı.l5«10« HO.ı.Ü omm KÂDÂsmo KOMÎSYOHÜ BAŞKJSI ORMASCI EİRAA^SI pb^ Möhaet ismet BüLüf Muaaffer ÂZIZöĞm İmm İsma İmza BILDI TR/EBT Hüseyin GMOAY İ^a BÎLÎHKI^ Halil BÜYffe imm OEMAÎÎ KADASfEOSütHJQ?AîîAĞt İAm I 5 Cl>if sınır) rofaiak m t 2 ORMAHU ASÎ ıbğribök-î OIMAKI îsîmmmjm ppm m t l/sooo ölçekll Antalya foto^îaf ŞEldf im m t *B.9A»346,347t348 BvTSle. bu belde sınırları içinde 7».»lu orman kadastro koffllsy<aıu 3U6 orman kanununa gîîre yapılan esm tahditin aplika yfflmmu yapaifibilahare bu belde sınırlan içinde 5653 sayılı yasaya göre maki tefrîh yapılan sahanın aplikssini yaplak maki sahalannı 6831 sayılı yasanın 1 «maddesine gsre orman sayılmayan yer olarak bırakılmış Clteki sahalan toprak tevsii komisyonu tarafından 4753 sayılı yasaya g3r» dağıtılmıs)ve 1744 sayılı yasa uygulaması yapılarak dosya Genel Müdörlüitoüaee tasdik ve arşive edilmiştiı^fif'l^ii^ Kmal8:r<^mmz yönetmeliğin ^ belde sınırlan ioiöde yapılacak çalı^mlarla İlgili mestia^mer^pm İstıral t2wiatt 0^.1 MMürlîİû Kadastro ve Mülkiyet M.resi İş^maE^^oı alınan 28,5.19^

5 Aa^ U. o ^ aayximayan mbalaraa orsıan niteliüââe îfîîi.yaai «örülan g.rqgl ves^m* aaki UtrîM U L ^ G6 SAYAU YAEA 11. & & FR^SL^^GÎ^ıŞL^^JA^JI îe^îı», s&^î^/ütfsî^!.^^!^ Vaimk boldefid aolki hudutları Içîaâ. le.ia& dw et onaanınâa omm ^astroeu yapsak tlaor. Kciimaamı» Mşkaaı Meha t KILig,Oımııex tîy. îset BüniT^SS^t^ S. ffi^ser fiyesi Hti0^a GASGAY olduğu hji. Sli^i fiaul Bîîyük ı?efakat alamrak Dîidaibaşı»«idinde SLŞ. b^aodî. f 6.Ç T^fî.ÖaMaB3jıaa İnaBöy-îjatısıada ayni ısaaıanda 1013 nö.îâ ^mûbxm tespitli 1612 no.lu parsel olarak tam Mltüfttae ormm olamk hfikam tescini papallntottsay-batiköfeslade 1 ao.lu O.S.noktaaı yeîlikaya tlberi» teels edildi. - Mttının tapulama parsellerini takibat sağ tatarafın maliye baainesl adana teıroit^ U lo03,l0o5,lw» t no.3u parseller oiraakttaere^udlple 1007 no.lu parselin kusey-^olu kösesine geldiği tespit edilerek yerlitoya f!.erine 2 n0«lu 0«S«noktası tesis edildi. Buradan onaan sınır hattının tapulama parseller^ takiben sağ ta* m m Iğrlbük*! Deırlet ormana, sol tazafm Staeyıaan GtİMÜş*. ait tarla vasfındas 641 no.lu parsel. İSB»İ1 Fidan*, ait l^la ırasfında 642 no.lu parsel^durmuşali Alkan*a ait tarla vasfında 643 no»lu parsel.bumua Bil* glliye ait tarla raefmâa 531 no«lu parsel elıaak ^ere takiple İolo no.lu parselin kusey-batı klîşesine geldiği tespit edilerek yerli kaya (İşerine 3 no.lu O, S.noktası tesis edildi. Buradan 07fl»n sınır hattının ^tfulam parsellerini takiben sağ ta«* safın Bğribtik»! Devlet orroı^tsol tazafın İsmail Bilgiliye ait tarla tasfında 1010 no«lu parsel Iaıail HMut*a ait tarla -rasfında 644 notlu parsel olaak üzere takiple 644 no.lu parselin g^ey-doğu ksşesine geldiği tespit edilerek 4 no.lu O.S»noktası yeriifcıya üzerine yazılarak rtlperlesmi. Buradan orman sınır hattının tapulaaa^parsellerinl takibea sağ ta* rafın Bğribtik-I deflet 0iiKmı,sol tarafın İmü Bilgiliye alt 1010, Dunmıs Bilgiliye ait Şai.Meiiif Hudut*» aitjfefâa vasfında 63? no,ltt ga^ sel olsak ieere takiple M^s Hudut*a ait 636 no«lu parselin gttoey-batı kaşesine geldiği tespit edilerek yerlitoyaürerine 3 no.lu O.S.noktası tesis edilerek r8perlendi. ^ _ Burhan orraan sınır hattının tapulama parsellerini takib ı se^ tamfaa Bğ^bük-I derlet orsamitsol tarafın ^ SApA t 7 Meais HMut'a ait 636 yine Memiş Hudut*a ait 638 no.lu pa^el ol^ tijiîî takiple 638 no.lu parselin gttaey îı^şeslnde 6 no.lu O.S.noktası yerükaya Buradan ügerin. orsıan tesis sınır edildi. hattının tapılaıaa parsellerinijbc ^ ^ ^ ^ takiben ^, ^^ s^ pıt edilerek yerlikaya üzerine 7 no.lu O.S.noktası tesis* Miıoı. ^ Buradan orıaan smır hattının tapulaıaa parsellerini takibm sag tarafın Eğrlbîîk-I devlet onaanı.sol tarafın Düden çayı olsak üzere 1014«1013Cl6l2Îno.lu parsellerin kenarlarını re çm akış yşıü tersle t^ Sple poligonm ^langıç noktası olan 1 no.lu O.S.noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Bttigün tesis edile» 1,2,3,4,5,6,7 no.lu O.S.noktalan yerli kaya olup O.S.noktalan oyularak yağlı boya ile yasıldı. Yukarıda açıklandığı Üssere bugün başlanan 1 no.lu O.S.noktasından 7 no.lu O.S.noktasına omdan da poligcmun başlangıç noktası olan 1 no.lu O.S.noktasına kator gidiş yönttoe göre sag taraf m orman olaz«k tespit edilen 1006 (İşletme imürlüğünün tap«i «aa tespitine itixazx ile /1421 sayı ile tasm kütüğttae teselli yapılıyor.) iş buiurc'ifeıci j ;,x 1 Ot

6 sam I? 1013CAatalya tapulama Mkiallginla 8.4*1982 göa 19aa./T5 08as,1982/^ İmmr 11. tapular dısa «larak baajakıij^ror.bu ka»arx yargitay t.îittîaik dairesi gtte 1982A2068 esaa.19^/105^ îsamy ile ooaylıy«p*lqaa?gıta3rajı îm kararana karsa,»aıraeıiay Icaımaf taslıiîa âa^asa açıyorlarjbtt yargatay T.laifcök dairesi 10»2,Î984 «öa 3.983A9984^ esas 9^Ae9? kazio? ile tapulaoa nfâhkeraeslaja kamsım. ffla^layim».)l014 (Aatalya tanulaıaa lıakiraliginia 9.4, ai/?2 esas 1982/29 karar ile taînübma dişi oaaaa olarak bırakalıyor.btt k&ms!% m g ı ^ 22,6,1982 göa 1982/?Ş?6 esa0,1982/79t3 kamp ile tapiîlfpa B»h* kemesinlji karansia mıaylıy^*)ao*lu parsellerizı mmm kadastro y^&et^ seliğinin 30/S aaddesi gereği derlet.xıaanx*s.i tamf İse &mm saya.!- mayaıı azabi olarak, BKYFA ı 8 saaaırlazıâınlmasuia aamrlar içiııde kalaaaıcilk ve topraklar hakkm** da verilecek kararlar saklı kalmak Üaere oy birliği İle kaıaa? verildi, Bi3 tutanak mhallisde direnlenerek okunduktan sonra imm altıısa alaaıdaa5* BAŞKAH OHTİAICÎ ÜYE ZİRAATÇI ffîffl M^et KILIÇ ismet BULUT luaaffer ÂZtZOĞm îm& İmm ima BHCÜM8H ÜYESİ Hüseyin Glî^Ay imssa BİLİMİ Sİ HaUl BÜYÜK isıssa OmîAl KâDASfROSU ÎUfAHAÖI (İQ S3mr) TüT&MAK 10 I 3 ORMAIîîH ADÎ f Eğribük-I Devlet Oıraanı KÜLLAKILAÎÎ PAFm 1 1/5000 SloekU Antalya 025-a2-II-^ fofoaraf?b ŞERİT HO t D,B.9/l»346,34Tt348 Vaarsak Beldesi samrlan İçinde bulunan Bgrib(îk-I devlet oîbiaıianm ĞJLŞ samrani te ktl eden poligonun kapantaasayla bu arsîanjii iç SAniranaa tcöin ve tespiti için Koraisyon Başk pı Meimet KILIÇ-Osıaanca. îîye Isıaet BULUT,Ziraatçı %e Muzaffer A2İEOGî0»Bel diye enetken Hüseyin GHÇAYMan teşekkül ed i k^syontaauaa bilirkişi Halil B ref^te alınarak Dîld^başa.»evkiinde bilirkişi tarafından Memiş HUDÜTİı ait old^ığıı bildirllm ve tapulama tespitinde de 640 no.lu paa?sel olarak apıa. aahfi tespit ile tescili yapılan tarlaya gelindi,yapılan inoel aede ilgili yer or an sayılmayan aıazi olarak tespit edildi,b«parsel için hesîıangi bir n^hkeme karan da tespit edilemedi «Bu paı^elin oanaanîa müşterek, SAYFA s 9 sazuza olantaız^-batıköşesinde bulunan yerli kayaya 8 no,lu 0,S.nok- Burada gidiş yönüne göre sol taraf kesinleşmiş yaajgı kararına göre devlet oıraanı sağ taraf ise Mefsiş Hudutla ait ö40 no.lu tapulama parseli olaoak şekildi örmen samr hattı tapulama parsel samnnı takiben gidileî^k bu parselin güney-dogu köşesine 9 no.lu O.S.noktası tapulama parselinin sınıranı ^iben bu parselin kuzı^-batı köşesinde poligonun başlangıç noktası olan 8 no.lu 0*S,noktasına geldiü tespit edildi.bj^leee poligon kapatıldı.bu kapalı poligona 1 no.lu parael numarası veı^ldi^ Bii^ün tesis edilen 8,$ no.lu 0,S,nokt^ta3Pİ^rli kaya olup O.S, ntımaa^aları oyularak yağlı boya ile yaaşûdii ^ i'ş

7 BAYFA i $ Yükanda açıklandığa tussr. lğribt&*i devlet oınaanı iç sajuıanâa t.8is dâila& 8 BO«lu O«S«nokta03Adan 9 no.lu O.SttZioktasizıa re tnıom bağlândıga 8 no.lu O^S.noktasijm kadar emırlmibmjk gidiş ydntîa. gsr. sol taraf kesialeşaa jras^a. karanjm göre âeidet ormanx Sai iı&mîm M.I3İŞ Hudut'a ait 460 no.lu ozmn say^lma^an pas^e.! oldııgıma ojrmztigi il. kaz^ verildi* Bu tutaîiak loahallinde dûseıılenerek ^kunâuktan s<m2a iıaea altım almd3..21»10a935 BAşoı mmcı tim zîraabji th leluîiet KILJjg îs»0t BÜLlîf tmmîîer AZİTİO^LU ^isıa imsa EHCtlI- î tîyesî HÜ3 2rln GEîîÇÂy imm BÎLtRKÎSÎ Halil boyok imsa KADASTRO TOTAIÎASI CdAş sımr) SAYFA ı 10 ^mialak 10 Î 4 ommm ADİ S E ribtlk-iî deflet ormam. mhusimll PAirm m t 1/5000 ölcekli Antalya 025-bl-î-a POTOGRAF E ŞERÎÎ m t B,B.9/lt346,347,343 Aatalm ili M rko2 ilçesi farsak beldesi aîîlki hudutları içind. kalan EgribUk-Il dq<9i.t oııaaniiıda osman kadastrosu ^pı^ üsere ko» misyonubius Başkan Mehmet KILIÇ,Ozraaneı üy İaeet BlTLüT^Ziraatçı mizaîfev i^îzmm^mnvta&n t^esi Hüseyin GSHÇAY olduğu hald bilisfeişi Halil Bt}Yt% ı^fakate alijsamk falken merkiime iş. başlandı. Eiribük*!! î^etl.t osım&mın lnı..3r-batxsınâa YILDIZ adım tespitli 535 no,lu tapu parselinin kussej-d^ v Ah.t fosös adına tespitli 534 no.lu pars^in (Kssinlaş^ yas^ı karamm göre o*«ıan)toıs^-bati kuşesind 10 no»lu 0,S.noktası yeili Ik^ üasrin tesis edil#- rak rsperlmıâi» Itoadan OBaan samr hattınan tapulama parsellerini takiben sağ tarafın Sğribfflı-ÎI de^et 03ssıanı(534 parseâîsol tarafın yol olsak tiîse re takiple 534 no#lu parselin Ku2ey-4o u kaşesinde sulama kanaletinde 11 no«lu 0,S,aoktası tesisle röperlendi. Buradan oı an saarr hattının tapolasm parsellerini takiben sağ taaafan lğribt!k-xx devlet ore9an!l(534 p ur8el)sqi tamfın ise ısıâıtelif şahıslara ait arasiler oltaak fîsere bu parselin d^ıgu ve gtin^ sınırlan boyunea ilerlenerek tm parselin C5İ4) güney batı köşesinde yol Üeerinde 12 no«lu O.S.noktası tesis ^ldi«buradan oraan sınır hattının "teıpulaîaa parsel sınınnı ve yolu takiben ^ tarafın Bgrlbük*!! devlet orraanıl 584)parsel sel tarafın ise yol ve ötesi Âli BHÖÎH'e ait tarla vasfanda 623 no.lu parse3.,sttl&mmn Aksu'ya ait tarla vasfında 622 no.lu parsel osjaak îübere yolu t^ple, Sâm t n Mehmet YIîıDI2*a ait 535 no.lu parselin gtîney-dogu köşesinde 13 no.lu O.S.noktası yerü ke^ üzerine tesis edilerek rdperlendi. Bumdan orman emir hattınm tapulasıa pe^sellni sağ tarafın -BğribtJk-Il'devlet oîwanı(534; parsel)»sol tarafın Mehıaet mdi2«^t aaraai olmak Üaere takiple 534 no.lu panelin kuaey-batı köşesine poligmun başlangıç noktasına gelinerek poli^şftt kapatıldı. İş bu ^

8 S&Ttk t 11 Bugün t.id..dil^ 10,12»13 ııo*lu Ö«S,noktal.m ytrli l^ı^ oltm oyulasok bıısra 11.^31 ııo«lu 0,S,ııokta8i is. m kanalotin. t^ia hom ü. Fâsalâı» Yukarıda acıklazıâıgı üsere 10 no.lu 13 no,lu 0«S, ıudctûaazı&»<ıraâan da pollgoayn başlangıç noktası olm 10 no.lu sıaa kaâar gidiş yazıtta. g3ve sağ tasmfan (S34 no«lt2 tapulaıoa parsalita» polasm S«4«1982 tarih 1980/671.sıusf 1982/33 kamp il. ozıaaıı.idtığum ^rar veriyor^yargıtaj 7»Hııkt2k Daireli tapulama laahkem.* İtinin feu karanai 19 2/11707 e^e 1982/10515 kamr ile onaylıyor» )ox!8atı kadastro ^Sn.taeliğinin ^/d maddesi g.r.ği devlet orssanı.aol taraf im onma. eayaj-raa^an mmmi olarak suurlandınlmsım oybirliği ile kamr erildi» Bu tutanak mahallinde dilsesılenerek okundt&tan sonra iııs^ altına almdı, 22,10,19^ BAŞKAÎÎ OÎIIAİCI Ih1 ZtBMl^l ÎİH Mehmet KIHÇ İsöset BULUT Musaffer AZÎ^OÎLîT İJ3sa imza imza ENCÜMEN ÜYESİ Hüseyin GIHÇAY İmssa BÎIÎEKÎŞİ Halil BÜYÜK İüim Sim i 12 ömm KA3)ASTR0 TÜTAMAÛl (Dış emir) TUîAlîAK MO 5 ORMMIÎK API Î Eğrİ"bîîk-III Sevlat ormanı KÜLİAHILAS PAFfA f Antalm 025-l)l"-I«aj,Antalya îî25-e-21-d FOTOĞRAF re ŞSEİÎ KO î »,B,9/İ Antalya îll Merkes beldesiîbiilki hudutlaja içinde kalan Eğribîîk-îll devlet oı-snaaında orsıan kadaetsxsöiı yapmak Üzere Kanisycmmuş Başkan Kaiımet KILIJÇ,Ormancı %e İsmet BüLUTiZlımatçı fer A^ZOÖLU Enotteıaı üyeeihüs^ln GBI^ÂY olduğu halde bilirkişi Halil BÜYÜK refakate alınarak Öksöz-Kap\j2 Tkilnde işe başlandı. Egribiik«III defvlet ortasaaının Kusey-batısında Maliye haainesi adına tespitli 442 no.lu tapu parselinin Kuaey-batı köşesinde 14 no»lu O, S. noktası yerlikaya üzerinde tespit edildi, Imımâan omrnn smır hattının tapulasb parsellerini takiben sag tarafın Eğribük-IÎI devlet orsıanı sol tarafın Maliye haeineai adına tespitli 447 no,lu parsel olsmk üzere ilerlenerek bu parselin doğusunda 443 no.lu parsel ile köşe yaptığı noktada 15 no.lu O.S,noktası yerli kaya ürerine tespit edildi* Buradan orımn smır hattının tapulaıaa parsellerini takiben sağda devlet ormanı, solda onaan sayılınayan asemimm olaoak şekilde 443, no»lu parsellerin dosu sınırlan boyunoa ilerl^ıea^ek 436 no«iu parselin güney-doğu köşesinde 16 no.lu O.S.noktası yerli kaya ügerine tespit edildi» Buradan ormn sınır hattının tapudama parselini takiben sağda devlet ormanı,solda orman sayılmayan arazile» olacak şekilda 435 no.lu pa2>-..un doğu sınırı boyunoa ilerlenerek bu parselin gtiney uç noîetasında 17 nâ.lu 0,S,noktası yerli kaya üsserine tesis edildi.

9 SAYFA t 12 Buraâan orrasn aıntr hat txam tapulam parsellerlai takiben as^âa âmet oîmnı,soiaa oıma sayajmyaa kadastro hajîlci, SAYFA t 13 taşiak.^liye haeineeî adına taepitli 4$7 oo.lu zeytinlik parsel olaeak şekild. 435 ve 436 no,lu tagu tespitli parsellerin batx smın boymea ilerl^ıerek sanırın geldiği 436 no.lu parkelin kusey-batı kösesinde 18 no.lu O,S.noktası yerli kaya Uaeriae tesis edildi. Buradan ortmn sınır hattının tapıûaıaa paı^ollsrial takiben sağ tazmin Bğribîik-III devlet oanaanı sol taıafın.lîalîye îîazinesi adına tespitli 437,Hasan MALDâM adma tespitli 438 ve kadastî» harici taşlık olcaktigeretakiple(442 no.lu parselin batı sınırı)poligonun baslaagıe noktası olan 14 no,lıı O.S.noktasma gelinerek poligcm kapatıldı, a'esis edilen 14,15,16.17,18 no.lu 0.S.noktala3?ı yerlikajra oltm OtS.nımıaralan oyıaarak yağlı boya ile yazıldı. i Vîikands a ıklandal ı üzere 14 no,lu O.S.noktesmaan 18 no.lu 0,S, noktasına,oradanda poligonun başlangıç noktası olan 14 nc.lu O.S.noktasına kadar gidif yönöne göre mg tarafın oman kadastro ysnetîaeli^inla 30/0 maddesi gereği devlet oımnı.( /1451 sayı ile tap» kö«tuğüne 1592 no.lu parsel olarak h(&men tebciline.442«îapu kütüg^e 9#3.1984/1285 sayı ile or[qaıa olarak tesciline,43^îapulanm mahkemesinin gfto 1981/13 e8a6.1982/47 kurar ile orraan,443-îapulaıaa ımiteıch. sinin 19aiA0 esas,1982/4l karar ile ontmn^tü» bu parsellesö la» leteıesi Ü^pulfiuaaya itiras davası açmıştır,;sol tamf ise orısan sayılraayan arassi olarak sınırlandırılıaasma oybirliği ile karar verildi. Bu tutanak aahalllnde duisealûiıer^ okımdıaktan sonra İMm altım alındı,28,10,1985 BAŞI-CAiî OamiGI İİTE ZİEAA'IÇI te. ylehsıet KÎLIÖ î^raet BULUT Muzaffer AZÎZaiIıÜ irassa imza iajsa EîîCÜÜI ÜYESÎ Hüseyin GElîgÂY imsa BÎLîmÜşt Ealil BÜYÜK imm 2/B lîadri: UYGüLAi 1 TOMAĞI SAYFA î 14 mitâmâk MÖ i ^ ^ ORHAmsiADI t İGRİBÜK Deırlet Orsanı KULLASILAa FÂFTA t 1/5000 ölçekli,antalya 025-a-04-b,ISPARfA 25-d-25-d FODOGHAFVî5 Ş33ÎT m t 346,347,348 D.B,9A Varsak Beldesi sınırlan içinde buluıma ve 1744 sayılı kanuna g8r«7 no.lu komisyon tamfmdan S2 tarihinde sınırlaması ve 2.B»dd«uy^aıaası yapılan Sğribîlk devlet omanınâa 6831 sayılı orîaan kanuamm 2/İ ioadde uyg^aması yapraak üsere Komisyon Ba^aaı liabmet KILig,Onaaaeı üye İemet BULüT,Ziraatçı üye Kluzaffer AZIZOGLO,Belediye Baeüaıen 2[ögi Hüseyin GSiîÇâY dan teşekkîö. edea koüiisyontmu^ bilirkişi llalil BÜYÎİK refakate alıımrak çüipukin mevkiine gelindi. Bu laevkiide lustafa DİKî^BH işkalinde bulunduğu bilirkişi tarafında* bildirilen ve orman sınırlan dışma çıkaı^ılıaası eğilince istenilen yerde teknik ve idari bulgular ile bukuki belgeler ve arazinin İncelen*- ieei sonunda bu yerin tarihind» ^ıce bilim ve fm bakamdan orraan niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu v balsa ayni bselligi taşıdığı,oiffian bütünlüğünü bozfoadıgı görülmekle bu yeiln 6831 sayılı kanunun 2/1 laadde uyannoa,onmn içi ksyler halkının kalkantaasınıa destekl«îibe8inde değerlendiarmek ameıyla bassine #dına oıraan sınırlan dıgına çıkarılraasma oy birliği ile karar verü^şmır dügeltmesin. bu oımnan 1?44 sayılı yasa Wg«la abi esnasıi^jt^no pin aanırlannın belirlenmesinde aplike mlim no.lu esîd ta^i^ "a.k'tesınâm "baflandı». '' İşIsa ^ fe,. A

10 SAıFA Î 14 Buradan kuzeybatı yönde sol taraf Derlet ormanı,silg taraf Mustafa Diksen işgalindeki tarla olarak düss hatla ilerienlldi. Bu açma tarlanın ormanla müşterek sınırında 2120 no.lu O.S,noktası yerli kayaya yassılarak tesis edildi. Buradan kusseybatı yönde sol taraf Devlet ormanı, SAYFA : 15 sağ taraf Mustafa Dikmen işgalindeki aeytin bahçesi olarak düas hatla İlerlenildi,bu zeytin bahçesinin ormanla müşterek sınırında 2121'"no.lu O.S.noktası yerli kaya üzerime yazılarak tesis edildi. Buradan sol taraf Devlet ormanı,sağ taraf Mustafa Dikmen İşgalindeki tarla olarak kuzeydoğu yönde düz hatla ilarlenildi,bu zeytin bahçesinin ormanla müşterek sınırında 2122 no.lu O.S.noktası yerli kaya üzerine yazılarak tesis edildi. Buradan bol taraf Devlet ormanı,sağ taraf aynı şahıs zeytinliği o- larak kuzeydoğu yönde düz hatla ilerienildi,1744 sayılı kanonun 2.madde uygulaması sırasında tesis edilmiş bulunan 2067 no.lu O.S.noktasma birleştirildi. Buradan güneybatı yönde düz hatla sol taraf 1744 sayılı yasanm 2,maddesine göre orman niteliğini kaybetmiş saha^sağ taraf Mustafa Dikmen işgalindeki 2896 sayılı kanunim 2/B maddesi uyarinca orman niteliğini kaybetmiş zeytin bahçesi olarak ilerlenildi,bu poligonunun başlangıç noktası olan 52 no.lu eski tahdit noktasına birleşildi ve poligon kapatıldit XXII no.lu parsel nmnarası verildi. Bu gün tesis edilen 2120,2121,2122 no.lu O.S.noktaları yerli kaya olup O.S.nmaraları oyularak yağlı boya ile yazıldı.bu O.S.noktalarını birleştiren oramn sınır hattı yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı no.lu O.S.noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yer yukarıdaki karara göre Mustafa Dikmen işgalindeki maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan yerdir. Bu şâkilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı no.lu orman sınır noktalarını birleştiren hat olup böylece gidiş yönüne göre sağ taraf Kızılçam ile kaplı Iğribük Devlet ormanı,sol taraf ise hazine adına orman sınırlan dışına çıkarılan yerdir. Bugün orman sınırları dışına çıkarılması şagillerince isten! Ören mevkiindeki!osman Akbaba,Süleyman Alkan, SAYPA Î 16 varisleri,halil İbrahim Kuşçu varisleri,mahmut Doğantürk,Mestan Doğantürk,Musa Doğantürk,Ömer Adıgüzel,varisleri,Hasan AdıgSzel varisleri, Mahmut Kaya,Mehmet Kula varisleri,ali Çetin varisieri,halil Genc^,Durmuş Soytüı^c varisleri»hasan Arı varisleri, Ali Soytürk,Musa Kula, ibrahim Karakaya varisi eri, Ömer Altıngeylk,Mehraet Durstm varisleri.ibiğim Aba,İbrahim Yılmaz,Ümmü Yarbaş,Mahmut Akbaş varisleri,halil Mutlu,Hüseyin Alkan işmallerindeki yerler Akdeniz Maki alanlan ıslah ve ağaçl^dıma sahası içinde bulunduğundan ve orman bütünlüğünü bozduğundan 2/B madde şartlarını taşımadığından yukarıda isimleri yazılı şahısların sayılan taleplerinin reddine oybirliği ile kaıar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altma alındı, MO.LU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU BAŞKAH ORMANCI tîyl ZİRAATÇI Mehmet KILIÇ İsmet BULUT Muzaffer AZIZOGLU imza imza imza ENCÜMEN ÜYESİ > ı^v^lirkigi Hüseyin GENÇ AY BÜYÜK imza i \ \ > ov: Blmza

11 SAYFA î 1? İŞİ BİTİIMB TUTANAĞI TUTANAK HO Î Î Antalya İlİ.Merkez ilçesi Varsak beldesi laulki sınırlan içinde kalan Kepea serisi Iğriteük Bevlet ormanının orman kadastrosu? no.3u orman kadastro komisyonu tarafından tarihinde yapılarak kesinleştirilmiştir. Orman Kadastrosu Te orman kanununun 2/B madde uygul wm çalıpıalarına komisyonumuzca tarihinde başlanılmış tarihinde ikmal edilmiştir. Bu belde sınırları İçinde içerisindeki ormanlarda orımn kanununun 1.maddesi ve 2/B maddesi kapsamına giren başkaca yerlerin bultınup bulunmadığını incelemek üzere konaisyon Başkanı Mehmet Kılıç,Oa:TOancı üye İsmet Bulut, Ziraatçı îtye Muzaffer Aziz oğlu. Encümen üyesi Hüseyin Gençay dan teşekkül eden komisyontanuza Halil Büyük bilirkişi olarak refakate alındı. Harita,fotoğraf ve arazi üzerinde yapılan kontrol sonucu aynca bilirkişi beyanından bu köy sınırlan içinde orman kadastrosu ve 2/B madde kapsamına giren başkaca bir yer olmadığı ve işin tamamlanmış olduğu göı^lmekle bu beldedeki çalışmaya son verildiğine dair işbu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı HO.LU ORMAN KADASTRO KOBCfcSYONÜ BAŞKAN ORMANCI ÜYE İİRAATÇI tîye Mehmet KILIÇ İsmet BULUT Muzaffer AZÎZOGLU imza imza ijaza ENCÜMEN ÜYESİ Hüseyin GENÇAY imza BİLİRKİŞİ Halil BÜYÜK imza Jş bo'r'i'