i Ç i N D E K îil E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "i Ç i N D E K îil E R"

Transkript

1 Sayfa: 1 i Ç i N D E K îil E R K.O H U S U 1- ilanlar 2- Teknik bilfriler Sayfa Ho : I.e TUTANAKLAR ;; a) İşe başlama tutânağı b) Kadastro tutanakları...e... ; c) 2 nci Madde tutanakları d) İşi>'bitirme tutanağı -. e e e e... iv. /rjs/v ' ' ( ' t^ff.-,

2 Sayfa: 2, İLANLAR. Bakanlık Olurunun tarihi:.5«l#19a4.... OU.y UJI : Radyo haber bülteninin tarihi: 1), 2). İ Ş Ş 4.' /;İlanın yaoıldığı resmi gazetenin: DTarihi,Sayısı: m m -İ/Vy 2)Tarihi24.?.4??4,sayıeı:19^51. llnnın ynoıîdnr,"'' ildo rnknn p-ünllik pnzotonin: ' - 1- Adı:...Îl-fîl-. Tarihi: Sayısı:tY7T... > Adı:.. Târihi:.^M-?»???.., S a y ı s ı.. ' ; ;İlanın yaoıldı^rı ilçede çıkan ;gunltik gazetenin: 1- Adı: Tarihi:»Sayısı: > 2- Adı: e, Tarihi :,Sayısı; Mutad vasıta ile yaoılan ilanları tevsik eden belgelerin: 1- Adı:... Tarihi: Sayısı:. 2- Adı: e.., Tarihi:»Sayısı:.. İlgili cöyde yaoılan işe başlama ilanının tarihi: Bitişik bajıdııfiiiıı m e köylerde. yaoılan işe başlama ilanının: 1- KcyU:..9 ^r., Tarihi: 2- Köyü 3- Köyü ^ ^ ^ Tarihi-...e» Tarihi 4- Köyü e e e Tarihi* Odabaşı E%ttt K^şçiler faı?lhitl3.5.i Sınırlamanın ve 2 nci madde uygulamalarının bittiğine ve ilgili U'ijjtll'yü'e'/Köyde ilân edildinine dair alınan askı mazbatasının tarihlî...o %.1. h tb!. : ^ y

3 Soyfı^ I 3 T K K N i K J3" i L C i. l k H.;,:;.-. A) ilrrlli haritalar: '. AnteO^ 1-1/ ö l ç e k l i H ^ Ş - Ö A 3;: 2-1/5.000 ölçekli : totolara. 3-1/5.000 dep büyuk ölçekli: B) Kullanılan ortnlamn... ölçekli lıavn fotogroflarınin: Fİ İm No ; Î Reaim T!o : 347 : ' 345 ; '. 350, * ' \ \ ftlâ li 2oyf23 :. C) Kullanılaa ölçü aletinin cinoi, nurra^a^anı: ' I ı.. D) Orman sınır noktalarına verilen r^^umarcilar: 1- Ormanın dış ve iç sınırını teiljkil eden" poligonlara: numaradan (..) numart'?y3 kadar mliteselsil numara verilmiştir. 2-2/B Maddesi uygulanan yerlerin!-,ifiırını teşkil eden poli- Kumnrodan.) nuniarny:. kadar muteselsil numara verilmiştir o İş bu suret. T > V / -.v

4 SAYFA t # m'umâk MÖ t 1 IP BAŞLıAM FVTAıADS 'Ssrm Omm Kö^flezl Bakanlıimm 3*1984 tarih 6 sa^rilt%.luflan 12, tarîiı 3/067? sayıli iş.îb^ 11. Aa» tâl^m ıliimesle.. üç.ei samrlan içinâ.bıalııoaıı ir. t^iu.. BvaxTXmmmx m İ744 sarsil Kaınma d. 2 aoi madâ. u^rgulaıaası yapılmış Sajrılı Kanmam 2896 Sayrılı Kanunla âe^^k 2 nd ^âesluiıı (B) fıkmsı ı^gııdâiaa çalıpıalan ile.rrelos sınırlâ&dınlması sapılmış o* hezsaagi bir &.âenl. orman sınırlan dışında İcalmış osıaanlanzı &adastxo0tizm r9 2/B sadd. uygulamasını yapıak Uzâr. Kmisy^onvmaz l.sâizll!aiştir# S<»!dsyoi}U!3Uzâa fama Oman t. K3^şlerİ Bakanl^ınca atanan Ko* miayctt Baaîcaaı Ms^eit Kîîıiç'm Koıalfyon OiMtneı öyesl îsaet Kafdı^mı İtuaatçı Oyasi Muaamr AZÎ20ai.ü*xam(20, göa ve 32 sa^ı olur il. t.dvir«b görevliîbeledlys Başkanlığının 15.10,19^ tarljı bila.ayılı yaeılanyla k.»isy<m tlyaıd olarak anlaşı» lan tüy. Hüs^rin 6BI0AY*m oalı^oa mahallind hassır bultmduklan ve bu suratı sayılı Ozman tmmamm 7 noi aaddaai uyarmoa kotnisyonıssu'» mm liîanuni kuniluiunpi tan^oalanmıa olduğu ve bilirkişi Hüseyin oğlu 1943 doğıaalu Halil BÖYÜK'îin hasır bulunduğu görüldü wgrılı Osman Kammumm 3 noi maddesin, g^ra tila ilanların Babanında mpıiraış v. kanuni suranin dolsıus olduğu anlaeılâıgmdan bu boldad. çalıpıalam başlanmasında teknik,idari ve htıkuki bir sakınea bultaımadığına dair bu tutanak rmhallinde taraf iiaısdan düsenlenersk İmsa altına alındı.l5«10« HO.ı.Ü omm KÂDÂsmo KOMÎSYOHÜ BAŞKJSI ORMASCI EİRAA^SI pb^ Möhaet ismet BüLüf Muaaffer ÂZIZöĞm İmm İsma İmza BILDI TR/EBT Hüseyin GMOAY İ^a BÎLÎHKI^ Halil BÜYffe imm OEMAÎÎ KADASfEOSütHJQ?AîîAĞt İAm I 5 Cl>if sınır) rofaiak m t 2 ORMAHU ASÎ ıbğribök-î OIMAKI îsîmmmjm ppm m t l/sooo ölçekll Antalya foto^îaf ŞEldf im m t *B.9A»346,347t348 BvTSle. bu belde sınırları içinde 7».»lu orman kadastro koffllsy<aıu 3U6 orman kanununa gîîre yapılan esm tahditin aplika yfflmmu yapaifibilahare bu belde sınırlan içinde 5653 sayılı yasaya göre maki tefrîh yapılan sahanın aplikssini yaplak maki sahalannı 6831 sayılı yasanın 1 «maddesine gsre orman sayılmayan yer olarak bırakılmış Clteki sahalan toprak tevsii komisyonu tarafından 4753 sayılı yasaya g3r» dağıtılmıs)ve 1744 sayılı yasa uygulaması yapılarak dosya Genel Müdörlüitoüaee tasdik ve arşive edilmiştiı^fif'l^ii^ Kmal8:r<^mmz yönetmeliğin ^ belde sınırlan ioiöde yapılacak çalı^mlarla İlgili mestia^mer^pm İstıral t2wiatt 0^.1 MMürlîİû Kadastro ve Mülkiyet M.resi İş^maE^^oı alınan 28,5.19^

5 Aa^ U. o ^ aayximayan mbalaraa orsıan niteliüââe îfîîi.yaai «örülan g.rqgl ves^m* aaki UtrîM U L ^ G6 SAYAU YAEA 11. & & FR^SL^^GÎ^ıŞL^^JA^JI îe^îı», s&^î^/ütfsî^!.^^!^ Vaimk boldefid aolki hudutları Içîaâ. le.ia& dw et onaanınâa omm ^astroeu yapsak tlaor. Kciimaamı» Mşkaaı Meha t KILig,Oımııex tîy. îset BüniT^SS^t^ S. ffi^ser fiyesi Hti0^a GASGAY olduğu hji. Sli^i fiaul Bîîyük ı?efakat alamrak Dîidaibaşı»«idinde SLŞ. b^aodî. f 6.Ç T^fî.ÖaMaB3jıaa İnaBöy-îjatısıada ayni ısaaıanda 1013 nö.îâ ^mûbxm tespitli 1612 no.lu parsel olarak tam Mltüfttae ormm olamk hfikam tescini papallntottsay-batiköfeslade 1 ao.lu O.S.noktaaı yeîlikaya tlberi» teels edildi. - Mttının tapulama parsellerini takibat sağ tatarafın maliye baainesl adana teıroit^ U lo03,l0o5,lw» t no.3u parseller oiraakttaere^udlple 1007 no.lu parselin kusey-^olu kösesine geldiği tespit edilerek yerlitoya f!.erine 2 n0«lu 0«S«noktası tesis edildi. Buradan onaan sınır hattının tapulama parseller^ takiben sağ ta* m m Iğrlbük*! Deırlet ormana, sol tazafm Staeyıaan GtİMÜş*. ait tarla vasfındas 641 no.lu parsel. İSB»İ1 Fidan*, ait l^la ırasfında 642 no.lu parsel^durmuşali Alkan*a ait tarla vasfında 643 no»lu parsel.bumua Bil* glliye ait tarla raefmâa 531 no«lu parsel elıaak ^ere takiple İolo no.lu parselin kusey-batı klîşesine geldiği tespit edilerek yerli kaya (İşerine 3 no.lu O, S.noktası tesis edildi. Buradan 07fl»n sınır hattının ^tfulam parsellerini takiben sağ ta«* safın Bğribtik»! Devlet orroı^tsol tazafın İsmail Bilgiliye ait tarla tasfında 1010 no«lu parsel Iaıail HMut*a ait tarla -rasfında 644 notlu parsel olaak üzere takiple 644 no.lu parselin g^ey-doğu ksşesine geldiği tespit edilerek 4 no.lu O.S»noktası yeriifcıya üzerine yazılarak rtlperlesmi. Buradan orman sınır hattının tapulaaa^parsellerinl takibea sağ ta* rafın Bğribtik-I deflet 0iiKmı,sol tarafın İmü Bilgiliye alt 1010, Dunmıs Bilgiliye ait Şai.Meiiif Hudut*» aitjfefâa vasfında 63? no,ltt ga^ sel olsak ieere takiple M^s Hudut*a ait 636 no«lu parselin gttoey-batı kaşesine geldiği tespit edilerek yerlitoyaürerine 3 no.lu O.S.noktası tesis edilerek r8perlendi. ^ _ Burhan orraan sınır hattının tapulama parsellerini takib ı se^ tamfaa Bğ^bük-I derlet orsamitsol tarafın ^ SApA t 7 Meais HMut'a ait 636 yine Memiş Hudut*a ait 638 no.lu pa^el ol^ tijiîî takiple 638 no.lu parselin gttaey îı^şeslnde 6 no.lu O.S.noktası yerükaya Buradan ügerin. orsıan tesis sınır edildi. hattının tapılaıaa parsellerinijbc ^ ^ ^ ^ takiben ^, ^^ s^ pıt edilerek yerlikaya üzerine 7 no.lu O.S.noktası tesis* Miıoı. ^ Buradan orıaan smır hattının tapulaıaa parsellerini takibm sag tarafın Eğrlbîîk-I devlet onaanı.sol tarafın Düden çayı olsak üzere 1014«1013Cl6l2Îno.lu parsellerin kenarlarını re çm akış yşıü tersle t^ Sple poligonm ^langıç noktası olan 1 no.lu O.S.noktasına gelinerek poligon kapatıldı. Bttigün tesis edile» 1,2,3,4,5,6,7 no.lu O.S.noktalan yerli kaya olup O.S.noktalan oyularak yağlı boya ile yasıldı. Yukarıda açıklandığı Üssere bugün başlanan 1 no.lu O.S.noktasından 7 no.lu O.S.noktasına omdan da poligcmun başlangıç noktası olan 1 no.lu O.S.noktasına kator gidiş yönttoe göre sag taraf m orman olaz«k tespit edilen 1006 (İşletme imürlüğünün tap«i «aa tespitine itixazx ile /1421 sayı ile tasm kütüğttae teselli yapılıyor.) iş buiurc'ifeıci j ;,x 1 Ot

6 sam I? 1013CAatalya tapulama Mkiallginla 8.4*1982 göa 19aa./T5 08as,1982/^ İmmr 11. tapular dısa «larak baajakıij^ror.bu ka»arx yargitay t.îittîaik dairesi gtte 1982A2068 esaa.19^/105^ îsamy ile ooaylıy«p*lqaa?gıta3rajı îm kararana karsa,»aıraeıiay Icaımaf taslıiîa âa^asa açıyorlarjbtt yargatay T.laifcök dairesi 10»2,Î984 «öa 3.983A9984^ esas 9^Ae9? kazio? ile tapulaoa nfâhkeraeslaja kamsım. ffla^layim».)l014 (Aatalya tanulaıaa lıakiraliginia 9.4, ai/?2 esas 1982/29 karar ile taînübma dişi oaaaa olarak bırakalıyor.btt k&ms!% m g ı ^ 22,6,1982 göa 1982/?Ş?6 esa0,1982/79t3 kamp ile tapiîlfpa B»h* kemesinlji karansia mıaylıy^*)ao*lu parsellerizı mmm kadastro y^&et^ seliğinin 30/S aaddesi gereği derlet.xıaanx*s.i tamf İse &mm saya.!- mayaıı azabi olarak, BKYFA ı 8 saaaırlazıâınlmasuia aamrlar içiııde kalaaaıcilk ve topraklar hakkm** da verilecek kararlar saklı kalmak Üaere oy birliği İle kaıaa? verildi, Bi3 tutanak mhallisde direnlenerek okunduktan sonra imm altıısa alaaıdaa5* BAŞKAH OHTİAICÎ ÜYE ZİRAATÇI ffîffl M^et KILIÇ ismet BULUT luaaffer ÂZtZOĞm îm& İmm ima BHCÜM8H ÜYESİ Hüseyin Glî^Ay imssa BİLİMİ Sİ HaUl BÜYÜK isıssa OmîAl KâDASfROSU ÎUfAHAÖI (İQ S3mr) TüT&MAK 10 I 3 ORMAIîîH ADÎ f Eğribük-I Devlet Oıraanı KÜLLAKILAÎÎ PAFm 1 1/5000 SloekU Antalya 025-a2-II-^ fofoaraf?b ŞERİT HO t D,B.9/l»346,34Tt348 Vaarsak Beldesi samrlan İçinde bulunan Bgrib(îk-I devlet oîbiaıianm ĞJLŞ samrani te ktl eden poligonun kapantaasayla bu arsîanjii iç SAniranaa tcöin ve tespiti için Koraisyon Başk pı Meimet KILIÇ-Osıaanca. îîye Isıaet BULUT,Ziraatçı %e Muzaffer A2İEOGî0»Bel diye enetken Hüseyin GHÇAYMan teşekkül ed i k^syontaauaa bilirkişi Halil B ref^te alınarak Dîld^başa.»evkiinde bilirkişi tarafından Memiş HUDÜTİı ait old^ığıı bildirllm ve tapulama tespitinde de 640 no.lu paa?sel olarak apıa. aahfi tespit ile tescili yapılan tarlaya gelindi,yapılan inoel aede ilgili yer or an sayılmayan aıazi olarak tespit edildi,b«parsel için hesîıangi bir n^hkeme karan da tespit edilemedi «Bu paı^elin oanaanîa müşterek, SAYFA s 9 sazuza olantaız^-batıköşesinde bulunan yerli kayaya 8 no,lu 0,S.nok- Burada gidiş yönüne göre sol taraf kesinleşmiş yaajgı kararına göre devlet oıraanı sağ taraf ise Mefsiş Hudutla ait ö40 no.lu tapulama parseli olaoak şekildi örmen samr hattı tapulama parsel samnnı takiben gidileî^k bu parselin güney-dogu köşesine 9 no.lu O.S.noktası tapulama parselinin sınıranı ^iben bu parselin kuzı^-batı köşesinde poligonun başlangıç noktası olan 8 no.lu 0*S,noktasına geldiü tespit edildi.bj^leee poligon kapatıldı.bu kapalı poligona 1 no.lu parael numarası veı^ldi^ Bii^ün tesis edilen 8,$ no.lu 0,S,nokt^ta3Pİ^rli kaya olup O.S, ntımaa^aları oyularak yağlı boya ile yaaşûdii ^ i'ş

7 BAYFA i $ Yükanda açıklandığa tussr. lğribt&*i devlet oınaanı iç sajuıanâa t.8is dâila& 8 BO«lu O«S«nokta03Adan 9 no.lu O.SttZioktasizıa re tnıom bağlândıga 8 no.lu O^S.noktasijm kadar emırlmibmjk gidiş ydntîa. gsr. sol taraf kesialeşaa jras^a. karanjm göre âeidet ormanx Sai iı&mîm M.I3İŞ Hudut'a ait 460 no.lu ozmn say^lma^an pas^e.! oldııgıma ojrmztigi il. kaz^ verildi* Bu tutaîiak loahallinde dûseıılenerek ^kunâuktan s<m2a iıaea altım almd3..21»10a935 BAşoı mmcı tim zîraabji th leluîiet KILJjg îs»0t BÜLlîf tmmîîer AZİTİO^LU ^isıa imsa EHCtlI- î tîyesî HÜ3 2rln GEîîÇÂy imm BÎLtRKÎSÎ Halil boyok imsa KADASTRO TOTAIÎASI CdAş sımr) SAYFA ı 10 ^mialak 10 Î 4 ommm ADİ S E ribtlk-iî deflet ormam. mhusimll PAirm m t 1/5000 ölcekli Antalya 025-bl-î-a POTOGRAF E ŞERÎÎ m t B,B.9/lt346,347,343 Aatalm ili M rko2 ilçesi farsak beldesi aîîlki hudutları içind. kalan EgribUk-Il dq<9i.t oııaaniiıda osman kadastrosu ^pı^ üsere ko» misyonubius Başkan Mehmet KILIÇ,Ozraaneı üy İaeet BlTLüT^Ziraatçı mizaîfev i^îzmm^mnvta&n t^esi Hüseyin GSHÇAY olduğu hald bilisfeişi Halil Bt}Yt% ı^fakate alijsamk falken merkiime iş. başlandı. Eiribük*!! î^etl.t osım&mın lnı..3r-batxsınâa YILDIZ adım tespitli 535 no,lu tapu parselinin kussej-d^ v Ah.t fosös adına tespitli 534 no.lu pars^in (Kssinlaş^ yas^ı karamm göre o*«ıan)toıs^-bati kuşesind 10 no»lu 0,S.noktası yeili Ik^ üasrin tesis edil#- rak rsperlmıâi» Itoadan OBaan samr hattınan tapulama parsellerini takiben sağ tarafın Sğribfflı-ÎI de^et 03ssıanı(534 parseâîsol tarafın yol olsak tiîse re takiple 534 no#lu parselin Ku2ey-4o u kaşesinde sulama kanaletinde 11 no«lu 0,S,aoktası tesisle röperlendi. Buradan oı an saarr hattının tapolasm parsellerini takiben sağ taaafan lğribt!k-xx devlet ore9an!l(534 p ur8el)sqi tamfın ise ısıâıtelif şahıslara ait arasiler oltaak fîsere bu parselin d^ıgu ve gtin^ sınırlan boyunea ilerlenerek tm parselin C5İ4) güney batı köşesinde yol Üeerinde 12 no«lu O.S.noktası tesis ^ldi«buradan oraan sınır hattının "teıpulaîaa parsel sınınnı ve yolu takiben ^ tarafın Bgrlbük*!! devlet orraanıl 584)parsel sel tarafın ise yol ve ötesi Âli BHÖÎH'e ait tarla vasfanda 623 no.lu parse3.,sttl&mmn Aksu'ya ait tarla vasfında 622 no.lu parsel osjaak îübere yolu t^ple, Sâm t n Mehmet YIîıDI2*a ait 535 no.lu parselin gtîney-dogu köşesinde 13 no.lu O.S.noktası yerü ke^ üzerine tesis edilerek rdperlendi. Bumdan orman emir hattınm tapulasıa pe^sellni sağ tarafın -BğribtJk-Il'devlet oîwanı(534; parsel)»sol tarafın Mehıaet mdi2«^t aaraai olmak Üaere takiple 534 no.lu panelin kuaey-batı köşesine poligmun başlangıç noktasına gelinerek poli^şftt kapatıldı. İş bu ^

8 S&Ttk t 11 Bugün t.id..dil^ 10,12»13 ııo*lu Ö«S,noktal.m ytrli l^ı^ oltm oyulasok bıısra 11.^31 ııo«lu 0,S,ııokta8i is. m kanalotin. t^ia hom ü. Fâsalâı» Yukarıda acıklazıâıgı üsere 10 no.lu 13 no,lu 0«S, ıudctûaazı&»<ıraâan da pollgoayn başlangıç noktası olm 10 no.lu sıaa kaâar gidiş yazıtta. g3ve sağ tasmfan (S34 no«lt2 tapulaıoa parsalita» polasm S«4«1982 tarih 1980/671.sıusf 1982/33 kamp il. ozıaaıı.idtığum ^rar veriyor^yargıtaj 7»Hııkt2k Daireli tapulama laahkem.* İtinin feu karanai 19 2/11707 e^e 1982/10515 kamr ile onaylıyor» )ox!8atı kadastro ^Sn.taeliğinin ^/d maddesi g.r.ği devlet orssanı.aol taraf im onma. eayaj-raa^an mmmi olarak suurlandınlmsım oybirliği ile kamr erildi» Bu tutanak mahallinde dilsesılenerek okundt&tan sonra iııs^ altına almdı, 22,10,19^ BAŞKAÎÎ OÎIIAİCI Ih1 ZtBMl^l ÎİH Mehmet KIHÇ İsöset BULUT Musaffer AZÎ^OÎLîT İJ3sa imza imza ENCÜMEN ÜYESİ Hüseyin GIHÇAY İmssa BÎIÎEKÎŞİ Halil BÜYÜK İüim Sim i 12 ömm KA3)ASTR0 TÜTAMAÛl (Dış emir) TUîAlîAK MO 5 ORMMIÎK API Î Eğrİ"bîîk-III Sevlat ormanı KÜLİAHILAS PAFfA f Antalm 025-l)l"-I«aj,Antalya îî25-e-21-d FOTOĞRAF re ŞSEİÎ KO î »,B,9/İ Antalya îll Merkes beldesiîbiilki hudutlaja içinde kalan Eğribîîk-îll devlet oı-snaaında orsıan kadaetsxsöiı yapmak Üzere Kanisycmmuş Başkan Kaiımet KILIJÇ,Ormancı %e İsmet BüLUTiZlımatçı fer A^ZOÖLU Enotteıaı üyeeihüs^ln GBI^ÂY olduğu halde bilirkişi Halil BÜYÜK refakate alınarak Öksöz-Kap\j2 Tkilnde işe başlandı. Egribiik«III defvlet ortasaaının Kusey-batısında Maliye haainesi adına tespitli 442 no.lu tapu parselinin Kuaey-batı köşesinde 14 no»lu O, S. noktası yerlikaya üzerinde tespit edildi, Imımâan omrnn smır hattının tapulasb parsellerini takiben sag tarafın Eğribük-IÎI devlet orsıanı sol tarafın Maliye haeineai adına tespitli 447 no,lu parsel olsmk üzere ilerlenerek bu parselin doğusunda 443 no.lu parsel ile köşe yaptığı noktada 15 no.lu O.S,noktası yerli kaya ürerine tespit edildi* Buradan orımn smır hattının tapulaıaa parsellerini takiben sağda devlet ormanı, solda onaan sayılınayan asemimm olaoak şekilde 443, no»lu parsellerin dosu sınırlan boyunoa ilerl^ıea^ek 436 no«iu parselin güney-doğu köşesinde 16 no.lu O.S.noktası yerli kaya ügerine tespit edildi» Buradan ormn sınır hattının tapudama parselini takiben sağda devlet ormanı,solda orman sayılmayan arazile» olacak şekilda 435 no.lu pa2>-..un doğu sınırı boyunoa ilerlenerek bu parselin gtiney uç noîetasında 17 nâ.lu 0,S,noktası yerli kaya üsserine tesis edildi.

9 SAYFA t 12 Buraâan orrasn aıntr hat txam tapulam parsellerlai takiben as^âa âmet oîmnı,soiaa oıma sayajmyaa kadastro hajîlci, SAYFA t 13 taşiak.^liye haeineeî adına taepitli 4$7 oo.lu zeytinlik parsel olaeak şekild. 435 ve 436 no,lu tagu tespitli parsellerin batx smın boymea ilerl^ıerek sanırın geldiği 436 no.lu parkelin kusey-batı kösesinde 18 no.lu O,S.noktası yerli kaya Uaeriae tesis edildi. Buradan ortmn sınır hattının tapıûaıaa paı^ollsrial takiben sağ tazmin Bğribîik-III devlet oanaanı sol taıafın.lîalîye îîazinesi adına tespitli 437,Hasan MALDâM adma tespitli 438 ve kadastî» harici taşlık olcaktigeretakiple(442 no.lu parselin batı sınırı)poligonun baslaagıe noktası olan 14 no,lıı O.S.noktasma gelinerek poligcm kapatıldı, a'esis edilen 14,15,16.17,18 no.lu 0.S.noktala3?ı yerlikajra oltm OtS.nımıaralan oyıaarak yağlı boya ile yazıldı. i Vîikands a ıklandal ı üzere 14 no,lu O.S.noktesmaan 18 no.lu 0,S, noktasına,oradanda poligonun başlangıç noktası olan 14 nc.lu O.S.noktasına kadar gidif yönöne göre mg tarafın oman kadastro ysnetîaeli^inla 30/0 maddesi gereği devlet oımnı.( /1451 sayı ile tap» kö«tuğüne 1592 no.lu parsel olarak h(&men tebciline.442«îapu kütüg^e 9#3.1984/1285 sayı ile or[qaıa olarak tesciline,43^îapulanm mahkemesinin gfto 1981/13 e8a6.1982/47 kurar ile orraan,443-îapulaıaa ımiteıch. sinin 19aiA0 esas,1982/4l karar ile ontmn^tü» bu parsellesö la» leteıesi Ü^pulfiuaaya itiras davası açmıştır,;sol tamf ise orısan sayılraayan arassi olarak sınırlandırılıaasma oybirliği ile karar verildi. Bu tutanak aahalllnde duisealûiıer^ okımdıaktan sonra İMm altım alındı,28,10,1985 BAŞI-CAiî OamiGI İİTE ZİEAA'IÇI te. ylehsıet KÎLIÖ î^raet BULUT Muzaffer AZÎZaiIıÜ irassa imza iajsa EîîCÜÜI ÜYESÎ Hüseyin GElîgÂY imsa BÎLîmÜşt Ealil BÜYÜK imm 2/B lîadri: UYGüLAi 1 TOMAĞI SAYFA î 14 mitâmâk MÖ i ^ ^ ORHAmsiADI t İGRİBÜK Deırlet Orsanı KULLASILAa FÂFTA t 1/5000 ölçekli,antalya 025-a-04-b,ISPARfA 25-d-25-d FODOGHAFVî5 Ş33ÎT m t 346,347,348 D.B,9A Varsak Beldesi sınırlan içinde buluıma ve 1744 sayılı kanuna g8r«7 no.lu komisyon tamfmdan S2 tarihinde sınırlaması ve 2.B»dd«uy^aıaası yapılan Sğribîlk devlet omanınâa 6831 sayılı orîaan kanuamm 2/İ ioadde uyg^aması yapraak üsere Komisyon Ba^aaı liabmet KILig,Onaaaeı üye İemet BULüT,Ziraatçı üye Kluzaffer AZIZOGLO,Belediye Baeüaıen 2[ögi Hüseyin GSiîÇâY dan teşekkîö. edea koüiisyontmu^ bilirkişi llalil BÜYÎİK refakate alıımrak çüipukin mevkiine gelindi. Bu laevkiide lustafa DİKî^BH işkalinde bulunduğu bilirkişi tarafında* bildirilen ve orman sınırlan dışma çıkaı^ılıaası eğilince istenilen yerde teknik ve idari bulgular ile bukuki belgeler ve arazinin İncelen*- ieei sonunda bu yerin tarihind» ^ıce bilim ve fm bakamdan orraan niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu v balsa ayni bselligi taşıdığı,oiffian bütünlüğünü bozfoadıgı görülmekle bu yeiln 6831 sayılı kanunun 2/1 laadde uyannoa,onmn içi ksyler halkının kalkantaasınıa destekl«îibe8inde değerlendiarmek ameıyla bassine #dına oıraan sınırlan dıgına çıkarılraasma oy birliği ile karar verü^şmır dügeltmesin. bu oımnan 1?44 sayılı yasa Wg«la abi esnasıi^jt^no pin aanırlannın belirlenmesinde aplike mlim no.lu esîd ta^i^ "a.k'tesınâm "baflandı». '' İşIsa ^ fe,. A

10 SAıFA Î 14 Buradan kuzeybatı yönde sol taraf Derlet ormanı,silg taraf Mustafa Diksen işgalindeki tarla olarak düss hatla ilerienlldi. Bu açma tarlanın ormanla müşterek sınırında 2120 no.lu O.S,noktası yerli kayaya yassılarak tesis edildi. Buradan kusseybatı yönde sol taraf Devlet ormanı, SAYFA : 15 sağ taraf Mustafa Dikmen işgalindeki aeytin bahçesi olarak düas hatla İlerlenildi,bu zeytin bahçesinin ormanla müşterek sınırında 2121'"no.lu O.S.noktası yerli kaya üzerime yazılarak tesis edildi. Buradan sol taraf Devlet ormanı,sağ taraf Mustafa Dikmen İşgalindeki tarla olarak kuzeydoğu yönde düz hatla ilarlenildi,bu zeytin bahçesinin ormanla müşterek sınırında 2122 no.lu O.S.noktası yerli kaya üzerine yazılarak tesis edildi. Buradan bol taraf Devlet ormanı,sağ taraf aynı şahıs zeytinliği o- larak kuzeydoğu yönde düz hatla ilerienildi,1744 sayılı kanonun 2.madde uygulaması sırasında tesis edilmiş bulunan 2067 no.lu O.S.noktasma birleştirildi. Buradan güneybatı yönde düz hatla sol taraf 1744 sayılı yasanm 2,maddesine göre orman niteliğini kaybetmiş saha^sağ taraf Mustafa Dikmen işgalindeki 2896 sayılı kanunim 2/B maddesi uyarinca orman niteliğini kaybetmiş zeytin bahçesi olarak ilerlenildi,bu poligonunun başlangıç noktası olan 52 no.lu eski tahdit noktasına birleşildi ve poligon kapatıldit XXII no.lu parsel nmnarası verildi. Bu gün tesis edilen 2120,2121,2122 no.lu O.S.noktaları yerli kaya olup O.S.nmaraları oyularak yağlı boya ile yazıldı.bu O.S.noktalarını birleştiren oramn sınır hattı yersel metodla ölçülerek ölçü değerleri karnesine yazıldı no.lu O.S.noktalarını birleştiren poligon hattının içinde kalan yer yukarıdaki karara göre Mustafa Dikmen işgalindeki maliye hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan yerdir. Bu şâkilde sınır düzeltmesi sonucu yeni orman dış sınırı no.lu orman sınır noktalarını birleştiren hat olup böylece gidiş yönüne göre sağ taraf Kızılçam ile kaplı Iğribük Devlet ormanı,sol taraf ise hazine adına orman sınırlan dışına çıkarılan yerdir. Bugün orman sınırları dışına çıkarılması şagillerince isten! Ören mevkiindeki!osman Akbaba,Süleyman Alkan, SAYPA Î 16 varisleri,halil İbrahim Kuşçu varisleri,mahmut Doğantürk,Mestan Doğantürk,Musa Doğantürk,Ömer Adıgüzel,varisleri,Hasan AdıgSzel varisleri, Mahmut Kaya,Mehmet Kula varisleri,ali Çetin varisieri,halil Genc^,Durmuş Soytüı^c varisleri»hasan Arı varisleri, Ali Soytürk,Musa Kula, ibrahim Karakaya varisi eri, Ömer Altıngeylk,Mehraet Durstm varisleri.ibiğim Aba,İbrahim Yılmaz,Ümmü Yarbaş,Mahmut Akbaş varisleri,halil Mutlu,Hüseyin Alkan işmallerindeki yerler Akdeniz Maki alanlan ıslah ve ağaçl^dıma sahası içinde bulunduğundan ve orman bütünlüğünü bozduğundan 2/B madde şartlarını taşımadığından yukarıda isimleri yazılı şahısların sayılan taleplerinin reddine oybirliği ile kaıar verildi. Bu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altma alındı, MO.LU ORMAN KADASTRO KOMİSYONU BAŞKAH ORMANCI tîyl ZİRAATÇI Mehmet KILIÇ İsmet BULUT Muzaffer AZIZOGLU imza imza imza ENCÜMEN ÜYESİ > ı^v^lirkigi Hüseyin GENÇ AY BÜYÜK imza i \ \ > ov: Blmza

11 SAYFA î 1? İŞİ BİTİIMB TUTANAĞI TUTANAK HO Î Î Antalya İlİ.Merkez ilçesi Varsak beldesi laulki sınırlan içinde kalan Kepea serisi Iğriteük Bevlet ormanının orman kadastrosu? no.3u orman kadastro komisyonu tarafından tarihinde yapılarak kesinleştirilmiştir. Orman Kadastrosu Te orman kanununun 2/B madde uygul wm çalıpıalarına komisyonumuzca tarihinde başlanılmış tarihinde ikmal edilmiştir. Bu belde sınırları İçinde içerisindeki ormanlarda orımn kanununun 1.maddesi ve 2/B maddesi kapsamına giren başkaca yerlerin bultınup bulunmadığını incelemek üzere konaisyon Başkanı Mehmet Kılıç,Oa:TOancı üye İsmet Bulut, Ziraatçı îtye Muzaffer Aziz oğlu. Encümen üyesi Hüseyin Gençay dan teşekkül eden komisyontanuza Halil Büyük bilirkişi olarak refakate alındı. Harita,fotoğraf ve arazi üzerinde yapılan kontrol sonucu aynca bilirkişi beyanından bu köy sınırlan içinde orman kadastrosu ve 2/B madde kapsamına giren başkaca bir yer olmadığı ve işin tamamlanmış olduğu göı^lmekle bu beldedeki çalışmaya son verildiğine dair işbu tutanak mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı HO.LU ORMAN KADASTRO KOBCfcSYONÜ BAŞKAN ORMANCI ÜYE İİRAATÇI tîye Mehmet KILIÇ İsmet BULUT Muzaffer AZÎZOGLU imza imza ijaza ENCÜMEN ÜYESİ Hüseyin GENÇAY imza BİLİRKİŞİ Halil BÜYÜK imza Jş bo'r'i'

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İBRADI BUCAKALAN ÎLİ İLÇESÎ KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 29 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 Tutanak Defteri sayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-

Detaylı

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR

Tutanak Defteri sayfa No :1 İÇİNDEKİLER. KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR Tutanak Defteri sayfa No :1 ^ İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No : 1 - İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3-1) İşe başlama tutanağı 4 3-2)( Kadastro tutanakları)çalışma alanı sınırı tesbit tutanağı

Detaylı

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18

İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI TUTANAK NO : 18 Defter Sayfası: 54 Devlet Ormanın Adı: Çaltılı Devlet Ormanı Kullanılan Pafta No: Alanya 028-d-16-c Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2007 tarih ve B.18.1.0GM.0.07.01.202.06.13-1587

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA ÎLİ KAŞ İLÇESİ GÖMBE BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCÎ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 26 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa no: 1 İÇİNDEKİLER KONUSU 1. İlanlar 2. Teknik bilgiler 3. TUTANAKLAR

Detaylı

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR

GİDİDİR ASLI. Sayfa:l İLANLAR 1 İÇİNDEKİLER KONUSU Sayfa No : 1-İlanlar..2 2-Teknik Bilgiler...3 3-TUTAN AKLAR 3-1) İşe başlama Tutanağı..4-5 3-2) Kadastro tutanakları...6-7 3-3) 2 nci madde tutanakları 3-4) İşi bitirme tutanakları...8

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 1 ANTALYA İLİ KUMLUCA İLÇESİ GÖLCÜK KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2/B MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 25 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Tutanak defteri sayfa İÇİNDEKİLER KONUSU : Sayfa No: 1-İIanlar 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI :

İÇİNDEKİLER KISIM II- FOLİGOH KANAVASI : İÇİNDEKİLER KISIM I- BSLGELBR : 1- Köyde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması başlama tarihini bildiren ilanın sureti, 2- Orman Kadastrosu ile 2/B madde uygulamasının başlama tarihinin ilgili Orman

Detaylı

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ

ORMAN KADASTRO 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ ANTALYA AKSEKİ YARPUZ İLİ İLÇESİ BELDESİ ORMAN KADASTROSU VE 2. NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTMAK DEFTERİ 9 NUMARALI'. ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Aslıgibidir. 28.2.1997 Muzaffer AZİZOĞLU Kom.Zir.Üyesi SAYFA

Detaylı

.. t Q t» D S K İ L M R

.. t Q t» D S K İ L M R .. t Q t» D S K İ L M R KONU -8 U.,...,.. ^ ' s Sayfa Ho: 1-. İlanlar - 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 4-45 a) İşe bağlama tutanağı. 4-7 b) Kadastro tutanakları 8-24 o) 2 nci Madde tutanakları 25-42

Detaylı

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi.

OTS 2735: Sami Kosat evinin kuzeybatı köşesinden 29 metre kadar kuzeyde aynı şahsa ait tarla içinde ağaç kazık çakılarak nokta yenilendi. APLİKASYON TUTANAĞI Antalya Orman Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğü'nün 11/02/2011 tarih ve B.18.1.0GM.1.05.00.09-255.01(07.19.06)-(07.19.42)-111 sayılı yazıları ekinde alman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No :

İÇİNDEKİLER. KONUSU L Sayfa No : Tutanak Defterisayfa No : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU L Sayfa No : 1-İlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3-TUTANAKLAR 4-187 3-1) İşe başlama tutanağı 4-5 3-2) Kadastro tutanakları 6-123 3-3) 2'nci madde tutanakları

Detaylı

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38

-1- ÎÇÎNDEKÎLER. 1- îlanlar 2. 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR. 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5. 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 -1- ÎÇÎNDEKÎLER KONUSU Sayfa No 1- îlanlar 2 2- Teknik bilgiler 3 3- TUTANAKLAR 3ol) îşe başlama tutanağa 4~5 3*2) Kadastro tutanaklara 6-38 3#3) 2 Nci madde tutanaklara 39 3*4) İşi bitirme tutanağa 40-41

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından

2045:0rmamn içinde orman yolundan 18,30 m.,yan taraftaki yerli kayadan 4,20 m., daha gerideki siyah yerli kayadan 8,58 m.,büyük baba çam ağacından FENNİ HATA DÜZELTME TUTANAĞI Tutanak No:86 Defter sayfa no:349 Antalya îli,konyaaltı îlçesi,hurma Mahallesinde 4999 sayılı kanun uyarınca Komisyonumuz tarafından 25.01.2010 tarihinde düzenlenen Fenni Hata

Detaylı

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları

Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler. ..v - - 4 - b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları Seyfa Se: i-: 2-Teknik Bilgiler..v b)kedaetro îutaaakları e) 2 nei llaöde tutanakları - - 4 - Ubt 2 İLAHLAR ' ( t } u -ı.'» '. \

Detaylı

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı &

( I ) Sayfa s 48. iç i; «i i % i l ı & ( I ) Sayfa s 48 iç i; «i i % i l ı & KOBlîSt i Sayfa No : 1» İlanlar 2 2- feknik bilgiler 3 3- SUÎA1AKLAR 4-135 3-1)İş başlama tutanağı 4-5 3-2)Xadaatro tutanakları(aplikasyon tutanakları) 6-65 3-3)2

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U  ORSAN UMMM KOKÎSKHTO ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ BAYINDIR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VS 2.Cİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEPTBRİ 9 ITO1U " ORSAN UMMM KOKÎSKHTO

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28/10/1987-19618 Değişiklik Yapan Yönetmelikler: 1- Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: 26/09/2005

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU \ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Anlalya Bûyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90Ö52262-301,03-E 3019 Tarih; 31.10.2017 Dosya Numarası: 2017-198215 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planiama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.1513 Tarih: 02.06.2017 10:02 Dosya Numarası: 2017-101720 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Sayı : 90852262-301.03-E.1513

Detaylı

ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ. ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK

ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ. ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK ANTALYA İ2.İ MANAVGAT İLÇESİ DOLBAZLAR KÖYÜ ORHAN KADASTROSU 1 2.1CÎ MAOfiS UYGULAMALARI TUTANAK 9 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER KONUSU ı Savfa Ne 1-İlenlar e...2... 2-Teknik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER

BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ &.V&AÎ*... KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI C.to«3 ' 0>tc^ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN H İZM ETİN ADI BAŞVURUDA İSTEN İLEN BELG ELER H İZM ETİN TAM AM LANM A SÜRESİ

Detaylı

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\

SAHİPE : 1. omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu. ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİPE : 1 omum KADASTRO a?ütaiîak BBPÎEERI İLİ İIÇESÎ Köîtî s AHTAIıYA î MERKEZ : BAŞKÖY (1) 58 Kumaralı Orman Kadastro Komisyonu ^t?»5îîı gîbi Hf\ SAHİFİ : II t^îndekîler B A Y F A III-V...İlanlar VI

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

I o gii gtf..., r,., s. MmMiMm^ 1- UmOm 2 2- ftkmik Bilgiler 3 3- TUTMAKLAR a) İşe bağlama tutanağa 4-5

I o gii gtf..., r,., s. MmMiMm^ 1- UmOm 2 2- ftkmik Bilgiler 3 3- TUTMAKLAR a) İşe bağlama tutanağa 4-5 t g ti2ii! h ı e I o gii gtf..., r,., s. MmMiMm^ 1- UmOm 2 2- ftkmik Bilgiler 3 3- TUTMAKLAR a) İşe bağlama tutanağa 4-5 o) I aoi lta&&e tvcbmmmlm% 6-54 # İpi bitirme tutaıüiı 55-56 e) S&mşlm&zrm tutandı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18

AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18 AKHİSAR İLÇESİ KAYALIOĞLU MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN PARSELLER İLE İMAR PLANI UYUMSUZLUĞUNU GİDERME AMAÇLI 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİPLAN

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

T.C. AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Pfanlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301,03-E 303 Tarih: 31.01.2017 21:53 Dosya Numarası. 2017-21340 T.C. AN TALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI H.Koçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi hkocak@tkgm.gov.tr Özet: Ormanlar tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için öncelikle

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 293 ADA 5, 6, 7, 8, 10, 11 PARSEL 1/5000 18_19 M 2016 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı Mahallesi sınırları içerisinde

Detaylı

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza

EKİP BAŞKANI ABDÜLKADİR HASBUTÇU İmza Sayfa:36 3 nolu defter Sahife: 18 İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI,, Abbas Yıldırım, Köy İhtiyar Kurulu Üyesi Hasan Kütle, İsmail Şahinden Kurulu Ekibimizde karar için gerekli çoğunluğun bulunduğu, ilanların 14-11-1974

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk

mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk mnıvı ili KÂI3 İLÇESİ Y p KGYÎÎ ORMAN KADASTROSU vs 2/B MADDE UYGULAMALARİ TUTANAK DEFTERİ 5 NOLU OEMAN KADASTRO KOMİSYONU ASIT/J ArfKffllk \ U) Sayfatl İÇİNDEKİLER: gohüsct t Savfa No» 1-İlanlar 2 2-îeknik

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:13.09.2017 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İMAR UYGULAMALARI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI 1.BAŞLANGIÇ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-İmar Programı 2.ETÜT 1 İmar Programı 5393 sayılı kanunun 18/u, 30/a maddesi, İşleri Müdürlüğü Daire,Genel Sekreter yrd.,genel Sekreter,Belediye 5 yılda bir 3.Encümen

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu: Akseki İlçesi 71 ada 22 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA C M H U,,» o _ n = 6 OO 0 S - \ o T.C. \ W + ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EXP020i6 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- )4 3 U - 3 9 3 - f Konu:

Detaylı

T.C. îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü!' t v - EXp02016 ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3 - ^. 1 / 0 7 / 2 0 1 4 Konu: Kepez 8998 ada

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyukşelılr Belediyesi Planlama Şube VüOüJluğü Sayı 90852?6?-301 03-F?cr3 S - Tarih 03.1Û2Û17 Dosya Numarası- 2ü'7-i7857ö V T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. t ANTALYA BÜYÜKSEHİR» BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü o» * " Uf t İ % TEXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- - 1 0 ^ 0 3 /0 3 /2 0 1 5 Konu: Muratpaşa,

Detaylı

T.C. A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELED IY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B AŞKANLIK M A K A M IN A

T.C. A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELED IY E BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı B AŞKANLIK M A K A M IN A A n ta ly a Büyukşe< ıır BeiediytM j P la n a m a Ş u b e M ü ckiflü g ü S a y ı- 9 0 8 &?? 6? -3 0 1 0 3 - F? 3 6 9 T atth 23.0a.2017 Dosya N um arasr 2Ü17-15-1397 e T.C. A N TA LY A BÜYÜKŞEHİR BELED

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü Sayı; 90852262-301.03-E.1523 Tarih: 10:06 Dosya Numarası: 2017-102610 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Esat GÖYÜK İmar Kom. 7 J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:29.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube MüdüriOğu Sayı: 90852262-301.03-E.940 Tarih: 05.04.2017 10:52 Oosya Numarası: 2017-64224 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ADANA SAYI : B.16.0.K V M.4.01.00.03/33.02.539-3 ^ 0^. KONU : Kapıtaşı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 0«IN U,. 0 i* - o S _ 4 n # EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Konyaaltı 6925 ada 2, 3 p.

Detaylı

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 02 MAYIS 2016-MECLİS KARARLARI ÖZETİ 1- Odunpazarı Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine

Detaylı

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ

ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ SARIHACILAR KÖYÜ ORMAN KADASTROSU VE 2.NCİ MADDE UYGULAMALARI TUTANAK DEFTERİ 32 NUMARALI ORMAN KADASTRO KOMİSYONU 1 İÇİNDEKİLER (Defter Sayfasv 87 KONUŞU: Sayfa No: 1 -İlanlar

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C., ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 5 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3-0 ( ^ / 0 9 / 2 0 1 4 Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp0,. İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Q 9. İ O İ O C İ{.. lfco i4 Konu: Döşem ealtı 1424 ada 1 ve 2

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. BELEDİYE MECLİSİNE 0/..

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. BELEDİYE MECLİSİNE 0/.. C U..U,, T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 Konu: Konyaaltı 6407 ada 1 p. UİP * 9 \ * \ y. EXP02016 ANTALYA L /07/2014

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehirdiik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehirdiik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi R a nla m a Şub e MüöCjrlüğij Sayı: 90852262-301.03-e.300 Tanh: 31.01.201721:52 Dosya Numarası: 2017-21297 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehirdiik Dairesi

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-0 9 S. 2 j0 2 3 Konu: Döşemealtı Atatürk Caddesi Yol boyu ticaret

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 ÎVW*«\ \ r V EXpÇ Sayı : 90852262-301.03- IC ^1/1.7/201. Konu: Gazipaşa İlçesi, Bakılar Mah. 312 ada 61

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/ T.C. G ew i MOdüılüflü Sayı Konu : 32381507-010-06/ MU :Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin /03/2013 1 7 Nisan ZiiYÎ GENELGE NO: 2013/ f/ TAPU VE KADASTRO...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 12/04/2006

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri

Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri Antalya da Yatırıma Uygun Yeni Teşvik Sistemine Göre Ön Talep Toplamak Amacıyla Belirlenmiş Hazine Arazileri ĐLÇE MAHALLE/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m 2 ) ĐMAR DURUMU FĐĐLĐ DURUMU AÇIKLAMA Alanya Kargıcak

Detaylı

ORMAN KADASTROSU. HAZIRLAYAN Hakan TURAN 190 No lu Orman Kadastro Başmühendisi

ORMAN KADASTROSU. HAZIRLAYAN Hakan TURAN 190 No lu Orman Kadastro Başmühendisi ORMAN KADASTROSU HAZIRLAYAN Hakan TURAN 190 No lu Orman Kadastro Başmühendisi Orman Kanunları, Bu Kanunlarda Yapılan Bazı Değişiklikler, Orman Tarifleri, Orman Sayılmayan Alanlar 3116 Sayılı Kanun(1937)

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA .Û*H*Uft. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- ^ c r s - "S -S tt Konu: Alanya İlçesi, Kestel Mah. 1006 ada 9 parsel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ 17.08.2015 2015/471 RAPOR/GÜNDEM NO 01: Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığının Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 75 adet

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ı 4 a ty a B ü y C k ş e l«r B e le d iy e s i 4 P la n la m a Ş u b e ( / «R ıriü ğ ü S a y ı 9 0 8 5?? 6? - 3 0 1 0 3 - F? 3 6 1 T a tih. 2 3.0 8. 2 0 1 7 D o s y a N u m a ra sı- 2 Ü 1 7-5 d i! 5

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı