DAĞITIM KANALLARINDA ÇATIŞMA VE YÖNETIMI: BIR ALAN ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM KANALLARINDA ÇATIŞMA VE YÖNETIMI: BIR ALAN ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 DAĞITIM KANALLARINDA ÇATIŞMA VE YÖNETIMI: BIR ALAN ARAŞTIRMASI Ö. Okan FETTAHLIOĞLU* *Yrd.Doç.Dr., KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş ÖZ Pazarlamada dağıtım kanalları, işletme hayatının doğal bir parçasıdır. Temelinde ise en önemli unsur olarak insan faktörü yer almaktadır. Bu nedenle uyuşmazlıkların ve çatışmaların çıkması kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çatışma kavramı kaçınılmaz olduğuna göre, işletmelerin söz konusu olabilecek çatışmaları, amaçlar doğrultusunda yönetebilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Kahramanmaraş ta çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların dağıtım kanallarında, çalışanlar arasında çatışmaların ortaya çıktığında kullanılan çatışma yönetim biçimlerini belirlemek ve bu yöntemlere karşı çalışanların düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni olarak tesadüfi örnekleme ve kartopu tekniği ile Kahramanmaraş ta çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dağıtım kanallarında çalışan kişiler seçilmiştir. Elde edilen bulgular ise, SPSS 11 istatistik paket programında frekans analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, anket kapsamı içerisinde yer alan işletmelerin dağıtım kanallarında çalışanlar arasında çatışma durumunun olduğu, söz konusu çatışma durumunun en önemli sebepleri olarak da yönetici yetersizliği ve kişilik farklılıklarının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Çatışma, Örgütsel Çatışma, Çatışma Yönetimi, Dağıtım kanalları ABSTRACT CONFLICT MANAGEMENT IN DISTRIBUTION CHANNELS: A FIELD RESEARCH In marketing distribution channels are very important for bussiness life and human being is also important for distribution channels and business life.so it is fatal to occur conflicts and disagreement in this process. So corparations have to manage these conflicts for being sucessful. In this study it is aimed to determined th managing systems of firms distribution channels that have the conflicts in Kahramanmaraş. An also aimed to determined the empolees ideas about conflict management. The research data was collected among employees that work in firms distribution channels by conducting he questionnaire method of data collection. And datas were analysized in SPSS 11 programme and then assesed by frequency analysis and t test. The findings show there is a conflict among the employees who work in firms distribution channels, than it is occured because of defiency of managers, other reason is dissimilarity of their personality. Key Words: Conflict, Conflict Management, Organizational Conflict, Distribution Channels. 276

2 1.GİRİŞ Günümüzün ekonomik koşulları içerisinde üretim ve tüketim kavramları incelendiğinde, çok az mamulün üretildiği yerde tüketildiğini görmekteyiz. Bu durumda bütünleştirilmiş pazarlama çabaları içerisinde yer alan en önemli değişkenlerden bir olan, dağıtım faktörü karşımıza çıkmaktadır. Dağıtım kanalı, mal ve hizmetlerin pazarlanmasına yönelik olarak üreticiden tüketiciye mamul akışında rol oynayan ve işletme içi ile işletme dışı çeşitli yapılandırmalardan meydana gelen bir sistemdir (Keegan, 1989:432). Ayrıca pazarlamada dağıtım kanalı seçimi yaşamsal önem taşırken, bir defa seçim yapıldıktan sonra değişikliklere gidilmesi de çok zordur (Ramaseshan, 1994:19). İşletmelerin uluslararası piyasada elde ettikleri pazar payları ve bunun içerisinde yer alan müşterilerini tatmin edebilmeleri için yeterli düzeyde dağıtım kanallarını kurmaları ve bunları amaçlar doğrultusunda organize etmeleri gerekmektedir. Bu arada karşımıza dağıtım kanalları içerisinde yer alan dağıtım kanaları üyeleri arasında çıkan çatışmalar ve bu çatışmaların işletmeye zarar vermeyecek ölçüde tutulması veya çözümlenmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Pazarlamadaki dağıtım kanalları da sosyal yaşamın bir parçasıdır. Bu nedenle temelinde insan olan aracı işletmeler arasında çeşitli uyuşmazlıkların ve çatışmaların çıkması kaçınılmazdır. Uyuşmazlık veya çatışma kavramlarıyla ilgili çeşitli bilm disiplinleri tarafından çeşitli tanımlar geliştirilmiştir. Edgar a göre dağıtım kanalındaki uyuşmazlıklar, bir dağıtım kanalı üyesinin diğer dağıtım kanalı üyesinin veya üyelerinin kendi performansını veya amaçlarına ulaşmayı olumsuz yönde etkileyeceğine inandığı, her türlü oluşum sonucunda meydana gelen gerilimdir (Etgar, 1979:62). Bu arada dağıtım kanallarında meydana gelen çatışmalar üç temel boyutta olabilir. Bunlar (Lancester ve Messingham, 1993:215); yatay boyuttaki uyuşmazlıklar, dikey boyuttaki uyuşmazlıklar ve dağıtım kanalları arasındaki uyuşmazlıklardır. a.dağıtım Kanalları ve Çeşitleri Dağıtım kanalı, bir malı ve/veya hizmeti ve bunun mülkiyetini üretimden tüketime ulaştırmak üzere girişilen çabaları (fonksiyonları) sağlayan kurumlar dizisi (Kumcu, 1981:IX; Mucuk, 1998:242; Tek, 1999:519) veya işletmenin dağıtım amaçlarına ulaşmak için kullandığı tüm örgütsel yapıların bütününü içermektedir (Mehta, 2002:430). Bir başka tanımda ise, dağıtım kanalı, imalatçı veya üreticiden ara kullanıcı ve/veya tüketicilere kadar sıralanan bir dizi pazarlama kişi ve kuruluşlarıdır (Kotler and Armstrong, 1989:349). Dağıtım kanalları çeşitlerini uluslar arası dağıtım kanalı, tersine dağıtım kanalı, dolaşık yani dolaylı dağıtım kanalı, zincirleme dağıtım kanalı ve geriye doğru zincirleme dağıtım kanalı olmak üzere 5 başlık altında toplayabiliriz (Tek, 1999:520). b.dağıtım Kanalı Fonksiyonları Dağıtım fonksiyonunu yerine getiren dağıtım kanallarının başlıca görevleri düşünüldüğünde, bunları üç temel başlık altında toplama mümkündür (Karabulut, 1991:57). Bunlar, - Toplama, - Dönüştürme ve - Dağıtmaktır. Ayrıca dağıtım kanallarının yerine getirdiği başlıca görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karabulut, 1991:58). - Alış-veriş işçinde rasyonelliği sağlar, - Satış fonksiyonunu yerine getirir, - Risk taşıma fonksiyonunu yerine getirir, - Finanslama fonksiyonunu yerine getirir, - Bilgi aktarma fonksiyonunu yerine getirir, - Fiziki dağıtım fonksiyonunu yerine getirir. c.dağıtım Kanalı İlkeleri Dağıtım kanallarındaki etkinliğin artırılması, karalardaki değişiklikler, denetim ve maliyet konularında göre verilecek dağıtım kararlarında göz önünde bulundurulacak ilkeler aşağıdaki gibi olabilir (Dil ve Oktay, 1992: ). - Esneklik ilkesi: zaman içerisinde ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilecek nitelikte olmalıdır. - Denetim ilkesi: dağıtımın yoğunluğu, sağladığı imaj, kanal üyeleri arasındaki işbirliğinin arttırılması ile sorunların çözümlenmesi, iyi bir denetim ile mümkündür. - Maliyet İlkesi: Her kanal üyesinin satış hasılatı ve mahiyetinin analiz edilmesi önem taşır. d.dağıtım Kanalı Üyeleri Başlıca dağıtım kanalı üyeleri, imalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi aracılar ve tüketicilerdir (Tek, 1999:526). Fakat, üretici işletmenin mal dağıtımında yararlanacağı kanallar çeşitlidir. Kanal alternatifleri, tüketim ya da endüstriyel mallara göre değişmektedir (Yükselen, 2000:191). Bunları aşağıdaki şekilde görmek mümkündür. Tüketim mallarının dağıtım kanalları aşağıdaki gibi olabilir. Şekil 1. Tüketim Mallarının Dağıtım Kanalları ÜRETİCİ Acente 277 Toptancı Toptancı Acente

3 e.dağıtım Kanalı Örgüt Türleri Kaynak: Yükselen, 2000:191 Dağıtım kanalları, - Klasik dağıtım kanalları ve - Modern dağıtım kanalları olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. f.klasik Dağıtım Kanalı Örgüt Yapısı Klasik dağıtım kanalları, birbirinden bağımsız imalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan alışılmış kanallardır. Bu kanallarda her üye ayrı bir işletme olup, tüm kanal sisteminin karının maksimizasyonu pahasına bile olsa, kendi karını maksimize etme peşindedir. Genel olarak, hiçbir kanal üyesi diğer kanal üyelerinin üzerinde tam ve önemli (ağırlıklı) bir kontrol gücüne sahip değildir. Klasik kanallar, dağınık, çok parçalı, birbiriyle zayıf eşgüdüm içinde olan, otonom kanallardır (Tek, 1999:537). g.modern Dağıtım Kanalı Örgüt Yapısı Daha yakın zamanda ortaya çıkıp gelişen, pazarlama fonksiyonlarının daha etkin ve ekonomik olarak yerine getirilmesini amaçlayan modern pazarlama kanalı örgüt yapısı, dikey pazarlama (dağıtım) sistemleri ve yatay pazarlama (dağıtım) sistemleri olarak gruplandırılabilir. h.dikey Dağıtım Sistemleri Bir işletme üretim ve dağıtım süreci içinde kendi faaliyet dalına giren konularda bu faaliyet dalından önce ve/veya sonra gelen faaliyetleri de eklerse, bu harekete dikey bütünleşme veya dikey pazarlama (dağıtım) sistemi denir. Dikey dağıtım sistemleri geriye doğru ve ileriye doğru olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dikey dağıtım sistemleri, ölçek tasarrufları ve maksimum pazar etkisi yaratma amacıyla profesyonel olarak üretilen ve merkezi olarak planlanan dağıtım ağlarıdır (Kotler and Armstrong, 1989:355). Dikey dağıtım sistemleri, dağıtım kanalı üyelerinin davranışlarının kontrol altına alınması ve bağımsız kanal üyelerinin her birinin kendi çıkarlarını kollamalarından doğan kanal çatışmalarının ortadan kaldırılması için alternatif bir dağıtım sistemi olarak yaratılmıştır (http://www.thomsonlearning.com.au/ reed/reedpp-ch08.ppt, Erişim tarih, ). Bu sitemler kanal içi işbirliği ve eşgüdümünü, kanalı toptan bir sitem perspektifi ile görerek sağlarlar (Schoell, 1985:345). Kanal yönetiminde dikey bütünleşmenin arasındaki en önemli motifler, akışyukarı mal ve hammaddelerin tedariğindeki belirsizlik ve bitmiş ürün yapan akış aşağı firmaların bilgi ihtiyacıdır (http://www.tuta.hut.fi/studies/courses and schedules/isib/tu /old Semanar papers /Nykanen Mikko.pdf, Erişim tarihi; ). Kanal üyelerinin her biri, diğerlerine de sahip olabilir, yetki tanıyabilir veya konum ve gücü nedeniyle onları işbirliğine iter. i.geriye Doğru Dikey Bütünleşmiş Dağıtım Sistemi Geriye doğru dikey bütünleşmiş dağıtım sistemi, bir perakendeci işletmenin, imalatçılarla (üreticilerle) kendisi arasında bulunan diğer dağıtım kanalı üyelerini devreden çıkarması ve hatta bazı durumlarda üretim ve imalat faaliyetlerinin de bir bölümünü kendisinin üstlenmesi demektir. McDonalds ın sonradan oldukça ihtilaflı hale gelen Türkiye de kendi sığırını yetiştirmeye karar vermesi bu yapıya örnek teşkil edebilir (Tek, 1999:538). j.ileriye Doğru Dikey Bütünleşmiş Dağıtım Sistemi İleriye doğru dikey bütünleşme, üretici veya imalatçının dağıtım kanallarındaki aracıların birini, birkaçını veya bazen tümünü aradan çıkarıp, onların fonksiyonlarını kendisinin üstlenmesi ve bazen de imtiyaz sözleşmeleriyle onları kontrol etmesidir. Buna örnek olarak posta ile ve kapıdan kapıya satış ve kendi perakende mağazalarını kurarak satış yöntemleri gösterebilir. İleriye doğru dikey bütünleşme, üreticiye pazarlama faaliyetleri üzerinde mutlak kontrol sağlama imkanı verir (http://www.pembbroke consulting.com/pdfs/manageconsolodation-fein.pdf, Erişim Tarihi: ). k.franchising Örgütleri 278

4 Franchising, bir pazarlama ya da dağıtım kanalı formu olarak, sistem içinde ana firmanın, bir diğer firmaya, belirli imtiyazları, belirli bir zaman dilimi içinde ve belirli bir alanda kullanma hakkı vermesidir (Şoğur, 1993:6). Franchising bir dağıtım şeklidir (Lusch and Lusch, 1987:327). Franchsing sisteminde bağımsız iş adamlarına veya işletmelere, bir bedel karşılığında bir işletmenin ürün veya hizmetlerini satma hakkı verilir. Franchsing, ana örgüt ile bağımsız aracılar arasında, nasıl iş yapacakları konusunda yapılan sözleşmedir. l.yatay Pazarlama Sistemleri Yatay pazarlama sistemleri, iki ya da daha fazla sayıda işletmenin, görünen bir fırsatını değerlendirmek için geçici veya sürekli olarak birleşmeleri ya da başka bir şirket kurma yoluna gitmeleridir. Yatay pazarlama sistemlerini kurma nedenleri arasında Pazar kaymaları, rekabetin yoğunlaşması, taraflarda finans yetersizliği, mevsimlik dalgalanmalar ve birleşmek istenen işletmenin teknik ve know-how ına duyulan gereksinme sayılır. Çok ortaklı şirketler de yatay ve dikey bütünleşmelere gidebilmektedir (Tek, 1999:541). 2.ÇATIŞMA ve ÇATIŞMA YÖNETİMİ Örgütsel ve sosyal yaşamın gerçeği olan çatışma; bireylerin kendi içlerinde veya diğer bireylerle; grupların kendi içlerinde veya diğer gruplarla olan ilişkilerinde; amaç, duygu, düşünce ve inançlarında uyumsuzlukların olduğu veya zıtlıkların yaşandığı her durumda karşımıza çıkan evrensel bir kavramdır (Artan; 2002: 201). Çatışmayı, kişinin içinde bulunduğu sosyal ortam ve zaman diliminde istemedikleri ile karşı karşıya kalması ve bir sonuç için zorlanması halinde gerçekleştirdiği davranış, ulaştığı duygusal yapı olarak tanımlamak mümkündür (Erdoğan; 1999: 146). Çatışma sadece insanlara özgü bir olay değildir. Bütün canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için, içinde bulundukları çevre ile mücadele etmek zorundadır. Bir canlı organizma hayati öneme sahip bir ihtiyacını gidermek isteyip de bir engelleme ile karşılaştığı zaman sıkıntı ve bunun ortaya çıkardığı gerginlik ve bozulma olayı meydana gelmektedir. İnsanlar bakımından da çatışma gerek fizyolojik gerekse de sosyo-psikolojik ihtiyaçların tatminine engel olan sıkıntıların ortaya çıkardığı gerginlik halleridir (Eren; 1996: 456). Çatışma iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanabilir (Koçel; 1995: 409). Çatışmanın temel sorununu anlaşmazlık, uyumsuzluk, zıtlaşma ve birbirine ters düşme olarak sıralayabiliriz. Bu unsurların olduğu ortamda taraflar öncelikle kendi menfaatlerini gerçekleştirmek ve kendi görüşlerini organizasyondaki diğer bireylere kabul ettirmek amacındadır. Katz ve Kahn ise, çatışma doğduğunda doğal örgütün ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Komuta zincirinde üst kademelerde olmayanlar genellikle örgütte uygulanan yöntemlere uymakla birlikte yetki, ücret azlığı ve haksız yapıldığını sandıkları işlemlerden dolayı hoşnut olmamaktadırlar. Gerçekte örgütün üst basamaklarına doğru sürekli bir yarış bulunmaktadır. Bu nedenle örgüt birimleri arasındaki işbirliği bir çatışma şekline dönüşebilir (Ertekin; 1978: 150). Pondy ise örgütsel çatışmayı functional veya disfunctional olarak ikiye ayırmaktadır. Eğer çatışma örgütsel verimlilik, kararlılık ve uyum yeteneğini güçlendirici bir sonuç ortaya çıkarıyorsa fonksiyoneldir. Bunun tersi ise fonksiyonel değildir (Ertekin; 1982: 473). a.örgütlerde Çatışma İle İlgili Başlıca Yaklaşımlar Örgütlerde çatışma; Klasiklere göre, Neo-klasiklere göre ve Modern yaklaşıma göre açıklanmıştır. b.klasiklerin Çatışma İle İlgili Görüşleri Yönetim alanında sistemli bilgi kümesini oluşturan ilk yazarların eserleri ve görüşleri, klasik akım adı altında toplanmaktadır. Klasik örgüt yaklaşımı, işletmenin formel yapısını kendine inceleme konusu olarak almış bir düşünce sistemidir (Aydın; 1973: 33). Bu yaklaşıma göre, birey ve örgütün istek ve beklentileri arasında benzerlik bulunması, bireyin örgütün istekleri doğrultusunda davranmasını gerektirir. Bu nedenle çatışma istenmeyen bir durumdur. Ortaya çıkması halinde örgütün etkinliği azalabilir, sonuçları yıkıcıdır. Öyleyse yönetimin görevi örgütü çatışmadan arındırmaktır. Sonuçları kötü olan çatışmadan kaçınmak, bunların ortaya koyacağı etkileri ortadan kaldırmak gerektiği savunulur (Korkmaz; 1994:80). c.neoklasiklerin Çatışma İle İlgili Görüşleri Klasik anlayışta her türlü çatışmanın fonksiyonel olmaktan uzak ve örgüte zarar verdiği hakim görüş olmasına karşılık, neoklasik yaklaşım örgütte ortaya çıkan çatışmalardan en azından bir kısmının bazı sorunların varlığına işaret etmeleri ve bu sorunlara daha sağlıklı çözümler getirebilmesi için yönetimi harekete geçirmeleri sebebiyle fonksiyonel çatışma şeklinde bir nitelendirme yapmaktadır (Şimşek; 1987:11-12). Klasiklerin aksine Neo-klasiklerin çoğu çatışmayı, örgütlerin özellikle de karmaşık örgütlerin doğasında bulunan ve kaçınılamayan bir durum olarak kabul etmiştir (Ertekin; 1982:475). d.modern Yaklaşıma Göre Çatışma 279

5 Modern yönetim yaklaşımına göre organizasyonlarda çatışmaların ortaya çıkmasından kaçınmak mümkün değildir. Çatışmanın azı örgütlerde durgunluğa, verim düşüklüğüne neden olurlar. Çatışmanın şiddetli olması da aynı şekilde zararlıdır. Çatışma şiddetlendiği zaman çatışan personel arasında işbirliği azalır, iletişim kesilir, karar verme süreci zayıflar veya durma noktasına gelir ve işler tıkanmaya, personel arasında husumet ve düşmanlıklar artmaya başlar (Ertürk; 1995:202). Sistem yaklaşımını ve durumsallık yaklaşımını içeren örgüt teorileri çatışmayı doğal bir olgu olarak görmektedir ve iş başarısı için belli bir düzeyde çatışmanın gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre örgütsel etkinliğe ulaşmak bireylerin yüksek performans göstermesi ve yaratıcılıklarını ortaya koymasıyla mümkündür. Bu durumu sağlamak için ise belli bir düzeyde çatışmanın olması gereklidir(korkmaz; 1994: 81). e.dağıtım Kanallarında Çatışma Yaratan İlişki Nedenleri Dağıtım kanallarının beklenen amaca ulaşabilmesi, üretici işletme ile aracılar arasında uyumlu bir iş birliğinin kurulmasına bağlıdır. Bununla birlikte bazen bir takım çıkar uyuşmazlıkları, yani çatışmalar da ortaya çıkar. Örneğin üretici firma malın fiyatını düşürmek ister, ancak aracı, kar marjı düşeceği için razı olmaz. Üretici işletme malın kalitesine gerekli önemi vermez, satış sonrası hizmetleri iyi düzenlemez, buna karşılık, aracı, müşterinin beklentilerini bildiği için, üretici işletmenin bu tür olumsuz davranışlarını kabul etmez. Ya da toptancının aynı zamanda perakende satış yapmasını perakendeciler istemez. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı kurumlar arasında çatışmalar ortaya çıkar. Dağıtım kanallarının davranışlarını belirleyen en önemli süreçlerden biri olarak, çatışma süreci karşımıza çıkmaktadır (Kumcu, 1981:63). Örgütlerin, imalatçı-distribütör vb arasındaki çatışmaları en aza indirme çabalarına karşın, yine de kanallarda çıkar çatışması olacaktır. Belirli sınırlarda kalmak şartıyla, çatışmanın dinamik gelişme için sağlıklı bir olgu olduğu düşünülse de, fazlasının ve uzayanın da o denli zararlı olabileceği kesindir (Tek, 1999:564). Dağıtım kanallarında ortaya çıkan çatışmanın temel nedeni, insanların nimet ve külfetleri adil olarak paylaşmak istememelerinden kaynaklanmaktadır. Çatışmaların nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Tek, 1999:565); - Amaç uyuşmazlıkları, - Rol ayrılıkları, - Kaynakların kıtlığı, - İletişim güçlükleri - Kanal üyelerinin algılama farklılıkları, - Kanal üyelerinin birbirlerinden bekleyiş farklılıkları, - Saha anlaşmazlıkları ve, - Hırs. f.çatışma Nedeni Olarak Amaç Uyuşmazlığı Dağıtım kanalları sistemi üyelerinin, bir karar süreci sonucunda resmi amaçlarını belirledikleri kabul edilirse, örgüt içi amaç ilişkilerine benzer biçimde örgütlerin amaçları arasındaki ilişkiler da analiz edilebilir. Gerçi dağıtım kanalı üyelerinin ortak çıkarlar uğruna davrandıkları belki ilk izlenimle ileri sürülebilir, fakat amaçları arasındaki bağlantıları her zaman açıkça gözlemleyebilmek olasılığı olduğu söylenemez. Amaçlara arasındaki bağlantıların, söz gelimi amaçların uzlaştıklarının ve/veya çatıştıklarının veya benzeri ilişkilerin kolayca saptanabilmesi için, söz konusu amaçların belirlenmeleriyle, uygulamada gerçekleşmeleri biçiminde yapılacak bir ayrım örgütler arası amaç ilişkilerinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır (Kumcu, 1981:72-73). Kanal üyelerinin amaçlarının uyuştuğundan söz edebilmek için ana amaçları yanında alt amaçlarının da bağdaşması uygulamada pek görülecek bir olay olmamakla birlikte alt amaçlardan bazıları belirli boyutlar itibariyle söz gelimi amaca ulaşma derecesi, amaca ulaşma zamanı gibi, uygunluk gösterebilmektedir. Örneğin üretici kendi markasının satışını arttırmaya çalışırken genel dağıtıcı ve/veya perakendeciler ise kendi dallarında söz konusu olan mal bileşiminin satışını arttırmaya çalıştıkları belirtmektedirler. İşte bu noktada alt amaçlar açısından aykırılıklar başlamış olduğu görülür (Kumcu, 1981:72-73, Tek, 1999:565). Üreticiler ve ticaret kesiminin uyuşmayan bazı pazarlama alt amaçlarından örnekler veren liste aşağıdaki gibi olabilir (Kumcu, 1981:75). Tablo1: Dağıtım Kanalları Üyeleri Arasındaki Uyuşmayan Amaçlara Örnekler Amaçlar Üretici kesimi Ticaret kesimi Mal politikasıyla ilgili amaçlar Dağıtım politikasıyla ilgili amaçlar -Mamul ve marka imajı -Yüksek yenilik oranı -Üretici markası tutundurulması - Yüksek sipariş oranı - Yüksek dağıtım yoğunluğu - Kendi markasının rafta yer elde etmesi - Kendi mal bileşiminin iyi sunulması - Mal bileşiminin imajı - Kısıtlı yenilik - Ticaret kesimi markasın tutundurulması - Küçük siparişlerin zamanında tedariki - Az yoğun veya kısıtlı dağıtım - Mal bileşiminin eşit sergilenmesi - Seçilmiş markaların sunumu 280

6 Tutundurma politikasıyla ilgili amaçlar Fiyat politikasıyla ilgili amaçlar Kaynak : Kumcu, 1981:75 - Marka bağımlılık oranının artması veya korunması - Tutumu olumlu duruma getirme - Ilımlı fiyat faaliyetleri - Fazla yüksek olmayan iskonto - Mağaza bağımlılığının yükseltilmesi veya korunması - Satılalma olasılığının yükseltilmesi - Mağaza fiyat politikaları - Yüksek iskonto g.çatışma Nedeni Olarak Rol Ayrılığı Toplumsal sistemlerde ve bu arada dağıtım kanallarında sistem üyeleri birbirlerinin davranışlarından ve çeşitli çabalardan karşılıklı olarak etkilenir. O nedenle, karşı oyuncuların rollerinin parçaları olarak, nasıl davranacakları veya davranmayacakları konusunda kendi inanç ve tutumlarını geliştirirler. Rol anlayışı, pozisyonu hakkındaki kendi görüşlerini olduğu kadar, diğer oyuncuların onun belli pozisyondaki rol tanımlarını ve ondan bekledikleri ve beklemedikleri davranışları da kapsar (Kumcu, 1981:83). Rol tanımları ve bekleyişleri dağıtım kanalı üyelerinin özellikleri ve kendi sınırlamalarıyla olduğu kadar aralarındaki sözleşme ve bağlantılarla da belirlenir. Sözleşmeler bayilik örgütlerinde tarafların sorumlulukları ile haklarını, özellikle bayilerin görevlerini ayrıntılarıyla gösterir (Aşıcı,1971:52). Beklenen rollerin yerine getirilmemesi durumundaki yaptırımları açıkça gösterir. Dağıtım kanallarında görülen rol çatışmaları ile ilgili birçok çatışma öğesi örnek olarak verilebilir. Sözgelimi, bazı toptancıların doğrudan doğruya sona erdiren tüketicilere satış yapması, onun rol anlayışına girdiği halde, üreticinin toptancılar için gerçekleştirdiği rol bekleyişinde bu, söz konusu değildir. Bunun dışında önemli bir alan da kanal üyelerinin sağlayacakları fonksiyonların dağılımıdır. Burada önemli olan hangi çabaları hangi üyenin ve ne ölçüde üstleneceği, hangilerini ne ölçüde diğerlerine bırakacağıdır. Bu arada finanslama, taşıma depolama, satışçıların durumu, yeni mamul geliştirme gibi alanlarda da rol tanımları önem kazanmakta ve çatışma konusu olabilmektedir (Kumcu, 1981:86). h.çatışma Nedeni Olarak İletişim Güçlüğü ve Kanal Üyelerinin Algılama Farklılıkları Örgütlerde olduğu gibi bir sistem olan dağıtım kanallarında da işbirliğinin yürütülmesi için iletişimin önemi büyüktür. Üretici ile tüketici arasında karşılıklı olarak bilgi alışverişi konusunda iletişim kurulur. Günümüz müşteri odaklı yaklaşımlar dikkate alındığında müşteri memnuniyeti konusunda başarı elde edebilmek için haberleşme olanakları iyileştirilmelidir. Örneğin müşteriler herhangi bir ürünün kullanımı konusunda veya herhangi bir özelliğinden dolayı rahatsızlık duymaktadır. Bu konunun üreticilere aktarılması doğrudan doğruya olabileceği gibi aradaki aracılar yani perakendeciler veya satıcılar yoluyla da aktarılabilir. Çünkü hiyerarşik yapı dikkate alındığına en üstte üreticilerin olduğu kabul edilirse en alt katmanda tüketiciler yer almaktadır. Bu nedenle üreticiden gelecek olumlu veya olumsuz bilgiler, üreticilere aktarılmak zorundadır. Bu nedenle iyi bir iletişim ağı kurulması gereklidir. Bu şirket başarısı için gerekli bir unsurdur. Üretici, toptancı ve perakendeciler çalıştıkları sistemin ve sistem çevresinin özelliklerine göre farklı bilgiler elde ederler. Sonuçta bilgilerin farklılığı ve/veya noksanlığı nedeniyle gerçeği algılamalarında uyuşmazlık baş gösterebilir (Kumcu, 1981:87). Dağıtım kanallarında haberleşmenin konusunu iki tür bilgi oluşturur. Birincisi, sipariş vermek gibi alışveriş ilişkileri ile ilgili rutin işlerin duyurulmasıdır. İkincisi ise, işletme politikaları ve pazarlama kararlarıyla ilgili konularda bilgi iletilmesidir. Haberleşmenin kesilmesi kanal üyelerinin bilinçsiz ve/veya bilinçli davranışlarıyla gerçekleşir. Tarafların kopukluğunun bilincine varamadıkları durumda, kopukluğu gidermek için bir çözüm aramaları da söz konusu olamaz. Ayrıca kanal üyelerinin amaç ve beklentilerine göre kendilerine iletilen bilgileri kendi amaç ve beklentileri doğrultusunda yanlış algılamaları yani kendilerine göre yorumlamaları da haberleşmede etkinsizliğe yanlışlığa neden olmaktadır (Kumcu; 1981:94-95). 281

7 i.dağıtım kanallarında Çatışma Doğuran İlişkiler Çatışmalar dağıtım kanallarındaki yatay, dikey, çapraz ve kanallar arası ilişkilerden kaynaklanmaktadır (Tek, 1999:565). Bu bağlamda dağıtım kanallarında üç tür ana çatışma türünden söz etmek mümkündür. Bunlar (Yükselen, 2000: ); - Yatay ilişkilerde rekabet, - Türlerarası rekabet, - Dikey rekabettir. j.dağıtım Kanalındaki Yatay İlişkiler Yatay çatışmalar, aynı türde aracılar arasında meydana gelmektedir. Yatay çatışmalar, işletmelerin mal karmalarına yen malların alınması halinde ortaya çıkar (Yükselen, 2000:203). Bu aşamada yer alan işletmeler birbirlerinin müşterilerini kendilerine çekmeye çalışırlar. Örneğin eczaneler, kozmetik, spor malzemeleri, terlikler vb şeyleri satmalarına karşın bakkalların da yara bandı, aspirin vb satması aralarında sürtüşme ortaya çıkarmaktadır. k.dağıtım Kanalındaki Dikey İlişkiler Dikey ilişkiler genellikle aynı kanalın farklı düzeydeki üyeleri arasında çatışmaları ifade eder. Dağıtım kanalını oluşturan organların dikey münasebetlerinde kanaldaki akışı aksaksız ve verimli bir şekilde gerçekleştirecek bir unsur olan bağlılığın hakim olması esastır. Bu açıdan, kanal boyunca bir dikey rekabetin söz konusu olmayacağı düşünülebilir. Kanaldaki dikey rekabet organların birbirlerine karşı hakimiyet kurma arzularının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kanal organları, kanalın görevini tam ve kusursuz olarak yerine getirebilmesi için belli faaliyetlerin belli tarzda yerine getirilmesini gerekli görürler. Bunun için kanal üzerinde belli bir hakimiyetlerinin bulunmasını kaçınılmaz bulurlar (Karabulut ve Kaya, 1991:68). Aslında dağıtım kanallarındaki dikey çatışmaların en önemli nedenlerinden biri, stokların, malların imalatçıdan başlayarak yukarıdan aşağıya (bazen de tersine) doğru iletilmesi arzusudur. Kanalda her üye stokları bir sonraki aşamaya iterek, bir an önce sorumluluktan ve riskten kurtulmak ister. Dağıtım kanallarında eritilemeyen, satılamayan malların birikmesi (stok yığılması) piyasadaki kullanılan diliyle şişme yapmaktadır (Tek, 1999:568). Ayrıca kanal içinde dikey rekabet durumunda üstünlüğü ele alan organa kanal lideri adı verilir (Karabulut ve Kaya, 1991:68). l.dağıtım Kanalındaki Çatışmaların Çözümlenmesi Dağıtım kanallarında çatışmaya neden olabilecek bir çok faktör söz konusudur. Dağıtım kanalları ve üyeleri arasında meydana gelebilecek olası çatışmaların çözümü için, üretici işletmelerin başvurabileceği çeşitli yaklaşımlar vardır. kanal üyelerine kendi aralarındaki çatışmaları bıraktıracak veya ertelettirecek düzeyde yüksek amaçların gösterilmesi, burada kullanılabilecek yönetsel araçlardan ir tanesidir. Buna ek olarak üretici işletmenin veya ilgili meslek kuruluşlarının kanal üyeleri arasında uyuşmazlıkların ve çatışmaları çözmeye yönelik düzenleyecekleri müzakereler de, dağıtım kanallarındaki ihtilafların giderilmesinde çözüm üretebilir (Lancester ve Messingham, 1993: ). Ayrıca uyuşmazlığın niteliğinde, üretici işletmenin uyuşmazlıklarda takınacağı tavırlara ve içinde bulunulan ortamın koşullarına göre, uyuşmazlıkların çözümünde farklı yöntemlerin geliştirilmesi mümkündür. Bu yöntemlerin arasında personel değişimi, arabulucu kişi veya kurumların çözüme katkıda bulunması ve hatta kanal üyeleri arasında toplantı yaparak, ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uyuşmazlıkların çözülmesi olası diğer yaklaşımlar olarak algılanabilirler. 3.ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNETİMİ Çalışma, dağıtım kanallarında ortaya çıkan çatışmaları çözümleyebilmek içi yönetim tarafından kullanılan çatışma yönetim stillerinin, çatışmaya dahil olan ve dahil olmayanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini tespit etmeye yöneliktir. Çalışmanın kapsamı Kahramanmaraş ta çeşitli sektörlerde dağıtım kanallarında çalışan igörenleri kapsamaktadır. Çalışmanın örneklemini tesadüfi ve kartopu tekniğine göre belirlenmiş 123 çalışan personel oluşturmuştur. Yapılan anketlerden eksik ve hatalı olanların çıkarılmasından sonra 118 birim araştırma içerisinde değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde SPSS 11 istatistik paket programı kullanılmıştır. a.ölçeğin Güvenirliliğinin Belirlenmesi Ölçeğin güvenirliliği testleri Cronbach alpha katsayısı hesaplanmak sureti ile yapılmıştır. Ural (2005) tarafından geliştirilen anketin geçerliliği test edildiğinde alpha güvenirlilik katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuç ölçeğin güvenirliliği bakımından oldukça iyi bir değerdir. b.araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi Tablo 1. İşgörenlerin Demoğrafik Özellikleri Cinsiyet n % Medeni Durum n % 282

8 Kadın 6 5,08 Evli ,75 Erkek ,92 Bekar 16 13,56 Diğer 2 1,69 Toplam ,0 Toplam ,0 Yaş Eğitim Durumu ,04 İlk ve Orta 66 55, ,86 Lise 49 41, ,86 Lisans 3 2, ,24 Diğer - - Toplam ,0 Toplam ,0 Yukarıdaki Tablo 1 de demografik özelliklere bakıldığında ankete katılanların büyük çoğunluğu erkek (%94,92), evli (%84,75), yaşları arasında (%61,86) olduğu görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında ise, çoğunluğu ilk ve ortaokul mezunu (%97,46) dur İşyerinde Çatışmaların Olup Olmadığı ve Çözüm Yöntemlerine İlişkin Düşünceler Tablo 2 de işyerinde çatışma durumlarının yoğun ve sürekli bir şekilde yaşanıp yaşanmadığı ve uygulanan çatışma çözüm yöntemlerine ilişkin algılama düzeyleri frekans ve yüzde dağılımları şeklinde sunulmuştur. Tablo 2 : İş görenlerin Çatışma ve Çatışma Yönetimi Konusunda Düşünceleri a b c d e Topl. Çatışmaya n Var mı? % 17,8 28,8 16,9 12,7 23,7 100,0 Çözüm n Yöntemleri Yeterli mi? % 7,6 43,2 29,6 11 8,5 100,0 a: Hiç katılmıyorum, b:katılmıyorum, c:kararsızım, d: Katılıyorum, e: Tamamen Katılıyorum Tablo 2 de görüldüğü gibi, ankete katılanların % 46,44 ü çatışma durumunun çalıştıkları kurum içinde var olduğunu, %46,61 i çalıştıkları örgüt içerisinde çatışma durumunun olmadığını düşünmektedir. %16,95 i ise bu konuda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Çatışma yöntemi konusunda, yöneticilerin uyguladıkları çatışma çözüm yöntemlerinin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %19,49 dur. Çatışma kapsamı içerisinde yer alanların % 50,85 i ise yöneticilerin çatışma çözümü konusunda yetersiz kaldıklarını düşünmektedirler. Son olarak bu konuda kararsız olduklarını ifade edenlerin oranı ise % 29,66 dır. c.çatışma Nedenlerine İlişkin Görüşler Tablo 3. Çatışma Nedenleri Çatışma Nedenleri a b c d e Kişilik Hakları n % Kıt kaynaklar n % Statü Farklılığı n % Bireysel amaç ve n çıkarlar % Yönet. Yetersizl. n % İletişim ve bilgi n eksikliği % ,77 a: Hiç katılmıyorum, b:katılmıyorum, c:kararsızım, d: Katılıyorum, e: Tamamen Katılıyorum Yukarıdaki Tablo 3 den de anlaşılacağı gibi çalışanların çoğunluğu söz konusu olan çatışmaların genellikle yöneticilerin yetersizliğinden (% 36,44), ikinci olarak da kişilik farklılıklarından kaynaklandığını (% 33,05) ifade etmektedirler. Son olarak da iletişim ve bilgi eksikliğinin (% 32,2) çatışmaların ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğunu düşünmektedir. Bireysel amaç ve çıkarların da (% 19,49) çatışmaya neden olduğu düşünülmesine rağmen, bu konuda kararsız kalanların oranı (%37,74) daha fazladır. Kıt kaynakların (% 38,98) ve Statü farklılıklarının (%58,47) çatışmaya neden olduğu konusunda ise çoğunluk kararsız bir düşünceye sahipken, yine büyük çoğunluk bu faktörlerin çatışmaların ortaya çıkmasında pek de etkili olmadığını düşünmektedir. d.çatışmaya Taraf Olup Olmama ile Demografik Özelliklerin İlişkisi Tablo 4. Demografik Özelliklere Göre Çatışmaya taraf Olup Olmama Durumu 283

9 Çatışmaya Taraf Çatışmaya Taraf Değil Anova Testi Cinsiyet X S.S X S.S F Testi Erkek Kadın ** Medeni Durum Evli Bekar Diğer Yaş Eğitim Durumu İlk-Orta Lise Lisans Diğer * p 0.01 **p ** Tablo 4 incelendiğinde çatışmaya dahil olan kişilere, olmayan kişilerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark söz konusudur. Buna göre bayanların daha az çatışma içerisinde yer aldığı söylenebilir. Fakat bu sonucun ortaya çıkmasında erke çalışan oranının yüksek olması da dikkate alınmalıdır. Medeni durum ve yaşın çatışmaya taraf olup olmama durumu ile arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Başka bir değişle çatışmaların ortaya çıkmasında yaş ve medeni durum etkili olmamaktadır diyebiliriz. Çatışmaların ortaya çıkıp, söz konusu çatışmaya dahil olup olmama durumu ile eğitim faktörü arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Tablodan da anlaşılacağı gibi en çok ilk ve ortaokul mezunları çatışma içerisinde yer alırken bunları sırayla lise ve lisans mezunları izlemektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe çatışma içerisinde yer alma oranı düşmektedir. 4.TARTIŞMA VE SONUÇ Çalışma sonuçlarına göre, Kahramanmaraş ta çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren dağıtım kanallarında, işletmelerde çalışanların çoğu erkek, medeni durumları evli, yaş ortalamaları ise arasında yığılma göstermektedir. Eğitim seviyeleri ise çoğunluğu orta ve lise arasında yığılma göstermektedir. Ankete katılanların % 46,44 ü çalıştıkları işyerinde çatışmaların olduğunu, % 46,61 i ise çatışmaların olmadığı görüşündedir. Çatışmaların çözümüne ilişkin yöneticilerin uyguladıkları çözüm yöntemlerinin yeterli olduğunu düşünen çalışanların oranı ise % 19 dur. Yöneticilerin uyguladığı çatışma çözüm yöntemlerinin yeterli olmadığını düşünenlerin oranı ise % 50 dir. Buna göre çalışanların çoğunluğu çatışma yönetimi konusunda yöneticilerin yetersiz olduklarına inanmaktadırlar. Dağıtım kanalların da ortaya çıkan çatışma nedeni olarak en çok yönetici yetersizliği ve kişilik farklılıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, Kahramanmaraş ta farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dağıtım kanallarında görev yapan kişilerin çalıştıkları işyerinde çatışma durumu olup olmamasında yöneticilerin yetersizliği ve kişilik farklılıklarının etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca demografik özelliklerle çatışmaya taraf olup olmama konusunda cinsiyet eğitim durumları konusunda Tukey testine göre 0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara benzer sonuçlar, yapılan çalışmamızı destekler niteliktedir. Fakat her örgüt yapı ve işleyişinin farklı olması, söz konusu işletmelerde yöneticilik yapan kişileri deneyim ve kabiliyetlerinin farklı olabileceği ve bu bağlamda kullandıkları yöntemlerinde değişebileceği dikkate alınarak değerlendirme yapılması, daha doğru sonuçlara ulaşmaya yardımcı olabilecektir. Bu araştırma çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dağıtım kanallarında çatışma olduğu var sayımına dayanılarak yapılmıştır. İşletmelerin pazardaki konumu konusunda büyük öneme sahip olan dağıtım kanallarında çatışma türleri, kaynakları ve hangi düzeylerde çatışmaların ortaya çıktığına ilişkin farklı çalışmalarda yapılması gerekir. Yapılan bu çalışma yapılacak olan diğer çalışmalara ve araştırma yapılan örgütlerin söz konusu problemleri çözümlemelerine yardımcı olarak önemli katkılar sağlayabilir. KAYNAKÇA Aydın, Vahdet; İşletme Organizasyonundaki Gelişmeler, A.Ü.S.B.F. Yayınları, Ankara, Artran İnci Erdem; Örgütte Kişisel Gelişim, Nobel Yayın, Ankara, Aşıcı, Ömer, Endüstriyel Pazarlama, E.Ü. İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi yayını, İzmir, Başaran, İbrahim Ethem; Yönetimde İnsan İlişkileri, Kadıoğlu Matbaası,Ankara, Bingöl, Dursun; İşyeri Disiplini ve Çalışma Başarısı, İstanbul, Can, Halil; Organizasyon ve Yönetim, Adım Yayınları,Ankara, Dil, Rezan, Mete Oktay, Pazarlama Yönetimi, Dokuzeylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, Dinçer, Ömer; İşletme Yönetimi, İstanbul, 1996.

10 Erdward W, Cundiff and Richard R. Still, Basing Marketing, N.J, Prentice-Hall, New York, Erdoğan, İlhan; İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul, Erdoğan, İlhan; İşletmelerde Davranış, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, Eren, Erol; Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Eren Erol; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayın, İstanbul, Ertekin, Yücel; Örgütsel Çatışma, Yönetim Psikolojisi II. Ulusal Sempozyumuna Sunulan Bildiriler,TODAİE Yayınları, No:201, Sevinç Matbaası, Ankara, Ertekin, Yücel; Örgüt İklimi, TODAİE Yayınları, Ankara, Ertürk, Mümin; Organizasyonda Çatışma ve Çatışma Nedenleri, Çatışmanın Yönetimi ve Erciyes Üniversitesinde Bir Anket Uygulaması, E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, s:11, Aralık, Etgar, Michael, Sources and Types of Intrachanenel Conflict, Journal of Retailing, Spring 1, 1979, s Keegan, Warren J., Global Marketing Management, Englewood Cliffs, 1989 Koçel, Tamer; İşletme Yöneticiliği Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış, 5.B., Beta Yayın, İstanbul, Korkmaz, Sezer; Örgütsel Çatışma Yönetimi ve Verimlilik, Verimlilik Dergisi, Kotler Philip and Gary Armstrong, Principles of Marketing, N.J, Englewood Cliffs Prencite Hall Inc., Kumcu Erdoğan, Dağıtım Kanalları Sisteminde Çatışma Süreci, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Enstitüsü Yayını, İstanbul, Lancaster, Geoff and Lester Massingham, Marketing Management, London, Lusch F. Robert and Virginia N.Lusch, Principles of Marketing, Kent Publishing, Boston, Mehta, Rajiv ve diğerleri, marketing Channel Management and Sales Manager, Industrıal Marketing Management, , Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, 9. Basım, Türkmen Kitabevi, İstanbul, Myron S. Heidingsfield and Albert B. Balankenship, Marketing, Barnes&Nobre, Inc., New York, Özalp, İnan; Örgütlerde Çatışma, A.Ü.S.B.F. Dergisi,C:7,Haziran, Özkalp Enver; Çatışma Yönetimi Çözüm Yolları ve Görüşme Teknikleri, Mercek Dergisi, Temmuz, Ramaseshan, B and Mark. A. Patton, Factors Influencing International Channel Choice of Small Business Exporters, İnternational Marketing Review (Vol ),s Schoell, F.William, Marketing Contemporary Concepts and Pratices, Massachusetts, allyn and Bacon, Inc., Stanton, William J., Etzel, M.J and Walker B.J; Fundementals of Marketing, McGraw-Hill, 10 th Ed., New York, Şimşek, Şerif; Örgütlerde Çatışma ve Yaratıcılığın Yönetimi, Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 7, Şoğur, Macide, İşletme Sistemi Olarak Franchising, Der Yayınları, İstanbul,1993. Tek, Ömer Baybars, Pazarlama İlkeleri Türkiye Uygulamaları Global Yönetimsel Yaklaşım, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1999, Theodore N. Beckman and Nathanael, H. Engle, Wholeasing, The Ronald Press Company, New York, Türk Murat ve Selen Doğan; Çatışma Yönetiminin Önemi ve Çevik Kuvvet Personelinin Çatışma Kaynakçanın Teşhisi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Niğde İlinde Bir Araştırma, Öneri Dergisi, c:5, Haziran, Yükselen, Cemal, Pazarlama, Detay Yayıncılık, İstanbul, Thomson Learning (2003), Distribution and Channel Management Strategies, Erişim tarihi: Fein, Adam J and Jap, Candy D., Sloan Management Review, Manage Consolodation in The Distibution Channel, Erişim Tarihi:

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ 1 ÇATIŞMA Kişiler ve grupların kendi içlerinde yada aralarında Anlaşmazlık Farklılık yada Birbirine uymama şeklinde görülen dinamik süreçtir Aynı gruptaki bireyler arasında,

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR TÜRKİYE DE ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İİBF, Öğretim Üyesi Küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik, siyasal ve yönetimsel alanda hızlı bir değişme

Detaylı

Türkeli Devlet Hastanesi

Türkeli Devlet Hastanesi Türkeli Devlet Hastanesi 1 YÖNETİM Ticari Faaliyetler Muhasebe Faaliyetleri Teknik Faaliyetler Emniyet Faaliyetleri Finansal Faaliyetler Yönetim Faaliyetleri Planlama Organizasyon Yöneltme Koordinasyon

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı YILBAŞI, KUYUMCULUK ÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Alabalık ÜretimindePazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri SÜRDÜRÜLEBİLİR ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI 12 NİSAN 2016 ELAZIĞ Erol ÖZTÜRK Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örgütsel Davranış Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Global Risk DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER Management AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Survey 2013 Sunan: Presenter: Selda Peter Oknas Mullen Türkiye Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Kavramına Genel SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL 1 Ünite: 1 YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL İçindekiler

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM Integration Marketing Strategy

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA 1 Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama İçindekiler

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı