UZAYNET SATIŞ PAZARLAMA ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAYNET SATIŞ PAZARLAMA ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 UZAYNET SATIŞ PAZARLAMA ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, Kızılırmak Mahallesi, 53.Cadde, 1450.Sokak, No:9/52 Çukurambar/Ankara adresinde yerleşik ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.. ile (Bundan böyle ESER olarak anılacaktır.) adresinde yerleşik...(bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.) arasında.../.../ tarihinde imzalanmıştır. ESER ve BAYİ birlikte TARAFLAR, tek başlarına ise TARAF olarak isimlendirilmiştir. MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu ESER in Bölge Distrübütörü olduğu Uzaynet Uydu Internet Hizmeti nin Türkiye de pazarlanması ve satışı için çözüm ortaklığıdır. MADDE 3. SÖZLEŞMENİN AMACI İşbu sözleşmenin amacı, sözleşme konusu hizmetlerin yürütülmesinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu sözleşme kapsamındaki haklar BAYİ ye münhasır olarak verilmemiştir. ESER dilediği yerde ve sayıda BAYİ tayin edebilir. MADDE 4. TANIMLAR İşbu sözleşmede geçen; Hizmet: Viasat uydu anteni ve teçhizatı kullanılarak abonelere sağlanan Uzaynet Uydu internet Hizmeti ni, Ürün: ESER tarafından sunulan Uzaynet Uydu Internet Hizmeti için abone tarafında kullanılan anten, modem, tria ve diğer donanımların tamamıdır. Abone: ESER Uzaynet Uydu Internet Hizmetinden yararlanmak için abonelik sözleşmesi akdeden gerçek ve tüzel kişiyi, İş : ESER tarafından sunulan Uzaynet Uydu Internet Hizmeti ile ilgili her türlü pazarlama ve satış faaliyetlerini ifade eder. MADDE 5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE SÜRESİ 5.1 İşbu sözleşme, TARAFLAR ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin süresi 1(bir) yıldır. 5.2 Sözleşme süresi, TARAFLAR dan birinin sözleşme süresinin sona ermesinden 1(bir) ay önce yazılı bildirimi ile sonra erdirilmediği taktirde, aynı koşullarda 1(bir) yıl uzar. 5.3 Sözleşmede öngörülmeyen olağanüstü şartların ortaya çıkması veya uygulamada ortaya çıkabilecek şartların hizmetin ekonomik yapılabilirliğini ortadan kaldıracak düzeyde olması veya uygulamada sorunlar ve sıkıntılar yaşanması durumunda işbu sözleşme hükümleri ESER tarafından değiştirilebilir. Sayfa 1 / 8

2 5.4 Değiştirilen sözleşme hükümlerinin BAYİ tarafından kabul edilmesi halinde, ESER tarafından yazılı olarak bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde değiştirilen sözleşme hükümleri yürürlüğe girecektir. 5.5 BAYİ nin değişen sözleşme hükümlerini kabul etmemesi veya kabul ettiği halde 1 (bir) aylık süre sonunda değişen hükümlere uygun hareket etmemesi halinde, herhangi bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın BAYİ ye yapılacak bildirimle sözleşme ESER tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Bu durumda sözleşmenin feshedilmesinden dolayı BAYİ herhangi bir itirazda, hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 5.6 BAYİ haklı nedenlerle sözleşmeyi feshetmek istediğinde, bu durumu gerekçeleriyle birlikte ESER a yazılı olarak bildirecektir. Bu durumda BAYİ ile yürütülen iş ortaklığı faaliyetlerinden doğan tüm işlemlerin sonuçlandırılması için gerekli düzenlemeler yapılarak anlaşma iptal edilebilecektir. Bu işlemler sona erene ve ESER, BAYİ ye yazılı olarak feshin kabulünü bildirene kadar BAYİ nin tüm akdi ve yasal sorumlulukları devam edecektir. MADDE 6. ESER İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1 ESER, sözleşme konusu işle ilgili ücret tarifelerini sitesinde duyuracaktır. ESER ücret tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 6.2 ESER, BAYİ ye sözleşme çerçevesindeki hizmetleri yürütebilmesi ve satışı artırıcı tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacaktır. 6.3 ESER, BAYİ arasındaki iş akışı eğitimini, BAYİ nin durumu ve ihtiyaçlarına göre gerekli satış ve teknik eğitim programlarını düzenleyecektir. 6.4 ESER, web sayfasında Uzaynet Uydu Internet Hizmeti nin satış noktası olarak BAYİ nin adını ve irtibat bilgilerini yayınlayacaktır. 6.5 ESER, sözleşme konusu hizmete yönelik tarifelerde ve işbu sözleşmeye konu olan İŞ le ilgili yapılan değişiklikleri BAYİ ye bildirecektir. ESER, ÜRÜN'lere ilişkin doküman ve tanıtıcı malzemeleri hazırlayacak ve BAYİ nin kullanımına sunacaktır. 6.6 ESER, BAYİ ye personel ve diğer olanakları elverdiği ölçüde proje bazlı uygulamalarda satış ve teknik konularda yardımcı olacak, BAYİ nin hizmet satışı için destek ve danışmanlık hizmeti verecektir. 6.7 ESER, BAYİ liğe ilişkin esasları ve işletme prensiplerini, BAYİ lere eşit olarak uygulayacaktır. 6.8 ESER, satış ve pazarlama için gerekli bütün standart doküman ve formları, işbu sözleşme nin imzalanmasını takiben 30 (otuz) gün içerisinde BAYİ ye verecektir. 6.9 ESER, ABONE lerden gelen şikayetleri değerlendirme ve değerlendirme sonucunda gererekirse BAYİ yi uyarma hakkına sahiptir. MADDE 7. BAYİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1- BAYİ, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin satış ve pazarlamasını ESER tarafından belirlenen prensiplere ve standartlara uygun şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. BAYİ, ABONE ye yerinde kurulum hizmetini EK-1 de yer alan Bayilik Koşulları esasları çerçevesinde ve belirlenen hükümlere göre yerine getirecektir. Sayfa 2 / 8

3 7.2 ESER, BAYİ tarafından yapılan İŞ in yürütüldüğü her noktada (BAYİ nin merkezi ve şubeleri) ve her aşmada (ESER hizmetlerinin satışı veya satış sonrası hizmetlerinin sunulması) İŞ in işbu sözleşme nin hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediğini, görevlendirdiği personeli vasıtasıyla kontrol etme hakkına sahiptir. BAYİ söz konusu denetim ve kontrollarda gerekli kolaylığı gösterecektir. 7.3 BAYİ, ESER tarafından ücretsiz olarak promosyon uygulaması çerçevesinde verilecek ÜRÜN ler için ABONE den ÜRÜN ücreti talep etmeyecektir. 7.4 BAYİ bu sözleşme kapsamında, ESER tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu dan onayı alınmış ÜRÜN ler veya ESER tarafından kullanılmasına izin verilmiş ÜRÜN ler dışında ABONE lere hizmet için hiç bir ÜRÜN ünün satışını ve kurulumunu yapmayacaktır. 7.5 BAYİ, işbu sözleşmenin imzalanmasından ve ESER tarafından gerekli satış/pazarlama eğitiminin verilmesinden sonra 15 (on beş) gün içerisinde her türlü hazırlığını tamamlayarak fiilen İŞ e başlayacaktır. 7.6 BAYİ nin İŞ e süresinde başlayamamasının ESER ın kusurundan kaynaklanması durumunda, BAYİ ye gecikilen süre kadar ek süre verilecektir. BAYİ nin işbu Sözleşme nin 7.6 ıncı maddesinde belirtilen sürede veya 7.7 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilave sürenin sonunda İŞ e başlamaması halinde ESER tarafından yazılı bildirim ile işbu Sözleşme feshedilebilecektir. 7.7 BAYİ i kendi imkanlarıyla Hizmet in pazarlanması için aktif tanıtım, reklam ve pazarlama yapabilecektir. Ancak, bu faaliyet için kullanacağı her türlü bilgi, dokuman ve materyal için ESER in yazılı onayını alacaktır. 7.8 BAYİ, ESER hizmetlerinin pazarlanması satış, hizmetlerini etkili ve kaliteli bir şekilde verebilmek için EK-1 de yer alan bayilik koşullarına uygun hareket etmek zorundadır. MADDE 8. BAYİ YE YAPILACAK ÖDEMELER 8.1 BAYİ, bir ay süresince fiilen satışını yaptığı Uzaynet Uydu Internet hizmeti için ESER tarafından bildirilen tahakkuk miktarı üzerinden hizmet faturası düzenleyecektir. Fatura nın ESER e faks ya da elektronik postayla ulaştığı tarihten sonra 7(yedi) gün içersinde BAYİ nin banka hesabına ödeme yapılacaktır. 8.2 BAYİ ye işbu sözleşme süresince, sattığı her ürün yada paket için ESER tarafından aşağıda belirlenen komisyon tutarları ödenecektir. Uzaynet Uydu Anten Ekipman komisyonu satılan her techizat için; Uzaynet Uydu Internet Hizmeti (Paketi) komisyonu ABONEye hizmet sunumu devam ettiği ve fatura ödendiği sürece her ay ödenecektir. Sayfa 3 / 8

4 Uzaynet Uydu Internet Hizmeti için BAYİ ye standart paketler satış ve kiralama durumunda ödenecek Teçhizat ve aylık Hizmet Komisyon Tutarları; Uzaynet Uydu Anten Ekipmanı satışı için 100 TL(Yüz Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Standart 2 için 5 TL (Beş Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Standart 10 için 10 TL (On Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Standart 25 için 20 TL (Yirmi Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Standart Extra için 30 TL (Otuz Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Uydu Internet Hizmeti için BAYİ ye kurumsal paketler satış ve kiralama durumunda ödenecek Teçhizat ve aylık Hizmet Komisyon Tutarları; Uzaynet Uydu Anten Ekipmanı satışı için 100 TL(Yüz Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Silver için 50 TL (Elli Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Symetric için 75 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Platinium için 100 TL (Yüz Türk Lirası) (KDV hariç), Uzaynet Diamond için 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV hariç), MADDE 9. BAYİ NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ZARARLARIN TAZMİNİ 9.1 BAYİ nin çalıştırdığı ya da sorumlu olduğu kişilerin kusurundan dolayı ortaya çıkabilecek ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden BAYİ sorumlu olacak, ESER bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır. 9.2 BAYİ nin işbu sözleşme kapsamındaki İş için çalıştırdığı personelin her türlü sigorta, vergi, maaş vb. hukuki sorumluluğu BAYİ ye aittir. ESER in BAYİ nin çalıştırdığı personelle ilgili hiç bir hukuki sorumluluğu yoktur. Bayi çalıştırdığı personeli İş Güvenliği kanunun gerektirdiği şekilde çalıştırmakla sorumludur. 9.3 BAYİ, bu sözleşme ile ilgili Kanun, Yönetmeliklerin hükümleri ile bunlarda sonradan yapılacak değişikliklere uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. MADDE 10. SÖZLEŞMENİN ESER TARAFINDAN FESHİ 10.1 Sözleşme aşağıda belirtilen hususlardan birinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir bildirimde bulunulmadan ESER tarafından fesh edilebilir: BAYİ aleyhine iflas kararı alınması, BAYİ nin konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi, BAYİ nin ESER ın yazılı olurunu almadan, ESER ı temsil etmesi ve ESER namına üçüncü şahıslara taahhütte bulunması, BAYİ nin ESER ın yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşme konusu işleri üçüncü kişilere devretmesi, Sayfa 4 / 8

5 10.2 Sözleşmenin devamı süresince, aşağıda belirtilen ihlal durumlarından birinin gerçekleşmesi ve BAYİ ye ESER tarafından verilen makul süre sonunda ihlal durumunun düzelmemesi halinde sözleşme ikinci bir bildirime gerek kalmaksızın ESER tarafından feshedilebilir; Herhangi bir anlaşmazlığın mahkemece tespit edilmesi ve karara bağlanmasına rağmen BAYİ nin mahkeme kararına riayet etmemesi BAYİ ile ESER arasında imzalanmış bulunan Uzaynet Uydu Internet Hizmetlerinin Satış ve Pazarlamasının Çözüm Ortaklığı Şeklinde Yürütülmesine İlişkin Esaslarda ve/veya Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi sonucunu doğuracak işlem ve eylemlere tevessül etmesi, Sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde BAYİ nin fiili olarak çalışmaya başlamaması, BAYİ nin suç teşkil eden bir fiilinin tespit edilmesi, 10.3 ESER, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin BAYİ aracılığı ile yürütülmesine ilişkin uygulamasından vazgeçmesi halinde, en az 1(bir) ay önceden yazılı olarak BAYİ ye bilgi verecektir. 1(bir) aylık sürenin sonunda Sözleşme sona erdirilecektir. MADDE 11. SÖZLEŞMENİN BAYİ TARAFINDAN FESHİ VE FESİH NEDENLERİ ESER in bu sözleşmede yazılı yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, bu durum BAYİ tarafından ESER e yazılı olarak bildirilecek ve 30 (otuz) işgünü içinde durumun düzeltilmesini talep edecektir. ESER tarafından yazılı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) işgünü içinde durumun düzeltilmemesi halinde sözleşme yazılı bildirimle BAYİ tarafından feshedilebilecektir. Fesih tarihi yazılı bildirimin ESER e ulaştığı tarihtir. MADDE 12. VERGİ, RESİM, HARÇ, V.B. YÜKÜMLÜLÜKLER Sözleşmenin uygulanması sırasında yapılacak işçilik ve ulaşım ücretleri ile yapılacak sigorta bedeli ve sözleşme den kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, fon yükümlülükleri BAYİ tarafından karşılanacaktır. MADDE 13. TEMSİL YASAĞI Bu sözleşme, BAYİ nin ESER ın temsilcisi veya acentesi sıfatını taşımasına imkan vermeyecek ve BAYİ nin kendisini böyle bir sıfatla arz ve takdim etmesine neden olmayacaktır. BAYİ, ESER ın açık yazılı izni olmadan, ESER namına sarahaten veya zımnen hiçbir yükümlülük ihdasına yetkili olmayacak ve bu gibi davranışlara teşebbüs ve tevessül etmeyecektir. MADDE 14. BAYİ NİN MÜNHASIR YETKİSİNİN OLMAMASI VE DEVİR YASAĞI 14.1 İşbu sözleme, BAYİ ye yüklendiği İŞ le ilgili olarak hiçbir şekilde süreli veya süresiz münhasıran yetkili olma hakkı vermez. ESER, işbu sözleşme ye konu İŞ le ilgili olarak, BAYİ nin faaliyette bulunduğu yer veya bölge de dahil olmak üzere ülke genelinde, başka BAYİ lerle sözleşme yapma hakkına sınırsız olarak sahiptir BAYİ, doğrudan veya dolaylı şekilde, tamamen veya kısmen Sözleşme konusu İŞ i ve bu Sözleşme den kaynaklanan haklarını, ESER ın yazılı onayını almadan tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez. Sayfa 5 / 8

6 MADDE 15. HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ ESER işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinde bayileri ve/veya diğer çözüm ortakları aleyhine haksız rekabete yol açacak uygulamalardan kaçınacaktır. MADDE 16. GİZLİLİK BAYİ, Türkiye Cumhuriyeti nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki emredici hükümler saklı kalmak kaydı ile, bu sözleşme nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği ESER için gizlilik arzeden hususları muhafaza edeceğini, koruyacağını, yetkili idareci ve personelinin söz konusu bilgileri gizli ve sır olarak saklayacaklarını ve üçüncü kişilere açıklamayacaklarını kabul ve taahhüt eder. MADDE 17. MÜCBİR SEBEPLER BAYİ den kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, BAYİ nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde BAYİ nin ESER e yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir: a-doğal afetler b-kanuni grev, lokavt, avarya hali c-genel salgın hastalık d-kısmi veya genel seferberlik ilanı e-türk resmi makamlarının tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri MADDE 18. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ İşbu sözleşmede yer alan feshe ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, TARAFLAR işbu sözleşmenin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların TARAFLAR arasında sulh yolu ile çözümlenememesi veya ihtilafların sulh yolu ile çözümünün mümkün görülmediği hallerde ihtilafları çözümü konusunda ANKARA ili mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. MADDE 20. TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİMLER TARAFLARCA yapılacak her türlü bildirim yazılı olacak ve TARAFLAR ın bu sözleşmede yer alan yazılı adreslerine yapılacaktır. Karşı tarafın teyidi kaydıyla faks yoluyla yapılan bildirimler de geçerli olacaktır. Faksla yapılan bildirimlerin asılları ayrıca 7 (yedi) gün içerisinde karşı TARAF a gönderilecektir. Ancak Türk Ticaret Kanunu nun 20/III maddesi gereğince ana konusu temerrüt ve fesih olan tebliğ ve yazışmalar yalnızca noter vasıtasıyla veya telgraf veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilecek ve bu şekilde gönderilmeleri halinde geçerli olacaktır. - Sayfa 6 / 8

7 ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN.VE TİC. A.Ş. Kızılırımak Mahallesi 53. Cadde Sokak Çukurambar/Ankara Tel: (312) Faks: (312) BAYİ Adres : Tel: Faks No: TARAFLAR, yukarıda yazılı adresleri diğer tarafa değişiklikten en az 15 (on beş) gün önce yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman değiştirebilirler. Bu koşula uyulmaksızın yapılacak adres değişiklikleri halinde yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk bildirimi yapmayan TARAF a ait olacaktır.. MADDE 21. BÖLÜNEBİLİRLİK İşbu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması ya da TARAFLAR ca geçersiz kabul edilerek uygulanamayacağı hususunda anlaşmaya varılması, Sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. MADDE 22. SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI VE EKLERİ 22.1 İş bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup bir nüshası ESER, bir nüshası BAYİ nezdinde bulunacaktır Aşağıda belirtilen ekler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup eklerde yer alan hükümler sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir Sözleşme de yer alan hükümler ile eklerde yer alan hükümler arasında uyuşmazlık olduğunda Sözleşme hükümleri esas alınacaktır. EK:1 Bayilik Koşulları Sayfa 7 / 8

8 EK-1 BAYİLİK KOŞULLARI 1. ESER in Bayileri; Uzaynet Uydu Internet hizmetlerin satışını ve bunlar üzerinden sağlanacak katma değerli servislerin satışını ve tanıtımını yapacaklardır. 2. Satış ve Servis Noktasında Uzaynet Uydu Internet bağlantısı ile yazıcı, fotokopi makinesi v.s. ofis malzemeleri bulundurulacaktır. 3. Satış ve Servis Noktası, bayileri aktif satış ve pazarlama yapacak, broşür, afiş dağıtacak, müşteri ziyaretinde bulunacak ve aktif satışın kayıtlarını tutacaklardır. 4. Satış ve Servis Noktasında çalışan personel, müşteri memnuniyetini sağlayacak nitelikte, Ürün ve Uzaynet Uydu Internet hizmeti ilgili gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaklardır. 5. Satış ve Servis Noktasında çalışan personel dış görüntüsü itibarı ile ESER imajına uygun tarzda kendine özen gösterecek ve temsil yeteneğine sahip olacaktır. 6. Satış ve Servis Noktasında çalışan personel, ESER tarafından, bir eğitime tabi tutulacak ve eğitim sonunda personele ESER tarafından sertifika verilecektir. ESER TELEKOM A.Ş. BAYİ Sayfa 8 / 8

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ YURTİÇİ TT VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.)

Detaylı

İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ METRO ETHERNET İNTERNET ERİŞİMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 2 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 2 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.),

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

(bundan böyle "İŞLETMECİ" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

(bundan böyle İŞLETMECİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA adresinde mukim Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile merkezi adresinde bulunan

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ İSOBİL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 966 Sözleşme Tarihi Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi Şirket AlfaNumerik 2 Firma Ünvanı veya Şahıs Ad Soyad

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 1 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 50 MİLYON VE ÜZERİ TAAHHÜTLÜ TOPLU SMS KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) yeni ve mevcut Taahhütlü Toplu

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS TE AVANTAJ KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI Kampanya nın Koşulları : Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Taahhütlü Toplu SMS kurumsal müşterileri ( Müşteri

Detaylı