MAKALELER" İÇİNDEKİLER SUNUŞ. yayın Kurulu Halûk KONURALP'in Özgeçmişi Halûk KONURALP'in Yaytnlan ÖZEL YAZILAR Murat ATALI XXXIII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKALELER" İÇİNDEKİLER SUNUŞ. yayın Kurulu Halûk KONURALP'in Özgeçmişi Halûk KONURALP'in Yaytnlan ÖZEL YAZILAR Murat ATALI XXXIII"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ V Preface VII yayın Kurulu IX Halûk KONURALP'in Özgeçmişi XXV Halûk KONURALP'in Yaytnlan XXIX ÖZEL YAZILAR Murat ATALI XXXIII Ece GÖZTEPE XXXVII Osman Berat GÜRZUMAR...:. XLI EmelHANAĞASI XLIJI Muhammet ÖZEKES XLV Hakan PEKCANITEZ LIII Banş TORAMAN ÖĞRENCİLERİNDEN. FOTOĞRAFLARLA KATKIDA BULUNANLAR LIX LXXXI XCV XCVII MAKALELER" CİLTI; Medenî Usûl Hukuku Jens ADOLPHSEN Intellectual Property im Heidelberg Report zur EuGVO l Mine AKKAN Elektronik Ortamda Tebligat Yapılmasına İlişkin Gelişmeler 32 ** Makaleler, yazarların soyadma göre sıralanmıştır.

2 XII İÇİNDEKİLER Tolga AKKAYA Temyize Başvuru Hakkının Sınırlandırılması ve İzne Bağlı Temyiz Sistemi 65 Christoph ALTHAMMER, Arglistiges Klägerverhalten im Europäischen Zuständigkeitsrecht (EuGWO)-Bedarfßir ein allgemeines Missbrauchsverbot? 103 Oğuz ATALAY Delil Kavramı Üzerine 129 Murat ATALI Medenî Usul Hukukunda Hâkimin Vakıalar Hakkında Dava Dışında Edindiği (Şahsî) Bilgisini Kullanması 139 Nilüfer BORAN GÜNEYSU İşlem Türleri ve Usulî İşlemin Bu İşlem Türleri Arasındaki Yeri 263 Diederich ECKARDT Die zweite Tatsacheninstanz im geltenden und künftigen deutschen Zivilprozessrecht..\ 195 Güray ERDÖNMEZ Alman Hukukunda Verilmiş Bazı Mahkeme Kararları Işığında Gizli Yargılama Kavramına Genel Bir Bakış 223 Evrim ERİŞİR Para Alacaklarinda İhtiyati Tedbirler Tarihli Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Borçlar Kanunu Tasarısı Bakımından Düşündürdükleri Rıfat ERTEN ABD Tahkim Hukukunda Mahkemelerin Tahkim Yargılamasına Yardımları: Hakem Karan Öncesi Geçici Hukukî Koruma Önlemlerine İlişkin Yaklaşımlar 255 Bernhard FINK Zur Zulässigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Widerruf eines gerichtlichen Vergleiches 293

3 İÇİNDEKİLER XIII Andreas GEROLDINGER Verfahrenseröffnung nach der EulnsVO: Ermitteln und Ausweisen der Kompetenzgrundlage 303 Mustafa GÖKSU (Hukuk Yargılamasında)Vakıa ve Hukuk 323 Emel HANAĞASI Kolektif Menfaatin Hukuki Himayesi Biçimi Olarak Topluluk Davaları 351 Wolfgang HAU Prozesskostenhilfe für Ausländer und Auslandsansässige im deutschen Zivilprozess 421 Peter JUNG Die Stellung der Gesellschafter im Zivilprozess der Gesellschaft nach deutschem und schweizerischem Recht 429 Serdar KALE/Müjgan TUNÇ YÜCEL Sigortacılık Kanununda Tahkim 462 Ahmet KARAKOCALI İflâs Davasında Taraf Sıfatının İncelenmesi 479 Didem (Özdemir) KAYALI Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Basamaklı Uyuşmazlık Çözüm Şartlan 499 Elif Kısmet KEKEÇ Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanan Temel Taktikler 529 Evren KILIÇOĞLU Özel Dedektif Tarafından Gerçekleştirilen İzlemenin ve Görüntü Kaydının Hukuka Uygunluğu ve Sigorta Uyuşmazlıklarında Delil Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunları Hakkında İsviçre F eder al Mahkemesinin İki Karan 553

4 XIV İÇİNDEKİLER Michael KNOPP (çev.: Tolga AKKAYA) İspat Aracı Olarak Dijital Fotoğraflar 559 GeorgE.KODEK Die Beziehungen zwischen der Türkei und Österreich auf dem Gebiet des Zivil- und Zivilverfahrensrechts - ein Überblick über die letzten 150 Jahre 573 Xandra E. KRAMER (çev.: Ayşe Gülin GÜRALP) Avrupa'da Usul Hukukunun Yeknesaklaştınlmasına Yönelik Büyük Bir Adım: Avrupa Küçük Talepler Usulü Avrupa Yeknesaklaştırma Çalışmalarının Başarıları, Yeni Özellikleri ve Bazı Temel Sorular 595 Hilmar KRÜGER Zur Anerkennung ausländischer Urteile in arabischen Golfstaaten 632 Martin LÖHNIG Über Beweislast und Lebenserfahrung" bei Zuwendungen an Schwiegerkinder nach deutschem Recht 645 Nedim MERİÇ Zamanaşımı Define İlişkin Bazı Medeni Yargılama Hukuku Meseleleri 679 Bettina NUNNER-KRAUTGASSER Die Anerkennung ausländischer Entscheidungen - eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsbeziehungen zwischen Österreich und der Türkei 705 Muhammet ÖZEKES Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur 745 Muhammet ÖZEKES Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nda Yargılama Usûlleri Bakımından Getirilen Yeniliklere Genel Bir Bakış 783 Hakan PEKCANITEZ Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 789

5 İÇİNDEKİLER XV Hanns PRÜTTING Entwicklungstendenzen im deutschen Rechtsmittelrecht 851 Herbert ROTH Argumente und Prinzipien im Recht der internationalen Zuständigkeit von Direktklagen gegen den Versicherer nach Art. U Abs.2 EuGWO und Art. 20 Abs.2 LugÜ 869 Peter SCHOLZ Die Vorlagepflichten gemäß 142,144 ZPO: Ein gelungener Beitrag zur Fortentwicklung des deutschen Zivilprozesses? 891 Rolf A. SCHÜTZE Deutsche Parteien in US-amerikanischen Sammelklagen wegen falscher Kapitalmarktinformation 943 Seyhan SELÇUK Bir Yargıtay Karan Işığında İkrar ve Bölünüp Bölünemeyeceği Meselesi 957 Andreas SPICKHOFF Zur Gesetzeskonkurrenz im Internationalen Privat- und Zuständigkeitsrecht 977 Rolf STÜRNER/ Christoph KERN Comparative Civil Procedure - Fundamentals and Recent Trends 997 Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN Avrupa Topluluğu Yargılama Hukukunda Ön Karar Usulü 2032 Süha TANRIVER Adalet Müfettişlerinin Hukuk Mahkemeleri Hâkimleri Üzerindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları 2055 Süha TANRIVER Yazılı Yargılama Usulünde Islah Yoluyla Zamanaşımı Definin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği 2079 Barış TORAMAN Fransız Medenî Usul Hukukunda Belgelerin Taraflar Arasında İletilmesi ve Zorunlu İbrazı 2085

6 XVI İÇİNDEKİLER Doğuş Taylan TÜRKEL Müvekkile İzafeten Acenteye Karşı Açılan Davalarda Hukukî Dinlenilme Hakkıyla Bağlantılı Sorunlar 2105 M. Fatih USAN/ Cemil KAYA Yargıtay ve Danıştay Kararlan Işığında İşçi ve İşveren Sendikalarının Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri 1123 Gökçe Nazar UZAR Milletlerarası Tahkimde Delillerin İkamesine İlişkin Yaklaşımlar Ve Milletlerarası Barolar Birliği (IBA) Kuralları 1169 Gülümden ÜRCAN İşe İade Davasında Husumet 1197 Gerhard WALTER Die neue Regelung der Binnenschiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz 1219 Özlem YAZAR Kıyı Suyunun Kullanım Bedeli Hakkındaki Menfi Tespit Davasına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Karan Ali YEŞİLIRMAK Turkish International Procedural Law in the New Millenium: An Overview 1263 M. Kamil YILDIRIM Bankacılık Kanunu Gereğince Açılan Şahsi Sorumluluk Davasında İspat Yükü Kuralı Hakkında Düşünceler 1297 Sevtap YÜCEL Onalım Davası 1317 Nur BOLAYIR CİLT II: İcra ve İflâs Hukuku Tarafların İflâsı veya İcra Takibine Uğramasının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi Ali Cem BUDAK İpotekli Borcun İcra Dairesine Tevdii Yoluyla İpoteğin Terkini

7 İÇİNDEKİLER XVII Alper BULUR İflâs Hukukunda Rehinli Olmayan (Adi) Alacakların Sırası ve Sıralar Arasındaki İlişki Pınar ÇİFTÇİ Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin Kararları Işığında Haksız Haciz Sebebiyle Alacaklının ve Devletin Manevî Tazminat Sorumluluğu Adnan DEYNEKLİ Bankaların İflasında İbrahim ERCAN İflas İdaresinin Yargısal Denetimi Konkordatoda Rehinli Taşınır ve Taşınmazların Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi (İİK m. 298la) İbrahim ERMENEK işsizlik Sigortası Kanununa Göre İşverenin Aczi ve Aciz Halinin İcra ve İflas Hukuku Bakımından Doğurduğu Sonuçlar (Ücret Garanti fonu) Wolfgang FORSTER Vorn Schandstein zum Konkursverfahren. Beobachtungen zur Geschichte des Insolvenzrechts Yusuf KARAKOÇ Kamu İcra Hukukunda Menfi Tesbit Davası Abdurrahim KARSLI İflâsın Ertelenmesinde Bazı Problemler Rechtsdogmatische Andreas KONECNY Zur Neugestaltung der Durchsetzung von Geldforderungen Baki KURU İflâsın Ertelenmesi Kararından Önce İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında İhtiyatı Tedbir Karan Verilebilir mi?

8 XVIII İÇİNDEKİLER İbrahim ÖZBAY Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Muhalefet Edenlerin Cezalandırılması (İİK m. 251 a; İİK. m. 341) İzzet ÖZGENÇ İflâs Suçları Azzem ÖZKAN/Ahmet BAŞÖZEN İflâsın Ertelenmesi Talebini İçeren Borca Batıkhk Bilançosunda Kefalet Borçlarının Durumu Selçuk ÖZTEK İflasın Ertelenmesi Yargılaması Çerçevesinde İleri Sürülen İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Bazı Sorun ve Düşünceler Walter H. RECHBERGER /Ursula SCHRAMME! Das österreichische Mahnverfahren als Vorbild für die Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (VO [EG] Nr. 1896/2006) Mustafa SALDIRIM Bankanın Talep Ettiği İhtiyati Hacizde Teminata İlişkin Sorunlar Daphne-Ariane SIMOTTA Mahnverfahren und a limine-zurückweisung wegen in ternationaler Unzuständigkeit Sema TAŞPINAR AYVAZ Türk Hukukunda Bir İcra Sicili Düzenlemesi Örneği "Aciz Belgesi (Vesikası) Sicili" Talih UYAR İflasta Sıra Cetveline İtiraz (İİK. mad. 235) Wolf-Dietrich WALKER Das Europäische Mahnverfahren Ejder YILMAZ İcra Tazminatı

9 İÇİNDEKİLER XIX Tekin AKILLIOĞLU CİLT II: Kamu Hukuku Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartt'nda Toplu Şikayet Usulü Mustafa AKKAYA Bir Benzeri Mali Yükümlülük TRT Payı Hüseyin ALTAŞ Anayasa Mahkemesi Kararlan Işığında Türk Telekom'un Özelleştirilmesi Ali Şafak BALI Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik Halil CİN Mağrib Ülkeleri Üzerinde İslâm'ın ve Türklerin İdarî ve Hukukî Te'sirleri Onat ÇOPUR Fransız Beşinci Cumhuriyeti Karşısında Polonya Hükümet Sistemi Hilal ELVER The Role of International Influences and Transnational Incentives in Constitution Making: The Cases of The EU v. Turkey & the EU v. CEE Countries Gülnur ERDOĞAN Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bakımından Uyuşmazlık (Niza/Dıspute) Kavramı ve Benthem-Hollanda Kararı Ayşen FURTUN Do We Have A Reason to Opt for the Choice: External, Internal or Incorporationist (Mild or Robust) Legal Positivism? Ekaterini ILIADOU Constitutional Aspects of the "Regulatory State" Gürsel KAPLAN İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin İlgili Kararları Çerçevesinde Fransız Devlet Şûrası Nezdindeki "Hükümet Komiseri" Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

10 XX İÇİNDEKİLER Hakan KARAKEHYA Ceza Muhakemesinde Suçluluğun İspatının Tek Delile Dayanması Tuğrul KATOĞLU Kabahatler ve Zaman Yönünden Uygulamaya İlişkin Kimi Sorunlar Tekin MEMİŞ 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nin Bazı Maddelerinin İptalinin Yürürlüğünün Ertelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi Kâmil MUTLUER Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi İrfan NEZİROĞLU Sivil Toplumun Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanun Yapım Sürecine Katılımı İrfan NEZİROĞLU Anayasa Değişikliği Tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanunlaşma Süreci Veli Özer ÖZBEK Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik (CMK m ) Christian RUMPF Das Verhol in ismäßigkeitsprinzip Nevzat TOROSLU Ceza Hukuku Sistemleri Haluk TOROSLU Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçme Mehmet TURHAN Ronald Dworkin'e Göre Anayasanın Ahlaksal Temelleri Turgut TURHAN Kıbrıs'ta Trenin Kısa Tarihi Turan YILDIRIM Kısmi Statülü Öğretim Üyeliği

11 İÇİNDEKİLER XXI Mehmet YÜKSEL Türk Hukukunun Sektiler Kaynakları: İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e Burak ADIGÜZEL CİLT III: Özel Hukuk Sigorta Hukukunda Sözleşme Serbestisi İlkesinin Sınırlan Bakımından Türk Ticaret Kanunu Ve Tasan Hükümlerinin Karşılaştırılması Hüseyin Can AKSOY Kişisel Verilerinin İşlenmesi Kapsamında Rıza Unsuru ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu Mustafa AKSU 4721 sayılı Türk Medeni Kanunıı'nun 281. Maddesinin İkinci Fıkrası ile Alman Medeni Kanunu'nun Paragrafının Birinci Fıkrasının Bazı Açılardan Karşılaştırılması Pınar ALTINOK ORMANCI İşlem Temelinin Çökmesi Ve Temel Hatası Arasındaki İlişki Oğuz Sadık AYDOS Bağlı Kredi Verenin Ayıplı Mal Nedeniyle Sorumluluğu F. Ash BAYATA CANYAŞ 5718 Sayılı Yeni MÖHUK Uyarınca Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Özellikle Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK Eşyanın Tamamen ya da Kısmen Deniz Yoluyla Uluslararası Taşınmasına Dair Sözleşmeler Hakkında Taslak Konvansiyonun Uygulama Alanının Belirlenmesi Savaş BOZBEL Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması (FSEK m. 25/11) Savaş BOZBEL Markanın Alan Adı, Yönlendirici Kod (Metatag) ve Anahtar Sözcük (Keywords) Olarak Kullanılması (MarkaKHK. m. 9/11, E bendi)

12 XXII İÇİNDEKİLER Sylvie BRAHY Le droit du divorce en Belgique Yusuf BÜYÜKAY Banka Teminat Mektuplarına İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kunılu'nun 2004/4-351 E.,2004/339 K. ve Tarihli Kararının Değerlendirilmesi Ömer ÇINAR Gayimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Aracı Olarak Gayrimenkul Sertifikaları Murat DOĞAN Franchise Sözleşmesinde Müşteri Tazminatı (Denkleştirme istemi) Hamit DÜNDAR Yargıtay Kararlan Işığında Aval ve Kefaletin Hukuki Niteliği ve Farklı Yönleri Osman R. GÜNVER Para Hukuku Açısından Para Reformu Ash E. GÜRBÜZ USLUEL Aracı Kuruluşlarda Bilgi İzolasyonu Gönenç GÜRKAYNAKJ K. Karhan YILDIRIM/M. Hakan ÖZGÖKÇEN Rekabet Hukukunda Delil Osman Berat GÜRZUMAR Türk Medenî Kanunu 'nün "Vakıflarda üyelik olmaz. " Hükmünü İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Osman Berat GÜRZUMAR/ Kerem Cem SANLI Akaryakıt Bayileri ile Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Arasında Akdedilen Bayilik ve İntifa Hakkı Sözleşmelerinin 4054 Sayılı Kanun'un 4. Maddesine Aykırı Kabul Edilmesi İhtimalinde Ortaya Çıkacak Özel Hukuk Sorunları Hakkında Bettina HEIDERHOFF Scheidung türkischer" Ehen durch deutsche Gerichte

13 İÇİNDEKİLER XXIII Dominique JAKOB Das Stiftungsrecht der Schweiz im Europa des dritten Jahrtausends Eleftherios KASTRISIOS Die Rückabwicklung von Leistungen nach UN-Kaufrecht im Licht der Rechtsprechung des EuGH İsmail KIRCA Anonim Şirketlerde Sermayenin İadesi Yasağı (TTK 405/H) ile İlgili Bir İnceleme (U. HD'nin Tarih ve E. 2007/12661, K. 2008/7660 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi) Erden KUNTALP Sözleşme Boşluğunu Doldurmada Tipolojik Yöntem Çağlar MANAVGAT Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun İmtiyazlı Pay Çıkarma Yetkisi ve Sınırları Tekin MEMİŞ Sigortalı Aracın Harici Satımı ve Menfaat Değişikliği Wernhard MÖSCHEL Verstärkter Privatrechtsschutz im Kartellrecht Mehmet ÖZDAMAR Türk Banka Hukukunda "Nitelikli Pay" Kavramı Hasan PETEK Sporcu Yaralanmalarında ve Ölümlerinde Hukuka Uygunluk Sebepleri Hamdi PINAR Elektrik Satışları Üzerinden Alınan %2'lik TRT Payının Hukukî Yönden Değerlendirilmesi Hans-Bernd SCHÄFER/ Hüseyin Can AKSOY Economic Impossibility in Turkish Contract Law from the Perspective of Law and Economics

14 XXIV İÇİNDEKİLER Götz SCHULZE Le contrat avec le spectateur d'un evenement sportif - fondement juridique et aspects du droit du sport Wolfgang SERVATIUS Neuere Entwicklungen im deutschen GmbH-Konzernrecht Vural SEVEN Kara Taşımalarında (TTK ve CMR) Alt Müteakip Taşıyıcıların Yükle İlgililere Karşı Sorumluluğunun Hukukî Temeli Kemal ŞENOCAK Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortada Sözleşme Öncesi İhbar Külfeti Banu ŞİT internet ve Milletlerarası Yetki Doruk UTKU İşçi Buluşları Ceren ÜNAL Dijital Kimlik Yönetiminin Hukuki Boyutu Mustafa Fadıl YILDIRIM Şerhedümiş Kira Sözleşmelerinde Şerhin Sağladığı Korumanın Kapsamı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 11. Bası II Yayın No : 2643 Hukuk Dizisi : 1287 11. Baskı - Şubat 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi

Detaylı

MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU

MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU I PROF. DR. ARSLAN KAYA MAKALELERİM -I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU YABANCI

Detaylı

Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör.

Kronolojik İndeks. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler. (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. EÜHFD. I-X (1997 2006) Ciltlerine Ait İndeksler (Hazırlayanlar: ArĢ. Gör. Beyza ÖZTURANLI/ArĢ. Gör. Sami KOCABIYIK) Kronolojik İndeks (1997) C. I Ayhan CEYLAN; İslam öncesi Türk Hukukunda Danışma Meclisi,

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de!

SİCİL MART 2006 1. Öğrenimi Teşvikte Eşit Davranma Türk İşçi Çocukları İçin de! SİCİL MART 2006 1 1. Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin İdari Para Cezaları Konusunda Son Gelişmeler 2. Prof. Dr. M. Polat SOYER 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Asıl İşveren-Alt

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF HUKUK BAŞLANGICI Bu derste, hukuk fakültelerine yeni başlayan öğrencilere, hukuk hakkında genel bilgiler verilmesi; dört yıl boyunca öğrenecekleri konuların, görecekleri derslerin

Detaylı

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız.

ÖNSÖZ. İkinci cildi, çalışma şartlarımızı olumsuz etkileyen beklenmedik durumlar olmazsa 2014 yılında çıkarmayı planlamaktayız. ÖNSÖZ Eski Ticaret Kanunu döneminde, 2007 yılında, başladığımız bu çalışma, Tasarı hazırlıkları ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu nun çıkarılması üzerine geniş çapta değişikliğe uğramıştır.

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARININ İKTİSABI AMACIYLA FİNANSAL DESTEK VERME YASAĞI (6102 SAYILI TTK MADDE 380.1)

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ HUKUK DERGİSİ Yıl :1 - Sayı 2 www.tnb.org.tr ISSN: 2148-1741 SAHİBİ Yunus TUTAR Türkiye Noterler Birliği Adına, Türkiye Noterler Birliği Başkanı * EDİTÖR Metin SUYABATMAZ Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI

SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI SERMAYE PİYASASI ARACILIK FAALİYETLERİNDE YATIRIMCININ KORUNMASI Doktora Tezi Mustafa Sencer KARA Tez Danışmanı

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA TELÂLLIK VE TELÂLLIĞIN UYGULAMADA FARKLI GÖRÜNÜMLERİ Yüksek Lisans Tezi Tamer BOZKURT ANKARA - 2006

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 33 / EYLÜL 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 HAZİRAN 2014 Dergide yayımlanan makaleler yazarlarının kendi kişisel görüşleri olup, Uyuşmazlık

Detaylı

Ceyda SÜRAL * Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Ceyda SÜRAL * Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİNE ETKİSİ THE EFFECT OF NEW CIVIL PROCEDURE LAW ON THE INTERNATIONAL JURISDICTION OF TURKISH COURTS Ceyda SÜRAL * 1 Özet: Hukuk Muhakemeleri

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 I-) II-) SERTİFİKA PROGRAMLARI I. Yabancı Dilde Sertifika Programları 27. Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı Hukukçular

Detaylı

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM KILAVUZU 2015-2016 I-) II-) SERTİFİKA PROGRAMLARI I. Yabancı Dilde Sertifika Programları 27. Hukukçular İçin İngilizce I Sertifika Programı Hukukçular

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı