Tafl mac lar 2010 a haz r m?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tafl mac lar 2010 a haz r m?"

Transkript

1 UD-1 17/10/ :15 Page 1 sayfa 1 Art k Gazetemizi elektronik ortamda da an nda okuyabilirsiniz: ttbbb P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 435 Sektörün Sesi dünyas 19 Ekim 2009 Pazartesi 10 KR. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin öngördü ü pek çok düzenleme 1 Ocak 2010 da yürürlü e giriyor. Tafl mac lar 2010 a haz r m? 702 kifli göz muayenesi oldu T OFED in Dünyagöz Hastanesi ile iflbirli i yaparak Büyük stanbul Otogar nda gerçeklefltirdi i göz taramas büyük ilgi gördü. 12 Ekim pazartesi günü otogarda trafik vize ifllem bürosu önünde DünyaGöz Hastanesi taraf ndan gerekli teçhizat n getirilmesiyle kurulan stantta, 16 Ekim Cuma akflam na dek toplam 702 kifli gözlerini muayene ettirdi. Göz bozukluklar ve tansiyonunun tespit edildi i kontrollere, otogar çal flanlar, kaptan floförler baflta olmak üzere tüm sektör mensuplar büyük ilgi gösterdi. TOFED yöneticileri de gözlerini muayene ettirdiler. Genel Baflkan Rüfltü Terzi, "Biz sektörün mevzuat sorunlar ndan, ekonomik s k nt lar na ve hatta sa l k meselelerine kadar her fleyi ile ilgiliyiz. Zaten bunlar federasyonun asli görevleridir. Biz laf de il, sektörün tüm s k nt lar na cevap olabilecek flekilde ifl üretiyoruz" dedi. Bitlis Otogar sat l k 11 Haziran 2009 da yay nlanarak yürürlü e giren yeni yönetmelikle getirelen hükümlerin birço u 1 Ocak 2010 da uygulamaya konulacak. Bu nedenle 1 Ocak 2010 tarihi tafl mac lar için kritik bir sürecin bafllang c olarak kabul ediliyor. 11 Haziran 2009 tarihinde yay mlanarak yürürlü e giren Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde tafl mac lar n baz düzenlemelere uyum sa lamas 2010 ve daha sonras na b - rak ld. Ancak düzenlemelerin birço unda uyum için belirlenen tarih 1 Ocak 2010 oldu u için bu tarih tafl mac lar aç s ndan kritik bir dönemin bafllang c olarak kabul ediliyor. Tafl mac lar, yönetmeli in yay nlanmas n n ard ndan yeni düzenlemelerle ilgili Sayfa 2 taleplerini Ulaflt rma Bakanl - na ilettiler. Taleplerin aras nda baz maddelerin sektör gerçekleri göz önüne al narak düzenlenmesi esas istek olarak görünüyor. Bunun yan s ra geçifl dönemlerinin uzat lmas da istekler aras nda. Ancak Bakanl n maddelerin de iflimine yeflil fl k yakmad, iki hususta süre uzatman n ötesinde sektöre umut vermedi i görülüyor. Engellilere yönelik sektörün taleplerinin aksine ters yönde düzenleme de yap ld. Ayr ca yeni süre tan nmas da beklenmiyor. Bakanl k mevzuata tafl mac lar n uyum sa lamas konusunda kararl görünüyor. Bakanl n bu kararl l na ba l olarak zorlaflan mevsim koflullar ve ekonomik krizle birlikte tafl - mac lar zor bir dönem bekliyor. Tafl mac lar n yeni düzenlemelere uyum sa lamas na sadece 73 gün kald. Dr. Zeki Dönmez in Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ne Uyum Takvimi Sayfa 11 Mercedes-Benz Türk ten ayr lan Ekrem Kuralo lu na göre baflar lar n n s rr : Pazar ile Alman kültürü aras nda do ru bir köprü oluflturmak E kim ay bafl nda Mercedes-Benz Türk teki görevinden ayr lan Ekrem Kuralo lu, yapt m z röportajda Alman yöneticileri ile Türk çal flanlar aras ndaki diyalogun baflar lar ndaki esas oluflturdu unu vurgulayarak ekliyor: "Almanlar n planlama yetkinli ini, sistem kurma ve yol haritas çizme becerisini, Türk insan n n pratik zekâs yla birlefltirdi inizde ortaya harikalar ç k yor. Yeter ki köprüyü do ru kurun." Sayfa 6-7 Veda töreninde Sülün arkadafl n anlatt : O, ekibiyle gelece i planlard 15 y l süre ile Otobüs Sat fl Müdürlü ü görevinde bulunan Ekrem Kuralo lu 14 Ekim Çarflamba günü Pazarlama Merkezi nde düzenlenen bir veda töreniyle Mercedes-Benz Türk e ve mesai arkadafllar na veda etti. Törende mesai arkadafllar ile bayilerin ve otobüs iflletmecilerinin temsilcileri Kuralo lu nu yaln z b rakmad lar. DO y lda 100 milyonun üstünde yolcu, 7 milyon araç tafl yor Sayfa 2 stanbul Deniz Otobüsleri Afi nin ev sahipli inde gerçekleflen konferansta konuflan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, 5 y l içinde belediye bütçesinin yüzde 60 n ulafl ma ay rarak 9 milyar dolar yat r m yapt klar n aç klad. Sayfa 8 Busworld Kortrijk kap lar n ziyaretçilere açt B elçika n n Kortjik flehrinde gerçeklefltirilen Busworld 2009 Fuar 16 Ekim Cuma günü kap lar n ziyaretçilere açt. 21 Ekim e kadar devam edecek fuara Türkiye den 33 firma kat l yor. Anadolu Isuzu ile Otokar n da yer ald fuarda klima, aksesuar, cam, ayd nlatma gibi otomotiv yan sanayi kurulufllar ndan da 31 flirketin stand var. Fuar ziyaret edenler aras nda TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Genel Baflkan Vekili Selami T r fl, Baflkan Yard mc lar Ali Ç kkan ve Erdem Yücel ile Genel Sekreter Mevlüt lgin de yer al yor. Busworld Fuarlar Asya da fiangay da, Hindistan da Bombay da, Rusya da Novgorod ta, Güney Amerika da Sao Pauo da ve Türkiye de stanbul da gerçeklefltiriliyor. Türkiye deki Busworld Fuar HKF Fuarc - l k taraf ndan önümüzdeki y l Mart tarihleri aras nda CNR da yap lacak. TOFED Busworld Türkiye fuar n n sivil toplum kurulufllar baz nda çözüm orta. Sinan Solok babas n yitirdi M etro Turizm Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Solok un babas Gökçen Solok 17 Ekim Cumartesi günü tedavi gördü- ü Ankara da yaflam n yitirdi. Ankara Radyosu kurucular ndan olan gazeteci Gökçen Solok 79 yafl ndayd. Merhum Solok un naafl - n n 18 Ekim Pazar günü Ankara Kocetepe Camii nde k l nacak ö le namaz n n ard ndan defnedilece i ö renildi. Ulaflt rma Dünyas olarak merhuma Allah tan rahmet, Sinan Solok ile aile fertlerine ve tüm sevenlerine baflsa l dileriz. Daha önceleri neredeydiniz? Karayoluyla hac Hükümet gündemine geliyor. Bu tamamen TOFED in çal flmalar n n, güçlü lobisinin ve çok konuflmaktan ziyade çok çal flmay temel alan yeni felsefesinin sonucudur. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin 1 Ocak 2010 dan itibaren yürürlü e girecek hükümlerinin sektörün talepleri do rultusunda düzenlenmesi ve bu düzenlemeye dek ek süre tan nmas için yürüttü ümüz çal flmalar da sürüyor. Bu kadar önemli meselelerin yan s ra ço- u insana s radan gelen, ama bizim için çok büyük öneme sahip olan sektör mensuplar - n n sa l ile ilgili çal flmalar m za da geçti imiz hafta boyunca yap lan göz taramas ile devam etik. Rüfltü Terzi Sayfa 7 Temsa yeni marka logosunu Busworld 2009 da tan tt T emsa n n yenilenen marka kimli i ve ilk kez oluflturulan logosu Busworld 2009 da gerçeklefltirilen lansmanda tan t ld. Lansman ile beraber Temsa Hibrid Avenue nun da tan t m gerçeklefltirildi. Sayfa 3 Iveco dan Euro 4 yeni Daily ürün gam I veco tümü Euro 4 olan, yeni versiyon ve motorlar içeren yeni Daily ürün gam n tan tt. Avrupa da flu ana kadar 28 farkl versiyon ile 4000 adet do al gazl Daily sat ld. veco Araç Genel Müdürü Maurizio Manera, 2009 y l n yüzde 5 pazar pay ile tamamlayacaklar n, 2010 hedeflerinin ise yüzde 10 oldu unu söyledi. Sayfa 5 Karayoluyla hac için fl k göründü Önceden önemli bir gelir kap s olan otobüsle yurtd fl tafl mac l k günden güne kan kaybediyor. Bunun yaflamas için Hükümete, Bakanl m za, tafl mac lar m za ve sivil toplum kurulufllar na görevler düflüyor. Biz UATOD olarak çok eskiden beri uluslararas tafl malarla ilgileniyor, desteklemeye çal fl yoruz. Bu düflünce ile Türkiye-Suudi Arabistan toplant s na kat ld k. Faydal bir toplant ve seyahat oldu. Herkesten ilgi ve yard m gördük. Karayoluyla Hac için de umudumuz artt. Ahmet Yalamano lu Sayfa 6

2 UD-2 17/10/ :01 Page 1 sayfa Ekim 2009 Pazartesi SEKTÖR Pamuk eller cebe Peki, nas rl eller nereye? Otobüsçünün bir eli ya da, bir eli balda de il ki her gelen yeni bir zam yüklüyor omuzlar m za. Otobüsçünün kazand dönem çok eskilerde kald. Art k hemen bütün otobüsçüler hem baflka bir ifl imkanlar olmad ndan hem de bunca yat r m yapt klar için yerine yenisini koyamayacaklar ndan bu ifli sürdürüyor. Hayati Uzun Yolla u rafl, yolcuyla u rafl, floförle u rafl, acenteyle u rafl, komisyoncuyla u rafl, otobüs üreticisiyle u rafl hatta yaz haneciyle, yollardaki mola yerleriyle u rafl Hepsinin sonunda elde var s f r! Buna bir de sektörde mesleki yeterlilik oluflmas, sektörün kurumsallaflmas için Yönetmelik kapsam nda ücretler eklenince, iflin içinden hiç ç k lm yor. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i, geçici bir maddeyle birlefltirdi. Eski B1 (tarifeli yurtiçi tafl mac l k izni) belgesi için TL; eski D1 (yurtd fl ) belgesi için de TL ödeyen otobüsçü, flimdi yeni B1 için TL ödeyecek, o da y lsonuna kadar. Aradaki fark geri ödenecek mi? Can m, ne olur sanki! O da devlete ba fl n z olsun! Peki, otobüsçü ay sonunu nas l getiriyor, çocu unu okula gönderirken ne gibi zorluklarla karfl lafl yor, anne babas n hastaneye götürmemek için kaç takla at yor gözyafllar n içine ak tarak diye sorun, soruflturan var m? Akaryak ta her gün zam üstüne zam geliyor, arada ay p olmas n diye ufak indirimler yap lsa da, motorinin fiyat n n ulaflt seviyeyi benim söylememe gerek yok; sizler de biliyorsunuz. Yukar da B1 belgesini aktard m, bunun B2 si de var. Zaten tarifeli tafl mac l k yap lan otobüsü tarifesiz tafl mac l k için kulland rm yorsunuz Onun için ne ay racak arac m z var ne de düflünecek gücümüz. Bir an önce yeni bir düzenlemenin yürürlü e konmas gerekir. Yoksa 2010 y l nda yollarda otobüs kalmayacak, çünkü otobüsçünün iflah kesildi, iflletmeye mecali kalmad. Türkiye nin en önemli ihraç ürünlerinden tekstil sektörü nün bitti i gibi yayg n, güvenli, h zl, seri ve güler yüzlü hizmet veren, askeri oca na, ö renciyi okuluna, yafll y hastaneye, s ladakini memleketine kavuflturan otobüsçülük de bitecek. Türkiye yi 2023 y l na haz rlayacak olan 10 uncu Ulaflt rma fiuras ndaki gibi karayoluyla yolcu tafl - mac l sektörü nü görmezden gelecekseniz vatandafl n ifline, evine, okuluna, oca na ulaflt rman n bir yolunu da bulmak zorundas n z. Ben, kendi ad ma, tüm iflimi sizlere devretmeye haz r m. Ama sonradan vazgeçtim, oynam yorum diye m z rdanmak yok! Anlaflt k m? Tahsin Kaptan De erli okurlar, Temsa Kaptanlar Kulübü taraf ndan 4 y ld r düzenlenen etkinlikte "Ay n Kaptan fioförü" unvan n alm fl bir meslektafl m daha sizlerle tan flt rmak üzere sizleri yeniden selaml - yorum. Kaptan m z n hikayesine geçmeden önce buradan 20 Ekim Sal günü de Esenler Otogar B O Afi Salonu nda düzenleyece imiz 43 üncü ve 44 üncü Ay n Kaptan fioförlerimizin ödül töreninin müjdesini vermek isterim. fiimdiden "Ay n Kaptan fioförü" unvan n almaya hak kazanan arkadafllar m kutluyorum. Bu törende ayr ca 3 ay önce bafllatt m z Sigara B rakma Kampanyas kapsam nda sigaray b rakan kaptanlar m za da MedicalPark tan ücretsiz checkup hediye çekleri takdim edilecek. Ben bu azmi gösteren ve baflar ya ulaflan meslektafllar m da buradan kutlamak istiyorum. Sizler de bu azmi gösterip baflar ya ulaflan arkadafllar m z ve ay n kaptan floförlerini bizlerle beraber ayakta alk fllamak için törenimize efllik ederseniz bizleri mutlu edersiniz. Bu bilgiyi buradan paylaflt ktan sonra flimdi Nezih Öngün Bitlis Otogar sat l k Bitlis Valisi Nurettin Y lmaz, teknik olarak baz hatalar n yap lmas ndan dolay, Bitlis'in Rahva bölgesine infla edilen otogar n, kullan ma elveriflli olmad n ve otogar satmay planlad klar n söyledi. Vali Nurettin Y lmaz, gazetecilere yapt aç klamada, otogar n sat lmas ndan elde edilecek gelirle havaalan n n yap m na bafllayacaklar n bildirdi. Y lmaz flöyle konufltu: " l Genel Meclisi karar yla otogar satmay veya kiraya vermeyi planl yoruz. Yap m nda teknik olarak baz hatalar yap ld için, otogar kullan ma elveriflli de il. Otogar n sat fl ndan elde etti imiz geliri, havaalan yap m nda kullanaca z. Ulaflt rma Bakanl, havaalan n n yap m na bafllamam z istedi. Havaalan inflaat na biz bafllayaca z, bakanl k tamamlayacak. fiu an arsa sorunumuz var. Arsa yetersiz oldu u için çal flmalara bafllayamad k. Tatvan 10. Motorlu Piyade Tugay Komutanl 'n n yan nda bulunan araziyi buraya dahil etmek istiyoruz. Tugay Komutanl bunun için olumlu bir yaz yazd. Cevab n olumlu gelece ine inan yorum." Havaalan inflaat n 2010 y l yat r m program na ald klar n kaydeden Y lmaz, Milli Savunma Bakanl 'ndan cevap beklediklerini ve yaz n n olumlu gelmesiyle çal flmalara bafllayacaklar n ifade etti. Al flverifl merkezi olacak l Özel daresi Genel Sekreteri Fevzi Tafldemir, otogar binas n n, flehir merkezinde kald n belirterek, var olan s k nt lar n giderilmemesi nedeniyle daha verimli kullanmay amaçlad klar n söyledi. Tafldemir, " l Genel Meclisi'nden al nan kararla daha önceleri otogar olarak infla ettirilen ancak yol ve yer seçiminde yaflanan s k nt lar n ard ndan buras n n ifl merkezine dönüfltürülmesi kararlaflt r ld " kaptan m z tan yal m. Varan Turizm de görev yapan, evli ve 3 çocuk babas olan Nezih Öngün uzun y llard r kaptanl k mesle ini yürütüyor y l n n Ekim ay nda "Ay n Kaptan fioförü" seçilen Nezih Kaptan dan hikâyesini dinledim. Y llar önce karl bir geceye gitti Nezih Kaptan Kilometrelerce yol ard ndan yorulup kaptan arkadafl na direksiyonu devrettikten sonra dinlenmeye geçti ini söyledi ve ard ndan o günü yaflar gibi hikayesini anlatmaya bafllad ; " Kaptan yata na geçeli çok olmam flt henüz uyumam flt m; otobüsün durdu unu fark ettim. Kaptan arkadafl m yerinde yoktu. Tipi halinde ya an kar otobüsün içine kadar giriyordu, kap lar aç kt Yolculara otobüste kalmalar n söyleyerek afla indim. Arkadafl m bay r n kenar nda durmufl afla bak yordu. Önde giden otobüsün kayd - n ve bay rdan afla gitti ini söyledi. Hemen 112 yi aramas n battaniye, halat, ilk yard m çantas ne varsa haz rlamas n söyledim. Otobüsün izlerini takip ederek afla indim. Hemen sürücü taraf na yöneldim. Meslektafl m n çarpman n etkisiyle orada hayat n kaybetti ini gördüm. Yolcular da çarpman n fliddetiyle kendilerinde de ildi. Daha sonra yard m ekiplerinin gelmesiyle yaral yolcular n hastaneye sevk edilmesini sa lad k. Ama orada düflündü üm tek fley tek bir emniyet kemerinin hayat kurtarabilece ini yeniden gördüm ve bir ihmalin de tüm hayata bedel olaca n " Hikayesini tamamlayan Nezih Kaptan hem meslektafllar na hem de yolculara tekrar uyar da bulundu. "Özel arac - n zda ya da otobüste, tüm yolculuklar n zda emniyet kemerinizi ihmal etmeyin. Siz kendinizi önemsemeseniz bile arkan zda kalacak sizi seven insanlar için hayat n z çok de erli" Nezih Kaptan n uyar s n göz önüne alarak; bildi imiz ama uygulamad m z gerçekleri bir kez daha düflünmekte fayda var. Önümüzdeki hafta 3 üncü Ay n Kaptan fioförü Cengiz Ayd n n hikayesi ile birlikte sizleri yeniden selaml yor olaca m. Haftaya görüflmek dile iyle. EK M 2005 AYIN KAPTAN fioförü NEZ H ÖNGÜN Do um Y l : 1960; Do um Yeri: stanbul Medeni Hali: Evli; Çocuk Say s : 3 kamet etti i flehir: stanbul Çal flt Firma: Varan Turizm Ekrem Kuralo lu Mercedes Benz Türk e veda etti 15 y l süre ile Otobüs Sat fl Müdürlü ü görevinde bulunan Ekrem Kuralo lu 14 Ekim Çarflamba günü Pazarlama Merkezi nde düzenlenen bir veda töreni Mercedes Benz Türk e ve mesai arkadafllar na veda etti. Bitlis Valisi Nurettin Y lmaz l Genel Meclisi karar yla otogar satmay kararlaflt rd klar n söyledi. dedi. Otogar olarak infla ettirilen ancak ifl merkezi olarak kullan lacak binan n önümüzdeki günlerde yap lacak bir ihale ile iyi bir iflletmeciye verilece ini anlatan Tafldemir, "fiehrimizdeki otogar iyi bir iflletmeciye verilerek, al flverifl merkezine dönüfltürülecek. l Özel daresi taraf ndan yap lan ancak daha sonralar Rahva'da TOK taraf ndan yapt r lan konutlar n aras nda kalan otogar binas ifl merkezine dönüfltürülecek. Otogar yap m ifli l Özel darelerinin ifli de ildir. Bu, belediyelerin planlamalar nda olur. Biz buras için karar ald k. Belediye yeni bir otogar yap m için yeni bir yer seçecek. Yap m ve iflletmesinin uzmanlar n elinde olmas gerekir, birçok flehirde oldu- u gibi kar bile edilebilir" dedi. Ahmet Yalamano lu, Ekrem Kuralo lu, Selami T r fl. Haber/foto raf: Erkan YILMAZ E krem Kuralo lu nu veda töreninde TO- FED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu, firma sahipleri, bayiler ve mesai arkadafllar yaln z b rakmad lar. Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat fl Direktörü Süer Sülün, Ekrem Kuralo lu na flirkete yapt katk lar dolay s yla teflekkür ederek, "Aram za yine bir kriz y l nda 1994 te kat ld. Otobüs ile özdeflleflti. Gerçekten flirketimizin pazar pay nda, müflteri memnuniyetinde, müflteri iliflkilerinde çok ciddi emekleri var. Hep bildi ini söyler. Mücadele eder, kolay pes etmez. Onu ikna etmek, fikrinden çevirmek kolay de ildir. Her zaman müflterisini, otobüsçüyü, otobüsün gelirini, giderini hesaplar ve öyle gelirdi. Hedefler verir. S k takip eder. Ama ayn zamanda da yal n bir organizasyon içinde verimlili i göz önünde tutarak çal flmay sever. Arkadafllar yla gelecek planlar yapar, e itimler düzenler. Kuralo lu nun boflaltt yere yine uzun y llar Mercedes-Benz Türk te ve bizim finansal flirketler bölümümüzde çal flm fl bir arkadafl m z Burak Batumlu geldi. Onun da bu bayra al p daha ilerilere tafl yaca ndan eminim" diye konufltu. Ekrem Kuralo lu ise konuflmas nda " lk kampanyay Süer Sülün ve Eflref Biry ld z ile birlikte yapt k. 15 y l çok çabuk geçmifl. Ben buna veda dersem dayanamayaca m diye düflünüyorum. Yeni flirketimde 15 gündür Mercedes kelimesini duymaktan b kt lar. Bu Akif Nuray, Ekrem Kuralo lu, Eflref Biry ld z, Tamer Celkan. Kuralo luna veda töreninde bir otobüs makedi arma an edildi. ifli yapacak kiflinin otobüsçüyü sevmesi laz m. Çünkü ancak sevgiyle yap labilir. Gündüz Mercedes-Benz için, gece de otobüsçü için çal flacaks n z. Biz bu iflleri ekiple baflard k. Benim de zor günlerim oldu. En çok o zamanlarda sizi ne kadar sevdi imi ve do ru yerde oldu umu gördüm. En zor günümde, ekibim, herkes yan mdayd. Hepinizle gurur duyuyorum. yi ki vars n z. E er baflar varsa hep beraber oldu umuz için var. Çok teflekkür ediyorum" dedi. Kuralo lu nun ard ndan duayen Ali Osman Ulusoy bir konuflma yapt : Mücadeleli günlerimiz oldu. Ama hiç kötü günümüz olmad. O dönemlerdeki krizleri de beraber aflt k. Bu ifli idare eden kifliler pazar pay n her zaman korudular. Ekrem Kuralo lu nun bu 15 y ll k dönem içerisinde bizi çok s k flt rd günler oldu. Ama hiçbir zaman kendisine dar lmad m. Zaman içerisinde biz de kendisini s k flt rd k. O, otobüsçüyü, müflteriyi, rakibi ve pazar iyi tan m flt r. En yak n çal flma arkadafllar yla iyi geçinmifltir. Arkadafl m za gelecek çal flmalar nda baflar lar dileyece iz." Ne dediler: stanbul Seyahat firma sahibi Selami T r fl: Çok güzel bir arkadafl m z kaybettik demek geçmiyor içimden, ama sonuçta aram zdan ayr l yor. Yeni görevinde kendisini kutluyorum. Bize çok fleyler katt na da inan yorum. Sadece yolu aç k olsun diyor, teflekkür ediyorum. Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Latif Karaali: Ekrem Kuralo lu 15 y l otobüs k sm nda görev yapt. Ekibi ile ciddi çabalar oldu. Veda töreninde yaln z b rakmamak, o gün yan nda olmak istedim. Ekibi taraf ndan güzel bir klip de haz rlanm fl, u urlamada yap lan organizasyon da iyi planlanm flt. Konuflmalarda Kuralo lu nun liderli indeki ekiple pazar pay n n yükseltildi i, rekorlar k r ld ifade edildi. Do rudur. Ama gerçekten pazarda müflteriye hizmet eden sat fl ve sat fl sonras nda büyük emekleri olan bayiler bütün konuflmac lar taraf ndan unutuldu. Bu bana Say n Till Becker in ayr l fl n hat rlatt. Say n Becker ayr l rken çal flanlara, sekreterine, floförüne, hatta kuaförüne kadar teflekkür etti. Ama bayileri unuttu. fiimdi Say n Jurgen Ziegler veda edecek, umar m o unutmaz." Öz Diyarbak r stanbul flletmecisi Hac Zeki K z lkaya: yi bir arkadafl, iyi bir dost, iyi bir pazarlamac yd. Yaz k ki Mercedes Ali Osman Ulusoy ile dostlar Kuralo lu yla birlikte kendisini kaybetti. Zaten yavafl yavafl eskileri kaybediyoruz. Bence gitmesi iyi bir fley de il. Piyasay, pazar bilen biriydi. Hay rl s olsun. Mercedes-Benz Türk Eski Pazarlama ve Sat fl Direktörü Eflref Biry ld z: Ekrem Kuralo lu ile çok iyi çal flt k, çok iyi ifller yapt k. kimiz de iflimizi çok seviyorduk. Onu tan m fl olmaktan çok mutluyum. Kendi aç - s ndan verece i karar n en iyisini kendisinin bildi ini düflünüyorum. De iflikli in her zaman insan hayat için iyi oldu unu düflünüyorum. Yolu aç k olsun. Yollar ayr lsa da, flirketler de iflse de insanlar n aras ndaki iyi iliflkilerin her zaman devam eder, dostluklar ömür boyu bakidir." Mercedes Benz Türk Kamu ç Sat fl Müdürü Akif Nuray: Ekrem Kuralo lu ifline fliddete sahip ç kar. Ekibini fliddetli yönetir, iyi kötü, sevgi nefret hepsi beraber tam gazd r. fiirketini çok iyi temsil eder. Çabuk ö renir, ö rendiklerini çabuk uygular. Güncel kal r. Güvenilir, dürüsttür. fline renk katar, kataca rengi kendi seçer. Katt renkte hava flartlar ndan, moda flartlar ndan etkilenmez. De ifltirme zaman geldi inde kendi de ifltirir. yi arkadaflt r. F nd kkale Turizm firma sahibi Sabri Karatafl: 15 sene çok iyi hizmet verdi. Otobüsçü dostlar yan ndayd her zaman. Ama ben flahsen üzüldüm ayr lmas na. A abey kardefl iliflkimiz vard. Otobüsle ilgili birimlerden hepsi tek tek ayr l yor. Sebebini Mercedes e sormak laz m. Hay rl olsun. Otobüs iflletmecileri Kuralo lu nu yaln z b rakmad. TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi: Ekrem Kuralo lu, sektöre 15 y l hizmet etmifl, istikrarl bir flekilde herkese mesafesini korumufl ve sektöre çok büyük katk larda bulunmufl. Hem pazarlama aç s ndan hem de daha sonra sektördeki mensuplar n fabrikayla ilgili problemlerini çözme konusunda sektöre son derece katk da bulunmufl bir arkadafl m z. Ayr lmas na üzüldük. Çünkü kendisini tan - yorduk, seviyorduk. Yolu aç k olsun. Varan Turizm Genel Müdür Yard mc s Bertan Sö üt: Ekrem beyi özleyece im. Bu yeterli. Polkar Polyester Ürünleri San. ve Tic. Afi Atilla Üner: Mercedes in kap lar n açmak için Kuralo lu nun mücadelesini ve gösterdi i yak nl çok iyi biliyorum. Ekrem Kuralo lu ile ticarilerden daha öte dostlu umuzu çok iyi flekilde muhafaza ettik. Tak m arkadafllar veda töreninde Kuralo lu nu yaln z b rakmad.

3 UD-3 17/10/ :07 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 19 Ekim 2009 Pazartesi 3 stanbul Bo az na 3. bir köprü yap lmas tart fl l yor Köprü güzergâh için farkl görüfller var Latif Karaali Bir baflka görüfl de "köprü" de il "toplu tafl ma"ya yat r m yap ls n Baflbakan, "Köprüye hay r" diyenler birinci ve ikinci köprüden utanmadan geçtiler" dedi Bir di er görüfl ise "Köprüye hay r" derken hiç yap lmas n demiyoruz stanbul Naz m Plan yap l p hayata geçtikten sonra köprü yap ls n. Yoksa her yeni yap lan köprü bir yeni köprü yap lmas na ihtiyaç olacak" fleklinde * * * MÜHÜRZADE NUR BEY Kendi kayd na göre 56 alt n (252 kâ t lira) birikmifl paras ile "Türk Zaferi" ad n verdi i bir sigara ka d üretmifltir. O ac ve karanl k günlerde "Türk Zaferi Sigara Kâ d " fevkalade ra bet görmüfl. Mühürzade Nuri Bey'e hayli para kazand rm fl. 252 liras üç sene içinde 84 bin lira olmufltur. Daha sonra, Cumhuriyet Hükümetinin Türkiye Demiryollar ve floseleri ile bafllad büyük imar iflini benimseyerek, devlete en uygun tekliflerle müteahhitlik hayat na at lm flt r Mühürzade Nuri Bey; 1884 senesinde Divri i de do du. Çal flkan, dürüst, memleketini seven bir ifladam yd. Müteahhit olarak TBMM binas n (1930), Karabük Demir Çelik tesislerini (1930), Sivas-Erzurum demiryolunu ( ) yapt Atatürk sevincini Mecliste "Bir Türk Firmas Sivas-Erzurum demiryolu ihalesine girerek kazand " sözleriyle ifade etti. Atatürk bu k ymetli ve çal flkan giriflimciyi çok severdi. Bu yol Sivas, Zara, Hafik, Erzincan dan geçecek flekilde planlanm flken, Mühürzade kardefller paras n da ödeyerek, Divri i den geçirdiler. Bunda yolun demir madenlerinin yan ndan geçmesini arzulayan Mareflal Çakmak n da rolü oldu. Erzurum-Sivas demiryolun yap m na, Alman Foks firmas 65 milyon teklif verirken; Nuri Bey ve kardefli 48 milyona talip oldu. Sivas-Erzurum aras nda 134 tünel bulunuyordu. Çok miktarda köprü mevcuttu. Her istasyona, 48 adet hayrat çeflme yapt lar, a açland rd lar. 3. KÖPRÜ ve NUR DEM RA (1) Hemen arkas ndan da Fevzipafla-Diyarbak r, Afyon-Antalya, Sivas-Samsun demiryollar n yapt lar. Mühürzade kardefller, bu faaliyetlerin sonunda 500 bin lira zarar ettiler. Atatürk, mükâfat olarak, bir milyon lira hediye etti. Ayr ca Nuri Bey e "Demira " soyad n verdi Türkiye nin her taraf nda çeflitli sebeplerle demiryollar bozulurken, Sivas- Erzurum demiryolunda, sarp kayalar n, da lar n aras ndan geçmesine ra men, bugüne kadar hiç ar za olmam flt r. * * * TÜRK YE'DE HAVACILIK SANAY 'N N ÖNDER Mühürzade Nuri Demira, seri üretim olarak 1936'da ilk Türk uça n yapt. lk yerli paraflütü yapt. Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu. Ankara'n n do usuna ilk demiryolunu yapt. 1922'de ilk Türk sigara kâ d n üretti. Bursa'da Sümerbank' n Merinos fabrikas n kurdu. lk flehir ve köy planlar n haz rlad. Karabük'te demir ve çelik fabrikas n kurdu. zmit'te selüloz fabrikas n kurdu. Sivas'ta çimento fabrikalar n kurdu. stanbul'daki büyük hal binas n yapt. stanbul Bo az' na özel köprü yapt rmay projelendirdi. * * * ALTIN KAPI KÖPRÜSÜ NÜN Efi OLACAKTI Demira, 1931 y l nda haz rl a bafllad. Amerika dan uzmanlar getirdi. Uzun boylu görüflmeler, etütler yap ld. Ve nihayet Amerika n n San Francisco flehrindeki o zaman n paras yla otuz küsur milyon dolara mal olan meflhur (Golden Gate) Alt n Kap Köprüsü nü yapanlarla anlaflt. Ayn düzeni stanbul a getirmeyi kabul ettiler. Her fley haz rland. Ah rkap yla Salacak aras nda 8 aya karada, 10 aya denizde ve 960 metresi karada, bin 600 metresi denizde olmak üzere; 2 bin 560 metre uzunlu unda, 20 metre 73 santimetre geniflli inde, deniz seviyesinden 53 metre 34 santimetre yükseklikte, 701 metresi asma, üst taraf demir köprünün projesi tamamland. Temsa yeni marka logosunu Busworld 2009 da tan tt Temsa n n yenilenen marka kimli i ve ilk kez oluflturulan logosu Busworld 2009 da gerçeklefltirilen lansmanda tan t ld. Lansman ile beraber Temsa Hibrid Avenue nun da tan t m gerçeklefltirildi. Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü, Busworld Yöneticisi Mieke Glorieux aç l fl kurdelesini birlikte kestiler. Lansmana Temsa Global Uluslararas liflkiler ve fl Gelifltirme Direktörü Ömer Sözütek, Temsa Global Otobüs fl Birimi Genel Müdürü Ahmet Özflahin, Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü, Temsa Europe Genel Müdürü Ali Murat Atlas, Temsa Ar-Ge Genel Müdürü Timuçin Bayraktar kat ld. her iflin odak noktas na ald k. Biz sat fl öncesinde ve sat fl sonras ndaki her evrede müflterimizin yan nda olduk, müflterimizi herkesten iyi tan d k, ihtiyaçlar - na göre ürünlerimizi gelifltirdik. Yüksek çevre bilincine sahip Temsa markas nda att m z her ad m daha da gelifltirme ve müflterilerimizle paylaflma karar ald k. Tüm bu de erlerden hareketle tüm enerjimizi ortaya koyarak "Kazançl Yolculuklar" yaratt k. "Kazançl Yolculuklar"; Temsa markas n n, yolculu u tüm paydafllar aç s ndan bir kazanca dönüfltürdü ü de erler bütünüdür. Bu de erleri görünür ve somut k lmak için yeni logomuzu yaratt k. Yeni logo ve de erlerimiz do rultusunda yeniledi imiz marka kimli iyle giriflimlerimiz "global marka" olman n gerekleriydi. Markam z n gelece ine çok büyük katk da bulunacak bir yat r m yapt m z inanc nday m" dedi. T emsa Global, 46 ülkede bulunan Temsa markas n n yenilenen marka kimli ini ve oluflturulan yeni logosunu Belçika Kortrijk ta düzenlenen Busworld 2009 da tan tt. Logo; Kal t m, liflki, Yaklafl m ve leri Görüfllülük unsurlar n temsil ediyor. Fuarda gerçekleflen logo lansman nda bulunan Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü; "Sabanc Toplulu u, kendisine ait fikri ve s nai haklar bar nd - ran, Ar-Ge ve üretim gücü ile de ba ms z bir marka yaratmay baflarm fl olan Temsa Global gibi bir de eri bünyesinde bulundurmaktan gurur duyuyor. Temsa Global girilmesi çok zor olan pek çok uluslararas pazarda kendisine kal c ve sa lam bir yer edinmeyi hedeflemiflti, bunu baflard. Özellikle son dönemde flehir içi tafl mac l kta da iddias n ortaya koyan Temsa Global in, ulusal ve global arenada kendine ait özgün markas ve ürünleri ile yer almas n, izliyor ve destekliyoruz" aç klamas n yapt. Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan ise "Müflterilerimizi, yapt m z Temsa teslimatlar n sürdürüyor Miray Turizm e 3 Prestij Deluxe A dana Showroom da gerçekleflen teslimat törenine, Miray Yönetim ve Organizasyon fiirket Orta Abdullah Caner fiirin, flirket yetkilileri, Temsa Global Bölge Sat fl Yöneticisi Mehmet Arpac lar ve Kurumsal Sat fl Uzman Emrah Dede kat ld. Dorak Turizm e 6 Safir Temsa Brey Otomotiv de, gerçekleflen teslimata Bölge Sat fl Yöneticisi Burak Türkel, Brey Oto Sat fl Müdürü Savafl Sar kaya, Sat fl Sorumlusu lter Elmas, Dorak Turizm Temsilcisi smet Hocao lu ve firma çal flanlar kat ld. Kay tur filoyu büyüttü Kay tur araç filosuna 10 adet Safir ve 4 adet Mitsubishi Volt araçlar dahil etti. Ayr ca 10 adet otobüs ve 10 adet Volt siparifli daha Çevreci Hibrid Avenue fuarda Lansman ile beraber Temsa Hibrid Avenue nun da tan t m gerçeklefltirildi. Temsa Hibrid Avenue büyük be eni toplad.tasarlanan yeni logonun kullan ld ilk ürünler de Busworld 2009 Fuar ndaki yerini ald. Fuar n kapal alan nda, turizm, flehirleraras ve flehir içi olmak üzere 3 farkl segmentte toplam 9 farkl araç, d fl alanda test sürüflü için ise yine ayn segmentlerdeki 6 farkl araç ile birlikte toplam 15 araç ilgililerinin be enisine sunuldu. verdi. Araçlar n anahtarlar n Kay group CEO su ve SKY Havayollar Genel Müdürü Tahir Görgülü ve Kay tur Genel Müdürü Hülya Katlandur, Antoto nun sahibi Emin Hesapç o lu dan teslim ald. Tur Transit e 10 Temsa treyler Genel Müdür Kerem Atabek ve Pazarlama Müdürü fiebnem Atabek araçlar n Temsa Treyler Marka Yöneticisi smail fiimflek ve Treyler Bölüm Yöneticisi Mehmet Karakafl tan teslim ald. m2el kazanç sa layacak Temsa Global in ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazar na kurumsal bak fl aç s kazand rd markas m2el, müflterilerine kazanç sa layacak bir kampanya bafllatt. Kampanya kapsam nda; m2el den 1 Ocak 2009 tarihinden bugüne kadar Mitsubishi marka araç alanlar ya da m2el den araç al rken tercihini Mitsubishi den yana kullanacaklar servislerde iki y l boyunca yedek parçada yüzde 10, iflçilikte ise yüzde 20 indirim hakk kazanacak.

4 UD-4 17/10/ :23 Page 1 sayfa Ekim 2009 Pazartesi OTOMOT V Y llard r yaz l p çizilen genelgeler sektörümüzü içinden ç k lmaz bir duruma sokup gerileyen bir sektör haline getirmifltir. Bugüne kadar hep A. Kadir Akgün Yo un ve zor bir hafta Ege Bölgesi Otobüs flletmecileri Derne i Baflkan Karayolu ile Hac Hükümette Diyanet flleri Baflkanl ndan sorumlu Devlet Bakan Sn. Faruk Çelik in Türk önümüzdeki y l hacca karayolu ile gidilebilece ine iliflkin aç klamas, Türk otobüsçülük sektörünce son derece memnuniyetle karfl lanm flt r li y llarda Suriye ile gerginleflen iliflkilerimiz, Ürdün de yaflanan iç savafl nedeniyle hac adaylar n n bu ülkeden geçifli s ras nda her hangi bir tehlike ile karfl laflmamalar için o tarihten bu yana yasak olan karayolu ile hac yolculu u, büyük bir ask l k olmazsa 2010 y l nda yeniden Ethem Atefl bafllayacakt r. Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Karayolu ile hac gitmek otobüsçü için yeni bir ekmek kap s d r. Bu konuda karar alanlara ve konuyu hükümet gündemine tafl y p nihai aflamas na getiren TOFED yönetimine büyük bir kitle örgütünün baflkan ve bir sektör temsilcisi olarak sonsuz teflekkür ederim. Bu arada, karayolu ile hac yolculu u, bu iflten kazan lacak para kadar sektörümüze getirece i moral ve motivasyon aç s ndan da çok büyük önem tafl maktad r. Biz çok iyi hat rl yoruz. Eskiden karayolu ile hac sezonu bafllad nda, her taraf bir heyecan sarar, Diyanet ten izinler al n r, otobüslerin bak m yap l r, araçlar n üzerine Arapça kafile numaralar yaz l rd. Hareket günü geldi inde ise hac adaylar tek tip k yafetleri ile kafile baflkanlar n n öncülü ünde otobüslerdeki yerlerini al r, tekbirlerle dualarla u urlan rd. O günün teknolojisine göre yeterli klimas bulunmayan, bugünkü otobüslerin yan nda konfor ad na çok eksiklikleri bulunan 302 lerle yap lan ve yaklafl k 7 gün süren yolculuk sonras nda kutsal topraklara ulaflan, hac farizas n yerine getirdikten sonra tekrar otobüslerle vatanlar na dönen hac lar, uzun seyahatten yorulsalar da son derece mutlu bir flekilde otobüslerinden inerlerdi. lahilerle, dualarla, dini sohbetlerle geçen bu yolculuk s ras nda hac lar aras nda önemli dostluklar kurulur, otobüsün personeli de adeta ailelerinden biri olurdu. Benim karayolu ile gidip hac olan çok tan d - m var. Ayn kifliler yak n tarihlerde bir kez Umre ye gittiler. Büyük paralar ödeyip tur organizatörlerinin belirledi i program çerçevesinde Kabe yi ziyaret edip Türkiye ye döndüler. Dini kazan mlar kendilerine ancak, hepsi hacca karayolu ile gidip dönerken daha farkl bir haz ald klar n belirtiyorlar. Bu arada, bu ülkede biz Müslümanlar için en kutsal mekan olan Hz. Muhammed in kabrini ziyaret etmek için yan p tutuflan ancak, fazla paras olmad için bu arzusunu gerçeklefltiremeyen çok insan var. Karayolu ile hac uygulamas bu insanlar m za da hacca gitme imkan sa layacak ve onlar n edece i dualardan Türk otobüsçüsü de nasibini alacakt r. Bu nedenle bu karar alanlar da, karar n al nmas na yard mc olanlar da bir kez daha kutluyor, kendilerine Allah tan iyilikler diliyorum. dönemsel flekillenmeler oldu. Kal c kurumlar oluflmad. Sektörel bütünlü ün sa lanmas ad na yap lan yönetmeliklere, tabii ki uymaktay z. Ama bu dönemsel olarak gelen yönetmelikler, h zl de iflime ayak uyduram yorsa ne kadar çözüm olabilir sizce? Sektördeki s k nt ve sorunlar dikkate al nmadan oluflturulan genelgeler kurumsall m z oluflturmam za ve geliflmemize ne kadar yard mc olabilir? Ac ama gerçektir ki; y llard r ciddi bir kurumsall oluflturmamam z n as l sebebi, sektörün tümünün düflünceleri al nmadan yap lan düzenlemeler ve yürürlü e giren genelgelerdir. Sektörel olarak, örgütlü bir yap içerisinde sesimizi duyuramad m z için, taleplerimiz cevap bulamad. Bunun getirisi daha da ac bir gerçek, bir yerlere gelmek yerine hep geriledik. En iyimser flekliyle yerimizde sayd k. Sektör olarak s k nt l günler yaflad m z aflikârd r. Yürürlü e giren Karayolu Tafl ma Kanunu ve Yönetmeli i genel anlamda olumlu, fakat karayolu yolcu tafl mac l yapan bizlerin sorunlar n çözmekte yetersiz kalmaktad r. F1 yetki belgesinde 10 firma s n r flu anda ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktad r. fiehir içinde bilet sat fl noktalar, bir daha söylüyoruz, F1 yetki belgelerinden ayr olarak ele al nmal. EBOD olarak yeni yönetmeli i tart flt k. Karfl m za ç - kan en büyük sorunumuz F1 belgelerimizin, flehir içi bilet sat fl noktalar n n yetersizli i olarak ortaya ç kt. Ne yaz k ki kiralar olsun, vergiler olsun büyük sorun. Her gün yeterince bilet satamayan firmalar var. Bu yüzden flehir içi flubelerdeki firma say lar n n art r lmas 20 ve üzerine ç kar lmas gereklidir. zmir de Ulaflt rma Bakanl n n yapt denetimlerle bu sorun gün yüzüne ç kt. Denetimler flu anda bu ortak bir problemdir ve ortak bir çözüm gerektiriyor. Tamam, bütün firmalar otogarda yer al yor. Peki, siz olsan z bilet almak için en yak n bilet sat fl noktas na m gidersiniz, yoksa ulafl m kolay olmad halde srarla otogara m ulaflmaya çal fl rs n z? Ya bilet satamayan firmalardan birinin sahibi olsan z flte bu yüzden karayolu yolcu tafl mac l n n sorunlar n ele alacak bir flura ile yeni bir Tafl ma Kanunu düzenlemesi flart bence. Bu da ancak yeni ulusal projeler ve bölgelerin sorunlar na çözümler üretmekle hayata geçecektir. Art k sektörel bilince sahip olma zaman geldi de geçiyor. Sektörel olarak s k nt lar m z en aza indirgemek ve zamanla düzeltmek için birlik bilinciyle uzun vadeli projeler yapmal y z. fiehir içindeki bilet sat fl noktalar, acente olarak iflimiz gere i olmazsa olmazlar m zdand r. Yolcular m z n otobüse sa l kl olarak ulaflmas n, bu sat fl noktalar yla sa lamaktay z. Ege Tar m Kredi Kooperatifi ne 11 Isuzu kamyon Tar m Kredi Kooperatifi Ege Bölge Müdürlü ü nün sat n ald Anadolu Isuzu kamyon filosu törenle teslim edildi. As Günay Turizm e Roybus C As Günay Turizm, filosunu Isuzu Roybus C ile güçlendirdi. Düflük yak t sarfiyat sa layan, güçlü, performans yüksek, çevreye duyarl ve uzun ömürlü motoru 4 HG1-T ile gücünü kan tlayan, üstün yol tutufl özelli i ile güven veren Roybus C ler Maltepe Üniversitesi nde çal flt r lacak. Araçlar, As Günay Turizm müdürlerinden Halim Aksu ve Atilla Hac osmao lu nun da kat ld törenle Anadolu Isuzu Çelikdizel Plaza Sat fl Temsilcisi Mansur Nalbant taraf ndan As Günay Turizm Sahibi lyas Günay a teslim edildi. Roybus C nin sürücülere sa lad üstün özellikleri sayesinde sektörün vazgeçilmezi haline geldi- ini söyleyen As Günay Turizm sahibi lyas Günay, "Biz de do ru olan yapt k ve Roybus C leri filomuza katt k. Isuzu, Roybus C ile çevreye duyarl l, hizmet kalitesi üstünlü ü, konfor ve düflük iflletme gideri gibi birçok avantaj bize bir arada sunuyor. Bunlar önemli özellikler" dedi. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A k A ayi f Pa T f Fak 37 Anadolu Isuzu zmir bayisi Erdilo lu Otomotiv taraf ndan gerçeklefltirilen teslim törenine Tar m Kredi Bölge Müdür Yard mc s shak Gündüz ve Kooperatif yetkilisi Umut Baflyayla kat ld. Erdilo lu Otomotiv Genel Müdürü Erhan Erdil törende yapt konuflmada,11 araçl k kamyon filosunun Anadolu Isuzu nun üstün özellikleri ve üstün servis hizmetiyle teslim edildi ini belirterek, "Anadolu Isuzu, üretti i araçlarda yakalad kalite standartlar yla, otomotiv endüstrisinin kalite kriterlerini de ifltirmifltir" dedi. Erhan Erdil den 11 arac n anahtar n teslim alan Tar m Kredi Bölge Müdür Yard mc s shak Gündüz, "Araflt rmalarm z sonucu, bize ve iflimize uygun araçlar n en iyisinin Isuzu oldu unu gördük ve filomuzu bu araçlarla güçlendirdik" diyerek gösterilen ilgiye teflekkür etti. skoçlar n da tercihi Bursal Fiat Fiorino ve Doblo skoçya n n önde gelen enerji flirketlerinden biri olan Scottish Southern Energy (SSE), Tofafl n Bursa daki fabrikas nda üretilen ve hafif ticari araç segmentinde yeni bir sayfa açan Fiat Fiorino ve Fiat Doblo modelleriyle araç filosunu geniflletme karar ald. Scottish Southern Energy, 273 adet Fiat Fiorino 1.3 Multijet ve 79 adet Fiat Doblo 1.3 Multijet i flirketin ölçümleme birimlerince kullan lmak üzere araç filosuna kat yor. 350 adetten fazla arac kapsayan ve önümüzdeki 3 ay içinde al m tamamlanacak yeni Fiat filosunun ilk araçlar ise SSE yetkililerine törenle teslim edildi. Tofafl n Bursa daki fabrikas n n üretim bantlar ndan inen Minicargo projesinin Fiat markal yüzünü temsil eden Fiat Fiorino ve yetkinli ini y llard r sat fla sunuldu u ülkelerde baflar yla kan tlayan Fiat Doblo, skoçlar n da tercihi oldu. skoçya kökenli enerji flirketi SSE, araç filosunu Fiat Fiorino ve Fiat Doblo ile geniflletme ve yenileme karar ald. Karar do rultusunda SSE, 273 adet Fiat Fiorino 1.3 Multijet ve 79 adet Fiat Doblo 1.3 Multijet ile ölçümleme birimlerinin geliflen mobilite ihtiyaçlar n karfl layacak. Merkezi skoçya/perth de bulunan ve Birleflik Krall k n genelinde hizmet veren SSE, Fiat Fiorino modellerini yolcu hava yast, 15 inç jantlar, enerji tasarruflu lastikler, park sensörleri ve panelli bölmelere sahip yeni tasar ml raf sistemlerine sahip olacak biçimde siparifl etti. Tüm Fiat Fiorino ve Fiat Doblolar, koyu mavi renkli ve SSE logolar yla donat lm fl olarak yollara ç kacak. SSE nin filosuna kat lacak Fiat Doblo modelleri ise standart olarak panelle ayr lm fl bölmeler ve park sensörlerine sahip olacak. SSE yetkilileri, filolar n n karbondioksit emisyon seviyesi azaltmak amac yla filolar n yenileme ihtiyaçlar n duyduklar n belirtirken, Fiat Fiorino ve Fiat Doblo modellerininin bu amac gerçeklefltirme de büyük katk sa layaca n belirttiler: " Fiat Fiorino nun konfor, pratik kullan m ve ifllevsellik özellikleri, anlaflma kapsam nda arac n bariz biçimde tercih edilmesinde büyük rol oynad " aç klamas nda bulundu. Fiat liderli ini koruyor Fiat Binek ve Ticari Araçlar, Eylül ay nda 14 bin 663 adetlik binek+hafif ticari araç sat fl yla Ocak-Eylül 2009 dönemindeki liderli ini pekifltirerek 66 bin 49 adetlik toplam sat fla ulaflt. Eylül ay nda 4 bin 402 adeti otomobil, 10 bin 261 adeti hafif ticari olmak üzere 14 bin 663 adet sat fl gerçeklefltiren Fiat n toplam sat fllar n n 13 bin 820 adetini ise Tofafl n Bursa daki fabrikas nda üretilen yerli modeller oluflturdu. Fiat, Eylül ay nda 10 bin 261 adet hafif ticari araç sat fl yla yine Türkiye nin en çok tercih edilen hafif ticari araç markas unvan n da korumaya devam etti. Eylül ay nda Türkiye de sat lan her 3 hafif ticari araçtan birini Fiat markal modeller oluflturdu y l - n n 9. ay sonunda 23 bin 694 adet otomobil, 42 bin 355 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 66 bin 49 adetlik sat flla Türkiye nin en çok tercih etti i marka unvan n aç k ara korudu. Fiat baflar ya tafl yan ise Tofafl taraf ndan üretilen Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Linea ve Fiat Albea Sole/Palio Sole gibi modeller olurken, 9 ay sonunda toplam Fiat sat fllar içinde yerli modellerin pay 59 bin 491 adete yükseldi. Tüm Firmalara Eylül 2009 tarihlerinde stanbul da yap lan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik flbirli i Konseyi toplant s nda, yolcu ve yük tafl - mac l yapan Türk özel sektör firmalar ile Irak Devlet Tafl mac l k fiirketinin ortakl ile Irak ta faaliyet gösterilmesi konusunda bir Mutabakat Zapt n n 2009 y l Ekim ay nda imzalanmas öngörülmüfltür. Konu ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ve belirtilen konularda yap lacak faaliyetlerde Bakanl kça gerekli deste in verilece inin duyurulmas istenmifltir. 2. Bilindi i üzere Karayolu Tafl ma Yönetmeli inin 45 inci maddesinin 7 nci bendi "Yolcular, trafi in seyir ve güvenli ini tehlikeye düflürecek, di er yolcular rahats z edecek, genel ahlaka ve adaba ayk r tutum ve davran fllarda bulunamazlar. Tafl t n teknik donan m n olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihaz kullanamazlar." hükmüne amir bulunmaktad r. flletmeci, sürücü ve yard mc personelin bu hükmü ve uygulanmas na iliflkin olarak uyar lmas hususu Bakanl kça bildirilmifltir. 3. Tafl mac ve acentelerin mesleki yeterlilik belgeli üst ve orta düzey yönetici istihdam na iliflkin yükümlülük ve ayk r l k halinde cezaland rma ifllemleri itibar yla yürürlü e girmifltir. 4. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin baz hükümlerinin uygulanmas na iliflkin takvim bilgilerinize sunulmufltur: Bilgilerinize önemle sunulur. Dr. Zeki DÖNMEZ

5 UD-5 17/10/ :28 Page 1 sayfa 5 YEN ÜRÜN 19 Ekim 2009 Pazartesi 5 MERD- KIPT Çingenenin mert olan, marifetlerini s ralarken, h rs zl klar n anlat rm fl "Secaat arz ederken merd-i K pti, sirkatin söylermifl" diyor eskiler buna Ama baz adamlar vard r ki, onlara merd-i K pti demek, en hafifinden Çingenelere hakaret olur Siyasetten örnekle bafllayal m Erkan Mumcu, p r l p r l zekâya sahip, iyi e itimli, aktif, dinamik, heyecanl genç Necmi Hatipo lu bir siyasetçidir. ANAP döneminde hem partide, hem de hükümette önemli görevler üstlenmifltir. Ak Parti iktidar nda ise 5 y l boyunca bakanl k yapm fl, Bakanlar Kurulunda al nan her karar n alt na, üstelik flerh koymadan, yani kabullenerek imza atm flt r. Sonra bir gün, bu genç siyasetçiye vahyolunmufl olacak ki, partisinden istifa edip eski partisinin bafl na geçmifl, kendisi ifadesine dayanarak bize göre 5 y l suç ortakl (!) yapt partisine a za al nmayacak laflar etmifltir. Sonuç mu? Temmuz 2007 seçimlerine dahi girememifl ve siyaseten mevta durumuna düflmüfltür. Abdüllatif fiener i de ayn ak bet ne yaz k ki beklemektedir. Çünkü birinin di erinden fark yoktur. Millet onlara "madem partiniz kötüydü, madem h rs zl k diz boyuydu, bunca zaman o Bakanlar Kurulunda niye oturdunuz, niye suça ortakl k ettiniz?" demifltir ve de diyecektir. nsan onuruyla insand r. E ilip bükülmeden, do ru bildiklerini iktidar koltuklar nda otururken söylemeyip, daha sonra kiflisel ikballerini hesaba katarak baflka maceralara dald nda söylemeye bafllayanlara, onurlu insan denmez. Çünkü adam olan do ruyu, her yerde ve her zaman söyler. Bizim sektörde de buna benzer adamlar vard r. smi laz m de il, sektörde meslektafllar m z n temsilcili ini yapm fl eski bir baflkan, bir y ld r ayr kald koltu undayken susup söylemediklerini flimdilerde konuflmaya bafllam fl. Bir gazeteye beyanat verip, utanmadan muhbirlik yapmaya kalk flm fl. Baflbakan, yetkilileri göreve davet ediyormufl. Söylediklerini buradan tekrar etmeyece im. Ama ona sadece flu yukar da örne ini verdi im iki siyasetçiyi hat rlataca m ve soraca m: "Bir y l öncesine kadar otobüs camias n n temsilcisiyken, bu otogarda, bu otogar iflleten flirkette neler olup bitti ini bilmiyor muydunuz? Biliyor ve o zaman susup flimdi konufluyorsan z, sizin gibi adamlara ne derler, bilmem biliyor musunuz?" Bilmiyorduysan z, o zaman da akl n zdan flüphe etmek laz m. Çünkü kendi ifadenizle bu otogar n ve bu flirketin isim babas bile sizmiflsiniz. Büyük stanbul Otobüs flletmeleri, bugün 5 otogar n sahibi ve iflleticisi. ki büyük oteli var. Çok k ymetli arsalar var. Bunlar bu otogardan elde edilen gelirlerle al nd. Ba ms z denetçiler denetliyor, SPK kontrol ediyor. Ve siz utanmadan birilerini karal yor, düne kadar "a am-paflam" dedi iniz insanlara iftira at yor; bize, nokta kadar menfaat için virgül gibi e ilen kifliliksiz insanlar hat rlat yorsunuz. E er burada bir suç ifllenmiflse, bu suçun ortaklar ndan biri de sizsiniz. Bizim kimseden korkumuz yok. Devlete ve onun temsilcilerine ve de tüm ortaklar m za kap lar m z da, hesaplar m z da sonuna kadar aç k. Mert insanlar geçmiflte "iyi" dediklerine, bugün menfaatleri ters düflünce "kötü" demezler. Diyenler de tarihin kimsesizler mezarl na gömülüp giderler. Yeni nesiller iftirac lar ve muhbirleri utançla, do ru adamlar ise sayg yla anacakt r. Bunu bilin ve ona göre yaflay n. nsano lunun sa l kl yaflamas için sa l kl beslenmesi flart. "Sa lam kafa sa lam vücutta bulunur" diye bofluna dememifller. Sa lam kafadan kas t da kafatas ile alakal de il tabii ki; ö renebilen, ö retebilen, sa l kl kararlar verebilen kafalar. Vatan m z ve milletimizin refah için olmazsa olmaz kafalar yani. Salim ALTUNHAN Lefl kargalar Ama baz lefl kargalar var ki, kolay para için insanlar n besinleri ile dolay s yla da vatan m - z n milletimizin refah ile oynuyorlar. Nas l m? Beyaz et klora bat r larak taze görüntüsü kazand r l yor. Ufalanm fl peynir jelle birlefltirip yeniden kal p peynir yap l yor. Dana k ymaya tavuk sakatat kat l - yor. Ya ve kemik külünden lahmacun yap l yor. Sütün ya n al p yerine margarin koyuluyor. Küflü kaflardan eritme peynir yap l yor. Kalitesiz bulgura boya kat l p ay p örtülüyor. Haz r limon suyu içerisine su ve limontuzu kat l yor. Zeytinya na ayçiçe i, kanola; f nd k ya na soya ya kar flt r l yor. Son kullanma tarihi bitmifl sucuklar, yeni yap - lan sucuklar n içine at larak yeniden paketleniyor. Kelle ve paçalar t rafl b ça ile temizlenerek tüketime sunuluyor. Tavuk kemikleri ö ütülüp renklendirici katk maddeleriyle salama kat l yor. Sahte rak, sahte flampanya, sahte flarap, sahte votka derken ölümler birbiri ard na geliyor. Sahte g dalardan kaç kiflinin yaflam n yitirdi i ya da ölümcül hastal klara yakaland n kestirmek ise neredeyse imkans z. Bu bilgilere ulaflmak hiç de zor de il. Mesela ben, da rastlad m. nsanlar n ekonomik s k nt lar n f rsat bilip güya pahal - y ucuza satan bu flerefsizlerle u raflmak vatandafl aç s ndan çok zor. Devletin kurumlar da ço u zaman yetersiz kal yor. Bunlar yok edecek, engel olacak en iyi silah, ahlak ve Allah korkusu ama. Nerdeee! Düflünebiliyor musunuz? Adam biraz daha fazla para kazanmak için sahte içki yap yor. Bu z kk m içen kör olabiliyor hatta ölüyor. Bunun sorumlusu yakaland nda nas l bir ceza al yor bilmiyorum, ama kasten tasarlayarak adam öldürmek ya da öldürmeye tam etmek suçundan yarg lanmalar flart. Her fleyin pahal s iyidir veya sa l kl d r prensibi de çürüdü günümüzde. Amaçlar kolay kazanmak, az emek çok para, az sermaye bol gelir olan lefl kargalar oldukça pahal ya güvenmek de zor. Sa l kl nesiller için en iyisi, mümkün oldu unca organik ürünlere yönelmektir. Not: ki hafta önce yazd m bir yaz yanl fl anlafl lmalara neden oldu. Ben sektörün sorunlar na çözüm bulmada Rüfltü Terzi ile Ahmet Yalamano lu na büyük görevler düfltü ünü yazmak istemifltim. Fark nda olmadan bu iki de erli insan üzdüysem kendilerinden özür dilerim. Iveco dan Euro 4 yeni Daily ürün gam Iveco gerçeklefltirdi i bir bas n toplant s ile tümü Euro 4 olan, yeni versiyon ve motorlar içeren yeni Daily ürün gam n tan tt. Avrupa da flu ana kadar 28 farkl versiyon ile 4000 adet do al gazl Daily sat ld. veco Araç Genel Müdürü Maurizio Manera, 2009 y l n yüzde 5 pazar pay ile tamamlayacaklar n, 2010 hedeflerinin ise yüzde 10 oldu unu söyledi. Tan t ma (soldan-sa a) veco Araç Ürün Müdürü Tarkan Özyönüm, Genel Müdür Yard mc s (Ürün ve Lojistik) Fabrizio Dessy, Genel Müdür Yard mc s (Sat fl) Davide Righetto, Genel Müdür Maurizio Manera, Genel Müdür Yard mc s (Pazarlama ve Bayi Gelifltirme) Tansu Giz, Genel Müdür Yard mc s (Finansman) Giampaolao Cameli, Genel Müdür Yard mc s (Sat fl Sonras ) Koray Kurfluno lu, Genel Müdür Yard mc s ( fl Gelifltirme) Yusuf Teoman, Daily Ürün Müdürü Suha Y lmaz kat ld. Iveco yetkilileri 15 Ekim Perflembe günü bir bas n toplant s düzenleyerek bundan sonra ECODAILY ad ile an lacak olan yeni "Euro 4" versiyonlar n tan tt. Kendi segmentinde en profesyonel alternatif olan Daily yeni Euro 4 motorlar, hem van hem de flasi serisinde yepyeni versiyonlar ile genifl bir ürün gam sunuyor. Iveco Araç Genel Müdürü Maurizio Manera yapt konuflmada, yeni Daily nin Euro 4 ün, Euro 5 ve hatta Euro 5 in de üzerinde emisyon normlar n karfl - layan motorlar ile en çevreci modellerden biri oldu unu ve bundan dolay art k kendisine ECODAILY dendi ini ifade etti. Genifl ürün yelpazesi Maurizio Manera konuflmas na flöyle devam etti: "Iveco sadece kendi markas için de- il baflka markalar için de motor üreten, dünyan n önde gelen dizel motor üreticilerinden biri. ECODAILY ile daha da genifl ve daha da ekonomik bir dizel motor gam na sahibiz. ECODAILY 2 s n ftan oluflan (S ve C); tek tekerlek, çift tekerlek, azami yüklü a rl 3.5 ton dan 6.5 tona kadar, 3000 mm den 4750 mm ye kadar dingil mesafesi, 8.3 m 3 ten 17.2 m 3 e kadar van hacmi, de iflik motor güçlerine sahip. Iveco daha önce de üretti i do al gaz ve elektrikle çal flan Daily modelleri ile çevrecilik alan nda öncülük yap yordu. ECODAILY lansman ile sadece yeni motor de il ayn zamanda yeni versiyonlar da sunuyoruz. Daha önce Türkiye de on olan versiyon say m z ECODAILY ile iki misline ç kard k. Daily Van serimizde bundan böyle 8.3 m 3 ten 17.2 m 3 e de iflen versiyonlar sunarken flasi versiyonlar nda da 3000 WB den 4350 WB ye kadar daha genifl ürün yelpazesi sunaca z. ECODAILY de ayn zamanda arac n hem d - fl nda, hem de kabininde görsel de ifliklikler yap ld. Daily, tafl mac lar n ihtiyaçlar n ve gereksinimlerini çok iyi tan yan bir ürün oldu unu unutmayarak yeniden dizayn edildi. Yeni dizayn ön paneliyle çok daha fark edilir bir görünüm kazand. Kabin içine bakt m zda kullan c için çok ideal bir yaflam ve çal flma ortam, güvenle seyahat etmesini sa layan bir ortama kavufltu. Iveco taraf ndan gelifltirilen genifl motor gam, s n f nda çevreye en sayg l motorlar içeriyor. De iflen motor emisyon standartlar na göre Iveco, daha zengin motor gam yla müflterilerine alternatifler sunuyor. Kriz henüz bitmedi Manera, 2009 un kendileri için çok önemli bir y l oldu unu belirterek, "Yaflanan ekonomik krize ra men ekibimiz çok iyi çal flt. Iveco 2009 y l nda Ocak-A ustos döneminde Avrupa da yüzde 14 pazar pay ald ; y l sonu hedefi yüzde 15. Türkiye de ise pazar pay m z yüzde 3.8 oldu. Y l sonu hedefimiz yüzde 5; 2010 hedefimiz ise yüzde 10 düzeyidir" dedi. Manera, henüz krizin bitmedi ini ve 2010 y l n n ilk üç ay nda pazar n yatay bir seyir izleyece ini söyledi. 2.3 litre motorlar serisinde Euro 4 standartlar n karfl layan mevcut 116 hp ve 136 hp motorlara ilave olarak, 106 hp 270 nm torklu ve 126 hp 290 nm motor torklu 2 yeni motor devreye giriyor. 3.0 litre 146 hp ve 176 hp motorlar da EGR teknolojisi ile Euro 4 emisyonuna uyumlu. AB ülkelerinde yeni devreye giren emisyon de erlerini karfl lamak için 2010 un ikinci çeyre inden itibaren EEV (Environmentally Friendly Enhanced Vehicle) çevre standartlar n kafl layan bir yeni motor seçene i; 170 hp motor da devreye giriyor. EEV standartlar, Euro 5 in daha ilerisinde daha kat daha da çevreci standartlar. Bu da Iveco nun hem ne kadar ileri teknoloji motorlara sahip oldu unun hem de çevre konusunda ne kadar duyarl oldu unun bir göstergesidir. Bu motorlar çift turbolu, EGR li ve DPF filtresine sahip. EEV emisyon de erlerini karfl layan bir di er motorumuz da 136 hplik do algazl yani CNG li Naturel Power motorumuzdur. Süper ekolojik CNG motorumuz flimdi acil durumda benzinle de çal fl yor. 14 litre benzin kapasitesine sahip tank, arac n gaz bitti inde otomatik olarak devreye giriyor. Bu ileri teknoloji CNG motor ile gelecek y llarda Euro 6 emisyon de erlerini karfl lamak flimdiden mümkün. Do algaz ile çal flan Iveco Daily, ngiltere de düzenlenen ve sonuçlar 5 Ekim 2009 tarihinde aç klanan yar flmada en düflük emisyonu üreterek "2009 y l n n en çevreci filo van " seçildi. 6 ileri otomatiklefltirilmifl Agile flanz man bütün motor versiyonlar nda kullan labiliyor. fiimdi yeni yaz l mla çok daha kullan fll hale gelerek otomatik modda bile vites de ifltirmeyi mümkün k l yor. Di er bir yeni ECODAILY versiyonu ise 0 emisyona sahip Elektrikli Daily. ABS fren sistemi bütün Daily ürün grubunda standart olarak sunuluyor. Daily de opsiyon olan ve Fiat-Microsoft iflbirli i ürünü Hands-free sistem sayesinde, sistem 5 kifliye kadar kullan - c y, kim konufltu una bakmaks z n tan yarak, elleri direksiyondan kald rmadan, gözleri de yoldan ay rmadan telefon görüflmesi yapmas - na olanak veriyor. Müflteri hizmetleri ve servisler no lu telefon numaras yla 7 gün 24 saat profesyonellerin yan nda. Yüzde 100 orjinal Iveco yedek parça sayesinde ECODAILY nin performans ilk andan itibaren Iveco nun garantisinde.

Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi.

Bayramda di er tafl tlar n kar flt kazalarda önemli can kay plar yaflan rken, otobüsler yine baflar l bir s nav verdi. UD-1 05/12/2009 17:16 Page 1 sayfa 1 Art k Gazetemizi elektronik ortamda da an nda okuyabilirsiniz: ttbbb www.tofed.org.tr P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l:

Detaylı

Otobüsçünün buruk bayram

Otobüsçünün buruk bayram UD-1 18/09/2009 20:58 Page 1 sayfa 1 Irak Ulaflt rma Bakan Büyük stanbul Otogar ndayd Avrupa n n ve Ortado u nun en büyük ulafl m merkezi olan Büyük stanbul Otogar 18 Eylül Cuma günü Irak Ulaflt rma Bakan

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

ADR YE TARAF OLUYORUZ. ÇALIfiMALARA HIZ VER LD

ADR YE TARAF OLUYORUZ. ÇALIfiMALARA HIZ VER LD Tasimacilar sayfa 1 10/31/09 8:49 PM Page 1 ULAfiTIRMA BAKANLI I MÜSTEfiAR YARDIMCISI TALAT AYDIN: ADR YE TARAF OLUYORUZ Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n Türkiye nin çok yak n bir tarihte

Detaylı

Yönetmeli e uyumda ek süre

Yönetmeli e uyumda ek süre UD-1 19/12/2009 18:01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Yeni Megane. Filo Pazar n Önemsiyoruz. Uzun Soluklu Planlamalar m z var. Hyundai i20 Lancia Ypsilon Sport Fiat Linea

Yeni Megane. Filo Pazar n Önemsiyoruz. Uzun Soluklu Planlamalar m z var. Hyundai i20 Lancia Ypsilon Sport Fiat Linea TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :45 Haziran 2009 Yeni Megane 45 Renault Mais Sat fl ve fiebeke Müdürü Merih Tüzün: Filo Pazar n Önemsiyoruz Hedef Filo Yönetici Direktörü Ersan Öztürk:

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

TASIMACILAR TOFED, 2011 YILININ EN İYİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

TASIMACILAR TOFED, 2011 YILININ EN İYİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ 1 bossss_layout 1 27.04.2012 16:52 Page 1 OTOBÜS YOLCU SAYI: 48 F YATI: 50 KURUŞ ÇETİN: Otobüs işletmeciliği eski tadını vermiyor TOFED, 2011 YILININ EN İYİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ Türkiye Otobüsçüler Federasyonu

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

N b1 A USTOS 2010. NETAfi, SATIfi A GEL YOR MEDYA FERMANI D NLEMEYEN B R V CDAN: ADNAN EK NC. Musa Ero lu: Aflka hudut çizilmiyor MÜJDAT ALTAY

N b1 A USTOS 2010. NETAfi, SATIfi A GEL YOR MEDYA FERMANI D NLEMEYEN B R V CDAN: ADNAN EK NC. Musa Ero lu: Aflka hudut çizilmiyor MÜJDAT ALTAY N b1 A USTOS 2010 www.baglantinoktasi.org S:19bag lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» MÜJDAT ALTAY NETAfi, SATIfi A GEL YOR MEDYA FERMANI D NLEMEYEN B R V CDAN: ADNAN EK NC Musa Ero lu: Aflka

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Yeni Audi A8. Hedefimiz Bu Y l 31.500 Araç Sat fl na Ulaflmak. Kia Venga Infiniti G37 Cabrio Dacia Duster

Yeni Audi A8. Hedefimiz Bu Y l 31.500 Araç Sat fl na Ulaflmak. Kia Venga Infiniti G37 Cabrio Dacia Duster TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 51 Temmuz 2010 Yeni Audi A8 51 Toyota Türkiye CEO su ve Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Haydar Bozkurt: Hedefimiz Bu Y l 31.500 Araç Sat fl na Ulaflmak

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Heyecanlara Ayna Tutabilmek...

Heyecanlara Ayna Tutabilmek... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Rahmi M. Koç: Yeni Ekonomi Ortam nda Liderli imiz Sürecek! e-dönüflüm...6 DemirDöküm ve Otokar n e-dönüflüm Projeleri Sektörel

Detaylı

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n

Ostim Yönetim Kurulu. KOB ler krize teslim olmaz. Abdullah ÇÖRTÜ ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1. Gençlerimiz iflsiz kalmas n ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ Gençlerimiz iflsiz kalmas n 6 da fiefik ÇALIfiKAN Para politikas na odaklan lmal 13 de Arzu AKAY Aidatlar 15 te Atila ÇINAR Devrim arabalar 2 de Subegüm

Detaylı

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA

GÜMRÜKLERDE BEKLEME DE OLMASA 1_Layout 1 30.10.2010 15:16 Page 1 UND-RODER B RLEfiMES NDE SÜREÇ DEVAM EDiYOR İLK ADIM AğUSTOS TA ATILDI A ustos ta temelleri at lan uluslararas tafl mac l k sektörünün iki derne i UND ve RODER in birleflme

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

46 bin kişinin nabzı burada atıyor*

46 bin kişinin nabzı burada atıyor* 46 bin kişinin nabzı burada atıyor* * Bakkal Dünyası Dergisi, 45 bin üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın organı. Son tüketiciye ürün satışı yapan bakkal

Detaylı