Tafl mac lar 2010 a haz r m?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tafl mac lar 2010 a haz r m?"

Transkript

1 UD-1 17/10/ :15 Page 1 sayfa 1 Art k Gazetemizi elektronik ortamda da an nda okuyabilirsiniz: ttbbb P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 435 Sektörün Sesi dünyas 19 Ekim 2009 Pazartesi 10 KR. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin öngördü ü pek çok düzenleme 1 Ocak 2010 da yürürlü e giriyor. Tafl mac lar 2010 a haz r m? 702 kifli göz muayenesi oldu T OFED in Dünyagöz Hastanesi ile iflbirli i yaparak Büyük stanbul Otogar nda gerçeklefltirdi i göz taramas büyük ilgi gördü. 12 Ekim pazartesi günü otogarda trafik vize ifllem bürosu önünde DünyaGöz Hastanesi taraf ndan gerekli teçhizat n getirilmesiyle kurulan stantta, 16 Ekim Cuma akflam na dek toplam 702 kifli gözlerini muayene ettirdi. Göz bozukluklar ve tansiyonunun tespit edildi i kontrollere, otogar çal flanlar, kaptan floförler baflta olmak üzere tüm sektör mensuplar büyük ilgi gösterdi. TOFED yöneticileri de gözlerini muayene ettirdiler. Genel Baflkan Rüfltü Terzi, "Biz sektörün mevzuat sorunlar ndan, ekonomik s k nt lar na ve hatta sa l k meselelerine kadar her fleyi ile ilgiliyiz. Zaten bunlar federasyonun asli görevleridir. Biz laf de il, sektörün tüm s k nt lar na cevap olabilecek flekilde ifl üretiyoruz" dedi. Bitlis Otogar sat l k 11 Haziran 2009 da yay nlanarak yürürlü e giren yeni yönetmelikle getirelen hükümlerin birço u 1 Ocak 2010 da uygulamaya konulacak. Bu nedenle 1 Ocak 2010 tarihi tafl mac lar için kritik bir sürecin bafllang c olarak kabul ediliyor. 11 Haziran 2009 tarihinde yay mlanarak yürürlü e giren Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde tafl mac lar n baz düzenlemelere uyum sa lamas 2010 ve daha sonras na b - rak ld. Ancak düzenlemelerin birço unda uyum için belirlenen tarih 1 Ocak 2010 oldu u için bu tarih tafl mac lar aç s ndan kritik bir dönemin bafllang c olarak kabul ediliyor. Tafl mac lar, yönetmeli in yay nlanmas n n ard ndan yeni düzenlemelerle ilgili Sayfa 2 taleplerini Ulaflt rma Bakanl - na ilettiler. Taleplerin aras nda baz maddelerin sektör gerçekleri göz önüne al narak düzenlenmesi esas istek olarak görünüyor. Bunun yan s ra geçifl dönemlerinin uzat lmas da istekler aras nda. Ancak Bakanl n maddelerin de iflimine yeflil fl k yakmad, iki hususta süre uzatman n ötesinde sektöre umut vermedi i görülüyor. Engellilere yönelik sektörün taleplerinin aksine ters yönde düzenleme de yap ld. Ayr ca yeni süre tan nmas da beklenmiyor. Bakanl k mevzuata tafl mac lar n uyum sa lamas konusunda kararl görünüyor. Bakanl n bu kararl l na ba l olarak zorlaflan mevsim koflullar ve ekonomik krizle birlikte tafl - mac lar zor bir dönem bekliyor. Tafl mac lar n yeni düzenlemelere uyum sa lamas na sadece 73 gün kald. Dr. Zeki Dönmez in Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ne Uyum Takvimi Sayfa 11 Mercedes-Benz Türk ten ayr lan Ekrem Kuralo lu na göre baflar lar n n s rr : Pazar ile Alman kültürü aras nda do ru bir köprü oluflturmak E kim ay bafl nda Mercedes-Benz Türk teki görevinden ayr lan Ekrem Kuralo lu, yapt m z röportajda Alman yöneticileri ile Türk çal flanlar aras ndaki diyalogun baflar lar ndaki esas oluflturdu unu vurgulayarak ekliyor: "Almanlar n planlama yetkinli ini, sistem kurma ve yol haritas çizme becerisini, Türk insan n n pratik zekâs yla birlefltirdi inizde ortaya harikalar ç k yor. Yeter ki köprüyü do ru kurun." Sayfa 6-7 Veda töreninde Sülün arkadafl n anlatt : O, ekibiyle gelece i planlard 15 y l süre ile Otobüs Sat fl Müdürlü ü görevinde bulunan Ekrem Kuralo lu 14 Ekim Çarflamba günü Pazarlama Merkezi nde düzenlenen bir veda töreniyle Mercedes-Benz Türk e ve mesai arkadafllar na veda etti. Törende mesai arkadafllar ile bayilerin ve otobüs iflletmecilerinin temsilcileri Kuralo lu nu yaln z b rakmad lar. DO y lda 100 milyonun üstünde yolcu, 7 milyon araç tafl yor Sayfa 2 stanbul Deniz Otobüsleri Afi nin ev sahipli inde gerçekleflen konferansta konuflan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, 5 y l içinde belediye bütçesinin yüzde 60 n ulafl ma ay rarak 9 milyar dolar yat r m yapt klar n aç klad. Sayfa 8 Busworld Kortrijk kap lar n ziyaretçilere açt B elçika n n Kortjik flehrinde gerçeklefltirilen Busworld 2009 Fuar 16 Ekim Cuma günü kap lar n ziyaretçilere açt. 21 Ekim e kadar devam edecek fuara Türkiye den 33 firma kat l yor. Anadolu Isuzu ile Otokar n da yer ald fuarda klima, aksesuar, cam, ayd nlatma gibi otomotiv yan sanayi kurulufllar ndan da 31 flirketin stand var. Fuar ziyaret edenler aras nda TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Genel Baflkan Vekili Selami T r fl, Baflkan Yard mc lar Ali Ç kkan ve Erdem Yücel ile Genel Sekreter Mevlüt lgin de yer al yor. Busworld Fuarlar Asya da fiangay da, Hindistan da Bombay da, Rusya da Novgorod ta, Güney Amerika da Sao Pauo da ve Türkiye de stanbul da gerçeklefltiriliyor. Türkiye deki Busworld Fuar HKF Fuarc - l k taraf ndan önümüzdeki y l Mart tarihleri aras nda CNR da yap lacak. TOFED Busworld Türkiye fuar n n sivil toplum kurulufllar baz nda çözüm orta. Sinan Solok babas n yitirdi M etro Turizm Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Solok un babas Gökçen Solok 17 Ekim Cumartesi günü tedavi gördü- ü Ankara da yaflam n yitirdi. Ankara Radyosu kurucular ndan olan gazeteci Gökçen Solok 79 yafl ndayd. Merhum Solok un naafl - n n 18 Ekim Pazar günü Ankara Kocetepe Camii nde k l nacak ö le namaz n n ard ndan defnedilece i ö renildi. Ulaflt rma Dünyas olarak merhuma Allah tan rahmet, Sinan Solok ile aile fertlerine ve tüm sevenlerine baflsa l dileriz. Daha önceleri neredeydiniz? Karayoluyla hac Hükümet gündemine geliyor. Bu tamamen TOFED in çal flmalar n n, güçlü lobisinin ve çok konuflmaktan ziyade çok çal flmay temel alan yeni felsefesinin sonucudur. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin 1 Ocak 2010 dan itibaren yürürlü e girecek hükümlerinin sektörün talepleri do rultusunda düzenlenmesi ve bu düzenlemeye dek ek süre tan nmas için yürüttü ümüz çal flmalar da sürüyor. Bu kadar önemli meselelerin yan s ra ço- u insana s radan gelen, ama bizim için çok büyük öneme sahip olan sektör mensuplar - n n sa l ile ilgili çal flmalar m za da geçti imiz hafta boyunca yap lan göz taramas ile devam etik. Rüfltü Terzi Sayfa 7 Temsa yeni marka logosunu Busworld 2009 da tan tt T emsa n n yenilenen marka kimli i ve ilk kez oluflturulan logosu Busworld 2009 da gerçeklefltirilen lansmanda tan t ld. Lansman ile beraber Temsa Hibrid Avenue nun da tan t m gerçeklefltirildi. Sayfa 3 Iveco dan Euro 4 yeni Daily ürün gam I veco tümü Euro 4 olan, yeni versiyon ve motorlar içeren yeni Daily ürün gam n tan tt. Avrupa da flu ana kadar 28 farkl versiyon ile 4000 adet do al gazl Daily sat ld. veco Araç Genel Müdürü Maurizio Manera, 2009 y l n yüzde 5 pazar pay ile tamamlayacaklar n, 2010 hedeflerinin ise yüzde 10 oldu unu söyledi. Sayfa 5 Karayoluyla hac için fl k göründü Önceden önemli bir gelir kap s olan otobüsle yurtd fl tafl mac l k günden güne kan kaybediyor. Bunun yaflamas için Hükümete, Bakanl m za, tafl mac lar m za ve sivil toplum kurulufllar na görevler düflüyor. Biz UATOD olarak çok eskiden beri uluslararas tafl malarla ilgileniyor, desteklemeye çal fl yoruz. Bu düflünce ile Türkiye-Suudi Arabistan toplant s na kat ld k. Faydal bir toplant ve seyahat oldu. Herkesten ilgi ve yard m gördük. Karayoluyla Hac için de umudumuz artt. Ahmet Yalamano lu Sayfa 6

2 UD-2 17/10/ :01 Page 1 sayfa Ekim 2009 Pazartesi SEKTÖR Pamuk eller cebe Peki, nas rl eller nereye? Otobüsçünün bir eli ya da, bir eli balda de il ki her gelen yeni bir zam yüklüyor omuzlar m za. Otobüsçünün kazand dönem çok eskilerde kald. Art k hemen bütün otobüsçüler hem baflka bir ifl imkanlar olmad ndan hem de bunca yat r m yapt klar için yerine yenisini koyamayacaklar ndan bu ifli sürdürüyor. Hayati Uzun Yolla u rafl, yolcuyla u rafl, floförle u rafl, acenteyle u rafl, komisyoncuyla u rafl, otobüs üreticisiyle u rafl hatta yaz haneciyle, yollardaki mola yerleriyle u rafl Hepsinin sonunda elde var s f r! Buna bir de sektörde mesleki yeterlilik oluflmas, sektörün kurumsallaflmas için Yönetmelik kapsam nda ücretler eklenince, iflin içinden hiç ç k lm yor. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i, geçici bir maddeyle birlefltirdi. Eski B1 (tarifeli yurtiçi tafl mac l k izni) belgesi için TL; eski D1 (yurtd fl ) belgesi için de TL ödeyen otobüsçü, flimdi yeni B1 için TL ödeyecek, o da y lsonuna kadar. Aradaki fark geri ödenecek mi? Can m, ne olur sanki! O da devlete ba fl n z olsun! Peki, otobüsçü ay sonunu nas l getiriyor, çocu unu okula gönderirken ne gibi zorluklarla karfl lafl yor, anne babas n hastaneye götürmemek için kaç takla at yor gözyafllar n içine ak tarak diye sorun, soruflturan var m? Akaryak ta her gün zam üstüne zam geliyor, arada ay p olmas n diye ufak indirimler yap lsa da, motorinin fiyat n n ulaflt seviyeyi benim söylememe gerek yok; sizler de biliyorsunuz. Yukar da B1 belgesini aktard m, bunun B2 si de var. Zaten tarifeli tafl mac l k yap lan otobüsü tarifesiz tafl mac l k için kulland rm yorsunuz Onun için ne ay racak arac m z var ne de düflünecek gücümüz. Bir an önce yeni bir düzenlemenin yürürlü e konmas gerekir. Yoksa 2010 y l nda yollarda otobüs kalmayacak, çünkü otobüsçünün iflah kesildi, iflletmeye mecali kalmad. Türkiye nin en önemli ihraç ürünlerinden tekstil sektörü nün bitti i gibi yayg n, güvenli, h zl, seri ve güler yüzlü hizmet veren, askeri oca na, ö renciyi okuluna, yafll y hastaneye, s ladakini memleketine kavuflturan otobüsçülük de bitecek. Türkiye yi 2023 y l na haz rlayacak olan 10 uncu Ulaflt rma fiuras ndaki gibi karayoluyla yolcu tafl - mac l sektörü nü görmezden gelecekseniz vatandafl n ifline, evine, okuluna, oca na ulaflt rman n bir yolunu da bulmak zorundas n z. Ben, kendi ad ma, tüm iflimi sizlere devretmeye haz r m. Ama sonradan vazgeçtim, oynam yorum diye m z rdanmak yok! Anlaflt k m? Tahsin Kaptan De erli okurlar, Temsa Kaptanlar Kulübü taraf ndan 4 y ld r düzenlenen etkinlikte "Ay n Kaptan fioförü" unvan n alm fl bir meslektafl m daha sizlerle tan flt rmak üzere sizleri yeniden selaml - yorum. Kaptan m z n hikayesine geçmeden önce buradan 20 Ekim Sal günü de Esenler Otogar B O Afi Salonu nda düzenleyece imiz 43 üncü ve 44 üncü Ay n Kaptan fioförlerimizin ödül töreninin müjdesini vermek isterim. fiimdiden "Ay n Kaptan fioförü" unvan n almaya hak kazanan arkadafllar m kutluyorum. Bu törende ayr ca 3 ay önce bafllatt m z Sigara B rakma Kampanyas kapsam nda sigaray b rakan kaptanlar m za da MedicalPark tan ücretsiz checkup hediye çekleri takdim edilecek. Ben bu azmi gösteren ve baflar ya ulaflan meslektafllar m da buradan kutlamak istiyorum. Sizler de bu azmi gösterip baflar ya ulaflan arkadafllar m z ve ay n kaptan floförlerini bizlerle beraber ayakta alk fllamak için törenimize efllik ederseniz bizleri mutlu edersiniz. Bu bilgiyi buradan paylaflt ktan sonra flimdi Nezih Öngün Bitlis Otogar sat l k Bitlis Valisi Nurettin Y lmaz, teknik olarak baz hatalar n yap lmas ndan dolay, Bitlis'in Rahva bölgesine infla edilen otogar n, kullan ma elveriflli olmad n ve otogar satmay planlad klar n söyledi. Vali Nurettin Y lmaz, gazetecilere yapt aç klamada, otogar n sat lmas ndan elde edilecek gelirle havaalan n n yap m na bafllayacaklar n bildirdi. Y lmaz flöyle konufltu: " l Genel Meclisi karar yla otogar satmay veya kiraya vermeyi planl yoruz. Yap m nda teknik olarak baz hatalar yap ld için, otogar kullan ma elveriflli de il. Otogar n sat fl ndan elde etti imiz geliri, havaalan yap m nda kullanaca z. Ulaflt rma Bakanl, havaalan n n yap m na bafllamam z istedi. Havaalan inflaat na biz bafllayaca z, bakanl k tamamlayacak. fiu an arsa sorunumuz var. Arsa yetersiz oldu u için çal flmalara bafllayamad k. Tatvan 10. Motorlu Piyade Tugay Komutanl 'n n yan nda bulunan araziyi buraya dahil etmek istiyoruz. Tugay Komutanl bunun için olumlu bir yaz yazd. Cevab n olumlu gelece ine inan yorum." Havaalan inflaat n 2010 y l yat r m program na ald klar n kaydeden Y lmaz, Milli Savunma Bakanl 'ndan cevap beklediklerini ve yaz n n olumlu gelmesiyle çal flmalara bafllayacaklar n ifade etti. Al flverifl merkezi olacak l Özel daresi Genel Sekreteri Fevzi Tafldemir, otogar binas n n, flehir merkezinde kald n belirterek, var olan s k nt lar n giderilmemesi nedeniyle daha verimli kullanmay amaçlad klar n söyledi. Tafldemir, " l Genel Meclisi'nden al nan kararla daha önceleri otogar olarak infla ettirilen ancak yol ve yer seçiminde yaflanan s k nt lar n ard ndan buras n n ifl merkezine dönüfltürülmesi kararlaflt r ld " kaptan m z tan yal m. Varan Turizm de görev yapan, evli ve 3 çocuk babas olan Nezih Öngün uzun y llard r kaptanl k mesle ini yürütüyor y l n n Ekim ay nda "Ay n Kaptan fioförü" seçilen Nezih Kaptan dan hikâyesini dinledim. Y llar önce karl bir geceye gitti Nezih Kaptan Kilometrelerce yol ard ndan yorulup kaptan arkadafl na direksiyonu devrettikten sonra dinlenmeye geçti ini söyledi ve ard ndan o günü yaflar gibi hikayesini anlatmaya bafllad ; " Kaptan yata na geçeli çok olmam flt henüz uyumam flt m; otobüsün durdu unu fark ettim. Kaptan arkadafl m yerinde yoktu. Tipi halinde ya an kar otobüsün içine kadar giriyordu, kap lar aç kt Yolculara otobüste kalmalar n söyleyerek afla indim. Arkadafl m bay r n kenar nda durmufl afla bak yordu. Önde giden otobüsün kayd - n ve bay rdan afla gitti ini söyledi. Hemen 112 yi aramas n battaniye, halat, ilk yard m çantas ne varsa haz rlamas n söyledim. Otobüsün izlerini takip ederek afla indim. Hemen sürücü taraf na yöneldim. Meslektafl m n çarpman n etkisiyle orada hayat n kaybetti ini gördüm. Yolcular da çarpman n fliddetiyle kendilerinde de ildi. Daha sonra yard m ekiplerinin gelmesiyle yaral yolcular n hastaneye sevk edilmesini sa lad k. Ama orada düflündü üm tek fley tek bir emniyet kemerinin hayat kurtarabilece ini yeniden gördüm ve bir ihmalin de tüm hayata bedel olaca n " Hikayesini tamamlayan Nezih Kaptan hem meslektafllar na hem de yolculara tekrar uyar da bulundu. "Özel arac - n zda ya da otobüste, tüm yolculuklar n zda emniyet kemerinizi ihmal etmeyin. Siz kendinizi önemsemeseniz bile arkan zda kalacak sizi seven insanlar için hayat n z çok de erli" Nezih Kaptan n uyar s n göz önüne alarak; bildi imiz ama uygulamad m z gerçekleri bir kez daha düflünmekte fayda var. Önümüzdeki hafta 3 üncü Ay n Kaptan fioförü Cengiz Ayd n n hikayesi ile birlikte sizleri yeniden selaml yor olaca m. Haftaya görüflmek dile iyle. EK M 2005 AYIN KAPTAN fioförü NEZ H ÖNGÜN Do um Y l : 1960; Do um Yeri: stanbul Medeni Hali: Evli; Çocuk Say s : 3 kamet etti i flehir: stanbul Çal flt Firma: Varan Turizm Ekrem Kuralo lu Mercedes Benz Türk e veda etti 15 y l süre ile Otobüs Sat fl Müdürlü ü görevinde bulunan Ekrem Kuralo lu 14 Ekim Çarflamba günü Pazarlama Merkezi nde düzenlenen bir veda töreni Mercedes Benz Türk e ve mesai arkadafllar na veda etti. Bitlis Valisi Nurettin Y lmaz l Genel Meclisi karar yla otogar satmay kararlaflt rd klar n söyledi. dedi. Otogar olarak infla ettirilen ancak ifl merkezi olarak kullan lacak binan n önümüzdeki günlerde yap lacak bir ihale ile iyi bir iflletmeciye verilece ini anlatan Tafldemir, "fiehrimizdeki otogar iyi bir iflletmeciye verilerek, al flverifl merkezine dönüfltürülecek. l Özel daresi taraf ndan yap lan ancak daha sonralar Rahva'da TOK taraf ndan yapt r lan konutlar n aras nda kalan otogar binas ifl merkezine dönüfltürülecek. Otogar yap m ifli l Özel darelerinin ifli de ildir. Bu, belediyelerin planlamalar nda olur. Biz buras için karar ald k. Belediye yeni bir otogar yap m için yeni bir yer seçecek. Yap m ve iflletmesinin uzmanlar n elinde olmas gerekir, birçok flehirde oldu- u gibi kar bile edilebilir" dedi. Ahmet Yalamano lu, Ekrem Kuralo lu, Selami T r fl. Haber/foto raf: Erkan YILMAZ E krem Kuralo lu nu veda töreninde TO- FED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu, firma sahipleri, bayiler ve mesai arkadafllar yaln z b rakmad lar. Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat fl Direktörü Süer Sülün, Ekrem Kuralo lu na flirkete yapt katk lar dolay s yla teflekkür ederek, "Aram za yine bir kriz y l nda 1994 te kat ld. Otobüs ile özdeflleflti. Gerçekten flirketimizin pazar pay nda, müflteri memnuniyetinde, müflteri iliflkilerinde çok ciddi emekleri var. Hep bildi ini söyler. Mücadele eder, kolay pes etmez. Onu ikna etmek, fikrinden çevirmek kolay de ildir. Her zaman müflterisini, otobüsçüyü, otobüsün gelirini, giderini hesaplar ve öyle gelirdi. Hedefler verir. S k takip eder. Ama ayn zamanda da yal n bir organizasyon içinde verimlili i göz önünde tutarak çal flmay sever. Arkadafllar yla gelecek planlar yapar, e itimler düzenler. Kuralo lu nun boflaltt yere yine uzun y llar Mercedes-Benz Türk te ve bizim finansal flirketler bölümümüzde çal flm fl bir arkadafl m z Burak Batumlu geldi. Onun da bu bayra al p daha ilerilere tafl yaca ndan eminim" diye konufltu. Ekrem Kuralo lu ise konuflmas nda " lk kampanyay Süer Sülün ve Eflref Biry ld z ile birlikte yapt k. 15 y l çok çabuk geçmifl. Ben buna veda dersem dayanamayaca m diye düflünüyorum. Yeni flirketimde 15 gündür Mercedes kelimesini duymaktan b kt lar. Bu Akif Nuray, Ekrem Kuralo lu, Eflref Biry ld z, Tamer Celkan. Kuralo luna veda töreninde bir otobüs makedi arma an edildi. ifli yapacak kiflinin otobüsçüyü sevmesi laz m. Çünkü ancak sevgiyle yap labilir. Gündüz Mercedes-Benz için, gece de otobüsçü için çal flacaks n z. Biz bu iflleri ekiple baflard k. Benim de zor günlerim oldu. En çok o zamanlarda sizi ne kadar sevdi imi ve do ru yerde oldu umu gördüm. En zor günümde, ekibim, herkes yan mdayd. Hepinizle gurur duyuyorum. yi ki vars n z. E er baflar varsa hep beraber oldu umuz için var. Çok teflekkür ediyorum" dedi. Kuralo lu nun ard ndan duayen Ali Osman Ulusoy bir konuflma yapt : Mücadeleli günlerimiz oldu. Ama hiç kötü günümüz olmad. O dönemlerdeki krizleri de beraber aflt k. Bu ifli idare eden kifliler pazar pay n her zaman korudular. Ekrem Kuralo lu nun bu 15 y ll k dönem içerisinde bizi çok s k flt rd günler oldu. Ama hiçbir zaman kendisine dar lmad m. Zaman içerisinde biz de kendisini s k flt rd k. O, otobüsçüyü, müflteriyi, rakibi ve pazar iyi tan m flt r. En yak n çal flma arkadafllar yla iyi geçinmifltir. Arkadafl m za gelecek çal flmalar nda baflar lar dileyece iz." Ne dediler: stanbul Seyahat firma sahibi Selami T r fl: Çok güzel bir arkadafl m z kaybettik demek geçmiyor içimden, ama sonuçta aram zdan ayr l yor. Yeni görevinde kendisini kutluyorum. Bize çok fleyler katt na da inan yorum. Sadece yolu aç k olsun diyor, teflekkür ediyorum. Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Latif Karaali: Ekrem Kuralo lu 15 y l otobüs k sm nda görev yapt. Ekibi ile ciddi çabalar oldu. Veda töreninde yaln z b rakmamak, o gün yan nda olmak istedim. Ekibi taraf ndan güzel bir klip de haz rlanm fl, u urlamada yap lan organizasyon da iyi planlanm flt. Konuflmalarda Kuralo lu nun liderli indeki ekiple pazar pay n n yükseltildi i, rekorlar k r ld ifade edildi. Do rudur. Ama gerçekten pazarda müflteriye hizmet eden sat fl ve sat fl sonras nda büyük emekleri olan bayiler bütün konuflmac lar taraf ndan unutuldu. Bu bana Say n Till Becker in ayr l fl n hat rlatt. Say n Becker ayr l rken çal flanlara, sekreterine, floförüne, hatta kuaförüne kadar teflekkür etti. Ama bayileri unuttu. fiimdi Say n Jurgen Ziegler veda edecek, umar m o unutmaz." Öz Diyarbak r stanbul flletmecisi Hac Zeki K z lkaya: yi bir arkadafl, iyi bir dost, iyi bir pazarlamac yd. Yaz k ki Mercedes Ali Osman Ulusoy ile dostlar Kuralo lu yla birlikte kendisini kaybetti. Zaten yavafl yavafl eskileri kaybediyoruz. Bence gitmesi iyi bir fley de il. Piyasay, pazar bilen biriydi. Hay rl s olsun. Mercedes-Benz Türk Eski Pazarlama ve Sat fl Direktörü Eflref Biry ld z: Ekrem Kuralo lu ile çok iyi çal flt k, çok iyi ifller yapt k. kimiz de iflimizi çok seviyorduk. Onu tan m fl olmaktan çok mutluyum. Kendi aç - s ndan verece i karar n en iyisini kendisinin bildi ini düflünüyorum. De iflikli in her zaman insan hayat için iyi oldu unu düflünüyorum. Yolu aç k olsun. Yollar ayr lsa da, flirketler de iflse de insanlar n aras ndaki iyi iliflkilerin her zaman devam eder, dostluklar ömür boyu bakidir." Mercedes Benz Türk Kamu ç Sat fl Müdürü Akif Nuray: Ekrem Kuralo lu ifline fliddete sahip ç kar. Ekibini fliddetli yönetir, iyi kötü, sevgi nefret hepsi beraber tam gazd r. fiirketini çok iyi temsil eder. Çabuk ö renir, ö rendiklerini çabuk uygular. Güncel kal r. Güvenilir, dürüsttür. fline renk katar, kataca rengi kendi seçer. Katt renkte hava flartlar ndan, moda flartlar ndan etkilenmez. De ifltirme zaman geldi inde kendi de ifltirir. yi arkadaflt r. F nd kkale Turizm firma sahibi Sabri Karatafl: 15 sene çok iyi hizmet verdi. Otobüsçü dostlar yan ndayd her zaman. Ama ben flahsen üzüldüm ayr lmas na. A abey kardefl iliflkimiz vard. Otobüsle ilgili birimlerden hepsi tek tek ayr l yor. Sebebini Mercedes e sormak laz m. Hay rl olsun. Otobüs iflletmecileri Kuralo lu nu yaln z b rakmad. TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi: Ekrem Kuralo lu, sektöre 15 y l hizmet etmifl, istikrarl bir flekilde herkese mesafesini korumufl ve sektöre çok büyük katk larda bulunmufl. Hem pazarlama aç s ndan hem de daha sonra sektördeki mensuplar n fabrikayla ilgili problemlerini çözme konusunda sektöre son derece katk da bulunmufl bir arkadafl m z. Ayr lmas na üzüldük. Çünkü kendisini tan - yorduk, seviyorduk. Yolu aç k olsun. Varan Turizm Genel Müdür Yard mc s Bertan Sö üt: Ekrem beyi özleyece im. Bu yeterli. Polkar Polyester Ürünleri San. ve Tic. Afi Atilla Üner: Mercedes in kap lar n açmak için Kuralo lu nun mücadelesini ve gösterdi i yak nl çok iyi biliyorum. Ekrem Kuralo lu ile ticarilerden daha öte dostlu umuzu çok iyi flekilde muhafaza ettik. Tak m arkadafllar veda töreninde Kuralo lu nu yaln z b rakmad.

3 UD-3 17/10/ :07 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 19 Ekim 2009 Pazartesi 3 stanbul Bo az na 3. bir köprü yap lmas tart fl l yor Köprü güzergâh için farkl görüfller var Latif Karaali Bir baflka görüfl de "köprü" de il "toplu tafl ma"ya yat r m yap ls n Baflbakan, "Köprüye hay r" diyenler birinci ve ikinci köprüden utanmadan geçtiler" dedi Bir di er görüfl ise "Köprüye hay r" derken hiç yap lmas n demiyoruz stanbul Naz m Plan yap l p hayata geçtikten sonra köprü yap ls n. Yoksa her yeni yap lan köprü bir yeni köprü yap lmas na ihtiyaç olacak" fleklinde * * * MÜHÜRZADE NUR BEY Kendi kayd na göre 56 alt n (252 kâ t lira) birikmifl paras ile "Türk Zaferi" ad n verdi i bir sigara ka d üretmifltir. O ac ve karanl k günlerde "Türk Zaferi Sigara Kâ d " fevkalade ra bet görmüfl. Mühürzade Nuri Bey'e hayli para kazand rm fl. 252 liras üç sene içinde 84 bin lira olmufltur. Daha sonra, Cumhuriyet Hükümetinin Türkiye Demiryollar ve floseleri ile bafllad büyük imar iflini benimseyerek, devlete en uygun tekliflerle müteahhitlik hayat na at lm flt r Mühürzade Nuri Bey; 1884 senesinde Divri i de do du. Çal flkan, dürüst, memleketini seven bir ifladam yd. Müteahhit olarak TBMM binas n (1930), Karabük Demir Çelik tesislerini (1930), Sivas-Erzurum demiryolunu ( ) yapt Atatürk sevincini Mecliste "Bir Türk Firmas Sivas-Erzurum demiryolu ihalesine girerek kazand " sözleriyle ifade etti. Atatürk bu k ymetli ve çal flkan giriflimciyi çok severdi. Bu yol Sivas, Zara, Hafik, Erzincan dan geçecek flekilde planlanm flken, Mühürzade kardefller paras n da ödeyerek, Divri i den geçirdiler. Bunda yolun demir madenlerinin yan ndan geçmesini arzulayan Mareflal Çakmak n da rolü oldu. Erzurum-Sivas demiryolun yap m na, Alman Foks firmas 65 milyon teklif verirken; Nuri Bey ve kardefli 48 milyona talip oldu. Sivas-Erzurum aras nda 134 tünel bulunuyordu. Çok miktarda köprü mevcuttu. Her istasyona, 48 adet hayrat çeflme yapt lar, a açland rd lar. 3. KÖPRÜ ve NUR DEM RA (1) Hemen arkas ndan da Fevzipafla-Diyarbak r, Afyon-Antalya, Sivas-Samsun demiryollar n yapt lar. Mühürzade kardefller, bu faaliyetlerin sonunda 500 bin lira zarar ettiler. Atatürk, mükâfat olarak, bir milyon lira hediye etti. Ayr ca Nuri Bey e "Demira " soyad n verdi Türkiye nin her taraf nda çeflitli sebeplerle demiryollar bozulurken, Sivas- Erzurum demiryolunda, sarp kayalar n, da lar n aras ndan geçmesine ra men, bugüne kadar hiç ar za olmam flt r. * * * TÜRK YE'DE HAVACILIK SANAY 'N N ÖNDER Mühürzade Nuri Demira, seri üretim olarak 1936'da ilk Türk uça n yapt. lk yerli paraflütü yapt. Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu. Ankara'n n do usuna ilk demiryolunu yapt. 1922'de ilk Türk sigara kâ d n üretti. Bursa'da Sümerbank' n Merinos fabrikas n kurdu. lk flehir ve köy planlar n haz rlad. Karabük'te demir ve çelik fabrikas n kurdu. zmit'te selüloz fabrikas n kurdu. Sivas'ta çimento fabrikalar n kurdu. stanbul'daki büyük hal binas n yapt. stanbul Bo az' na özel köprü yapt rmay projelendirdi. * * * ALTIN KAPI KÖPRÜSÜ NÜN Efi OLACAKTI Demira, 1931 y l nda haz rl a bafllad. Amerika dan uzmanlar getirdi. Uzun boylu görüflmeler, etütler yap ld. Ve nihayet Amerika n n San Francisco flehrindeki o zaman n paras yla otuz küsur milyon dolara mal olan meflhur (Golden Gate) Alt n Kap Köprüsü nü yapanlarla anlaflt. Ayn düzeni stanbul a getirmeyi kabul ettiler. Her fley haz rland. Ah rkap yla Salacak aras nda 8 aya karada, 10 aya denizde ve 960 metresi karada, bin 600 metresi denizde olmak üzere; 2 bin 560 metre uzunlu unda, 20 metre 73 santimetre geniflli inde, deniz seviyesinden 53 metre 34 santimetre yükseklikte, 701 metresi asma, üst taraf demir köprünün projesi tamamland. Temsa yeni marka logosunu Busworld 2009 da tan tt Temsa n n yenilenen marka kimli i ve ilk kez oluflturulan logosu Busworld 2009 da gerçeklefltirilen lansmanda tan t ld. Lansman ile beraber Temsa Hibrid Avenue nun da tan t m gerçeklefltirildi. Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü, Busworld Yöneticisi Mieke Glorieux aç l fl kurdelesini birlikte kestiler. Lansmana Temsa Global Uluslararas liflkiler ve fl Gelifltirme Direktörü Ömer Sözütek, Temsa Global Otobüs fl Birimi Genel Müdürü Ahmet Özflahin, Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan, Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü, Temsa Europe Genel Müdürü Ali Murat Atlas, Temsa Ar-Ge Genel Müdürü Timuçin Bayraktar kat ld. her iflin odak noktas na ald k. Biz sat fl öncesinde ve sat fl sonras ndaki her evrede müflterimizin yan nda olduk, müflterimizi herkesten iyi tan d k, ihtiyaçlar - na göre ürünlerimizi gelifltirdik. Yüksek çevre bilincine sahip Temsa markas nda att m z her ad m daha da gelifltirme ve müflterilerimizle paylaflma karar ald k. Tüm bu de erlerden hareketle tüm enerjimizi ortaya koyarak "Kazançl Yolculuklar" yaratt k. "Kazançl Yolculuklar"; Temsa markas n n, yolculu u tüm paydafllar aç s ndan bir kazanca dönüfltürdü ü de erler bütünüdür. Bu de erleri görünür ve somut k lmak için yeni logomuzu yaratt k. Yeni logo ve de erlerimiz do rultusunda yeniledi imiz marka kimli iyle giriflimlerimiz "global marka" olman n gerekleriydi. Markam z n gelece ine çok büyük katk da bulunacak bir yat r m yapt m z inanc nday m" dedi. T emsa Global, 46 ülkede bulunan Temsa markas n n yenilenen marka kimli ini ve oluflturulan yeni logosunu Belçika Kortrijk ta düzenlenen Busworld 2009 da tan tt. Logo; Kal t m, liflki, Yaklafl m ve leri Görüfllülük unsurlar n temsil ediyor. Fuarda gerçekleflen logo lansman nda bulunan Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü; "Sabanc Toplulu u, kendisine ait fikri ve s nai haklar bar nd - ran, Ar-Ge ve üretim gücü ile de ba ms z bir marka yaratmay baflarm fl olan Temsa Global gibi bir de eri bünyesinde bulundurmaktan gurur duyuyor. Temsa Global girilmesi çok zor olan pek çok uluslararas pazarda kendisine kal c ve sa lam bir yer edinmeyi hedeflemiflti, bunu baflard. Özellikle son dönemde flehir içi tafl mac l kta da iddias n ortaya koyan Temsa Global in, ulusal ve global arenada kendine ait özgün markas ve ürünleri ile yer almas n, izliyor ve destekliyoruz" aç klamas n yapt. Temsa Global CEO su Mehmet Buldurgan ise "Müflterilerimizi, yapt m z Temsa teslimatlar n sürdürüyor Miray Turizm e 3 Prestij Deluxe A dana Showroom da gerçekleflen teslimat törenine, Miray Yönetim ve Organizasyon fiirket Orta Abdullah Caner fiirin, flirket yetkilileri, Temsa Global Bölge Sat fl Yöneticisi Mehmet Arpac lar ve Kurumsal Sat fl Uzman Emrah Dede kat ld. Dorak Turizm e 6 Safir Temsa Brey Otomotiv de, gerçekleflen teslimata Bölge Sat fl Yöneticisi Burak Türkel, Brey Oto Sat fl Müdürü Savafl Sar kaya, Sat fl Sorumlusu lter Elmas, Dorak Turizm Temsilcisi smet Hocao lu ve firma çal flanlar kat ld. Kay tur filoyu büyüttü Kay tur araç filosuna 10 adet Safir ve 4 adet Mitsubishi Volt araçlar dahil etti. Ayr ca 10 adet otobüs ve 10 adet Volt siparifli daha Çevreci Hibrid Avenue fuarda Lansman ile beraber Temsa Hibrid Avenue nun da tan t m gerçeklefltirildi. Temsa Hibrid Avenue büyük be eni toplad.tasarlanan yeni logonun kullan ld ilk ürünler de Busworld 2009 Fuar ndaki yerini ald. Fuar n kapal alan nda, turizm, flehirleraras ve flehir içi olmak üzere 3 farkl segmentte toplam 9 farkl araç, d fl alanda test sürüflü için ise yine ayn segmentlerdeki 6 farkl araç ile birlikte toplam 15 araç ilgililerinin be enisine sunuldu. verdi. Araçlar n anahtarlar n Kay group CEO su ve SKY Havayollar Genel Müdürü Tahir Görgülü ve Kay tur Genel Müdürü Hülya Katlandur, Antoto nun sahibi Emin Hesapç o lu dan teslim ald. Tur Transit e 10 Temsa treyler Genel Müdür Kerem Atabek ve Pazarlama Müdürü fiebnem Atabek araçlar n Temsa Treyler Marka Yöneticisi smail fiimflek ve Treyler Bölüm Yöneticisi Mehmet Karakafl tan teslim ald. m2el kazanç sa layacak Temsa Global in ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazar na kurumsal bak fl aç s kazand rd markas m2el, müflterilerine kazanç sa layacak bir kampanya bafllatt. Kampanya kapsam nda; m2el den 1 Ocak 2009 tarihinden bugüne kadar Mitsubishi marka araç alanlar ya da m2el den araç al rken tercihini Mitsubishi den yana kullanacaklar servislerde iki y l boyunca yedek parçada yüzde 10, iflçilikte ise yüzde 20 indirim hakk kazanacak.

4 UD-4 17/10/ :23 Page 1 sayfa Ekim 2009 Pazartesi OTOMOT V Y llard r yaz l p çizilen genelgeler sektörümüzü içinden ç k lmaz bir duruma sokup gerileyen bir sektör haline getirmifltir. Bugüne kadar hep A. Kadir Akgün Yo un ve zor bir hafta Ege Bölgesi Otobüs flletmecileri Derne i Baflkan Karayolu ile Hac Hükümette Diyanet flleri Baflkanl ndan sorumlu Devlet Bakan Sn. Faruk Çelik in Türk önümüzdeki y l hacca karayolu ile gidilebilece ine iliflkin aç klamas, Türk otobüsçülük sektörünce son derece memnuniyetle karfl lanm flt r li y llarda Suriye ile gerginleflen iliflkilerimiz, Ürdün de yaflanan iç savafl nedeniyle hac adaylar n n bu ülkeden geçifli s ras nda her hangi bir tehlike ile karfl laflmamalar için o tarihten bu yana yasak olan karayolu ile hac yolculu u, büyük bir ask l k olmazsa 2010 y l nda yeniden Ethem Atefl bafllayacakt r. Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Karayolu ile hac gitmek otobüsçü için yeni bir ekmek kap s d r. Bu konuda karar alanlara ve konuyu hükümet gündemine tafl y p nihai aflamas na getiren TOFED yönetimine büyük bir kitle örgütünün baflkan ve bir sektör temsilcisi olarak sonsuz teflekkür ederim. Bu arada, karayolu ile hac yolculu u, bu iflten kazan lacak para kadar sektörümüze getirece i moral ve motivasyon aç s ndan da çok büyük önem tafl maktad r. Biz çok iyi hat rl yoruz. Eskiden karayolu ile hac sezonu bafllad nda, her taraf bir heyecan sarar, Diyanet ten izinler al n r, otobüslerin bak m yap l r, araçlar n üzerine Arapça kafile numaralar yaz l rd. Hareket günü geldi inde ise hac adaylar tek tip k yafetleri ile kafile baflkanlar n n öncülü ünde otobüslerdeki yerlerini al r, tekbirlerle dualarla u urlan rd. O günün teknolojisine göre yeterli klimas bulunmayan, bugünkü otobüslerin yan nda konfor ad na çok eksiklikleri bulunan 302 lerle yap lan ve yaklafl k 7 gün süren yolculuk sonras nda kutsal topraklara ulaflan, hac farizas n yerine getirdikten sonra tekrar otobüslerle vatanlar na dönen hac lar, uzun seyahatten yorulsalar da son derece mutlu bir flekilde otobüslerinden inerlerdi. lahilerle, dualarla, dini sohbetlerle geçen bu yolculuk s ras nda hac lar aras nda önemli dostluklar kurulur, otobüsün personeli de adeta ailelerinden biri olurdu. Benim karayolu ile gidip hac olan çok tan d - m var. Ayn kifliler yak n tarihlerde bir kez Umre ye gittiler. Büyük paralar ödeyip tur organizatörlerinin belirledi i program çerçevesinde Kabe yi ziyaret edip Türkiye ye döndüler. Dini kazan mlar kendilerine ancak, hepsi hacca karayolu ile gidip dönerken daha farkl bir haz ald klar n belirtiyorlar. Bu arada, bu ülkede biz Müslümanlar için en kutsal mekan olan Hz. Muhammed in kabrini ziyaret etmek için yan p tutuflan ancak, fazla paras olmad için bu arzusunu gerçeklefltiremeyen çok insan var. Karayolu ile hac uygulamas bu insanlar m za da hacca gitme imkan sa layacak ve onlar n edece i dualardan Türk otobüsçüsü de nasibini alacakt r. Bu nedenle bu karar alanlar da, karar n al nmas na yard mc olanlar da bir kez daha kutluyor, kendilerine Allah tan iyilikler diliyorum. dönemsel flekillenmeler oldu. Kal c kurumlar oluflmad. Sektörel bütünlü ün sa lanmas ad na yap lan yönetmeliklere, tabii ki uymaktay z. Ama bu dönemsel olarak gelen yönetmelikler, h zl de iflime ayak uyduram yorsa ne kadar çözüm olabilir sizce? Sektördeki s k nt ve sorunlar dikkate al nmadan oluflturulan genelgeler kurumsall m z oluflturmam za ve geliflmemize ne kadar yard mc olabilir? Ac ama gerçektir ki; y llard r ciddi bir kurumsall oluflturmamam z n as l sebebi, sektörün tümünün düflünceleri al nmadan yap lan düzenlemeler ve yürürlü e giren genelgelerdir. Sektörel olarak, örgütlü bir yap içerisinde sesimizi duyuramad m z için, taleplerimiz cevap bulamad. Bunun getirisi daha da ac bir gerçek, bir yerlere gelmek yerine hep geriledik. En iyimser flekliyle yerimizde sayd k. Sektör olarak s k nt l günler yaflad m z aflikârd r. Yürürlü e giren Karayolu Tafl ma Kanunu ve Yönetmeli i genel anlamda olumlu, fakat karayolu yolcu tafl mac l yapan bizlerin sorunlar n çözmekte yetersiz kalmaktad r. F1 yetki belgesinde 10 firma s n r flu anda ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktad r. fiehir içinde bilet sat fl noktalar, bir daha söylüyoruz, F1 yetki belgelerinden ayr olarak ele al nmal. EBOD olarak yeni yönetmeli i tart flt k. Karfl m za ç - kan en büyük sorunumuz F1 belgelerimizin, flehir içi bilet sat fl noktalar n n yetersizli i olarak ortaya ç kt. Ne yaz k ki kiralar olsun, vergiler olsun büyük sorun. Her gün yeterince bilet satamayan firmalar var. Bu yüzden flehir içi flubelerdeki firma say lar n n art r lmas 20 ve üzerine ç kar lmas gereklidir. zmir de Ulaflt rma Bakanl n n yapt denetimlerle bu sorun gün yüzüne ç kt. Denetimler flu anda bu ortak bir problemdir ve ortak bir çözüm gerektiriyor. Tamam, bütün firmalar otogarda yer al yor. Peki, siz olsan z bilet almak için en yak n bilet sat fl noktas na m gidersiniz, yoksa ulafl m kolay olmad halde srarla otogara m ulaflmaya çal fl rs n z? Ya bilet satamayan firmalardan birinin sahibi olsan z flte bu yüzden karayolu yolcu tafl mac l n n sorunlar n ele alacak bir flura ile yeni bir Tafl ma Kanunu düzenlemesi flart bence. Bu da ancak yeni ulusal projeler ve bölgelerin sorunlar na çözümler üretmekle hayata geçecektir. Art k sektörel bilince sahip olma zaman geldi de geçiyor. Sektörel olarak s k nt lar m z en aza indirgemek ve zamanla düzeltmek için birlik bilinciyle uzun vadeli projeler yapmal y z. fiehir içindeki bilet sat fl noktalar, acente olarak iflimiz gere i olmazsa olmazlar m zdand r. Yolcular m z n otobüse sa l kl olarak ulaflmas n, bu sat fl noktalar yla sa lamaktay z. Ege Tar m Kredi Kooperatifi ne 11 Isuzu kamyon Tar m Kredi Kooperatifi Ege Bölge Müdürlü ü nün sat n ald Anadolu Isuzu kamyon filosu törenle teslim edildi. As Günay Turizm e Roybus C As Günay Turizm, filosunu Isuzu Roybus C ile güçlendirdi. Düflük yak t sarfiyat sa layan, güçlü, performans yüksek, çevreye duyarl ve uzun ömürlü motoru 4 HG1-T ile gücünü kan tlayan, üstün yol tutufl özelli i ile güven veren Roybus C ler Maltepe Üniversitesi nde çal flt r lacak. Araçlar, As Günay Turizm müdürlerinden Halim Aksu ve Atilla Hac osmao lu nun da kat ld törenle Anadolu Isuzu Çelikdizel Plaza Sat fl Temsilcisi Mansur Nalbant taraf ndan As Günay Turizm Sahibi lyas Günay a teslim edildi. Roybus C nin sürücülere sa lad üstün özellikleri sayesinde sektörün vazgeçilmezi haline geldi- ini söyleyen As Günay Turizm sahibi lyas Günay, "Biz de do ru olan yapt k ve Roybus C leri filomuza katt k. Isuzu, Roybus C ile çevreye duyarl l, hizmet kalitesi üstünlü ü, konfor ve düflük iflletme gideri gibi birçok avantaj bize bir arada sunuyor. Bunlar önemli özellikler" dedi. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A k A ayi f Pa T f Fak 37 Anadolu Isuzu zmir bayisi Erdilo lu Otomotiv taraf ndan gerçeklefltirilen teslim törenine Tar m Kredi Bölge Müdür Yard mc s shak Gündüz ve Kooperatif yetkilisi Umut Baflyayla kat ld. Erdilo lu Otomotiv Genel Müdürü Erhan Erdil törende yapt konuflmada,11 araçl k kamyon filosunun Anadolu Isuzu nun üstün özellikleri ve üstün servis hizmetiyle teslim edildi ini belirterek, "Anadolu Isuzu, üretti i araçlarda yakalad kalite standartlar yla, otomotiv endüstrisinin kalite kriterlerini de ifltirmifltir" dedi. Erhan Erdil den 11 arac n anahtar n teslim alan Tar m Kredi Bölge Müdür Yard mc s shak Gündüz, "Araflt rmalarm z sonucu, bize ve iflimize uygun araçlar n en iyisinin Isuzu oldu unu gördük ve filomuzu bu araçlarla güçlendirdik" diyerek gösterilen ilgiye teflekkür etti. skoçlar n da tercihi Bursal Fiat Fiorino ve Doblo skoçya n n önde gelen enerji flirketlerinden biri olan Scottish Southern Energy (SSE), Tofafl n Bursa daki fabrikas nda üretilen ve hafif ticari araç segmentinde yeni bir sayfa açan Fiat Fiorino ve Fiat Doblo modelleriyle araç filosunu geniflletme karar ald. Scottish Southern Energy, 273 adet Fiat Fiorino 1.3 Multijet ve 79 adet Fiat Doblo 1.3 Multijet i flirketin ölçümleme birimlerince kullan lmak üzere araç filosuna kat yor. 350 adetten fazla arac kapsayan ve önümüzdeki 3 ay içinde al m tamamlanacak yeni Fiat filosunun ilk araçlar ise SSE yetkililerine törenle teslim edildi. Tofafl n Bursa daki fabrikas n n üretim bantlar ndan inen Minicargo projesinin Fiat markal yüzünü temsil eden Fiat Fiorino ve yetkinli ini y llard r sat fla sunuldu u ülkelerde baflar yla kan tlayan Fiat Doblo, skoçlar n da tercihi oldu. skoçya kökenli enerji flirketi SSE, araç filosunu Fiat Fiorino ve Fiat Doblo ile geniflletme ve yenileme karar ald. Karar do rultusunda SSE, 273 adet Fiat Fiorino 1.3 Multijet ve 79 adet Fiat Doblo 1.3 Multijet ile ölçümleme birimlerinin geliflen mobilite ihtiyaçlar n karfl layacak. Merkezi skoçya/perth de bulunan ve Birleflik Krall k n genelinde hizmet veren SSE, Fiat Fiorino modellerini yolcu hava yast, 15 inç jantlar, enerji tasarruflu lastikler, park sensörleri ve panelli bölmelere sahip yeni tasar ml raf sistemlerine sahip olacak biçimde siparifl etti. Tüm Fiat Fiorino ve Fiat Doblolar, koyu mavi renkli ve SSE logolar yla donat lm fl olarak yollara ç kacak. SSE nin filosuna kat lacak Fiat Doblo modelleri ise standart olarak panelle ayr lm fl bölmeler ve park sensörlerine sahip olacak. SSE yetkilileri, filolar n n karbondioksit emisyon seviyesi azaltmak amac yla filolar n yenileme ihtiyaçlar n duyduklar n belirtirken, Fiat Fiorino ve Fiat Doblo modellerininin bu amac gerçeklefltirme de büyük katk sa layaca n belirttiler: " Fiat Fiorino nun konfor, pratik kullan m ve ifllevsellik özellikleri, anlaflma kapsam nda arac n bariz biçimde tercih edilmesinde büyük rol oynad " aç klamas nda bulundu. Fiat liderli ini koruyor Fiat Binek ve Ticari Araçlar, Eylül ay nda 14 bin 663 adetlik binek+hafif ticari araç sat fl yla Ocak-Eylül 2009 dönemindeki liderli ini pekifltirerek 66 bin 49 adetlik toplam sat fla ulaflt. Eylül ay nda 4 bin 402 adeti otomobil, 10 bin 261 adeti hafif ticari olmak üzere 14 bin 663 adet sat fl gerçeklefltiren Fiat n toplam sat fllar n n 13 bin 820 adetini ise Tofafl n Bursa daki fabrikas nda üretilen yerli modeller oluflturdu. Fiat, Eylül ay nda 10 bin 261 adet hafif ticari araç sat fl yla yine Türkiye nin en çok tercih edilen hafif ticari araç markas unvan n da korumaya devam etti. Eylül ay nda Türkiye de sat lan her 3 hafif ticari araçtan birini Fiat markal modeller oluflturdu y l - n n 9. ay sonunda 23 bin 694 adet otomobil, 42 bin 355 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 66 bin 49 adetlik sat flla Türkiye nin en çok tercih etti i marka unvan n aç k ara korudu. Fiat baflar ya tafl yan ise Tofafl taraf ndan üretilen Fiat Fiorino, Fiat Doblo, Fiat Linea ve Fiat Albea Sole/Palio Sole gibi modeller olurken, 9 ay sonunda toplam Fiat sat fllar içinde yerli modellerin pay 59 bin 491 adete yükseldi. Tüm Firmalara Eylül 2009 tarihlerinde stanbul da yap lan Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik flbirli i Konseyi toplant s nda, yolcu ve yük tafl - mac l yapan Türk özel sektör firmalar ile Irak Devlet Tafl mac l k fiirketinin ortakl ile Irak ta faaliyet gösterilmesi konusunda bir Mutabakat Zapt n n 2009 y l Ekim ay nda imzalanmas öngörülmüfltür. Konu ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi ve belirtilen konularda yap lacak faaliyetlerde Bakanl kça gerekli deste in verilece inin duyurulmas istenmifltir. 2. Bilindi i üzere Karayolu Tafl ma Yönetmeli inin 45 inci maddesinin 7 nci bendi "Yolcular, trafi in seyir ve güvenli ini tehlikeye düflürecek, di er yolcular rahats z edecek, genel ahlaka ve adaba ayk r tutum ve davran fllarda bulunamazlar. Tafl t n teknik donan m n olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihaz kullanamazlar." hükmüne amir bulunmaktad r. flletmeci, sürücü ve yard mc personelin bu hükmü ve uygulanmas na iliflkin olarak uyar lmas hususu Bakanl kça bildirilmifltir. 3. Tafl mac ve acentelerin mesleki yeterlilik belgeli üst ve orta düzey yönetici istihdam na iliflkin yükümlülük ve ayk r l k halinde cezaland rma ifllemleri itibar yla yürürlü e girmifltir. 4. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin baz hükümlerinin uygulanmas na iliflkin takvim bilgilerinize sunulmufltur: Bilgilerinize önemle sunulur. Dr. Zeki DÖNMEZ

5 UD-5 17/10/ :28 Page 1 sayfa 5 YEN ÜRÜN 19 Ekim 2009 Pazartesi 5 MERD- KIPT Çingenenin mert olan, marifetlerini s ralarken, h rs zl klar n anlat rm fl "Secaat arz ederken merd-i K pti, sirkatin söylermifl" diyor eskiler buna Ama baz adamlar vard r ki, onlara merd-i K pti demek, en hafifinden Çingenelere hakaret olur Siyasetten örnekle bafllayal m Erkan Mumcu, p r l p r l zekâya sahip, iyi e itimli, aktif, dinamik, heyecanl genç Necmi Hatipo lu bir siyasetçidir. ANAP döneminde hem partide, hem de hükümette önemli görevler üstlenmifltir. Ak Parti iktidar nda ise 5 y l boyunca bakanl k yapm fl, Bakanlar Kurulunda al nan her karar n alt na, üstelik flerh koymadan, yani kabullenerek imza atm flt r. Sonra bir gün, bu genç siyasetçiye vahyolunmufl olacak ki, partisinden istifa edip eski partisinin bafl na geçmifl, kendisi ifadesine dayanarak bize göre 5 y l suç ortakl (!) yapt partisine a za al nmayacak laflar etmifltir. Sonuç mu? Temmuz 2007 seçimlerine dahi girememifl ve siyaseten mevta durumuna düflmüfltür. Abdüllatif fiener i de ayn ak bet ne yaz k ki beklemektedir. Çünkü birinin di erinden fark yoktur. Millet onlara "madem partiniz kötüydü, madem h rs zl k diz boyuydu, bunca zaman o Bakanlar Kurulunda niye oturdunuz, niye suça ortakl k ettiniz?" demifltir ve de diyecektir. nsan onuruyla insand r. E ilip bükülmeden, do ru bildiklerini iktidar koltuklar nda otururken söylemeyip, daha sonra kiflisel ikballerini hesaba katarak baflka maceralara dald nda söylemeye bafllayanlara, onurlu insan denmez. Çünkü adam olan do ruyu, her yerde ve her zaman söyler. Bizim sektörde de buna benzer adamlar vard r. smi laz m de il, sektörde meslektafllar m z n temsilcili ini yapm fl eski bir baflkan, bir y ld r ayr kald koltu undayken susup söylemediklerini flimdilerde konuflmaya bafllam fl. Bir gazeteye beyanat verip, utanmadan muhbirlik yapmaya kalk flm fl. Baflbakan, yetkilileri göreve davet ediyormufl. Söylediklerini buradan tekrar etmeyece im. Ama ona sadece flu yukar da örne ini verdi im iki siyasetçiyi hat rlataca m ve soraca m: "Bir y l öncesine kadar otobüs camias n n temsilcisiyken, bu otogarda, bu otogar iflleten flirkette neler olup bitti ini bilmiyor muydunuz? Biliyor ve o zaman susup flimdi konufluyorsan z, sizin gibi adamlara ne derler, bilmem biliyor musunuz?" Bilmiyorduysan z, o zaman da akl n zdan flüphe etmek laz m. Çünkü kendi ifadenizle bu otogar n ve bu flirketin isim babas bile sizmiflsiniz. Büyük stanbul Otobüs flletmeleri, bugün 5 otogar n sahibi ve iflleticisi. ki büyük oteli var. Çok k ymetli arsalar var. Bunlar bu otogardan elde edilen gelirlerle al nd. Ba ms z denetçiler denetliyor, SPK kontrol ediyor. Ve siz utanmadan birilerini karal yor, düne kadar "a am-paflam" dedi iniz insanlara iftira at yor; bize, nokta kadar menfaat için virgül gibi e ilen kifliliksiz insanlar hat rlat yorsunuz. E er burada bir suç ifllenmiflse, bu suçun ortaklar ndan biri de sizsiniz. Bizim kimseden korkumuz yok. Devlete ve onun temsilcilerine ve de tüm ortaklar m za kap lar m z da, hesaplar m z da sonuna kadar aç k. Mert insanlar geçmiflte "iyi" dediklerine, bugün menfaatleri ters düflünce "kötü" demezler. Diyenler de tarihin kimsesizler mezarl na gömülüp giderler. Yeni nesiller iftirac lar ve muhbirleri utançla, do ru adamlar ise sayg yla anacakt r. Bunu bilin ve ona göre yaflay n. nsano lunun sa l kl yaflamas için sa l kl beslenmesi flart. "Sa lam kafa sa lam vücutta bulunur" diye bofluna dememifller. Sa lam kafadan kas t da kafatas ile alakal de il tabii ki; ö renebilen, ö retebilen, sa l kl kararlar verebilen kafalar. Vatan m z ve milletimizin refah için olmazsa olmaz kafalar yani. Salim ALTUNHAN Lefl kargalar Ama baz lefl kargalar var ki, kolay para için insanlar n besinleri ile dolay s yla da vatan m - z n milletimizin refah ile oynuyorlar. Nas l m? Beyaz et klora bat r larak taze görüntüsü kazand r l yor. Ufalanm fl peynir jelle birlefltirip yeniden kal p peynir yap l yor. Dana k ymaya tavuk sakatat kat l - yor. Ya ve kemik külünden lahmacun yap l yor. Sütün ya n al p yerine margarin koyuluyor. Küflü kaflardan eritme peynir yap l yor. Kalitesiz bulgura boya kat l p ay p örtülüyor. Haz r limon suyu içerisine su ve limontuzu kat l yor. Zeytinya na ayçiçe i, kanola; f nd k ya na soya ya kar flt r l yor. Son kullanma tarihi bitmifl sucuklar, yeni yap - lan sucuklar n içine at larak yeniden paketleniyor. Kelle ve paçalar t rafl b ça ile temizlenerek tüketime sunuluyor. Tavuk kemikleri ö ütülüp renklendirici katk maddeleriyle salama kat l yor. Sahte rak, sahte flampanya, sahte flarap, sahte votka derken ölümler birbiri ard na geliyor. Sahte g dalardan kaç kiflinin yaflam n yitirdi i ya da ölümcül hastal klara yakaland n kestirmek ise neredeyse imkans z. Bu bilgilere ulaflmak hiç de zor de il. Mesela ben, da rastlad m. nsanlar n ekonomik s k nt lar n f rsat bilip güya pahal - y ucuza satan bu flerefsizlerle u raflmak vatandafl aç s ndan çok zor. Devletin kurumlar da ço u zaman yetersiz kal yor. Bunlar yok edecek, engel olacak en iyi silah, ahlak ve Allah korkusu ama. Nerdeee! Düflünebiliyor musunuz? Adam biraz daha fazla para kazanmak için sahte içki yap yor. Bu z kk m içen kör olabiliyor hatta ölüyor. Bunun sorumlusu yakaland nda nas l bir ceza al yor bilmiyorum, ama kasten tasarlayarak adam öldürmek ya da öldürmeye tam etmek suçundan yarg lanmalar flart. Her fleyin pahal s iyidir veya sa l kl d r prensibi de çürüdü günümüzde. Amaçlar kolay kazanmak, az emek çok para, az sermaye bol gelir olan lefl kargalar oldukça pahal ya güvenmek de zor. Sa l kl nesiller için en iyisi, mümkün oldu unca organik ürünlere yönelmektir. Not: ki hafta önce yazd m bir yaz yanl fl anlafl lmalara neden oldu. Ben sektörün sorunlar na çözüm bulmada Rüfltü Terzi ile Ahmet Yalamano lu na büyük görevler düfltü ünü yazmak istemifltim. Fark nda olmadan bu iki de erli insan üzdüysem kendilerinden özür dilerim. Iveco dan Euro 4 yeni Daily ürün gam Iveco gerçeklefltirdi i bir bas n toplant s ile tümü Euro 4 olan, yeni versiyon ve motorlar içeren yeni Daily ürün gam n tan tt. Avrupa da flu ana kadar 28 farkl versiyon ile 4000 adet do al gazl Daily sat ld. veco Araç Genel Müdürü Maurizio Manera, 2009 y l n yüzde 5 pazar pay ile tamamlayacaklar n, 2010 hedeflerinin ise yüzde 10 oldu unu söyledi. Tan t ma (soldan-sa a) veco Araç Ürün Müdürü Tarkan Özyönüm, Genel Müdür Yard mc s (Ürün ve Lojistik) Fabrizio Dessy, Genel Müdür Yard mc s (Sat fl) Davide Righetto, Genel Müdür Maurizio Manera, Genel Müdür Yard mc s (Pazarlama ve Bayi Gelifltirme) Tansu Giz, Genel Müdür Yard mc s (Finansman) Giampaolao Cameli, Genel Müdür Yard mc s (Sat fl Sonras ) Koray Kurfluno lu, Genel Müdür Yard mc s ( fl Gelifltirme) Yusuf Teoman, Daily Ürün Müdürü Suha Y lmaz kat ld. Iveco yetkilileri 15 Ekim Perflembe günü bir bas n toplant s düzenleyerek bundan sonra ECODAILY ad ile an lacak olan yeni "Euro 4" versiyonlar n tan tt. Kendi segmentinde en profesyonel alternatif olan Daily yeni Euro 4 motorlar, hem van hem de flasi serisinde yepyeni versiyonlar ile genifl bir ürün gam sunuyor. Iveco Araç Genel Müdürü Maurizio Manera yapt konuflmada, yeni Daily nin Euro 4 ün, Euro 5 ve hatta Euro 5 in de üzerinde emisyon normlar n karfl - layan motorlar ile en çevreci modellerden biri oldu unu ve bundan dolay art k kendisine ECODAILY dendi ini ifade etti. Genifl ürün yelpazesi Maurizio Manera konuflmas na flöyle devam etti: "Iveco sadece kendi markas için de- il baflka markalar için de motor üreten, dünyan n önde gelen dizel motor üreticilerinden biri. ECODAILY ile daha da genifl ve daha da ekonomik bir dizel motor gam na sahibiz. ECODAILY 2 s n ftan oluflan (S ve C); tek tekerlek, çift tekerlek, azami yüklü a rl 3.5 ton dan 6.5 tona kadar, 3000 mm den 4750 mm ye kadar dingil mesafesi, 8.3 m 3 ten 17.2 m 3 e kadar van hacmi, de iflik motor güçlerine sahip. Iveco daha önce de üretti i do al gaz ve elektrikle çal flan Daily modelleri ile çevrecilik alan nda öncülük yap yordu. ECODAILY lansman ile sadece yeni motor de il ayn zamanda yeni versiyonlar da sunuyoruz. Daha önce Türkiye de on olan versiyon say m z ECODAILY ile iki misline ç kard k. Daily Van serimizde bundan böyle 8.3 m 3 ten 17.2 m 3 e de iflen versiyonlar sunarken flasi versiyonlar nda da 3000 WB den 4350 WB ye kadar daha genifl ürün yelpazesi sunaca z. ECODAILY de ayn zamanda arac n hem d - fl nda, hem de kabininde görsel de ifliklikler yap ld. Daily, tafl mac lar n ihtiyaçlar n ve gereksinimlerini çok iyi tan yan bir ürün oldu unu unutmayarak yeniden dizayn edildi. Yeni dizayn ön paneliyle çok daha fark edilir bir görünüm kazand. Kabin içine bakt m zda kullan c için çok ideal bir yaflam ve çal flma ortam, güvenle seyahat etmesini sa layan bir ortama kavufltu. Iveco taraf ndan gelifltirilen genifl motor gam, s n f nda çevreye en sayg l motorlar içeriyor. De iflen motor emisyon standartlar na göre Iveco, daha zengin motor gam yla müflterilerine alternatifler sunuyor. Kriz henüz bitmedi Manera, 2009 un kendileri için çok önemli bir y l oldu unu belirterek, "Yaflanan ekonomik krize ra men ekibimiz çok iyi çal flt. Iveco 2009 y l nda Ocak-A ustos döneminde Avrupa da yüzde 14 pazar pay ald ; y l sonu hedefi yüzde 15. Türkiye de ise pazar pay m z yüzde 3.8 oldu. Y l sonu hedefimiz yüzde 5; 2010 hedefimiz ise yüzde 10 düzeyidir" dedi. Manera, henüz krizin bitmedi ini ve 2010 y l n n ilk üç ay nda pazar n yatay bir seyir izleyece ini söyledi. 2.3 litre motorlar serisinde Euro 4 standartlar n karfl layan mevcut 116 hp ve 136 hp motorlara ilave olarak, 106 hp 270 nm torklu ve 126 hp 290 nm motor torklu 2 yeni motor devreye giriyor. 3.0 litre 146 hp ve 176 hp motorlar da EGR teknolojisi ile Euro 4 emisyonuna uyumlu. AB ülkelerinde yeni devreye giren emisyon de erlerini karfl lamak için 2010 un ikinci çeyre inden itibaren EEV (Environmentally Friendly Enhanced Vehicle) çevre standartlar n kafl layan bir yeni motor seçene i; 170 hp motor da devreye giriyor. EEV standartlar, Euro 5 in daha ilerisinde daha kat daha da çevreci standartlar. Bu da Iveco nun hem ne kadar ileri teknoloji motorlara sahip oldu unun hem de çevre konusunda ne kadar duyarl oldu unun bir göstergesidir. Bu motorlar çift turbolu, EGR li ve DPF filtresine sahip. EEV emisyon de erlerini karfl layan bir di er motorumuz da 136 hplik do algazl yani CNG li Naturel Power motorumuzdur. Süper ekolojik CNG motorumuz flimdi acil durumda benzinle de çal fl yor. 14 litre benzin kapasitesine sahip tank, arac n gaz bitti inde otomatik olarak devreye giriyor. Bu ileri teknoloji CNG motor ile gelecek y llarda Euro 6 emisyon de erlerini karfl lamak flimdiden mümkün. Do algaz ile çal flan Iveco Daily, ngiltere de düzenlenen ve sonuçlar 5 Ekim 2009 tarihinde aç klanan yar flmada en düflük emisyonu üreterek "2009 y l n n en çevreci filo van " seçildi. 6 ileri otomatiklefltirilmifl Agile flanz man bütün motor versiyonlar nda kullan labiliyor. fiimdi yeni yaz l mla çok daha kullan fll hale gelerek otomatik modda bile vites de ifltirmeyi mümkün k l yor. Di er bir yeni ECODAILY versiyonu ise 0 emisyona sahip Elektrikli Daily. ABS fren sistemi bütün Daily ürün grubunda standart olarak sunuluyor. Daily de opsiyon olan ve Fiat-Microsoft iflbirli i ürünü Hands-free sistem sayesinde, sistem 5 kifliye kadar kullan - c y, kim konufltu una bakmaks z n tan yarak, elleri direksiyondan kald rmadan, gözleri de yoldan ay rmadan telefon görüflmesi yapmas - na olanak veriyor. Müflteri hizmetleri ve servisler no lu telefon numaras yla 7 gün 24 saat profesyonellerin yan nda. Yüzde 100 orjinal Iveco yedek parça sayesinde ECODAILY nin performans ilk andan itibaren Iveco nun garantisinde.

6 UD /10/ :11 Page 1 sayfa 6 sayfa Ekim 2009 Pazartesi GÜNDEM Ahmet Yalamano lu Otobüsle uluslararas yolcu tafl mac l öncelerde önemli bir hizmet veriyor, çok miktarda yolcu tafl yordu. Zamanla gerilemeye bafllad ; çok büyük hat, sefer ve yolcu kayb yafland. Bunun çeflitli nedenleri var. Uçufllar n ucuzlamas ve insanlar n al m gücünün artmas nedeniyle havayolu tercihi en baflta geliyor. Transit ülkelerin vizesinin al nmas, s - n r geçifllerindeki beklemeler gibi engeller de var. Bunun d fl nda, ticaret amaçl olarak ülkeye yap lan seyahatler ve yurtd fl ndaki iflçilerimizin seyahatlerini azaltmas da say labilir. Baz çabalar flleri bozulan yurtd fl otobüsçülerin durumlar n n iyilefltirilmesi için elimizden pek fazla bir fley gelmiyor, ama elimize geçen f rsatlar da kullan yoruz. Baflta floförler olmak üzere vizelerin kolaylaflt r lmas, kap lardaki beklemelerin azalt lmas, akaryak t kolayl gibi alanlarda çabalar m z var. fl azl nedeniyle F2 yurtd fl acenteli i aç lm yordu. Bu nedenle de yurtd fl için acente zor bulunuyordu. F2 lerin hem yurtd fl hem de yurtiçi çal flmas n istedik, kabul edildi. B1 ve B2 gibi belgelere sahip olanlar n ayn belge ile yurtiçi tafl ma da yapabilmesini savunduk. Bu da kabul gördü ama belge de iflimi mecburiyeti ve bunun zorluklar geldi. Yine de ayn belge ve ayn tafl tlarla yurtiçi ifl de yapabilme imkan var. Böylece otobüslerin bofl zamanlar n de erlendirme ve yurtiçi tafl - ma takviyesi ile belgeyi koruma imkan do du. KUKK toplant lar ki ülke aras ndaki otobüsle tafl mac l k, ülkeler aras ndaki ikili anlaflmalara göre yap l - yor. Bunun uygulanmas ile ilgili detaylar, problemler de KUKK denilen Kara Ulaflt rmas Karma Komisyon toplant lar nda ele al n - yor ve çözüm aran yor. Bilindi i gibi ülkeleraras grup/turizm tafl - malar için pek çok ülkede geçerli anlaflmalar var. Yap lan yenilemeyle flimdi INTERBUS denilen anlaflma geçerli. Taraf olan tüm ülkeler buna uyuyor ve herhangi bir izin vs. al nmadan pek çok tafl ma rahatça yap labiliyor. Benzer bir anlaflma tarifeli/düzenli tafl malar için gündemde. IRU ve Birleflmifl Milletler öncülük ediyor. fiimdilik sadece bir taslak var. Bir anlaflma sa lan rsa bu tafl malar da bir sisteme oturacak. kili anlaflmalar ve ulusal mevzuatlardan kaynaklanan pek çok engel ortadan kalkacak. Bu giriflimin bir anlaflma ile sonuçlanmas çok iyi olur. Suudi Arabistan toplant s Biz otobüsçülerimizin tafl mac l k yapt ülkelerle ilgili geliflmeleri, toplant lar tafl mac lar m za duyurma, sorunlar ö renme ve Ba- Karayoluyla hac için fl k göründü kanl a iletme, bunlar n toplant larda ele al nmas n sa lama ve imkan oldu unda bu toplant lara kat lma türünden çabalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda Riyad da Türkiye-Suudi Arabistan toplant s yap lmas kararlaflt r ld - n ö rendik. ki ülke aras nda imzalanan Karayolu Tafl ma Anlaflmas sonras nda ilk kez yap lan bu toplant ya kat lmay uygun gördük ve Riyad a gittik. Tarifeli ya da turizm amaçl tafl malar n sorunlar görüflüldü ve çözümler arand. Hac tafl malar yla ilgili bilgiler toplad k. Tabii bir de ülkemizin temsil ettik. Bana göre olumlu bir toplant oldu. Hac tafl malar Hac ziyaretleri, bize halen hac döneminde kullan lmak üzere otobüslerimizi kiralama imkan veriyor. Otobüslerle hacca gidifl-gelifl de önemli bir f rsat yaratabilir. Bilindi i üzere Suudi Arabistan taraf ndan bir yasaklama yok. Pek çok ülkeden hac lar otobüsle gelebiliyorlar. Yasaklama, hükümetimiz taraf ndan dönemin koflullar na göre al nm fl bir karar. fiimdi koflullar uygun; ald m z bilgilere göre karayoluyla hac gerekli ve mümkün. Tabii engeller de var, ama afl lmaz de il. Yeter ki bu ifl bir proje olarak ele al ns n, üzerinde durulsun. Teflekkürler Toplant lar ve seyahat boyunca Genel Müdür Yard mc s Say n M. Nesip Kemalo lu baflkanl ndaki heyetimiz genelde dikkatli ve s cak bir iliflki içindeydi. Herkes birbirine yard mc olmaya çal flt. Suudi taraf toplant da ve bunun d fl ndaki karfl lama-u urlama ve ev sahipli i konular nda çok s cak davrand. Ellerinden geleni yapt. Riyad Büyükelçili inde flu anda görevde bir Büyükelçimiz yoktu. Müsteflar Sad k Arslan ve tüm elçilik görevlileri bizi hiç yaln z b rakmay p, iyi bir ev sahipli iyle her fleyimizle ilgilendiler. Tafl malarla ilgili olarak bizi de bilgilendirdiler. Riyad sonras gitti imiz Cidde de Baflkonsolosumuz Salih Mutlu fien ve çal flma arkadafllar tam bir özveriyle bize yard mc oldular. Say n Baflkonsolosumuzun bilinen konsolosluk ifllerinin ötesinde ekonomik konular ve tafl mac l k ile ilgisi ve bilgisi bizleri memnun etti. Özellikle Cidde de Türk ifladamlar m z n ilgisini gördük. Tabii baflta sevgili kardeflim Reflat Kara. Bildi imiz gibi Has Turizm ülkemizi yurtd fl nda pek çok yerde hep baflar yla temsil etti, ediyor. Has Turizm, Suudi Arabistan ile komflu ülkeler aras nda da önemli bir uluslararas tafl mac l k yap yor. Çok baflar l lar ve bu ifli de HAS gibi yap yorlar. Reflat Kara önce Riyad da bizimle oldu ve sonra da Cidde de her türlü yard m yapt. Tabii ekibi ve floförleri de HAS gibiydiler. Yard m ve ilgililerini gördü ümüz herkese sonsuz teflekkürlerimizi sunuyorum. GÜNDEM Mercedes-Benz Türk ten ayr lan Ekrem Kuralo lu na göre baflar lar n n s rr : Pazar ile Alman kültürü aras nda do ru bir köprü oluflturmak Ekim ay bafl nda Mercedes-Benz Türk teki görevinden ayr lan Ekrem Kuralo lu, Alman yöneticileri ile Türk çal flanlar aras ndaki diyalogun baflar lar ndaki esas oluflturdu unu vurgulayarak ekliyor: "Almanlar n planlama yetkinli ini, sistem kurma ve yol haritas çizme becerisini, Türk insan n n pratik zekâs yla birlefltirdi inizde ortaya harikalar ç k yor. Yeter ki köprüyü do ru kurun." Röportaj: Ufuk SAKA / Muammer BAfiKAN Otomotiv sanayi ile birlikte karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün de yak ndan tan d bir isim olan Ekrem Kuralo lu Mercedes- Benz Türk teki görevinden ayr ld. O art k yine bir Alman markas olan MTU isimli flirketin Yönetim Kurulu Baflkan ve ayn zamanda Genel Müdürü. Ülkemizde "otobüs" denilince ilk akla gelen marka Mercedes oluyor. Bunun ilk nedenlerinden biri günümüzde yüzde 60 n üzerinde bir pazar pay na sahip olmas. Ayr ca karayoluyla yolcu tafl mac l sektöründe faaliyet gösteren herkesin Mercedes le ilgili mutlaka bir an s vard r. Yani otobüs iflletmecileri ve üreticileri olarak paylafl lm fl bir yaflamd r söz konusu olan. flte bu paylafl lan yaflam içinde, Mercedes-Benz Türk te son 15 y l itibar yla üç isimlik armada daha da özeldir: Eflref Biry ld z, Akif Nuray ve Ekrem Kuralo lu Bu armadada yer alan Ekrem Kuralo lu da Eflref Biry ld z dan sonra Ekim ay bafl nda 15 y ll k yuvas ndan ayr ld De iflim yöneticisi Kuralo lu ile yapt m z söylefliye üniversite tahsili esnas nda bir akademisyen olmay ve kendinden sonraki nesillere ders vermeyi hedefledi ini ö renerek bafllad k "De iflmeyen tek fleyin de iflim oldu u" inanc yla ve de iflen ça dafl Türkiye nin de- iflime aç k bireylerini yetifltirmek üzere "YÖK ün o dönem getirdi i de ifliklikler nedeniyle akademisyen olma hedefim de de iflti. Bilgi ça nda oldu umuzu, hiçbir fleyin statik olmad n, flirketlerin ayakta kalabilmesi için de iflime ayak uydurmak zorunda olduklar n, özel sektörde genç yöneticilere aktararak bu hedefimi bir nebze de olsa gerçeklefltiriyorum" diyor, Kuralo lu: "Beyinler de- iflmezse flirketler de de iflmez. Yöneticiler, bulunulan konumda elde ettikleri bilgi ve beceri ile olunmas gereken noktada ihtiyaç duyulan bilgi ve beceri aras ndaki fark keflfetmekten genellikle kaçarlar. Bu fark n üzerine gidip de iflim yönetimini benimseyenler, yarat c gerilim denilen bir yönetim tarz n uygulamaya bafllam fllard r. Bu fark ortaya konmadan, eksiklikler giderilmeden de iflimi düflünmek ise bir fantezi olmaktan öteye geçemez." fl hayat na merhaba fl hayat na askerlik öncesinde Çukurova Holding te yurtd fl ndan ithal edilen Caterpillar marka ifl makinelerinin sat fl ndan sorumlu eleman olarak bafllad n söyleyen Kuralo lu, askerli in araya girmesinden sonra da, ayn firmada genel müdürlü e ba l büyük projeler koordinatörü olarak iflbafl yapt n belirtiyor. Bu görevi esnas nda otoyol ve baraj projelerinde, yurtd fl nda da Irak ve Libya daki büyük projeler içinde yer ald n ekliyor. Çukurova Holding ten sonra k sa bir süre Anadolu Honda Otomotiv ve Sat fl Bayiinde Genel Müdür olarak çal flt n söylüyor. Mercedes e geçifl: Baflar n n s rr Mercedes-Benz Türk te Say n Eflref Biry ld z n bir üst pozisyona yükselmesi ile boflalan Otobüs Sat fl K s m Müdürlü ü ifliyle ilgili 1994 ün fiubat ay nda yap lan teklifi kabul ederek Mercedes-Benz Türk teki ifl yaflant ma bafllad m" diyen Kuralo lu, haf zas nda an lar canlan nca gülümsüyor: "Yine bir kriz dönemiydi. Birkaç y l sonra hafif ticari araçlar departman n n da kurulmas yla mevcut görevimnin yan s ra Hafif Ticari Araçlar K s m Müdürlü ü görevini de üstlendim. Türkiye ilk kez o dönemde Sprinter ve Vito ile tan flt. Otobüs sat fllar nda da ürünün yan s ra müflteriyi de çok iyi tan nman n flart oldu unu söyleyen Kuralo lu, "Burada etkili olan önemli bir faktör ise pazar n taleplerini Alman kültürüne aktar rken pazardaki kadar baflar l olabilmemizdir. Sahadaki baflar m zda Say n Akif Nuray n da büyük katk s ve rolü var. Biz iyi bir tak md k. Sadece üçümüz de il, birlikte çal flt m z tüm arkadafllar m zla müthifl uyumlu bir ekip oluflturduk. Bundan sonra, hem Say n Nuray n ve hem de Say n Süer Sülün ün ayn flekilde uyum içinde yeni tak mlar kuraca na inan yorum" diyor. Mercedes-Benz Türk ün Alman yöneticileri ile Türk çal flanlar aras ndaki diyalogun baflar lar ndaki esas oluflturdu unu vurgulayarak ekliyor: "Almanlar n planlama yetkinli ini, sistem kurma ve yol haritas çizme becerisini, Türk insan n n pratik zekâs yla birlefltirdi inizde ortaya harikalar ç k yor. Yeter ki köprüyü do ru kurun." Sevgili müflterilerimiz Ekrem Kuralo lu otobüsçü dostlar yla iliflkilerini de flu cümlelerle özetliyor: "Otobüs sat fl pazar ndaki müflterilerimizle birbirimize sevgiyle ba l y z. Normal flartlarda herhangi bir organizasyona, davet edilenlerin yüzde 40 n n kat lmas baflar olarak de erlendirilir. Oysa biz art k dost oldu umuz müflterimizi bir organizasyonumuza davet etti imizde yüzde 99 u icabet eder. Otobüsçünün zor günlerinde bir gün yan nda olursan z onlar 40 y l sizin yan n zda oluyor." Türkiye de otobüsçülü ün babadan o la geçti ini hat rlatan Kuralo lu, "Sektörümüzde bu nedenle çok say da duayen var. Bu 15 y ll k dönemde onlara bir vizyon vermeye çal flt k. Geçti imiz y llarda duayenler organizasyonunu gerçeklefltirdik. Onlara ailelerinin önünde hak ettikleri de eri vererek ne denli onurlu bir ifl yapt klar n anlatmaya çal flt k. Onlar k rd m z anlar da oldu. Örne- in, dostlar m z, 303 ten 403 e geçerken, piyasaya 304 ü ç kard m zda k zd rm flt k. Bu nedenle daha sonra 403 ü piyasaya sunarken haz rlad m z davetiyelerde bu otobüsün en az 10 y l pazarda kalaca n vurgulad k. Nitekim Mercedes 0403 ler on y ldan daha fazla otobüs iflletmecili i sektörüne hizmet etti. Ard ndan da 18 fiubat 2005'te yeni üretilen Travego nun lansman yap larak pazara sunuldu" diye konufluyor. Ekrem Kuralo lu, Ulaflt rma Dünyas Genel Yay n Yönetmeni Ufuk Saka ve Otobüs Dünyas Genel Yay n Yönetmeni Muammer Baflkan la... Patron Kuralo lu Ekrem Kuralo lu, "Belle imde var olan sizin foto raf n zda bir patron olarak yer al yorsunuz. Kendinden emin, insanlarla konuflurken arada mesafe b rakmay ihmal etmeyen; belki biraz yukar dan bakan ve kimi zamanlar purosuyla dikkat çeken biri Bu benim fikrim, siz ne düflünüyorsunuz, belle imdeki bu imaj n z hakk nda" diyerek kendisine yöneltilen soruyu flöyle yan tl - yor: "San r m bu tespitiniz yanl fl de il. Bu imaj n avantaj n da, dezavantaj n da görüp, yaflad m. Bizim iflimizde temsil etti imiz dünya devi bir markay öne ç karmam z laz m. Ben bu temel ilkeyi, samimi ve dürüst olmak, ama laçkal ktan uzak durmak olarak alg lad m. Otobüs müflterisi güç istiyor, güçlü insan görmek istiyor. A z ndan ç kan bilen, söyledi inden geri dönmeyen insan bekliyor. Kiflisel yap m n da etkisiyle ben, bu temel ilke ve tespitlerim do rultusunda, kafan zdaki yer alan foto raftaki gibi bir imaj çizmiflim demek ki Asl nda sigara bile içmem. Bazen keyifli anlar mda puro içmeyi seviyorum. Müflterilerimle iliflkilerim esnas nda içti im purolar de il ama flirkette yakt klar m ufak tefek s k nt - lara yol açt." Mercedes e veda Kuralo lu, Mercedes-Benz Türk ten ayr l fl n flöyle anlat yor: "Her iflin bir yafl ve süreci oldu unu düflünüyorum. Mercedes-Benz Türk teki görevim itibar yla o zaman n geldi ini, buradaki sürecin sona erdi ini san yorum. MBT den ayr lmay bir y ld r düflünüyordum. Ama MTU gibi kaliteli ve dünya çap nda faaliyet gösteren bir flirketten teklif almam fl olsayd m, san r m iflime devam ederdim. Üstelik ben yeni iflime geçiflimi, Mercedes ten tamamen kopmak olarak de il, belki bir gün tekrar bir araya gelme umuduyla verilen bir ara olarak görüyorum. Eski çal flma arkadafllar mla iflten ayr lma fikrimi paylaflt mda dile getirdikleri tek kayg benim bundan sonraki durumumla ilgiliydi. Sonradan üzülmemem için iyice düflünmemi önerdiler. Bu düflünceleri de benim 15 y ld r ne kadar do ru bir flirkette ne kadar do ru insanlarla çal flt - m n bir göstergesidir." Klima ve koltuklar sonradan "Vito normal flartlarda otomobil olarak ithal ediliyordu. Rakipler ayn segmentteki araçlar ticari olarak piyasaya sürünce biz de arabaya koltuk döfleterek gelen talepleri karfl lad k. Sprineter in ise klimas z olmas sat fllar olumsuz etkiliyordu. Safkar, Biz yapar z, garanti de veririz deyince gülümsedim. Kendilerine odam tahsis ettim. Arac n ölçülerini ve klimayla ilgili talepleri ald lar. Say n Atilla Üner in giriflimci ve üretici ruhu sonuç verdi, klima baflar yla tak ld. Tüm esnaf davet ederek genifl bir tan t m yapt k. Bu baflar ile birlikte Vito ve Sprinter büyük bir pazar pay na ulafl nca, Hafif Ticari Araçlar K s m Müdürlü ü ayr bir yönetim haline geldi. Say n Süer Sülün de bu birimin müdürü olarak göreve bafllad." Atilla Üner Kuralo lu na veda töreninde bir an plaketi takdim etti. Rakamlarla Kuralo lu Kuralo lu nun Yurtiçi Otobüs Sat fl Müdürlü- ü döneminde toplam14 bin 316 adet otobüs sat - l r ve bunlar n 8 bin 585 adedi Mercedes y ld z tafl maktad r. 1990'lar n ilk yar s nda yüzde 40-50'lerdeki pazar pay ç tas da tekrar yüzde 60'l oranlara ulafl r y l nda ise rekor pazar pay yüzde 77 lik oranla yakalan r. Ekrem Kuralo lu nun Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür olarak görev yapt MTU Türkiye Almanya merkezli bir motor üreticisi kurulufl. Üretilen motorlar n yüzde 80 ini savunma sanayine gönderiyorlar. Kalan yüzde 20 lik k sm n da özel piyasalara sunuyorlar ve serbest ticaret içinde yer alan üç önemli markadan biri MTU. Savunma sanayinde, tanklar ve gemilerle sahil güvenlik botlar - Ekrem Kuralo lu na, sivil denizcilik alan nda mega yatlara motor ve jeneratör üreten MTU, DO ya da deniz otobüslerinin motorlar n vermifl Ankara do umlu. TED Ankara Koleji mezunu. Yüksek ö renimini Bursa Üniversitesi Ticari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nde yapt. TOFED, Kurucu Genel Baflkan m z Say n Galip Öztürk ün çizdi i rotada çal flmalar n sürdürürken herkesin bildi i bir fleyi de aç kça ortaya koymak yanl fl olmaz. Bu sektörün geliflmesi ve sorunlar n n çözümü için çaba sarf eden, yat - r m yapan, para harcayan, kafa yoran, kendi ekiplerini de yeri geldi inde seferber eden isimlerin bafl nda Say n Galip Öztürk gelmektedir. Bu nedenle zaten kurucusu oldu u TOFED te iflaret etti i isimlerin yönetime gelmesi de do ald r. T pk, Say n Ahmet Yalamano lu ve Say n Mustafa Y ld r m gibi benim de bu onurlu göreve seçilmemde Say n Öztürk ün sektör içerisinde hem nitel, hem nicel olarak güçlü olmas n n pay büyüktür. Öztürk ün iflaretiyle seçildi iniz görevi ses ç karmadan, etliye sütlüye de pek kar flmadan ifa edip, görevden ayr ld n zda sektörün liderini ihbar ediyorsan z, bunu yapana "Daha önceleri neredeydiniz?" diye sorulmaz m? Daha önceleri neredeydiniz? Yöntem fark nsanlar n farkl düflüncelere sahip olmas, temsil ettikleri kesimin sorunlar n n çözümünde farkl yollar izlemesi do ald r. Söz konusu olan bir sivil toplum kurulufluysa, sonunda genel kurulda hesab n z verirsiniz. Genel kurullarda da etkin üyelerin hangi yönde tav r al naca - n n belirlenmesinde büyük rolü olur. Say n Mustafa Y ld r m TOFED Genel Baflkan görevindeyken iktidarla, bürokrasi ile sa l kl iliflkiler kuramad, diyalog sürecinde sonuç al c hamlelerde bulunamad için baflta sektörümüzün lideri olmak üzere mensuplar m z taraf ndan elefltirildi. Ard ndan da yap lan Genel Kurul da aday da olmad ve tek liste ile yap - lan seçimleri ben ve Rüfltü Terzi 19 Ekim 2009 Pazartesi 7 ekip arkadafllar m z kazand k. O güne dek yaflanan süreçten de ders ç kartarak, konuflmak yerine ifl yapmay ye ledik. Sektörel diplomasi Diplomasi "nazikçe harp yapma sanat " olarak da ifade edilir. "Diyalog" sözünü etti imizde birçok insan bunu sonsuz tavizler verilerek yap lan bir anlaflma olarak görüyor. Oysa diyalog, görüflmelerin sürmesidir as l olarak. Sektörün menfaatlerine ayk r olan tüm mevzuat sorunlar ancak Ulaflt rma Bakanl, Hükümet, TBMM, Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü ile yap lacak görüflmeler sonras nda bu zikretti im makamlar taraf ndan çözülebilir. Yani TOFED in "Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ni de ifltiriyorum" deme hakk ve flans yoktur. Ama sektörel diplomasi ile yapabilece imiz çok fley vard r. Biz de bunu yap yoruz. fl yapmak veya yapmamak Sadece sektörel diplomasi ile mevzuat n iyilefltirilmesi için de il, yeni pazarlar n oluflmas, ikinci el otobüs sorununa ihracat baflta olmak üzere çözümler üretilmesi, sektörümüzde iflaslara bile yol açabilen sigorta mevzuat n n düzenlenmesi, finansal sorunlara çözüm bulunmas, akaryak tta indirimli al mlar n yap labilmesi için de faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kendi içimizde gerekti i kadar toplan p, daha çok sahada problemlerin çözümü için bulunuyoruz Biz sektörün önünü açacak çözümler için u rafl rken, iktidardan ayr ld ktan sonra dedikodu, ihbar ve desise ile varl klar n hat rlatmak isteyenler varsa, onlar da flapkalar n önlerine al p düflünsünler ve kendilerine sorulan "Daha önceleri neredeydiniz" sorusuna cevap aras nlar. Ekrem Kuralo lu nun içinde yer ald projeler Gelece in Liderleri Mercedes-Benz Türk te yap lan her ifl, hayata geçirilen her proje bir tak m çal flmas sonucunda gerçeklefltirilir. Herkesin bir sorumlulu u ve katk s mutlaka vard r. Kifliler o görevlerinden ayr ld klar nda da projeler durmaz, devam eder. Mercedes in bana ö retti i en önemli fley, bir ifl yap yorsan z, onu en iyi flekilde yapman z gerekti i düsturudur. Gelece- in Liderleri projesini gündeme getirdi imizde birçok e itim kuruluflu ve onlarca e itmenle görüfltük. Gelece in liderlerine vermek istedi- imiz e itimle ilgili adeta canlar na okuduk. Sonunda ortaya ç kan iflten de keyif ald k. Art k gelece in liderleri aras nda yer alan otobüs iflletmecili i sektörünün genç isimleri, kendi aralar nda organize oldular. Bir araya gelerek kararlar al yorlar ve kendi projelerini üretiyorlar. Sektör içindeki tart flmalar n, kavgalar n tesis edilen daha ça dafl ve s cak iliflkiler sonucunda çok daha azalaca, birlikte ifl yapma ve belki de ortakl k kültürünün geliflece i inanc nday m. Bundan sonra Mercedes-Benz Türk ün belirledi- i flekilde projenin ikinci faz devreye girecek. Türkcell Projesi Günümüzde art k, otobüs sat fllar nda, otobüsler de il, koltuklar sat l yor. Yolcu da, yolcunun talebi do rultusunda otobüsçü de koltukta konfor ar yor. Türkcell ile birlikte gündeme getirdi imiz bu proje ile otobüslere uygun bir modem gelifltirildi. Biliyorsunuz, koltuklara ekran yerlefltirilmesi ve bu ekranlarla internet ba lant s gerçeklefltirilmesi bir dönemden beri yap l yor. Ancak gelen ortak flikayetlerden en önemlisi internette s k s k görülen kopmalard. Ayr ca bilgisayar n pilinin k sa sürede bitmesinden de flikayet ediliyordu. flte Türkcell ile birlikte gelifltirdi imiz bu modem ile bu flikayetler sona eriyor. Ayr ca, modemin otobüslere yerlefltirilmesiyle GPRS sistemi de otomatikman devreye girifl oluyor. Art k firma sahipleri sefere ç kan otobüslerini an be an izleyebilecekler. z b rakan an lar Uçak havadayken savafl patlad "Çukurova da görev yaparken, Irak ta EN- KA bir baraj ihalesi alm flt. Bu baraj inflaat na gönderilmek üzere, Belçika dan ifl makinelerini ve gerekli arafl gereç ve parçalar uça a yükledik. Uçak havadayken ilk körfez krizi patlad. Makineler Irak ta kald. Ne paras n tahsil etmek, ne de gönderdi imiz mallar geri almak mümkün olmad." Libya da yapay nehir "Çukurova grubu iyi bir okuldu. Libya dan al nan bir ihalede Türk inflaatç lar bir yapay nehir yapt lar. Denizden çekilen, kapal havuzda ar t lan su daha sonra bu yapay nehre bas l yordu. Bu projenin makine ekipman n biz sa lad k. Üstelik, ABD Libya ya ambargo uygulad ndan gönderilen her kalem mal için ABD den izin al yorduk. O dönemde anlad m ki, rutin olmayan ifller daha ö retici oluyor."

7 UD-8 17/10/ :25 Page 1 sayfa Ekim 2009 Pazartesi ULAfiIM S STEMLER 25 ülkeden 215 büyük deniz iflletmesi Ekim tarihleri aras nda gercekleflen 34. Dünya Denizcileri Konferans için stanbul da bulufltu. DO y lda 100 milyonun üstünde yolcu, 7 milyon araç tafl yor stanbul Deniz Otobüsleri Afi nin ev sahipli inde gerçekleflen konferansta stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, 5 y l içinde belediye bütçesinin yüzde 60 n ulafl ma ay rd klar n ve bu alana 9 milyar dolar yat r m yapt klar n söyledi. DO nun, deniz ulafl m na hizmet veren, çok önemli bir kurulufl haline geldi ini vurgulayan Topbafl, DO, y lda 100 milyonunun üstünde yolcu ve 7 milyon civar nda da araç tafl yor" dedi. Uluslararas Feribot flletmecileri Birli i nin (Interferry) stanbul da düzenledi i "34. Dünya Denizcileri Konferans "nda konuflan Baflkan Kadir Topbafl, "Deniz ulafl m ndaki pay m z yüzde 2,5 tan yüzde 5 e ç kard k. Yüzde 10 lara ç karmak için çal flmalar yap yoruz" dedi. Dünya feribot iflletmecilerini çat s alt nda toplayan tek örgüt olan Uluslararas Feribot flletmecileri Birli i nin (Interferry) Ceylan Otel de düzenledi i "34. Dünya Denizcileri Konferans ", denizcilik alan nda söz sahibi 25 ülkeden 215 büyük iflletmenin üst düzey yöneticilerini stanbul da buluflturdu. DO nun ev sahipli inde gerçekleflen konferansta konuflan stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul un 50 y lda 12 milyon göç ald n hat rlatt. Topbafl, göçle birlikte kent içindeki ulafl mda problemler yafland n ve bu sorunlar çözmek için büyük yat r mlar yap ld n anlatt. 5 y l içinde belediye bütçesinin yüzde 60 n ulafl ma ay rarak bu alanda 9 milyar dolar yat r m yapt klar n ifade etti: "Yat r mlardan bir k sm denizle ilgili. stanbul DO, deniz ulafl m nda hizmet veren, çok önemli bir kurulufl haline geldi. Y lda takriben 100 milyonunun üstünde yolcu ve 7 milyon civar nda da araç tafl - yor. Sadece stanbul'a de il, Marmara Denizi çevresindeki illere de hizmet veren ve insanlar m za deniz ulafl m rahatl sa layan bir iflletme haline geldi." Hareketlilik 23 milyona ulaflt fiehirlerin geliflmesi ve medenileflmesiyle flehir içindeki insan hareketlili inin, nüfusun 3 kat na ç kabildi ini anlatan Topbafl, milyonluk bir nüfusa sahip stanbul da gelecekte günlük milyona ulaflan bir insan hareketlili inin beklendi ini kaydetti. stanbul da 2004'te 11 milyon civar nda olan insan hareketlili inin, 23 milyonu buldu unu belirtti. Hedef yüzde 10 pay "Deniz ulafl m ndaki pay m z yüzde 2,5'lardayken, yüzde 5'lere ç kt. Bunu yüzde 10'lara ç karmak için çal flmalar yap yoruz. stanbul'u emek-yo un ifl gücünün yo un oldu u bir flehir olmaktan ç kart p, dünyan n önemli kararlar n n al nd, büyük kongrelerinin yap ld bir finans ve kongre merkezi olmas için ciddi ad mlar att k ve yat r mlar yapt k. stanbul kongre turizminde ve y lda ald kongreler boyutuyla da dünyada 17. s raya yükseldi. Geçti imiz ay içinde IMF ve Dünya Bankas n n stanbul'daki toplant s n herkes takip etti. Art k stanbul dünyada kongre merkezi alan nda önemli bir yer haline geldi." Ötv siz yak t ile denizcilere önemli f rsatlar sunduk Konferansta konuflan Denizcilik Müsteflar Hasan Naibo lu en ucuz ve güvenilir tafl mac l k yöntemi oldu u için tercih edildi ini belirterek, tüm dünyada oldu u gibi Türkiye de de ticaretin yüzde 80 inin deniz tafl mac l yla gerçeklefltirildi ini hat rlatt. Naibo lu, çevreye en uygun tafl - mac l n deniz yoluyla yap ld n ifade ederek, "Deniz tafl mac lar na ÖTV siz yak t alma imkan sa layarak, önemli f rsatlar sunduk" dedi. DO Genel Müdürü ve Interferry Baflkan Dr. Ahmet Paksoy da Türkiye nin denizcilerin büyük buluflmas na ev sahipli i yapmas n n, dünya denizcilik sektöründeki alg s ve de iflen konumu aç s ndan büyük önem tafl d n söyledi. Yaflanan global krizle birlikte dünya sermayesinde de ifliklikler ve kayma meydana geldi ini kaydeden Ahmet Paksoy, denizcilik ve di er sektörlerin yeni piyasa ve yeni hizmet modellerine geçmesine neden oldu unu ifade etti. Zor zamanlarda do ru rotay seçmek Yaflanan ekonomik kriz nedeniyle konferans n ana temas n "Zor zamanlarda do ru rotay seçmek" olarak belirlediklerini anlatan Paksoy, bu ana bafll k alt nda ekonomik krizin feribot ve deniz tafl mac l sektöründe yaratt etkileri de yeni aç l mlarla de erlendireceklerini söyledi Interferry Konferans n n bu y lki ana temas Zor Zamanlarda Do ru Rotay Seçmek. Bu ana bafll k alt nda; baflta ekonomik krizin feribot ve deniz tafl mac l sektöründe yaratt etkiler, operasyon ve risk yönetimi, petrol fiyatlar, çevre sorunlar, alternatif üretim ve finansman modelleri ile gibi pek çok önemli konular masaya yat r larak, denizcilik alan ndaki yeni aç l mlar de erlendirildi. Toplant ya, dünyan n önde gelen gemi mimari tasar m flirketlerinden Ellit Bay Design Group Kurucusu John Waterhouse, uluslararas tafl mac - l k sektöründe dünyan n uzmanlaflm fl en önemli bankas olan DVB in (Deutsche Verkehrs Bank) üst düzey temsilcileri, sveç in en büyük Ro-Ro tafl mac l k flirketi Stena RoRo, Kanadal feribot flirketi BC Ferry Services Inc ile güç ve özdevinim teknolojilerinde bir dünya lideri olan ABB Industry Oy Power Electronics in yan s ra pek çok sektör lideri kifli ve kurum kat ld Interferry stanbul, dünyay etkisi alt na alan ekonomik kriz döneminde yeni pazar aray fllar n sürdüren Türk denizcilik flirketlerinin, sektörün uluslararas temsilcileriyle stanbul da bir araya gelmeleri aç s ndan da özel önem tafl yor. Fark yaratmak Ço umuz uçakla seyahat etmiflizdir. Bildi iniz gibi o uçak yolculu unun bafl nda hiç birimizin dinlemedi i ancak çok çok önemli olan bir k s m vard r; uçufl güvenli i KONUK YAZAR uyar lar k sm. Önceleri hostesler anlat rlard, sonradan tavandan inen ekranlarda oynat lan filmler yerini ald. flte hiç bir zaman dinlenmeyen, izlenmeyen uçufl güvenlik filmi meselesine Thomson Havayollar Cumhur Aral nefis bir çözüm bulmufl. Tüm güvenlik önlemlerinin aynen aktar ld filmde sadece ufak bir de ifliklik yap lm fl. Ve film tamamen pür dikkat izlenilir hale gelmifl. Yap lan de iflikli in ne oldu unu merak ediyorsunuz de il mi? Filmde Host ve hosteslerin rollerini küçük çocuklara yapt rm fllar. O kadar flirin halleri var ki ister istemez sonuna kadar seyrediyorsunuz zevk ve keyifle. Böylece size aktar lmak istenilen mesaj da alm fl oluyorsunuz son derece ak ll ca de- il mi? Böyle standart uygulamalara bunun gibi iyi fikirler buldu umda zevkten dört köfle oluyorum! Tebrikler bunu düflünen ve yapan reklâm ajans na ve uygulamaya alan firma yöneticilerine. Gerçekten iyi fikir! Sektörümüzde de, benzer, tekrar edilen standard al flkanl klar var. Bizlerin art k, geçmifl de ülkemizde yay nlanan reklamlarda yok asl nda fark m z, ama biz Bankas y z Veya Fark m z, fiyat m z gibi, s - radan sloganlar yerine, bu tür incelikleri yakalamam z gerekiyor. Sektörümüzdeki firma sahip ve yöneticilerinin, yukar daki örnekteki gibi standartlar n d fl na ç kabilmek için, kendilerine özgü ne gibi farkl l klar yaratabilecekleri üzerine, kafa yormalar, emek ve para harcamalar ve ayr ca profesyonellerden destek almalar gerekir. Karayolu yolcu tafl mac l hep var oldu. Var olmaya da devam edecek. Bugün sektörümüz mevcudiyetini devam ettirmek ve hatta dura an haldeki gücünü, aktif enerjiye dönüfltürmesi için kendi içinde oluflumlar ve yeni bulufllara kucak açmas gerekiyor. Yani do ada oldu u gibi de iflime uyum sa lamas ve de iflimi yaflamas gerekiyor. Yoksa Yüzy llarca dünyada yaflam sürmüfl, ama bugün nesli kurumufl olan canl lardan farkl olmayacak, bugünün uygulamalar ile bir süre sonra Standartlar n her an de iflti i dünyam zda sektördeki üreticiler, flletmeciler, acenteler, Çal flanlar ve hatta yolcular bile bu de- iflime ayak uydurmak durumundad r. Bugün için en büyük rakip olarak gördü ümüz ve sektörün darbe almas nda en büyük pay sahibi oldu una inand m z uçaklar ve havayolu iflletmelerine bir bakal m? Gittikçe, lüksü artt r yorlar m? Aksine, hizmetlerini basitlefltirip, halka indirgeyip çok daha fazla kiflinin bu hizmetten istifade etmesini mi sa l yorlar? Bizim sektörümüzden farkl olarak güvenlik k sm hariç her gecen gün daha flatafattan uzak bir iflletme biçimine yönelmekte bunun karfl l nda ise maliyetlerini afla lara çekmenin yollar n bulmakta ve bunu da yolcular na yans tmaktalar. Sonra, özel havayolu flirketlerinin, iflletmecilik anlay fllar n da çok dikkatli irdelemek gerekli. Burada da görülen o ki basit ama özenli bir hizmet veriyorlar. Çok personel yerine, olabildi ince verimlili e yönelik planlama içerisindeler. Maliyetlerini düflürmenin bir yolu da havaliman yer hizmetlerini hepsi ayn flirketten al yor. Yani, tafleron kullan yorlar. Atlas, Pegasus, Onur, zair vs özel havayolu flirketlerinin havaliman hizmetini tek bir flirket sa l yor. Ayn flirket elemanlar uçufl kartlar n n haz rlanmas n, bagajlar n al nmas ve yüklenmesini, uça n aprona yanaflt r lmas n, yolcular n terminale aktar lmas ve uçak içi temizli inin yap lmas n, ikramlar n yüklemesini yap yorlar. Böylece tafleron flirket, elemanlar n birçok firman n hizmetine vermekle verimlilik; Buradan hizmet alan, havayolu flirketleri de bu konuda personel bar nd rmayarak tasarruf sa lam fl oluyorlar. Bizim sektörümüzde de bu tür ifllemler, tüm firmalar n kat l m yla kurulacak çok ortakl bir flirket eliyle yap labilir mi? Bunu art k düflünmemiz gerekir. Temizlik, ikram, ikmal ve hatta bak m onar m daha da ileri gidelim, akaryak t ve lastik herkesin ortak oldu u bir flirketten sa lansa böylece tasarruf ve kar edilse, y l sonunda da edilen kar miktar hisse oran nda da t lsa, hissedar olan flirketlerin karl l na katk s olsa fena m olurdu? Havayolu flirketlerinin bulufllar ile bizden önde olduklar n kabul etmek zorunday z. Çünkü gittikçe artan oranda Pazar pay kapt r yoruz kendilerine Bundan 2 y l önce tüm tafl mac l k içinde havayolu pay %5 iken bugün bu oran % 10 a ulaflt. Yani havayolu flirketleri bu süre içerisinde Pazar pay n %100 artt rd denebilir. O halde çok dikkatlice uygulamalar n takip ve hatta taklit edelim. Biliyorsunuz, teknolojide Uzakdo u ülkeleri (Özellikle Japonya) 2. Dünya Savafl sonras, önce taklit ile bafllam fllard üretime, sonradan boynuz kula geçti ve daha iyilerini yapmay baflard lar. Kore ve Çin de ayn yolda h zla ilerliyor. Peki, Hindistan farkl m? Asl nda, Bizim gibi köklü ve gelenekleri olan bir sektörde onlar takipten çok, öne geçecek yepyeni uygulamalar ortaya koymam z gerekir. Arzu edilen bu sonuca ulaflmak için, önce inanmak ve bafllamak gerekir. Bunun için, öncelikle el ele gönül gönüle vermek gerekmez mi? Havayolu flirketlerine karfl verilecek mücadelede, yi niyet ve dürüstlükle at lan her ad m karfl l n bulacakt r. Üreticisi, iflletmecisi, çal flan ve tedarikçisi ile herkes bu sonuçtan nasibini alacakt r. Unutmayal m ki.. Hergün yeni bir bafllang çt r. Hergün, günefl yeniden do ar. Mustafa Akayd n A ntalya Büyükflehir Belediye Baflkan Prof. Dr. Mustafa Akayd n n minibüs ve otobüs ücretlerinde 10 kurufl indirim yap lmas iste iyle UKOME ye verdi i teklif onaylanarak hayata geçti. Akayd n, otobüs ve minibüslerde 45 dakikal k aktar mlarda tek bilet uygulamas için çal flma bafllatt klar n bildirdi. Baflkan Akayd n, Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Aktekin ve Hukuk Dan flman Avukat lker Gedik ile Baflkanl k Toplant Salonu nda bas n toplant s düzenledi. Akayd n, yapt klar incelemelerde mazot fiyatlar n n 2007 y l ndan beri yüzde 24 civar nda bir düflüfl geçirdi ini söyledi. Ancak bu sürede minibüs ve otobüs fiyatlar nda yüzde 22 dolaylar nda art fl yafland n ifade eden Akayd n flöyle konufltu: "Kartl sistemin onaylanmas yla birlikte eskiden yüzde 13 olan ulafl mdaki komisyon ücreti yüzde 6 ya indi. Bu iki konuya paralel olarak Servis Tafl mac l n n Önemi ve DEAS Eylül ay nda yaflad m z sel felaketinde maalesef yaklafl k 30 kifli hayat n kaybetti. Bu ölümlerin içinde gerçekleflen bir olay vard ki, bu olaydan servis tafl mac l na baz firmalar n bak fl aç s n n ne oldu u konusunda birçok ders ç kar lmas gerekiyor. fline gitmek isteyen 8 vatandafl - m z, insan tafl mak için uygun olmayan, belki sadece yük tafl nabilecek bir araç içerisinde vefat etti. Evet, servis tafl mac l ad na gerekli önlemler al nm fl olsa idi; sel felaketi bafll alt nda ölümleri kayda girmifl olan bu 8 çal flan flu an aram zda olacakt. Yaflanan bu olay, servis tafl mac l iflini yapan firmalar n verdi i hizmetin önemini bir kez daha gözler önüne sermifltir. Bu noktada hem iflverenlere hem de tafl ma hizmetini gerçeklefltirecek firmalara ve araç sahiplerine büyük yükümlülükler düflmektedir. Bir hizmetin verilebilmesi için öncelikle iflveren ve hizmet sa lay c aras nda; araç ve hizmet standartlar n n belirtildi i, içerisinde hukuki ve yasal yönetmelik maddelerinin oldu u bir sözleflme yap lmal d r. Hizmet s ras nda yaflanabilecek her türlü olumsuzluk ve sonuçlar bu sözleflme maddeleri kapsam nda aç k ve net olarak belirtilmelidir. flveren taraf ndan istenen uygunsuz hizmetler yerine getirilmemeli ve nedenleri yaz l olarak aç klanmal d r. Personel ve ö renci tafl mac l yapacak firmalar gerekli yasal düzenlemelere uygun araç ve sürücü temin ettikten sonra kendi denetimlerini de sürekli hale getirmeliler. Banu Elibol Yasal zorunluluklar n yetkililer taraf ndan denetlenmesi sorunu tümden çözmemektedir. Bugün civar servis arac n n çal flt stanbul da as l sorumluluk, servis tafl mac l yapan firmalar n kendi KONUK YAZAR Gürsel Turizm Genel Müdürü Antalya da toplu tafl ma ucuzlad kamuoyunda otobüs ve minibüs fiyatlar nda bir düflüfl beklentisi olufltu. Ben de vatandafl n bu beklentisi dolay s yla UKOME Genel Kurulu na minibüs ücretlerinin 140 kurufltan 130 kurufla, otobüs fiyatlar n n da 130 kurufltan 120 kurufla inmesi için teklifte bulundum. UKOME bu teklifimizi uygun gördü. Bundan sonra da toplu tafl mada bir indirim ya da art r m olacaksa en önemli belirleyici etken mazot ve yedek parça fiyatlar olacak" dedi. Aktar mda tek bilet Baflkan Akayd n gelecek günlerde ulafl mda optimizasyon ihalesine ç kacaklar n kaydederek, bu ihalenin ilk kez ciddi bir boyutta yap laca n söyledi. Akayd n, flöyle devam etti: "Optimizasyona ba l olarak tüm hatlar yeniden planlanacak. 45 dakikal k aktar mlarda tek bilet uygulamas na geçilmesi için bir çal flma içindeyiz. Rayl sistem çal flmaya bafllad zaman onun paralelinde otobüs ya da minibüs hatt çal flmayacak. Hatlarda k salmalar olmas n bekliyoruz. Bugün çok de iflik uzun hatlar var. Halk bu uzun hatlardan bezmifl durumda. K saltma konusunda iddial y z, çünkü hem rayl hat çal flacak, hem de 45 dakikal k yolculuklarda vatandafl ekstra bir para ödemeyecek. Ben Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan olarak birinci s rada her zaman halk düflünüyorum." Kart Antalya ihalesini onaylad Kart Antalya halesi nin fleffaf bir flekilde yap ld n vurgulayan Akayd n. " haleyi detayl ca inleyerek imzalamaya karar verdim, gönlüm rahat. halenin eksi i, kusuru varsa bunlar n yasal çerçevede ne flekilde düzeltilece i belli" diye konufltu. Rayl sistemde deneme seferleri Antalya Büyükflehir Belediyesi Rayl Sistem Koordinasyon Merkezi, rayl sistemde deneme amaçl test sürüfllerinin tamamland n ve yolcusuz deneme iflletmesi seferlerine baflland n aç klad. 30 gün sürecek deneme iflletmesi seferleri boyunca tramvay araçlar, sabah 06:00 gece 24:00 saatleri aras nda, normal iflletmeye geçilmifl gibi seferler yapacak. Deneme seferlerinde hat üzerinden normal saatlerde 12 dakikada bir tramvay geçecek. nsanlar n yo un olarak seyahat etti i sabah 07:00-09:00 saatleri aras ile 18:00-20:00 saatleri aras nda seferler 6 dakikada bir gerçekleflecek. Tramvaylar, her durakta yolcu al yormufl gibi bekleyecek. verdi i hizmetin otokontrolünü yapabilmesindedir. Tafl ma hizmeti veren firmalar güvenli, rahat bir flekilde, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tafl ma yapmakla yükümlüdür. Kendi sistemlerini denetlerken firmalar öncelikle; - Belgesiz araç çal flt rmamak, - Muayenesiz araç çal flt rmamak - Uygun tip ehliyete ve deneyime sahip sürücü çal flt rmak, - Zorunlu Trafik ve mali Sorumluluk sigortalar n yapt r lmak gibi temel maddeleri sürekli denetlemeliler. Temsa ile DEAS projesini bafllatan Gürsel Turizm, bu konularda gerekli tüm yasal ifllemleri harfi harfine yerine getirdi i gibi bunlarla yetinmeyip daha da ideal bir servis tafl mac l nas l yapabilir konusunda da birçok çal flma içindedir. Bu kapsamda yürütülen en önemli projelerden biri de Temsa ile bafllat lan DEAS ( deal Servis Tafl mac l ) Projesi. Bu projede personel ve ö renci tafl mac l n n tüm süreçlerinin gözden geçirilmesi, sadece Gürsel Turizm in geliflimi de il bu çal flmalar sektörle de paylaflarak sektöre yaz l kaynaklar haz rlanmas, içinde bulundu umuz servis tafl mac l sektörünün de ideal servis tafl mac l normlar na biraz daha yak nlaflmas hedeflenmektedir. DEAS Projesi kapsam nda hem iflverenin hem de hizmet firmalar n n kullanaca tip sözleflmeler de haz rlanacak olup sürücü e itimleri konusunda da içerikler haz rlanarak sektörün kullan m na sunulacakt r. DEAS Proje ekibi olarak, Temsa n n proje kapsam nda sundu u yönetim dan flmanl ile belirlenen 10 alt-projenin çal flmalar na bafllanm fl ve her çal flma yol ald kça sektörle de paylafl larak sektörümüzün faydalanmas n sa lanacakt r. Bu üzücü sel felaketinden, yukar da belirtmeye çal flt m z gibi tafl mac lar n da üzerine düflen dersler var. Bu do rultuda; toplum olarak bilinçlenmeli ve gördü ümüz yanl fl uygulamalara izin vermemeliyiz; öncelikle kendi kendimizi denetleyip tafl d m z sorumlulu un bir kez daha fark na varmal y z.

8 UD-9 17/10/ :11 Page 1 sayfa 9 LOJ ST K 19 Ekim 2009 Pazartesi 9 Renault Trucks tan Enco Lojistik ve Adana Ekspres e Premium teslimatlar Enco Lojistik filosuna 10 adet Euro 5 Renault Premium Route Mega çekici katt. Adana Ekspres filosunda yer alan 18 adet Renault Trucks çekiciden sonra, 5 adet daha Renault Premium 450,19 4x2 ald. Enco Lojistik in Had mköy Tesisleri nde yap lan teslimat törenine, Renault Trucks Türkiye Sat fl ve Pazarlama Direktörü Ömer Bursal o lu, ENCO Lojistik Genel Müdürü smail Tekin ve Çetafl Otomotiv Genel Müdürü Serhan Ifl ldar kat ld. Tören s ras nda smail Tekin e Ömer Bursal o lu taraf ndan plaket verildi. mamkayal - o ullar Otomotiv Adana Tesisleri nde yap lan teslimat törenine, Adana Ekspres Genel Müdürü Vahit Hosta ve mamkayal - o ullar Otomotiv Sat fl Koordinatörü M. lker Erdal, Renault Trucks Bölge Sat fl Müdürü Abdullah Direk kat ld. Enco Lojistik filosuna 10 adet Euro 5 Renault Premium Route Mega çekici katt. Böylelikle Enco Lojistik in tek markadan oluflan 100 araçl k filosuna ilk kez farkl bir marka girmifl oldu. Çetafl Otomotiv Genel Müdürü Serhan Ifl ldar "Lojistik sektöründe marka olan bir firmaya Renault Trucks markas n n girmesinden gurur ve mutluluk duyduk. Göstermifl oldu umuz müflteri memnuniyeti do rultusunda müflterilerimize profesyonelce hizmet veriyoruz. Çetafl bu yüzden hem sat flta hem de sat fl sonras nda tercih sebebidir ve tercih sebebi olacakt r" dedi Enco Lojistik Genel Müdürü smail Tekin "Tek markadan oluflan bir filoya sahip firmam za ilk defa farkl marka girmifltir. Çetafl' n uzun soluklu sat fl sürecinde, firmam - za gerek yapm fl olduklar tan t mlar, gerekse pozitif ve çözüme yönelik çal flmalar araç al mlar nda Renault Trucks markas n seçmemizde büyük rol oynam flt r. Piyasadan ve Renault Trucks araçlar n kullanan firmalardan da ald m z olumlu referanslar karar mekanizamam z h zland rm flt r. Hay rl olmas n diliyorum" dedi. Adana Espres in Premium yat r m. Adana Ekspres filosunda yer alan 18 adet Renault Trucks çekiciden sonra, 5 adet daha Renault Premium 450,19 4x2 katt. Adana Ekspres Genel Müdürü Vahit Hosta, mamkayal o ullar Adana Tesislerinde yap lan teslimat töreninde "Renault Trucks ailesinin ifllerimizi kolaylaflt rmas, filomuzda yer alan di er Renault Trucks araçlar m z n düflük yak t tüketimi ve ar za yapmamas gibi maliyetlerin uygunlu u ve Infomaz sistemi ile net takip bizi yeniden Renault Trucks seçimine yönlendirdi. mamkayal o ullar n n samimi ve yak n dostluklar da seçimimizde rol oynad. Adana Ekspres olarak Renault Trucks kendi markam z olarak görüyoruz" dedi. mamkayal o ullar Sat fl Koordinatörü M lker Erdal, "Adana Akspres bölgemizde çal flan kurumsal düzenli ve akl bafl nda bir yönetimle baflar y hakediyor. mamkayal - o ullar Otomotiv olarak tafl mac l k yapan firmalar n baflar s için bizde var z" dedi. Flash Nakil Vas talar ndan Scania teslimatlar stanbul Had mköy de bulunan Scania Yetkili Sat c ve Servisi Flash Nakil Vas talar, Aksakal Orman Ürünleri, Mertel nflaat ve Çetinler Tar m Ürünleri taraf ndan filolar na kat lan Scania lar Had mköy deki tesislerinde düzenlenen törenlerle teslim etti. Teslimat törenlerinde bireysel kullan c lar Ali ve Adem Alay Kardefller, Refik Öztürkan ve Hasan Cayit de Scania çekicilerinin anahtarlar n ald lar. Filosunu 1 adet P 380 CA 4x2 MNA çekici ile güçlendiren Çetinler Tar m Ürünleri Genel Müdürü Birol Çetin, yak t ekonomisi, yüksek ikinci el de eri ve servis ücretlerinin düflük olmas nedeniyle Scania markas n tercih ettiklerini belirtti. Aksakal Orman Ürünleri filosuna katt 1 adet R 420 CA 4x2 HNA çekiciyi Flash Nakil Vas talar tesislerinde teslim ald. Firma sahibi Ömer Aksakal, filolar nda bulunan Scania çekicilerle ilgili olarak "Sa laml ndan ve düflük yak t tüketiminden memnun oldu umuz için Scania ile devam etmeye karar verdik" dedi. Mertel nflaat sahibi Hilmi Mertel filosuna dahil etti i 1 adet G 420 CA 4x2 HNA Scania çekiciyi Flash Nakil Vas talar tesislerinden teslim al rken, nakliye ifline bafllad klar ndan bu yana Scania ile yola devam ettiklerini hat rlatarak "Scania lar m zdan çok memnunuz. Gerek yak t tüketimi gerekse sat fl sonras hizmetler kalitesinden çok memnun kald k. Scania dan vazgeçmeyi düflünmüyoruz" aç klamas nda bulundu. Ayr ca, 1 adet R 420 CA 4x2 HNA Scania çekici alan Ali Alay ve Adem Alay da araçlar n Flash Nakil Vas talar ndan teslim ald. Bireysel olarak tafl mac l k ifli yapt klar n belirten Ali Alay "Bireysel çal flt m z için çok farkl yükler tafl yabiliyoruz. Scania ile her yükü hiç tereddüt etmeden kabul ediyoruz. Scania çok kaliteli bir araç ve yak t sarfiyat nda çok hesapl. Ayr ca ikinci elde de de er kaybetmiyor ve size her flekilde kazand r yor" dedi. Bireysel kullan c lar Refik Öztürkan ve Hasan Cayit de 1 adet R 420 CA 4x2 HNA çekiciyi Flash Nakil Vas talar ndan teslim alan müflteriler aras nda yer ald. Uzun zamand r tafl mac l k hizmeti verdiklerini belirten Refik Öztürkan, Scania n n çok kaliteli ve konforlu bir araç oldu- unu belirterek, "Scania flöfor koltu una oturdu umuzda kendimizi yollar n kral gibi hissediyor, sunulan rahatl baflka hiç bir araçta bulam - yoruz. Aya - m z n alt ndaki gücü sonuna kadar hissediyoruz, sahip oldu umuz güç bize güven veriyor ve baflar ya giden yolda Scania sürüyoruz" dedi. Scania Cebit Fuar na renk katt 45 farkl sektörü kapsayan CeBIT Biliflim Eurasia Fuar a r misafiri Scania çekicilerin teknolojisine ev sahipli i yapt. Avrasya'n n en büyük ifl gelifltirme ve teknoloji platformu Ce- BIT Biliflim Eurasia Fuar 7 Ekim tarihinde teknoloji merakl lar - na kap lar n açt. Özel projelerle zenginlefltirilen CeBIT Biliflim Eurasia'da teknolojik ürünlerin yan s ra biliflim teknolojilerinin kullan m alanlar na iliflkin farkl örnekler, farkl bak fl aç lar da 5 gün boyunca ziyaretçilere sunuldu. A rl kl olarak lojistik sektöründe kullan lan ve büyük ilgi gören GPS (Global Positioning System/ Küresel Yer Belirleme) sistemleri Hollanda merkezli GPS üreticisi Buddy firmas taraf ndan Scania çekici üzerinde sergilendi. Biliflim Fuar n n sürpriz misafiri Scania çekici tüm ziyaretçilerin ilgi oda oldu. Tüm Scania modellerinin GPS e uygun altyap lar sayesinde arac n yak t tüketimi, anl k yer takibi, sürücü ile mesajlaflma, römork takibi, frigo tafl mac l k için kablosuz s takibi ve raporlama gibi ifllemler gerçeklefltirilebiliyor. nflaat sektörü de Volvo kamyonlarla büyüyor! Volvo Kamyon, gücü ve dayan kl l ile zor koflullar n alan inflaat sektörünün gözdesi olmaya devam ediyor. Gürtafl nflaat, teslim ald alt adet FM13 ile araç park n büyütüyor. Filosundaki araçlar n büyük ço unlu u Volvo kamyonlardan oluflan Gürtafl, bu araçlara ek olarak yeni ald mikser üstyap l 400 beygir gücünde alt adet 8x4 Volvo FM13 ile filosunu geniflletiyor. Bu özel araçlar n teslimat töreninde bulunan Volvo Kamyon Bölge Müdürü Alper Çal k, "Kullan m ömrü boyunca düflük toplam maliyeti, sa lam flasisi ile Volvo FM serisinden Gürtafl nflaat n gereksinimlerine en do ru cevap veren araçlar özel olarak ürettik" dedi. Gürtafl nflaat Genel Müdürü Sabit Karadeniz ise "Bir yap - n n en temel unsuru o yap n n ayakta durmas n sa layan betonarme iskelettir. Yapt m z iflin insan hayat aç s ndan öneminin fark nday z ve iflimizi yaparken son derece özen gösteriyoruz. Ayn özenle ifl ortaklar m z seçerken Volvo Kamyon ile yollar m z kesifliyor" diye aç klad. Al flan Lojistik ten yeni yat r m Al flan Lojistik, Gebze Güzeller deki 11 bin palet kapasiteli lojistik merkezi ile yat r mlar n sürdürüyor. Al flan Lojistik in Gebze Güzeller OSB deki yang na iki saat dayan kl yeni lojistik merkezinin aç l fl törenine Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu ve Kocaeli Valisi Gökhan Sözer de kat ld. Al flan Lojistik; çevre, güvenlik, sa l k ve kalite flartlar na uygun olan bir deposuyla toplam paletlik kapasiteye ulaflt. 7,5 milyon Dolarl k yat r mla AB standartlar na uygun infla edilen Avrupa n n en geliflmifl kimyasal madde depolar ndan biri olan Al flan Güzeller Lojistik Merkezi, altyap imkanlar, güvenlik ve emniyet sistemleri, operasyon altyap s ve teknolojisi ile ayn zamanda ülkemizde ilk defa uygulanan SQAS depolama denetiminden 100 üzerinden 95 puan alarak baflar ile geçmeyi baflard. Al flan fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ertu rul Al flan aç l flta, "Al flan Lojistik olarak 25 inci senemizde yeni bir kilometre tafl - n daha geçmifl olman n mutlulu unu yaflamaktay z. Yat r m yapan kifli yat r m n güçlü ünü her zaman için bilir. 25 yafl ndaki Al flan Lojistik, f rt na gibi geçen günlerde bile yat r m yapmaktan hiç bir zaman korkmam flt r. Al flan Lojistik'in 2008 y l ndaki yat r m miktar 18 milyon Euro iken 2009 y l nda 7,5 milyon Dolarl k bir yat r ma daha imza atm flt r. Bu yeni yat r m m z ile yeni lojistik merkezimizi kurduk. Bize göre önemli olan ise yat r m n büyüklü ü de il niteli- idir ve Türkiye nin nitelikli yat r mlara ihtiyac vard r. Yeni lojistik merkezimiz Türkiye nin ötesinde Avrupa n n en geliflmifl ve en nitelikli merkezleri aras ndad r." Otokar Türkiye nin ilk Galvaniz fiasili Semi-Treylerini sat fla sundu Otokar, korozyona karfl koruma sa layan Galvaniz fiasili treylerle birlikte maksimum dayan kl l k ve 5 y l garanti avantaj da sunuyor. Lojistik ve nakliye sektörü için üretti i semi-treyler ve treylerleri ile pazar n öncelikli tercihi olan Otokar n ç Pazar Ticari Araç Sat fl Müdürü Murat Tokatl, özellikle her türlü hava flart nda yüksek verimle ve en az korozyonla çal flacak bir treyler ihtiyac n n fark nda olduklar n söyledi. Tokatl, Otokar tasar mc - lar ve mühendislerinin üzerinde çal flt galvaniz flasili semi treyler modelinin özellikle zor hava ve yol koflullar n n yaratmas muhtemel korozyon olas l yüksek alandaki yüklerin tafl nmas için ideal bir çözüm olaca n belirtti. Tokatl flöyle devam etti: "Otokar yine lider ve müflteri odakl bir flirket olarak pazarda ihtiyac belirlemifl ve ihtiyac n karfl lanmas amac yla gerekli dizayn ve üretimi k sa zamanda gerçeklefltirmifltir. Araçlar m z zor hava ve yol koflullar nda güvenle uzun y llar kullan labilir. Sektörümüze hay rl olsun" diye konufltu. T rliner tenteli semi-treyler araçlar nda kullan lan galvanizli yeni tasar m flaselerin kullan m ömrünün art r lmas ve dayan kl l nedeniyle büyük ilgi görmesi bekleniyor. 5 y l garantili galvaniz flasili semi-treylerler müflteri beklentilerine uygun olarak gelifltirildi.

9 UD-10 17/10/ :57 Page 1 sayfa Ekim 2009 Pazartesi SEKTÖR-GÜNCEL PAZAR Metro Ticari ve Mali Yat r mlar Afi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, de erli dostum Sinan Solok un babas, Türkiye nin ilk radyocular ndan Say n Metro Ticari ve Mali Yat r mlar Afi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, TOFED Genel Baflkan Vekili Sinan Solok un babas, GÖKÇEN SOLOK u Metro Ticari ve Mali Yat r mlar Afi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, TOFED Genel Baflkan Vekili Sinan Solok un babas, GÖKÇEN SOLOK u GÖKÇEN Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. SOLOK u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dilerim. GAL P ÖZTÜRK TÜRK YE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU ad na RÜfiTÜ TERZ Genel Baflkan Metro Tic. ve Mali Yat. Afi. Yön. Kur. Baflkan Yrd. TOFED Genel Baflkan Vekili Sinan Solok un babas, GÖKÇEN SOLOK u Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. AL ÇIKKAN / MEVLÜT LG N / ZEK KIZILKAYA BÜYÜK STANBUL OTOBÜS filetmeler ANON M fi RKET ve ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBÜSÇÜLER DERNE ad na AHMET YALAMANO LU Yönetim Kurulu Baflkan Metro Tic. ve Mali Yat. Afi. Yön. Kur. Baflkan Yrd. TOFED Genel Baflkan Vekili Sinan Solok un babas, GÖKÇEN SOLOK u Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. ERDEM YÜCEL Metro Tic. ve Mali Yat. Afi. Yön. Kur. Baflkan Yrd. TOFED Genel Baflkan Vekili Sinan Solok un babas, GÖKÇEN SOLOK u Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. SELAM TIRIfi STANBUL SEYAHAT YÖNET M KURULU BAfiKANI Metro Tic. ve Mali Yat. Afi. Yön. Kur. Baflkan Yrd. sevgili arkadafl m Sinan Solok un babas, GÖKÇEN SOLOK a abeyimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dilerim. MURAT ARAZ SATILIK 1998 MODEL MERCEDES 0403 OTOBÜS Mehmet Apayd n SATILIK model S2000 MAN otobüsler ve 1999 model Turbo Prestij GSM: SATILIK 1997 MODEL BEYAZ MERCEDES 0403 OTOBÜS TAKAS OLUR GSM: AS KIRMIZIGÜL HAC Ç N OTOBÜS K RALANACAKTIR Hac sezonu (Arafat) için otobüs kiralanacakt r. stenilen belgeler: As K rm z gül ad na vekaletname Noter tasdikli ruhsat fotokopisi Noter tasdikli ehliyet fotokopisi Araç haciz veya rehinliyse ilgili kurumdan noter tasdikli muvafakatname al nmas En az 1 y l süreyle geçerli pasaport (ilk al fl tarihi 1999 ve üzeri olmak zorundad r) Nufüs cüzdan fotokopisi önlü arkal Mevzuat gere i, kaptanlarda üst limit olarak 55 yafl, araçlarda ise 2000 model ve üstü flart aranmaktad r. 4 adet vesikal k foto raf (arka fon beyaz) Baflvurular için Tel: TOFED Tarsus Dernek Baflkan Deniz Kalkan n de erli annesi Sevim Kalkan kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. GAL P ÖZTÜRK TOFED Tarsus Dernek Baflkan Deniz Kalkan n de erli annesi Sevim Kalkan Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. AL ÇIKKAN / MEVLÜT LG N TOFED Tarsus Dernek Baflkan Deniz Kalkan n de erli annesi Sevim Kalkan kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. BÜYÜK STANBUL OTOBÜS filetmeler ANON M fi RKET ve ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBÜSÇÜLER DERNE ad na AHMET YALAMANO LU Yönetim Kurulu Baflkan TOFED Tarsus Dernek Baflkan Deniz Kalkan n de erli annesi Sevim Kalkan Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. MET N TIRIfi / MUSTAFA ÖZCAN TOFED Tarsus Dernek Baflkan Deniz Kalkan n de erli annesi Sevim Kalkan kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa l ve sab rlar dileriz. TÜRK YE OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU ad na RÜfiTÜ TERZ Genel Baflkan KAYIP stanbul Metro Turz. Sey. Ltd. fiti. ye ait 09 D 3839, 34 VY 3237, 34 VY 3236 plakal araçlar n D1 tafl t kartlar kaybolmufltur. Hükümsüzdür. Lüks Edirne Ekspres Sey. Tic. Ltd. fiti. ye ait 34 UT 9020, 39 DN 661 plakal araçlar n D1 tafl t kartlar kaybolmufltur. Hükümsüzdür. Kocasinan Endüstri Meslek Lisesi Tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. Cenk nci Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Bekçi

10 UD-11 17/10/ :03 Page 1 sayfa 11 GÜNCEL 19 Ekim 2009 Pazartesi 11 Ermenistan ile Türkiye aras ndaki buz tutmufl iliflkiler milli maçlarla birlikte normale do ru ilerlemeye bafllad ve bu geliflmeler do rultusunda da iki ülke aras nda " yi komfluluk iliflkilerinin tesis" edilmesini esas alan bir protokol imzaland. Bugüne dek Ermeni Diasporas diye adland r lan, tart flmaya aç k Ali Ç kkan Ermeni meselesi 1915 olaylar n n ard ndan Türkiye topraklar d fl na ç karak, özellikle ABD ve Fransa da büyük lobiler oluflturan büyük bir Ermeni kütlesi, Ermenistan a gitmeyi hiç kabullenmemelerine ra men Ermenistan n d fl politikalar nda etkili oluyorlard. Diasporan n Ermenistan daki temsilcisi olarak da Taflnak Partisi kabul ediliyor. Diaspora ve Taflnak Partisi 1915 olaylar na tak l p kalm fllar ve Ermenistan n geliflmesi, güçlenmesi, iktisadi, sanayi ve sosyal alanda geliflmesi gibi bir amaca asla sahip de iller. Bize, Türkiye ye gelecek olursak, t pk Ermenistan gibi bizim de açmazlar m z var. Öncelikle Ermenistan ile aram zda imzalanan bu protokol, "Ayn millet, iki bayrak" olarak adland r lan Türkiye ile Azerbaycan iliflkilerine olumsuz olarak yans d. Karaba n ve 5 ilçesinin Ermenistan n iflgali alt nda olmas nedeniyle, iflgalci bir ülkeyle Türkiye nin anlaflmas na o ul lham Aliyev ve tüm Azeriler fliddetle karfl ç kt lar. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n "Ermenistan Karaba dan çekilmedikçe bu protokol yürürlü e girmez" sözleriyle ortam tam yumuflamak üzereyken, Bursa da oynanan Türkiye-Ermenistan milli maç öncesinde Azerbaycan bayraklar n n toplat lmas sorunun daha da büyümesine yol açt. Azerbaycan Türkiye ye tarihinde ilk kez bir nota verdi. Kafkasya daki sorunlar, t pk Ortado u da oldu u gibi, bitece e benzemiyor. Oysa özellikle bu iki bölgenin, tüm dünyan n bir huzura ve istikrara ihtiyac var. Bu huzur ve istikrar ihtiyac ülkemiz için de geçerli. ABD nin dünya jandarmal na soyunup Büyük Ortado u Projesi ni hayata geçirmeye çal flmas ise bu arzu edilen huzur ve istikrar n yak n bir gelecek için sadece iyi niyetli bir hayalden öteye geçememesine neden oluyor Bizim otobüs iflletmecili i çok zor bir sektör. Dengeler, iliflkiler, hedefler çok önemli. Ama san r m d fl politika ve uluslar aras iliflkiler bizim otobüsçülükten bile zor KURUCUSU: Galip ÖZTÜRK YAYIN SAH B : Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet YALAMANO LU Genel Müdür: Murat ARAZ Genel Müdür Yard mc s Mehmet TEK N, Bafl Hukuk Müflaviri Av. Korhan fiengün Yay n Dan flman Dr. Zeki DÖNMEZ Ulaflt rma Dan flman Nur GÜLTEK N Yay n Dan flma Kurulu Baflkan: Necmi HAT PO LU Koordinatör: Mevlüt LG N ÜYELER Rüfltü TERZ Hayati UZUN Mehmet ERDO AN Ali ÇIKKAN Erdem YÜCEL Mustafa SAGUN Genel Yay n Yönetmeni Ufuk SAKA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Muammer BAfiKAN Haber Koord.: Erkan YILMAZ Haber Müdürü: Akgün ÖZA IR Editör: Korkut AKIN Grafiker: Muzaffer AYSU Da t m Cenk TOPAL TEMS LC L KLER: ANKARA: smail Beflu ul ANTALYA: Sibel Atasoy BURSA: Bülent Yörü D YARBAKIR: Ramazan Demir ED RNE: Hüseyin A rseven SAMSUN: Meriç Özdemir Bilgi fllem Ercan Kalafat Yay n türü: Yerel süreli Haftal k Gazete ISSN: YEN ULAfiTIRMA DÜNYASI Gazetesi nde, yay nlanan foto raflar n her türlü telif hakk Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ye aittir. zin al nmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Gazetemiz bas n ifl eti ine ve ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yazarlar n fikir ve düflüncelerinden kendileri sorumludur. KARAYOLU TAfiIMA YÖNETMEL NE UYUM TAKV M ya kadar baflvurarak al nan belgelerin (K1 hariç) yetki belgesi özel flartlar na uyumu: ya kadar baflvurarak al nm fl K1 belgeli tüzel kiflilerin yetki belgesi özel flartlar na uyumu: Eski Yönetmeli in geçici 2 nci maddesine göre K1 alan adi ortakl klar n uyumu: Asgari kapasite flart n n kaybedilmesine iliflkin 23 üncü maddenin K yetki belgelerine uygulanmamas : Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülü üne iliflkin 43 üncü maddenin de ifliklik bildirimine iliflkin 22 nci f kras n n K yetki belgelerine uygulanmamas : Ticari amaçla, kamyonetlerle iliçi veya flehiriçi tafl malarda yetki belgesi aranmamas : Ticari amaçla olmayan, kamyonetlerle tafl malarda yetki belgesi aranmamas : B1 ve B2 belgelerinin yenileriyle de ifltirilmesi: Yolcu ve eflya terminallerinde fiziki özelliklerin aranmamas : Tafl tlar n tek belgeye kayd n n yap lmas : Yönetmelikteki sözleflmeli tafl t oranlar na uyulmas : Yönetmelikteki hat say s -özmal koltuk flartlar n n sa lanmas : F türü yetki belgesi sahiplerinin kendi nam ve hesab na yolcu bileti veya tafl ma faturas düzenlememesi: Ayn yetki belgesi sahiplerinin birbirleriyle, C2, L2 ve M3 sahiplerinin birbirleriyle ve K1, L1, M1, M2, N1, N2 sahiplerinin birbirleriyle ortak tafl ma sözleflmesi yapabilmesi: Yetki belgesi alma ve yenileme baflvurular n n 15 gün içinde sonuçland r lmas : Bedeni ve psikoteknik sa laml k raporlar n aranmamas : Sebze ve meyve toptanc hallerinin T3 yetki belgesi alma zorunlulu unun aranmamas : Kargo tafl malar nda tarifeli faaliyet zorunlulu unun aranmamas : Y belgesi ifllemlerinin mevcut esaslarla sürmesi: D4 yetki belgesi düzenlenmemesi: Geçerli Y yetki belgelerinin D4 yetki belgeleriyle de ifltirilmesi: Eski A3, eski B1, eski B2, E1, E2 ve Y yetki belgelerinin kullan lmas : A3, E1 ve E2 yetki belgelerinin baflka belge al m nda paraya say lmas : dan önce finansal kiralama ile sa lan p özmal olarak kaydedilen tafl tlar n özmal say lmaya devam edilmesi: D4 Yetki belgelerinin % 85 indirimli al nmas : KONU YÖNET M YER : Büyük stanbul Otogar Metro Binas Kat Bayrampafla / STANBUL Tel: (0212) /117 Fax: (0212) ABONEL K: 6 ayl k 50 TL- 12 ayl k 75 TL BANKA HESAP NO: fl Bankas -K z ltoprak fib.: BASILDI I YER: hlas Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna / stanbul Tel: Haz rlayan ve Sunan: Atlas Yaz l m ve Bil. Hiz. Tic. A.fi. ad na Genel Müdür: Yalç n AYTANÇ Haz rlayan Dr. Zeki Dönmez TAR H a kadar a kadar a kadar a kadar a kadar dan itibaren a kadar dan itibaren a kadar a kadar a kadar e kadar e kadar den itibaren. Geçerlilik süresi sonuna kadar. Geçerlilik süresi sonuna kadar. Finansal kiralama sözleflmesinin sonuna kadar aras nda. Veli Güler den EBOD a iade-i ziyaret Ege Bölgesi Otobüs flletmecileri Derne i (EBOD), Türkiye Alevi Cemevleri Federasyonu Genel Baflkan Veli Güler i a rlad. Görüflmede Ege Bölgesi Otobüs flletmeleri Derne i ve Veli Güler sivil toplum anlay fl alt nda s k nt lar paylafl p sorunlara çözüm yollar arad lar. Sivil toplum örgütleri olarak birlik ve beraberli in öneminin vurguland ziyarette EBOD Baflkan A.Kadir Akgün, "Otogarda olsun flehir içindeki bilet sat fl noktalar - m zda ve servislerde olsun birçok problemimiz var. Bu problemleri her platforma tafl maya ve çözümler üretmeye çal fl yoruz" diyerek sorunlar n afl lmas nda tüm sivil toplum örgütlerinden destek beklediklerini dile getirdi. Otogardaki sorunlar n y llard r birikmifl sorunlar oldu unu belirten EBOD Baflkan Vekili Serdar Gerilakan, sivil toplum örgütlerinin birlik ve beraberli i ile sorunlar n üstesinden gelinebilinece ini ve seslerini duyurabileceklerini vurgulad. 8 ayd r yönetimde olduklar n ve birçok sivil toplum örgütüyle bir araya geldiklerini ve bunun durmaks z n sürece ini sözlerine ekledi. Türkiye Alevi Cem Evleri Federasyonu Genel Baflkan Veli Güler Aral k aras nda yap lacak olan Uluslararas Hz. Ali sempozyumuna 10 un üzerinde bakan n ve tüm siyasi partilerin kat laca n beklediklerini aç klad. Güler, zmir Valisi M. Cahit K raç n ev sahipli i yapaca bilgi flöleninin kifli ve kurumlar n birbirini anlamada ve ayr m yap lmaks z n birlik sa lamas nda önemli yer ald n vurgulad. fiehir içi ve flehirleraras ulafl - m n sorunlar n n da paylafl ld ziyarette Veli Güler, "Ulafl mla ilgili s k nt lar bizim de sorunumuzdur. S - k nt lar n h zl ve kimseyi ma dur etmeden çözümlenmesi için elimizden geleni yapaca z, gerekli mercilere yap lan ziyaretlerde dile getirece iz" dedi. Metro Turizm nsan Kaynaklar Müdürü fiiranun dünya evine girdi Metro Turizm nsan Kaynaklar Müdürü olarak 1 Ocak 1998 tarihinden beri görev yapan Volkan fiiranun, 3 Ekim Cumartesi günü dünya evine girdi. Tu ba Kalkuz ile hayat n birlefltiren fiiranun u mutlu gününde yak nlar ve çal flma arkadafllar yaln z b - rakmad - lar. Ulaflt rma Dünyas olarak yeni çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Total e itime deste ini sürdürüyor Total, "E itime Destek Projesi"nin 2009 y l ndaki önemli duraklar ndan biri Antalya Demre lçesi Çevreli lkö retim Okulu oldu. TOÇEV in "Yaflas n Okulumuz" projesine destek veren Total, okulun renovasyonunu üstlenerek, bambaflka bir çehreye kavuflmas na ve burada ö renim gören çocuklara sa l kl ve ça dafl bir e itim mekan sunulmas n sa lad. Total, çat n n yenilenmesi, do ramalar n PVC ye çevrilmesi, elektrik tesisat n n yenilenmesi gibi okulun iç donan m ile ilgili çal flmalar yap lmas n üstlenirken, ayn zamanda lojman binas n n, tuvaletlerin ve okul bahçesinin de eksiklerinin giderilmesini sa lad. 8 Ekim 2009 Perflembe günü gerçeklefltirilen Antalya Demre lçesi Çevreli lkö retim Okulu nun aç l fl toplant s na Total Genel Müdürü Olivier Chalvon- Demersay in yan s ra Kafl Kaymakam Süleyman Y lmaz, lçe Milli E itim Müdürü Bülent Aldal, bölgenin ileri gelenleri, ö renciler ve veliler kat ld. Törenin ard ndan Kafl Kaymakam Süleyman Y lmaz ve TOÇEV "Yaflas n Okulumuz Projesi Sorumlusu" Bade Takazo lu taraf ndan Total Genel Müdürü Olivier Chalvon-Demersay e birer teflekkür plaketi sunuldu. Samsun Metro da personel toplant s Samsun Metro Turizm Genel Müdürü Mehmet Pervaz, sezonun bitmesiyle birlikte personel toplant lar bafllatt. Yaz sezonunda yo un bir dönem geçirdiklerini ifade ederek toplant y açan Genel Müdür Mehmet Pervaz, personelin yolcuyla diyalogu ile ilgili görüfllerini bildirerek, "Firmam z için müflteri memnuniyeti olmazsa olmaz kurald r. Yaz hanemizden içeriye giren her yolcuyu güler yüzle karfl layarak, mutlaka içten davran flla bilet kesmenizi istiyorum. Yolcu bizim konu umuz dur, ona göre ilgi göstermeliyiz" dedi. Pervaz, Samsun daki bütün Metro yaz hanelerinin yenilenerek tümüne güvenlik kameras konulaca n ve çal flanlar sürekli denetleyece ini aç klad.

11 UD-12 17/10/ :26 Page 1 sayfa 12 Beyin okuma ngiliz bilim adamlar büyük bir bulufla imza atarak iki insan n beyin dalgalar yla birbirleriyle iletiflime geçmelerini sa lam fl. Gazetelerde, televizyon haberlerinde izlemiflsinizdir. Bu büyük bulufl sayesinde birbirlerinden binlerce kilometre uzakl ktaki iki insan beyin dalgalar yard m yla haberleflti. Uzmanlar daha Mevlüt lgin araflt rma safhas nda bulunan bu büyük geliflmenin, ileride insanlar n birbirleriyle koflulsuz ve yard ms z iletiflim içerisinde olaca, haberleflece i ve birbirlerine gördükleri fleyleri aktarabileceklerini aç kl yor. Bu geliflme, fütürist dedi imiz gelecek bilimciler taraf ndan öne sürülmüfl, ama gerçekleflmesinin mümkün olmad söylenmiflti. Art k daha büyük geliflmelere gebedir insanl k yaflam. Art k herkes her bilgiye istedi i yerden ve diledi i anda ulaflabilecektir. Tabii, beyin dalgalar dilini ö renmek kofluluyla. Bu geliflmenin daha çok uzun zaman alaca n öngörebiliriz; dolay s yla da daha gerçekçi, daha k sa vadeli programlarla strateji gelifltirmeliyiz. Özellikle karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün gerek bulundu u konum, gerek yayg nl k, gerek h zl - l k, serilik ve güvenlilikle, gerekse de hizmet kalitesinin yüksekli iyle büyük bir çal flmay zaman geçirmeden bafllatmal d r. Bugün ICU (Uluslararas Otobüsçüler Birli- i), kurulufluyla otobüsçülerin ulusal ve uluslararas sorunlar n n çözüm noktas olacakt r. Bizim, TOFED olarak ortaya att - m z, ilk olarak Ukraynal meslektafllar m - z n kat laca n deklare etti i ICU, 2010 y - l n n Avrupa Kültür Baflkentinin stanbul olmas ve Busworld Fuar n n stanbul da aç lmas dolay s yla daha genifl bir kitle taraf ndan kabul edilecek ve geliflecektir. Türkiye, ana tafl mac l k sistemi olarak karayolunu kabul etmifl bir ülkedir; y llar n birikimi ve deneyimiyle di er ülkelerin de öncüsü, tafl y c s olmay hak etmifltir. Bizim 50 y l önce gördü ümüzü Avrupa daha yeni yeni görüyor. Noktadan noktaya tafl mac l k izni veren, serili i, h z ve ekonomikli- inin yan s ra çevrecili iyle de kendini kabul ettiren karayoluyla toplu insan tafl mac l Avrupa ülkelerinde de yayg nlafl yor. Bu aflamada, beyin okumaya gerek yok. Sorunlar belli, hedef belli, yap lacaklar belli. Biz att m z ad mlar n ne denli do ru, güvenilir ve sektörü gelifltirici oldu unu biliyoruz. Mesele, bu büyük çat örgütüne destek vermek ve bir an önce kurulmas n sa lamakt r. Otobüsçüler birbirlerini, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, iyi tan rlar ve ne yapmak istediklerini bilirler. Mercedes-Benz Türk ve Turkcell bir ilke imza att Turkcell ve Mercedes iflbirli iyle Mercedes-Benz otobüslerinde VINN 3G Multimodem ile Turkcell 3G mobil internet hizmeti bafll yor. T ürkiye de otobüs sektörünün lideri Mercedes-Benz Türk ve Türkiye nin lider iletiflim ve teknoloji flirketi Turkcell, gerçeklefltirdikleri iflbirli i ile yolcu tafl mac - l ve iletiflim alanlar n n kesiflti i noktada dünya çap nda bir ilk e imza att. Otobüslerde seyehati daha da keyifli hale getirecek olan yenilik 14 Ekim Çarflamba günü Hofldere Pazaralama Merkezi nde düzenlenen bir törenle tan t ld. Müflterilerinin ürünlerini en verimli ve konforlu bir flekilde kullanmalar n hedefleyen Mercedes-Benz Türk ve Turkcell, otobüs yolculuklar nda internet kullan m n en kaliteli ve en h zl hale getirmek için "Mercedes-Benz otobüslerinde Turkcell 3G mobil internet hizmeti" sunuyor. Bu kapsamda; Turkcell in gelifltirdi i VINN 3G Multimodem ile flehirleraras seyahatlerde yolculara kesintisiz, Turkcell 3G kalitesinde internet ba lant s sunman n yan s ra, araç takip sistemi de devreye girmifl oluyor. Mercedes-Benz Türk ve Turkcell in birlikte düzenledi i bas n toplant - s nda konuflan Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat fl Direktörü Süer Sülün, "Turkcell ile gerçeklefltirdi imiz bu proje ile öncülü ümüzü bir kez daha kan tlad k. Burada özellikle Ar-Ge bölümümüzde yer alan "Infotainment" ekibimizin çal flmalar önemli bir rol oynad. Bu donan m, dünyada bir ilk olarak araçlar m zda fabrika ç k fll sunuyoruz. Bu yenilik seyahatlerde konfor düzeyini daha da artt racak. Otobüslerde ayn zamanda dizüstü bilgisayarlar n seyahat s ras nda flarj edilebilmesi için elektrik tesisat da bulunuyor" dedi. Sülün, yetkili servislerde her türlü altyap n n haz r oldu unu, talep edildi inde her otobüse bu yenili i içeren sistemin çok k sa sürede monte edilebildi ini belirtti. Turkcell Kurumsal Müflteriler Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ekrem Yener, "6 ayl k bir çal flman n n sonucu olarak sektörlerinde lider iki markan n bir ilki gerçeklefltirdi ini söyledi. Yener, Turkcell 3G nin h z flirketlere daha fazla esneklik ve dinamizm kazand r yor ve müflterilerine çok daha zengin ve üstün içerikli hizmetler sunmalar na yard mc oluyor. Mercedes-Benz Türk ile yapt m z iflbirli iyle nihai kullan c lar n hayat n kolaylaflt r p zenginlefltirecek bir hizmete imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Seyahatlerde de art k kesintisiz iletiflim imkan sunmufl oluyoruz. Böylelikle, otobüs flirketlerini bu yenilikle birlikte araç takip sistemleri ile de buluflturuyoruz" dedi. Multimodem nas l çal fl yor? Turkcell, Mercedes-Benz Türk iflbirli i çerçevesinde, ISO Standartlar na uygun, otobüslerdeki elektronik ve çevre flartlar - na ( s, titreflim vb.) uygun Turkcell VINN 3G Multimodem i gelifltirdi. Modemin elektromanyetik uyumluluk konusundaki "EMC 2004/104 EG" flartlar na göre testleri tamamlanarak bir yandan d flar daki kullan c lar etkileyecek zararl manyetik dalga yaymamas, di er yandan da d flar dan gelecek zararl manyetik dalgalardan etkilenmemesi sa land. Mercedes-Benz Türk, bundan böyle otobüslerini internet kullan m na uygun bir elektronik ve mekanik altyap ile üretiyor. Araç sahibi mobil internet hizmetini almak isterse VINN 3G Multimodem in takt rd ktan sonra hatt n Turkcell e baflvurarak kullan ma açt r yor. Bu donan mla birlikte Mercedes-Benz Türk, opsiyonel donan m olan flarj üniteleri ile yolcular n bilgisayarlar n n flarj edilme sorununa ve yolculuklarda kesintisiz mobil internet için gerekli altyap sorunlar na da çözüm sunuyor. Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat fl Direktörü Süer Sülün, Turkcell Kurumsal Müflteriler Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ekrem Yener, Otobüs Dünyas Genel Yay n Yönetmeni Muammer Baflkan ve Mercedes-Benz Türk ç K s m Kamu Sat fl Müdürü Akif Nuray otobüste kesintisiz internet yenili ini test ettiler. BMC 12. Ulusal Foto raf yar flmas sonuçland BMC Sanayi ve Ticaret Afi taraf ndan foto raf sanat - na katk da bulunmak amac yla düzenlenen, "Ülkemiz ve BMC" konulu Ulusal Foto raf Yar flmas sonuçland. Tüm foto rafseverleri, ülkemiz insan n, co rafyas n ve de erlerini ayn foto raf karesinde bir araya getirmeye davet eden ve bunu düzenlendi i ilk y ldan bu yana amaçlayan yar flman n bu y l 12 ncisi gerçeklefltirildi. Gelenekselleflen yar flmaya 300'e yak n yar flmac, 1100'e yak n eserle kat ld. 38 eserin sergilenmeye de er görüldü ü de erlendirme sonuçlar na Her Yerde BMC eseri ile Ahmet Ça lar birinci, Önde BMC Arkada BMC eseri ile Do a Tuna Akarsu ikinci, BMC-4 eseri ile Mustafa Gezer üçüncü, O Bir Profesyonel eseri ile Mustafa Gezer Özel ödül, Seralar ve BMC 2 ile Cihan Karaca ve simsiz eseri ile Ercan Yolgiden mansiyon ödülü ald. Yar flmada ödül ve sergileme alan eserlerden oluflan sergi com.tr adresinde ziyaret edilebilir.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı