Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, İstanbul"

Transkript

1 Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, ISSN: EISSN: TÜRKİYE DE ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN SAĞLADIKLARI SOSYAL FAYDA DÜZEYLERİNİN ATKİNSON EŞİTSİZLİK ENDEKSİ YAKLAŞIMIYLA ÖLÇÜMÜ Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, N: 589, İstanbul ÖZET Bu çalışmada devlet üniversitelerindeki rman fakülteleri arasında öğrenci ve öğretim üyesi sayılarının dengesiz dağılmasından kaynaklanan ssyal fayda kaybının ölçülmesine daklanılmıştır. Çalışmada üç farklı öğretim üyesi kadrsu ve iki öğretim dönemi için Atkinsn endeksleri kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan veriler ÖSYM nin yayınlarına dayanmaktadır. Hesaplanan endeks katsayıları, öğretim üyelerinin fakültelere dağılımlarının öğrenci sayılarına göre ciddi düzeyde dengesiz lduğunu ve öğrencilerin öğretim üyelerinden sağladıkları ssyal faydadan ciddi kayıplarının mevcut lduğunu göstermektedir. Özellikle dçentlik için fakülteler arası dağılımdaki bzulma kabul edilebilir düzeyde değildir. Anahtar Kelimeler: Atkinsn endeksleri, rman eğitimi, eğitim plitikası, ssyal plitika, kalkınma eknmisi. MEASUREMENT OF SOCIAL UTILITY FROM ACADEMIC STAFF TO THE STUDENTS IN FACULTIES OF FORESTRY IN TURKEY WITH ATKINSON INEQUALITY INDEX ABSTRACT The aim f this study was t investigate level f scial utility frm academic staff t the students in faculties f frestry in Turkey. In the study, the Atkinsn indices were used t calculate fr three different kinds f academic staff bth 2000 and The data were depended n OSYM publishing. The indices have fund that there are inequalitive distributin f academic persns and that there are seriusly lsing f scial utility fr the students frm academic staff. There were high levels f lsing fr scial utility frm intervarsity inequalitive distributin in Turkish frestry educatin. Especially these crruptins were nt acceptable level fr assciated prfessrs. Keywrds: Atkinsn indices, frestry educatin, educatin plicy, scial plicy, develpment ecnmics. 1. GİRİŞ Bilgi tplumuna geçilen mdern dünyada gerek kalkınma iktisadında gerekse de ssyal plitikada beşeri sermayeye ayrıcalıklı bir önem atfedilmektedir. Bu çerçevede yükseköğretimin önemi süratle artmaktadır. Başta hava kirliliği gibi ciddi srunların çözümünde büyük önemi bulunan rman alanlarının krunması ve geliştirilmesinde lmak üzere, rman mühendisliğinin stratejik önemi de her geçen gün artmaktadır. * Yazışma yapılacak yazar: Makale metni tarihinde dergiye ulaşmış, tarihinde basım kararı alınmıştır.

2 M. Çiftçi Bartın Orman Fakültesi Dergisi Orman mühendisliği öğretiminin sn yıllardaki vasıfsal gelişimi incelendiğinde, öğretim üyesi arzında ciddi artışların sağlanmasıyla birlikte tplam öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması, rman fakültesi öğrencilerinin öğrenimlerine niteliksel larak lumlu katkılar sağlama ptansiyeline sahiptir. Ancak öğretim üyesi arzı arttırılırken aynı zamanda rman fakültelerindeki öğrenci sayılarına göre dengeli larak artışın sağlanması da gereklidir. Aksi durumda fakülteler arasında ciddi kalite srunları yaşanabilir. Burada çk kritik bir knuya işaret etmek yararlı lacaktır: Orman fakültelerinde öğretim üyesi lma kşulları, özellikle dçentlik sınavının standart kşulları dikkate alınırsa ldukça yüksek standardı tutturmayı zrunlu kılmaktadır. Dlayısıyla en azından bir rman fakültesi öğrencisine asgari düzeyde yeterli öğretimi verme knusunda öğretim üyeleri eşit kabul edilebilir. Elbette sınırlı sayıda labilecek istisnalar bu snucu etkilemeyecektir. O halde mevcut öğretim üyesi arzının öğrenci sayısıyla dengeli şekilde arttırılması durumunda, rmancılık eğitimindeki nitelik düzeyi de artacaktır. Tersi durumdaysa, öğrencilerin kaynak knumundaki öğretim üyelerinden faydalanma düzeyi arasında yaşanacak dengesizlik, öğrenci bütününün öğretim üyelerinden edineceği tplam fayda düzeyi de düşecektir. Ayrıca unutulmamalıdır ki öğretim üyesi yksunluğu fazla lan öğrenci /öğretim üyesi ranı yüksek fakültelerde istihdam edilecek her ilave öğretim üyesinin sağlayacağı fayda düzeyi, yksunluğun düşük lduğu fakültelere göre daha fazla lacaktır. Tıpkı bir kap yemeğin faydasının aç insan için tk insana göre daha yüksek lmasındaki gibi bir durum söz knusudur. İşte bu çerçevede de çalışmada, öğretim yılı ile öğretim yılında rman fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, Atkinsn eşitsizlik endeksi yaklaşımı vasıtasıyla öğretim üyelerinden sağladıkları ssyal fayda düzeylerindeki değişim knu alınmıştır. 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Veri Seti Çalışmada kullanılan veriler, ÖSYM tarafından hazırlanıp yayınlanan Yükseköğretim İstatistikleri Kitapları ndan derlenmiştir (ÖSYM, ; ÖSYM, ). Verilerin en eskisi öğretim yılı, en yenisi ise öğretim yılı için mevcuttur. Analize knu lan her iki öğretim yılında da aktif larak öğrenci alımı gerçekleştiren 9 rman fakültesi mevcuttur. Ancak öğretim yılında 1 fakültede prfesör ve yardımcı dçent kadrsunda öğretim üyesi bulunmadığından, bir başka fakültedeyse yardımcı dçent kadrsunda öğretim üyesi bulunmadığından; öğretim yılında ise 1 fakültede prfesör kadrsunda öğretim üyesi bulunmadığından, Atkinsn eşitsizlik endeksleri hesaplamalarında söz knusu öğretim yıllarında gözlem sayıları için her üç kadrda, içinse prfesörlük için sekizer fakülteye inmiştir. Çalışmada yalnızca öğretim üyelerinin temel alınmasında, öğretim görevlisi, uzman ve kutman kadrsunda görevlendirilmiş öğretim elemanlarının sn derece sınırlı sayıda ve yerel düzeyde birkaç fakülteyle sınırlı lması etkilidir. Araştırma görevlilerinin ise tek başına ders yönetmedikleri ve yardımcı knumda yer aldıkları için endeks katsayıları her iki öğretim yılı için de hesaplanmamıştır. Hesaplamalar prfesör, dçent ve yardımcı dçent ile öğretim üyesi bütünü lmak üzere dört tür akademik persnelden öğrenciler bütününün elde ettikleri ssyal fayda düzeyleri üzerine daklanmıştır METOT: ATKINSON EŞİTSİZLİK ENDEKSİ YAKLAŞIMI Bölgesel eşitsizlik ölçümlerinde pek çk eşitsizlik endeksinden yararlanılmaktadır. Gini katsayısı en bilinen ve yaygın lan eşitsizlik ölçüsü knumundadır (Ravallin, ; Federv, 2002; Mran, 2003). Eşitsizlik ölçümünde en eski endeks lan Gini katsayısı ilk kez 1912 de kullanılmıştır (Sen, 1973). Ancak, Gini endeksi gibi rtalama ya da diğer ölçülerden sapmaya dayanan Dahl ın endeksi, Nagel in endeksi veya entrpi veya bilgi terisine dayanan değişim katsayısı cefficient f variatin, lgaritmik varyans lgarithmic variance, Theil endeksi veya nrmatif ssyal refah (fayda) mdellerine dayanan Atkinsn endeksi gibi çk sayıda ölçü de mevcuttur (Chakravarty, 1996; Dur and Esteban, 1998). Bu endeksler pek çk farklı knu ve disiplin için kullanılmaktadır. Eknmi disiplini için bölgesel verimlilikte, ücretlerde ve fert başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) daki eşitsizlikte (Çiftçi, ; Ezcurra and Pascual, 2007; Güven, 2007; Gezici, 2007; Ezcurra et al. 2007; Ezcurra and Rapun, 2006; Benit and Ezcurra, 2005; Ezcurra et al. 2005), tarımsal ürün verimliliğinde (Sadras and Bengivanni, 2004), beşeri sermaye ve eğitim eşitsizliğinde (Siew et al. ) ve sermaye stğu eşitsizliğinde (Lu, ) endekslerden 14

3 Türkiye de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Ssyal Fayda Düzeylerinin Atkinsn Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü yararlanılmaktadır. Yine varlık ve brçların dağılımları çerçevesinde finansta (Marks et al., 2005), cinsiyet ve etnik kökene dayanan mesleki ayrımcılık kapsamında ssyljide (Chakravarty and Silber, 2007), göç yğunluğundaki bzulma kapsamında demgrafide (Sweeney and Gldstein, 2005), milliyetçilik kapsamında siyasal partilerde (Jnes and Mainwaring, 2003) de kullanıldığı görülmektedir. Diğer kullanım yerleri arasında ise merkezileşme ölçüsü (Dawkins, 2006) ve işgücünün bölgesel dağılımı (Carlin and Chatteree, 2002; Heindenreich, 2003) larak şehir ve bölge planlamada, ülkelerarası enerji yğunluğundaki eşitsizliğin ölçülmesi (Alcantara and Dur, 2004) ile hava, su, tprak ve yeraltı sularının kirlenmesinde eyaletler arası eşitsizliğin ölçülmesi kapsamında (Millimet and Slttje, 2002) çevre biliminde de kullanılmaktadır. Hatta ABD beysbl ligindeki gizli tehlikelerin karşılaştırmalı dengesinin ölçülmesi (Utt and Frt, 2002) ve dikkat (Schmidt and Berri, ) çerçevesinde sprda, suçluların dağılımı çerçevesinde kriminljide (Oberwittler, 2004), test tekniği larak istatistikte (Jammalamadaka and Gria, 2004) ve parazit bylarının dağılım eşitsizliklerinin ölçülmesiyle parazit biliminde (Pulin and Latham, 2002) bile bu endekslerden yararlanıldığı dikkat çekmektedir. Endekslerin gösterge kabiliyetleri knusunda da tartışmalar mevcut lup bu çerçevede istatistiksel testler yapılmıştır. Örneğin Harvey (2005) Gini katsayısı ile Atkinsn endeksi arasında yüksek ilişkinin lduğunu savunurken karşı tez larak Garcia and Mlina (), en iyi göstergenin Atkinsn endeksi lduğunu savunmaktadır. Salas (1997) a göre de, standart refah (fayda) içerikli eşitsizlik endekslerinden birisi lan Atkinsn endeksinin perfrmansı sn derece tatminkârdır. Bu çalışmada eşitsizlik endeksleri içerisinden Atkinsn endeksi kullanmayı tercih edilmiştir. Çünkü ilk larak eşitsizlik ölçümü için etik uygulamaların mdern versiynuna 1970 te Anthny Atkinsn tarafından geliştirilen bu endeks öncülük etmektedir (Pedersen, 2004). İkinci larak Atkinsn endeks değeri, aynı fayda seviyesinin eşit dağılım durumuna göre luşan mevcut fayda kaybıyla bütünleştirildiğinde çk duyarlı bir yksulluk / yksunluk endeksi knumuna erişmektedir. Atkinsn çalışmasında rijinal ssyal refah (fayda) endeksi; i ile frmüle edilmektedir (Atkinsn, 1970). 1 ε y I = 1 i f ( yi ) μ 1 1 ε [1] Buna göre y geliri, μ rtalama geliri, ε ise farklı gelir seviyelerinde gelir transferine duyarlılık düzeyini ifade etmektedir. Üniversiteler arası eşitsizlik için Atkinsn endeksi ise; 1 1 Ω 1 P Ω n i S i 1 i S [2] A = ( Ω) S i= 1 P S eğer Ω 1 ile frmüle edilmektedir. Buna göre A( Ω ) endeksi, P i i üniversitesindeki rman fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin sayısını, P üniversitelerin rman fakültelerindeki rtalama öğretim üyesi sayısını tanımlamaktadır. S i üniversitesindeki rman fakültesinde öğrenim gören öğrenci sayısını ve S üniversitelerin rman fakülteleri başına düşen rtalama öğrenci sayısını tanımlamaktadır. Ω ise duyarlılık parametresidir. Araştırmacılar Ω duyarlılık parametresine verecekleri değerde özgürdürler ve genel de hesaplama klaylığı ve yüksek duyarlılığın lduğu gerekçesiyle 2 değerini vermektedirler (Öztürk, 2005). Bu parametre zenginden çk zengin lmayana fakirden çk fakir lmayana göre yeniden dağılımına mukayeseli duyarlılığı yansıtır. Daha i 15

4 M. Çiftçi Bartın Orman Fakültesi Dergisi yüksek Ω değeri, gelir dağılımı transferinin daha düşük lan arka kısmındakilerin duyarlılığının daha yüksek hissedilmesini sağlar (Spatz, 2006). Arka kısımda kalan fakirlerdeki yeniden dağıtım, zenginlere göre ölçeksel bazda daha düşük lacaktır. Bunu standartlaştırır. Ayrıca endeksle ssyal fayda düzeyine ulaşılmaktadır. Üniversiteler arası eşitsizlikten kaynaklanan ssyal fayda kaybını rahat şekilde tespit etmek mümkün lmaktadır. Hesaplanan Atkinsn değeri üniversiteler arasındaki eşit lmayan dağılımdan kaynaklanan ssyal fayda kaybını tanımlamaktadır. Buna göre örneğin Atkinsn endeks değeri 0.15 ise, üniversiteler arası eşit dağılım durumunda aynı ssyal faydanın [100*(1-Atkinsn)] %85 inden şimdiki düzeyde sağlanacağı anlamını taşımaktadır (Redigr et al., 2003). Dlayısıyla Atkinsn endeksi, diğer endekslerin aksine bilim adamları için net şekilde elde edilen ssyal fayda düzeyini ve üniversiteler arası eşitsizlikten kaynaklanan ssyal fayda kaybını hesaplama imkânını vermektedir. 3. BULGULAR Orman fakültelerinde sn yedi yıllık zaman dilimi içerisinde öğretim üye sayılarında çk ciddi artış sağlanabilmiştir öğretim yılında dkuz rman fakültesinde 63 ü prfesör, 43 ü dçent ve 49 u yardımcı dçent lmak üzere görev yapan tplam öğretim üyesi sayısı 155 kişi larak gerçekleşmiştir. Aradan geçen yedi yıllık zaman dilimi içerisinde rman fakültelerindeki öğretim üye arzında ciddi bir artış sağlanabilmiştir. Buna öğretim yılında dkuz rman fakültesinde 84 ü prfesör, 44 ü dçent ve 147 si yardımcı dçent lmak üzere görev yapan tplam öğretim üyesi sayısı 275 kişi larak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle prfesör sayısında %33,3 lük, dçent sayısında %2,3 lük, yardımcı dçent sayısında % 200 lük ve tplam öğretim üyesi sayısında ise % 77,5 lik bir artışın sağlandığı snucuyla karşılaşılmaktadır (Tabl 1). Tabl 1. Orman Fakültelerinde Öğretim Üyesi Sayıları ve Dönemsel Değişim Oranları ( ve öğretim yılları) Prfesör Dçent Yardımcı Dçent Orman Fakülteleri Artvin Bartın Çankırı Düzce İÜ K.Maraş Kastamnu KTÜ SDÜ Tüm fakülteler Öğretim üyesi sayısında yaşanan yüksek artış, ağırlıklı larak yardımcı dçentlik kadrsunda yer alan öğretim üyelerinde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır. Prfesörlük kadrsunda yer alan öğretim üyesi sayısında da %33,3 lük artışın yaşanmış lmasına karşılık dçentlik kadrsunda yer alan öğretim üyesi sayısında sadece 1 kişilik artışın yaşanması ldukça ilginçtir. Bunda dçentlik sınavında getirilen atıf endeksli dergi makalesi yayınlama kşullarının lmasının etkisi aranabilir. Kadrlara göre öğretim üyesi sayısında yaşanan artıştaki farklılaşma, fakülteler bazında da mevcuttur. Örneğin Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) Orman Fakültesi nde görevli prfesör sayısında yedi yıllık dönemde üç katlık artış yaşanırken, Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Orman Fakültesi nde görevli prfesör sayısında %20 lik azalma söz knusu labilmiştir. Keza Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Orman Fakültesi nde görevli dçent sayısında üç katlık artış yaşanmışken, Düzce Orman Fakültesi nde görevli dçent sayısında % 66,6 lık azalma yaşanabilmiştir. Benzer dengesiz değişim yardımcı dçentlik kadrsundaki öğretim 16

5 Türkiye de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Ssyal Fayda Düzeylerinin Atkinsn Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü üyeleri açısından çk daha şiddetli şekilde gerçekleşmiştir. Dlayısıyla öğretim üyesi sayısında yaşanan değişimler açısından fakülteler arasında dengesizliği arttırıcı yönde bir değişimin mevcut lduğunu gözlemlemek mümkündür (Bkz. Tabl 1). Söz knusu yedi yıllık zaman dilimi içerisinde sadece öğretim üyesi sayısında artış yaşanmamış, aynı zamanda öğrenci sayısında da çk ciddi artışların yaşanması söz knusu lmuştur. öğretim yılında Türkiye bütününde 155 öğretim üyesine karşılık 3862 öğrenci mevcutken, öğretim yılında 275 larak gerçekleşen öğretim üyesine karşılık öğrenci sayısı 5273 e yükselmiştir. Öğrenci sayısında yaşanan %36,5 lik artışa karşılık öğretim üyesi sayısında %77,4 lük artışın yaşanması, Türkiye genelindeki rmancılık eğitiminde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında ciddi bir düşüşün yaşanmış lmasına işaret etmektedir. Nitekim öğretim yılında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 24,9 kişiyken bu sayı öğretim yılında 19,2 kişiye inmiştir (Tabl 2). Tabl 2. Orman Fakültelerinde Öğretim Üye ve Öğrenci Tplamları, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayıları ve Dönemsel Değişim Oranları ( ve öğretim yılları) Tplam Öğretim Üyesi Sayısı Öğrenci sayısı Ö.Üyesi/Öğrenci Orman Fakülteleri Artvin Bartın Çankırı Düzce İÜ K.Maraş Kastamnu KTÜ SDÜ Tüm fakülteler Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında Türkiye bütünü için ciddi bir iyileşmenin yaşandığı gözlemlenmekte ise de fakülteler bazında bu iyileşmenin aynı düzeyde hissedilemediğini savunmak mümkündür. Nitekim Türkiye bütününün aksine Kastamnu Üniversitesi Orman Fakültesi nde öğretim üyesi sayısında bir değişikliğin lmamasına karşılık öğrenci sayısında % 70,7 lik bir artışın yaşanmış lması, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında öğretim yılı için 11,5 kişilik düzeyin 19,6 kişiye yükselmesini beraberinde getirmiştir. Dlayısıyla rmancılık eğitiminde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında rman fakülteleri arasındaki dengesizliği giderici yönde iyileşmenin sağlanamamış lması söz knusudur. Diğer bir deyişle öğrenci sayısına göre daha süratli arttırılan öğretim üyesi sayısının, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının yüksek lduğu yerlerde ülke rtalamasının üstünde arttırılması yönünde bir gelişim sağlanamamıştır. Ülkemizdeki rmancılık eğitiminde yaşanan bu dengesizliğin ne şekilde gerçekleştiğini ve rman fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğretim üyelerinden sağladıkları ssyal fayda düzeylerinin ne düzeyde gerçekleştiğini tespit etmek için Atkinsn eşitsizlik endeksi yaklaşımından yararlanılmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen uygulamalar ve neticeleri ise sırasıyla şu şekildedir: İlk larak iki öğretim yılında öğretim üyelerinden öğrenci tplamının sağladığı ssyal fayda düzeylerini tespit etmek için Atkinsn eşitsizlik endekslerinin hesaplanmasıyla analize başlanmıştır. Elde edilen bulgular, öğretim yılına göre öğretim yılında akademik persnelden dçent ve yardımcı dçentlerin üniversitelere öğrenci mevcutlarına göre dağıtımlarında ciddi bir bzulmanın yaşandığına işaret etmektedir. Prfesör kadrlarının dağıtımındaysa iyileşme yaşanmıştır (Tabl 3). 17

6 M. Çiftçi Bartın Orman Fakültesi Dergisi Tabl 3. Atkinsn endeks değerleri ve Ssyal fayda düzeyleri ( ve öğretim yılları) Öğretim Üyeleri Atkinsn Endeksi Ssyal Atkinsn Fayda % N* Endeksi Ssyal Fayda % N* Prfesör Dçent Yardımcı Dçent Öğretim Üyeleri Tplamı * Hesaplamalarda kullanılan fakülte sayısı Orman fakültelerinde görevli akademik persnelin öğrenci mevcutlarına göre üniversiteler arasındaki dağıtımlarında yaşanan dengesizlik, prfesörlük kadrsundaki akademik persnel için öğretim yılında 63 lan kadr mevcudunun öğrenciler cephesinden Atkinsn eşitsizlik yaklaşımına göre 40 kişi larak hissedilmesine yl açmıştır. öğretim yılında kayıp miktarı 13 kişi düzeyindedir. öğretim yılında ise ciddi bir düzelmeyle 84 kişiye yükselmiş lan prfesörlük kadrsu, öğrenciler tarafından 17 kişilik kayıpla 67 kişilik kadr düzeyinde hissedilmiştir. Dçentlik kadrsundaki akademik persnel için ise öğretim yılı için 43 lan kadr mevcudunun öğrenciler cephesinden Atkinsn eşitsizlik yaklaşımına göre mutlak (tam eşitlikçi durum) duyarlılık düzeyinde hissedilmiş, öğretim yılına gelindiğindeyse sadece 44 kişiye yükselen kadr adeti öğrenciler tarafından 33 kişilik kadr nispetinde hissedilmiştir. Yaşanan kayıpsa bir önceki dönemin aksine 11 kişiye yükselmiştir. Yardımcı dçentlik kadrsundaki akademik persnelden öğrencilerin sağladığı ssyal fayda düzeyleri incelendiğinde ise, özellikle öğretim yılı için diğer iki öğretim üyeliği kadrsundaki düzeyin aksine çk ciddi seviyede bzulmanın yaşandığı görülmektedir. öğretim yılında sayıları 49 larak gerçekleşen yardımcı dçentlerin öğrenci mevcutlarıyla uyumsuz dağıtılmaları snucunda bu kadrdaki öğretim üyelerinden, 35 kişilik öğrenci sayısıyla dğru rantılı dağıtılan yardımcı dçent kadrsu mevcudu kadar öğrencilere ssyal fayda sağlanmış lup kayıp sayısı 14 kişidir. Bir snraki analiz dönemi lan öğretim yılına bakıldığındaysa, dengesizlikten kaynaklanan ssyal fayda kaybı daha da yükselerek 89 yardımcı dçentten sağlanan fayda ya da hissedilen öğrenci sayısıyla tam dengeli dağıtılmış 58 yardımcı dçent sayısı kadar gerçekleşebilmiştir. Kayıpsa 31 kişiye ulaşmaktadır (Tabl 4). Tabl 4. Gerçekleşen ve hissedilen öğretim üyesi miktarları ( ve öğretim yılları) Öğretim Üyeleri Ham miktar Ssyal Yap. Hesaplanan Ham Ssyal Yap. Fayda % miktar kayıp miktar Fayda % miktar Hesaplanan kayıp Prfesör Dçent Yardımcı Dçent Öğretim Üyeleri Tplamı Bir snraki aşamada, hesaplanan ssyal fayda düzeylerine göre düzeltilmiş akademik persnel sayılarına dayanarak akademik persnel başına düşen öğrenci sayısının hesaplanarak analiz edilmesi ylu takip edilmiştir. Atkinsn yaklaşımıyla düzeltme yapılmadan önce, öğretim yılında 3,862 öğrencinin öğretimini gerçekleştiren 63 prfesör, 433 dçent, 49 yardımcı dçent varken; öğretim yılında 5,273 öğrencinin 18

7 Türkiye de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Ssyal Fayda Düzeylerinin Atkinsn Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü öğretimini gerçekleştiren prfesör sayısı 84 e, dçent sayısı 44 e yardımcı dçent sayısı ise 147 ye çıkmış lup, öğretim üyeleri başına düşen öğrenci sayılarında ciddi bir iyileşmenin yaşandığı görülmektedir. Bu çerçevede öğretim yılında prfesör başına düşen öğrenci sayısı 61.3; dçent başına düşen öğrenci sayısı 89.8; yardımcı dçent başına düşen öğrenci sayısı 78.8 iken; öğretim yılında bu miktarlar aynı sırayla 62.8; 120; 35.9 larak gerçekleşmiştir. Halbuki Atkinsn yaklaşımının hareket nktası lan öğrenci sayısına göre daha çk akademik persnelin bulunduğu üniversitelerde ilave akademik persnelin, öğrenci mevcuduna göre daha az sayıda akademik persneli bulunan üniversitelerde öğrenciler için sağlayacağı ssyal faydanın daha düşük lacağı prensibine göre düzeltme yapılarak üniversitelerdeki rman fakültelerinde öğrenim gören öğrenci sayısıyla dengesiz biçimde akademik persnelin dağıtılmasından kaynaklanan ssyal fayda kaybı hesaba katıldığında, söz knusu iyileşmenin dçentler için ciddi bzulmaya dönüştüğü snucuyla karşılaşılmaktadır. Bu çerçevede düzeltilmiş hissedilen akademik persnel miktarı esas alındığında, öğretim yılında prfesör başına düşen öğrenci sayısı 97,4; dçent başına düşen öğrenci sayısı 89,9; yardımcı dçent başına düşen öğrenci sayısı 111,5 iken; öğretim yılında bu miktarlar aynı sırayla 78,3; 160,2; 59,2 larak gerçekleşmiştir (Tabl 5). Tabl 5. Gerçekleşen ve hissedilen öğretim üyesi başına düşen öğrenci miktarları ( ve öğretim yılları) Öğretim Üyeleri Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Ham miktar Ham ran Duyarlı ran Ham miktar Ham ran Duyarlı ran Prfesör Dçent Yardımcı Dçent Öğretim Üyeleri Tplamı Öğretim üyesi arzında yaşanan artış ciddi byutlara ulaşmıştır. Sadece yedi yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde prfesör kadrsunda görevli akademik persnel sayısında %33,3 e varan artış yaşanmış, bu artış yardımcı dçent kadrsunda 3 katı aşmış, dçent kadrsunda ise %2 ile sınırlı kalmıştır. Aynı dönemde öğrenci sayısında ise %36,5 düzeyindedir. Akademik persnelin öğrenci sayısıyla dengeli dağıtılmamasından kaynaklanan öğrencilerin ssyal fayda kaybından dlayı, özellikle dçentlik kadrsundaki akademik persnelden sağlanan fayda düzeyindeki bzulma sebebiyle dçent başına düşen öğrenci sayısının 160 kişilik düzeyi aşması gibi gelişmelerinse kabul edilmesi ldukça güçtür. 4. TARTIŞMA ve SONUÇ Günümüz bilgi çağında, beşeri sermayenin önemi önceki dönemlere göre ldukça stratejik knuma erişmiştir. Bilginin önemi artmış, bilim ve teknljideki gelişmeler takip edilmesi giderek güçleşen karmaşıklığa erişmektedir. Eknmide de büyük dönüşümler gerçekleşmiş, geçmişin kitlesel ölçekte standart tek tip ürün üreten ve çalışanlara tek tip görevler yükleyen Frdist üretim tarzı, yerini yavaş yavaş emeğin daha yaratıcı ve niteliksel larak yüksek standartlara ulaşmasının gerektiği daha esnek ve yüksek bilgi ve teknlji kullanımını zrunlu kılan esnek üretim tarzlarına (esnek uzmanlaşma, yalın üretim gibi) bırakmasına yl açmıştır. Böylesi bir dönüşüm, bir üretim unsuru knumundaki emeğe daha yüksek önem atfedilmesine yl açmaktadır. Günümüzde emeğin niteliği çğu alanda, yaşanmakta lan sert uluslar arası rekabet kşullarında işletmelerin ve makr byutta da ülkelerin rekabet gücünde sn derece belirleyici knuma erişmektedir. Bu kadar stratejik knuma erişen ve beşeri sermaye larak literatürde tanımlanan emeğin niteliksel gelişiminde en önemli etkiye sahip kurumlardan birisini de yükseköğretim kurumları luşturmaktadır. Yaşanan dönüşüm, yükseköğretimin önemini her geçen gün daha da arttırmakta lup, yükseköğrenim mezunu emeğe lan talebin de yükselmesine yl açmaktadır. Geçmişte rtakul ilköğretim ikinci kısım veya lise mezunlarının tercih edildiği pek çk pzisyn için günümüzde yükseköğrenim mezunu lma ön kşulu 19

8 M. Çiftçi Bartın Orman Fakültesi Dergisi getirilmektedir. Buna banka-sigrta şirketlerinde memurluk pzisynlarına girişten emniyet genel müdürlüğünde plis memurluğuna kabule kadar çk geniş alandan sayısız örnek bulmak mümkündür. Neticede ihtiyaç duyulan emeğin niteliği, ürün çeşitlenmesi ve üretimde teknlji kullanımında gelinen nkta karşısında yükselmek zrunda kalmaktadır. Yaşanan dönüşümü rman endüstrisi açısından smutlaştırmak gerekirse, birkaç n yıl öncesine göre hammaddesi ağaç lan ve ağaç türü ile ağaç kalitesine göre kendi içerisinde sınıflara ayrılan temel yer döşeme malzemelerinden birisi knumundaki parke örnek verilebilir. Bugün atık kağıtların preslenmesiyle elde edilen laminant parkeden, ağaç kaplama ile elde edilen lamine parkeye kadar çk farklı versiynlar yaratılmıştır. Bu ürünlerin luşumunda kullanılan kimyasallara, kullanılan ağaç ya da türevi hammaddelere kadar çk sayıda çeşitlendirilmenin yapıldığı da bilinmektedir. Geçmişte ağaç türü ile kalitesine dayanan çeşitlendirme, bugün için çk daha karmaşıklaşmış knumdadır. Böylesi bir üretim dönüşümünde, uygun makine temini ve makine kullanımı için kısa süreli firma içi eğitimle peratörleri yetiştirmenin mümkün lduğu geçmiş dönemlere göre üretimde kullanılacak işgücünün niteliği de ayrıca önem kazanmış knumdadır. Kullanılacak kimyasalların ranları, kanserjen etkide bulunma ihtimalleri veya ihtimal düzeyleri, belirlenmiş uluslar arası standartların üretimde tutturulup-tutturulamadığının üretim byunca denetimi gibi yeni yükümlülüklerle işletmeler karşı karşıya kalmıştır. İşte bu denli karmaşıklaşan bir üretim süreci içerisinde rman endüstri mühendislerine duyulacak ihtiyaç da dğal larak artacaktır. Çünkü artık rman endüstri mühendisi sadece ağaç tür kalitesine göre fabrikaya girdi larak alınan tmruğun ya da çıktı larak elde edilen parkenin genel denetimini yapmakla sınırlı kalmayacak, üretimin her aşamasını denetleyen ve idare eden sn derece kmplike hale gelmiş fnksiynel bir knumda istihdam edilmek zrunda kalınacaktır. Bu da hem istihdam edilecek işgücü içerisinde niceliksel larak daha çk rman endüstri mühendisinin payını arttıracak, hem de görev tanımındaki değişiklik sebebiyle daha birikimli lması ihtiyacını dğuracaktır. Dlayısıyla da verilen örnek çerçevesinde parke üretimi yapan işletmeler kısıtında rman endüstri mühendisliğinde öğrenim göreceklerin hem sayısal larak hem de nitelik açısından önümüzdeki yıllar içerisinde pzitif yönde değişiminin yaşanmasını beklemek yanlış lmayacaktır. Ormancılık eğitimiyle bağlantılı larak bir başka örnek larak peyzaj mimarlığının kritize edilmesi mümkündür. Peyzaj mimarlarına lan talepteki değişim, rman endüstri mühendislerine lan talepteki değişimden büyük ölçüde farklı labilir. Çünkü rman endüstri mühendislerine lan talepte rman endüstrisi alanındaki üretim yapısında yaşanan karmaşıklaşma varken, peyzaj mimarlarında tasarım ve tüketici talebindeki farklılaşma (özellikle de tüketici tatmin sınırlarının hiç lmadığı kadar genişlemesi tatmin srununun aşırılaşması) çerçevesinde luşan ilave hizmet sunma ihtiyacı daha etkili labilmektedir. Üst gelir grubuna yönelik luşturulan çeşitli knut prjelerinde ya da park-bahçe eksenli kentsel tasarımlarda iklime dayanan uyumsuzluğa karşılık çeşitli ağaçların kullanımı ve yeni alanlara adaptasynu knularında ilave çalışmaları zrunlu kılabilmektedir. İstanbul un çeşitli nktalarına, sahil şeritlerine ya da skaklara dikilen palmiye ağaçları buna örnek verilebilir. Bu sebeple de söz knusu hizmet geçmişe göre sn derece farklılaşmıştır. Geçmişte bahçıvanlık mesleğini icra eden ve genelde knuyla ilgili larak ciddi bir örgün eğitim almamış çalışanlar yerine, peyzaj mimarlarına ihtiyacın artacağını beklemek yanlış lmayacaktır. Neticede sunulacak hizmetin hem kapsamı hem de kalitesinde ciddi değişimler lmuştur ve yeni tüketici talebini karşılamada geleneksel bahçıvanlık mesleğinin yeterli lması ldukça güçtür. Bahçıvanlık mesleğinin yeni tüketici talebini karşılamasından ziyade, peyzaj mimarlarının tasarım-bakım-denetim görevleri esnasında ve çğu kez de geçici nitelikli yevmiyeli yardımcı hizmetli larak işlevlerini sürdürmeleri kuvvetle muhtemeldir. Dlayısıyla da tüketici talebindeki değişim ve yeni talebin karşılanmasındaki teknik güçlükler, dünün dünyasına göre günümüz dünyasında peyzaj mimarlığında öğrenim göreceklerin hem sayısal larak hem de nitelik açısından önümüzdeki yıllar içerisinde pzitif yönde değişiminin yaşanmasını destekler niteliktedir. Ormancılık eğitiminin ağırlıklı unsuru knumunda yer alan rman mühendisliği eğitimi açısından da gelecekte yaşanacakların rman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı eğitimleriyle paralellik arz edeceğini beklemek yerinde lacaktır. Yangın ve diğer afetlerle rman vasfını kaybeden eski rman alanlarına yönelik vasıf kazandırıcı yeni ağaç dikim çalışmaları, eski maden alanlarının rman alanına dönüştürülmesi çalışmaları, rman ve kruların bakım ve geliştirilme çalışmaları, rman alanlarını tahrip edici kent kaynaklı tehlikelerin bertarafı, rman içi hayvan varlıklarının (yaban hayatı) krunması gibi sn derece geniş alana yayılan faaliyetlerin sevk ve idaresi ile aktif larak uygulamalara katılma dnanımını rman mühendisliği eğitimi almamış kişilerin günümüzde gerçekleştirebilmeleri ldukça güçtür. Dlayısıyla da tıpkı peyzaj mimarlığı ve rman endüstri 20

9 Türkiye de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Ssyal Fayda Düzeylerinin Atkinsn Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü mühendisliği eğitiminde lması beklendiği gibi, dünün dünyasına göre günümüz dünyasında rman mühendisliğinde öğrenim göreceklerin hem sayısal larak hem de nitelik açısından önümüzdeki yıllar içerisinde pzitif yönde değişiminin yaşanmasını beklemek yanlış lmayacaktır. Özetlemek gerekirse, günümüzde bilgi ve teknljide yaşanmakta lan hızlı gelişim karşısında yükseköğretimin beşeri sermaye yaratımındaki stratejik önemi de giderek artmaktadır. Yükseköğretimde ise kalite arttırıcı plitikalrın uygulanmasının ayrı bir önemi mevcuttur. Literatürde eğitim kalitesiyle ilgili çalışmalarda birinci-ikinci-üçüncü eğitim aşamalarının (ilköğretim rtaöğretim yükseköğretim) hepsinde öğrenci / öğretici ranları kullanılmakta lup (Siew et al., ) bu ran en yaygın eğitim kalitesi göstergesi knumuna erişmiştir (Agénr, 2005). Dlayısıyla da yükseköğretim aşaması için eğitim kalitesini arttırıcı unsurların başında, akademik persnel gelmektedir. Akademik persnelin yükseköğretim sürecinde öğrencilerin niteliksel gelişimlerini desteklemesinde ise iki önemli unsur mevcuttur: Niteliksel ve niceliksel artış. Niteliksel artışın tespiti çk klay değildir. Daha çk akademik persnelin yaptığı yayınlar, aldığı patentler, yönettiği lisansüstü tezleri ölçüm için referans alınabilir. Ancak bu niteliksel özelliklerin belirli bir asgari düzeyi sağlaması da çğu kez yeterli labilmektedir. Çünkü yükseköğretimin bu ilk aşamasında daha çk öğrencinin mesleki bilgi birikimini edinmesi ilk hedeftir. Uzmanlıksa ancak mezuniyet snrasında yapılan ilave lisansüstü öğrenimle mümkün labilmektedir. Ayrıca rman mühendisliği gibi bir alanda öğretim üyeliğine yükselme ve ilerleme de ldukça yüksek standartları zaten gerektirmektedir. Örneğin dçentlik sınavında atıf endekslerinde taranan dergilerde yayın verme şartı sürmektedir. Dlayısıyla özellikle de zaten yüksek standartları tutturmanın yükselmede zrunlu lduğu rman mühendisliği alanında akademik persnel sayısını arttırmak temel plitika lmalıdır. Ancak bu sayede öğretim üyesi öğrencilerine daha geniş zaman ayırabilecek, böylece de öğrencilerin mesleki birikimlerini sağlamada daha etkili katkı sağlayabilecektir. Karşılaştırma yapılan iki dönem arasında geçen yedi yıllık zaman dilimi içerisinde ülkemizde rman mühendisliği öğretiminde akademik persnel arzında sağlanan yüksek artış umut vaat edicidir. Ancak sadece akademik persnel arzını arttırmak yeterli değildir. Aynı zamanda artışı, fakültelerdeki öğrenci mevcutlarıyla dengeli şekilde dağıtarak arttırmak gereklidir. Bu açıdan bakıldığındaysa akademik persnel arzında sağlanan artışın, öğrenciler açısından yeterince yüksek ssyal fayda sağlayabilecek düzeyde dengeli dağıtılmadığı özellikle de dçentlik kadrları için dikkat çekmektedir. Bu da öğrencilerin öğretim üyelerinden elde ettikleri ssyal fayda düzeyinin düşmesine yl açmaktadır. Öğretim üyelerinin öğrenci sayılarıyla daha dengeli dağıtılmasına ihtiyaç vardır. Dengeli dağılımın sağlanabilmesinde, Yükseköğretim Kurulu nun sn kararı dğrultusunda luşturulacak öğretim üyelerinin üniversiteler arası rtasynu bir yldur. Ancak srunun çözümünde geçici katkı sağlama imkânı bulunmaktadır. Söz knusu srunun temelde çözümünde, öğretim üyesi açığı bulunan rman fakültelerinde istihdam edilmek üzere yurt içi ve yurt dışı uzmanlık eğitimi uygulamalarının yaygınlaştırılması daha yüksek düzeyde yarar sağlayabilir. Ayrıca akademik yükselmelerde gerekli lan yayın üretimlerinde öğretim üyelerinin eser hazırlama süreçlerinde gerek labratuar ve diğer akademik araştırma maliyetlerinin karşılanması, gerekse de eserlerin yayın kuruluşlarına gönderilmeleri öncesinde deneyimli akademisyen gruplarınca incelenmesi ve bu sayede eserlerin geliştirilmeleri için öneri ve desteklerin sağlanması da yararlı labilir. KAYNAKLAR Agénr P.R The macrecnmics f pverty reductin. The Manchester Schl 73 (4) Special Issue, Alcantara V. and Dur J. A Inequality f energy intensities acrss OECD cuntries: a nte. Energy Plicy 32, Atkinsn A. B On the Measurement f Inequality. Jurnal f Ecnmic Thery 2, Benit J. M. and Ezcurra R Spatial Disparities in Prductivity and Industry Mix: The Case f the Eurpean Regins. Eurpean Urban and Reginal Studies 12,

10 M. Çiftçi Bartın Orman Fakültesi Dergisi Carlin G. and Chatterjee S Emplyment Decncentratin: A New Perspective f America s Pstwar Urban Evlutin. Jurnal f Reginal Science 42 (2), Chakravarty S A Measurement f Spatial Disparity: The Case f Incme Inequality. Urban Studies. 33 (9), Chakravarty S.R. and Silber J A generalized index f emplyment segregatin. Mathematical Scial Sciences 53, Çiftçi M.. Ülkelerarası Küresel Eşitsizlikte Uzun Dönemli Bzulma (1950 ). The Jurnal f Internatinal Scial Research 1 (5), Dawkins C The Spatial Pattern f Black White Segregatin in US Metrplitan Areas: An Explratry Analysis. Urban Studies 43 (11), Dur J. A. and Esteban J Factr decmpsitin f crss-cuntry incme inequality, Ecnmics Letters 60, Ezcurra R, Gil C. Pascual P. and Rapún M Inequality, Plarisatin and Reginal Mbility in the Eurpean Unin. Urban Studies 42 (7), Ezcurra R. and Pascual P Reginal Plarisatin and Natinal Develpment in the Eurpean Unin. Urban Studies 44 (1), Ezcurra R. and Rapún M Reginal Disparities and Natinal Develpment Revisited: The Case f Western Eurpe. Eurpean Urban and Reginal Studies 13 (4), Ezcurra R. Pascual P. and Rapun M Spatial Inequality in Prductivity in the Eurpean Unin: Sectral and Reginal Factrs. Internatinal Reginal Science Review 30 (4), Fedrv L Reginal Inequality and Reginal Plarizatin in Russia, Wrld Develpment 30 (3), García I. and Mlina J. A.. The Effects f Regin n the Welfare and Mnetary Incme f Spanish Families. Urban Studies 38 (13), Gezici F Türkiye nin Bölgelerarası Gelişmişlik Farkları ve Bölgesel Plitikalarının Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı, 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kngresi, Bölge Bilim Türk Milli Kmitesi, İTÜ, DPT, İstanbul. Güven A The Rle f Incentive Plicy n Incme Inequality between Turkish Prvinces: A Decmpsitin Analysis. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 14, Harvey J A nte n the natural rate f subjective inequality hypthesis and the apprximate relatinship between the Gini cefficient and the Atkinsn index. Jurnal f Public Ecnmics 89, Heindenreich M Reginal Inequalities in the Enlarged Eurpe. Jurnal f Eurpean Scial Plicy 13, Jammalamadaka S. R. and Gria M. N A test f gdness - f - t based n Gini s index f spacings. Statistics & Prbability Letters 68, Jnes M. P. and Mainwaring S The Natinalizatin f Parties and Party Systems An Empirical Measure and an Applicatin t the Americas. Party Plitics 9 (2), Lu D.. China s Reginal Incme Disparity - An Alternative Way t think f the Surces and Causes. Ecnmics f Transitin 16 (1), Marks G. N, Headey B. and Wden M Husehld Wealth in Australia: Its Cmpnents, Distributin and Crrelates. Jurnal f Scilgy 41 (1), Millimet D. M. and Slttje D Envirnmental Cmpliance Csts and the Distributin f Emissins in the U.S. Jurnal f Reginal Science 42 (1), Mran T. P On the Theretical and Methdlgical Cntext f Crss-Natinal Inequality Data. Internatinal Scilgy 18 (2), Oberwittler D. Disrganizatin Juvenile Offending: The Rle f Subcultural Values and Scial A Multilevel Analysis f Neighburhd Cntextual Effects n Serius. Eurpean Jurnal f Criminlgy, 2004, 1 (2): ÖSYM. Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı, Ankara. ÖSYM. Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri Kitabı, Ankara. Öztürk L Bölgelerarası Gelir Eşitsizliği: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması na (İBBS) Göre Eşitsizlik İndeksleri İle Bir Analiz, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 10, Pedersen A. W Measurement Inequality as Relative Deprivatin: A Scilgical Apprach t Inequality. Acta Scilgica 47,

11 Türkiye de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Ssyal Fayda Düzeylerinin Atkinsn Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü. Pulin R. and Latham A. D. M Inequalities in size and intensitydependent grwth in a mermithid nematde parasitic in beach hppers. Jurnal f Helminthlgy 76, Ravallin M.. Grwth, Inequality and Pverty: Lking Beynd the Averages, Wrld Bank Plicy Research Wrking Paper, N. 2558, Washingtn, D.C. Regidr E, Calle M. E, Navarr P. and Dminguez V Trends in the Assciatin between Average Incme, Pverty and Incme Inequality and Life Expectancy in Spain. Scial Science & Medicine 56, Sadras V. and Bngivanni R Use f Lrenz curves and Gini cefficients t assess yield inequality within paddcks. Field Crps Research 90, Salas R Welfare-cnsistent inequality indices in changing ppulatins: The marginal ppulatin replicatin axim A nte. Jurnal f Public Ecnmics 67, Schmidt M. B. and Berri D. J. Cmpetitive Balance and Attendance: The Case f Majr League Baseball. Jurnal f Sprts Ecnmics,, 2 (2): Sen A. K On Ecnmic Inequality, Oxfrd University Press, Oxfrd, etc. Siew A, Lim K. and Tang K. K.. Human Capital Inequality and the Kuznets Curve. The Develping Ecnmies XLVI-1, Siew A. Lim K. and Kitang K.. A human capital inequality and the Kuznets curve. The Develping Ecnmies, XLVI-1, Spatz J Pverty and Inequality in the Era f Structural Refrms: The Case f Blivia, Springer Verlag. Berlin. Sweeney S. H. and Gldstein H Accunting fr migratin in reginal ccupatinal emplyment prjectins. The Annals f Reginal Science 39, Utt J. and Frt R Pitfalls t Measuring Cmpetitive Balance with Gini Cefficients. Jurnal f Sprts Ecnmics 3 (4),

37 (2), 89-96, 2011 37 (2), 89-96, 2011

37 (2), 89-96, 2011 37 (2), 89-96, 2011 İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. İstanbul Üniv. 37 (2), 89-96, 2011 37 (2), 89-96, 2011 Araştırma Makalesi Research Article Türkiye de Veteriner Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden

Detaylı

Murat Çiftçi. İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, Beyazıd / İstanbul, Türkiye E-mail: muratciftci77@hotmail.com

Murat Çiftçi. İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, Beyazıd / İstanbul, Türkiye E-mail: muratciftci77@hotmail.com E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 2: 95-100 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Türkiye de Su Ürünleri Fakültelerindeki

Detaylı

1-4 December 2011 LEVEL OF REAL AND POTENTIAL TOURISM REVENIEW IN TURKEY FROM 2006 TO 2010

1-4 December 2011 LEVEL OF REAL AND POTENTIAL TOURISM REVENIEW IN TURKEY FROM 2006 TO 2010 1-4 December 2011 Ayhan Gençler 1, Recep Seymen 2, Murat Çiftçi 3 LEVEL OF REAL AND POTENTIAL TOURISM REVENIEW IN TURKEY FROM 2006 TO 2010 Abstract The aim of this study was to investigate level of social

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010

Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 İç göçte GSYİH bileşenleri olarak çekici faktör kademelenmesi: Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksiyle 1995 2000 dönemi için bir istatistiksel uygulama Murat Çiftçi* Özet Bu çalışma,

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ UĞUR BURÇ YILDIZ Temmuz 2008 1 ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ ( AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS) ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHİ Atina

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü

1Ç16 Finansal Sonuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Finansal Snuçları Bankacılık Sektörü 1Ç16 Net Kar Beklenti ve Gerçekleşmeler Mn TL 1Ç16 4Ç15 Çeyreksel % 1Ç15 Yıllık % Kaynak: VKY Araştırma ve Strateji, BDDK, Research Turkey, Banka Finansalları

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 1-9 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

GLOBALLEŞME İNDEKSİ: TÜRKİYE VE AB

GLOBALLEŞME İNDEKSİ: TÜRKİYE VE AB LU. işletme Fakültesi işletme Dergisi Nisan 27 C:36 Sayırl Sayfa: 27-43 GLBALLEŞME İNDEKSİ: TÜRKİYE VE AB Dç. Dr. rhan ÇBAN Nevşehir İİBF, Erciyes Üniversitesi, cbantateunev,edu.tr Dç. Dr. Şevki ÖZGENER

Detaylı

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014 Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağusts 2014 Özellikle küresel pazara yönelik faaliyetlerin karşılaştırmalı değerlendirmelerini anlamlı ve

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017

SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Bölümü Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017 SDÜ ORMAN FAKÜLTESİ 2017-2018 Güz Yarıyılı Yönlendirme (Oryantasyon) Programı 20/09/2017 Süleyman Demirel Üniversitesi (1992) sdu.edu.tr Lisans eğitimi veren 19 fakülte 4 yüksekokul 1 devlet konservatuvarı

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ)

ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ) güz 1999 ÖĞRETİMÜYELERİNİNPEDAGOJİK FORMASYON GEREKSİNİMLERİ) Prf.Dr.Hüseyin KORKUT Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bu çalışmada öğretim üyesinin etkili öğretim sağlayabilmesi için frmal pedagji

Detaylı

Ġtalya BaĢbakanı Berlusconi ülkesinde borç krizinin çözümüne yönelik olarak atılacak adımları açıkladı. Buna göre:

Ġtalya BaĢbakanı Berlusconi ülkesinde borç krizinin çözümüne yönelik olarak atılacak adımları açıkladı. Buna göre: Günün Önemli Haberleri Amerika da açıklanan 3. çeyrek büyüme ranı yıllık bazda beklentiler dahilinde %2.5 larak açıklandı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da yine beklentiler dahilinde 403 bin larak

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ Kuruluş tarihi : 4 Ekim 2012 Kurucu üye sayısı: 7 Resmi faaliyetlere başlama tarihi: 14 Kasım 2012 Dernek merkezi : Ayazağa (Ocak 2013

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. YILLIK BEYANA TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI A. Yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirleri 2012 takvim yılında elde edilen yıllık beyana tabi menkul sermaye gelirlerinin 25.000,00

Detaylı

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI Birsen DURKAYA*, Ali DURKAYA* *Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, BARTIN ÖZET Türkiye de bu güne kadar düzenlenmiş ağırlık tabllarının

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

"Sivil Havacılık Komisyonu"na Öneriler

Sivil Havacılık Komisyonuna Öneriler 1 Nasıl? 2 3 "Sivil Havacılık Kmisynu"na Öneriler Önerileri Kaynağı: "ihtiyaç" ile değişim/gelişim düşüncesi luşur gelişir, ancak dğru "ihtiyaç" ile ilişkilendirilmiş değişim/gelişim in sürdürülebilirliği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2010-2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2017 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇERİK SAYFA NUMARASI Açıklamalar 2 Sınav

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU MERSİN İLİ, MUT İLÇESİ ve KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ MUT RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANKARA 2013 1. PLANLAMA ve ENERJİ PLANLAMASI 1.1. Planlama Gelişimi ve Planlamanın

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev.18. 02/01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi

Detaylı

Đsveç. Temel Göstergeler Anayasal Monarşi

Đsveç. Temel Göstergeler Anayasal Monarşi Đsveç Temel Göstergeler 1990 1995 2000 2005 2006 Yönetim Şekli Anayasal Mnarşi Nüfus (OECD MSTI (2007/2)) 8.559.000 8.827.000 8.872.000 9.030.000 9.081.000 GSYĐH (milyn cari SAGP $, OECD MSTI (2007/2))

Detaylı

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları

MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları MKT Risk Yönetimi Genel Uygulama Esasları Merkezi Karşı Taraf (MKT) mevzuatının Takasbank iş birimleri tarafından tatbikine ilişkin genel uygulama esasları Takasbank Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

2008 Küresel Kalkınma Fikirleri Hibe Yardımı Yarışması Tarım Sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma KF2008 YARIŞMA İLKELERİ

2008 Küresel Kalkınma Fikirleri Hibe Yardımı Yarışması Tarım Sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma KF2008 YARIŞMA İLKELERİ GİRİŞ KF2008 YARIŞMA İLKELERİ Kalkınma Fikirleri (KF), Dünya Bankası tarafından yönetilen rekabete açık bir hibe yardımı prgramıdır. Ayrıca, ilerleme ptansiyeli bulunan yenilikçi ve başlangıç safhasındaki

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II

SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II İçindekiler SÜREÇ İYİLEŞTİRME-II... 1 1. SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ... 1 1.1. Sadeleştirme... 1 1.2. Katma Değer Analizi... 2 1.3. Bşluk ve Kpuklukları Giderme... 2 2. SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN BİR METODOLOJİ...

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru 09.05. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ocak, 2014 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2014 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yatırım Fonu" tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı

Yatırım Fonu tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan. 3. /. b/. l '... tarih ve. Ç.^3İ'... sayılı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Brçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fnu Tanıtım Frmu Değişikliği "AIIianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı