DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERNEKLER YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir"

Transkript

1 DERNEKLER YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Dernekler Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tefsir Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; Ağ Bu Yasa amaçları bakımından farklı olarak kurulan derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan üstkuruluşu anlatır. Bakanlık, İçişleriyle görevli bakanlığı anlatır. Çocuk Dernekleri on iki yaşından gün almış çocukların üye olabileceği, 15 yaşından daha büyük çocukların kurabileceği derneği anlatır. Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır. Dernek, Kazanç paylaşma dışında, Anayasa ve yasalar ile yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az beş gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını anlatır ve birlik, cemiyet, teşekkül ve kulüp gibi değişik isimler altında faaliyet gösteren kişi topluluklarını da kapsar. Tescil yeri, Derneğin sicile kaydedildiği ilçeyi anlatır. 33/1988 Kaymakamlık, Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası ile ilçe olarak saptanmış merkezi yönetim bölümünün yönetim teşkilatını anlatır. KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır. Platform, Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri anlatır. Sicil, Bu Yasa amaçları bakımından KKTC Dernekler Sicilini anlatır. Sicil Sorumlusu Bakanlık Merkezinde veya Kaymakamlıklarda Kaymakamı veya görevlendireceği bir ilçe müfettişini anlatır. Şube, Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi anlatır. Temsilcilik, Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi anlatır. Temsilci, Dernek ve/veya üstkuruluşları, dernek ve/veya Üstkuruluşun yetkili organlarınca verilen yetki kapsamında temsil eden gerçek kişiyi anlatır. Fasıl 105 Tüzel Kişi, Bu Yasa amaçları bakımından, bu yasa kuralları kapsamında sicil kaydı yapılmış dernek, federasyon ve konfederasyon ile yürürlükteki diğer yasalar tarafından tüzel kişi olarak kabul edilmiş tüzel kişileri de anlatır. Üst Kuruluş, Bu Yasa amaçları bakımından derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyon ve Ağlar ile Ağ ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları anlatır. Yabancı, Yabancılar ve Muhaceret Yasası nın ona verdiği manayı anlatır. Yabancı Dernek, Kurucuları yabancı olan veya üyelerinin yarısından fazlası KKTC vatandaşı olmayan derneği anlatır. Yabancı Uyruklu Dernek, KKTC dışında başka bir devlette kayıtlı olan derneği anlatır. Merkezi yurtdışında olan üst kuruluşları da kapsar 1

2 Amaç ve Kapsam 3. Bu Yasanın amacı, KKTC Vatandaşları tarafından kurulmuş ve üye çoğunluğu KKTC Vatandaşlarına ait dernekler, KKTC de kurulmuş Yabancı dernekler ile bu derneklere ait şube veya temsilcilikler ile, platform, Ağlar, federasyonlar, konfederasyonlar ve merkezleri yurt dışında bulunan Yabancı Uyruklu Derneklerin KKTC'deki temsilciliklerinin faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. İKİNCİ KISIM Genel Kurallar Dernek Hakkı Kurma 4. (1) KKTC yurttaşı, 18 yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler önceden izin almaksızın dernek kurabilir ve kurulmuş olan derneklere üye olabilir. (2) KKTC de en az beş yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan, 18 yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip yabancı gerçek kişiler dernek kurabilir veya kurulmuş olan derneklere üye olabilir (3) (a) On beş yaşını bitiren çocuklar ruhsal, ahlaki, bedensel ve zihinsel yetenekler ile spor, eğitim ve öğretim hakkını, sosyal ve kültürel varlıkları, aile yapısını ve özel yaşantıyı korumak ve geliştirmek amacıyla vasilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilirler. Bu derneklere üye olan çocukların üyeliği on sekiz yaşını tamamlamaları halinde kendiliğinden sona erer. (b) On beş yaşından küçük çocuklar, veli ve/veya vasilerinin yazılı izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler, ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. (c) Çocuk derneklerinin yönetim ve denetim kurullarına seçilen çocukların görev ve yetkilerinden veli ve/veya vasileri sorumludur. Derneklerle ilgili Genel Kural 5. (1) Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasi partinin, bir sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rozetini ve benzeri işaretleri kullanmaları yasaktır. (2) Dernekler, özel ikametgâh olarak kullanılan konutları dernek merkezi veya şube adresi olarak gösteremezler. Dernek Tüzüğü 6. Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıdaki hususların yer alması şarttır; (1) Derneğin adı ve açık adresi. (2) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yürüteceği faaliyetler, faaliyet alanları ve çalışma biçimi. (3) Kurucu üyelerin adı, soyadı, ikamet adresi, kimlik kartı numaraları ve imzaları. (4) Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri. (5) Dernek şubesi tesis edilecekse, şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri. (6) Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı, görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri (7) Derneğin iç denetim şekilleri (8) Dernek tüzüğünün ne şekilde değiştirileceği (9) Derneğin ne şekilde fesih edileceği ve fesih halinde malvarlığının tasfiye şekli. 2

3 Kuruluş, Tescil ve Sicile Kayıt 7. (1) Bir dernek, dernek kurma yeterliliğine sahip en az beş kurucu üye tarafından kurulur. (2) Dernekler, her sayfası kurucu üyeler tarafından imzalanmış üç adet tüzüğü ve bu yasaya ekli birinci cetvelde düzenlenen kuruluş bildirimini dernek merkezinin bulunduğu ilçe kaymakamlığına incelenmek üzere alındı belgesi karşılığında verirler. (3) Kaymakamlık tarafından alınan dernek kuruluş bildirimi, tarih belirtilmek suretiyle sicil sorumlusuna gönderilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve tüzüklerin alındığına dair bu Yasa ya ekli ikinci cetvelde düzenlenen alındı belgesi verilir. (4) Dernek tüzüğü, Anayasa, Dernekler Yasası ve yürürlükteki mevzuat kapsamında incelenir ve aykırılık bulunmaması halinde dernekler siciline kaydedilerek tüzel kişilik kazanır. Kaymakamlığın yapacağı inceleme en fazla otuz işgününde tamamlanır. Kaymakamlık bu süre sonunda olumlu veya olumsuz gerekçeli bilgi vermek zorundadır. (5) Dernekler siciline yapılan kayıt ve kazanılan tüzel kişilik ile ilgili bilgi ve belgeler Derneğe yazılı olarak on işgünü içerisinde bildirilir. (6) Tescil yeri dernekler birimi, tüzel kişilik kazanmış derneğin kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünün bir örneğini yedi gün içinde Bakanlığa gönderir. (7) Kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünde, yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen Yasa ya aykırılık veya eksikliğin giderilmesi kuruculardan yazılı olarak istenir. Tespit edilen aykırılıklar giderilmeden ve eksiklikler tamamlanmadan dernek tüzel kişilik kazanamaz. (8) Derneğin ve Üstkuruluşların kuruluş işlemlerinin tamamlanarak tescil edildiğinin Kaymakamlıkça yapılan yazılı bildirimi izleyen üç ay içinde dernekler ilk genel kurul toplantısını yapmak ve temsilcisini atamakla yükümlüdürler. (9) (A) Dernekler ve üstkuruluşlar, öngörülen sicil kayıt harcı olan asgari ücretin 1/10 u kadar miktarını ödemekle yükümlüdürler. Yabancı Dernekler ve Yabancı Derneklerin oy çokluğuna sahip Üst kuruluşlar ile ilgili temel kurallar 8 (1) (A) KKTC vatandaşları tarafından kurulan herhangi bir dernek ile KKTC vatandaşlarının oy çoğunluğuna sahip bir üst kuruluşta üye çoğunluğunun Yabancılar lehine değişmesi halinde; söz konusu Dernek veya üst kuruluş Yabancı dernek ve üst kuruluşların tabi olduğu yasal sınırlandırmalara tabi olur. (B) Üyelerin yarıdan bir fazlası Yabancılar lehine değiştiği hallerde, konu yönetim kurulu tarafından ilçe Kaymakamlığına on beş işgünü içerisinde bildirilir. (C) Üye yapısı yabancılar lehine değişen dernek, Yabancı dernek gibi faaliyette bulunabilir ve haklarını yabancı dernek gibi kullanabilir. (D) Yabancılar tarafından kurulmuş dernek ve Üst kuruluşlarda üye sayısının 3

4 yarıdan fazlasının KKTC vatandaşı olması halinde statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmaz. dernek ve Üst Kuruluş (2) Yabancı Dernekler ve Yabancı Derneklerin oy çokluğuna sahip Üst Kuruluşların tescili ve faaliyetleri, bu yasa kuralları kapsamında yürütülür. Uluslararası Faaliyet 9. Dernekler ve Üst Kuruluşlar tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya Üst kuruluşlara üye olabilirler.. Yabancı Uyruklu Dernekler ve Üst Kuruluşların Faaliyetleri için temsilcilik açma kuralları 10. (1) Yabancı uyruklu dernek ve üst kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü nün görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın izniyle KKTC'de faaliyette veya işbirliğinde bulunmak amacıyla temsilcilik açabilirler. (2) KKTC de temsilcilik açacak bir yabancı uyruklu dernek veya üst kuruluş yalnızca spor, mesleki eğitim, sosyal yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma, geliştirme ve tanıtma, insan hakları, çevre ile engellilere yönelik özel eğitim faaliyetlerinde bulunabilirler. (3) Temsilcilik açacak Yabancı Uyruklu Dernek veya üst kuruluş; bu yasaya ekli cetvel.. de yeralan (A) Yabancı Uyruklu Dernek ve/ veya Üst kuruluşlar için öngörülen Kuruluş bildirimini (B) Siciline kayıtlı olduğu ülkeden alacağı orijinal tüzüğünün onaylı sureti, (C) Tüzüğünün onaylı tercümesi ile (D) Atanacak temsilcinin kimlik kartı veya pasaportunun fotokopisini ekleyerek alındı belgesi karşılığında Bakanlığa verir. (4) Bakanlık gerekli uluslararası araştırmaları ve evrak üzerinde incelemesini tamamlayarak altmış gün içerisinde yanıt verir. (5) Bakanlığın izni ile açılan bir temsilcilik bu yasa kurallarına göre faaliyette bulunur. Anayasa ve yürürlükteki herhangi bir yasaya aykırı faaliyetlerinin saptanması halinde verilen izin yine Bakanlık tarafından iptal edilebilir. Dernek ve Üst Kuruluş Genel Kurulunun ve Temsilcinin Görev Yetkileri 11. (1) Her derneğin ve Üst kuruluşun Genel Kurululunu yapması zorunludur. Yapılan Genel Kurul sonucunda derneği temsil edecek bir kişi belirler. (A) Genel Kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili karar organıdır. Dernek ve Üst kuruluşun tüzüğünde daha kısa bir zaman öngörülmediği takdirde iki yılda bir toplanır. Dernek ve Üst kuruluş tüzüğünde belirteceği organlarını seçer, denetler ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir. 4

5 (B) Genel Kurul tarafından görevlendirilecek bir üye dernek temsilcisi olarak atanır ve derneğin tüzüğünde belirtilecek tüm faaliyetlerinden sorumlu olur. (C) Temsilcinin istifası veya olağan dışı bir durumda görevi bırakması halinde (hastalık,ölüm ) en geç on beş gün içerisinde yerine başka bir temsilci atanması zorunludur. (2) Dernekler ve Üst Kuruluşlar zorunlu olarak Genel Kurul dışında görev ve yetkileri tüzüklerinde açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla başka organlar da oluşturabilirler. Üst Kuruluşlar 12. (1) (a) Ağlar ve Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç derneğin, (b) Konfederasyonlar ise kuruluş amaçları aynı olan en az üç ağ ve federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. (c) Ağlar, Federasyon ve Konfederasyonlar, bu Yasa ya ekli dördüncü cetvel de düzenlenen kuruluş bildirimini ilçe Kaymakamlığına vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. (2) Ağlar, Federasyonlar ve konfederasyonlarda üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır. 5

6 (3) Her üst Kuruluşun bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıdaki esasların yer alması şarttır. (A) Üst Kuruluşun adı ve açık adresi. (B) Üst Kuruluşun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yürüteceği faaliyetler, faaliyet alanları ve çalışma biçimi. (C) Kurucu üyelerin ünvanı, faaliyet adresi, sicil kayıt Bilgileri ve yetkili imzaları. (D) Üstkuruluşa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri. (E) Üstkuruluş şube tesis edilecekse, şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Üstkuruluş genel kurulunda nasıl temsil edileceği. (F) Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı, görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri. (G) Üst Kuruluşun iç denetim şekilleri. (H) Üstkuruluş tüzüğünün ne şekilde değiştirileceği. (I)Üst Kuruluşun ne şekilde fesih edileceği ve fesih halinde malvarlığının tasfiye şekli. Platform Oluşturma Tüzel Kişilerin Temsiliyeti 13. Dernek ve Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları ile ilgisi bulunsun veya bulunmasın, yasalarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunabilirler. 14. Dernek ve üst kuruluşlara tüzel kişilerin üye olması halinde, tüzel kişinin yetkili organı tarafından görevlendirilen bir kişi oy kullanır. Şubeler 15. (1) Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler ve üstkuruluşlar, tüzüklerinde belirtilen yetkili organ tarafından yetkilendirilmiş bir üyenin imzaladığı, bu Yasa ya ekli üçüncü cetvelde düzenlenen şube kuruluş bildirimini şubenin açılacağı ilçe kaymakamlığına verirler. (2) Kuruluş bildiriminin ilçe Kaymakamlığına verildiği tarihten itibaren, otuz gün içinde Kaymakam tarafından veya görevlendireceği müfettiş tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, tespit edilen Yasa ve/veya dernek tüzüğüne aykırılık veya eksikliğin otuz gün içinde giderilmesi başvuranlardan yazılı olarak istenir. (3) Yasa ve/veya dernek tüzüğüne aykırılıkları veya eksiklikleri yapılan tebligat üzerine süresi içinde gidermeyen dernekler şube açamaz. 6

7 Temsilcilik 16. (1) Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler, ancak şubeler temsilcilik açamazlar. (2) Temsilciliğin adresi, Genel Kurul kararıyla temsilci olarak görevlendirilen bir üye tarafından ilgili ilçe Kaymakamlığı na yazılı olarak bildirilir. Derneklerin ve Üst kuruluşların Gelir ve Giderleri 17. (1) Dernek ve Üst kuruluşların gelirleri; üye aidatı-, bağış ve yardımlar, dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler, dernek varlıklarından elde edilen gelirler, kamu kurum ve kuruluşlarından proje kapsamında, bankalar kanalıyla alınan yardımlar ve diğer yasal gelirlerden oluşur. (2) Dernek ve Üst kuruluşların; şube ve temsilciliklerinin oluşturulması ve işletilmesi, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının edinilmesi, bakımı ve geliştirilmesi çalışanların maaş ve diğer ödeneklerinin ödenmesi ve genel olarak amaçlarını gerçekleştirmek ve geliştirmek için harcama yapabilirler. (3) Dernek ve Üst kuruluşların gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. (4) Dernek ve Üst kuruluşlar şube, veya temsilcilik açmadan veya temsilci atamadan tescil yeri dışında yardım toplama faaliyetlerinde bulunamaz. Dernekler ve Üst kuruluşların Tutacağı Kayıtlar 18. (1) Dernek ve Üst kuruluşların aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdürler; (a) (b) (c) Dernek ve Üst kuruluşların üye olarak girenlerin kimlik veya/sicil bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihlerini gösteren üye kayıt defteri, Genel Kurul kararlarının yazıldığı karar defteri, Gelir ve gider defteri 7

8 (2) Dernek ve Üst kuruluş organlarınca alınan kararların yazıldığı defterler dışında tutulacak defterler yürürlükteki diğer mevzuat kapsamında kabul görmüş olması halinde bilgisayar ortamında da tutulabilir. Taşınmaz Edinme 52/2008 Mal 19 (a) Dernekler ve Üst kuruluşlar genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde taşınmazın bulunduğu ilçe Kaymakamlığına bildirmekle yükümlüdürler. (b) Ancak bir yabancı dernek veya yabancı uyruklu dernekler ile Yabancı Üst kuruluşların taşınmaz mal edinmesiyle ilgili işlemler, yabancıların mal edinmesine ilişkin yasalar kapsamında gerçekleşir. ÜÇÜNCÜ KISIM Denetim İç Denetim 20. (1) Derneklerde ve Üst Kuruluşlarda iç denetim esas olup, genel kurul tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. İdarenin Denetim Yetkisi 21. (1) Dernekler ve Üst kuruluşlar, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyannameyi her yıl Mart ayı sonuna kadar Kaymakamlığa vermekle yükümlüdürler. 8

9 (2) (a) Dernekler ve üst kuruluşların tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları Bakan veya Kaymakam tarafından yetkilendirilmiş müfettişlerce denetlenebilir. (b) Bakanlığın ve Kaymakamlığın yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere yazılı olarak bildirilir. (c) Bu fıkranın (a) bendi tahtında yapılacak mali incelemeler için Maliye Bakanlığından uzman personel talep edilebilir. (3) Denetim sırasında görevli müfettişler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler, şube, temsilcilik ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. (4) Denetim sırasında tespit edilen mevzuata aykırılıklar Kaymakamlık tarafından derneğe bildirilir ve otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi istenir. Bildirim Yükümlülüğü 22. (1) Dernekler ve Üst kuruluşlar genel kurulu izleyen onbeş gün içinde, genel kurulda alınan kararları, seçilen asıl ve yedek üyeleri Kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdür. (2) Dernek ve Üst kuruluşların organlarında, tüzüğünde ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen usulle Kaymakamlığa bildirilir. Yurt Dışından Yardım Alınması 23. (A) Dernekler ve Üst Kuruluşlar Bakanlığa önceden bildirimde bulunmak ve yardımların bankalar aracılığıyla alınması koşuluyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi yardım alabilirler. (B) Dernekler ve Üst Kuruluşlar doğrudan doğruya üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, kuruluş amaçlarıyla uygun olmak kaydıyla; spor malzemesi, tıbbi malzeme, engellilerin kullanımına yönelik araç - gereçler ve eğitim ile ilgili araç-gereci yürürlükteki mevzuat uyarınca yardım olarak alabilirler. (C)Yabancı Derneklerin ve Üst kuruluşların yurtdışından alacağı her türlü maddi yardım ile Yabancı Uyruklu Dernek ve Üst Kuruluşların yurt dışından getireceği her türlü mali kaynak ve mallar her ne ad altında olursa olsun Bakanlığın iznine tabidir. Piyango Bileti basma ve çekiliş Düzenleme Fasıl (1) Dernek ve Üst kuruluşların Piyango ve çekiliş gelirleri ile ilgili kurallar fasıl 74 Piyangolar Yasası hükümlerine göre düzenlenir. 9

10 Derneğin Kapatılması ve Faaliyetlerinin Durdurulması 25 Dernek ve Üst kuruluşlar bu yasanın öngördüğü durumlarda ve ancak mahkeme kararıyla kapatılabilir veya gerekli görülen hallerde mahkeme kararı ile faaliyetten alıkonulabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Derneğin Sona Ermesi, Suç ve Cezalar Derneğin ve Üst kuruluşların Feshi 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dernek ve Üst kuruluşun fesih kararı Genel Kurul tarafından verilir. Dernek ve Üst kuruluşun feshinde izlenecek yöntem, toplantı ve karar yeter sayısı dernek tüzüğünde düzenlenir. Genel Kurul kararı üzerine alınan fesih kararı, KKTC de yayınlanan iki ayrı gazetede yayımlanarak kamuoyunun bilgisine getirilir. Genel Kurul kararının alınmasından itibaren on beş gün içerisinde derneğin mali durumunu gösterir bir mali rapor Kaymakamlığa ibraz edilir. Mali rapordaki bilgilerin doğruluğundan Yönetim Kurulu sorumludur. Yanlış beyandan doğacak üçüncü kişilerin tüm zararları Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilebilir. Alınan genel kurul kararı gereğince tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler sicilindeki kayıtları silinir. Kendiliğinden Sona Erme 27. (1) Dernekler ve Üst Kuruluşlar aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer; (a) Amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, (b) (c) İlk genel kurul toplantısının yasada öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması, Olağan genel kurul toplantısının, ilk çağrıdan itibaren altı ay içerisinde yapılamaması halinde (2) Derneğin herhangi bir üyesi veya Kaymakam, yetkili kaza mahkemesinden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Tasfiye 28. (1) Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin ve üstkuruluşun para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. 10

11 (2) Dernek ve Üst kuruluş mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla Maliye Bakanlığının uygun göreceği bir bütçe kalemine devredilir. (3) Feshedilmesi için hakkında dava açılmış bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz. (4) (5) Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler sicilindeki kayıtları silinir. Hakkında dava açılmış bir dernek dava sonuçlanıncaya kadar, Genel Kurul Kararı ile kendini fesh edemez. Tüzük Yapma Yetkisi 29. Bu yasa uyarına alınacak harç miktarları ile tescil edilecek dernekler için düzenlenecek formları belirlemek üzere Bakanlık tarafından ayrı ayrı tüzük hazırlanabilir. Suç ve Cezalar 30. (1) Dernek ve Üst kuruluşun amacı ve faaliyetleri, Anayasa veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir kuralına aykırı hale gelirse; Bakanlığın talebi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma da dâhil gerekli gördüğü bütün önlemleri alabilir. (2) Bu Yasanın, 5 ncı maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernekler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilirler. (3) Bu Yasanın, 17 ve 18 inci maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernekler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilirler. (4) Bu Yasanın, 20 nci maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernekler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde üç aylık asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilirler. (5) Bu Yasanın, 21 nci maddesinin (3) üncü fıkrası kurallarına aykırı hareket eden kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde üç aylık asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilirler. (6) Bu Yasanın, 22 inci maddesinin (3) üncü fıkrası kurallarına aykırı hareket eden kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilirler. (7) Bu Yasanın, 23 üncü maddesi kurallarına aykırı hareket eden kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilirler. (8) Bu Yasanın, 24 üncü maddesi kurallarına aykırı hareket eden dernekler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde on asgari ücrete kadar para cezasına veya alınan yardım tutarının tamamına el konulması cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 11

12 BEŞİNCİ KISIM Geçici ve Son Kurallar Geçici Madde Mevcut Derneklerin Durumu 1. (1) Bu Yasa nın yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olan dernekler yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde dernek tüzüklerini bu Yasa ya uygun şekilde tadil etmek zorundadırlar. (2) Tüzüklerini süresi içinde bu Yasa ya uygun şekilde tadil etmeyen dernekler için kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma 6/ Bu Yasa nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 6/1961 sayılı Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu, bu kanun altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin, yürürlükten kaldırılır. Yürütme Yetkisi 32. Bu Yasa, İçişleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. Yürürlüğe Giriş 33. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 12