DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA COĞRAFİ VERİ TABANI KURULMASINA YÖNELİK VERİLERİN TEMİN EDİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA COĞRAFİ VERİ TABANI KURULMASINA YÖNELİK VERİLERİN TEMİN EDİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 562 DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA COĞRAFİ VERİ TABANI KURULMASINA YÖNELİK VERİLERİN TEMİN EDİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Arş. Gör. Günay ÇAKIR * Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI * Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT * Arş. Gör. Dr. Turan SÖNMEZ ÖZET Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarının denize bakan kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kuran Doğu ladini (Picea orientalis) en son verilere göre toplam hektarlık orman alanına sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu Melet Irmağından Kafkaslara kadar uzanan geniş coğrafyaya yayılan doğu ladini ormanlarına ait verilerin toplanması sırasında birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukların temelinde, Doğu Karadeniz Bölgesinin kendine has olan özellikleri yatmaktadır. Bunlar; arazi koşulları (eğim, bakı, yükselti), sosyo-kültürel faktörler (usulsüz kesimler, sosyal baskı), orman kadastrosunda yaşanan sorunlar, dağınık yerleşim (arazi toplulaştırmasının olmaması), düzensiz arazi kullanımı (tarım orman iç içe girmiş), yetişme ortamı koşullarının zorluğu (verimsiz arazi) ve diri örtü (kapalılığı bozuk alanlarda ormangülü, karayemiş) nü sıralayabiliriz. Ortalama arazi eğiminin yüksekliği, yetişme ortamı koşullarının zorluğu ve halkın yaşam şekli dikkate alındığında veri toplama oldukça zahmetli bir süreçten geçmektedir. Yerleşim alanlarının dağınıklığı yanında özel kişilere ait arazilerde de ağaç topluluklarının bulunması uzaktan algılama çalışmalarını (orta ölçekli uydu görüntülerinde) güçleştirmektedir. Ayrıca, gerek hava fotoğraflarından gerekse yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden yararlanma da yüksek maliyet gerektirmektedir. Doğu Ladinin yavaş büyüyen bir tür olması ve yapılacak teknik müdahaleleri de zorlaştırmaktadır. Doğu ladinine ait alansal değerler ise orman amenajman planına yönelik çekilen 1/15000 ölçekli renkli kızılötesi hava fotoğraflarından elde edilmektedir. Yapılan orman amenajman planı konumsal veri değerlendirmelerinin kullanışlılığı tartışılır durumdadır. Veri kaynakları olarak geçmiş dönem ve yürürlükteki orman amenajman planları, hava fotoğrafları, farklı çözünürlüklere sahip uydu görüntüleri ve arazi envanter çalışmalarını sayabiliriz. Bunlardan güncel, güvenilir ve en az maliyette veri elde edilmesi için uzaktan algılama teknikleri kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde uzaktan algılama ile veri eldesinde karşılaşılan güçlüklere değinilmiş ve çözün yolları sergilenmiştir. Coğrafi veri tabanının kurulmasında, yalnız doğu ladinine ilişkin alanlar değil, aynı zamanda ülke genelinde mevcut tüm yapıların tamamıyla disiplinler arası yaklaşımla oluşturulması gerekmektedir. Nihayetinde kurumlar içi ve arası veri değişim politikaları oluşturularak * K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajman Anabilim Dalı K.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajman Anabilim Dalı

2 563 bilişim birimleri kurulmalıdır. Belli zamansal periyotlarda veriler güvenilir, güncel ve ekonomik olarak elde edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Konumsal Veri Tabanı, Uzaktan Algılama, Doğu Ladini, Orman Amenajmanı, Hava Fotoğrafları, Uydu Görüntüsü Drawbacks and Alternative Solutions about Gathering Spatial Data with Remote Sensing in Establishing Spatial Data ABSTRACT Base in Spruce Forests Spruce (Picea orientalis), distributed from Ordu Melet river to Caucasian regions, covers ha area, according to the latest forest inventory data. There is a serious difficulty in gathering spatial data about spruce forests because of large coverage and harsh topographic pattern. Eastern Black Sea region has some difficult conditions. These are topography (steep slopes, frequently changing aspect, high elevation), socio-cultural factors (illegal land use, social pressure), forest cadastral or land surveying difficulties (scattered settlements, irregular land use pattern, complication of forest sites). Collection of spatial data is thus very difficult due mainly to higher average slope, individually scattered settlements for any remote sensing studies. Furthermore, both aerial photographs and high-resolution satellite images are costly. Spruce is a slow growing species requiring sensitive and careful technical interventions. Areal information of spruce forests is produced from 1/ average scale colored infrared aerial photograph to prepare forest management plans with forest cover type (stand) maps. Use of spatial data in forest management plan is subject to question as the data sources are old coming from current forest management plans and aerial photograph. Situation of forest and non-forest areas and stand types are determined fast, reliably, and currently using remote sensing technique based on advanced information technology. Using remote sensing to gather data and evaluating them with Geographic Information Systems are necessary for successful forestry initiatives. Accurate data are collected fast enough, and the data are easily updated periodically. Remotely sensed data are interpreted using an image, recorded into a data base, managed with an appropriate database management system and finally maintained with established GIS software. Spatial analysis and queries are conducted easily and time would be saved. Current data about spruce forests can easily be updated by classification of high resolution satellite image. Keywords: Spatial database, Remote Sensing, Spruce, Forest Management, Aerial photograph, Satellite Image

3 Giriş Doğu ladini, zor doğa koşullarına dayanan, en fakir yetişme ortamında gelişebilen ve Doğu Karadeniz Bölgesinin mağrur ağacıdır. Ladin ekosistemi, yetiştiği arazi yapısı, toprağı, topografyası (fiziksel yapı), flora ve faunası (biyolojik yapı), sosyal, ekonomik, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin teşkil ettiği geniş boyutların (insan boyutu) birleşiminde hayatiyetini devam ettirmektedir. Doğu Karadeniz Bölümü Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon olmak üzere 7 ilden oluşmaktadır. Bölgenin yüz ölçümü km 2 olup, 2000 yılında toplam nüfusu 3.23 milyondur (URL_1 2005). Geniş alanlara yayılan ormanlardan en güzel şekilde faydalanmanın yolu, ekosistem dengesini sayısal ortamlarda tanımlamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak sürdürülebilirliliğini sağlamaktan geçmektedir. Çok amaçlı faydalanmayı düzenlemek ve ekosistemin geleceği hakkında karar verebilmek ancak sağlıklı, doğru, eşzamanlı, güvenilir ve çok yönlü bir veri alımı sayesinde mümkündür (Başkent 2000). Hazırlanan bu bildiride, Doğu Karadeniz bölgesinin özellikleri çerçevesinde konumsal veri tabanının kurulmasında karşılaşılan temel sorunlar dile getirilmiştir. Ayrıca coğrafi veri tabanının kurulmasının gerekliliği ve uzaktan algılamayla veri elde etme yollarına değinilmiştir. 2. Konumsal Veri Tabanı Kurulmasının Önemi Orman amenajman planlarının yapımında CBS yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sayısal veri tabanının kurulmasının yanında, planlamada önemli bir faktör olan teknik müdahale ve etkinliklerin konum itibarıyla belirlenmesi ancak CBS yardımıyla olmaktadır. CBS, teknik müdahalelerin yapılacağı ve koruma altına alınacak meşcerelerin hangi coğrafi konumda veya bölgede, hangi rakım, eğim ve bakıda, önemli yerleşim alanlarından nispi konumu itibarıyla nerede olduğunu kesin olarak tespit etmede kısaca amenajman planlarında, konumsal planlamanın hazırlanmasında kullanılmaktadır. Sadece coğrafi konum itibarıyla etkinliklerin yerlerini belirtmekle kalmayıp Ekosistem

4 565 Tabalı Çok Amaçlı Planların (ETÇAP) düzenlenmesinde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Konuma dayalı önemli planlama özelliklerini amenajman planlarıyla bütünleştirmek için CBS kullanılmaktadır (Başkent ve Jordan 1995). Şekil 1. Doğu Ladininin doğal yayılış alanları Araştırma ve istatistiklere göre dünyada mevcut bütün bilgilerin %80 e varan kısmı konumsal niteliktedir; yani arazi, çevre veya bir konuma bağlı bilgilerdir. Yine kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek için şehir ve bölge planlamaları hakkında yapılan diğer bir araştırmaya göre de % 90 ın üzerinde konumsal bilgiye ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu kadar fazla ve değişik yapıdaki bilgilerle başa çıkabilmek ve bunları toplumun refahını düzenleyecek şekilde hizmetine sunabilmek için büyük bir uzmanlık alanına ihtiyaç vardır. İşte çağımızda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olarak bilinen bu disiplin konumsal verileri (grafik ve öznitelik) elde etmek, depolamak ve değişik şekillerde inceleyerek insanlara sunmak için ortaya çıkmıştır. Ormancılığın da konuma bağlı açık bir sistem bilimi olduğu düşünüldüğünde ormancılıkta konumsal veriye son derece ihtiyaç duyulduğu dolayısıyla ormancılıkla doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir (Köse ve Başkent 1993). Orman alanlarının büyüklüğü

5 566 alınması gereken verilerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını zorlaştırmaktadır. Yersel çalışmalar zaman ve mekânsal olarak geniş periyot içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle oluşturulan beş yıllık kalkınma planlarında bu zorlukları aşmak için uygun yöntemler önerilmektedir. Bu yöntem kombine envanter yöntemi ki, uzaktan algılama verilerinin yersel yöntemle birleştirilerek yapılmasını ön görmektedir (URL_1 2005, Çakır 1999). Ormancılıkta planlama bilgiye dayanır. Diğer bir ifadeyle planlama, ormanın yapısını ve gelişimini temsil eden konum ve öznitelik verilerin var oluşuna ve bu verileri birlikte uyumlu olarak bilgisayar ortamında işleyebilen bir bilgi sistemine dayanır (Köse ve Başkent 1993). Farklı disiplinlerin bir araya getirdiği karmaşık yapıdaki konuma dayalı grafik ve grafik-olmayan bilgilerin dijital ortamlarda toplanması, depolanması, sunulması ve analiz edilmesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ile mümkün olmuştur. Birçok farklı meslek grubunun harita kullanması ve coğrafi veri ile kendi çalışmalarını desteklemesi, CBS için çok geniş bir uygulama alanını ortaya çıkarmıştır (Huxhold & Allen 1995). CBS, Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Veriye Dayalı Yönetim Sisteminin teknolojik üstünlüğü yalnız çevresel planlamalarda etkin kararlarının verilmesi için kullanılmayıp, aynı zamanda biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik kararların verilme sürecinde de birleştirici bir yöntem olarak kullanılır (Douglas vd. 1992). Veri Paylaşımı: Dijital verinin farklı sistemler tarafından ortaklaşa kullanılabilmesi veri paylaşımı olarak anılmakta ve konumsal veri yönetiminde ekonomik çözümler üretmenin yolu olarak kabul edilmektedir. Veri paylaşımıyla çok yaygın bir problem olarak kabul edilen, farklı kurumların aynı veriyi ilk elden toplama yoluna giderek, kaynaklarını gereksizce israf etmeleri önlenecek ve veri toplama maliyeti önemli ölçüde azalacaktır (Cömert,1996). Ülkemizde kamu kurumları arasındaki veri paylaşımının bilişim teknolojileri ile sağlanabilmesi için son on yıldır çalışmalar sürdürülmektedir. HGK, 1990 yılında ulusal bazdaki CBS çalışmalarına öncülük ederek 1/ ve daha küçük ölçekli haritalar için Ulusal CBS Projesini başlatmıştır (Yomralıoğlu 2002).

6 Uzaktan Algılama İnsanoğlunun evrenin dış hatlarını keşfetmek için zorladığı çalışmalar, dünya ötesi hal almaya başlamıştır yılından bu yana oldukça paraların harcandığı bu sistemlerin günümüzde vazgeçilmezliği açıkça görülmektedir. Ekonominin temel girdilerini oluşturan doğal kaynakların sürdürülebilir işletilmesi için teknolojik altyapılar hazırlanmıştır. Gerek doğal kaynak planlaması gerekse iletişim ağlarının uzaydan küresel olarak sağlanmasında en kullanışlı yol uydu/uzay teknolojileridir. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin 2000 li yıllarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte, konumsal veri elde edilme çalışmalarında bu veriler hava fotoğraflarıyla yarışır hale gelmiştir. Ayrıca küresel yer belirleme sisteminin (GPS) de devreye girmesi, konumsal verilerin coğrafi koordinat düzleminde kullanıcılara verilmesi yersel çalışmaları da kolaylaştırmıştır. Orman ekosisteminin karakteristik özelliklerini belirlemede uzaktan algılamanın temel rolü, geniş alanlardaki benzer verileri gruplamaktan geçmektedir. Arazi kullanımı ve sınıflandırma çalışmalarında konumsal çözünürlük ön planda yer almaktadır. Kısaca uzaktan algılama kullanıcılara veri sağlama sanatıdır. (Ulbricht & Heckendorff 1998). Konumsal yapının belirlenmesi için; yersel çalışmalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve bunların kombinasyonları akla gelebilir. Yersel çalışmaların ve hava fotoğraflarının pahalı ve zaman alıcı olması sebebiyle, geniş kapsamlı, hızlı ve güvenli bir yol olarak, geriye uydu görüntülerinden yararlanma kalmaktadır. Uydu görüntüleri de ucuz değildir. Özellikle kötü hava koşullarının olduğu bölgelerde hava fotoğrafı alımı ve yersel çalışmalar kolay olmamaktadır. Yılın değişik zamanlarında hava fotoğrafının alınması da maliyeti artıran sebeplerdendir. Buna ilave olarak hava fotoğrafları alındıktan sonra yorumlama bireysel fotoğraflar üzerinde yapılarak sayısal ortamlara dönüştürülmektedir. Mevcut durumu, belli şartlar çerçevesinde istenildiği zaman tespit edebilmesi ve hava fotoğraflarına nazaran çok daha geniş sahaları kapsaması sayesinde çalışma süresini kısaltması, uydu görüntülerini kullanmayı avantajlı kılmaktadır (Vanderzangen & Marrison 2003).

7 568 Uzaktan algılamayı olumsuz yönde etkileyen etmenlerin arasında; olumsuz hava koşulları, yüksek eğim ve dağınık/parçalı yapıya sahip arazi yapısını sayabiliriz. Özellikle hava koşullarının olumsuzluğu veri alımını zorlaştırmaktadır. Bulutluluk oranı, rüzgâr ve alım saatine göre veri kalitesi değişmektedir. Bulutlar uzaktan algılamada iki yönde olumsuz etki oluşturmaktadır. Birincisi algılayıcı ile zemin arasına enerji alışverişini engelleme, ikincisi ise gölgelemedir. Aynı şekilde uzaktan algılama verisinin alım saati de önemlidir. Sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde veri alımı yapılmamalıdır. Genel olarak güneşin dik olduğu öğle saatleri tercih edilmelidir. Uyduların ülkemizden geçiş saatleri arasındadır. Buda gölgelemeye neden olduğundan görüntü işlemeyi olumsuz etkilemektedir. 4. Doğu Karadeniz Bölgesinin Özellikleri 4.1. Sosyo-Ekonomik Yapı Doğu Karadeniz Bölümü Türkiye nin 7 bölgesi arasında beşinci sırada yer almaktadır. Bölge genelinde kırsal kesimden kente göç olayı yaşanmaktadır. En son verilere göre kırsal kesimden kente göç oranı %11.02 düzeylerindedir. İller itibarıyla Sosyo-ekonomik olarak bölgede en gelişmiş olan Rize ve Trabzon dur. Geçmişte İpek yolu hattını Karadeniz e ulaştığı tarihi ve kültürel pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bölgede, doğal zenginliklerde oldukça fazladır. Bu zenginliğine rağmen bölge gereken önemine ulaşamamıştır. Gayri safi milli hasıladaki payı düşük olması da dışarıya göçü artıran nedenlerden bir tanesidir. DKB nin ekonomisi, ormancılık ve tarım sektörüne dayanmaktadır. Tarım sektörü; çay ve fındık başta olmak üzere diğer tarım ürünleri de kısmen yetiştirilmektedir. (URL_1 2005). Doğu Karadeniz Bölgesinde yüksek eğiminden dolayı dağınık yerleşim oldukça yaygındır. Her birey kendi evinin veya tarım yapacağı alanın etrafında hayatını devam ettirmektedir. Yöre insanın doğayla iç içe yaşaması, tarım alanlarının etrafında ağaç topluluklarının bulunması konumsal verilerin uzaktan algılamayla ayırt edilmesini zorlaştırmaktadır.

8 569 Özellikle fındık ve çay olan yerlerde yapraklı orman ağaçlarıyla ayrım zor yapılmaktadır. Halkın ekonomik açıdan büyük çoğunluğun düşük gelir seviyesine sahip olması ormanlar üzerinde sosyal baskılara neden olmaktadır. Orman köylüsünün yanında kaçakçılık şebekelerinin de ormanlardan yararlanması da ormanları olumsuz yönde etkilemektedir. Ladin ormanları genellikle yetişme koşullarının zor olduğu alanlarda yayıldığından, usulsüz faydalanmalar sonucu doğal dengeleri bozulmaktadır. Doğu ladini ilk yıllarda yavaş büyümesi ve ormanın alt tabakasında bulunan diri örtü sorunu nedeniyle teknik açıdan aynı ormanları oluşturmayı zorlaşmaktadır Topografik Yapı DKB arazisi; denize ve kıta içine bakan yamaçları arasında çok belirgin ekolojik farkların bulunduğu bir coğrafyaya sahiptir. Yağış ve nem, bunun yanında karşılık dik yamaçlı, sarp ve dağlık arazi ekolojik farkı ortaya çıkarır. Dağların deniz üzerinden gelen rüzgârlara karşı konumu önemli yağış farklarına, yükselti ise önemli sıcaklık farklarına sebep olmaktadır. Ortalama eğimin yüksek olduğu bu bölgede arazi kullanımında yerleşime ve tarıma açılacak alanlar oldukça kısıtlıdır. Halkın geçim kaynağının ormanda bağlaması yanında yüksek eğim gruplarında da tarım faaliyetlerini devam ettirmektedir Kadastro Ve Mülkiyet Durumu Kadastral çalışmalar, arazi çalışmalarında yüksek hassasiyet gerektiren işlemler topluluğudur. Ülkemizde birinci beş yıllık kalkınma planında, ormanların kadastro sorunun kısa sürede çözülmesi dile getirilmiştir. Ancak günümüze değin kapsamlı olarak bu haritalar kesin şekliyle tam anlamıyla tamamlanamamışlardır. Kadastro haritaları, büyük harita yapım tekniğine bağlı sayısal ortamlarda ve santimetre hassasiyetinde üretilmelidir. Orman ekosistem envanteri yapımında plan yapımcılarının elinde hazır bulunmalıdır. Orman amenajman planlarında bulunan orman dışı alanların ayrımında bu haritalardan yararlanılmalıdır

9 570 (Atasoy 2004). Doğal kaynakların optimum olarak kullanılması isteniyorsa, tüm kaynakların yönetiminde ulusal politikalar içinde yapılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için modern kadastro çalışmaları yapılmak zorundadır. Kadastro hem bireysel hem de toplumsal büyüklükteki ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Modern kadastro; mülkiyet transferine, kredi güvenliğine, nüfus analizine, gelişi-imar kontrolüne, acil durum planlama yönetimine, çevresel etki değerlendirilmesine, yerleşim hareketlerine, arazi pazarı analizine, arazi ve mülkiyet sahipliği analizine, arazi reformuna, istatistiksel verilerin görüntülenmesine, fiziksel planlamaya, kamusal iletişime ve doğal kaynakların planlanmasında sağlıklı verilere dayalı bir şekilde erişimle mümkün olmaktadır (Molen 2003). Ormanlık alanlarla ilgili önemli sorunların biride normal kadastro sınırları ile orman kadastro sınırlarının uyuşmamasıdır. Bu sorunun ortadan kalkması için kadastro tahdit işlemlerinin yapılması işlemini tek elden ve usulüne uygun olarak yapılması gerekliliğidir. Ülke nirengi ağına oturtulmuş ve hassas bir ölçüm tekniği uygulanarak sayısal ortamlarda yapılmış kadastro çalışmaları oldukça iyi sonuç verir (Köse ve Mısır 1994). Bölgede, kadastro çalışmalarını yavaşlatan en önemli engellerden birisi sahiplenilmiş alanların kadastro sırasında, yasal gerekçelere dayalı olarak, işgal edenlerin adına tespit edilmeyişidir. Bu durum özellikle ağaçlık alanlarda öne çıkmaktadır. Mevzuat gereği ormanlar kamusal alanlar olarak görülmekte ve bu yerlere ait tapular geçersiz kabul edilmektedir. Ormanların devletleştirilmesi öncesinde tarım alanı olarak kullanılan arazilerin bir kısmının işlenmemesi sonucu zamanla orman örtüsü ile kaplanmaktadır. Nitekim, bu tür arazilerin bölgede var olduğu (% 65 düzeyinde) tespit edilmiştir. Sosyo ekonomik sebeplerden dolayı yaşanan göç olgusu sonucunda bu arazilerin tarımsal amaçlı işlenmediği ve bunun sonucunda da arazilerin zamanla ormana dönüşmektedir. Kadastro çalışmaları esnasında bu nitelikte bulunan parsellerin büyük bir çoğunluğu devlet ormanı olarak tespit edilmiştir. Bundan dolayı yöre halkı kadastro çalışmalarının yapılmasını istememektedir. Bunun

10 571 nedenlerinde bazıları; bölgenin topoğrafik yapısı, bitki örtüsü, iklim ve ormanlık alanlarla kaplı olması olarak ifade edilebilir. Sayılan bu özelliklerden dolayı kadastro çalışmaları bölgede oldukça yavaş gitmektedir (Atasoy 2004). Ülkemizde orman tahdit ve kadastro çalışmaları 1937 yılında başlamıştır. OGM 2003 yılı verilerine göre, ülke genelinde ormanlık alan hektar iken bunun hektarında (%74.56) orman kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizde arazi toplulaştırması tamamen uygulanamadığından, yerleşim alanlarıyla ormanlık alanlar iç içe girmiştir. Bugün ülkemizde orman içi ve bitişiğinde köy ve 9 milyon nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun gelir düzeyi Türkiye ortalamasına göre en düşük seviyededir. Bunun sonucunda orman kadastrosun uygulanan bölgelerde çeşitli hukuksal sorunlar ortaya çıkmaktadır. OGM verilerine göre orman içinde yaşayan nüfus yıllardır mülkiyet problemleri ile iç içe bulunmaktadır (URL_2 2005) Kullanılan Haritaların Farklılığı Ülkemizde kamu kurumlarında kullanılan harita altlıklarındaki ölçek ve koordinat sistemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. HGK tarafından üretilen Standart Topografik (ST) haritaların dışında kamu kurumlarının kullandıkları küçük ölçekli haritalar için standart olarak belirlenmiş koordinat sistemleri mevcut değildir. HGK nın ürettiği ST haritalar, 1/ ve daha küçük ölçekler için, 6 derecelik UTM projeksiyonunda ve ED50 datumunda veya coğrafi koordinat sistemlerindedir. Kamu kurumları, küçük ölçekli harita ile çalışmaları durumunda lokal koordinat sistemlerinde konumsal veri üretmekte veya HGK nın ürettiği 1/ ölçekli haritalar üzerine, ihtiyaç duydukları konumsal verileri işleyerek kullanma yoluna gitmektedirler. HGK den alınan Kamu kurumlarında kağıt ortamlarda tutulan haritalar, fotokopi yoluyla çoğaltılmaktadır. Kağıt haritalar zamanla yıpranmakta veya fotokopi çekilen bölge üzerinde koordinat bilgisi olmadığından ihtiyaca cevap veremez duruma gelmektedirler (Reis 2003). Örneğin orman amenajman planlarına konu olan meşcere haritalarının ozalitlerinin

11 572 kullanımı bir çözüm alternatifi olarak görülmektedir. Ancak bu haritalarda da koordinat bilgileri olmaması kullanışlılığını azaltmaktadır. 5. Sonuç ve Öneriler Geniş kapsamlı planların yapımı ve uygulamasında CBS nin en önemli veri toplama kaynağı uzaktan algılamadır. Ladin orman ekosistemlerinde uzaktan algılamayla zamansal değişimler izlenebilmektedir. Özellikle orman ekosistemlerinde oluşan büyük ölçekli her türlü değişimler (yasal/yasal olmayan) izlenerek kontrol edilebilir. Ormancılık ve diğer disiplinlere ait konumsal veri tabanları CBS ortamlarında kurulmalıdır. Bu sayede orman ekosistemlerinin denetimi ve kontrolü daha etkin sağlanabilir. Orman işletmelerinde plan yapım ve uygulama sonuçları rahatlıkla izlenebilir. Ladinin doğal olarak yayıldığı alanlarda yüksek eğimin olması nedeniyle yersel çalışmalar zor yapılmaktadır. Ladin ormanlarında, uydu görüntülerinden kontrollü sınıflandırma yoluyla orman ekosistemine yönelik orta doğrulukta (%70-80) veri elde edilebilir. Dağınık yerleşim ve ormanların tarım alanlarıyla iç içe olması uzaktan algılamayla veri eldesini zorlaştırmaktadır. Özellikle fındık ve çay alanlarının, yapraklı orman alalarından orta çözünürlüklü uydu görüntüleriyle ayrımı düşük hassasiyette yapılmaktadır. Geniş alaları kaplaması, kolay elde edilmesi ve farklı dönemlere ait kısa sürede veri alınması nedeniyle uzaktan algılama bölgesel planlamalarda daha yaygın kullanılmaktadır. Yöre halkının sürekli karşılaştığı mülkiyet sorunun çözümü için, yüksek çözünürlüğe sahip uydu görüntülerine ihtiyaç vardır. Ladin ormanları için bu görüntülerin alımı sırasında piksel boyutu 1 metreden küçük, alım saatinin 11:00-14:00 arasında ve geometrik doğruluğun 1 metrenin altında olması önemlidir. Orman ekosistemlerinde oluşan sosyal baskının ortadan kaldırılması için yöre haklının kalkındırılması gerekmektedir. Kırsaldan kente göçün

12 573 engellenmesinde ve ormanlara yönelik sosyal baskının ortadan kaldırılması için yöre haklına alternatif gelir kaynakları oluşturulmalıdır. Uzaktan algılamayla elde edilen veriler yersel çalışmalarla (haritalar dahil) birleştirilmelidir. CBS ve UA çalışmaları entegre edilerek, çalışmaların daha verimli olması sağlanmalıdır. Uluslararası bazda geliştirilen Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanması ve İşletmeciliği prensiplerinin uygulamaya aktarılması ve sistematik olarak izlenmesi için ormancılıkta sertifikalandırma sistemleri geliştirilmelidir. 6. Kaynaklar Atasoy, M., 2004, Kadastro Çalışmalarında Karşılaşılan Orman- Mülkiyet Sorunlarının Çözümünde Dijital Fotogrametrinin Uygulaması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı,, Trabzon, 191. Başkent, E.Z. ve Türker M.F., 2000, Sürdürülebilir ormancılığa Doğru: Uluslararası Standardizasyon, Sertifikasyon ve Ulusal Ormancılık Stratejileri, Erzurum Ormancılık Araştırma Dergisi, 3, Başkent, E.Z., & Jordan, G.A Spatial Wood Supply Simulation Modelling, The Forestry Chronicle, 67(6): p. Douglas, K. Lah, Edward J., Rykiel, Jr, Integrated Resource Management Systems: Coupling Expert Systems with Data-Base Management and Geographic Information Systems, Environmental Management, Vol:16, No:2, Springer Verlag, New York, USA, 1992, Sf: Huxhold, W. E. ve Allan A. G., Managing Geographical Information System Projects, Oxford University press, New York. Köse, S., Mısır, M., 1994, Orman Kadastro Haritaları İle Kadastro Paftaları Arasındaki Farklılıkların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Giderilmesi, I. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Trabzon. Köse, S., Başkent, E.Z., 1993, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ormancılığımızdaki Önemi, Orman Bakanlığı, I. Ormancılık Şurası, 1-5 Kasım 1993, OGM, s., Ankara. Molen, P. 2003, Some options for updating the Land Administration Guidelines with respect to institutional arrangements and financial matters, Workshop.Spatial Information Management for Sustainable Real Estate Market; Best Practice Guide on Nation-wide Land Administration, Athens.

13 574 Reis, S., 2003, Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistem (TİBİS) Modeli, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Ulbricht K.A. & Heckendorff W.D., 1998, Satellite Images for Recognition of Landscapes And Land use Changes, Journal of Photogrammetry &Remote Sensing 53, Vanderzangen, D & Marrison, M., 2003, High Resolution Image Classification: A Forest Service Test of Visual Learning System s Feature Analyst, USDA Forest Services, est_service.pdf. Yomralıoğlu, T., GIS Activities in Turkey, GIS International Symposium 2002, Sempozyum CD si. URL_1 2005, DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No DPT 2531-ÖİK.547, Ankara, 539. URL-2, 2005,

Eski Tarihli Meşcere Haritası ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Yardımıyla Taslak Meşcere Haritası Üretilmesi

Eski Tarihli Meşcere Haritası ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Yardımıyla Taslak Meşcere Haritası Üretilmesi Eski Tarihli Meşcere Haritası ve Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Yardımıyla Taslak Meşcere Haritası Üretilmesi Günay ÇAKIR Gümüşhane Üniv., Fen Bilimleri Ens. Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD 29100

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ 18 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ Günay ÇAKIR 1, Selahattin KÖSE 2 1 Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü; gunaycakir@duzce.edu.tr

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ Selçuk REİS 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği)

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) 103 Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) Kenan MELEMEZ1*, Ayhan ATEŞOĞLU1, Metin TUNAY1, Celal EMİR2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği Hüseyin Cihad ANLAR¹, *Alkan GÜNLܲ, Sedat

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İSTANBUL İLİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İSTANBUL İLİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI İSTANBUL İLİ ORMAN KAYNAKLARINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa

HASSAS ORMANCILIK. Prof.Dr. Abdullah E. Akay. BTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Prof.Dr. Abdullah E. Akay Osmangazi-Bursa HASSAS ORMANCILIK Son yıllarda artan tüketici talepleri doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmış ve bu durum özellikle orman kaynaklarının

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Aktüel Kuruluşun Belirlenmesi Orman ekosistem envanteri Hiyerarşik yapı (planlama birimi, işletme sınıfı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlker ERCANLI Doğum Tarihi: 6 Eylül 1977 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği Karadeniz

Detaylı

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi;

Proje kapsamında Arazi İzleme Sisteminin bir bütün olarak sunulması için bir portal yapısı hazırlanmıştır. Arazi İzleme Sistemi; Arazi İzleme CORINE WEB Portal Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr http://aris.cob.gov.tr/csa/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information.

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information. CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU LU www.gislab gislab.ktu.edu.tr Yeryüzü Kaynakları İnsanlar İhtiyaçları Yöneticiler Görevleri BİLGİ information bilgi BİLİŞİM teknoloji 1 Bilgi

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasım 2013 Sedat BAKICI İhtiyaç; Araziye yönelik Coğrafi Konum Bilgilerin; hızlı, hassas, güvenilir ve ekonomik biçimde toplanması amacıyla anlık arazi konum bilgisinin (koordinatlarının) elde edilmesi gerekmektedir. Böylece,

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ORMAN ÖRTÜSÜNÜN SEGMENT-TABANLI SINIFLANDIRILMASI ÖZET

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ORMAN ÖRTÜSÜNÜN SEGMENT-TABANLI SINIFLANDIRILMASI ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: II Sayfa: 471-476 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ORMAN ÖRTÜSÜNÜN SEGMENT-TABANLI SINIFLANDIRILMASI Muhittin İNAN 1, Hakan

Detaylı

6. Meşcerede Yaş. İstatistiksel olarak, meşceredeki tüm ağaçların yaşlarının ortalaması o meşcerenin ortalama yaşı ya da yaşı olarak kabul edilir.

6. Meşcerede Yaş. İstatistiksel olarak, meşceredeki tüm ağaçların yaşlarının ortalaması o meşcerenin ortalama yaşı ya da yaşı olarak kabul edilir. 6. Meşcerede Yaş İstatistiksel olarak, meşceredeki tüm ağaçların yaşlarının ortalaması o meşcerenin ortalama yaşı ya da yaşı olarak kabul edilir. Orman işletmeciliğimizde uygulanan işletme yöntemleri

Detaylı

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU

ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU ORTOFOTO ÜRETİMİNDE TAPU VE KADASTRO VİZYONU İbrahim CANKURT 1, Levent ÖZMÜŞ 2, Bilal ERKEK 3, Sedat BAKICI 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, icankurt@tkgm.gov.tr

Detaylı

CBS 2007 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ KTÜ, TRABZON

CBS 2007 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ KTÜ, TRABZON İsmail ÇÖLKESEN 1 2 & Faik Ahmet SESLİ 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, (Arş. Gör.) 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, MF, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, (Yrd.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kısa İdare

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ N. Musaoğlu,

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 295 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ H.Banu Ilter 1, İbrahim Özkeser 2 SUMMARY Information Technologies offers effective solutions on before, during and after disaster

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 55-66 ARMUTLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ ORMAN ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİYLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARIN KULLANIMINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMLER ÖZET

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİYLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARIN KULLANIMINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMLER ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: II Sayfa: 455-461 YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU VERİLERİYLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLARIN KULLANIMINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMLER Kadir

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Uzaktan Algılama ile Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflarının Belirlenmesi

Uzaktan Algılama ile Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflarının Belirlenmesi Uzaktan Algılama ile Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflarının Belirlenmesi Yük. Müh. M. Can İBAN Dr. Oktay AKSU Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Giriş 6360 sayılı yeni büyükşehir

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009 Curriculum Vitae Name, Surname: ISMAIL COLKESEN Date of birth: 1981 Title: Ph.D., Assistant Professor Education : Degree Profession University Year BSc Geodesy and Photogrammetry Karadeniz Technical University

Detaylı

CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS

CONTRIBUTIONS AND FACILITIES OF THE STAND MAPS INTEGRATED WITH TOPOGRAPHIC MAPS Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 73-82 TOPOGRAFİK HARİTALARA OTURTULMUŞ MEŞCERE HARİTALARININ ARAZİ ORYANTASYONUNDA SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ

Detaylı

KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ

KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir KONUMSAL VERĐ ANALĐZĐ ĐLE KIRSAL YERLEŞĐK ALAN SINIRLARININ BELĐRLENMESĐ: DATÇA-BOZBURUN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ D. Tezel 1,

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK ORMAN YANGINI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK ORMAN YANGINI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 00, Ankara UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK ORMAN YANGINI BİLGİ SİSTEMİNİN

Detaylı

FRIS PROJESİ VE ORMANCILIĞIMIZ ÖZET

FRIS PROJESİ VE ORMANCILIĞIMIZ ÖZET FRIS PROJESİ VE ORMANCILIĞIMIZ II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No: I Sayfa No:100-106 Prof Dr. Selahattin KÖSE Arş. Gör. Turan SÖNMEZ Doç. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Arş. Gör.

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing)

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing) FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 COĞRAFİ BİLGİ BİLGİSİSTEMİ İÇİN İÇİN ÖNEMLİ VERİ VERİTOPLAMA YÖNTEMLERİ YATAY YATAY ÖLÇMELER (X,Y) (X,Y) YATAY YATAY AÇILAR

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi 1.Giriş Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, kurumlar

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğraflarının değerlendirilmesi Fotomozaik, fotoplan, ortofoto Ormancılıkta hava fotoğrafları 2 Hava fotoğraflarının

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/

ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama. Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ ÇEV 361 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) CBS, karmaşık planlama ve yönetim problemlerinin çözümü için,

Detaylı

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır.

1999 yılı sonundan itibaren 1/25.000 ölçekli harita üretimi sayısal olarak yapılmaya başlanmıştır. Kartografya Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 1. Fotogrametri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, yurt içi 1/25.000 ölçekli ve yurt dışı 1/50.000 ölçekli sayısal verilerin, kartografik düzenlemeleri

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması 173 Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması Ali İhsan KADIOĞULLARI1*, Özkan BİNGÖL2, Rüstem KIRIŞ3, Mehmet Ali SAYIN4, Durmuş Ali

Detaylı

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 419-430 SAF DOĞU LADİNİ MEŞCERELERİNDE MEŞCERE TİPİ AYRIMININ İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Turan SÖNMEZ 1, Uzay KARAHALİL

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

Prof. Dr. Altay Uğur Gül

Prof. Dr. Altay Uğur Gül Prof. Dr. Altay Uğur Gül 20 Ocak 2015 tarihinde oluşturuldu Öğrenim Bilgileri Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm Derece Yıl Türkiye Karadeniz Teknik Fen Bilimleri Orman Mühendisliği Doktora 1995 Türkiye

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. H. Hulusi ACAR * Arş. Gör. Ayşe YAVUZ ** Arş. Gör. Habip EROĞLU * ÖZET

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. H. Hulusi ACAR * Arş. Gör. Ayşe YAVUZ ** Arş. Gör. Habip EROĞLU * ÖZET DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI Doç. Dr. H. Hulusi ACAR * Arş. Gör. Ayşe YAVUZ ** Arş. Gör. Habip EROĞLU * * KTÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 61080, TRABZON ** KTÜ,

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1 SONUÇ 5.1.1 Projenin Teknik Yönden Değerlendirilmesi İklim özellikleri ve Tarımsal İşletme Yapıları birbirinden farklı Sırt Havzası 68.794 Ha, Dere Havzası 17.950 Ha olmak

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler (Emre ÖZDEMİR, Fatih AKARSU, Osman KICI) Altındere

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TARIMDA KULLANILMASI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TARIMDA KULLANILMASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TARIMDA KULLANILMASI İnsanoğlu 21. yüzyıla girdiğinde iki temel konuda çok önemli gelişmeyle karşılaşmıştır. Bunlar; "Biyoteknoloji ve Bilgi ve İletişim Teknolojileredir. Bu

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ

ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ ARŞİV HAVA FOTOĞRAFLARINDAN ORTOFOTO ÜRETİMİ Metin SOYLU 1, Sedat BAKICI 2 Bilal ERKEK 3, Levent ÖZMÜŞ 4 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Ankara, metinsoylu@hotmail.com 2

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D.

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri A.B.D. ORTADOĞU U TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (JCBT)Ana Bilim Dalı Geodetic and Geographic Information Technologies (GGIT) Sunan: Doç. Dr. Şebnem Düzgün Jeodezi ve Coğrafi Bilgi

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı