DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA COĞRAFİ VERİ TABANI KURULMASINA YÖNELİK VERİLERİN TEMİN EDİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA COĞRAFİ VERİ TABANI KURULMASINA YÖNELİK VERİLERİN TEMİN EDİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 562 DOĞU LADİNİ ORMANLARINDA COĞRAFİ VERİ TABANI KURULMASINA YÖNELİK VERİLERİN TEMİN EDİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Arş. Gör. Günay ÇAKIR * Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI * Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT * Arş. Gör. Dr. Turan SÖNMEZ ÖZET Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarının denize bakan kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kuran Doğu ladini (Picea orientalis) en son verilere göre toplam hektarlık orman alanına sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu Melet Irmağından Kafkaslara kadar uzanan geniş coğrafyaya yayılan doğu ladini ormanlarına ait verilerin toplanması sırasında birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukların temelinde, Doğu Karadeniz Bölgesinin kendine has olan özellikleri yatmaktadır. Bunlar; arazi koşulları (eğim, bakı, yükselti), sosyo-kültürel faktörler (usulsüz kesimler, sosyal baskı), orman kadastrosunda yaşanan sorunlar, dağınık yerleşim (arazi toplulaştırmasının olmaması), düzensiz arazi kullanımı (tarım orman iç içe girmiş), yetişme ortamı koşullarının zorluğu (verimsiz arazi) ve diri örtü (kapalılığı bozuk alanlarda ormangülü, karayemiş) nü sıralayabiliriz. Ortalama arazi eğiminin yüksekliği, yetişme ortamı koşullarının zorluğu ve halkın yaşam şekli dikkate alındığında veri toplama oldukça zahmetli bir süreçten geçmektedir. Yerleşim alanlarının dağınıklığı yanında özel kişilere ait arazilerde de ağaç topluluklarının bulunması uzaktan algılama çalışmalarını (orta ölçekli uydu görüntülerinde) güçleştirmektedir. Ayrıca, gerek hava fotoğraflarından gerekse yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden yararlanma da yüksek maliyet gerektirmektedir. Doğu Ladinin yavaş büyüyen bir tür olması ve yapılacak teknik müdahaleleri de zorlaştırmaktadır. Doğu ladinine ait alansal değerler ise orman amenajman planına yönelik çekilen 1/15000 ölçekli renkli kızılötesi hava fotoğraflarından elde edilmektedir. Yapılan orman amenajman planı konumsal veri değerlendirmelerinin kullanışlılığı tartışılır durumdadır. Veri kaynakları olarak geçmiş dönem ve yürürlükteki orman amenajman planları, hava fotoğrafları, farklı çözünürlüklere sahip uydu görüntüleri ve arazi envanter çalışmalarını sayabiliriz. Bunlardan güncel, güvenilir ve en az maliyette veri elde edilmesi için uzaktan algılama teknikleri kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde uzaktan algılama ile veri eldesinde karşılaşılan güçlüklere değinilmiş ve çözün yolları sergilenmiştir. Coğrafi veri tabanının kurulmasında, yalnız doğu ladinine ilişkin alanlar değil, aynı zamanda ülke genelinde mevcut tüm yapıların tamamıyla disiplinler arası yaklaşımla oluşturulması gerekmektedir. Nihayetinde kurumlar içi ve arası veri değişim politikaları oluşturularak * K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajman Anabilim Dalı K.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajman Anabilim Dalı

2 563 bilişim birimleri kurulmalıdır. Belli zamansal periyotlarda veriler güvenilir, güncel ve ekonomik olarak elde edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Konumsal Veri Tabanı, Uzaktan Algılama, Doğu Ladini, Orman Amenajmanı, Hava Fotoğrafları, Uydu Görüntüsü Drawbacks and Alternative Solutions about Gathering Spatial Data with Remote Sensing in Establishing Spatial Data ABSTRACT Base in Spruce Forests Spruce (Picea orientalis), distributed from Ordu Melet river to Caucasian regions, covers ha area, according to the latest forest inventory data. There is a serious difficulty in gathering spatial data about spruce forests because of large coverage and harsh topographic pattern. Eastern Black Sea region has some difficult conditions. These are topography (steep slopes, frequently changing aspect, high elevation), socio-cultural factors (illegal land use, social pressure), forest cadastral or land surveying difficulties (scattered settlements, irregular land use pattern, complication of forest sites). Collection of spatial data is thus very difficult due mainly to higher average slope, individually scattered settlements for any remote sensing studies. Furthermore, both aerial photographs and high-resolution satellite images are costly. Spruce is a slow growing species requiring sensitive and careful technical interventions. Areal information of spruce forests is produced from 1/ average scale colored infrared aerial photograph to prepare forest management plans with forest cover type (stand) maps. Use of spatial data in forest management plan is subject to question as the data sources are old coming from current forest management plans and aerial photograph. Situation of forest and non-forest areas and stand types are determined fast, reliably, and currently using remote sensing technique based on advanced information technology. Using remote sensing to gather data and evaluating them with Geographic Information Systems are necessary for successful forestry initiatives. Accurate data are collected fast enough, and the data are easily updated periodically. Remotely sensed data are interpreted using an image, recorded into a data base, managed with an appropriate database management system and finally maintained with established GIS software. Spatial analysis and queries are conducted easily and time would be saved. Current data about spruce forests can easily be updated by classification of high resolution satellite image. Keywords: Spatial database, Remote Sensing, Spruce, Forest Management, Aerial photograph, Satellite Image

3 Giriş Doğu ladini, zor doğa koşullarına dayanan, en fakir yetişme ortamında gelişebilen ve Doğu Karadeniz Bölgesinin mağrur ağacıdır. Ladin ekosistemi, yetiştiği arazi yapısı, toprağı, topografyası (fiziksel yapı), flora ve faunası (biyolojik yapı), sosyal, ekonomik, manevi, tarihi ve kültürel değerlerin teşkil ettiği geniş boyutların (insan boyutu) birleşiminde hayatiyetini devam ettirmektedir. Doğu Karadeniz Bölümü Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon olmak üzere 7 ilden oluşmaktadır. Bölgenin yüz ölçümü km 2 olup, 2000 yılında toplam nüfusu 3.23 milyondur (URL_1 2005). Geniş alanlara yayılan ormanlardan en güzel şekilde faydalanmanın yolu, ekosistem dengesini sayısal ortamlarda tanımlamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak sürdürülebilirliliğini sağlamaktan geçmektedir. Çok amaçlı faydalanmayı düzenlemek ve ekosistemin geleceği hakkında karar verebilmek ancak sağlıklı, doğru, eşzamanlı, güvenilir ve çok yönlü bir veri alımı sayesinde mümkündür (Başkent 2000). Hazırlanan bu bildiride, Doğu Karadeniz bölgesinin özellikleri çerçevesinde konumsal veri tabanının kurulmasında karşılaşılan temel sorunlar dile getirilmiştir. Ayrıca coğrafi veri tabanının kurulmasının gerekliliği ve uzaktan algılamayla veri elde etme yollarına değinilmiştir. 2. Konumsal Veri Tabanı Kurulmasının Önemi Orman amenajman planlarının yapımında CBS yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sayısal veri tabanının kurulmasının yanında, planlamada önemli bir faktör olan teknik müdahale ve etkinliklerin konum itibarıyla belirlenmesi ancak CBS yardımıyla olmaktadır. CBS, teknik müdahalelerin yapılacağı ve koruma altına alınacak meşcerelerin hangi coğrafi konumda veya bölgede, hangi rakım, eğim ve bakıda, önemli yerleşim alanlarından nispi konumu itibarıyla nerede olduğunu kesin olarak tespit etmede kısaca amenajman planlarında, konumsal planlamanın hazırlanmasında kullanılmaktadır. Sadece coğrafi konum itibarıyla etkinliklerin yerlerini belirtmekle kalmayıp Ekosistem

4 565 Tabalı Çok Amaçlı Planların (ETÇAP) düzenlenmesinde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Konuma dayalı önemli planlama özelliklerini amenajman planlarıyla bütünleştirmek için CBS kullanılmaktadır (Başkent ve Jordan 1995). Şekil 1. Doğu Ladininin doğal yayılış alanları Araştırma ve istatistiklere göre dünyada mevcut bütün bilgilerin %80 e varan kısmı konumsal niteliktedir; yani arazi, çevre veya bir konuma bağlı bilgilerdir. Yine kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek için şehir ve bölge planlamaları hakkında yapılan diğer bir araştırmaya göre de % 90 ın üzerinde konumsal bilgiye ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu kadar fazla ve değişik yapıdaki bilgilerle başa çıkabilmek ve bunları toplumun refahını düzenleyecek şekilde hizmetine sunabilmek için büyük bir uzmanlık alanına ihtiyaç vardır. İşte çağımızda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olarak bilinen bu disiplin konumsal verileri (grafik ve öznitelik) elde etmek, depolamak ve değişik şekillerde inceleyerek insanlara sunmak için ortaya çıkmıştır. Ormancılığın da konuma bağlı açık bir sistem bilimi olduğu düşünüldüğünde ormancılıkta konumsal veriye son derece ihtiyaç duyulduğu dolayısıyla ormancılıkla doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir (Köse ve Başkent 1993). Orman alanlarının büyüklüğü

5 566 alınması gereken verilerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını zorlaştırmaktadır. Yersel çalışmalar zaman ve mekânsal olarak geniş periyot içerisinde yapılmaktadır. Bu nedenle oluşturulan beş yıllık kalkınma planlarında bu zorlukları aşmak için uygun yöntemler önerilmektedir. Bu yöntem kombine envanter yöntemi ki, uzaktan algılama verilerinin yersel yöntemle birleştirilerek yapılmasını ön görmektedir (URL_1 2005, Çakır 1999). Ormancılıkta planlama bilgiye dayanır. Diğer bir ifadeyle planlama, ormanın yapısını ve gelişimini temsil eden konum ve öznitelik verilerin var oluşuna ve bu verileri birlikte uyumlu olarak bilgisayar ortamında işleyebilen bir bilgi sistemine dayanır (Köse ve Başkent 1993). Farklı disiplinlerin bir araya getirdiği karmaşık yapıdaki konuma dayalı grafik ve grafik-olmayan bilgilerin dijital ortamlarda toplanması, depolanması, sunulması ve analiz edilmesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ile mümkün olmuştur. Birçok farklı meslek grubunun harita kullanması ve coğrafi veri ile kendi çalışmalarını desteklemesi, CBS için çok geniş bir uygulama alanını ortaya çıkarmıştır (Huxhold & Allen 1995). CBS, Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Veriye Dayalı Yönetim Sisteminin teknolojik üstünlüğü yalnız çevresel planlamalarda etkin kararlarının verilmesi için kullanılmayıp, aynı zamanda biyolojik, ekolojik, sosyal ve ekonomik kararların verilme sürecinde de birleştirici bir yöntem olarak kullanılır (Douglas vd. 1992). Veri Paylaşımı: Dijital verinin farklı sistemler tarafından ortaklaşa kullanılabilmesi veri paylaşımı olarak anılmakta ve konumsal veri yönetiminde ekonomik çözümler üretmenin yolu olarak kabul edilmektedir. Veri paylaşımıyla çok yaygın bir problem olarak kabul edilen, farklı kurumların aynı veriyi ilk elden toplama yoluna giderek, kaynaklarını gereksizce israf etmeleri önlenecek ve veri toplama maliyeti önemli ölçüde azalacaktır (Cömert,1996). Ülkemizde kamu kurumları arasındaki veri paylaşımının bilişim teknolojileri ile sağlanabilmesi için son on yıldır çalışmalar sürdürülmektedir. HGK, 1990 yılında ulusal bazdaki CBS çalışmalarına öncülük ederek 1/ ve daha küçük ölçekli haritalar için Ulusal CBS Projesini başlatmıştır (Yomralıoğlu 2002).

6 Uzaktan Algılama İnsanoğlunun evrenin dış hatlarını keşfetmek için zorladığı çalışmalar, dünya ötesi hal almaya başlamıştır yılından bu yana oldukça paraların harcandığı bu sistemlerin günümüzde vazgeçilmezliği açıkça görülmektedir. Ekonominin temel girdilerini oluşturan doğal kaynakların sürdürülebilir işletilmesi için teknolojik altyapılar hazırlanmıştır. Gerek doğal kaynak planlaması gerekse iletişim ağlarının uzaydan küresel olarak sağlanmasında en kullanışlı yol uydu/uzay teknolojileridir. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin 2000 li yıllarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte, konumsal veri elde edilme çalışmalarında bu veriler hava fotoğraflarıyla yarışır hale gelmiştir. Ayrıca küresel yer belirleme sisteminin (GPS) de devreye girmesi, konumsal verilerin coğrafi koordinat düzleminde kullanıcılara verilmesi yersel çalışmaları da kolaylaştırmıştır. Orman ekosisteminin karakteristik özelliklerini belirlemede uzaktan algılamanın temel rolü, geniş alanlardaki benzer verileri gruplamaktan geçmektedir. Arazi kullanımı ve sınıflandırma çalışmalarında konumsal çözünürlük ön planda yer almaktadır. Kısaca uzaktan algılama kullanıcılara veri sağlama sanatıdır. (Ulbricht & Heckendorff 1998). Konumsal yapının belirlenmesi için; yersel çalışmalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve bunların kombinasyonları akla gelebilir. Yersel çalışmaların ve hava fotoğraflarının pahalı ve zaman alıcı olması sebebiyle, geniş kapsamlı, hızlı ve güvenli bir yol olarak, geriye uydu görüntülerinden yararlanma kalmaktadır. Uydu görüntüleri de ucuz değildir. Özellikle kötü hava koşullarının olduğu bölgelerde hava fotoğrafı alımı ve yersel çalışmalar kolay olmamaktadır. Yılın değişik zamanlarında hava fotoğrafının alınması da maliyeti artıran sebeplerdendir. Buna ilave olarak hava fotoğrafları alındıktan sonra yorumlama bireysel fotoğraflar üzerinde yapılarak sayısal ortamlara dönüştürülmektedir. Mevcut durumu, belli şartlar çerçevesinde istenildiği zaman tespit edebilmesi ve hava fotoğraflarına nazaran çok daha geniş sahaları kapsaması sayesinde çalışma süresini kısaltması, uydu görüntülerini kullanmayı avantajlı kılmaktadır (Vanderzangen & Marrison 2003).

7 568 Uzaktan algılamayı olumsuz yönde etkileyen etmenlerin arasında; olumsuz hava koşulları, yüksek eğim ve dağınık/parçalı yapıya sahip arazi yapısını sayabiliriz. Özellikle hava koşullarının olumsuzluğu veri alımını zorlaştırmaktadır. Bulutluluk oranı, rüzgâr ve alım saatine göre veri kalitesi değişmektedir. Bulutlar uzaktan algılamada iki yönde olumsuz etki oluşturmaktadır. Birincisi algılayıcı ile zemin arasına enerji alışverişini engelleme, ikincisi ise gölgelemedir. Aynı şekilde uzaktan algılama verisinin alım saati de önemlidir. Sabahın erken saatlerinde ve akşam saatlerinde veri alımı yapılmamalıdır. Genel olarak güneşin dik olduğu öğle saatleri tercih edilmelidir. Uyduların ülkemizden geçiş saatleri arasındadır. Buda gölgelemeye neden olduğundan görüntü işlemeyi olumsuz etkilemektedir. 4. Doğu Karadeniz Bölgesinin Özellikleri 4.1. Sosyo-Ekonomik Yapı Doğu Karadeniz Bölümü Türkiye nin 7 bölgesi arasında beşinci sırada yer almaktadır. Bölge genelinde kırsal kesimden kente göç olayı yaşanmaktadır. En son verilere göre kırsal kesimden kente göç oranı %11.02 düzeylerindedir. İller itibarıyla Sosyo-ekonomik olarak bölgede en gelişmiş olan Rize ve Trabzon dur. Geçmişte İpek yolu hattını Karadeniz e ulaştığı tarihi ve kültürel pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bölgede, doğal zenginliklerde oldukça fazladır. Bu zenginliğine rağmen bölge gereken önemine ulaşamamıştır. Gayri safi milli hasıladaki payı düşük olması da dışarıya göçü artıran nedenlerden bir tanesidir. DKB nin ekonomisi, ormancılık ve tarım sektörüne dayanmaktadır. Tarım sektörü; çay ve fındık başta olmak üzere diğer tarım ürünleri de kısmen yetiştirilmektedir. (URL_1 2005). Doğu Karadeniz Bölgesinde yüksek eğiminden dolayı dağınık yerleşim oldukça yaygındır. Her birey kendi evinin veya tarım yapacağı alanın etrafında hayatını devam ettirmektedir. Yöre insanın doğayla iç içe yaşaması, tarım alanlarının etrafında ağaç topluluklarının bulunması konumsal verilerin uzaktan algılamayla ayırt edilmesini zorlaştırmaktadır.

8 569 Özellikle fındık ve çay olan yerlerde yapraklı orman ağaçlarıyla ayrım zor yapılmaktadır. Halkın ekonomik açıdan büyük çoğunluğun düşük gelir seviyesine sahip olması ormanlar üzerinde sosyal baskılara neden olmaktadır. Orman köylüsünün yanında kaçakçılık şebekelerinin de ormanlardan yararlanması da ormanları olumsuz yönde etkilemektedir. Ladin ormanları genellikle yetişme koşullarının zor olduğu alanlarda yayıldığından, usulsüz faydalanmalar sonucu doğal dengeleri bozulmaktadır. Doğu ladini ilk yıllarda yavaş büyümesi ve ormanın alt tabakasında bulunan diri örtü sorunu nedeniyle teknik açıdan aynı ormanları oluşturmayı zorlaşmaktadır Topografik Yapı DKB arazisi; denize ve kıta içine bakan yamaçları arasında çok belirgin ekolojik farkların bulunduğu bir coğrafyaya sahiptir. Yağış ve nem, bunun yanında karşılık dik yamaçlı, sarp ve dağlık arazi ekolojik farkı ortaya çıkarır. Dağların deniz üzerinden gelen rüzgârlara karşı konumu önemli yağış farklarına, yükselti ise önemli sıcaklık farklarına sebep olmaktadır. Ortalama eğimin yüksek olduğu bu bölgede arazi kullanımında yerleşime ve tarıma açılacak alanlar oldukça kısıtlıdır. Halkın geçim kaynağının ormanda bağlaması yanında yüksek eğim gruplarında da tarım faaliyetlerini devam ettirmektedir Kadastro Ve Mülkiyet Durumu Kadastral çalışmalar, arazi çalışmalarında yüksek hassasiyet gerektiren işlemler topluluğudur. Ülkemizde birinci beş yıllık kalkınma planında, ormanların kadastro sorunun kısa sürede çözülmesi dile getirilmiştir. Ancak günümüze değin kapsamlı olarak bu haritalar kesin şekliyle tam anlamıyla tamamlanamamışlardır. Kadastro haritaları, büyük harita yapım tekniğine bağlı sayısal ortamlarda ve santimetre hassasiyetinde üretilmelidir. Orman ekosistem envanteri yapımında plan yapımcılarının elinde hazır bulunmalıdır. Orman amenajman planlarında bulunan orman dışı alanların ayrımında bu haritalardan yararlanılmalıdır

9 570 (Atasoy 2004). Doğal kaynakların optimum olarak kullanılması isteniyorsa, tüm kaynakların yönetiminde ulusal politikalar içinde yapılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için modern kadastro çalışmaları yapılmak zorundadır. Kadastro hem bireysel hem de toplumsal büyüklükteki ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Modern kadastro; mülkiyet transferine, kredi güvenliğine, nüfus analizine, gelişi-imar kontrolüne, acil durum planlama yönetimine, çevresel etki değerlendirilmesine, yerleşim hareketlerine, arazi pazarı analizine, arazi ve mülkiyet sahipliği analizine, arazi reformuna, istatistiksel verilerin görüntülenmesine, fiziksel planlamaya, kamusal iletişime ve doğal kaynakların planlanmasında sağlıklı verilere dayalı bir şekilde erişimle mümkün olmaktadır (Molen 2003). Ormanlık alanlarla ilgili önemli sorunların biride normal kadastro sınırları ile orman kadastro sınırlarının uyuşmamasıdır. Bu sorunun ortadan kalkması için kadastro tahdit işlemlerinin yapılması işlemini tek elden ve usulüne uygun olarak yapılması gerekliliğidir. Ülke nirengi ağına oturtulmuş ve hassas bir ölçüm tekniği uygulanarak sayısal ortamlarda yapılmış kadastro çalışmaları oldukça iyi sonuç verir (Köse ve Mısır 1994). Bölgede, kadastro çalışmalarını yavaşlatan en önemli engellerden birisi sahiplenilmiş alanların kadastro sırasında, yasal gerekçelere dayalı olarak, işgal edenlerin adına tespit edilmeyişidir. Bu durum özellikle ağaçlık alanlarda öne çıkmaktadır. Mevzuat gereği ormanlar kamusal alanlar olarak görülmekte ve bu yerlere ait tapular geçersiz kabul edilmektedir. Ormanların devletleştirilmesi öncesinde tarım alanı olarak kullanılan arazilerin bir kısmının işlenmemesi sonucu zamanla orman örtüsü ile kaplanmaktadır. Nitekim, bu tür arazilerin bölgede var olduğu (% 65 düzeyinde) tespit edilmiştir. Sosyo ekonomik sebeplerden dolayı yaşanan göç olgusu sonucunda bu arazilerin tarımsal amaçlı işlenmediği ve bunun sonucunda da arazilerin zamanla ormana dönüşmektedir. Kadastro çalışmaları esnasında bu nitelikte bulunan parsellerin büyük bir çoğunluğu devlet ormanı olarak tespit edilmiştir. Bundan dolayı yöre halkı kadastro çalışmalarının yapılmasını istememektedir. Bunun

10 571 nedenlerinde bazıları; bölgenin topoğrafik yapısı, bitki örtüsü, iklim ve ormanlık alanlarla kaplı olması olarak ifade edilebilir. Sayılan bu özelliklerden dolayı kadastro çalışmaları bölgede oldukça yavaş gitmektedir (Atasoy 2004). Ülkemizde orman tahdit ve kadastro çalışmaları 1937 yılında başlamıştır. OGM 2003 yılı verilerine göre, ülke genelinde ormanlık alan hektar iken bunun hektarında (%74.56) orman kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizde arazi toplulaştırması tamamen uygulanamadığından, yerleşim alanlarıyla ormanlık alanlar iç içe girmiştir. Bugün ülkemizde orman içi ve bitişiğinde köy ve 9 milyon nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun gelir düzeyi Türkiye ortalamasına göre en düşük seviyededir. Bunun sonucunda orman kadastrosun uygulanan bölgelerde çeşitli hukuksal sorunlar ortaya çıkmaktadır. OGM verilerine göre orman içinde yaşayan nüfus yıllardır mülkiyet problemleri ile iç içe bulunmaktadır (URL_2 2005) Kullanılan Haritaların Farklılığı Ülkemizde kamu kurumlarında kullanılan harita altlıklarındaki ölçek ve koordinat sistemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. HGK tarafından üretilen Standart Topografik (ST) haritaların dışında kamu kurumlarının kullandıkları küçük ölçekli haritalar için standart olarak belirlenmiş koordinat sistemleri mevcut değildir. HGK nın ürettiği ST haritalar, 1/ ve daha küçük ölçekler için, 6 derecelik UTM projeksiyonunda ve ED50 datumunda veya coğrafi koordinat sistemlerindedir. Kamu kurumları, küçük ölçekli harita ile çalışmaları durumunda lokal koordinat sistemlerinde konumsal veri üretmekte veya HGK nın ürettiği 1/ ölçekli haritalar üzerine, ihtiyaç duydukları konumsal verileri işleyerek kullanma yoluna gitmektedirler. HGK den alınan Kamu kurumlarında kağıt ortamlarda tutulan haritalar, fotokopi yoluyla çoğaltılmaktadır. Kağıt haritalar zamanla yıpranmakta veya fotokopi çekilen bölge üzerinde koordinat bilgisi olmadığından ihtiyaca cevap veremez duruma gelmektedirler (Reis 2003). Örneğin orman amenajman planlarına konu olan meşcere haritalarının ozalitlerinin

11 572 kullanımı bir çözüm alternatifi olarak görülmektedir. Ancak bu haritalarda da koordinat bilgileri olmaması kullanışlılığını azaltmaktadır. 5. Sonuç ve Öneriler Geniş kapsamlı planların yapımı ve uygulamasında CBS nin en önemli veri toplama kaynağı uzaktan algılamadır. Ladin orman ekosistemlerinde uzaktan algılamayla zamansal değişimler izlenebilmektedir. Özellikle orman ekosistemlerinde oluşan büyük ölçekli her türlü değişimler (yasal/yasal olmayan) izlenerek kontrol edilebilir. Ormancılık ve diğer disiplinlere ait konumsal veri tabanları CBS ortamlarında kurulmalıdır. Bu sayede orman ekosistemlerinin denetimi ve kontrolü daha etkin sağlanabilir. Orman işletmelerinde plan yapım ve uygulama sonuçları rahatlıkla izlenebilir. Ladinin doğal olarak yayıldığı alanlarda yüksek eğimin olması nedeniyle yersel çalışmalar zor yapılmaktadır. Ladin ormanlarında, uydu görüntülerinden kontrollü sınıflandırma yoluyla orman ekosistemine yönelik orta doğrulukta (%70-80) veri elde edilebilir. Dağınık yerleşim ve ormanların tarım alanlarıyla iç içe olması uzaktan algılamayla veri eldesini zorlaştırmaktadır. Özellikle fındık ve çay alanlarının, yapraklı orman alalarından orta çözünürlüklü uydu görüntüleriyle ayrımı düşük hassasiyette yapılmaktadır. Geniş alaları kaplaması, kolay elde edilmesi ve farklı dönemlere ait kısa sürede veri alınması nedeniyle uzaktan algılama bölgesel planlamalarda daha yaygın kullanılmaktadır. Yöre halkının sürekli karşılaştığı mülkiyet sorunun çözümü için, yüksek çözünürlüğe sahip uydu görüntülerine ihtiyaç vardır. Ladin ormanları için bu görüntülerin alımı sırasında piksel boyutu 1 metreden küçük, alım saatinin 11:00-14:00 arasında ve geometrik doğruluğun 1 metrenin altında olması önemlidir. Orman ekosistemlerinde oluşan sosyal baskının ortadan kaldırılması için yöre haklının kalkındırılması gerekmektedir. Kırsaldan kente göçün

12 573 engellenmesinde ve ormanlara yönelik sosyal baskının ortadan kaldırılması için yöre haklına alternatif gelir kaynakları oluşturulmalıdır. Uzaktan algılamayla elde edilen veriler yersel çalışmalarla (haritalar dahil) birleştirilmelidir. CBS ve UA çalışmaları entegre edilerek, çalışmaların daha verimli olması sağlanmalıdır. Uluslararası bazda geliştirilen Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanması ve İşletmeciliği prensiplerinin uygulamaya aktarılması ve sistematik olarak izlenmesi için ormancılıkta sertifikalandırma sistemleri geliştirilmelidir. 6. Kaynaklar Atasoy, M., 2004, Kadastro Çalışmalarında Karşılaşılan Orman- Mülkiyet Sorunlarının Çözümünde Dijital Fotogrametrinin Uygulaması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı,, Trabzon, 191. Başkent, E.Z. ve Türker M.F., 2000, Sürdürülebilir ormancılığa Doğru: Uluslararası Standardizasyon, Sertifikasyon ve Ulusal Ormancılık Stratejileri, Erzurum Ormancılık Araştırma Dergisi, 3, Başkent, E.Z., & Jordan, G.A Spatial Wood Supply Simulation Modelling, The Forestry Chronicle, 67(6): p. Douglas, K. Lah, Edward J., Rykiel, Jr, Integrated Resource Management Systems: Coupling Expert Systems with Data-Base Management and Geographic Information Systems, Environmental Management, Vol:16, No:2, Springer Verlag, New York, USA, 1992, Sf: Huxhold, W. E. ve Allan A. G., Managing Geographical Information System Projects, Oxford University press, New York. Köse, S., Mısır, M., 1994, Orman Kadastro Haritaları İle Kadastro Paftaları Arasındaki Farklılıkların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Giderilmesi, I. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Trabzon. Köse, S., Başkent, E.Z., 1993, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Ormancılığımızdaki Önemi, Orman Bakanlığı, I. Ormancılık Şurası, 1-5 Kasım 1993, OGM, s., Ankara. Molen, P. 2003, Some options for updating the Land Administration Guidelines with respect to institutional arrangements and financial matters, Workshop.Spatial Information Management for Sustainable Real Estate Market; Best Practice Guide on Nation-wide Land Administration, Athens.

13 574 Reis, S., 2003, Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistem (TİBİS) Modeli, Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Ulbricht K.A. & Heckendorff W.D., 1998, Satellite Images for Recognition of Landscapes And Land use Changes, Journal of Photogrammetry &Remote Sensing 53, Vanderzangen, D & Marrison, M., 2003, High Resolution Image Classification: A Forest Service Test of Visual Learning System s Feature Analyst, USDA Forest Services, est_service.pdf. Yomralıoğlu, T., GIS Activities in Turkey, GIS International Symposium 2002, Sempozyum CD si. URL_1 2005, DPT, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No DPT 2531-ÖİK.547, Ankara, 539. URL-2, 2005,

DOKTORA TEZĐ. Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS 2008 TRABZON

DOKTORA TEZĐ. Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS 2008 TRABZON KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKĐYE DE ORMAN AMENAJMAN PLANLAMA MODEL YAZILIMININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ DOKTORA TEZĐ Orm. Yük. Müh. Fatih SĐVRĐKAYA AĞUSTOS

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

Orm. Müh. Kenan İNCE

Orm. Müh. Kenan İNCE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE KARBON DEPOLAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ (Artvin Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Orm. Müh. Kenan

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL REFORMLAR İÇİN PARSEL TABANLI BİR VERİ/BİLGİ ALTYAPISI GEREKSİNİM ANALİZİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL REFORMLAR İÇİN PARSEL TABANLI BİR VERİ/BİLGİ ALTYAPISI GEREKSİNİM ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TÜRKİYE DE TARIMSAL REFORMLAR İÇİN PARSEL TABANLI BİR VERİ/BİLGİ ALTYAPISI GEREKSİNİM

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KIRSAL KALKINMADA KADASTRAL ALTYAPININ ÖNEMĐ; TÜRKĐYE VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ÜYESĐ ÜLKELER ÖRNEĞĐNDE KONUNUN ANALĐZĐ Necdet ŞAHĐNER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Harita

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

Hasan ÇİÇEK*, Çetin ŞENKUL**

Hasan ÇİÇEK*, Çetin ŞENKUL** Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Hayvancılık Sektöründe Kullanım Olanakları Hasan ÇİÇEK*, Çetin ŞENKUL** Özet 21. yüzyıl bilgi çağının ve bu çağa ayak uyduran bilgi toplumlarının yüzyılıdır. Bilginin derlenmesi,

Detaylı

ORMANLIK ALANLARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN KADASTRO ÇALIŞMALARINA ETKİSİ

ORMANLIK ALANLARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN KADASTRO ÇALIŞMALARINA ETKİSİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara ORMANLIK ALANLARIN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN KADASTRO ÇALIŞMALARINA ETKİSİ M. Atasoy

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:225 Müdürlük Yayın No: 020 ISSN:1302-3624 YANGIN SÖNDÜRME PLANI TEMEL ESASLARININ BELĠRLENMESĠ (MANAVGAT ÖRNEĞĠ) (ODC: 432.32) The Plan of Forest Fire Extinguish Foundation

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Programı : Geomatik Mühendisliği

Programı : Geomatik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR AFET BİLGİ VE METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMİ PROJESİNDE ÜÇ BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Senem BİLİR Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet Açısından İrdelenmesi ve Kırsal Arazi Düzenleme Modeli

Doğu Karadeniz Bölgesinde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet Açısından İrdelenmesi ve Kırsal Arazi Düzenleme Modeli Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu 2005 Doğu Karadeniz Bölgesinde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet Açısından İrdelenmesi ve Kırsal Arazi Düzenleme Modeli BİLDİRİ 13-14 Ekim 2005 KARADENİZ

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) Erhan ÇALIŞKAN*, Ali KARAMAN**, Hulusi ACAR* * KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF NONNATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS Doç.Dr.

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMANIN HAVZA YÖNETİMİNDE KULLANIMI: ÇANDARLI ÖRNEĞİ

UZAKTAN ALGILAMANIN HAVZA YÖNETİMİNDE KULLANIMI: ÇANDARLI ÖRNEĞİ UZAKTAN ALGILAMANIN HAVZA YÖNETİMİNDE KULLANIMI: ÇANDARLI ÖRNEĞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Kıyı Bölgesi Yönetimi Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİYLE KIYI BÖLGELERDE ARAZİ ÖRTÜSÜ/ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ: ANTALYA-KEMER

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2007, 5 (2), 55-76 Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş ta Çöp Depolama Alanı Tespiti Landfill site selection in Kahramanmaraş using multiple criteria analyses

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

CADASTRAL DATA MODEL DESIGN FOR THE MARINE AREA GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THE TRABZON EXPERIENCE

CADASTRAL DATA MODEL DESIGN FOR THE MARINE AREA GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THE TRABZON EXPERIENCE CADASTRAL DATA MODEL DESIGN FOR THE MARINE AREA GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: THE TRABZON EXPERIENCE Recep Nisanci 1 Yasar Selcuk Erbas 1,* Bayram Uzun 1 Volkan Yildirim 1 Husniye Ebru Colak 1 Sevket

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı