DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor."

Transkript

1 DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor.

2

3 Bu tan t m broflürü ( Broflür ) DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ( DESA veya fiirket ) halka arz ile ilgili olarak haz rlanm flt r. DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. nin milyar TL olan ödenmifl sermayesinin milyar TL art r larak milyar TL ye yükseltilmesi s ras nda mevcut ortaklar n rüçhan haklar k s tlanarak art r lan milyar TL lik k s m ile Melih Çelet in portföyünde bulunan hisse senetlerinin 2.537,5 milyar TL nominal de erdeki k sm halka arz edilecektir. Toplam 7.612,5 milyar TL nominal halka arz büyüklü ü ile fiirket in halka aç kl k oran % 30 olacakt r. Halka arzedilen TL lik sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasas Kurulu nca ( SPK ) kayda al nm flt r. Ancak kayda al nma fiirket ve hisse senetlerinin SPK veya kamuca tekeffülü anlam na gelmez. Bu Broflür, sözkonusu hisse senetlerini sat n almay düflünen muhtemel tasarruf sahipleri için haz rlanm fl ve içeri inde yer alan bilgiler, fiirket ve güvenilirli ine emin olunan kaynaklardan elde edilmifltir. Söz konusu bilgiler ile ilgili tüm sorumluluk fiirket e aittir. DESA ve hisse senetlerine iliflkin detayl bilgi, 26/04/2004 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmifl ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yay mlanacak halka arz ile ilgili zahname de ( zahname ) yer almaktad r. zahname dahilinde belirtilen haller d fl nda herhangi bir kifli ya da kuruluflun Halka Arz ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verme veya teyidde bulunma yetkisi yoktur. fiirket in ve/veya Lider Kurum un izni olmadan verilen bilgiler veya yap lan teyitler güvenilir addedilmemelidir. Bu halka arzda, hisse senedi sat n almak suretiyle kat lmak isteyen yat r mc lar konsorsiyum üyeleri bölümünde belirtilen baflvuru yerlerinden zahnamenin bir kopyas n temin edebilirler. Yasal prosedürün bir parças olan tasarruf sahibi sirküleri ise 26/04/2004 tarihinde Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yay mlanm flt r.

4 DESA DER SANAY VE T CARET A.fi. Hisse Senetlerinin fi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Liderli indeki Konsorsiyum Arac l yla HALKA ARZI Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama Talep Toplama Tarihleri: Nisan 2004 Halka Arz Fiyat : TL ( TL nominal de erli bir pay için) Halka Arzedilen Miktar: adet hisse Tahsisler: Yurtiçi Bireysel Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse Al m Gücü Yüksek Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse Yurtiçi Kurumsal Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse Yurtd fl Kurumsal Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse DESA Çal flanlar na Tahsis Edilen: adet hisse Arac l k Yöntemi: Bakiyeyi Yüklenim Ek Sat fl Hakk : adet hisse Fiyat stikrar : fi YATIRIM taraf ndan 15 gün süre ile fiyat istikrar ifllemleri uygulanacakt r. Lock-up: Ortaklar n 6 ay süreyle sat fl yapmama taahhüdü bulunmaktad r. 02 / 03

5 KONSORS YUM L DER fi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. fl Kuleleri Kule: 2 Kat: Levent STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Türkiye fl Bankas A.fi. nin tüm flubeleri, netmatikler, bankamatikler, no lu telefon bankac l, KONSORS YUM ÜYELER F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Cad. Akmerkez. B Kulesi Kat: 2-3 Etiler STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile acentalar ve Finansbank A.fi. nin tüm flubeleri GLOBAL MENKUL DE ERLER A.fi. Büyükdere Cad. Maya Akar fl Center No: 100/102 K: Esentepe / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile TEB YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Eski Büyükdere Cad. No: 22 Kat: 4 Park Plaza Maslak / STANBUL Tel: Faks: ve Türk Ekonomi Bankas n n tüm flubeleri ve AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. nönü Cad. No: 80 Gümüflsuyu Taksim STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Akbank T.A.fi. nin tüm flubeleri ve HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Meclis-i Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Sal pazar / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flube, irtibat bürosu ile Halk Bankas A.fi. nin tüm flubeleri ve KOÇ YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Barbaros Bulvar Morbasan Sok. Koza fl Merkezi C Blok Kat: Balmumcu / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Koçbank A.fi. nin tüm flubeleri Fonobank ve Fono Yat r m ve DIfi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler STANBUL Tel: Faks: ve Türk D fl Ticaret Bankas A.fi. nin tüm flubeleri OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Befliktafl / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Oyakbank A.fi. nin tüm flubeleri VAKIF YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Levent / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Vak fbank T.A.O. nun tüm flubeleri YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 4 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flube, irtibat bürolar ve acentas ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: 11 Balmumcu STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile ALTERNAT F YATIRIM A.fi. Cumhuriyet Cad. Elmada Han. No: 8 Kat: 2 3 Elmada STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Alternatifbank A.fi. nin tüm flubeleri ve GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 29 Yakac k Kartal / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ve acentalar ile MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar Mah. Ebulullah Cad. Maya fl Merkezi D2 Blok Kat: 11 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ve irtibat bürolar TAC RLER MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ATAONLINE MENKUL KIYMETLER A.fi. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: 12 Balmumcu STANBUL Tel: Faks: ES MENKUL DE ERLER YATIRIM A.fi. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 24 Altunizade-Üsküdar / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile NTER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Muallim Naci Cad. No: 47 Ortaköy / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile NUROL MENKUL KIYMETLER A.fi. Nurol Maslak Plaza Büyükdere Cad. No: 71 Kat: 16 Maslak STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile irtibat bürolar ve CAM fi MENKUL DE ERLER A.fi. fl Kuleleri Kule 3 Kat: 3 4.Levent STANBUL Tel: Faks: ve irtibat bürolar ile HAK MENKUL KIYMETLER A.fi. Cemil Bengü Cad. Hak fl Merkezi No: 2 Kat: 1 Ça layan / STANBUL Tel: (Pbx) ve Unkapan rtibat Bürosu Tel: Faks: ACAR YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No: 25 Esentepe / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile BAfiKENT MENKUL DE ERLER A.fi. Abide-i Hürriyet Cad. No: 285 Bolkan Center C Blok Kat: 6/A fiiflli / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile irtibat bürolar RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi. Nispetiye Cad. A.Nail Gönenli Sok. No: 6 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve Ankara flubesi DELTA MENKUL DE ERLER A.fi. Teflvikiye Cad. kbal fl Merkezi No: 103 Kat: 6 Teflvikiye / STANBUL Tel: Faks: EVG N YATIRIM MENKUL DE ERLER T CARET A.fi. Esentepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No: 4 Kat: fiiflli / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile irtibat bürosu SANKO MENKUL DE ERLER A.fi. Havaalan Kavfla EGS Business Park B-2 Blok Kat: 16 Yeflilköy / STANBUL Tel: Faks: ÜN VERSAL MENKUL DE ERLER A.fi. Eski Büyükdere Cad. Ayaza a Tic. Merkezi No: 13 Kat: 16 Maslak / STANBUL Tel: Faks: ve irtibat bürolar

6 DÜNYADA DER SANAY Deri, insano lunun yaflam gereksinimlerini gidermek için kulland ilk malzemelerden biridir. lkel ça larda örtünme amaçl kullan l rken, daha sonra savafllarda k n, üzengi ve sadak olarak stratejik önem arzeden bir malzeme olmufltur. Günümüzde deri mamullerinin üretimi önemli bir sanayi alan haline gelmifltir. Deri ve deri mamulleri sanayi, ham derinin üretimini, derinin tabakhanede ifllenmesini ve mamul hale getirilmesini içeren 3 aflamal bir de er zinciri üzerine kurulmufltur. Deri sektöründe, girdiler içerisinde çok önemli paya sahip hammaddenin üretimi belirli aylarla s n rl d r. Bu nedenle, uygun flartlarda kaliteli hammadde sat n alabilmek kritik önem tafl maktad r. Ayr ca, son zamanlarda çevrenin korunmas ile ilgili yasal düzenlemeler de dünya deri sektörünü etkilemektedir. Çevreye ve insan sa l na uyumlu tekniklerle üretim yapan ülkeler rekabet avantaj kazanmaktad rlar li y llara kadar deri üretiminde bafl çeken geliflmifl ülkeler, yüksek üretim ve iflçilik maliyetleri ve artan çevre bask lar nedeniyle deri iflleme sanayini b rakmaya bafllam fllard r. Bunun sonucunda, ham deri iflletmecili i geliflmekte olan ülkelere do ru kaymaya bafllam flt r. Sovyetler Birli i nin ve Do u Bloku nun da lmas ve serbest piyasa ekonomisinin önem kazanarak yayg nlaflmas da deri ticaret ve sanayinde dengelerin de iflmesine neden olmufltur. Daha önce Avrupa da olan deri üretimi giderek do uya kaym flt r. Bugün dünya deri üretiminin a rl k noktas Asya d r. Deri Sektörü Tedarik Zinciri Ham Deri Üretimi Derinin fllenmesi Deri Mamül Üretimi Büyükbafl Deri Üretimi Küçükbafl Deri Üretimi Büyükbafl Derinin fllenmesi Küçükbafl Derinin fllenmesi Deri Ürünler Konfeksiyon Ayakkab Saraciye 04 / 05

7 TÜRK YE DE DER SANAY Türk deri sanayi, dünya pazarlar nda karfl laflt rmal üstünlü ümüz olan sektörlerinden biridir. Türklerde 550 y ll k bir dericilik kültürü mevcuttur. Türkiye deri iflleme kapasitesi olarak, %22 lik pay ile dünyada talya dan sonra 2. s radad r. Türk deri sanayi, tüm sanayi sektörleri aras nda onuncu büyük sanayidir. Toplam imalat sanayi üretimi içinde %2,3, toplam sanayi istihdam içinde %1,52 paya sahiptir. Deri sanayi ürünleri ihracat, toplam ihracat n, kay tl ihracat aç s ndan %3, bavul ticareti de dahil edildi inde %5 ini oluflturmaktad r. Kay tl ihracatta Almanya, bavul ihracat nda ise Rusya a rl ktad r. Üretimin büyük ço unlu u Organize Sanayi Bölgeleri nde yap ld ndan, sektör çevre bask lar na maruz kalmamaktad r.

8 DESA DER SANAY VE T CARET A.fi. Halka Arz Öncesi ve Sonras Ortakl k Yap s Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonras Sermaye Tutar Pay Oran Sermaye Tutar Pay Oran (Milyon TL) % (Milyon TL) % Melih Çelet , ,20 Nihal Çelet , ,24 Burak Çelet , ,24 Burcu Çelet , ,16 lgin Özden , ,16 Halka Aç k K s m ,00 Toplam , ,00 Tarihçe DESA, 1972 y l nda deri ve deri ürünleri üretimi ve sat fl amac yla limited flirket olarak kurulmufl, 1982 y l nda anonim flirket statüsü kazanm flt r. alana sahip ikinci tabakhane, 1999 y l nda aç lm flt r. DESA n n ngiltere ofisi ise 2001 y l nda hizmete girmifltir y l nda Çorlu da günlük 8 ton kapasiteli m 2 kapal alanl tabakhane infla edilmifl, 1990 y l nda ise halen fiirket merkezinin bulundu u Sefaköy deki m 2 kapal alanl fabrika yat r m yap lm flt r. Çorlu da bulunan günlük parça kapasiteli m 2 kapal Ortakl k ve Yönetim Yap s DESA n n halka arz öncesi ve sonras ortakl k yap s yukar da gösterilmektedir. fiirket in milyar TL olan ödenmifl sermayesinin milyar TL art r larak / 07

9 milyar TL ye yükseltilmesi s ras nda mevcut ortaklar n rüçhan haklar k s tlanarak art r lan milyar TL lik k s m ile Melih Çelet in portföyünde bulunan hisse senetlerinin 2.537,5 milyar TL nominal de erdeki k sm halka arz edilecektir. Toplam 7.612,5 milyar TL nominal halka arz büyüklü ü ile firman n halka aç kl k oran %30 olacakt r. Faaliyet Konusu DESA, deri çanta, valiz, kemer, ayakkab, kad n ve erkek konfeksiyon, hediyelik eflya ve deriden mamul ev eflyas üretimi ve sat fl yapmaktad r. fiirket, y ll k 61 milyon ABD$ tutar ndaki cirosu ve 800 kiflilik uzman kadrosuyla Türk deri sektöründe lider konumdad r. DESA, uygulad dikey entegrasyon stratejisi do rultusunda tabakhane yat r mlar gerçeklefltirmifl ve ihtiyac olan tüm ifllenmifl deriyi kendi tabakhanesinden karfl layabilir konuma gelmifltir. DESA n n, Çorlu da günlük 8 ton kapasiteli, m 2 kapal alana sahip ve günlük parça kapasiteli, m 2 kapal alan bulunan 2 adet tabakhanesi bulunmaktad r. DESA, tabakhane yat r mlar sayesinde yüksek kalitede ve büyük miktarlarda ifllenmifl deri üretebilmektedir. fiirket, bu sayede üretimde kullan lan derinin kalitesini de garanti edebilmekte ve maliyet avantaj da yaratabilmektedir. DESA, entegre bir deri flirketi olmas ndan dolay da önemli rekabet avantaj yaratmaktad r. Çok çeflitli ürün portföyü DESA y herhangi bir ürün ya da ürün grubunun pazar ndaki olumsuz geliflmelere karfl daha dayan kl hale getirmektedir. DESA, derinin günlük hayat n çok çeflitli alanlar nda kullan m n sa lamakta; uçak koltu undan deri perdeye çok farkl alanlarda ürünler gelifltirmektedir. fiirket, ngiltere bayan deri konfeksiyon pazar nda %14 gibi çok önemli bir pazar pay na sahiptir ve ngiltere de kendine ait ofisi bulunmaktad r. DESA, 1997 y l ndan beri Marks&Spencer ile çal flmaktad r ve halen Marks&Spencer n tek global deri konfeksiyon tedarikçisidir. DESA, Marks&Spencer n yan s ra Pringle, John Lewis, Ralph Lauren, May Company gibi dünyaca ünlü markalara sat fl yapmaktad r. Perakendecilik alan nda güçlü bir konumda bulunan fiirket, Türkiye genelinde 29 DESA ma azas na, 13 ü stanbul da olmak üzere toplam 140 DESA sat fl noktas na sahiptir. Son zamanlarda çok genifl ürün portföyüne sahip

10 DESA Concept ma azalar aç lmaktad r. DESA Concept ma azalar, deri ev mobilyalar ndan ofis aksesuar na, çanta, kemer, ayakkab gibi deride klasikleflen DESA koleksiyonundan; DESA n n temsilcili ini yapt Samsonite, Samsonite Black Label ve Aerosoles gibi markalar n ürünlerine kadar, çok genifl bir ürün yelpazesine sahiptir. DESA, 2004 y l nda 5 yeni ma aza açmay ve yurtiçi ma aza say s n 33 e ç karmay planlamaktad r. DESA, toptan sat fllar faaliyetleri dahilinde, 21 y ld r Samsonite ürünlerinin temsilcili ini yapmaktad r. Son olarak da Portekiz kökenli ayakkab firmas olan Aerosoles ürünlerinin Türkiye temsilcili i faaliyetleri yürütülmeye bafllanm flt r. Toptan sat fllar kanal n n yeniden yap land r larak gelifltirilmesi çal flmalar devam etmektedir. fiirket ihracat ve ithalat n n önemli bir bölümünü Tuzla Serbest Bölge deki flubesi üzerinden gerçeklefltirmektedir. Sat fllar DESA n n sat fllar ihracat, perakendecilik ve toptan sat fllardan oluflan üç aflamal bir sistem üzerine kurulmufltur. Geçmiflte sat fllar n %80 e yak n k sm n ihracat olufltururken, 2003 de bu oran %61 e inmifltir. Çeflitli risklerden korunmak amac yla, 2004 ve sonras nda ihracat n pay n n azalarak %50-60 a gerilemesi, ma azac l n toplam sat fllar içerisindeki pay n n%20-25 e yükselmesi, toptan sat fllar n da toplam sat fllar içerisinde %20-25 paya ulaflmas beklenmektedir. DESA, ihracat n yan s ra, Türkiye geneline yayg n 29 ma aza a ile yurtiçi pazara yönelik sat fl da gerçeklefltirmektedir y l nda m 2 olan ma azalara ait toplam sat fl alan, 2003 y l sonu itibar ile m 2 ye ulaflm flt r. Ma azac l k faaliyetleri içerisinde hem yurtiçindeki ma aza say s n n art r lmas, hem de yurtd fl nda ma azalar aç lmas hedeflenmektedir. Bu hedefler do rultusunda Gaziantep, Marmaris, Bodrum, stanbul ve Mersin de aç lacak ma azalar ile yurtiçindeki ma aza say s 2004 ün ilk yar s nda 35 e ulaflacakt r y l içerisinde de yurtd fl ndaki ilk DESA ma azas n n Rusya da aç lmas planlanmaktad r. fiirket, 2003 y l nda 101 trilyon TL gelir elde etmifltir y l sat fllar n n %60 ihracat gelirlerinden, %15 i ma azalardan, %24 ü ise toptan sat fllardan (distribütörlük gelirleri) elde edilmifltir ve 2003 y llar nda gerçekleflen brüt sat fllar n da l m yan sayfada verilmektedir. 08 / 09

11 Y llar tibari ile Sat fllar n Da l m (Milyon TL)* Ana Ürün Gruplar na Göre Üretim Miktarlar * TL nin Aral k 2003 tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir Ana Üretim Grubu Birim Çanta adet Saraciye adet Konfeksiyon adet Ayakkab adet Giyim Aksesuar adet Muhtelif Deri dm Muhtelif Mamuller adet Süet Deri dm Muhtelif Tic. Mal. adet Yurtiçi Yurtd fl Ürünler Ana ürün gruplar na göre üretim ve sat fl miktarlar afla daki tablolarda gösterilmektedir. hracata liflkin Bilgiler 2003 y l nda 38 milyon ABD dolar dolay nda gerçekleflen DESA n n ihracat, gelirleri içinde çok önemli bir yer oluflturmaktad r. fiirket in y llar itibar yla ihracat tutarlar ve yurtd fl sat fllar n toplam sat fllar içindeki pay yandaki grafikte gösterilmifltir. AB Ülkeleri, ABD, Rusya, Uzak Do u Ülkeleri ve srail baflta olmak üzere toplam 42 ülkeye Y llar tibar yla hracat Tutarlar Toplam hracat (ABD dolar ) Toplam Sat fllar çindeki Pay (%) ihracat yapan DESA n n, bafll ca müflterileri aras nda, Marks&Spencer ( ngiltere), May Company (ABD), Ralph Lauren (Fransa ve ABD), Kenneth Cole (ABD), Peter Hann (ABD), WoolWorth s (Güney Afrika), Golf Kitan, Daniel (%) Hechter (ABD), Langhoff (Danimarka), Quatro (Almanya), Pringle ( ngiltere), Amway (Hollanda) ve Cyla&Shoefberger (Avusturya) yer almaktad r.

12 thalata liflkin Bilgiler DESA, üretimde kullan lmak üzere ham deri ve perakende olarak sat lmak üzere mamul deri ürünleri ithal etmektedir. fiirket in y llar itibar yla ithalat tutarlar ve ithalat n toplam maliyetler içindeki pay yandaki grafikte gösterilmifltir. Fabrika ve Tabakhaneler fiirket in stanbul/sefaköy de bulunan üretim tesisi m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Y llar tibariyla thalat Tutarlar Toplam thalat (ABD dolar ) Toplam Maliyetler çindeki Pay (%) (%) Tekirda / Çorlu da toplam m 2 arazi üzerinde kurulu, m 2 lik toplam kapal alana sahip iki tabakhanenin y ll k küçükbafl ham deri iflleme kapasitesi kg, büyükbafl ham deri iflleme kapasitesi ise kg d r. Üretim Süreçleri DESA n n üretim prosesi üç ana gruba ayr lmaktad r. 1. Aflama: Deri önce tüylerinden ar nd r l r ve üzerindeki kullan lmayan kal nt lar giderilir. Daha sonra picle ve de-picle ifllemleri yap l r, kromlan r ve boyan r. 2. Aflama: Boyanm fl deri veya sadece kromlu deri kendi do al renginden ayr larak, germe, t rafllama ve z mparalama gibi çeflitli mekanik ifllemlere tabi tutulur. Son olarak, parlakl k ve yüzey düzgünlü ü için finisaj ifllemleri uygulan r. 3. Aflama: stanbul Sefaköy konfeksiyon tesisinde, mamul haline gelmifl deri, her aflamas kalite kontrolünden geçirilerek, model kal plar na göre kesilir, telalan r ve ütülenme ifllemlerine tabi tutulur. 10 / 11

13 Distribütörlük Anlaflmalar ve Patentler DESA, 21 y ld r Samsonite n Türkiye deki tek yetkili distribütörü konumundad r y l ndan itibaren ise Portekiz kökenli ayakkab üreticisi Aerosoles un da distribütörlü ünü yürütmektedir. fiirket, ayr ca, DESA markas n n kullan m hakk na sahiptir. Ar-Ge Faaliyetleri ve Kalite Belgeleri DESA, derideki 30 y l aflk n geçmifli ve deneyimleri ile deriden mamul ürün pazar nda önemli bir yere sahiptir. Kalite ve müflteri odakl çal flmalar ndan dolay yeni ürün gelifltirmede kendi sektöründe öncü rol üstlenmifltir. Bu amaçla, DESA bünyesinde bir Ürün Gelifltirme Departman bulunmaktad r. ISO 9001 belgesine sahip sektöründeki az say daki firmadan biri olan DESA, dünyada sadece 19 üreticide bulunan Marks&Spencer n M&S Quality Requirement sertifikas na sahiptir. Yat r mlar ve Teflvikler DESA, maliyetleri düflürmek ve teknolojisini yenilemek amac yla düzenli olarak kapasite art r c ve modernizasyona dönük yat r mlar yapmaktad r. Üretim maliyetlerinin düflürülebilmesi ve yurtd fl nda özellikle Çin kaynakl rekabette, avantajl konuma gelebilmek amac yla, Düzce Organize Sanayi Bölgesi içinde sabit k ymet yat r m tutar 2,8 milyon ABD dolar dolay nda olan komple bir yeni yat r m planlanmaktad r. Bu yat r ma iliflkin olarak 20 dönüm büyüklü ünde arazi kiralanm flt r. lgili bölgede yap lacak yat r mlara uygulanan teflvik politikas sonucu %200 yat r m indiriminden, %50 enerji deste inden ve iflverene ait SSK ve gelir vergisi avantajlar ndan yararlan lmas planlanmaktad r. Ayr ca, Düzce yat r m ile, dikimde Parça Bafl Üretimden Bant Tipi üretime geçilerek ürün bafl na maliyetlerde %10 - %20 aras nda tasarruf sa lanmas hedeflenmektedir. Ma azac l k aya nda ise yurtd fl nda aç lacak her ma aza için Turquality inisiyatifi çerçevesinde sa lanan teflviklerden yararlan larak, yurtd fl ndaki perakendecilik hizmetleri de yayg nlaflt r lacakt r. Bafllanm fl ve bafllanmas düflünülen yat r mlara iliflkin bilgiler afla da verilmektedir. DESA, ürün gelifltirme faaliyetlerinin sonucunda y kanabilir deri giysi üretmeyi baflarm flt r. 30ºC s cakl kta, çamafl r makinesinde y kanabilme özelli i tafl yan ürünler çok k sa bir süre içinde piyasaya sunulacakt r. Y kanabilir deri ürünlerin yan s ra, fleffaf deri mamullerin de ürün gelifltirme çal flmalar tamamlanm flt r ve tüketicilerin kullan m na sunulmas planlanmaktad r. Kalite süreçlerine büyük önem veren DESA, TQM standartlar yla çal flmaktad r. Kullan lan bütün deriler, uluslararas test laboratuvar ITS (Intertek Testing Service) veya SATRA (Satro Technology Center) taraf ndan test edilmektedir. Yat r mlara liflkin Bilgiler Yat r m Amac Bafl. Tarihi T.F.G.T. T.D. T.Y.T. Ger. K s bir Süregelen Komple yeni yat r m Yat r mlar Çorlu - Tekirda 20/04/ /04/2004 %22 ABD dolar ABD dolar Proje Halindeki Komple yeni Yat r mlar Yat r m - Düzce 30/06/ /12/2005 %0 ABD dolar TFGT: Tahmini Faaliyete Geçifl Tarihi TYT: Toplam Yat r m Tutar Ger. K s.: Gerçekleflen K s m TD: Tamamlanma Derecesi

14 Çorlu da gerçeklefltirilen yat r mla ilgili olarak, DESA n n sahip oldu u yat r m teflvik belgesince, 10 yafl ndan büyük olmamas kayd yla, ithal edilecek olan makine ve teçhizat gümrük vergisi ve toplu konut fonundan muaft r. fiirket in uygulayabilece i yat r m indirimi istisnas %60 d r ve ihracatç lara verilen özel teflviklerden yararlanabilmektedir. Geçmifl Üç Y l ve Son Durum tibariyle Çal flan Say s Faaliyet Alan /02/2004 dari personel Di er personel (sendikas z) TOPLAM Personel y llar ve son durum itibariyle çal flan personelin say s yanda gösterilmifltir. DESA n n Sektördeki Konumu 2000 y l nda stanbul Sanayi Odas taraf ndan yay nlanan Türkiye nin ilk 500 büyük kuruluflu aras nda 395. s rada yer alan DESA, 2001 y l n 236. s rada, 2002 y l n da 250. s rada tamamlam flt r. DESA, stanbul Sanayi Odas ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas istatistiklerine göre sektörün lider firmalar ndan biridir. Sektördeki rekabet incelendi inde, detayl pazar pay araflt rmalar n n bulunmad görülmektedir. Çeflitli alt segmentlerde farkl firmalarla rekabet eden DESA, çok genifl bir ürün gam na sahip oldu undan benzer ölçekte bir rakibi bulunmamaktad r. Orijin Grup, DESA n n ihracat pazarlar ndaki rakibidir. Matrafl, fiirket in yurtiçi piyasada çanta ve saraciye ürünlerindeki rakibidir. Derimod ise, DESA ile yurtiçi piyasada deriden mamul konfeksiyon ürünlerinde rekabet etmektedir. 12 / 13

15 NEDEN DESA? Türk Deri Sektörünün Lideri: Desa Deri Sektörün lider firmas olan DESA, 2002 y l ISO 500 listesinde 250. s rada yer alm flt r. Deri iflleme, üretim ve sat fl faaliyetlerini birarada yürüten entegre bir deri firmas d r. Portföyünde, çanta, valiz, kemer, ayakkab, kad n ve erkek konfeksiyon, hediyelik eflya ve deriden mamul ev eflyas gruplar nda ürünler bulundurmaktad r. Sefaköy deki mevcut fabrikas nda, y lda, parça ürün üretilmektedir. Tüm ifllenmifl deri ihtiyac n kendine ait tabakhanelerden karfl layabilmekte ve önemli maliyet avantaj yaratabilmektedir. Ralph Lauren, May Company gibi dünyaca bilinen firmalar müflterileri aras ndad r. Marks&Spencer n tek global deri tedarikçisidir. Üretim, siparifl, insan kaynaklar ve kalite kontrol gibi birçok alanda, M&S ile iflbirli i yapmaktad r. Yurtiçi sat fl a kendisine ait 29 adet ma aza ve 140 sat fl noktas ndan oluflmaktad r. Lacoste deri grubunun DESA ma azalar nda sat fl hakk na sahiptir. Güçlü Finansal Yap DESA, 2003 y l nda 38 milyon ABD$ ihracat geliri elde etmifltir. Samsonite ve Aerosoles un Türkiye distribütörü konumundad r. 42 ülkeye ihracat yapmaktad r. Marks&Spencer, John Lewis, Pringle, Serbest bölgelerde faaliyet gösteren flubeleri nedeniyle vergi konusunda avantajl durumdad r.

16 gelirlerinin bir k sm bu amaca yönelik olarak kullan lacakt r. Yurtiçi sat fl taraf n n gelifltirilmesi amac yla yurtiçinde 29 olan ma aza say s n 2004 y l ilk yar s nda 35 e ç kartmay hedeflemektedir. fiirket, mevcut ma azalar n n yan s ra, farkl bir anlay flla oluflturdu u DESA CONCEPT ma azalar n açmaya bafllam flt r. Bunlardan ilki Niflantafl nda aç lm flt r. Önümüzdeki 5 y lda toplam yurtiçi ma aza say s n n 50 ye ç kar lmas planlanmaktad r. Yurtd fl nda da DESA markas n oluflturma çal flmalar do rultusunda 2004 de Rusya da ilk DESA ma azas aç lacak ve zamanla Turquality perspektifi içerisinde yurtd fl ma azalar zinciri oluflturulacakt r. Önümüzdeki 5 y lda toplam yurtd fl ma aza say s n n 20 ye ç kar lmas planlanmaktad r. Ürün Gelifltirme ve Kalite Dünya da sadece 19 üreticide bulunan Marks&Spencer Quality Requirement (MSQR) belgesine sahiptir. Türkiye de kendi sektöründe çok az say da firmada bulunan ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Yüksek Büyüme Potansiyeli 2004 y l nda Düzce Organize Sanayi Bölgesi nde gerçeklefltirece i fabrika yat r m ile üretimini artt racak ve maliyetlerini önemli ölçüde düflürecek (%200 yat r m indirimi + %50 enerji deste i + SSK ve gelir vergisi indirimi) ve daha da rekabetçi konuma gelecektir. Halka arz 14 / 15

17 F NANSAL TABLOLAR DESA n n 31 Aral k 2001, 2002 ve 2003 tarihleri itibariyle tarihi maliyetlere göre denetlenmifl ve tarihi itibariyle enflasyona göre haz rlanm fl bilanço ve gelir tablosu afla da gösterilmifltir. Bilanço Enflasyona Göre Enflasyona Göre Enflasyona Göre AKT F (Milyon TL) Düzeltilmifl Düzeltilmifl Düzeltilmifl I. DÖNEN VARLIKLAR A. Haz r De erler Kasa Bankalar Di er Haz r De erler B. Menkul K ymetler 1. Hisse Senetleri 2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon. 3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. 4. Di er Menkul K ymetler 5. Men.K y.de.düflük.karfl.(-) C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Di er K sa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) ( ) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l.(-) ( ) ( ) ( ) D. Di er K sa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 2. fltiraklerden Alacaklar 3. Ba l Ortakl klardan Alacak. 4. K sa Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacak.Karfl l (-) E. Stoklar lk Madde ve Malzeme Yar Mamuller Ara Mamuller 4. Mamuller Emtia Di er Stoklar 7. Stok De. Düflüklü ü Karfl.(-) 8. Verilen Siparifl Avanslar F. Di er Dönen Varl klar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar 2. Alacak Senetleri 3. Verilen Depoz. ve Teminatlar Di er Uzun Vadeli Ticari Ala. 5. Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar 1. Ortaklardan Alacaklar 2. fltiraklerden Alacaklar 3. Ba l Ortakl klardan Alacaklar 4. Uzun Vadeli Di er Alacaklar 5. Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) C. Finansal Duran Varl klar Ba l Menkul K ymetler Ba.Men.K y.de.düfl.karfl.(-) 3. fltirakler 4. fltiraklere Sermaye Taahh.(-) 5. fltirakler De er Düflük.Karfl.(-) 6. Ba l Ortakl klar Ba.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) (19.800) 8. Ba l Ortak.De.Düfl.Karfl. (-) 9. Di er Finansal Duran Varl k. D. Maddi Duran Varl klar Arazi ve Arsalar 2. Yerüstü ve Yeralt Düzenleri 3. Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Tafl t Araç ve Gereçleri Döfleme ve Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar 8. Birikmifl Amortismanlar (-) ( ) ( ) ( ) 9. Yap lmakta Olan Yat r mlar 10. Verilen Siparifl Avanslar E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Gid Haklar 3. Araflt rma ve Gelifltirme Gid. 4. Di.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar F. Di er Duran Varl klar AKT F VARLIKLAR TOPLAMI Enflasyona Göre Enflasyona Göre Enflasyona Göre PAS F (Milyon TL) Düzeltilmifl Düzeltilmifl Düzeltilmifl I. KISA VADEL BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri 4. Ç kar lm fl Bonolar ve Senetler 5. Di er Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Sat c lar Borç Senetleri Al nan Depozito ve Teminatlar 4. Di er Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) (15.823) C. Di er K sa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar 2. fltiraklere Borçlar 3. Ba l Ortakl klara Borçlar 4. Ödenecek Giderler 5. Öde.Vergi Harç ve Di.Kesinti Erte.ve Taksit.Ba.Devlet Ala. 7. K sa Vadeli Di er Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Al nan Siparifl Avanslar E. Borç ve Gider Karfl l klar Vergi Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar II. UZUN VADEL BORÇLAR A. Finansal Borçlar 1. Banka Kredileri 2. Ç kar lm fl Tahviller 3. Ç kar lm fl Di er Menkul K y. 4. Di er Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Sat c lar 2. Borç Senetleri 3. Al nan Depozito ve Teminatlar 4. Di er Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Di er Uzun Vadeli Borçlar 1. Ortaklara Borçlar 2. fltiraklere Borçlar 3. Ba l Ortakl klara Borçlar 4. Erte.ve Taksit.Ba.Devlet Ala. 5. Uzun Vadeli Di er Borçlar 6. Borç Reeskontu (-) D. Al nan Siparifl Avanslar E. Borç ve Gider Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar - III. ÖZ SERMAYE* A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi D. Yeniden De erleme De er Art fl 1. Duran Varl klar. De er Art fl 2. fltiraklerdeki De er Art fl 3. Borsada Oluflan De er Art fl E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri 3. Özel Yedekler 4. Ola anüstü Yedek Maliyet Art fl Fonu 6. Serma. Ekle. flt. Hisse. Ve Gayr. S. K Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar F. Net Dönem Kar G. Dönem Zarar (-) H. Geçmifl Y llar Zararlar (-) Y l Zarar Y l Zarar PAS F VARLIKLAR TOPLAMI / 15 *Sermaye Piyasas Kurulu n n tarih ve 2004/10 haftal k bülteninde yay mlanan aç klama uyar nca sermaye, yasal yedekler ve ola anüstü yedekler hesap kalemlerine enflasyona göre düzeltilmifl bilançoda kay tl de erleri ile yer verilmifltir.

18 Gelir Tablosu Enflasyona Göre Enflasyona Göre Düzeltilmifl Düzeltilmifl A. A. BRÜT SATIfiLAR Yurtiçi Satfl lar Yurtd fl Sat fllar Di er Sat fllar B. SATIfiLARDAN ND R MLER (-) ( ) ( ) 1. Sat fllar adeler (-) ( ) ( ) 2. Sat fl skontolar (-) ( ) ( ) 3. Di er ndirimler (-) (9.003) (2.388) C. NET SATIfiLAR D. SATIfiLARIN MAL YET (-) ( ) ( ) BRÜT SATIfi KARI veya ZARARI E. FAAL YET G DERLER (-) ( ) ( ) 1. Araflt rma ve Gelifltirme Gid. (-) 2. Pazar.. Sat fl ve Da t m Gid. (-) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAAL.KARI veya ZARARI F. D ER FAAL.GEL.VE KARLAR fltiraklerden Temettü Gelirleri 2. Ba l Ortakl klardan Temettü Gel. 3. Faiz ve Di er Temettü Gelirleri Faaliyet. lgili Di er Gel.ve Karlar G. D ER FAAL.G D.VE ZARAR.(-) ( ) ( ) H. F NANSMAN G DERLER (-) ( ) ( ) 1. K sa Vadeli Borçlanma Gider. (-) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) FAAL YET KARI veya ZARARI I. OLA ANÜSTÜ GEL R.VE KARLAR Konusu Kalmayan Karfl l klar Önceki Dönem Gelir ve Karlar 3. Di er Ola anüstü Gelir.ve Karlar J. OLA ANÜSTÜ G D.VE ZARAR. (-) ( ) ( ) 1. Çal flmayan K s m Gid.ve Zar. (-) 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) ( ) (11.473) 3. Di er Ola anüstü Gid.ve Zar. (-) ( ) ( ) K. PARASAL POZ. KARI/ZARARI ( ) ( ) DÖNEM KARI veya ZARARI L. ÖDE.VERG VE D.YAS.YÜKÜM. (-) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI veya ZARARI

19

20

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Anadolu Cam Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve bölgemizde lider, cirosunun %65'ini yurtd fl faaliyetlerden

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Bafll ca Finansal Göstergeler

Bafll ca Finansal Göstergeler Bafll ca Finansal Göstergeler Ciro ve Personel Say lar Net Ciro (Milyar TL) 1997 1998 1999 2000 2001 Sabit Fiyatl Net Ciro* 1.064.017 1.027.250 1.393.427 1.397.877 1.207.817 Net Ciro (Trilyon TL) 1.208

Detaylı

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu DenizBank, baflar larla dolu bir dönemin ard ndan Türk bankac l k sektörünün en sayg n isimlerinden biri haline gelmifl ve hizmet

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

F A A L Y E T R A P O R U

F A A L Y E T R A P O R U F A A L Y E T R A P O R U 2 0 0 6 _01 Brisa Bridgestone Sabanc Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. Ödenmifl Sermaye: 7.441.875 YTL Genel Müdürlük Ofisi: Sabanc Center Kule: 2, Kat: 3 4. Levent, 34330 stanbul

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik

Detaylı