DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor."

Transkript

1 DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor.

2

3 Bu tan t m broflürü ( Broflür ) DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ( DESA veya fiirket ) halka arz ile ilgili olarak haz rlanm flt r. DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. nin milyar TL olan ödenmifl sermayesinin milyar TL art r larak milyar TL ye yükseltilmesi s ras nda mevcut ortaklar n rüçhan haklar k s tlanarak art r lan milyar TL lik k s m ile Melih Çelet in portföyünde bulunan hisse senetlerinin 2.537,5 milyar TL nominal de erdeki k sm halka arz edilecektir. Toplam 7.612,5 milyar TL nominal halka arz büyüklü ü ile fiirket in halka aç kl k oran % 30 olacakt r. Halka arzedilen TL lik sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasas Kurulu nca ( SPK ) kayda al nm flt r. Ancak kayda al nma fiirket ve hisse senetlerinin SPK veya kamuca tekeffülü anlam na gelmez. Bu Broflür, sözkonusu hisse senetlerini sat n almay düflünen muhtemel tasarruf sahipleri için haz rlanm fl ve içeri inde yer alan bilgiler, fiirket ve güvenilirli ine emin olunan kaynaklardan elde edilmifltir. Söz konusu bilgiler ile ilgili tüm sorumluluk fiirket e aittir. DESA ve hisse senetlerine iliflkin detayl bilgi, 26/04/2004 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmifl ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yay mlanacak halka arz ile ilgili zahname de ( zahname ) yer almaktad r. zahname dahilinde belirtilen haller d fl nda herhangi bir kifli ya da kuruluflun Halka Arz ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verme veya teyidde bulunma yetkisi yoktur. fiirket in ve/veya Lider Kurum un izni olmadan verilen bilgiler veya yap lan teyitler güvenilir addedilmemelidir. Bu halka arzda, hisse senedi sat n almak suretiyle kat lmak isteyen yat r mc lar konsorsiyum üyeleri bölümünde belirtilen baflvuru yerlerinden zahnamenin bir kopyas n temin edebilirler. Yasal prosedürün bir parças olan tasarruf sahibi sirküleri ise 26/04/2004 tarihinde Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yay mlanm flt r.

4 DESA DER SANAY VE T CARET A.fi. Hisse Senetlerinin fi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Liderli indeki Konsorsiyum Arac l yla HALKA ARZI Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama Talep Toplama Tarihleri: Nisan 2004 Halka Arz Fiyat : TL ( TL nominal de erli bir pay için) Halka Arzedilen Miktar: adet hisse Tahsisler: Yurtiçi Bireysel Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse Al m Gücü Yüksek Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse Yurtiçi Kurumsal Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse Yurtd fl Kurumsal Yat r mc lara Tahsis Edilen: adet hisse DESA Çal flanlar na Tahsis Edilen: adet hisse Arac l k Yöntemi: Bakiyeyi Yüklenim Ek Sat fl Hakk : adet hisse Fiyat stikrar : fi YATIRIM taraf ndan 15 gün süre ile fiyat istikrar ifllemleri uygulanacakt r. Lock-up: Ortaklar n 6 ay süreyle sat fl yapmama taahhüdü bulunmaktad r. 02 / 03

5 KONSORS YUM L DER fi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. fl Kuleleri Kule: 2 Kat: Levent STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Türkiye fl Bankas A.fi. nin tüm flubeleri, netmatikler, bankamatikler, no lu telefon bankac l, KONSORS YUM ÜYELER F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Cad. Akmerkez. B Kulesi Kat: 2-3 Etiler STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile acentalar ve Finansbank A.fi. nin tüm flubeleri GLOBAL MENKUL DE ERLER A.fi. Büyükdere Cad. Maya Akar fl Center No: 100/102 K: Esentepe / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile TEB YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Eski Büyükdere Cad. No: 22 Kat: 4 Park Plaza Maslak / STANBUL Tel: Faks: ve Türk Ekonomi Bankas n n tüm flubeleri ve AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. nönü Cad. No: 80 Gümüflsuyu Taksim STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Akbank T.A.fi. nin tüm flubeleri ve HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Meclis-i Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Sal pazar / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flube, irtibat bürosu ile Halk Bankas A.fi. nin tüm flubeleri ve KOÇ YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Barbaros Bulvar Morbasan Sok. Koza fl Merkezi C Blok Kat: Balmumcu / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Koçbank A.fi. nin tüm flubeleri Fonobank ve Fono Yat r m ve DIfi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler STANBUL Tel: Faks: ve Türk D fl Ticaret Bankas A.fi. nin tüm flubeleri OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Befliktafl / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Oyakbank A.fi. nin tüm flubeleri VAKIF YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Levent / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Vak fbank T.A.O. nun tüm flubeleri YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 4 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flube, irtibat bürolar ve acentas ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: 11 Balmumcu STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile ALTERNAT F YATIRIM A.fi. Cumhuriyet Cad. Elmada Han. No: 8 Kat: 2 3 Elmada STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile Alternatifbank A.fi. nin tüm flubeleri ve GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 29 Yakac k Kartal / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ve acentalar ile MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar Mah. Ebulullah Cad. Maya fl Merkezi D2 Blok Kat: 11 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ve irtibat bürolar TAC RLER MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ATAONLINE MENKUL KIYMETLER A.fi. Emirhan Cad. No: 145/A Kat: 12 Balmumcu STANBUL Tel: Faks: ES MENKUL DE ERLER YATIRIM A.fi. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 24 Altunizade-Üsküdar / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile NTER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Muallim Naci Cad. No: 47 Ortaköy / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile NUROL MENKUL KIYMETLER A.fi. Nurol Maslak Plaza Büyükdere Cad. No: 71 Kat: 16 Maslak STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile irtibat bürolar ve CAM fi MENKUL DE ERLER A.fi. fl Kuleleri Kule 3 Kat: 3 4.Levent STANBUL Tel: Faks: ve irtibat bürolar ile HAK MENKUL KIYMETLER A.fi. Cemil Bengü Cad. Hak fl Merkezi No: 2 Kat: 1 Ça layan / STANBUL Tel: (Pbx) ve Unkapan rtibat Bürosu Tel: Faks: ACAR YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No: 25 Esentepe / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile BAfiKENT MENKUL DE ERLER A.fi. Abide-i Hürriyet Cad. No: 285 Bolkan Center C Blok Kat: 6/A fiiflli / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile irtibat bürolar RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.fi. Nispetiye Cad. A.Nail Gönenli Sok. No: 6 Etiler / STANBUL Tel: Faks: ve Ankara flubesi DELTA MENKUL DE ERLER A.fi. Teflvikiye Cad. kbal fl Merkezi No: 103 Kat: 6 Teflvikiye / STANBUL Tel: Faks: EVG N YATIRIM MENKUL DE ERLER T CARET A.fi. Esentepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No: 4 Kat: fiiflli / STANBUL Tel: Faks: ve tüm flubeleri ile irtibat bürosu SANKO MENKUL DE ERLER A.fi. Havaalan Kavfla EGS Business Park B-2 Blok Kat: 16 Yeflilköy / STANBUL Tel: Faks: ÜN VERSAL MENKUL DE ERLER A.fi. Eski Büyükdere Cad. Ayaza a Tic. Merkezi No: 13 Kat: 16 Maslak / STANBUL Tel: Faks: ve irtibat bürolar

6 DÜNYADA DER SANAY Deri, insano lunun yaflam gereksinimlerini gidermek için kulland ilk malzemelerden biridir. lkel ça larda örtünme amaçl kullan l rken, daha sonra savafllarda k n, üzengi ve sadak olarak stratejik önem arzeden bir malzeme olmufltur. Günümüzde deri mamullerinin üretimi önemli bir sanayi alan haline gelmifltir. Deri ve deri mamulleri sanayi, ham derinin üretimini, derinin tabakhanede ifllenmesini ve mamul hale getirilmesini içeren 3 aflamal bir de er zinciri üzerine kurulmufltur. Deri sektöründe, girdiler içerisinde çok önemli paya sahip hammaddenin üretimi belirli aylarla s n rl d r. Bu nedenle, uygun flartlarda kaliteli hammadde sat n alabilmek kritik önem tafl maktad r. Ayr ca, son zamanlarda çevrenin korunmas ile ilgili yasal düzenlemeler de dünya deri sektörünü etkilemektedir. Çevreye ve insan sa l na uyumlu tekniklerle üretim yapan ülkeler rekabet avantaj kazanmaktad rlar li y llara kadar deri üretiminde bafl çeken geliflmifl ülkeler, yüksek üretim ve iflçilik maliyetleri ve artan çevre bask lar nedeniyle deri iflleme sanayini b rakmaya bafllam fllard r. Bunun sonucunda, ham deri iflletmecili i geliflmekte olan ülkelere do ru kaymaya bafllam flt r. Sovyetler Birli i nin ve Do u Bloku nun da lmas ve serbest piyasa ekonomisinin önem kazanarak yayg nlaflmas da deri ticaret ve sanayinde dengelerin de iflmesine neden olmufltur. Daha önce Avrupa da olan deri üretimi giderek do uya kaym flt r. Bugün dünya deri üretiminin a rl k noktas Asya d r. Deri Sektörü Tedarik Zinciri Ham Deri Üretimi Derinin fllenmesi Deri Mamül Üretimi Büyükbafl Deri Üretimi Küçükbafl Deri Üretimi Büyükbafl Derinin fllenmesi Küçükbafl Derinin fllenmesi Deri Ürünler Konfeksiyon Ayakkab Saraciye 04 / 05

7 TÜRK YE DE DER SANAY Türk deri sanayi, dünya pazarlar nda karfl laflt rmal üstünlü ümüz olan sektörlerinden biridir. Türklerde 550 y ll k bir dericilik kültürü mevcuttur. Türkiye deri iflleme kapasitesi olarak, %22 lik pay ile dünyada talya dan sonra 2. s radad r. Türk deri sanayi, tüm sanayi sektörleri aras nda onuncu büyük sanayidir. Toplam imalat sanayi üretimi içinde %2,3, toplam sanayi istihdam içinde %1,52 paya sahiptir. Deri sanayi ürünleri ihracat, toplam ihracat n, kay tl ihracat aç s ndan %3, bavul ticareti de dahil edildi inde %5 ini oluflturmaktad r. Kay tl ihracatta Almanya, bavul ihracat nda ise Rusya a rl ktad r. Üretimin büyük ço unlu u Organize Sanayi Bölgeleri nde yap ld ndan, sektör çevre bask lar na maruz kalmamaktad r.

8 DESA DER SANAY VE T CARET A.fi. Halka Arz Öncesi ve Sonras Ortakl k Yap s Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonras Sermaye Tutar Pay Oran Sermaye Tutar Pay Oran (Milyon TL) % (Milyon TL) % Melih Çelet , ,20 Nihal Çelet , ,24 Burak Çelet , ,24 Burcu Çelet , ,16 lgin Özden , ,16 Halka Aç k K s m ,00 Toplam , ,00 Tarihçe DESA, 1972 y l nda deri ve deri ürünleri üretimi ve sat fl amac yla limited flirket olarak kurulmufl, 1982 y l nda anonim flirket statüsü kazanm flt r. alana sahip ikinci tabakhane, 1999 y l nda aç lm flt r. DESA n n ngiltere ofisi ise 2001 y l nda hizmete girmifltir y l nda Çorlu da günlük 8 ton kapasiteli m 2 kapal alanl tabakhane infla edilmifl, 1990 y l nda ise halen fiirket merkezinin bulundu u Sefaköy deki m 2 kapal alanl fabrika yat r m yap lm flt r. Çorlu da bulunan günlük parça kapasiteli m 2 kapal Ortakl k ve Yönetim Yap s DESA n n halka arz öncesi ve sonras ortakl k yap s yukar da gösterilmektedir. fiirket in milyar TL olan ödenmifl sermayesinin milyar TL art r larak / 07

9 milyar TL ye yükseltilmesi s ras nda mevcut ortaklar n rüçhan haklar k s tlanarak art r lan milyar TL lik k s m ile Melih Çelet in portföyünde bulunan hisse senetlerinin 2.537,5 milyar TL nominal de erdeki k sm halka arz edilecektir. Toplam 7.612,5 milyar TL nominal halka arz büyüklü ü ile firman n halka aç kl k oran %30 olacakt r. Faaliyet Konusu DESA, deri çanta, valiz, kemer, ayakkab, kad n ve erkek konfeksiyon, hediyelik eflya ve deriden mamul ev eflyas üretimi ve sat fl yapmaktad r. fiirket, y ll k 61 milyon ABD$ tutar ndaki cirosu ve 800 kiflilik uzman kadrosuyla Türk deri sektöründe lider konumdad r. DESA, uygulad dikey entegrasyon stratejisi do rultusunda tabakhane yat r mlar gerçeklefltirmifl ve ihtiyac olan tüm ifllenmifl deriyi kendi tabakhanesinden karfl layabilir konuma gelmifltir. DESA n n, Çorlu da günlük 8 ton kapasiteli, m 2 kapal alana sahip ve günlük parça kapasiteli, m 2 kapal alan bulunan 2 adet tabakhanesi bulunmaktad r. DESA, tabakhane yat r mlar sayesinde yüksek kalitede ve büyük miktarlarda ifllenmifl deri üretebilmektedir. fiirket, bu sayede üretimde kullan lan derinin kalitesini de garanti edebilmekte ve maliyet avantaj da yaratabilmektedir. DESA, entegre bir deri flirketi olmas ndan dolay da önemli rekabet avantaj yaratmaktad r. Çok çeflitli ürün portföyü DESA y herhangi bir ürün ya da ürün grubunun pazar ndaki olumsuz geliflmelere karfl daha dayan kl hale getirmektedir. DESA, derinin günlük hayat n çok çeflitli alanlar nda kullan m n sa lamakta; uçak koltu undan deri perdeye çok farkl alanlarda ürünler gelifltirmektedir. fiirket, ngiltere bayan deri konfeksiyon pazar nda %14 gibi çok önemli bir pazar pay na sahiptir ve ngiltere de kendine ait ofisi bulunmaktad r. DESA, 1997 y l ndan beri Marks&Spencer ile çal flmaktad r ve halen Marks&Spencer n tek global deri konfeksiyon tedarikçisidir. DESA, Marks&Spencer n yan s ra Pringle, John Lewis, Ralph Lauren, May Company gibi dünyaca ünlü markalara sat fl yapmaktad r. Perakendecilik alan nda güçlü bir konumda bulunan fiirket, Türkiye genelinde 29 DESA ma azas na, 13 ü stanbul da olmak üzere toplam 140 DESA sat fl noktas na sahiptir. Son zamanlarda çok genifl ürün portföyüne sahip

10 DESA Concept ma azalar aç lmaktad r. DESA Concept ma azalar, deri ev mobilyalar ndan ofis aksesuar na, çanta, kemer, ayakkab gibi deride klasikleflen DESA koleksiyonundan; DESA n n temsilcili ini yapt Samsonite, Samsonite Black Label ve Aerosoles gibi markalar n ürünlerine kadar, çok genifl bir ürün yelpazesine sahiptir. DESA, 2004 y l nda 5 yeni ma aza açmay ve yurtiçi ma aza say s n 33 e ç karmay planlamaktad r. DESA, toptan sat fllar faaliyetleri dahilinde, 21 y ld r Samsonite ürünlerinin temsilcili ini yapmaktad r. Son olarak da Portekiz kökenli ayakkab firmas olan Aerosoles ürünlerinin Türkiye temsilcili i faaliyetleri yürütülmeye bafllanm flt r. Toptan sat fllar kanal n n yeniden yap land r larak gelifltirilmesi çal flmalar devam etmektedir. fiirket ihracat ve ithalat n n önemli bir bölümünü Tuzla Serbest Bölge deki flubesi üzerinden gerçeklefltirmektedir. Sat fllar DESA n n sat fllar ihracat, perakendecilik ve toptan sat fllardan oluflan üç aflamal bir sistem üzerine kurulmufltur. Geçmiflte sat fllar n %80 e yak n k sm n ihracat olufltururken, 2003 de bu oran %61 e inmifltir. Çeflitli risklerden korunmak amac yla, 2004 ve sonras nda ihracat n pay n n azalarak %50-60 a gerilemesi, ma azac l n toplam sat fllar içerisindeki pay n n%20-25 e yükselmesi, toptan sat fllar n da toplam sat fllar içerisinde %20-25 paya ulaflmas beklenmektedir. DESA, ihracat n yan s ra, Türkiye geneline yayg n 29 ma aza a ile yurtiçi pazara yönelik sat fl da gerçeklefltirmektedir y l nda m 2 olan ma azalara ait toplam sat fl alan, 2003 y l sonu itibar ile m 2 ye ulaflm flt r. Ma azac l k faaliyetleri içerisinde hem yurtiçindeki ma aza say s n n art r lmas, hem de yurtd fl nda ma azalar aç lmas hedeflenmektedir. Bu hedefler do rultusunda Gaziantep, Marmaris, Bodrum, stanbul ve Mersin de aç lacak ma azalar ile yurtiçindeki ma aza say s 2004 ün ilk yar s nda 35 e ulaflacakt r y l içerisinde de yurtd fl ndaki ilk DESA ma azas n n Rusya da aç lmas planlanmaktad r. fiirket, 2003 y l nda 101 trilyon TL gelir elde etmifltir y l sat fllar n n %60 ihracat gelirlerinden, %15 i ma azalardan, %24 ü ise toptan sat fllardan (distribütörlük gelirleri) elde edilmifltir ve 2003 y llar nda gerçekleflen brüt sat fllar n da l m yan sayfada verilmektedir. 08 / 09

11 Y llar tibari ile Sat fllar n Da l m (Milyon TL)* Ana Ürün Gruplar na Göre Üretim Miktarlar * TL nin Aral k 2003 tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir Ana Üretim Grubu Birim Çanta adet Saraciye adet Konfeksiyon adet Ayakkab adet Giyim Aksesuar adet Muhtelif Deri dm Muhtelif Mamuller adet Süet Deri dm Muhtelif Tic. Mal. adet Yurtiçi Yurtd fl Ürünler Ana ürün gruplar na göre üretim ve sat fl miktarlar afla daki tablolarda gösterilmektedir. hracata liflkin Bilgiler 2003 y l nda 38 milyon ABD dolar dolay nda gerçekleflen DESA n n ihracat, gelirleri içinde çok önemli bir yer oluflturmaktad r. fiirket in y llar itibar yla ihracat tutarlar ve yurtd fl sat fllar n toplam sat fllar içindeki pay yandaki grafikte gösterilmifltir. AB Ülkeleri, ABD, Rusya, Uzak Do u Ülkeleri ve srail baflta olmak üzere toplam 42 ülkeye Y llar tibar yla hracat Tutarlar Toplam hracat (ABD dolar ) Toplam Sat fllar çindeki Pay (%) ihracat yapan DESA n n, bafll ca müflterileri aras nda, Marks&Spencer ( ngiltere), May Company (ABD), Ralph Lauren (Fransa ve ABD), Kenneth Cole (ABD), Peter Hann (ABD), WoolWorth s (Güney Afrika), Golf Kitan, Daniel (%) Hechter (ABD), Langhoff (Danimarka), Quatro (Almanya), Pringle ( ngiltere), Amway (Hollanda) ve Cyla&Shoefberger (Avusturya) yer almaktad r.

12 thalata liflkin Bilgiler DESA, üretimde kullan lmak üzere ham deri ve perakende olarak sat lmak üzere mamul deri ürünleri ithal etmektedir. fiirket in y llar itibar yla ithalat tutarlar ve ithalat n toplam maliyetler içindeki pay yandaki grafikte gösterilmifltir. Fabrika ve Tabakhaneler fiirket in stanbul/sefaköy de bulunan üretim tesisi m 2 arazi üzerinde m 2 kapal alana sahiptir. Y llar tibariyla thalat Tutarlar Toplam thalat (ABD dolar ) Toplam Maliyetler çindeki Pay (%) (%) Tekirda / Çorlu da toplam m 2 arazi üzerinde kurulu, m 2 lik toplam kapal alana sahip iki tabakhanenin y ll k küçükbafl ham deri iflleme kapasitesi kg, büyükbafl ham deri iflleme kapasitesi ise kg d r. Üretim Süreçleri DESA n n üretim prosesi üç ana gruba ayr lmaktad r. 1. Aflama: Deri önce tüylerinden ar nd r l r ve üzerindeki kullan lmayan kal nt lar giderilir. Daha sonra picle ve de-picle ifllemleri yap l r, kromlan r ve boyan r. 2. Aflama: Boyanm fl deri veya sadece kromlu deri kendi do al renginden ayr larak, germe, t rafllama ve z mparalama gibi çeflitli mekanik ifllemlere tabi tutulur. Son olarak, parlakl k ve yüzey düzgünlü ü için finisaj ifllemleri uygulan r. 3. Aflama: stanbul Sefaköy konfeksiyon tesisinde, mamul haline gelmifl deri, her aflamas kalite kontrolünden geçirilerek, model kal plar na göre kesilir, telalan r ve ütülenme ifllemlerine tabi tutulur. 10 / 11

13 Distribütörlük Anlaflmalar ve Patentler DESA, 21 y ld r Samsonite n Türkiye deki tek yetkili distribütörü konumundad r y l ndan itibaren ise Portekiz kökenli ayakkab üreticisi Aerosoles un da distribütörlü ünü yürütmektedir. fiirket, ayr ca, DESA markas n n kullan m hakk na sahiptir. Ar-Ge Faaliyetleri ve Kalite Belgeleri DESA, derideki 30 y l aflk n geçmifli ve deneyimleri ile deriden mamul ürün pazar nda önemli bir yere sahiptir. Kalite ve müflteri odakl çal flmalar ndan dolay yeni ürün gelifltirmede kendi sektöründe öncü rol üstlenmifltir. Bu amaçla, DESA bünyesinde bir Ürün Gelifltirme Departman bulunmaktad r. ISO 9001 belgesine sahip sektöründeki az say daki firmadan biri olan DESA, dünyada sadece 19 üreticide bulunan Marks&Spencer n M&S Quality Requirement sertifikas na sahiptir. Yat r mlar ve Teflvikler DESA, maliyetleri düflürmek ve teknolojisini yenilemek amac yla düzenli olarak kapasite art r c ve modernizasyona dönük yat r mlar yapmaktad r. Üretim maliyetlerinin düflürülebilmesi ve yurtd fl nda özellikle Çin kaynakl rekabette, avantajl konuma gelebilmek amac yla, Düzce Organize Sanayi Bölgesi içinde sabit k ymet yat r m tutar 2,8 milyon ABD dolar dolay nda olan komple bir yeni yat r m planlanmaktad r. Bu yat r ma iliflkin olarak 20 dönüm büyüklü ünde arazi kiralanm flt r. lgili bölgede yap lacak yat r mlara uygulanan teflvik politikas sonucu %200 yat r m indiriminden, %50 enerji deste inden ve iflverene ait SSK ve gelir vergisi avantajlar ndan yararlan lmas planlanmaktad r. Ayr ca, Düzce yat r m ile, dikimde Parça Bafl Üretimden Bant Tipi üretime geçilerek ürün bafl na maliyetlerde %10 - %20 aras nda tasarruf sa lanmas hedeflenmektedir. Ma azac l k aya nda ise yurtd fl nda aç lacak her ma aza için Turquality inisiyatifi çerçevesinde sa lanan teflviklerden yararlan larak, yurtd fl ndaki perakendecilik hizmetleri de yayg nlaflt r lacakt r. Bafllanm fl ve bafllanmas düflünülen yat r mlara iliflkin bilgiler afla da verilmektedir. DESA, ürün gelifltirme faaliyetlerinin sonucunda y kanabilir deri giysi üretmeyi baflarm flt r. 30ºC s cakl kta, çamafl r makinesinde y kanabilme özelli i tafl yan ürünler çok k sa bir süre içinde piyasaya sunulacakt r. Y kanabilir deri ürünlerin yan s ra, fleffaf deri mamullerin de ürün gelifltirme çal flmalar tamamlanm flt r ve tüketicilerin kullan m na sunulmas planlanmaktad r. Kalite süreçlerine büyük önem veren DESA, TQM standartlar yla çal flmaktad r. Kullan lan bütün deriler, uluslararas test laboratuvar ITS (Intertek Testing Service) veya SATRA (Satro Technology Center) taraf ndan test edilmektedir. Yat r mlara liflkin Bilgiler Yat r m Amac Bafl. Tarihi T.F.G.T. T.D. T.Y.T. Ger. K s bir Süregelen Komple yeni yat r m Yat r mlar Çorlu - Tekirda 20/04/ /04/2004 %22 ABD dolar ABD dolar Proje Halindeki Komple yeni Yat r mlar Yat r m - Düzce 30/06/ /12/2005 %0 ABD dolar TFGT: Tahmini Faaliyete Geçifl Tarihi TYT: Toplam Yat r m Tutar Ger. K s.: Gerçekleflen K s m TD: Tamamlanma Derecesi

14 Çorlu da gerçeklefltirilen yat r mla ilgili olarak, DESA n n sahip oldu u yat r m teflvik belgesince, 10 yafl ndan büyük olmamas kayd yla, ithal edilecek olan makine ve teçhizat gümrük vergisi ve toplu konut fonundan muaft r. fiirket in uygulayabilece i yat r m indirimi istisnas %60 d r ve ihracatç lara verilen özel teflviklerden yararlanabilmektedir. Geçmifl Üç Y l ve Son Durum tibariyle Çal flan Say s Faaliyet Alan /02/2004 dari personel Di er personel (sendikas z) TOPLAM Personel y llar ve son durum itibariyle çal flan personelin say s yanda gösterilmifltir. DESA n n Sektördeki Konumu 2000 y l nda stanbul Sanayi Odas taraf ndan yay nlanan Türkiye nin ilk 500 büyük kuruluflu aras nda 395. s rada yer alan DESA, 2001 y l n 236. s rada, 2002 y l n da 250. s rada tamamlam flt r. DESA, stanbul Sanayi Odas ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas istatistiklerine göre sektörün lider firmalar ndan biridir. Sektördeki rekabet incelendi inde, detayl pazar pay araflt rmalar n n bulunmad görülmektedir. Çeflitli alt segmentlerde farkl firmalarla rekabet eden DESA, çok genifl bir ürün gam na sahip oldu undan benzer ölçekte bir rakibi bulunmamaktad r. Orijin Grup, DESA n n ihracat pazarlar ndaki rakibidir. Matrafl, fiirket in yurtiçi piyasada çanta ve saraciye ürünlerindeki rakibidir. Derimod ise, DESA ile yurtiçi piyasada deriden mamul konfeksiyon ürünlerinde rekabet etmektedir. 12 / 13

15 NEDEN DESA? Türk Deri Sektörünün Lideri: Desa Deri Sektörün lider firmas olan DESA, 2002 y l ISO 500 listesinde 250. s rada yer alm flt r. Deri iflleme, üretim ve sat fl faaliyetlerini birarada yürüten entegre bir deri firmas d r. Portföyünde, çanta, valiz, kemer, ayakkab, kad n ve erkek konfeksiyon, hediyelik eflya ve deriden mamul ev eflyas gruplar nda ürünler bulundurmaktad r. Sefaköy deki mevcut fabrikas nda, y lda, parça ürün üretilmektedir. Tüm ifllenmifl deri ihtiyac n kendine ait tabakhanelerden karfl layabilmekte ve önemli maliyet avantaj yaratabilmektedir. Ralph Lauren, May Company gibi dünyaca bilinen firmalar müflterileri aras ndad r. Marks&Spencer n tek global deri tedarikçisidir. Üretim, siparifl, insan kaynaklar ve kalite kontrol gibi birçok alanda, M&S ile iflbirli i yapmaktad r. Yurtiçi sat fl a kendisine ait 29 adet ma aza ve 140 sat fl noktas ndan oluflmaktad r. Lacoste deri grubunun DESA ma azalar nda sat fl hakk na sahiptir. Güçlü Finansal Yap DESA, 2003 y l nda 38 milyon ABD$ ihracat geliri elde etmifltir. Samsonite ve Aerosoles un Türkiye distribütörü konumundad r. 42 ülkeye ihracat yapmaktad r. Marks&Spencer, John Lewis, Pringle, Serbest bölgelerde faaliyet gösteren flubeleri nedeniyle vergi konusunda avantajl durumdad r.

16 gelirlerinin bir k sm bu amaca yönelik olarak kullan lacakt r. Yurtiçi sat fl taraf n n gelifltirilmesi amac yla yurtiçinde 29 olan ma aza say s n 2004 y l ilk yar s nda 35 e ç kartmay hedeflemektedir. fiirket, mevcut ma azalar n n yan s ra, farkl bir anlay flla oluflturdu u DESA CONCEPT ma azalar n açmaya bafllam flt r. Bunlardan ilki Niflantafl nda aç lm flt r. Önümüzdeki 5 y lda toplam yurtiçi ma aza say s n n 50 ye ç kar lmas planlanmaktad r. Yurtd fl nda da DESA markas n oluflturma çal flmalar do rultusunda 2004 de Rusya da ilk DESA ma azas aç lacak ve zamanla Turquality perspektifi içerisinde yurtd fl ma azalar zinciri oluflturulacakt r. Önümüzdeki 5 y lda toplam yurtd fl ma aza say s n n 20 ye ç kar lmas planlanmaktad r. Ürün Gelifltirme ve Kalite Dünya da sadece 19 üreticide bulunan Marks&Spencer Quality Requirement (MSQR) belgesine sahiptir. Türkiye de kendi sektöründe çok az say da firmada bulunan ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Yüksek Büyüme Potansiyeli 2004 y l nda Düzce Organize Sanayi Bölgesi nde gerçeklefltirece i fabrika yat r m ile üretimini artt racak ve maliyetlerini önemli ölçüde düflürecek (%200 yat r m indirimi + %50 enerji deste i + SSK ve gelir vergisi indirimi) ve daha da rekabetçi konuma gelecektir. Halka arz 14 / 15

17 F NANSAL TABLOLAR DESA n n 31 Aral k 2001, 2002 ve 2003 tarihleri itibariyle tarihi maliyetlere göre denetlenmifl ve tarihi itibariyle enflasyona göre haz rlanm fl bilanço ve gelir tablosu afla da gösterilmifltir. Bilanço Enflasyona Göre Enflasyona Göre Enflasyona Göre AKT F (Milyon TL) Düzeltilmifl Düzeltilmifl Düzeltilmifl I. DÖNEN VARLIKLAR A. Haz r De erler Kasa Bankalar Di er Haz r De erler B. Menkul K ymetler 1. Hisse Senetleri 2. Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon. 3. Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. 4. Di er Menkul K ymetler 5. Men.K y.de.düflük.karfl.(-) C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Di er K sa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) ( ) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l.(-) ( ) ( ) ( ) D. Di er K sa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 2. fltiraklerden Alacaklar 3. Ba l Ortakl klardan Alacak. 4. K sa Vadeli Di er Alacaklar Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacak.Karfl l (-) E. Stoklar lk Madde ve Malzeme Yar Mamuller Ara Mamuller 4. Mamuller Emtia Di er Stoklar 7. Stok De. Düflüklü ü Karfl.(-) 8. Verilen Siparifl Avanslar F. Di er Dönen Varl klar II. DURAN VARLIKLAR A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Al c lar 2. Alacak Senetleri 3. Verilen Depoz. ve Teminatlar Di er Uzun Vadeli Ticari Ala. 5. Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar 1. Ortaklardan Alacaklar 2. fltiraklerden Alacaklar 3. Ba l Ortakl klardan Alacaklar 4. Uzun Vadeli Di er Alacaklar 5. Alacak Reeskontu (-) 6. fiüpheli Alacaklar Karfl l (-) C. Finansal Duran Varl klar Ba l Menkul K ymetler Ba.Men.K y.de.düfl.karfl.(-) 3. fltirakler 4. fltiraklere Sermaye Taahh.(-) 5. fltirakler De er Düflük.Karfl.(-) 6. Ba l Ortakl klar Ba.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) (19.800) 8. Ba l Ortak.De.Düfl.Karfl. (-) 9. Di er Finansal Duran Varl k. D. Maddi Duran Varl klar Arazi ve Arsalar 2. Yerüstü ve Yeralt Düzenleri 3. Binalar Makina Tesis ve Cihazlar Tafl t Araç ve Gereçleri Döfleme ve Demirbafllar Di er Maddi Duran Varl klar 8. Birikmifl Amortismanlar (-) ( ) ( ) ( ) 9. Yap lmakta Olan Yat r mlar 10. Verilen Siparifl Avanslar E. Maddi Olmayan Duran Varl klar Kurulufl ve Teflkilatlanma Gid Haklar 3. Araflt rma ve Gelifltirme Gid. 4. Di.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar F. Di er Duran Varl klar AKT F VARLIKLAR TOPLAMI Enflasyona Göre Enflasyona Göre Enflasyona Göre PAS F (Milyon TL) Düzeltilmifl Düzeltilmifl Düzeltilmifl I. KISA VADEL BORÇLAR A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F. 3. Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri 4. Ç kar lm fl Bonolar ve Senetler 5. Di er Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Sat c lar Borç Senetleri Al nan Depozito ve Teminatlar 4. Di er Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) (15.823) C. Di er K sa Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar 2. fltiraklere Borçlar 3. Ba l Ortakl klara Borçlar 4. Ödenecek Giderler 5. Öde.Vergi Harç ve Di.Kesinti Erte.ve Taksit.Ba.Devlet Ala. 7. K sa Vadeli Di er Borçlar Borç Reeskontu (-) D. Al nan Siparifl Avanslar E. Borç ve Gider Karfl l klar Vergi Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar II. UZUN VADEL BORÇLAR A. Finansal Borçlar 1. Banka Kredileri 2. Ç kar lm fl Tahviller 3. Ç kar lm fl Di er Menkul K y. 4. Di er Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar Sat c lar 2. Borç Senetleri 3. Al nan Depozito ve Teminatlar 4. Di er Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) C. Di er Uzun Vadeli Borçlar 1. Ortaklara Borçlar 2. fltiraklere Borçlar 3. Ba l Ortakl klara Borçlar 4. Erte.ve Taksit.Ba.Devlet Ala. 5. Uzun Vadeli Di er Borçlar 6. Borç Reeskontu (-) D. Al nan Siparifl Avanslar E. Borç ve Gider Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l klar Di er Borç ve Gider Karfl l klar - III. ÖZ SERMAYE* A. Sermaye B. Sermaye Taahhütleri (-) C. Emisyon Primi D. Yeniden De erleme De er Art fl 1. Duran Varl klar. De er Art fl 2. fltiraklerdeki De er Art fl 3. Borsada Oluflan De er Art fl E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri 3. Özel Yedekler 4. Ola anüstü Yedek Maliyet Art fl Fonu 6. Serma. Ekle. flt. Hisse. Ve Gayr. S. K Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar F. Net Dönem Kar G. Dönem Zarar (-) H. Geçmifl Y llar Zararlar (-) Y l Zarar Y l Zarar PAS F VARLIKLAR TOPLAMI / 15 *Sermaye Piyasas Kurulu n n tarih ve 2004/10 haftal k bülteninde yay mlanan aç klama uyar nca sermaye, yasal yedekler ve ola anüstü yedekler hesap kalemlerine enflasyona göre düzeltilmifl bilançoda kay tl de erleri ile yer verilmifltir.

18 Gelir Tablosu Enflasyona Göre Enflasyona Göre Düzeltilmifl Düzeltilmifl A. A. BRÜT SATIfiLAR Yurtiçi Satfl lar Yurtd fl Sat fllar Di er Sat fllar B. SATIfiLARDAN ND R MLER (-) ( ) ( ) 1. Sat fllar adeler (-) ( ) ( ) 2. Sat fl skontolar (-) ( ) ( ) 3. Di er ndirimler (-) (9.003) (2.388) C. NET SATIfiLAR D. SATIfiLARIN MAL YET (-) ( ) ( ) BRÜT SATIfi KARI veya ZARARI E. FAAL YET G DERLER (-) ( ) ( ) 1. Araflt rma ve Gelifltirme Gid. (-) 2. Pazar.. Sat fl ve Da t m Gid. (-) ( ) ( ) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAAL.KARI veya ZARARI F. D ER FAAL.GEL.VE KARLAR fltiraklerden Temettü Gelirleri 2. Ba l Ortakl klardan Temettü Gel. 3. Faiz ve Di er Temettü Gelirleri Faaliyet. lgili Di er Gel.ve Karlar G. D ER FAAL.G D.VE ZARAR.(-) ( ) ( ) H. F NANSMAN G DERLER (-) ( ) ( ) 1. K sa Vadeli Borçlanma Gider. (-) ( ) ( ) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) FAAL YET KARI veya ZARARI I. OLA ANÜSTÜ GEL R.VE KARLAR Konusu Kalmayan Karfl l klar Önceki Dönem Gelir ve Karlar 3. Di er Ola anüstü Gelir.ve Karlar J. OLA ANÜSTÜ G D.VE ZARAR. (-) ( ) ( ) 1. Çal flmayan K s m Gid.ve Zar. (-) 2. Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) ( ) (11.473) 3. Di er Ola anüstü Gid.ve Zar. (-) ( ) ( ) K. PARASAL POZ. KARI/ZARARI ( ) ( ) DÖNEM KARI veya ZARARI L. ÖDE.VERG VE D.YAS.YÜKÜM. (-) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI veya ZARARI

19

20

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

B L fi M N INDEX HALKA AÇILIYOR. Telekomünikasyon. Ev elektroni i. Lojistik. Bilgisayar teknolojisi

B L fi M N INDEX HALKA AÇILIYOR. Telekomünikasyon. Ev elektroni i. Lojistik. Bilgisayar teknolojisi B L fi M N INDEX Telekomünikasyon Ev elektroni i Lojistik Bilgisayar teknolojisi HALKA AÇILIYOR. 2003 Datagate hisse oran n n %85.0 e ç kar lmas 277 milyon USD konsolide ciro rakam na ulafl lmas 2004 Telekomünikasyon

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Datagate Bilgisayar Halka Aç l yor.

Datagate Bilgisayar Halka Aç l yor. Datagate Bilgisayar Halka Aç l yor. Bilgisayarlar sizin için aç lacak... Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi. Datagate Bu tan t m broflürü, ( Broflür ) Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Despec Bilgisayar halka aç l yor!

Despec Bilgisayar halka aç l yor! TM BAfiVURU YERLER KONSORS YUM L DER OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent 34335 Befliktafl STANBUL Tel: (0212) 319 12 00 Faks: (0212) 351 05 99 ile tüm flubeleri ve acental

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç k ilk kurulufllar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.fi. 2000 YILI FAAL YET RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.fi. 2000 YILI FAAL YET RAPORU 2 YILI FAAL YET RAPORU 1 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A fi. Ödenmifl sermaye : 7,5,,,.- TL 2 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 Nisan 21 Perflembe SAAT : 14. fiirket Merkezi Meclisi Mebusan Cad. No:

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı