çindekiler Contents Ortaklar... Ownership...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Contents Ortaklar... Ownership..."

Transkript

1 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2005

2 çindekiler 3 Özet Bilgiler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7 Mali Tablolar 12 Denetim Kurulu Raporu 13 Ba ms z Denetim Raporu Y l Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 20 On Y ll k Durum Contents 23 Highlights Activities Report of the Board of Directors 27 Financial Statements 32 Board of Auditor s Report 33 Independent Audit Report 34 Corporate Governance Principles Compliance Report Year Review Ortaklar... 9 May s 2006 itibar yla % 53,13 Nortel Networks International Finance and Holding BV % 15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf % 31,87 Halka Aç k Hisseler Ownership... As of May 9, 2006 % Nortel Networks International Finance and Holding BV % 15 Turkish Armed Forces Foundation % Public

3 NORTEL NETAfi Servis sa lay c lara ve flirketlere a lar n planlama, oluflturma, iflletme ve bak m n yapma konusunda uçtan uca ifl çözümleri sunan Nortel Netafl, katma de erli veri, ses ve multimedya servisleri sa lamak için iletiflim teknolojileri ve altyap s konular nda lider tedarikçi olarak yeni nesil servisler gelifltirmek ve kanallar arac l yla sunmak amac yla yat r ma odaklanmakta ve ana ifl kollar ndaki öncülü ünü art rmaktad r. Nortel Netafl yurt içinde baflta Türk Telekom ve Türk Silahl Kuvvetleri olmak üzere, servis sa lay c lar ve kurumlar için a ve iletiflim çözümleri ile modern iletiflim altyap lar kurmaktad r. fiirket; yurtiçinde Türk Telekom un hizmetine sundu u yaklafl k 10.5 milyon hatl k telefon santral teçhizat, transmisyon ve veri iletiflimi sistemleriyle, Türk Silahl Kuvvetleri için tasarlad ve üretti i IFF, TASMUS sistemleri ve Sahra santrallar yla Türkiye nin sivil ve askeri iletiflim a n n modernizasyonunda önemli görevler üstlenmifltir. Türkiye de 50,000 i aflk n kurumsal müflterinin 1.5 milyon özel telefon hatt nda (PBX) ayr ca uluslararas müflterilerin 1 milyonu aflk n hatt nda Nortel Netafl teknolojisi kullan lmaktad r. Telekomünikasyon alan ndaki 39 y ll k deneyimi ve güçlü ArGe kadrosuyla gelifltirdi i yerli teknolojisini yeni nesil a dönüflümü konusunda lider konumunda bulunan Nortel çözümleriyle bütünleyen Nortel Netafl, haberleflme sektöründeki liderlik ve deneyimini Internet ve veri iletifliminde sürdürmektedir. Dünya standartlar nda çözümler tasarlayan Nortel Netafl, teknoloji odakl projelerde yer almakta ve VoIP, multimedya, fiber optik ve yeni nesil kablosuz çözümler gibi en yeni teknolojileri Türk pazar na getirerek lider konumunu korumay ve gelifltirmeyi hedeflemektedir. 1 Nortel Netafl, Türkiye nin iletiflim gereksinimini yerli üretimle karfl lamak amac yla 1967'de PTT (Türk Telekom) ve Kanada'n n Northern Electric Company Ltd. (Nortel Networks) ortakl yla kurulmufltur. %31.87 oran nda hissesi MKB de ifllem gören flirketin bafll ca ortaklar n Nortel Networks (%53.13) ve Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (%15) oluflturmaktad r.

4 Yönetim Kurulu Üyeleri DARRYL A. EDWARDS Baflkan Denetim Kurulu Üyeleri TUNCAY AYBER 2 ERSEL KAYAN Baflkan Yard mc s YAVUZ CANEV Üye CLAUDIO MORFE Üye (7 Haziran 2005'e kadar) FERUDUN GÜRAY M. ÜNTAY KOZAK SHARON L. ROLSTON (12 Aral k 2005'e kadar) B LGE TAfiKIRAN GARETH A. D. PUGH Üye (16 Aral k 2005'e kadar) SHARON L. ROLSTON Üye (13 Aral k 2005'ten itibaren) AL T GREL Üye CHRISTIAN WAIDA Üye

5 ÖZET B LG LER 2005 YTL 2004 Sat fllar (Net) Net Kâr (Zarar) Net Çal flma Sermayesi Ödenmifl Sermaye Yat r m Harcamalar Araflt rma ve Gelifltirme Harcamalar Net Maddi ve Gayrimaddi Sabit K ymetler Personel Say s y l mali tablolar SPK'n n Seri XI - No:25 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r y l mali tablolar SPK'n n Seri XI - No:20 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r. 3 Raporda sunulan mali tablolar n dipnot referanslar flirketin ve MKB'nin websitesinde yay nlanm flt r.

6 2005 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Say n Ortaklar m z, Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. nin Y ll k Ola an Genel Kurul Toplant s na hofl geldiniz Faaliyet Raporu nu bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duymaktay z. Türkiye için oldukça önemli geliflmelerin yafland, tarihi ad mlar n at ld 2005 y l n geride b rakt k. Bu ad mlar n bafl nda Avrupa Birli i ne üyelik müzakerelerinin bafllamas, ard ndan da y llard r planlanan özellefltirmelerin büyük k sm n n tamamlanm fl olmas geliyor te ekonomik istikrarda süreklili in sa lanmas neticesinde enflasyonda bir kez daha hedefler tutturulmufl, Türkiye nin kredi notu da yükselmifltir. Türkiye statistik Kurumu nun verilerine göre 2005 y l kümülatif enflasyon oran %7.72 olarak gerçekleflirken, Gayri Safi Milli Has la da ise %7.6 oran nda büyüme kaydedilmifltir y l sonu itibar yla Nortel Networks Netafl n toplam net sat fllar 142 milyon YTL, vergi öncesi kâr 22 milyon YTL, vergi sonras kâr ise 17 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Yönetim Kurulu, flirket yönetiminin nakit kontrolü ve maliyet indirimleri sa layarak, 2005 y l nda tatminkar bir sonuç elde etti ini belirtmekten memnuniyet duymaktad r y l nda Nortel Networks Netafl n sermaye yap s nda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Mevcut ,- YTL ödenmifl sermaye iflletme gerekleri için yeterli bulunmufl ve y l içinde sermaye art r m yapmaya gerek duyulmaks z n iflletme sermayesi gereksinimleri karfl lanabilmifltir y l n n bafll ca faaliyetleri afla daki flekilde özetlenebilir; 4 Türk Telekom un altyap yat r mlar n yavafllatan özellefltirme süreci yaflan rken, Türk Telekom sat fl grubu müflteri memnuniyetine yönelik çal flmalar n sürdürmüfltür. fiubat 2005 te, y ll k 12 milyon dolar tutar ndaki DMS santrallar bak m sözleflmesi imzalanm flt r. Türk Telekom flebekesinde hizmet veren di er ürünlerimize yönelik bak m hizmetlerimiz ise mevcut sözleflmeler kapsam nda devam etmifltir. Türk Telekom altyap s ndaki tüm DMS santrallar n n ifllemcileri güncellenerek, santrallar n MMP17 yaz l m yüküne getirilmesi ifllemi keza fiubat ay içinde tamamlanm flt r. Yeni nesil santral - Soft Switch, Türk Telekom flebekesinde uluslararas santral olarak kurulmufl ve test çal flmalar tamamlanm flt r. çinde bulundu umuz y ldan itibaren Türk Telekom bu santraldan trafik iletmeye bafllayacakt r y l nda bafllayan 13 milyon dolar de erindeki "Merkezi Bak m Ünitesi" projesi tamamlanm fl, geçici kabul testleri yap lm flt r. Türk Telekom un bafllatt 4.6 milyon hatl k k rsal santral dönüflüm projesi için iki ürün üzerinde çal fl lm flt r. Bunlardan birincisi ArGe taraf ndan gelifltirilen ve sahada kurulu olan Dicle santrallar n n DMS ofislerine uzak hat ünitesi olarak ba lanmas n sa layacak DDRM (DMS Dicle Remote Module) ürünü, di eri ise, Türk Telekom un mevcut altyap s na ve ileride geçilecek yeni nesil flebeke yap s na uygun MSAN (Multi Service Access Node) ürünüdür. Bu konudaki yat r m karar n n 2006 y l birinci yar s nda al nmas beklenmektedir. Türk Telekom un Centrex, IP Centrex, IPTV ve katma de erli servisler gibi projelerine yönelik çal flmalar m z devam etmektedir. Büyük ço unlukla SDH teçhizat ndan oluflan transmisyon pazar nda sat fllar 7.5 milyon dolar aflm flt r. Veri iletiflimi pazar nda ise Turpak ve TSDNet flebekesinde geniflletme çal flmalar devam etmifltir. Siparifller 11 milyon dolara, sat fllar 6.5 milyon dolara ulaflm flt r.

7 Böylece, Türk Telekom Sat fl Grubu 56 milyon dolar siparifl, 45 milyon dolar sat fl ve 50 milyon dolar n üzerinde tahsilat gerçeklefltirerek, flirketimizin finansal hedeflerine ulaflmas na büyük katk da bulunmufltur. Savunma sistemleri sektöründe, ifl orta m z Aselsan ile birlikte Telsiz Sistemi Anahtarlama Cihaz (APCO- 25) testleri tamamlanm flt r. Denizli, Uflak, Ayd n, Manisa, Mu la ve zmir illerinde sistemler kurulmufl ve Denizli, Uflak, Manisa illerinde kabul testleri tamamlanm flt r. IFF - Dost ve Düflman Tan ma Sistemleri nin yerli tasar m program kapsam nda TÜB TAK ve Savunma Bakanl taraf ndan tek tedarikçi olarak seçilen Aselsan ile ortak çal flmalar sürdürülmektedir. TASMUS sistemine ilave özellikler kazand r lm fl, fabrika ve saha testleri baflar yla tamamlanm flt r. T.C. Devlet Demiryollar n n açt GSM-R ihalesine kat lan konsorsiyumlar n ço una Nortel GSM-R çözümleri önerilmifltir. halenin 2006 y l içinde sonuçlanmas beklenmektedir. GSM pazar nda; AVEA flebekesinde ilave baz istasyon sipariflleri al nm flt r. Y l n ilk çeyre inde kazan lan ihale neticesinde Türkiye'de ilk kez OME 6500 ürünü AVEA optik omurgas nda hizmete verilmifltir. Telsim flebekesinde ise Enerji Sistemleri tedariki için aç lan iki ayr ihale sonucunda 4 milyon dolara yak n sat fl gerçeklefltirilmifltir. Bunun yan s ra Telsim'in tranmisyon altyap s için açt 840 bin dolar de erindeki DXX sistemleri ihalesi kazan lm flt r. Yeniden yap land r lan Kurumsal Çözümler Sat fl grubunun pazara ve sat fl kanallar na adaptasyonu tamamlanm flt r. Mevcut ifl ortaklar n n geliflimine destek verilmifl, ayr ca yeni ifl ortaklar kazan larak kanal a m z büyütülmüfltür y l nda, kurumsal pazar n büyüme oran n n üzerinde bir büyüme sa lanm flt r. Oyak Telekom (Oyaknet), Erikli, Sanko Holding, HSBC, Akbank gibi kurulufllardan stratejik ifller al narak, endüstri, ticaret ve finans sektörlerinde yeni ve farkl alanlara girilmifltir. Uluslararas pazarda mevcut altyap n n desteklenmesine ve ilavelerine yönelik projelere devam edilmifltir. Kazakistan da varolan altyap n n güçlendirilmesi çerçevesinde DMS say sal santral projesi sürdürülürken, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu nda mevcut altyap n n gelifltirilmesine yönelik ufak hacimli projeler tamamlanm flt r. 5 Bangladefl pazar nda girilen transmisyon ihaleleri kazan larak sözleflmeleri imzalanm flt r. ki ayr projenin saha montajlar devam etmektedir y l nda, Yönetim Kurulu nca al nan kararlar do rultusunda flirketin Rusya Federasyonu Chelyabinsk bölgesi, Trekhorny flehrinde tescilli Ron Telecom LTD. flirketinde sahip oldu u %45 oran ndaki ifltirak hisselerinin tamam ve ayn flekilde flirketin Kazakistan n Pavlodar flehrinde bulunan JSC Vesnet flirketinde sahip oldu u %52.6 oran ndaki ifltirak hisselerinin tamam sat larak devredilmifl ve her iki flirketteki ortakl ktan ç k lm flt r. fiirketimizin yabanc orta Nortel teknolojik alandaki liderli ini sürdürebilmek için araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerine önemli kaynaklar ay rmaktad r. Bu kapsamda Nortel taraf ndan flirketimiz bünyesindeki ArGe merkezine de önemli projeler verilmifltir. Araflt rma ve gelifltirme alan nda otuz y l aflk n sürede edinilen tecrübe ve bilgi birikimimiz sayesinde, bu tür projelerin al nmas, ülkemizin teknolojik geliflimine ve ilave istihdam yarat lmas na büyük katk sa lamaktad r. Nitekim 2005 döneminde ArGe kadrosuna 122 yeni mühendis al nm flt r. Yurt d fl na gururla teknoloji ihraç eden flirketimizde çal flanlar n yaklafl k %65 i ArGe bölümünde görev yapmaktad r. Nortel projeleri kapsam nda TDM ve Succession ürünleri için yap lan tasar m, destek ve do rulama çal flmalar artarak devam etmektedir da kurulacak yeni nesil a lar laboratuvarlar ile mevcut Succession ve MCS (Multimedya letiflim Sunucusu) laboratuvar kapasiteleri önemli ölçüde artacak ve çal flma ortam daha verimli hale gelecektir. flletmeler grubu, 2005 y l nda piyasa flartlar yla ve de iflen flirket hedefleriyle uyumlu bir biçimde, yap s n ve fonksiyonlar n yenileyerek; imalata odakl bir yap dan, tedarik zincirini kullanarak sat fla destek veren bir yap ya geçmifltir. Nortel Networks Netafl bünyesindeki Test ve Konfigürasyon faaliyetleri Solectron firmas na devredilmifl ve tüm tedarikçilerle yeni koflullara uygun anlaflmalar yap lm flt r.

8 2005 y l sonu itibar yla, DMS hatt, enerji sistemi, k rsal santral hatt, 112 veri sistemi ve 26 TASMUS ve APCO Santral üretilmifltir kanaldan oluflan transmisyon donan m teslim edilmifltir y l nda sabit k ymetlere, baflta test cihazlar ve deneme sistemleri olmak üzere 1.3 milyon YTL yat r m yap lm flt r. Yaz l m üretimi ve ihracat n desteklemek amac yla, Nortel'in Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ArGe tasar m ve yaz l m gelifltirme laboratuvarlar gerekli izinler al narak ithal edilmifl ve hedeflenen zamanda Nortel Networks Netafl'ta kurulmufltur. Kalite çal flmalar kapsam nda, TSE taraf ndan ISO 9001:2000 gözetim tetkiki yap lm fl ve baflar l sonuç al nm flt r. fiirketimizin vizyon ve misyonunda da belirtilen çevreye duyarl l k ve topluma katk de erleri denetim ekibi taraf ndan örnek olarak nitelendirilmifltir. Milli Savunma Bakanl Kalite Yönetimi Daire Baflkanl nca tesislerimizde denetim yap lm fl ve flirketin AQAP-2110 Kalite Güvence Sistemi gereklerini karfl lad belirlenmifltir. Söz konusu standart çerçevesinde 3 y l geçerli belge al nm flt r. Müflteri Memnuniyeti çal flmalar m z do rultusunda, ba ms z araflt rma kuruluflu taraf ndan yap lan araflt rmada, Müflteri Memnuniyeti sonuçlar ortalama %65 olarak gerçekleflmifltir. Bu de erler, Nortel Networks Netafl müflterilerinin Ba l Müflteriler kategorisinde yer ald n göstermektedir. RWTU firmas taraf ndan yap lan ISO Çevre Yönetim Sistemi ara denetimi fiubat 2005'te baflar ile tamamlanm flt r. Y l içinde E itim ve Gelifltirme faaliyetleri kapsam nda 324 çal flan m z n yararland muhtelif e itim verilmifltir. 31 Aral k 2005 itibar yla flirketin çal flan say s 548 dir. 6 4 May s 2005 tarihinde yap lan son Genel Kurul Toplant s ndan bu yana Yönetim Kurulu üyemiz Claudio Morfe 7 Haziran 2005 tarihi itibar yla görevinden istifa etmifl, kendisinin istifas üzerine aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine 13 Aral k 2005 tarihinden geçerli olarak Sharon L. Rolston seçilmifltir. Keza, Yönetim Kurulu üyemiz Gareth A.D. Pugh 16 Aral k 2005 tarihi itibar yla görevinden istifa etmifl, kendisinin istifas üzerine aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine henüz bir seçim yap lmam flt r. fiirket üst yönetiminde Finans Kontrol ve fl Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yard mc s Brendan Razga n n Nortel bünyesinde baflka bir göreve atanmas ve flirketimizden ayr lmas nedeniyle bu göreve 16 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere Roger Rees atanm flt r. Keza, flletmeler ve Müflteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yard mc s S. Ahmet Baykal 4 Mart 2005 tarihinde emeklilik nedeniyle flirketimizden ayr lm fl, sorumluluklar s ras yla Baha Sipahi ve Ömer Seyrek taraf ndan üstlenilmifltir. Yönetim Kurulu üyeliklerine yap lan seçimler Genel Kurul toplant s nda ortaklar m z n onay na sunulacakt r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ndan ve fiirket yönetiminden ayr lan üyelerimize ve yöneticilerimize katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunuyoruz. Faaliyet y l na iliflkin bilanço, kâr zarar hesab ve Yönetim Kurulu nun kâr da t m teklifini onay n za sunar z. Sayg lar m zla, Darryl A. Edwards Yönetim Kurulu Baflkan

9 GEL R TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar / ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl Gelirleri (net) Sat fllar n Maliyeti (-) 36 ( ) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler/faiz+temettü+kira (net) 36 0 BRÜT ESAS FAAL YET KÂRI / ZARARI Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) NET ESAS FAAL YET KÂRI / ZARARI Di er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) FAAL YET KÂRI / ZARARI Net Parasal Pozisyon Kâr / Zarar 40 (91.899) VERG ÖNCES KÂR / ZARAR Vergiler 41 ( ) NET DÖNEM KÂRI / ZARARI H SSE BAfiINA KAZANÇ

10 B LANÇO (YTL) Dipnot Referanslar VARLIKLAR Cari / Dönen Varl klar Haz r De erler Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari / Dönen Varl klar Cari Olmayan / Duran Varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan / Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR

11 B LANÇO (YTL) Dipnot Referanslar YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Hisse Senedi ptal Kârlar 0 0 Yeniden De erleme Fonu Finansal Varl klar De er Art fl Fonu 0 0 Özsermaye Yabanc Para Çevrim Farklar Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri 0 0 Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar 0 0 Yabanc Para Çevrim Farklar (29.467) 0 Net Dönem Kâr / Zarar Geçmifl Y llar Kâr / Zararlar Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

12 10 31 ARALIK 2005 TAR H T BARIYLA SONA EREN DÖNEME A T ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU (YTL) Özsermaye Özsermaye Enflasyon Yabanc Yeniden Yabanc Düzeltme Para Çevrim Yasal Ola anüstü De erleme Para Çevrim Birikmifl Sermaye Farklar Farklar Yedekler Yedekler Fonu Farklar Kârlar Toplam 1 Ocak 2005 ten Daha Önce Raporlanan Bakiye ( ) Yap lan Düzeltmelerin Etkisi (Not 2) 0 ( ) ( ) 1 Ocak 2005 tibar yla Düzeltilmifl Bakiye Yedeklere Transferler ( ) 0 Ödenen Temettüler ( ) ( ) Sabit K ymet Yeniden De erleme Fonuna Girifller (Net) Çevrim Farklar ndaki De iflim (29.467) 0 (6.302) Dönem Net Kâr Aral k 2005 tibar yla Bakiye (29.467)

13 NAK T AKIM TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar / filetme FAAL YETLER NDEN ELDE ED LEN NAK T AKIMI Net Dönem Kâr Net Dönem Kâr n flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Ak m na Getirmek çin Yap lan Düzeltmeler Maddi Duran Varl klar n Amortisman Maddi Olmayan Duran Varl klar n Amortisman K dem ve Özel Emeklilik Tazminat Karfl l fiüpheli Ticari Alacak Karfl l fltirak Sat fl Kârlar 16 ( ) Envanter De er Düflüklü ü Karfl l Tahakkuk Eden Faiz Gelirleri 38 ( ) Vergi Karfl l flletme Sermayesindeki De iflim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak m Ticari Alacaklar 7 ( ) Stoklar 12 ( ) liflkili fiirketlerden Alacaklar Di er Alacaklar ve Dönen Varl klar 10, Ticari Borçlar 7 ( ) Al nan Avanslar 21 (5.807) Di er Borçlar ve Gider Karfl l klar 10,23 ( ) liflkili fiirketlere Borçlar 9 ( ) flletme Sermayesinde Gerçekleflen De iflimler ( ) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ödenen Vergiler ( ) Ödenen K dem ve Özel Emeklilik Tazminat 23 ( ) flletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMI Al nan Faiz Maddi Duran Varl k Al mlar 19 ( ) Sat lan Maddi Duran Varl klar n Net Defter De eri Sat lan Finansal Duran Varl klardan Elde Edilen Nakit Di er Yat r m Faaliyetlerinde Gerçekleflen De iflim Yat r m Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit F NANSAL FAAL YETLERDE KULLANILAN NAK T AKIMI Ödenen Mali Borçlar 6 (21.005) Ödenen Temettüler ( ) Çevrim Farklar (6.302) Finansal Faaliyetlerde Kullan lan Nakit ( ) HAZIR DE ERLERDEK NET DE fi M DÖNEM BAfiI HAZIR DE ERLER DÖNEM SONU HAZIR DE ERLER

14 Denetim Kurulu Raporu Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. Genel Kurulu na Ortakl n Unvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. : stanbul : ,- YTL : Telekomünikasyon teçhizat üretim ve sat fl Denetçilerin ad ve görev süreleri ve flirketin personeli olup olmad klar : Ad, Soyad Görev Süresi Bilge Taflk ran 5 May s 2004 ten itibaren Ferudun Güray 5 May s 2004 ten itibaren M.Üntay Kozak 5 May s 2004 ten itibaren Tuncay Ayber 5 May s 2004 ten itibaren Sharon L. Rolston 5 May s 2004 ten 12 Aral k 2005 e kadar Denetim Kurulu 5 May s 2004 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant s nda Anasözleflme gere i 3 y ll k görev süresi için seçilmifltir. Denetçiler flirket personeli de ildir. Kat l nan Yönetim Kurulu ve yap lan Denetim Kurulu Toplant lar say s : 4 May s, 20 Eylül, 26 Ekim, 13 Aral k 2005 ve 7 Mart 2006 tarihlerinde yap lan Yönetim Kurulu toplant lar na ifltirak edilmifltir. Bu dönem içinde 5 Denetim Kurulu toplant s yap lm flt r. 12 Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç: Yukar da belirtilen tarihlerde yap lan toplant lar ile ayr ca 3 May s, 19 Eylül, 25 Ekim, 12 Aral k 2005 ve 6 Mart 2006 tarihlerinde yap lan toplant larda flirket hesaplar, defter ve belgeleri üçer ayl k dönemler itibar yla denetlenmifl, kay tlar n flirket esas sözleflmesi ile mevzuat hükümlerine uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1 inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar : Üçer ayl k dönemler itibar yla yap lan say mlar sonucunda flirket veznesinde bulunan tutarlar n ayn günkü kasa kay tlar na uygun oldu u tespit edilmifltir. Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinin 1 inci f kras 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar : Yap lan denetimlerde teminatlarla k ymetli evrak n kay tlara uygun olarak mevcudiyeti tespit edilmifltir. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler: Denetim Kurulu'na görev süresi içinde intikal eden flikayet ve yolsuzluk olmam flt r. Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon Anonim fiirketi nin dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre, tarihi itibar yla bir önceki y l n sonuçlar ile mukayeseli olarak düzenlenmifl bilançolar ortakl n an lan tarihteki mali durumunu, dönemine ait gelir tablolar, an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmaktad r. Bilanço ve gelir tablolar n n onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n onay n za arz ederiz. DENET M KURULU 16 Mart 2006 B LGE TAfiKIRAN FERUDUN GÜRAY M. ÜNTAY KOZAK TUNCAY AYBER

15 NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. 1 Ocak Aral k 2005 Hesap Dönemine Ait Ba ms z Denetim Raporu 1. Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. nin ( fiirket ) 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle bilançosunu ve bu tarihte sona eren döneme ait gelir, özkaynak de iflim ve nakit ak m tablolar n denetlemifl bulunuyoruz. Denetimimiz, genel kabul görmüfl denetim, ilke, esas ve standartlar na uygun olarak yap lm fl ve dolay s yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay tlar n n kontrolü ile gerekli gördü ümüz di er denetim yöntem ve tekniklerini içermifltir. 2. Görüflümüze göre, sözkonusu mali tablolar, fiirket in 31 Aral k 2005 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl muhasebe standartlar na (Not 2) uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. 3. Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla daki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür: Ekli mali tablolar 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle ilk kez SPK n n Seri XI No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli ine uygun olarak haz rland ndan dolay gelir, özkaynak de iflim, nakit ak m tablolar ve ilgili dipnotlar karfl laflt rmal olarak verilmemifltir. fiirket, 2005 y l n n ara dönemlerinde halka aç klad mali tablolar nda fonksiyonel para birimi olarak YTL kullanm flt r. fiirket yönetimi bu tercihi ile ilgili yapt analizler sonucunda fiirket in fonksiyonel para biriminin ABD Dolar olmas gerekti ine karar vermifltir. Ayr ca, sabit k ymet kay tlar ile ilgili yap lan çal flmalar s ras nda binalar ile ilgili baz hatal kay tlara rastlanm flt r. Bahsi geçen konular ekli mali tablolarda geriye dönük olarak hesaplanm fl ve 2005 y l aç l fl bakiyeleri düzeltilmifltir (Not 2). 13 DENET M SERBEST MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak Bafl Denetçi stanbul, 16 Mart 2006

16 NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi Y l Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz faaliyetini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve ilgili mevzuat n gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu iflleyifl içinde Kurumsal Yönetim lkelerine uyum çal flmalar da yer almaktad r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler faaliyetlerini yürütmek üzere flirket Genel Sekreteri Ahmet Orel (Tel: (216) , baflkanl nda, Muhasebe ve Kontrol Direktörü M. lker Çal flkan (Tel: (216) , ve Sabit K ymetler, Sigorta Yönetim ve SPK Raporlama Yöneticisi Ercüment fiiflmano lu ndan (Tel: (216) , oluflan bir birim kurulmufltur. Dönem içinde mevzuat n takibi, Sermaye Piyasas Kurulu tebli lerinin uygulanmas, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi görevlerinin yan s ra, 2005 y l içinde pay sahiplerinden 19 yaz l ve 200 ün üzerinde sözlü baflvuru al nm fl ve bunlar n tamam mevzuat n imkan verdi i ölçüde yan tlanm flt r Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi baflvurular, flirket hisse de erindeki hareketler, sermaye hareketleri ve flirket yat r mlar konular nda yo unlaflm flt r. Taleplerin ço unlu u telefon arac l yla al nm fl ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i çerçevesinde cevapland r lm flt r. Elektronik posta yoluyla al nan bilgi talepleri elektronik ortamda cevapland r lm flt r. fiirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren geliflmeler, Sermaye Piyasas Kurulu nun Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i do rultusunda Sermaye Piyasas Kurulu ve stanbul Menkul K ymetler Borsas na ( MKB) bildirilmifltir. Ayr ca, bas n bültenleri ile medya bilgilendirilmifltir. Söz konusu bültenler flirketin adresli web sitesinde yer almaktad r. Ana Sözleflme de özel denetçi atanmas hakk nda bir madde olmamas na ra men pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu nun 348. maddesine göre özel denetçi atanmas n talep etme haklar vard r. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri Dönem içerisinde bir Ola an Genel Kurul Toplant s yap lm flt r. Toplant da kanunun ve flirket Ana Sözleflmesi nin öngördü ü ço unluk sa lanm flt r. Menfaat sahipleri ve az say da medya mensubu toplant ya kat lm fllard r. Toplant ya davet, flirket Ana Sözleflmesi nin 14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 368. maddesi hükümlerine uygun olarak yap lm fl, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yay nlanm fl, hisseleri nama yaz l hissedarlara taahhütlü mektupla ça r yap lm fl, ayr ca Referans ve Radikal Gazetelerinin Türkiye bask lar nda ilan edilmifltir. Hamiline yaz l pay sahiplerinin Genel Kurul a kat l m n teminen sahip olduklar hisse senetlerini veya bunlar n bir bankaya yat r ld klar na iliflkin banka makbuzunu toplant dan en az bir hafta önce flirket merkezine ibraz ederek girifl kart almalar ilanla talep edilmifltir.

17 Genel Kurul öncesi döneme ait Bilanço, Kâr/Zarar hesab ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlar toplant tarihinden önceki 15 günlük süre içinde flirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmufltur. Genel Kurul da pay sahiplerine soru hakk tan nm flt r. Pay sahipleri taraf ndan öneri verilmifl ve bu öneriler Divan Baflkan taraf ndan Genel Kurul un onay na sunulmufltur. Bölünme, önemli tutarda malvarl sat m, al m, kiralanmas gibi önemli nitelikteki kararlar n Genel Kurul taraf ndan al nmas konusunda Ana Sözleflme de bir hüküm yoktur. Söz konusu kararlar alma yetkisi flirket Ana Sözleflmesi nin 4. ve 17. maddeleri kapsam nda Yönetim Kurulu na verilmifltir. Genel Kurul a kat l m n kolaylaflt r lmas amac yla toplant, genifl kat l ma elveriflli mahalde yap lm flt r. Genel Kurul tutanaklar üçer nüsha olarak Sanayi ve Ticaret Bakanl na yollanm fl, Ticaret Sicili Memurlu u nca tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi nde yay nlanm fl, talep eden pay sahiplerine gönderilmifl ayr ca flirket merkezinde pay sahiplerine aç k tutulmaktad r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Pay sahiplerinin oy hakk nda imtiyaz yoktur. fiirketle pay sahipleri aras nda, karfl l kl ifltirak iliflkisi yoktur. fiirkette birikimli oy kullanma yöntemi kullan lmamaktad r. 6. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketin kâr da t m politikas ; Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri ve tebli leri çerçevesinde, flirketin iflletme sermayesi ihtiyaçlar göz önüne al narak, pay sahiplerinin yat r mlar na makul bir getiri sa lanmas d r. fiirketin kâr na kat l m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da t m usulü Ana Sözleflme nin 22. maddesinde kamuya aç klanm flt r. Yönetim Kurulu nun döneme iliflkin kâr da t m teklifi Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine ve onay na sunulmufl ve mevcudun oybirli i ile kabul edilmifltir. Buna göre, dönem içinde kâr da t m Sermaye Piyasas Kurulu nun belirledi i süre içinde yap lm flt r Paylar n Devri fiirket Ana Sözleflmesi 6. maddesinin (b) bendinde paylar n devri düzenlenmektedir. Buna göre; hamiline yaz l hisseler herhangi bir kay t ve flarta tabi olmaks z n devredilebilirler. Ancak, nama yaz l hisse senetlerinin üçüncü flah slara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu hissedarlar n, sat fl teklifi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kullanmalar gereken önal m haklar vard r. Bu sebeple, hisselerinin tamam n veya bir k sm n üçüncü flah slara devretmek isteyen hissedar, devretmek istedi i hisseleri önce (A) grubundaki di er hissedarlara hisseleri oran nda, fiyat ve di er sat fl flartlar n da bildirerek yaz l olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif yapan hissedarlardan herhangi biri almay red etti i takdirde, söz konusu hisseler di er hissedarlara hisseleri oran nda teklif edilir ve bu yöntem sat fla ç kan hisselerin tümü sat l ncaya kadar veya sat n al nmalar red edilinceye kadar ayn flekilde uygulan r. Bu uygulama sonunda sat n al nmas red edilmifl hisseler kal r ise, devreden hissedar bu hisseleri ilk teklifinde yer alan fiyat ve di er sat fl flartlar ndan daha ehven flartlarda olmamak kayd yla diledi i üçüncü flah slara satmakta serbesttir. fiirket Ana Sözleflmesi ne göre, nama yaz l hisse senetlerinin devrinin flirkete karfl hüküm ifade edebilmesi pay defterine kay tla mümkündür. Ancak, flirket hisselerinin halka arz s ras nda MKB ye verilen taahhütname nedeniyle pay defterine kay ttan imtina edilemez.

18 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimizde mevzuat ile belirlenen bilgilendirme yükümlülüklerinin d fl nda ayr bir Bilgilendirme Politikas oluflturulmam flt r. Kamunun ayd nlat lmas amac yla yap lan duyurular ilgili mevzuat ve Kamuyu Ayd nlatma Projesi kapsam nda en seri vas talarla Sermaye Piyasas Kurulu ve MKB ye iletilmekte, bas n bültenleri yoluyla medya kurulufllar na bildirilmekte ve ayr ca flirketin web sitesine konulmaktad r. 9. Özel Durum Aç klamalar Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri uyar nca y l içinde 14 özel durum aç klamas yap lm flt r. Dönem içinde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan Rusya Federasyonu nda bulunan Ron Telecom ile Kazakistan da bulunan Vesnet flirketlerindeki ifltirak hisselerinin sat fl ve kâr da t m hesaplama yöntemi hususlar nda üç ek aç klama istenmifltir. fiirketin hisse senetleri yurtd fl borsalara kote de ildir. Zaman nda aç klanmam fl özel durum bulunmamaktad r. 10. fiirket Internet Sitesi ve çeri i fiirketin adresli bir Internet sitesi mevcuttur. fiirketin Internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te say lan bilgiler büyük ölçüde yer almaktad r Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç klanmas fiirketin gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi / sahipleri yoktur. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden ö renebilecek durumda olan kifliler izahnameler ve SPK bildirimleri yoluyla kamuya duyurulmaktad r. Bu durumda olan kifliler flirketin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileridir. BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket ile do rudan iliflki içinde bulunan üçüncü kifliler çeflitli toplant larla bilgilendirilmektedir. Örne in çal flanlar için Bizbize toplant s, tedarikçiler ve da t m kanallar toplant lar yap lmakta, ayr ca flirket faaliyetlerini duyuran Netbilgi / Dialogue yay n müflterilere, tedarikçilere ve çal flanlara da t lmakta, web sitesinde flirket ile ilgili kapsaml bilgi bulunmaktad r. Bas n bültenleri ve söyleflileri ile kamu, SPK tebli lerinin izin verdi i ölçüde en genifl anlamda bilgilendirilmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m fiirket misyon bildirgesinde çal flanlar, müflteriler ve tedarikçiler ile ilgili flirket politikas belirtilmifltir. lgili gruplar her zaman flirket yöneticileri ile bir araya gelebilmektedirler. Periyodik olarak ba ms z kurulufllar ve flirket taraf ndan yap lan, çal flanlar n memnuniyeti, müflteri memnuniyeti ve tedarikçilerin memnuniyeti araflt rmalar ile ilgili gruplar n görüflü al nmakta ve bu do rultuda stratejiler gelifltirilmektedir.

19 15. nsan Kaynaklar Politikas fiirketin insan kaynaklar politikas n n ana esaslar flöyle s ralanabilir: Nortel Networks Netafl' n h zl, dinamik ve sürekli de iflen telekomünikasyon sektöründe baflar l olmas, kendisini sürekli yenilemesi ve pazarda baflar ya ulaflmas, çal flanlar n n katk lar ve geliflimleri ile mümkündür. fiirketin amac, flirket hedeflerine ulaflabilmek için çal flanlar n motivasyonunu, yarat c l klar n ve etkinliklerini en üst seviyeye ç karmakt r. Bu amaca ulaflmak için f rsat eflitli i yarat l r, performans ödüllendirilir, bireylerin ve tak mlar n geliflimi teflvik edilir, çevrenin korunmas na önem verilir, sa l k ve güvenlik gerekleri yerine getirilir. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yard m programlar haz rlan r. Çal flanlar n bilgi ve becerileri, Temel Yetkinlikler tan mlar do rultusunda de erlendirilmektedir. Performans yönetimi sürecinde ve kariyer geliflimi boyunca çal flanlara temel yetkinliklerini de erlendirme ve gelifltirme konusunda f rsatlar sunulmaktad r. fiirketin insan kaynaklar politikas web sitesinde yay nlanmaktad r. lgili yönetmelikler tüm çal flanlar n eriflimine aç kt r. Çal flanlar ile iliflkileri insan kaynaklar politikas do rultusunda yöneticiler ve nsan Kaynaklar Bölümü yürütür. Dönem içinde çal flanlardan ayr mc l k konusunda flikâyet gelmemifltir. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler fiirketin bafll ca hedefleri aras nda müflteri memnuniyetinden de öte müflteri ba l l n n sa lanmas yer al r. Bu do rultuda her bir flirket çal flan müflteri ihtiyac n n tespitinden, ürün ve hizmet kalitesine, e itim ve sat fl sonras servislere kadar her alanda büyük titizlik gösterir. Periyodik olarak yap lan müflteri memnuniyeti anketlerinin sonuçlar na göre iyilefltirilmesi gereken hususlar hakk nda gecikmeden tedbir al n r Sosyal Sorumluluk Nortel Networks Netafl 1997 y l ndan bu yana Çevre Sa l k ve Güvenlik (ÇSG) program n uygulamaktad r. Bu program çerçevesinde ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS Çal flanlar n Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemi yürütülmektedir. fiirketin çevreye verilen zarar konusunda aleyhine aç lm fl dava yoktur. Toplumsal sorumluluk kapsam nda üniversite ile iliflkiler sürdürülmekte, e itim burslar verilmektedir. Bunun d fl nda vak f ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik geliflime katk sa lanmaktad r. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulu nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri Baflkan : Darryl A. Edwards Baflkan Yard mc s : Ersel Kayan Üye : Sharon L. Rolston Üye : istifa nedeniyle münhal Üye : Christian Waida Üye : Ali Tigrel Üye : Yavuz Canevi Genel Müdür : C. Müjdat Altay

20 Yönetim Kurulu üyelerinin flirket d fl nda baflka görev veya görevler almas konusunda Türk Ticaret Kanunu nda yer alan rekabet ve flirketle muamele k s tlamas d fl nda kural öngörülmemifltir. Bu husus her y l Genel Kurul un onay na sunulur. Yönetim Kurulu Genel Kurul taraf ndan 3 y ll k görev süresi için seçilir. Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu nun iki üyesi flirketin yabanc orta n temsilen, bir üyesi ise Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf n temsilen, di er üyeler ise A ve B grubu pay sahiplerinin adaylar aras ndan Genel Kurul taraf ndan seçilir. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüflmektedir. Buna iliflkin esaslar flirket Ana Sözleflmesi nde yer almamaktad r. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi bu niteliklere sahip bulunmaktad r. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Afla da bulunan flirket misyon ve vizyonu web sitesinde ve bas l malzemeler arac l yla kamuya duyurulmufltur. fiirketin Vizyonu: Yenilikçi ve yarat c iletiflim çözümleri ile müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlar na, ifl ortaklar na ve topluma en üst düzeyde de erler yaratarak pazarda lider olmakt r. 18 fiirketin Misyonu: Farkl müflteriler için onlar n ihtiyaçlar na uygun çözümleri birlikte üreterek rekabette kazanan, Bilgi beceri ve yetenekleri ile dan flmanl k hizmetleri sunan, Çözüm gelifltirme ve sunmaya yönelik pazar standartlar n belirleyen, fl f rsatlar yarat p bunlar yönlendiren, Hissedarlar na de er yaratmay ilke edinmifl ve kârl l ön planda tutan, Gelecekteki muhtemel geliflmeleri araflt ran, bunlar önceden belirleyerek gerekli de ifliklikleri h zla uygulayan, Do rudan ve aç k iletiflime, kifli yeteneklerine, yetkilendirmenin önemine inanan ve buna uygun ifl ortam n oluflturan, Temel de erlerimiz do rultusunda ifl ahlak, dürüstlük ve kaliteden taviz vermeyen, bir firma olarak pazarda tercih edilen ifl orta olmakt r. Yönetim Kurulu yöneticiler taraf ndan oluflturulan stratejik hedefleri onaylamaktad r. Söz konusu hedefler Genel Müdür taraf ndan Yönetim Kurulu na sunulmaktad r. Onaylanm fl stratejiler do rultusunda gerçekleflen faaliyetler Genel Müdür taraf ndan her Yönetim Kurulu toplant s nda rapor edilir. Yönetim Kurulu periyodik olarak performans gözden geçirir, y l sonunda tüm y l performans n de erlendirir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Yönetim Kurulu flirketin iç kontrol mekanizmas n n sa lanmas na yönelik olarak kendi bünyesinde üç üyeden oluflan bir Denetim Komitesi oluflturmufltur.

21 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar flirket Ana Sözleflmesi nde ve Türk Ticaret Kanunu nda belirtilmektedir. Yöneticiler Yönetim Kurulu nun belirledi i hedefler ve talimatlar do rultusunda görev yaparlar. 23. Yönetim Kurulu nun Faaliyet Esaslar Yönetim Kurulu toplant lar n n gündemi Yönetim Kurulu Baflkan n n, üyeler ve Genel Müdür ile görüflmesi sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu dönem içinde 5 adet toplant yapm fl, toplant larda ço unluk sa lanm fl, toplant lara davet, gündem bildirmek suretiyle, toplant gününden en az (3) gün evvel üyelerin eline geçecek flekilde yap lm flt r. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflim kurulmas n sa lamak üzere bir Yönetim Kurulu Sekreterli i bulunmaktad r. Toplant da farkl görüfl aç klanmas durumunda, bu husus toplant tutanaklar na ifllenmektedir. Yönetim Kurulu toplant lar na Denetim Kurulu üyeleri de kat ld ndan bir görüfl ayr l ortaya ç kmas durumunda denetçilere ayr ca yaz l bildirim yap lmamaktad r. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nin IV. Bölümü nün üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplant lar na fiilen kat l m sa lanm flt r. Toplant esnas nda Yönetim Kurulu üyesi taraf ndan yöneltilen sorular ve verilen cevaplar toplant zapt na geçirilmifltir. Yönetim Kurulu üyelerine a rl kl oy hakk ve/veya olumsuz veto hakk tan nmam flt r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa fiirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma ve rekabet yasa k s tlamalar Genel Kurul karar yla kald r lm fl olmakla birlikte, üyelerin flirketle herhangi bir ifllemleri veya rekabetleri söz konusu de ildir Etik Kurallar Yönetim Kurulu taraf ndan flirket ve çal flanlar için etik kurallar oluflturulmufl ve flirket çal flanlar na duyurulmufltur. Bu hususta kamuoyuna bir aç klama yap lmam flt r. 26. Yönetim Kurulu nda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl Yönetim Kurulu taraf ndan cra Komitesi ve Denetim Komitesi olarak iki komite oluflturulmufltur. Komitelerin her birinde üçer Yönetim Kurulu üyesi görev almaktad r. Yönetim Kurulu bünyesinde ayr bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluflturulmam fl, kurumsal yönetim ilkelerinin Yönetim Kurulu nca takibi ve uygulanmas daha uygun bulunmufltur. 27. Yönetim Kurulu na Sa lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kurulu üyelerine ayl k ücret ve her üç ayl k dönem sonunda bir ayl k ücret tutar nda ikramiye ödenmektedir. Ana Sözleflme nin 15. maddesinde belirtildi i üzere bu ücret her y l Genel Kurul taraf ndan tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklar n n tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performans na dayal olacak ve flirketin performans n yans tacak bir ödüllendirme uygulanmamaktad r. fiirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemifl, kredi kulland rmam fl, üçüncü bir kifli arac l yla flahsi kredi ad alt nda kredi kulland rmam fl, lehine kefalet gibi teminatlar vermemifltir.

22 10 YILLIK DURUM (YTL) Sat fllar (Net) Net Kâr (Zarar) ( ) Net Çal flma Sermayesi Ödenmifl Sermaye Yat r m Harcamalar Araflt rma ve Gelifltirme Harcamalar Personel Say s y l mali tablolar SPK'n n Seri XI - No:25 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r ve 2003 y l mali tablolar SPK'n n Seri XI - No:20 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r y llar aras ndaki mali tablolar SPK'n n Seri XI - No:1 say l tebli ine uygun olarak haz rlanm flt r.

23 NORTEL NETAfi Nortel Netafl offers comprehensive business solutions; leveraging the company s services that support an end-to-end lifecycle approach for business, service providers and companies can plan, build, operate and maintain their networks. Nortel Netafl is advancing its leadership across core business areas, focusing on investment to develop next generation services and deliver these through direct and indirect channels as the leading provider of communications technology and infrastructure to enable value added data, voice, and multimedia services. Nortel Netafl has played a major role in the modernization of the Turkish civil and military telecommunications infrastructure by supplying approximately 10.5 million lines of switching equipment, transmission and data systems for Turk Telekom, designing and manufacturing military systems such as IFF, TASMUS and ruggedized switching for Turkish Armed Forces. In the private communications market, Nortel Netafl has the largest share with 1.5 million PBX lines in more than 50,000 enterprise customers in various sectors. Over 1 million lines of Nortel Netafl equipment has been supplied to international customers. Complementing its 39 years of experience in the area of telecommunications and local technology developed by its strong R&D staff, Nortel Netafl has been sustaining its leadership and expertise in the area of voice, data communications and optical infrastucture. Nortel Netafl designing worldwide solutions, allocating 6-9% of its annual revenues to R&D activities. The company is involved in technology driven projects and aspires to maintain & enhance technology ownership via bringing in latest technological developments to the Turkish market, such as cutting edge VoIP, multimedia, fiber optical and next generation wireless solutions. 21 Nortel Netafl was established in 1967 as a joint venture company between Turkish PTT, now Türk Telekom and Northern Electric Company Limited (Nortel Networks Corporation) of Canada with the aim of supplying Turkey with locally manufactured telecommunications equipment. Currently, 31.87% of Nortel Netafl shares are traded in the stanbul Stock Exchange, and the major shareholders are Nortel Networks (53.13%) and the Turkish Armed Forces Foundation (15%).

24 Board of Directors Board of Auditors DARRYL A. EDWARDS Chairman ERSEL KAYAN Vice Chairman TUNCAY AYBER FERUDUN GÜRAY M. ÜNTAY KOZAK YAVUZ CANEV Member SHARON L. ROLSTON (to December 12, 2005) 22 CLAUDIO MORFE Member (to June 7, 2005) B LGE TAfiKIRAN GARETH A. D. PUGH Member (to December 16, 2005) SHARON L. ROLSTON Member (from December 13, 2005) AL T GREL Member CHRISTIAN WAIDA Member

25 TRY HIGHLIGHTS Sales (Net) 141,861, ,882,136 Net Profit (Loss) 16,607,531 10,094,865 Net Working Capital 115,654, ,010,804 Paid in Capital 6,486,480 6,486,480 Capital Expenditures 1,379,726 2,376,500 Research and Development Expenses 1,018,896 9,420,486 Net Tangible and Intangible Fixed Assets 54,778, Employees Financial statements for the year 2005 have been prepared in accordance with Communiqué Series XI, No - 25 of the CMB. 23 Financial statements for the year 2004 have been prepared in accordance with Communiqués Series XI, No - 25 of the CMB. The footnote references to the presented financial statements are available for review in the company's and ISE's website.

26 2005 Activities Report of the Board of Directors Dear Shareholders, Welcome to the annual ordinary meeting of Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. We are pleased to submit our 2005 annual activities report to your kind attention. We have left behind 2005, which has been a year of important developments where historic steps were taken for Turkey. One important step was the commencement of the negotiations for accession into the European Union, followed by the completion of the majority of the planned privatization projects. As a result of sustained economic stability, inflation targets were once again achieved and Turkey s credit rating has increased. According to data published by the Turkish Statistics Institute, cumulative annual inflation rate actualized as 7.72% and 7.6% GNP growth was achieved in Nortel Networks Netafl s net sales at the end of 2005 reached 142 million YTL, net earnings before tax were 22 million YTL and net earnings after tax were 17 million YTL. The Board is pleased to report that the management effectively controlled cash, reduced costs and achieved satisfactory performance in In 2005, there was no change in the capital structure of the company. Current paid up capital of 6,486,480. YTL was found to be sufficient for business needs and working capital requirements could be met without a capital increase during the year. Major activities in 2005 can be summarized as follows; 24 Türk Telekom account group continued with its activities focused on customer satisfaction while the privatization process hindered infrastructure investments. In February 2005, DMS Exchanges Maintenance Contract was signed, representing an annual value of 12 million US Dollars. Maintenance and technical support services for other products in the installed network of Türk Telekom continued under the existing contracts. The upgrade of all processors of DMS exchanges in Türk Telekom infrastructure and the update of their software to MMP17 load were also completed in February. Next generation Soft Switch was deployed in the Türk Telekom network as an international exchange and tests were completed. Türk Telekom is expected to carry traffic over this switch in Network Management System (NMS) project, which had started in 2004 and valued at 13 million US Dollars was completed and acceptance tests were conducted. Studies were made on two products to address the rural exchanges replacement project initiated by Türk Telekom involving 4.6 million lines. The first one of these products was the DDRM (DMS Dicle Remote Module) developed by R&D to enable the interface of Dicle exchanges as a remote module to the DMS exchanges. The other product is the MSAN (Multi Service Access Node) which is compatible with both the existing infrastructure and the next generation network architecture to be deployed in the future by Türk Telekom. The investment decision in this regard is expected to be made during the first half of Activities concerning Türk Telekom s Centrex, IP Centrex, IPTV and value added services projects are ongoing. In transmission market where SDH product sales represent the majority, sales figures exceeded 7.5 million US Dollars. In data transmission market, activities to expand Turpak and TSDNet networks continued. Orders and sales reached 11 and 6.5 million US Dollars respectively. Overall, Türk Telekom account team has achieved 56 million US Dollars worth of orders, 45 million US Dollars sales and over 50 million US Dollars collection, contributing significantly to the company in reaching its financial objectives.

NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi.

NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. 2007 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Sat fllar 149.246.326 113.712.952. Brüt Kâr Marj %7,3 %16,4. Operasyon Faaliyet Kâr Marj %-2 %3. Vergi Öncesi Kâr 4.839.035 10.251.

Sat fllar 149.246.326 113.712.952. Brüt Kâr Marj %7,3 %16,4. Operasyon Faaliyet Kâr Marj %-2 %3. Vergi Öncesi Kâr 4.839.035 10.251. FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 çindekiler 2 Özet Bilgiler 4 2006 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7 Mali Tablolar 12 Denetim Kurulu Raporu 13 Finansal Tablolarla lgili Ba ms z Denetim Raporu 14 2007

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

NORTEL NETAfi YTL ÖZET B LG LER

NORTEL NETAfi YTL ÖZET B LG LER FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 çindekiler 1 Özet Bilgiler 3 2006 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 6 Mali Tablolar 11 Denetim Kurulu Raporu 12 Ba ms z Denetim Raporu 13 2006 Y l Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP (One Equity Partners) Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 28 Nisan 2011 itibar yla % 53,13 OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. %15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf %31,87 Hakla Aç k Hisseler Ownership... As of April 28, 2011

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ownership... As of May 5, 2010 53.13% Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of May 5, 2010 53.13% Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 5 May s 2010 itibar yla % 53,13 Nortel Networks International Finance and Holding BV % 15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf % 31,87 Halka Aç k Hisseler Ownership... As of May 5, 2010

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 22 1. ne Uyum Beyan fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan 'nde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çal

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 1.3. Genel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Halkbank 2008 Faaliyet Raporu 71 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bankam z May s 2007 tarihinde yap lan halka arz sonras nda Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl olan "Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı