TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015"

Transkript

1

2 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 6 TÜRKİYE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLER 05 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Haziran 008

3 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği İktisadi İşetmesi Nispetiye Caddesi, Levent İş Merkezi, 6 / Levent - İstanb Te: 0 () Faks: 0 () YAZAR Dr. Can Fat Gürese HAZIRLAYAN Creative Yayıncıık ve Tanıtım Ltd. Şti. Teşvikiye Caddesi, Sadn Apt. 05 / Teşvikiye - İstanb Te: 0 () 7 6 5/53/54 Faks: 0 () BASKI Cem Tran Ofset Litros Yo, II. Matbaacıar Sitesi, B, C I. Topkapı - İstanb Te: 0 () Tüm Hakar Sak d r. 008 Gayrimenk Yat r m Ortak Derne i ktisadi fetmesi Kaynak Gösterimeden A nt Yap amaz ISBN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

4 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Ç NDEK LER SUNUfi...5 YÖNET C ÖZET...7 I. BÖLÜM TÜRK YE DE PERAKENDE HARCAMALAR 6 I. GENEL EKONOM K ÇERÇEVE...6 I. M LL GEL R, EKONOM K BÜYÜME VE K fi BAfiI GEL R...8 I.3 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI...0 I.4 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARININ DA ILIMI VE GEL fi M... I.5 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARININ GEL R GRUPLARI T BAR LE DA ILIMI...5 I.6 PERAKENDE HARCAMALAR...8 I.7 PERAKENDE HARCAMALARIN LLER T BAR LE DA ILIMI...33 II. BÖLÜM TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER 37 II. TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI...37 II.. Türkiye de Perakende Pazar n Geifimi ve Beireyici Unsrar...37 II.. Türkiye de Perakende Pazar Büyükükeri...39 II. TÜRK YE DE ALIfiVER fi MERKEZLER...43 II..I A fverif Merkezeri ve Büyükükeri...44 II.. A fverif Merkezeri ve Usararas Karf aft rmaar...49 II..3 Gayrimenk Yat r m Oarak A fverif Merkezeri...56 III. BÖLÜM PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER III. PERAKENDE PAZARI Ç N ÖNGÖRÜLER...64 III.I. Ekonomik Büyüme, Mii Geir, Nüfs ve Kifi Baf Geir Öngörüeri...64 III.I. Öze Tüketim ve Perakende Harcama Öngörüeri...67 III. ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER III.. Türkiye Genei ve erde A fverif Merkezi Öngörüeri III.. Gayrimenk Yat r m Oarak A fverif Merkezeri çin Öngörüer...85 EK I: TÜRK YE DE MEVCUT NfiAAT VE PLAN AfiAMASINDAK ALIfiVER fi MERKEZLER...89 KAYNAKÇA...96 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 3

5 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 4 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

6 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 SUNUfi Türkiye ekonomisinde 00 y sonras nda önemi bir iyiefme ve normaefme yafanmaktad r. Yafanan b geifmeye ba oarak bir yandan öze kan abiir geirer, öze tüketim harcamaar ve perakende harcamaar genifemekte, di er yandan da gayrimenk sektörü yeni bir geifme dönemine girmif bnmaktad r. Perakende pazar n önemi bir krmsa oyncs oan a fverif merkezeri de perakende sektörü ie gayrimenk sektöründeki b geifmeere parae oarak Türkiye de h z bir büyüme dönemi yafamaktad r. B çerçevede Türkiye deki a fverif merkezerinin mevct geifimi ie 05 y na kadar oan geifme öngörüerini ortaya koymak amac ie "Türkiye de Perakende Pazar ve A fverif Merkezeri çin Öngörüer 05" ça fmas haz ranm ft r. A fverif merkezeri perakende sektörü ie oan do rdan iifkisi yan s ra ticari gayrimenk yat r mar içinde de en önemi yat r m aanar ndan birini oftrmaktad r. B nedene ça fmada a fverif merkezeri hem bir ticari gayrimenk yat r m özei i ie hem de perakende pazar n n önemi bir krm özei i ie inceenmekte ve de erendirimektedir. Ça fma üç ana böümde snmaktad r. Birinci böümde Türkiye de Perakende Harcamaar, ikinci böümde Türkiye de Perakende Pazar ve A fverif Merkezeri, üçüncü böümde ise Perakende Pazar ve A fverif Merkezeri çin Öngörüer 05 yer amaktad r. Ayr ca Türkiye de mevct, infaat ve pan afamas nda oan a fverif merkezerinin istesi ve bigieri snmaktad r. Türkiye ekonomisinin dönüfüm ve gayrimenk sektörünün geifme sürecini yafad kar b dönemde ça fmam z n igii sektörere ve krmara yarar omas n dieriz. Sayg ar ma, Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araft rmaar Enstitüsü Haziran 008 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 5

7 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 6 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

8 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 YÖNET C ÖZET Türkiye de Perakende Pazar ve A fverif Merkezeri çin Öngörüer 05 ça fmas üç böümden ofmaktad r. k böümde Türkiye de Perakende Harcamaar, ikinci böümde Türkiye de Perakende Pazar ve A fverif Merkezeri, üçüncü böümde ise Perakende Pazar ve A fverif Merkezeri için öngörüer yer amaktad r. TÜRK YE DE PERAKENDE HARCAMALAR A fverif Merkezeri ie igii yap acak anaiz ve öngörüerde perakende harcamaar teme beireyicierin baf nda gemektedir. B nedene ça fman n ik böümünde Türkiye de perakende harcamaar inceenmekte ve de erendirimektedir. Perakende harcamaar n en önemi beireyicisi ekonomik çevre kofar d r. 00 y ndan sonra Türkiye ekonomisi bir iyiefme ve normaefme sürecine girmiftir. Fiyat istikrar ie sürdürüebiir büyümeyi hedefeyen poitikaar n oftrd yeni ekonomik çevre perakende harcamaar n ve düzeni perakende pazarar n geifmesi için daha ygn kofar yaratmaktad r. Organize perakende pazarar n geifmesi için ygn kofar ofmas ise b aandaki gayrimenk yat - r mar n tetikemektedir. Perakende harcama büyükü ünü beireyen teme nsr ekonomide mii geir, öze kan abiir geir ve öze tüketim harcamaar büyükükeridir. Türkiye ekonomisi 00 sonras nda h z bir büyüme sürecine girmif ve mii geir büyümüftür. Yeni hesapama yöntemi verieri ie 00 y nda 96.7 miyar doar oan mii geir, 007 y - nda miyar doara afm ft r. Türkiye dünyan n 7.büyük ekonomisi konmndad r ve b mii geir büyükü ü ie de perakende harcamaar konsnda önemi bir potansiyee sahip bnmaktad r. Ekonomik büyüme ve mii geirdeki art fa ba oarak kifi baf geir de artmaktad r. Yeni mii geir ve yeni nüfs verieri ie 00 y nda doar oan kifi baf geir 007 y nda doara ç km ft r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 7

9 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Geir grpar n n perakende harcamaar içindeki payar, perakende pazar, organize perakende pazarar ve a fverif merkezeri için önemidir. En yüksek geir grb perakende harcamaar n yüzde 3 sini, ikinci yüksek geir grb ise yüzde.9 n yapmaktad r. Geir grpar n n peraken Mii geir öze ve kam kesimi aras nda da maktad r. Öze kesimin mii geir içinden ad kan abiir geirin pay 00 y ndan sonra azamaktad r. 00 y nda yüzde 93.5 oan pay 007 y nda yüzde 83.5 e inmiftir. Öze kan abiir geirer 007 y nda 550. miyar doar omftr. Öze tüketim harcamaar n n öze kan abiir geirer içindeki pay ise süreki artarak yüzde 7.7 den 007 y nda yüzde 84.5 e ç km ft r. 007 y nda öze tüketim harcamaar n n büyükü- ü 465. miyar doard r miyar doar k öze tüketim harcamas içinde en büyük kaemi yüzde 5.8 pay ve 5.6 miyar doar büyükü ü ie g da-içecek-tütün harcamaar amaktad r. kinci s rada 9 miyar doar ie kont, üçüncü s rada 89.6 miyar doar ie aft rma-haberefme harcamaar yer amaktad r. Öze tüketim harcamaar büyükükeri ve harcama yap ar aras ndaki da m perakende sektörü aç s ndan önem taf maktad r. Perakende sektörü aç s ndan bir bafka önemi ay r m ise öze kan abiir geir ie öze tüketim harcamaar n n geir grpar itibari ie da m d r. En yüksek geir grb öze kan abiir geirin yüzde 44 ne sahiptir. Öze tüketim harcamaar n n ise yüzde 36.5 n en üst geir grb yapmaktad r. A fverif merkezerini do rdan igiendiren ekonomik büyükük ise perakende harcamaard r. Perakende harcamaar öze tüketim harcamaar içinde yer aan harcama kaemerinin bir böümünden ofmaktad r ve g da ve içecek harcamaar ie g da d f perakende harcamaar omak üzere iki ana grptan ofmaktad r. Türkiye de perakende harcamaar mii geir, öze kan abiir geir ve öze tüketim harcamaar ndaki geifmeye ba oarak 00 y ndan b yana büyümektedir. 00 y nda 86.7 miyar doar oan perakende harcamaar 007 y nda.6 miyar doara afm ft r. Perakende harcamaar n öze tüketim harcamaar na oran yüzde 48 dir. G da ve içecek harcamaar n n topam perakende harcamaar içindeki pay yüzde 56.7 ve büyükü ü 5.6 miyar doard r. G da d f perakende harcamaar n n pay yüzde 43.3, büyükü ü ise 96 miyar doard r. 8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

10 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 de harcamaar n n yar s ndan fazas n g da ve içecek harcamaar oftrmaktad r. Sadece en üst geir grbnda b oran yüzde 46.9 dr. Geir grpar n n g da d f perakende harcamaar ise s - n r kamaktad r. Perakende harcamaar n ier itibari ie da m ise perakende pazar n, organize perakende pazarar n ve a fverif merkezerinin ierdeki geifme potansiyeerini beiremesi aç s ndan önemidir. Her ide öze tüketim harcamaar içinde perakende harcamaar n pay ie perakende harcamaar n g da ve g da d f perakende pazarar aras ndaki da m fark kar göstermektedir. Örne in stanb da öze tüketim harcamaar 07 miyar doar, perakende harcamaar n öze tüketim harcamaar içindeki pay yüzde 38.4 ve perakende harcamaar 4. miyar doar, g da ve içecek harcamaar n n perakende harcamaar içindeki pay yüzde 55.7 ve büyükü ü.9 miyar doard r. Her iin fark perakende harcama büyükükeri perakende sektöreri için potansiyei fekiendirmektedir. 007 y itibari ie perakende harcama büyükü ü 0 miyar doar üzerinde 3 i, 5 miyar doar n üzerinde ise 0 i bnmaktad r. TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ça fman n ikinci böümünde Türkiye de perakende pazar ve a fverif merkezeri inceenmekte ve de erendirimektedir. Türkiye de perakende pazar n n 00 y ndan sonra geifmesini fekiendiren teme nsrar; perakende harcamaarda büyüme, kifise geirerde art f, sat n ama gücü yüksek hane hak say - s nda art f, yeni ödeme fekieri ie harcama finansman nda yeni yöntemer, k rsa aanarda h z çözüme ve kentefmenin getirdi i yeni harcama iifkieri ie de ifen tüketici e iimeridir. B nsrara ba oarak Türkiye de perakende pazar 00 y ndan sonra h za büyürken, organize pazarar n pay artmakta, yeni perakende krmar ofmakta, yabanc yat r mar genifemekte ve artan rekabet ie kar marjar daramaktad r. Türkiye de 00 y nda 86.7 miyar doar oan perakende pazar büyükü ü 007 y nda.6 miyar doar omftr. Organize perakende pazar n pay genifemektedir ve 00 y nda yüzde 8 oan pay 007 y nda yüzde 35 e ç km ft r. Organize perakende pazar n büyükü ü 77.6 miyar doar, geenekse pazar n büyükü ü 44 miyar doard r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 9

11 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Perakende pazar içinde g da-içecek pazar n n pay yüzde 56.7 ve büyükü ü 5.6 miyar doard r. G da d f perakende pazar n büyükü ü ise 96 miyar doard r. G da pazar n n yüzde 3 i organize, yüzde 69 geenekse pazarard r. Organize g da pazar n n büyükü ü 38.9 miyar doard r. Organize pazarda say ar n n 008 sonnda e afaca öngörüen hiper ve süper marketer yer amaktad r miyar doar k geenekse g da pazar nda ise bakkaar n pay aza rken, küçük ve teki marketerin pay artmaktad r. G da d f pazar içinde ise organize pazar n pay yüzde 35 ve büyükü ü 33.6 miyar doard r. G da d f perakende pazarda giyim-ayakkab pazar n n yüzde 50 si, mobiya, eektronik, beyaz efya, ev ekipmanar pazar n n ise yüzde 30 organizedir. A fverif merkezeri organize perakende pazarar n en önemi krmdr. Türkiye de perakende pazar n büyümesine parae oarak organize pazarar n geifimini sa ayan ve h zand ran a fverif merkezeridir. Türkiye de ik a fverif merkezi 988 y nda stanb da aç m ft r. 988 y ndan bgüne kadar a fverif merkezerinin geifimi iki daga fekinde gerçekefmiftir. Üç büyük kentte yo nafan, y ar itibari ie az say da proje üretien, yere perakendecierin niteiki perakende aan ihtiyac n n karf and ve bireyse yat r mc ar a r k ik daga sonnda 00 y itibari Türkiye geneinde 53 a fverif merkezi ve.37 miyon m topam kiraanabiir aana ve bin kifi baf na. m kiraanabiir aan büyükü üne af m ft r. A fverif merkezeri 00 y ndan itibaren ikinci geifme dagas n yafamaya bafam ft r. Di er ierde de yat r m n genifedi i, çok say da projenin üretidi i, yabanc perakendecierin kat d, krmsa ve yabanc yat r mc ar n a r k kazand ikinci daga ie 007 sonnda 54 a fverif merkezi ve 3.5 miyon m topam kiraanabiir aan büyükü üne af m ft r. 007 y nda bin kifi baf na kiraanabiir aan büyükü ü 49.8 m omftr. Türkiye geneinde 3 ide a fverif merkezi bnmaktad r. stanb, Ankara ve zmir de topam 84, di er 8 ide ise 70 a fverif merkezi bnmaktad r. Üç büyük ideki a fverif merkezerinin kiraanabiir aan büyükü ü.7 miyon m, di er ierin ise topam.5 miyon m dir. Bin kifi baf na kiraanabiir aan büyükükerinde ik üç s ray Ankara 44.5 m, Eskifehir 0. m ve stanb 08.4 m ie amaktad r. 0 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

12 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Türkiye de perakende pazar ie a fverif merkezerinin büyükükeri sararas aanda karf aft r arak geifme seviyesi de erendirimektedir. Bna göre Türkiye karf aft rma yap an 34 Avrpa ükesi içinde 58.3 miyar doar kan abiir geir ve miyar doar tüketim harcamas ie 7.s rada yer amaktad r. Türkiye 3.5 miyar doar k perakende harcamaar veya perakende pazar ie de Avrpa ükeeri aras nda yine 7.s rada yer amaktad r. Türkiye 30. miyar doar k g da harcamaar veya pazar ie Avrpa n n en büyük 5. pazar - d r. G da d f harcamaarda ise 0.3 miyar doar harcama ie 8. büyük pazard r. Türkiye perakende harcamaar ve pazar büyükü ü ie perakende sektörü için Avrpa geneinde önemi bir potansiyee sahip bnmaktad r. Bna ba oarak da a fverif merkezi yat r mar nda önemi bir geifme yafanmaktad r. B geifmeye parae oarak Türkiye 008 sonnda afaca 4.85 miyon m kiraanabiir aan büyükü ü ie Avrpa da en genif kiraanabiir aana sahip 9. üke oacakt r. ngitere 7.8 miyon m kiraanabiir aan ie ik s rada yer amaktad r. Bin kifi baf na kiraanabiir aan büyükükerinde ise Türkiye 49.8 m ie 7.s rada yer amaktad r. Norveç 85 m ie ik s rada yer amaktad r. k 0 ükede bin kifi baf na kiraanabiir aan büyükü ü 70 m ve üzerindedir. Kiraanabiir aan baf na potansiye perakende harcama büyükükeri ise 34 ükede doar ie.30 doar aras nda de ifmektedir. ngitere, taya, Fransa gibi geifmif pazararda m baf na potansiye perakende harcama bin doar seviyeerindedir. Poonya, Çek Cmhriyeti, Macaristan gibi geifen pazarda ise 8-9 bin doar seviyeerindedir. Türkiye de ise m kiraanabiir aan baf na potansiye perakende harcama büyükü ü doar ie görecei oarak yüksektir ve var oan potansiyei göstermektedir. Türkiye de a fverif merkezeri bir gayrimenk yat r m oarak da görecei yüksek getirier snmaktad r. Avrpa da geifmif pazararda a fverif merkezeri yat r mar n n y k getirieri ortaama yüzde 5, geifen pazararda ise yüzde seviyeerindedir. Türkiye de ise stanb, Ankara, zmir gibi ierde y k yüzde 7-8, di er ierde ise yüzde 8-9 ara nda getirier ede edimektedir. A fverif merkezi yat r mar sa ad yüksek getirierine ba oarak h zanm ft r ve b yüksek getiriere afmak amac ie gayrimenk yat r m nitei inde a fverif merkezi projeeri h za artm ft r. Avrpa geneinde de görecei daha düfük getiriere ra men a fverif merkezi yat r mar sürmektedir. 34 ükeyi kapsayan Avrpa geneinde 000 y nda 65. miyon m oan kiraana- GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

13 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 biir aan büyükü ü 008 sonnda miyon m ye afmaktad r. Geifmif ve geifen tüm ükeerde a fverif merkezi yat r mar yap maktad r. B çerçevede Türkiye de de gayrimenk yat r m oarak a fverif merkezi yat r mar yeri ve yabanc gayrimenk geiftirici, ifetici ve fonar n igisini çekmektedir. Usararas gayrimenk yat r m de erendirmeerinde stanb a fverif merkezeri yat r m için Moskova ie birikte en cazip iki kentten biri konmnda bnmaktad r. Tüm bnara ba oarak gayrimenk yat r m oarak a fverif merkezeri yabanc yat r mar da çekmektedir. 007 son itibari ie Türkiye de 9 yabanc krmn sahip ya da orta oarak 33 a fverif merkezi ve b a fverif merkezerinin m kiraanabiir aan büyükü ü bnmaktad r. PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Ça fman n üçüncü böümünde Türkiye de perakende pazar ve a fverif merkezeri için öngörüer yap maktad r. Öngörüer 05 y na kadar oan dönemi kapsamaktad r. Önceike perakende pazar için öngörüer yap maktad r. Perakende pazar öngörüerine afmak için ekonomik büyümeye iifkin üç büyüme senaryos kan maktad r. Y k ortaama yüzde 3 büyüme ie mii geir 05 y nda 835 miyar doar, yüzde 5 büyüme ie 974 miyar doar ve yüzde 7 büyüme ie.3 triyon doar omaktad r. 05 y nda topam nüfs 77.5 miyona afmaktad r. Öze tüketim harcamaar n n GSMH içindeki pay n n yüzde 70 oarak kaaca ve perakende harcamaar n öze tüketim harcamaar içindeki pay n n yüzde 50 oaca varsay mar ie perakende harcama büyükü ü 05 y nda yüzde 3 büyüme ie 9.3 miyar doar, yüzde 5 büyüme ie miyar doar ve yüzde 7 ie miyar doar omaktad r. Ekonomik büyümeye ba oarak perakende harcamaar ve perakende pazar da büyümeye devam edecektir. Türkiye nin perakende pazar ndaki b büyüme a fverif merkezieri için de önemi bir potansiye snmaktad r. Perakende harcama öngörüeri Türkiye genei ie birikte ier için de yap maktad r. Böyece ierin perakende sektörü ie a fverif merkezeri için potansiyeeri ortaya konmaktad r. Örne in GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

14 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 stanb için 007 y nda 4. miyar doar oan perakende harcama büyükü ü üç ayr büyüme senaryosna ba oarak 05 y nda s ras ie 5.9, 6.8 ve 7.9 miyar doar oarak öngörümektedir. A fverif merkezerine iifkin öngörüer ise Türkiye genei ve ier için yap maktad r. A fverif merkezeri ie igii öngörüer yap rken 00 sonna kadar oan dönem için fiii gerçekefme öngörüeri kan maktad r. Bna göre y ar aras nda 33 ide m kiraanabiir aana sahip 34 a fverif merkezi aç acakt r. Böyece 00 y sonnda topam 88 a fverif merkezi ie m kiraanabiir aan büyükü üne af m f oacakt r. A fverif merkezeri yat r mar için y ar aras bir s çrama dönemi oarak yafanacakt r. 007 y nda bin kifi baf na 49.8 m oan kiraanabiir aan büyükü ü 00 y nda 4.6 m ye ç km f oacakt r. 00 y sonnda af acak 8.39 miyon m kiraanabiir aan büyükü ü ie Türkiye nin 05 y na kadar yay abiecek bir büyüme potansiyeini k sa sürede gerçekeftirece i ve 00 y nda doygnk noktas na yakaf aca öngörümektedir. 00 y na kadar a fverif merkezeri için kan an fiii gerçekefme öngörüeri ayn zamanda ieri de kapsamaktad r. 00 sonnda yeni iin de kat m ie a fverif merkezi bnan i say s 4 ye ç kmaktad r. 00 y nda stanb a fverif merkezi ve 3.94 miyon m kiraanabiir aan büyükü üne afmaktad r. Ankara da 8 a fverif merkezi ve m kiraanabiir aan, Adana da ise 6 a fverif merkezi ve 33.00m kiraanabiir aan oacakt r. B üç ii takiben bin m aras kiraanabiir aan büyükü üne sahip i say s ise 4 oacakt r. A fverif merkezeri için 0-05 y ar na ait öngörüer ise kiraanabiir aan m baf na potansiye perakende harcama büyükü ü ie bin kifi baf na kiraanabiir aan büyükükeri kan arak yap maktad r. Bna göre 05 y için kiraanabiir aan m baf na asgari potansiye perakende harcama büyükü ü doar kab edierek ierin kad rabiece i azami kiraanabiir aan büyükükerine yine 3 ayr senaryo ie af maktad r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 3

15 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 B yakaf ma örne in Adana için 05 y nda azami kiraanabiir aan büyükü ü oarak yüzde 5 büyüme senaryos ie m omaktad r. B büyükük ie Adana da bin kifi baf na kiraanabiir aan 59.6 m omaktad r. Adana da fiii gerçekefme öngörüeri ie 00 y sonnda kiraanabiir aan büyükü ü m ye afmaktad r. B drmda Adana için 0-05 y ar aras ndaki iave a fverif merkezi yat r m potansiyei büyükü ü m kiraanabiir aan oarak öngörümektedir. 4 i için ayn yakaf ma 0-05 y ar aras potansiye ortaya konmaktad r ve ier a fverif merkezi yat r m matriksi içinde de erendirimektedir. Yat r m matriksinde üç büyük i, geifmif ier, geifen ier ve az geifmif ier, yüksek yat r m potansiyei, yat r m potansiyei, s n r yat r m potansiyei ve doymf pazarar fekinde konmand r maktad r. Bna göre yüksek yat r m potansiyeine sahip ( m ve üzeri) ier zmir, Brsa, Konya, Kocaei, Mersin, Hatay ve Manisa d r. Yat r m matriksinde doymf pazarar ise Ankara, stanb, Antaya, Tekirda ve Kayseri dir. Tüm b de erendirmeer çerçevesinde 05 y na kadar oan dönem içinde 00 y na kadar sahip onan potansiyein büyük öçüde kan aca ve 8.39 miyon m kiraanabiir aana af aca, 0 y ndan sonra ise a fverif merkezi yat r mar n n yavafayaca ve 05 y nda 0 miyon m kiraanabiir aan büyükü üne af aca öngörümektedir. Türkiye de gayrimenk yat r m oarak a fverif merkezi yat r mar n n getirieri y ar aras nda s n r oarak gerieyecek, ancak getirier görecei oarak di er ükeerin üzerinde kaacakt r. Türkiye de gayrimenk yat r m oarak a fverif merkezi yat r mar n n y ar aras ndaki getirierini etkieyecek 3 teme nsr bnmaktad r. Bnar Avrpa da getirier düferken geifen pazarara iginin kvveti kamas, Türkiye nin ekonomik büyüme potansiyeini kormas ve gerçekeftirmesi ie Türkiye de yat r m maiyeteri artarken kira art far n n yavafayacak omas d r. Bnara ba yat r m getirieri s n r oarak gerieyecek, 05 y na geindi inde 3 büyük ide y k getirier yüzde 6-7, di er ierde ise yüzde 7-8 seviyesine inecektir. Görecei yüksek kaacak getirier ie yabanc ar n a fverif merkezi yat r mar da sürecektir. Yabanc ar n 00 y na kadar aç acak 35 a fverif merkezinin topam kiraanabiir aan büyükü ü. miyon m dir. Böyece 00 y nda topam 8.39 miyon m kiraanabiir aan n yüzde 6.5 i veya 3.6 miyon m si yabanc ar n oacakt r. 4 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

16 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Son oarak 05 y na kadar a fverif merkezi yat r mar n etkieyecek teme e iimer de erendirimektedir. On beireyici teme e iim içinde en önemisi kirac, yat r mc -kreditör aras ndaki finansa zincirde ortaya ç kan s k nt ar n af mas için yeni bir finansa dengenin krmas ve bna ba ant oarak konsoidasyon, sat n amaar ve yabanc ar n artan kat m oacakt r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 5

17 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 I. Böüm TÜRK YE DE PERAKENDE HARCAMALAR G R fi Ça fman n birinci böümünde Türkiye de perakende harcamaar inceenmekte ve de- erendirimektedir. A fverif merkezeri ie igii yap acak anaiz ve öngörüerde perakende harcamaar teme beireyicierin baf nda gemektedir. Perakende harcamaar n büyükü ü ve niteikeri a fverif merkezerinin geifme ve büyümesini etkiemekte ve fekiendirmektedir. B çerçevede Türkiye de perakende harcamaar, gene ekonomik çerçeve, mii geirekonomik büyüme ve kifi baf geir, öze kan abiir geir ve öze tüketim harcamaar, öze tüketim harcamaar n n da m ve geifimi, öze tüketim harcamaar n n geir grpar itibari ie da m, perakende harcamaar ve perakende harcamaar n ier itibari ie da m baf kar at nda inceenmektedir. I. GENEL EKONOM K ÇERÇEVE Türkiye ekonomisi 00 y nda yafanan krizin ard ndan önemi bir iyiefme ve normaefme sürecine girmiftir. 00 öncesi dönemde yganan ekonomi poitikaar sonc ofan yüksek enfasyon, yüksek faiz ve süreki ve yüksek döviz kr art far ie ekonomik istikrar bozmf ve ekonomik büyümede önemi dagaanmaar yafanm ft r. 6 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

18 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 B ekonomik kofar çerçevesinde hane hakar ie ferterin geireri ve harcamaar nda da önemi dagaanmaar yafanm f, öngörüebiir ve düzeni perakende pazarar n geifmesi s n ranm ft r. 00 y ndan sonra yganan ekonomi poitikaar ise önceike fiyat istikrar ie sürdürüebiir ekonomik büyümeyi hedefemiftir. B amaça yganan para ve kr poitikas, kam kesiminde sa anan mai disipin ie gerçekeftirien yap sa reformar sonc fiyat istikrar ve sürdürüebiir ekonomik büyüme konsnda önemi geifmeer sa anm ft r. 006 y sonnda tüketici enfasyon tek hanei rakamara gerierken, y ar aras nda y k ortaama yüzde 7.5 ekonomik büyüme sa anm ft r. Ekonomide sa anan b iyiefme ie birikte, mii geir, kifise geirer ve kifi baf na geir rakamar nda da önemi büyümeer gerçekefmiftir. Ekonomide fiyat istikrar ie sürdürüebiir büyümenin getirdi i gene ekonomik çevre düzeni perakende pazarar n n geifmesi için de daha ygn kofar yaratm ft r. Ekonomide sa anan istikrar ve h z büyüme ie birikte öze kesim kan abiir geirerinde, öze tüketim harcamaar nda ve hane hak perakende harcamaar nda düzeni, süreki ve h z geifme sa anm ft r. Ekonomide sa anan gene istikrar ie enfasyon ve faiz oranar n n mak seviyeere geriemesi sonc orta zn vadei öngörü yapabime oanakar yarat m f, bna ba oarak yeri ve özeike yabanc yat r marda önemi bir art f gerçekefmiftir. Yabanc sermaye yat r mar içinde gayrimenk yat r mar da önemi pay amaya bafam ft r. Hane hakar n n geir art far na ba oarak tüketim e iimerinde de önemi geifmeer yafanmaya bafam ft r. Geir art far na iave oarak faiz oranar n n da geriemesi ie birikte tüketici kredieri ve kredi kart ie a fverif oanakar da genifemiftir. Geirer ve kredi oanakar ndaki genifeme ie birikte öze tüketim harcamaar ve perakende harcamaar da büyüme göstermiftir. Ekonomide son y arda yafanan geifmeer perakende harcamaar n daha istikrar ve düzeni büyümesi için ygn kofar oftrmf, bna ba oarak organize perakende pazarar n geifmesi de h zanm ft r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 7

19 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Organize perakende pazarar n geifmesi için ygn kofar n ofmas ise b aandaki gayrimenk yat r mar n tetikemiftir. A fverif merkezeri yat r mar da b kofar içinde h z bir büyüme sürecine girmiftir. I. M LL GEL R, EKONOM K BÜYÜME VE K fi BAfiI GEL R Türkiye nin yaratt mii geir ve mii geirde büyüme e iimi perakende harcamaar n büyükü ü ie geifimini beireyen teme ekonomik göstergedir. B nedene önceike mii geir büyükükeri ie mii geirdeki büyüme e iimeri inceenmekte ve de erendirimektedir. Türkiye ekonomisinin mii geir büyükükeri ve bna ba oarak ekonomik büyüme verieri yenienmiftir. Türkiye statistik Krm 998 y n baz aan yeni mii geir serisini kanmaya bafam ft r. Ça fmam zda da yeni mii geir serisine ba mii geir büyükükeri ie ekonomik büyüme h zar kan maktad r. Türkiye ekonomisi 000 y nda 65.4 miyar doar k bir mii geir büyükü üne sahipti. 00 y nda yafanan ekonomik kriz ie birikte ekonomi önemi öçüde daram f ve mii geir 96.7 miyar doara geriemiftir. 00 sonras nda izenen poitikaar ie birikte ekonomi sürdürüebiir bir büyüme sürecine girmif ve h z bir büyüme yafanm ft r. Mii geir 003 y nda miyar doar, 005 y nda 48.5 miyar doar ve 007 y nda miyar doar oarak gerçekefmiftir. Ekonomi 004, 005 ve 006 y ar nda çok h z bir büyüme göstermiftir. 007 y nda ise ekonomik büyüme performans görecei oarak zay fam f ve büyüme yüzde 4.5 oarak gerçekefmiftir. Yeni seri ie hesapanan mii geir rakamar n n doar cinsinden de ererindeki büyüme, mii geirin y ar itibari ie sa ad ree büyümenin üzerinde gerçekefmektedir. Bnn nedeni Türk iras n n y ar itibari ie de erenmesi ve hesapamaarda daha düfük doar Türk iras kr kan mas d r. Hesapamaardan kaynakanan b kr etkisi bir yana yeni seri kan arak af an miyar doar mii geir büyükü ü ie Türkiye dünyan n 7. büyük ekonomisi konmndad r ve b mii geir büyükü ü ie de perakende harcamaar konsnda önemi bir potansiyee sahip bnmaktad r. 8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

20 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 TABLO. M LL GEL R VE EKONOM K BÜYÜME YILLAR GSMH MİLYAR TL GSMH MİLYAR DOLAR GSMH BÜYÜME % KAYNAK: Türkiye statistik Krm Türkiye de kifi baf na düfen mii geir büyükü ü ve bnn geifimi perakende harcamaar aç s ndan önem taf yan ekonomik büyüküker içinde yer amaktad r. B çerçevede Türkiye de kifi baf mii geirde yafanan geifmeer inceenmekte ve de erendirimektedir. Kifi baf na mii geir hesapamaar nda Türkiye statistik krmnn yeni mii geir büyükükeri ie birikte yine ayn krmn yeni nüfs büyükükeri verisi kan maktad r. Türkiye statistik Krm Türkiye nin nüfsn adrese daya nüfs kay t sistemine ba oarak hesapamaya bafam ft r. TÜ K in yeni sisteme daya oarak hesapad 007 y topam nüfs miyon kifidir. TÜ K yeni sistemi ie 007 y ndan önceki nüfs büyükükerini ise aç kamam ft r. Daha önceki y ar için y k nüfs art f oranar varsay mar na ba oarak ve 007 y nüfs büyükü ü esas a narak geriye dönük nüfs büyükükeri ça fma ekibi taraf ndan hesapanm ft r. Nüfs ie igii bir bafka önemi kon TÜ K in aç kad yeni nüfs büyükü ü ie önceki nüfs verieri aras nda ofan yüksek fark kt r. TÜ K in ADNKS ie aç kad 007 y nüfs büyükü ü miyon iken, 000 nüfs say m baz a narak yine TÜ K taraf ndan hesapanan 007 y nüfs 74.3 miyon kifidir. B fark a ra men ça fmam zda TU K in ADNKS verieri kan m f ve önceki y ar için b yeni sisteme daya hesapamaar yap m ft r. Bna göre 000 y nüfs 63.7 miyon kifi oarak hesapanmaktad r. (000 y nüfs say m soncna göre 67.8 miyon kifi) Yeni mii geir ve nüfs hesapamaar na ba oarak Türkiye de kifi baf geirdeki geifmeer afa da Tabo. de snmaktad r. Bna göre 000 y nda kifi baf geir 4.65 doard r. 00 y nda yafanan ekonomik kriz ie birikte kifi baf mii geir doara GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 9

21 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 geriemiftir. zeyen y arda sa anan ekonomik iyiefme ve büyüme ie birikte kifi baf geirde de önemi bir art f sürecine girimiftir. Kriz sonras 00 y nda doar oan kifi baf geir 005 y nda doar omf, 007 y nda doara afm ft r. Kifi baf na mii geirde önemi bir art f yafand görümektedir. 00 krizi sonras nda 007 y nda kifi baf geir doar cinsinden 3 kat na ç km ft r. B h z art f içinde Türk iras n n de erenmesinin de etkisi bnmaktad r. Kifi baf geir ree büyüme verisi b konda daha sa k bir veri seti snmaktad r. Kifi baf geir ree büyüme verisi y k mii geir büyümesinden y k nüfs art f verisinin ç kar mas ie bnmaktad r. Bna göre 00 sonras nda kifi baf mii geirde yine yüksek ree art far od görümektedir. Özeike 004 ve 005 y ar nda daha h z art far yafanm ft r. 007 y nda ise ekonomik büyüme performans ndaki zay famaya ba oarak kifi baf geirerdeki ree art f oran da yavafam ft r. Türkiye de kifi baf geir büyükü ü ve son 6 y da izedi i büyüme e iimi perakende harcamaar aç s ndan om bir gösterge oftrmaktad r. Kifi baf geirde af an rakam n büyükü ü yan s ra süreki bir ree büyüme içinde onmas da perakende harcamaar n genifemesi ve öngörüebimesi aç s ndan om karf anmaktad r. TABLO. K fi BAfiI M LL GEL R VE GEL fi M YILLAR GSMH MİLYAR DOLAR NÜFUS (000) KİŞİ BAŞI GELİR DOLAR KİŞİ BAŞI GELİR REEL BÜYÜME % I.3 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI Mii geir büyükü ü ve ekonomik büyüme verieri perakende harcamaar af s ndan ana beireyicidir. Mii geir büyükü ü ie perakende harcamaar aras nda do rdan bir iifki bnmaktad r. Bnna birikte mii geir kam ve öze kesim geireri ie harcamaar ndan ofmaktad r ve perakende harcamaar için beireyici oan öze kan abiir geirer ie öze tüketim harcamaar d r. 0 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

22 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 B çerçevede öze kan abiir geirer ie öze tüketim harcamaar n n büyükükeri ve geifimi inceenmekte ve de erendirimektedir. nceemede bafang ç y oarak 00 a nmaktad r ve Türkiye de öze kan abiir geir ve öze tüketim harcamaar ndaki büyüküker ve geifmeer afa da Tabo.3 de snmaktad r. Türkiye de ekonomik büyümeye ba oarak 00 y ndan b yana mii geirde önemi bir genifeme yafanmaktad r. Bna ba oarak mii geir içinde yer aan öze kan abiir geirer ie öze tüketim harcamaar nda da h z bir genifeme yafanmaktad r. Bnna birikte öze kan abiir geirer ie öze tüketim harcamaar nda iki önemi e iim yafanmaktad r. Öze kan abiir geirerin GSMH içindeki pay 00 y ndan b yana süreki oarak azamaktad r. 00 y nda yüzde 93.5 oan pay 007 y nda yüzde 83.5 a geriemiftir. Kam kesiminde sa anan mai disipin ie kam geirerinin öze kesim geirerinden daha h z büyümesi (öze kesimden kam kesimine kaynak aktar m ) öze kan abiir geirerin pay ndaki daraman n ana nedenidir. Bnna birikte 007 y ndan itibaren b daraman n sona erece i ve oran n bndan sonra sabit kaaca öngörümektedir. Öze kan abiir geirerin GSMH içindeki pay n n azamas na ra men mii geirdeki büyümeye ba oarak öze kan abiir geir büyükü ü 007 y nda 550. miyar doara ç km ft r. Öze tüketim harcamaar n n öze kan abiir geir pay ise 00 y ndan b yana artmaktad r. B dönem içinde öze kesimin tüketim e iiminin 00 y ndan itibaren giderek artt görümektedir. Öze tüketim harcamaar n n öze kan abiir geir içindeki pay 00 y nda yüzde 7.7 iken 007 y nda yüzde 84.5 omftr. 00 y ndan b yana öze kesimin kan abiir geir pay aza rken tüketim e iimi artmaktad r. Bnna birikte tüketim harcamaar n n öze kan abiir geir ve mii geir içindeki payar n n art k artmayaca ve en yüksek oranara af d öngörümektedir. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

23 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Öze tüketim harcamaar mii geirdeki h z art f ve tüketim e iimindeki kvvetenmeye ba oarak 00 y nda 56.7 miyar doar iken 007 y nda 465. miyar doara afm ft r. 007 y itibari af an öze tüketim harcamaar perakende pazar ve perakende harcamaar için önemi bir büyükük oftrmaktad r. TABLO.3 ÖZEL KULLANILAB L R GEL R VE TÜKET M HARCAMALARI GSMH Miyar Doar ÖZEL KULLANILAB L R GEL R / GSMH % ÖZEL KULLANILAB L R GEL R Miyar Doar ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI / GSMH % ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI Miyar Doar ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI / ÖZEL KULLANILAB L R GEL R % KAYNAK: Türkiye statistik Krm I.4 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARININ DA ILIMI VE GEL fi M Öze tüketim harcamaar n n mtak büyükü ü ve geifimi perakende pazar ve perakende harcamaar aç s ndan beireyici omaktad r ve b itibara snan öze tüketim harcamaar büyükükeri Türkiye de perakende pazar için önemi bir potansiyei ortaya koymaktad r. Öze tüketim harcamaar n n mtak büyükü ü ve geifimi ie birikte harcama kaemeri aras ndaki da m ve bnar n geifimi de ayr ca önem taf maktad r. Hane hakar n n öze tüketim harcamaar çefiti harcama kaemeri aras nda da maktad r. Öze tüketim harcamaar zorn harcamaar, ma a r k harcamaar ve hizmet a r k harcamaar gibi grpand r abimektedir. Öze tüketim harcamaar ayr ca g da, içecek, dayan k tüketim maar, yar dayan k tüketim maar ve hizmeter grb harcamaar fekinde de grpand r maktad r. Türkiye de öze tüketim harcamaar n n da m Türkiye statistik Krm nn yeni mii geir hesapamaar kapsam nda aç kad tüketim harcamaar itibari ie snmakta ve de erendirimektedir. Türkiye de öze tüketim harcamaar n n, harcama kaemeri aras ndaki da m ve büyükükeri afa da Tabo.4 ve Tabo.5 de snmaktad r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

24 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Türkiye statistik Krm, Türkiye deki öze tüketim harcamaar n n da m nda yerefikerin ve yrt d f yerefikerin yrt içinde yapt kar tüketim harcamaar n n topam n esas amaktad r. B nedene snan ve de erendirmesi yap an harcamaar n da m nda yerefiker ie yrt d f yerefikerin yrt içinde yapt kar tüketim harcamaar topam kan maktad r. Öze tüketim harcamaar içinde 007 y itibari ie en yüksek pay s ras ie yüzde 5.8 ie g da-içecek-tütün harcamaar, yüzde 8.9 ie kont, s, gaz, eektrik harcamaar ve yüzde 8.4 ie aft rma ve haberefme harcamaar amaktad r. B ik üç harcaman n pay yüzde 63. dir. B harcamaar mobiya ev aeteri ve ev bak m hizmeteri harcamaar yüzde 7.7 pay ie ve giyim ayakkab harcamaar yüzde 6. pay ie izemektedir. TABLO.4 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARININ DA ILIMI YÜZDE PAY TÜKETİM HARCAMALARI GIDA ÇECEK TÜTÜN G Y M VE AYAKKABI KONUT SU ELEKTR K GAZ MOB LYA EV ALETLER VE EV BAKIM H ZMETLER SA LIK ULAfiTIRMA VE HABERLEfiME E LENCE VE KÜLTÜR E T M LOKANTA VE OTELLER ÇEfi TL MAL VE H ZMETLER KAYNAK: Türkiye statistik Krm Harcama kaemerinin payar ndaki geifme e iimi inceendi inde; g da-içecek-tütün ie giyim ve ayakkab harcamaar n n pay n n geriedi i kont s eektrik gaz ie aft rma ve haberefme harcamaar n n payar n n ise artt gözemenmektedir. Öze tüketim harcamaar n n, harcama kaemeri aras nda mtak büyükükeri itibari ie da m ve geifimi ise b afamada de erendirimektedir. Yerefik hane hakar n n yrt içi tüketimi harcamaar 007 y itibari ie 465. miyar doar, yerefik ve yerefik omayan hane hakar n n yrt içi tüketim harcamaar ise miyar doard r. Öze tüketim harcamaar 00 y ndan b yana tüm harcama kaemeri itibari ie önemi bir büyüme ve genifeme göstermektedir. En büyük öze tüketim harcama kaemi 5.6 miyar doar ie g da-içecek-tütün harcamaar d r. kinci s rada 9 miyar doar GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 3

25 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 ie kont s eektrik gaz harcamaar yer amaktad r. Mobiya, ev aeteri ve ev bak m harcamaar büyükü ü 37.5 miyar doar, giyim ve ayakkab harcamaar ise 30. miyar doard r. TABLO.5 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARININ BÜYÜKLÜKLER M LYAR DOLAR TÜKETİM HARCAMALARI YERLEfi K HANE HALKLARI YURT Ç TÜKET M YERLEfi K VE YERLEfi K OLMAYAN HANE HALKLARI YURT Ç TÜKET M GIDA ÇECEK TÜTÜN G Y M VE AYAKKABI KONUT SU ELEKTR K GAZ MOB LYA EV ALETLER VE EV BAKIM H ZMETLER SA LIK ULAfiTIRMA VE HABERLEfiME E LENCE VE KÜLTÜR E T M LOKANTA VE OTELLER ÇEfi TL MAL VE H ZMETLER KAYNAK: Türkiye statistik Krm Öze tüketim harcamaar n n harcama kaemeri aras ndaki da m ve harcama kaemerinin mtak büyükükerini beireyen önceiki nsr harcama kaemerindeki büyüme h zar d r. 00 y ndan itibaren yeniden ekonomik büyüme sürecine giren Türkiye de büyüme ie birikte öze tüketim harcamaar da büyüme sürecine girmiftir. Bnna birikte 00 y ndan sonra öze tüketim harcamaar ndaki büyüme harcama kaemeri itibari ie fark kar göstermektedir. Öze tüketim harcamaar ndaki gene büyüme 00 ve 003 y ar nda ekonomik büyümenin at nda, 004 ve 005 y ar nda üzerinde ve 006 ie 007 y ar nda yine at nda kam ft r. Öze tüketim harcamaar büyümesi mii geirdeki büyümeye parae ancak dagaanma göstererek geifmektedir. Öze tüketim harcama grpar itibari ie de erendiridi inde ise; a. G da ve içecek harcamaar n n y k ortaama yüzde 3-4 oran nda ve istikrar fekide büyüdü ü görümektedir. B geifmenin istisnas 005 y nda yafanm ft r. 4 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

26 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 b. Dayan k tüketim maar nda büyüme dagaanma göstermektedir. 00 y ndaki s n r büyümenin ard ndan üç y boynca 003, 004 ve 005 y ar nda çok h z büyüme yafanm f, 006 y nda drgnk yafanm f, 007 y nda ise küçüme yafanm ft r. c. Yar dayan k tüketim maar ndaki büyüme de dagaanma göstermektedir. 00 ve 003 y ar ndaki zay f büyümenin ard ndan 004, 005, 006 y ar nda h z bir büyüme yafanm f, 007 y nda ise keskin bir yavafama omftr. d. Hizmeter grbndaki harcamaar ise görecei oarak daha istikrar bir büyüme göstermektedir. TABLO.6 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARINDA BÜYÜME YÜZDE HARCAMA GRUPLARI GSMH ÖZEL TÜKET M HARCAMALARI GIDA VE ÇECEK DAYANIKLI TÜKET M MALLARI (MOB LYA EV ALETLER EV BAKIMI) YARI DAYANIKLI TÜKET M MALLARI (G Y M VE AYAKKABI) H ZMETLER (ULAfiTIRMA-HABERLEfiME- SA LIK-E LENCE- KÜLTÜR- E T M-LOKANTA-OTELLER) KAYNAK: Türkiye statistik Krm ve Ça fma Ekibi Öze tüketim harcamaar 00 y ndan b yana h z bir büyüme ve geifme göstermeke birikte harcama grpar itibari ie büyümeerin ço nka istikrars z od görümektedir. Büyüme e iimerinde görüen b dagaanmaar perakende pazar ndaki öngörüeri ve geifmeeri de omsz etkiemektedir. I.5 ÖZEL TÜKET M HARCAMALARININ GEL R GRUPLARI T BAR LE DA ILIMI Öze tüketim harcamaar n n mtak büyükü ü ve geifimi ie harcama kaemeri aras ndaki da m perakende harcamaar n büyükü ü için teme beireyici nsrdr. Bnna birikte öze tüketim harcamaar n n geir grpar itibari ie da m da perakende harcamaar n büyükü ü ve da m nda beireyici omaktad r. GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 5

27 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Geir grpar n n topam tüketim harcamaar içindeki harcama payar n n 00 y ndan b yana çok s n r öçüde de ifti i görümektedir. Geir payar ndaki görecei daha yüksek de ifime karf n geir grpar n n tüketim e iimerini koryarak topam tüketim har Geir grpar n n geir yap ar ie harcama yap ar birbirinden fark d r. B nedene fark geir grpar n n fark harcama büyükükeri ve da mar bnmaktad r. Önceike Türkiye de hane hak geirerinin ve hane hak tüketim harcamaar n n geir grpar itibari ie payar ve payar ndaki geifmeer snmaktad r. Afa da Tabo.7 ve Tabo.8 geir grpar itibari ie da mar göstermektedir. Türkiye statistik Krmnn yüzde 0 ik geir grpar itibari ie hane hak geireri ie tüketim harcamaar n n da - mar snmaktad r. Bna göre hane hak geirerinin geir grpar aras ndaki da m inceendi inde 00 y ndan b yana en üst geir grbnn topam hane hak geireri içindeki pay n n geriedi i, di er tüm geir grpar n n pay n n ise artt görümektedir. 00 y ndan itibaren yafanan b e iime ra men 007 itibari ie en üst yüzde 0 ik geir grbnn topam hane hak geireri içindeki pay yüzde 44 dür. On izeyen yüzde 0 ik geir grbnn pay ise yüzde 3 dür. B iki geir grb öze kan abiir geirin yüzde 67 sine sahip bnmaktad r. TABLO.7 HANEHALKI GEL RLER N N GEL R GRUPLARI T BAR LE YÜZDE DA ILIMI GELİR GRUPLARI. % 0. % 0 3. % 0 4. % 0 5. % KAYNAK: Türkiye statistik Krm ve Ça fma Ekibi Tüketim harcamaar n n geir grpar itibari ie da m inceendi inde ise 007 y itibari ie en üst geir grbnn topam tüketim harcamaar n n yüzde 36.5 n gerçekeftirdi i görümektedir. zeyen geir grbnn harcamaar içindeki pay ise yüzde 3.30 dr. B en üst iki geir grb topam tüketim harcamaar n n yüzde 59.8 ni gerçekeftirmektedir. 6 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

28 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 camaar içindeki harcama payar n büyük öçüde koryabidikeri görümektedir. Üçüncü ve dördüncü geir grpar n n payar ndaki s n r art fa karf n en yüksek geir grbnn harcama pay nda s n r bir gerieme görümektedir. TABLO.8 TÜKET M HARCAMALARININ GEL R GRUPLARI T BAR LE DA ILIMI YÜZDE GELİR GRUPLARI. % 0. % 0 3. % 0 4. % 0 5. % KAYNAK: Türkiye statistik Krm ve Ça fma Ekibi Geir grpar n n harcama kaemerinin topam içinden ad kar payar da fark kar göstermektedir. Do a oarak daha yüksek geir grpar harcama kaemeri içinde daha yüksek payar amaktad r. Afa da Tabo.9 da 007 y itibari ie geir grpar n n harcama kaemeri içindeki yüzde payar snmaktad r. Böyece harcama kaemeri üzerinde fark geir grpar n n etkini i ve beireyicii i ortaya konmaktad r. Örne in topam g da ve içecek harcamaar n n yüzde 7.8 ni en üst geir grb, yüzde 3.5 ni ise en at geir grb gerçekeftirmektedir. Bna karf n aft rma ve haberefme harcamaar n n yüzde 49 9 n en üst geir grb, yüzde 4.9 n ise en at geir grb yapmaktad r. Geir grpar itibari ie harcama kaemerinin da m perakende pazardaki müfteri önceikerinin ve a r kar n n da beirenmesinde önemi ro oynamaktad r. TABLO.9 TÜKET M HARCAMALARININ GEL R GRUPLARI VE HARCAMA KALEMLER T BAR LE DA ILIMI YÜZDE 007 HARCAMA KALEMLERİ TÜKET M HARCAMALARI GIDA VE ÇECEK G Y M VE AYAKKABI KONUT SU ELEKTR K GAZ MOB LYA EV ALETLER VE EV BAKIM H ZMETLER SA LIK ULAfiTIRMA VE HABERLEfiME E LENCE VE KÜLTÜR E T M LOKANTA VE OTELLER ÇEfi TL MAL VE H ZMETLER. % % % % % KAYNAK: Türkiye statistik Krm GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 7

29 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 Geir grpar n n harcama kaemerinin mtak büyükükeri ise 007 y itibari ie ve miyar doar cinsinden afa da Tabo.0 da snmaktad r. 007 y nda.6 miyar doar k g da ve içecek harcamas yap m ft r. B harcaman n 3 miyar doar n en üst geir grb, 6.6 miyar doar n ise en at geir grb gerçekeftirmiftir. Mtak harcama büyükükeri perakende pazarar n büyükükeri ie b pazararda geir grpar itibari ie harcama potansiyeerini ortaya koymaktad r. Örne in en üst grbn giyim ve ayakkab harcamaar miyar doar iken en at geir grbnn harcamaar.8 miyar doard r. Yine benzer fekide mobiya ev aeteri için en üst geir grbnn harcama büyükü ü.8 miyar doar, en at geir grbnn harcamaar ise 3.5 miyar doard r. Harcama kaemerinin geir grpar aras ndaki da m ayr ca organize perakende pazarar n geifme potansiyei için de bir gösterge oftrmaktad r. Düfük geir grpar n n daha çok geenekse pazarar tercih etti i varsay m ie organize pazar büyükükeri için öngörüer yap abimektedir. En üst iki geir grbnn topam 78. miyar doar k harcama büyükü ü organize pazarar n büyüme öngörüeri için bir gösterge oftrmaktad r. TABLO 0. TÜKET M HARCAMALARININ BÜYÜKLÜKLER 007 GEL R GRUPLARI VE HARCAMA KALEMLER T BAR LE M LYAR HARCAMA KALEMLERİ TÜKET M HARCAMALARI GIDA VE ÇECEK G Y M VE AYAKKABI KONUT SU ELEKTR K GAZ MOB LYA EV ALETLER VE EV BAKIM H ZMETLER SA LIK ULAfiTIRMA VE HABERLEfiME E LENCE VE KÜLTÜR E T M LOKANTA VE OTELLER ÇEfi TL MAL VE H ZMETLER. % % % % % I.6 PERAKENDE HARCAMALAR Ça fman n kons oan a fverif merkezerini do rdan igiendiren ekonomik büyükük perakende harcamaard r. Perakende harcamaar n beireyicisi ve oftran mii geir, öze kan abiir geir ve öze tüketim harcamaar na iifkin ayr nt inceeme ve 8 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

30 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 de erendirmeer ykar da yer aan böümerde yap m ft. B afamada ise perakende harcamaar na iifkin inceeme ve de erendirmeer yap maktad r. Perakende harcamaar öze tüketim harcamaar içinde yer aan harcama kaemerinin bir böümünden ofmaktad r. Perakende harcama kaemeri iki ana grpta topanmaktad r. Bnar g da ve içeceker ie g da d f perakende harcamaar d r. G da ve içecek harcamaar her türü g da harcamas n, akoü ve akosüz içecek ie tütün harcamaar n içermektedir. G da d f perakende harcamaar ise giyim ve ayakkab harcamaar, mobiya ve her türü ev efyas harcamaar, e ence ve kütür harcamaar ie okanta ve ote harcamaar içinde perakende niteikte oan harcamaar (yüzde 5 oran nda) oftrmaktad r. Perakende harcamaar n bir böümü geenekse pazararda bir böümü ise organize perakende pazararda yap maktad r. Her iki pazar aç s ndan potansiyei ortaya koyan hane hakar n n perakende harcama büyükü ü ve geifimidir. Türkiye de perakende harcamaar n büyükü ü, geifimi ve harcama grpar itibari ie da m afa da Tabo. de snmaktad r. Perakende harcama büyükükeri, geifimi ve da m Türkiye statistik Krmnn yeni mii geir verieri kan arak snmaktad r. B nedene b konda daha önce eski mii geir verieri kan arak hesapanan büyükükerden fark (daha büyük) perakende harcama verierine af maktad r. Yeni hesapama ie eski ve yeni mii geir verieri aras nda yüzde 34 ük bir fark ofmftr. Yeni hesapama yöntemi ie mii geir 007 y için yüzde 34 oran nda daha büyük hesapanm ft r. Yeni mii geir hesapamaar, mii geire iifkin tüm at göstergeeri od gibi perakende harcama göstergeerini de etkiemif ve de iftirmiftir. Ça fmam zda yeni mii geir verierine ba perakende harcama büyükükeri kan maktad r. B nedene daha yüksek perakende harcama verierine af maktad r. Türkiye de 007 y nda perakende harcama büyükü ü.6 miyar doar omftr. Perakende harcamaar verierin snd 00 y ndan b yana h z bir büyüme GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE 9

31 TÜRK YE DE PERAKENDE PAZARI VE ALIfiVER fi MERKEZLER Ç N ÖNGÖRÜLER 05 göstermektedir. 00 y nda 86.7 miyar doar oan perakende harcamaar izeyen y arda süreki artm f, 005 y nda iki kat na ç karak 76.5 miyar doar omf ve 007 y nda da.6 miyar doara afm ft r. Ayn dönemde mii geir, öze kan abiir geir ve öze tüketim harcamaar ndaki büyüme perakende harcamaar n da h z genifemesini sa am ft r. Perakende harcamaar n içinde en büyük harcama kaemini 5.6 miyar doar ie g daiçecek-tütün harcamaar omftr. kinci büyük perakende harcama kaemini 37.5 miyar doar ie mobiya ve ev aeteri oftrmaktad r. On 30. miyar doar harcama ie giyim ve ayakkab harcamaar izemektedir. TABLO. PERAKENDE HARCAMALAR VE GEL fi M M LYAR DOLAR PERAKENDE HARCAMALAR GIDA ÇECEK TÜTÜN G Y M VE AYAKKABI MOB LYA VE EV ALETLER E LENCE VE KÜLTÜR LOKANTA VE OTELLER TOPLAM Perakende harcamaar n g da ve g da d f harcamaar aras ndaki da m ise afa da Tabo. de snmaktad r. Bna göre Türkiye de g da-içecek-tütün harcamaar perakende harcamaar n yar s ndan fazas n oftrmaya devam etmektedir. Topam perakende harcamaar n içinde g da-içecek-tütün harcamaar n pay 007 y nda yüzde 56.7 omftr. B oran 00 y ndan b yana s n r dagaanmaar ie süreki yüzde 50 nin üzerinde kam ft r. G da d f perakende harcamaar ise 007 y nda topam perakende harcamaar içinde yüzde 43.3 pay amaktad r. Mobiya ve ev aeterinin pay nda s n r bir art f, giyim ve ayakkab harcamaar n n pay nda ise s n r bir darama yafanmaktad r. Türkiye de 00 y ndan b yana perakende harcamaarda önemi bir büyüme yafan rken, g da ve g da d f perakende harcamaar n payar nda önemi de ifikiker yafanmamaktad r. G da- çecek-tütün harcamaar perakende harcamaar içindeki beireyici konmn ve pay n sürdürmektedir. 30 GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I DERNE

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015

BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 9 BURSA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Ocak 2010 YAYINLAYAN Gayrimenk Yat r m Ortak Derne

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 4 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 205 [ANTALYA-DİYARBAKIR-ERZURUM-ESKİŞEHİR-KAYSERİ- KOCAELİ-KONYA-MERSİN-SAMSUN] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 8 YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Temmz 2009 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015

TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU 2 TÜRKİYE DE KONUT İHTİYACI VE TALEBİNE BAĞLI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ 2015 Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Araık 2006 YAYINLAYAN

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 3 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [ANKARA - İZMİR - BURSA - ADANA - GAZİANTEP] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar Enstitüsü Başkanı Ağstos 2007 YAYINLAYAN

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur.

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur. ÜTE, A IRI VE Efi T OU TERAZ TEST - 1 1. 2 3 Z Denkem 2 yi denkem 1 de yazarsak 2P = 2.2 + (6+P) P = g I. yarg kesinike do rudur. fieki- I deki terazinin dengesinden, = 2.1 + = + 2 g Buradan, m > m dir.

Detaylı

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011

TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 TÜRK YE GAYR MENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELER 2011 Dr. Can Fuat Gürlesel Ekonomi ve Strateji Danıflmanlık Hizmetleri Nisan 2012 SUNUfi...7 ÇALIfiMANIN METODOLOJ S...8 I. BÖLÜM KONUT SEKTÖRÜ...9 1. KONUT

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

A ustos 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/ /307)

A ustos 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/ /307) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E II I A ustos 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-08/307) Mefrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a f / s t a n b u Teefon: (0212) 249 07 23. Teefax:

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

2017 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2017

2017 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2017 2017 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2017 Haziran 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Şubat 2015 -2 2 TR21 Çeşitli Mal ve Hizmetler Ocak 15 Aralık 14 Kasım 14 Ekim 14 Eylül 14 Ağustos 14 Temmuz 14 Haziran 14 Mayıs 14 Nisan 14 Mart 14 Şubat 14 Ocak 14

Detaylı

2017 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 3 Ağustos 2017

2017 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 3 Ağustos 2017 2017 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 3 Ağustos 2017 Temmuz 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme MARKA EKONOMİSİ İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda Almanya ya çalışmak için işçi göndermeye başlayan

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2013 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti 4 Ocak 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2013 KASIM

EKONOMİK GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2013 KASIM EKONOMİK GELİŞMELER VE DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİLER 2013 GELİŞMELER VE DEĞERLENDİRMELER 1. DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN DIŞSAL GELİŞMELER 2. EURO DOLAR PARİTESİNDE GELİŞMELER 3. TÜRK LİRASI SEPET KURDA GELİŞMELER

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017

2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 2017 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 5 Haziran 2017 Mayıs 2017 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

Merhaba M. Ç DENET M / K fl 2003. erhaba de erli okuyucumuz,

Merhaba M. Ç DENET M / K fl 2003. erhaba de erli okuyucumuz, 3 Merhaba M erhaba de eri okuyucumuz, Zor bir aanda yürümeye devam ediyoruz. Önemi bir ifkounun, bir yeniik getirmek zorunda oan dergisi omak, üzerinde titiz düfünmeyi ve bo miktarda eme i gerektiriyor.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 29.09.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Açılış 1,1191 1,5187 120,495 3,0477 1145,82 Yüksek 1,1248 1,5242 120,601 3,0614 1148,34 Düşük 1,1148 1,5157 119,698 3,0291 1128,19 Kapanış 1,1244 1,5174 119,920

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi ahit rf Matematik Güneri IV - 005 Hibert Mesafesi kinci Gün Soruar, 6 Nisan 005 ndrei Ratiu* / ratiu@bigi.edu.tr R Ökid düzeminde ayn do rusu veya ayn Ω çemberi üzerindeki oan dört fark,,, noktas aa m.

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Cihazlar ve göstergeler

Cihazlar ve göstergeler Cihazar ve göstergeer EMU41781 6Y9 Çok Fonksiyonu Renk Göstergesi 6Y9 Çok fonksiyonu Renk Göstergesi (bundan sonra Çoku Gösterge diye an acakt r) motor durumunu ve uyar bigierini gösterir. Görüntüenen

Detaylı

KOB Zirve lerinin V. si stanbul da. KOB lerin Z RVE si Cevahir de. Abdullah ÇÖRTÜ. Fettah GÜVENTÜRK. fiefik ÇALIfiKAN. Veli SARITOPRAK.

KOB Zirve lerinin V. si stanbul da. KOB lerin Z RVE si Cevahir de. Abdullah ÇÖRTÜ. Fettah GÜVENTÜRK. fiefik ÇALIfiKAN. Veli SARITOPRAK. Abduah ÇÖRTÜ Petro Fiyatar Üzerine n 18 de Fettah GÜVENTÜRK Vas f çeik kuan m nda teknoojik geifmeer n 5 te fiefik ÇALIfiKAN YTL nin ifevsizefti i ne zaman anaf acak? n 15 te Vei SARITOPRAK Hofgedin Gazi

Detaylı

Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015

Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015 Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Mersin Serbest Bölgesi

Mersin Serbest Bölgesi Mersin Serbest Bölgesi Bölgenin Toplam Brüt Alan 786.000 m 2 Bölgenin Net Parsel Alan 524.883 m 2 Kiraya Verilen Toplam Alan 524.825 m 2 Kiraya Verilebilir Toplam Alan Yok 2007 YILI MERS N SERBEST BÖLGES

Detaylı

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015

2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 2015 Ağustos ENFLASYON RAKAMLARI 3 Eylül 2015 Ağustos 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

Ekonomik Gündem Bugün tüm piyasaların odağında ABD Tarım-Dışı İstihdam rakamı olacaktır. Fed üyelerinin konuşması ve Dolar daki düşüşün teknik dip noktaları denemesi sonrası bu haftayı Dolar da güçlenme

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Para-Banka: 76/9 11 Kasım 5 MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ Toplam mevduat, YTL mevduatındaki artışa rağmen döviz mevduatındaki

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ NİSAN ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %7,61, TR41 Bölgesinde ise %7,24 olarak gerçekleşti Ekonomi Göstergeleri Bülteni -04 www.bebka.org.tr TÜKETİCİ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 EKONOMİ ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com PETROLÜN POL T K GÜCÜ SÜRECEK Dünya genelinde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2 - Tafl ma ve Kald rma Elemanlar. 4 - Mekanik Kal p Elemanlar. 5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler. 6 - Plastik Kal p Elemanlar

2 - Tafl ma ve Kald rma Elemanlar. 4 - Mekanik Kal p Elemanlar. 5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler. 6 - Plastik Kal p Elemanlar 1 ndeks 2 Taf ma ve Kad rma Eemanar K avuz Eemanar Mekanik Ka p Eemanar Hassas Yüzeyi Mazemeer Pastik Ka p Eemanar 7 Yayar Kam Üniteeri 9 Di er Mazemeer Teknik igi GS OILLESS CD KÜTÜPHNES GS OILLESS eb

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Eylül 2014 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı