Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1188)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1188)"

Transkript

1 Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 1202) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1188) Not: Tasarı; Başkanlıkça Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. T.C. Başbakanlık 4/4/2006 Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0.KKG.0.10/ /1695 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20/3/2006 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. GENEL GEREKÇE Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Ulusal kalkınma açısından ekonomik büyüme potansiyelinin artırılması ve sürdürebilir bir yapıya kavuşturulması büyük önem arzetmektedir. Özel sektörün büyümeye katkısının artırılması, ulusal kalkınmayı bu parametreler çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedefleyen hükümet programları ve kalkınma planlarının en öncelikli konuları arasında yer almıştır. İzlenmekte olan ekonomi politikaları, özel sektör yatırımlarına dayalı büyüme dinamiklerinin harekete geçirilmesini sağlamış, döneminde büyümeye katkısı 0,2 puan olan özel yatırımların döneminde söz konusu katkısı ortalama 4,1 puana yükselmiştir. Özel sektörün ekonomik büyümeye sağlayabileceği katkının daha da artması, bu doğrultuda kullanabileceği fınansal, teknolojik ve beşeri kaynakların niteliği ve niceliği ile doğru orantılıdır. Bu anlamda, özel sektörün söz konusu kaynaklarının artırılması, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacak önemli bir unsurdur. Hızla çeşitlilik ve derinlik kazanan ülkeler arası ekonomik ilişkiler, ülkeler açısından doğrudan yabancı yatırımları, özel sektörün ekonomik büyümeye katkısı için gerekli olan kaynakları artırabilecek ve büyüme potansiyelinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilecek önemli bir faktör haline getirmiştir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Kuruluşu tarafından yayımlanan 2005 Dünya Yatırım Raporu verilerine göre, uluslararası yatınmlar döneminde dünya ekonomisindeki tüm sabit yatırımların yıllık ortalama % 8,8'ini teşkil etmiştir yılında 5,78 katrilyon ABD doları düzeyinde olan dünya ekonomisindeki uluslararası yatırım stoku yaklaşık

2 -2 % 53,8'lik bir artışla 2004 yılında 8,89 katrilyon ABD dolarına ulaşarak ülkeler açısından faydalanılabilir dış kaynak imkanlarını genişletmiştir. Uluslararası yatırımların tüm ülkelerde sağladığı istihdam imkanları da hızla artmaktadır. Dünya ekonomisinde uluslararası yatırımların sağladığı istihdam imkanı, 1990 yılında 24,4 milyon kişiden 2004 yılında 57,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Bugünün dünya ekonomisinde ulusal ekonomilerin özel sektöre dayalı sürdürebilir büyüme hedefini gerçekleştirebilmeleri, ulusal kaynaklarını harekete geçirebilmeleri kadar, hızla artan doğrudan yabancı yatırımları çekebilme ve bu yatırımların sağladığı kaynaklardan azami ölçüde istifade edebilme kapasitelerine bağlı hale gelmiştir. Doğrudan yabancı yatırımların, sürdürebilir büyümeye sağladığı katkının yanında, ulusal ekonomilere borç yükünü artırmayan dış kaynak, yeni istihdam ve ihracat imkanları, vergi geliri ile geliştirme maliyeti oldukça yüksek olan ileri teknoloji ve işletmecilik teknikleri sağlayabilme potansiyeline sahip olması da bu yatırımların cezbedilmesini ülkeler açısından önemli bir hedef haline getirmektedir. Söz konusu faydaların teorik bir bulgu olmanın ötesinde, pek çok gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkede gözlenen gerçeklikler olması sebebiyle, doğrudan yabancı yatırımların cezbedilmesi hususu, tüm ekonomik kalkınma politikalarında anahtar rol oynayan stratejik bir araç haline gelmiştir. Bir taraftan sürdürülebilir ekonomik kalkınma parametrelerini kısa sürede gerçekleştirebilmeyi, diğer taraftan da dünya ekonomisiyle kazançlı bir bütünleşmeyi hedefleyen Türkiye ekonomisi için de doğrudan yabancı yatırımların artırılmasından sağlanabilecek birçok potansiyel fayda mevcuttur. Ekonomik büyümenin finansmanını sağlayacak olan çeşitli yabancı kaynaklar içinde, borç yaratmayan doğrudan yabancı yatırımların payının artırılmasından sağlanacak fayda kadar; niteliği gereği bu yatırımların kısa dönemli sermaye hareketlerine kıyasla spekülasyonlar karşısında daha istikrarlı olması ve ulusal ekonomiyle inişlerde ve çıkışlarda kader birliği etmişçesine hareket etmesi de ülkemiz açısından önemli bir husustur. Bu katkılarıyla birlikte, doğrudan yabancı yatırımların artırılmasından sağlanabilecek yeni iş imkanları, işsizlikle mücadele politikalarına; ihracat açılımları, dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik politikalara; yeni üretim teknolojilerinin ülkeye transferi, ulusal rekabet gücünü artırmayı hedefleyen politikalara; büyük ölçekli sermaye, sınırlı yerli sermaye ile gerçekleştirilemeyen özelleştirme politikalarına ve çağdaş alt yapı imkanları yaratacak olan projelerin gerçekleştirilmesine önemli ölçüde destek sağlama potansiyeli taşımaktadır. Türkiye'deki yaklaşık onikibin yabancı sermayeli şirketin ülke ekonomisine sağladığı katkılar, söz konusu potansiyel faydaların ulusal ekonomi açısından ne tür kazanımlar sağlayabileceğinin göstergesi niteliğindedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılmakta olan Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketi araştırması, bu anlamda önemli tespitler ortaya koymaktadır yılı araştırma sonuçlarına göre, en büyük 500 sanayi şirketi içinde 149 yabancı sermayeli şirket yer almaktadır. Sayısal olarak 500 şirketin % 29,8'ini oluşturan yabancı sermayeli şirketler, ilk 500 şirketin üretimden satışlarının % 42,1'lik bölümüne; oluşturdukları brüt katma değerin % 51,3'üne; ihracatlarının % 48,8'ine ve sağladıkları istihdamın % 25,8'ine sahiptir. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren ülkelerin ekonomik kalkınma politikaları içinde doğrudan yabancı yatırımlar için öngördükleri rol önem kazanmaya başlamış ve bugün belirgin bir şekilde kendini gösteren doğrudan yabancı yatırım çekme alanındaki ülkelerarası rekabet, 1990'ların başın-

3 - 3 - da uygulanmaya başlayan liberal yabancı sermaye politikalarıyla Dünya ekonomisinin önemli bir gerçeği haline gelmiştir. Diğer taraftan doğnıdan yabancı yatırımlar, 1980'lerde olduğu gibi tasarruf eksiği bulunan ve yatırımlar için yeterli kaynak bulamayan ülkelerin kalkınma politikalarına katkı sağlayan bir enstrüman olmaktan çok, Dünya ekonomisine ve küresel bazdaki üretim yapılanmalarına dahil olabilmenin etkili bir yöntemi olarak kabul edilir hale gelmiştir. Bu anlayışın ülkeler arasında yaygınlık kazandığının en somut göstergesi, özellikle son on yıllık dönemde ülkelerin ulusal ekonomilerine doğrudan yabancı yatırımların sağlayacağı faydayı artırmaya yönelik yeni strateji arayışlarını artırmış olmalarıdır. Bu türden stratejilerle, Meksika'da yaşanan peso krizininin ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi bir ölçüde azaltılabilmiş; İrlanda'nın uzun yıllar devam eden kronik işsizlik ve göç sorunu önemli ölçüde çözüm bulmuş; Çek Cumhuriyeti'nde yerli sanayi için iş imkanları artırılmış, İspanya ve Portekiz'in Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hız kazanmıştır. Sağladığı faydalar sebebiyle 1990'ların başından itibaren doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda yoğunluk kazanan ülkelerarası rekabet, bu amaçla ülkelerin yeni stratejiler ve politikalar geliştirmesini önemli bir gereklilik haline getirmiştir. Doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda başarılı olan pek çok ülke, uluslararası ekonomik konjonktürdeki gelişmelere paralel olarak hızla değişen yatırımları yönlendirici faktörleri yakından takip ederek, farklılaşan ekonomik ve toplumsal dinamiklerinin sağlayabildiği rekabet avantajlarına dayalı yeni politika ve stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bu tür politika ve stratejilerin en temel uygulama aracı, belirli bir kurumsal kapasite vasıtasıyla yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleridir. En genel anlamda yatırım destek ve tanıtımını, yatırımcıların bir ülkeye veya bölgeye yatırım yapma kararı vermesi sürecinde etkili olabilecek tüm konularda, söz konusu kararın ülkede veya bölgede yatırım yapılması doğrultusunda şekillenmesini sağlayabilecek her türlü girişimin başlatılması ve sürdürülmesi olarak tanımlamak mümkündür. Doğrudan yabancı yatırımlara yönelik yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini gerekli kılan unsurlar, söz konusu faaliyetlerin içeriğine açıklık getirmek bakımından önem arzetmektedir. Öncelikle, yatırım kararı sürecinde yabancı yatırımcıların, potansiyel bir yatırım yeri olarak herbir ülke hakkında yeterli ölçüde bilgi ve veri elde etme imkanına sahip olmamaları sebebiyle, tüm bu bilgi ve verilerin yatırımcıların dikkatine sunulması, yatırım çekme hedefi açısından bir gereklilik teşkil etmektedir. Bununla birlikte, uluslararası yatırımcıların ülkedeki yatırım ortamına ilişkin gelişmelerden haberdar edilmesi de yatırım kararlarında etkili olabilmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli uluslararası yatırımcılar açısından kurumlarını ve yasal çerçevesini bilmedikleri bir ülkede yatırım yapmak önemli güçlükler içermektedir. Yatırımcılara bu süreçte bilgilendirme ve yönlendirme desteği sağlayan bir kurumsal kapasitenin mevcudiyeti, söz konusu güçlükleri önemli ölçüde azaltarak ülkeyi tercih eden uluslararası yatırımların artırılmasına katkı sağlamaktadır. Yatırım destek ve tanıtımı, icra edilen işin bir gereği olarak uygulayıcı kurumsal kapasitede özel sektör bakış açısına sahip olunmasını, faaliyetlerinin özel sektör anlayışı ile sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Diğer taraftan, yürütülecek faaliyetlerin etkinliği, söz konusu kurumsal kapasitenin yatırımlarla ilgili tüm kamu kurumları nezdinde üstlendiği işlevin ve yetkisinin tanınması ile doğru orantılıdır. Bu anlamda, yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek kurumsal kapasitenin faaliyetlerinde etkinlik sağlayabilmesi, klasik kurumsal yapılanmalara göre karar alma

4 _4 süreci, bütçe ve harcama politikası, personel rejimi bakımından farklı niteliklere sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim bu hususlar, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Kuruluşu tarafından 2000 yılında; Dünya Bankası tarafından 2003 yılında yayımlanan çok sayıdaki ülkenin yatırım destek ve tanıtım ajansları üzerinde gerçekleştirilen iki farklı anket çalışmasının tespitlerine de yansımaktadır. Dünya Yatırım Promosyon Ajansları Derneği (WAIPA)'nin verilerine göre, gerçek anlamda yatırım destek ve tanıtım faaliyeti yürüten bir kurumsal kapasiteye sahip olan ülkelerin sayısı 100'ün üzerindedir. Yatırım destek ve tanıtım ajanslarının yaklaşık % 70'inin 1990'h yıllarda kurulmuş olması, ülkeler arasında doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda aynı dönemde hız kazanan rekabet açısından söz konusu kurumsal kapasitenin önemini ortaya koyması bakımından iyi bir göstergedir. Türkiye'nin son dönemde yakaladığı güçlü ve istikrarlı makroekonomik performans, uluslararası yatırımcılar açısından büyük önem taşıyan öngörülebilirlik ve büyüme potansiyeli ölçütleri bakımından cazibesini artırmıştır. Uluslararası yatırımcıların artan ilgisi, doğrudan yabancı yatırım girişi göstergelerine de yansımaktadır yılında 5626 olan Tükiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 2005 yılında 'e ulaşmıştır döneminde yıllık ortalama 1,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım girişleri, 2005 yılında 9,6 milyar dolarlık bir tutarla tarihi zirveye ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırım çekme performansındaki bu artışı sürekli kılmak ve ülkeye ulusal ekonomik kalkınma hedeflerinin gerektirdiği nitelikte doğrudan yabancı yatırım girişi sağlamak açısından Türkiye'nin diğer ülkelerle bu alandaki yarışta rekabet gücünün artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'de yatırım destek ve tanıtım faaliyetinin gerektirdiği niteliklerde bir kurumsal kapasitenin henüz oluşturulamamış olmasının rekabet gücü açısından bir eksiklik teşkil ettiği düşünülmekte olup, Tasarı bu eksikliği gidermek üzere hazırlanmış ve düzenlemenin ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan doğrudan yabancı yatırımların yanısıra ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunan yerli sermayeli yatırımları da kapsaması öngörülmüştür. MADDE GEREKÇELERİ Madde 1.- Madde ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının kurulması düzenlenmektedir. Ajansın kuruluş maksadı, Türkiye'de yatırımların artırılması amacıyla ülkedeki yatırım ortamının ve yatırım imkanlarının yatırımcılara tanıtılmasına yönelik faaliyetler ile yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin tasarlanması kapsamında geliştirilecek olan destek ve tanıtım stratejileri belirlenmesi ve uygulanması olarak tanımlanmıştır. Ajans tarafından yürütülecek faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere, hızlı karar alabilen, hızla hizmet sunabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, özel sektör yaklaşımı ile çalışan esnek bir yapıda teşkil edilebilmesi amacıyla gerekli yetki ve kapasiteyi sağlayacak idari ve mali özerkliğe sahip olması ve Başbakanlıkla ilgili bir kamu tüzel kişiliği olması öngörülmüştür. Madde 2.- Madde ile Kanunda geçen bazı kısaltmaların anlamına yer verilmektedir. Madde 3.- Madde ile Ajansın görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Ajansın temel görevi, ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak olarak tanımlanmıştır. Ülkenin ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda ve yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyulan uluslararası yatırımların ülkeye çekilmesine yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek

5 5 olan uluslararası tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile yatırımcılara, yatırım öncesi, yatırım aşaması ve yatırım sonrası süreçlerde ihtiyaç duyabilecekleri yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinin bir program ve plan dahilinde tasarlanması olarak tanımlanabilecek yatırım destek ve tanıtım stratejisi, Danışma Kurulu tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Ayrıca bu madde ile Ajans, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt dışında yürütülen yatırım ortamının ve imkanlarının tanıtımına yönelik faaliyetlerin koordinasyonu konusunda yetkilendirilmiş; özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen benzer faaliyetlere destek vermekle de görevlendirilmiştir. Böylece uygulanacak olan yatırım destek ve tanıtım stratejisinin temel parametreleri konusunda ulusal bir bütünlük sağlanması hedeflenmiştir. Ajans açısından öncelikli faaliyet alanlarından birini teşkil edecek olan yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri tasarlanması ve sunulmasına yönelik faaliyetler ile gerektiğinde sektör, yatırım yeri, yatırım büyüklüğü, stratejik önem gibi belirli ölçütlere dayalı olarak gerekli izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlanmasını ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulmasını da içerecek şekilde yatırımcıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme, yönlendirme hizmetleri detaylı bir şekilde tanımlanarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yürüteceği çalışmalarda Ajansın görev ve yetkilerine açıklık getirilmiştir. Ajansın ayrıca, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak üzere yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ve yürüteceği faaliyetlere etkinlik kazandıracak gerekli politikaların oluşturulması hususunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunması; sunacağı hizmetler için gerekli olan her türlü bilgiyi ve veriyi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak oluşturması veya toplaması, güncellemesi ve dağıtması; görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası organizasyonları düzenlemesi veya teknik ve maddi katkı sağlayarak desteklemesi; faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik yayınları Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde yayımlaması ve bu tür yayınları desteklemesi de bu madde ile görevleri arasında sayılmıştır. Madde 4.- Madde ile Ajansın Danışma Kurulu, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşan teşkilat yapısı düzenlenmektedir. Madde 5.- Ajans faaliyetlerinin gerektiği ölçüde etkinlik sağlayabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi, ancak ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının bu faaliyetlere katkısının sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede, Ajans faaliyetlerinin, farklı perspektiflere sahip kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve şekillendirilmesi maksadıyla bir danışma mekanizması oluşturulması gerekli görülmüştür. Bu madde ile yatırım stratejisinin ve yıllık faaliyet planlarının tasarlanmasında dikkate alınmak üzere öneriler geliştirmek; yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmek ve bu faaliyetlere ilgili kurum ve kuruluşların sağlayabileceği katkıları belirlemek üzere, Başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu teşkil edilmiştir. Madde 6.- Madde ile Ajansın en üst yöneticisi olan Başkanın nitelikleri ve atanma şekli ile görevleri düzenlenmiştir. Ajansın hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel ekonomi politikalarına, Danışma Kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütülmesinden ve Ajansın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından Başbakana karşı sorumlu olan Başkan, Ajansın işlevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan

6 - 6 - yatırım destek ve tanıtım stratejisinin ve yıllık faaliyet planının, bütçesiyle birlikte hazırlanması için gerekli çalışmaları yaptırarak Başbakana sunacak ve uygulanmasını sağlayacaktır. Danışma Kurulu toplantılarının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen toplantıdan en az 15 gün önce yıllık faaliyet planının Danışma Kurulu üyelerinin değerlendirmesine sunulması da Başkanın görevleri arasında sayılmıştır. Başkan ayrıca, Başbakanın onayıyla Ajans personelinin işe alma ve diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Ajansın görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması; Ajansın görevleriyle ilgili idari düzenleyici işlemlerin yürürlüğe konulması; Ajans hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasının temini; Ajansın resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi konularında da görevli kılınmıştır. Ajans yöneticilerinin hiyerarşik sorumlulukları ve faaliyetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olabilecek yetki devri ilkeleri de bu madde ile düzenlenmektedir. Madde 7.- Madde ile Ajansın ana hizmet birimlerini teşkil eden Yatırım Tanıtım Hizmetleri ve Yatırımcı Hizmetleri Daire Başkanlıklarının görevleri düzenlenmiştir. Madde 8.- Madde ile Ajansın danışma birimi olan Hukuk Müşavirliği ile yardımcı hizmet birimi olan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. Madde 9.- Madde ile Ajansın bütçesi ve tabi olacağı denetim mekanizması düzenlenmiştir. Yatırım destek ve tanıtımı kapsamında sağlanacak olan tanıtım, bilgilendirme, yönlendirme ve benzeri hizmetlerin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi, bu faaliyetlerin hedeflenen faydaları sağlayabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinde gerekli olan istikrarın sağlanması ise ancak Ajansa tahsis edilecek fınansal kaynakların yeterli düzeyde olması ve sürekliliği ile mümkün olacaktır. Bu gerekliliği karşılamak üzere pek çok başarılı ülke örneğinde olduğu gibi Ajans faaliyetlerinin finansmanının kamu kaynaklarından sağlanması öngörülmüş ve bu madde ile genel bütçeden Başbakanlık bütçesine Ajans için konulacak ödenek, temel gelir kaynağı olarak belirlenmiştir. Prensip olarak, özellikle başlangıcında Ajans tarafından sağlanacak hizmetlerin ücretsiz olması öngörülmekle birlikte orta veya uzun vadede Ajans tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetlerden elde edilecek gelirler ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sağlanabilecek yardım ve bağışlar da Ajansın gelir kalemleri arasında sayılmıştır. Ajans tarafından yürütülecek faaliyetlerin niteliği ve hedefleri dikkate alındığında, çalışma prensiplerinin özel sektör bakış açısına ve iş aleminin hızlı karar alma süreçlerine uygun bir anlayışla belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Uluslararası yatırımları çekme konusunda rekabet edilecek olan ülkelerin bu anlayışla teşkil edilmiş kurumsal kapasitelere sahip olduğu gerçeğinden hareketle, Ajansa bu anlamda yeterli esnekliği sağlamak üzere bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur. Böylece, Ajansın çalışma prensiplerini önemli ölçüde belirleyecek olan tahsis edilen kaynakların kullanımı hususunda, söz konusu Kanunun öngördüğü idari süreçlerden kaynaklanabilecek gecikmelerin ve aksaklıkların önüne geçilmiş; Ajansın bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esasların yürütülen faaliyetlerin niteliğine uygun bir yönetmelikle düzenlenmesi bu madde ile sağlanmıştır. Bu çerçevede Ajans bütçesine ilişkin temel uygulama ilkeleri de yine bu madde ile düzenlenmiştir. Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak kamu kaynaklarını kullanmanın gerektirdiği şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere Ajansın mali işlemlerinin Sayıştayın denetimine tabi olması hususu da bu madde ile düzenlenmiştir. Madde 10.- Madde ile Ajans personelinin sayısı, nitelikleri, statüsü ve haklan düzenlenmektedir. Ajansa bu Kanun kapsamında verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, bu görev-

7 lerin gerektirdiği nitelik ve koşullan haiz uzman personel ve destek hizmetleri personelinin istihdamını gerektirmektedir. Ajansta ihtiyaç fazlası istihdamı engellemek üzere toplam çalışan sayısı 30 kişi ile sınırlandırılmış ve destek hizmetlerinde çalışacak personelin toplam çalışan sayısının yüzde yirmisinden fazla olmaması bu madde ile öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılarla sürekli temas halinde olacak olan uzman personel için Ajansın faaliyet konuları ile ilgili alanlarda lisans düzeyinde eğitim ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (80) puan veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmaları koşulu getirilmiştir. Gerektiğinde uzmanlıklarından faydalanmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de Ajansta istihdam edilebilme imkanı bulunmaktadır. Bu yolla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, özellikle yatırımlarla ilgili konularda uzmanlığı ve tecrübesi olan personelden de faydalanma imkanı sağlanmıştır. Ajansın ihtiyaç duyduğu bu tür nitelikli personelin Ajansta çalışmalarını özendirmek amacıyla, Ajanstan ayrıldıktan sonra eski kurumlarına dönebilme imkanı da öngörülmüştür. Bu kişilerden müşterek kararname ile atanması gerekenlerin kurumlarına dönüşünde uzun sürecin yaşanmaması için yalnızca ilgili bakan onayı yeterli kabul edilmiştir. Ajansta gereğinden fazla kamu kurumlarından gelen personel istihdamını önlemek ve yürütülecek faaliyetler açısından gerekli olan özel sektör tecrübesine sahip uzmanların da Ajansta istihdamına imkan sağlamak üzere bu şekilde istihdam edilecek olan personelin sayısı, toplam personel sayısının yüzde otuzu ile sınırlandırılmıştır. Başkan ve diğer Ajans personelinin, ücret ve sosyal haklan için iş akdi hükümlerine göre çalıştırılmaları, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olmaları bu madde ile düzenlenmiştir. Ajans faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan uzmanlar açısından Ajansta çalışmayı cazip hale getirmek amacıyla, bu istihdam yönteminin öngördüğü sınırlı iş güvencesi de dikkate alınarak, Başkan ve diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer mali ve sosyal haklarının Başbakan tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Ajans, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerinde de vekalet, istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabancı danışman ve uzman çalıştırabilme imkanına sahip olacaktır. Bu düzenlemeyle, Ajansın belirli bir süre için gereksinim duyacağı uzmanları gereğinden uzun süre istihdam etmesi söz konusu olmayacaktır. Madde 11.- Madde ile Ajansa, görev alanı ile ilgili konularda ihtiyaç duyabileceği; ancak istihdam edilen sınırlı sayıdaki uzman personel ile yürütülmesi mümkün olamayacak araştırma, etüd ve proje ve diğer işler için bir yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde profesyonel hizmet satın alabilme imkanı sağlanmaktadır. Madde 12.- Madde ile Ajansın Kanun kapsamında görevleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi ve Ajans personelinin bu şekilde sağlanan bilgilerden doğabilecek yükümlülükleri düzenlenmektedir. Madde 13.- Maddede uygulanmayacak hükümler düzenlenmektedir. Ajans, mali özerkliğinin korunması, esnek ve dinamik yapısıyla değişen şartlara kolay uyum sağlayıp ihtiyaçlara hızla cevap verebilmesi amacıyla, ilgili bazı kanunların kapsamı dışında bırakılmıştır. Madde 14.- Madde ile Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin Ajans tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Madde 15.- Yürürlük maddesidir. Madde 16.- Yürütme maddesidir.

8 Türkiye Büyük Millet Meclisi -8 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 18/5/2006 Esas No: 1/1188 Karar No: 9 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bakanlar Kurulunca hazırlanarak, tarihinde Başkanlığınıza sunulan, "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı", Başkanlığınızca, tarihinde, esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali komisyon olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz, tarihli toplantısında; Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin de katılımlarıyla tasarıyı inceleyip görüşmüştür. Tasarı ile ülkemizin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla kurulan, Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının görev, yetki ve teşkilatının düzenlenmesi öngörülmektedir. Komisyonumuzda, tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Türkiye'nin şu anda belirli bir kurum tarafından tasarlanan ve yürütülen doğrudan yabancı yatırım veya yatınmlara yönelik belli bir stratejisinin olmadığı bu nedenle farklı kurumların oluşturduğu değişik politikaların ahenkleştirilmeye çalışıldığı ifade edilmiştir. Bu gerekçelerle, Türkiye açısından stratejik öneme sahip, özellikle büyük ölçekli, istihdam yaratan, teknoloji transferi sağlayan yatırımları Türkiye'ye çekebilmek, yatırımcılar adına birtakım işlemleri ilgili kurumlar nezdinde takip etmek amacıyla, "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı" gibi bir kurumun ivedilikle kurulmasının yerinde olacağı ifade edilmiştir. Komisyonumuzda, ülkemizde yatırımların arttırılmasına yönelik kurumsal bir otorite oluşturulması konusunun 2003 yılında yayınlanan "Ulusal Program"ın Sanayi Politikası başlığı altında yer aldığı, bununla birlikte 2005 yılında yayınlanan "İlerleme Raporu"nda da, Türkiye'de yabancı yatırımların arttırılmasını organize edecek bir kurumsal otoritenin olmamasının eleştirildiği belirtilmiştir. Devam eden görüşmeler sırasında Komisyon lerimiz, Tasarı ile kurulan söz konusu kurumsal kapasitenin Avrupa Birliği Müktesebatı'na uyum gerektirip gerektirmediği sorusu üzerine, Hazine Müsteşarlığı yetkilisi; tarama çalışmaları sırasında, "girişimcilik ve sanayi politikaları" faslında kurumsal bir kapasite oluşturulması hususunun gündeme gelmediğini, ayrıca herhangi bir yasal değişiklik veya "müktesebat uyumu"nu gerektirecek bir durumun olmadığını ifade ettikten sonra, müktesebatı üstlenme kapasitesini gerektirecek yasal bir düzenleme olmaması nedeniyle de, söz konusu durumun çalışmaları halen yürütülmekte olan "Ulusal Program" kapsamında da yer almayacağını belirtmiştir. Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerin görüşülmesine karar verilmiştir.

9 _ 9 - Tasarının bütün maddeleri aynen kabul edildiğinden, ayrı bir metin düzenlenmesine gerek görülmemiştir. Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere'saygı ile arz olunur. Başkan Başkanvekili Sözcü Yaşar Yakış Ali Rıza Alaboyun Öner Gülyeşil Düzce Zekeriya Akçam İzmir Aydın Dumanoğl w Trabzon Aksaray Musa Sıvacıoğlu Kastamonu Algi an Hacaloğlh! İstanbul Siirt Ömer İnan Mersin

10 10 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No: 1/1188 Karar No: 95 6/6/2006 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bakanlar Kurulunca tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça tarihinde tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 1/1188 esas numaralı "Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun tarihinde yaptığı 72 nci Birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ali Babacan ile Hazine Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. Bilindiği gibi; günümüz ekonomilerinde ulusal kalkınma, kamu kesiminin yanı sıra özel sektörün de üretime katılmasıyla gerçekleşmektedir. Ekonomik büyümeye sağlayacağı katkıların arttırılabilmesi için, özel sektörün kullanabileceği fınansal, beşeri ve teknolojik kaynakların erişilebilir olması gerekmektedir. Ekonomik anlamda ülkeler arasında sınırların kalktığı günümüzde, artık bir ülkede yerli sermayenin yaptığı yatırımların yanı sıra, o ülkeye yapılan yabancı yatırımlar da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların bir ülkeye veya bölgeye yatırım yapma kararı vermesi sürecinde etkili olabilecek tüm konularda, söz konusu kararın ülkede yatırım yapılması doğrultusunda şekillenmesini sağlayabilecek her türlü girişimin başlatılması, yatırım kararı almayı planlayan yatırımcılara yönelik olarak tanıtım ve destek faaliyetleri yapılması bir gereklilik haline gelmiştir. Ülkeler açısından, özel sektöre dayalı sürdürülebilir büyüme hedefinin gerçekleşmesi için ulusal kaynakların kullanılması kadar, dünya ölçeğinde artan doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilebilmesi ve bu kaynaklardan da azami ölçüde yararlanılması gereklidir. Yabancı yatırımların sürdürülebilir büyümeye sağladığı katkının yanında, borç yükünü arttırmayan dış kaynak, vergi geliri, yeni istihdam ve ihracat imkanları ile geliştirme maliyeti oldukça yüksek olan ileri teknoloji ve işletmecilik teknikleri sağlayabilme potansiyeline sahip olması da, ülkeler açısından yabancı yatırımları önemli kılmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımı çekme konusunda ülkeler arasında yaşanan rekabetin bir sonucu olarak, pek çok ülke uluslararası ekonomik konjonktürdeki gelişmeler doğrultusunda yatırımları yönlendirici faktörleri yakından takip etmekte ve değişen dinamiklere göre yeni politika ve stratejiler geliştirmektedir. Bir ülkeye yatırım kararı alma sürecinde, yatırımcılara, yatırım süreçleriyle ilgili olarak her konuda bilgi verecek ve destek sağlayacak bir kurumsal kapasitenin olması yatırım kararlarını o ülke için olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli uluslararası yatırımcıların, ülkenin yasal mevzuatını ve kurumlarını bilmemeleri, yatırım kararı almaları konusunda güçlükler doğurmaktadır. Diğer yandan, uluslararası yatırımcılara destek sağlaması öngörülen kuruluşların görevleri gereği özel sektör bakış açısına sahip olmaları; yürütülecek faaliyetlerin etkinliğinin sağlanabilmesi için karar alma süreci, bütçe ve harcama politikası, personel rejimi bakımından klasik kurumsal yapılanmalardan farklı niteliklere sahip olmayı gerektirmektedir. Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin gerektirdiği niteliklerde bu tür bir kurumsal yapının oluşması, Türkiye'nin rekabet gücüne de katkıda bulunacaktır. Son yıllarda ülkemizde doğrudan yabancı yatırım çekme performansında görülen artışı sürekli kılmak ve yabancı yatırım çekme yarışında ülkemizin performansını arttırmak amacıyla birçok ülkede uygulaması bulunan kurumsal yapının Türkiye'de de oluşturulması gerekmektedir. Tasarı bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

11 11 Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde; - Türkiye'de yatırımların arttırılması amacıyla ülkedeki yatırım ortamı ile yatırım imkanlarının yatırımcılara tanıtılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek ve yatırımcıların, yatırım öncesinde, yatırım sırasında ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlamak üzere Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının kurulmasının, - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının görev tanımının, personelinin tabi olacağı hükümlerin ve Ajansın teşkilat yapısının düzenlenmesinin, öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; - Ülkemizde özel sektörde yaşanan istihdam azalışının özellikle 2005 yılından itibaren istihdam artışına dönüştüğü, ayrıca, ülkemize giren yabancı sermaye miktarında da ciddi bir artışın söz konusu olduğu, - Tasarıyla kurulması hedeflenen ajansın ülkemiz için bir ihtiyaç olduğu, nitekim diğer birçok ülkede benzer görevleri yerine getiren kuruluşların bulunduğu, - Yabancı yatırımcıların yatırım yapacağı alanların, kurulması öngörülen ajans tarafından belirlenmesinin uygun olacağı, aksi takdirde yatırımcıların birkaç bölge dışında diğer bölgelere yatırım yapmayacağı, bu durumun da bölgeler arasında gelişmişlik farkını arttıracağı, - Yabancı yatırımcıların ülkemizde daha çok finans sektörüne yatırım yaptığı, fınans sektörüne yapılan yatırımların ise istihdam ve üretime katkısının çok fazla olamayacağı, bu nedenle yatırımcıların reel sektöre yatırım yapmalarının teşvik edilmesi gerektiği, - Tasanda ajansın diğer kamu kurumlarıyla ilişkisinin düzenlenmediği, özellikle yatırım konusunda faaliyet gösterecek bu ajansın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığıyla ilişkisinin düzenlenmesi gerektiği, Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün kurulması öngörülen Ajansın görevlerini yürütüp yürütmediğinin ya da ne ölçüde yürüttüğünün bilinmesi gerektiği, - Yabancı sermayeden istihdam artışı ve yeni teknoloji sağlama gibi yararların beklendiği, oysa ülkemize giren yabancı sermayenin esas itibariyle fınans sektörünü tercih ettiği, reel sektörde ise mevcut tesisleri satın alma yoluna gittiği, bu bakımdan yabancı sermayeden beklenen yararın sağlanıp sağlanamadığının ortaya konması gerektiği, - Ekonomik istikrar ve mali disiplin sağlanmadan, yabancı yatırımlardan istenilen düzeyde pay alınamayacağı, bu nedenle öncelikle daha istikrarlı bir ekonomi ve güçlü bir mali yapının oluşturulması gerektiği, ayrıca kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiği, aksi takdirde bu durumun yatırımcılar aleyhine rekabeti bozucu bir etkide bulunacağı, - Tasarıyla kurulması öngörülen ajansın, diğer ülkelerdeki modellerden yararlanılarak hazırlandığının belirtildiği; ancak her ülkenin ekonomik koşullarının farklı olduğu, başka bir modelin ülkemize uygunluğunun etraflıca değerlendirilmesi gerektiği, şeklindeki görüş ve eleştirileri müteakiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; - Son yıllarda ülkemize giren yabancı sermaye miktarının artış eğiliminde olduğu, bu nedenle yabancı yatırımların sürdürülebilir olması için yatırımcılara yönelik tanıtım ve destek faaliyetlerinin yapılmasının gerekli olduğu, bu faaliyetleri yerine getirmek üzere kurulması planlanan ajansın dünya ekonomileriyle bütünleşme ve yabancı yatırımların çekilmesi için de bir ihtiyaç olduğu, - Günümüzde doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomileri için oldukça önemli olduğu, spekülasyonlardan az etkilenen ve kalıcı olan bu yatırımlar için ülkemizde büyük bir potansiyelin bulunduğu, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiği, - Yabancı yatırımlardan en fazla pay alan ülkelerin güvenli ve istikrarlı ekonomilere sahip olduğu, ülkemizde de son yıllarda yatırımcılara güven veren bir ortamın oluştuğu, buna ilave olarak, kurulması öngörülen ajansın yabancı yatırımcılara yönelik yapacağı tanıtım ve destek faaliyet-

12 12 lerinin yatırımcıların kararlarında önemli rol oynayacağı, - Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün de yabancı yatırımcılara yönelik faaliyetlerde bulunmakta olduğu; ancak söz konusu genel müdürlüğün görevleri arasında tanıtım ve destek faaliyetlerinin bulunmadığı, Tasanyla kurulması planlanan ajansın Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüyle işbirliği içinde çalışmalarını yerine getireceği ve tanıtım ve destek konusundaki eksikliği gidereceği, - Kurulması planlanan ajansın yapısının ve görevlerinin, birçok ülke modelleri incelenerek hazırlandığı, sadece tek bir ülkede görülen uygulamaya bağlı kalınmadığı, çeşitli ülkelerin modellerinde yer alan rekabetçi özelliklerin incelendiği, - Yabancı ülke ekonomilerinde yer alan bu kurumsal yapının çok yeni bir model olduğu, literatürde hala bu kurumsal yapıyla ilgili tartışmaların devam ettiği; ancak, bu yapının kamu sektörüne dahil olmakla birlikte yerine getirdiği görevler itibariyle özel sektör bakış açısına sahip olması gerektiğinin kabul edildiği, - Ülkemize giren yabancı sermayenin fınans sektöründe yoğunlaştığının bilindiği, ancak, sağlanacak istikrar ve güven ortamına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda sabit sermaye yatırımlarının da artmasının beklendiği, bütün dünyada yabancı sermayenin birleşme ve satın alma yolunu tercih ettiği, ancak satın almalardan sonra ilave yatırımlara giriştiği, - Doğrudan yabancı yatırımlardan beklenen faydanın sağlanabilmesi için o ülkede üretilen gelirin büyük ölçüde yine o ülkede yatırıma aktarılması gerektiği; ancak bunun için belirli bir kârlılık oranının yakalanmasına ihtiyaç duyulduğu, kârlılığın ise belirli bir süre sonunda sağlanabileceği, yılında ülkemize 9,7 milyar Dolarlık yabancı sermaye girişinin yaşandığı, ancak bu rakamın sadece nakit akışı gerçekleşen işlemleri yansıttığı, kimi satın almaların ve birleşmelerin nakit akışlarının 2006 yılında gerçekleşeceği, - Yabancı sermayenin büyük kısmının birleşme ve satın alma nedeniyle ülkemize geldiği, ancak birleşme ve satın almalardan sonra genişleme ve büyüme yönünde yeni yatırımların yapılmasının beklendiği, bu aşamada istihdam artışının ve teknoloji transferinin gerçekleşebileceği, esasen ülkemize büyük miktarlarda yabancı sermaye girişinin yeni başladığı, - Yabancı yatırımların daha çok telekomünikasyon ve bankacılık sektörüne yöneliyor olmasının sadece büyük yatırımcılar açısından geçerli olduğu, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların üretim sektöründe faaliyette bulundukları, kurulması oldukça pahalı olan yeni teknolojilerin büyük kısmının bu firmalar tarafından getirildiği, önümüzdeki yıllarda yabancı küçük ve orta ölçekli firmaların Türkiye'ye ilgilerinin artmasının beklendiği, ifade edilmiştir. Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerin ardından Tasarı ve Gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Tasarının; - 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri aynen, - 5 inci maddesi, Başbakanlık Müsteşarının Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı Danışma Kurulunun doğal üyesi olduğuna ilişkin ifadenin maddeden çıkarılması suretiyle, - 6 ncı maddesi; ikinci fıkrasına, yabancı yatırımcılarla sürekli temas halinde olacak olan Ajans Başkanının yabancı dil bilmesinin gerekli olması nedeniyle Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (80) puan almış veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar arasından atanmasına yönelik bir hükmün eklenmesi; dördüncü fıkrasının (b) bendinin, yıllık faaliyet raporunun yanı sıra izleyen yıl faaliyet planının hazırlanarak Danışma Kuruluna sunulmasını teminen yeniden düzenlenmesi suretiyle, - 7 nci maddesi aynen, - 8 inci maddesi; Başbakanlığın ilgili kuruluşu olarak tasarlanan kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Ajansın Hukuk Müşavirliğinin görevleri sayılırken, 4353 sayılı

13 -13 Kanuna atıf yapılmasına gerek olmaması sebebiyle, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun Hükümlerine göre" ibaresinin çıkarılması suretiyle, - 9 uncu maddesi; ikinci fıkrasının, Başbakanın onayı ile çıkarılması öngörülen yönetmeliğin, kamu tüzel kişiliğine sahip olması nedeniyle Ajans tarafından çıkarılması; aynı fıkrada ajansın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaması öngörülmesine rağmen, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Hazine yardımı alacağının düzenlenmiş olması ve 5018 sayılı Kanunda kamu idarelerinin stratejik planları ile bütçe tekliflerini hazırlayarak temmuz ayına kadar Maliye Bakanlığına göndereceklerinin belirtilmiş olması sebebiyle, fıkrada geçen üç aylık sürenin altı aya çıkarılmasını teminen yeniden düzenlenmesi; son fıkrasına, Ajansın denetimine ilişkin Sayıştay Raporunun Başbakanlığa ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağına ilişkin bir hükmün eklenmesi suretiyle, - 10 uncu maddesi, ikinci fıkrasındaki uzman personel için öngörülen nitelikler arasında yer alan ve yükseköğretimin belli bölümlerinden mezun olma şartı dolayısıyla kısıtlayıcı bir nitelik arz eden ve bu nedenle de Ajansın faaliyetlerine katkıda bulunabilecek bölümleri dışarıda bırakma ihtimali bulunan hükmün, daha genel bir tanımlama getirmek amacıyla yeniden düzenlenmesi; üçüncü fıkrasının altıncı cümlesinin, Ajansa yapılacak atamaların kamu personelinin atama usulüne göre yapılmasını teminen metinden çıkarılması; altıncı fıkrasının İş Kanunu çerçevesinde istihdam edilen personelin ücret ve gündelikleri ile mali haklarının esasen iş sözleşmeleri ile belirlenmesi gerektiğinden, Başbakanın yetkisinin iş sözleşmelerindeki azami miktarların tespitiyle sınırlı tutulmasını teminen yeniden düzenlenmesi; Ajans Başkanının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen nitelikleri taşıyan bir iç denetçi atayacağına ilişkin bir hükmün onuncu fıkra olarak eklenmesi suretiyle, - 11 ve 12 nci maddeleri aynen, - 13 ve 14 üncü maddeleri; kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda metin içerisindeki sıralarının değiştirilmesi suretiyle, aynen, - Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 15 ve 16 ncı maddeleri aynen, kabul edilmiştir. Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan Sait Açba Afyonkarahisar Kâtip Mehmet Sekmen İstanbul M. Mesut Özakcan Aydın (Ayrışık oy ektedir) Osman Nuri Filiz Denizli A. Kemal Kumkumoğhı İstanbul (İmzada bulunamadı) M. Mustafa Açıkalın İstanbul Başkanvekili M. Altan Karapaşaoğlu Bursa Halil Aydoğan Afyonkarahisar Ali Osman Şali Balıkesir Muhsin Koçyiğit Diyarbakır (Muhalifim) Birgen Keleş İstanbul (Karşı oy yazısı ektedir) Bülent Baratalı İzmir (İmzada bulunamadı) Sözcü Sabahattin Yıldız Muş Mehmet Zekai Özcan Ankara Ahmet İnal Batman Alaattin Büyükkaya İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul (Ayrışık oy ektedir) Selami Yiğit Kars (Muhalifim)

14 Mustafa Elitaş Taner Yıldız Mikail Arslan Kayseri Kayseri Kırşehir Muzaffer Baştopçu Mustafa Ünaldı Hasan Fehmi Kinay Kocaeli Konya Kütahya Mustafa Özyürek Gürol Ergin O. Seyfı Terzibaşıoğlu Mersin Muğla Muğla (İmzada bulunamadı) (İmzada bulunamadı) Osman Seyfı İmdat Sütlüoğlu Musa Uzunkaya Nevşehir Rize Samsun Sabahattin Cevheri M. Ergun Dağcıoğlu M. Akif Hamzaçebi Şanlıurfa Tokat Trabzon (Ayrışık oy yazısı ektedir) AYRIŞIK OY Tasarı ile kamu tüzel kişiliğine haiz idari ve mali özerkliği olan Başbakanlığın ilgili kuruluşu olarak Türkiye Yatırım ve Tanıtım Ajansının kurulması öngörülmektedir. Komisyonda verilen bilgiye göre doğrudan yabancı yatırımları teşvik amacıyla dünyada bu şekilde kurulan 164 tanıtım ajansı bulunmaktadır. Türkiye yatırım ve tanıtım ajansının kamu yönetiminin özellikle de kamu mali yönetiminin kurallarına kıyasla daha esnek bir çerçevede hareket edebilecek özel sektör ağırlıklı bir yapıya sahip olacağı anlaşılmaktadır. Ajans bu çerçevede dünyadaki doğrudan yabancı yatırımlardan Türkiye'nin daha fazla pay alabilmesi amacıyla çeşitli görevler yapacaktır. Tasarı ajansın yürüteceği görevlerin kamu hizmeti olmadığı kabulüne dayalı olmakla birlikte Tasarının 3/a maddesinde yer alan "ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini, kalkınma ajansları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde belirlemek ve uygulamak" görevinin kamu hizmeti olmadığı kabulü Anayasanın kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeleri düzenleyen 128 inci maddesi karşısında tartışmalıdır. Bu çerçevede tüm personelin İş Kanunu hükümlerine tâbi tutulması doğru değildir. Danışma Kuruluna katılacak özel sektör temsilcilerinin yasada belirtilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Kurumun özel sektör ağırlıklı bir yapıda kurulması öngörülürken temsilcilerin kurumlar itibariyle belirtilmemiş olması keyfi bir özellik taşımaktadır. Bu durum ajansın kurumsallaşmasının önünde önemli bir engel yaratacaktır. Başkanın niteliklerini düzenleyen 6 ncı maddedeki "mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan" hükmü yetersizdir. Hüküm konuyla ilgili herhangi bir sınırlama getirmediğinden dolayı konuyla ilgili olmasa da kendi mesleğinde yeterli olan herkes başkan olabilecektir. Bunun doğru olmadığı açıktır. M. Akif Hamzaçebi Birgen Keleş Kemal Kıhçdaroğlu Trabzon İstanbul İstanbul M. Mesut Özakcan Aydın

15 15 HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANI TIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kuruluş MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının görev, yetki ve teşkilâtını düzenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve Başbakanlıkla ilgili Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı kurulmuştur. (3) Başbakan, Ajansın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan eliyle kullanabilir. (4) Ajans, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. (5) Ajansın Merkezi Ankara'dadır. Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen; a) Ajans: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını, b) Başkan: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanını, c) Kurul: Danışma Kurulunu, ç) Yatırım: Yerli sermayeli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımları, ifade eder. Ajansın görevleri MADDE 3- (1) Ajansın görevleri şunlardır: a) Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisini, kalkınma ajansları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde belirlemek ve uygulamak, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANI TIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kuruluş MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Tanımlar MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Ajansın görevleri MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

16 16 (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) b) Kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek, c) Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri tasarlamak ve sunmak; yatırımcıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetini kalkınma ajansları ile işbirliği halinde sağlamak, ç) Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları nezdinde bu işlemleri takip etmek, d) Bakanlar Kurulunca yerli sermayeli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımlar için farklı veya aynı olmak üzere, yatırımın türüne, yerine, sermaye tutarına veya yatırımın sağlayacağı istihdam imkanı gibi kriterlere göre belirlenecek yatırımların izin ve onay işlemlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları nezdinde yatırımcılar adına yürütmek ve sonuçlandırmak, e) Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, f)türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, g) Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla gerekli politikaların oluşturulmasına yönelik olarak ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, ğ) Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform sürecine katkı sağlamak; bu kapsamda öneriler geliştirmek, (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

17 (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) h) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara teknik ve maddi katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak, ı) Ajansın görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek, i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Teşkilât MADDE 4- (1) Ajansın teşkilâtı; Danışma Kurulu, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Kurul ve görevleri MADDE 5- (1) Danışma Kurulu; Başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşur. Başbakanlık Müsteşarı ve Başkan Kurulun doğal üyesidir. (2) Kurula Başbakan başkanlık eder. (3) Kurulun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri de Başbakanın daveti üzerine toplantıya çağrılabilir. (4) Kurul yılda en az bir defa olmak üzere Başbakanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun sekreterya hizmetlerini Ajans yürütür. (5) Kurulun görevleri şunlardır: a) Yatırım destek ve tanıtım stratejisi konusunda öneriler geliştirmek, b) Ajansın yürüteceği faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak, c) Ajansın yıllık faaliyet planını değerlendirmek, ç) Ajansın yıllık faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek. Başkan MADDE 6- (1) Ajansın en üst yöneticisi olan Başkan, Ajansın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) Teşkilat MADDE 4- Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Kurul ve görevleri MADDE 5- (1) Danışma Kurulu; Başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve özel sektör temsilcilerinden oluşur. Başkan Kurulun doğal üyesidir. (2) Kurula Başbakan başkanlık eder. (3) Kurulun görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri de Başbakanın daveti üzerine toplantıya çağrılabilir. (4) Kurul yılda en az bir defa olmak üzere Başbakanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun sekretarya hizmetlerini Ajans yürütür. (5) Kurulun görevleri şunlardır: a) Yatırım destek ve tanıtım stratejisi konusunda öneriler geliştirmek, b) Ajansın yürüteceği faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak, c) Ajansın yıllık faaliyet planını değerlendirmek, ç) Ajansın yıllık faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek. Başkan MADDE 6- (1) Ajansın en üst yöneticisi olan Başkan, Ajansın genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1202)

18 (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (2) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve mesleği ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından Başbakan tarafından atanır. (3) Başkan, Ajansın hizmetlerinin mevzuata, Hükümetin genel ekonomi politikalarına, Danışma Kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütülmesini ve Ajansın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. (4) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: a) Ajansın işlevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli yatırım destek ve tanıtım stratejisini, yıllık faaliyet planını ve bütçesini Başbakana sunmak ve uygulanmasını sağlamak, b) Danışma Kurulu toplantısından en az 15 gün önce yıllık faaliyet planını hazırlayarak Danışma Kurulu üyelerinin değerlendirmesine sunmak, c) Ajans personelinin işe alınması ve diğer işlemlerini Başbakanın onayına sunmak, ç) Ajansın görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, d) Ajansın görevleriyle ilgili düzenleyici işlemleri yürürlüğe koymak, e) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, f) Ajansı resmî ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek. (5) Ajans teşkilâtının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulunduklan hizmet veya görevleri, Başkanın emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (2) Başkan, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (80) puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından Başbakan tarafından atanır. (3) Başkan, Ajansın hizmetlerinin mevzuata, Hükümetin genel ekonomi politikalarına, Danışma Kurulu tavsiyelerine uygun olarak yürütülmesini ve Ajansın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. (4) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: a) Ajansın işlevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli yatırım destek ve tanıtım stratejisini, yıllık faaliyet planını ve bütçesini Başbakana sunmak ve uygulanmasını sağlamak, b) Danışma Kurulu toplantısından en az 15 gün önce yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Danışma Kurulu üyelerinin değerlendirmesine sunmak, c) Ajans personelinin işe alınması ve diğer işlemlerini Başbakanın onayına sunmak, ç) Ajansın görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, d) Ajansın görevleriyle ilgili düzenleyici işlemleri yürürlüğe koymak, e) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1202)

19 19 (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. (6) Başkan ve her kademedeki Ajans yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Ana hizmet birimleri MADDE 7- (1) Ajansın ana hizmet birimleri şunlardır: a)yatırım Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanlığı, b)yatırımcı Hizmetleri Daire Başkanlığı. (2) Yatırım Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanlığı, ülkedeki yatırım ortamı ve yatırım imkanları hakkında yatırımcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında her türlü faaliyeti programlamak, yürütmek ve Başkan tarafından verilen benzer işleri yapmakla görevlidir. (3) Yatırımcı Hizmetleri Daire Başkanlığı, yatırımcıların yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli destek hizmetlerini tasarlamak ve yürütmek ve Başkan tarafından verilen benzer işleri yapmakla görevlidir. Danışma ve yardımcı hizmet birimleri MADDE 8- (1) Ajansın danışma birimi, Hukuk Müşavirliği; yardımcı hizmet birimi ise İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır. (2) Hukuk Müşavirliği; a) Başkan, Ajans birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taşanları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmekle, (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) f) Ajansı resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek. (5) Ajans teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Başkanın emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. (6) Başkan ve her kademedeki Ajans yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Ana hizmet birimleri MADDE 7- Tasarının 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. Danışma ve yardımcı hizmet birimleri MADDE 8- (1) Ajansın danışma birimi, Hukuk Müşavirliği; yardımcı hizmet birimi ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır. (2) Hukuk Müşavirliği; a) Başkan, Ajans birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmekle,

20 20 (Hükümetin Teklif Ettiği Metin) b) Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmakla, c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu adli ve idari davalarda Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmekle, ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla, görevlidir. (3) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; a) Ajansın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak ve personelin özlük işlemlerini yürütmekle, b) Ajansın bilgi teknolojileri alt yapısını kurmak, işletmek ve geliştirmekle, c) Ajansın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmekle, ç) Ajansın, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmakla, d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla, görevlidir. Bütçe ve denetim MADDE 9- (1) Ajansın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: a) Ajans tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler, b) Genel bütçeden Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek, c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar. (2) Ajans bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar ile Ajans (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) b) Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmakla, c) Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu adli ve idari davalarda Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmekle, ç) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla, görevlidir. (3) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; a) Ajansın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak ve personelin özlük işlemlerini yürütmekle, b) Ajansın bilgi teknolojileri alt yapısını kurmak, işletmek ve geliştirmekle, c) Ajansın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü İdari ve mali hizmetleri yürütmekle, ç) Ajansın, taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmakla, d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmakla, görevlidir. Bütçe ve denetim MADDE 9- (1) Ajansın bütçesi, aşağıdaki kaynaklardan oluşur: a) Ajans tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler. b) Genel bütçeden Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek. c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar. (2) Ajans bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar ile Ajans Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1202)

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN 04 Temmuz 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26218 Kanun No: 5523 Kabul Tarihi: 21.06.2006 AMAÇ VE KURULUŞ MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN 9913 TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5523 Kabul Tarihi : 21/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/7/2006 Sayı : 26218 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 650 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1345)

TBMM (S. Sayısı: 1345) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1345) Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 563)

TBMM (S. Sayısı: 563) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 563) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı