Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir."

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa yı yapar. Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kamu Görevlileri Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Kapsam 2. (1) Bu Yasa, Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlarda asıl ve sürekli görevlerde çalışan ve genel bütçeden maaş alanlara uygulanır. Bu kurumlarda veya bunlara bağlı döner sermayeli işletmelerde sözleşmeli veya işçi olarak çalıştırılanlar hakkında bu Yasa da öngörülen özel kurallar uygulanır. (A) (B) (C) (3) (A) Yargıçlar, Savcılar, Sayıştay Başkan ve Üyeleri, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve Üyeleri ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman); Güvenlik Kuvvetleri ne bağlı subay, astsubay, erbaş ve erler ile Güvenlik Kuvvetleri nde görev yapan sivil kamu görevlileri; Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası na bağlı olarak çalışan polis mensupları ve sivil hizmet görevlileri; (Ç) Sivil Savunma Teşkilatı personeli; (D) Öğretmenler; (E) Kamu sağlık çalışanları hakkında kendi özel yasa kuralları uygulanır. Özel yasalar ile düzenlenmeyen konularda bu Yasa kuralları uygulanır. (B) Bu maddenin nci fıkrasının (A) bendi dışında kalan nci fıkra kapsamındaki personel; Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışında kalan tüm kamu tüzel kişiliklerinde çalışan diğer kamu personeli; için düzenlenen mevzuatta bu Yasaya bağlı kurumlarda uygulanan genel maaş ve ücret rejimini bozacak maaş ve ücret veya ödenek öngörülmez. 1

2 Tefsir (4) (5) Bu maddenin nci fıkrasında belirtilen Sivil Savunma Teşkilatı Personeli ile kamu sağlık çalışanlarının; Güvenlik Kuvvetleri ile Polis Örgütünde görevli sivil kamu görevlilerinin ve bu maddenin (3) üncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen personelin yürüttüğü hizmetlerin sınıflandırılması ile personelin kadrolarının belirlenmesi, bu Yasa nın İkinci Kısmında belirtilen esaslar temel alınarak yapılır. Bu Yasa kapsamında bulunmayan tüm kamu personeline ilişkin mevzuat, mali konularda Maliye Bakanlığı ndan; diğer konularda ise Personel Dairesi nden uygunluk bildirimi alınarak hazırlanır. 3. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; "Aylık (Maaş)" Bu Yasaya bağlı kurumlarda görevlendirilen kamu görevlilerine genel bütçeden hizmetlerine karşılık ay üzerinden verilen parayı anlatır. "Bakanlar Kurulu" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nu anlatır. Birinci Amir Kamu görevlisinin bulunduğu hizmet sınıfından üst bir hizmet sınıfında veya aynı hizmet sınıfında üst derecede bulunan, onu denetleyen, görevi gereği kamu görevlisinin çalışmaları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kamu görevlisini ifade eder. "Devlet" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ni anlatır. "En Üst Amir" Kurumun yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olan kamu görevlisini anlatır. "En Üst Hiyerarşik Amir" Cumhurbaşkanı nı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı nı, Başbakanı, Yüksek Mahkeme Başkanı nı, Bakanları, Başsavcı yı, Sayıştay Başkanı nı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı nı ve Yüksek Yönetim Denetçisi ni anlatır. Hizmet Teşkilatı Bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte Başbakanlığı veya bağlı daireleri ve hizmet birimleri ile birlikte Bakanlıkları anlatır. İkinci Amir En az Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan ve Birinci Amirin yetki ve görevleri itibarıyla bağlı bulunduğu kamu görevlisini ifade eder. İşçi Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği bedensel güç ve bedensel niteliklerin kullanıldığı görevlere; bu Yasada belirtilen özel kurallar uyarınca istihdam edilen kişileri anlatır. Kadro Kamu görevlisinin atandığı, belirli ödev, hak, yetki ve 2

3 sorumlulukları yasa ile belirlenmiş asıl ve sürekli görev mevkiini anlatır. "Kamu Görevi" Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri anlatır. "Kamu Görevlisi" Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri kamu yetkisi kullanarak ve kamu çıkarlarını gözeterek yerine getiren ve bu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan ve Genel Bütçeden maaş alan kişileri anlatır. Kamu Hizmeti Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu tüm hizmetleri anlatır. "Kurum" Cumhurbaşkanlığı nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ni, Başbakanlığı, Bakanlıkları, bağlı daireleri, hizmet birimlerini ve bağımsız daire ve kuruluşları anlatır. Sözleşmeli Personel Devletin genel yönetim yetkilerine göre yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği süreli (geçici) görevlere bu Yasa da belirtilen özel kurallar uyarınca Siyasi Danışman, Özel Nitelikli Sözleşmeli Personel ile diğer sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişileri anlatır. Teşkilat Yasası Bu Yasaya bağlı kurumların kuruluş, görev ve çalışma esaslarına ilişkin yasalarını anlatır. Yönetici Mal ve hizmet üretmek için asgari beş üretim elemanını/personelini bir araya getirme ve yönetip yönlendirme sorumluluğu olan kişiyi anlatır. (Yöneticiliğin belgelendirilmesi, Sınav Tüzüğü nde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılır.) Amaç 4. (1) Bu Yasanın amacı, kamu görevlilerinin hizmet koşullarını, niteliklerini, atama ve yetişmelerini, ilerleme ve yükselmelerini (terfilerini), ödev hak ve yükümlülüklerini, sorumluluklarını, aylık ücret ve ödeneklerini, güvencelerini, disiplin işlemlerini ve diğer özlük işleri ile görevlerinin sona ermesine ilişkin koşullar ile kamu görevi dışındaki kamu hizmetlerine istihdam şekillerine ilişkin kuralları düzenlemektir. Bu Yasanın uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere, Bakanlar Kurulunca gerekli tüzükler çıkarılır. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girer. 3

4 Temel İlkeler 5. Kamu görevi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yerine getirilir ve bunlar temelinde yönetilir: (1) (3) (4) (5) (6) (7) Hukukun Üstünlüğü ve Şeffaflık: Kamu görevlileri, görevlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası na bağlı kalarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına özenle uyarak, şeffaflık içerisinde ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutarak yerine getirirler. Etkinlik ve Verimlilik: Kamu görevlilerinin faaliyetleri kamuda etkinlik ve verimliliğin artırılmasını amaçlar. Yansızlık: Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken siyasi yansızlık ve bütünlük gözetir, hiçbir zümre veya sınıfa haksız fayda sağlamaz. İşbirliği ve Görev Temsiliyeti: Kamu görevlilerinin işbirliği içinde çalışmaları esas olup, resmi niteliklerinin gerektirdiği saygınlık ve güvene değer olduklarını hizmet içindeki ve hizmet dışındaki hal ve tavırlarıyla göstermek zorundadırlar. Hesap Verebilirlik: Kamu görevlileri her türlü eylem ve işlemlerinin sonucundan sorumlu tutulurlar. Liyakat: Kamu görevlilerinin hizmete alınmaları, yükselmeleri ve ilerlemelerinde hakkaniyetin ve verimliliğin sağlanabilmesi için objektif kriterler belirlenir ve liyakat esas alınır. Hizmetin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrım yapılamaz ve hiç kimse, dil, din, ırk, cinsiyet, köken, siyasi görüş ve bedensel engeli gerekçesi ile ayrımcılığa tabi tutulamaz. Profesyonellik: Kamuda profesyonelliğin artırılması yönünde, kamu görevlilerine gerekli eğitim, bilgi, yeterlilik ve yetişme şartları sağlanır. Kamu Hizmeti Komisyonu nun Görevleri Personel Dairesi nin İşlevleri 6. Kamu Hizmeti Komisyonu, kamu görevlilerinin atanmalarını, onaylanmalarını, sürekli ve emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmelerini, yükselmelerini (terfilerini), yer değiştirmelerini (nakillerini), çekilmiş sayılma, görevlerinin sona erdirilmesi, görevden uzaklaştırma veya göreve son verme dahil tüm disiplin işlemlerini, bu Yasa ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat kuralları çerçevesinde yürütmekten sorumludur. Bu Komisyonun kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri Teşkilat Yasası ile düzenlenir. 7. Kamu görevini ilgilendiren alanlarda politika geliştirmek, insan kaynakları planlaması yapmak, kamu görevini düzenleyen mevzuat 4

5 taslaklarını hazırlamak, personel kayıtlarını tutmak, görev alanına giren konularda tüm kurumlara danışmanlık yapmak ve bu Yasa nın ve yürürlükteki diğer personel yasaları ve tüzüklerinin kendisine verdiği yetki ve görevleri kullanmaktan Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi sorumludur. Bu dairenin kuruluş, görev ve çalışma esasları teşkilat yasasında düzenlenir. Sınıflandırma ve Esasları Derece Kamu Görevlisinin Başka Görevde Çalıştırılamayacağı Hizmet Sınıfları ve Sınıflar İçindeki Dereceler İKİNCİ KISIM KAMU GÖREVİNDE SINIFLANDIRMA, HİZMET SINIFLARI VE KADROLAR 8. (1) Birinci Bölüm Sınıflandırma ve Hizmet Sınıfları Kamu görevi, hizmetlerin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilebilmesi için gerekli öğrenim, yetişme ve meslek niteliklerine göre sınıflara ayrılırlar. Sınıflar, hizmete giriş, maaş rejimi ve öteki özlük işlemlerinin temelini oluşturur. Bu Yasaya bağlı kurumlar eliyle yürütülen kamu hizmetlerinin sınıflandırılmasında, hangi hizmet sınıfları için hangi öğrenim kurumlarından mezun olunması gerektiği bu Yasanın hizmet sınıflarına ilişkin maddelerinde öngörülmektedir. 9. Bu Yasanın 12 nci, 16 ncı, 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddelerinde yer alan hizmet sınıfları aşağıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde yükselme (terfi) adımı olan derecelere ayrılırlar. (1) (3) Görevin önem ve sorumluluğu; Görevin karmaşıklığı ve çeşitliliği; Görevin gerektirdiği tecrübe; (4) Görevin gerektirdiği kişisel nitelikler (İşbirliği, koordinasyon, takım çalışması ve liderlik gibi); 10. Kamu görevlisi, bu Yasadaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, sınıfının dışındaki bir sınıfta veya bulunduğu dereceden daha aşağı derecedeki bir görevde çalıştırılamaz. 11. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlarca yürütülen kamu hizmetleri aşağıda belirtilen altı ana hizmet sınıfına ayrılır. (A) (B) (C) Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı 5

6 (3) (4) (5) (Ç) (D) Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı (E) Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı (Bir Dereceli): Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıkların hizmet teşkilatının en üst amiri olan ve üçlü kararname ile atanan Müsteşarları kapsar. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üç Dereceli): Üst Kademe Yöneticisi olan Müsteşarlar dışındaki yöneticileri kapsar ve üç dereceye ayrılır. Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı üniversite veya yüksek öğrenim (lisans düzeyinde) gerektiren hizmet sınıfları olup üç dereceye ayrılırlar. Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ile Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı üç yıllık orta öğrenim üzerinde iki yıllık öğrenim (ön lisans) veya üç yıllık orta öğrenim (lise) gerektiren hizmet sınıfları olup dört dereceye ayrılırlar. Üst Kademe Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluğu Üst Kademe Yöneticisi Atanmada İkinci Bölüm Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı 12. Üst Kademe Yöneticileri, kurumunun ve/veya hizmet teşkilatının yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden en üst düzeyde sorumlu olan; kurumunun ve/veya hizmet teşkilatının hizmet politikasını yıllık veya uzun vadeli programlar ile iş planları çerçevesinde oluşturan ve uygulanmasını sağlayan; hizmet teşkilatı içindeki daire veya hizmet birimlerinin ve yöneticilerinin de eşgüdüm içinde çalışmalarını gözeten, planlayan ve denetleyen, onları en üst düzeyde yöneten ve yönlendiren yöneticilerdir. 13. (1) Üst Kademe Yöneticisi atanabilmek için aşağıda belirtilen asgari niteliklerle ilgili kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir. Aranan Nitelikler (A) Kamu görevi içinden yapılacak atamalarda; (a) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; (b) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesine atanmış olup en az üç yıl bu derecede başarılı hizmet etmiş olmak. 6

7 (B) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda; (a) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; ve (b) Belgelendirmek koşuluyla kamu görevi dışında en az altı yıl yöneticilik olmak üzere toplam onbeş yıl çalışmış olmak. Doktora derecesi almış olanlar için ise toplam on yıl çalışmış olmak koşulu aranır. Üst Kademe Yöneticisi Atamada Yöntem Üst Kademe Yöneticilerini Görevden Alma 14. (1) (3) (4) (5) 15. (1) (3) Üst kademe yöneticiliğine atanacak kişinin bu kadroya uygunluğu ilgili Bakan tarafından saptandıktan sonra durum ve atama istemi Başbakan ve Cumhurbaşkanı na bildirilir. Üst Kademe Yöneticileri ilgili Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı nın imzalarını taşıyan I inci Cetveldeki kararname ile atanır. Bu şekilde atanan kişi göreve başlama tarihinden itibaren görevin maaş, ödenek ve diğer özlük haklarına sahiptir. Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık taki üst kademe yöneticilerinin atanmasında I inci Cetveldeki kararname Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı nın imzalarını taşır. Kamu görevi dışından atanacak üst kademe yöneticileri, hizmet koşulları bakımından bu Yasa kurallarına tabidirler. Bu Yasa dışında kalan kurumların ilgili mevzuatında üst kademe yöneticisi olarak atanması öngörülen yöneticiler de bu madde kuralları çerçevesinde atanırlar. Üst Kademe Yöneticileri, herhangi bir sebep gösterilmeden atandıkları yöntemle görevden alınırlar. Görevden alınmada II inci Cetveldeki kararname uygulanır. Kamu görevi dışından atanan Üst Kademe Yöneticileri görevden alındıklarında kamu görevi ile ilişkileri sona erer ve herhangi bir ek tazminat veya hak alamazlar. Kamu görevi içinden atanan Üst Kademe Yöneticileri, görevden alındıklarında, en az iki yıl bu mevkiide görev yapmaları halinde, üst kademe yöneticiliği yaptığı mevkiinin maaşı üzerinden müşavirliğe getirilirler. İki yıldan az hizmeti bulunan veya kendisini atayan Bakan tarafından görevden alınan üst kademe 7

8 (4) (5) yöneticileri ise, önceki görevinin maaşı ile müşavirliğe getirilir. Bu durumda Üst Kademe Yöneticisi olarak hizmette geçirdiği süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınır. Müşavirler, Başbakan tarafından bu Yasaya bağlı kurumların birinde, öğrenim durumları ile kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanına uygun hizmetlerde görevlendirilirler. Kurumun en üst hiyerarşik amirinin gözetim ve denetiminde görev yaparlar ve onların yönerileri çerçevesinde danışmanlık hizmetlerini yürütürler. Müşavirler, görevlerinin yerine getirilmesinden görev yaptıkları kurumun en üst hiyerarşik amirine karşı sorumludurlar. Bu Yasa dışında kalan kurumların ilgili mevzuatında üst kademe yöneticisi olarak atanması öngörülen yöneticilerin görevden alınmalarında bu madde kuralları ile kendi özel mevzuatları uygulanır. Üçüncü Bölüm Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üç Dereceli) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının Dereceleri ile Görev ve Sorumlulukları 16. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı Üst Kademeler Yöneticileri dışında kalan yöneticileri kapsar ve aşağıda düzenlenen üç dereceye ayrılır: (1) (A) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. Derecesi, Genel Sekreterleri, Genel Müdürleri ve Kurul Başkanlarını kapsar. (B) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. Derecesine atanan yöneticilerin görev ve sorumlulukları: (a) Bağlı bulunduğu kurumu ve ilgili hizmet teşkilatının yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetmek; (b) Kendine bağlı II. ve III. Derece yöneticileri yönlendirmek, aralarındaki eşgüdümü sağlamak ve çalışmalarını izlemek; (c) Kurumun ve/veya hizmet teşkilatının hizmet politikasını şekillendirmesine katkı koymak ve stratejik öncelikleri saptamak; (ç) Uygulamada karşılaşılabilecek çok önemli ve karmaşık sorunlara çözüm üretmek; (d) Kurumu ve/veya hizmet teşkilatını üst düzeyde temsil etmek ve çıkarlarını korumak; ve 8

9 (C) (A) (B) (C) (e) Kurumun ve/veya hizmet teşkilatının diğer kurumlar ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamak. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. Derecesine atanabilmek için aşağıda belirtilen asgari nitelikler ile kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir. (a) Kamu görevi içinden yapılacak atamalarda; (i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; (ii) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesine atanmış olup en az üç yıl bu derecede başarı ile hizmet etmiş olmak. (b) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda; (i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak; ve (ii) Belgelendirmek koşuluyla kamu görevi dışında en az altı yıl yöneticilik olmak üzere toplam on beş yıl çalışmış olmak. Doktora derecesi almış olanlar için ise toplam on yıl çalışmış olmak koşulu aranır. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesi Müdürler, Müdür/Temsilciler, Kurul Üyeleri ve Kaymakamları kapsar. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesindeki yöneticilerin görev ve sorumlulukları: (a) Kurumunu yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetmek; (b) Bağlı bulunduğu üst kademe yöneticisi ve/veya I. Derece yönetici ile birlikte kurumun hedeflerini ve iş planını oluşturmak; (c) Kurumun sorumluluk alanına giren politikalar ile konuları şekillendirmede stratejik kararlar almak ve liderlik yapmak; (ç) Kamu görevi içinden veya dışından paydaşlar ile üst düzey temasları yürütmek. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının II. Derecesine atanabilmek için aşağıda belirtilen asgari 9

10 (3) (A) (B) (C) niteliklerle ilgili kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir: (a) Kamu görevi içinde yapılacak atamalarda; (i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; (ii) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesinde en az üç yıl başarı ile hizmet etmiş olmak. (b) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda: (i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak; ve (ii) Belgelendirmek koşulu ile kamu görevi dışında en az üç yıl yöneticilik olmak üzere toplam on yıl çalışmış olmak. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesi, Şube Amirlerini ve Yardımcı Yönetici niteliğindeki diğer amirleri kapsar. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesindeki yöneticilerin görev ve sorumlulukları: (a) Kurumunun yürürlükteki Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesine yardımcı olmak; (b) Kurumunun hedeflerinin ve iş planının oluşturulmasına, farklı politika önerileri geliştirerek katkı koymak; (c) İnsan kaynakları ile diğer kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak ve bu yönde öneriler geliştirmek; (ç) Takım çalışmalarına liderlik etmek; (d) Kurumunun görev alanına giren ve karmaşık nitelikli konulara mevcut yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde çözüm üretmek veya çözüm sağlayacak yeni yasal ve idari düzenlemeler önermek. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının III. Derecesine atanabilmek için aşağıdaki asgari nitelikler ile ilgili kadronun hizmet şemasında belirtilen nitelikleri taşımak gerekir: (a) Kamu görevi içinden yapılacak atamalarda: 10

11 Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına Atanma ve Yükselme (Terfi) ile İlgili Diğer Koşullar Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı (i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak ve ilgili hizmet şemasında belirtilen öğrenim koşulunu taşımak; (ii) Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının veya Genel Kamu Hizmetleri Sınıfının I. Derecesinde en az üç yıl başarı ile hizmet etmiş olmak. (b) Kamu görevi dışından yapılacak atamalarda: (i) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş olup en az yüksek lisans diplomasına sahip olmak; ve (ii) Belgelendirmek koşulu ile kamu görevi dışında en az yedi yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. 17. Yöneticilik Hizmetleri Sınıfına Atanma veya Yükselme (Terfi) ile İlgili Diğer Koşullar: (1) (3) (4) Açık kadro bulunması; Bu Yasada ve Teşkilat Yasasında açık kadronun hizmet şemasında aranan niteliklerin kazanılmış olması; Kamu görevi içinden atamalarda kamu görevlisinin yükselmeye (terfiye) ilişkin son üç yıllık performansının olumlu değerlendirilmiş olması; Kamu görevi içerisinden yapılacak atamalarda bu Yasa çerçevesinde öngörülen yarışma sınavını, kamu görevi dışından yapılacak atamalarda ise üst düzey yeterlik ve yarışma sınavını geçmiş olmak koşuldur. Dördüncü Bölüm Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları ve Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı 18. Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı (Üç Dereceli): (1) Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri; (A) Devletin her türlü mesleki ve/veya teknik uzmanlık ve bilgi donanımı gerektiren; (B) Mühendislik, mimarlık ve fen bilimleri; 11

12 (C) Hayvan sağlığı, hayvansal besin maddeleri üretimi, hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan neslinin ıslahı, hayvanlardan bulaşan ve insan sağlığını tehdit edici nitelik taşıyan hastalıkların önlenmesi ve giderilmesi; (Ç) Devlet hava ve deniz limanlarına uçak, gemi ve diğer taşıma araçlarının güvenlik içinde giriş ve çıkışlarında kılavuzluk, yol göstericilik ve yön verdiricilik; (D) Atmosferik, sismik, jeomanyetik ve sair fiziki doğa olaylarını, afetlerini ve bunlarla ilgili elementleri izleme, saptama, tahmin etme ve meteoroloji; (E) Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve bakımı; ile ilgili hizmetleri yürütür. Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler: Yukarıda belirtilen hizmetlere uygun bir üniversite, fakülte veya dengi bir yüksek okulun gerekli bölümünden mezun olup lisans diplomasına sahip olmak. Ancak, bu Yasa amaçları bakımından, yukarıda belirlenen eğitim dallarında doktora yapmış olanlar, o dalda lisans diplomasına sahip olma koşulunu yerine getirmiş addolunur. Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı 19. Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı (Üç Dereceli): (1) Genel Kamu Hizmetleri Sınıfındaki kamu görevlileri; Devletin genel uzmanlık, bilgi, beceri gerektiren ve Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfında yer almayan tüm hizmetlerini yürütürler. Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler: (A) Hukuk, idari bilimler, siyasal bilgiler, ekonomi, iktisat, maliye, muhasebe, ticaret, istatistik, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim, basınyayın, gazetecilik, yabancı dil, diğer sosyal bilimler ile mühendislik, fizik, matematik ile ilgili bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; veya 12

13 (B) (C) (Ç) Eğitim ve öğretim planlama tekniğine sahip, eğitim ve öğretim rehberliği, örgütlenmesi ve öğretmenlerin gözetim ve denetimleri ile yetiştirilmelerine ilişkin etkinlikleri yerine getirebilecek yeterlik ve başarıda oldukları saptanmış olup eğitim ve öğretim konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; veya Kooperatifçilik, sosyal güvenlik, sosyal hizmet, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, turizm, arkeoloji konularında bir fakülte veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; veya Konservatuar veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olup lisans diplomasına sahip olmak; veya (D) Certified veya chartered accountant unvanını taşımak. Ancak bu Yasa amaçları bakımından, yukarıda belirlenen eğitim dallarında doktora yapmış olanlar da ilgili dalda okul bitirmiş olma koşulunu yerine getirmiş addolunur. Beşinci Bölüm Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Mesleki 20. Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı (Dört Dereceli): ve Teknik Hizmetler Sınıfı (1) Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri; (A) Devletin her türlü mesleki ve/veya teknik uzmanlık, bilgi, donanım gerektiren yardımcı nitelikteki görevleri; (B) Sanatları ile ilgili alanlarda ve mesleki yetkileri içinde üretim, yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile yardımcı nitelikteki meteoroloji hizmetleri; (C) (Ç) Kadastro, harita ve tapulama ile taşınma, mal alım ve satımı, kayıt ve tescili ile değer takdiri ve kamulaştırma hizmetleri; Stenografi hizmetleri; 13

14 (D) Basımevinin dizgi, baskı, offset, katlama ve bu gibi benzeri işleri; (E) (F) Bilgisayar programcılığı veya teknisyenliği; Tarım, orman, hayvan ve veteriner alanında verimliliğin artırılması, zararlılarla mücadele, ormanların geliştirilmesi ve korunması, hayvanların beslenmesi ve verimliliklerinin artırılması ile bulaşıcı hastalıklarla mücadele, genel sağlığı koruma ve genitasyon ile suni tohumlama gibi teknik hizmetleri; (G) Her türlü yurtiçi ve uluslararası iletişim ve haberleşme gibi teknik hizmetleri; (H) Hava limanlarında uçakların güvenlik içinde iniş ve kalkışları; deniz limanlarında gemilerin rıhtıma bağlanması, yer değiştirmesi, gemi yükleme ve boşaltma; deniz ve hava limanlarının haberleşme, denetim ve güvenliğinin sağlanması; ve deniz ve hava limanlarında meslekleriyle ilgili diğer hizmetleri; yürütür. Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler: Yukarıda belirtilen hizmetlere uygun; (A) Üç yıllık orta öğrenim üzerinde en az iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlamış olmak, bulunmaması halinde; (B) İlgili konularda bir teknik orta öğretim kurumundan mezun olmak; bulunmaması halinde; (C) Lise mezunu olup sınav sonucu yerine getireceği teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak. Yardımcı Genel 21. Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı (Dört Dereceli): Kamu Hizmetleri Sınıfı (1) Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfındaki kamu görevlileri; Devletin genel uzmanlık, bilgi, beceri gerektiren hizmetlerin yürütülmesine yardımcı nitelikte olan ve Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfında yer almayan tüm hizmetleri yürütür. Bu sınıfa atanmada aranan asgari nitelikler,: Yapacağı işe uygun: (A) Lise üstü en az iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlamış olmak, bulunmaması halinde; 14

15 (B) (C) Lise veya dengi bir orta öğrenim kurumunu bitirmiş olmak, bulunmaması halinde; Ticaret Lisesi veya dengi bir orta öğrenim kurumunu bitirmiş olmak. Ek Nitelikler 22. (1) Bu Yasada düzenlenen asgari niteliklere ek olarak kadroların hizmet şemalarında hizmetin özelliğine göre ek nitelikler belirlenebilir. Yukarıdaki 1 inci fıkra uyarınca kadrolarda belirtilecek yabancı dille ilgili ek koşullar asgari Common European Framework of Reference of Languages (CEFR) in B1 düzeyinden az olamaz ve uluslararası geçerliliği olan bir belge veya Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından en az bu düzeyde olduğu kabul edilen diğer belgeler ile ispat edilmesi koşuldur. Kadroların Belirlenmesi Kadroların Ayrımı 23. (1) 24. (1) Altıncı Bölüm Kadrolar Bu Yasaya bağlı kurumların yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolar, bu Yasaya bağlı kurumların teşkilat yasalarının kadro cetvellerinde veya tüzüklerinde belirtilir. Her kadronun bir hizmet şeması bulunur ve hizmet şemalarında, bu Yasadaki esas ve ilkeler çerçevesinde kadrolara ilişkin görevler, yetki ve sorumluluklar, görevlerin diğer özellikleri, bu görevleri yerine getireceklerde aranacak nitelikler, kadro adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki derecesi ve baremi belirtilir. Kadrolar, hem kamu görevi içine hem de kamu görevi dışına açık olabileceği gibi sadece kamu görevi içine de açık olabilir. Kadroların kamu görevi içine veya dışına açık olmasına yönelik ayrım, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, ilgili hizmet şemasının aranan niteliklerinde düzenlenir. Üst Kademe Yöneticileri Sınıfında yer alan kadroların tümü kamu görevi içine ve dışına açık olup, bu kadrolara atamalarda 13 üncü ve 14 üncü madde kuralları uygulanır. 15

16 Sınıf Dışında Kadro İhdas Edilmeyeceği Kadrosuz Kamu Görevlisi Çalıştırılamayacağı (3) (4) (5) Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroların tümü kamu görevi içine ve dışına açık olup, bu kadrolara atamalarda 16 ncı ve 17 nci madde kuralları uygulanır. Ancak Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında yer alan bazı kadroların kamu görevi dışına kapatılmasına; Personel Dairesi nin hizmetin özelliği ve gerektirdiği kamu görevi tecrübesini dikkate alarak vereceği uygunluk görüşüne istinaden Başbakanlık tarafından karar verilir. Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının III. Derecesinde yer alan kadrolar kamu görevi içine ve dışına açıkken, bu hizmet sınıflarının I. ve II. Derecesindeki kadrolar sadece kamu görevi içine açıktır. Ancak, bu kadrolardan bazılarının kamu görevi dışına açılmasına, Personel Dairesi nin, hizmetin özelliğini ve gerektirdiği uzmanlığı dikkate alarak vereceği uygunluk görüşüne istinaden Başbakanlık tarafından karar verilir. Kamu görevi dışına açılacak kadroların hizmet şemalarında; kamu görevi dışından gelecekler için aranan iş tecrübesi ve eğitim koşulları; kamu görevi içinden gelecekler için aranan tecrübe ve eğitim koşullarına orantılı olarak belirlenecektir. Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfının IV. Derecesinde yer alan kadrolar kamu görevi içine ve dışına açıkken, bu hizmet sınıflarının I., II. ve III. Derecesindeki kadrolar sadece kamu görevi içine açıktır. 25. Bu Yasaya bağlı kurumlarda, 12 nci, 16 ncı, 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddelerde öngörülen sınıflar dışında kadro ihdas edilemez. 26. Bu Yasaya bağlı kurumlarda, bu Yasadaki istisnalar saklı kalmak koşulu ile yasal kadrosu bulunmadan kamu görevlisi çalıştırılamaz ve hizmet koşulları belirlenmeyen kadrolara atama yapılamaz. 16

17 Açık Kadroların Bildirilmesi Duyurma 28. (1) ÜÇÜNCÜ KISIM KAMU GÖREVİNE ALINMA VE KAMU GÖREVİNDE İLERLEME VE YÜKSELME Birinci Bölüm Kamu Görevine Alınmada Yöntem ve Koşullar 27. (1) Bu Yasaya bağlı kurumlar personel atamasına ihtiyaç duydukları açık kadronun sayısını, sınıfını ve derecesini Başbakanlık tan kadronun doldurulması ile ilgili yetki alarak, Kamu Hizmeti Komisyonu ndan 28 inci ve 29 uncu maddeleri çerçevesinde işlem yapmasını talep eder. Başbakanlık tarafından kadroların doldurulmasıyla ilgili verilecek yetki; (A) Personel Dairesi nin kamu hizmetlerinin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilmesi ve kadronun açık olup olmadığı konusunda vereceği uygunluk bildirimine; (B) Maliye işleriyle görevli Bakanlığın açık kadronun doldurulmasında mali açıdan engel bulunmadığına dair vereceği uygunluk bildirimine; dayanılarak, Başbakanlığın uygun görmesi halinde verilir. Kamu Hizmeti Komisyonu, doldurulacak boş kadroları, başvurma süresinin sona ermesinden en az onbeş işgünü önce, Resmi Gazete, basın yayın ve diğer elektronik iletişim araçlarıyla duyurmak zorundadır. Bu kadrolar genelge yoluyla hizmet içindeki kamu görevlilerine de duyurulur. Bu duyuruda; (A) Atama yapılacak boş kadronun sınıf ve dereceleri; (B) (C) (Ç) Kadronun bulunduğu kurum ve yer; Kadroya atanacak personel sayısı; Kadronun baremi; (D) Atanacak personelde aranan genel ve özel koşullar (Kadro görevi, yetki ve sorumlulukları ve aranan nitelikler); (E) En son başvurma tarihi; belirtilir. 17