TÜRKYE DE SANAY POLTKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE SANAY POLTKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ"

Transkript

1 TÜRKYE DE SANAY POLTKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Oktar Türel* GR Sanayi politikaları, para ve maliye politikası dıındaki araçlarla kaynak tahsisini veya üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını deitirmek için tasarlanan politika eylemleridir (Lindbeck, 1981) ve balıca dört öeden oluur: (i) yatırım politikası, (ii) teknoloji politikası, (iii) rekabet politikası ve (iv) bölgesel gelime politikası 1. Baka bir iktisat politikası kümesi oluturmakla birlikte, dı ticaret politikası, sonuçları açısından sanayi politikaları ile önemli örtümeler gösterir; söz konusu iki politika kümesi birbirini dılamaz. Bu yazı Türkiye de sanayi politikalarının Planlı Dönem den bu yana zaman içindeki dönüümünü incelemeyi amaçlamakta ve kısa Giri bölümünü izleyen dört bölümden olumaktadır. kinci bölümde Planlı Dönem ve sonrasındaki sanayi politikalarının farklılıkları ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm sanayi politikalarının bir alt kümesi olan yatırım politikasının 2000 li yıllardaki tasarım ve uygulaması üzerine odaklanmıtır. Dördüncü bölümde bugünlerde ülkemizde sözü edilen ikinci kuak reformlar balamında sanayi politikalarına yeni bir yön verme giriimlerinin eletirel bir deerlendirmesi yapılmaktadır. Beinci bölüm ise yazıyı sonuçlandıran gözlem ve yorumları içermektedir. * Prof. Dr., ODTÜ ktisat Bölümü Emekli Öretim Üyesi. Bu yazı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası nın 2007 Sanayi Kongresi ne sunulan bildirinin geniletilmi versiyonudur. Yazar, ilk taslak üzerindeki eletiri ve katkıları için Prof. Dr. Fikret enses e, mevzuat konusunda saladıı bilgi destei için Ali Rıza Aydın a ve nihai metnin üretimine katkısı için Ergün Altunta a teekkür eder. 1 ktisat yazınında sanayi politikaları nın tanımı biri çok geni, dieri de dar kapsamlı iki uç arasında yer almaktadır. Örnein Donges (1980) sanayi politikalarını sanayii etkileyen bütün hükümet kararları olarak adlandırıp geni kapsamlı tanımın örneini verirken, Chang (1994: 60-1) sanayi ve firma düzeyinde seçicilik ( selectivity ) ve özellik i ( specificity ) vurgulayan daha dar bir tanım önermektedir. Biz iki uç arasında kalmayı yeledik. 1

2 PLANLI DÖNEM VE SONRASINDA SANAY POLTKALARI Sanayi politikası araçları (i) Firma / sanayi düzeyinde seçici ( selective ) olabilir ya da olmayabilir. Seçici olsun ya da olmasın, bu araçlar gelitirici veya savunmacı bir anlayıla tasarlanabilir ve uygulanabilir. (ii) Alana / faaliyete özgü olabilir ya da olmayabilir. AR-GE ve KOB tevikleri ile çevre koruma ve bölgesel gelime amaçlı tevikler, alana / faaliyete özgü araçların örneklerini oluturur 2. (iii) Karılıklılık ( reciprocity ) içerebilir ya da içermeyebilir 3. Türkiye nin planlı dönem olarak bilinen 1960 lı ve 1970 li yıllarında sanayi politikaları (i) seçici olan ve olmayan, (ii) alana özgü olan ve olmayan, (iii) karılıklılık ilkesine dayanmayan tedbirlerden olumu ve dı ticaret politikaları ile iç içe, sinerjik etkiler yaratacak biçimde uygulanmıtır sonrasında izlediimiz deime, seçicilikten uzaklama ve alana / faaliyete özgülüe yönelme dorultusundadır 4. Daha önceki yıllarda olduu gibi, 1980 sonrasında da karılıklılık söz konusu olmamıtır sonrasında planlı dönem i karakterize eden sanayi ve dı ticaret politikalarının birliktelii ve bütünlüü giderek ortadan kalkmıtır. Esas itibariyle Avrupa Birlii (AB) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ne taahhütlerimiz dorultusunda Türkiye nin uluslararası ticaret politikalarındaki manevra alanı (ya da sık kullanılan bir deyimle, politika uzayı ) hemen hemen tümüyle ortadan kalkmı, dolayısıyla bu politikaların sınaî gelimeyi destekleme amacı ile kullanılması mümkün olmamıtır sonrasında sanayi politikalarının geçirdii dönüüm küresel ekonomik ortamın neoliberal görüler dorultusunda biçimlenmesinden büyük ölçüde etkilenmitir. Türkiye dahil pek çok gelimekte olan ülkede (kullanımında herhangi bir yasal engel bulunmasa bile) 2 Alana / faaliyete özgü politikalar, (firma / sanayi / ekonominin tümü) çizgisinde algılanabilecek düey bir kademelenmeyi deil, yatay bir konumlanmayı temsil etmektedir. 3 Karılıklılık yerine arta balılık da denilebilir; bu deyimle kastedilen, belirli bir sanayi politikası aracını özendirme amacı ile kullanmanın belirli performans artlarına balanmı olmasıdır. Karılıklılık içermeyen desteklerin zıddı, baı ya da bir ey istemeden verme ( give-away ) niteliindeki desteklerdir. 4 Seçiciliin açıkça telaffuz edildii son plan, Beinci Plan ( ) dır. Bu plana göre, (t)evik politikasının amacı, müteebbislerin tercihlerini plan hedefleri dorultusunda yönlendirmektir (DPT, 1985:32). Giderek planlarda seçicilik imaları geri plana taınmı, Dokuzuncu Plan ( ) da seçicilikten eser kalmamıtır. 5 Küresellemenin gelimekte olan ülkelerde özerk iktisat politikasına getirdii kısıtların ayrıntılı bir anlatımı için bkz. Akyüz (2007). 2

3 egemen paradigmanın itibarsızlatırdıı iktisat politikası araçlarının uygulama dıı bırakıldıı gözlenmektedir. Ancak yaanan dönüümde Türkiye nin uluslararası taahhütleri, hiç kukusuz, daha önemli bir rol oynamıtır. Bu taahhütler dizisi 1980 li yıllarda IMF mali destek anlamaları ve Dünya Bankası ikraz anlamaları ile balamı, 1990 ların ortasında gerçekleen AB ile Gümrük Birlii Anlaması ve DTÖ Anlamaları ile bir üst düzeye taınmıtır. Örnein seçicilik karıtlıı AB ile Gümrük Birlii Anlaması nda ve DTÖ mevzuatı içindeki Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaması nda içerilmi, alana / faaliyete özgülük AB de geçerli sanayi politikalarından etkilenmi, DTÖ Ticaretle Balantılı Yatırım Tedbirleri (TRIMs) Anlaması ndaki hükümler uluslararası yatırımcıya (ve bunlar paralelinde, yerli yatırımcıya) performans ölçütleri konulmasını güçletirmitir. Dı alem kaynaklı kısıtlara ek olarak, Türkiye deki yurtiçi gelimelerin yarattıı bazı kısıtlara da iaret edilmelidir. Örnein seçicilik balamında kullanılabilecek bazı araçlar yakın geçmiin iktisat politikası ortamında anlamını yitirmitir (üretici veya yatırımcıya döviz tahsisi), bazı araçlar uygulamadaki denetim yetersizlii dolayısıyla gözden dümütür (kaynak kullanımını destekleme primi); bazılarını uygulayacak kurumlar devre dıı kalmıtır (yatırım dönemi kredileri) lar ve sonrasını karakterize eden kamu finansmanı sorunları ise, genel ve yaygın akçalı teviklerin uygulanabilirliliini güçletirmi, alana / faaliyete özgü lüü telkin etmitir öncesinde de, sonrasında da sanayi politikasının uygulanması esas itibariyle bazı çerçeve kanunlar ve bunların etrafında kümelenen Bakanlar Kurulu Kararları ile salanıyordu. Temmuz 1967 tarih ve 933 Sayılı Kalkınma Planının Uygulama Esaslarına Dair Kanun un söz konusu çerçeveyi belirlemekte merkezi bir konumda olduuna bu vesile ile iaret edilmelidir. Pek çok maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarıyla iptal edilmi, bazı hükümleri de uygulamadan kalkmı olsa bile, 933 Sayılı Kanun hâlâ yürürlüktedir ve bir sistemik ihtiyaca cevap vermektedir sonrasında da benimsenen bu sistemde sanayi politikasının amaç ve araçlarını tanımlayan bir yasal çerçeve oluturulmakta, bu çerçeve uyarınca konjonktürel gerekleri de göz önünde tutmak üzere Bakanlar Kurulu kararları çıkarılmaktadır maddelik bu kanunun u maddeleri yürürlükten kalkmıtır: 1(A), 1(B) (Finansman balıı altında), 2(C) nin ikinci fıkrası ve 2(E) nin bazı sözcükleri (Tevik ve tanzim balıı altında), 3(A), 3(B), 4 ncü maddenin bir cümlesi, 5, 7 (son fıkra), 9. 3

4 2000 L YILLARDA YATIRIM POLTKASI UYGULAMALARI Yatırım politikasının en önemli araçlarından devlet yardımlarının bugünkü uygulaması, 2000 li yıllarda çıkarılan ve 2006/10921 Sayılı Karar (Austos 2006) ile az çok nihai biçimine ulatıı gözlenen mevzuata dayanmaktadır. 2006/10921 Sayılı Karar, 2007/12142 Sayılı Karar (Haziran 2007) ile ayrıntı sayılabilecek deiikliklere uratılmıtır. Sözü edilen nihai biçimde 2000/1882 Sayılı Karar (Ocak 2001) da mevcut olan yatırım teviklerinden yatırım indirimi ve orta vadeli / düük faizli kredi tahsisi araçlar repertuarından çıkarılmı, geriye (i) gümrük vergisi muafiyeti, (ii) ithal veya yerli makina ve teçhizatta KDV istisnası, (iii) bütçe kaynaklarından faiz indirimi destei kalmıtır 7. Bunlara ek olarak enerji destei salanmakta (turizm amaçlı tesislere özel, Ocak 2004 tarih ve 5084 Sayılı, Mayıs 2005 tarih ve 5350 Sayılı Kanunlar la genel destek), sigorta primleri yatırım yapılan yörenin gelimilik düzeyine göre farklılatırılmakta, yatırımcıya arsa tahsis edilebilmektedir. 2006/10921 ve onu sınırlı ölçülerde deitiren 2007/12142 Sayılı Kararların balı kaldıı temel ilkeler, (i) belirli ölçek sınırlarının üzerinde ve çevre koruma kurallarına aykırı olmayan tüm yatırımların teviki 8, (ii) KOB desteklerinin yatırım tevik sistemi içine alınması, (iii) yatırım kararlarını mekânsal düzeyde yönlendirmekte etkisiz kaldıı görülen gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnalarında kalkınmada öncelikli yöre ayrıcalıklarının kaldırılması dır li yıllarda hükümetlerin Türkiye imalat sanayinin rekabetçi bir biçimde küresel ekonomiye eklemlenmesinde dorudan yabancı yatırımlara (DYY ye) merkezi bir rol atfettikleri görülmektedir. Bu amaçla giriilen mevzuat düzenlemelerinin en önemlisi Haziran 2003 tarih ve 4875 Sayılı Dorudan Yabancı Yatırımlar Kanunu dur. Yatırım serbestlii ve ulusal muamele ilkeleri üzerine kurulmu olan bu kanun, yabancı sermaye yatırımlarına u avantajları / güvenceleri getirmektedir: (i) dorudan kamulatırmaya karı koruma, (ii) yabancı kilit personel istihdamında kolaylıklar, (iii) uluslararası tahkim, (iv) gayrimenkul indirimi teminatı, (v) mevzuat deiikliklerinin yol açabilecei kayıplara karı koruma, (vi) serbest çıkı hakkı. Türkiye nin 2000 li yıllar öncesinde DYY cezbetme konusundaki göreli baarısızlıının nedenlerini saptamak ve iyiletirici bir eylem planı önermek için Dünya Bankası / IFC ve 7 Yatırım indiriminin kaldırılması, Haziran 2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ndaki vergi oranı indiriminin yol açacaı hasılat kayıplarını az da olsa telafi etmek için düünülmü görünüyor. 8 Bu uygulama mükerrer ve kapasite fazlası oluturan yatırımlara yol açtıı iddiasıyla i çevreleri tarafından da eletirilmektedir. 4

5 Yabancı Yatırım Danımanlık Servisi (FIAS) tarafından 2001 ve 2002 de üç aratırma hazırlanmıtı. Bu çalımalar uygulayıcı örgütlenmesi kısaca YOKK olarak bilinen Yatırım Ortamının yiletirilmesi Reform Programı na (ve daha sonra 4875 Sayılı Kanun a) yansımıtır 9. Günümüzün popüler yönetiim anlayıına uygun bu danıma / karar alma platformuna ek olarak, yatırım kararlarının ademimerkezilemesini öngören ubat 2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun, YOKK Süreci olarak adlandırılan gelimelerin uzantısı sayılmalıdır 10. ktisadi planlama, karar alma ve uygulama süreçlerindeki aırlık noktalarını (uluslararası sermaye çevrelerinin etkisine açılmı) yerel alana kaydırma niyetlerini yansıtan 5449 Sayılı Kanun AB tarafından hararetle desteklenmitir Sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun ise Hazine / uluslararası finans örgütleri / AB / i dünyasını temsil eden kurulular ın ibirlii ile hazırlanmı olup, özü itibariyle 5449 Sayılı Kanun u tamamlamakta ve Türkiye deki özel kurulular ve uluslararası kurulularla yatırım promosyon aı oluturulmaktadır. Türkiye de yatırım ortamının iyiletirilmesi uluslararası finans örgütlerinin hiç eksilmeyen bir merak ve ısrarla ilgilendikleri bir alan olmaya devam etmektedir. Bu alandaki son kayda deer çalımalar, Dünya Bankası nın Doing Business 2007: How to Reform? adlı raporu (ki bu rapor 2004 de aynı adla balayan dizinin son ürünüdür) ile Dünya Bankası- TEPAV ibirlii ile hazırlanan Turkey: Investment Climate Assessment dir. Bu son deerlendirme raporuna aaıda yeniden deinilecektir li yılların sonlarına doru yatırım ortamını küresel ölçekte iyiletirme amaçlı çalımaların OECD bünyesinde Çok Taraflı Yatırım Anlaması taslakları ile somutlatırıldıı, bu taslakların sonradan DTÖ ye taınarak daha geni bir ülkeler topluluuna benimsetilmek istendii bilinmektedir (Türel ve Somel, 2000). Ancak DTÖ nün 1999 Seattle Bakanlar Konferansı nda bu çabalar, balıca gelimekte olan ülkelerin muhalefeti ile boa çıkarılmı, 9 Bakanlar Kurulu nun Aralık 2001 tarihli kararı ile oluturulan YOKK nin Eylül 2006 tarihi itibariyle kuruluu öyle kademelendirilmitir: (i) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı nın bakanlıında Hazine, Dı Ticaret ve DPT Müstearları, Maliye ve Sanayi Bakanlıı Müstearları, TOBB, TÜSAD, YASED ve TM Bakanları ve Teknik Komiteler Bakanı nın katılımı ile oluan üst kurul, (ii) Hazine Müstearı Bakanlıında, üst kuruldaki temsilcilerin bir alt düzeydeki yardımcılarından oluan yönlendirme komitesi, (iii) lgili Bakanlık ve Babakanlıa balı müstearlıkların bir alt düzeydeki yardımcılarının bakanlıında çalıan 10 teknik komite ve kurumsal yönetim üzerinde çalıacak geçici bir komite (Hazine Müstearlıı, 2006:53-8) Sayılı Kanun un kimi maddelerinin (üniter devlet ilkesine ters dütüü gerekçesiyle) iptali için Anayasa Mahkemesi nde açılan dava 6/5 oyçokluu ile Kasım 2007 tarihinde reddedilmitir. 5

6 Çok Taraflı Yatırım Anlaması üzerinde daha sonraki konferanslarda da mutabakat salanamamıtır. Türkiye hükümetleri ise kraldan çok kralcı bir tutum izleyerek, 2000 li yıllarda gelimi ülkelerin ve uluslararası sermayenin taleplerini yatırım tevik ve egüdüm mekanizmalarına yerletirip, iktisat politikasının yatırımları yönlendirme imkanlarını fiilen ortadan kaldırmakta sakınca görmemilerdir. KNC KUAK REFORMLAR VE SANAY POLTKASI Son yıllarda Türkiye deki sermaye çevreleri, sanayi politikalarına mikro reformlar adını verdikleri yeni bir açılım kazandırma çabası içindedir. Bu çabanın yakın geçmiteki iki önemli yansıması (TOBB ile yakın ilikisi bilinen) TEPAV ın kinci Nesil Reform Sürecinin Öncelikleri (Austos 2007) ve TÜSAD ın Ekonomik Görünüm ve Politikalar (Ekim 2007) balıklı raporlarında izlenmektedir. Her iki raporun DPT ve TEPAV ibirlii ile hazırlanan Sanayi Politikaları Özel htisas Komisyonu (ÖK) Raporu ndan (Haziran 2007) esinlendii sezilmektedir. Dolayısıyla sözü geçen ÖK Raporu üzerinde dikkat ve ciddiyetle durulmasında yarar vardır. ÖK Raporu nda ortaya konulan sanayi politikaları çerçevesi iki temel öe üzerine ina edilmitir: Birinci temel öe imalat sanayiinin küresel ekonomiye entegrasyonu, küresel deer zinciri içine yerlemesi ve rekabet gücünün artması için stratejik koordinasyonun salanmasıdır. Bu koordinasyon stratejisinin üç bileeni bulunmaktadır: (S)anayiciler(e) tek balarına edinemeyecekleri malumat ın aktarılması, bu malumatın oluturulması için politika analizleri yapılması, sanayideki karar alıcılarda dısal koullar ve sanayinin dinamikleri hakkında farkındalık yaratılması (TEPAV-DPT, 2007: Yönetici Özeti, 4-5; vurgular özgün metindedir). Günümüzde sanayi politikalarının en bata koordinasyon ve enformasyon dısallıkları ile gerekçelendirildii hatırlanırsa, rapor yazarlarını bu titizlikleri dolayısıyla kutlamak gerekir. Birinci öe balamındaki iki ana araç (i) tevik sisteminin dönütürülmesi, (ii) küresel ekonomiye entegrasyonu hızlandırıcı DYY nin ülkeye sokulması olarak tanımlanmaktadır (TEPAV-DPT, 2007: Yönetici Özeti, 6-7). kinci temel öe ise Türkiye de irketlerin yatırım ve i yapmalarının ve verimliliklerini artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik politika çerçevesinin belirlenmesidir. kinci temel öenin alt balıkları 6

7 ise öyle sıralanmaktadır: (i) giri ve çıkı engellerinin kaldırılması 11, (ii) firmaların ölçek büyütmeye özendirilmesi, kayıtdıılıın azaltılması, (iii) teknolojik ilerleme ve yenilik, (iv) girdi (özellikle enerji ve telekomünikasyon) maliyetlerinin düürülmesi, (v) igücü niteliklerinin iyiletirilmesi, (vi) test ve kalite alt yapısının yaygınlatırılması (TEPAV-DPT, 2007: Yönetici Özeti, 4, 7-10).Yazarlarına göre, (r)apor tehis, tespit ve öncelikli politika alanlarının ötesine geçerek detaylı bir eylem planı önermemektedir...; raporun tamamlayıcısı eylem planının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir (TEPAV-DPT, 2007: Yönetici Özeti, Sh.1). Rodrik (2004:36) e göre son iki onyılın iktisat politikaları hükümetin piyasalara gereinden fazla müdahale ettii görüüne daha çok dayanmı, bundan da bilinen politika reçeteleri türemitir: Regülasyonlardan, ticaret kısıtlamalarından, mali baskıdan ve kamu mülkiyetinden vazgeçmek, v.b.. Geçmiin ithal ikameci politikalarına duyulan tepki, hükümetin gerekli olduu hallerde müdahaleden kaçınmasından kaynaklanan baarısızlıkların önemsenmemesine yol açmıtır. Serbestleme ve özelletirmenin beklenen yararları salamadıı ortaya çıktıkça, hükümetler daha dengeli bir stratejiye yönelmektedirler; iyi formüle edilmi sanayi politikaları ise bu stratejilerin önemli bir parçası olarak önem kazanmaktadır. Ancak ÖK raporu son çeyrek yüzyılda Türkiye nin entelektüel ortamını derinden etkileyen neo-liberal saldırı nın baskısı altında kalarak, böyle bir stratejik uzlaıya yönelmek yerine hükümet müdahalelerinden uzak durmaya çalıan bir anlayıa yakınlamıtır. ÖK Raporu nun Önsöz ünde Komisyon Bakanı, u ifadelere yer vermitir: Sanayi politikası, geçmiin ithal ikameci kumanda ekonomilerinde sektör seçerek kalkınmanın gerçekleebileceini ifade eden bir düünce çerçevesini ifade etmek için kullanmıtır. Bu çalımada sanayi politikası terimi dünün müdahaleci politikalarını ifade etmek için deil, modern zamanların bilgilendirici ve engelleri kaldırarak kolaylatırıcı yaklaımını ifade etmek için kullanılmıtır (TEPAV-DPT, 2007:ii ; vurgular bizimdir) 12. Bu anlayıın rapora yansımaları unlar olmutur: (i) hükümetin gelecekte baarılı olacak sektör ve/veya firmaları seçemeyecei (daha doru bir ifade ile, seçmemesi gerektii) düüncesine balı kalarak 11 TEPAV-DPT (2007) de öncelikli yer tutan bu öneriye Dünya Bankası-TEPAV (2007: Yönetici Özeti, 3-4) eletirel bir bakı getirmekte, Türkiye de giri-çıkı engellerini aılamaz bulmamaktadır. 12 thal ikameci sanayileme anlayıını kumanda ekonomisi ile eletirmenin ne tür bir ideolojik yüklem taıdıını okurlarımızın takdir edeceini sanıyoruz. 7

8 sanayi politikasının sektör tercihleri konusunda ikircikli bir tutum almak 13, (ii) hükümete yaptırım silahlarından (alıılmı deyimle sopa dan) kaçınmasını telkin etmek, hükümetin rolünü malumat-analiz-farkındalık dizisindeki bilgi üretimi ve egüdüm katkılarına (yani, havuç a) indirgemek. Böylece esasen uluslararası taahhütler ve küresellemeye uyum kaygıları altında sanayi politikalarındaki manevra alanı daralan hükümete, egemen paradigmanın entelektüel baskısı ile, kendisini biraz daha kısıtlaması önerilmektedir. ÖK Raporu nun dayandıı iktisadi mantık öyle özetlenebilir: Günümüzün büyük çok uluslu irketler tarafından kontrol edilen uluslararası ticaretinde dıa açılmak ve düük maliyetli üretici olmak yetmez, küresel ekonomiye (özellikle uluslararası deer zincirleri nde yer almak yolu ile) eklemlenmek Türkiye için kaçınılmazdır. Ülkenin bu zincirlerde üretilen katma deerden aldıı pay, esas itibariyle ibilgisi ve verimlilik düzeyi tarafından belirleniyorsa, Türkiye nin küçük ölçekli, verimlilii düük binlerce sınaî iletmesi ancak yeni finans kaynaklarına eriip ölçek büyüterek, yenilik e önem verip teknolojisini gelitirerek, verimsiz faaliyetlerden çıkıı ve verimli faaliyetlere girii hızlandırarak ayakta kalabilir. Bu iletmelere ayakta kalmalarının salayacak destek tedbirleri karılıında ödetilecek bedel de, kayıt altına girmektir. Çünkü kayıtdıılıın tüm ekonomiyi sardıı bir ülkede ne kamu finansmanı, ne de herhangi bir sosyal güvenlik aı iletilebilir; DYY de böyle bir ülkeye uzak durur. Bu iktisadi mantıın tartımaya açılması gereken noktası, balangıç varsayımıdır. Toplumsal ve bireysel temel ihtiyaçları karılamaya yönelik, yurtiçi talep aırlıklı bir kaynak tahsisi modeli yerine dibe doru yarı ı balatmanın ve çok uluslu irketlerin dayattıı eitsiz dünya ibölümüne pasif uyum u telkin ederek emekçi sınıfları mutlak ve/veya göreli yoksullua itmenin bu sınıflara nasıl kabul ettirilecei, yukarıdaki anlatıda çok açık görünmüyor. Ancak aaıda da iaret edilecei gibi Türkiye de sermaye çevreleri, bu hususta iyimser beklentiler içindedir. Nitekim TEPAV ın Austos 2007 de ve TÜSAD ın Ekim 2007 tarihli raporları, Temmuz 2007 genel seçimleri sonrasında durumdan vazife çıkarma anlayııyla kaleme alınmıa benzemektedir: Sermayeden yana olduunu dönemindeki eylemleriyle gösteren bir siyasal iktidar, böyle bir seçim baarısına ulaabiliyorsa, sermayenin geçmite karılamakta zorluk çektii taleplerine yeni reformlar ile cevap verebilir. 13 ÖK raporunda Rodrik (2004) ten esinlenerek sektörler yerine faaliyetleri tevik etme önerisi getirilmekte ise de, bu öneri hükümetin bazı faaliyetleri (örnein AR-GE, çevre standartlarına uyum, v.b.) dierlerine a priori tercih ettii anlamına gelmekte, kapıdan kovulan hükümetin kazananı belirlemesi anlayıı, bacadan içeri girmektedir. 8

9 TEPAV (2007:1-2) yeni nesil reform programı nın stratejik önceliklerini öyle sıralamaktadır: (i) makroekonomik istikrarın korunması, (ii) firmaların finansmana eriimlerinin güçlendirilmesi, (iii) igücü piyasasındaki katılıklar ile vergilerin ve vergi benzeri yüklerin azaltılması ve böylece istihdam dostu bir büyüme sürecine geçilmesi. Reform nitelii taımamakla birlikte makroekonomik istikrarın korunması na öncelikler sıralamasında bata yer verilmesi, hedef seçici veya mikro-endüstriyel politikalar ın, elverili makroekonomik ortam yoksa baarıya ulaamayacaını vurgulayan Johnson (1984:9) u hatırlatmaktadır. Ancak aaıda da belirtilecei gibi TEPAV ın sözünü ettii ikinci kuak reformlar la Johnson un hedef seçici veya mikro-endüstriyel politikaları, özünde farklı eylerdir. Makroekonomik istikrara verilen öncelikli konum, TEPAV ın öyle bir anlayıa yakın olabileceini akla getiriyor: yapılması öngörülen reformlar, makroekonomik istikrarı saladıı varsayılan neo-liberal ortodokslua ters dümemelidir; reformların sınır artı budur. (ii) ve (iii) balıklı öncelikler ile ÖK Raporu nda yer alanlar arasındaki akrabalık ise açıktır; sadece TEPAV sermayenin bazı taleplerini daha somut sözcüklerle dile getirmektedir (igücü üzerindeki vergilerin maliyeti azaltacak ekilde yeniden düzenlenmesi, ilk ie girenlerin igücü maliyetlerini oluturan bazı kalemlerin faiz dıı fazla hedefinde makul indirimlerle ve/veya sizlik Sigortası Fonu ndan karılanması, kıdem tazminatı ile isizlik sigortası fonunun birlikte mütalaa edilerek yeni düzenlemelere gidilmesi). TEPAV, kavramsal bir özenle mikro reformlardan daha çok ikinci kuak reformlardan söz etmektedir. Bu deyim yerindedir; çünkü TEPAV (2007) ın öncülü olan ÖK Raporu ndan firma ve/veya sektör düzeyinde yansımaları olacak mikro politika önerileri deil, kurumsal / yapısal öneriler türetilebilmektedir. Esasen hükümetin ve i dünyasının angaje olduu neoliberal felsefeden hareketle mikro yansımaları olan bir sanayi politikaları demeti üretilemez; bu tür politikalar yolsuzlua ve rant avcılıına çarı sayıldıı için. Dolayısıyla Türkiye özel sektörünün dilindeki mikro reformlar, ngilizce sözcüün gerçek anlamı ile bir oxymoron dur 14. TEPAV ikinci kuak reformların emekçilere taıtacaı yükler için toplumsal uzlaı önermektedir: Ekonomik reformlara zemin oluturacak toplumsal uzlaı ortamı, kısa vadede siyasi aktörlerin adımlarıyla, orta vadede siyasi ve idari sistemin uzlaı üretecek ekilde yeniden yapılandırılmasıyla temin edilmelidir. Bu yeniden yapılandırmanın ilk adımı, 14 Webster sözlüü oxymoron u öyle tanımlamaktadır: (i) çeliik veya uyumsuz sözcüklerin eletirilmi durumu, (ii) çeliik veya uyumsuz öelerden oluan bir ey (örnein bu özellikleri taıyan bir kavram). 9

10 kapsamlı bir anayasa deiiklii olmalıdır Artık Türkiye için reform yaparak baarıya ulamak tüm kurumların uyumlu ve koordinasyon halinde aynı toplumsal hedefe kilitlenmeleri ile mümkün olacaktır Egüdüm salanırken temel toplumsal hedefin rekabet gücünün artırılması ve istihdam yaratılması olduu tüm kurumlar tarafından içselletirilme(lidir) (TEPAV, 2007:2; vurgular bizimdir). Bu sözcüklerle emek kesimine verilen mesaj, ayrı bir yorum gerektirmeyecek kadar açıktır. TÜSAD (2007) ise mikro reformlar jargonunu kullanarak, bu balamda reform alanlarını öyle tanımlamaktadır: (i) düzenleyici kurumların baımsızlık, effaflık ve hesap verebilirliinin garanti altına alınması; (ii) bata enerji, ulatırma ve iletiim sektörleri olmak üzere liberalizasyonun hızlandırılması; (iii) enerji arz açıının piyasa içi çözümlerle giderilmesi, Enerji Sektörü Strateji ve Koordinasyon Çalıma Grubu nun yasal statüye kavuturulması; (iv) ücret dıı igücü maliyetinin düürülmesi, isizlik sigortası ve kıdem tazminatı sisteminin gözden geçirilmesi. Bu reform alanları ndan sonuncusu, tüm sermaye kesimlerinin özlemidir. lk üçü ise TÜSAD üst yönetiminde etkili olan iadamları grubunun yakından ilgilendii bazı altyapı sektörlerine ilikin istek ve beklentilerini yansıtmaktadır. TÜSAD, daha sonra yatırım ortamını iyiletirme temasına dönerek, bu alandaki taleplerini öyle sıralamaktadır: (i) yatırımların ve üretimin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması; (ii) piyasayı bozmayacak bir devlet yardımları sisteminin oluturulması (daha açık bir dille, tevik sisteminin siyasal iktidara yakınlıı bilinen yerel sermaye çevrelerini kayırmak için kullanılmaması); (iii) yeni Türk Ticaret Kanunu nun çıkarılması. GÖZLEM VE DEERLENDRMELER Son çeyrek yüzyılda uluslararası ve ulusal ortamda sanayi politikalarının tasarımını etkileyecek köklü deiiklikler olmutur (bkz. ul-haque, 2007): (i) Dünyada da, Türkiye de de sanayi ve dı ticaret politikalarının birliktelii sona ermi, dı ticareti yönlendiren kurum ve kurallar deimitir. DTÖ, öncülü olan GATT a kıyasla, ülke içi iktisat politikası kararlarına daha fazla müdahil olmakta, bölgesel ticaret anlamaları (Türkiye özelinde AB ile Gümrük Birlii), bunlara taraf olan ülkelerin manevra alanını daraltmaktadır. (ii) Uluslararası ticaret akımları giderek artan ölçülerde çok uluslu irketler tarafından kontrol edilmektedir. Büyük uluslararası firmalar ile gelimekte olan ülkelerdeki görece küçük yerli firmalar arasındaki iliki, eitsiz bir sömürü ilikisidir. 10

11 (iii) Gelimekte olan ülkelerin (ticarette ve yabancı sermaye hareketlerinde daha elverili artlara eriebilecekleri beklentisi veya antajı ile) benimsedikleri fikri mülkiyet hakları rejimi (örnein Türkiye deki 5101 Sayılı (Mart 2003) ve 5117 Sayılı (Nisan 2004) Kanunlar), yerli giriimcilerden daha çok uluslararası giriimcileri kayırmakta ve onların fikri mülkiyet haklarını güvenceye almaktadır. Bu rejim balamında gelimekte olan ülkelerin kopya, taklit ve tersine mühendislik i içeren teknoloji transfer yöntemlerini kullanma yolu hemen hemen kapanmıtır. (iv) Seçici / karılıklı / faaliyete özgü olmayan teviklerin uygulanmasında iç ve dı kısıtlar ortaya çıkmıtır. (v) Neo-liberal felsefenin entelektüel baskısı, iktisat politikası araçlarının bir kısmını itibarsızlatırmakta, uluslararası mevzuata ters dümese bile bu araçları kullanmak tercih edilmemektedir. Bütün bu gelimelerin sonucu, gelimekte olan ülkelerin ve bu meyanda Türkiye nin iktisat politikası uzayı nın daralmasıdır. Rodrik (2004:5-6), Sübvansiyonlar Anlaması ve Fikri Mülkiyet Anlaması dıındaki DTÖ kısıtlarının ya gönüllü olduunu, ya da ciddi bir engel getirmediini iddia etmektedir. Ona göre tutarlı sanayi politikalarının önündeki engel, hükümetlerin bunları kullanmaktaki imkansızlıı deil, isteksizliidir. Bu görüte gerçek payı vardır. Türkiye nin egemen sınıfları ile onların kamu yönetimine son çeyrek yüzyılda getirdikleri üst düzeydeki bürokratik kadroların yukarıda betimlediimiz süreçten rahatsızlık duydukları söylenemez. Aksine, benimsenen anlayı küresellemeye pasif uyum dur. Uluslararası finans ve düünce kurulularının raporları ile yerli kamuözel kuruluların raporları arasındaki geçililik, Türkiye deki pek çok kii ve kurumun masanın hangi tarafında oturduuna artık fazla önem vermediini ima etmektedir 15. Amaç, ulusal nitelik taıyan bir gelime ve sanayileme stratejisi formüle etmek ise, bata gelen öncelik neo-liberal model altında büyük ölçüde yitirilen politika uzayı nın (kısmen de olsa) yeniden kazanılması olmalıdır 16. Son çeyrek yüzyılda ihracat ve DYY yı 15 Bu geçililiin son örnei Dünya Bankası-TEPAV (2007) dır; söz konusu rapordaki görü ve önerilerin çou Hazine Müstearlıı (2006), TEPAV-DPT (2007) ve TEPAV (2007) önerilerinin biraz daha inceltilip arınmı versiyonlarıdır. Anılan yerli belgeler de esasen 2000 li yılların baındaki Dünya Bankası / IFC ve FIAS çalımalarından esinlenmitir. Dolayısiyle yatırım ortamını iyiletirme önerilerinin özgün kaynaını bulmak, ciddi bir ariv çalıması yapılsa bile, zor görünüyor. 16 Kapitalizmden radikal bir kopu öngörmeyen, ama politika uzayı nı geniletecek tedbir örnekleri için bkz. Chang ve Grabel (2005). 11

12 desteklemenin ardındaki temel beklenti, bu faaliyetlerin teknoloji üretmede ve örenmede yarattıı etkilerin dısallıklar sorununa çözüm getirecei idi. Bu beklentiler gerçeklememi, salt dıa açılma nın sanayi politikalarına alternatif olamayacaı daha iyi anlaılmıtır. Rodrik (2007: 13-4) in iaret ettii gibi, piyasa mekanizmasının iyi iletilmesi ve piyasaları ileten kurumların iyi vasıflara sahip bulunması ile yüksek sınai performans arasında birebir iliki yoktur. Günümüzde kapitalist ekonomik ilikileri ve piyasa mekanizmasını veri alan arayılar, kamu otoritelerinin sanayi politikaları belirlemekle tümüyle otonom olduunu varsayan uçla, kamu bürokrasisinin özel çıkarlarla özdeletii uç arasında bir orta yol bulmaya dönüktür. Bu tür eklektik çabaların en iyi örneklerinden biri, ÖK Raporu yazarlarının da yararlandıı Rodrik (2004) tir. Rodrik, sanayi politikası tasarımında on ilkeye uyulmasını öütlemektedir: (i) tevikler sadece yeni faaliyetlere verilmelidir (çünkü ancak bu tür faaliyetler ekonominin ihtiyaç duyduu yeniden yapılanmayı salar); (ii) tevik politikalarının baarı veya baarısızlıını ölçmek için açık ve kesin ölçütler konulmalıdır; (iii) teviklerin gerektiinden fazla uzun sürmemesini salayacak hükümler getirilmelidir; (iv) kamu otoriteleri sektörleri deil, faaliyetleri desteklemeyi hedef almalıdır; (v) sübvansiyonla desteklenen faaliyetlerin dierlerine tama (spillover) ve gösterim (demonstration) etkileri bulunmalıdır; (vi) sanayi politikalarını uygulama görevi bürokrasinin ehliyeti denenmi birimlerine verilmelidir; (vii) uygulayıcı kurulular en üst düzeyde siyasal yetkiye sahip olanlar tarafından yakından denetlenmeli, böylece özel çıkarların bu kurululara egemen olması önlenmelidir; (viii) tevik politikalarını uygulayacak kurulularla özel kesim arasında iletiim kanalları açık olmalıdır; (ix) sanayi politikalarında hatalar ilenebilir, bazı özendirmeler baarısız olabilir, yapılmaması geren ey son tahlilde örenmeyi salayan hata yapma olasılıını deil, hataların yol açtıı maliyetleri en aza indirmektir; (x) uygulayıcı kurulular örenme ve kendilerini yenileme becerisine sahip olmalıdır. Bu önerilerin ilk bei ÖK Raporu nda da çerçevelenmitir (TEPAV-DPT, 2007:40) 17. Rodrik in önerilerinden ilki, bunalım dönemlerinde gerekebilecek savunmacı politikaları dıladıı, dördüncüsü de firma / sektör düzeyinde seçicilie olumsuz yaklatıı için eletirilebilir. Kanımızca burada önemli olan husus, 17 Rapor yazarları uygulayıcı yönetsel mekanizmaya ilikin son be öneriyi (herhalde bu hususlarda Komisyon u balamamak için) dılamılardır. 12

13 özetlediimiz öneriler paketinin özgül (specific) yanlarından çok, ima ettii arayı tır ve bu arayı övgüye deer 18. Sanayi politikalarının çözüm bulması beklenen sorunlardan biri de sanayi sektöründeki genel yatırım zafiyetidir ve sonrasındaki canlanma konjonktüründe tarihsel ortalamaların üstüne çıkılmakla birlikte, sanayi sektörünün son otuz yılda yeterli yatırım tahsisleri aldıı ileri sürülemez deki sabit sermaye yatırımı / GSMH oranları, son bunalım öncesindeki son normal yıl olan 1997 dekinin altında kalmı, ancak imalat sanayii yatırım paylarının yükselmesi, yatırım tahsislerinin reel olarak dümesini önleyebilmitir (BSB, 2007:33-7). Bu yetersizlii giderebilmek ve sanayinin yapısal dönüümünü hızlandırabilmek için sınaî yatırım düzeyini yükseltecek genel tedbirlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabet ve bölgesel gelime politikaları, esas itibariyle yatırım düzeyini deil, yatırımların kalitesini ve mekansal daılımını etkileyen politikalardır ve sınaî yatırım yetersizliine çözüm olamazlar. Son olarak mikro reformlar deyiminin ülkemizde yarattıı zihin karııklıına yeniden dikkat çekmek istiyoruz. Alt sektörler itibariyle politika öncelikleri konusunda TEPAV-DPT ÖK Raporu nun ikircikli bir tutum sergilediine deinmitik. Aslında gerek bu rapordaki, gerekse onu izleyen TEPAV çalımasındaki mikro reform önerilerinin bir kısmı firmalar kesimini daha etkin çalımaya yöneltmesi beklenen kurumsal / yapısal düzenleme önerileridir. Bu öneriler kendi gereklilikleri ve erdemleri düzleminde önemsenmeli ve tartıılmalıdır; ancak bunların sektörel kaynak tahsisini dorudan yönlendirici etkiler yapması beklenemez. TEPAV ve TÜSAD ın emek piyasası ve igücü kullanımı üzerindeki vergi yükleri ile ilgili önerileri ise, sınaî üretim ve ihracattaki kâr sıkımasını bata emek kesimi üzerinden, ikincil olarak da düük enerji ve iletiim girdilerinin maliyetlerindeki azalma yolu ile amayı ima etmektedir. Neo-liberal dogmalara karı çıkamayan, döviz kuru ve faiz haddinin sanayi politikası amaçları için kullanılmasını salayamayan i adamları, sorunun çözümünü baka yerde aramakta, samanlıkta yitirdii yüzüü daha aydınlık olduu için bahçede arayan Nasreddin Hoca nın torunları olduklarını göstermektedir. Bir kısım sanayici mikro reform imasından sektör / alt sektör düzeyindeki kaynak tahsisi önceliklerinin ve bu önceliklere dönük tedbirlerin 18 Rodrik in TÜSAD da yaptıı ve 2004 tarihli makalesine yollamalarla da destekledii 25 Aralık 2007 sunuunu (bkz. Rodrik, 2007) bir gazete öyle bir balıkla okurlarına tanıtmıtır: Türkiye nin kura müdahale lüksü yok (Hürriyet, 26 Aralık 2007). Rodrik in sunuunda ikincil önem taıyan aırı deerlenmi YTL sorununun yansıtılı biçimi, Türkiye nin sadece sermaye kesiminin deil, medyasının da borsa / kur / faiz üçgeni dıında düünmeye hazırlıklı olmadıına iaret ediyor. 13

14 belirlenmesini anlarken, hükümet bürokrasisi ve özel kesimdeki kanaat önderleri ise bu deyimden farklı anlamlar çıkarmaktadır. Özetle, seçici politikaları batan dılayan bir politika demetini mikro reformlar olarak adlandırmamak ve kavramsal açıklık için bu deyimi hiç kullanmamakta yarar vardır. KAYNAKLAR AKYÜZ, Y. (2007), Global Rules and Markets: Constraints over Policy Autonomy in Developing Countries, ktisat, letme ve Finans, 22 (257), BAIMSIZ SOSYAL BLMCLER (2007), 2007 lkyazında Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakı, Ankara: TMMOB. CHANG, H. - J. (1994), The Political Economy of Industrial Policy, London: Macmillan, Bölüm 3. CHANG, H. - J. ve GRABEL, I. (2005), Kalkınma: Yeniden (çev. E. Özçelik), Ankara: mge Kitabevi. DEVLET PLANLAMA TEKLATI (DPT) (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ): Rekabet, stihdam, Beeri Sermaye, Bölgesel Gelime, Kamuda Etkinlik, Ankara: DPT (1995), Beinci Be Yıllık Kalkınma Planı ), Ankara: DPT. DONGES, J. (1980), Industrial Policies in West Germany s Not-So-Market-Oriented Economy, The World Economy, 3 (2), DÜNYA BANKASI (2007), Doing Business in 2007: How to Reform? Washington, D.C.: Dünya Bankası. DÜNYA BANKASI-TEPAV (2007), Turkey: Investment Climate Assessment (2. cilt), Rapor No: TR, Washington, D.C.: Dünya Bankası. HAZNE MÜSTEARLII (2006), Türkiye de Yatırım Ortamının yiletirilmesine Doru: YOKK Reform Süreci Hakkında Yorumlar / Genel Deerlendirme Raporu ve Sonuçlar, AB Eletirme Projesi, Ankara. Hürriyet, 26 Aralık JOHNSON, C. (1984), Introduction: The Idea of Industrial Policy, C. Johnson (der.), The Industrial Policy Debate içinde, San Francisco: Institute for Contemporary Studies. 14

15 LINDBECK, A. (1991), Industrial Policy as an Issue of the Economic Environment, The World Economy, 4 (4), RODRIK, D. (2007), 25 Aralık 2007 Tarihli Sunu (Bant Çözümü), (2004), Industrial Policy in the Twenty-first Century, UNIDO için hazırlanmı makale, Boston. TEPAV (2007), 22 Temmuz 2007 Seçimlerinin Ardından: kinci Nesil Reform Sürecinin Öncelikleri, Ankara: TEPAV. TEPAV-DPT (2007), Türkiye nin Rekabet Gücü çin Sanayi Politikası Çerçevesi / Sanayi Politikaları Özel htisas Komisyonu Raporu (güncelletirilmi baskı (Haziran)), Ankara: TEPAV. TÜREL, O. ve SOMEL, C. (2000), Çok Taraflı Yatırım Anlaması: Seattle a Giderken, E.A. Tonak (der.), Küreselleme: Emperyalizm, Yerelcilik, çi Sınıfı içinde, Ankara: mge Kitabevi, TÜSAD (2007), Ekonomik Görünüm ve Politikalar, stanbul: TÜSAD. (TS / EKO / ), 19 Ekim. ul-haque, I. (2007). Rethinking Industrial Policy, UNCTAD Tartıma Yazıları No. 183 (Nisan). 15

TÜRKİYE DE SANAYİ POLİTİKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

TÜRKİYE DE SANAYİ POLİTİKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ TÜRKİYE DE SANAYİ POLİTİKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Oktar Türel* GİRİŞ Sanayi politikaları, para ve maliye politikası dışındaki araçlarla kaynak tahsisini veya üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

tepav Türkiye İçin Yeni Bir Sanayi Politikası Çerçevesi Güven Sak İstanbul, 25 Aralık 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Türkiye İçin Yeni Bir Sanayi Politikası Çerçevesi Güven Sak İstanbul, 25 Aralık 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İçin Yeni Bir Sanayi Politikası Çerçevesi Güven Sak İstanbul, 25 Aralık 2007 Yeni bir Sanayi Politikası Çerçevesi Slide 2 Çerçeve 2001 krizinin

Detaylı

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!..

DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. DEVLET TEŞVİKLERİ HIRSIZLIĞI TEŞVİK EDİYOR!.. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Teşvik sistemi kötü değildir, fakat tehlikelidir. Teşvik nedeniyle müdahalelere başlayan iktidarların bu müdahalelerini başka alanlara

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 17 Haziran 2014 Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DÜNYA TARIM POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER MODERN EKONOMİ ÇAĞINDA, yani 21. yüzyılda; Tarım politikalarını, küresel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Türkiye de Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası

Türkiye de Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası Türkiye de Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası Karşılama ve projenin şimdiye kadarki seyrinin özeti Sistem emisyonu Emisyon ticareti sistemleri (ETS), bir piyasa mekanizması kullanarak, emisyonların

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ Korumacılık 18.yy sonlarında bağımsızlığını yeni kazanan Amerikan sanayinin İngiliz sanayi karşısında ayakta kalabilmesi için korumacılık zorunlu(hamilton) Alman sanayi de

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı