YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009

2 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI - ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ - İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ - SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ - YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ - VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ - DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ - FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ - YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ - KOBİ TEKNİK KOMİTESİ - KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ - AR-GE TEKNİK KOMİTESİ

3 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI

4 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kapsamında oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2001 yılından bu yana, yatırım ortamıyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, yatırımcılar açısından daha elverişli bir yatırım ortamı oluşturulması ve ülkenin verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası yatırımcıların yatırımın her aşamasında karşılaştıkları idari ve bürokratik engellerin çözümüne yönelik çalışmalar yürütmektedir. YOİKK platformu çerçevesinde iş ortamının iyileştirilmesine yönelik sağlanan başarının temelinde, kamu-özel sektör arasındaki karşılıklı bilgilendirme süreci, verimli işbirliği ve güçlü bir koordinasyon mekanizması yatmaktadır. YOİKK, özel sektör beklentileri ile kamu politikalarının uyumu üzerine odaklanarak, yatırım süreçlerinin rasyonelleştirilmesine ilişkin pek çok düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Kuruluşundan bu yana toplam 13 toplantı gerçekleştiren YOİKK; Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı, Teknik Komite Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanından oluşmaktadır.

5 YOİKK, çalışmalarını Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı nın başkanlığında, yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren; Şirket Kuruluşu, İstihdam, Sektörel Lisanslar, Yatırım Yeri, Vergi ve Teşvikler, Dış Ticaret ve Gümrükler, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Yatırım Promosyonu, Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı, KOBİ, Kurumsal Yönetim, Ar-Ge konularında görevli 12 Teknik Komite aracılığıyla sürdürmektedir. YOİKK sekreterya hizmeti ise, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Teknik Komitelerin çalışmalarına ivme kazandırmak, yapılacak olan çalışmaları takip ve koordine etmek, Teknik Komitelerin gündeminde yer alan konulara ilişkin önceliklerin belirlenmesini sağlamak amacıyla 2005 yılının Mayıs ayında YOİKK Yönlendirme Komitesi kurulmuştur.

6 Hazine Müsteşarı başkanlığında; Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Başbakanlık, Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının Müsteşar Yardımcıları ve YOİKK platformunda temsil edilen TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM Genel Sekreterlerinden oluşan Yönlendirme Komitesi, bugüne kadar toplam yirmi yedi toplantı gerçekleştirmiştir. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, yalnızca YOİKK üyesi kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla sınırlı değildir. YOİKK platformunda oluşturulan kamu-özel sektör işbirliği mekanizmasının etkisiyle, yatırım ortamı ile ilgili görev ve sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip bir yatırım ortamı oluşturulmasına yönelik tedbirler almakta ve reform çalışmaları bu doğrultuda şekillenmektedir. YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla ilk defa 2007 yılında YOİKK Teknik Komite Eylem Planları oluşturulmuştur. Eylem Planları, 30 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilen XII. YOİKK toplantısında yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde güncellenmiş ve 2008 yılında Teknik Komiteler eylem planları çerçevesinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu kapsamda, YOİKK Teknik Komite Eylem Planları çerçevesinde 2008 yılında yürütülen faaliyetler ve ilgili kurumlar tarafından, yatırım ortamı ile ilgili çeşitli alanlarda yürütülen çalışmalar sonucunda sağlanan ilerlemelerden bazıları aşağıda yer almaktadır: Payları Borsada işlem gören şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi içerisinde bulunduğu şahıslar veya şirketler ile gerçekleştireceği belirli büyüklüğün üzerindeki işlemler için bağımsız bir kuruluşa değerleme yaptırılması zorunluluğunun getirilmesini amaçlayan Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 19 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yatırımcı

7 haklarının korunması yolunda atılan bu adım sayesinde, Dünya Bankası 2009 İş Ortamı Raporu nda Yatırımcının Korunması göstergesinde 13 sıra ilerleme kaydedilmiş ve Türkiye bu göstergede 53. sırada yer almıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak önemli destek unsurlarını kapsayan sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve Nisan ayı başında yürürlüğe girmiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasına ilişkin 2008/7 nolu Başbakanlık Genelgesi 21 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşgücü üzerindeki idari ve mali yüklerin azaltılması ve işgücü piyasasının esnekliğinin artırılmasını amaçlayan İstihdam Paketi, 26 Mayıs 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket tasfiyesi sürecinin basitleştirilmesi ve maliyetin azaltılması için Şirket Kuruluşu Teknik Komitesi tarafından hazırlanan rapor, Adalet Bakanlığı na iletilmiştir. KOBİ'lerin yurtdışına açılmasına katkıda bulunacak olan 007/3 Sayılı Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları 30 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Malatya, Elazığ, Antalya, Denizli, Erzurum, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde İGEME ve KOSGEB tarafından KOBİ ler ve İhracat; İhracata Yönelik Yardımlar ve KOSGEB Destekleri konulu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Eğitim-istihdam ilişkisinin sağlanması, işgücünün niteliklerinin iş piyasasının gereksinimlerine uygun hale getirilmesi için İşgücü Piyasası Anket Formu oluşturulması çalışmaları tamamlanmış, araştırmaya ilişkin sonuç raporu kamuoyuna duyurulmuştur. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)'nun etkin biçimde faaliyete geçmesini sağlayacak uygulama yönetmeliklerinden "Ulusal Meslek Standartları Hazırlanması Hakkında Yönetmelik", "MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma

8 Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "MYK Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" çıkarılmıştır. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair 5805 sayılı Kanun, 23 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gümrük işlemlerinin sonradan kontrolü ile iş akışının hızlandırılması için Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği 27 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın orta vadeli stratejik hedefleri, 28 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen Danışma Kurulu Toplantısı sonrasında nihai hale getirilmiştir.

9 YOİKK TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009

10 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde yatırımcıların karşılaştıkları sorunları çözme konusunda faaliyet gösteren oniki adet Teknik Komite bulunmaktadır: Şirket Kuruluşu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları İstihdam Yatırım Promosyonu Sektörel Lisanslar Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Yatırım Yeri KOBİ Vergi ve Teşvikler Kurumsal Yönetim Dış Ticaret ve Gümrükler Ar-Ge YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmalara performans kriteri getirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında oluşturulan ve 30 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilen XII. YOİKK toplantısında gözden geçirilen Eylem Planları, 11 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen XIII. YOİKK toplantısında yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde tekrar güncellenmiş ve Teknik Komitelerin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 2009 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlerden oluşan YOİKK Teknik Komite 2009 yılı Eylem Planları oluşturulmuştur. Eylem Planlarında yer alan konular çerçevesinde sağlanan ilerlemeler, YOİKK Sekreteryası tarafından her ay düzenli olarak takip edilecek ve sağlanan ilerlemeler hakkında Yönlendirme Komitesi üyeleri bilgilendirilecektir. YOİKK Başkanı Devlet Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, düzenli olarak YOİKK gelişmeleri hakkında Bakanlar Kurulu nu bilgilendirecek ve 3 aylık dönemlerde Eylem Planları çerçevesinde sağlanan ilerlemeler Hazine internet sitesinde yapılacak basın duyurusu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Noter Ücret Tarifesi Değişikliği ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması. Sanayi ve Ticaret TOBB, Türkiye Noterler Birliği Adalet Maliye Bakanlığı Şubat Ticaret Sicili Harçlarının Harçlar Kanunu'nda ayrı bir başlık altında düzenlenmesi. Çalışma Raporu Ticaret sicil işlemlerini yürüten mercilerin ticaret sicil harçlarından aldıkları payın artırılarak elde edilecek gelirin kurumsal yapının güçlendirilmesine aktarılması. Adalet TOBB Sanayi ve Ticaret Maliye Bakanlığı Nisan Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması. Projenin uygulanmaya başlanması Şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için şirket kuruluşu işlemleri ile ilgili kurumların e-devlet kapısı sürecine entegre olmasının sağlanması. Sanayi ve Ticaret TOBB Maliye Eylül 2009 Adalet İçişleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TOBB, TÜRKSAT 1

12 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 4 Şirket tasfiyesi süreci ile ilgili sorunların tespiti. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu Tasfiye sürecinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmesi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet Maliye Hazine Müsteşarlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Mart Defter tasdiklerinin tescil ile aynı gün yapılmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi. Mevzuat Değişikliği Tescil işleminden sonra şirketlerin aynı gün içinde tekrar notere gitmek mecburiyetinden kaynaklanan sorunların (ceza-i müeyyidelerin) giderilmesi. Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı), TOBB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Şubat Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın şirket kuruluşu süresi, işlem sayısı ve maliyetine etkisinin incelenmesi. İnceleme Raporu Dünya Bankası İş Ortamı Raporlarında kullanılan metodoloji esas alınarak karşılaştırmalı bir çalışma yapılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Adalet TOBB Şubat

13 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 1. İstihdamın korunması, işsizliğin azaltılması amacıyla üçlü işbirliği ile önlemler alınması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu ve/veya Mevzuat Değişikliği a) Esnek çalışma uygulamalarına ilişkin ÇSGB sorunların giderilmesi, b) Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesine yönelik çalışmalar yapılması, c) İstihdam politikalarına temel oluşturmak üzere istihdam verilerinin takip edilmesi, d) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi, e) İstihdam maliyetlerinin azaltılması, f) İşsizlik Sigortası Fonunun, istihdamda devamlılığı sağlayıcı önlemler için kullanılabilmesi. g) Kıdem tazminatının sosyal tarafların mutabakatını gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık 2009 (Eylemlerin niteliğine göre bir kısmı daha önce gerçekleştirilebilir.) 2. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının iyileştirilmesi. Mevzuat Değişikliği 4447 Sayılı İşsizlik Sigartası Kanunu'nda belirlenen kısa çalışma ödeneğinden daha geniş olarak yararlanılmasına imkan sağlanması. Türkiye İş Kurumu İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart

14 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 3. İşe alım ve işten çıkış ile işyeri bildirimlerinin tek bir kuruma yapılması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Mevzuat Değişikliği İşçilerin işe alınmasında ve işten çıkarılmasında yapılması gereken bildirimlerin ve işyeri bildirimlerinin birden fazla kuruma (ÇSGB, SGK, İŞKUR) yapılması zorunluluğunun kaldırılması. ÇSGB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Mart Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi. Çalışma Raporu ve/veya Mevzuat Değişikliği Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokulu mezunlarının, talebi karşılama oranlarının artırılması. MEB, YÖK İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşçi ve İşveren Örgütleri Kasım İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmaların belirlenmesi. Çalışma Raporu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının mevcut işlerliğinin izlenmesi için gerekli mekanizmanın oluşturulması ve söz konusu Kurulların, YÖK tarafından kurulmuş olan Danışma Kurulları ve Komiteleri ile koordineli çalışmasının sağlanması. Türkiye İş Kurumu İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Nisan Çalışma izni başvurularının daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılması. Mevzuat Değişikliği Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinde etkinlik sağlanması; turizm ve denizcilik sektörü gibi sektörlerin bu konudaki sorunlarının çözülmesi. ÇSGB İlgili Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Taraflar Aralık

15 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Kanun İlaç ve tıbbi cihaz alanında özerk bir kurum kurulması ve denetiminin etkinleştirilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kurulması için hazırlanan Kanun Taslağının tamamlanması ve TBMM'ye sevk edilmesi. Sağlık Bakanlığı Başbakanlık, Tarım ve Köyişleri TOBB, TÜSİAD, YASED Mart İşyeri açma ruhsatlarında büyükşehir Kanun ve belediyeleri ile belediyeler arasında Yönetmelik uygulama birliğinin sağlanması. İşyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi. Başbakanlık İçişleri TOBB, TİM, YASED, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Şubat

16 sayılı Gıda Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi. SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği Kanun Gıda üretimi yapan işyerlerinin Tarım ve Köyişleri teknik ve hijyenik yönden Bakanlığı ruhsatlandırılması; etkin bir denetim ve kontrol sistemi için yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda toplanması. Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, DTM, TAPDK, Şeker Kurumu, TSE, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Yönetmeliği nde değişiklik yapılması. 1. Ambalaj atıklarının belediye ve/ veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğüne son verilmesi, 2. Yönetmelikte yer alan "Ambalaj Komisyonu nun" Nisan 2009 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi, 3. Ambalaj üzerindeki işaretlemenin zorunlu hale getirilmesi, 4. Atıkların kaynağında toplanma işlemlerini Belediyelerin gerçekleştirmesi, 5. Belirlenen geri kazanım hedeflerine göre, ambalaj üreticilerinin kapasite oluşturma sorumluluğunun tanımlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Sanayi ve Ticaret Maliye TOBB, TÜSİAD, TİM, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran

17 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 5. Düzenli Depolama Yönetmeliğinin çıkartılması Yapılacak Faaliyetin Niteliği Yönetmelik Parametreler ve limit değerlere ilişkin bazı artırımlar ve muafiyetlerin getirilmesi, böylelikle döküm fabrikalarından çıkan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan cüruf ve kumun depolanmasına ilişkin karakterizasyon çalışmasının tamamlanması. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Sanayi ve Ticaret Bayındırlık ve İskan TOBB, TÜSİAD Haziran Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi. Kanun ve Yönetmelik Standart Maliyet Modeli projesi kapsamında yürütülen pilot projelerin Nisan 2009 sonuna kadar tamamlanması ve Standart Maliyet Modeli'nin tüm sektörel lisanslara uygulanmasının sağlanması. Başbakanlık TOBB, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık

18 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 7. Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Orman İzin Yönetmeliği ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği arasındaki mevzuat karışıklığının giderilmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Yönetmelik Maden sahalarının rehabilite edilerek doğaya yeniden kazandırılması konusundaki mevzuat karışıklığının giderilmesi amacıyla; öncelikle Başbakanlık tarafından sorumlu kuruluşun belirlenerek, bu kuruluş tarafından mevzuat mükerrerliğini giderecek bir düzenleme yapılması. Başbakanlık Çevre ve Orman Aralık 2009 Orman Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü 8. Zeytinlikler konusunda kimyevi atıklar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Çalışma Raporu 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen hususların uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümlenebilmesi için zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atıklar ve limit konsantrasyonlar ile toz ve duman limit konsantrasyonlarının belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MSBK, TOBB İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık

19 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ 1. Tapu işlemlerinin sadeleştirilmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği İşlemleri kolaylaştıracak teknik ve idari düzenlemeler Tapu işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye Bakanlığı Mayıs Tapu harçlarının yeniden düzenlenmesi. Kanun Uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde, bu konudaki seçeneklerin belirlenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tespiti. Maliye Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Haziran İnşaat öncesi, inşaat süreci ve sonrasındaki işlemlerin maliyetinin azaltılması. Çalışma Raporu İnşaat izinleri sürecinde iyileştirme Bayındırlık ve İskan yapılabilecek alanların Bakanlığı belirlenmesi. Maliye İçişleri ÇSGB, Sivil Toplum Kuruluşları Nisan Yatırım alanlarının bulunduğu yerlerdeki 2B alanlarının tescil ve kullanımının düzenlenmesi. Mevzuat Değişikliği 2B arazilerinin madencilik Çevre ve Orman faaliyetleri dahil kullanımına ilişkin Bakanlığı belirsizliğin giderilmesi, maden ruhsatı için kullanılacak 2B alanlarının Çevre ve Orman Bakanlığı'na intikali. Maliye Bayındırlık Aralık 2009 ve İskan Tarım ve Köyişleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Sanayi ve Ticaret Sivil Toplum Kuruluşları 9

20 5. İleri teknoloji veya yüksek katma değer ihtiva eden ve ülke için önemli görülen yatırımlar için büyük sanayi parsellerinin önceden oluşturulması. 6. Sağlık koruma bantları ile ilgili usul, esas ve standartların belirlenmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ Çalışma Raporu Geniş alanlara ihtiyaç duyan yatırımlar için büyük parselli alanlar oluşturulması. Mevzuat Değişikliği Sağlık koruma bantları (Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan) ile ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmelik çıkarılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başbakanlık İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık 2009 Bayındırlık ve İskan Aralık 2009 Sağlık Sanayi ve Ticaret Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Sivil Toplum Kuruluşları 7. Planlama ve yer seçimine ilişkin dava açma sürelerinin ve dava açma şartlarının yeniden düzenlenmesi Mevzuat Değişikliği Dava açma sürelerinin ve şartlarının iyileştirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Adalet Danıştay Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Kıyı yapılarının tamamlanma sürecinin kısaltılmasında yuvarlak masa benzeri yöntemlerin geliştirilmesi. Çalışma Raporu Sürecin kısaltılması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık

21 9. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile ilgili mevzuat arasında uyumun sağlanması; mükteseb hakların korunması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Ekili-dikili arazilerin ve mera alanlarının daraltılmasının önlenmesi. Çalışma Raporu Bu konudaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Haziran

22 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI 1. Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Kanun, Tebliğ Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıtdışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret SPK, Sivil Toplum Kuruluşları Mart sayılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanmasının sağlanması. Kanun 5746 sayılı Kanuna göre gelir vergisi stopajı teşvikinden işverenlerin yararlanması. Maliye Bakanlığı Mart Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilmesi. Kanun Muhtasar beyanname ile sigorta bildirgelerinin birleştirilerek beyannamelere ilişkin süreçlerin kısaltılması. Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Mart Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesine yönelik vergisel düzenlemelerin yapılması. Kanun Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve ürün sertifikalarının elektronik ortamda ticarete konu edilebilmesi. Maliye Bakanlığı Mart

23 5. İnternet erişiminde özel iletişim vergisi oranında bütçe imkanları çerçevesinde iyileştirme yapılması. Kanun Yapılacak Faaliyetin Niteliği VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI İnternet erişiminde maliyetlerin azaltılması suretiyle e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Maliye Bakanlığı Mart Yatırımların bölgesel ve sektörel bazda desteklenmesine ilişkin teşvik sisteminin kurulması. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve İkincil Mevzuat Yatırım maliyetlerinin düşürülerek ekonominin rekabet gücünün artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, istihdamın artırılması ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye gelmesinin sağlanması. Hazine Müsteşarlığı Maliye DPT, Sanayi ve Ticaret TOBB Haziran Devlet yardımı, teşvik ve destekleri uygulamalarında 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun uyarınca aranan "muaccel prim borcu yoktur belgesi"nin ilgili birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların çözümü. Kanun ve İdari Düzenleme Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran

24 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI Yapılacak Faaliyetin Niteliği 8. Devlet yardımı, teşvikler ve desteklerin nakit ödemesinde ibrazı gereken vergi borcu yoktur yazısına ilişkin sorunların çözümü. İdari Düzenleme Vergi borcu yoktur yazısının ilgili Gelir İdaresi birimlere ibrazında karşılaşılan sorunların Başkanlığı giderilmesi. Devlet yardımını veren veya teşvik ve istisnaları uygulayan kurum ve kuruluşlar Haziran Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi. Kanun Motorlu taşıtlara ilişkin mülkiyet kayıtları ile buna ilişkin sicillerin güncellenmesi ve bu alandaki kayıtların mevcut durumu yansıtacak şekilde düzeltilerek gereksiz idari işlemlerin ortadan kaldırılması. Maliye Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haziran Transfer fiyatlandırması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi. Kanun Transfer fiyatlandırmasında ilişkili şirketler arasındaki sözleşmelerin transfer fiyatlandırması kapsamında idareye verilmesi gerekli belgelerin bütçe imkanları çerçevesinde damga vergisi kapsamı dışında tutulması, maliyetlerin azaltılması; Maliye Bakanlığı'nın personel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi; Maliye Bakanlığı ve Gümrük idareleri arasında eşgüdüm sağlanması. Maliye Bakanlığı Aralık KKDF uygulamalarında haksız rekabete neden olan konuların tespiti ve çözümü. Bakanlar Kurulu Kararı KKDF uygulamalarında haksız rekabete neden olan konuların tespit edilmesi ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapılması. Maliye Bakanlığı Aralık

25 12. Elektronik fatura uygulamasının yaygınlaştırılması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği İdari Düzenleme VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ EYLEM PLANI Kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması. Gelir İdaresi Başkanlığı TOBB, Türkiye Bankalar Birliği Aralık KDV iadeleri sürecinde iyileştirmelerin yapılması. İdari Düzenleme KDV iadelerinin hızlandırılması YMM Ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi, mahsup işlemin aktif hale getirilmesi. Maliye Bakanlığı Haziran

26 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Dahilde işleme izin belgesi ile geçici ithalat rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta süre kısıtının yeniden düzenlenmesi. Genelge Dış ticaret süreçlerinin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı DTM Mart Gümrükte fazla mesai uygulamalarındaki artışın önlenmesi. Kanun ve Tebliğ Gümrük işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerin azaltılması. Gümrük Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı Haziran Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin güncellenmesi ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin yaygınlaştırılması. Tebliğ İhracat işlemlerinin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran Götürü teminat sisteminin güncellenmesi. Tebliğ Gümrük işlemlerinin Gümrük Müsteşarlığı Haziran 2009 basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması. 5. Firma dosya kayıt sisteminin yeniden düzenlenmesi. Tebliğ Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran Gümrük otomasyon sistemi sarı hat uygulamalarında süre düzenlemesine gidilmesi. Mevzuat düzenlemesi Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran

27 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 7. Kültür Fonuna Tabi Eşyanın net olarak belirlenmesi. Kararname değişikliği Kararname eki listelerde 6'lı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) bazında belirlenen eşyanın 12'li GTİP olarak belirlenmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Haziran Gümrükte usulsüzlük cezasına yönelik yaşanan aksaklıkların giderilmesi. Kanun ve Yönetmelik Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı Haziran Dış ticaret işlemlerinde elektronik tek pencere uygulamasına geçilmesi. Mevzuat düzenlemesi Dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi. DTM İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Örgütleri Sürekli 10. İthalat kontrollerinde risk tabanlı bir yapı oluşturulması ve verilerin internet ortamında paylaşılması. Kanun ve Veritabanı Gümrük işlemlerinde maliyetin düşürülerek süratin artırılması. Gümrük Müsteşarlığı Sanayi ve Ticaret DTM, Sağlık Çevre ve Orman TSE, Tarım ve Köyişleri TAEK, EPDK, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran

28 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 11. DTM yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin biraraya geleceği çalışma grubunun oluşturulması. 12. Gümrük işlemlerinde doğrudan temsilciler ile dolaylı temsilcilerin cezai sorumlulukları arasındaki farklılığın giderilmesi. Kanun 13. Gümrük işlemlerinin tümüyle e-kanun beyanname ile elektronik ortamda yapılması. Çalışma grubu oluşturulması DTM yetkilileri ile sivil toplum örgütleri arasında uygulamada karşılaşılan sorunların tartışılarak çözüme kavuşturulması. Gümrük işlemlerinde dolaylı temsilcilerin mağduriyetlerinin giderilmesi. Gümrük işlemlerinde maliyetlerin azaltılması ve sürecin kısaltılması. DTM Sivil Toplum Kuruluşları Sürekli Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM, Gümrük Müşavirleri Dernekleri TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM, Gümrük Müşavirleri Dernekleri Aralık 2009 Aralık

29 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 14. Gümrük İdaresi fiziki yapısı ve otomasyon sisteminin kapsamının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. Çalışma Raporu a) YİD modeli ile gümrük kapılarının yenilenmesi, b) Yatırım teşvik kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin GÜVAS tan sorgulanarak yazışmaların azaltılması, c) GÜMSİS Projesi nin Yaygınlaştırılması ç) Plaka Okuma Sistemi nin Kapıkule, Sarp ve Hamzabeyli Sınır Kapılarına kurulması d) Kapalı Devre Televizyon Sistemi nin Kapıkule, Sarp ve Hamzabeyli Sınır Kapılarına kurulması e) Araç Takip Sistemi nin yenilenmesine yönelik olarak, yazılımın kurulması ve 1250 adet mobil ünite ile 14 adet takip aracının alınması - Hamzabeyli Sınır Kapısı'na Araç ve Konteyner Tarama Sistemi'nin kurulması. Gümrük Müsteşarlığı TOBB Sürekli 19

30 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 15. Kurumların resmi internet Çalışma Raporu sitesinden sorgulanabilen belgeler için ıslak imzalı belge istenmemesi. İşlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Sanayi ve Ticaret DTM, Sağlık Çevre TSE, Tarım ve Köyişleri TAEK, EPDK, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık İhraç eşyası taşıyan TIR'ların mühürlenmesinde Onaylanmış Kişi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemleri ve benzeri bir sistemin kullanılması. Çalışma Raporu rejim kodlu ihracat işlemlerine konu eşyanın işlemlerinin hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Aralık A tipi antrepolarda da Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri uygulamasına geçilmesi. Çalışma Raporu İşlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Aralık Yetkilendirilmiş Gümrük Çalışma Raporu Müşavirlerince antrepolara eşya giriş ve çıkışına ilişkin raporların elektronik ortamda sunulması. İşlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması. Gümrük Müsteşarlığı Haziran

31 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 19. Serbest bölgelerdeki envanter Çalışma Raporu İşlemlerin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı DTM Aralık 2009 kayıtlarının elektronik ortamda tutulması. 20. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili Çalışma Raporu olarak veri bankası oluşturulması. Fikri mülkiyet haklarının Gümrük Müsteşarlığı korunması kapsamında gümrük müdürlüklerine yapılan başvuruların tek bir merkezde toplanması ve BİLGE sisteminden takip ve kontrolünün sağlanması. Kültür ve Turizm TPE Aralık

32 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Patent ve Faydalı Model, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devre Topografyaları ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin yapılması. Kanun Tasarılarının TBMM'ne sunulması. Uluslararası gelişmelere ve AB Müktesebatına uyum sağlanması. TPE Sanayi ve Ticaret Adalet Bakanlığı Haziran Üniversite müfredatlarında fikri ve sınai mülkiyet haklarına yer verilmesi. YÖK kararı Fikri ve Sınai Haklar konusunda yetkin ve eğitimli insan sayısının artırılması. YÖK, Üniversiteler TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aralık Telif hakları ile ilgili işlemleri yürüten birimin kurumsal yapısının etkinleştirilmesi. 4. Patent Kanunu Antlaşması'na (PLT) katılım. 5. Türk Patent Kurumu Kanunu'nun çıkarılması. Kanun Tasarısı Telif haklarına ilişkin çalışmaların uzmanlık yaklaşımı içinde yürütülmesini sağlayacak kurumsal yapının geliştirilmesi. Kanun Tasarısının Patent konusunda uluslararası TBMM'ye sunulması düzenlemeler ile uyumun sağlanması. Kanun Tasarısının Enstitünün daha etkin ve verimli TBMM'ye sunulması bir yapıya kavuşturulması. Kültür ve Turizm DPT Meslek Birlikleri Haziran 2009 TPE Aralık 2009 TPE Aralık Avrupa Patent Vekilliği sisteminde diploma denkliğinin sağlanması. Çalışma raporu Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) nezdinde Türk vekil sayısının artırılması. TPE TOBB, İlgili Diğer Sivil Toplum Kuruluşları Aralık

33 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 7. Marka Kanunu Antlaşması'na (TLT) katılım. Kanun Tasarısının Marka konusunda uluslararası TBMM'ye sunulması düzenlemeler ile uyumun sağlanması. TPE TPE Aralık Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim programları düzenlenmesi. Eğitim programı Fikri ve sınai haklar mahkemelerinin kapasite ve niteliklerinin güçlendirilmesi. Türkiye Adalet Akademisi Kültür ve Turizm TPE Aralık Bandrol, kayıt-tescil ve sertifika bilgilerine ilişkin bir veri tabanının oluşturulması. Veritabanı Söz konusu veri tabanının fikri hakların izlenmesinde, korunmasında ve denetleme ile soruşturmalarda kullanılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı Meslek Birlikleri Aralık Akademik Yükselme Kriterlerinde patentin etkisinin artırılması. YÖK Kararı Akademisyenlerin patent çalışmalarına ilgisinin artırılması. YÖK, Üniversiteler TPE Aralık Kolluk kuvetlerine fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda eğitim verilmesi. Eğitim Korsan yayıncılıkla mücadele edilmesi. İçişleri Kültür ve Turizm TPE Adalet Üniversiteler, Meslek Birlikleri Aralık Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile Telif Hakları Koordinasyon Kuruluna özel sektör temsilcilerinin de dahil edilmesi. Önerilerin Kamu özel sektör işbirliğinin değerlendirilmesi ve sağlanması. değerlendirme sonucuna göre gerekli değişikliklerin yapılması Kültür ve Turizm TPE TOBB Haziran

34 YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ 1. Yurtdışında bulunan Ticaret ve Ekonomi Müşavirlikleri ile iş dünyası temsilcilikleri arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlanması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Başbakanlık Genelgesi Uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesi ile ilgili faaliyetlerin eşgüdüm ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi. TYDTA Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, DTM Nisan Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri ile TYDTA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. Yönetmelik Yatırım Destek Ofisleri ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırım promosyonu konusunda işbirliği halinde çalışması. TYDTA, DPT Kalkınma Ajansları Nisan Uluslararası doğrudan Ön fizibilite yatırımların çekilmesine yönelik çalışmaları somut projelerin geliştirilmesi. Tarım, ulaştırma, altyapı, turizm ve sağlık TYDTA alanları öncelikli olmak üzere, yatırımcılara paket projelerin sunulması. Tarım ve Köyişleri Haziran 2009 Ulaştırma Sağlık İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları 4. Tanıtım takımlarının oluşturulması. Uzman veritabanı Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde uluslararası yatırımcıların uzman ekipler tarafından bilgilendirilmesi. TYDTA İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Mart TYDTA Orta Vadeli Stratejik Hedeflerinde belirtilen öncelikli eksenlerde (sektör) tanıtım materyalleri oluşturulması. Tanıtım materyalleri Etkin tanıtım faaliyetlerinin sağlanmasına yönelik güncel verilerin eksenler bazında sunuma hazır hale getirilmesi. TYDTA İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık

35 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ No. Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Türk Ticaret Kanun Tasarısı'nın 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu açısından değerlendirilmesi. Değişiklik önergesi Şirket kuruluş işlemlerinin ve tasfiye sürecinin basitleştirilmesi. Adalet Bakanlığı Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED Mart Yabancı sermayeli şirketlerin adli sicil ve benzeri belgelerin temininde yaşadığı sorunların çözülmesi. Genelge (Adalet Bakanlığı'nın uygulamaya açıklık getiren bir genelge yayımlaması) Kamu İhale Mevzuatı'na ilişkin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi. Adalet Bakanlığı Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı, TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED Haziran

36 1. Kredi kefalet sisteminin geliştirilmesi. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Mevzuat çalışması KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 1. Kredi kefalet kuruluşlarının yasal Hazine Müsteşarlığı, mevzuata kavuşturularak şeffaf ve BDDK hesap verebilirlik esasında faaliyetini sürdürmesinin sağlanması, 2. Kredi kefalet kuruluşlarının kefaletlerinin teminat olmak vasfı ile Bankacılık Mevzuatında ve ilgili düzenlemelerde yer almasının sağlanması, 3. Kefaletin kamu kurumları tarafından da kabul edilebilir hale getirilmesi, 4. KGF'ye yönelik fon imkanlarının artırılması, 5. Hibe fonların gider olarak yazılabilmesinin araştırılması. Maliye Haziran 2009 Sanayi ve Ticaret DPT, KOSGEB, KGF, TBB, TESKOMB, TESK, Tarım Kredi Kooperatifi, TEDAŞ, BOTAŞ, TOBB 2. KOSGEB in imalat sanayi dışındaki sektörlere de destek verebilmesine yönelik kanuni düzenleme yapılması ve bu çerçevede KOSGEB in idari ve mali yapısının güçlendirilmesi. Mevzuat değişikliği İmalat sanayi dışındaki sektörlerde yer alan KOBİ'lerin de gelişiminin desteklenmesi. KOSGEB Maliye Haziran 2009 Sanayi ve Ticaret Tarım ve Köyişleri Kültür ve Turizm DPT, Hazine Müsteşarlığı, TESK, TOBB 26

37 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 3. KOBİ'ler için Kümelenme Politikası oluşturulması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu Kümelenmelerin belirlenmesi ve teşviki ile KOBİ lerin rekabet gücünün artırılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB, TİM, TESK Eylül "KOBİ'lere ilişkin bilgi ve verilerin derlenmesi ve raporlanması. Çalışma / Protokol KOBİ'lerin ekonomideki konumlarını belirlemeye yönelik olarak; -kredi kullanım bilgileri, -dış ticaretteki payı, -yatırımdaki payı, -istihdamdaki payı ve -Ar-Ge'deki payı alanlarında verilerin toplanarak KOBİ'lere ilişkin daha doğru ve etkin politikaların belirlenmesi. KOSGEB Maliye Aralık 2009 ÇSGB, Sanayi ve Ticaret DPT, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, DTM, TÜİK, TÜBİTAK, BDDK, TBB, TİM, TOBB 27

38 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 5. Hizmet Sektörlerini Geliştirme Stratejisinin oluşturulmasına yol gösterici nitelikte bir politika belgesinin hazırlanması. Yapılacak Faaliyetin Niteliği Politika Belgesi Hizmet sektörünün rekabet edebilirliğinin arttırılmasına yönelik bir strateji belgesinin hazırlanmasına ilişkin yol haritasının çıkarılması DPT Bayındırlık ve İskan Sağlık Ulaştırma Sanayi ve Ticaret Kültür ve Turizm Milli Eğitim Hazine Müsteşarlığı, DTM, KOSGEB, TOBB, TÜSİAD, TESK, YASED, İŞKUR Haziran Küçük ve mikro işletmelerin KOSGEB desteklerine erişiminin kolaylaştırılması. Mevzuat Değişikliği Mikro ve Küçük işletmelerin gelişimine destek olunması. KOSGEB Sanayi ve Ticaret TOBB, TESK Haziran KOBİ lerin çevre mevzuatına uyum konusunda teşvik edilmesi. Mevzuat Değişikliği KOBİ lerin, çevre mevzuatına uyumunun artırılması. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB, Aralık 2009 Çevre ve Orman Hazine Müsteşarlığı, Tarım ve Köyişleri DPT 8. AB kaynaklarından Mevzuat yararlanmak üzere hazırlanan Değişikliği projeler konusunda KOBİ'lere danışmanlık desteği verilmesi. KOBİ lerin AB fonlarına erişiminin artırılması. KOSGEB Sanayi ve Ticaret DPT, TOBB Haziran

39 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 9. Girişimciliğin teşvik edilmesi. Mevzuat Değişikliği 10. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) şirketlerine genel veya proje bazlı fon kurma yetkisi verilmesi. Kanun Girişimcilerin yeni bir iş kurabilmeleri için mevcut desteklerin geliştirilmesi ve yeni destek modellerinin oluşturulması suretiyle girişimciliğin yaygınlaştırılması. SPK mevzuatında değişiklik yapılarak girişim sermayesi sisteminin güçlendirilmesi. KOSGEB SPK TOBB, TESK, KGF, KOBİ A.Ş. Sanayi ve Ticaret Sivil Toplum Kuruluşları Aralık 2009 Haziran GSYO şirketlerine sağlanabilecek fon imkanlarının artırılması. Çalışma Raporu KOBİ lere yönelik çekirdek ve başlangıç sermayesi desteği sağlanması amacıyla GSYO şirketlerinin fon temin etmelerinin kolaylaştırılması. Hazine Müsteşarlığı Maliye Haziran 2009 Sanayi ve Ticaret BDDK, KOSGEB, TOBB, KGF, KOBİ A.Ş., SPK 29

40 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Yöneticilerin luğu ve Ortakların Dava Açma Hakkı konularında iyileşme sağlanması. Mevzuat Değişikliği Yatırımcıların korunması alanındaki düzenlemelerin geliştirilmesi. SPK Adalet Bakanlığı Eylül Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözden geçirilmesi. Çalışma Raporu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin güncellenmesi ve 2008 yılı ulusal programı taahhütlerine paralel olarak AB düzenlemelerine uyumun sağlanması. SPK Aralık Borsa dışı şirketlerde kurumsal raporlama standartlarının oluşturulması. Raporlama Standartları Borsa dışı şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek amacıyla finansal raporlama dışındaki raporlama standartlarının oluşturulması. YASED Sanayi ve Ticaret Aralık 2009 SPK,TOBB, TÜSİAD, İlgili Diğer Sivil Toplum Kuruluşları 4. Borsa dışı şirketler için kurumsal yönetim ilkelerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılması. Bilgilendirme Toplantıları Yeni Türk Ticaret Kanunu'na hazırlık yapılması ve İMKB bünyesinde faaliyet gösterecek olan Gelişen İşletmeler Piyasası nda (KOBİ Borsası) işlem görecek şirketlerin kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi. SPK, KOSGEB, TOBB Sanayi ve Ticaret İMKB, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılması. Bilgilendirme Toplantıları Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal Hazine Müsteşarlığı, yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin DPT yasal altyapıya yönelik hazırlık yapılması. SPK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aralık

41 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 1. Döner sermaye uygulamalarının tıp fakülteleri dışındaki fakülteler için yeniden yapılandırılması. Kanun (Maliye Bakanlığına sunulan Kanun Taslağının yasalaşmasının temini) Öğretim üyelerinin içinde yer aldığı Ar-Ge projelerinin sayısının artırılması. YÖK Maliye TOBB Aralık Sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak farklı mekanizmaların incelenmesi. Çalışma Raporu Bu konudaki bilgi birikiminin artırılması. TOBB DTM, TÜSİAD, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK Eylül Üniversite sanayi işbirliği modelinin geliştirilmesine ilişkin bir süreç haritası oluşturulması. Süreç Haritası Sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak ve çözüm üretecek merkezlerin kurulması ile ilgili değerlendirme yöntemlerinin oluşturulması. TOBB DTM, TÜSİAD, KOSGEB, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK Aralık Üniversitelerde geliştirilen teknolojinin sanayiye aktarılması için ofislerin kurulması. Pilot uygulama Yurtdışında da örnekleri olan teknoloji ofislerinin üniversitelerimizde kurulması ile geliştirilen yeni teknolojilerin mümkün olan en kısa sürede sanayiye aktarılmasının sağlanması. YÖK Sanayi ve Ticaret TPE, TOBB Haziran

42 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 5. Üniversite-Sanayi işbirliği geliştirme çalışmalarının ABİGEM ler üzerinden de koordine edilmesini sağlayacak bir yol haritasının hazırlanması. İŞBAP proje teklifinin hazırlanması Modelin hayata geçirilmesi. TOBB DTM, TÜSİAD, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK, KOSGEB Haziran Ar-Ge yatırımlarının ülkeleri tercih etme nedenlerinin ülke mukayeseli bir şekilde incelenmesi. Çalışma Raporu Öncelikli olarak Hindistan, İrlanda, Tayvan ve İsrail modellerinin incelenmesi. TÜBİTAK Hazine Müsteşarlığı, Haziran 2009 Maliye TOBB, DEİK, YASED 7. Yabancı araştırmacıların Türkiye de istihdamının kolaylaştırılması. Mevzuat değişikliği Türkiye'de araştırma faaliyetlerini sürdüren yabancıların yaşadığı sıkıntıları ortaya koyacak ve çözüm önerileri üretecek bu düzenlemenin sonucunda sanayide ve üniversitede çalışacak yabancı araştırmacı sayısının artırılması. ÇSGB Dışişleri Aralık 2009 Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, YÖK, TOBB 32

43 AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Yapılacak Faaliyetin Niteliği 8. AB'nin çok ortaklı ve KOBİ'lere yönelik Ar-Ge desteklerinin incelenmesi. Çalışma Raporu Yurtdışı teknik fizibilite TÜBİTAK desteklerinin incelenmesi, 7. Çerçeve Programı konsorsiyum mekanizmalarıyla aynı programın KOBİ'lere yönelik Ar- Ge desteklerinin mevcut TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) uygulamalarıyla karşılaştırılması, %100 Ar-Ge çalışması sonucunda çıktının fikri mülkiyet haklarının KOBİ'ye kalması durumunu destekleyen AB programının incelenmesi. TOBB, KOSGEB, YASED Haziran Türkiye'nin uluslararası yenilikçilik endekslerindeki konumunu iyileştirmek için toplanan verilerin iyileştirilmesi. Çalışma Raporu Uluslararası yenilikçilik endekslerini oluşturan parametrelerin belirlenmesi; bu parametreler için Türkiye'den sunulan verilerin analiz edilmesi, gerektiğinde endeksleri düzenleyen yabancı kuruluşlarla temasa geçilerek önerilerin sunulması. TÜBİTAK Hazine Müsteşarlığı, TOBB, TÜİK, YASED Eylül

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012) ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014- Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre

Detaylı

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P -

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - 2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - Şubat - 2015 BAKAN SUNUŞU Bu alan daha sonra eklenecektir. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... i İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007 İÇİNDEKİLER 1. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii 2. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1:

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Yönetici Özeti Sayfa I. Yatırım Danışma Konseyi Tavsiye

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Ekonomi ARALIK 2014 İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE EYLEM PLANI 1.

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2007 3 SUNUŞ: Son dönemde uluslararası alanda siyasi sınırların kalkmasının, müşterek

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı