Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,"

Transkript

1 Dünya, baþ döndürücü bir hýzla deðiþip dönüþmekte ve son zamanlarýn yaygýn ifadesiyle küresel köy halini almakta. Dünyanýn deðiþiminde lokomotif iki kavramýn teknoloji ve iletiþim olduðunu söylersek yanýlmýþ olmayýz. Pusulanýn icadýnýn dünyanýn kaderini deðiþtirdiðini, matbaanýn icadýyla çað atlandýðýný düþünürsek, bu iki kavramýn ne kadar önemli olduðu ortaya çýkar. Küresel köy benzetmesindeki baþ aktör de hiç kuþkusuz internet teknolojisi Bugün yeryüzünün herhangi bir yerinde yaþanan olay, birkaç saat içinde tüm dünyaya yayýlabiliyor. Bilgi edinme, haber alma çaðýmýzýn en temel gereksinimlerinden Biz de Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, hem Tarih: ARALIK 2013 Yýl: 1 Kýrþehir halkýyla hem de üyelerimizle bilgi paylaþmanýn, onlarý haberdar etmenin baþlýca sorumluluklarýmýzdan olduðunu biliyoruz. Ýnternet sitemizi, sosyal paylaþým sitesindeki sayfamýzý etkin biçimde kullanýyoruz. Buralardan duyurularý yapýyor, odamýzýn faaliyetleri Sayý: 1 hakkýnda toplumu bilgilendiriyoruz. Bu iletiþim kanallarýna bir de bültenin eklenmesi gerektiðini düþündük. Bültenler, üyesi olan bizim gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn hafýzasýdýr. Belirli aralýklarla çýkaracaðýmýz bültenimizin; saydamlýða, bütünleþmeye, ortak akla aracýlýk edeceði inancýný taþýyoruz. Bültenin hazýrlanmasýnda emeði geçen arkadaþlarýma, bu sayýda yer alan etkinliklerde pay sahibi olanlara çok teþekkür ediyor; bültenin Kýrþehir deki yeni yatýrýmlarýn, kalkýnmanýn, dostluðun, birlikteliðin vesikasý olmasýný diliyorum. Selam ve saygýlarýmla... Selehattin EKÝCÝOÐLU Kýrþehir TSO Baþkaný Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Doðal Taþ Sektör Analiz Toplantýsý Yapýldý Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn 2013 Doðrudan Faaliyet Desteði programý kapsamýnda kabul gören "Kýrþehir Doðal Taþ Sektör Analizi ve Yatýrým Ýmkânlarý Raporunun Hazýrlanmasý" projesinin tanýtým toplantýsý Odamýzda gerçekleþtirildi. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝCÝOÐLU "Ülkemiz, bilhassa da ilimiz, doðal kaynaklar açýsýndan önemli bir potansiyel taþýmaktadýr. Doðal taþ sektörümüz çeþit ve rezerv zenginliði, sektör deneyimi, hammadde bolluðu ve kalite açýsýndan doðal taþ piyasasýnda önemli bir yere sahiptir. Ancak tüm bunlara raðmen, ülke ekonomisinde madenciliðin önemli bir yeri olduðu söylenememektedir. Ýþte bu nedenlerden ötürü, Ahiler Kalkýnma Ajansý na Doðrudan Faaliyet Desteði programý kapsamýnda bir proje sunduk. Projemizin Ajans tarafýndan onaylanmasý ile çalýþmalarýmýza baþladýk. Bu projedeki hedefimiz; hazýrlanacak fizibilite Kýrþehir yatýrýmýn teþvik edilmesini saðlamak ve madencilik sektörü için ticari potansiyel farkýndalýðý yaratmaktýr. Takdir edersiniz ki; Kýrþehir in yatýrýmcý hazýrlanacak sektör raporu ile Kýrþehir in doðal taþ alanýnda tanýtýmý yapýlacak ve yatýrým yapmayý düþünen yatýrýmcýlarýn ve sektör raporu ile birlikte yeni maden tesislerinin oluþmasýna imkân yaratarak çekmekteki en büyük sorunu tanýtým eksikliðidir. Dolayýsýyla, kafalarýndaki soru iþaretleri giderilecektir. Ben geldiðiniz için hepinize teþekkür ediyor; sözü Kaman Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Gökhan EKÝNCÝOÐLU'na býrakýyorum" dedi. Kaman Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Gökhan EKÝNCÝOÐLU, "Ticaret Odasý'nýn fikriyle, Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteðiyle hayata geçme fýrsatý bulan doðal taþ projesinde üniversite olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi ve katýlýmcýlara hem Türkiye'nin hem de Kýrþehir'in doðal taþ sektörü hakkýnda sunum yaptý.

2 2 Baþkan EKÝCÝOÐLU yaptýðý açýklamada, Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen Her Kadýn Bir Dünya adlý projemizde, TSO çatýsý altýnda faaliyet gösteren Kadýn Giriþimciler Kurulu üyelerine, Kýrþehir de iþ yeri sahibi olan giriþimci kadýnlara yol göstermek ve destek olmak için eðitim faaliyetleri düzenlenecektir. Üretkenliðin kaynaðý olan kadýn, geliþmenin ve uygarlaþmanýn güvencesidir felsefesinden hareketle, Kýrþehir deki kadýnlarýmýzýn gerek kiþisel geliþimleri için gerekse de iþ hukukundaki haklarý konusunda daha bilinçli olmalarý için kendilerini geliþtirmeleri gerektiðini düþündük ve 15 günlük bir eðitim planý yaptýk. 15 günlük eðitim süresince, katýlýmcý kadýnlarýmýza kadýnlarýn iþ hukukundaki haklarý, kiþisel imaj ve kadýn farkýndalýðý, pozitif yaþam becerileri ve etkin iletiþim konularýnda eðitim ve seminerler verilecek. Ben buradan tüm kadýnlarýmýzý eðitimlerimize davet ediyorum dedi. Ticaret Sanayi Odamýzýn Görevleri ODANIN GÖREVLERÝ: Tarif:5174 sayýlý Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 4.maddesinde odalar þöyle tarif edilmektedir. Odalar üyelerinin müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak,mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak,mesleðin genel menfaatlere uygun geliþmesini saðlamak,mensuplarýnýn odalara verilen görevleri yerine getirmek amacýyla kurulan tüzel kiþiliðe sahip kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarýdýr. ODA GÖREVLERÝ 5174 sayýlý kanundaki tarif doðrultusunda odalarýn görevleri de aþaðýdaki þekilde sýralanmýþtýr. a-meslek ahlakýný,disiplinini ve dayanýþmayý korumak ve geliþtirmek,ticaret ve sanayinin kamu yararýna uygun olarak geliþmesine çalýþmak. b-ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak bölgeleri içinde iktisadi,ticari faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak,baþlýca maddelerin piyasalarýný takip ve kaydetmek ve bunlarý uygun vasýtalarla yaymak. C-Yurtiçi fuarlar konusunda yapýlacak müracaatlarý deðerlendirip birliðe teklifte bulunmak d-üyelerin ihtiyacý olan belgeleri vermek ve bunlara iliþkin gerekli hizmetleri yapmak. e-ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaþtýrmak,ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada,htiyaç duyabilecekleri her çeþit bilgiyi,baþvurularý durumunda kendilerine vermek veya bunlarýn elde edilmesini kolaylaþtýrmak,elektronik ticaret ve internet aðlarý konusunda üyelerine yol gösterecek giriþimlerde bulunmak,bu konularda gerekli alt yapýyý kurmak ve iþletmek. f-26.maddeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. g-gerektiðinde 507 sayýlý Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun 125.maddesinde sayýlan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini,kendi üyeleri için,bakanlýkça çýkarýlacak yönetmenliðe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. h-birliðin belirlediði standartlara göre üye kayýtlarýný tutmak,ve üyelik aidatlarýna iliþkin belgeleri saklamak ve bunlarý Birliðe talep halinde bildirmek.

3 3 26. Ahilik Haftasý Kýrþehir de Kutlandý 26. Ahilik Haftasý Açýlýþ Töreni 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10.00da Anýt Meydan da yapýldý. Gümrük ve Ticaret Bakaný Sn. Hayati Yazýcý, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Sn. Bendevi Palandöken, Türkiye KIRÞEHÝR TSO BÜLTEN (Aralýk ayý bültenidir.) Sahibi Kýrþehir TSO Baþkaný Selehattin Ekicioðlu Yayýn Kurulu Kenan YANIK, Zafer ÇAM Murat TEKDOÐAN Editör Ýpek METÝNTÜRK Hazýrlayanlar Kenan YANIK, Ýpek METÝNTÜRK Yayýn Türü: Süreli Yerel Yayýn Basým Yeri: AGM Gazetecilik Matbaa Adres: Ahi Evran Mah Sok. Eraslan Apt altý 2/B KIRÞEHÝR Tel: Sayfa Tasarým Filiz ALTAN Kýrþehir TSO Bülten Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý nýn yayýn organýdýr. Dergide yayýnlanan görüþler ilgili yazarlara ait olup, Kýrþehir TSO nun görüþlerini yansýtmaz. Ýzintisiz alýntý yapýlamaz. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliði (TESKOMB) Genel Baþkaný Sn. Kadir Akgül, Valimiz Sn. Özdemir Çakacak, milletvekillerimiz Muzaffer Aslan ve Abdullah Çalýþkan, Belediye Baþkanýmýz Sn. Yaþar Bahçeci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sn. Kudret Saylam, Ýl Emniyet Müdürümüz Sn. Mustafa Ýncebay, Veli Külliyesi projesinin Kýrþehir hayata geçmesinde en büyük Ticaret ve desteði veren Gümrük ve Sanayi Ticaret Bakaný Sn. Hayati Odasý Yazýcý ya teþekkürlerini Yönetim sundu. Bahçeci nin ardýndan Kurulu TESK ve TESKOMB Baþkanýmýz Baþkanlarý Ahilik Haftasý ile Sn. ilgili duygu ve düþüncelerini Selahattin ilettiler. Ekicioðlu ve Vali Çakacak da Meclis Kýrþehir halkýnýn ve tüm üyelerimiz, esnaflarýn Ahilik Haftasý ný Kýrþehir kutladýktan sonra, Açýlýþ Esnaf ve Sanatkârlar Töreni için Kýrþehir e teþrif Odalarý Birliði Baþkaný eden Bakan Yazýcý ya Sn. Bahamettin Öztürk ve teþekkürlerini sundu ve sivil toplum örgütlerinin Ahiliðin anlam ve önemine katýldýðý açýlýþ törenine ilgi vurgu yaptý. hayli yoðundu. Vali Çakacak ýn ardýndan kürsüye gelen Gümrük ve Saygý duruþu ve çelenk Ticaret Bakaný Yazýcý, sunumunun ardýndan açýlýþ Kýrþehir halkýnýn yoðun ilgisine teþekkür ederek 26.Ahilik Haftasý nýn açýlýþ töreninde bulunmaktan son derece mutluyum. Ýnþallah kapanýþ törenine de Baþbakanýmýz Sn. Recep Tayyip Erdoðan teþrif edecekler dedi. Ahiliðin ne denli önemli olduðuna deðinen Bakan Yazýcý, Ahilik kutlamalarýnýn ulusal boyuttan uluslararasý boyuta taþýnacaðýnýn da sözünü vererek konuþmasýný konuþmasýný yapan Belediye sonlandýrdý. Baþkanýmýz Sn. Bahçeci Açýlýþ konuþmalarýnýn Ahilik Haftasý nýn Kýrþehir ardýndan ekip, Ahi Evran-ý halkýna ve tüm esnaflara Veli Türbesini ziyaret etti ve hayýrlý olmasý temennisinde Kýrþehir Kültür bulundu ve Ahi Evran-ý Merkezindeki tezhip ve hat sergisini gezdiler.

4 4 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu Odamýzý Ziyaret Etti Baþkan HÝSARCIKLIOÐLU, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize "Yunus'un Gül Bahçesinden" adlý kitabý hediye ederken, Baþkanýmýz EKÝCÝOÐLU ise Rifat Baþkan'a Ahilik kültürünün bir parçasý olan orta sandýðý hediye etti. Ahilik kültürünün TOBB için yerinin bambaþka olduðunu ifade eden HÝSARCIKLIOÐLU, "Bugün gurur duyduðumuz oda ve borsa camiamýz, 900 yýllýk Ahilik ve lonca geleneðinin günümüze tezahür etmiþ halidir. Yani Ahilik, sadece esnaf teþkilatýnýn deðil, tacir ve sanayicilerin mesleki örgütlenmesinin de atasýdýr. 900 yýl önce kethudalar ne ise, þimdi de oda baþkanlarýmýz odur. Biz geleneðimizle gurur duyuyoruz. Çünkü geleneðimizde güzel ahlak var. Doðruluk var, dürüstlük var. Biz hala Gerçek zenginlik mal çokluðu ile deðil, gönül tokluðu iledir diyoruz. Biz hala Doðrulukla yapýlmayan iþ bereket getirmez, getirse de sürekli olmaz diyoruz. Biz hala Hilesi hurdasý yok, helalinden malýmýz; Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârýmýz diyoruz.þimdilerde yabancýlarýn bizlere öðretmeye kalktýðý iþ ahlaký, meslek standartlarý, mesleki eðitim, fikri mülkiyet haklarý gibi kavramlarý 900 yýl önce öðretisiyle ortaya koyan Ahilikle ve Ahi Evran baþta olmak üzere tüm ahi babalarýmýzla gurur duyuyoruz. Rabbim bizlere de bu mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesi için katký sunmayý nasip etti. TOBB olarak, Ahi Evran Külliyesi ne en büyük katkýyý veren kurumlardan biri olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Yeni seçilen oda yönetimine ve meclisine hayýrlý olsun ziyaretinde bulunmak üzere Kýrþehir TSO ya geldiðini hatýrlatan TOBB Baþkaný, Önümüzdeki 4 yýlda Allah görevinizi layýkýyla yapmayý nasip etsin dileðinde bulundu. Kendi deðerlerine sahip çýkmayan insanlarýn baþarýlý olamayacaðýna dikkat çeken Hisarcýklýoðlu, Neþet Ertaþ ýn felsefesinin çok önemli olduðunu, Neþet te insanlýðý gördüðünü söyledi. 152 odanýn 5 yýldýzlý hizmet vermeye baþladýðýný hatýrlatan TOBB Baþkaný, Kýrþehir TSO nun da önümüzdeki dönemde 5 yýldýzlý oda olmasý temennisinde bulundu. Baþkan HÝSARCIKLIO ÐLU, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize "Yunus'un Gül Bahçesinden" adlý kitabý hediye ederken, Baþkanýmýz EKÝCÝOÐLU ise Rifat Baþkan'a Ahilik kültürünün bir parçasý olan orta sandýðý hediye etti.

5 5 Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Sunumla Anlatýldý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý 12 Haziran 2013 tarihinde Odamýz konferans salonunda yapýlmýþtýr. Kýrþehir TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin EKÝCÝOÐLU'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Dr. Deniz AKPINAR katýlýmcýlara 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Mevzuatý hakkýnda sunum yaparak bilgi vermiþtir. Doðalgaz Þebekesi Yapýmý Projesi Açýlýþý K Ahiler Kalkýnma Ajansý, 2012 yýlý Küçük Ölçekli Mali Destek Programý kapsamýnda Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen Kýrþehir Organize Sanayi Bölgesi Baþkanlýðý na ait Kýrþehir Organize Sanayi Bölgesi Doðalgaz Þebekesi Yapýmý Projesi nde açýlýþ töreni düzenlendi. Açýlýþ töreni ile boru hattý döþenmesi için kazý çalýþmalarý baþlatýldý. Açýlýþ törenine Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kýrþehir Valisi Özdemir ÇAKACAK, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar BAHÇECÝ, Kýrþehir TSO Baþkaný Selahattin EKÝCÝOÐLU, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih YILDIZ, Ajans uzmanlarý ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalýþanlarý ile OSB de faaliyet gösteren Firma temsilcileri katýldý. Törende Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kýrþehir Valisi Özdemir ÇAKACAK Yapýlan çalýþmalarý bölge iþletmecileri açýsýndan önemli buluyorum. Ýnþallah yakýn zaman içerisinde Organize Sanayi Bölgesi yeni yatýrýmcýlara da kavuþacak. Ocak ayýnda bir yönetim kurulu kararý alarak, doðalgaz daðýtým þebekesi yapýlmasý iþini üstlendik. Tabi bu çalýþmanýn bir maliyeti olacaktý, yatýrýmcýlarla görüþtük. Bakanlýðýmýz bu tür doðalgaz daðýtým þebekesinin finansmanýný desteklemiyor. Bunu kendi finansmanýmýzda n yapmamýz gerekiyor. Dolayýsýyla Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsasý bulunan tüm yatýrýmcýlarýmýz bunun finansmanýna katýldýlar. Buna ilave olarak Ahiler Kalkýnma Ajansýmýza, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü bir proje hazýrladý ve hazýrlanan proje Ahiler Kalkýnma Ajansýna sunuldu. Proje, desteklenmeye uygun görüldü ve 498 bin TL hibe desteði almaya hak kazandý þeklinde konuþtu. Toplam bütçesi ,80 TL olan projenin % 57 si Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenecek olup projenin 10 ay içerisinde tamamlanmasý beklenmektedir.

6 6 ODAMIZDA HÝJYEN EÐÝTÝMÝ DÜZENLENDÝ tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile birlikte, ülkemizde gýda güvenilirliði ile yeni bir döneme girilmiþ oldu. Kanunun yayýnlanmasýyla birlikte gýda güvenilirliðinin saðlanmasýna yönelik olarak pek çok yeni yaklaþým hayata geçirildi. Ülkemizde imalattan son tüketiciye ulaþýncaya kadar önemli bir risk unsuru olarak gördüðümüz hijyen sorununun çözümü adýna gýda ürünlerinin üretiminde, daðýtýmýnda ve satýþýnda görev alan tüm iþletmecilere ve çalýþanlara yönelik genel gýda hijyeni ve ilgili mevzuatlar konusunda verilecek olan hijyen ðitimlerinde iþbirliði yapmak amacýyla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz ile Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ve Türkiye Esnaf ve e Sanatkârlarý Federasyonu arasýnda üç ayrý protokol imzalandý. Protokolün yürürlüðe girmesini müteakip Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüz iþbirliði içerisinde eðitim organizasyonlarýna baþlanmýþ ve ilkini 2013 yýlý Ocak ayýnda baþlattýðýmýz deðerlendirmeliyiz. eðitimlerimiz gelen Geldiðiniz için hepinize talepler doðrultusunda çok teþekkür ediyorum" devam ettirilmiþtir. diyerek sözü Kýrþehir Yatýrým Destek Ofisi'nden Bugüne kadar 1230 sektör çalýþaný ve iþletme Gökhan GÖMCÜ'ye sahibine hijyen eðitimi býraktý. verilmiþ olup; bu GÖMCÜ, Ahiler eðitimlerimiz gelen Kalkýnma Ajansý talepler doðrultusunda hakkýnda kýsa bir sunum devam edecektir. yaptýktan sonra Kasým Gýda, Tarým ve ayýnda açýlacak mali Hayvancýlýk Ýl Müdürü destek programlarý Kenan ÞAHÝN hakkýnda bilgi verdi ve "Eðitimlerdeki ana katýlýmcýlarýn sorularýný amacýmýz hedefe cevapladý. ulaþmak, kamuoyunu Özel sektörden yoðun bir bilgilendirmekti. talebin olduðu toplantý Eðitimlerden önce alýnan yaklaþýk bir buçuk saat numunelerde %50 sürdü. ODAMIZDA PROJELER HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI YAPILDI Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn 2013 Kasým ayýnda açacaðý "Mali Destekler Hakkýnda Bilgilendirme Toplantýsý" Odamýzda yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝCÝOÐLU "Ajans'ýn hem kamu kurumlarýna hem de özel sektöre verdiði destek aþikâr. Önyargýlardan kurtulmalý, kabuðumuzu kýrmalý ve ilimizde proje kültürünü yaygýnlaþtýrmalýyýz. Ýlimiz proje konusunda maalesef zayýf. Ýstihdamý artýrmak, ekonomiyi canlandýrmak için proje teklif çaðrýlarýný bozukluk tespit edilmiþti; burada yanlýþ giden birþeyler olmalý dedik ve eðitimlere baþlamanýn mecburi olduðunu gördük. Böylece numune almayý durdurarak eðitimlere baþladýk. Eðitim sonrasý alýnan numunelerde herhangi bir bozukluk görülmedi. Hedefe ulaþmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bizim asýl amacýmýz,sizlere rehberlik etmek. Gerekli hassasiyeti gösterdiði için Ticaret Odasý'na ve Sayýn Baþkan'ýma da teþekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bir de duyuru yapmak istiyorum. Ýlimizde kurbanlýk açýsýndan herhangi bir sorun yok. Spekülasyonlara prim vermeyelim" þeklinde açýklamada bulundu. Baþkan EKÝCÝOÐLU ise "Eðitimler amaca ulaþmasý oldukça sevindirici. Bizler Ticaret Odasý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü olarak sizlere her türlü desteði vermeye ve her konuda rehberlik etmeye hazýrýz. Saðlýklý ve hijyenik gýda üretimi, daðýtýmý ve satýþý oldukça önemli bir konu. Ben eðitimlere katýlanlara ve amacýmýza ulaþmamýz konusunda son derece bilinçli davranan vatandaþlarýmýza çok teþekkür ediyorum; umarým hayýrlara vesile olur" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara Baþkan EKÝCÝOÐLU, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Zafer ÇAM ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü KEnan ÞAHÝN tarafýndan sertifikalarý verildi.

7 7 DIÞ PAYDAÞ ANALÝZ TOPLANTISI YAPILDI amaçlayan oluþturan Akreditasyon Akreditasyon Sistemi; Sistemi; EUROCHAMBERS Oda/Borsalarýmýzýn ve Ýngiltere Odalar yerel, bölgesel, ulusal Birliði iþbirliði ile ve uluslararasý Ýngiltere ve Almanya platformlarda Oda sistemlerinin en markalaþmasýnda iyi uygulamalarý da öncü rol dikkate alýnarak, üstlenmektedir yýlýnda Oda Analizi yapýlacak dýþ Akreditasyon Modeli paydaþlar, olarak TOBB kuruluþtan etkilenen tarafýndan veya kuruluþu geliþtirilmiþtir. etkileyen kuruluþ 2005 yýlýna kadar dýþýndaki kiþi, grup Ýngiltere Odalar veya kurumlardýr ve Birliði iþbirliði ile akreditasyon süreci Akreditasyo Esnaf ve Sanatkârlar yaptýðý açýklamada; desteklenen Oda ile iç içedir.dýþ n süreci için zaruri Odasý'nýn, Ahi Evran "Oda sistemimizin iþ Akreditasyon Sistemi paydaþ analizi nitelikte olan "Dýþ Üniversitesi'nin, dünyasý nezdindeki 2008 yýlýnda yapmak, üyelerin ve Paydaþlar Analiz Organize Sanayi saygýnlýðýnýn Borsalarýmýzýn da bizimle doðrudan Toplantýsý" 6 Bölgesi artýrýlmasýný, sisteme dahil veya dolaylý yoldan Temmuz Cumartesi Müdürlüðü'nün ve odalarda sunulan edilmesiyle alakâsý olan günü Odamýzda Ziraat Odasý'nýn hizmet türlerinin geniþleyerek kurumlarýn yapýldý. Ýl Planlama temsilcilerinin geniþletilmesini, Oda/Borsa ihtiyaçlarýný daha iyi ve Koordinasyon katýldýðý toplantý hizmet kalitesinin Akreditasyon Sistemi anlamak, Kýrþehir Müdürlüðü'nün, Ýl Baþkan iyileþtirilmesini ve haline dönüþmüþtür. Ticaret ve Sanayi Tarým Ekicioðlu'nun açýlýþ Türk Oda Sisteminin Oda/Borsalarýmýzýn Odasýný sürekli Müdürlüðü'nün, Ýl konuþmasýyla Avrupa Oda üyelerine Beþ iyileþtirmek Saðlýk baþladý. Sistemine uyumunun Yýldýzlý Hizmet demektir." þeklinde Müdürlüðü'nün, Baþkan saðlanmasýný vermesi için fýrsat açýklamada bulundu. Yýllarca Kýrþehir de eðitimci olarak özel dershanelerde çalýþtým. Dershanecilikte Kýrþehir in baþarýlý olduðunu düþünüyorum ama Kýrþehir in sanayi ve ticaret alanýnda çevre illerin gerisinde olmasý, insaný acaba ne yapýlabilir diye düþündürüyor. Zaman zaman yakýnýyoruz Kýrþehirli zenginler yatýrým yapmýyor diye ya da siyasilerimiz Somut Adýmlar Atalým KTSO Meclis Baþkaný Yardýmcýsý yeterince güçlü deðil diye. Bence kaliteli örnekler oluþturmak çok önemli. Eðitimde ODTÜ, Bilkent, Boðaziçi, Hacettepe gibi kaliteli üniversiteleri erken tanýdý. Kýrþehirli öðrenci, çevresindeki insanlarda ekonomik avantajlar elde ettiðini görünce olayý sahiplendiler ve Kýrþehir eðitimi Türkiye de ses getirecek düzeye geldi. Ayný þey hayvancýlýkta yaþandý. Ýstanbul Et in Kýrþehir e gelmesi, o bölgede hayvancýlýðý geliþtirdi. Sütün parayla kapýda satýlabileceðini gören insanlar, süt inekçiliðini geliþtirmeye baþladý. Ýnsanlar somut getirisi olan þeyleri görünce sahipleniyorlar. Özellikle üniversitelere gönderdiðimiz þu an belli yerlere gelmiþ eski öðrencilerimize ve tüm Kýrþehirlilere çaðrýmdýr: Kaliteli örnek oluþturmak açýsýndan kafa yoralým, somut adýmlar atalým. Kendin için Allah tan bir þey iste, komþuna iki katýný vereceðim diyene; bir gözümü al diyen zihniyetin yerine, komþum da olursa bana da faydasý olur diye düþünen bir zihniyetin olmasý dileðiyle saygýlarýmý sunuyorum.

8 8 Ahilik denince akla Kýrþehir gelir, diye her sohbetimizde konuþuruz. Ahi diyarý diye, her yerde öðünerek anlatýrýz. Lafa gelince ahi torunlarýyýz deriz. Ahi babamýz var, katýldýðý her toplantýda, ahi dürümü daðýtýr bizlerde gururlanýrýz. Bir yerden bir yere gittiðimiz zaman ahiler diyarýnda sizlere selam getirdik deriz. Camisine gider namaz yerine, türbesine bolca dua ederiz. Ahi pilavýmýz var, her ayýn ilk cumasýn da halka ikram ederiz, þov yapýp hava atarýz. Ahi bizim þehrimizde yatýyor mezarý türbesi var deriz. Yýllardýr þenliðini yaparýz ama sahiplenmeyiz. Ahilik deriz hayatýmýzda, ticaretimizde uygulamaktan kaçarýz, üzerimize almayýz bu yükü baþkalarýn atarýz. Her sene devlet büyüklerine tören alanlarýnda þet kuþatýr ahi baba yaparýz. Þehrimizde bir ahi babamýz olmaz, ne hikmetse! Gerçekte bu þehrin bir deðil birkaç tane ahi babaya ihtiyacý var... Þehrimizde kardeþ olmalýyýz, kaynaþmalýyýz, birlik olmalýyýz, bu zaman ayrýþmanýn deðil kaynaþmanýn zamaný, bu yüzde ahi babalar olmalý ki bu toplumu birleþtirmeli, kaynaþtýrmalý, barýþtýrmalý, öðüt vermeli. Yoksa sen köylüsün, sen yabancýsýn, sen þehirlisin bunlardan kurtulmalýyýz... Yaný baþýmýzda bulunan þehirler kalkýnýrken, birlik olurken biz daðýlýyoruz... Her gün eriyoruz nüfus kaybýmýz oluyor milletvekili sayýmýz düþüyor, organizemiz daðýlýyor, fabrikatörlerimiz kaçýyor yatýrýmcýlar uzaklaþýyor. Bunun için bu þehre ahiliðin temelleri atýlmalý. Ahilikten bahsedebileceðimiz bir araþtýrma merkezi kurulmalý. Ahilikle ilgilenen araþtýrma görevlileri olmalý, baþka ilerden getirilmeli. Üniversitemiz bu konuda öncülük etmeli, adýna yakýþýr bir çalýþma yapmalý. Üniversitenin isminin ahi olmasý yetmiyor. Ülkemizde ve dünyada hazýrlanmýþ ne kadar ahilikle ilgili kitap, araþtýrma, tez, varsa bünyesinde bulundurmalý. Ahiliðin sadece ismi olmamalý bundan sonra. Yýllardýr Kýrþehirlilerin hayalinde olan ahi külliyesi inþallah hayata geçiyor. Bunun için TOBB baþkaný Sayýn Hisarcýklýoðlu Kýrþehir de yapýlacak olan büyük proje için 7 milyon liralýk bir para aktarýmý saðladý. Bunun heyecanýný Ankara'da imzalarýn atýldýðý anda yaþamýþtýk. Ayný þekilde TESK ve TESKOMB UN da verdiði 5 milyon lira destekle toplam destek 12 milyon lira olmuþtu. Burada emeði geçen ticaret ve sanayi oda yönetimini, valimizi, belediye baþkanýmýzý bu oluþuma katký saðlayan kurumlarý ve þahýslarý kutlamak gerekiyor, Kýrþehir tarihin de bugüne kadar TOBB böyle bir para aktarýmý saðlanamamýþtýr. Bu aktarýmda odaya seçilmiþ kadronun çok emeði olmuþtur... Oda yönetiminde bulunan arkadaþlar Kýrþehir e en güzel hizmeti ahi külliyesinin yapýmýnda, kullanýlacak para aktarýmýnda ve ilimize yakýþan bir oda yapýmýnda göstermiþlerdir. Bundan sonra bu þehirde ahiliðin sadece ismi olmayacak, Ahiliðin bir yaþam biçimi, ahlak biçimi olduðunu göstermemiz gerekecek. Ahiliðin sadece bir kuþak töreni olmadýðýný göstermeliyiz dünyaya. Ahi külliyesi projesi çok zaman alacaða benziyor ama ilk aþamasý bile güzel bununla ilgili alýnan para daha ileriki zamanlarda artýracaðý söylenmekte. Ýnþallah bunun sadece proje kapsamýnda kalmayýp hayata geçmesini temenni etmeliyiz. Bu þehirde geçmiþte ahiliðin felsefesi görüþü yaþamý nasýlsa onu bu þehrimizde yaþayan, idareciler, seçilmiþler, atanmýþlar, esnaf, fabrikatör, iþveren iþçi, çiftçi, üreten, tüketen göstermeli. O gün Ahilik ahlakýný Allahýn vahyi Kuran da, yaþam biçimini peygamber efendimizde almýþtý. Ahilerin ahlaký nasýl o gün Kuran ve peygamberin yaþamý ise bugün ki ahiliði savunanlarýnda yaþamý da peygamberin ahlaký gibi olmalý. Bugün ahiliði savunanlarýn ahlaký kuran deðil kapitalizm olmuþ. Dinleri göstermelik, ibadetleri þekilcilik olmuþ. Allah adýna kandýranlar çoðalmýþ. Kazanda nasýl kazanýrsan kazan övünç olmuþ. Haklarýn yaþam biçimi büyük balýk küçük balýðý yutar ilkeleri olmuþ. Her þey menfaate, çýkara, dayalý bir dünya kurulmuþ. Ýlkeli dik duranlar sistemler tarafýnda yýkýlýrken, menfaat, fýrýldak çeteleri hâkim olmuþ. Bu gün ahiliðin kaftaný çýkartýlarak kapitalist gömleði giydirilmiþ. Kapitalistlerin gömlegi ahilere hiç uymuyor. Gelin toplum olarak ahiliðin gömleðine tekrar dönelim.

9 önlenmesi, saygýn yaþam ve insan onuruna yaraþýr çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý yolunda kadýnlarýn, verdikleri mücadeleyi desteklemek. Bunun yaný sýra, giriþimci kadýnlarýn yaþadýklarýndan, deneyimlerinden mutlaka yararlanýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bunu saðlamak için hali hazýrda kurulu olan giriþimci aðlarý bulunuyor ancak pek çoðu yeterince tanýtým yapýlmadýðý için aktif olarak faaliyet gösteremiyor. Biz Kýrþehir Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak en azýndan ilimizde bunu saðlamak için yeni bir etkinlik baþlatmaya hazýrlanýyoruz. Amacýmýz kadýnlara iþ kurma konusunda danýþmanlýk saðlamak. Ýlde baþarýlý olan iþ kadýnlarýnýn her birini, giriþimci olmak ve çalýþmak isteyen ancak nereden baþlayacaðýný bilemeyen kadýnlar için danýþman olarak belirleyeceðiz. Böylece daha önce iþ kurma aþamalarýný yaþamýþ birinin yol göstermesi ve fikirleri sayesinde daha rahat bir süreç geçirmelerini saðlamak istiyoruz. Ýþ piyasasýnda eskiden büyük balýk küçük balýðý yutar denirdi. Deðiþen ekonomik düzen ve krizlerden sonra, artýk hýzlý balýk, yavaþ balýðý yutuyor. Büyük olmak artýk fazla bir fark yaratmý- yor. Önemli olan, hýzlý olmak ve düþünülmeyeni düþünerek herkesten önce harekete geçmek. Giriþimcilik cesaret gerektirir; fýrsatlarý görmeyi gerektirir. Ancak Kýrþehir için durum biraz daha farklý. Daha kendi büyük balýklarýmýzý yaratamamýþken, ulusal markalarýn þehre gelmesiyle küçük giriþimcilerin iþi biraz daha zorlaþtý. Ýþte bu nedenle fark yaratmalý, deðiþik alanlar bulunmalý. Ýyi niyet ödül hak etmez asýl olan sonuçtur diyor Batýlý iþ adamlarý. Saydýðýmýz, ülkemizde gösterilen tüm çabalar eðer büyük bir giriþimcilik hareketi baþlatamýyorsa, boþuna yapýlýyor demektir. Bu, bir yerde bir hata olduðunu gösterir. Oysa bu çabalarýn olumlu sonuçlar doðurmasý ancak doðru bir stratejinin belirlenmesi ve harcanan enerjinin etkin bir þekilde kullanýlarak aksiyon planlarý oluþturulmasý ile mümkün olacaktýr. Ýþte o zaman büyük adýmlarýn atýlmasý saðlanabilir. Yýllardan beri konuþulan, kadýnlarýn ekonomik hayata atýlmalarý için yapýlan çalýþmalara raðmen günümüzde kadýnlarýn talepleri hala deðiþmedi. Peki, nedir bunun nedeni? Neden kadýnlarý iþ hayatýna çekmek, onlara çalýþýlabilir koþullar saðlamak bu kadar zor? Kadýnlarýn zaten içlerinde bulunan giriþimcilik ruhunu açýða çýkarýp, cesaretlendirip iþ kurmaya teþvik etmek için neden bu kadar fazla çaba harcanmasý gerekiyor?öncelikle, hali hazýrda çalýþan kadýnlar, hala düþük ücretlerle ve zor koþullarda çalýþýyor; hatta birçok kadýn çalýþmak istemesine raðmen ailesi veya eþi tarafýndan çalýþtýrýlmýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, kadýnlarda iþgücüne katýlým oraný % 29,3; kendi iþinde çalýþan kadýnlarýn oraný %7 dir. Bu oranlara bakýldýðýnda giriþimcilik konusunda alýnmasý gereken uzun bir yol olduðu açýkça görülüyor. Nüfusun yarýsýnýn kadýn olduðu ülkemizde, kullanýlmayan insan gücü dikkat çekecek oranda. Siz, üretime katký yapacak bir bu kadar daha insan varken bunu kullanmayacaksýnýz. Bu israf deðil de nedir? Duygusal zekânýn, disiplinin, takým ruhunun öne çýktýðý yeni alanlarda, çocuklarýmýzý yetiþtiren kadýnlarýn iþ hayatýndaki emeði de var olmadan toplumsal geliþmenin ve ekonomik kalkýnmanýn beklenen hýzda olmasý mümkün deðildir. Kýsacasý kadýnlarý da iþ hayatýna çekmeden hedeflenen büyümeyi tutturmak mümkün deðildir. Kadýnlarýn üretime ve yönetime etkin bir biçimde katýlma imkânýna sahip olduklarý ülkelerde, toplumsal geliþmede çok önemli roller üstlendikleri açýkça görülüyor. Ancak ülkemizde kadýnlar genelde kârlýlýk ve büyüme açýsýndan daha düþük sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Yani cirosu ve çalýþan sayýsý daha düþük olan sektörlerde yer almayý tercih ediyorlar. Bunun pek çok nedeni var elbet ancak, en baþta maalesef birçok sektörün erkek sektörü olarak adlandýrýlmasý geliyor. Aslýnda günümüzde kadýnlarýn, erkek iþi denen birçok alanda genel yargýlarý çürüterek baþarýlý iþlere imza attýklarýný görüyoruz. Fakat küçük hedeflerle kýsýtlanan kadýnlar, daha ileriye gidemeden ya olduklarý yerde sayýyor ya da iþyerlerini kýsa süre içerisinde kapatýyor. Aileler ve eþler, kadýnýn çalýþmasýný ekonomiye katký olarak deðil bir hobi olarak görüyorlar. Dolayýsý ile iþ kurmak isteyen erkek evlat ile kýz evlada yaklaþýmlar farklý oluyor. Bu açýdan bakýldýðýnda, kadýnlarýn kendilerini çok iyi yetiþtirmesi ve çok donanýmlý olmalarý gerekli. Hem evinin, hem çocuðunun hem de iþinin sorumluluðunu alabilen kadýnlara iþ hayatýnda güçlenmeleri için sadece maddi deðil, manevi destekte de bulunulmasý çok önemli. Bu kapsamda, kadýnlarýn çalýþma hayatýna katýlmasý için çok çeþitli projeler yapýlýyor; devlet destekleri saðlanýyor ve kadýnlara özel krediler veriliyor. Ancak önemli olan kadýnlarýn içinde bulunduklarý geleneksel rollerinden kaynaklanan kabuðu kýrarak eþlerinin veya aile büyüklerinin desteðinin saðlanmasý. Kadýn giriþimcilere yönelik eðitim programlarý, çeþitli bankalarýn kadýn giriþimcileri hedefleyen kredi paketleri gibi fýrsatlar var ancak ortada bir strateji geliþtirmekle ilgili elle tutulur bir þey yok. Bizim Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak görevimiz, Ticaret ve Sanayi Odasý nýn da desteði ile ekonomik haksýzlýklarýn giderilmesi, iþe alýmlardaki cinsiyet ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi, sadece fiziksel deðil psikolojik þiddet de dâhil kadýnlara uygulanan her türlü þiddetin Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý çatýsý altýnda faaliyetlerini yürüten Kadýn Giriþimciler Kurulu kadýn giriþimciliðinin desteklenmesi, kadýnlarýn ekonomik haksýzlýklarýnýn giderilmesi, iþe alýmlardaki cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn sona ermesi, sadece fiziksel deðil psikolojik þiddet de dâhil kadýnlara uygulanan her türlü 9 Deniz AKGÜL Kýrþehir Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný þiddetin önlenmesi, saygýn yaþam ve insan onuruna yaraþýr çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý yolunda bölgesel olarak faaliyet göstermektedir. Bu yýl 26.sý düzenlenen Ahilik Haftasýnda Kadýn Giriþimciler Kurulu, Belediye nin Kadýn Emek Pazarýnda stand açarak kutlamalara destek verdiler.

10 10 Her Kadýn Bir Dünya Projesi Eðitimleri Gerçekleþtirildi Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteklediði "Her Kadýn Bir Dünya" projesi kapsamýnda 5 gün süren eðitimler verildi. Katýlýmýn yoðun olduðu toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝCÝOÐLU, "Bilindiði üzere, eðitim, kadýnýn toplumsal konumu ve istihdam olanaklarý oluþmasýnda büyük emeði "Böylesine pozitif bir üzerinde en etkili olan olan Kadýn Giriþimciler grupla çalýþacaðým için faktörlerden biridir ve Kurulumuza, geldiðiniz için gerçekten çok mutluyum. dolayýsýyla insan için, siz deðerli hanýmlarýmýza Projemizin hedefine özellikle de dezavantajlý ve projenin hayata ulaþacaðýndan hiç kuþkum konumda bulunan kadýn geçirilmesine olanak yok. Sizlere yol için yapýlan eðitim tanýdýklarý için Ahiler göstereceksem, ýþýk yatýrýmý, en deðerli yatýrým Kalkýnma Ajansý'na tekrar tutacaksam ne mutlu bana. olacaktýr. Bunun yaný sýra, teþekkür ediyor; eðitimlerin Geldiðiniz için çok kiþisel alanda eðitim, siz baþarýlý geçmesini temenni teþekkür ederim" dedi.18 kadýnlarýmýzýn ilerlemesi ediyorum" dedi. Kasým'da baþlayan için bir baþlangýç olacaktýr. Kiþisel geliþim uzmaný eðitimler 23 Kasým günü Bu proje fikrinin Havva TEKÝN ise, son buldu. Baþkanýmýz Öðretmenler Günün nü kutladý: Zengin bir kültüre sahip ülkemizin çaðdaþ medeniyet düzeyine eriþmesinde kuþkusuz öðretmenlerimizin rolü büyük. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtiren öðretmenlerimize, gösterdikleri özveri için çok þey borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öðretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacak" sözü, öðretmenlerimizin ulusumuz için ne kadar önemli olduðu göstermektedir. Bu onurlu mesleðin tüm mensuplarýna olan sonsuz güvenimi bir kez daha ifade ederken, yüreklerinde Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlýlýk meþalesi taþýyan tüm öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutluyorum. Ahiler Kalkýnma Ajansý Destek programý kapsamý ile Kýrþehir de kadýnlara kiþisel eðitim verildi. TSO Baþkaný Selehattin Ekicioðlu gerçekleþtirilen eðitimle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, AHÝKA teknik destek programý karþýsýnda Her kadýn bir dünya adlý projenin onaylanmasýndan sonra projemizin amacý giriþimci kadýnlara kiþisel geliþim eðitimi vererek onlara destek olmak ve yol göstermektir. Proje kapsamýnda verilen eðitimler ücretsiz yapýldý. Eðitimde iþ hukukunda kadýnýn yeri, pozitif ayrýmcýlýk, etkili iletiþim, pozitif yaþam becerileri gibi konulardan oluþmakta dedi. Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteklediði "Her Kadýn Bir Dünya" projesi kapsamýnda verilen eðitimler Ticaret ve Sanayi Odasýnda tüm hýzýyla devam ediyor. "Etkili iletiþim, kiþisel imaj ve kadýn pozitif becerileri" konularýna ek olarak, dün Baro Baþkanýmýz Mehtap Karaburçak Tuzcu, hanýmlara "iþ hukukunda kadýnýn haklarý" konulu bir seminer verdi. Kadýnlarýn daha da güçlenmesi gerektiðine vurgu yapan Tuzcu, kadýnlarýn hukuki anlamda bilgilendirilmelerinin hayati önem taþýdýðýna deðindi. farkýndalýð

11 MHP Teþkilatýna Ziyaretimiz TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Ekicioðlu, Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Kaya, Ahmet Sarý, Mustafa Yýlmaz, Kenan Yanýk, Meclis Baþkaný Eþref Aþýk, Meclis üyeleri Tefik Ekici, Gürbüz Ergün, Mehmet Aydýn, Cafer Duran ve Ali Gök ile birlikte MHP Ýl Baþkaný Cemil Cahit Piþkin e iade-i ziyarette bulundu. Baþkan EKÝCÝOÐLU, yerel seçimler için aday adaylarýna baþarýlar diledi ve hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýl Baþkaný PÝÞKÝN ise Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþbirliðine her zaman hazýrýz. Bugün burada bizleri ziyaret ettikleri için çok teþekkür ederim dedi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Ekicioðlu, Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Kaya, Ahmet Sarý, Mustafa Yýlmaz, Kenan Yanýk, Meclis Baþkaný Eþref Aþýk, Meclis üyeleri Tefik Ekici, Gürbüz Ergün, Mehmet Aydýn, Cafer Duran ve Ali Gök ile birlikte AKP Ýl Baþkaný Salih Çetinkaya ya iade-i ziyarette bulundu. Baþkan EKÝCÝOÐLU yaptýðý açýklamada Kýrþehir in geleceði için, menfaati için atýlacak her adýmýn, her yatýrýmýn, her giriþimin altýna imzamýzý atmaya hazýrýz dedi. Demokrasinin gereði olarak birbirimizi incitmeden, kýrmadan yerel seçimlerin hayýrlý geçmesini 11 Ekibimizden AK Parti Ýl Baþkaný Salih Çetinkaya ya Ziyaret diliyorum dedi. Ýl Baþkaný ÇETÝNKAY A ise, TSO ekibinin ziyaretinden hayli memnun kaldýðýmý dile getirmek istiyorum. Günümüzde sivil toplum kuruluþlarýný n önemi malumunuz. Bizler de parti olarak sürekli sivil toplum kuruluþlarý ile istiþare halindeyiz. Ticaret Odasý ile de sürekli temas içinde olacaðýmýzdan kuþkunuz olmasýn, zira bugüne kadar bizi Oda olarak ziyaret eden ilk siz oldunuz, tekrar çok teþekkür ederim dedi. TSO'dan CHP'ye Ziyaret TSO Ziyaretleri... TSO, Baþkaný Selehattin Ekicioðlu ve TSO yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisine iade-i ziyarette bulundu. TSO Baþkaný Selehattin Ekicioðlu, Görevimize geldik. Siyasi teþkilatlanmalarýn önemini biliyoruz. Ziyaretlerimiz diðer partilerimize de olacak dedi. Kýrþehir Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatýnda gerçekleþen ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Yýlmaz Zengin, Yapýlan iade-i ziyaret bizleri onure etmiþtir. CHP olarak bizler iþ adamlarýmýzýn Kýrþehir in menfaatleri noktasýnda daima yanlarýndayýz. Kýrþehir e çakýlmak istenen bir çivide dahi iþ adamlarýmýzýn sivil toplum kuruluþlarý ile ortak hareket edeceðini düþünmekteyiz þeklinde konuþtu. Ziyaretlerin ilk gününde Yýlmaz ý ziyaret etti. Kýrþehir TSO Baþkaný Bugün ise TSO ekibi; Selahattin Ekicioðlu, Gülen Çocuk Yönetim Kurulu üyeleri Rehabilitasyon Þirket Turgay Kaya, Kenan Müdürü Mirza Mehemt Yanýk, Ahmet Sarý, Yýldýz ý; Çevre ve Mustafa Yýlmaz ve Meclis Þehircilik Ýl Müdürü Baþkan Yardýmcýsý Þanser Duran ý; Mustafa Demir ile birlikte Karayollarý Þube Lokantacýlar Odasý Þefliðini; Emep Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Baþkaný Hasan Altýnýþýk ý; Karakaþ ý; Bakkallar Kýrþehir Ekspres Gazetesi Odasý Baþkaný Murat Sahibi Soner Demirbaþ ý; Zobu yu; Vali Mithat Elektrik Mühendisleri Saylam Okulu Müdürü Odasý Ýl Temsilcisi Tuncay Polat ý; Hayriye Mustafa Akgül ü ve Tüm Kýmçak Anadolu Lisesi Ýþçi Emeklileri Derneði Müdürü Osman Ala yý ve Kýrþehir Þube Baþkaný Milli Eðitim Müdürü Ýl Musa Hangül ü ziyaret Yardýmcýsý Yüksel etti.

12 12

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her yıl coşkuyla kutladığı Ahilik Haftası'nı bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı