Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝNCÝOÐLU,"

Transkript

1 Dünya, baþ döndürücü bir hýzla deðiþip dönüþmekte ve son zamanlarýn yaygýn ifadesiyle küresel köy halini almakta. Dünyanýn deðiþiminde lokomotif iki kavramýn teknoloji ve iletiþim olduðunu söylersek yanýlmýþ olmayýz. Pusulanýn icadýnýn dünyanýn kaderini deðiþtirdiðini, matbaanýn icadýyla çað atlandýðýný düþünürsek, bu iki kavramýn ne kadar önemli olduðu ortaya çýkar. Küresel köy benzetmesindeki baþ aktör de hiç kuþkusuz internet teknolojisi Bugün yeryüzünün herhangi bir yerinde yaþanan olay, birkaç saat içinde tüm dünyaya yayýlabiliyor. Bilgi edinme, haber alma çaðýmýzýn en temel gereksinimlerinden Biz de Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý olarak, hem Tarih: ARALIK 2013 Yýl: 1 Kýrþehir halkýyla hem de üyelerimizle bilgi paylaþmanýn, onlarý haberdar etmenin baþlýca sorumluluklarýmýzdan olduðunu biliyoruz. Ýnternet sitemizi, sosyal paylaþým sitesindeki sayfamýzý etkin biçimde kullanýyoruz. Buralardan duyurularý yapýyor, odamýzýn faaliyetleri Sayý: 1 hakkýnda toplumu bilgilendiriyoruz. Bu iletiþim kanallarýna bir de bültenin eklenmesi gerektiðini düþündük. Bültenler, üyesi olan bizim gibi sivil toplum kuruluþlarýnýn hafýzasýdýr. Belirli aralýklarla çýkaracaðýmýz bültenimizin; saydamlýða, bütünleþmeye, ortak akla aracýlýk edeceði inancýný taþýyoruz. Bültenin hazýrlanmasýnda emeði geçen arkadaþlarýma, bu sayýda yer alan etkinliklerde pay sahibi olanlara çok teþekkür ediyor; bültenin Kýrþehir deki yeni yatýrýmlarýn, kalkýnmanýn, dostluðun, birlikteliðin vesikasý olmasýný diliyorum. Selam ve saygýlarýmla... Selehattin EKÝCÝOÐLU Kýrþehir TSO Baþkaný Kýrþehir Ticaret Sanayi Odasý Bültenidir. Doðal Taþ Sektör Analiz Toplantýsý Yapýldý Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn 2013 Doðrudan Faaliyet Desteði programý kapsamýnda kabul gören "Kýrþehir Doðal Taþ Sektör Analizi ve Yatýrým Ýmkânlarý Raporunun Hazýrlanmasý" projesinin tanýtým toplantýsý Odamýzda gerçekleþtirildi. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝCÝOÐLU "Ülkemiz, bilhassa da ilimiz, doðal kaynaklar açýsýndan önemli bir potansiyel taþýmaktadýr. Doðal taþ sektörümüz çeþit ve rezerv zenginliði, sektör deneyimi, hammadde bolluðu ve kalite açýsýndan doðal taþ piyasasýnda önemli bir yere sahiptir. Ancak tüm bunlara raðmen, ülke ekonomisinde madenciliðin önemli bir yeri olduðu söylenememektedir. Ýþte bu nedenlerden ötürü, Ahiler Kalkýnma Ajansý na Doðrudan Faaliyet Desteði programý kapsamýnda bir proje sunduk. Projemizin Ajans tarafýndan onaylanmasý ile çalýþmalarýmýza baþladýk. Bu projedeki hedefimiz; hazýrlanacak fizibilite Kýrþehir yatýrýmýn teþvik edilmesini saðlamak ve madencilik sektörü için ticari potansiyel farkýndalýðý yaratmaktýr. Takdir edersiniz ki; Kýrþehir in yatýrýmcý hazýrlanacak sektör raporu ile Kýrþehir in doðal taþ alanýnda tanýtýmý yapýlacak ve yatýrým yapmayý düþünen yatýrýmcýlarýn ve sektör raporu ile birlikte yeni maden tesislerinin oluþmasýna imkân yaratarak çekmekteki en büyük sorunu tanýtým eksikliðidir. Dolayýsýyla, kafalarýndaki soru iþaretleri giderilecektir. Ben geldiðiniz için hepinize teþekkür ediyor; sözü Kaman Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Gökhan EKÝNCÝOÐLU'na býrakýyorum" dedi. Kaman Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Gökhan EKÝNCÝOÐLU, "Ticaret Odasý'nýn fikriyle, Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteðiyle hayata geçme fýrsatý bulan doðal taþ projesinde üniversite olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi ve katýlýmcýlara hem Türkiye'nin hem de Kýrþehir'in doðal taþ sektörü hakkýnda sunum yaptý.

2 2 Baþkan EKÝCÝOÐLU yaptýðý açýklamada, Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen Her Kadýn Bir Dünya adlý projemizde, TSO çatýsý altýnda faaliyet gösteren Kadýn Giriþimciler Kurulu üyelerine, Kýrþehir de iþ yeri sahibi olan giriþimci kadýnlara yol göstermek ve destek olmak için eðitim faaliyetleri düzenlenecektir. Üretkenliðin kaynaðý olan kadýn, geliþmenin ve uygarlaþmanýn güvencesidir felsefesinden hareketle, Kýrþehir deki kadýnlarýmýzýn gerek kiþisel geliþimleri için gerekse de iþ hukukundaki haklarý konusunda daha bilinçli olmalarý için kendilerini geliþtirmeleri gerektiðini düþündük ve 15 günlük bir eðitim planý yaptýk. 15 günlük eðitim süresince, katýlýmcý kadýnlarýmýza kadýnlarýn iþ hukukundaki haklarý, kiþisel imaj ve kadýn farkýndalýðý, pozitif yaþam becerileri ve etkin iletiþim konularýnda eðitim ve seminerler verilecek. Ben buradan tüm kadýnlarýmýzý eðitimlerimize davet ediyorum dedi. Ticaret Sanayi Odamýzýn Görevleri ODANIN GÖREVLERÝ: Tarif:5174 sayýlý Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliði ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 4.maddesinde odalar þöyle tarif edilmektedir. Odalar üyelerinin müþterek ihtiyaçlarýný karþýlamak,mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýrmak,mesleðin genel menfaatlere uygun geliþmesini saðlamak,mensuplarýnýn odalara verilen görevleri yerine getirmek amacýyla kurulan tüzel kiþiliðe sahip kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarýdýr. ODA GÖREVLERÝ 5174 sayýlý kanundaki tarif doðrultusunda odalarýn görevleri de aþaðýdaki þekilde sýralanmýþtýr. a-meslek ahlakýný,disiplinini ve dayanýþmayý korumak ve geliþtirmek,ticaret ve sanayinin kamu yararýna uygun olarak geliþmesine çalýþmak. b-ticaret ve Sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak bölgeleri içinde iktisadi,ticari faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak,baþlýca maddelerin piyasalarýný takip ve kaydetmek ve bunlarý uygun vasýtalarla yaymak. C-Yurtiçi fuarlar konusunda yapýlacak müracaatlarý deðerlendirip birliðe teklifte bulunmak d-üyelerin ihtiyacý olan belgeleri vermek ve bunlara iliþkin gerekli hizmetleri yapmak. e-ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaþtýrmak,ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada,htiyaç duyabilecekleri her çeþit bilgiyi,baþvurularý durumunda kendilerine vermek veya bunlarýn elde edilmesini kolaylaþtýrmak,elektronik ticaret ve internet aðlarý konusunda üyelerine yol gösterecek giriþimlerde bulunmak,bu konularda gerekli alt yapýyý kurmak ve iþletmek. f-26.maddeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. g-gerektiðinde 507 sayýlý Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunun 125.maddesinde sayýlan mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini,kendi üyeleri için,bakanlýkça çýkarýlacak yönetmenliðe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. h-birliðin belirlediði standartlara göre üye kayýtlarýný tutmak,ve üyelik aidatlarýna iliþkin belgeleri saklamak ve bunlarý Birliðe talep halinde bildirmek.

3 3 26. Ahilik Haftasý Kýrþehir de Kutlandý 26. Ahilik Haftasý Açýlýþ Töreni 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10.00da Anýt Meydan da yapýldý. Gümrük ve Ticaret Bakaný Sn. Hayati Yazýcý, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Sn. Bendevi Palandöken, Türkiye KIRÞEHÝR TSO BÜLTEN (Aralýk ayý bültenidir.) Sahibi Kýrþehir TSO Baþkaný Selehattin Ekicioðlu Yayýn Kurulu Kenan YANIK, Zafer ÇAM Murat TEKDOÐAN Editör Ýpek METÝNTÜRK Hazýrlayanlar Kenan YANIK, Ýpek METÝNTÜRK Yayýn Türü: Süreli Yerel Yayýn Basým Yeri: AGM Gazetecilik Matbaa Adres: Ahi Evran Mah Sok. Eraslan Apt altý 2/B KIRÞEHÝR Tel: Sayfa Tasarým Filiz ALTAN Kýrþehir TSO Bülten Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý nýn yayýn organýdýr. Dergide yayýnlanan görüþler ilgili yazarlara ait olup, Kýrþehir TSO nun görüþlerini yansýtmaz. Ýzintisiz alýntý yapýlamaz. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliði (TESKOMB) Genel Baþkaný Sn. Kadir Akgül, Valimiz Sn. Özdemir Çakacak, milletvekillerimiz Muzaffer Aslan ve Abdullah Çalýþkan, Belediye Baþkanýmýz Sn. Yaþar Bahçeci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Sn. Kudret Saylam, Ýl Emniyet Müdürümüz Sn. Mustafa Ýncebay, Veli Külliyesi projesinin Kýrþehir hayata geçmesinde en büyük Ticaret ve desteði veren Gümrük ve Sanayi Ticaret Bakaný Sn. Hayati Odasý Yazýcý ya teþekkürlerini Yönetim sundu. Bahçeci nin ardýndan Kurulu TESK ve TESKOMB Baþkanýmýz Baþkanlarý Ahilik Haftasý ile Sn. ilgili duygu ve düþüncelerini Selahattin ilettiler. Ekicioðlu ve Vali Çakacak da Meclis Kýrþehir halkýnýn ve tüm üyelerimiz, esnaflarýn Ahilik Haftasý ný Kýrþehir kutladýktan sonra, Açýlýþ Esnaf ve Sanatkârlar Töreni için Kýrþehir e teþrif Odalarý Birliði Baþkaný eden Bakan Yazýcý ya Sn. Bahamettin Öztürk ve teþekkürlerini sundu ve sivil toplum örgütlerinin Ahiliðin anlam ve önemine katýldýðý açýlýþ törenine ilgi vurgu yaptý. hayli yoðundu. Vali Çakacak ýn ardýndan kürsüye gelen Gümrük ve Saygý duruþu ve çelenk Ticaret Bakaný Yazýcý, sunumunun ardýndan açýlýþ Kýrþehir halkýnýn yoðun ilgisine teþekkür ederek 26.Ahilik Haftasý nýn açýlýþ töreninde bulunmaktan son derece mutluyum. Ýnþallah kapanýþ törenine de Baþbakanýmýz Sn. Recep Tayyip Erdoðan teþrif edecekler dedi. Ahiliðin ne denli önemli olduðuna deðinen Bakan Yazýcý, Ahilik kutlamalarýnýn ulusal boyuttan uluslararasý boyuta taþýnacaðýnýn da sözünü vererek konuþmasýný konuþmasýný yapan Belediye sonlandýrdý. Baþkanýmýz Sn. Bahçeci Açýlýþ konuþmalarýnýn Ahilik Haftasý nýn Kýrþehir ardýndan ekip, Ahi Evran-ý halkýna ve tüm esnaflara Veli Türbesini ziyaret etti ve hayýrlý olmasý temennisinde Kýrþehir Kültür bulundu ve Ahi Evran-ý Merkezindeki tezhip ve hat sergisini gezdiler.

4 4 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu Odamýzý Ziyaret Etti Baþkan HÝSARCIKLIOÐLU, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize "Yunus'un Gül Bahçesinden" adlý kitabý hediye ederken, Baþkanýmýz EKÝCÝOÐLU ise Rifat Baþkan'a Ahilik kültürünün bir parçasý olan orta sandýðý hediye etti. Ahilik kültürünün TOBB için yerinin bambaþka olduðunu ifade eden HÝSARCIKLIOÐLU, "Bugün gurur duyduðumuz oda ve borsa camiamýz, 900 yýllýk Ahilik ve lonca geleneðinin günümüze tezahür etmiþ halidir. Yani Ahilik, sadece esnaf teþkilatýnýn deðil, tacir ve sanayicilerin mesleki örgütlenmesinin de atasýdýr. 900 yýl önce kethudalar ne ise, þimdi de oda baþkanlarýmýz odur. Biz geleneðimizle gurur duyuyoruz. Çünkü geleneðimizde güzel ahlak var. Doðruluk var, dürüstlük var. Biz hala Gerçek zenginlik mal çokluðu ile deðil, gönül tokluðu iledir diyoruz. Biz hala Doðrulukla yapýlmayan iþ bereket getirmez, getirse de sürekli olmaz diyoruz. Biz hala Hilesi hurdasý yok, helalinden malýmýz; Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârýmýz diyoruz.þimdilerde yabancýlarýn bizlere öðretmeye kalktýðý iþ ahlaký, meslek standartlarý, mesleki eðitim, fikri mülkiyet haklarý gibi kavramlarý 900 yýl önce öðretisiyle ortaya koyan Ahilikle ve Ahi Evran baþta olmak üzere tüm ahi babalarýmýzla gurur duyuyoruz. Rabbim bizlere de bu mirasýn korunmasý ve geliþtirilmesi için katký sunmayý nasip etti. TOBB olarak, Ahi Evran Külliyesi ne en büyük katkýyý veren kurumlardan biri olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Yeni seçilen oda yönetimine ve meclisine hayýrlý olsun ziyaretinde bulunmak üzere Kýrþehir TSO ya geldiðini hatýrlatan TOBB Baþkaný, Önümüzdeki 4 yýlda Allah görevinizi layýkýyla yapmayý nasip etsin dileðinde bulundu. Kendi deðerlerine sahip çýkmayan insanlarýn baþarýlý olamayacaðýna dikkat çeken Hisarcýklýoðlu, Neþet Ertaþ ýn felsefesinin çok önemli olduðunu, Neþet te insanlýðý gördüðünü söyledi. 152 odanýn 5 yýldýzlý hizmet vermeye baþladýðýný hatýrlatan TOBB Baþkaný, Kýrþehir TSO nun da önümüzdeki dönemde 5 yýldýzlý oda olmasý temennisinde bulundu. Baþkan HÝSARCIKLIO ÐLU, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize "Yunus'un Gül Bahçesinden" adlý kitabý hediye ederken, Baþkanýmýz EKÝCÝOÐLU ise Rifat Baþkan'a Ahilik kültürünün bir parçasý olan orta sandýðý hediye etti.

5 5 Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði Sunumla Anlatýldý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý 12 Haziran 2013 tarihinde Odamýz konferans salonunda yapýlmýþtýr. Kýrþehir TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin EKÝCÝOÐLU'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Dr. Deniz AKPINAR katýlýmcýlara 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Mevzuatý hakkýnda sunum yaparak bilgi vermiþtir. Doðalgaz Þebekesi Yapýmý Projesi Açýlýþý K Ahiler Kalkýnma Ajansý, 2012 yýlý Küçük Ölçekli Mali Destek Programý kapsamýnda Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen Kýrþehir Organize Sanayi Bölgesi Baþkanlýðý na ait Kýrþehir Organize Sanayi Bölgesi Doðalgaz Þebekesi Yapýmý Projesi nde açýlýþ töreni düzenlendi. Açýlýþ töreni ile boru hattý döþenmesi için kazý çalýþmalarý baþlatýldý. Açýlýþ törenine Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kýrþehir Valisi Özdemir ÇAKACAK, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar BAHÇECÝ, Kýrþehir TSO Baþkaný Selahattin EKÝCÝOÐLU, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih YILDIZ, Ajans uzmanlarý ve OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalýþanlarý ile OSB de faaliyet gösteren Firma temsilcileri katýldý. Törende Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Kýrþehir Valisi Özdemir ÇAKACAK Yapýlan çalýþmalarý bölge iþletmecileri açýsýndan önemli buluyorum. Ýnþallah yakýn zaman içerisinde Organize Sanayi Bölgesi yeni yatýrýmcýlara da kavuþacak. Ocak ayýnda bir yönetim kurulu kararý alarak, doðalgaz daðýtým þebekesi yapýlmasý iþini üstlendik. Tabi bu çalýþmanýn bir maliyeti olacaktý, yatýrýmcýlarla görüþtük. Bakanlýðýmýz bu tür doðalgaz daðýtým þebekesinin finansmanýný desteklemiyor. Bunu kendi finansmanýmýzda n yapmamýz gerekiyor. Dolayýsýyla Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsasý bulunan tüm yatýrýmcýlarýmýz bunun finansmanýna katýldýlar. Buna ilave olarak Ahiler Kalkýnma Ajansýmýza, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü bir proje hazýrladý ve hazýrlanan proje Ahiler Kalkýnma Ajansýna sunuldu. Proje, desteklenmeye uygun görüldü ve 498 bin TL hibe desteði almaya hak kazandý þeklinde konuþtu. Toplam bütçesi ,80 TL olan projenin % 57 si Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenecek olup projenin 10 ay içerisinde tamamlanmasý beklenmektedir.

6 6 ODAMIZDA HÝJYEN EÐÝTÝMÝ DÜZENLENDÝ tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ile birlikte, ülkemizde gýda güvenilirliði ile yeni bir döneme girilmiþ oldu. Kanunun yayýnlanmasýyla birlikte gýda güvenilirliðinin saðlanmasýna yönelik olarak pek çok yeni yaklaþým hayata geçirildi. Ülkemizde imalattan son tüketiciye ulaþýncaya kadar önemli bir risk unsuru olarak gördüðümüz hijyen sorununun çözümü adýna gýda ürünlerinin üretiminde, daðýtýmýnda ve satýþýnda görev alan tüm iþletmecilere ve çalýþanlara yönelik genel gýda hijyeni ve ilgili mevzuatlar konusunda verilecek olan hijyen ðitimlerinde iþbirliði yapmak amacýyla Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz ile Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ve Türkiye Esnaf ve e Sanatkârlarý Federasyonu arasýnda üç ayrý protokol imzalandý. Protokolün yürürlüðe girmesini müteakip Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüz iþbirliði içerisinde eðitim organizasyonlarýna baþlanmýþ ve ilkini 2013 yýlý Ocak ayýnda baþlattýðýmýz deðerlendirmeliyiz. eðitimlerimiz gelen Geldiðiniz için hepinize talepler doðrultusunda çok teþekkür ediyorum" devam ettirilmiþtir. diyerek sözü Kýrþehir Yatýrým Destek Ofisi'nden Bugüne kadar 1230 sektör çalýþaný ve iþletme Gökhan GÖMCÜ'ye sahibine hijyen eðitimi býraktý. verilmiþ olup; bu GÖMCÜ, Ahiler eðitimlerimiz gelen Kalkýnma Ajansý talepler doðrultusunda hakkýnda kýsa bir sunum devam edecektir. yaptýktan sonra Kasým Gýda, Tarým ve ayýnda açýlacak mali Hayvancýlýk Ýl Müdürü destek programlarý Kenan ÞAHÝN hakkýnda bilgi verdi ve "Eðitimlerdeki ana katýlýmcýlarýn sorularýný amacýmýz hedefe cevapladý. ulaþmak, kamuoyunu Özel sektörden yoðun bir bilgilendirmekti. talebin olduðu toplantý Eðitimlerden önce alýnan yaklaþýk bir buçuk saat numunelerde %50 sürdü. ODAMIZDA PROJELER HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI YAPILDI Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn 2013 Kasým ayýnda açacaðý "Mali Destekler Hakkýnda Bilgilendirme Toplantýsý" Odamýzda yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝCÝOÐLU "Ajans'ýn hem kamu kurumlarýna hem de özel sektöre verdiði destek aþikâr. Önyargýlardan kurtulmalý, kabuðumuzu kýrmalý ve ilimizde proje kültürünü yaygýnlaþtýrmalýyýz. Ýlimiz proje konusunda maalesef zayýf. Ýstihdamý artýrmak, ekonomiyi canlandýrmak için proje teklif çaðrýlarýný bozukluk tespit edilmiþti; burada yanlýþ giden birþeyler olmalý dedik ve eðitimlere baþlamanýn mecburi olduðunu gördük. Böylece numune almayý durdurarak eðitimlere baþladýk. Eðitim sonrasý alýnan numunelerde herhangi bir bozukluk görülmedi. Hedefe ulaþmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bizim asýl amacýmýz,sizlere rehberlik etmek. Gerekli hassasiyeti gösterdiði için Ticaret Odasý'na ve Sayýn Baþkan'ýma da teþekkürlerimi sunuyorum. Bu arada bir de duyuru yapmak istiyorum. Ýlimizde kurbanlýk açýsýndan herhangi bir sorun yok. Spekülasyonlara prim vermeyelim" þeklinde açýklamada bulundu. Baþkan EKÝCÝOÐLU ise "Eðitimler amaca ulaþmasý oldukça sevindirici. Bizler Ticaret Odasý ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü olarak sizlere her türlü desteði vermeye ve her konuda rehberlik etmeye hazýrýz. Saðlýklý ve hijyenik gýda üretimi, daðýtýmý ve satýþý oldukça önemli bir konu. Ben eðitimlere katýlanlara ve amacýmýza ulaþmamýz konusunda son derece bilinçli davranan vatandaþlarýmýza çok teþekkür ediyorum; umarým hayýrlara vesile olur" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlara Baþkan EKÝCÝOÐLU, Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Zafer ÇAM ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü KEnan ÞAHÝN tarafýndan sertifikalarý verildi.

7 7 DIÞ PAYDAÞ ANALÝZ TOPLANTISI YAPILDI amaçlayan oluþturan Akreditasyon Akreditasyon Sistemi; Sistemi; EUROCHAMBERS Oda/Borsalarýmýzýn ve Ýngiltere Odalar yerel, bölgesel, ulusal Birliði iþbirliði ile ve uluslararasý Ýngiltere ve Almanya platformlarda Oda sistemlerinin en markalaþmasýnda iyi uygulamalarý da öncü rol dikkate alýnarak, üstlenmektedir yýlýnda Oda Analizi yapýlacak dýþ Akreditasyon Modeli paydaþlar, olarak TOBB kuruluþtan etkilenen tarafýndan veya kuruluþu geliþtirilmiþtir. etkileyen kuruluþ 2005 yýlýna kadar dýþýndaki kiþi, grup Ýngiltere Odalar veya kurumlardýr ve Birliði iþbirliði ile akreditasyon süreci Akreditasyo Esnaf ve Sanatkârlar yaptýðý açýklamada; desteklenen Oda ile iç içedir.dýþ n süreci için zaruri Odasý'nýn, Ahi Evran "Oda sistemimizin iþ Akreditasyon Sistemi paydaþ analizi nitelikte olan "Dýþ Üniversitesi'nin, dünyasý nezdindeki 2008 yýlýnda yapmak, üyelerin ve Paydaþlar Analiz Organize Sanayi saygýnlýðýnýn Borsalarýmýzýn da bizimle doðrudan Toplantýsý" 6 Bölgesi artýrýlmasýný, sisteme dahil veya dolaylý yoldan Temmuz Cumartesi Müdürlüðü'nün ve odalarda sunulan edilmesiyle alakâsý olan günü Odamýzda Ziraat Odasý'nýn hizmet türlerinin geniþleyerek kurumlarýn yapýldý. Ýl Planlama temsilcilerinin geniþletilmesini, Oda/Borsa ihtiyaçlarýný daha iyi ve Koordinasyon katýldýðý toplantý hizmet kalitesinin Akreditasyon Sistemi anlamak, Kýrþehir Müdürlüðü'nün, Ýl Baþkan iyileþtirilmesini ve haline dönüþmüþtür. Ticaret ve Sanayi Tarým Ekicioðlu'nun açýlýþ Türk Oda Sisteminin Oda/Borsalarýmýzýn Odasýný sürekli Müdürlüðü'nün, Ýl konuþmasýyla Avrupa Oda üyelerine Beþ iyileþtirmek Saðlýk baþladý. Sistemine uyumunun Yýldýzlý Hizmet demektir." þeklinde Müdürlüðü'nün, Baþkan saðlanmasýný vermesi için fýrsat açýklamada bulundu. Yýllarca Kýrþehir de eðitimci olarak özel dershanelerde çalýþtým. Dershanecilikte Kýrþehir in baþarýlý olduðunu düþünüyorum ama Kýrþehir in sanayi ve ticaret alanýnda çevre illerin gerisinde olmasý, insaný acaba ne yapýlabilir diye düþündürüyor. Zaman zaman yakýnýyoruz Kýrþehirli zenginler yatýrým yapmýyor diye ya da siyasilerimiz Somut Adýmlar Atalým KTSO Meclis Baþkaný Yardýmcýsý yeterince güçlü deðil diye. Bence kaliteli örnekler oluþturmak çok önemli. Eðitimde ODTÜ, Bilkent, Boðaziçi, Hacettepe gibi kaliteli üniversiteleri erken tanýdý. Kýrþehirli öðrenci, çevresindeki insanlarda ekonomik avantajlar elde ettiðini görünce olayý sahiplendiler ve Kýrþehir eðitimi Türkiye de ses getirecek düzeye geldi. Ayný þey hayvancýlýkta yaþandý. Ýstanbul Et in Kýrþehir e gelmesi, o bölgede hayvancýlýðý geliþtirdi. Sütün parayla kapýda satýlabileceðini gören insanlar, süt inekçiliðini geliþtirmeye baþladý. Ýnsanlar somut getirisi olan þeyleri görünce sahipleniyorlar. Özellikle üniversitelere gönderdiðimiz þu an belli yerlere gelmiþ eski öðrencilerimize ve tüm Kýrþehirlilere çaðrýmdýr: Kaliteli örnek oluþturmak açýsýndan kafa yoralým, somut adýmlar atalým. Kendin için Allah tan bir þey iste, komþuna iki katýný vereceðim diyene; bir gözümü al diyen zihniyetin yerine, komþum da olursa bana da faydasý olur diye düþünen bir zihniyetin olmasý dileðiyle saygýlarýmý sunuyorum.

8 8 Ahilik denince akla Kýrþehir gelir, diye her sohbetimizde konuþuruz. Ahi diyarý diye, her yerde öðünerek anlatýrýz. Lafa gelince ahi torunlarýyýz deriz. Ahi babamýz var, katýldýðý her toplantýda, ahi dürümü daðýtýr bizlerde gururlanýrýz. Bir yerden bir yere gittiðimiz zaman ahiler diyarýnda sizlere selam getirdik deriz. Camisine gider namaz yerine, türbesine bolca dua ederiz. Ahi pilavýmýz var, her ayýn ilk cumasýn da halka ikram ederiz, þov yapýp hava atarýz. Ahi bizim þehrimizde yatýyor mezarý türbesi var deriz. Yýllardýr þenliðini yaparýz ama sahiplenmeyiz. Ahilik deriz hayatýmýzda, ticaretimizde uygulamaktan kaçarýz, üzerimize almayýz bu yükü baþkalarýn atarýz. Her sene devlet büyüklerine tören alanlarýnda þet kuþatýr ahi baba yaparýz. Þehrimizde bir ahi babamýz olmaz, ne hikmetse! Gerçekte bu þehrin bir deðil birkaç tane ahi babaya ihtiyacý var... Þehrimizde kardeþ olmalýyýz, kaynaþmalýyýz, birlik olmalýyýz, bu zaman ayrýþmanýn deðil kaynaþmanýn zamaný, bu yüzde ahi babalar olmalý ki bu toplumu birleþtirmeli, kaynaþtýrmalý, barýþtýrmalý, öðüt vermeli. Yoksa sen köylüsün, sen yabancýsýn, sen þehirlisin bunlardan kurtulmalýyýz... Yaný baþýmýzda bulunan þehirler kalkýnýrken, birlik olurken biz daðýlýyoruz... Her gün eriyoruz nüfus kaybýmýz oluyor milletvekili sayýmýz düþüyor, organizemiz daðýlýyor, fabrikatörlerimiz kaçýyor yatýrýmcýlar uzaklaþýyor. Bunun için bu þehre ahiliðin temelleri atýlmalý. Ahilikten bahsedebileceðimiz bir araþtýrma merkezi kurulmalý. Ahilikle ilgilenen araþtýrma görevlileri olmalý, baþka ilerden getirilmeli. Üniversitemiz bu konuda öncülük etmeli, adýna yakýþýr bir çalýþma yapmalý. Üniversitenin isminin ahi olmasý yetmiyor. Ülkemizde ve dünyada hazýrlanmýþ ne kadar ahilikle ilgili kitap, araþtýrma, tez, varsa bünyesinde bulundurmalý. Ahiliðin sadece ismi olmamalý bundan sonra. Yýllardýr Kýrþehirlilerin hayalinde olan ahi külliyesi inþallah hayata geçiyor. Bunun için TOBB baþkaný Sayýn Hisarcýklýoðlu Kýrþehir de yapýlacak olan büyük proje için 7 milyon liralýk bir para aktarýmý saðladý. Bunun heyecanýný Ankara'da imzalarýn atýldýðý anda yaþamýþtýk. Ayný þekilde TESK ve TESKOMB UN da verdiði 5 milyon lira destekle toplam destek 12 milyon lira olmuþtu. Burada emeði geçen ticaret ve sanayi oda yönetimini, valimizi, belediye baþkanýmýzý bu oluþuma katký saðlayan kurumlarý ve þahýslarý kutlamak gerekiyor, Kýrþehir tarihin de bugüne kadar TOBB böyle bir para aktarýmý saðlanamamýþtýr. Bu aktarýmda odaya seçilmiþ kadronun çok emeði olmuþtur... Oda yönetiminde bulunan arkadaþlar Kýrþehir e en güzel hizmeti ahi külliyesinin yapýmýnda, kullanýlacak para aktarýmýnda ve ilimize yakýþan bir oda yapýmýnda göstermiþlerdir. Bundan sonra bu þehirde ahiliðin sadece ismi olmayacak, Ahiliðin bir yaþam biçimi, ahlak biçimi olduðunu göstermemiz gerekecek. Ahiliðin sadece bir kuþak töreni olmadýðýný göstermeliyiz dünyaya. Ahi külliyesi projesi çok zaman alacaða benziyor ama ilk aþamasý bile güzel bununla ilgili alýnan para daha ileriki zamanlarda artýracaðý söylenmekte. Ýnþallah bunun sadece proje kapsamýnda kalmayýp hayata geçmesini temenni etmeliyiz. Bu þehirde geçmiþte ahiliðin felsefesi görüþü yaþamý nasýlsa onu bu þehrimizde yaþayan, idareciler, seçilmiþler, atanmýþlar, esnaf, fabrikatör, iþveren iþçi, çiftçi, üreten, tüketen göstermeli. O gün Ahilik ahlakýný Allahýn vahyi Kuran da, yaþam biçimini peygamber efendimizde almýþtý. Ahilerin ahlaký nasýl o gün Kuran ve peygamberin yaþamý ise bugün ki ahiliði savunanlarýnda yaþamý da peygamberin ahlaký gibi olmalý. Bugün ahiliði savunanlarýn ahlaký kuran deðil kapitalizm olmuþ. Dinleri göstermelik, ibadetleri þekilcilik olmuþ. Allah adýna kandýranlar çoðalmýþ. Kazanda nasýl kazanýrsan kazan övünç olmuþ. Haklarýn yaþam biçimi büyük balýk küçük balýðý yutar ilkeleri olmuþ. Her þey menfaate, çýkara, dayalý bir dünya kurulmuþ. Ýlkeli dik duranlar sistemler tarafýnda yýkýlýrken, menfaat, fýrýldak çeteleri hâkim olmuþ. Bu gün ahiliðin kaftaný çýkartýlarak kapitalist gömleði giydirilmiþ. Kapitalistlerin gömlegi ahilere hiç uymuyor. Gelin toplum olarak ahiliðin gömleðine tekrar dönelim.

9 önlenmesi, saygýn yaþam ve insan onuruna yaraþýr çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý yolunda kadýnlarýn, verdikleri mücadeleyi desteklemek. Bunun yaný sýra, giriþimci kadýnlarýn yaþadýklarýndan, deneyimlerinden mutlaka yararlanýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bunu saðlamak için hali hazýrda kurulu olan giriþimci aðlarý bulunuyor ancak pek çoðu yeterince tanýtým yapýlmadýðý için aktif olarak faaliyet gösteremiyor. Biz Kýrþehir Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak en azýndan ilimizde bunu saðlamak için yeni bir etkinlik baþlatmaya hazýrlanýyoruz. Amacýmýz kadýnlara iþ kurma konusunda danýþmanlýk saðlamak. Ýlde baþarýlý olan iþ kadýnlarýnýn her birini, giriþimci olmak ve çalýþmak isteyen ancak nereden baþlayacaðýný bilemeyen kadýnlar için danýþman olarak belirleyeceðiz. Böylece daha önce iþ kurma aþamalarýný yaþamýþ birinin yol göstermesi ve fikirleri sayesinde daha rahat bir süreç geçirmelerini saðlamak istiyoruz. Ýþ piyasasýnda eskiden büyük balýk küçük balýðý yutar denirdi. Deðiþen ekonomik düzen ve krizlerden sonra, artýk hýzlý balýk, yavaþ balýðý yutuyor. Büyük olmak artýk fazla bir fark yaratmý- yor. Önemli olan, hýzlý olmak ve düþünülmeyeni düþünerek herkesten önce harekete geçmek. Giriþimcilik cesaret gerektirir; fýrsatlarý görmeyi gerektirir. Ancak Kýrþehir için durum biraz daha farklý. Daha kendi büyük balýklarýmýzý yaratamamýþken, ulusal markalarýn þehre gelmesiyle küçük giriþimcilerin iþi biraz daha zorlaþtý. Ýþte bu nedenle fark yaratmalý, deðiþik alanlar bulunmalý. Ýyi niyet ödül hak etmez asýl olan sonuçtur diyor Batýlý iþ adamlarý. Saydýðýmýz, ülkemizde gösterilen tüm çabalar eðer büyük bir giriþimcilik hareketi baþlatamýyorsa, boþuna yapýlýyor demektir. Bu, bir yerde bir hata olduðunu gösterir. Oysa bu çabalarýn olumlu sonuçlar doðurmasý ancak doðru bir stratejinin belirlenmesi ve harcanan enerjinin etkin bir þekilde kullanýlarak aksiyon planlarý oluþturulmasý ile mümkün olacaktýr. Ýþte o zaman büyük adýmlarýn atýlmasý saðlanabilir. Yýllardan beri konuþulan, kadýnlarýn ekonomik hayata atýlmalarý için yapýlan çalýþmalara raðmen günümüzde kadýnlarýn talepleri hala deðiþmedi. Peki, nedir bunun nedeni? Neden kadýnlarý iþ hayatýna çekmek, onlara çalýþýlabilir koþullar saðlamak bu kadar zor? Kadýnlarýn zaten içlerinde bulunan giriþimcilik ruhunu açýða çýkarýp, cesaretlendirip iþ kurmaya teþvik etmek için neden bu kadar fazla çaba harcanmasý gerekiyor?öncelikle, hali hazýrda çalýþan kadýnlar, hala düþük ücretlerle ve zor koþullarda çalýþýyor; hatta birçok kadýn çalýþmak istemesine raðmen ailesi veya eþi tarafýndan çalýþtýrýlmýyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, kadýnlarda iþgücüne katýlým oraný % 29,3; kendi iþinde çalýþan kadýnlarýn oraný %7 dir. Bu oranlara bakýldýðýnda giriþimcilik konusunda alýnmasý gereken uzun bir yol olduðu açýkça görülüyor. Nüfusun yarýsýnýn kadýn olduðu ülkemizde, kullanýlmayan insan gücü dikkat çekecek oranda. Siz, üretime katký yapacak bir bu kadar daha insan varken bunu kullanmayacaksýnýz. Bu israf deðil de nedir? Duygusal zekânýn, disiplinin, takým ruhunun öne çýktýðý yeni alanlarda, çocuklarýmýzý yetiþtiren kadýnlarýn iþ hayatýndaki emeði de var olmadan toplumsal geliþmenin ve ekonomik kalkýnmanýn beklenen hýzda olmasý mümkün deðildir. Kýsacasý kadýnlarý da iþ hayatýna çekmeden hedeflenen büyümeyi tutturmak mümkün deðildir. Kadýnlarýn üretime ve yönetime etkin bir biçimde katýlma imkânýna sahip olduklarý ülkelerde, toplumsal geliþmede çok önemli roller üstlendikleri açýkça görülüyor. Ancak ülkemizde kadýnlar genelde kârlýlýk ve büyüme açýsýndan daha düþük sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Yani cirosu ve çalýþan sayýsý daha düþük olan sektörlerde yer almayý tercih ediyorlar. Bunun pek çok nedeni var elbet ancak, en baþta maalesef birçok sektörün erkek sektörü olarak adlandýrýlmasý geliyor. Aslýnda günümüzde kadýnlarýn, erkek iþi denen birçok alanda genel yargýlarý çürüterek baþarýlý iþlere imza attýklarýný görüyoruz. Fakat küçük hedeflerle kýsýtlanan kadýnlar, daha ileriye gidemeden ya olduklarý yerde sayýyor ya da iþyerlerini kýsa süre içerisinde kapatýyor. Aileler ve eþler, kadýnýn çalýþmasýný ekonomiye katký olarak deðil bir hobi olarak görüyorlar. Dolayýsý ile iþ kurmak isteyen erkek evlat ile kýz evlada yaklaþýmlar farklý oluyor. Bu açýdan bakýldýðýnda, kadýnlarýn kendilerini çok iyi yetiþtirmesi ve çok donanýmlý olmalarý gerekli. Hem evinin, hem çocuðunun hem de iþinin sorumluluðunu alabilen kadýnlara iþ hayatýnda güçlenmeleri için sadece maddi deðil, manevi destekte de bulunulmasý çok önemli. Bu kapsamda, kadýnlarýn çalýþma hayatýna katýlmasý için çok çeþitli projeler yapýlýyor; devlet destekleri saðlanýyor ve kadýnlara özel krediler veriliyor. Ancak önemli olan kadýnlarýn içinde bulunduklarý geleneksel rollerinden kaynaklanan kabuðu kýrarak eþlerinin veya aile büyüklerinin desteðinin saðlanmasý. Kadýn giriþimcilere yönelik eðitim programlarý, çeþitli bankalarýn kadýn giriþimcileri hedefleyen kredi paketleri gibi fýrsatlar var ancak ortada bir strateji geliþtirmekle ilgili elle tutulur bir þey yok. Bizim Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak görevimiz, Ticaret ve Sanayi Odasý nýn da desteði ile ekonomik haksýzlýklarýn giderilmesi, iþe alýmlardaki cinsiyet ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi, sadece fiziksel deðil psikolojik þiddet de dâhil kadýnlara uygulanan her türlü þiddetin Kýrþehir Ticaret ve Sanayi Odasý çatýsý altýnda faaliyetlerini yürüten Kadýn Giriþimciler Kurulu kadýn giriþimciliðinin desteklenmesi, kadýnlarýn ekonomik haksýzlýklarýnýn giderilmesi, iþe alýmlardaki cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn sona ermesi, sadece fiziksel deðil psikolojik þiddet de dâhil kadýnlara uygulanan her türlü 9 Deniz AKGÜL Kýrþehir Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný þiddetin önlenmesi, saygýn yaþam ve insan onuruna yaraþýr çalýþma koþullarýnýn saðlanmasý yolunda bölgesel olarak faaliyet göstermektedir. Bu yýl 26.sý düzenlenen Ahilik Haftasýnda Kadýn Giriþimciler Kurulu, Belediye nin Kadýn Emek Pazarýnda stand açarak kutlamalara destek verdiler.

10 10 Her Kadýn Bir Dünya Projesi Eðitimleri Gerçekleþtirildi Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteklediði "Her Kadýn Bir Dünya" projesi kapsamýnda 5 gün süren eðitimler verildi. Katýlýmýn yoðun olduðu toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan EKÝCÝOÐLU, "Bilindiði üzere, eðitim, kadýnýn toplumsal konumu ve istihdam olanaklarý oluþmasýnda büyük emeði "Böylesine pozitif bir üzerinde en etkili olan olan Kadýn Giriþimciler grupla çalýþacaðým için faktörlerden biridir ve Kurulumuza, geldiðiniz için gerçekten çok mutluyum. dolayýsýyla insan için, siz deðerli hanýmlarýmýza Projemizin hedefine özellikle de dezavantajlý ve projenin hayata ulaþacaðýndan hiç kuþkum konumda bulunan kadýn geçirilmesine olanak yok. Sizlere yol için yapýlan eðitim tanýdýklarý için Ahiler göstereceksem, ýþýk yatýrýmý, en deðerli yatýrým Kalkýnma Ajansý'na tekrar tutacaksam ne mutlu bana. olacaktýr. Bunun yaný sýra, teþekkür ediyor; eðitimlerin Geldiðiniz için çok kiþisel alanda eðitim, siz baþarýlý geçmesini temenni teþekkür ederim" dedi.18 kadýnlarýmýzýn ilerlemesi ediyorum" dedi. Kasým'da baþlayan için bir baþlangýç olacaktýr. Kiþisel geliþim uzmaný eðitimler 23 Kasým günü Bu proje fikrinin Havva TEKÝN ise, son buldu. Baþkanýmýz Öðretmenler Günün nü kutladý: Zengin bir kültüre sahip ülkemizin çaðdaþ medeniyet düzeyine eriþmesinde kuþkusuz öðretmenlerimizin rolü büyük. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtiren öðretmenlerimize, gösterdikleri özveri için çok þey borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öðretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacak" sözü, öðretmenlerimizin ulusumuz için ne kadar önemli olduðu göstermektedir. Bu onurlu mesleðin tüm mensuplarýna olan sonsuz güvenimi bir kez daha ifade ederken, yüreklerinde Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlýlýk meþalesi taþýyan tüm öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutluyorum. Ahiler Kalkýnma Ajansý Destek programý kapsamý ile Kýrþehir de kadýnlara kiþisel eðitim verildi. TSO Baþkaný Selehattin Ekicioðlu gerçekleþtirilen eðitimle ilgili olarak yaptýðý açýklamada, AHÝKA teknik destek programý karþýsýnda Her kadýn bir dünya adlý projenin onaylanmasýndan sonra projemizin amacý giriþimci kadýnlara kiþisel geliþim eðitimi vererek onlara destek olmak ve yol göstermektir. Proje kapsamýnda verilen eðitimler ücretsiz yapýldý. Eðitimde iþ hukukunda kadýnýn yeri, pozitif ayrýmcýlýk, etkili iletiþim, pozitif yaþam becerileri gibi konulardan oluþmakta dedi. Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn desteklediði "Her Kadýn Bir Dünya" projesi kapsamýnda verilen eðitimler Ticaret ve Sanayi Odasýnda tüm hýzýyla devam ediyor. "Etkili iletiþim, kiþisel imaj ve kadýn pozitif becerileri" konularýna ek olarak, dün Baro Baþkanýmýz Mehtap Karaburçak Tuzcu, hanýmlara "iþ hukukunda kadýnýn haklarý" konulu bir seminer verdi. Kadýnlarýn daha da güçlenmesi gerektiðine vurgu yapan Tuzcu, kadýnlarýn hukuki anlamda bilgilendirilmelerinin hayati önem taþýdýðýna deðindi. farkýndalýð

11 MHP Teþkilatýna Ziyaretimiz TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Ekicioðlu, Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Kaya, Ahmet Sarý, Mustafa Yýlmaz, Kenan Yanýk, Meclis Baþkaný Eþref Aþýk, Meclis üyeleri Tefik Ekici, Gürbüz Ergün, Mehmet Aydýn, Cafer Duran ve Ali Gök ile birlikte MHP Ýl Baþkaný Cemil Cahit Piþkin e iade-i ziyarette bulundu. Baþkan EKÝCÝOÐLU, yerel seçimler için aday adaylarýna baþarýlar diledi ve hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýl Baþkaný PÝÞKÝN ise Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþbirliðine her zaman hazýrýz. Bugün burada bizleri ziyaret ettikleri için çok teþekkür ederim dedi. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Ekicioðlu, Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Kaya, Ahmet Sarý, Mustafa Yýlmaz, Kenan Yanýk, Meclis Baþkaný Eþref Aþýk, Meclis üyeleri Tefik Ekici, Gürbüz Ergün, Mehmet Aydýn, Cafer Duran ve Ali Gök ile birlikte AKP Ýl Baþkaný Salih Çetinkaya ya iade-i ziyarette bulundu. Baþkan EKÝCÝOÐLU yaptýðý açýklamada Kýrþehir in geleceði için, menfaati için atýlacak her adýmýn, her yatýrýmýn, her giriþimin altýna imzamýzý atmaya hazýrýz dedi. Demokrasinin gereði olarak birbirimizi incitmeden, kýrmadan yerel seçimlerin hayýrlý geçmesini 11 Ekibimizden AK Parti Ýl Baþkaný Salih Çetinkaya ya Ziyaret diliyorum dedi. Ýl Baþkaný ÇETÝNKAY A ise, TSO ekibinin ziyaretinden hayli memnun kaldýðýmý dile getirmek istiyorum. Günümüzde sivil toplum kuruluþlarýný n önemi malumunuz. Bizler de parti olarak sürekli sivil toplum kuruluþlarý ile istiþare halindeyiz. Ticaret Odasý ile de sürekli temas içinde olacaðýmýzdan kuþkunuz olmasýn, zira bugüne kadar bizi Oda olarak ziyaret eden ilk siz oldunuz, tekrar çok teþekkür ederim dedi. TSO'dan CHP'ye Ziyaret TSO Ziyaretleri... TSO, Baþkaný Selehattin Ekicioðlu ve TSO yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisine iade-i ziyarette bulundu. TSO Baþkaný Selehattin Ekicioðlu, Görevimize geldik. Siyasi teþkilatlanmalarýn önemini biliyoruz. Ziyaretlerimiz diðer partilerimize de olacak dedi. Kýrþehir Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatýnda gerçekleþen ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Yýlmaz Zengin, Yapýlan iade-i ziyaret bizleri onure etmiþtir. CHP olarak bizler iþ adamlarýmýzýn Kýrþehir in menfaatleri noktasýnda daima yanlarýndayýz. Kýrþehir e çakýlmak istenen bir çivide dahi iþ adamlarýmýzýn sivil toplum kuruluþlarý ile ortak hareket edeceðini düþünmekteyiz þeklinde konuþtu. Ziyaretlerin ilk gününde Yýlmaz ý ziyaret etti. Kýrþehir TSO Baþkaný Bugün ise TSO ekibi; Selahattin Ekicioðlu, Gülen Çocuk Yönetim Kurulu üyeleri Rehabilitasyon Þirket Turgay Kaya, Kenan Müdürü Mirza Mehemt Yanýk, Ahmet Sarý, Yýldýz ý; Çevre ve Mustafa Yýlmaz ve Meclis Þehircilik Ýl Müdürü Baþkan Yardýmcýsý Þanser Duran ý; Mustafa Demir ile birlikte Karayollarý Þube Lokantacýlar Odasý Þefliðini; Emep Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Baþkaný Hasan Altýnýþýk ý; Karakaþ ý; Bakkallar Kýrþehir Ekspres Gazetesi Odasý Baþkaný Murat Sahibi Soner Demirbaþ ý; Zobu yu; Vali Mithat Elektrik Mühendisleri Saylam Okulu Müdürü Odasý Ýl Temsilcisi Tuncay Polat ý; Hayriye Mustafa Akgül ü ve Tüm Kýmçak Anadolu Lisesi Ýþçi Emeklileri Derneði Müdürü Osman Ala yý ve Kýrþehir Þube Baþkaný Milli Eðitim Müdürü Ýl Musa Hangül ü ziyaret Yardýmcýsý Yüksel etti.

12 12

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 185 1 Ýçindekiler 52 22 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Aralýk 2014 Yýl :13 Sayý : 185 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý.

Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. Down sendromlular için renkli yürüyüþ Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Öðrenci Kulübü, rengarenk bir etkinliðe imza attý. * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi Pithana ekibi, Shell Eco-marathon Avrupa

Detaylı

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı