ĠÇĠNDEKĠLER. Yusuf GENÇ - Ġsmail BARIġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. Yusuf GENÇ - Ġsmail BARIġ"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER Ali Rıza ERDEM EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ ETĠĞĠ ve EĞĠTĠM YÖNETĠMĠNDE ETĠK LĠDERLĠĞĠN KRĠTĠĞĠ ETHICS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT & THE CRITICS OF ETHĠCS LEADERSHĠP IN EDUCATION MANAGEMENT s Ali BALCI COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFĠ ARAZĠ UYGULAMALARINDAKĠ HARĠTA OKURYAZARLIKLARINI TESPĠTE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA A QUALITATIVE STUDY ON ESTABLISHING MAP LITERACY OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES DURING FIELD STUDIES s Yusuf GENÇ - Ġsmail BARIġ YAġLI BAKIM HĠZMETLERĠNDE ÇAĞDAġ YAKLAġIM: KURUMSAL BAKIM YERĠNE EVDE BAKIM HĠZMETLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ A CONTEMPORARY APPROACH IN ELDERLY CARE: STRENGTHENING THE HOME CARE SERVICES INSTEAD OF INSTITUTIONAL CARE s Gulnara KANBAROVA AHLAT IN TARĠHĠ ve MĠMARĠ DEĞERĠ OLAN MEZAR TAġLARININ SÜS DESENLERĠ DESIGNS of AKHLAT GRAVESTONES HAVING HISTORICAL and ARCHITECTURAL WEALTH s Fatih SAKALLI BEKĠR BÜYÜKARKIN IN TĠYATROLARI THEATRE PLAYS OF BEKĠR BÜYÜKARKIN s Ayfer YILMAZ BUKET UZUNER ĠN UYUMSUZ DEFNE KAMAN IN MACERALARI SU ADLI ROMANI HAKKINDA BAZI TESPĠTLER SOME DETERMINATIONS ABOUT of BUKET UZUNER S "INCOMPATIBLE DEFNE KAMAN'S ADVENTURES WATER NAMED NOVEL s

2 Gizem GÜNÇAVDI - Soner POLAT Ġġ YERĠNDE KÖTÜ MUAMELE ÖLÇEĞĠ NĠ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIġMASI ADAPTATION of WORKPLACE MISTREATMENT SCALE INTO TURKISH s Pınar FALCIOĞLU ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLĠK BAġARISI VE ĠġLEVSEL GEÇMĠġ ÇEġĠTLENDĠRMESĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: TÜRKĠYE VAKASI THE RELATION BETWEEN FUNCTIONAL BACKGROUND DIVERSITY AND TOP MANAGEMENT PERFORMANCE: THE CASE OF TURKEY s Elif GÜRSOY UġAK TA PERDE MOTĠFLĠ MĠHRAPLAR CURTAIN MOTIF ON THE MIHRABS IN UġAK s ĠrĢad Sami YUCA CUMHURĠYET DÖNEMĠ TARĠHÇĠLERĠNDEN ENVER BEHNAN ġapolyo NUN TARĠH ve TARĠHÇĠLĠK ÜZERĠNE DÜġÜNCELERĠ THE REPUBLICAN PERIOD HISTORIAN ENVER BEHNAN SAPOLYO S THOUGHTS ON HISTORY and HISTORIOGRAPHY s Abdulaziz KARDAġ I. DÜNYA SAVAġI DÖNEMĠ NDE VAN IN ĠġGALĠ ve KURTULUġU ( ) OCCUPATION and THE LIBERATION OF VAN DURING THE WORLD WAR I ( ) s Cevdet KIZIL - Vedat AKMAN - Hasan KORKMAZ MARMARA BÖLGESĠNDE MUHASEBE-DENETĠM MESLEĞĠNĠN ÖNEMĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA A RESEARCH ON THE SIGNIFICANCE OF ACCOUNTING-AUDITING PROFESSION IN MARMARA REGION s Oktay KIZAR - Mehmet DALKILIÇ - Metin BAYRAK FUTBOLDAKĠ ġġke OLAYLARI HAKKINDA SPOR ADAMLARI VE SPOR YAZARLARININ DÜġÜNCELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ EXAMINATION OF SPORTSMEN S AND SPORTS WRITERS THOUGHTS ABOUT MATCH FIXING ACTIVITIES s Fatih YILMAZ - Ayhan DĠRĠL FĠLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ: BEYAZ MELEK FĠLM ÖRNEĞĠ TEACHING TURKISH THROUGH MOVIES TO FOREIGNERS: WHITE ANGEL MOVIE s

3 Erdal DEMĠR - Ahmet KIRCA - Turgut BELĠK KAVRAM HARĠTALARI TEKNĠĞĠNĠN TENĠSTE SERVĠS BECERĠSĠ ÖĞRETĠMĠNE ETKĠSĠ EFFECT of CONCEPT MAPS TECHNIQUE ON TEACHING SERVICE SKILL IN TENNIS s Ali ERDOĞAN - Yusuf YILDIRIM 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠNĠN ORTA ve ÜST KADEME YÖNETĠCĠLERĠN Ġġ BAġARISINA ETKĠLERĠ: ĠSTANBUL'DAKĠ 4 ve 5 YILDIZLI OTELLERĠN YÖNETĠCĠLERĠNE YÖNELĠK BĠR UYGULAMA THE EFFECTS OF 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM ON MEDIUM AND HIGH LEVEL MANAGERS BUSINESS SUCCESS: A CASE STUDY ON 4-STAR & 5-STAR HOTELS' MANAGERS IN ISTANBUL s Yusuf ARSLAN KAN DAVASI, ĠNTĠHAR ve CEZAEVĠ VAKALARININ YOL AÇTIĞI OKUL HAYATINDAKĠ BAġARISIZLIĞA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ (BATMAN MERKEZ ÖRNEĞĠ) INVESTIGATING STUDENTS OPINIONS ABOUT FAILURE IN SCHOOL LIFE BECAUSE of BLOOD FEUD, SUICIDE, PRISON EVENTS (EXAMPLE of BATMAN CITY CENTER) s Meltem EKTĠ KÜRESELLEġEN DÜNYADA KÜLTÜREL ĠġLEYĠġ ve ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE GEÇĠġ DIE KULTURELLE AUSFÜHRUNG IN EINER GLOBALISIERENDEN WELT UND DER ÜBERGANG ZUR MULTIKULTURALITÄT s Emre ÜSTÜN - Aycan ÖZÇĠMEN OKUL ÇALGILARININ ĠLKÖĞRETĠM 6. SINIF MÜZĠK DERSĠ KAZANIMLARINA ULAġMASINDAKĠ ETKĠLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ THE EXAMINATION OF THE IMPACT OF SCHOOL MUSICAL INSTRUMENTS ON 6. PRIMARY SCHOOL MUSIC CLASS REACH TO ITS ACQUISITIONS s Fethi DEMĠR BĠLGESU ERENUS TAN DERSĠM 1938 OLAYLARINA DAĠR BĠR OYUN: ÇAĞRI A WORK OF BĠLGE ERENUS REGARDING DERSĠM 1938 EVENTS: ÇAĞRI s Ahmet DENĠZ - Oktay KIZILKAYA BOLġEVĠK DEVRĠMĠ SONRASI OSMANLI DEVLETĠNDE SARRAFLARIN EKONOMĠYE VERDĠKLERĠ ZARARLAR AFTER BOLSHEVIK REVOLUTION THE HARMS OF MONEYCHANGERS TO THE ECONOMY IN OTTOMAN STATE s

4 Ömer F. TUTKUN - Zeynep DEMĠRTAġ - Duygu G. ERDOĞAN - Serhat ARSLAN BLOOM ORĠJĠNAL BĠLĠġSEL ALAN SINIFLAMASI ile YENĠLENMĠġ SINIFLAMANIN KARġILAġTIRILMASI A COMPARISON ON NEW VERSION OF BLOOM S TAXONOMY and ORIJINAL BLOOM S COGNITIVE DOMAIN TAXONOMY s Emre ÖZġAHĠN ġarköy DERESĠ (ġarköy) - BAĞLAR DERESĠ (MARMARA EREĞLĠSĠ) ARASINDAKĠ MARMARA DENĠZĠ AKAÇLAMA HAVZASININ (TEKĠRDAĞ) JEOMORFOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ THE GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE MARMARA SEA DRAINAGE BASIN (TEKĠRDAĞ) ġarköy STREAM (ġarköy) - BAĞLAR STREAM (MARMARA EREĞLĠSĠ) s Esra KAÇMAZ LEVENT DĠYARBAKIR ARKEOLOJĠ MÜZESĠ NDEN ANTĠTETĠK DURAN KARTAL BETĠMLĠ BĠR URARTU DAMGA MÜHÜRÜ AN URARTIAN STAMP SEAL DEPICTED WITH ANTITHETIC FIXED EAGLE FROM DIYARBAKIR ARCHEOLOGY MUSEUM s Yalçın YILDIZ MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ DERS ÇALIġMA YAKLAġIMLARININ AKADEMĠK BEKLENTĠLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ REVIEW of STUDYING APPROACHES of PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS IN TERMS of THEIR ACADEMIC EXPECTATIONS s Mehmet Murat GUTNU - Mehmet CĠHANGĠR FĠNANSAL OKURYAZARLIK: OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONELĠ ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA FINANCIAL LITERACY: OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY RESEARCH ON STAFF s Fırat ÇALKUġ KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARININ GÖRSEL SANATLAR EĞĠTĠMĠNE YANSIMASI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME AN ASSESSMENT THAT REFLECTIONS ON VISUAL ART EDUCATION OF CONCEPTUAL ART PRACTICE s Hale ERDEN STANDARD-TEMELLĠ ULUSAL ÇERÇEVE ÖNERĠSĠ: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞĠ PROPOSING A STANDARDS-BASED NATIONAL FRAMEWORK: CASE FROM NORTHERN CYPRUS s

5 Erhan AKARDENĠZ - Fatih KIRAÇ REKABET ve YOĞUNLAġMA DÜZEYĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ; GAZĠANTEP TEKNĠK TEKSTĠLLER PĠYASASI COMPETITION and CONCENRATION LEVEL S MEASUREMENT; TECHNICAL TEXTILLES MARKET of GAZĠANTEP s Fahri MUTLU YEREL YÖNETĠMLERDE KATILIMCI DEMOKRASĠ ANLAYIġI: KAĞITHANE (ĠSTANBUL) ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ CONCEPT of PARTICIPATIVE DEMOCRACY IN LOCAL GOVERNMENT: KAĞITHANE ( ISTANBUL) DISTRICT CASE s Burak KAYIHAN - Yusuf TEPELĠ MUHASEBE ve VERGĠ BÖLÜMLERĠNDEKĠ MUHASEBE EĞĠTĠMĠ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ARASI KARġILAġTIRMA ACCOUNTING EDUCATION IN ACCOUNTING and TAX DEPARTMENT: COMPARISON BETWEEN MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOLS s Oğuz Kamil ERCANTÜRK YAZILI METĠNLERĠN GÖSTERGEBĠLĠMSEL YÖNTEMLE ĠNCELENDĠĞĠ MAKALELER ÜZERĠNE BĠR DOKÜMAN ANALĠZĠ A DOCUMENT ANALYSIS WITH SEMIOTIC METHOD ON ARTICLES STUDYING WRITTEN TEXTS s Ġpek ÜNAL - Ali Turan BAYRAM ÖNLĠSANS DÜZEYĠNDE TURĠZM EĞĠTĠMĠ ALAN ÖĞRENCĠLERĠN MEMNUNĠYET DÜZEYĠNE YÖNELĠK KARġILAġTIRMALI BĠR ARAġTIRMA A COMPARATIVE RESEARCH TO SATISFACTION LEVEL OF TOURĠSM STUDENTS WITH PRE-BACHELORS S DEGREE s Abdulsamet ÖZMEN NÂBÎ NĠN SĠYER-Ġ VEYSÎ YE YAZDIĞI ZEYĠLLERDE YER ALAN TÜRKÇE MANZUMELER ve BU MANZUMELERĠN DĠL ĠÇĠ ÇEVĠRĠLERĠ TURKISH POEMS and INTRALINGUAL TRANSLATIONS of THESE POEMS TOOK PART IN POSTSCRIPTS THAT NABI HAS WRITTEN FOR PROPHETIC BIOGRAPHY of VEYSI s Ali SERTPOLAT 27 MAYIS 1960 DARBESĠ NĠN ARKA PLANI ve SONUÇLARI BACKGROUND and CONSEQUENCES of the COUP D ÉTAT IN TURKEY of MAY 27, 1960 s

6 Hande UYAR - Burhanettin ZENGĠN BARTIN ve HARRAN ÜNĠVERSĠTELERĠNDE TURĠZM EĞĠTĠMĠ ALAN ÖĞRENCĠLERĠN DERS ĠÇERĠKLERĠNE DAĠR GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF BARTIN AND HARRAN UNIVERSITY STUNDENT IN TOURISM ON THE COMMENTS ON TOURISM EDUCATION COURSES s Zulfiye ZEYBEK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATĠKSEL ĠSPAT ALGILARI PROSPECTIVE TEACHERS CONCEPTIONS of PROOF s Mehmet ÇELĠK II. ABDÜLHAMĠD ĠN DIġ POLĠTĠKASI ÇERÇEVESĠNDE KÜBA YA GÖNDERĠLEN ENVER PAġA ve FAALĠYETLERĠ II. ABDÜLHAMID S FOREIGN POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF ENVER PASHA SENT TO CUBA AND ACTIVITIES s Ahmet KürĢad ALBAYRAK ESTETĠK KAVRAMI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME AN ASSESSMENT OF THE AESTHETIC CONCEPT s Erol ALTINSAPAN - Zeliha DEMĠREL GÖKALP - Hasan YILMAZYAġAR - Ali GERENGĠ KAZILARI IġIĞINDA ESKĠġEHĠR KARACAHĠSAR KALESĠ EXCAVATIONS OF ESKĠġEHĠR KARACAHĠSAR CASTEL IN s Ahmet VATAN - Burhanettin ZENGĠN SÖĞÜT ĠLÇESĠ NDE KÜLTÜREL MĠRAS ve YEREL HALKIN TURĠZME BAKIġ AÇISI CULTURAL HERITAGE IN SÖĞÜT and PERSPECTIVE of LOCAL PUBLIC ABOUT TOURISM s Tahsin YAPRAK - Mustafa Said KIYMAZ - Emrah SERMĠSAKÇI POSTMODERNĠZM, ORHAN PAMUK UN POSTMODERN ROMANLARI ve KAFAMDA BĠR TUHAFLIK POSTMODERNISM, POSTMODERN NOVELS of ORHAN PAMUK and KAFAMDA BĠR TUHAFLIK s Emine GÜLDÜOĞLU H /M TARĠHLĠ 83 NUMARALI KAYSERĠ ġer ĠYE SĠCĠLĠ NĠN TANITIMI ve FĠHRĠSTĠ H /M DATED AND 83 NUMBERED KAYSERĠ JUDICIAL REGISTER S INTRODUCTION and INDEX s

7 Ebru ORAL ĠSKĠT SANATI ve ANADOLU DAKĠ YAYILIMI SCYTHIAN ART and ITS SPREAD IN ANATOLIA s Esra MANKAN MESLEKĠ ÖNLĠSANS PROĞRAMLARINDA STAJ EĞĠTĠMĠNĠN ÖNEMĠ: Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği IMPORTANCE OF INTERNSHIP TRAINING AT VOCATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAMS: Bülent Ecevit University Çaycuma Vocational School Example s Esma DUMANLI KADIZADE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠNDE AKILLI TELEFON UYGULAMALARI ÜZERĠNE ĠNCELEME TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE BY MOBILE PHONE APPLICATIONS s Hilmi KIRLIOĞLU - Mustafa ZEYTĠN BELEDĠYELERDE ÇEVRE MUHASEBESĠ VE RAPORLAMA: MARMARA BÖLGESĠNDE BULUNAN BELEDĠYELER ÜZERĠNE BĠR DURUM ANALĠZĠ ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND REPORTING IN MUNICIPALITIES: A CASE ANALYSIS ON THE MUNICIPALITIES LOCATED IN THE MARMARA REGION s Emin ONUġ ÖZKER YAġIN ve BAYRAK RADYOSU ÖZKER YAġIN and BAYRAK RADIO s Mehmet ġġmġek ÜSTAD AZERBAYCAN PEDAGOGU REġID BEY EFENDIYEV THE FAMOUS AZERBAIJAN EDUCATOR RESHID BEY EFENDIYEV s Arzu HACIYEVA WILHELM DĠLTHEY ĠN HERMENEUTĠĞĠ ĠNSANĠ BĠLĠMĠN METODU GĠBĠ VILHELM DILTHEY S HERMENEUTICS AS A METHOD OF HUMANITARIAN SCIENCES s Vasila MAHSUMOVA AZERBAYCAN`DA KADIN HUKUK VE ÖZGÜRÜKLERĠNĠN GELĠġĠM DĠNAMĠĞĠ THE PERFECTION DYNAMICS OF WOMEN S LAW AND LIBERTY IN AZERBAIJAN s

İÇİNDEKİLER. Yusuf GENÇ - İsmail BARIŞ

İÇİNDEKİLER. Yusuf GENÇ - İsmail BARIŞ İÇİNDEKİLER Ali Rıza ERDEM EĞİTİM YÖNETİMİ ETİĞİ ve EĞİTİM YÖNETİMİNDE ETİK LİDERLİĞİN KRİTİĞİ ETHICS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT & THE CRITICS OF ETHİCS LEADERSHİP IN EDUCATION MANAGEMENT s. 1-15 Ali BALCI

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL KARġILAġTIRMALI DĠL-EDEBĠYAT-EĞĠTĠM ÖZEL SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

İÇİNDEKİLER/CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS AVRUPA EKSENĠNDE YABANCI KORKUSU VE ĠSLAMOFOBĠ ALGISININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION ABOUT PERCEPTION OF XENOPHOBIA AND ISLAMOPHOBIA WITHIN THE SCOPE OF EUROPE Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Detaylı

ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30

ORAL SESSION 3 Hall 3 ORAL SESSION 4 Hall 1 ORAL SESSION 26 Hall 1 14:00-15:30 -Mostar, Blagay, Pocitelj- INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL (Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.) ARRIVAL / REGISTRATION 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT Sarajevo-BIH

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. FĠLĠZ KILIÇ ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Academic Social Science Studies dergisi yılda altı defa yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Academic Social

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities

İÇİNDEKİLER / CONTENTS. Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities İÇİNDEKİLER / CONTENTS Prof. Dr. Sedat CERECİ 1-12 Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu Function Of Media: Matter Of Delaying Of Realities Alptürk AKÇÖLTEKİN Prof. Dr. Salih DOĞAN 13-29 İlköğretim

Detaylı

7. ULUSLARARASI SPOR BĠLĠMLERĠ KONGRESĠ

7. ULUSLARARASI SPOR BĠLĠMLERĠ KONGRESĠ 27-29 EKĠM 2002 MIRAGE PARK RESORT Kemer ANTALYA 7. ULUSLARARASI SPOR BĠLĠMLERĠ KONGRESĠ www.sporbilimleridernegi.org I II 7. ULUSLARARASI SPOR BĠLĠMLERĠ KONGRESĠ Ġçindekiler SÖZEL BĠLDĠRĠLER SB-001 SB-002

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI: EVRENSEL İNSAN YAKLAŞIMI GLOBAL SUCCESS OF TURKISH TELEVISION SERIALS: UNIVERSAL HUMAN APPROACH Prof. Dr. Sedat CERECİ Batman Üniversitesi

Detaylı

bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50)

bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50) bilig MAKALE ADI DİZİNİ (İNGİLİZCE) (SAYILAR: 1-50) INDEX OF ARTICLES (ENGLISH) (VOLUMES: 1-50) MAKALE ADI - İNGİLİZCE (Articles/English) A Bimension of Anatolion-Turkish Urban History Anatolion Turkish

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY

ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ABSTRACT BOOK KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS

ERPA 2015. International Congress on Education. Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS ERPA 2015 International Congress on Education Athens- Greece, 04-07 June, 2015 BOOKS OF ABSTRACTS All rights reserved. The ideas published in the book belong to the authors ERPA International Congresses

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION

SÖZLÜ BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLENLER / SELECTED FOR ORAL PRESENTATION ID ÖZET BAŞLIĞI ABSTRACT TITLE Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Bilinçlerinin Artırılmasının Bir Aracı Olarak Environmental Education As a Tool For Increasing Environmental 201 Çevre Eğitimi Awareness

Detaylı

CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI II. CİLT

CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI II. CİLT CONTENTS / ĠÇĠNDEKĠLER PROF. DR. MEHMET AYDIN ARMAĞANI II. CİLT Ramazan EKĠNCĠ OSMANLI KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN VARDAR YENİCESİ VE TEZKİRELERE GÖRE VARDAR YENİCESİ ŞAİRLERİ ONE OF THE OTTOMAN CULTURAL CENTERS

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS NUMBER: 31 - WINTER II / 2015 İSPANYA DA ENDÜLÜS-İSLAM MEDENİYETİ NDEN KALAN İZLER VE ESERLER-VIII: KUZEYDOĞU İSPANYA THE REMAINS AND ARTIFACTS OF ANDALUSIAN-ISLAMIC CIVILIZATION

Detaylı

HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress

HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress 04.06.2014 THURSDAY Alena Josefová Ergün Öztürk Halil İbrahim Sağlam Ayse Yenilmez Türkoğlu Mathematics Talaghir Laurentiu Gabriel Sports Science Pavel Zikl ERPA International Special Presentation Language:

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Doç. Dr. Recep AKAY 1-12 Neue Bemerkungen Zur Untersuchung Sprachlicher Verschiedenheiten Dil Farklılıklarının Araştırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar New Approaches On The Study

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

SINGLE ORAL PRESENTATIONS

SINGLE ORAL PRESENTATIONS SESSION 1 13:30-14:50 SINGLE ORAL PRESENTATIONS 06.06.2014 FRIDAY HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 Sciences ERPA International Fine Arts Education ERPA International Social Sciences Education

Detaylı

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS

KONFERANS YERİ Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kadıköy/ İSTANBUL TEMA VE KONULAR THEMES & TOPICS KONFERANS ORTAKLARI ISME / Marmara Üniversitesi / İstanbul Teknik Üniversitesi / İTÜ MİAM (Dr. Erol ÜÇER Müzik İleri Araştırmalar Merkezi)/ Türksoy-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı / Sevda-Cenap And

Detaylı