T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA

2 YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi Rektörü 1. YÖK yasa taslağında yetkiler, Rektörden çok kurullara verilmiştir. Üniversite Konseyleri (gelişmiş üniversiteler), güçlü yetkilerle donatılmış, Senato ve Üniversitelerin kendi kurulları pasif konuma düşürülmüştür. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Senato, Yönetim Kurulu ve Rektörlük Üniversitenin iç işleyişi ile akademik konularından birinci derecede sorumlu ve yetkili kılınmıştır ki sözü edilen üniversite özerkliği de sağlanmış olmaktadır. 2. YÖK taslağında, YÖK ün düzenleyici, planlayıcı, denetleme, değerlendirme ve koordine etme gibi ana görevleri aynen korunmuştur. Hacettepe Üniversitesi taslağında, YÖK daha çok Türk Yükseköğretimi politika ve stratejilerini geliştiren, ana ve temel ilkeleri koyan, yol gösteren ve Türk yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayan bir yapıya kavuşturulmuştur. 3. YÖK yasa taslağında, YÖK ün görev ve yetkileri daraltılma yerine daha da genişletilmiştir. Örneğin, doçentlik sınavı ile ilgili düzenlemeler. Hacettepe Üniversitesi taslağında YÖK ün görev ve yetkileri sınırlandırılmış, ifade edildiği gibi Kuruma, daha çok temel yükseköğretim politikaları ile strateji belirleme, işbirliği ve koordinasyon gibi daha üst ve genel görevler verilmiştir. Örneğin taslağımızda Doçentlik sınavının, Rektörler Kurulu nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yılda bir kez merkezi olarak yapılması ve yönetmelikle düzenlenmesi uygun görülmüştür. Rektörler Kurulu, Üniversite Rektörlerinden oluşan, tamamen akademik nitelikli bir kuruldur. 4. YÖK taslağında Genel Kurul kompozisyonu şu şekilde oluşturulmuştur: Üyelerden beşi, siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasî parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi; beşi Cumhurbaşkanı; beşi üst düzey kamu görevlileri veya profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Bakanlar Kurulu; altısı kendi üyesi olmayan profesörler arasından Rektörler Kurulu tarafından seçilir - Md. 6. Hacettepe Üniversitesi taslağında ise Genel Kurul şu şekilde düzenlenmiştir: Yükseköğretim Genel Kurulu, Kurulun en üst karar organı olup Başkan dâhil yirmibeş üyeden oluşur. Üyeler, rektörlük yapmış ve halen rektörlük görevinde bulunmayan öğretim üyeleri arasından Rektörler Kurulu nca seçilecek oniki üye, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı, Maliye Bakanlığı müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı müsteşarı, Bilim, Sanayi ve 2

3 Teknoloji Bakanlığı müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı, İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve Türkiye Belediyeler Birliği nin seçeceği bir üye, en fazla üyeye sahip işçi, memur ve işveren sendikaları, TOBB, TESK ve Ulusal Öğrenci Konseyi nden birer temsilciden oluşur. Başkan, rektörlük yapmış öğretim üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 5. YÖK taslağında, bugüne kadar üniversitelerdeki akademik konular, Doçentlik sınavı, denklikler, mesleki unvanların belirlenmesi gibi konularda yetkili ve deneyimli olan ÜAK kaldırılmış, bu yetkiler YÖK e verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında ÜAK, Üniversite rektörlerinden oluşan Rektörler Kurulu na dönüştürülmüş ve ÜAK ın mevcut görevleri bu kurula bırakılmıştır. 6. YÖK taslağında Üniversite Konseyi nin kurulması öngörülmüştür (Md. 10). Bu Konseyin, en az 10 yıldır eğitim-öğretim yürüten üniversitelerce oluşturulabileceği ifade edilmekte olup, Üniversiteler arasında ikili bir yapı düzenlenmiştir. Taslak - Madde, üniversitelerde Senato ve Yönetim Kurullarını pasif hale getirmiş; Rektör Dekan seçmek ve atamaktan öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, üniversite yatırım programları ile bütçe tasarısının hazırlanmasına, sözleşmeli öğretim elemanlarına ödenecek ücretin belirlenmesine kadar hemen hemen tüm yetkileri Konseyde toplamıştır. Konseyin; Üniversite temsilcileri 5, Bakanlar Kurulu 2, YÖK 2, mezun 1 ve en çok vergi veren mükellef 1 olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Üniversite Konseyi ne yer verilmemiş, YÖK taslağında öngörülen görev ve yetkiler, her Üniversitenin kendi Senatosu, Rektör ve diğer akademik birimlerine bırakılmıştır. Rektör, Dekan ve Bölüm Başkanları için Üniversite bileşenlerinin katıldığı bir seçim sistemi öngörülmüştür. Bu vesileyle, Üniversitelerimizde katılımcılığa önem verilerek Üniversitelerin daha demokratik biçimlerde kendi yönetimlerini oluşturabilmelerine imkan tanınmıştır. Buna ilaveten Hacettepe Üniversitesi taslağında başarısız Rektörün, Üniversite bileşenlerince geri çağrılabileceği bir sistem öngörülmüştür. Bu sistem şu şekilde işleyecektir: Seçim ve geri çağırılma usulü: Üniversitelerde on yıllık profesör unvanına sahip ve Senatonun belirlediği rektör adayı olabilme koşullarını sağladığı, Senatoca tespit edilen ve yöneticilik deneyimi olan adaylar arasından üniversite bileşenlerinin en fazla oyunu alan ve aralarında en fazla 100 (yüz) oy fark bulunan ilk iki aday, YÖK üzerinden Cumhurbaşkanlığına sunulur ve aralarından bir tanesi Rektör olarak atanır. Birinci ile ikinci arasında oy farkının 100 (yüz) den fazla olması durumunda Cumhurbaşkanı en çok oy almış olan birinci adayı atar. Seçimde oy kullanacak olan üniversite bileşenleri; idari personel ve bölümlerin öğrenci temsilcileri ile tüm öğretim elemanlarıdır. Kamu üniversitelerinde Rektör altı yıllığına bir kez seçilir. Görevden geri çağırma, görevde en az bir yılını tamamlamış rektörler için uygulanabilir. Geri çağırma süreci, seçmenlerin % 40 ının imzası ile başlar. Rektör, görevden geri çağırma oylamasında tüm seçmenlerin % 60 ının oyuyla Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınır. Üniversite, en geç 30 gün içinde 3

4 seçime gider. Bu şekilde yapılacak yeni seçimde güven tazeleyen rektör, kalan sürenin sonuna kadar görevinde kalır. Böyle bir süreçten sonraki yıllarda, Üniversitenin zarara uğratılması, Rektörün mevcut yasalar dahilinde suç işlediğine ilişkin hakkında mahkemelerde dava açılması durumlarında YÖK, Rektörü geçici olarak; suç mahkemece onaylandıktan sonra ise tamamen görevden alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına teklif eder. Rektörleri görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Böyle bir durumda ilgili kurumda rektörlük seçimi yenilenir. Bununla birlikte YÖK taslağında Rektör seçiminin, Üniversite Konseyi bulunan ve bulunmayan Devlet Üniversitelerinde ayrı ayrı usullerle yapılacağı ifade edilmiştir. Rektörün beş yıllığına, iki defa ve aynı fakülteden arka arkaya olmamak kaydıyla seçimi öngörülmüştür. Bu durum, Kamu üniversiteleri arasında farklı uygulamalar ve dolayısıyla problemler yaratacaktır. Ayrıca, kurumunu zarara uğratan, stratejik planlarındaki taahhütleri yerine getirmeyen, başarısız sayılabilecek durumlar hakkında herhangi bir önlem düzenlenmemiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında ise Rektörün, üniversite bileşenleri tarafından, bir kez ve altı yıllığına, yapılan seçim sonucunda en yüksek oy alan iki aday arasından Cumhurbaşkanlığınca atanması öngörülmüştür. Böylece demokratik süreç işletilmiş ve üniversite bileşenlerinin katılımı sağlanmış olacaktır. Başarısızlık durumunda ise geri çağırma sistemi düzenlenmiştir. 7. YÖK taslağında Enstitüler; Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Fen ve Mühendislik alanları ile sınırlandırılmıştır. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar, Barış Çalışmaları, Eğitim Bilimleri Enstitüleri gibi lisansüstü eğitim verecek enstitüler yer almamıştır. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Lisansüstü eğitim yapacak enstitülerin yanı sıra İleri Araştırma Enstitüleri öngörülmüş ve kendi dinamiklerine göre enstitü, fakülte, bölüm, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı kurmak Üniversitenin kendi Senatolarına bırakılmıştır. 8. YÖK taslağında Akademik Özgürlükler ile Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ne ilişkin ayrı bir madde bulunmamaktadır. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Md. 6 da Akademik Özgürlükler e, Md. 7 de ise Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ne yer verilmiştir. 9. YÖK yasa taslağında Üniversite Bileşenleri = Öğretim Elemanları + İdari Personel+ Öğrenciler) yer almamıştır. Hacettepe Üniversitesi taslağında Üniversite Bileşenleri yer almış ve karar süreçlerine katılmaları düzenlenmiştir. Böylece üniversitelerde katılımcılık, dolayısıyla demokratik işleyiş süreci sağlanmıştır. 4

5 10. YÖK yasa taslağında Üniversite İdari Teşkilatı Md.14 ayrı olarak düzenlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında idari teşkilat için ayrı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Konu, ilgili maddeler içinde yer almıştır. 11. YÖK yasa taslağında Fakülte, enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokullarının diğer idari ve mali işleri ayrı olarak düzenlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında bu birimler için ayrı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Konu, ilgili maddeler içinde yer almıştır. 12. YÖK yasa taslağında Türkiye de Yabancı Yükseköğretim Kurumu Açılması Md. 26 ile Yurtdışında Yükseköğretim Kurumu Açılması Md.27 öngörülmüştür. Hacettepe Üniversitesi taslağında tüm yükseköğretim kurumlarının kanunla kurulacağı düzenlenmiştir. 13. YÖK yasa taslağında Türkiye de Özel Yükseköğretim Kurumları açılacağı öngörülmüştür. Hacettepe Üniversitesi taslağında, eğitim gibi bir alanda, özellikle kar amacı güden Özel Yükseköğretim Kurumları nın kurulmasının ülkemiz ve yükseköğretim sistemimizin geleceği için sakıncalar taşıyacağı, para kaygısının kaliteyi zedeleyebileceği değerlendirilmiş ve bu nedenle özel yükseköğretim kurumlarına yer verilmemiştir. Üniversitelerin Devlet ve Vakıflar tarafından kanunla kurulacağı benimsenmiştir. 14. YÖK yasa taslağında Diploma programları, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar Md. 35 ile ilgili düzenlemeler detaylı olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konu Üniversite Senatoları ile yönetmeliklere bırakılmıştır. Eğitim ve yükseköğretimin dinamik bir süreç olması ile yasa değişikliklerinin görece zor ve zaman alıyor oluşu göz önüne alındığında, konunun yönetmeliklere bırakılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 15. YÖK yasa taslağında Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında Devlet burslusu olarak öğrenci okutulması-md.36, uzaktan öğretim-md. 37, araştırmacı öğretim elemanı ve proje araştırmacısı istihdamı-md. 40, Doktora sonrası araştırmacı statüsü-md. 41, akademik faaliyet puanı-md. 42, akademik faaliyet ödeneği-md.43, sosyal hizmetler- Md. 45, kalite güvence sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu-Md. 47, Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kısmi zamanlı çalışması-md.58, siyasi partilere üyelik ve görev alma Md. 65, genel kurul ve yürütme kurulu üyelerinin mali hakları Md. 70, göreve vekalet Md. 76 yasada detaylı olarak yer almıştır. 5

6 Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konular, ya Üniversitelerin kendi kurullarına ya da düzenleyecekleri yönetmeliklere bırakılmıştır. 16. Hacettepe Üniversitesi taslağında Yabancı uyruklu öğretim elemanları Md. 43 yer almasına karşın, YÖK taslağında bu konuya yer verilmemiştir. Özellikle yurtdıģındaki üniversiteler ile rekabet edebilme durumu göz önüne alındığında, Türk yükseköğretim kurumlarının bu tür imkanlardan yararlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 17. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Üniversitelerin uygulama alanına yardımı Md.46) yer almasına karşın YÖK taslağında bu konuya yer verilmemiştir. Bu konu taslağımızda şu şekilde düzenlenmiştir: Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma, sanatsal üretim ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite senatolarınca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. Döner sermaye gelirleri üzerinden gelire katkı yapan öğretim elemanlarına ödenecek ücret miktarı her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Özellikle üniversitelerin sosyal fonksiyonları açısından bu konu tarafımızdan önemli olarak değerlendirilmiştir. 18. Hacettepe Üniversitesi taslağında Maaşlı izin (Md.47) olarak yer alan konu, YÖK taslağında Ücretli araştırma izni (Md. 39) şeklinde verilmiştir. Ancak YÖK taslağında bu imkan sadece öğretim üyelerine tanınmıştır. Hacettepe taslağında ise bu imkan tüm öğretim elemanlarına tanınmıştır. Öğretim elemanlarının kiģisel geliģimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri ve akademik çalışmalarını verimli bir biçimde sürdürebilmeleri için yurtiçi ve yurtdışında akademik nitelikli kuruluşlarda bulunmak ve akademik çalışmalar yapmak, günümüz gelişmelerinin bir gereğidir. Özellikle yaşam boyu öğrenme stratejisi bunu zorunlu kılmaktadır denebilir. 19. Hacettepe Üniversitesi taslağında, bir süre öğretim elemanı olarak çalışmış kişilerin, mahkeme kararı ile görevine son verilmişler hariç, kurumlarına dönüşü Md.47) ile özlük hakları Md. 50, siciller Md. 51, izinler Md. 52, kurumlararası yardımlaşma Md. 53, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması Md. 54, kurumlariçi bilimsel denetim Md. 55, öğretim ve öğrenciler Md. 56 yer almasına karşın YÖK taslağında bu konulara yer verilmemiştir. 6

7 20. YÖK yasa taslağında Döner sermaye Md. 69 detaylı bir şekilde yer almıştır. Ayrı bir Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Tasarısı bulunduğu için Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konuya ayrıca yer verilmemiştir. 21. YÖK yasa taslağında Adli Soruşturma ve Disiplin Hükümleri başlığı altında ayrıntılı disiplin hükümleri yer almıştır. Özellikle öğretim elemanları ve öğrenciler hakkında çok kapsamlı, hatta susma hakkı bile tanımayan (Md. 73) düzenlemelere yer verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konuya şu şekilde yer verilmiştir: Yükseköğretim kurumları üyelerine, tüm bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin, araştırma ve öğrenimin etik ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesinin araçlarını sağlamakla yükümlüdür. Yükseköğretim kurumlarının üyeleri, hukuka ve akademik etik ilkelere aykırı eylemlerinden ötürü ilgili yasalara tabidir. Üniversitelerde, kimsenin malına, hürriyetine, kişilik haklarına, haysiyetine, beden bütünlüğü ve cinsel dokunulmazlığına açık ve yakın tehlike oluşturmayan hiçbir düşünce suç sayılamaz. Üniversitelerdeki disiplin cezaları ve soruşturmalarla ilgili detaylar senatonun belirlediği yönerge veya yönetmelikle düzenlenir. Kısacası taslağımızda, konusu kanunlarımızda suç oluşturmayan hiçbir düşünceye sınırlama getirilmemiş, aksine Üniversitelerin özgür düģünce platformu olmaları benimsenmiştir. 7

8 Hacettepe Üniversitesi YÖK Yasası (İlk Taslak) 2012 Kasım 2012

9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI (İLK TASLAK) MADDE 1- Amaç MADDE 2- Kapsam MADDE 3- Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar MADDE 4- Yükseköğretimin Amaçları MADDE 5- Temel İlkeler MADDE 6- Akademik Özgürlükler İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği, Devlet Gözetimi, Denetimi ve Devlet ile Yükseköğretim Kurumlarının İşbirliği MADDE 7- Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Üst Kuruluşlar MADDE 8- Yükseköğretim Kurulu MADDE 9- Yükseköğretim Kurulunun Görev ve Yetkileri MADDE 10- Yükseköğretim Kurulunun Organları- Genel Kurul MADDE 11- Yürütme Kurulu MADDE 12- Başkan ve Başkanlık Teşkilatı MADDE 13- Rektörler Kurulu BEŞİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumları Teşkilatlanması MADDE 14- Üniversite Bileşenleri MADDE 15- Rektör MADDE 16- Genel Sekreter MADDE 17- Senato MADDE 18- Üniversite Yönetim Kurulu MADDE 19- Fakülte Organları- Dekan MADDE 20- Fakülte Kurulu MADDE 21- Fakülte Yönetim Kurulu MADDE 22- Lisansüstü Eğitim Enstitüleri MADDE 23- Meslek Yüksekokulları MADDE 24- Bölüm ve Bölüm Kurulu MADDE 25- Bölüm Kurulu MADDE 26- Anabilim ve Anasanat Dalı, Bilim ve Sanat Dalı MADDE 27- Üniversite Öğrenci Konseyi /Ulusal Yükseköğretim Öğrenci Konseyi MADDE 28- Üniversite Hastanesinin Kurulması ve Yönetimi MADDE 29- Yükseköğretim Kurumları ile Hastaneler Arasında İşbirliği 2

10 ALTINCI BÖLÜM Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş Şartları ve Tabi Olduğu Esaslar MADDE 30- Vakıf Yükseköğretim Kurumları MADDE 31- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyet MADDE 32- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Akademik, İdarî ve Malî Konular YEDİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumlarının Üyeleri ve Akademik Kadrolar MADDE 33- Yükseköğretim Kurumlarının Üyeleri ve Akademik Kadrolar MADDE 34- Öğretim Üyelerinin Görevleri MADDE 35- Yardımcı Doçentliğe Atama MADDE 36- Doçentlik Sınavı MADDE 37- Doçentliğe Atama MADDE 38- Profesörlüğe Yükselme ve Atama MADDE 39- Yabancı Ülkelerde Alınan Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktor, Tıpta Uzmanlık, Yard. Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanları MADDE 40- Unvanların Korunması MADDE 41- Emeklilik Yaş Haddi MADDE 42- Öğretim Yardımcıları MADDE 43- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları MADDE 44- Öğretim Elemanı Yetiştirme SEKİZİNCİ BÖLÜM Çalışma Esasları MADDE 45- Çalışma Esasları MADDE 46- Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı MADDE 47- Maaşlı İzin MADDE 48- Kurumlara Dönüş MADDE 49- Oylama MADDE 50- Özlük Hakları MADDE 51- Siciller MADDE 52- İzinler MADDE 53- Kurumlararası Yardımlaşma MADDE 54- Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması MADDE 55- Kurumlar içi Bilimsel Denetim DOKUZUNCU BÖLÜM Öğretim ve Öğrenciler MADDE 56- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Öğretim MADDE 57- Harçlar MADDE 58- Yönetim Örgütleri MADDE 59- Atama Esasları MADDE 60- Genel Esaslar ONUNCU BÖLÜM Memurlar ve Diğer Görevliler ONBİRİNCİ BÖLÜM Disiplin ve Ceza İşleri 3

11 MADDE 61- Öğrencilerin Disiplin İşleri- Soruşturma, Yetkiler ve Cezalar ONİKİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler MADDE 62- Gelir Kaynakları MADDE 63- Mali Kolaylıklar-İşlem ve Usuller MADDE 64- İta Amirliği, Mali Denetim MADDE 65, MADDE 66- Yürürlük Maddeleri MADDE 67- Geçici Madde 4

12 YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASLAĞIMIZ BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu kanunun amacı; yükseköğretim sisteminin genel işleyişini düzenleyerek, yükseköğretimin amacını ve yükseköğretim alanına egemen olan temel ilkeleri belirlemektir. Kapsam: Madde 2 Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili esasları kapsar. Tanımlar: Madde 3 Bu Kanunda geçen; a) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümünü, b) Üst Kuruluş: Yükseköğretim Kurulunu, c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, araştırma enstitüleri, konservatuarlar ile yüksekokulları, d) Üniversite: Bilim, sanat ve teknolojinin üretilmesi, öğrencilerin akademik ve mesleki bilgi ve beceri kazanması, toplumun gelişmesi ve ülkenin kalkınmasını esas alacak şekilde kendi içerisinde çeşitlenmiş, ileri düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, nitelikli insan gücü yetiştiren, insanlığa, ülkeye ve topluma hizmet eden kamu tüzel kişiliğine sahip, kamu ya da vakıflar tarafından veya ülkelerarası ikili anlaşmalarla kurulmuş, kar amacı gütmeyen kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumları, e) Fakülte: Üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim - öğretim, sanatsal üretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu, f) İleri Araştırma Enstitüsü: Belirli uzmanlık alanlarında çığır açıcı buluş gerçekleştirebilecek kapasitede özgün ve yaratıcı bilimsel etkinlik yapan ve kendi uzmanlık alanlarına yönelik olarak yüksek lisans ve doktora derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu, g) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Konservatuar ve Güzel Sanatlar Anabilim Dalı, Disiplinlerarası Çalışmalar Anabilim Dalı şeklinde örgütlenen, fakülte statüsünde olan, yüksek 5

13 lisans, doktora programlarının ilgili Anabilim Dalı altında yürütüldüğü ve lisans sonrası öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili tüm işlerini yürüten yükseköğretim kurumunu, ğ) Meslek Yüksekokulu: Belirli bir mesleğe yönelik, insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim gerçekleştiren ve ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu, h) Konservatuar: Müzik ve sahne sanatlarına ilişkin uygulamalı ya da kuramsal alanlarda sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumunu, ı) İhtisas Üniversiteleri: Sağlık, sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile güzel sanatlar ve tasarım alanlarının birinde ağırlıklı olarak eğitim-öğretim ve araştırma yapan yükseköğretim kurumunu, i) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal üretim ve uygulama birimlerini, j) Anabilim veya Sanat Dalı: Bilim ve sanat dallarından oluşan bölüm alt birimlerini, k) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını, l) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri, (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi, (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi, (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya derecesini belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, öğretim üyeliğinin ilk kademesindeki akademik unvana sahip kişiyi, m) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını, n) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını, o) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri ve uzmanları, ö) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık (dört yarıyıl) bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan, diploma veren yükseköğretimi, p) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yıllık (sekiz yarıyıl) bir programı kapsayan yükseköğretimi, r) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini, 6

14 (1) Yüksek Lisans: Lisans derecesine dayalı, eğitim - öğretim yapan tezli en az dört yarıyıl veya tezsiz en az üç yarıyıl süreli yükseköğretimi, (2) Doktora: Lisans veya tezli yüksek lisans derecesine dayalı, eğitim öğretim yapan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ya da üst düzey sanatsal bir ürün ortaya koymayı amaçlayan en az sekiz yarıyıl süreli yükseköğretimi, (3) Tıpta Uzmanlık: Yükseköğretim kurulunca düzenlenen esaslara göre yürütülen, tıp ve diş doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan en az sekiz yarıyıl süreli bir yükseköğretimi, s) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde örgün, açık (uzaktan), dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitim-öğretim türlerini, (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türünü, (2) Uzaktan Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon, internet ve diğer eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim türünü, (3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan ve ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alınan bir eğitim - öğretim türünü, (4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı ile yaşam boyu eğitimi hedefleyen bir eğitim - öğretim türünü ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretimin Amaçları Madde 4 Yükseköğretim kurumları; Bilim ve sanatın eğitim-öğretim ve araştırma aracılığıyla gelişimine ve korunmasına hizmet eder. Bilgiye ulaşmayı, bilim, teknoloji ve sanat üretimini en üst düzeyde sağlar, ülkeyi ve toplumu ileri götürecek girişimci, sorgulayan, üretken bireyler yetiştirir. Temel İlkeler: Madde 5 Yükseköğretim, aşağıdaki Temel İlkeler doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: 7

15 a) Eğitim-öğretim, öğrenim ve araştırma özgürdür. b) Yükseköğretim kurumlarında, özerklik esastır. c) Tüm yükseköğretim kurumları kanunla kurulur. Enstitü, Fakülte ve Bölümler Üniversite Senatosunca kurulur. Özerkliğin gereği olarak; 1) Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları bilime, kendi öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerine ve topluma karşı sorumluluk esası çerçevesinde, kendilerince seçilen organlar eliyle; bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlı olarak katılımcı, fırsat eşitliği temelinde demokratik ve çoğulcu bir anlayışla yönetilir. (2) Yükseköğretim kurumları kendi kurumsal stratejisini serbestçe belirleyebilir; (3) Yükseköğretim kurumları kendi oluşturduğu akademik çizgisine uygun olarak çeşitli dereceler veren akademik programlar oluşturabilir ve bu programların içeriğini belirleyebilir; (4) Yükseköğretime giriş, yapılacak merkezi sınavlar yoluyla gerçekleşir. Sınavların usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (5) Yükseköğretim kurumları kendi akademik örgütlenmesini oluşturabilir; (6) Yükseköğretim kurumları kendi akademik kadrosunu, önceden belirlediği ve ilan ettiği usul ve esaslar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği asgari koşullardan aşağı olmamak kaydı ile serbestçe oluşturabilir; (7) Devlet, üniversitelere ve diğer yükseköğretim kurumlarına torba bütçe ayırır, farklı kanallardan öz kaynaklarını yaratmalarına izin verir ve yükseköğretim kurumlarının gelirlerini ve varlıklarını kendi amaçlarına uygun olarak kullanabilmelerini ve esnek bir bütçe sistemine sahip olmalarını öngörür. Üniversitelerin hazırladığı bütçeler merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur ve Sayıştay tarafından denetlenir. (8) Yükseköğretim kurumları, amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal edinebilirler. Yükseköğretim kurumlarının vergiden muaf olacak işlemleri vergi kanunları ile düzenlenir. (9) Yükseköğretim kurumları, gerek kurumlar arasında gerek kurum içindeki birimler arasında kaynak tahsisinde performansa dayalı saydam ve nesnel göstergelerden yararlanarak farklı kanallardan sağladıkları gelirlerin etkin kullanımı için belirli ölçüt ve yöntemler geliştirebilir. c) Öğretim elemanlarının, eşitlik ilkesi doğrultusunda, mesleki gelişimlerine olanak tanınması, bilimsel ve sanatsal çalışmalarının desteklenmesi esastır. Yükseköğretim kurumları, bütçelerinin asgari % 10 unu yeni öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, her türlü bilimsel araştırma giderlerinin karşılanması için kullanmakla yükümlüdür. 8

16 d) Yükseköğretim kurumları, seçecekleri alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak, uzmanlaşabilirler. e) Yükseköğretim kurumları ile sanayinin işbirliğinin esasları, ülkeye katma değeri yüksek proje üretilmesi ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik ortak aklın oluşturulmasını sağlayacak şekilde yönetmelikle düzenlenir. f) Yükseköğretim kurumları, çalışmaları ile ilgili olarak kurum içi ve dışı paydaşlara ve topluma karşı saydam olmalıdır. Bu amaçla her türlü çalışmaya ilişkin veri ve bilgileri derler, işler ve erişilebilir bir biçimde sunar. g) Yükseköğretim kurumları akademik faaliyetlerle ilgili olarak uluslararası alanda yetkinleşmeyi esas alırlar. Bu amaçla yükseköğretim kurumları kalite güvence sistemlerini hayata geçirme konusunda gerekli çalışmaları yaparlar. h) Güncel konular hakkında kamuoyunu bilgilendirir. Akademik Özgürlükler: Madde 6 Akademik hak ve özgürlükler tüm yükseköğretim sisteminin esasıdır. Tüm akademik personel, üniversite içinden ya da dışından ortaya konulabilecek, konusu diğer yasalarla ceza gerektiren eylemler hariç, herhangi bir disiplin işlemi veya ceza tehdidiyle görevlerinden alınma korkusu olmadan öğrenim, eğitim öğretim ve araştırma yapma özgürlüğüne sahiptir. Akademik topluluğun üyeleri, akademik etik kurallara ve uluslararası ilkelere aykırı olmamak koşuluyla, akademik işleri gerçekleştirmekte özgürdür. Tüm akademik çalışanlar, işlerini ya da çalıştıkları kurumdaki ayrıcalıklarını kaybetme tasası olmaksızın, bilinenleri sorgulama ve değerlendirme, yeni bilimsel görüşler ve bilimsel bulgular ışığında hakim görüşün aksi yönünde görüşler açıklama özgürlüğüne sahiptir. Tüm yükseköğretim kurumları akademik çalışanlarının akademik özgürlüklerini kurum dışı ya da içinden gelebilecek tehdit ve baskılara karşı güvence altına almakla yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği, Devlet Gözetimi, Denetimi ve Devlet ile Yükseköğretim Kurumlarının İşbirliği Yükseköğretim kurumlarının özerkliği: Madde 7 Yükseköğretim kurumları aşağıdaki konularda kendi öz sorumluluğu çerçevesinde karar alırlar; (1) Kurum içerisinde yürütülecek eğitim, öğretim, araştırma ve öğrenim faaliyetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve kurumun ağırlıklı araştırma alanlarının belirlenmesi, 9

17 (2) Kendi iç akademik ve idari örgütlenmesini yapması, (3) Kuruma kayıt ile kaydın sona ermesi koşullarını belirlemesi, (4) Kurum içerisinde gerçekleştirilen her türlü sınav sisteminin belirlenmesi ve akademik atamaların yapılması, (5) Kurumun kendi gelişimi için stratejik planın belirlenmesi, (6) Akademik takvimin belirlenmesi, (7) Kurumun kendisine tahsis edilen bütçeyi ve farklı kaynaklardan elde edilen diğer gelirleri kullanması. Yükseköğretim kurumlarının yukarıda sayılan konular hakkında kendi öz sorumluluklarına dayanarak gerçekleştireceği düzenlemeler, bu yasanın ilk iki bölümüne aykırı olamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Üst Kuruluşlar Yükseköğretim Kurulu: Madde 8 (1) Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının siyaset ve kamuoyu önündeki özgür ve özerk sesi, üniversiteler arasında ortak fikir ve proje üretme forumu olarak, idari ve mali konularda özerk tüzel kişiliğe haiz kuruldur. (2) Yükseköğretim Kurulunun organları Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur. Yükseköğretim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 9- Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin görevleri ile ilgili konularda, özellikle araştırma, eğitim - ve öğretim, bilimsel gelişme, bilgi ve teknoloji paylaşımı, uluslararası işbirliği ve özyönetim alanlarında etkinlik gösterir, projeler ve işbirliği esasları oluşturur; diğer bilim ve sanat kurumlarıyla işbirliği içerisinde ülkenin, geleceğe yönelik bilim, kültür ve araştırma stratejilerini belirler. Bu amaçla çeşitli alt komisyonlar oluşturur ve; (1) yükseköğretim kurumlarıyla bilgi paylaşır; (2) ortak yükseköğretim politikası geliştirilmesini sağlar ve kamuoyu nezdinde yükseköğretim kurumlarını temsil eder; (3) yükseköğretim etkinlikleri, politika ve stratejileri hakkında kamuoyunu bilgilendirir, (4) yükseköğretim kurumlarını, çeşitli reformlar ve projelerin hayata geçirilmesi ile uygulanması konusunda destekler; (5) idareye, merkezi ve yerel düzeyde, uzmanlığı ile ilgili politika ve idare esasları konusunda tavsiyelerde bulunur; 10

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesinin

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 28 Ocak 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27829 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzalanan anlaşmaya göre Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi"

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2013 Sayı : 28592 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı