T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA

2 YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi Rektörü 1. YÖK yasa taslağında yetkiler, Rektörden çok kurullara verilmiştir. Üniversite Konseyleri (gelişmiş üniversiteler), güçlü yetkilerle donatılmış, Senato ve Üniversitelerin kendi kurulları pasif konuma düşürülmüştür. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Senato, Yönetim Kurulu ve Rektörlük Üniversitenin iç işleyişi ile akademik konularından birinci derecede sorumlu ve yetkili kılınmıştır ki sözü edilen üniversite özerkliği de sağlanmış olmaktadır. 2. YÖK taslağında, YÖK ün düzenleyici, planlayıcı, denetleme, değerlendirme ve koordine etme gibi ana görevleri aynen korunmuştur. Hacettepe Üniversitesi taslağında, YÖK daha çok Türk Yükseköğretimi politika ve stratejilerini geliştiren, ana ve temel ilkeleri koyan, yol gösteren ve Türk yükseköğretim kurumları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayan bir yapıya kavuşturulmuştur. 3. YÖK yasa taslağında, YÖK ün görev ve yetkileri daraltılma yerine daha da genişletilmiştir. Örneğin, doçentlik sınavı ile ilgili düzenlemeler. Hacettepe Üniversitesi taslağında YÖK ün görev ve yetkileri sınırlandırılmış, ifade edildiği gibi Kuruma, daha çok temel yükseköğretim politikaları ile strateji belirleme, işbirliği ve koordinasyon gibi daha üst ve genel görevler verilmiştir. Örneğin taslağımızda Doçentlik sınavının, Rektörler Kurulu nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yılda bir kez merkezi olarak yapılması ve yönetmelikle düzenlenmesi uygun görülmüştür. Rektörler Kurulu, Üniversite Rektörlerinden oluşan, tamamen akademik nitelikli bir kuruldur. 4. YÖK taslağında Genel Kurul kompozisyonu şu şekilde oluşturulmuştur: Üyelerden beşi, siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasî parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi; beşi Cumhurbaşkanı; beşi üst düzey kamu görevlileri veya profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Bakanlar Kurulu; altısı kendi üyesi olmayan profesörler arasından Rektörler Kurulu tarafından seçilir - Md. 6. Hacettepe Üniversitesi taslağında ise Genel Kurul şu şekilde düzenlenmiştir: Yükseköğretim Genel Kurulu, Kurulun en üst karar organı olup Başkan dâhil yirmibeş üyeden oluşur. Üyeler, rektörlük yapmış ve halen rektörlük görevinde bulunmayan öğretim üyeleri arasından Rektörler Kurulu nca seçilecek oniki üye, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı, Maliye Bakanlığı müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı müsteşarı, Bilim, Sanayi ve 2

3 Teknoloji Bakanlığı müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı, İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve Türkiye Belediyeler Birliği nin seçeceği bir üye, en fazla üyeye sahip işçi, memur ve işveren sendikaları, TOBB, TESK ve Ulusal Öğrenci Konseyi nden birer temsilciden oluşur. Başkan, rektörlük yapmış öğretim üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır. 5. YÖK taslağında, bugüne kadar üniversitelerdeki akademik konular, Doçentlik sınavı, denklikler, mesleki unvanların belirlenmesi gibi konularda yetkili ve deneyimli olan ÜAK kaldırılmış, bu yetkiler YÖK e verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında ÜAK, Üniversite rektörlerinden oluşan Rektörler Kurulu na dönüştürülmüş ve ÜAK ın mevcut görevleri bu kurula bırakılmıştır. 6. YÖK taslağında Üniversite Konseyi nin kurulması öngörülmüştür (Md. 10). Bu Konseyin, en az 10 yıldır eğitim-öğretim yürüten üniversitelerce oluşturulabileceği ifade edilmekte olup, Üniversiteler arasında ikili bir yapı düzenlenmiştir. Taslak - Madde, üniversitelerde Senato ve Yönetim Kurullarını pasif hale getirmiş; Rektör Dekan seçmek ve atamaktan öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, üniversite yatırım programları ile bütçe tasarısının hazırlanmasına, sözleşmeli öğretim elemanlarına ödenecek ücretin belirlenmesine kadar hemen hemen tüm yetkileri Konseyde toplamıştır. Konseyin; Üniversite temsilcileri 5, Bakanlar Kurulu 2, YÖK 2, mezun 1 ve en çok vergi veren mükellef 1 olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Üniversite Konseyi ne yer verilmemiş, YÖK taslağında öngörülen görev ve yetkiler, her Üniversitenin kendi Senatosu, Rektör ve diğer akademik birimlerine bırakılmıştır. Rektör, Dekan ve Bölüm Başkanları için Üniversite bileşenlerinin katıldığı bir seçim sistemi öngörülmüştür. Bu vesileyle, Üniversitelerimizde katılımcılığa önem verilerek Üniversitelerin daha demokratik biçimlerde kendi yönetimlerini oluşturabilmelerine imkan tanınmıştır. Buna ilaveten Hacettepe Üniversitesi taslağında başarısız Rektörün, Üniversite bileşenlerince geri çağrılabileceği bir sistem öngörülmüştür. Bu sistem şu şekilde işleyecektir: Seçim ve geri çağırılma usulü: Üniversitelerde on yıllık profesör unvanına sahip ve Senatonun belirlediği rektör adayı olabilme koşullarını sağladığı, Senatoca tespit edilen ve yöneticilik deneyimi olan adaylar arasından üniversite bileşenlerinin en fazla oyunu alan ve aralarında en fazla 100 (yüz) oy fark bulunan ilk iki aday, YÖK üzerinden Cumhurbaşkanlığına sunulur ve aralarından bir tanesi Rektör olarak atanır. Birinci ile ikinci arasında oy farkının 100 (yüz) den fazla olması durumunda Cumhurbaşkanı en çok oy almış olan birinci adayı atar. Seçimde oy kullanacak olan üniversite bileşenleri; idari personel ve bölümlerin öğrenci temsilcileri ile tüm öğretim elemanlarıdır. Kamu üniversitelerinde Rektör altı yıllığına bir kez seçilir. Görevden geri çağırma, görevde en az bir yılını tamamlamış rektörler için uygulanabilir. Geri çağırma süreci, seçmenlerin % 40 ının imzası ile başlar. Rektör, görevden geri çağırma oylamasında tüm seçmenlerin % 60 ının oyuyla Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınır. Üniversite, en geç 30 gün içinde 3

4 seçime gider. Bu şekilde yapılacak yeni seçimde güven tazeleyen rektör, kalan sürenin sonuna kadar görevinde kalır. Böyle bir süreçten sonraki yıllarda, Üniversitenin zarara uğratılması, Rektörün mevcut yasalar dahilinde suç işlediğine ilişkin hakkında mahkemelerde dava açılması durumlarında YÖK, Rektörü geçici olarak; suç mahkemece onaylandıktan sonra ise tamamen görevden alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına teklif eder. Rektörleri görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Böyle bir durumda ilgili kurumda rektörlük seçimi yenilenir. Bununla birlikte YÖK taslağında Rektör seçiminin, Üniversite Konseyi bulunan ve bulunmayan Devlet Üniversitelerinde ayrı ayrı usullerle yapılacağı ifade edilmiştir. Rektörün beş yıllığına, iki defa ve aynı fakülteden arka arkaya olmamak kaydıyla seçimi öngörülmüştür. Bu durum, Kamu üniversiteleri arasında farklı uygulamalar ve dolayısıyla problemler yaratacaktır. Ayrıca, kurumunu zarara uğratan, stratejik planlarındaki taahhütleri yerine getirmeyen, başarısız sayılabilecek durumlar hakkında herhangi bir önlem düzenlenmemiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında ise Rektörün, üniversite bileşenleri tarafından, bir kez ve altı yıllığına, yapılan seçim sonucunda en yüksek oy alan iki aday arasından Cumhurbaşkanlığınca atanması öngörülmüştür. Böylece demokratik süreç işletilmiş ve üniversite bileşenlerinin katılımı sağlanmış olacaktır. Başarısızlık durumunda ise geri çağırma sistemi düzenlenmiştir. 7. YÖK taslağında Enstitüler; Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Fen ve Mühendislik alanları ile sınırlandırılmıştır. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar, Barış Çalışmaları, Eğitim Bilimleri Enstitüleri gibi lisansüstü eğitim verecek enstitüler yer almamıştır. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Lisansüstü eğitim yapacak enstitülerin yanı sıra İleri Araştırma Enstitüleri öngörülmüş ve kendi dinamiklerine göre enstitü, fakülte, bölüm, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı kurmak Üniversitenin kendi Senatolarına bırakılmıştır. 8. YÖK taslağında Akademik Özgürlükler ile Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ne ilişkin ayrı bir madde bulunmamaktadır. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Md. 6 da Akademik Özgürlükler e, Md. 7 de ise Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ne yer verilmiştir. 9. YÖK yasa taslağında Üniversite Bileşenleri = Öğretim Elemanları + İdari Personel+ Öğrenciler) yer almamıştır. Hacettepe Üniversitesi taslağında Üniversite Bileşenleri yer almış ve karar süreçlerine katılmaları düzenlenmiştir. Böylece üniversitelerde katılımcılık, dolayısıyla demokratik işleyiş süreci sağlanmıştır. 4

5 10. YÖK yasa taslağında Üniversite İdari Teşkilatı Md.14 ayrı olarak düzenlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında idari teşkilat için ayrı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Konu, ilgili maddeler içinde yer almıştır. 11. YÖK yasa taslağında Fakülte, enstitü, konservatuvar ve meslek yüksekokullarının diğer idari ve mali işleri ayrı olarak düzenlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında bu birimler için ayrı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Konu, ilgili maddeler içinde yer almıştır. 12. YÖK yasa taslağında Türkiye de Yabancı Yükseköğretim Kurumu Açılması Md. 26 ile Yurtdışında Yükseköğretim Kurumu Açılması Md.27 öngörülmüştür. Hacettepe Üniversitesi taslağında tüm yükseköğretim kurumlarının kanunla kurulacağı düzenlenmiştir. 13. YÖK yasa taslağında Türkiye de Özel Yükseköğretim Kurumları açılacağı öngörülmüştür. Hacettepe Üniversitesi taslağında, eğitim gibi bir alanda, özellikle kar amacı güden Özel Yükseköğretim Kurumları nın kurulmasının ülkemiz ve yükseköğretim sistemimizin geleceği için sakıncalar taşıyacağı, para kaygısının kaliteyi zedeleyebileceği değerlendirilmiş ve bu nedenle özel yükseköğretim kurumlarına yer verilmemiştir. Üniversitelerin Devlet ve Vakıflar tarafından kanunla kurulacağı benimsenmiştir. 14. YÖK yasa taslağında Diploma programları, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarından yararlanma ve sınavlar Md. 35 ile ilgili düzenlemeler detaylı olarak yer almıştır. Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konu Üniversite Senatoları ile yönetmeliklere bırakılmıştır. Eğitim ve yükseköğretimin dinamik bir süreç olması ile yasa değişikliklerinin görece zor ve zaman alıyor oluşu göz önüne alındığında, konunun yönetmeliklere bırakılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür. 15. YÖK yasa taslağında Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında Devlet burslusu olarak öğrenci okutulması-md.36, uzaktan öğretim-md. 37, araştırmacı öğretim elemanı ve proje araştırmacısı istihdamı-md. 40, Doktora sonrası araştırmacı statüsü-md. 41, akademik faaliyet puanı-md. 42, akademik faaliyet ödeneği-md.43, sosyal hizmetler- Md. 45, kalite güvence sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu-Md. 47, Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kısmi zamanlı çalışması-md.58, siyasi partilere üyelik ve görev alma Md. 65, genel kurul ve yürütme kurulu üyelerinin mali hakları Md. 70, göreve vekalet Md. 76 yasada detaylı olarak yer almıştır. 5

6 Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konular, ya Üniversitelerin kendi kurullarına ya da düzenleyecekleri yönetmeliklere bırakılmıştır. 16. Hacettepe Üniversitesi taslağında Yabancı uyruklu öğretim elemanları Md. 43 yer almasına karşın, YÖK taslağında bu konuya yer verilmemiştir. Özellikle yurtdıģındaki üniversiteler ile rekabet edebilme durumu göz önüne alındığında, Türk yükseköğretim kurumlarının bu tür imkanlardan yararlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 17. Hacettepe Üniversitesi taslağında, Üniversitelerin uygulama alanına yardımı Md.46) yer almasına karşın YÖK taslağında bu konuya yer verilmemiştir. Bu konu taslağımızda şu şekilde düzenlenmiştir: Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma, sanatsal üretim ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite senatolarınca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. Döner sermaye gelirleri üzerinden gelire katkı yapan öğretim elemanlarına ödenecek ücret miktarı her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Özellikle üniversitelerin sosyal fonksiyonları açısından bu konu tarafımızdan önemli olarak değerlendirilmiştir. 18. Hacettepe Üniversitesi taslağında Maaşlı izin (Md.47) olarak yer alan konu, YÖK taslağında Ücretli araştırma izni (Md. 39) şeklinde verilmiştir. Ancak YÖK taslağında bu imkan sadece öğretim üyelerine tanınmıştır. Hacettepe taslağında ise bu imkan tüm öğretim elemanlarına tanınmıştır. Öğretim elemanlarının kiģisel geliģimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri ve akademik çalışmalarını verimli bir biçimde sürdürebilmeleri için yurtiçi ve yurtdışında akademik nitelikli kuruluşlarda bulunmak ve akademik çalışmalar yapmak, günümüz gelişmelerinin bir gereğidir. Özellikle yaşam boyu öğrenme stratejisi bunu zorunlu kılmaktadır denebilir. 19. Hacettepe Üniversitesi taslağında, bir süre öğretim elemanı olarak çalışmış kişilerin, mahkeme kararı ile görevine son verilmişler hariç, kurumlarına dönüşü Md.47) ile özlük hakları Md. 50, siciller Md. 51, izinler Md. 52, kurumlararası yardımlaşma Md. 53, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması Md. 54, kurumlariçi bilimsel denetim Md. 55, öğretim ve öğrenciler Md. 56 yer almasına karşın YÖK taslağında bu konulara yer verilmemiştir. 6

7 20. YÖK yasa taslağında Döner sermaye Md. 69 detaylı bir şekilde yer almıştır. Ayrı bir Döner Sermaye İşletmeleri Kanun Tasarısı bulunduğu için Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konuya ayrıca yer verilmemiştir. 21. YÖK yasa taslağında Adli Soruşturma ve Disiplin Hükümleri başlığı altında ayrıntılı disiplin hükümleri yer almıştır. Özellikle öğretim elemanları ve öğrenciler hakkında çok kapsamlı, hatta susma hakkı bile tanımayan (Md. 73) düzenlemelere yer verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi taslağında bu konuya şu şekilde yer verilmiştir: Yükseköğretim kurumları üyelerine, tüm bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin, araştırma ve öğrenimin etik ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesinin araçlarını sağlamakla yükümlüdür. Yükseköğretim kurumlarının üyeleri, hukuka ve akademik etik ilkelere aykırı eylemlerinden ötürü ilgili yasalara tabidir. Üniversitelerde, kimsenin malına, hürriyetine, kişilik haklarına, haysiyetine, beden bütünlüğü ve cinsel dokunulmazlığına açık ve yakın tehlike oluşturmayan hiçbir düşünce suç sayılamaz. Üniversitelerdeki disiplin cezaları ve soruşturmalarla ilgili detaylar senatonun belirlediği yönerge veya yönetmelikle düzenlenir. Kısacası taslağımızda, konusu kanunlarımızda suç oluşturmayan hiçbir düşünceye sınırlama getirilmemiş, aksine Üniversitelerin özgür düģünce platformu olmaları benimsenmiştir. 7

8 Hacettepe Üniversitesi YÖK Yasası (İlk Taslak) 2012 Kasım 2012

9 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI (İLK TASLAK) MADDE 1- Amaç MADDE 2- Kapsam MADDE 3- Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar MADDE 4- Yükseköğretimin Amaçları MADDE 5- Temel İlkeler MADDE 6- Akademik Özgürlükler İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği, Devlet Gözetimi, Denetimi ve Devlet ile Yükseköğretim Kurumlarının İşbirliği MADDE 7- Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Üst Kuruluşlar MADDE 8- Yükseköğretim Kurulu MADDE 9- Yükseköğretim Kurulunun Görev ve Yetkileri MADDE 10- Yükseköğretim Kurulunun Organları- Genel Kurul MADDE 11- Yürütme Kurulu MADDE 12- Başkan ve Başkanlık Teşkilatı MADDE 13- Rektörler Kurulu BEŞİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumları Teşkilatlanması MADDE 14- Üniversite Bileşenleri MADDE 15- Rektör MADDE 16- Genel Sekreter MADDE 17- Senato MADDE 18- Üniversite Yönetim Kurulu MADDE 19- Fakülte Organları- Dekan MADDE 20- Fakülte Kurulu MADDE 21- Fakülte Yönetim Kurulu MADDE 22- Lisansüstü Eğitim Enstitüleri MADDE 23- Meslek Yüksekokulları MADDE 24- Bölüm ve Bölüm Kurulu MADDE 25- Bölüm Kurulu MADDE 26- Anabilim ve Anasanat Dalı, Bilim ve Sanat Dalı MADDE 27- Üniversite Öğrenci Konseyi /Ulusal Yükseköğretim Öğrenci Konseyi MADDE 28- Üniversite Hastanesinin Kurulması ve Yönetimi MADDE 29- Yükseköğretim Kurumları ile Hastaneler Arasında İşbirliği 2

10 ALTINCI BÖLÜM Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş Şartları ve Tabi Olduğu Esaslar MADDE 30- Vakıf Yükseköğretim Kurumları MADDE 31- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyet MADDE 32- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Akademik, İdarî ve Malî Konular YEDİNCİ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumlarının Üyeleri ve Akademik Kadrolar MADDE 33- Yükseköğretim Kurumlarının Üyeleri ve Akademik Kadrolar MADDE 34- Öğretim Üyelerinin Görevleri MADDE 35- Yardımcı Doçentliğe Atama MADDE 36- Doçentlik Sınavı MADDE 37- Doçentliğe Atama MADDE 38- Profesörlüğe Yükselme ve Atama MADDE 39- Yabancı Ülkelerde Alınan Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktor, Tıpta Uzmanlık, Yard. Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük Unvanları MADDE 40- Unvanların Korunması MADDE 41- Emeklilik Yaş Haddi MADDE 42- Öğretim Yardımcıları MADDE 43- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları MADDE 44- Öğretim Elemanı Yetiştirme SEKİZİNCİ BÖLÜM Çalışma Esasları MADDE 45- Çalışma Esasları MADDE 46- Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı MADDE 47- Maaşlı İzin MADDE 48- Kurumlara Dönüş MADDE 49- Oylama MADDE 50- Özlük Hakları MADDE 51- Siciller MADDE 52- İzinler MADDE 53- Kurumlararası Yardımlaşma MADDE 54- Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması MADDE 55- Kurumlar içi Bilimsel Denetim DOKUZUNCU BÖLÜM Öğretim ve Öğrenciler MADDE 56- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Öğretim MADDE 57- Harçlar MADDE 58- Yönetim Örgütleri MADDE 59- Atama Esasları MADDE 60- Genel Esaslar ONUNCU BÖLÜM Memurlar ve Diğer Görevliler ONBİRİNCİ BÖLÜM Disiplin ve Ceza İşleri 3

11 MADDE 61- Öğrencilerin Disiplin İşleri- Soruşturma, Yetkiler ve Cezalar ONİKİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler MADDE 62- Gelir Kaynakları MADDE 63- Mali Kolaylıklar-İşlem ve Usuller MADDE 64- İta Amirliği, Mali Denetim MADDE 65, MADDE 66- Yürürlük Maddeleri MADDE 67- Geçici Madde 4

12 YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASLAĞIMIZ BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu kanunun amacı; yükseköğretim sisteminin genel işleyişini düzenleyerek, yükseköğretimin amacını ve yükseköğretim alanına egemen olan temel ilkeleri belirlemektir. Kapsam: Madde 2 Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili esasları kapsar. Tanımlar: Madde 3 Bu Kanunda geçen; a) Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümünü, b) Üst Kuruluş: Yükseköğretim Kurulunu, c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, araştırma enstitüleri, konservatuarlar ile yüksekokulları, d) Üniversite: Bilim, sanat ve teknolojinin üretilmesi, öğrencilerin akademik ve mesleki bilgi ve beceri kazanması, toplumun gelişmesi ve ülkenin kalkınmasını esas alacak şekilde kendi içerisinde çeşitlenmiş, ileri düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, nitelikli insan gücü yetiştiren, insanlığa, ülkeye ve topluma hizmet eden kamu tüzel kişiliğine sahip, kamu ya da vakıflar tarafından veya ülkelerarası ikili anlaşmalarla kurulmuş, kar amacı gütmeyen kamu tüzel kişiliğine sahip özerk kurumları, e) Fakülte: Üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim - öğretim, sanatsal üretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu, f) İleri Araştırma Enstitüsü: Belirli uzmanlık alanlarında çığır açıcı buluş gerçekleştirebilecek kapasitede özgün ve yaratıcı bilimsel etkinlik yapan ve kendi uzmanlık alanlarına yönelik olarak yüksek lisans ve doktora derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu, g) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Konservatuar ve Güzel Sanatlar Anabilim Dalı, Disiplinlerarası Çalışmalar Anabilim Dalı şeklinde örgütlenen, fakülte statüsünde olan, yüksek 5

13 lisans, doktora programlarının ilgili Anabilim Dalı altında yürütüldüğü ve lisans sonrası öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili tüm işlerini yürüten yükseköğretim kurumunu, ğ) Meslek Yüksekokulu: Belirli bir mesleğe yönelik, insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim gerçekleştiren ve ön lisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumunu, h) Konservatuar: Müzik ve sahne sanatlarına ilişkin uygulamalı ya da kuramsal alanlarda sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumunu, ı) İhtisas Üniversiteleri: Sağlık, sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile güzel sanatlar ve tasarım alanlarının birinde ağırlıklı olarak eğitim-öğretim ve araştırma yapan yükseköğretim kurumunu, i) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal üretim ve uygulama birimlerini, j) Anabilim veya Sanat Dalı: Bilim ve sanat dallarından oluşan bölüm alt birimlerini, k) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını, l) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri, (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi, (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi, (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya derecesini belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, öğretim üyeliğinin ilk kademesindeki akademik unvana sahip kişiyi, m) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını, n) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını, o) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri ve uzmanları, ö) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık (dört yarıyıl) bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan, diploma veren yükseköğretimi, p) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yıllık (sekiz yarıyıl) bir programı kapsayan yükseköğretimi, r) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini, 6

14 (1) Yüksek Lisans: Lisans derecesine dayalı, eğitim - öğretim yapan tezli en az dört yarıyıl veya tezsiz en az üç yarıyıl süreli yükseköğretimi, (2) Doktora: Lisans veya tezli yüksek lisans derecesine dayalı, eğitim öğretim yapan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ya da üst düzey sanatsal bir ürün ortaya koymayı amaçlayan en az sekiz yarıyıl süreli yükseköğretimi, (3) Tıpta Uzmanlık: Yükseköğretim kurulunca düzenlenen esaslara göre yürütülen, tıp ve diş doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan en az sekiz yarıyıl süreli bir yükseköğretimi, s) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde örgün, açık (uzaktan), dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitim-öğretim türlerini, (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türünü, (2) Uzaktan Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon, internet ve diğer eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim türünü, (3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan ve ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alınan bir eğitim - öğretim türünü, (4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı ile yaşam boyu eğitimi hedefleyen bir eğitim - öğretim türünü ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretimin Amaçları Madde 4 Yükseköğretim kurumları; Bilim ve sanatın eğitim-öğretim ve araştırma aracılığıyla gelişimine ve korunmasına hizmet eder. Bilgiye ulaşmayı, bilim, teknoloji ve sanat üretimini en üst düzeyde sağlar, ülkeyi ve toplumu ileri götürecek girişimci, sorgulayan, üretken bireyler yetiştirir. Temel İlkeler: Madde 5 Yükseköğretim, aşağıdaki Temel İlkeler doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: 7

15 a) Eğitim-öğretim, öğrenim ve araştırma özgürdür. b) Yükseköğretim kurumlarında, özerklik esastır. c) Tüm yükseköğretim kurumları kanunla kurulur. Enstitü, Fakülte ve Bölümler Üniversite Senatosunca kurulur. Özerkliğin gereği olarak; 1) Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları bilime, kendi öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerine ve topluma karşı sorumluluk esası çerçevesinde, kendilerince seçilen organlar eliyle; bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlı olarak katılımcı, fırsat eşitliği temelinde demokratik ve çoğulcu bir anlayışla yönetilir. (2) Yükseköğretim kurumları kendi kurumsal stratejisini serbestçe belirleyebilir; (3) Yükseköğretim kurumları kendi oluşturduğu akademik çizgisine uygun olarak çeşitli dereceler veren akademik programlar oluşturabilir ve bu programların içeriğini belirleyebilir; (4) Yükseköğretime giriş, yapılacak merkezi sınavlar yoluyla gerçekleşir. Sınavların usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (5) Yükseköğretim kurumları kendi akademik örgütlenmesini oluşturabilir; (6) Yükseköğretim kurumları kendi akademik kadrosunu, önceden belirlediği ve ilan ettiği usul ve esaslar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği asgari koşullardan aşağı olmamak kaydı ile serbestçe oluşturabilir; (7) Devlet, üniversitelere ve diğer yükseköğretim kurumlarına torba bütçe ayırır, farklı kanallardan öz kaynaklarını yaratmalarına izin verir ve yükseköğretim kurumlarının gelirlerini ve varlıklarını kendi amaçlarına uygun olarak kullanabilmelerini ve esnek bir bütçe sistemine sahip olmalarını öngörür. Üniversitelerin hazırladığı bütçeler merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur ve Sayıştay tarafından denetlenir. (8) Yükseköğretim kurumları, amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal edinebilirler. Yükseköğretim kurumlarının vergiden muaf olacak işlemleri vergi kanunları ile düzenlenir. (9) Yükseköğretim kurumları, gerek kurumlar arasında gerek kurum içindeki birimler arasında kaynak tahsisinde performansa dayalı saydam ve nesnel göstergelerden yararlanarak farklı kanallardan sağladıkları gelirlerin etkin kullanımı için belirli ölçüt ve yöntemler geliştirebilir. c) Öğretim elemanlarının, eşitlik ilkesi doğrultusunda, mesleki gelişimlerine olanak tanınması, bilimsel ve sanatsal çalışmalarının desteklenmesi esastır. Yükseköğretim kurumları, bütçelerinin asgari % 10 unu yeni öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, her türlü bilimsel araştırma giderlerinin karşılanması için kullanmakla yükümlüdür. 8

16 d) Yükseköğretim kurumları, seçecekleri alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak, uzmanlaşabilirler. e) Yükseköğretim kurumları ile sanayinin işbirliğinin esasları, ülkeye katma değeri yüksek proje üretilmesi ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik ortak aklın oluşturulmasını sağlayacak şekilde yönetmelikle düzenlenir. f) Yükseköğretim kurumları, çalışmaları ile ilgili olarak kurum içi ve dışı paydaşlara ve topluma karşı saydam olmalıdır. Bu amaçla her türlü çalışmaya ilişkin veri ve bilgileri derler, işler ve erişilebilir bir biçimde sunar. g) Yükseköğretim kurumları akademik faaliyetlerle ilgili olarak uluslararası alanda yetkinleşmeyi esas alırlar. Bu amaçla yükseköğretim kurumları kalite güvence sistemlerini hayata geçirme konusunda gerekli çalışmaları yaparlar. h) Güncel konular hakkında kamuoyunu bilgilendirir. Akademik Özgürlükler: Madde 6 Akademik hak ve özgürlükler tüm yükseköğretim sisteminin esasıdır. Tüm akademik personel, üniversite içinden ya da dışından ortaya konulabilecek, konusu diğer yasalarla ceza gerektiren eylemler hariç, herhangi bir disiplin işlemi veya ceza tehdidiyle görevlerinden alınma korkusu olmadan öğrenim, eğitim öğretim ve araştırma yapma özgürlüğüne sahiptir. Akademik topluluğun üyeleri, akademik etik kurallara ve uluslararası ilkelere aykırı olmamak koşuluyla, akademik işleri gerçekleştirmekte özgürdür. Tüm akademik çalışanlar, işlerini ya da çalıştıkları kurumdaki ayrıcalıklarını kaybetme tasası olmaksızın, bilinenleri sorgulama ve değerlendirme, yeni bilimsel görüşler ve bilimsel bulgular ışığında hakim görüşün aksi yönünde görüşler açıklama özgürlüğüne sahiptir. Tüm yükseköğretim kurumları akademik çalışanlarının akademik özgürlüklerini kurum dışı ya da içinden gelebilecek tehdit ve baskılara karşı güvence altına almakla yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği, Devlet Gözetimi, Denetimi ve Devlet ile Yükseköğretim Kurumlarının İşbirliği Yükseköğretim kurumlarının özerkliği: Madde 7 Yükseköğretim kurumları aşağıdaki konularda kendi öz sorumluluğu çerçevesinde karar alırlar; (1) Kurum içerisinde yürütülecek eğitim, öğretim, araştırma ve öğrenim faaliyetlerinin planlanması, düzenlenmesi ve kurumun ağırlıklı araştırma alanlarının belirlenmesi, 9

17 (2) Kendi iç akademik ve idari örgütlenmesini yapması, (3) Kuruma kayıt ile kaydın sona ermesi koşullarını belirlemesi, (4) Kurum içerisinde gerçekleştirilen her türlü sınav sisteminin belirlenmesi ve akademik atamaların yapılması, (5) Kurumun kendi gelişimi için stratejik planın belirlenmesi, (6) Akademik takvimin belirlenmesi, (7) Kurumun kendisine tahsis edilen bütçeyi ve farklı kaynaklardan elde edilen diğer gelirleri kullanması. Yükseköğretim kurumlarının yukarıda sayılan konular hakkında kendi öz sorumluluklarına dayanarak gerçekleştireceği düzenlemeler, bu yasanın ilk iki bölümüne aykırı olamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Üst Kuruluşlar Yükseköğretim Kurulu: Madde 8 (1) Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin ve diğer yükseköğretim kurumlarının siyaset ve kamuoyu önündeki özgür ve özerk sesi, üniversiteler arasında ortak fikir ve proje üretme forumu olarak, idari ve mali konularda özerk tüzel kişiliğe haiz kuruldur. (2) Yükseköğretim Kurulunun organları Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Başkanlıktan oluşur. Yükseköğretim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 9- Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin görevleri ile ilgili konularda, özellikle araştırma, eğitim - ve öğretim, bilimsel gelişme, bilgi ve teknoloji paylaşımı, uluslararası işbirliği ve özyönetim alanlarında etkinlik gösterir, projeler ve işbirliği esasları oluşturur; diğer bilim ve sanat kurumlarıyla işbirliği içerisinde ülkenin, geleceğe yönelik bilim, kültür ve araştırma stratejilerini belirler. Bu amaçla çeşitli alt komisyonlar oluşturur ve; (1) yükseköğretim kurumlarıyla bilgi paylaşır; (2) ortak yükseköğretim politikası geliştirilmesini sağlar ve kamuoyu nezdinde yükseköğretim kurumlarını temsil eder; (3) yükseköğretim etkinlikleri, politika ve stratejileri hakkında kamuoyunu bilgilendirir, (4) yükseköğretim kurumlarını, çeşitli reformlar ve projelerin hayata geçirilmesi ile uygulanması konusunda destekler; (5) idareye, merkezi ve yerel düzeyde, uzmanlığı ile ilgili politika ve idare esasları konusunda tavsiyelerde bulunur; 10