SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI KONUSUNDA YENİ YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI KONUSUNDA YENİ YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER"

Transkript

1 SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI KONUSUNDA YENİ YASA İLE GETİRİLEN YENİLİKLER Erdoğan DEDEOĞLU Sayıştay Uzman Denetçisi I- GİRİŞ İlam sözlük anlamı olarak Osmanlıca da bildirmek anlamına gelmekte olup, hukukta bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi bir belgeyi ifade etmektedir. 1 İlam bir karar olup mahkemeler tarafından verilir. Mahkemeler açılan davaları inceleyerek karara bağlar ve bu karar mahkeme ilamı şeklinde tezahür eder. Yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilen karar yazılarak taraflara imzalı ve mühürlü olarak verilir. Bu yazıya ilam adı verilir. İlamlarda yer alan hükmün yerine getirilmesine de ilamların infazı denilmektedir. İlamda yer alan hükmün icrası yani yerine getirilmesi ile ilam infaz edilmiş olur. İlamların infazı belirli yasal prosedüre tabi tutulur ve ilamların infazından sorumlu olan kişi ve kurumlar yasalarla belirlenmektedir. Sayıştay Daireleri de hesap mahkemesi oldukları için yargılama yapmakta ve bu yargılamalar sonucunda ilam düzenlemektedirler. Sayıştay daireleri tarafından 1 düzenlenen ilamlara Sayıştay ilamı denilmekte olup bu ilamların infazı da belirli yasal prosedüre tabi tutulmaktadır. Biz bu yazımızda kısaca tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştay ilamlarının infazı konusunda getirilen yeni düzenlemelerden bahsetmek istiyoruz. II- Mülga 832 sayılı eski Sayıştay Kanunu Dönemindeki Durum a) Mülga 832 sayılı Kanunda Sayıştay İlamları: Mülga 832 sayılı Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ilamları hesap mahkemesi olan Sayıştay Daireleri tarafından verilmektedir. Bir başkan ile altı üyeden kurulmuş olan Sayıştay daireleri birer hesap mahkemesi olup, bir başkan ve dört üye ile toplanırlar. Sayıştay dairelerinde hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir. Dairelerde sorumluların hesap ve işlemleri yargılanarak hükme bağlanır yani hesap ve işlemler hakkında ilam düzenlenir. Sorumluların hesap ve işlemlerinin yargılandığı Sayıştay dairelerinde yargılama yapılırken öncelikle daire başkanları dairelerine verilen hesap raporları hakkında savcının yazılı düşüncesini alırlar. 66 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

2 Erdoğan DEDEOĞLU Savcılıktan gelen raporlar daire başkanlığınca düşüncesi bildirilmek üzere bir üyeye verilir. Üyeler kendilerine verilen raporlar üzerine gerekli incelemeyi yapar. Gerektiğinde raporda ilişiksiz görülen kısımların da her cihetine bakılıp bakılmadığını araştırır ve düşüncelerini yazmak suretiyle raporları daire başkanlığına geri verirler. Üyelerin yazılı düşüncesi alındıktan sonra dairece hesabın yargılanmasına başlanır. Yargılama sırasında lüzum görülürse savcı davet edilerek düşüncesi sorulur. Dairece hesap ve işlemlerin yargılanması sonunda beraat veya tazmin hükmü verilir. Bu hükümler dışında gerekli görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesi kararlaştırılabilir. Dairece verilen hüküm ve kararların özeti, daire başkanı tarafından rapora yazılıp imza edilir. Ayrıca tutanak düzenlenerek daire başkanı ile üyeler tarafından imzalanır. İlam müsveddeleri mahkeme kurulu tarafından görülüp imza edildikten sonra bundan gereği kadar ilam çıkarılır. Bu ilamlardan ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler tarafından imza edildikten sonra imzalı nüshalardan birisi dairede alıkonulup diğeri ve imzasız nüshaları hesap dosyası ile birlikte Birinci Başkanlığa verilir. Bu ilamlar Birinci Başkan veya görevlendireceği kimseler tarafından Sayıştay mührü ile mühürlenip imza edildikten sonra mahkeme kurulu tarafından imzalı nüshası genel sekreterlikçe saklanır. Bundan sonraki aşama ilamların tebliği aşamasıdır. Sayıştay ilamlarının birer nüshası sorumlulara, birer nüshası sorumluların bağlı olduğu bakanlık veya daireye, iki nüshası da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek üzere, Maliye Bakanlığına ve bir nüshası da Savcılığa usulüne göre tebliğ olunur. Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm mercii Sayıştay Temyiz Kuruludur. Sayıştay daireleri tarafından verilen kararlara karşı Sayıştay Temyiz Kurulunda itiraz edilebilir. Sayıştay Temyiz Kurulu Sayıştay daireleri tarafından verilen kararları temyizen inceler ve nihai kararı verir. Temyiz kurulunun kararı kesindir. b) Mülga 832 sayılı Kanunda Sayıştay İlamlarının İnfazı: Sayıştay ilamlarının kesinleştikten sonra infaz edilmesi yani yerine getirilmesi gerekmektedir. Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümlerin birer nüshası sorumlulara, birer nüshası sorumluların bağlı olduğu bakanlık veya daireye, iki nüshası da, bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek üzere, Maliye Bakanlığına ve bir nüshası da Savcılığa usulüne göre tebliğ edilir. Gelir, gider, mal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştayca kesin hükme bağlanan sorumlular, ilamda belirtilen paraları ilamın idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak üç ay içinde Hazineye ödemekle yükümlüdür. Sayıştay ilamı üzerine, zarar gören veya yok olan malın ödettirilmesi, zarar görme veya yok olma tarihindeki rayiç bedel üzerinden, bu tarih belli değilse malın satın alındığı tarih ile zarar görme veya kaybolmanın tesbit edildiği tarih arasındaki en yüksek rayice göre bulunacak bedel üzerinden olur. Devlet mallarının hasara uğratılması halinde uygulanacak genel hükümler saklıdır. Sayıştay ilamlarının yerine getirilmesini izlemekten, ilamların gönderildiği dairelerin en büyük amiri sorumludur. Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üzerine ilgili dairelerince yarım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren Sayıştayca belli edilen sürede ilgili dairelerince tayinlerindeki usule göre işten el çektirilerek haklarında gerekli kovuşturma yapılır. Sayıştay ilamlarında gösterilen tazminler hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. Ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, zimmet veya tazminine karar verilen miktarın % 10 unu geçemez. III sayılı yeni Sayıştay Kanunu Döneminde Durum a) 6085 sayılı Kanunda Sayıştay İlamları: tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ilamları hesap mahkemesi olan Sayıştay Daireleri tarafından verilmektedir. Bir başkan ile altı üyeden kurulu Sayıştay daireleri birer hesap mahkemesidir. Sayıştay daireleri, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir. Sayıştay daireleri; Hesap mahkemesi olarak sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin düzenlenen yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususları hükme bağlar yani sorumluların hesap ve işlemlerine ilişkin düzenlenen yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu zararına ilişkin hususlarda ilam düzenler. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında denetçiler tarafından kamu zararına yol açan bir husus tespit edildiğinde sorumluların savunmaları alınarak mali yıl sonu itibariyle yargılamaya esas rapor düzenlenir. Denetçiler tarafından düzenlenen yargılamaya esas raporlar eki belgelerle birlikte Saşyıştay Başkanlığına sunulur. Başkanlık bu raporları en geç onbeş gün içinde hesap yargılamasının yapılacağı Sayıştay dairesine gönderir. 67 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

3 Satıştay İlamlarının İnfazı Konusunda Yeni Yasa ile Getirilen Yenilikler Sorumluların hesap ve işlemlerinin yargılandığı Sayıştay Dairelerinde yargılama yapılırken öncelikle daire başkanları dairelerine verilen yargılamaya esas raporlar hakkında başsavcılığın yazılı düşüncesini alırlar. Daire başkanı başsavcılığın yazılı düşüncesini içeren yargılamaya esas raporu düşüncesini bildirmesi için üyelerden birine verir. Üye kendisine verilen yargılamaya esas rapor üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve yazılı düşüncesi ile birlikte daire başkanlığına geri verir ve raporda konu edilen hesap ve işlemlerin yargılanmasına başlanır. Hesap yargılaması sırasında savcı da hazır bulunur ve görüşünü açıklar. Sayıştay daireleri tarafından yargılamaya esas raporların görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunmak üzere ilgili grup başkanı, raporu düzenleyen denetçi, sorumlular ve ahizler çağrılabilir. Sayıştay daireleri tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda; hesap ve işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna veya kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilir. Bu hükümler dışında, gerekli görülen hususların ilgili mercilere bildirilmesine karar verilebilir. Verilen hüküm ve kararlar gerekçeli olarak tutanağa bağlanır ve daire başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak ilam düzenlenir. Sayıştay ilamları gerekçeli olarak düzenlenir. Sayıştay ilamlarından ikişer nüshası daire başkanı ve üyeler tarafından imza edildikten sonra imzalı nüshalardan biri dairede alıkonulur, diğeri ve imzasız nüshaları rapor dosyası ile birlikte Sayıştay Başkanlığına verilir. Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kimseler tarafından Sayıştay mührü ile mühürlenip imza edildikten sonra hesap yargılamasını yapan daire başkan ve üyeleri tarafından imzalanan nüsha Başkanlıkça saklanır. Sayıştay ilamlarında; a) Daire ve karar numarası, ilgili kamu idaresinin adı ve denetim dönemi, b) Raporu düzenleyen denetçinin, savcının ve ilamı yazan raportörün ad ve soyadları, c) Sorumluların ve varsa vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile unvan ve adresleri, ç) Denetçinin rapora konu ettiği hususların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, savcının düşüncesi, istem sonucu ve sorumluların savunmalarının özeti, d) Duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunanların ad ve soyadları, e) Kararın hukuki dayanakları ile gerekçesi, tazmin hükmolunan hallerde tazmin miktarı ve uygulanacak faizin başlangıç tarihi, f) Tahsil edilmek suretiyle ilişiği giderilmiş hususlar ve ahizleri ile tahsilat miktarları, g) Sorgu üzerine tahsil edilmiş olan miktarların yersiz tahsil edildiğine karar verilmesi durumunda, tahsilata ilişkin belgelerin tarih ve numarası, sorumluların ve ahizlerin ad ve soyadları ile iade gerekçesi, ğ) Hüküm dışı bırakılan hususlar, h) Kararın tarihi ve oybirliği veya oy çokluğu ile verilmiş olduğu ve varsa muhalefet şerhi, ı) Hesap yargılamasını yapan daire başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ile imzaları, yer alır. Bundan sonraki aşama ilamların tebliği aşamasıdır. Sayıştay ilamları; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilir. Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm mercii Sayıştay Temyiz Kuruludur. Sayıştay daireleri tarafından verilen kararlara karşı Sayıştay Temyiz Kurulunda itiraz edilebilir. Sayıştay Temyiz Kurulu Sayıştay daireleri tarafından verilen kararları temyizen inceler ve nihai kararı verir. Temyiz kurulunun kararı kesindir. b) 6085 sayılı Kanunda Sayıştay İlamlarının İnfazı: Sayıştay ilamlarının kesinleştikten sonra infaz edilmesi yani yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Sayıştay ilamları; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilir sayılı Sayıştay Kanununa göre sorumlular; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan Sayıştay ilamında yer alan kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlüdürler. Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur. Üst yöneticiler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenlerin aylıkları, Sayıştayın istemi üze- 68 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

4 Erdoğan DEDEOĞLU rine ilgili kamu idarelerince yarım olarak ödenir. Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren Sayıştayca belli edilen süre içinde yine ilamların infazını izlemez ve gereklerini yerine getirmez iseler, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır. Sayıştay Başsavcısı da sayıştay ilamlarının infazını izler ve bu hususla ilgili gerekli işlemleri yapar. İlamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutularak, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. IV- Sayıştay İlamlarının İnfazı Konusunda Eski Yasa İle Yeni Yasada Yer Alan Hükümlerin Karşılaştırılması: a) Sorumlular ile sorumlulukları arasında illiyet bağı kurulması 832 sayılı eski Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ca haklarında kesin hüküm verilirken sorumlular ile sorumlulukları arasında illiyet bağı kurulması aranmadığı halde 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre oluşturulan Sayıştay ilamlarında sorumlular ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri arasında illiyet bağı kurulması ilkesi benimsenmiştir. Kısaca yeni yasaya göre Sayıştay ca kesin hüküm verilirken sorumlular ile mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri arasında illiyet bağı kurulması ve düzenlenen Sayıştay ilamının da illiyet bağı kurularak oluşturulması gerekmektedir. b) Sayıştay ilamlarının tebliği sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu bakanlık veya daireye, ilgili saymanlığa, Maliye Bakanlığına ve Savcılığa tebliğ edilmesi gerekmekte iken 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ilamlarının; sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu kamu idarelerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına, ilgili muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilmesi hüküm altına alınmıştır. Sayıştay ilamlarının tebliği konusunda eski yasa ile yeni yasa arasında pek bir fark bulunmamaktadır. İlamlar eskiden olduğu gibi sorumlulara, sorumluların bağlı olduğu daireye, Maliye Bakanlığına, muhasebe birimine ve başsavcılığa tebliğ edilmeye devam edilecektir. Ancak yeni yasada Sayıştay ilamlarının tebliğ edileceği birimler arasında yer alan savcılık başsavcılık olarak, saymanlık muhasebe birimi olarak değiştirilmiş, ayrıca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığına tebliğ edilmesi kabul edilmiştir. c) Sayıştay ilamlarının infazı süresi 832 sayılı eski Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ca haklarında ilam düzenlenen sorumlular, ilamda belirtilen paraları ilamın idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunlu tutulmuş iken, 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içerisinde yerine getirilecektir. Eski yasada yer alan üç aylık ödeme süresi yeni yasada doksan gün olarak belirtilmek suretiyle korunmuştur. Ancak eski Yasada üç aylık süre ilamın idarece tebliğinden itibaren başlamakta iken, yeni Yasada bu sürenin ilamın kesinleşmesinden sonra başlaması ilkesi kabul edilmiştir. d) Sayıştay ilamlarının infazını izleyecek olan sorumlular yerine getirilmesini izlemekten, ilamların gönderildiği dairelerin en büyük amiri sorumlu tutulmuş iken, 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre ilam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumlu tutulmuşlardır. Dairelerin en büyük amirlerinin kimler olduğu konusunda açıklık bulunmakta idi. Ancak yeni Yasada sorumlu tutulan üst yöneticilerin kimler olduğu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Yeni Yasaya göre üst yönetici olarak belirlenen bu kişiler Sayıştay ilamlarının infazından sorumlu tutulmuşlardır. Ayrıca yeni Yasa ile Sayıştay ilamlarınıı infazını izlemekle sorumlu tutulacak görevliler arasına bir sorumlu daha eklenmiştir. Sayıştay ilamlarının infazını izleyecek bu yeni kişi Sayıştay Başsavcısıdır. Yeni Yasaya göre Sayıştay Başsavcısı da sayıştay ilamlarının infazını izleyecek ve bu hususla ilgili gerekli işlemleri yapacaktır. e) Sayıştay ilamlarının infazını izlememenin müeyyidesi infazını izlemeyen amirlerin aylıkları, Sayıştay ın istemi üzerine ilgili dairelerince yarım olarak ödenir ve yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren Sayıştay ca belli edilen sürede de izleme görevi yerine getirmediği takdirde ilgili dairelerince tayinlerindeki usule göre işten el çektirilerek haklarında gerekli kovuşturma yapılır. 69 OCAK - ŞUBAT - MART 2011

5 Satıştay İlamlarının İnfazı Konusunda Yeni Yasa ile Getirilen Yenilikler f) Sayıştay ilamlarına uygulanacak faiz oranı 832 sayılı eski Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ilamlarında gösterilen tazminler hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi olarak tahsil olunacak, ancak, bu suretle eklenecek faizin tutarı, tazminine karar verilen miktarın % 10 unu geçemeyecektir sayılı Sayıştay Kanununa göre ise Sayıştay ilamlarında gösterilen tazmin miktarları hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutularak tahsil olunacaktır. Eski Yasanın en fazla eleştiriye tabi tutulan hükümlerinden biri faiz konusu idi. Sayıştay ilamlarında gösterilen tazminler hükmedildikleri tarihten itibaren faize tabi tutulmakta ancak hesaplanacak faizin tutarı, tazminine karar verilen miktarın % 10 unu geçememekte idi. Bu durumda faiz oranı hiçbir surette % 10 u geçemiyordu sayılı Sayıştay Kanununa göre Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenlerin aylıkları, Sayıştay ın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince yarım olarak ödenir. Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler, kendilerine yarım aylık ödenmeye başlandığı tarihten itibaren Sayıştayca belli edilen süre içinde yine ilamların infazını izlemez ve gereklerini yerine getirmez iseler, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır. Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler ile ilgili cezai yaptırım her iki yasada da yer almaktadır. Ancak yeni Yasada Sayıştay ilamlarının infazını izlemek ve gereklerini yerine getirmekle görevli olar sorumlular üst yöneticiler ve Sayıştay Başsavcısı olarak belirlenmiştir. Kanaatimize göre Yasada yer alan cezai yaptırımın hem üst yöneticiler hem de Sayıştay Başsavcısı için uygulanması gerekmektedir. 832 sayılı eski Yasa döneminde bu hükmün uygulamasına pek raslanmamıştır. Yani Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen amirlerin aylıklarının kesilmesi ve işten el çektirilmesi uygulamasına hiç tanık olunmamıştır. Oysa önemli miktarda Sayıştay ilamlarının infaz edilmediği ve sorumluların da bu ilamların infazını izlemediği bir gerçektir. Temennimiz yeni dönemde bu hükmün katı bir şekilde uygulanması ve infaz edilmemiş Sayıştay ilamının bırakılmamasıdır. Zira infaz edilmemiş Sayıştay ilamları Sayıştay ın etkinliğini azaltan en önemli sebeplerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni Yasaya göre Sayıştay ilamlarında gösterilen tazmin miktarları hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutularak tahsil olunacaktır. Böylece Sayıştay ilamları hüküm tarihinden itibaren kanuni faize tabi tutulmuş, ayrıca faiz hesabındaki % 10 sınırı da kaldırılmıştır. g) Sayıştay ilamlarının infazında uygulanacak yasa hükümleri Hem eski hem de yeni Sayıştay Kanununda, Sayıştay ilamlarında yer alan tazmin miktarlarının İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunacağı belirtilmektedir. Bu açıdan her iki yasa arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. V- Sonuç: Mahkeme salonlarında büyük harflerle ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR yazar. Mülkün temeli adalettir. Adaletin teminatı da mahkemelerdir. Mahkemeler adaletin tecellisi için vardırlar. Sayıştay da bir yönüyle denetim, diğer yönüyle hesap mahkemesi fonksiyonu icra eden bir kurumdur. Hesap mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar Sayıştay ilamı olarak tezahür eder. Sayıştay ilamları diğer mahkeme ilamlarında olduğu gibi yerine getirilmesi (infazı) gereken ve adaletin tecellisini sağlamaya matuf kararlardır. Bu nedenle Sayıştay ilamlarının yerine getirilmesinden sorumlu olanların, ilamların infazı konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Zira Sayıştay ilamlarının yasal süresi içinde yerine getirilmesi (infazı) hem adaletin tecellisini sağlayacak hem de Sayıştay ın etkinliğini artıracaktır sayılı yeni Sayıştay Kanunu nun Sayıştay ilamlarının infazı konusunda Sayıştay ın elini güçlendirdiği kanaatindeyiz. 70 OCAK - ŞUBAT - MART 2011