Eureko nun yeni CEO su Willem van Duin; Heyecan verici ve yeniliklere aç k bir yolculu un henüz bafl nday z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eureko nun yeni CEO su Willem van Duin; Heyecan verici ve yeniliklere aç k bir yolculu un henüz bafl nday z"

Transkript

1 A USTOS 2009 / Say 23 Sigorta postas Eureko Sigorta n n yay n d r. Eureko nun yeni CEO su Willem van Duin; Heyecan verici ve yeniliklere aç k bir yolculu un henüz bafl nday z

2

3 H zl ve kârl büyüyoruz Sevgili Eureko Sigortal lar, 2009, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de endifleyle beklenen, krizin etkilerinin nas l ve hangi boyutlarda kendini gösterece inin çok da tahmin edilemedi i bir y l olarak bafllad. Bu duygularla girdi imiz 2009 y l n n ilk yar s n geride b rakt k bile. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yak ndan hissetti imiz gibi, sigorta sektörü de krizden pay n ald ve hem büyüme hem de karl l k performans nda ciddi s k nt lar yaflanmaya bafllad. Tüm bu geliflmelere karfl l k, flirketimiz ilk 6 ayl k dönemde %15 büyüdü ve 2008 sonu itibari ile %4,9 olan pazar pay n %5,3 e ç kard. 6. ay sonuçlar na göre s ralamada 7. yiz, ancak rakiplerimiz bizi çok yak ndan takip ediyor. H zl büyümeyle birlikte, karl l k performans m z da koruyor olmam z, ne kadar önemli ve gurur duyulacak bir baflar ya imza att m z net olarak ortaya koyuyor. Bu y l geleneksel vizyon toplant m z gerçeklefltirmek üzere Nisan ay nda stanbul da sizlerle bir araya geldik. Vizyon toplant m zda Yönetim Kurulu Baflkan m z ve Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, Eureko BV CEO su Willem Van Duin ile Eureko BV cra Kurulu Baflkan Yard mc s Gerard Van Olphen da bizlerle birlikteydi. Tüm yöneticilerimizin Eureko Sigorta n n baflar lar ndan duyduklar memnuniyet ve teflekkür mesajlar n içeren konuflmalar, eminim sizleri de en az benim kadar mutlu etmifl ve gururland rm flt r. Derginin ilerleyen sayfalar nda bulaca n z Willem Van Duin röportaj da yine bizi gururland racak güzel ifadelerle dolu. Van Duin flirketimizin gösterdi i ilerleme çizgisinden çok memnun olduklar n söyleyerek k sa zamanda Eureko ailesinin güçlü bir üyesi oldu umuzu belirtiyor. Van Duin in de çok etkilendi ini söyledi i, flirketimizdeki çal flma arkadafllar m z n baflarma arzular ve enerjileri Eureko Grubu içinde her kademede hayranl kla anlat l yor. novasyon kelimesi flirketimizle özdeflleflmifl durumda. fiirketimizi, Avrupa n n 12 ülkesinde faaliyet gösteren güçlü bir grup içinde iki y lda hep birlikte tafl d m z bu konum için tüm çal flma arkadafllar ma yürekten teflekkür ediyorum. Son üç y ld r oldu u gibi bu y l da vizyon slogan m z Cinfikir Kutusuna sizlerden gelen öneriler aras ndan seçtik slogan önerisiyle k r lmas zor bir rekora imza att k. Bilgi Teknolojileri Birimi nin buldu u slogan olan Eureko=mutlulukXcesaret2 (E=mc2) ile enerjinin formülünü yeniden yazd k. Eureko Sigorta, çal flanlar, müflterileri, ifl ortaklar ve hissedarlar için mutluluk yaratan bir flirket. Geçmifl baflar lar m z ve performans m zdan ald m z güvenle ve inançla gelece e cesaretle bak yor ve ayn zamanda müflterilerimiz için de cesaret kayna oluyoruz. Son iki y ld r vizyon sloganlar n n sadece vizyon toplant s dönemiyle s n rl kalmay p flirket felsefemizin ve günlük uygulamalar m z n bir parças haline dönüflmesini mutlulukla izliyorum vizyon slogan m z Düfl ün gerçek olsun flirketimizdeki inovatif düflünce yap s n ve kültürünü temsil ederken 2008 slogan Her yüzde yüz güler yüz ise müflteri memnuniyeti sistemimize ismini verdi. E=mc2 nin de di er iki slogan m z gibi bizlerle daha uzun y llar yaflayaca na inan yorum. De erli Çal flma Arkadafllar m, Bildi iniz gibi markam z n bilinirli ini artt rmak ve hedef kitlemizde etkin bir flekilde konumland rmak üzere 2008 y l n n Kas m ay nda yo un iletiflim çal flmalar na bafllam flt k. lk reklam kampanyam z n ard ndan yapt rd m z araflt rmalarda marka bilinirli imizin oldukça artm fl oldu unu memnuniyetle gördük. Marka bilinirli imizin sürdürülebilir olmas n sa lamak ve bilinirli imizi daha da artt rmak amac yla 15 Haziran da yeni reklam kampanyam z yay na girdi. Reklam filmimiz, bir ailenin tatile ç kma karar n verirken sahip olduklar n n n zarar görmesinden duyduklar korkular n n ve tatile ç kman n cazibesinin beyinde yaflatt çeliflkileri esprili bir dille anlat yor. Kasko, ev, ferdi kaza, seyahat sa l k ve mediko ürünlerimize de vurgu yapt m z yeni reklam m zla müflterilerimize yine cesaret veriyor ve siz hayat doya doya yaflay n gerisini bize b rak n diyoruz. Haziran ay nda yeni ürünümüz Eureko Mediko ile sa l k branfl na da baflar l ve iddial bir girifl yapt k. Eureko Mediko; Hollanda da sa l k sigortalar nda lider olan orta m z Eureko B.V. nin bizlere aktard bilgi birikimi ile flirketimizdeki ekiplerin özverili çal flmalar n n bir ürünü. Sa l k sigortalar n n hem müflterilerimize yeni bir hizmet daha sunarak onlarla aram zdaki ba güçlendirme, hem de marka bilinirli imizi art rarak bizi müflteri gözünde en iyilerin aras na konumland rma aç s ndan önemli araçlardan biri olaca n düflünüyorum. E itim, kad n, engelliler ve çevre konular nda bir süredir yürüttü ümüz çeflitli sosyal sorumluluk faaliyetlerininin hepsini Eureko Gönüllüleri çat s alt nda toplad k. Bildi iniz gibi sosyal sorumluluk anlay fl m z sadece maddi ba fl yapman n çok ötesinde. Çal flanlar m z n sevgi, paylaflma ve yard mlaflma anlay fl çerçevesinde tüm projelerin bizzat içinde olmas, emek vermesi ve desteklemesi hayata geçirdi imiz projeleri daha anlaml ve sürdürülebilir k l yor. Benim için her Eureko Sigorta çal flan do al olarak bir Eureko Gönüllüsü dür. Bununla birlikte sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif rol almak isteyen, organizasyonunda, iletifliminde ve projenin yürütülmesinde bizzat çal flmak isteyen çal flanlar m za yapt m z ça r ya ise 80 in üzerinde baflvuru geldi. Bu sonuçlar n beni ne kadar mutlu etti ini anlatamam. Eureko Gönüllüleri ülkemizin çeflitli yerlerindeki çal flmalar yla Türkiye yi fethediyorlar. stanbul, Diyarbak r, Çanakkale, Antakya, Sivas ve Kapadokya da hayata geçirdi imiz projelerle insanlar n hayatlar nda yaratt m z fark ve mutlulukla yaflad m z topluma karfl sorumlulu umuzu da yerine getiriyoruz. Haziran ay nda bizi mutlu eden bir baflka etkinlikse uzun süredir Eureko Achmea Vakf ve Baflbakanl k GAP daresi ile birlikte üzerinde çal flt m z, Diyarbak r n Çermik ilçesindeki kad n merkezimiz ÇATOM un aç l fl oldu. Bölge den sorumlu Devlet Bakan Say n Cevdet Y lmaz n aç l fl törenimize kat lmas bizleri ayr ca onurland rd. ÇATOM u aç l fl yap ld ancak Eureko Gönüllülerinin oradaki iflleri henüz bitmedi. E itim, yard m ve destek faaliyetleriyle Genel Müdürlü ümüzden kilometrelerce uzakta olan ve ad m z tafl yan ÇATOM a deste imiz hep sürecek. Sevgili Çal flma Arkadafllar m, Rakamlara yans yan baflar l ifl sonuçlar m zla birlikte yarat c düflünme, teknolojiyi iyi kullanma, yenilikçi ürün ve hizmetler sunma, müflteri memnuniyeti ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda yaratt m z fark n bizi hem sigorta sektöründe hem de grubumuz bünyesinde özel bir yere tafl d n memnuniyetle görüyoruz. Bu sonucun bir tesadüf ya da flans de il, uzun zamand r sürdürülen planl, disiplinli ve inançl çal flman n ürünü oldu unu ve as l fark yaratan n sizler oldu- unu söylemeye gerek bile yok. Tüm bu güzel haberleri ve baflar lar yaratarak, sizlerle paylaflma imkan sa lad n z için hepinize binlerce teflekkürler... Sevgilerimle Okan UTKUER Genel Müdür 01

4 02 Sigorta postas Eureko Sigorta A.fi. Ad na imtiyaz sahibi: Okan UTKUER Yaz iflleri Sorumlu Müdürü: Zuhal DO AN Yay n Kurulu: Özlem AKKAYALI Didem HUBULO LU Özgür ACI Özlem GÖKTAY Ayhan F fiekc Katk da Bulunanlar: Noyan GÜVENÇ ES Foto raf Klübü An l Rasih GÜLCEN ES - DASK Eureko Sigorta A.fi. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: Maslak- stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Web: Call center: Yap m TYP Bilirsiniz, baflrollerinde Pierce Brosnan ile Meryl Streep n oynad Mamma Mia! da hepimize, herkese kendini sorgulatan hüzünlü bir flark vard r...the winner Takes it all... Yani Kazanan herfleyi al r... Dinlerken yaflant m zdaki kay plar, yenilgileri veya yan lg lar, tökezlemeleri hat rlay p, kaç m z derin bir duygu nehrinde ak p gitmedik ki... Meryl Streep, Abba n n bu efsanevi flark s n ola anüstü bir perfomansla yorumlarken neler diyordu hat rlayal m m? The gods may throw a dice Belki tanr lar bir zar atar And someone way down here Ve biri dibe vurur The winner takes it all Kazanan herseyi al r The loser has to fall Kaybeden düsmek zorundad r It's simple and it's plain Bu kolay ve sade Spectators of the show fiovun izleyicileri Always staying low Her zaman alçakta kal r A big thing or a small Büyük yada küçük birfley The winner takes it all Kazanan herfleyi al r Kazanan herfleyi al r ya da The winner takes it all... Hayat n bizlere dayatt kural bu olsa da, ben bazen kaybetmekten yanay m... Bazen kaybeden olmaktan da mutluluk ç kartmak gerekti ini düflünenlerin taraf nday m.. Kaybeden bazen herfleyi olmasa bile çok fleyi al r... Bir düflünün bakal m... Grafik Tasar m Ilg n BALA - Bask Dünya Yay nc l k A.fi. "Globus" Dünya Bas nevi 100. Y l. Mh Ba c lar- STANBUL Tel: Sevgiler, Zuhal DO AN

5 içindekiler EUREKO NUN YEN CEO SU WILLEM VAN DUIN; HEYECAN VER C VE YEN L KLERE AÇIK B R YOLCULU UN HENÜZ BAfiINDAYIZ KOB M GARANT DE KAMPANYASI NIN ÖDÜLLER SAH PLER N BULDU DA % 7 OLAN HASAR FREKANSINDAK ARTIfi ORANININ, KAZA TESP T TUTANA I SONRASI % 17.6 LERE YÜKSELD N BEL RTEN S GORTA B LG MERKEZ MÜDÜRÜ MEHMET ÜST; BU ARTIfiIN ÜZER NE G DECE Z KOB VE T CAR fikollari NDAN HABERLER 12 ROADSHOW 13 BÖLGE YÖNET C LER M Z TANIYALIM 14 ÖDÜL SEYAHAT Ç N HOLLANDA DAYDIK ACHMEA YÖNET C S RONALD WILLEMSEN LE EXPAT LIK ÜZER NE B R SOHBET 18 ZEYT N S GORTA NIN SAH B SEMA ÇÜLEfi; F YAT REKABET EN BÜYÜK SORUNUMUZ 19 EUREKO GÖNÜLLER fi BAfiINDA 20 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK NED R? NE DE LD R!!! 21 ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZ D YARBAKIR DA AÇILDI 22 DAN YEN SA LIK S GORTASI: EUREKO MED KO 23 (E)UREKO = (M)UTLULUK VE (C)ESARET 26 TARIM S GORTASI NDAN B R BAfiARI ÖYKÜSÜ (MALATYA) 27 GARANT BANKASI BÖLGE YÖNET C LER M Z TANIYALIM FOTO RAF KULÜBÜ BÜYÜKADA DAYDI

6 04 Heyecan verici ve yeniliklere aç k bir yolculu un henüz Eureko nun yeni CEO su Willem van Duin; bafl nday z Eureko nun yeni CEO su Willem van Duin i daha yak ndan tan mak amac yla kendisiyle bir röportaj yapt k. Yap lan röportajda, Türk çal flma arkadafllar na kendisini biraz daha tan tma ve Eureko Sigorta ile ilgili amaçlar n anlatma f rsat buldu u için ne kadar memnun oldu- unu belirtti. Vizyon toplant s nda bizimle çok güzel bir video paylaflt n z ve orada tak m oyununun çok önemli oldu unu söylediniz. Nas l bir yöneticisiniz, sizinle çal flan kiflilerden ne beklersiniz? Çok çal flmaktan ya da mücadeleden kaç nmayan bir kifli olarak kendimi tan mlayabilirim. Sonradan ç kabilecek sürprizlerin ve yanl fl anlafl lmalar n önüne geçmek amac yla çal flma arkadafllar m ile aç k diyalogdan yanay m. Benimle çal flan kiflilerin de ayn flekilde çal flmas n ve hem iyi hem de kötü zamanlarda birbirlerini desteklemelerini beklerim. Vizyon toplant s nda Eureko Sigorta n n tüm çal flanlar n bir arada gördünüz. zlenimleriniz neler oldu, stanbul dan hangi duygularla ayr ld n z? Öncelikle beni en çok etkileyen fley, flirketin yafl profili oldu; bir çok Eureko flirketine k yasla çok daha genç bir yafl profiline sahipsiniz. Genel olarak, ziyaretim s ras nda gözlemledi im müthifl enerji ve heyecandan da çok etkilendim. Eureko Sigorta, Grup içerisinde inovasyon ile adeta özdeflleflmifl bir flirket olarak görülüyor. Grup içerisinde di er OpCo lar aras ndaki inovatif ruhun canland r lmas nda ise hakl bir flekilde kazan lm fl bu ünden yararlan yoruz. novatif kimlik ayn zamanda flirketin Türkiye pazar nda konumlanmas n sa layan etkili bir araç da Öncelikle beni en çok etkileyen fley, flirketin yafl profili oldu; bir çok Eureko flirketine k yasla çok daha genç bir yafl profiline sahipsiniz. Genel olarak, ziyaretim s ras nda gözlemledi im müthifl enerji ve heyecandan da çok etkilendim... Sigorta sektörünün 2009 y l n nas l kapatmas n bekliyorsunuz? 2010 y l için sigorta sektörü ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Global krizle birlikte yeniden flekillenen finansal piyasalar n sigorta sektöründe nas l bir etki yarataca n düflünüyorsunuz? Aç kças bununla ilgili birkaç sorun söz konusu. Sektör, insanlar n ürün ve hizmetlerimize olan güvenini yeniden kazanmak için u rafl - yor; bu yüzden de 2009 y l n n, tüm sektör aç s ndan zorlu bir y l olaca n düflünüyorum da devam edecek flekilde bu güveni yavafl yavafl yeniden kazanabilece imizi ve piyasalar n ad m ad m ve sürdürülebilir bir geliflme gösterece ini umuyorum. Sistemsel bütünlük içerisinde hareket flirketlerin krizden daha kuvvetli ve daha baflar l olarak ç kmalar için f rsatlara sahip olduklar n düflünüyorum. Bildi iniz gibi son zamanlarda sigorta sektörüne çok say da yabanc ortak kat ld ve Türk firmalar ile yeni ortakl k aray fllar na girdiler. Bunu nas l de erlendiriyorsunuz? Bu takip edilme duygusu asl nda çok gurur okflay c. Tabii ki, güçlü ve yükselen bir ekonomi ile ülkenin sundu u yüksek ifl potansiyelini göz önünde bulundurdu unuzda bu durumun kaç n lmaz oldu u çok aç k. Belki de, Eureko nun flans yar fla önde bafllamas oldu.

7 Eureko B.V. Ceo su Willem Van Duin Belki de, Eureko nun flans yar fla önde bafllamas oldu. Ayr ca Eureko Sigorta n n Garanti Bankas ile gerçeklefltirdi i güçlü ve çok de erli stratejik ittifaktan yararland m z için de flansl yd k. Hedefimiz, flu anda bu pozisyondan yararlanarak Türkiye de Eureko Sigorta markas n infla etmek ve inovatif bir sigortac olarak tan nmas n sa lamak... Ayr ca Eureko Sigorta n n Garanti Bankas ile gerçeklefltirdi i güçlü ve çok de erli stratejik ittifaktan yararland m z için de flansl yd k. Hedefimiz, flu anda bu pozisyondan yararlanarak Türkiye de Eureko Sigorta markas n infla etmek ve inovatif bir sigortac olarak tan nmas n sa lamak y l ndaki büyüme yüzdelerine bakt m zda genelde Eureko Sigorta n n rakiplerinden ve sektörden çok daha h zl bir büyüme sergiledi ini görüyoruz. Eureko aç s ndan bakt n zda durumu nas l de erlendiriyorsunuz? Eureko, Türkiye deki yat r m n, güçlü bir flekilde performans göstermesinden ve hem yerel hem de uluslararas trendleri canland rmas ndan dolay hoflnut. Bu baflar ise, buradaki yöneticilerin ve çal flanlar n baflar s. Zor olan ise, bu performans n sürdürülmesi ve piyasada lider bir oyuncu konumunu elde etmek için faaliyetlerin gelifltirilmesidir; Eureko Sigorta n n bunu baflarabilece ine dair inanc m ise sonsuz. Biliyoruz ki Eureko için inovasyon çok önemli, tabi Eureko Sigorta için de. Cinfikir kutusuna 2 y lda 4000 ün üzerinde öneri geldi ve buradan çeflitli projelerle h zl kazan mlar elde edildi. Ayn zamanda yenilikçi flirket ödülü de ald k. Bunu nas l de erlendiriyorsunuz ve Eureko Sigorta ya nas l bir avantaj sa layaca n düflünüyorsunuz? Eureko Sigorta, Grup içerisinde inovasyon ile adeta özdeflleflmifl bir flirket olarak görülüyor. Grup içerisinde di er OpCo lar aras ndaki inovatif ruhun canland r lmas nda ise hakl bir flekilde kazan lm fl bu ünden yararlan yoruz. novatif kimlik ayn zamanda flirketin Türkiye pazar nda konumlanmas n sa layan etkili bir araç da. Elde etti imiz bu çifte faydadan memnunum ve sizin de, inovatif ruhunuzu yans taca n z her f rsattan yararlanman z isterim. Eureko Sigorta çal flanlar kurumsal sosyal sorumluluk alan nda da çok aktif. Bu y l Eureko Achmea Foundation n deste iyle Diyarbak r da bir kad n merkezi aç ld. Bunun d fl nda da gönüllülerin kat ld bir çok çal flma yap l yor. fiirketin sosyal sorumluluk anlay fl hakk nda ne düflünüyorsunuz? Her flirketin, kurumsal sorumluluk anlay fl n davran fllar na da yans tmas gerekti ini düflünüyorum. Bu durum da giderek yayg nlafl yor ve kurumsal dünyada giderek daha çok beklenir hale geliyor. Eureko Achmea Vakf, Eureko da gurur duydu umuz fleyler baflar yor; bu 05

8 06 kadar çok OpCo nun da, bu tür faaliyetlerde yer ald n görmekten dolay çok memnunum. Bu gibi faaliyetlerin sadece para vermek demek olmad, çal flan kat l m n da kapsad n gördü ümde memnuniyetim daha da katlan yor. Hepinizi yürekten kutluyorum! Biliyoruz ki siz sa l k alan ndan geliyorsunuz. Eureko Sigorta da yeni bir sa l k ürününü lanse ediyor. Eureko da bu konuda çok iyi bir knowhow mevcut. Bunun Türkiye pazar nda yans malar nas l olur ve nas l bir avantaja çevrilebilir? Evet, mesleki geçmiflimde sa l k sigortas alan nda da deneyimlerim oldu ve bu alan, Avrupa da her zaman geliflmekte olan bir alan. Eureko da Sa l k Sigortas alan nda çok baflar l sonuçlanan faaliyetlerimiz oldu ve burada bu deneyimlerden yararlan p yeni pazarlara uygulamam z gereken Eureko modeli izlendi. Türkiye nin, Sa l k sigortas alan nda olumlu hamleler yapmaya haz r önemli bir ülke örne- i oldu una ve Eureko Sigorta n n, böylesine bir ivmede baflar l bir giriflimde bulunabilece ine inan yorum.. Son olarak Eureko Sigorta çal flanlar na neler söylemek istersiniz? Eureko cra Kurulu ndaki çal flma arkadafllar m ile beraber, Eureko Sigorta n n ilerleme çizgisinin bizi ne kadar çok cesaretlendirdi- ini ve bize güç verdi ini anlatmak zor. Eureko Sigorta, böylesine k sa bir zamanda Eureko Ailesi nin güçlü bir üyesi oldu. Eureko Sigorta yönetimi ile çal flanlar n n, böylesine baflar l bir flekilde bu ailenin bir parças olmas ndan dolay minnettar z ve oldukça heyecan verici ve yeniliklere aç k bir yolculu un henüz çok bafl nda oldu umuz inanc nday z. Özlem Akkayal David Alexander Türkiye nin, Sa l k sigortas alan nda olumlu hamleler yapmaya haz r önemli bir ülke örne i oldu una ve Eureko Sigorta n n, böylesine bir ivmede baflar l bir giriflimde bulunabilece ine inan yorum

9 Kobim Garantide Kampanyas n n ödülleri Seyrantepe fiubesi Md. ödülünü Eureko Sigorta Genel Md. Okan Utkueri ve Genel Md. Yrd. Gönül Alpay dan ald. sahiplerini buldu Kobi iflkolunda 2008 y l n n son kampanyas olan Kobim Garantide kampanyam z 7 Ekim-14 Kas m 2008 tarihleri aras nda baflar ile gerçeklefltirdik.toplam adet tahsilat yap lan Kobim Garantide poliçesi üretimi gerçeklefltirildi.banka bölgelerimiz aras nda en fazla kobim garantide üretimi gerçeklefltiren 630 adet ile stanbul Avrupa 1 Bölgemiz oldu. Kampanyada hedefini gerçeklefltiren 62 flubemizi tebrik ediyoruz.bu flubelerimiz aras nda ilk 3 s ray s ras yla Balbey,Seyrantepe ve Güzelyal flubelerimiz ald.hedeflerini gerçeklefltiren tüm flubelerimiz Teknosa hediye çeki ile ödüllendirildi. Kampanyan n galipleri baflar öykülerini flöyle anlatt lar: Seyrantepe fiubesi ekibi Mustafa Gökçe (Kampanya 1. si Balbey flube Kobi M Y) Balbey flubesi olarak müflterilerimizle olan birebir iliflkilerimizi kobim garantide ürünü ile destekleyerek kampanyada baflar y yakalad g m za inan yoruz.kampanyaya zaman nda odaklanmam z ve ürünümüzü müflterilerimize onlara en uygun yönleri ile anlatmam z sayesinde bu sonuça ulaflt k.kampanya süresi boyunca Eureko Sigorta portföy yöneticisi Serkan Çaldenk ve yetkilisi Çi dem Karamanda ya destekleri için teflekkür ederiz. Eureko sigorta ile yakalad m z bu güzel iflbirli i çok daha güzel ifllerde devam edecek... Balbey fiubesi Suat Özkok (Kampanya 2. si Seyrantepe fiubesi -Kobi M Y) Kobim Garantide ekip olarak sevdi imiz ve özelliklerini iyi bildi imiz bir ürün. Bu ürünü h zl bir flekilde pazarlayabilmemiz için, kobi ekibi olarak, öncelikle hedef kitlesi belirleyip bu müflterilere odaklanmay planlad k. Bu odakl l m z ürünün faydalar ile birleflince bizlere hem sat fl baflar s, hem de ürün etkinli i sa lad. Do ru hedef kitleye, do ru fayday sa layacak ürün ve do ru iletiflim ile ulaflarak kampanyada baflar y yakalad m z düflünüyorum. Güzelyal fiubesi Nehir ENCÜ (Kampanya 3.sü Güzelyal fiubesi -Kobi M Y) 'Kobim garantide ürününü iyi bir flekilde müflterilerimize sunabilmek için ürünü iyi bilmek ve ürünün sundu u özellikleri iyi anlamak gerekti ine inand k Bu nedenle öncelikle bizler tüm kobi ekibi olarak ürünü iyi tan maya çal flt k. Daha sonras nda ise ürünü iyi bir flekilde özümseyerek müflterilerimize kendilerine sa layaca faydalar anlatarak karfl l kl güven ve samimiyetimiz ile kobim garantide ürünümüzü müflterilerimize sunduk. Müflterilerimiz üzerinde kurdu umuz etki, olumlu iletiflim ve kampanya üzerindeki odaklanmam z ile de iyi bir baflar yakalad k''. Eureko Sigorta Ege bölge müdürümüz Rakel han m ve portföyümüz Seden han ma destekleri için çok teflekkürler. S tk Birol Bal k 07

10 da % 7 olan hasar frekans ndaki art fl oran n n, Kaza Tespit Tutana sonras % 17.6 lere yükseldi ini belirten Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü Mehmet Üst; Bu art fl n üzerine Mehmet Üst ile arkadafl m z Özlem Göktay görüfltü gidece iz... Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) nin genel olarak organizasyon yap s n ve iflleyiflini anlat r m s n z? 9 A ustos 2008 de Resmi Gazete de yay nlanan Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) Yönetmeli i önceden TRAMER yönetmeli inin bir nevi yerine geçmifl oldu. Bu tarihte önceden sektörde bilinen TRAMER tüzel kiflili ini SBM ye b rakt. Böylece yönetmelikle birlikte TRAMER gibi 3 tane daha bilgi merkezi kurularak SBM organizasyonunun alt nda 4 tane alt bilgi merkezi oluflturuldu. Bunlar sa l k sigortalar nda tüm sa l k ve hastal k sigortalar n kapsayan bilgi merkezi SAGMER, hayat sigortalar n kapsayan bilgi merkezi HAYMER ve bir di eri de oto dahil tüm kaza ve di er branfllar zorunlu sigortalar dahil olmak üzere tamam n kapsayan, deniz ve hava tafl mac l hariç ve tabii ki DASK, tar m ve bireysel emeklilik haricinde bütün sigortalar n hasar takibinin yap labilece i merkez de HATMER. TRAMER in mevcut fonksiyonu kaza otoda a rl kl olarak devam edecek. Kaza otoda bildi iniz gibi trafik sigortalar, yeflil kart (green card), karayolu yolcu tafl mac l ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalar TRAMER in takibinde devam edecek. Her bir merkez kendi hasar yla Yönetmelikle birlikte TRAMER gibi 3 tane daha bilgi merkezi kurularak SBM organizasyonunun alt nda 4 tane alt bilgi merkezi oluflturuldu. Bunlar sa l k sigortalar nda tüm sa l k ve hastal k sigortalar n kapsayan bilgi merkezi SAGMER, hayat sigortalar n kapsayan bilgi merkezi HAYMER ve bir di eri de oto dahil tüm kaza ve di er branfllar zorunlu sigortalar dahil olmak üzere tamam n kapsayan, deniz ve hava tafl mac l hariç ve tabii ki DASK, tar m ve bireysel emeklilik haricinde bütün sigortalar n hasar takibinin yap labilece i merkez de HATMER... ilgili olan veri taban ndan yine sorumlu olacak. Ayn sorumluluk bu flekilde devam ediyor. HATMER bünyesinde otoyla da çok yak n iliflki oldu u için sa l k ve hayat d fl ndaki her fleyin hasar k s mlar takip ediliyor olacak. Mevcut olan kadro ve tüzel kiflilik komple SBM ne geçmifl oldu. Dolay s yla art k kurumun ad Sigorta Bilgi Merkezi dir. TRAMER art k alt bilgi merkezidir. Kadro olarak da art k SBM nin personeli olarak adland r yoruz. Di er bilgi merkezlerimize gelecek olursak çok özetle TRAMER de oldu u gibi yani kendiyle alakal branfllarda bütün sigorta sahtekarl klar ndan tutun sektörel istatistiklerin takibi ve o konuda bizzat Hazine ad na gözetimi di er branfllarda da ilgili merkezlere verilmifl durumlarda. Yönetmeli e bakt m z zaman kapsam tamamen ayn ölçekte TRAMER in özelli inde di er bilgi merkezlerinde de kendi sorumluluk alanlar ile ilgili tüm sigorta sahtekarl klar n ve ilgili branfllar n denetimi gözetimi, daha çok gözetimi ve Hazine ad na, bu konularda ciddi bir flekilde raporlanmas, istatistiklerin oluflturulmas gibi çok önemli görevleri ve misyonu var. Sa l k da nas l bir yap lanma oldu? Sa l ktan bahsedecek olursak sa l k ve hastal k sigortalar nda da trafik sigortalar nda oldu u gibi sektörde ciddi problemler var. Özellikle sektörün zarar gördü ü en büyük branfllardan birisi de yine sa l k. Sa l k alan nda maalesef kar edilemiyor. Anlaflmal kurumlar ile sektörün çok ciddi problemleri var. Sigortal lar n sektörle zaman zaman problemleri var. Örne in grup sigortalar nda veya sigortal flirket de ifltirdi inde geçmifl datas n n paylafl lamamas gibi flikayetler var. Hazine bu konuda flu anki durumdan daha farkl düzenlemeler planl yor. O düzenlemelerle birlikte sa l k sigortalar bilgi merkezine birim yöneticilerini atad k ve alt komiteler kurduk ve ciddi çal flmalar bafllad. Sektör baz nda flirketlerden bütün veritabanlar n istemeye bafllad k. Bu veritabanlar geldi i zaman nas l bu bilgi merkezleri bünyesinde sektörü kucaklayan veritaban oluflturaca z, bunlar n bütün görüflmeleri ve altyap çal flmalar devam ediyor.

11 Foto raf: Sühan Karaca Tabii biz geçen y l teknoloji yat r mlar n da ona göre planlad k. Bütçemiz de ona göre oluflturuldu dolay s yla bütçemiz de eskiye nazaran çok artm fl oldu. TRAMER de son kat lan flirketler ile 29 üye varken flu an hayat ve sa l k flirketlerinin tamam n da kapsay nca SBM nin üye adedi 50 ye ç km fl oldu. fiu an yönetmelik gere i 50 üyemiz var. Sa l k taraf nda Hazine nin yine bir düflüncesi ile Türkiye de ilk defa sa l k konusunda Türkiye ye has morbilite tablolar n oluflturmak için protokol imzaland ve bu konuda da Orta Do u Teknik Üniversitesi nin bu konuda uzman hocalar taraf ndan çal flmalar yürütülüyor ve proje bir Tekno Kent firmas na verilmifl durumda. Türkiye genelinde tüm hastanelerden hasta verilerini toplayarak sa l k konusunda hastal klar n kodlanarak standart ve Türkiye genelinde çok ciddi morbilite tablolar n yapmak hedefleniyor. Bu projeye baflland flu anda çal fl l yor. Bu da SAGMER konusunda ilk ve sektörün henüz duymad bir bilgi Hayat Sigortalar ndaki oluflumdan da bahseder misiniz? Hayat sigortalar için HAYMER e geçecek olursak orada da Hacettepe ve Marmara Üniversitesi bünyesinde takip edilecek olan mortalite tablolar yani Türkiye ye has ölüm yafll l k tablolar n n oluflturulmas üzerine Tekno Park firmas çal flmalar yürütmekte. Hazine taraf ndan çal flma bafllat lm fl durumda, bugünlerde anlaflma imzalanacak. Böylece Türkiye nin hem morbilite hem mortalite tablolar n n takibi için de SBM gerçek anlamda bir merkez görevini üstlenmifl olacak. Bu Hazine nin vermifl oldu u bir görev. Bunlar ciddi kaynaklar gerektiren, uzun süren çal flmalar gerektiren projeler. Sektör ad na bu projeler hayata geçirilecek. Alt bilgi merkezlerinin gündeme gelmesiyle ilk çal flmay, hayat sigortalar nda 01 Mart 09 itibari ile Hazine taraf nda yeni tarife yönetmeli inin devreye girmesiyle HAYMER bünyesinde yapt k. Dolay s yla o konuda hemen çal flmalar bafllat ld ve biz elektronik ortamdan gelen, TRAMER uygulamalar nda oldu u gibi tarifeleri hayat sigortalar ndan internet üzerinden almaya bafllad k. Bir k s m flirketler tarifelerini art k elektronik ortamda göndermeye bafllad lar ve bunu Hazine de kendi taraf nda görüyor ve ya onayl yor ya da düzeltme istiyor. Orada ilk uygulama olarak bu bafllat ld. Akabinde di er çal flmalar da devam edecek. Poliçelerin transferi vs. SAGMER de oldu u gibi alt komiteler nas l bir veri taban oluflturulaca konusunda çal fl yor. O konuda atanan birim yönetici arkadafllar da yo un bir biçimde çal flmaya devam ediyorlar. Buradaki amaç sigorta flirketlerinin kendi bünyesindeki uygulamalara dokunmak de il. Amaç, nas l Trafik sigortalar nda oldu u gibi herkes kendi ifl anlay fl do rultusunda bir ifl yap yorsa, poliçe ile ilgili bilgiler merkeze al n yor ve öyle poliçeler üretiliyorsa, HATMER de de SBM nin koyaca ve sektörde standardize edece i eksper raporlar n n Türkiye genelindeki eksperler taraf ndan yine SBM nin oluflturmufl oldu u sektörle beraber standardize etti i eksper raporlar do rultusunda uygulamalar gelifltirmek... HATMER nas l iflleyecek? Oto sigortalar dahil zorunlu sigortalar tüm sigortalar n hayat sa l k d fl ndaki kaza otoyu da kapsayacak flekilde di er zorunlu sigortalar örne in Tüpgaz Sorumluluk tan tutun flyeri Sorumluluk a kadar bütün sigortalar içine alarak nakliyat yang n h rs zl k bütün bu branfllarla ilgili hasarlar n takip edilebilece i bir merkez halinde. Burada da birim yöneticisi yeni atand. A rl m z burada mevcut olan kaza otoyla devam edecek çünkü orada ekspertiz raporlar n n standart hale getirilmesi ve flu son dönemde özellikle kaza tespit tutanaklar yla beraber sektörün problemi olan kaza tespit tutanaklar ndaki sahtekarl klar n önlenmesine yönelik ciddi çal flmalar yap l yor. Hasar Takip taraf nda yönetim kadrosunda bir Hazine temsilcisi, Ticaret Odas Meslek Komitesi ni temsilen bir eksper var, 2 tane de sektörü temsil eden denetçi var. Orada özellikle otoda Türkiye genelinde eksperlerin kullanaca yeni bir eksperlik yönetmeli inde de anlat lan art k sigortal n n da eksperini atamas gibi bir nosyon verildi i için ona yönelik bu tarafta da uygulamalar gelifltirmeye bafllad k. Nitekim yeni ç kan, Kaza Tespit Tutanaklar ile ilgili mevcut olan genelgede yap lan de ifliklikle beraber sigortal e er kendisi eksperini atar ise burada bizim eksperin de bilgi girece i bir fonksiyon yaz yoruz. lk bafllang çta böyle olacak ard ndan özellikle HATMER 09

12 10 içerisinde oto ile ilgili eksperlerin flu anda bütün flirketler farkl farkl uygulamalar kullan yorlar ve eksperler de hepsinden farkl bir ekspertiz raporu üretiyorlar. fiimdi burada bir merkezileflme olacak. Tabii buradaki amaç sigorta flirketlerinin kendi bünyesindeki uygulamalara dokunmak de il. Amaç, nas l Trafik sigortalar nda oldu u gibi herkes kendi ifl anlay fl do rultusunda bir ifl yap yorsa, poliçe ile ilgili bilgiler merkeze al n yor ve öyle poliçeler üretiliyorsa, HATMER de de SBM nin koyaca- ve sektörde standardize edece i eksper raporlar n n Türkiye genelindeki eksperler taraf ndan yine SBM nin oluflturmufl oldu u sektörle beraber standardize etti i eksper raporlar do rultusunda uygulamalar gelifltirmek. 1 Nisan 2008 den 1 Nisan 2009 a 1 y ll k dönemde toplam adet kaza tespit tutana tutulmufl. Bunlar n % 94 ü flirketler taraf ndan tamamlanm fl. % 5.83 ü anlaflma olmad ndan Komisyon a devredilmifl. % 0.24 ü yani çok düflük bir oran da de erlendirme aflamas nda. Bu rakamlar sektörün ciddi baflar s d r. Bir kaza tespit tutana n n ortalama sonuçlanma süresi 1 gün 8 saat, ortalama günlük adet de kaza tespit tutana giriliyor... Geçen y l Nisan'da Kaza Tespit Tutana uygulamas bafllad. Uygulama bir y l n doldurdu ancak ciddi bir sahte hasar patlamas oldu. Bu konudaki son rakamlar nas l? Yap lan suistimallerden bir kaç örnek verir misiniz? 1 Nisan 2008 den bu yana kaza tespit tutanaklar n biz elektronik ortamdan art k takip etmeye bafllad k. 1 Nisan 2008 den 1 Nisan 2009 a 1 y ll k dönemde toplam adet kaza tespit tutana tutulmufl. Bunlar n % 94 ü flirketler taraf ndan tamamlanm fl. % 5.83 ü anlaflma olmad ndan Komisyon a devredilmifl. % 0.24 ü yani çok düflük bir oran da de erlendirme aflamas nda. Bu rakamlar sektörün ciddi baflar s - d r. Bir kaza tespit tutana n n ortalama sonuçlanma süresi 1 gün 8 saat, ortalama günlük adet de kaza tespit tutana giriliyor. 20 May s 2009 itibariyle bakacak olursak, kaza tespit tutanaklar - n n say s i bulmufl durumda. 1 gün 7 saatte sonuçlan yor, ortalama adet kaza tespit tutana giriliyor. Emniyet verilerine bakt m zda % 25 i Emniyet veya Jandarma taraf ndan kaza tespit tutanaklar n n tutuldu unu görüyoruz. % 75 i kifliler kendi aras nda tutmufl. 1 y l içerisinde bu çok ciddi bir baflar. Say s na bakacak olursak 1 Nisan aras adet maddi hasarl kaza oluflmufl. Bunun adedi %25 i Emniyet ve Jandarma ya yans yan, adet yani % 75 i de flirketlere yans yan, kiflilerin kendi aras nda tuttu u ve TRAMER üzerinden elektronik ortamdan yap lan kaza tespit tutanaklar. Önceki y llara bakt m zda ciddi bir art fl var. % oran nda hatta say lara bakt m zda 01 Nisan 2007 ile 31 Mart 2008 yani kaza tespit tutanaklar bafllamadan 1 y la bak yoruz ay ay k yaslad m zda 1 y l öncekiyle kaza tespit tutana n n bafllad dönem aras nda maddi hasarl kazalarda % 19 luk bir art fl yüzdesi var. Bu ciddi bir art fl. Bir di er taraftan y llar itibariyle poliçe art fllar na da bak yoruz % 1 lik bir art fl var. Yani poliçe art fl, maddi hasarl kazalar n art fl n göstermiyor. % 19 luk maddi hasarlarda art fl, poliçe adetlerindeki art fl ise % 1. Hasar frekanslar na bak yoruz döneminde hasar frekans % 6 civar iken % 7 lere ç km fl. Kaza tespit tutana sonras maddi hasarl kazalar n hasar frekans ndaki art fl oran % Dolay s yla bunun üzerine gidilmesi laz m. Biz de flu anda bunu yap yoruz. Park halindeki çarpma kazalar % Bunun yan s ra geri geri giderek çarpma % kisinin toplam n al yoruz % 31. Yani 100 araçtan 31 i ya park halinde çarp yor ya geri giderken çarp yor. fiimdi bu bir soru iflareti. Bu üzerine gidilmesi gereken bir grup. Tabii ki gerçekten hepsinde problem olmas mümkün de il ama % 31 lik bir oran flüpheyi uyand r yor. Dolay s yla incelenmesi laz m. Nitekim fluanda o inceleniyor. % lik bir oran normal seyir halinde arkadan çarpma. Bunlar çok normal olabiliyor. % 8 lik bir oran da kavflakta çarpma. fiimdi bunlar n oran çok düflük. % 7 fl k ya da iflaret olan olmayan yerlerdeki çarpmalar, toplam n al rsak kavflaklardaki çarpman n toplam % 15. Düflünün % 24 park halinde çarpma, % 15 kavflakta çarp flma. fiu anda bu datan n üzerine gitmifl durumday z ve sektör genelinde iflin foto raf n ç kard k. Geçti imiz haftalarda Türkiye Sigorta fiirketleri Birli i Yönetim Komitesi üyelerine sunum vard. Bugün ya da yar n sektöre tüm datalar gönderiyoruz yani bir kazada flüphe uyand ran, park halindekini demiyorum ama, özellikle 20 tane kaza yapan var, 17 tane 15 tane kaza yapan var. 2 nin üzerinde kaza yapanlar n tamam n biz ç kartt k, bunlar adet ve bu kay tlar n incelenmesi gerekiyor. Bunlardan bakt m z fleyler var, kaza oldu unda hem kaskoya hem trafik poliçesine gidenler var, bunlar n içerisinde rücu olup da flirketten di er karfl flirkete rücu var m diye bunlar n tamam n ay kl yoruz. Rücular n d fl nda çift tarafl müracaat yapan sigortal lar da mercek alt na alm fl durumday z. Hem trafi ine müracaat etmifl hem kaskosuna müracaat etmifl. Ya da çok ciddi hasar olup da bak yorsunuz karfl araçta ciddi bir hasar vermifl mesela sizin arac n za TL hasar vermifl ama kendisi kaskosu oldu u halde flirketine müracaat etmemifl o zaman bu da flüpheli. Karfl tarafa TL hasar veren bir araçta kendisinde de ciddi bir hasar olmas gerekir düflüncesiyle, s rf hasars zl kaybetmemek ad na müracaat etmifl mi etmemifl mi bak lmas gerek. Karfl tarafa TL, TL hasar vermifl birinin arac nda en az ndan hasars zl n göz ard edecek flekilde bir hasar olmamas mümkün de il diyerek bunlar da biz sigorta flirketlerine hangi kaza tespit tutanaklar ile ilgili ise birebir taraf flirketlere yani kazada taraf olan bütün flirketlerle bu datay paylaflaca z. Bunu elektronik ortamda haz rlad k. kaza tespit tutanaklar n n numaralar ndan poliçe numaralar na kadar araç bilgilerine kadar bütün datay sektöre önümüzdeki bir iki gün içerisinde gönderiyoruz. Dolay s yla buradan flirketler problemleri olanlar kendileri tespitini yap p keflfedecek. Özlem Göktay

13 KOB KOB ve ve Ticari Ticari flkollar ndan flkollar ndan haberler haberler Garanti Kad n Giriflimcilere Tam Destek! Garanti Bankas 2006 y l ndan bu yana kad n giriflimcilere hem finansal ve dan flmanl k deste i hem de kad n giriflimcilerin Türkiye ekonomisine katk lar n artt rmak ve dünya pazarlar nda rekabet edebilir düzeye ulaflabilmeleri amac ile cesaretlendirme ve kiflisel geliflimlerine katk da bulunmak amac ile organizasyonlar na devam ediyor. Garanti Bankas ve Ekonomist Dergisi iflbirli i ve Türkiye Kad n Giriflimciler Derne i (KAG DER) nin katk lar yla gerçeklefltirilen Türkiye'nin Kad n Giriflimcisi Yar flmas, ülkemizdeki kad nlar n ticari ve sosyal "giriflimci ruhunu" ortaya ç kartarak, Türkiye'deki kad n giriflimci say s n n geliflmifl ülkelerin seviyesine yükselmesi için katk da bulunmay amaçl yor. Bu sene 3.sü düzenenlenen yar flmaya 2007 y l nda 113, 2008 y l nda 806 bu 2009 y l nda ise kad n giriflimci baflvuruda bulundu. 17 Nisan 2009 tarihinde Swiss otelde yap lan ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Kad n ve Aileden sorumlu eski devlet bakan Nimet Çubukçu nun da kat l m ile gerçeklefltirilen ödül töreninde ; Türkiye nin Kad n Giriflimcisi kategorisinde Aytül Kaya üçüncü, fiebnem Karasu ikinci, Ebru Çerezci ise birinci oldu y l Türkiye nin Kad n Sosyal Giriflimcisi ise Berrin Y ld z oldu. Yar flma, gerçek baflar hikayelerini kendileri yazan, Türkiye nin dört bir yan nda faaliyetlerini sürdüren kad n giriflimcilerin projelerini de erlendiriyor. Kad n giriflimcilerin, ekonomik ve sosyal giriflimci ruhunu ortaya ç kartarak Türkiye deki tüm kad nlara örnek teflkil eden baflar hikayelerinin duyurulmas hedefleniyor. Tuzla Tersane Ticari flubesi aç ld Garanti Bankas, Denizcilik sektöründeki konsantrasyonun artt r lmas ve sektöre özel çözümler sunmak amac yla bu sektörde faaliyet gösteren firmalar 13 Nisan 2009 itibariyle aç lan Tuzla Tersane Ticari flubesine aktard. Bankan n pazar pay n n % 55' lere ulaflt denizcilik sektöründe, Garanti Bankas yine bir ilki gerçeklefltirerek sadece bu sektöre özel bir flube ile müflterilerine hizmet vermeye bafllad. Denizcilik sektörüne " Alt n Anahtar" Garanti Bankas,Atasay Kuyumculuk ile ortaklafla yürütülen Alt n Anahtar projesiyle Atasay ve Asgold bayilerine özel fiyat ve çözümler içeren bir finansal paket sunuyor.türkiye de kuyum sektöründe ilk olan bu çözüm paketi, sektöre, finansal destek, pazarlama ve sat fl deste i ile fiyat cazibesi olan ürün gam olmak üzere 3 ayakta destek sunuyor. Türkiye de Alt n Borsas kuruldu undan bu yana kuyumculuk sektorünün ana bankas olan Garanti Bankas bu paketle kuyumcular n, Atasay'dan alaca alt n için finansman sa layacak.garanti Bankas taraf ndan yap lan aç klamada, bu uygulama ile Türk kuyum sektörüne, 60 milyon dolarl k kredi deste i sa lanaca belirtildi. Bu projeyle alt n, internet flubesi üzerinden kilo veya gram de il, 'milyem' baz nda al n p sat labilir bir meta olacak ve alt na bankac l k sisteminde hareket serbestisi sa lanacak. Garanti den Rus Rublesi ile ifllem kolayl Türkiye'de 'Rus Rublesi' ile ifllem yapmaya bafllayan ilk Türk bankas olan Garanti Bankas, Rus Rublesiyle gerçeklefltirilen ihracat ve ithalat ifllemlerine arac l k etmeye bafllad.garantibank Moscow arac l ile 14 y ld r, Rusya'daki yat r mc lar n ihtiyaçlar na yönelik hizmetler sunan Garanti Bankas flimdi de Türkiye'de, Rus Rublesi üzerinden ifl yapan firmalar n hayat n kolaylaflt ran bir yap ile hizmet vermeye bafllad. Bu kapsamda firmalar, Rusya'dan Ruble ile yapt klar ihracat n bedelini Garanti Bankas arac l yla tahsil edebiliyor, Ruble döviz hesab açt rabiliyor, Ruble bozdurabiliyor ve Ruble cinsinden kredi kulland r labiliyor. Bu uygulamadan Rusya ile ticari iliflkisi bulunan ihracatç firmalar, Laleli piyasas nda özel fatura kapsam nda ticaret yapan flirketler ve Rusya pazar nda Ruble ile al flverifl yapan firmalar yararlanabiliyor. 11

14 12 ROADSHOW Genel Md. Yrd m z Gönül Alpay, konuklarla tek tek ilgilendi. Baflar l geçen bir y l de erlendirmek, Garanti Bankas ile yürütece imiz yeni çal flmalar m za ait plan, hedef ve stratejilerimizi Garanti Bankas yöneticileri ile paylaflmak üzere her y l oldu u gibi bölge müdürlüklerimizin bulunduklar illerde bilgilendirme toplant lar düzenlendi. Bu y l bilgilendirme toplant lar n n ilk aya may s ay - n n ikinci haftas Ankara, zmir ve Antalyada düzenlendi. Sigorta sektörü hakk nda genel bilgiler ile sunumuna bafllayan Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri; 2008 y l nda sektörde % 6 büyüme olmas na ra men Eureko Sigorta n n % 15 ile sektör ortalamas n n 2.5 kat büyüme baflar n gösterdi ini belirtti. Rekabetin getirdi i ortamda sektörde karl l klar n düfltü ü, özellikle kasko ve trafik ürünlerinin sektör karl l n afla çeken en önemli faktörlerin bafl nda oldu u, bütün bu etkenlere ra men Eureko Sigorta karl l k aç s ndan sektörün en önemli oyuncusu oldu u vurguland. Sektör karl l düflük seviyede seyretmesine ra men, yurtd fl sermayesinin Türkiye deki sigorta flirketlerine olan ilgisinin artarak devam etmesi, sektörün gelece ine güvenin en önemli göstergesidir diye konuflan Okan Utkueri, önümüzdeki dönemde Eureko Sigorta olarak sürdürülebilir büyüme ve karl l ktan ödün vermeden hedeflerimize do ru h zl bir flekilde yürüyece imizin alt n çizdi. Okan Utkueri'nin genel sektör ve flirket de erlendirmesinden sonra, sunuma banka bölgelerinin performanlar yla Genel Müdür Yrd. Gönül Alpay devam etti. Gönül Alpay, banka sigortac l nda liderin de iflmedi i ve flube bafl na prim ve % 26 l k payla banka sigortac l nda Eureko-Garanti ortakl n n liderlik konumunu korudu unu belirtti y l nda iflyeri sigortalar m z n üç kat artt, oto kredi penetrasyonunda %50 ve ticari iflkolunda teklif ve %43 poliçeleflme oran yakaland. ATM lerden sigorta ürünlerinin sat fl n a bafllanmas ile adet sigorta ürünü sat fl gerçekleflti ve 2009 da da ATM Kanal ndan müflterilerimize devam ediyoruz y l nda yap lan kampanyalar ve ilgili bölgelerde kampanyalarda baflar l olan flubelere teflekkür eden Gönül Alpay 2009 y l nda yap lmas düflünülen kampanyalar ile ilgili bilgiler verdi. Oldukça verimli geçen geleneksel bilgilendirme toplant lar na 26 May s Bursa, 3 Haziran Adana ve 4 Haziran Gaziantep te devam edildi. Eureko Sigorta ekibi baflar l bir roadshow un ard ndan yorgunluk att.

15 Bölge yöneticilerimizi tan yal m... Eureko Sigorta - AVRUPA 1 ve 2 BÖLGE MÜDÜRÜ SERKAN TUNÇKOL: 1973 do umlu, Mu la Üniversitesi, flletme bölümü mezunu olan Serkan Tunçkol, ifl hayat na 1997 y l nda T.Garanti Bankas nda MT/ST olarak bafllam flt r. Mercan ve Niflantafl fiubelerinde Bireysel Portföy Yöneticisi, 2001 y l nda Avrupa 6. ve Avrupa 4. Bireysel Bölge Pazarlama Müdürlüklerinde Bireysel Pazarlama Yönetmeni, 2004 y l nda Avrupa 3. Bireysel Bölge Sat fl Müdürlü ünde Sat fl Planlama Yöneticisi olarak çal flm flt r y l nda Bulvar / Zeytinburnu fiube Müdürü olmufltur y l nda Garanti Bankas Nispetiye fiube Müdürü olarak görev yapt ktan sonra tarihinde Eureko Sigorta Avrupa 1 ve 2 Bölge Müdürlü ünden sorumlu bölge müdürü olarak flirketimize kat lm flt r. Evli ve 1 çocuk babas d r. Eureko Sigorta - AVRUPA 1 ve 2 BÖLGE YÖNET C S Berna AKBULUT: 1978, stanbul do umlu olan Berna Akbulut, stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Çal flma Ekonomisi bölümü ve flletme ktisad Enstitüsü International Management mezunudur. Sigortac l k sektörüne 2000 y l nda Commercial Union da Finansal Dan flman olarak bafllad y l nda flirketimizde Portföy Yöneticisi olarak göreve bafllayan Akbulut, y llar nda Anadolu Bölge Müdürlü ü nde, Serkan TUNÇKOL Berna AKBULUT 2005 y l itibari ile de Avrupa 1 Bölge Müdürlü ü nde çal flm flt r. Ekim 2007 de ES Avrupa 1 ve 2 Bölge Müdürlü ü Bölge Yöneticisi görevine terfi etmifltir. Evli ve bir çocuk annesidir. Eureko Sigorta - AVRUPA 1 ve 2 BÖLGE: Avrupa 1 ve Avrupa 2 bölgeden oluflan bölge müdürlü ümüzde toplam 52 adet flube bulunmaktad r. 3 flube özel bankac l k flubesi olup, 3 flubede ticari flubedir. Bölge yap land rmas içerisinde Avrupa 1 ve Avrupa 2 bölge flubelerinden sorumlu 3 er adet olmak üzere, toplam 6 tak m m z görev yapmaktad r. 9 portföy yetkilisi, bir bölge asistan (Nurcan Genç) ve bir bölge yetkilisi (Gülgün Yenibal) ile toplam 19 kiflilik bir ekip görev yapmaktad r. Avrupa 1 taraf nda portföy yöneticisi olarak Özlem Ergözen, P nar Yalç n ve Banu Pehlivan; portföy yetkilisi olarak ise Gökçe Dinçer, Gökçe Yoldan, Ayfle Terzibafl ve Zeynep Tuna görev almaktad r. Avrupa 2 taraf nda ise portföy yöneticisi olarak Demet Teber, Volkan Tunç ve Özgen Erifl; portföy yetkilisi olarak ise Demet Aksoy, Tülay Giro lu, Eda Kesici, Elvin skar ve Di dem Güngör görev yapmaktad r. Her tak m ortalama 8 flubeden sorumludur. Tak mlar n sorumlu olduklar flubeler lokasyon olarak birbirine yak n flekilde oluflturulmufltur. Bölgemizin bulundu u hinterlantta,sahil kesimi flubeler hariç,flubelere ulafl m kolayl kla sa lanabilmektedir. Bölgemizin en önemli özelliklerinden biri, çal flanlar m z n deneyim sürelerinin flirket ortalamam z n üzerinde olmas d r. Sorumlu olunan banka bölge ve flubeleri ile kurulan iyi ve sürekli iliflkiler sonucunda, Bölge müdüründen, bölge yöneticisine, fiube müdüründen, gifle ye kadar ortak iflbirli i sayesinde kazand m z çok say da örnek ifllerimiz mevcuttur. Hizmet kalitesi ve müflteri memnuniyeti ilkelerini sat fl hedeflerimiz ile birlefltirerek, çal flmalar m z n olumlu sonuçlar n üretime yans tmaktay z. Bilinçli üst gelir grubu bireysel müflterilerin ve hizmet sektörünün bulundu u bölgemizde çok yo un bir rekabet yaflanmaktad r. Bölgemiz tüm di er sektörlerin öncelikli hedef kitlesinden oluflmaktad r. Ayn zamanda bölgemizde civar nda maafl ödemesi olan müflteri olup, maafl ortalamalar banka ortalamas n n üzerindedir. Bu kapsamda flirketimizin yeni ç kacak sa l k poliçeleri ürünü, bölgemizde üst gelir bireysel müflteriler için önemli bir ürün olacakt r. Avrupa 1 ve Avrupa 2 banka bölgenin yaklafl k toplam müflterisi olup, bölgemizin ürün sahibi müflteri oran %19 dur. Çal flt - m z müflterilere adet sigorta ürünü sat lm fl olup, Müflteri bafl na ürün penetrasyonu 1,30 civar ndad r. Özgür Ac 13

16 14 Ödül seyahati için Hollanda dayd k MAYIS tarihleri aras nda Garanti Bankas -Eureko sigorta iflbirli i ile düzenlenen 2008 y l n n son Kampanyas nedeniyle baflar l olan çal flanlar ve yöneticilerimizle Hollandadayd k. Garanti Bankas Bölge Müdür-fiube müdürü ve iflkollar portföy yöneticilerinden oluflan bir ekiple Amsterdam Schiphol havaliman na iniflle bafllayan turumuz öncelikle kat l mc lar n flehir merkezindeki NH Carlton otele eflyalar n b rakmas sonras nda Eureko grubunun Hollandada bankasigortac l nda önemli bir yer edinmifl nterpolis flirketine olan ziyaret için Tilburg kentine do ru yola ç k lmas yla bafllad. stanbulu hiç aratmayacak bir trafikle karfl lafl lmas sonucu 90 km.lik yol ancak 3 saatte al nabildi..ancak kat l mc lar n keyiflerinin kaçmas na hiç bir fley neden olamad. nterpolis flirketinin farkl dizayn ve çal flma anlay fl tüm kat l mc lar fazlas ile memnun etmeye yetti.fiirket yetkilisi Nuno Fonceca ve Henk de Jong taraf ndan Eureko B.V sunumu yap ld. fiirketin farkl bölümleri gezildikten sonra yorucu bir geri dönüfl yolculu u bafllad..ve otelimize geri döndük.akflam yeme imizi tipik bir Hollanda restaurant nda ald k...türkiye den farkl olarak akflam karanl saat dan sonra bafll yor herkes için gün oldukça uzun geçti.. 2. gün çok yorucu oldu... Büyük Hollanda Turu için otelden hareket sabah erken saatte yap ld, yaklafl k 9 saat süren büyük Hollanda Turu s ras nda kat l mc lar idari baflkent Den Haag,La Hay adalet divan, volendam, maket flehir Madurodam, Rotterdam, Schevningen, ve çinileri ile dünyaca ünlü Delft Blue gezildi..akflam yeme ini Amsterdam n gözde restaurant-club lar ndan d-krone da alan kat l mc lar günün yorgunlu unu da burada att lar.. Dönüfl günü geldi çatt... Kahvalt ve ç k fl ifllemlerinin ard ndan Amsterdam flehir turu için hareket edildi. Tarihi flehri gezmeye, Dam Meydan ndan bafllad k, Leidseplein, Rembrantplein, Kraliyet Saray,K rm z Fener Soka ve dünyaca ünlü elmas fabrikas ilk duraklar oldu. Yaklafl k 5 saat süren flehir turunun ard ndan stanbul uçuflu için havaliman na hareket edildi. Kampanya ödülünü kazanan ve hollanda turumuzda bulunan kat l mc lar m z n isimleri flöyle: Garanti Bankas kat l mc lar :Akdeniz Bölge Müdürü Mustafa Sa l k,anadolu 3 bölge Müdürü Ünal Gökmen,Alaflehir fib. MüdürüTaner Ceyhan, Çorum fiube si KOB Portföy Pelin Baykal, fianl urfa fiubesi Bireysel ST fiükran Sütpak, Adana Özel Bankac l k fiubesi Portföyü Demet Bal ve stanbul Kurumsal fiubesi Kurumsal Bankac l k Portföyü lker Ceylan Eureko Sigorta kat l mc lar :Akdeniz Bölge Müdürü Zeki Murat Hac o lu ve Akdeniz Bölge Portföy Yöneticisi Serkan Özdo an. An l Rasih Gülcen

17 Achmea Yöneticisi Ronald Willemsen le expat l k üzerine bir sohbet Expat olmadan önceki kariyeriniz hakk nda bize bir fleyler söyleyebilir misiniz? Çal flmaya bafllamadan önce Otel Yönetimi nden mezun olmufltum. Bankac l k ve sigorta sektörlerinde özellikle pazarlama, sat fl ve Biliflim Teknolojileri alanlar nda uzun y llar çal flt m. Expat olarak çal flmaya bafllamadan önce BtB Centraal Beheer Achmea n n Pazarlama Müdürü olarak görev yapt m. Expat olman z öncesi süreç nas l ilerledi? Eureko Kurulunun baflkan yard mc s, benden Do rudan Sat fl Yapacak bir kanal n kuruluflunda yer almam için Yunanistan a gitmemi istedi. Bunun istenmensinin nedeni, benim Do rudan Sat fl ve Pazarlama alan ndaki deneyimim olsa gerek diye düflünüyorum. Zaten bu olaydan önce Eureko da üst düzey yöneticilere birkaç sene yurtd fl nda çal flmay düflünebilece imi belirtmifltim. Daha sonra ise her fley o kadar h zla geliflti ki, birden bire kendimi Yunanistan da buluverdim! Tabi ki, Eureko Uluslararas De iflim Program çerçevesindeki meslektafllar mdan yard m ve destek gördüm. Bu tercihinizin nedenleri nelerdi? Hollanda da içerisinde bulundu um kendi tan d k ortam mda y llard r yapt klar m (yeni giriflimler gibi), referans n z n olmad ve tamam yla yeni ve farkl bir kültüre sahip bir ortamda yap p yapamayaca m görmek istiyordum. Bir expat olarak neler yapt n z? Inter Amerikan Greece flirketinde, Do rudan Sat fl Kanal n n kurulmas ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için, Do rudan Sat fl Faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapt m. Yunanl meslektafllar m ile insurance online (istedi iniz zaman ulafl labilir sigorta) ad n verdi imiz Hollanda d fl nda ilk Eureko Do rudan Kanal sistemini kurduk. Peki bu sizin sosyal ve ifl hayat n z nas l etkiledi? Benim ve ailemin hayat n tamam yla de ifltirdi diyebilirim. Ben, eflim ve üç çocu um, dostlar m z ve ailemizi b rak p Yunanistan da yeni dostlar edindik. Bundan dolay çok flansl y z ve bu yeni dostlar - m z ile hala irtibat halindeyiz. Yaflad n z bu deneyim öncesi beklentileriniz ile yaflad klar n z aras nda herhangi bir fark var m yd? Bekledi imden daha iyiydi diyebilirim. Hayat m z, bu yeni ifl ve sosyal alandaki deneyimler ile çok daha zengin hale geldi. Ve art k amaçlad klar m yapabilece imi biliyorum. (3. soruya cevab mda belirtti im flekilde) Bunu geçici bir deneyim gibi gördünüz mü? Neden? Aç kças, bir görev gere i tekrar gitmek isterim, ancak çocuklar - m z art k arkadafllar na ve okullar na al flt klar bir dönemde olduklar için böyle bir fley flu an çok da gerçekçi de il. Ama ben yine de asla asla demeyece im. Peki orada kalmay hiç düflünmüfl müydünüz? Hay r, asl nda biraz daha uzun süre kalmay düflündüm, ancak ömrümün kalan n orada geçirmeyi asla düflünmedim. Ben tüm iyi ve Achmea Yöneticisi Ronald Willemsen 15

18 16 Dönme her zaman kolay olmuyor. Hollanda ya dönüp sosyal ve çal flma hayat na yeniden al flmaya çal flmak benim aç mdan daha da zor oldu. kötü yanlar ile birlikte, ülkesiyle gurur duyan bir Hollandal y m. Öte yandan Hollanda, köklerimin oldu u ülke. Bir çok expat n da benim gibi düflündü ünü tahmin edebiliyorum. (Bir expat olarak) di er expatlar n aksine farkl olarak yapt n z söyleyebilece iniz baflka bir fley var m? Bunu söylemesi zor. Orda herkesin kendi hedef ve amaçlar var. Görevim ile ilgili hedeflerimi yerine getirdi im ve ailemin tüm fertlerinin de mutlu oldu unu gördü üm için kendimi flansl addediyorum. Bu deneyimden neler kazand n z? fiu an bulundu unuz konumda bu deneyimden nas l istifade ediyorsunuz? Farkl bir kültüre sahip farkl bir ortamda bir fleyler yapabildi im ve ayaklar m n üzerinde durmay baflarabildi im için, bugün gerçeklefltirmekte oldu um herfleyde fazlas yla güvenli hissediyorum. Bana göre bu, baflar yla geçti im bir tür s navd. nsanlar hakk nda edindi im bilgi ve esneklik beni fazlas yla zenginlefltirdi ve Do rudan Da t m Birimi bünyesinde üst düzey yönetici olarak flu anda yürüttü üm görevde de yard m oldu unu söyleyebilirim. Bu deneyimden temel ediniminiz ne oldu? Tam bir deneyim; insanlar ile etkileflim, farkl (yeni) durumlarda ifllerin üstesinden gelebilme, yapabilece im fleylerde kendime duydu um güven ve tabi ki e lence ve müthifl insanlar ile kurdu- um ba lar. Bu deneyim, iflinize bak fl aç s n de ifltirdi mi? Evet, iflime(hollanda da) farkl bir aç dan bak yorum; yani, d flar - dan bir gözle bak yorum. Marjinal ayr nt lar üzerine odaklan p, bazen büyük resme bakmay ihmal ediyoruz. Çok fazla yap lanm fl, hatta bazen afl r yap lanm fl oldu umuzu söyleyebilirim. Bu her ne kadar kötü birfley olmasa da, her iki dünyan n da en iyi yanlar n bir araya getirmek, mesela Hollanda'n n yap lanm fl yaklafl m ile yarat c l k konusunda Yunan yaklafl m n birlefltirmek iyi olabilir. fiu anda yürüttü üm görevde de bunu yapmaya çal fl yorum. Hangi zorluklar ile karfl laflt n z? Baz zorluklar ile karfl laflt m söyleyebilirim. Sosyal anlamda oldu u gibi günlük ifllerde de karfl laflt m bu zorluklarla. Örne in, hiyerarfli Yunanistan da Hollanda da oldu undan daha önemlidir. Bu sorunun üstesinden gelmek ve yeni ülkedeki yolu bulmaya çal flmak biraz zaman alsa da, asl nda benim çok sevdi im zorlu bir deneyim. Bir tür macera gibi. Yunanl lar n çal flma tarz na al flt ktan sonra kendi çal flma tarz n zda bir de ifliklik oldu mu? Belki de olmufltur, ama ben, yine de bu yeni ülkede yaflama ve çal flma tarz n sevdi imi söyleyebilirim. Zamanla ilgili baz fleylere(teslim tarihleri, toplant organizasyonlar gibi) adapte olmak zorundayd m ve oldum da. Öncelikle bekledi iniz ya da kabul etti iniz flekilde gerçekleflmeyen fleylerden dolay bazen hayal k r kl na u rayabiliyorsunuz, ama daha sonra kabullenip terminleri yerine getirmek için kendinizi zorlamak zorunda olmad n z görebiliyorsunuz. Sonuçta, her fley zaman nda yap lm fl oluyor. Expat olmay bir dezavantaj olarak gördü ünüz oldu mu? Evet, dönme zaman, her zaman kolay olmuyor. Hollanda ya dönüp sosyal ve çal flma hayat na yeniden al flmaya çal flmak benim aç mdan daha da zor oldu. Eski yaflant m za al flmam z, ben ve ailem için oldukça fazla bir zaman ald. Bu deneyimi herkese tavsiye eder miydiniz? Bu uygulamay, globalleflme anlam nda faydal bir araç olarak görüyor musunuz? Bunu herkese tavsiye edip edemeyece imi söylemek zor, zira herkes farkl bir yap ya sahip. fiöyle diyebilirim: E er yeni bir deneyim aray fl içerisinde ancak her fleyin yerli yerinde olmas n isteyen biriyseniz, gitmeseniz daha iyi olacakt r. Zira her zaman gitmemek için bulaca n z nedeniniz bunun yan nda gitmek içinse

19 bulaca n z 1 nedeniniz olacakt r: mücadele! Baz zorlu durumlar ile karfl karfl ya kalmaya hevesliyseniz ve sonraki hamlenin ne oldu undan emin olamamaktan hofllan yorsan z, o zaman size gitmenizi öneririm. Aksi durumda gitmeyin. Sizi ba layan bir iliflkiniz varsa, efliniz expat olman za olumsuz bak yorsa, yine gitmemenizi öneririm. Expat olmak, size daha genifl ve belki de, daha evrensel bir bak fl aç s ve anlay fl kazand r yor, bu aç dan globalleflme anlam nda faydal olabilir. Bir kiflinin expat olabilmesi için afl mas gereken temel nitelikler nelerdir? Yeni bir ülkedeki yeni bir OpCo ya yeni bir fleyler katabilme anlam nda do ru vas flar tafl yor olman z gerekiyor. Bunun en önemli husus oldu unu düflünüyorum. Aksi takdirde hiçbir de er katamayacaksan z, o zaman niye gidesiniz? Davran fl n z da çok önemlidir. Yeni meslektafllar n za ve ortama karfl duyarl olman z ve etkili bir flekilde iletiflim kurman z gerekli. (dil, ses tonu vs.) Birikiminiz olsa da, iletiflim kuram yor, bunu aktaram yorsan z, bunun hiçbir etkisi olmayacakt r. Mant kl görünüyor, siz de öyle düflünmüyor musunuz? Herhangi bir kifliye kariyerinin hangi aflamas nda yurtd fl nda expat olarak çal flmas n tavsiye ederdiniz? Ben en az ndan belli bir konuda (proje yönetimi, sigortac l k becerileri vs gibi) bir deneyim sahibi olunmas gerekti ini düflünüyorum. Yani, kariyerin bafllang ç seviyelerinde de il. Bazen Yönetim Gelifltirme birimi, daha deneyimli bir yönetici olabilmeniz için yurtd fl na gitmenizi gerekli görür. Bir expat olarak geri dönüp bakt n zda nas l görüyorsunuz, bunu yeniden yapar m yd n z? Cevab n z evet ise, hangi Eureko ülkesi listenizin üst s ras nda yer al rd? Siz de görmüflsünüzdür; bana verilen görevler ve expat deneyimim konusunda çok olumluyum. fiu ana kadarki yaflam mda bu deneyimin hayat m n en ilginç deneyimlerinden biri oldu unu düflünüyorum gerçek anlamda. Her expat n, benim ve ailemin edindi i ayn olumlu deneyimi yaflamas n dilerim. Yak n gelecekte bunu tekrar yapabilirim; kim bilir, belki de Türkiye hofl bir deneyim olabilir. Zaman bunu gösterecek Didem Hubulo lu 17

20 18 Zeytin Sigorta n n sahibi Sema Çülefl; Fiyat rekabeti en büyük sorunumuz... Zeytin Sigorta y tan yabilir miyiz? Zeytin sigorta arac l k hiz. Ltd fiti y l n n flubat ay nda kurulmufltur. Zeytin sigorta çocu um gibi severek, büyüttü üm s cak bir yuva haline gelen bir aile flirketidir. Müflteri portföyünüzü nas l yönetiyor sunuz? Güven, özveri s k takip,%100 müflteri memnuniyeti temel prensiplerimizdir.tamamen referanslarla oluflan bir portföye sahibiz.yan lmad m z y llar kan tl yor. Sektörü nas l de erlendiriyorsunuz? Acente olmaktan, bulundu umuz sektörde y llar içerisinde tecrübe kazanmaktan, bu mekanizman n difllisi olmaktan mutluyuz.uygulamaya giren kanun ve yönetmeliklerle eskisinden çok daha sa lam bir durufl sergiliyoruz. flinizi yaparken sizi en çok hangi konular zorluyor? En çok karfl laflt m z sorunlar; sektördeki afl r fiyat rekabeti, sürekli de iflen fiyatland rma politikalar d r. yi hizmet i kendine mihber alm fl her sektör birimi afl r rekabet karfl s nda y pranmaktad r.rekabet ad na fiyattan vadeden kaliteden ödün vermemek gerekiyor diye düflünüyorum. Küresel finans krizinin etkilerini nas l hissediyorsunuz? Sadece insanlar yeni yat r mlardan korkuyorlar ve üretimdeki art - fl dura an hale getiriyor.biz bu zamanlarda daha ziyade çapraz sat fl ile h z m z kesmeyerek san r m ucuz atlatt k. flinizden gelecek beklentiniz nedir? Konumumuzdan memnunuz.bizler sektör olarak verdi imiz eme- in karfl l n alabiliyoruz.bireysel a rl kl çal flma konusundaki kararl m z 2000 y l nda uygulamaya sokmufltuk.yine bir kriz dönemindeyiz ve ayaktay z.bizden sonraki neslinde en az bizim kadar ifline afl k olarak yapmas n beklemekteyiz.teslim edece imiz bayra daha yükseklere ç karmalar n umuyoruz. Eureko Sigorta ile ilgili görüflleriniz nas l? Birbirine s k ca ba l personel yap s na sahip, acentelerle aras na Zeytin Sigorta Sema Gülefl hiçbir bariyer koymayan ve acentesine inan p sahip ç kan bir flirket.kendini sürekli gelifltirmesi, yap land rmaya h zla devam etmesi, verilen her teklife dönüfl h z ylada cevaps z sorular b rakmamas güçlü bir flirket oldu unun di er göstergeleridir.bunun yan s ra, Öncelikle muhasebe konusunda çok daha güncel ve kullan m kolay bir program seçilmeli. Genel müdürlük deste i olmadan ekrandan yapabileceg m z 3-5 hareket ancak olabiliyor. Muhasebe konusunun süratle çözülmesi gerekmekted r. Trafik sigortalar ndaki taksitin blokeli olmas ve ekrandan tahsilat n n müflteriye poliçe teslim edilmeden yap labilmesini bekliyoruz. S tk Birol Bal k

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER

Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Baflar göstergeleri nedir? Ders 12: NESNEL BAfiARI GÖSTERGELER Göstergeler, projenin çeflitli düzeylerinde gerçeklefltirece imizi belirtti imiz ifllerin etkilerinin nas l ölçülece ini belirtirler. Göstergeler,

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı