HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ KAHRAMANMARAŞ ARALIK 2008

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM Danışman: Prof. Dr. Adnan ÇELĐK YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ KAHRAMANMARAŞ ARALIK 2008

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ Kod No : Bu Proje 29/12/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Adnan ÇELĐK Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ÖZET YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM Danışman: Prof. Dr. Adnan ÇELĐK Yıl: 2008 Sayfa: 51 Jüri : Prof. Dr. Adnan ÇELĐK :Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU : Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ Teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediği bu dönemde işletmeleri klasik anlayışla yönetmek artık neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle yeni yaklaşımlar önemini eskisinden daha da çok arttırmıştır ve tüm alanlarda uzun süreden beri uygulanan stratejik yönetim kavramı 1970 lerden itibaren dozunu arttırarak işletme yönetimine de girmeye başlamıştır. Bununla birlikte strateji kavramının karmaşık yapısından olsa gerek stratejik yönetim bazı kavramlarla karıştırılmakta yada yetersiz ifade edilmektedir. Bu nedenle bu kavramların açıklığa kavuşturulmasında fayda bulunmaktadır. Đşletmeler doğası gereği mal ve hizmet üreten işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal olarak yönetimde stratejiyi her bir işletme türünde ayrı ayrı incelemek daha doğru yaklaşım olacaktır. Bu nedenle bu projenin de konusu olan hizmet işletmelerinde stratejik yönetimin ayrı bir başlık olarak incelenip değerlendirmeye tabi tutulması konunun anlaşılması açısından daha sonuç odaklı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Strateji, Yönetim, Đşletme, Ekonomi, Yeni yaklaşımlar I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ABSTRACT MA Project STRATEGIC MANAGEMENT IN SERVICE ENTERPRICES Supervisor : Prof. Dr. Adnan ÇELĐK Year: 2008 Pages: 51 Jury : Prof. Dr. Adnan ÇELĐK : Ass. Prof. Dr. Nusret GÖKSU : Ass. Prof. Dr. Halil ALTINTAŞ With the increasing speed of the technological developments, it nearly became impossible to manage enterprises with the classical view of management. This is why new thoughts started to gain importance more than ever and thought of strategic management, which is widely applied in many branches for a long time, is started to be used in enterprise management with an increasing dose since Addition to this, may it be because of the complex structure of being strategic, the thought is confused with other thoughts or totally misinterpreted. This is why it is needed to explain these thoughts in a broader way. Enterprises, in its nature, classified as goods and service producing enterprises. It would be a better idea to examine strategic behavior separately within each other. This is why the idea of considering our topic, strategic management in service enterprises, all by itself would be more outcome oriented. Keywords: Strategies, Administration, Business, Economy, New Thoughts II

6 ÖNSÖZ Đşletmeler hızla büyüyerek küresel çağda sınırları aşan hatta ekonomik işlevlerinin dışında zaman zaman politik amaçlar taşıyan birimler haline dönüşmüşlerdir. Günümüzde neredeyse sahipleri belli olmayan, hisseleri borsada işlem gören, sadece yöneticiler tarafından kaderi tayin edilen çokuluslu şirketler aynı zamanda dünyada yaratılan katma değerin de dağıtılmasını tayin etmektedirler. Bu nedenle hem işletmenin kaderini tayin açısından hemde uluslar arası etkileri açısından yönetimlerinde stratejinin kullanılması belirgin bir şekilde zorunluluk halini almıştır. Ekonominin hızla küreselleşmenin etkisinde kalan küçük ve orta ölçekteki işletmelerin de bu duruma ayak uyduracak politikalar üretmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum özellikle büyük siyasal ve ekonomik değişimlerin yaşandığı son otuz - kırk yılda strateji ve yönetim kavramlarının çok sıklıkla birlikte kullanılmasına neden olmuştur. Đçinde bulunduğumuz dönemi de kapsayan ve yakın zamanda ABD de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almış bankacılık krizi bugün çok sert tartışmalara neden olmaktadır ve krizin ekonomik boyutundan çok yönetsel boyutu tartışılmaktadır. Ağırlıklı uzman görüşleri bu işletmelerin (uluslar arası bankalar) yönetiminin özellikle son çeyrek yüzyılda çok yanlışlarla dolu olduğunun altını çizmektedir. Yönetimde strateji kavramının derinlemesine kullanılmasının gerekliliği pratikte de bu ciddi örnekle ortaya çıkmıştır. Görünen o ki stratejik yönetim işletmelerde anlamını önümüzdeki dönemde daha da kabullendirecek ve kullanılması gerektiğini daha da pekiştirecektir. Doğru yönetim, doğru yönetici gibi kavramların yeniden gözden geçirildiği ve çok sorgulandığı bir dönemde aynı zamanda bir yönetici olmam nedeniyle doğrudan da beni ilgilendirdiği için bu konuda araştırma yapmak bana çok şeyler katmıştır. Çalışmalarımda bana öncülük eden ve desteğini esirgemeyen mentor üm Sn. Prof.Dr. Adnan ÇELĐK e ve yine çalışmalarımda bana yardımcı olan çalışma arkadaşım Süleyman ÖZDERĐN e teşekkür ederim. Kahramanmaraş, Aralık 2008 III

7 ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET...I ABSTRACT...II ÖNSÖZ...III ĐÇĐNDEKĐLER...IV KISALTMALAR LĐSTESĐ.V ÇĐZELGELER LĐSTESĐ... VI ŞEKĐLLER LĐSTESĐ...VII 1. GĐRĐŞ ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI Yönetim Kavramı Strateji Kavramı STRATEJĐK YÖNETĐM Stratejik Yönetimin Önemi Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişimi Andrew Grove un Yaklaşımı Adrian Slywotzky nin Yaklaşımı Ülkemizde Stratejik Yönetim Uygulamaları Stratejik Yönetim Süreçleri Stratejik Planlama Süreci Vizyon, Misyon ve Etik Kuralların Tanımlanması Vizyon Misyon HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM Hizmet Sektörü ve Gelişimi Demografik Değişimler Sosyal Değişimler Ekonomik Değişimler Teknolojik Gelişmeler Politik ve Yasal Değişimler Hizmet Kavramı Hizmetlerin Sınıflandırılması Pazarlama Amaçları Bakımından Hizmetlerin Hedefleri Bakımından Kâr Amaçlı Olup Olmamasına Göre Üretim Teknolojisine Göre Müşteriye Đlişki Derecesine Göre Hizmet Sunanın Nitelikleri Açısından Hizmetlerin Karakteristik Özelliklerine Stratejik Yaklaşım Hizmet Özelliklerine Stratejik Yaklaşım Soyutluk (Fiziksel Varlığın Olmaması) Ayrılmazlık (Üretimle Tüketimin Eş Zamanlı Olması) Değişkenlik / Heterojenlik Dayanıksızlık Hizmet Pazarlaması Hizmet Pazarlamasında Hizmet Farklılaştırma Hizmet Kalitesi SONUÇ VE ÖNERĐLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMĐŞ IV

8 KISALTMALAR LĐSTESĐ ABD : Amerika Birleşik Devletleri ASO : Anakara Sanayi Odası ATO : Ankara Ticaret Odası CRM : Müşteri Đlişkileri Yönetimi DĐE : Devlet Đstatistik Enstitüsü DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EURO : Avrupa Birliği Para Birimi KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı KOBĐ : Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletme KĐT : Kamu Đktisadi Teşebbüsleri TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TC : Türkiye Cumhuriyeti TKY : Toplam Kalite Yönetimi YTL : Yeni Türk Lirası V

9 ÇĐZELGELER LĐSTESĐ Çizelge Çizelge Adı Sayfa No: Çizelge 4.1. Stratejik Düşüncesinin Bilimsel Evreleri ve Dönemler Arası Geçiş Farklılıkları. 13 Çizelge 4.2. Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi Çizelge 4.3. Vizyon ve Misyona Ait Bazı Önemli Özellikler Çizelge 5.1. Hizmet Sektöründeki Büyümenin Nedenleri Çizelge 5.2. Küreselleşen Dünyada En önemli Gelişmiş Hizmet Endüstri Alanları.. 28 Çizelge 5.3. Hizmet Üretimine Đlişkin Örnekler Çizelge 5.4. Fiziksel Mallar ve Hizmetler Arasındaki Farklar Çizelge 5.5. Hizmetlerin Sınıflandırılması Çizelge 5.6. Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri Problemler ve Olası Çözüm Önerileri Çizelge 5.7. Rekabet Stratejisi Bakış Açıları Çizelge 5.8. Hizmet Kalite Boyutları VI

10 ŞEKĐLLER LĐSTESĐ Şekil Şekil Adı Sayfa No: Şekil 4.1. Stratejik Dönüm Noktası Şekil 4.2. Stratejik Yönetim ve Önemli Amaçları Şekil 4.3. Stratejik Planlamanın Stratejik Yönetim Đçerisindeki Yeri Şekil 4.4. Stratejik Planlama Süreci Şekil 4.5. Misyon Modeli Şekil 5.1. Saf Hizmetler Sralaması Şekil 5.2. Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri Şekil 5.3. Değişim Sürecine Ayrılmazlık Özelliğinin Etkisi Şekil 5.4. Hizmet Đşletmeleri Đçin Gerekli Pazarlama Yaklaşımları Şekil 5.5. Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi Süreçi VII

11 GĐRĐŞ 1.GĐRĐŞ Baş döndürücü teknolojik gelişmeye paralel gelişen dünya her alanda olduğu gibi ekonomik birim olan işletmelerde de klasik üretim ve pazarlama süreçlerinin dışında yeni yaklaşımların kullanılmasına şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Đşletmeler artık tek başına teknolojiyi alıp hızla fiziksel değerlere dönüştürmekle başarı ve rekabet güçlerini koruyamamaktadırlar. Aynı zamanda maliyet üstünlüğü elde etmek üzere ölçek ekonomilerini uygulaması ile rekabet alanında uzun soluklu başarının yanı sıra hız, kalite gibi unsurların da aynı zaman diliminde uygulamaya alınması kaçınılmaz olmuştur. Çok zorlu olan bu süreç aynı zamanda işletme yönetimi alanında radikal bir perspektif değişikliği anlamına gelmektedir. Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde küreselleşme ve iş dünyasındaki hızlı değişimler özellikle büyük ölçekli uluslar arası işletmeler başta olmak üzere bütün işletmeleri yeni açılımlar yapmaya ve yeni teknikler uygulamaya itmiştir. Bu durumu keşfeden işletmeler daha güçlü olabilmek ve daha başarılı rekabet edebilmek adına çeşitli değişim ve gelişim yöntemlerinden faydalanmakta ve yeni yönetsel yaklaşımlar uygulama yoluna gitmektedirler. Tam bu noktada stratejik yönetim kavramı karşımıza çıkmaktadır ki bu yaklaşım işletmeler ile çevresi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini öngören, işletmelerin rekabetçi konumlarını güçlendirmelerine katkı sağlayacak bir yönetim uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Stratejik yönetim kavramı özellikle askeri alan başta olmak üzere birçok alanda uzun yıllardır kullanılmasına rağmen işletme alanında geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni yönetim yaklaşımlarına paralel olarak özellikle çokuluslu şirketlerin ilk olarak kullanmayı tercih ettiği ve sonraları zorunluluk haline dönüşen gelişmiş bir yönetim tarzıdır. Basit tanımlama ile etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve bunların sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik karar ve faaliyetlerin bütününe stratejik yönetim denebilir. Stratejik yönetim salt uzun vadeli geleceğe yönelik bir plan hazırlama faaliyeti olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü hızla değişen teknoloji ve bunun tetiklediği tüm dünya faaliyetleri geleceğe dönük yapılan planların uygulanmasını çok kolay kılmamaktadır. Bu nedenle stratejik yönetim iyi bir planlamanın yanı sıra temel olarak işletme ile çevresi arasındaki etkileşimleri düzenleyen ve rakiplere fark yaratmak üzere kaynakların etkin kullanılmasını öngören bir anlam içermektedir. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmuş birinci bölümde Yönetim ve Strateji kavramları açıklanmış, ikinci bölümde Stratejik yönetimin önemi ve süreçleri incelenmiş, üçüncü bölümde ise hizmet işletmelerinde stratejik yönetimin gelişimi, hizmetin kavramı, hizmetin sınıflandırılması, özellikleri ve hizmet pazarlaması açıklanmaya çalışılmıştır. Özetle bu çalışmamda stratejik yönetimin genel tanımı ile hizmet işletmelerindeki uygulamasına ilişkin çalışmaların bir genel değerlendirmesini yapmaya çalıştım. Bu çalışma genel bir değerlendirme niteliğinde olup daha detaylı bilgi için kaynakçada belirttiğimiz kaynaklardan yararlanılabilir. 1

12 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR Dünyada işletme yönetimi alanında stratejinin kullanımı ağırlıkla yirminci yüzyılda başlanmasına rağmen bilimsel olarak kullanımı ve işletmeler tarafından yönetim planlarının vazgeçilmez bir parçası olarak kullanımı 1970 li yıllardan itibaren kendisini göstermiştir. Ancak insanlığın ilk yıllarından itibaren toplumsal ilişkilerin yönetiminde, savaşta, bilimde strateji çok sık kullanılan bir yaklaşımdır. Bu açıdan bakıldığında stratejinin yeniden keşfedilmesine gerek kalmaksızın işletme yönetimi alanında uygulanması zor olmamıştır. Ancak her ne kadar uygulaması kolay olsa bile bilimsel temelde inanılırlığı ve işletmelerin bu sürece adapte olması da kolay olmamıştır ki bu nedenle uygulanması son döneme kadar kalmıştır. Uygulamada küçük işletmeler dahi sözlü olarak ilkeler belirlemiş olsalar dahi bunun yazılı bir plan çerçevesinde önceden belirlenmesi ve işletme yönetiminde yol gösterici olarak kullanılması 1970 li yıllardan sonra mümkün olabilmiştir. Bu nedenledir ki bu alandaki bilimsel çalışmalar da bu yıllardan sonra yoğunluk kazanmıştır. Aşağıda bu çalışmalardan birkaçının adı anılarak içerikleri konusunda kısa bilgiler verilmiştir. YURDAKUL, M., (2002), Yurdakul bu çalışmada hizmet sektörü pazarlama stratejilerinden en önemlilerinden hatta en önemlisi diyebileceğimiz CRM (Müşteri Đlişkileri Yönetimi ) üzerine bir çalışma yapmıştır. Günümüzde isletmeler açısından rekabetin hızla artmıştır ve bu açıdan müşteri odaklı olmak çok işletme yönetimi açısından çok ciddi yer kaplamaktadır. Pazarlamanın temel aracı; müşteri beklentilerini karşılamak ve müşteride uzun süreli bir sadakat oluşturacak şekilde müşterinin bakışını işin önemli bir parçası olarak kabul etmektir. Yakın dönemde geliştirilmiş pazarlama stratejisi olarak bilinen CRM (Müşteri Đlişkileri Yönetimi) uygulamaları bilgi teknolojileri ile ilişkili bir kavramdır. Ülkemizde de özellikle bankacılık alanında yaygın kullanılan bu yöntem isletmelere maliyet yönetimi kanalıyla doğrudan gelir arttırıcı bir fayda sağlamaktadır gibi iki önemli konuda yarar. Ülkemizde hizmet sektörlerinden özellikle, finans, otomotiv, perakende, medya sektörler CRM i yaygın uygulayan sektörler arasında yer almaktadır. ELBEYĐ, P., (2005), Artan rekabet ve gelişme hızına paralel olarak günümüzde tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin artan müşteri talep ve beklentilerini karşılama ve bunun sonucunda da onların memnuniyetlerini sağlama çabalarındaki yeni arayışları, işletmeleri yönetim anlayışlarında yeni arayışlara itmiş ve yönetimde stratejiyi uygulamaması zorunlu bir konu olarak karşımıza çıkarmıştır.. Faaliyet alanı ne olursa olsun, işletmelerin bir yönetim stratejisi olarak ilgi gösterdikleri dış kaynak kullanımı da, işletmelerin uyguladıkları stratejilerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbeyi bu çalışmada, bir işletme yönetimi stratejisi olarak dış kaynak kullanımına ilişkin literatürdeki teoriler ve yapılmış çalışmalar kapsamında, bu yöntemin işletmelere sağladığı avantaj ve dezavantajlar ile, dış kaynak kullanımının başarı ulaşması açısından nelerin yapılması gerektiğine ve sürecine ilişkin bilgileri derlemiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, otel işletmelerinde dış kaynak kullanımı bir uygulama olarak ele alınmıştır. 2

13 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR UCAL, M., (2006), Küreselleşen ve her bir ülkenin küresel ekonomiye dâhil olduğu bir çağda ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak firmaların rekabet stratejilerini yeni gelişmelere göre yeniden yaratmaları kaçınılmaz olmuştur. Rekabet koşulları ve gelişmelere bağlı olarak rekabet ortamında yüksek performans göstermek firma için hayati öneme sahiptir. Firmanın hedefledikleri ile bu hedeflerini gerçekleştirme durumu varlığını uzun döneme yayması açısından belirleyici olacaktır. Başarılı firmalar verimli iş stratejileri ile yaratılır ve bilgi mobilitesinin yüksek olduğu bir ortamda firma, rekabet stratejilerini oluşturmakta zorluk çekmez ve aynı zamanda diğer firmalar ile rekabet durumun kontrol altında alabilir. Bu çalışmada işletmelerin uzun vadede ayakta durabilmeleri için geliştirmek zorunda oldukları stratejiler ve politikalar incelenmiştir. Rekabet stratejileri ve rekabet gücü de ayrı başlıklar halinde incelenerek strateji ve politikaların içeriği ve önemine ilişkin açıklamalar getirilmiştir. GÖRMÜŞ, AHMET Ş., (2006), Tarımdan üretime, üretimden hizmet sektörüne doğru geçişin gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi gelişmekte olan ekonomilerde de hızı oldukça artmıştır. Ülkemiz ekonomisinde de hizmet sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır ve artan genç nüfusun istihdam edilme alanlarının başında hizmet sektörü gelmektedir. Đşletmelerin başarılı olmalarında rol oynayan önemli etkenlerden birisi kalitedir ve rekabetin hızla arttığı ve rekabet şartlarının zorlaştığı günümüzde mamul üreten işletmeler ile birlikte hizmet üreten işletmeler de rekabetten nasibini almaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde işletmelerde stratejik rekabet avantajı sağlamada başvurulacak yollardan birinin hizmet kalitesinin arttırılması olduğu bir gerçektir. Hizmet kalitesini arttırmak üzere kalitenin ölçümlenmesi gerekmektedir. Ancak hizmet işletmelerinde ölçüm üretim yapan işletmelerde olduğu gibi kolay olmamaktadır. Hizmet kalitesinin ölçümünde en yaygın kullanılan ölçek ise, Parasuraman, V.A. Zeithaml ve Leonard L.Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL yöntemidir. Bu çalışma, Uşak ilinde faaliyet gösteren bir hazır yemek (Catering) işletmesinde gerçekleştirilmiş ve ölçek olarak SERVQUAL yönteminden yararlanılmıştır. Yeni rakiplerin girdiği sektörde artan rekabet şartlarında hazır yemek işletmesinin hizmet kalitesinin müşterilerin gözüyle değerlendirilmesi araştırmanın hedefleri arasındadır. ŞAĞBANŞUA, L., (2007), Şağbanşua bu çalışmada strateji, rekabet ve işletmelerin rekabet edebilirlilikleri kavramları arasındaki ilişkileri incelemiş ve bu kavramların açıklanmasıyla teori ve pratik uygulamaları arasında var olan farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Büyüyen ekonomilerin yapısı ve gelişimi gereği işletmelerin rekabet avantajını kazanma yolları, rekabet olgusunun temelini oluşturmaktadır. Teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak özellikle son dönemlerde hız kazanan küreselleşme hemen her sektörde artan bir rekabeti de beraberinde getirmiştir ve bu durum işletmeleri strateji belirlemeye yöneltmiştir. Artık küçük ölçekli firmalar dahi kendilerini rekabetçi piyasanın tam ortasında rakiplerin baskısıyla karşı karşıya bulmuşlardır. Firmalar bu gelişmelerin ardından rekabet kavramının acımasız olduğu gerçeğinden yola çıkarak yönetimlerinde stratejiyi bir rekabet unsuru olarak kullanmaya başlamışlardır. ALTINTAŞ, FÜSUN Ç., (2007), Bu çalışmada ALTINTAŞ öncelikle strateji kavramını tanımlamış, literatürdeki strateji kavramının çeşitli tanımlamalarını ele almış, stratejik yönetim, stratejik planlama, strateji geliştirme gibi kavramları beraberinde inceleyerek strateji sürecini tanımlamaya çalışmıştır. Yine bu çalışmada önemli olarak 3

14 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR altı çizilmesi gereken bir diğer nokta olarak da stratejik başarı unsurlarının ele alınmasıdır. Bu kapsamda bilgi kaçınılmaz bir olgudur ve bilginin stratejide kullanımı bu çalışmanın amaçlarındandır. Hedefler, politikalar ve planlar bütünü olarak tanımlanan ve belirlenen hedeflere ulaşması istenen strateji, gelecekle ilgilidir ve işletmenin sağlıklı bir gelecek için seçmiş olduğu kararların tamamıdır. Yoğun rekabet ve değişim ortamı içerisindeki işletmeler pazarda varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için temel üstünlüklerini iyi bir şekilde analiz ederek buna yeni rekabet avantajları eklemek zorundadırlar. Meydana gelen değişimlerden işletmelerin haberdar olabilmesi ve bu değişimlere ayak uydurabilmesi ancak bilginin etkin bir şekilde kullanması ile olanaklıdır. Bilginin etkin bir şekilde kullanılmasıyla işletmeler çevresel değişimlere ayak uydurabilirler ve müşteri istek ve beklentilerini karşılamada yeterli ve öncü olabilirler. Bu da işletmelerin stratejik bir başarı elde etmesini mümkün kılacaktır. ŞĐMŞEK, Ş., ÇELĐK, A. ve AKATAY, A., (2007). Bu çalışmada kariyer yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları toplam oniki bölüm halinde incelenmiştir. Dokuzuncu bölümde insan kaynakları yönetiminde stratejinin uygulanması ile ortaya çıkan stratejik insan kaynakları yönetimi ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle insan kaynakları yönetimi ayrı bir başlık halinde stratejik yönetim ayrı bir başlık halinde açıklandıktan sonra konu değerlendirilmiş ve sonuç olarak genel değerlendirme ile konu tamamlanmıştır. Bu kapsamda stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütlerin amaçlarına ulaşmasında çok önemli bir dönüşümü ifade ettiği ve rekabetçi piyasa koşulları dikkate alındığında örgütlerin ne derece kullanmak zorunda oldukları bu bölümde açıklanmıştır. Çalışanlar ile işletme politikalarının bağdaştırılması, strateji ile insan kaynaklarının bütünleştirilmesi, stratejik insan kaynaklarının uygulama alanları ve başlıca modern insan kaynakları stratejileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ÇELĐK, A. ve AKGEMCĐ, T., (2007). Bu çalışmada girişimcilik kültürü ve KOBĐ ler ayrıntılı olarak incelenmiş ve üçüncü bölümde yeni stratejiler karşısında KOBĐ ler anlatılmıştır. Yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim sistemleri ayrıntılı olarak bu bölümde ele alınmış, KOBĐ ler ve stratejik yönetim bu bölümün önemli konu başlıklarında birini oluşturmuştur. KOBĐ lerde stratejik yönetimin önemine vurgu yapılan bu bölümde stratejik yönetimin küreselleşen rekabet ortamında kobiler için kaçınılmaz bir argüman olarak ortada durduğunu göstermiştir. Bu bölümde yine KOBĐ lerde uygulanacak stratejik yöntem ve araçlar incelenmiş ve bu araçların özellikleri bir tablo halinde sunulmuştur. Yine en önemli başlıklardan biri Toplam Kalite Yönetimi dir (TKY) ve bu başlık altında; kıyaslama, SWOT analizi, balanced scored, öğrenen örgüt, tedarik zinciri yönetimi, elektronik ticaret ve dış kaynak kullanımı kavramları ayrı ayrı incelenmiştir. Son bölümde de KOBĐ lerde rekabet stratejileri incelenmiştir. EREN, E., (2007). Bu çalışma stratejik yönetim ile ilgili olarak yayımlanan en geniş kapsamlı çalışmalardan biridir. Çalışmada ilk olarak strateji ve yönetim kavramları ile bu kavramlarla ilişkili kavramlar açıklanmıştır ve bu kavramların arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca kavramlar arsındaki karmaşıklıklar da konu edilmiştir. Stratejik yönetimin önemini de anlatan bu çalışmada bir sonraki bölümde stratejik çalışma ve amaçlar sistemini detaylı bir şekilde ele almıştır. Amaçların kapsamı, çeşitleri, işlevleri, etkileri ve sosyal hayata yansımaları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Genel çevre analizi, politik çevre analizi ve etkileri, yakın çevre analizi 4

15 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR ile fırsat ve tehditler, değerlendirme metotları, güçlü ve zayıf yönler, finansal analiz, çeşitli açılardan faktör analizleri bir sonraki bölümün incelem konularını oluşturmaktadır. Daha sonra stratejiyi kullanan her birim açısından özelde de işletmeler açısından stratejik alternatif türleri ve tüm stratejilerin sınıflandırılması ve bu kapsamda büyüme stratejileri mercek altına alınmıştır. Büyüme stratejileri de detaylı incelenerek iç büyüme, dış büyüme, yatay büyüme gibi strateji açısından önemli kavramlar bu bölümde incelenmiştir. Bu bölümün sonunda tasarruf stratejisi, karma stratejiler ve nihayet yenilik stratejisi detaylı bir şekilde anlatılarak bu bölüm tamamlanmıştır. Sonraki bölümlerde işletme yönetimi açısından strateji yaklaşımında literatürdeki önemli görüşler açıklanmış ve bu tanımlamalar stratejik iş birimi stratejileri başlığı altında toplanmıştır. Sonraki aşamalarda; Seçim analizi, stratejik fayda ve portföy analizi, işlevsel düzey stratejileri yada politikaları, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejinin uygulanması (örgütsel yapı içerisinde kaynak dağılımı incelenmiştir), stratejilerin uygulanması ve örgüt kültürü (strateji ve liderlik kavramları incelenmiştir.) ve sonuç olarak stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrolü ayrıntılı başlıklar halinde incelenmiştir. Bu çalışma stratejik yönetim açısından incelenebilecek tüm unsurları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. DOĞAN, S., (2008) Küreselleşme sürecinin getirdiği yoğun rekabet ortamında günümüzde, işletmelerin sürekli değişmesi ve gelişmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda işletmelerin yapması gereken en önemli açılım kaliteli hizmet üretmenin yanında hizmet sunumunda algılamaların ne yönlü olduğunu tespit etmek ve işletme lehine stratejiler geliştirmektir. Resmen bir güç ve strateji aracı olarak kullanıldığı bu dönemde bilgiyi ve bilgi teknolojilerini kullanan işletmelerin farklılaşan müşteri beklentilerine daha uygun hizmet ve ürün üretebildikleri bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada kıyaslama (Benchmarking) kavramı incelenmektedir. Bu kavramın kullanılması ile amaçlanan işletmenin en iyiye ulaşması açısından en iyi ile kıyaslama ve çıkan sonuçları tüm işletme yönetimi süreçlerine uygulama olarak tanımlanabilir. Bu durum tam da stratejinin önemli bir parçasıdır ve stratejik yönetimin etkinliğini ciddi oranda arttırmaktadır. ŞĐMŞEK, Ş. ve ÇELĐK, A., (2008). Bu çalışmada Çağdaş Yönetim ve Örgütsel başarım adı altında stratejik yönetim ayrıntılı olarak incelenmiştir. Başlangıçta strateji, stratejik planlama, stratejik planlamanın tarihsel gelişimi incelenmiş ve stratejik planların oluşturma metotları ve bu aşamada stratejik yönetim ve stratejik plan ilişkisi anlatılmıştır. Neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gideceğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, gitmek istediğimiz yere ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl anlayacağız şeklindeki sorulara cevap veren stratejik planların yön verebilir, eğilimleri tahmin etmede belirleyici olabilir ve amaçları gerçekleştirmede en iyisi olabilir şeklinde içeriğe sahip olmasının önemi ortadadır. Ayrıca stratejik analiz anlatılmış, etki eden faktörler ayrıntılı olarak açıklanmış, ilgili analizler yapılmıştır. Ardından stratejik tasarın ve bölümleri (misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedefler) konunun önemine vurgu yapacak şekilde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Burada önemli olan stratejilerin uygulanabilir olması ve yaptığı katkıların fark edilebilir hatta ölçülebilir olmasıdır. Bu durumu uygulama ve sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi aşamasında gözlemlemek mümkündür. Bu çalışma son olarak bu konulara yer vermiştir. 5

16 YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI 3. YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI Bu bölümde yönetim ve strateji kavramları açıklanarak bu kavramların etkileşimleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde Yönetim ve Strateji iki ayrı ele alınmış ve kavram olarak açıklamaları yapılmıştır Yönetim Kavramı Evrensel bir kavram olan yönetimin ana uğraş konusunu insanların belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirilmesi oluşturur. Đnsanın toplumsal yaşamın gereği olan diğer kişilerle ilişkilerini, onların çeşitli çevresel, psikolojik, ekonomik ve diğer etmenler altındaki davranışlarını inceler. Her bir birey bir yönetici olarak bu anlamda değerlendirilebilir. Kavram olarak yönetim 18. yüzyıldan buyana gelişmekte/geliştirilmekte olan bir kavramdır. Yönetim kavramı 18. yüzyılda başlayan endüstri devrimine gelinceye kadar sosyal hayatta çok eski çağlardan beri kullanılmakta olsa da, iş hayatındaki kullanımı üretime dayalı büyük kuruluşların olmamasından dolayı ancak bu dönemde başlamıştır. Kavramsal tanımlarda Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olarak nitelenen yönetime ilişkin literatürde henüz tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kavram üzerinde çalışanlar kendi ihtiyaç ve amaçlarına uygun tanımlar kullanmayı tercih etmektedirler. Tüm bunların sonucunda yönetim denildiğinde bazen bir süreç anlaşılmakta, bazen bu sürecin unsurları olan organlar (kişi veya grup) anlaşılmakta, bazen de yönetim belirli bir bilgi topluluğu olarak ele alınarak bunun yöneticilerin karar verme ve önderlik gibi faaliyetlerde nasıl kullanılabileceği üzerinde durularak bir anlam ifade etmektedir (Koçel, 1998: 10). Yönetim genel bir ifade ile bir amaca ulaşmak için başkaları ile işbirliği yapmayı hedefler ve uygular. Yönetim bu bağlamda her şeyden önce başkalarına iş yaptırma, bir başka deyişle belli bir hedefe başkalarıyla birlikte erişme, faaliyetidir (Ertürk, 1995: 6). Başkaları vasıtasıyla iş görmek şeklinde de yönetim kavramı tanımlanabilir. Bu durumda yönetimin, ancak birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan bir grup faaliyeti olduğunu söylemek te mümkündür (Koçel, 1998: 11). Bu açıdan bakıldığında yönetim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve dolayısıyla etkin bir şekilde yürütülebilmesi, ancak başkaları olarak nitelendirilen işgörenlerin varlığıyla olası hale gelebilmektedir. Günümüzde nitekim nitelikli işgörenlerin işletmelerde istihdam edilmesi başarının kaçınılmaz gereklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır uygulanması zorunluluk arz etmektedir (Bingöl,1996: 1). Yönetim işletme bilimi açısından olaya bakıldığında, insan ve diğer kaynakları mümkün olan en iyi şekilde birleştirerek, örgütsel amaçlara etkin ve verimli bir şekilde ulaşma sürecidir (Güçlü,2003: 63). Özellikle burada işletme kaynaklarının işletme amaçlarını gerçekleştirecek biçimde kullanılmasına ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği sürece vurgu yapıldığı dikkat çekicidir. Örgütün amaçlarına ulaşması için yaratıcılık, planlama, örgütlenme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi işlevleri yerine getirme süreci olarak tanımlanması yönetim açısından bir başka tanımlamadır (Aldemir vd., 1998: 20). Yönetim kavramı buraya kadar yapılan açıklamalar ışığında üzerinde tam birlik sağlamanın pek de mümkün olmadığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat yönetim biliminin tarihsel gelişimine bakıldığında büyük bir değişim geçirdiğini ve kavrama yüklenen anlamların da bu dönüşüm süreci içerisinde farklılaştığı apaçık 6

17 YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI ortadadır. Disiplinler arası bir yaklaşım ya da kavram görünümündeki yönetim kavramı bu yüzden günümüzde ekonomiden hukuka kadar uzanan geniş toplumsal bilimler yelpazesindeki bilim dallarının kesişme noktasında yerini almıştır ve bu bilim dallarının yöntemlerinden yararlanmaktadır (Can, 1999: 23) Strateji Kavramı Bu kavramın sözlük tanımı genelde asker bir anlam etrafında yoğunlaşmakla beraber literatürde ilk anlamını özellikle savaş sanatı, en avantajlı pozisyonu ve güç kombinasyonunu sağlamak üzere askeri hareketleri yönlendirme olarak bulmuştur (Şimşek vd. 2007: 315). Đşletmelerin organizasyonel yapılarının sürekliliğini sağlayabilmeleri gittikçe daha zor bir hale gelmiştir çünkü; Đşletme yapılarının daha karmaşık bir hal alması, işletme çevresinde yaşanan sürekli değişimler, belirsizliğin artması, artan rekabet baskısı, teknolojik değişim hızının çok yüksek olması, sosyal-politik ve hukuksal alandaki değişimler, pazar ve müşteri karakteristiklerindeki değişim gibi birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olan çok sayıda neden buna sebep olmuştur. Başarılı olmak için artık işletmelerin sadece klasik düşünce yapısına sahip başarılı yöneticiler ile yönetilmeleri ve en iyi örgüt yapılarını oluşturmaları yeterli değildir. Đşletmeler artık yeni düşünce ve bakış açılarına sahip, değişimlere zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde örgütsel uyumu sağlayabilen stratejileri geliştirebilecek yöneticilere bu yüzden gereksinim duymaktadır (Akyüz, 2001: 109). Yüzyıllardır kullanılan ve daha çok askeri alanda hakim olan bir kavram olarak strateji kavramı karşımıza çıkmaktadır. Strateji kavramı bunun yanında satranç başta olmak üzere çeşitli oyun ve spor karşılaşmalarında da oldukça sık kullanılan bir kavramdır. Özellikle strateji kavramının işletmecilik alanında 1970 li yıllardan sonra yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Türkçede strateji kelimesi sürme, gönderme, gütme ve bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı olarak anlamlandırılmaktadır. Ekonomi alanında strateji kelimesinin oldukça eski bir tanımına rastlamak mümkündür. Stratejiyi kişisel faydasını maksimum kılmaya çalışan iki oyuncunun rasyonel davranışları şeklinde tanımlayan Neuman ve Morgenstern Đktisatçı ve matematikçi olarak bu kavramı kullanmışlardır. Strateji burada ekonomi açısından ele alınmakta ve kişisel faydasını maksimum yapmak isteyen oyuncuların rakiplerin davranışlarını olasılık hesaplarına dayandırarak matematiksel açıdan değerlendirip aldıkları kararlara uygulanmaktadır (KOSGEB, 2004: 3). Stratejinin tıpkı askerlikte olduğu gibi hedeflenen amaçlar ulaşmak üzere uzun dönemli, açık ve genel bir işletme planı yapmak üzere eldeki kaynakların en iyi şekilde kullanılması olarak ta tanımlanabilir. Bu tanım bir diyalektik özellik içerir ve başka bir deyişle önceden saptanmış amaçlarla, onlara ulaşmaya yardımcı olacak araçların karşılıklı etkileşiminden oluşmaktadır (Eren ve Timur, 2004: 3). Strateji kavramının yönetim kavramına benzer şekilde tek bir tanımının yapılmasının mümkün olmadığı ortadadır. Bu açıdan birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip farklı bakış açılarından tanımlar yapmak olasıdır. Bu tanımlar şu şekilde özetlenebilir (KOSGEB,2004: 4). Plan olarak strateji: Bilinçli ve amaçlı olarak, önceden tanımlanıp ilan edilmiş hedefler doğrultusuna eylemin ve örgütlerin yöneltilmesi. 7

18 YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI Ortaya çıkan yön olarak strateji: Đlan edilmiş ve önceden tanımlanmış hedef doğrultusu yerine, mevcut durumun duyarlılığı içinde örgütlerin tavır ve katılımları sonucu eylem yönünün ortaya çıkması durumu. Konum olarak strateji: işlevlerin ve beklentilerin tanımladığı örgüt çevresi içinde örgütlerin yerlerini belirleyen, örgüt ile çevresi arasındaki ilişkiyi düzenleyen konum saptaması olarak strateji. Bakış açısı olarak strateji: Birlikte hareket etmeyi amaçlayan örgütlerin; ortak misyonları nedeni ile paylaştıkları normları, değerleri ve davranış kalıplarını içeren bakış açısı olarak strateji. Yönetim kademesi tarafından işletmeyi başarılı kılmak için önceden belirlenen hareketler ve yaklaşımlar olarak tanımlanabilen durum bir organizasyonun stratejisini oluşturur. Strateji bu bağlamda, bir işletmenin ana amaçlarını, politika ve faaliyetlerini belli bir mantıkla bütünleştiren ve işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan plan veya modeldir. Đşletmeyi çevresel değişimler ve rakiplerin hareketleri karşısında kaynakların doğru kullanımını sağlayarak doğru yere, doğru zamanda doğru şekilde götüren kararların bütünü iyi bir stratejiyi ifade eder (Akyüz, 2001: 111). Strateji işletmeler açısından fırsat ve tehditleri dikkate alarak işletmenin zayıf ve güçlü olduğu yanlarının belirlenmesi ve işletmeye rekabet avantajı sağlayacak konum belirleme, karar alma ve uygulama süreci olarak da tanımlanabilir. Đşletme yönetimi alanında yapılan bazı strateji tanımları şu şekilde açıklanabilir (Eren ve Timur, 2004: 3). Bir değişimi yaratmak ve değişime hükmedebilmek stratejidir. Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmak stratejidir. Başkaları tarafından algılanamayan fırsat ve tehditleri algılayabilmek stratejidir. Riskleri başkalarından farklı bir şekilde algılayıp hesaplayabilmek stratejidir. Amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için çevresel fırsat ve tehditleri, örgütün üstün ve zayıf yönlerini bir kaldıraç olarak kullanabilmek stratejidir. Geleceğin kazançları uğruna bugünün kayıplarını göze alabilmek stratejidir. Aynı zamanda strateji işletmeyi rakiplerinden farklılaştırmakla ilgilidir. Yaptığı işte işletmenin daha iyi olmasından öte, farklı olmasıdır (Akyüz, 2001: 111). Rakiplere oranla aynı müşteriye çok daha farklı yararlar sunabilmektir. Strateji aynı zamanda, müşteri tercihlerindeki değişimleri görebilmek, çalışma alışkanlıklarındaki değişimleri gözleyebilmek ve müşteriye rakiplerin sunamayacağı farklı yararlar sunabilmektir. Bir başka deyişle strateji, işletme için rekabet ettiği pazarda pozitif bir farklılık veya rekabet üstünlüğü sağlayan araçlar bütünüdür (Kırım, 1999: 9). Đşletmelerin belirledikleri stratejilere bağlı olarak örgütsel yapıları da değişmektedir. Örneğin ürün farklılaştırma temelinde bir stratejiyi izleyen örgütlerin yenilikçi ve esnek bir yapıya ihtiyaç duyacakları açıktır. Dolayısıyla örgütsel yapının ekip çalışmasına dayalı, kaynakların yenilikçi, dış çevredeki gelişmelere hızla cevap veren ve esnek bir faaliyeti mümkün kılacak şekilde tahsis edilmesi gerekecektir (Altıntaş, 2003: 1). Zaman zaman strateji kavramı yönetim literatüründeki bazı kavramlarla karıştırılabilmektedir. En çok karıştırılan kavramlar politika, yöntem, taktik, plan ve programdır. Bu durumda bu kavramların kısaca açıklanarak strateji kavramı ile örtüştükleri ve farklılaştıkları unsurlara vurgu yapılması gerekmektedir. 8

19 STRATEJĐK YÖNETĐM 4. STRATEJĐK YÖNETĐM 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren stratejik yönetim kavramının, işletme ve yönetim alanında yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Diğer kavramlarda olduğu gibi stratejik yönetim kavramının da tek bir tanımın yapılması oldukça zordur. Literatürde bu bağlamda birbirine benzer olmakla birlikte farklı konuları ön plana çıkaran tanımlamaların yapıldığı bilinmektedir. Temel olarak stratejik yönetim kavramı işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplere üstünlük sağlayabilmek veya fark yaratabilmek için işletme kaynaklarının etkin kullanılmasını içeren bir anlam içermektedir. Stratejik yönetimin bu bağlamda salt uzun dönemli, geleceğe yönelik bir plan hazırlanma faaliyeti olarak değerlendirilmesi yetersiz kalmaktadır. Çünkü işletmenin yaşadığı çevrenin günümüzde hızlı bir değişim içerisinde olduğu düşünüldüğünde geleceğe yönelik planlar yapmak ve bunları uygulamak oldukça güçtür (Güçlü, 2003: 71). Stratejik Yönetim, özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kâr amacı gütmeyen gönüllü sektörlerde) faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir (Eren, , Bir organizasyonun stratejik pozisyonunun, gelecek için stratejik seçimlerinin ve faaliyetlerindeki stratejik dönüşlerin anlaşılmasını stratejik yönetim kapsar. Çevre, stratejik yetenekler, beklenti ve amaçlar işletmenin stratejik pozisyonunu belirler. Đşletme düzeyindeki stratejiler, ortaklık ve uluslararası işbirlikleri ve gelişme metotları stratejik seçimler bütününü oluşturur. Faaliyet düzeyindeki stratejiler ise faaliyetlerin organizasyonu ve değişim yönetimi içerisinde yer alır (Göksel, 2001: 8). Genel yönetim süreci ile stratejik yönetim süreci aynı dönemi kapsar ve stratejik yönetim genel yönetimin bir parçasıdır. Đşletmeler yönetimde planlama, örgütlenme, koordinasyon gibi aşamaların uygulanmasını amaç edinirler. Bu anlamda stratejik yönetim işletmenin hiyerarşik yapısı içerisinde üst yönetimin ilgi alanına girmektedir (Şimşek vd. 2007: 316). Etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve bunların sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik karar ve faaliyetlerin bütünü stratejik yönetimdir (Eren ve Timur, 2004: 3). Stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını, planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel önlemlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin amaçlara uygunluğu açısından uygulanmadan önce bir defa daha kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst yönetim faaliyetlerini ilgilendiren ayrıntılı bir süreç şeklinde bir tanımlama stratejik yönetimin başka bir tanımıdır (Akyüz, 2001: 111). Yine bir başka tanıma göre stratejik yönetim, bir rekabet avantajı yaratabilmek ve rekabet avantajını güçlendirebilmek için organizasyonun üstlendiği analiz, karar ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Stratejik yönetim burada, bazı işletmeler nasıl ve niçin diğerlerine göre daha fazla performans gösterir? sorusuna cevap vermektedir. Yöneticilerin bu soruya alınacak cevapları uzun dönemde sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilecek stratejileri belirlemelerine ışık tutacaktır. Stratejik yönetimin bu bağlamda organizasyonu doğrudan bütün amaç ve hedeflere yöneltme, karar alma faaliyetlerine bir çok paydaşın dahil edilmesini sağlama, kısa dönemli ve uzun dönemli bakış açılarını sürece dahil etme, verimlilik ve etkililik arasındaki farklılıkları ortaya 9

20 STRATEJĐK YÖNETĐM çıkarma şeklinde dört anahtar katkısının olduğu saptanmaktadır (Eren ve Timur, 2004: 3). Yapılan tanımlar çerçevesinde stratejik yönetimin başlıca unsurları ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir (Ülgen, 2004: 27). Her şeyden önce stratejik yönetim, tepe yönetiminin bir fonksiyonudur ve aynı zamanda alt kademe yöneticilere rehberlik eder. Đşletmeyi stratejik yönetim bir sistem olarak görür ve işletmeleri açık bir sistem olarak tanımlar. Stratejik yönetim, işletme kaynaklarının en etkili şekilde dağıtımı ve kullanımını temin etmeyi amaçlar. Uzun dönem deki faaliyetlere ve nihai sonuçlara yoğunlaşan bir işletme yönetim süreci stratejik yönetim olarak adlandırılabilir. Uzun dönemde bir işletmenin yaşamını devam ettirebilmek için kendisini tehdit eden çevre unsurlarını inceleyerek uygun önlemler almasını amaçlamaktadır. Uzun dönemde işletme varlığını sürdürebilmenin ancak rekabet üstünlüğü sağlayacak işler ve faaliyetlerle başarılacağının bilinciyle, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kar üzerinde getiri elde edilebilecek iş va faaliyet konularını inceleyerek işletme için bunları sağlamaya çalışmaktır. Đşletmenin bu süreçte etkili ve verimli olması hedeflenmektedir. Sonuçlara varmak için yönetimin dört işlevini (planlama, organize etme, yürütme ve kontrol) kullanmaktadır. 4.1.Stratejik Yönetimin Önemi Küresel boyuttaki teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak günümüzde örgütsel ölçekler büyümekte ve işletmelerde daha karmaşık yapı ve faaliyet sistemlerine doğru bir değişim yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler neticesinde, işletmelerin başarılı olabilmeleri için, karşılaşacakları tehditler ve fırsatlara ilişkin önceden bilgi sahibi olmaları, öngörülerde bulunarak rasyonel stratejiler belirlemeleri ve bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Stratejik yönetimin önemi bu nedenle tüm dünyada giderek ağırlığını daha da hissettirmektedir (Birdal ve Aydemir, 1992: 92). Yeni oluşan pazarlar ile müşteri beklentilerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan ezici rekabet sonucunda organizasyonlar daha stratejik düşünmek ile karşı karşıya kalmışlardır. Stratejik yönetim 1980 li yıllar öncesinde daha çok özel sektör tarafından sınırlı bir alanda uygulanırken, bugün çok sayıda organizasyon stratejik yönetimi araç olarak kullanmayı tercih etmektedir (Akatay, , Stratejik yönetim, stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için işletme içi her türlü önlemin alınarak yürürlüğe konulmasını; daha sonra da yapılan çalışmaların kontrol edilerek değerlendirilmesiyle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan etkin bir süreci kapsamaktadır (Ülgen, 2004: 27). Đşletmenin kendisini revize etmesini, rakipleri ile arasındaki farklılıkları belirlemesini, eksik yönlerine göre önlemler almasını ve güçlü olduğu alanlarda yetkinlik kazanmasını stratejik yönetim temin etmektedir. Etkin stratejik yönetim konseptinden yoksun işletmeler, finansal sermayelerini ve insan kaynaklarını etkin bir biçimde kullanamamakta, kararlarını vizyon gereklilikleri yerine günlük politikalar 10

21 STRATEJĐK YÖNETĐM üzerinde temellendirmekte ve konjonktürel dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmeleri daha da mümkün hale gelmektedir (Başar, 1998: 90). Bu açıdan bakıldığında stratejik yönetim anlayışı, belirsiz, değişken ve oldukça riskli bir çevrede işletmeye belirli bir yön kazandırmada etkin bir yöntemdir. Bununla beraber stratejik yönetim, niteliksel ve niceliksel bilginin düzenlenip, belirsiz şartlar altında etkili karar verebilme yaklaşımı olarak da tanımlanabilir. Buna göre bu kararlar, inisiyatifi kararlarla karşılaştırıldığında yöneticiye yaratıcı ve sezgisel düşünce yollarını açarak farklı bir bakış açısı kazandırdığından yönetimde verimliliği arttırmaktadır. Aynı zamanda çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin etme imkânı veren stratejik yönetim, bu nedenle çevresel faktörlerdeki değişimin neden olacağı, fırsatlardan yararlanmak, tehditlerden kaçınabilmek için neler yapılması gerektiğinin zamanında ve doğru bir şekilde tespit edilmesini olanaklı kılmak açısından gereklidir. Genel olarak stratejik yönetimin işletmeye sağlayacağı yararlar ise şu şekilde sıralanabilir (Güçlü, 2003: 71). Bu yönetim tarzı örgütlerde değişen durumları önceden sezmede avantajlı durum oluşturur. Stratejik yönetimde organizasyonel sınırlar daha esnektir ve geleceğe ilişkin düşüncelerin ortaya çıkması daha mümkün hale gelir. Gerçekleştirilebilir amaçlar belirlenmesini stratejik yönetim sağlar. Stratejik yönetim, iş kararlarının sistematik bir şekilde yürütülmesini mümkün kılar. Bir işletmenin temel problemlerini araştırmada stratejik yönetim yöneticilere yardım ederek yön verir. Stratejik yönetim, organizasyonel performans ve süreç kalitesi üzerine odaklanılmasını sağlar. Đşletmedeki iletişimin gelişmesine, bireysel projelerin koordinasyonuna, kaynakların tahsisine ve bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişmesine yardım eder ve etkin kaynak kullanımını sağlar. Örgütsel kültürde değişime kolay bir şekilde adapte olunmasını sağlayacak metodolojilere yardımcı olur. Stratejik yönetimin bütün yararlarına rağmen literatürde stratejik yönetimle ilgili eleştirilerin de yapıldığı bir gerçektir. Bir başka açıdan bu eleştiriler stratejik yönetimden beklenilen yararların elde edilmesinde dikkat edilmesi gerekli hususlar olarak da nitelendirilebilir (Eren ve Timur, 2004: 197). Bu eleştirileri özetleyecek olursak; Yönetim tarafından belirlenmiş stratejilerin uygulanmasını üstlenen alt kademe yöneticilerinin, belirlenen stratejinin dışında kararlar alarak uygulaması başarıyı olumsuz yönde etkileyebilecektir. Hazırlanan planın etkili olması stratejik yönetimde önemli bir yer tutmaktadır. Buna rağmen hazırlanan planların etkili olması başarı için tek başına yeterli olmamaktadır. Yöneticiler iş dünyasında her zaman beklenmedik olaylarla karşılaşabilir (ekonomik, siyasi vb.) ve bu olaylar planların uygulanmasını zorlaştırabilir ya da engelleyebilir. Bu nedenle yöneticilerin beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olması önemli bir gerekliliktir. Yalnızca teknik bir iş olmayan yönetim, aynı zamanda bir sanattır. Sanatçının yetenekleri sanatın başarısı için doğrudan etki etmektedir. Bu açıdan bakıldığında yöneticilerin geleceği öngörebilme, değişimleri yakalayabilme, hızlı karar alma ve uygulama gibi yeteneklere sahip olması başarı için önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır. 11

22 STRATEJĐK YÖNETĐM Aynı zamanda bir ekip çalışması olan stratejinin başarısı da tamamen ekibin performansına ve uygulayıcıların yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenledir ki uygulayıcıların gerekli yeteneklere sahip olmaması ve ekibin etkin performans gösterememesi stratejinin başarısızlıkla sonuçlanmasına doğrudan etki edebilecektir. Yönetim sürecinde stratejinin gereğinden fazla analitik düşünmek ve çalışmaları sayılara endeksleyerek insan faktörünü gözden kaçırması stratejinin başarısına olumsuz etki edecektir. Stratejik yönetim çalışmalarında sayılar ve analizler ön plana çıktığı halde bu çalışmaların teorik altyapısı zayıfsa veya yoksa çalışmalar başarısızlıkla son bulacaktır. Öncelikle stratejik yönetim işletmenin geleceğe yönelik vizyonunun aynasıdır. Dolayısıyla işletme için tam bir çözüm veya içinde bulunduğu durumdan kurtulmanın bir yolu değildir ve tek başına başarı için yeterli olması mümkün değildir. Stratejik yönetim ve planlama sadece geleceği tahmin etme yöntemi olarak algılanmamalıdır. Bu nedenle yönetim stratejisi sadece eylemlerin ve eylem planlarının yapılmasından ibaret olmayıp, aynı zamanda bu planların uygulanmasından sorumlu personellerin eylemleri hayata geçirmesinde aksamalar olacaksa uygulamalar başarısız olacaktır Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi Stratejik yönetim ile stratejik planlama kavramları birbirleriyle çok karıştırılan iki kavramdır. Ancak bu iki kavram sıkı bir etkileşim içindedir. Bu açıdan bakıldığında stratejik planlamanın daha eski bir tarihe dayandığı ve köklerinin ikinci dünya savaşından sonra işletmelerin uzun dönemli planlarının oluşturulmasında karşımıza çıktığını söyleyebiliriz Zaman içerisinde stratejik yönetim düşüncesi değişim ve dönüşüm geçirmiştir ve halen geçirmektedir. Bu değişimi tetikleyen başlıca faktörler ekonomik, politik, hukuki ve çevresel şartlara olarak sıralanabilir. Stratejik yönetimin tarihsel gelişimini incelenirken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Stratejik düşüncenin geçirdiği evrelerin ve bu evrelerde stratejik yönetim düşüncesinin dönemleri arasındaki geçiş farklılıklarının ortaya konulması stratejik yönetimin tarihsel gelişimi anlamak açısından önem arz etmektedir. Bu açıklamalar ışığında aşağıda Çizelge 4.1. stratejik düşüncenin geçirdiği evreleri ve bu evrelerdeki geçiş farklılıklarını göstermektedir. Çizelge 4.2. ise stratejik yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini göstermektedir. 12

23 STRATEJĐK YÖNETĐM Çizelge 4.1. Stratejik Düşüncesinin Bilimsel Evreleri Ve Dönemler Arası Geçiş 1880 Evreler Bilimsel Yönetim Dönemi nin başlangıcı 1950 Planlama Farklılıkları Özellikler Görünür gelecek, parçacı yaklaşım, ulaşılacak nokta, kapalı örgüt 1960 Uzun Vadeli Planlama Uzun gelecek, zaman ufku 1965 Toplu Planlama Sistem görüşü, bütüncül yaklaşım iç etkileşim 1970 Stratejik Planlama Yön belirleme, yol çizme 1980 Stratejik Yönetim Açık Örgüt, çevre ile etkileşim, geribildirim 1985 Stratejik Senaryolar Alternatif yönler, alternatif yollar, senaryolar 1990 Stratejik Görüş Öngörülmeyen gelecek, bilinmeyen çevre, stratejik değerler, kültür Kaynak: Güçlü, 2004:

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği

Detaylı

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını

Bölüm 1. Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar. İşletme Yönetimi. Yönetim ve Stratejik Yönetim. Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Ülgen & Mirze 2004 Yönetim ve Stratejik Yönetim İşletme Yönetimi Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ

STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ TASARIMINDA RİSK YÖNETİMİ Ortamın kararlı olduğu, çevre koşullarının değişmediği, rekabetin olmadığı durumlarda plan yapmak ve başarıya ulaşmak kolaydır. Ancak günümüzde ne kamu ne de özel sektör

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF

YÖNETİM (KYT202U) KISA ÖZET-2013 KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. YÖNETİM BİLİMİ-II (KYT202U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ 21. YÜZYIL LİDERLİĞİ Yeni ekonomi, sanayi ekonomisi gibi bir ölçek ekonomisi değil, aracısız, moleküler, dijital, yenilikçi bir hız ekonomisidir. Dolayısıyla yeni ekonomi, geleneksel yönetici kavramının

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 9 İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri İşletmenin günlük yaşamı ile ilgili olarak, içinde bulunduğu pazarda rakiplerine karşı nasıl hareket

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PROJE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Proje ve Proje

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (İŞLETME ve YÖNETİM)

İŞLETME POLİTİKASI (İŞLETME ve YÖNETİM) İŞLETME POLİTİKASI (İŞLETME ve YÖNETİM) ÖRGÜT: İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği yaptıkları gruplar 1) Kâr amaçlı örgütler: İçinde yaşadığımız toplumun

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri 900+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 2.500 Kişilik Ekosistem 85,000 Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM VE ÇEVRE. ÜNİTE 1: YAVAŞ TURİZM... 1 (Mete SEZGİN, Seda ÖZDEMİR)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM VE ÇEVRE. ÜNİTE 1: YAVAŞ TURİZM... 1 (Mete SEZGİN, Seda ÖZDEMİR) İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM VE ÇEVRE ÜNİTE 1: YAVAŞ TURİZM... 1 (Mete SEZGİN, Seda ÖZDEMİR) Yavaş Hareketi... 3 Yavaş Yemek... 4 Yavaş Şehir... 5 Yavaş Seyahat... 7 Yavaş Turizm Kavramı

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK

ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK ÜRETİM STRATEJİSİ VE VERİMLİLİK İŞLETME VE ÜRETİM STRATEJİLERİ. Günümüzde rekabette farklılaşmanın giderek önem kazandığı bir piyasa ortamında işletmeler rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için farklı

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 2: Stratejik Yönetimle ilgili Kavramlar 1/29 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Vizyon, Misyon, Şirket/Yönetim Felsefesi (Örgüt

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı