HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ KAHRAMANMARAŞ ARALIK 2008

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM Danışman: Prof. Dr. Adnan ÇELĐK YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ KAHRAMANMARAŞ ARALIK 2008

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ Kod No : Bu Proje 29/12/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Adnan ÇELĐK Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ÖZET YÜKSEK LĐSANS PROJESĐ HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM Danışman: Prof. Dr. Adnan ÇELĐK Yıl: 2008 Sayfa: 51 Jüri : Prof. Dr. Adnan ÇELĐK :Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU : Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ Teknolojik gelişmelerin çok hızlı ilerlediği bu dönemde işletmeleri klasik anlayışla yönetmek artık neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle yeni yaklaşımlar önemini eskisinden daha da çok arttırmıştır ve tüm alanlarda uzun süreden beri uygulanan stratejik yönetim kavramı 1970 lerden itibaren dozunu arttırarak işletme yönetimine de girmeye başlamıştır. Bununla birlikte strateji kavramının karmaşık yapısından olsa gerek stratejik yönetim bazı kavramlarla karıştırılmakta yada yetersiz ifade edilmektedir. Bu nedenle bu kavramların açıklığa kavuşturulmasında fayda bulunmaktadır. Đşletmeler doğası gereği mal ve hizmet üreten işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. Doğal olarak yönetimde stratejiyi her bir işletme türünde ayrı ayrı incelemek daha doğru yaklaşım olacaktır. Bu nedenle bu projenin de konusu olan hizmet işletmelerinde stratejik yönetimin ayrı bir başlık olarak incelenip değerlendirmeye tabi tutulması konunun anlaşılması açısından daha sonuç odaklı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Strateji, Yönetim, Đşletme, Ekonomi, Yeni yaklaşımlar I

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ABSTRACT MA Project STRATEGIC MANAGEMENT IN SERVICE ENTERPRICES Supervisor : Prof. Dr. Adnan ÇELĐK Year: 2008 Pages: 51 Jury : Prof. Dr. Adnan ÇELĐK : Ass. Prof. Dr. Nusret GÖKSU : Ass. Prof. Dr. Halil ALTINTAŞ With the increasing speed of the technological developments, it nearly became impossible to manage enterprises with the classical view of management. This is why new thoughts started to gain importance more than ever and thought of strategic management, which is widely applied in many branches for a long time, is started to be used in enterprise management with an increasing dose since Addition to this, may it be because of the complex structure of being strategic, the thought is confused with other thoughts or totally misinterpreted. This is why it is needed to explain these thoughts in a broader way. Enterprises, in its nature, classified as goods and service producing enterprises. It would be a better idea to examine strategic behavior separately within each other. This is why the idea of considering our topic, strategic management in service enterprises, all by itself would be more outcome oriented. Keywords: Strategies, Administration, Business, Economy, New Thoughts II

6 ÖNSÖZ Đşletmeler hızla büyüyerek küresel çağda sınırları aşan hatta ekonomik işlevlerinin dışında zaman zaman politik amaçlar taşıyan birimler haline dönüşmüşlerdir. Günümüzde neredeyse sahipleri belli olmayan, hisseleri borsada işlem gören, sadece yöneticiler tarafından kaderi tayin edilen çokuluslu şirketler aynı zamanda dünyada yaratılan katma değerin de dağıtılmasını tayin etmektedirler. Bu nedenle hem işletmenin kaderini tayin açısından hemde uluslar arası etkileri açısından yönetimlerinde stratejinin kullanılması belirgin bir şekilde zorunluluk halini almıştır. Ekonominin hızla küreselleşmenin etkisinde kalan küçük ve orta ölçekteki işletmelerin de bu duruma ayak uyduracak politikalar üretmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum özellikle büyük siyasal ve ekonomik değişimlerin yaşandığı son otuz - kırk yılda strateji ve yönetim kavramlarının çok sıklıkla birlikte kullanılmasına neden olmuştur. Đçinde bulunduğumuz dönemi de kapsayan ve yakın zamanda ABD de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almış bankacılık krizi bugün çok sert tartışmalara neden olmaktadır ve krizin ekonomik boyutundan çok yönetsel boyutu tartışılmaktadır. Ağırlıklı uzman görüşleri bu işletmelerin (uluslar arası bankalar) yönetiminin özellikle son çeyrek yüzyılda çok yanlışlarla dolu olduğunun altını çizmektedir. Yönetimde strateji kavramının derinlemesine kullanılmasının gerekliliği pratikte de bu ciddi örnekle ortaya çıkmıştır. Görünen o ki stratejik yönetim işletmelerde anlamını önümüzdeki dönemde daha da kabullendirecek ve kullanılması gerektiğini daha da pekiştirecektir. Doğru yönetim, doğru yönetici gibi kavramların yeniden gözden geçirildiği ve çok sorgulandığı bir dönemde aynı zamanda bir yönetici olmam nedeniyle doğrudan da beni ilgilendirdiği için bu konuda araştırma yapmak bana çok şeyler katmıştır. Çalışmalarımda bana öncülük eden ve desteğini esirgemeyen mentor üm Sn. Prof.Dr. Adnan ÇELĐK e ve yine çalışmalarımda bana yardımcı olan çalışma arkadaşım Süleyman ÖZDERĐN e teşekkür ederim. Kahramanmaraş, Aralık 2008 III

7 ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET...I ABSTRACT...II ÖNSÖZ...III ĐÇĐNDEKĐLER...IV KISALTMALAR LĐSTESĐ.V ÇĐZELGELER LĐSTESĐ... VI ŞEKĐLLER LĐSTESĐ...VII 1. GĐRĐŞ ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI Yönetim Kavramı Strateji Kavramı STRATEJĐK YÖNETĐM Stratejik Yönetimin Önemi Stratejik Yönetim Tarihsel Gelişimi Andrew Grove un Yaklaşımı Adrian Slywotzky nin Yaklaşımı Ülkemizde Stratejik Yönetim Uygulamaları Stratejik Yönetim Süreçleri Stratejik Planlama Süreci Vizyon, Misyon ve Etik Kuralların Tanımlanması Vizyon Misyon HĐZMET ĐŞLETMELERĐNDE STRATEJĐK YÖNETĐM Hizmet Sektörü ve Gelişimi Demografik Değişimler Sosyal Değişimler Ekonomik Değişimler Teknolojik Gelişmeler Politik ve Yasal Değişimler Hizmet Kavramı Hizmetlerin Sınıflandırılması Pazarlama Amaçları Bakımından Hizmetlerin Hedefleri Bakımından Kâr Amaçlı Olup Olmamasına Göre Üretim Teknolojisine Göre Müşteriye Đlişki Derecesine Göre Hizmet Sunanın Nitelikleri Açısından Hizmetlerin Karakteristik Özelliklerine Stratejik Yaklaşım Hizmet Özelliklerine Stratejik Yaklaşım Soyutluk (Fiziksel Varlığın Olmaması) Ayrılmazlık (Üretimle Tüketimin Eş Zamanlı Olması) Değişkenlik / Heterojenlik Dayanıksızlık Hizmet Pazarlaması Hizmet Pazarlamasında Hizmet Farklılaştırma Hizmet Kalitesi SONUÇ VE ÖNERĐLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMĐŞ IV

8 KISALTMALAR LĐSTESĐ ABD : Amerika Birleşik Devletleri ASO : Anakara Sanayi Odası ATO : Ankara Ticaret Odası CRM : Müşteri Đlişkileri Yönetimi DĐE : Devlet Đstatistik Enstitüsü DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EURO : Avrupa Birliği Para Birimi KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı KOBĐ : Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletme KĐT : Kamu Đktisadi Teşebbüsleri TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TC : Türkiye Cumhuriyeti TKY : Toplam Kalite Yönetimi YTL : Yeni Türk Lirası V

9 ÇĐZELGELER LĐSTESĐ Çizelge Çizelge Adı Sayfa No: Çizelge 4.1. Stratejik Düşüncesinin Bilimsel Evreleri ve Dönemler Arası Geçiş Farklılıkları. 13 Çizelge 4.2. Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi Çizelge 4.3. Vizyon ve Misyona Ait Bazı Önemli Özellikler Çizelge 5.1. Hizmet Sektöründeki Büyümenin Nedenleri Çizelge 5.2. Küreselleşen Dünyada En önemli Gelişmiş Hizmet Endüstri Alanları.. 28 Çizelge 5.3. Hizmet Üretimine Đlişkin Örnekler Çizelge 5.4. Fiziksel Mallar ve Hizmetler Arasındaki Farklar Çizelge 5.5. Hizmetlerin Sınıflandırılması Çizelge 5.6. Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri Problemler ve Olası Çözüm Önerileri Çizelge 5.7. Rekabet Stratejisi Bakış Açıları Çizelge 5.8. Hizmet Kalite Boyutları VI

10 ŞEKĐLLER LĐSTESĐ Şekil Şekil Adı Sayfa No: Şekil 4.1. Stratejik Dönüm Noktası Şekil 4.2. Stratejik Yönetim ve Önemli Amaçları Şekil 4.3. Stratejik Planlamanın Stratejik Yönetim Đçerisindeki Yeri Şekil 4.4. Stratejik Planlama Süreci Şekil 4.5. Misyon Modeli Şekil 5.1. Saf Hizmetler Sralaması Şekil 5.2. Hizmetlerin Karakteristik Özellikleri Şekil 5.3. Değişim Sürecine Ayrılmazlık Özelliğinin Etkisi Şekil 5.4. Hizmet Đşletmeleri Đçin Gerekli Pazarlama Yaklaşımları Şekil 5.5. Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi Süreçi VII

11 GĐRĐŞ 1.GĐRĐŞ Baş döndürücü teknolojik gelişmeye paralel gelişen dünya her alanda olduğu gibi ekonomik birim olan işletmelerde de klasik üretim ve pazarlama süreçlerinin dışında yeni yaklaşımların kullanılmasına şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Đşletmeler artık tek başına teknolojiyi alıp hızla fiziksel değerlere dönüştürmekle başarı ve rekabet güçlerini koruyamamaktadırlar. Aynı zamanda maliyet üstünlüğü elde etmek üzere ölçek ekonomilerini uygulaması ile rekabet alanında uzun soluklu başarının yanı sıra hız, kalite gibi unsurların da aynı zaman diliminde uygulamaya alınması kaçınılmaz olmuştur. Çok zorlu olan bu süreç aynı zamanda işletme yönetimi alanında radikal bir perspektif değişikliği anlamına gelmektedir. Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde küreselleşme ve iş dünyasındaki hızlı değişimler özellikle büyük ölçekli uluslar arası işletmeler başta olmak üzere bütün işletmeleri yeni açılımlar yapmaya ve yeni teknikler uygulamaya itmiştir. Bu durumu keşfeden işletmeler daha güçlü olabilmek ve daha başarılı rekabet edebilmek adına çeşitli değişim ve gelişim yöntemlerinden faydalanmakta ve yeni yönetsel yaklaşımlar uygulama yoluna gitmektedirler. Tam bu noktada stratejik yönetim kavramı karşımıza çıkmaktadır ki bu yaklaşım işletmeler ile çevresi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini öngören, işletmelerin rekabetçi konumlarını güçlendirmelerine katkı sağlayacak bir yönetim uygulaması olarak değerlendirilmektedir. Stratejik yönetim kavramı özellikle askeri alan başta olmak üzere birçok alanda uzun yıllardır kullanılmasına rağmen işletme alanında geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni yönetim yaklaşımlarına paralel olarak özellikle çokuluslu şirketlerin ilk olarak kullanmayı tercih ettiği ve sonraları zorunluluk haline dönüşen gelişmiş bir yönetim tarzıdır. Basit tanımlama ile etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve bunların sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik karar ve faaliyetlerin bütününe stratejik yönetim denebilir. Stratejik yönetim salt uzun vadeli geleceğe yönelik bir plan hazırlama faaliyeti olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü hızla değişen teknoloji ve bunun tetiklediği tüm dünya faaliyetleri geleceğe dönük yapılan planların uygulanmasını çok kolay kılmamaktadır. Bu nedenle stratejik yönetim iyi bir planlamanın yanı sıra temel olarak işletme ile çevresi arasındaki etkileşimleri düzenleyen ve rakiplere fark yaratmak üzere kaynakların etkin kullanılmasını öngören bir anlam içermektedir. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmuş birinci bölümde Yönetim ve Strateji kavramları açıklanmış, ikinci bölümde Stratejik yönetimin önemi ve süreçleri incelenmiş, üçüncü bölümde ise hizmet işletmelerinde stratejik yönetimin gelişimi, hizmetin kavramı, hizmetin sınıflandırılması, özellikleri ve hizmet pazarlaması açıklanmaya çalışılmıştır. Özetle bu çalışmamda stratejik yönetimin genel tanımı ile hizmet işletmelerindeki uygulamasına ilişkin çalışmaların bir genel değerlendirmesini yapmaya çalıştım. Bu çalışma genel bir değerlendirme niteliğinde olup daha detaylı bilgi için kaynakçada belirttiğimiz kaynaklardan yararlanılabilir. 1

12 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR Dünyada işletme yönetimi alanında stratejinin kullanımı ağırlıkla yirminci yüzyılda başlanmasına rağmen bilimsel olarak kullanımı ve işletmeler tarafından yönetim planlarının vazgeçilmez bir parçası olarak kullanımı 1970 li yıllardan itibaren kendisini göstermiştir. Ancak insanlığın ilk yıllarından itibaren toplumsal ilişkilerin yönetiminde, savaşta, bilimde strateji çok sık kullanılan bir yaklaşımdır. Bu açıdan bakıldığında stratejinin yeniden keşfedilmesine gerek kalmaksızın işletme yönetimi alanında uygulanması zor olmamıştır. Ancak her ne kadar uygulaması kolay olsa bile bilimsel temelde inanılırlığı ve işletmelerin bu sürece adapte olması da kolay olmamıştır ki bu nedenle uygulanması son döneme kadar kalmıştır. Uygulamada küçük işletmeler dahi sözlü olarak ilkeler belirlemiş olsalar dahi bunun yazılı bir plan çerçevesinde önceden belirlenmesi ve işletme yönetiminde yol gösterici olarak kullanılması 1970 li yıllardan sonra mümkün olabilmiştir. Bu nedenledir ki bu alandaki bilimsel çalışmalar da bu yıllardan sonra yoğunluk kazanmıştır. Aşağıda bu çalışmalardan birkaçının adı anılarak içerikleri konusunda kısa bilgiler verilmiştir. YURDAKUL, M., (2002), Yurdakul bu çalışmada hizmet sektörü pazarlama stratejilerinden en önemlilerinden hatta en önemlisi diyebileceğimiz CRM (Müşteri Đlişkileri Yönetimi ) üzerine bir çalışma yapmıştır. Günümüzde isletmeler açısından rekabetin hızla artmıştır ve bu açıdan müşteri odaklı olmak çok işletme yönetimi açısından çok ciddi yer kaplamaktadır. Pazarlamanın temel aracı; müşteri beklentilerini karşılamak ve müşteride uzun süreli bir sadakat oluşturacak şekilde müşterinin bakışını işin önemli bir parçası olarak kabul etmektir. Yakın dönemde geliştirilmiş pazarlama stratejisi olarak bilinen CRM (Müşteri Đlişkileri Yönetimi) uygulamaları bilgi teknolojileri ile ilişkili bir kavramdır. Ülkemizde de özellikle bankacılık alanında yaygın kullanılan bu yöntem isletmelere maliyet yönetimi kanalıyla doğrudan gelir arttırıcı bir fayda sağlamaktadır gibi iki önemli konuda yarar. Ülkemizde hizmet sektörlerinden özellikle, finans, otomotiv, perakende, medya sektörler CRM i yaygın uygulayan sektörler arasında yer almaktadır. ELBEYĐ, P., (2005), Artan rekabet ve gelişme hızına paralel olarak günümüzde tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin artan müşteri talep ve beklentilerini karşılama ve bunun sonucunda da onların memnuniyetlerini sağlama çabalarındaki yeni arayışları, işletmeleri yönetim anlayışlarında yeni arayışlara itmiş ve yönetimde stratejiyi uygulamaması zorunlu bir konu olarak karşımıza çıkarmıştır.. Faaliyet alanı ne olursa olsun, işletmelerin bir yönetim stratejisi olarak ilgi gösterdikleri dış kaynak kullanımı da, işletmelerin uyguladıkları stratejilerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbeyi bu çalışmada, bir işletme yönetimi stratejisi olarak dış kaynak kullanımına ilişkin literatürdeki teoriler ve yapılmış çalışmalar kapsamında, bu yöntemin işletmelere sağladığı avantaj ve dezavantajlar ile, dış kaynak kullanımının başarı ulaşması açısından nelerin yapılması gerektiğine ve sürecine ilişkin bilgileri derlemiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, otel işletmelerinde dış kaynak kullanımı bir uygulama olarak ele alınmıştır. 2

13 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR UCAL, M., (2006), Küreselleşen ve her bir ülkenin küresel ekonomiye dâhil olduğu bir çağda ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak firmaların rekabet stratejilerini yeni gelişmelere göre yeniden yaratmaları kaçınılmaz olmuştur. Rekabet koşulları ve gelişmelere bağlı olarak rekabet ortamında yüksek performans göstermek firma için hayati öneme sahiptir. Firmanın hedefledikleri ile bu hedeflerini gerçekleştirme durumu varlığını uzun döneme yayması açısından belirleyici olacaktır. Başarılı firmalar verimli iş stratejileri ile yaratılır ve bilgi mobilitesinin yüksek olduğu bir ortamda firma, rekabet stratejilerini oluşturmakta zorluk çekmez ve aynı zamanda diğer firmalar ile rekabet durumun kontrol altında alabilir. Bu çalışmada işletmelerin uzun vadede ayakta durabilmeleri için geliştirmek zorunda oldukları stratejiler ve politikalar incelenmiştir. Rekabet stratejileri ve rekabet gücü de ayrı başlıklar halinde incelenerek strateji ve politikaların içeriği ve önemine ilişkin açıklamalar getirilmiştir. GÖRMÜŞ, AHMET Ş., (2006), Tarımdan üretime, üretimden hizmet sektörüne doğru geçişin gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi gelişmekte olan ekonomilerde de hızı oldukça artmıştır. Ülkemiz ekonomisinde de hizmet sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır ve artan genç nüfusun istihdam edilme alanlarının başında hizmet sektörü gelmektedir. Đşletmelerin başarılı olmalarında rol oynayan önemli etkenlerden birisi kalitedir ve rekabetin hızla arttığı ve rekabet şartlarının zorlaştığı günümüzde mamul üreten işletmeler ile birlikte hizmet üreten işletmeler de rekabetten nasibini almaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde işletmelerde stratejik rekabet avantajı sağlamada başvurulacak yollardan birinin hizmet kalitesinin arttırılması olduğu bir gerçektir. Hizmet kalitesini arttırmak üzere kalitenin ölçümlenmesi gerekmektedir. Ancak hizmet işletmelerinde ölçüm üretim yapan işletmelerde olduğu gibi kolay olmamaktadır. Hizmet kalitesinin ölçümünde en yaygın kullanılan ölçek ise, Parasuraman, V.A. Zeithaml ve Leonard L.Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL yöntemidir. Bu çalışma, Uşak ilinde faaliyet gösteren bir hazır yemek (Catering) işletmesinde gerçekleştirilmiş ve ölçek olarak SERVQUAL yönteminden yararlanılmıştır. Yeni rakiplerin girdiği sektörde artan rekabet şartlarında hazır yemek işletmesinin hizmet kalitesinin müşterilerin gözüyle değerlendirilmesi araştırmanın hedefleri arasındadır. ŞAĞBANŞUA, L., (2007), Şağbanşua bu çalışmada strateji, rekabet ve işletmelerin rekabet edebilirlilikleri kavramları arasındaki ilişkileri incelemiş ve bu kavramların açıklanmasıyla teori ve pratik uygulamaları arasında var olan farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Büyüyen ekonomilerin yapısı ve gelişimi gereği işletmelerin rekabet avantajını kazanma yolları, rekabet olgusunun temelini oluşturmaktadır. Teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak özellikle son dönemlerde hız kazanan küreselleşme hemen her sektörde artan bir rekabeti de beraberinde getirmiştir ve bu durum işletmeleri strateji belirlemeye yöneltmiştir. Artık küçük ölçekli firmalar dahi kendilerini rekabetçi piyasanın tam ortasında rakiplerin baskısıyla karşı karşıya bulmuşlardır. Firmalar bu gelişmelerin ardından rekabet kavramının acımasız olduğu gerçeğinden yola çıkarak yönetimlerinde stratejiyi bir rekabet unsuru olarak kullanmaya başlamışlardır. ALTINTAŞ, FÜSUN Ç., (2007), Bu çalışmada ALTINTAŞ öncelikle strateji kavramını tanımlamış, literatürdeki strateji kavramının çeşitli tanımlamalarını ele almış, stratejik yönetim, stratejik planlama, strateji geliştirme gibi kavramları beraberinde inceleyerek strateji sürecini tanımlamaya çalışmıştır. Yine bu çalışmada önemli olarak 3

14 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR altı çizilmesi gereken bir diğer nokta olarak da stratejik başarı unsurlarının ele alınmasıdır. Bu kapsamda bilgi kaçınılmaz bir olgudur ve bilginin stratejide kullanımı bu çalışmanın amaçlarındandır. Hedefler, politikalar ve planlar bütünü olarak tanımlanan ve belirlenen hedeflere ulaşması istenen strateji, gelecekle ilgilidir ve işletmenin sağlıklı bir gelecek için seçmiş olduğu kararların tamamıdır. Yoğun rekabet ve değişim ortamı içerisindeki işletmeler pazarda varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantajı sağlayabilmek için temel üstünlüklerini iyi bir şekilde analiz ederek buna yeni rekabet avantajları eklemek zorundadırlar. Meydana gelen değişimlerden işletmelerin haberdar olabilmesi ve bu değişimlere ayak uydurabilmesi ancak bilginin etkin bir şekilde kullanması ile olanaklıdır. Bilginin etkin bir şekilde kullanılmasıyla işletmeler çevresel değişimlere ayak uydurabilirler ve müşteri istek ve beklentilerini karşılamada yeterli ve öncü olabilirler. Bu da işletmelerin stratejik bir başarı elde etmesini mümkün kılacaktır. ŞĐMŞEK, Ş., ÇELĐK, A. ve AKATAY, A., (2007). Bu çalışmada kariyer yönetimi ve insan kaynakları uygulamaları toplam oniki bölüm halinde incelenmiştir. Dokuzuncu bölümde insan kaynakları yönetiminde stratejinin uygulanması ile ortaya çıkan stratejik insan kaynakları yönetimi ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle insan kaynakları yönetimi ayrı bir başlık halinde stratejik yönetim ayrı bir başlık halinde açıklandıktan sonra konu değerlendirilmiş ve sonuç olarak genel değerlendirme ile konu tamamlanmıştır. Bu kapsamda stratejik insan kaynakları yönetiminin örgütlerin amaçlarına ulaşmasında çok önemli bir dönüşümü ifade ettiği ve rekabetçi piyasa koşulları dikkate alındığında örgütlerin ne derece kullanmak zorunda oldukları bu bölümde açıklanmıştır. Çalışanlar ile işletme politikalarının bağdaştırılması, strateji ile insan kaynaklarının bütünleştirilmesi, stratejik insan kaynaklarının uygulama alanları ve başlıca modern insan kaynakları stratejileri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ÇELĐK, A. ve AKGEMCĐ, T., (2007). Bu çalışmada girişimcilik kültürü ve KOBĐ ler ayrıntılı olarak incelenmiş ve üçüncü bölümde yeni stratejiler karşısında KOBĐ ler anlatılmıştır. Yeni teknolojik gelişmeler ve yeni yönetim sistemleri ayrıntılı olarak bu bölümde ele alınmış, KOBĐ ler ve stratejik yönetim bu bölümün önemli konu başlıklarında birini oluşturmuştur. KOBĐ lerde stratejik yönetimin önemine vurgu yapılan bu bölümde stratejik yönetimin küreselleşen rekabet ortamında kobiler için kaçınılmaz bir argüman olarak ortada durduğunu göstermiştir. Bu bölümde yine KOBĐ lerde uygulanacak stratejik yöntem ve araçlar incelenmiş ve bu araçların özellikleri bir tablo halinde sunulmuştur. Yine en önemli başlıklardan biri Toplam Kalite Yönetimi dir (TKY) ve bu başlık altında; kıyaslama, SWOT analizi, balanced scored, öğrenen örgüt, tedarik zinciri yönetimi, elektronik ticaret ve dış kaynak kullanımı kavramları ayrı ayrı incelenmiştir. Son bölümde de KOBĐ lerde rekabet stratejileri incelenmiştir. EREN, E., (2007). Bu çalışma stratejik yönetim ile ilgili olarak yayımlanan en geniş kapsamlı çalışmalardan biridir. Çalışmada ilk olarak strateji ve yönetim kavramları ile bu kavramlarla ilişkili kavramlar açıklanmıştır ve bu kavramların arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca kavramlar arsındaki karmaşıklıklar da konu edilmiştir. Stratejik yönetimin önemini de anlatan bu çalışmada bir sonraki bölümde stratejik çalışma ve amaçlar sistemini detaylı bir şekilde ele almıştır. Amaçların kapsamı, çeşitleri, işlevleri, etkileri ve sosyal hayata yansımaları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Genel çevre analizi, politik çevre analizi ve etkileri, yakın çevre analizi 4

15 ÖNCEKĐ ÇALIŞMALAR ile fırsat ve tehditler, değerlendirme metotları, güçlü ve zayıf yönler, finansal analiz, çeşitli açılardan faktör analizleri bir sonraki bölümün incelem konularını oluşturmaktadır. Daha sonra stratejiyi kullanan her birim açısından özelde de işletmeler açısından stratejik alternatif türleri ve tüm stratejilerin sınıflandırılması ve bu kapsamda büyüme stratejileri mercek altına alınmıştır. Büyüme stratejileri de detaylı incelenerek iç büyüme, dış büyüme, yatay büyüme gibi strateji açısından önemli kavramlar bu bölümde incelenmiştir. Bu bölümün sonunda tasarruf stratejisi, karma stratejiler ve nihayet yenilik stratejisi detaylı bir şekilde anlatılarak bu bölüm tamamlanmıştır. Sonraki bölümlerde işletme yönetimi açısından strateji yaklaşımında literatürdeki önemli görüşler açıklanmış ve bu tanımlamalar stratejik iş birimi stratejileri başlığı altında toplanmıştır. Sonraki aşamalarda; Seçim analizi, stratejik fayda ve portföy analizi, işlevsel düzey stratejileri yada politikaları, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejinin uygulanması (örgütsel yapı içerisinde kaynak dağılımı incelenmiştir), stratejilerin uygulanması ve örgüt kültürü (strateji ve liderlik kavramları incelenmiştir.) ve sonuç olarak stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrolü ayrıntılı başlıklar halinde incelenmiştir. Bu çalışma stratejik yönetim açısından incelenebilecek tüm unsurları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. DOĞAN, S., (2008) Küreselleşme sürecinin getirdiği yoğun rekabet ortamında günümüzde, işletmelerin sürekli değişmesi ve gelişmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda işletmelerin yapması gereken en önemli açılım kaliteli hizmet üretmenin yanında hizmet sunumunda algılamaların ne yönlü olduğunu tespit etmek ve işletme lehine stratejiler geliştirmektir. Resmen bir güç ve strateji aracı olarak kullanıldığı bu dönemde bilgiyi ve bilgi teknolojilerini kullanan işletmelerin farklılaşan müşteri beklentilerine daha uygun hizmet ve ürün üretebildikleri bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada kıyaslama (Benchmarking) kavramı incelenmektedir. Bu kavramın kullanılması ile amaçlanan işletmenin en iyiye ulaşması açısından en iyi ile kıyaslama ve çıkan sonuçları tüm işletme yönetimi süreçlerine uygulama olarak tanımlanabilir. Bu durum tam da stratejinin önemli bir parçasıdır ve stratejik yönetimin etkinliğini ciddi oranda arttırmaktadır. ŞĐMŞEK, Ş. ve ÇELĐK, A., (2008). Bu çalışmada Çağdaş Yönetim ve Örgütsel başarım adı altında stratejik yönetim ayrıntılı olarak incelenmiştir. Başlangıçta strateji, stratejik planlama, stratejik planlamanın tarihsel gelişimi incelenmiş ve stratejik planların oluşturma metotları ve bu aşamada stratejik yönetim ve stratejik plan ilişkisi anlatılmıştır. Neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gideceğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, gitmek istediğimiz yere ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl anlayacağız şeklindeki sorulara cevap veren stratejik planların yön verebilir, eğilimleri tahmin etmede belirleyici olabilir ve amaçları gerçekleştirmede en iyisi olabilir şeklinde içeriğe sahip olmasının önemi ortadadır. Ayrıca stratejik analiz anlatılmış, etki eden faktörler ayrıntılı olarak açıklanmış, ilgili analizler yapılmıştır. Ardından stratejik tasarın ve bölümleri (misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedefler) konunun önemine vurgu yapacak şekilde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Burada önemli olan stratejilerin uygulanabilir olması ve yaptığı katkıların fark edilebilir hatta ölçülebilir olmasıdır. Bu durumu uygulama ve sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi aşamasında gözlemlemek mümkündür. Bu çalışma son olarak bu konulara yer vermiştir. 5

16 YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI 3. YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI Bu bölümde yönetim ve strateji kavramları açıklanarak bu kavramların etkileşimleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde Yönetim ve Strateji iki ayrı ele alınmış ve kavram olarak açıklamaları yapılmıştır Yönetim Kavramı Evrensel bir kavram olan yönetimin ana uğraş konusunu insanların belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirilmesi oluşturur. Đnsanın toplumsal yaşamın gereği olan diğer kişilerle ilişkilerini, onların çeşitli çevresel, psikolojik, ekonomik ve diğer etmenler altındaki davranışlarını inceler. Her bir birey bir yönetici olarak bu anlamda değerlendirilebilir. Kavram olarak yönetim 18. yüzyıldan buyana gelişmekte/geliştirilmekte olan bir kavramdır. Yönetim kavramı 18. yüzyılda başlayan endüstri devrimine gelinceye kadar sosyal hayatta çok eski çağlardan beri kullanılmakta olsa da, iş hayatındaki kullanımı üretime dayalı büyük kuruluşların olmamasından dolayı ancak bu dönemde başlamıştır. Kavramsal tanımlarda Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olarak nitelenen yönetime ilişkin literatürde henüz tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kavram üzerinde çalışanlar kendi ihtiyaç ve amaçlarına uygun tanımlar kullanmayı tercih etmektedirler. Tüm bunların sonucunda yönetim denildiğinde bazen bir süreç anlaşılmakta, bazen bu sürecin unsurları olan organlar (kişi veya grup) anlaşılmakta, bazen de yönetim belirli bir bilgi topluluğu olarak ele alınarak bunun yöneticilerin karar verme ve önderlik gibi faaliyetlerde nasıl kullanılabileceği üzerinde durularak bir anlam ifade etmektedir (Koçel, 1998: 10). Yönetim genel bir ifade ile bir amaca ulaşmak için başkaları ile işbirliği yapmayı hedefler ve uygular. Yönetim bu bağlamda her şeyden önce başkalarına iş yaptırma, bir başka deyişle belli bir hedefe başkalarıyla birlikte erişme, faaliyetidir (Ertürk, 1995: 6). Başkaları vasıtasıyla iş görmek şeklinde de yönetim kavramı tanımlanabilir. Bu durumda yönetimin, ancak birden fazla kişinin varlığı ile ortaya çıkan ve bu yönü ile ekonomik faaliyetten ayrılan bir grup faaliyeti olduğunu söylemek te mümkündür (Koçel, 1998: 11). Bu açıdan bakıldığında yönetim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve dolayısıyla etkin bir şekilde yürütülebilmesi, ancak başkaları olarak nitelendirilen işgörenlerin varlığıyla olası hale gelebilmektedir. Günümüzde nitekim nitelikli işgörenlerin işletmelerde istihdam edilmesi başarının kaçınılmaz gereklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır uygulanması zorunluluk arz etmektedir (Bingöl,1996: 1). Yönetim işletme bilimi açısından olaya bakıldığında, insan ve diğer kaynakları mümkün olan en iyi şekilde birleştirerek, örgütsel amaçlara etkin ve verimli bir şekilde ulaşma sürecidir (Güçlü,2003: 63). Özellikle burada işletme kaynaklarının işletme amaçlarını gerçekleştirecek biçimde kullanılmasına ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği sürece vurgu yapıldığı dikkat çekicidir. Örgütün amaçlarına ulaşması için yaratıcılık, planlama, örgütlenme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi işlevleri yerine getirme süreci olarak tanımlanması yönetim açısından bir başka tanımlamadır (Aldemir vd., 1998: 20). Yönetim kavramı buraya kadar yapılan açıklamalar ışığında üzerinde tam birlik sağlamanın pek de mümkün olmadığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat yönetim biliminin tarihsel gelişimine bakıldığında büyük bir değişim geçirdiğini ve kavrama yüklenen anlamların da bu dönüşüm süreci içerisinde farklılaştığı apaçık 6

17 YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI ortadadır. Disiplinler arası bir yaklaşım ya da kavram görünümündeki yönetim kavramı bu yüzden günümüzde ekonomiden hukuka kadar uzanan geniş toplumsal bilimler yelpazesindeki bilim dallarının kesişme noktasında yerini almıştır ve bu bilim dallarının yöntemlerinden yararlanmaktadır (Can, 1999: 23) Strateji Kavramı Bu kavramın sözlük tanımı genelde asker bir anlam etrafında yoğunlaşmakla beraber literatürde ilk anlamını özellikle savaş sanatı, en avantajlı pozisyonu ve güç kombinasyonunu sağlamak üzere askeri hareketleri yönlendirme olarak bulmuştur (Şimşek vd. 2007: 315). Đşletmelerin organizasyonel yapılarının sürekliliğini sağlayabilmeleri gittikçe daha zor bir hale gelmiştir çünkü; Đşletme yapılarının daha karmaşık bir hal alması, işletme çevresinde yaşanan sürekli değişimler, belirsizliğin artması, artan rekabet baskısı, teknolojik değişim hızının çok yüksek olması, sosyal-politik ve hukuksal alandaki değişimler, pazar ve müşteri karakteristiklerindeki değişim gibi birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde olan çok sayıda neden buna sebep olmuştur. Başarılı olmak için artık işletmelerin sadece klasik düşünce yapısına sahip başarılı yöneticiler ile yönetilmeleri ve en iyi örgüt yapılarını oluşturmaları yeterli değildir. Đşletmeler artık yeni düşünce ve bakış açılarına sahip, değişimlere zamanında, doğru ve hızlı bir şekilde örgütsel uyumu sağlayabilen stratejileri geliştirebilecek yöneticilere bu yüzden gereksinim duymaktadır (Akyüz, 2001: 109). Yüzyıllardır kullanılan ve daha çok askeri alanda hakim olan bir kavram olarak strateji kavramı karşımıza çıkmaktadır. Strateji kavramı bunun yanında satranç başta olmak üzere çeşitli oyun ve spor karşılaşmalarında da oldukça sık kullanılan bir kavramdır. Özellikle strateji kavramının işletmecilik alanında 1970 li yıllardan sonra yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Türkçede strateji kelimesi sürme, gönderme, gütme ve bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı olarak anlamlandırılmaktadır. Ekonomi alanında strateji kelimesinin oldukça eski bir tanımına rastlamak mümkündür. Stratejiyi kişisel faydasını maksimum kılmaya çalışan iki oyuncunun rasyonel davranışları şeklinde tanımlayan Neuman ve Morgenstern Đktisatçı ve matematikçi olarak bu kavramı kullanmışlardır. Strateji burada ekonomi açısından ele alınmakta ve kişisel faydasını maksimum yapmak isteyen oyuncuların rakiplerin davranışlarını olasılık hesaplarına dayandırarak matematiksel açıdan değerlendirip aldıkları kararlara uygulanmaktadır (KOSGEB, 2004: 3). Stratejinin tıpkı askerlikte olduğu gibi hedeflenen amaçlar ulaşmak üzere uzun dönemli, açık ve genel bir işletme planı yapmak üzere eldeki kaynakların en iyi şekilde kullanılması olarak ta tanımlanabilir. Bu tanım bir diyalektik özellik içerir ve başka bir deyişle önceden saptanmış amaçlarla, onlara ulaşmaya yardımcı olacak araçların karşılıklı etkileşiminden oluşmaktadır (Eren ve Timur, 2004: 3). Strateji kavramının yönetim kavramına benzer şekilde tek bir tanımının yapılmasının mümkün olmadığı ortadadır. Bu açıdan birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip farklı bakış açılarından tanımlar yapmak olasıdır. Bu tanımlar şu şekilde özetlenebilir (KOSGEB,2004: 4). Plan olarak strateji: Bilinçli ve amaçlı olarak, önceden tanımlanıp ilan edilmiş hedefler doğrultusuna eylemin ve örgütlerin yöneltilmesi. 7

18 YÖNETĐM VE STRATEJĐ KAVRAMI Ortaya çıkan yön olarak strateji: Đlan edilmiş ve önceden tanımlanmış hedef doğrultusu yerine, mevcut durumun duyarlılığı içinde örgütlerin tavır ve katılımları sonucu eylem yönünün ortaya çıkması durumu. Konum olarak strateji: işlevlerin ve beklentilerin tanımladığı örgüt çevresi içinde örgütlerin yerlerini belirleyen, örgüt ile çevresi arasındaki ilişkiyi düzenleyen konum saptaması olarak strateji. Bakış açısı olarak strateji: Birlikte hareket etmeyi amaçlayan örgütlerin; ortak misyonları nedeni ile paylaştıkları normları, değerleri ve davranış kalıplarını içeren bakış açısı olarak strateji. Yönetim kademesi tarafından işletmeyi başarılı kılmak için önceden belirlenen hareketler ve yaklaşımlar olarak tanımlanabilen durum bir organizasyonun stratejisini oluşturur. Strateji bu bağlamda, bir işletmenin ana amaçlarını, politika ve faaliyetlerini belli bir mantıkla bütünleştiren ve işletme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayan plan veya modeldir. Đşletmeyi çevresel değişimler ve rakiplerin hareketleri karşısında kaynakların doğru kullanımını sağlayarak doğru yere, doğru zamanda doğru şekilde götüren kararların bütünü iyi bir stratejiyi ifade eder (Akyüz, 2001: 111). Strateji işletmeler açısından fırsat ve tehditleri dikkate alarak işletmenin zayıf ve güçlü olduğu yanlarının belirlenmesi ve işletmeye rekabet avantajı sağlayacak konum belirleme, karar alma ve uygulama süreci olarak da tanımlanabilir. Đşletme yönetimi alanında yapılan bazı strateji tanımları şu şekilde açıklanabilir (Eren ve Timur, 2004: 3). Bir değişimi yaratmak ve değişime hükmedebilmek stratejidir. Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmak stratejidir. Başkaları tarafından algılanamayan fırsat ve tehditleri algılayabilmek stratejidir. Riskleri başkalarından farklı bir şekilde algılayıp hesaplayabilmek stratejidir. Amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için çevresel fırsat ve tehditleri, örgütün üstün ve zayıf yönlerini bir kaldıraç olarak kullanabilmek stratejidir. Geleceğin kazançları uğruna bugünün kayıplarını göze alabilmek stratejidir. Aynı zamanda strateji işletmeyi rakiplerinden farklılaştırmakla ilgilidir. Yaptığı işte işletmenin daha iyi olmasından öte, farklı olmasıdır (Akyüz, 2001: 111). Rakiplere oranla aynı müşteriye çok daha farklı yararlar sunabilmektir. Strateji aynı zamanda, müşteri tercihlerindeki değişimleri görebilmek, çalışma alışkanlıklarındaki değişimleri gözleyebilmek ve müşteriye rakiplerin sunamayacağı farklı yararlar sunabilmektir. Bir başka deyişle strateji, işletme için rekabet ettiği pazarda pozitif bir farklılık veya rekabet üstünlüğü sağlayan araçlar bütünüdür (Kırım, 1999: 9). Đşletmelerin belirledikleri stratejilere bağlı olarak örgütsel yapıları da değişmektedir. Örneğin ürün farklılaştırma temelinde bir stratejiyi izleyen örgütlerin yenilikçi ve esnek bir yapıya ihtiyaç duyacakları açıktır. Dolayısıyla örgütsel yapının ekip çalışmasına dayalı, kaynakların yenilikçi, dış çevredeki gelişmelere hızla cevap veren ve esnek bir faaliyeti mümkün kılacak şekilde tahsis edilmesi gerekecektir (Altıntaş, 2003: 1). Zaman zaman strateji kavramı yönetim literatüründeki bazı kavramlarla karıştırılabilmektedir. En çok karıştırılan kavramlar politika, yöntem, taktik, plan ve programdır. Bu durumda bu kavramların kısaca açıklanarak strateji kavramı ile örtüştükleri ve farklılaştıkları unsurlara vurgu yapılması gerekmektedir. 8

19 STRATEJĐK YÖNETĐM 4. STRATEJĐK YÖNETĐM 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren stratejik yönetim kavramının, işletme ve yönetim alanında yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Diğer kavramlarda olduğu gibi stratejik yönetim kavramının da tek bir tanımın yapılması oldukça zordur. Literatürde bu bağlamda birbirine benzer olmakla birlikte farklı konuları ön plana çıkaran tanımlamaların yapıldığı bilinmektedir. Temel olarak stratejik yönetim kavramı işletme ile çevresi arasındaki ilişkileri düzenleyen ve rakiplere üstünlük sağlayabilmek veya fark yaratabilmek için işletme kaynaklarının etkin kullanılmasını içeren bir anlam içermektedir. Stratejik yönetimin bu bağlamda salt uzun dönemli, geleceğe yönelik bir plan hazırlanma faaliyeti olarak değerlendirilmesi yetersiz kalmaktadır. Çünkü işletmenin yaşadığı çevrenin günümüzde hızlı bir değişim içerisinde olduğu düşünüldüğünde geleceğe yönelik planlar yapmak ve bunları uygulamak oldukça güçtür (Güçlü, 2003: 71). Stratejik Yönetim, özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kâr amacı gütmeyen gönüllü sektörlerde) faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir (Eren, , Bir organizasyonun stratejik pozisyonunun, gelecek için stratejik seçimlerinin ve faaliyetlerindeki stratejik dönüşlerin anlaşılmasını stratejik yönetim kapsar. Çevre, stratejik yetenekler, beklenti ve amaçlar işletmenin stratejik pozisyonunu belirler. Đşletme düzeyindeki stratejiler, ortaklık ve uluslararası işbirlikleri ve gelişme metotları stratejik seçimler bütününü oluşturur. Faaliyet düzeyindeki stratejiler ise faaliyetlerin organizasyonu ve değişim yönetimi içerisinde yer alır (Göksel, 2001: 8). Genel yönetim süreci ile stratejik yönetim süreci aynı dönemi kapsar ve stratejik yönetim genel yönetimin bir parçasıdır. Đşletmeler yönetimde planlama, örgütlenme, koordinasyon gibi aşamaların uygulanmasını amaç edinirler. Bu anlamda stratejik yönetim işletmenin hiyerarşik yapısı içerisinde üst yönetimin ilgi alanına girmektedir (Şimşek vd. 2007: 316). Etkili stratejiler geliştirme, uygulama ve bunların sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik karar ve faaliyetlerin bütünü stratejik yönetimdir (Eren ve Timur, 2004: 3). Stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını, planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel önlemlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin amaçlara uygunluğu açısından uygulanmadan önce bir defa daha kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst yönetim faaliyetlerini ilgilendiren ayrıntılı bir süreç şeklinde bir tanımlama stratejik yönetimin başka bir tanımıdır (Akyüz, 2001: 111). Yine bir başka tanıma göre stratejik yönetim, bir rekabet avantajı yaratabilmek ve rekabet avantajını güçlendirebilmek için organizasyonun üstlendiği analiz, karar ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Stratejik yönetim burada, bazı işletmeler nasıl ve niçin diğerlerine göre daha fazla performans gösterir? sorusuna cevap vermektedir. Yöneticilerin bu soruya alınacak cevapları uzun dönemde sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilecek stratejileri belirlemelerine ışık tutacaktır. Stratejik yönetimin bu bağlamda organizasyonu doğrudan bütün amaç ve hedeflere yöneltme, karar alma faaliyetlerine bir çok paydaşın dahil edilmesini sağlama, kısa dönemli ve uzun dönemli bakış açılarını sürece dahil etme, verimlilik ve etkililik arasındaki farklılıkları ortaya 9

20 STRATEJĐK YÖNETĐM çıkarma şeklinde dört anahtar katkısının olduğu saptanmaktadır (Eren ve Timur, 2004: 3). Yapılan tanımlar çerçevesinde stratejik yönetimin başlıca unsurları ve özellikleri şu şekilde özetlenebilir (Ülgen, 2004: 27). Her şeyden önce stratejik yönetim, tepe yönetiminin bir fonksiyonudur ve aynı zamanda alt kademe yöneticilere rehberlik eder. Đşletmeyi stratejik yönetim bir sistem olarak görür ve işletmeleri açık bir sistem olarak tanımlar. Stratejik yönetim, işletme kaynaklarının en etkili şekilde dağıtımı ve kullanımını temin etmeyi amaçlar. Uzun dönem deki faaliyetlere ve nihai sonuçlara yoğunlaşan bir işletme yönetim süreci stratejik yönetim olarak adlandırılabilir. Uzun dönemde bir işletmenin yaşamını devam ettirebilmek için kendisini tehdit eden çevre unsurlarını inceleyerek uygun önlemler almasını amaçlamaktadır. Uzun dönemde işletme varlığını sürdürebilmenin ancak rekabet üstünlüğü sağlayacak işler ve faaliyetlerle başarılacağının bilinciyle, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kar üzerinde getiri elde edilebilecek iş va faaliyet konularını inceleyerek işletme için bunları sağlamaya çalışmaktır. Đşletmenin bu süreçte etkili ve verimli olması hedeflenmektedir. Sonuçlara varmak için yönetimin dört işlevini (planlama, organize etme, yürütme ve kontrol) kullanmaktadır. 4.1.Stratejik Yönetimin Önemi Küresel boyuttaki teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak günümüzde örgütsel ölçekler büyümekte ve işletmelerde daha karmaşık yapı ve faaliyet sistemlerine doğru bir değişim yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler neticesinde, işletmelerin başarılı olabilmeleri için, karşılaşacakları tehditler ve fırsatlara ilişkin önceden bilgi sahibi olmaları, öngörülerde bulunarak rasyonel stratejiler belirlemeleri ve bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Stratejik yönetimin önemi bu nedenle tüm dünyada giderek ağırlığını daha da hissettirmektedir (Birdal ve Aydemir, 1992: 92). Yeni oluşan pazarlar ile müşteri beklentilerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan ezici rekabet sonucunda organizasyonlar daha stratejik düşünmek ile karşı karşıya kalmışlardır. Stratejik yönetim 1980 li yıllar öncesinde daha çok özel sektör tarafından sınırlı bir alanda uygulanırken, bugün çok sayıda organizasyon stratejik yönetimi araç olarak kullanmayı tercih etmektedir (Akatay, , Stratejik yönetim, stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için işletme içi her türlü önlemin alınarak yürürlüğe konulmasını; daha sonra da yapılan çalışmaların kontrol edilerek değerlendirilmesiyle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan etkin bir süreci kapsamaktadır (Ülgen, 2004: 27). Đşletmenin kendisini revize etmesini, rakipleri ile arasındaki farklılıkları belirlemesini, eksik yönlerine göre önlemler almasını ve güçlü olduğu alanlarda yetkinlik kazanmasını stratejik yönetim temin etmektedir. Etkin stratejik yönetim konseptinden yoksun işletmeler, finansal sermayelerini ve insan kaynaklarını etkin bir biçimde kullanamamakta, kararlarını vizyon gereklilikleri yerine günlük politikalar 10

21 STRATEJĐK YÖNETĐM üzerinde temellendirmekte ve konjonktürel dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmeleri daha da mümkün hale gelmektedir (Başar, 1998: 90). Bu açıdan bakıldığında stratejik yönetim anlayışı, belirsiz, değişken ve oldukça riskli bir çevrede işletmeye belirli bir yön kazandırmada etkin bir yöntemdir. Bununla beraber stratejik yönetim, niteliksel ve niceliksel bilginin düzenlenip, belirsiz şartlar altında etkili karar verebilme yaklaşımı olarak da tanımlanabilir. Buna göre bu kararlar, inisiyatifi kararlarla karşılaştırıldığında yöneticiye yaratıcı ve sezgisel düşünce yollarını açarak farklı bir bakış açısı kazandırdığından yönetimde verimliliği arttırmaktadır. Aynı zamanda çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin etme imkânı veren stratejik yönetim, bu nedenle çevresel faktörlerdeki değişimin neden olacağı, fırsatlardan yararlanmak, tehditlerden kaçınabilmek için neler yapılması gerektiğinin zamanında ve doğru bir şekilde tespit edilmesini olanaklı kılmak açısından gereklidir. Genel olarak stratejik yönetimin işletmeye sağlayacağı yararlar ise şu şekilde sıralanabilir (Güçlü, 2003: 71). Bu yönetim tarzı örgütlerde değişen durumları önceden sezmede avantajlı durum oluşturur. Stratejik yönetimde organizasyonel sınırlar daha esnektir ve geleceğe ilişkin düşüncelerin ortaya çıkması daha mümkün hale gelir. Gerçekleştirilebilir amaçlar belirlenmesini stratejik yönetim sağlar. Stratejik yönetim, iş kararlarının sistematik bir şekilde yürütülmesini mümkün kılar. Bir işletmenin temel problemlerini araştırmada stratejik yönetim yöneticilere yardım ederek yön verir. Stratejik yönetim, organizasyonel performans ve süreç kalitesi üzerine odaklanılmasını sağlar. Đşletmedeki iletişimin gelişmesine, bireysel projelerin koordinasyonuna, kaynakların tahsisine ve bütçe gibi kısa süreli planlamanın gelişmesine yardım eder ve etkin kaynak kullanımını sağlar. Örgütsel kültürde değişime kolay bir şekilde adapte olunmasını sağlayacak metodolojilere yardımcı olur. Stratejik yönetimin bütün yararlarına rağmen literatürde stratejik yönetimle ilgili eleştirilerin de yapıldığı bir gerçektir. Bir başka açıdan bu eleştiriler stratejik yönetimden beklenilen yararların elde edilmesinde dikkat edilmesi gerekli hususlar olarak da nitelendirilebilir (Eren ve Timur, 2004: 197). Bu eleştirileri özetleyecek olursak; Yönetim tarafından belirlenmiş stratejilerin uygulanmasını üstlenen alt kademe yöneticilerinin, belirlenen stratejinin dışında kararlar alarak uygulaması başarıyı olumsuz yönde etkileyebilecektir. Hazırlanan planın etkili olması stratejik yönetimde önemli bir yer tutmaktadır. Buna rağmen hazırlanan planların etkili olması başarı için tek başına yeterli olmamaktadır. Yöneticiler iş dünyasında her zaman beklenmedik olaylarla karşılaşabilir (ekonomik, siyasi vb.) ve bu olaylar planların uygulanmasını zorlaştırabilir ya da engelleyebilir. Bu nedenle yöneticilerin beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olması önemli bir gerekliliktir. Yalnızca teknik bir iş olmayan yönetim, aynı zamanda bir sanattır. Sanatçının yetenekleri sanatın başarısı için doğrudan etki etmektedir. Bu açıdan bakıldığında yöneticilerin geleceği öngörebilme, değişimleri yakalayabilme, hızlı karar alma ve uygulama gibi yeteneklere sahip olması başarı için önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır. 11

22 STRATEJĐK YÖNETĐM Aynı zamanda bir ekip çalışması olan stratejinin başarısı da tamamen ekibin performansına ve uygulayıcıların yeteneklerine bağlıdır. Bu nedenledir ki uygulayıcıların gerekli yeteneklere sahip olmaması ve ekibin etkin performans gösterememesi stratejinin başarısızlıkla sonuçlanmasına doğrudan etki edebilecektir. Yönetim sürecinde stratejinin gereğinden fazla analitik düşünmek ve çalışmaları sayılara endeksleyerek insan faktörünü gözden kaçırması stratejinin başarısına olumsuz etki edecektir. Stratejik yönetim çalışmalarında sayılar ve analizler ön plana çıktığı halde bu çalışmaların teorik altyapısı zayıfsa veya yoksa çalışmalar başarısızlıkla son bulacaktır. Öncelikle stratejik yönetim işletmenin geleceğe yönelik vizyonunun aynasıdır. Dolayısıyla işletme için tam bir çözüm veya içinde bulunduğu durumdan kurtulmanın bir yolu değildir ve tek başına başarı için yeterli olması mümkün değildir. Stratejik yönetim ve planlama sadece geleceği tahmin etme yöntemi olarak algılanmamalıdır. Bu nedenle yönetim stratejisi sadece eylemlerin ve eylem planlarının yapılmasından ibaret olmayıp, aynı zamanda bu planların uygulanmasından sorumlu personellerin eylemleri hayata geçirmesinde aksamalar olacaksa uygulamalar başarısız olacaktır Stratejik Yönetimin Tarihsel Gelişimi Stratejik yönetim ile stratejik planlama kavramları birbirleriyle çok karıştırılan iki kavramdır. Ancak bu iki kavram sıkı bir etkileşim içindedir. Bu açıdan bakıldığında stratejik planlamanın daha eski bir tarihe dayandığı ve köklerinin ikinci dünya savaşından sonra işletmelerin uzun dönemli planlarının oluşturulmasında karşımıza çıktığını söyleyebiliriz Zaman içerisinde stratejik yönetim düşüncesi değişim ve dönüşüm geçirmiştir ve halen geçirmektedir. Bu değişimi tetikleyen başlıca faktörler ekonomik, politik, hukuki ve çevresel şartlara olarak sıralanabilir. Stratejik yönetimin tarihsel gelişimini incelenirken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Stratejik düşüncenin geçirdiği evrelerin ve bu evrelerde stratejik yönetim düşüncesinin dönemleri arasındaki geçiş farklılıklarının ortaya konulması stratejik yönetimin tarihsel gelişimi anlamak açısından önem arz etmektedir. Bu açıklamalar ışığında aşağıda Çizelge 4.1. stratejik düşüncenin geçirdiği evreleri ve bu evrelerdeki geçiş farklılıklarını göstermektedir. Çizelge 4.2. ise stratejik yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini göstermektedir. 12

23 STRATEJĐK YÖNETĐM Çizelge 4.1. Stratejik Düşüncesinin Bilimsel Evreleri Ve Dönemler Arası Geçiş 1880 Evreler Bilimsel Yönetim Dönemi nin başlangıcı 1950 Planlama Farklılıkları Özellikler Görünür gelecek, parçacı yaklaşım, ulaşılacak nokta, kapalı örgüt 1960 Uzun Vadeli Planlama Uzun gelecek, zaman ufku 1965 Toplu Planlama Sistem görüşü, bütüncül yaklaşım iç etkileşim 1970 Stratejik Planlama Yön belirleme, yol çizme 1980 Stratejik Yönetim Açık Örgüt, çevre ile etkileşim, geribildirim 1985 Stratejik Senaryolar Alternatif yönler, alternatif yollar, senaryolar 1990 Stratejik Görüş Öngörülmeyen gelecek, bilinmeyen çevre, stratejik değerler, kültür Kaynak: Güçlü, 2004:

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLKNUR TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI

STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK YÖNETİM VE SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Beste Pınar DEMİRBAŞ Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Programı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

YARI RESMİ BİR ÖRGÜTTE STRATEJİK PLÂNLAMA UYGULAMASI: AYDIN TİCARET ODASI ÖRNEĞİ

YARI RESMİ BİR ÖRGÜTTE STRATEJİK PLÂNLAMA UYGULAMASI: AYDIN TİCARET ODASI ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ-YL-2007-0003 YARI RESMİ BİR ÖRGÜTTE STRATEJİK PLÂNLAMA UYGULAMASI: AYDIN TİCARET ODASI ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Elif ACAR TEZ

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI i YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK PLANLARINDAKİ SWOT ANALİZLERİ

ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK PLANLARINDAKİ SWOT ANALİZLERİ İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK PLANLARINDAKİ SWOT ANALİZLERİ Ahmet Eser KARAMAN Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi Cengiz DEMİR 1 Mustafa Kemal YILMAZ 2 Özet Küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı önem kazanmıştır. Ne

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İŞLETMELERDE ÜRETİM VE ÇEVREYİ BÜTÜNLEŞTİRMEDE ISO 14000 YAKLAŞIMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Zehra GÜL YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ METEHAN BİNBAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ KASIM 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEDARĐK ZĐNCĐRĐNDE PERFORMANS YÖNETĐMĐ VE DENGELENMĐŞ PERFORMANS KARTI ĐLE BĐR UYGULAMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

GÜNÜMÜZ ĐŞLETMELERĐNDE MÜŞTERĐ ODAKLI YÖNETĐM YAKLAŞIMLARI VE MÜŞTERĐ MEMNUNĐYETĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZ ĐŞLETMELERĐNDE MÜŞTERĐ ODAKLI YÖNETĐM YAKLAŞIMLARI VE MÜŞTERĐ MEMNUNĐYETĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR ARAŞTIRMA i GÜNÜMÜZ ĐŞLETMELERĐNDE MÜŞTERĐ ODAKLI YÖNETĐM YAKLAŞIMLARI VE MÜŞTERĐ MEMNUNĐYETĐNE ĐLĐŞKĐN BĐR ARAŞTIRMA Yasemin ULUSOY Eylül 2008 DENĐZLĐ ii PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12.07.2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12.06.2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12.07.2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12.06.2006 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI BİR FİRMADA UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı