TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN"

Transkript

1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN N SAN

2 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 44 N SAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl letiflim Dan flman Feyza Okan Haber Merkezi Ayflen Özgentafl nci Songör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m Uygulama Aytaç Kaya Bask Aydo du Ofset AYDA B R YAYIMLANIR (Eylül hariç) Adres: Atatürk Bulvar /No: 221 Kavakl dere/ankara Tel: (1744) Fax: web:

3

4 Kamuda e-imza Kullan m çin Son Aflamaya Gelindi Kamu kurum ve kurulufllar n n çal flanlar na e-imza imkan sa layacak olan Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), 31 Mart günü, Telekomünikasyon Kurumu na (TK) sertifika hizmetine geçifl için baflvuru yapt. Kamu kurum ve kurulufl çal flanlar n n e-imza sertifikalar n n oluflturulmas ve sertifika yaflam çevriminin yönetilmesi ifli, 9 Eylül 2004 tarih ve 2004/21 say l Baflbakanl k Genelgesi ile TÜB - TAK-UEKAE ye verilmiflti. Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü (UEKAE) bünyesindeki Kamu SM, böylece, mevzuat çerçevesinde faaliyet gösterecek olan Elektronik Sertifika Hizmet Sa lay c (ESHS) olmak için ilk ad m atm fl oldu. Telekomünikasyon Kurumu'nun, yapaca çal flmalar n ard ndan verece- i onay ile, talep eden kamu kurum ve kurulufl çal flanlar na e-imza sertifikas verme ifllemi bafllat labilecek. 23 Ocak 2004 tarihinde yay nlanm fl olan 5070 say l Elektronik mza Kanunu'nda, e-imzan n slak imza ile ayn hukuki sonucu do uraca belirtilmiflti. Bu sayede gerek e-devlet uygulamalar nda, gerekse e-ticaret, internet bankac l vb. pek çok sistemde oluflabilecek hukuki problemlerin ortadan kalkmas amaçlan yor. Özellikle kriptoloji, bilgi güvenli i ve ileri elektronik konular nda önemli bir bilgi birikimine sahip olan UEKAE, Kamu Sertifikasyon Merkezi nin (Kamu SM) kurulmas yönündeki çal flmalar sekiz ayd r yo un bir flekilde sürdürüyordu. Milyonlarca e-imza sahibine ayn anda hizmet verecek flekilde oluflturulan Kamu SM, altyap s güvenlik ve süreklilik aç s ndan en yüksek kriterlere sahip. Kariyer Program nda Kabul Edilen Projeler Start Ald Yeni Projeler çin Son Baflvuru Tarihi 26 Temmuz 2005 TÜB TAK olarak, kariyerlerine yeni bafllayan doktoral genç bilim insanlar na yeni bir aç l m sa lamak amac yla bafllat lan, Ulusal Genç Araflt rmac Kariyer Gelifltirme Program için desteklenmeye uygun bulunan projelerin sözleflmeleri imzaland. Böylece, sözleflmesi imzalanan kariyerinin ilk y llar ndaki genç araflt rmac lar n, Türkiye nin bilim ve teknoloji at l m na katk sa layacak projelerinin desteklenmesi uygulamaya konulmufl oldu. lk kez 2004 y l nda bafllat lan Ulusal Genç Araflt rmac Kariyer Gelifltirme Program için 59 üniversite ve 4 araflt rma kuruluflu taraf ndan toplam 530 proje baflvurusu yap lm fl, 4 bunlardan 225 i desteklenmeye uygun görülmüfltü. Kariyer program çerçevesinde projelerin de erlendirilmeleri bu y l ilk defa uygulanm fl olan panel sistemine göre gerçeklefltirildi, proje önerileri öncelikli konular itibariyle sekiz araflt rma grubu ile Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt rma Destekleme Kurulu taraf ndan grupland r larak 48 üniversiteden 275 panelistin davet edildi i 38 panelde de- erlendirildi. Bu y l Ulusal Genç Araflt rmac Kariyer Gelifltirme Program için son baflvuru tarihi 26 Temmuz 2005 olarak aç kland. Kariyer Program : T.C. üniversitelerinde ve araflt rma kurumlar nda çal - flan genç bilim insanlar n n araflt rma ve e itim projelerini ahenkli bir flekilde sürdürebilmelerine yard mc olmak amac yla TÜB TAK n gelifltirdi i bir proje destek program. Kariyer Program n n Amac : Genç bilim insanlar n n araflt rma kapasitesinin Türkiye nin en önemli kaynaklar aras nda oldu u gerçe inden hareketle, Türkiye nin bilim ve teknolojide at - l m yapmas na ve genç bilim insanlar - n n evrensel boyutlarda bilim ve teknoloji araflt rmalar na katk da bulunmak.

5 TÜB TAK Kaynakl Ar-Ge Projeleri Toplant lar Yap ld 4. Bilgi Ekonomisi Forumu Düzenlendi Milli Savunma Bakanl Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Baflkanl -, 5, 7 ve 8 Nisan günlerinde Milli Savunma Bakanl nda TÜB TAK Kaynakl Ar-Ge Projelerinin Yönetimi konulu toplant lar düzenledi. Toplant larda, Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Baflkanl taraf ndan, TÜB TAK destekli savunma Ar-Ge projeleri ve projelerin yürütülmesinde uygulanan esaslar hakk nda bilgi verildi. TÜ- B TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi in yapt TÜB - TAK destekli savunma Ar-Ge projeleri kaynak yönetimi konulu sunumu ve kat l mc lardan gelen sorular cevaplamas ile devam eden toplant larda, savunma sanayi güvenli i konusu da ele al nd. Toplant lar, Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Baflkan Tu g. Taner AKAY n konuflmas yla son buldu. Savunma sanayi firmalar yla 5 Nisan günü yap lan ilk toplant - da, kat l mc firmalardan Vestel, Teknoloji Holding, Tusafl ve Delta Havac l k yetkilileri, gerçeklefltirdikleri Ar-Ge faaliyetleri hakk nda sunum yapt. kinci toplant, üniversiteler ile, 7 Nisan günü yap ld. Toplant ya kat lan Kadir Has Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Mu la Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Y ld z Teknik Üniversitesi yetkilileri, Ar-Ge faaliyetlerini anlatt. Üçüncü ve son toplant 8 Nisan günü araflt rma enstitüleri ve teknokentler ile gerçeklefltirildi. Kat l mc lardan Delta Havac - l k, Bilgi GIS, TÜB TAK Savunma Sanayii Araflt rma ve Gelifltirme Enstitüsü (SAGE), TÜB TAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araflt rma Enstitüsü (UEKAE) ve Enstitüye ba l olan L- TAREN Araflt rma Tak m, TÜB TAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araflt rma Enstitüsü (B LTEN), TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) ba l olan Enerji Enstitüsü (EE), G - da Enstitüsü (GE), Kimya ve Çevre Enstitüsü (KÇE), Malzeme Enstitüsü (ME) ve Biliflim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), OD- TÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, Ankara Cyberpark-Bilkent yetkilileri Ar-Ge faaliyetleri hakk nda sunum yapt. Devlet Planlama Teflkilat (DPT) ve Dünya Bankas iflbirli i ile Mart günleri aras nda stanbul da, 4. Bilgi Ekonomisi Forumu düzenlendi. Foruma çeflitli ülkelerden yaklafl k 200 kifli kat ld. Forumda e itimin, yetkinliklerin gelifltirilmesinin ve inovasyonun fonlanmas n n ifl dünyas n n ve rekabetçili in geliflmesindeki önemi üzerinde duruldu. Forum kapsam nda düzenlenen novasyonun Fonlanmas konulu panelde, TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, Türkiye ad na yap lan çal flmalar, inovasyonda Türkiye nin yeri, bafllat lan bilim ve teknoloji seferberli i ve TÜB - TAK taraf ndan yürütülen inovasyon için gerekli insan kayna n n art r lmas çal flmalar n anlatt. Prof. Dr. YET fi ayr ca projeler ve Ar-Ge insan yetifltirilmesi için oluflturulan yeni teflvik mekanizmalar hakk nda ayr nt l bilgi verdi. Dünya Bankas heyeti ve forum kat l mc lar, 24 Mart günü, Türkiye nin teknolojik altyap s hakk nda bilgi almak amac yla, aralar nda TÜB TAK Marmara Araflt rma Merkezi nin de bulundu u araflt rma kurumlar n ve sanayi temsilcilerini ziyaret etti. Bu kapsamda, MAM da bir bilgilendirme günü düzenlendi. Aç l fl konuflmas n MAM Baflkan Dan flman Dr. Mehmet DEM REL in yapt toplant da, fl Gelifltirme Birim Yöneticisi Dr. Sibel Sain ÖZDEM R MAM hakk nda bilgi verdi. Marmara Teknokent (MARTEK) A.fi. Genel Müdürü Kerem ÖZÇEL K de Türkiye nin ilk ve tek Teknoloji Serbest Bölgesi ni (TEKSEB) ve Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (TEKGEB) ni bünyesinde bar nd ran MARTEK A.fi. yi tan tt. Baflar hikayelerinin aktar ld paralel oturumlar sonras nda Dünya Bankas heyeti, enstitülerin laboratuvarlar n da gezdi. 5

6 Frascati K lavuzu Bas ld TÜB TAK, Frascati, Oslo ve Canberra K lavuzlar n n Türkiye de kullan m - n sa lamak için bafllat lan çal flmalar ilk ürününü verdi. K lavuzlar n Türkçe ye çevrilmesi ve yay m için OECD nezdinde giriflimler yap ld ve gerekli izinler al nd. Bu çerçevede, Frascati K - lavuzu nun çeviri ve bas m iflleri tamamland. Bu çal flmalar takiben, Oslo ve Canberra K lavuzlar n n Türkçe bask lar n n da t lmas na bafllanacak. TÜB TAK taraf ndan, Türkiye nin rekabet gücünün artt r lmas ve sürdürülebilir bir teknolojik geliflme h z n n yakalanmas aç s ndan önemli olan araflt rma, gelifltirme, Ar-Ge harcamas, Ar-Ge personeli gibi temel terimler için yayg n bir dil ve kavram birli inin eksikli inden yola ç k larak oluflturulan çal flma program, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 11. toplant - s nda da incelenmiflti. Kamu kurum ve kurulufllar n n, üniversitelerin, özel sektörün ve toplumun di er kesimlerinin bu kavramlara getirdikleri farkl tan mlar ve yükledikleri özel anlamlar n, sa l kl bir bilim ve teknoloji politikas yürütülebilmesi ve uluslararas karfl laflt rmalar n yap labilmesi aç - s ndan ciddi zorluklar yaratt na dikkat çekilen Toplant da; Frascati, Oslo ve Canberra K lavuzlar n n tüm kamu kurum ve kurulufllar nda Ar-Ge istatistiklerinin toplanmas, Ar-Ge ve Ar-Ge deste i kapsam na giren konular n belirlenmesi ve ilgili di er hususlarda referans olarak kullan lmas na ve k lavuzlar n toplumun ilgili kesimleri taraf ndan benimsenmesi için yayg nlaflt rma çal flmalar yapmak üzere TÜB TAK n görevlendirilmesine karar verilmiflti. Araflt rma ve Gelifltirme Taramalar için Önerilen Standart Uygulama belgesi ya da daha bilinen ad yla Frascati K lavuzu, OECD koordinatörlü ünde, üye ülkelerin uzmanlar taraf ndan talya n n Frascati kentinde haz rlanm flt. lk bask s 1963 y l nda yay nlanan K - lavuz, Avrupa Birli i statistik Ofisi (EUROSTAT) ve Avrupa Komisyonu nun da katk lar yla, 2002 y l nda alt nc bask s n yaparak dünya çap nda yayg n bir referans belgesi haline geldi. Ar-Ge ile ilgili kavramlar tan mlayan ve OECD üyesi ülkelerin uzmanlar ndan oluflan bir grup taraf ndan sürekli güncellenen Frascati K lavuzu nun yan s ra, yine OECD koordinatörlü- ünde teknolojik yenilik konusunda 1997 de Oslo K lavuzu, bilim ve teknoloji konular na ayr lm fl insan kaynaklar konusunda ise 1995 de Canberra K lavuzu yay nland. K lavuzlar n ingilizce orjinal metinleri ve Türkçe tercümeleri için: BTYK Kararlar Ulusal Bilim Teknoloji Vizyonu Belirlendi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun (BTYK) 10 Mart 2005 tarihli 11. Toplant s nda Türkiye nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Vizyonu Toplumda bilim ve teknoloji kültürünün benimsenmesini sa layan, bilim ve teknolojiyi ürüne dönüfltürerek ulusal yaflam düzeyini yükselten ve sürdürülebilir k lan, lider bir Türkiye olarak benimsendi. Türkiye Araflt rma Alan (TARAL) oluflturma çal flmalar kapsam nda, TÜB TAK n koordinatörlü ü ile Mart 2004 tarihlerinde bir ortak ak l toplant s yap lm flt. 28 paydafltan 61 kat l mc ile gerçekleflen toplant da Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi nin misyon, vizyon, güçlü-zay f yönleri ve önündeki f rsat ve zorluklar tart fl lm fl ve Türkiye nin bilim ve teknolojiye iliflkin vizyonu belirlenmiflti. Yap lan çal flmalar sonucunda üzerinde anlaflma sa lanm fl olan vizyon tan m, BTYK taraf ndan da kabul edilerek Ulusal Bilim ve Teknoloji Vizyonu haline geldi. 6

7 Baflkan Vekili Prof. Dr. YET fi ASO da MGK Genel Sekreteri Büyükelçi ALPOGAN TÜB TAK ta TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, 12 Nisan 2005 de, Ankara Sanayi Odas n ziyaret etti. ASO üyesi sanayicilere, TÜB TAK n Ar-Ge destekleri konusunda bilgi veren Prof. YET fi, bu y l bütçeden Ar- Ge ye ayr lan 450 milyon YTL tutar ndaki kayna n üniversiteler ve kamu taraf ndan sanayiyi desteklemeye yönelik projelerle de erlendirilmesini hedeflediklerini söyledi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Yi it ALPOGAN, 15 Mart 2005 tarihinde TÜB TAK ziyaret etti. Büyükelçi ALPOGAN, Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi ile yapt görüflmede, son BTYK toplant s nda al nan kararlar n detaylar ve bu kararlar do rultusunda kurulmas öngörülen Sosyal ve Befleri Bilimler Araflt rma Grubu ile ilgili bilgi ald. Finlandiya Akademisi'nden TÜB TAK a Ziyaret TÜB TAK ile Finlandiya Akademisi (Academy of Finland) aras ndaki iflbirli- i olanaklar n görüflmek üzere, Finlandiya Akademisi Baflkan ve Genel Direktörü Prof. Raimo VÄYRYNEN ile Avrupa Birli i liflkileri Müdürü Tiina VIHMA-PUROVAARA, 22 Mart 2005 tarihinde TÜB TAK ziyaret etti. Finlandiyal heyete ziyaretleri s ras nda TÜB TAK n faaliyet alanlar hakk nda bilgi verildi. 7

8 Ortaö retime Yönelik ProjeYar flmalar Art k 8 Bölgede Düzenleniyor Ortaö retimdeki ö rencilere yönelik araflt rma projeleri yar flmalar, TÜB TAK ile Milli E itim Bakanl aras nda geçti imiz y l imzalanan iflbirli i protokolü kapsam nda, bu y l ilk kez 8 l de düzenleniyor. Ö rencileri temel ve uygulamal bilimlerde çal flmalar yapmaya teflvik etmek, çal flmalar n yönlendirmek ve bilimsel geliflmelerine katk da bulunmak amac yla Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) taraf ndan düzenlenen Ortaö retim Ö rencileri Aras Araflt rma Projeleri Yar flmas daha önce tek merkezde (Ankara) yap lmaktayd. Bu y l, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbak r, Erzurum, stanbul, zmir ve Tokat olarak belirlenen 8 l de, ilk olarak, gelen baflvurular n de erlendirilmesi yap ld. De erlendirmeden geçen projeler, Nisan 2005 tarihleri aras nda kendi bölgelerinde halk n kat l m na aç k mekanlarda sergilenecekler ve sergi sonunda bölge finalistleri belirlenecek. Genifl kapsaml uygulama ile birlikte, bu y l baflvuruda bulunan proje say lar nda da art fl gözlendi. Türkiye genelinde, 2004 y l nda 528 proje baflvurusu yap l rken, 2005 y l nda bu rakam 744 e ç kt. Bölge finalistleri, projelerini May s 2005 tarihlerinde Ankara Alt npark Feza Gürsey Bilim Merkezi nde sergileyecekler. Bilim flenli ine dönüfltürülen ve tüm okullar n davet edilece i bu organizasyon, halk n kat l m na da aç k olacak. 31 May s 2005 tarihinde de TÜB - TAK Feza Gürsey toplant salonunda yap lacak tören ile kazanan projelerin sahibi ö renciler ile ö retmenlerine ödülleri verilecek. E itimde Bilim Dan flmanl Seminerleri Düzenleniyor TÜB TAK ve Milli E itim Bakanl (M.E.B.) iflbirli i ile, ilk ve orta ö retim ö retmenlerine yönelik e itim seminerleri düzenleniyor. TÜB TAK ve M.E.B. aras nda 24 Kas m 2004 de lk ve Orta Ö retim Ö rencilerine Yönelik Bilimsel Faaliyetlerin Yayg nlaflt r lmas, Kalite ve Verimlili in Art r lmas Amaçl flbirli i Protokolü imzalanm flt. Bu çerçevede yap lan görüflmelerde, gerek TÜB TAK, gerekse Milli E itim Bakanl taraf ndan, ilk ve ortaö etim ö rencilerine yönelik düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlar, proje yar flmalar ve di er bilimsel etkinlikler için, her ilde, dan flmanl k yapacak araflt rmac rehber ö retmenlere ihtiyaç duyuldu u belirlendi ve seminer programlar oluflturuldu. Seminerler ile, e itimde bilim dan flmanl n öne ç kararak, ilk ve orta ö retim kurumlar na devam eden ö rencilerin araflt rma becerilerini gelifltirmek, bilim deste i vererek araflt rmac ruh kazand rmak ve bu yolla gelece in bilim adamlar n n yetifltirilmesinde katk da bulunmak hedefleniyor. Seminerlerin ilki, 25 Haziran-3 Temmuz 2005 tarihleri aras nda, resmî ilkö retim okullar fen bilgisi ö retmenlerine yönelik olarak düzenlenecek. Bu semineri, Haziran 2005 tarihleri aras nda, fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallar nda e itim veren orta ö retim ö retmenlerine yönelik E itimde Bilim Dan flmanl Semineri izleyecek. Seminerler TÜSS - DE de yap lacak. Seminerlere kat lacak ö retmenler, daha önce oluflturulan kriterlere göre, Milli E itim Bakanl E itimi Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi (EARGED) taraf ndan Nisan ay sonuna kadar belirlenecek. Seminerlerin program koordinatörlü ünü Bo aziçi Üniversitesi Ö retim Üyelerinden Prof. Dr. Füsun AKARSU yapacak. Seminerler, TÜB TAK Bilim Adam Yetifltirme Grubu (BAYG) koordinatörlü ü, TÜSS DE, EARGED ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iflbirli i ile gerçekleflecek. 8

9 Proje Harcamalar Hakk nda Bilgilendirme Toplant lar Düzenlendi TÜB TAK taraf ndan desteklenen projelere iliflkin harcamalar konusunda bilgilendirme toplant lar TÜ- B TAK ta yap ld. Proje yürütücülerine, üniversite idari birimlerine ve Maliye Bakanl saymanl k yetkililerine, genel ve katma bütçeli idarelere proje karfl l aktar lacak tutarlar n harcanmas na iliflkin esaslar n anlat ld toplant 16 Mart 2005 tarihinde; vak f üniversitelerine, proje karfl l aktar lacak tutarlar n transferi, harcanmas, muhasebelefltirilmesi ve denetimi hakk nda bilgi verildi i toplant 21 Mart 2005 tarihinde, TÜB TAK Mustafa NAN Salonu nda düzenlendi. Genel Sekreter Yard mc s Vekili Ali fi MfiEK taraf ndan gerçeklefltirilen toplant larda kat l mc lar n sorular da yan tland. Projelerin etkin yürümesi için yap lacak harcamalar konusunda proje yürütücüleri ve üniversitelerin idari birimlerini bilgilendirme toplant lar - n n 2. bölümü, 6-21 Nisan tarihleri aras nda devam ediyor. Tan t m Toplant lar n n Program 6 Nisan 2005 Çarflamba Saat: Bo aziçi Üniversitesi 7 Nisan 2005 Perflembe Saat: stanbul Teknik Üniversitesi 8 Nisan 2005 Cuma Saat: Koç Üniversitesi 11 Nisan 2005 Pazartesi Saat: TÜB TAK Mustafa nan Toplant Salonu 14 Nisan 2005 Perflembe Saat: Ege Üniversitesi 15 Nisan 2005 Cuma Saat: Adnan Menderes Üniversitesi 19 Nisan 2005 Sal Saat: Akdeniz Üniversitesi 21 Nisan 2005 Perflembe Saat: Çukurova Üniversitesi TÜB TAK ta Patent Günleri... Türk Patent Enstitüsü taraf ndan, Mart ve Mart günleri aras nda Ankara-B LTEN de, Mart, Mart ve Mart günlerinde de Gebze-MAM da Patent Sistemleri ne Girifl ve Patent Sistemleri e itimleri düzenlendi. E itimler, TÜB TAK bünyesinde çal - flan bulufl sahiplerini; bulufllar n n ülke ekonomisine en iyi flekilde kat lmas, patent baflvurular n n ülke menfaatlerine ve patent mevzuat na uygun flekilde yap lmas konular nda bilgilendirmek amac yla yap ld. Baflta TÜB TAK ve ba l enstitülerinin ilgili personellerinin kat ld e itimde; patent korumas hakk nda temel bilgiler, patent alma stratejileri, patent al - m nda izlenebilecek yollar, uluslararas veri tabanlar ndan nas l araflt rma yap laca na iliflkin konular anlat ld. 9

10 enstitülerimiz... enstitülerimiz... ULAKB M ULUSAL AKADEM K A VE B LG MERKEZ Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi (ULAKB M), Haziran 1996 da,türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) ve Yüksekö retim Kurulu (YÖK) aras nda imzalanan bir protokol ile YÖK Yay n ve Dokümantasyon Dairesi Baflkanl Enformasyon Hizmetleri Müdürlü ü taraf ndan yürütülen bilgi ve belge sa lama hizmetleri de devral narak TÜB TAK taraf ndan kuruldu. ULAKB M in vizyonu; üniversiteler ve araflt rma kurumlar n birbirine ba layan akademik a ulusal ve uluslararas ba lamda etkileflimli, yüksek h zl, yeni teknolojilere aç k ve dünya standartlar nda tutmak, bilgi ve belge eriflim hizmetlerini geliflen teknolojilere uyumlu olarak yayg nlaflt rmak, ulusal ve uluslararas bilgi kaynaklar na ev sahipli i yaparak ulusal arfliv niteli ine ulaflmakt r. ULAKB M, farkl alanlarda faaliyet gösteren iki ana birimden olufluyor: n Ulusal Akademik A (UlakNet) n Cahit Arf Bilgi Merkezi (CAB M) 10 Ulusal Akademik A (UlakNet) ULAKB M, iyi bir e itim ve araflt rma a iflleterek, öncelikle ülke düzeyinde olmak üzere küresel bir bilimsel köy altyap s haz rlama ve bu a üzerinde içerik hizmetleri (bilgi, belge, bilgi ifllem gibi) sunmay amaçl yor. Bu amaçla, TÜB TAK çat s alt nda 1997 y l nda ULAKB M taraf ndan Ulusal Akademik A (UlakNet) kuruldu. UlakNet bugün Türkiye deki tüm üniversiteler ile bunlar n fakülte ve di er alt birimleri, TÜB TAK birimleri, Askeri Okullar, Harp Akademileri ve Polis Akademileri, Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, YÖK, ÖSYM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahl Kuvvetleri nin Ar-Ge birimlerinden oluflan toplam 601 birime Türk Telekom dan kiralanan frame relay, ATM ve kiral k hatlar kullan larak ücretsiz hizmet sa l yor. A üzerinden internete ba l bilgisayar say s tahminen nin üzerinde, yaklafl k ö retim görevlisi, araflt rmac ve kadar üniversite ö rencisi yararlan yor. UlakNet in Internet ba lant s, küresel ve akademik olmak üzere iki farkl kanaldan sa lan yor: l Küresel Internet geçifli için Türk Telekom (TTNET) üzerinden 3 adet devre kullan l yor. Ankara PoP noktas nda bir adet 465 Mbps, stanbul PoP noktas nda 2 adet 155 Mbps kapasitesindeki ba lant ile sonlan yor. l Dünya e itim ve araflt rma a lar na olan ba lant ise, Avrupa Akademik A GEANT'a olan 155 Mbps kapasiteli ayr bir uydu ba lant s üzerinden sa lan yor. GEANT ve TTNet ba lant lar birbirinin yede i olarak da planland ve kullan labiliyor. UlakNet Servisleri Nitelikli Servis (QoS): A n etkin ifllerli i için yaflamsal öneme sahip, a üzerinden yürütülecek sanal devreler, uzaktan e itim vb. yeni uygulamalar için gerekli olan nitelikli servis (Quality of Service) hizmeti ile üniversite ve araflt rma kurumlar na daha ayr cal kl hizmet verilmesi amaçlan yor. UlakNet üzerinde uygulanacak QoS hizmeti ile üniversitelerin bant geniflliklerinin en fazla %50 sini küresel Internet trafi i için kullanmalar, kalan kapasitenin tamamen akademik kullan m (GEANT ve üniversiteler aras uygulamalar) için ayr lmas hedefleniyor. Çoklu Da t m (Multicast): Ulak- Net omurgas nda, ses ve görüntü gibi

11 enstitülerimiz... enstitülerimiz... çoklu ortam verilerinin daha etkin bir flekilde kullan m na imkan veren çoklu da t m (multicast) uygulamalar için gerekli çal flmalar 2003 y l içerisinde bafllad. UlakNet omurgas üzerindeki multicast servisleri ile ilgili bilgi içeren bir web sayfas haz rland (http://www.ulakbim.gov.tr/ servisler/multicast). Bir sunucu taraf ndan üretilen verinin çok say da al - c ya daha etkin olarak gönderilmesini sa layan bir teknoloji olan çoklu da t m n özellikle telet p ve videokonferans gibi uygulamalarda kullan lmas UlakNet omurga performans na büyük katk sa layacak. IPv6: Yeni nesil Internet Protokolü IPv6 uygulamalar n n UlakNet omurgas nda yayg nlaflt r lmas ve dünyada bulunan IPv6 omurgas ile ba lant n n yap labilmesi için çal flmalar 2003 y l nda bafllad y - l bafl nda, UlakNet IPv6 adres aral - kullan larak, araflt rma kurumlar ve üniversitelere talepleri do rultusunda IPv6 adresleri da t lmaya baflland. IP Üzerinden Ses letimi (VoIP): 2004 y l nda yasal engellerin ortadan kalkmas ile birlikte UlakNet omurgas n kullanan araflt rmac lar aras ndaki iletiflimi kolaylaflt rmak amac yla sesin, telefon flebekesi yerine Internet üzerinden tafl nmas n sa layan ve tüm dünyada k saca IP üzerinden ses (VoIP) olarak adland r lan teknolojinin kullan m na baflland. VoIP kullan m na sadece UlakNet üzerinde ve kurulufllar n dahili telefon santrallar üzerinde izin veriliyor. FTP Servisi: ftp.ulak.net.tr sunucusu 1TB disk kapasitesine sahip olup üzerinde belli bafll tüm serbest yaz l mlar, iflletim sistemleri ve güvenlik güncellemeleri bulunuyor. ftp.ulak.net.tr sitesinin web arayüzünden, ULAK- B M, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, Linux Kullan c lar Derne i ftp sitelerinden istenen veri için arama yap labiliyor. Kök DNS Sunucular: Bütün dünyaya hizmet veren 13 kök DNS sunucusundan biri olan i.root-servers.net sunucular, 2004 Eylül ay ndan itibaren merkezde hizmet vermeye bafllad..tr DNS Sunucusu: Türkiye'ye ait isim çözümlemelerinin yap ld.tr DNS sunucular ndan birisi merkezde 2004 A ustos ay ndan itibaren hizmet veriyor. Akamai Sunucular : Internet üzerindeki içeriklere h zl ve kaliteli eriflim için 65 ülkede, a iflleticisinde sunucusu ile hizmet veren Akamai'ye ait sunucular Haziran 2003 ay ndan beri merkezde hizmet veriyor. UlakNet omurgas nda, günde 50Mbps ortalamaya varan içerik merkezde tutulan Akamai sunucular taraf ndan sa lan yor. Proxy Servisi: wwwcache.ulak.net.tr sunucusundan tüm üniversitlere proxy hizmeti veriliyor. UlakNet bünyesinde üniversitelerde bulunan proxy sunucular ile hiyerarflik web önbellekleme öbe i oluflturularak, bant geniflli inin daha efektif kullan - m sa lan yor. Proxy sunucusunda bant geniflli i kazan m oran ortalama %45 tir. Yüksek Baflar ml Bilgi fllem Merkezi: Pek çok bilim dal nda araflt rmac lar yüksek hesaplama gücüne sahip bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor.türkiye deki araflt rmac lar n da uluslaras ve rekabetçi çal flmalar na imkan verebilmek için UlakNet üzerinde bu tip araflt rmalara destek verecek, yurt d - fl ndakilere benzer bir merkez kurulmas planland. Yeni UlakNet altyap - s n n 2002 senesi sonunda hizmete geçmesi ile üniversiteler, uzak hesaplama, depolama, bilgi alma kaynaklar na eriflim için yeterli bant geniflliklerine sahip oldu. Yüksek Baflar ml Bilgi fllem Merkezi kurulurken benzer konularda çal flan araflt rmac lar n bir araya gelmesi, sistemin mümkün oldu unca çok kifli taraf ndan test edilmesi planland. Merkezin ilk senesi olan 2004 senesinde, Linux küme bilgisayar sistemini kullanmak için baflvuran ve projesi sistem üzerinde iflleyebilir gözüken her kullan c ya çal flma izni verildi. Bu Merkez in ortak kullan m, profesyonel teknik destek verebilecek personelin tek bir noktada bulundurulmas, yaz l m lisanslar n n tek bir sistem için al nmas gibi ekonomik avantajlar vard r. 11

12 enstitülerimiz... enstitülerimiz... SEE-Grid Projesi: ULAKB M'in teknik imkanlar ile içinde bulundu- u Avrupa Birli i 6. Çerçeve Program projesi olan SEE-Grid'le, Avrupa Araflt rma Alan 'na (ERA - European Research Area) geliflerek destek verecek Güney Do u Avrupa ülkeleri aras grid test yata n oluflturmak hedefleniyor. Bölge ülkelerinin kendi gridlerini oluflturmalar na imkan ve destek verecek insan a n biraraya getiren SEE-Grid Projesi'nde bölgesel uygulama yaz l m n gelifltirmekle sorumlu Türkiye'nin rolü büyük. TÜB TAK-ULAKB M liderli inde projeye kat lan 3 ulusal orta n grid test sistemi ile ULAKB M'de yer alan Yüksek Baflar ml Bilgi fllem Merkezinde kurulan test sistemi birlikte çal flarak, SEE-Grid için ulusal grid test yata oluflturulacak. Bu sistem Türkiye'nin iyi tan mlanm fl ve devaml hizmet verecek ilk grid yap s olacak. Cisco A Akademisi Program : Cisco A Akademisi Program, bilgi sistemleri teknolojileri ve bilgisayar a lar kurulumu/iflletimi alanlar nda yetiflmifl insan gücü aç n kapatmak amac yla Cisco Systems koordinasyonunda dünya çap nda yürütülen bir e itim program d r.ulak- B M bu e itim program n Türkiye de ilk bafllatan kurum olup e itimlere 5 y l aflk n bir süredir devam ediliyor. CCNA (Cisco Certified Networking Associate) ve CCNP (Cisco Certified Networking Professional) e itimlerinin yan s ra A Güvenli i Temelleri ve Kablosuz Yerel A Temelleri e itimleri, ULAKB M binas nda Cisco A Akademisi standartlar n karfl layacak flekilde oluflturulan uygulama laboratuvar nda kat l mc lara verilebiliyor. ULAKB M A Akademisi Program, a teknolojileri konusunda piyasadaki bilgi ve eleman aç n n kapat lmas na katk sa l yor. Cahit Arf Bilgi Merkezi (CAB M) 1996 y l nda TÜB TAK ve YÖK aras nda imzalanan bir protokol ile bilgi ve belge hizmetleri ULAKB M çat s alt nda topland y llar aras nda Ulusal Bilgi Merkezi (UB M) ad yla hizmet veren merkez, 1998 y - l nda TÜB TAK n kuruluflunda eme- i geçen ünlü matematikçi Cahit Arf- in ismi verilerek Cahit Arf Bilgi Merkezi olarak adland r ld. CAB M de Süreli Yay nlar, Belge Sa lama, Referans ve Okuyucu Salonu Hizmetleri ile Ulusal Veri Tabanlar olmak üzere dört ana birimde bilgi ve belge sa lama hizmetleri yürütülüyor. Bilgi ve belgeye eriflmede verilen hizmetlerin günün geliflen teknolojileri kullan larak yayg nlaflt r lmas, mevcut kaynaklar n en etkin flekilde kullan lmas için eflgüdüm, paylafl m ve iflbirli ine yönelik çal flmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararas bilgi kaynaklar na ev sahipli i yaparak ulusal arfliv olabilmek hedefleniyor. TÜB TAK-ULAKB M de bulunan bas l ve elektronik dergiler ile abone olunan uluslararas veri tabanlar ; merkeze gelerek veya uzaktan eriflimli olarak belge sa lama, konu/at f tarama hizmetlerimiz arac l ile bilgiye ihtiyaç duyan herkes taraf ndan kullan labilir. Elektronik dergiler ve veri tabanlar TÜB TAK Merkez ve Enstitülerin eriflimine ve s - n rs z kullan m na aç kt r. Bilgi Kaynaklar m z l 1983 den günümüze yaklafl k bafll k, bilimsel yerli ve yabanc bas l süreli yay n, l ULAKB M sunucular na yüklenen elektronik süreli yay nlar, elektronik konferans ve standartlar, çevrimiçi (online) eriflimli süreli yay nlar ve ücretsiz elektronik dergiler, bas l süreli yay nlarla birlikte yaklafl k bafll ktan oluflan koleksiyon, l NATO/ASI (Advanced Science Institute Series) yay nlar, l TÜB TAK destekli projeler, l ULAKB M veri tabanlar na giren Türkçe süreli yay nlar, l Yurt d fl kaynakl bibliyografik ve tam metin veri tabanlar. Elektronik Süreli Yay nlar: ULAK- B M, Elsevier Yay nevi ne ait (Akademic Press) yay nlar n, yaklafl k 2000 dergi ile (Cilt 1/ Say 1 den bafllayarak) dünyada elektronik arflivleyerek kullan ma açan 10 merkezden biridir. 12

13 enstitülerimiz... enstitülerimiz y l nda ULAKB M sunucular - na yüklenen IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) in toplam 157 süreli yay n 4000 IEEE konferans ve 1400 IEEE standard n n, 1950 y l na kadar PDF tam metinlerine eriflimini mümkün k lan içerik bilgileri elektronik dergi koleksiyonuna eklendi y l sonunda bu gruba ait dergi adedi 220 say s na ulaflt. Ayr ca; fizik alan nda önemli bir koleksiyona sahip olan Institute of Physics (IOP) Yay nevine ait 70 adet elektronik dergi de 2004 y l içerisinde sat n al narak 1874 y - l ndan itibaren sunucular m za yüklenerek kullan ma sunuldu. Belge Sa lama Hizmetleri: Belge Sa lama Birimi, araflt rma yapan kifli ve kurulufllara gereksinim duyduklar belgeleri bask ve ulafl m bedelini içeren bir ücret karfl l nda, yurtiçinden veya yurtd fl ndan sa lar. Yurt içinden ULAKB M, ODTÜ, Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri nin oluflturdu u Ortak Belge Sa lama Sistemi ne (OBES) ba l kütüphane koleksiyonlar ndan makale, yurtd fl ndan kayna na göre bilgi merkezlerinden makale, kitap, rapor, bildiri, tez fotokopisi sa lan r. Baflvurular yaln zca web tabanl Belge Sa lama Sistemi arac l yla adresinden kabul edilir. Referans ve Okuyucu Salonu Referans Hizmetleri: Referans hizmetleri, okuyucu salonumuzda bulunan 42 terminal kullan larak okuyucuyla yüzyüze yürütülmektedir. Internete aç k bu terminallerden okuyucular, makale isteklerini Makale stek Sistemi ni kullanarak yapabilir, 6000 e yak n elektronik dergi, tam metin/bibliyografik eriflimli tüm veritabanlar n kullanabilirler.yap lan tarama sonuçlar bas l ç kt, disket.cd- ROM, USB ye kaydedilmifl olarak al - nabilir. Okuyucular m z n ulakbim.gov.tr adresine yazd klar sorular referans kütüphanecileri taraf ndan yan tlan r. Bas l ve elektronik süreli yay n koleksiyonumuzun tek arayüzden sorgulanabildi i Makale stek Sistemi nde, makale istek giriflleri merkeze gelmeden de yap labilir, 2 hafta sistemde kalabilir, bu süre içinde merkezden elde edilebilir, sürenin sonunda makale istek giriflleri otomatik olarak silinir. Konu/At f Tarama: Araflt rmac lar n gereksinim duyduklar bilgi ve belgeye eriflmek için yap lan bilgi tarama ifllemi (konu/at f taramalar ), Cahit Arf Bilgi Merkezi konu uzmanlar ve kütüphaneciler taraf ndan gerçeklefltirilir. Tarama baflvurular web üzerinden (http://www. ulakbim.gov.tr), Konu / At f Tarama Sistemi arac l ile yap l r. WoS At f ndekslerine Giren Türkiye Kaynakl Yay nlar n S ralamalar : Haziran 2003 itibariyle, haz rlanan program arac l ile, otomatik olarak, ULAKB M sayfalar ndan her y l May s-haziran aylar nda düzenli olarak duyurulan bir önceki y la ait Web of Science (WoS) at f indekslerine giren Türkiye kaynakl yay nlar n üniversite ve ülke yay n s ralama listeleri, ald klar at flarla birlikte say labilmektedir. Ulusal Veri Tabanlar : ULAKB M taraf ndan oluflturulan veri tabanlar nda, Türkiye de yay nlanan dergiler belli kriterler çerçevesinde seçilir ve dergilerin içindeki araflt rma makalelerinin bibliyografik verileri özleriyle sunulur. Yay nc s n n onay verdi i dergilerdeki makalelerin tam metinlerine eriflim söz konusudur. ULAKB M web sayfas ndan kullan - ma aç lan Ulusal Veri Tabanlar m z: l Türk T p Veri Taban : T p, Eczac l k ve Difl Hekimli i l Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Taban : Temel ve Uygulamal Bilimler ile Mühendislik l Tar m Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Taban : Tar m, Biyoloji, Veterinerlik, Hayvanc l k, Su Ürünleri, Ormanc l k, G da l TÜB TAK Destekli Projeler Veri Taban : TÜB TAK taraf ndan desteklenen araflt rma projelerinin kesin raporlar l Sosyal Bilimler Veri Taban : Antropoloji, Arkeoloji Co rafya, Dil Bilimleri, E itim, Felsefe, letiflim, flletme ve Ekonomi, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik ve Biliflim, Mimarl k, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, fiehir Bölge Planlama, Tarih, Uluslararas liflkiler ve Genel. 13

14 k sa k sa... Forum stanbul 5-6 May s ta Yap lacak Forum stanbul, bu y l, AB tam üyelik müzakerelerinin önümüzdeki on y lda nas l seyredebilece ini, özellikle de küresel rekabet gücünü pekifltirmek için neler yap lmas gerekti ini, dünyadan çeflitli örnekler fl nda, 5-6 May s ta, genifl tabanl bir platformda tart flmaya aç yor. MAM Bilim ve Teknoloji Günleri Düzenleniyor Marmara Araflt rma Merkezi (MAM) taraf ndan sanayicileri bilgilendirmek amac yla Bilim ve Teknoloji Günleri düzenleniyor. Forum stanbul da, siyaset ve ifl dünyas n n önemli isimleri bir araya gelecek. Toplant n n ikinci gününde düzenlenecek olan Giriflimci ve Yarat c Genç Beyinlerin Önünü Açmakta Ar-Ge ve Teknoparklar n Önemi konulu panelin oturum baflkanl n TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi yapacak. Bu çerçevede, 14 Nisan günü MAM Konferans Salonu nda Ar-Ge Çal flmalar nda Gelir ndirimi konulu bilgi günü düzenlendi. Toplant da 86 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i nin uygulanmas konusu ele al nd. MSB Ar-Ge ve Teknoloji Daire Baflkan MAM Ziyaret Etti Toplant n n aç l fl konuflmas n MAM Baflkan Dan flman Dr. Mehmet DEM REL yapt. MAM fl Gelifltirme Birim Yöneticisi Dr. Sibel Sain ÖZDEM R in yapt tan t - m n ard ndan; Maliye Bakanl Gelirle Genel Müdürlü ü fiube Müdürü Salih Mehmet YAfi, Tebli in uygulanmas na Mili Savunma Bakanl Ar-Ge ve Teknoloji Daire Baflkan Tu general Taner AKAY, Marmara Araflt rma yönelik bilgi verdi. Merkezi nin(mam) yapt çal flmalar hakk nda bilgi almak amac yla, 30 Mart günü Merkezi ziyaret etti. MAM n ve ba l enstitülerinin tan t m sunufllar n n yap ld toplant dan sonra Tu g. AKAY, laboratuvarlar gezdi. Teknoloji zleme ve De erlendirme Baflkanl (T DEB) Mali Koordinatörü Orhan ERGÜN de, Tebli kapsam nda yap - lan baflvurular n de erlendirilmesi hakk nda kat l mc lar bilgilendirdi. 14

15 Bulufl fienli i ne Davet; Baflvuru çin Son Tarih 6 May s TÜB TAK Teknogiriflim Yar flmas ve Giriflimcilik Paneli Bilim ve Teknik ile Bilim Çocuk Dergileri taraf ndan, 2000 y l ndan beri her y l düzenlenen Bulufl fienli i, 3-4 Haziran 2005 tarihlerinde TÜB TAK ta gerçeklefltirilecek. Hem çocuklar, hem de eriflkinleri bilimsel düflünceye yak nlaflt rmak ve içlerindeki yarat c gücü ortaya ç kar p bulufl yapmaya teflvik etmek amac yla düzenlenen fienlik, Bilim Çocuk Dergisi kategorisinde ilkö retim düzeyindeki çocuklar, Bilim ve Teknik Dergisi kategorisinde de lise ve üstü düzeydeki kat l mc lar kapsayacak. fienli in konular, engellilerin yaflam n kolaylaflt racak bir bulufl yapmak ve e lenceli etkinlikler çerçevesinde iflgüzar düzenekler tasarlamak ad verilen, normalde elle yap lan basit bir ifli (kalem açmak, elma soymak gibi) en az befl ad mda gerçeklefltiren bir mekanik düzenek haz rlamak olarak belirlendi. Her iki kategoride de yar flmac olmak isteyenler, belirlenen bu konular n birine ya da her ikisine birden 6 May s 2005 tarihine kadar baflvuruda bulunabilecek. TÜB TAK taraf ndan, bilimsel araflt rmalar n teknolojik yeniliklere süratle dönüflebilmesi, Türkiye'nin uluslararas alanda bilimsel ve teknolojik rekabet gücünün art r lmas ve ülke ekonomisine katma de er sa layacak giriflimcilik çal flmalar n n desteklenmesi için, TÜB - TAK Teknogiriflim Yar flmas ad alt nda bir program oluflturuldu. Program; Türkiye de teknolojik özellik içeren giriflimcili in bafllat ld, beslendi i, desteklendi i ve bu özellikteki yeni kurulufllardan oluflan toplulu un temsil edildi i bir platformun kurulmas na ortam sa layacak deste i vermeyi ve devam ettirmeyi amaçl yor. Kat l mc lar, çeflitli yar flmalar, e lenceli bilim deneyleri, söylefliler ve gösterilerle zenginlefltirilmifl olan flenlikte bilim ve e lence dolu iki gün geçirebilecek. Ayr nt l bilgi için Bu kapsamda, 26 Mart günü TÜSS DE de TÜB TAK Teknogiriflim Yar flmas ve Giriflimcilik Paneli düzenlendi. TÜB TAK Baflkan Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi ve Prof. Kenneth MORSE un (MIT Giriflimcilik Merkezi Genel Müdürü) konuflmac olarak kat ld Panel de Teknogiriflim Yar flmas, tekno-giriflimcilik ve global merkezler hakk nda bilgi verildi. 15

16 TÜB TAK - Ulusal Metroloji Enstitüsü Karikatür Yar flmas n 2002 n Ölçüm ve Günlük Hayat m z Mustafa Murat Boyac

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur. ULAKBİM VE ULUSAL BİLGİ HİZMETLERİ Cem SARAÇ * Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK a bağlı bir enstitü olarak 1996 yılında kurulmuştur.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr

Ulusal Toplu Katalog. www.toplukatalog.gov.tr Ulusal Toplu Katalog www.toplukatalog.gov.tr Serkan ORCAN M.Uğur Yılmaz, Muhterem Yiğiter Derya Bozkurt, Ali Değirmenci TÜBİTAK ULAKBİM 03-Nisan-2009 Kütüphane Haftası - Ankara 3 Nisan 2009 a gelirken:

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ULAK6NET Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr

ULAK6NET Görev Gücü Oluşumu. Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr ULAK6NET Görev Gücü Oluşumu Onur BEKTAŞ onur at ulakbim.gov.tr Ulakbim & Özgür Yazılım & Linux Canlı yayın sunucusu harici tümüyle özgür yazılım tabanlı işletim sistemi ve yazılımlar kullanıyoruz. TR-GRID.

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2008 Açılış Konuşmaları TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü 1. GİRİŞ Cem SARAÇ - Fatma BAŞAR ULAKBİM

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. DURMUŞ GÜNAY KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Bülent Ecevit Üniversitesi Prof.Dr.Durmuş GÜNAY Kütüphanesi olarak, 2013-2016 yılları arasını kapsayan

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA, HİZMET VE DANIŞMANLIK PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi çalışanları tarafından üstlenilen;

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TEKNOLOJ VE YEN L K DESTEK PROGRAMLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Türkiye

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ I. Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN MAYIS 2005 45 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 45 MAYIS 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Programı. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek

Programı. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek 1511 Programı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek 1 Ülke İhtiyaçları Analizi İlgili Fakülteler Devlet Kuruluşları Kurumlar İlgili Bakanlık TÜBİTAK STK lar Özel Sektör 3 Öncelikli Alan ve Güçlü Alan Belirleme

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi F Klâvye Standart Türk Klâvyesi TSE 2117 Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni (F Klavye) Standardı Standart Türk Klâvyesi F Klâvye * 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Harf İnkılâbından sonra;

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı