WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA Emine Cabı Başkent Üniversitesi Özet Bu çalışmada, eğitimde Web in kullanılması ile ilgili gelişmeler, Web destekli öğretimin olumlu yönleri, öğretim amaçlı Web sayfalarının hazırlanması ve bunların oluşturulmasında kullanılan yazılımlar konularına değinilmiştir. Web (World Wide Web) destekli öğretim alanındaki gelişmeler ve yapılan çalışmalar incelenerek, Pascal a giriş dersinin etkin ve verimli öğretimi amacıyla, örnek Web sitesi oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Örnekte, Pascal a giriş dersi için ders materyali, öğrenci ile etkileşimi sağlayacak alıştırma ve soru türleri, duyuru panosu bulunmaktadır. Pascal programlama dilinde yazılan eksik veya hatalı programlar, hata ayıklama, boşluk doldurma bölümüne yerleştirilmiştir.tasarlanan örneğin öğretime etkisi, işlevleri ve görünüm özellikleri hakkında görüşlerini almak amacıyla öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket formundan elde edilen bulgulara ve örneğin uygulanması süreci içerisindeki gözlemlere dayanılarak Web destekli Pascal öğretimi öğrenmeye önemli bir katkı sağlamaktadır. Anahtar Sözcükler : Web Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Uzaktan Eğitim Abstract In this study related studies were reviewed in order to give information about how to use Web to support education, how to prepare Web pages for educational purposes. Designing procedures and application of them take place in this research. A sample Web site was designed and implemented to support and improve education by examining improvements and studies in Web(World Wide Web) based education for introduction to Pascal lesson. The model includes lesson materials, bulletin board, exercises&question types for providing interaction with students for introduction to Pascal lessons. In this study, the faulty and missing programs written in Pascal programming language were placed in fault correction and fill in the blanks section.a questionnaire was implemented with the aim of having the opinion of students on the influence of design an education, its functions and physical properties.analysis of the data collected by means of questionnaires and observations indicates that use of Web based Pascal education contributes to the process of learning. Keywords: Web-based education, computer supported education, distance learning

2 GİRİŞ Bilgisayar destekli öğretim, belirli öğrenme etkinliklerinin bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır (Ergin, 1995). Ayrıca bilgisayar destekli öğrenme araştırma, sınama, öğretim ve simülasyon konularını kapsar (Dayıoğlu, 1998). Bir başka tanıma göre, öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmene çeşitli konularda yardımcı olmak, yeni bir kavram ya da beceri kazandırmak, daha önce öğretilen bilgi ve becerileri pekiştirmek gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Bilen,1996). Web (World Wide Web) yazı, resim, ses, video, animasyon ve imajlar gibi pek çok farklı yapıdaki verilere, etkileşimli bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir sunucudan bir başka sunucunun çağırılmasıdır. Ftp, gopher, telnet gibi diğer servisleri içerisinde bulundurduğu için günümüzde en çok tercih edilen servisdir (Yazıcı ve Akyel, 1997). Web destekli öğretim, öğretmenlerle öğrencileri zaman ve mesafe engeli olmadan bir araya getiren bir öğrenme sistemidir. Dersler bilgisayar, uydu, görüntü, ses, multimedia teknolojileri, grafik ve animasyonlar istenilen şekilde sunulur (TBB, 2001). Geleneksel öğretim yöntemleri kullanılarak verilen eğitim-öğretim sürecinde harcanan sürenin çok uzun ve yeterli öğretim elemanı, derslik, laboratuvar, eğitim araç ve gereçlerinin sağlanması gibi problemler yaşanmaktadır. Web destekli öğretim bilgi üretme, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma gereksinimleri sonucunda ortaya çıkmıştır. İş yaşamında ve günlük yaşamda kullanımı yaygınlaşmıştır. Internet ve Web, bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmanın, sayısız konularda fikir alışverişinde bulunmanın en geçerli yoludur Öğrenmenin bireysel kapasiteye göre farklılık göstermesi, Web teknolojisinin hızla gelişimi, Web destekli eğitimin avantajlarını kullanarak etkili ve verimli bir ders verilebilmesi göz önüne alınarak Web destekli eğitim modeli birçok eğitim ortamında aktif olarak kullanılmaktadır (Park ve Kim, 2003) WWW geleneksel sınıf materyallerini tamamlayan önemli olanaktır. Bugün genellikle okulların büyük sıkıntısı yetersiz bütçe nedeni ile gerekli ve yeterli

3 kaynak alamamaktadır. Akkoyunlu ya (1999) göre, Web ile bu sorun kısmen ortadan kalkabilir. Boisvert de (2000) Internet in eğitimde kullanılması ile yeni eğitsel kaynak ve imkanlar ortaya çıktığını belirtmektedir. Eğitsel kaynak ve imkanlardan yararlananlar, teknolojiyi yakından takip eden ve Web destekli öğretim ile ilgili çalışmalar yapan okullarla sınırlı değildir. Web i kullanan, yaşam boyu öğrenme gereksinimi duyan bireyler de Web destekli öğretim kapsamında düşünülmektedir. Internet ve Web, onlara sürekli genişleyen bilgi denizinden bilgi çıkarmak için gerekli araçları ve motivasyonu vermektedir. Öğrenciler, Internet aracılığı ile farklı yorumlarla tanışabilmekte, analiz ve sentez yapabilmektedir (Bento ve Bento, 2000). Web destekli öğretimin tanımı ve bu konudaki çalışmalar göz önünde alınarak eğitimi-öğretim sürecinde Web in gerekliliği ve faydaları aşağıda verilmiştir. 1. Web destekli öğretimde bilgilere erişim bilgisayar ile gerçekleşmektedir. Bunun anlamı, elektronik ortamdaki bu bilgilerin çok güçlü bir şekilde indeksleme, depolama, arama, dönüştürme ve paylaşım işlemlerine hazır hale gelmesidir. Böylece bilgisayar üzerinde yer alan bu bilgilerin öğrenciler tarafından kullanımı çok kolay olmakla birlikte geleneksel öğrenme yöntemlerine göre öğrenciye çok fazla esneklik sağlamaktadır (Şentürk, 1999). 2. Web destekli gerçekleştirilen bu öğretim programı yardımıyla, mümkün olduğunca çok kişinin eğitim alması sağlanmaktadır. Böylece, kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerde çalışan personelin bilgisayar destekli tasarım ve planlama konusunda eğitilmesi ile eğitim açığının kapatılması olası hale gelebilecektir (Şentürk, 1999). 3. Geleneksel öğretim metodunda ders anlatımı, önceden belirlenmiş zaman içerisinde yapılmaktadır. Bu zaman diliminde verilen eğitimde, bazı öğrencilerde algılama eksikliği görülürken, bazı öğrencilere ise zaman fazla gelmektedir. Web destekli öğretim ile öğrenci, ders için ayrılan zamanı algılama düzeyine göre kullanabilmektedir.

4 4. Web destekli öğretim yazımlarının çalıştırılması için herhangi bir özellikte ortama ihtiyaç duyulmamaktadır. Platformda bağımsızlık Web destekli öğretimin hızla yayılmasını önemli ölçüde etkilemektedir. 5. Bilgi miktarının ve bilgiye ulaşması gerekenlerin sayısının artması nedeniyle, bilgileri en hızlı ve talebe uygun biçimde, sadece öğrencilere değil geniş topluluklara ulaştırmak rekabeti de kaliteyi getirmektedir. Eğiticinin ders yazılımlarını iyi kullanması ve ders içeriğini en iyi bir şekilde hazırlaması eğitim kalitesinin artmasına neden olmaktadır. 6. Geleneksel sınıf ortamlarına utangaç ve konuşma isteği olmayan öğrenciler derse etkin olarak katılamamaktadır. Elektronik etkileşim yolu ile çoğu zaman bu öğrenciler kendilerini daha özgür bulabilirler. Öğretim Amaçlı Web Sayfalarının Hazırlanması Web sayfalarında, ses ve görüntü araçlarına, etkileşimli araçlara (sohbet, video konferans vb.), haberleşme araçlarına (e-posta, liste, haber grupları) ve diğer Web sayfaları bağlantılarına yer verilmektedir. Katılımcılar için online sınavlar, destek ve referans materyalleri de öğretim amaçlı Web sayfalarında bulunmaktadır. Web de elektronik bir topluluk yaratmak, elektronik konferans programı ve elektronik tartışma forumları oluşturmak İnternet ile eğitimin avantajları arasındadır. Bunlar, sınıftaki işbirliğini ve iletişimin günün her anında kullanılabilmesini sağlamalıdır. Devedzic e göre (2003) Web destekli eğitim sisteminin geliştirilmesi için öğretim amaçlı Web sayfalarının hazırlanmasının önemi üzerinde durmaktadır. Öğretim amaçlı sayfalarda daha fazla teorik ders içerikli bilgi bulunması, iki veya daha fazla eğitim uygulamaları arasında daha fazla şematik çalışma olması, etkin teknolojik destek olması gerektiğini vurgulamaktadır. Öğretim yazılımlarında ekran tasarımı, eğitsel açıdan özenle durulması gereken bir konudur. Tercih edilmesi gereken ekran özelliklerinin neler olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Bilgisayar ekranındaki grafiksel metin sadece kendi

5 başına bir kompozisyon oluşturmakla kalmayıp; aynı zamanda geçmişte edinilmiş bilgilerle etkileşime de neden olmaktadır (Bülbül,1999). Eğitsel canlandırmaları hazırlamak için yazılımlar arasında birçok uygulama bulmak mümkündür. Bunlardan, yazılım ortamları oldukça esnek ve kullanımı kolay olan Macromedia ve ToolBook, IBM uyumlu bilgisayarlarda canlandırmalar için çok tercih edilen ortamlardır. Web uygulamalarının yazılımında, Front Page, Lotus Learning Space, Macromedia Authorware, ToolBook gibi programlar kullanılmaktadır. Dinamik yapının oluşturulması için PHP, ASP, Java gibi dillerden faydanılmaktadır. YÖNTEM Bu çalışmada, yukarıda belirtilen Web d estekli öğretim alanındaki gelişmeler ve yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak, Web destekli öğretime örnek bir tasarım oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Oluşturulan Web sitesinde; öğretim süreci içerisinde, öğretim elemanının yapması gereken işleri en kısa ve en kolay şekilde yapabilmesine yardımcı olması, öğrencinin sınıf içinde ve dışında öğrenmesini kolaylaştırması, öğretim elemanının ve öğrencinin, her zaman her yerde etkileşim içerisinde bulunmalarını sağlaması, öğrencinin web üzerinden soru cevaplaması, alıştırma yapması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı ındaki 44 öğrenciye örneğin uygulaması yapılmıştır. Örnek Web sitesinin değerlendirilmesi için 5 li Likert ölçeğinde bir anket geliştirilmiştir. Ankette tasarlanan örneğin öğretime etkisi, işlevleri ve görünüm özellikleri hakkında görüşlerinden oluşan 23 soru bulunmaktadır. Orta öğretimde, yüksek öğretimde ve dershanelerde programlama dili olarak Pascal programlama dili öğretilmektedir. Pascal programlama dili programlama mantığının geliştirilmesi, her platformda ek bir donanım ihtiyacı olmadan kurulabilmesi ve yaygın olarak kullanılmasından dolayı tercih edilmiştir.

6 Bilgisayar kullanma becerisine sahip, program hazırlamak isteyen bireylerin kaynak olarak kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır Örnek Web Sitesinin Tasarım Aşamaları Statik sayfaların hazırlanması Pascal ile programcılığa giriş dersinin konu içeriklerinin bulunduğu HTML sayfaları Front Page ile hazırlanmıştır. Index sayfası üç adet frameden oluşan Banner ve Contents ile tasarlanmıştır Dinamik sayfaların oluşturulması MySQL ile bağlantı kurularak dinamik sayfaların oluşturulmasında PHP dili ve HTML etiketleri kullanılmıştır. PHP dosyaları PHP editöründe veya Windows uygulamalarının içinde bulunan WordPad ile yazılmıştır. Üye girişinde 2 farklı yetki sınırlaması bulunmaktadır. a) Sistem Yöneticisi (Öğretim elemanı) b) Öğrenci Girişi a) Sistem yöneticisi (Öğretim Elemanı) Bir kullanıcı adı ve şifresi, sistem yöneticisine tahsis edilmiştir. (Şekil 1). Şekil 2: Sistem Yöneticisi Ekranı Öğretim elemanının, öğrenci kaydı ekleme, öğrenci kaydını silme, sınav sonuçlarını girme, duyuru panosuna duyuru ekleme, duyuru panosundan duyuru silme yetkileri bulunmaktadır. Öğretim elemanı, öğrenci kaydı ekleme işleminde,

7 kullanıcı adı olarak öğrenci numarasını girmekte ve her öğrenciye ayrı şifre vermektedir. b) Öğrenci girişi Her öğrenci için üye girişi sistem yöneticisi tarafından yapılır. Öğrenci numarası, kullanıcı adı olarak verilmektedir. Öğrenciler, kullanıcı adı ve sistem yöneticisi tarafından verilen şifre ile kendilerine ait bölümleri kullanabilmektedirler (Şekil 2). Şekil 2: Öğrenci Ekranı Öğrenci şifresi ile giriş yapıldığında, öğrencilerden geribildirim almak için oluşturulmuş üç farklı türde alıştırma/soru bulunmaktadır. Bölüm soruları, test soruları, hata ayıklama, boşluk doldurma. Bölüm sorularında, her bölümun sonunda bulunan sorular öğrenci tarafından cevaplandırılarak, öğretim elemanına iletilebilmektedir. Test sorularında, online test yapılabilmekte ve aynı zamanda değerlendirme sonucunu öğrenci görebilmektedir. Hata ayıklama ve boşluk doldurmada ise, öğrenci öğrendiğini anında test edebilmektedir. Pascal programlama diline göre hatalı yazılan programda hataların bulunması, boşluk bırakılan bölümlerin doldurulması istenmektedir. Ayrıca öğrenci, sınav sonuçlarını, sınıf listesini ve duyuru panosunu görebilmektedirler. Duyuru panoları gerek öğrencilere, gerekse öğretim elemanlarına destek olması işlevleri için tasarlanmıştır.

8 BULGULAR VE YORUMLAR Elde edilen veriler betimsel istatistik tekniklerinden (f, %) yararlanılarak açıklanmış ve yorumlanmıştır. Anket formundan elde edilen bulgular ve yorumlar tablolar halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 1. Web Sitesinde Görsel Tasarım ve Kullanılabilirlik Durumunun Değerlendirilme Sonuçları 1 * x Seçenekler % % % % % Web sitesine ulaşım hızlı ve 81,82 13,64 4, ,23 kolaydır. Web sitesinde sayfalar arası geçiş 50,00 31,82 9,09 9,09-1,77 rahatlıkla yapılabilmektedir. Web sitesinin sayfa tasarımı eğitim 34,09 54,55 9,09 2,27-1,8 amaçlı kullanımı için uygundur. Kullanılan renkler gözü 43,18 36,36 2,27 11,36 4,55 1,98 yormamaktadır. Web sitesinin kullanımı kolaydır 52,27 31,82 13,64 2,27-1,66 Sade ve tutarlı sayfalar yer almaktadır. Ders içeriği kolaylıkla yazıcıdan çıktı alınabilir. Yüzdelik değerlerin ortalaması 59,09 36,36 4, ,45 27,27 38,64 18,18 9,09 4,55 2,23 49,67 34,74 8,77 6,82 4,55 1,73 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Tablo 1 e göre Web sitesine ulaşım hızlı ve kolaydır sorusuna öğrencilerin %95,45 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Sade ve tutarlı sayfalar yer almaktadır görüşünü %95,45 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak belirtmiştir. Ders içeriği kolaylıkla yazıcıdan çıktı alınabilir sorusuna %65,91 olumlu cevap vermiştir. Web sitenin görsel tasarım ve kullanılabilirlik aritmetiksel ortalaması ise tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevaplarından %84,41 olarak bulunmuştur.

9 Tablo 2. Web Sitesinin İçerik ve Dönüt Olarak Değerlendirilme Sonuçları 1 * x Seçenekler % % % % % Statik sayfalarda yer alan konu içerikleri Pascal dersini öğretmek için 29,55 25,00 43, ,14 yeterli düzeydedir. Bölüm sonu sorularının öğrenmeye katkısı vardır. 56,82 40,91 2, ,45 Test sorularının öğrenmeye katkısı vardır. 54,55 38,64 6, ,52 Test sonuçlarına anında ulaşılabilmesi, bu bölümü kullanma isteğini 72,73 25,00 2, ,3 artırmıştır. Test sonuçları ekranında yeterince geribildirm alınabilmektedir. 45,45 38,64 9,09 2,27 4,55 1,82 Hata Ayıklama ve boşluk doldurma bölümlerinin öğrenmeye katkısı vardır 63,64 31,82 4, ,41 Hata ayıklama ve boşluk doldurma bölümünde, anında sonuca ulaşılabilmesi, bu bölümü kullanma 63,64 29,55 6, ,43 isteğini artırmıştır. Hata ayıklama ve boşluk doldurma bölümlerinin sonuç ekranlarında yeterince geribildirim 45,45 43,18 6,82 4,55-1,7 alınabilmektedir. Soru ve alıştırma bölümleri yeterlidir. 34,09 43,18 18,18 4,55-1,93 Yüzdelik değerlerin ortalaması 51,77 35,10 11,11 3,79 4,55 1,63 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Tablo 2 ye göre statik sayfalarda yer alan konu içerikleri Pascal dersini öğretmek için yeterli düzeyde olup olmadığı sorulduğunda, öğrencilerin %54,55 i tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevabını verirken %43,2 si kararsızım cevabını vermiştir. 3 farklı soru ve alıştırma bölümlerinin öğrenmeye katkısı sorgulanmıştır. Buna göre, bölüm sonu soruları için %97,73 ü, test soruları için %93,17 si, hata ayıklama ve boşluk doldurma için ise 95,45 i tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevabını vermişlerdir. Sonuçta 3 farklı bölümün de öğrenmeye katkısı olduğunu öğrenciler ortaya koymuşlardır ve soru ve alıştırmaları yeterli bulmuşlardır (%77,27).

10 Sitenin içeriği ve öğrenciye dönütü ile ilgili sorulara bakıldığında tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevablarının ortalamasının oldukça yüksek olduğu görülmektedir (86,87). Tablo3. Web Sitesi Etkileşim Ölçümü ve Değerlendirme Tablosu Seçenekler Web sitesindeki dinamik sayfalara kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi olumlu etkiler yaratmaktadır Duyuru panosu sınıf dışında da öğretim elemanı ve öğrenci arasında etkileşimi sağlamaktadır Yararlı sitelere bağlar içeren sayfa diğer kaynaklara ulaşmada kolaylık sağlamıştır. 1 * x % % % % % 34,09 54,55 6,82 2,27-1,77 52,27 34,09 13, ,61 52,27 38,64 9, ,57 Yüzdelik değerlerin ortalaması 46,21 42,43 9,85 2,27-1,65 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Tablo 3 e göre Web sitesindeki dinamik sayfalara kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi olumlu etkiler yaratmaktadır sorusuna öğrencilerin %88,64 ü tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Sade ve tutarlı sayfalar yer almaktadır görüşünü %95,45 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak belirtmiştir. Duyuru panosu ve diğer kaynaklara ulaşım ile ilgili sorulara verilen tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevapları yüksek oranda olduğu görülmektedir. Dinamik web sayfalarından oluşan etkileşim için öğrenci görüşlerinin ortalaması %88,64 olarak bulunmuştur.

11 Tablo 4. Web Sitesinde Kullanılan Teknolojilerin Değerlendirme Sonuçları 1 * x Seçenekler % % % % % Php ve MySql ile hazırlanan dinamik Web sayfaların kullanımı ile ilgili 27,27 36,36 22,73 9,09-2,14 sorun yaşanmamaktadır. Web sitesinde bulunan hizmetler derse ilgiyi artırmada etkilidir 45,45 47,73 6, ,61 Yüzdelik değerlerin ortalaması 36,36 42,05 14,78 9,09 1,88 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Php ve MySql ile hazırlanan dinamik Web sayfaların kullanımı ile ilgili sorun yaşanmamaktadır görüşünü %63,64 ü tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak belirtmiş, %22,73 ü kararsız kalmıştır. Kullanılan teknolojilere verilen cevapların ortalaması %78,41 tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak verilmiştir (Tablo 4.). Tablo 5. Kaynak olarak kullanma (Değerlendirme) 1 * x Seçenekler % % % % % Web sitesi sınıf ortamı dışında da Pascal programlama dilini 40,91 36,36 22, ,82 öğretebilecek bir kaynak niteliğindedir. Web sitesini Pascal ı öğrenmek için kaynak olarak kullanabilirim. 54,55 29,55 15, ,61 Yüzdelik değerlerin ortalaması 47,73 32,96 19, *= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Öğrencilerin Web sitesi sınıf ortamı dışında da Pascal programlama dilini öğretebilecek bir kaynak niteliğindedir sorusuna verdikleri cevaplar (77,22 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum ) ile benzer başka bir anket sorusuna Web sitesini Pascal ı öğrenmek için kaynak olarak kullanabilirim. verdikleri cevaplar (%84,04 tamamen katılıyorum ve katılıyorum ) arasında bir tutarlılık gözlenmektedir.

12 Öğrenci, oluşturulan sitenin Pascal öğrenmek için bir kaynak olarak görüp görmediği sorusuna, siteyi genel olarak değerlendirerek cevap vermektedir.( tamamen katılıyorum ve katılıyorum ortalaması 80,69 dur.) SONUÇ VE ÖNERİLER Değerlendirme anketinden elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak örneğin uygulanma süreci içerisindeki gözlemlere dayanılarak aşağıdaki sonuçlar belirlenmiştir. 1. Oluşturulan Web sitesine ulaşım hızlı ve kolay, sayfalar arası geçişler rahatlıkla yapılmaktadır, renkler gözü yormamakta ve kullanımı kolaydır. 2. Statik sayfalarda yer alan Pascal dersinin konu içeriği hakkında öğrencilerin daha çok bilgilendirilmesi ve yazıcıdan çıktı alınabilmesi için buton oluşturulması önerilmektedir. 3. Soru/alıştırma bölümlerinde bulunan klasik ve test sorularına ek olarak hata ayıklama, boşluk doldurma soruları geliştirilmeye çalışılmıştır. Öğrenciler Hata ayıklama, boşluk doldurma sorularında anında sonuca ulaşılabilmesi, yeterince geribildirim alınabilmesi, konularında yeterli bulmuşlardır. 4. Web sitesinde duyuru panosunun olması, öğrenci girişinin şifre ile yapılması, Türkiye ve Türkiye dışındaki kaynaklara, tarama yapmadan ulaşılabilmesi, sınav sonuçlarının ve öğrencilerin listesinin bulunması derse karşı ilginin artmasında etkili olduğu belirtilmiştir. 5. Pascal dersinin öğretiminde oluşturulan Web sitesini kaynak olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Öğretim Elemanının örneğin uygulanması süreci içerisindeki gözlemlere dayanılarak 1. Öğretim elemanına standart bir ders materyali sunulmuştur. Derste eksik, yanlış anlatım bu destekle ortadan kalkmış, öğretim elemanının işini kolaylaştırmıştır. Ders notlarının güncellenmesi rahatlıkla yapabilmektedir. 2. Ders ile ilgili tüm ders materyali ve sorular örnekte yer aldığından, istekli öğrencinin, sınıfta anlatılanlar ile sınırlı kalmayıp, ileride görülecek konulara önceden hazırlık yaparak derse katılma imkanı bulunmaktadır.

13 3. Öğretim elemanı, test alanlarını sınav zamanı aktif hale getirerek, bilgisayar üzerinden anında değerlendirme yapabilmekte ve aynı zamanda değerlendirme sonucunu görebilmektedir. Ayrıca bölüm sonu soruları, sadece öğretim elemanının ulaşabileceği adrese yönlendirildiğinden, farklı sınav sorusu bastırma, çoğaltma, kağıt okuma gibi zorluklarla karşılaşmamaktadır. Bu sonuçlara bakılarak Web destekli Pascal öğretimine yönelik bazı öneriler aşağıda verilmektedir. 1. Hata ayıklama, boşluk doldurma bölümü Pascal programlama dilinin Web de hata kontrolü yapılmasına iyi bir örnek olduğu tespit edilmiştir. Bu örnek üzerinde durularak geliştirilebilir. 2. Bu çalışma, öğrenimi destekleyerek geliştirebilecek etkin bir örnek olduğu uygulama sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ancak sohbet ortamları, ses ve görüntü özelliklerinin bulunması, sayfalar arası geçişler için daha fazla buton kullanılması ile de öğrencinin derse daha etkin katılımını sağlayabilir. Her zaman her yerde öğrenim gereksinimi ve Internet in gelişimine ayak uydurulması için, ders yazılımlarının Web üzerinden hazırlanması konusunda eğitimciler çalışmalarını sürdürmektedir. Web kullanılarak yapılan öğretim yeni bir öğretim metodu olarak yerini almaktadır. Bilgiye kolay erişim olanağı bulunan kaynakların artmasına neden olacağından, eğitim yazılımlarının daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B., (1999). İnternet in Öğretim Sürecinde Kullanımı, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, S 77. Bento R.F., Bento A. M., (Dec2000). Using The Web To Extend and Support Classroom Learning, College Student Journal, Vol:34 Issue 4, P603. 6p. Bilen M., (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim, S 36.

14 Boisvert, L., (Winter2000). Web-Based Learning: The Anytime Anywhere Classroom, Information Systems Management, Vol: 17 Issue 1, P 35, 6p. Bülbül, H.İ., (1999. Öğretim Amaçlı Bilgisayar Yazılımlarında Ekran Tasarımı, Milli Eğitim Dergisi, No: 141. Dayıoğlu, B., (1998). Bilgisayar Destekli Eğitim ve İnternet teki Uygulamalar,Yüksek Lisans Tezi, S 34. Devedzic, V.B., (2003). Key İssue İn Next-Generation Web-Based Education, IEEE Transactions On Systems Man And Cybernetics Part C-Applications And Reviews. Ergin, A., (1995). Öğretim Teknolojisi ve İletişim, Personel Eğitim Merkezi, Yayın No:17, S 135. Park,C., Kim, M., (2003). Development Of Level-Based Instruction Model İn Web-Based Education, Knowledge-Based Intellignet Information And Engineering System, PT 2, Proceedings. Şentürk, A., (1999). Web Tabanlı Sınıfların Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Değerlendirilmesi, U.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17. Cilt, Sayı:4. TBB, (2001). Türk Bankalar Birliği Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu Raporu, Ebi Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım ve Sanayi A. Ş. Yazıcı, A., Akyel C., (1997). Temel Bilgisayar Bilgileri ve Güncel Yazılımlar, Armoni Matbaacılık, s 90.

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System

Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı. Database and Site Design for Web Based Homework-Project Follow System Web Tabanlı Ödev-Proje Takip Sistemi İçin Veri Tabanı ve Site Tasarımı Hakan KÖR Hitit Üniversitesi, Çorum hakankor@hitit.edu.tr Özet: Bu çalışma, öğretim elemanlarının ödev ve proje ağırlık derslerde

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM

2 ÖĞRENME-ÖĞRETME KURAMLARI VE PROGRAMLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Eğitim 12 1.2.Teknoloji 13 1.3.Eğitim Teknolojisi 13 1.4.Öğretim Teknolojisi 17 1.4.1.Öğretim Teknolojisine Kullanımının Aşamaları 19 Yararlanılan Kaynaklar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri Bilgisayar 2 1. HAFTA Bilişim Teknolojilerinin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri ve Eğitimdeki Yeri Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri, Yaşam Boyu Öğrenme, Bilgisayarın Eğitimde Kullanımı BDO Kuramsal Temelleri

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

1 / 5. Mehmet Alper Şen. Kıdemli Yazılım Uzmanı. İletişim Bilgileri

1 / 5. Mehmet Alper Şen. Kıdemli Yazılım Uzmanı. İletişim Bilgileri Mehmet Alper Şen E-Posta İletişim Bilgileri Adres Bilgileri : senworld@gmail.com alper@kodkurdu.com : Türkiye - Antalya - Merkez - Muratpaşa Ev Telefonu : 90 (242) 247 43 21 Cep Telefonu : 90 (555) 689

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PANELİ 30 Ekim 2014 Hasan U. Akay AMAÇ Atılım Üniversitesinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ile ilgili bir bilgilendirme ve tartışma platformu oluşturmak.

Detaylı

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri

Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım Eğitim Yönetim Sistemleri Özgür Yazılım A.Ş. merve.yalcin@ozguryazilim.com.tr, adil.akbas@ozguryazilim.com.tr Özet: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öğrenme ortamlarının

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı

İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı İçerik Yönetim Sistemi ile Örnek Bir Web Sayfası Tasarımı Nurettin Doğan 1, Şendoğan Şen 2, H. Hüseyin Sayan 3 1 Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara

Detaylı

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Dünyayı Değiştiren Yenilikçi Teknolojiler ve Çözümler e-öğrenme, Uzaktan Eğitim Çözümleri, Ürünleri ve Hizmetleri Ürünler Çözümler Hizmetler e-öğrenme Uzaktan Eğitim Çözümleri Temel e-öğrenme, Ders Yönetim,

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları

Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (COMPE 107) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Ders Kodu COMPE 107 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu. Hazırlayan Caner YACAN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) Sosyal Eğitim Platformu Hazırlayan Caner YACAN Değineceklerimiz: EBA Nedir? EBA nın Amacı Nedir? EBA yı Önemli Kılan Özellikleri Nelerdir? Niçin EBA yı Kullanmalıyız? EBA da Neler

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Mustafa Özçelikörs 1, Yunus Özçelikörs 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Kemal ÖZAT. İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kemal ÖZAT İSG Uzman Yardımcısı İSG-KATİP Şubesi Aralık, 2014 1 AMAÇ GENEL BİLGİLER PAYDAŞLAR MEVCUT DURUM SONUÇ 2 İSG-KATİP

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ İŞLETMENİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ İŞLETMENİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ İŞLETMENİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

WEB PROGRAMMING Ders İzlence Formu. Kodu: CSE300 Dersin Adı: WEB PROGRAMMING Toplam Saat. 5 2 0 1 4 3 6 İngilizce Zorunlu Derse Kabul Koşulları:

WEB PROGRAMMING Ders İzlence Formu. Kodu: CSE300 Dersin Adı: WEB PROGRAMMING Toplam Saat. 5 2 0 1 4 3 6 İngilizce Zorunlu Derse Kabul Koşulları: Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama WEB PROGRAMMING Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE300 Dersin Adı: WEB PROGRAMMING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil Dersin

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Gökhan Eryol III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem Tanımlar Uzaktan Eğitim E-Öğrenme kavramları Ürünler

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB PROGRAMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği

Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği Harmanlanmış Bilgisayar Dersinde Öğrencilerin Sınav Günü İnternet Hareketliliği Yalçın Ezginci 1 1 Selçuk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Konya yezginci@selcuk.edu.tr Özet: İnternet

Detaylı

Arş. Gör. Mümine KAYA

Arş. Gör. Mümine KAYA Arş. Gör. Mümine KAYA E-Mail: muminekaya@osmaniye.edu.tr İş Telefonu: 0 (328) 827 10 00-3705 İş Adresi: Osmaniye Korkut Ata Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 Merkez / OSMANİYE KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

O P C S T A N D A R D I

O P C S T A N D A R D I O P C S T A N D A R D I ASP OTOMASYON LTD. Sadık ŞENOL İsmail YAKIN 12/08/2008 OPC Standardı İnsan gücüne dayalı üretimden otomasyona dayalı, daha kontrollü bir üretime geçiş endüstride üretim hızını ve

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi

e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi e-öğrenmede İçerik Üretimi ve Yönetimi Öğr. Gör. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. E-Learning Zirvesi 18 Mart 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Bilgi Yönetimi. İnternete Dayalı Önlisans Programı. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Uzaktan Eğitim Çalıştayı Süleyman Demirel Üniversitesi 7 Haziran 2002 İsparta -

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE 440 Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

Özgeçmiş (CV) Web, Yazılım, Donanım : Samsun Barış Bilgisayar - (2006-2010)

Özgeçmiş (CV) Web, Yazılım, Donanım : Samsun Barış Bilgisayar - (2006-2010) Özgeçmiş (CV) Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı : Durmuş KOÇ Uyruk : T.C. Doğum Tarihi : 1985 Adres : Karahallı MYO Yerleşkesi Karahallı Uşak Karayolu Üzeri 2. Km. 64700 Karahallı / UŞAK Tel : (+90) 276 221

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Veri Toplama Sistemini

Veri Toplama Sistemini 1 Problem ADEK süreçlerinde farklı birimlerden farklı dönemlerde çeşitli işlemler için veri toplayabilme veriyi saklayabilme ve veriye gerektiği zamanda ulaşabilmenin zorluğu 2 Çalışmanın Amacı Kalite

Detaylı

Giriş(2) Yeterlik: Öğretmen Yeterlikleri

Giriş(2) Yeterlik: Öğretmen Yeterlikleri Giriş Bir toplum olarak ilerleyebilmek için okullarda iyi bir eğitimin veriliyor olması gerekir. Okullarda iyi bir eğitimin verilebilmesi, yani öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuldaki öğretimin

Detaylı

Geçen hafta neler öğrendik?

Geçen hafta neler öğrendik? Geçen hafta neler öğrendik? Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları ve Araştırma Sonuçları BDÖ NELERDEN OLUŞUR??? Öğretim Yazılımları

Detaylı

www.bir dcc.com Nedir? Neler yapabilir? Nasıl Kullanılır?

www.bir dcc.com Nedir? Neler yapabilir? Nasıl Kullanılır? www.bir dcc.com Nedir? Neler yapabilir? Nasıl Kullanılır? Bir DCC Bir-DCC.com Bir Mühendislik için Sait Faik Beşcanlar tarafından inşaat projeleri için geliştirilmiş Internet üzerinde çalışan bir DOKÜMAN

Detaylı

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı. Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı. Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemleri için Ders Tasarımı Eğitim Teknolojileri ve Pedagojisi Ofisi ETPO İçerik e-öğrenme için Ders Tasarımı Web Tabanlı Tasarım için Modeller İçerik Geliştirme Süreci Sesli

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VAN EDREMİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DyNed TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAZIRLAYAN Murat ÇILGIN DyNed NEDİR? DYNED, Dynamic ve Education (Dinamik ve Eğitim) kelimelerinin bir araya getirilerek

Detaylı

Metin Demiralp. 4 Şubat 2003

Metin Demiralp. 4 Şubat 2003 İ.T.Ü. Bilişim Enstitüsü nde Temel Bilişim Eğitimi Gülşen Taşkın, Sevda Üsküplü, Metin Demiralp 4 Şubat 2003 Bilişim Enstitüsü 1 Akademi ve Bilişim Hesaplamalı bilimler; matematik, uygulamalı bilimler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr

BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ www.bilgimikoruyorum.org.tr PROJE HAKKINDA Bilgimi Koruyorum e Öğrenme Projesi DPT tarafından desteklenmiş olan Ulusal Bilgi Sistemleri Programı kapsamında gerçekleştirilmiş

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı