WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya WEB DESTEKLI PASCAL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖRNEK BIR ÇALIŞMA Emine Cabı Başkent Üniversitesi Özet Bu çalışmada, eğitimde Web in kullanılması ile ilgili gelişmeler, Web destekli öğretimin olumlu yönleri, öğretim amaçlı Web sayfalarının hazırlanması ve bunların oluşturulmasında kullanılan yazılımlar konularına değinilmiştir. Web (World Wide Web) destekli öğretim alanındaki gelişmeler ve yapılan çalışmalar incelenerek, Pascal a giriş dersinin etkin ve verimli öğretimi amacıyla, örnek Web sitesi oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Örnekte, Pascal a giriş dersi için ders materyali, öğrenci ile etkileşimi sağlayacak alıştırma ve soru türleri, duyuru panosu bulunmaktadır. Pascal programlama dilinde yazılan eksik veya hatalı programlar, hata ayıklama, boşluk doldurma bölümüne yerleştirilmiştir.tasarlanan örneğin öğretime etkisi, işlevleri ve görünüm özellikleri hakkında görüşlerini almak amacıyla öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Uygulanan anket formundan elde edilen bulgulara ve örneğin uygulanması süreci içerisindeki gözlemlere dayanılarak Web destekli Pascal öğretimi öğrenmeye önemli bir katkı sağlamaktadır. Anahtar Sözcükler : Web Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Uzaktan Eğitim Abstract In this study related studies were reviewed in order to give information about how to use Web to support education, how to prepare Web pages for educational purposes. Designing procedures and application of them take place in this research. A sample Web site was designed and implemented to support and improve education by examining improvements and studies in Web(World Wide Web) based education for introduction to Pascal lesson. The model includes lesson materials, bulletin board, exercises&question types for providing interaction with students for introduction to Pascal lessons. In this study, the faulty and missing programs written in Pascal programming language were placed in fault correction and fill in the blanks section.a questionnaire was implemented with the aim of having the opinion of students on the influence of design an education, its functions and physical properties.analysis of the data collected by means of questionnaires and observations indicates that use of Web based Pascal education contributes to the process of learning. Keywords: Web-based education, computer supported education, distance learning

2 GİRİŞ Bilgisayar destekli öğretim, belirli öğrenme etkinliklerinin bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır (Ergin, 1995). Ayrıca bilgisayar destekli öğrenme araştırma, sınama, öğretim ve simülasyon konularını kapsar (Dayıoğlu, 1998). Bir başka tanıma göre, öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmene çeşitli konularda yardımcı olmak, yeni bir kavram ya da beceri kazandırmak, daha önce öğretilen bilgi ve becerileri pekiştirmek gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Bilen,1996). Web (World Wide Web) yazı, resim, ses, video, animasyon ve imajlar gibi pek çok farklı yapıdaki verilere, etkileşimli bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir sunucudan bir başka sunucunun çağırılmasıdır. Ftp, gopher, telnet gibi diğer servisleri içerisinde bulundurduğu için günümüzde en çok tercih edilen servisdir (Yazıcı ve Akyel, 1997). Web destekli öğretim, öğretmenlerle öğrencileri zaman ve mesafe engeli olmadan bir araya getiren bir öğrenme sistemidir. Dersler bilgisayar, uydu, görüntü, ses, multimedia teknolojileri, grafik ve animasyonlar istenilen şekilde sunulur (TBB, 2001). Geleneksel öğretim yöntemleri kullanılarak verilen eğitim-öğretim sürecinde harcanan sürenin çok uzun ve yeterli öğretim elemanı, derslik, laboratuvar, eğitim araç ve gereçlerinin sağlanması gibi problemler yaşanmaktadır. Web destekli öğretim bilgi üretme, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma gereksinimleri sonucunda ortaya çıkmıştır. İş yaşamında ve günlük yaşamda kullanımı yaygınlaşmıştır. Internet ve Web, bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmanın, sayısız konularda fikir alışverişinde bulunmanın en geçerli yoludur Öğrenmenin bireysel kapasiteye göre farklılık göstermesi, Web teknolojisinin hızla gelişimi, Web destekli eğitimin avantajlarını kullanarak etkili ve verimli bir ders verilebilmesi göz önüne alınarak Web destekli eğitim modeli birçok eğitim ortamında aktif olarak kullanılmaktadır (Park ve Kim, 2003) WWW geleneksel sınıf materyallerini tamamlayan önemli olanaktır. Bugün genellikle okulların büyük sıkıntısı yetersiz bütçe nedeni ile gerekli ve yeterli

3 kaynak alamamaktadır. Akkoyunlu ya (1999) göre, Web ile bu sorun kısmen ortadan kalkabilir. Boisvert de (2000) Internet in eğitimde kullanılması ile yeni eğitsel kaynak ve imkanlar ortaya çıktığını belirtmektedir. Eğitsel kaynak ve imkanlardan yararlananlar, teknolojiyi yakından takip eden ve Web destekli öğretim ile ilgili çalışmalar yapan okullarla sınırlı değildir. Web i kullanan, yaşam boyu öğrenme gereksinimi duyan bireyler de Web destekli öğretim kapsamında düşünülmektedir. Internet ve Web, onlara sürekli genişleyen bilgi denizinden bilgi çıkarmak için gerekli araçları ve motivasyonu vermektedir. Öğrenciler, Internet aracılığı ile farklı yorumlarla tanışabilmekte, analiz ve sentez yapabilmektedir (Bento ve Bento, 2000). Web destekli öğretimin tanımı ve bu konudaki çalışmalar göz önünde alınarak eğitimi-öğretim sürecinde Web in gerekliliği ve faydaları aşağıda verilmiştir. 1. Web destekli öğretimde bilgilere erişim bilgisayar ile gerçekleşmektedir. Bunun anlamı, elektronik ortamdaki bu bilgilerin çok güçlü bir şekilde indeksleme, depolama, arama, dönüştürme ve paylaşım işlemlerine hazır hale gelmesidir. Böylece bilgisayar üzerinde yer alan bu bilgilerin öğrenciler tarafından kullanımı çok kolay olmakla birlikte geleneksel öğrenme yöntemlerine göre öğrenciye çok fazla esneklik sağlamaktadır (Şentürk, 1999). 2. Web destekli gerçekleştirilen bu öğretim programı yardımıyla, mümkün olduğunca çok kişinin eğitim alması sağlanmaktadır. Böylece, kamu kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerde çalışan personelin bilgisayar destekli tasarım ve planlama konusunda eğitilmesi ile eğitim açığının kapatılması olası hale gelebilecektir (Şentürk, 1999). 3. Geleneksel öğretim metodunda ders anlatımı, önceden belirlenmiş zaman içerisinde yapılmaktadır. Bu zaman diliminde verilen eğitimde, bazı öğrencilerde algılama eksikliği görülürken, bazı öğrencilere ise zaman fazla gelmektedir. Web destekli öğretim ile öğrenci, ders için ayrılan zamanı algılama düzeyine göre kullanabilmektedir.

4 4. Web destekli öğretim yazımlarının çalıştırılması için herhangi bir özellikte ortama ihtiyaç duyulmamaktadır. Platformda bağımsızlık Web destekli öğretimin hızla yayılmasını önemli ölçüde etkilemektedir. 5. Bilgi miktarının ve bilgiye ulaşması gerekenlerin sayısının artması nedeniyle, bilgileri en hızlı ve talebe uygun biçimde, sadece öğrencilere değil geniş topluluklara ulaştırmak rekabeti de kaliteyi getirmektedir. Eğiticinin ders yazılımlarını iyi kullanması ve ders içeriğini en iyi bir şekilde hazırlaması eğitim kalitesinin artmasına neden olmaktadır. 6. Geleneksel sınıf ortamlarına utangaç ve konuşma isteği olmayan öğrenciler derse etkin olarak katılamamaktadır. Elektronik etkileşim yolu ile çoğu zaman bu öğrenciler kendilerini daha özgür bulabilirler. Öğretim Amaçlı Web Sayfalarının Hazırlanması Web sayfalarında, ses ve görüntü araçlarına, etkileşimli araçlara (sohbet, video konferans vb.), haberleşme araçlarına (e-posta, liste, haber grupları) ve diğer Web sayfaları bağlantılarına yer verilmektedir. Katılımcılar için online sınavlar, destek ve referans materyalleri de öğretim amaçlı Web sayfalarında bulunmaktadır. Web de elektronik bir topluluk yaratmak, elektronik konferans programı ve elektronik tartışma forumları oluşturmak İnternet ile eğitimin avantajları arasındadır. Bunlar, sınıftaki işbirliğini ve iletişimin günün her anında kullanılabilmesini sağlamalıdır. Devedzic e göre (2003) Web destekli eğitim sisteminin geliştirilmesi için öğretim amaçlı Web sayfalarının hazırlanmasının önemi üzerinde durmaktadır. Öğretim amaçlı sayfalarda daha fazla teorik ders içerikli bilgi bulunması, iki veya daha fazla eğitim uygulamaları arasında daha fazla şematik çalışma olması, etkin teknolojik destek olması gerektiğini vurgulamaktadır. Öğretim yazılımlarında ekran tasarımı, eğitsel açıdan özenle durulması gereken bir konudur. Tercih edilmesi gereken ekran özelliklerinin neler olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir. Bilgisayar ekranındaki grafiksel metin sadece kendi

5 başına bir kompozisyon oluşturmakla kalmayıp; aynı zamanda geçmişte edinilmiş bilgilerle etkileşime de neden olmaktadır (Bülbül,1999). Eğitsel canlandırmaları hazırlamak için yazılımlar arasında birçok uygulama bulmak mümkündür. Bunlardan, yazılım ortamları oldukça esnek ve kullanımı kolay olan Macromedia ve ToolBook, IBM uyumlu bilgisayarlarda canlandırmalar için çok tercih edilen ortamlardır. Web uygulamalarının yazılımında, Front Page, Lotus Learning Space, Macromedia Authorware, ToolBook gibi programlar kullanılmaktadır. Dinamik yapının oluşturulması için PHP, ASP, Java gibi dillerden faydanılmaktadır. YÖNTEM Bu çalışmada, yukarıda belirtilen Web d estekli öğretim alanındaki gelişmeler ve yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak, Web destekli öğretime örnek bir tasarım oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. Oluşturulan Web sitesinde; öğretim süreci içerisinde, öğretim elemanının yapması gereken işleri en kısa ve en kolay şekilde yapabilmesine yardımcı olması, öğrencinin sınıf içinde ve dışında öğrenmesini kolaylaştırması, öğretim elemanının ve öğrencinin, her zaman her yerde etkileşim içerisinde bulunmalarını sağlaması, öğrencinin web üzerinden soru cevaplaması, alıştırma yapması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı ındaki 44 öğrenciye örneğin uygulaması yapılmıştır. Örnek Web sitesinin değerlendirilmesi için 5 li Likert ölçeğinde bir anket geliştirilmiştir. Ankette tasarlanan örneğin öğretime etkisi, işlevleri ve görünüm özellikleri hakkında görüşlerinden oluşan 23 soru bulunmaktadır. Orta öğretimde, yüksek öğretimde ve dershanelerde programlama dili olarak Pascal programlama dili öğretilmektedir. Pascal programlama dili programlama mantığının geliştirilmesi, her platformda ek bir donanım ihtiyacı olmadan kurulabilmesi ve yaygın olarak kullanılmasından dolayı tercih edilmiştir.

6 Bilgisayar kullanma becerisine sahip, program hazırlamak isteyen bireylerin kaynak olarak kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır Örnek Web Sitesinin Tasarım Aşamaları Statik sayfaların hazırlanması Pascal ile programcılığa giriş dersinin konu içeriklerinin bulunduğu HTML sayfaları Front Page ile hazırlanmıştır. Index sayfası üç adet frameden oluşan Banner ve Contents ile tasarlanmıştır Dinamik sayfaların oluşturulması MySQL ile bağlantı kurularak dinamik sayfaların oluşturulmasında PHP dili ve HTML etiketleri kullanılmıştır. PHP dosyaları PHP editöründe veya Windows uygulamalarının içinde bulunan WordPad ile yazılmıştır. Üye girişinde 2 farklı yetki sınırlaması bulunmaktadır. a) Sistem Yöneticisi (Öğretim elemanı) b) Öğrenci Girişi a) Sistem yöneticisi (Öğretim Elemanı) Bir kullanıcı adı ve şifresi, sistem yöneticisine tahsis edilmiştir. (Şekil 1). Şekil 2: Sistem Yöneticisi Ekranı Öğretim elemanının, öğrenci kaydı ekleme, öğrenci kaydını silme, sınav sonuçlarını girme, duyuru panosuna duyuru ekleme, duyuru panosundan duyuru silme yetkileri bulunmaktadır. Öğretim elemanı, öğrenci kaydı ekleme işleminde,

7 kullanıcı adı olarak öğrenci numarasını girmekte ve her öğrenciye ayrı şifre vermektedir. b) Öğrenci girişi Her öğrenci için üye girişi sistem yöneticisi tarafından yapılır. Öğrenci numarası, kullanıcı adı olarak verilmektedir. Öğrenciler, kullanıcı adı ve sistem yöneticisi tarafından verilen şifre ile kendilerine ait bölümleri kullanabilmektedirler (Şekil 2). Şekil 2: Öğrenci Ekranı Öğrenci şifresi ile giriş yapıldığında, öğrencilerden geribildirim almak için oluşturulmuş üç farklı türde alıştırma/soru bulunmaktadır. Bölüm soruları, test soruları, hata ayıklama, boşluk doldurma. Bölüm sorularında, her bölümun sonunda bulunan sorular öğrenci tarafından cevaplandırılarak, öğretim elemanına iletilebilmektedir. Test sorularında, online test yapılabilmekte ve aynı zamanda değerlendirme sonucunu öğrenci görebilmektedir. Hata ayıklama ve boşluk doldurmada ise, öğrenci öğrendiğini anında test edebilmektedir. Pascal programlama diline göre hatalı yazılan programda hataların bulunması, boşluk bırakılan bölümlerin doldurulması istenmektedir. Ayrıca öğrenci, sınav sonuçlarını, sınıf listesini ve duyuru panosunu görebilmektedirler. Duyuru panoları gerek öğrencilere, gerekse öğretim elemanlarına destek olması işlevleri için tasarlanmıştır.

8 BULGULAR VE YORUMLAR Elde edilen veriler betimsel istatistik tekniklerinden (f, %) yararlanılarak açıklanmış ve yorumlanmıştır. Anket formundan elde edilen bulgular ve yorumlar tablolar halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 1. Web Sitesinde Görsel Tasarım ve Kullanılabilirlik Durumunun Değerlendirilme Sonuçları 1 * x Seçenekler % % % % % Web sitesine ulaşım hızlı ve 81,82 13,64 4, ,23 kolaydır. Web sitesinde sayfalar arası geçiş 50,00 31,82 9,09 9,09-1,77 rahatlıkla yapılabilmektedir. Web sitesinin sayfa tasarımı eğitim 34,09 54,55 9,09 2,27-1,8 amaçlı kullanımı için uygundur. Kullanılan renkler gözü 43,18 36,36 2,27 11,36 4,55 1,98 yormamaktadır. Web sitesinin kullanımı kolaydır 52,27 31,82 13,64 2,27-1,66 Sade ve tutarlı sayfalar yer almaktadır. Ders içeriği kolaylıkla yazıcıdan çıktı alınabilir. Yüzdelik değerlerin ortalaması 59,09 36,36 4, ,45 27,27 38,64 18,18 9,09 4,55 2,23 49,67 34,74 8,77 6,82 4,55 1,73 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Tablo 1 e göre Web sitesine ulaşım hızlı ve kolaydır sorusuna öğrencilerin %95,45 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Sade ve tutarlı sayfalar yer almaktadır görüşünü %95,45 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak belirtmiştir. Ders içeriği kolaylıkla yazıcıdan çıktı alınabilir sorusuna %65,91 olumlu cevap vermiştir. Web sitenin görsel tasarım ve kullanılabilirlik aritmetiksel ortalaması ise tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevaplarından %84,41 olarak bulunmuştur.

9 Tablo 2. Web Sitesinin İçerik ve Dönüt Olarak Değerlendirilme Sonuçları 1 * x Seçenekler % % % % % Statik sayfalarda yer alan konu içerikleri Pascal dersini öğretmek için 29,55 25,00 43, ,14 yeterli düzeydedir. Bölüm sonu sorularının öğrenmeye katkısı vardır. 56,82 40,91 2, ,45 Test sorularının öğrenmeye katkısı vardır. 54,55 38,64 6, ,52 Test sonuçlarına anında ulaşılabilmesi, bu bölümü kullanma isteğini 72,73 25,00 2, ,3 artırmıştır. Test sonuçları ekranında yeterince geribildirm alınabilmektedir. 45,45 38,64 9,09 2,27 4,55 1,82 Hata Ayıklama ve boşluk doldurma bölümlerinin öğrenmeye katkısı vardır 63,64 31,82 4, ,41 Hata ayıklama ve boşluk doldurma bölümünde, anında sonuca ulaşılabilmesi, bu bölümü kullanma 63,64 29,55 6, ,43 isteğini artırmıştır. Hata ayıklama ve boşluk doldurma bölümlerinin sonuç ekranlarında yeterince geribildirim 45,45 43,18 6,82 4,55-1,7 alınabilmektedir. Soru ve alıştırma bölümleri yeterlidir. 34,09 43,18 18,18 4,55-1,93 Yüzdelik değerlerin ortalaması 51,77 35,10 11,11 3,79 4,55 1,63 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Tablo 2 ye göre statik sayfalarda yer alan konu içerikleri Pascal dersini öğretmek için yeterli düzeyde olup olmadığı sorulduğunda, öğrencilerin %54,55 i tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevabını verirken %43,2 si kararsızım cevabını vermiştir. 3 farklı soru ve alıştırma bölümlerinin öğrenmeye katkısı sorgulanmıştır. Buna göre, bölüm sonu soruları için %97,73 ü, test soruları için %93,17 si, hata ayıklama ve boşluk doldurma için ise 95,45 i tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevabını vermişlerdir. Sonuçta 3 farklı bölümün de öğrenmeye katkısı olduğunu öğrenciler ortaya koymuşlardır ve soru ve alıştırmaları yeterli bulmuşlardır (%77,27).

10 Sitenin içeriği ve öğrenciye dönütü ile ilgili sorulara bakıldığında tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevablarının ortalamasının oldukça yüksek olduğu görülmektedir (86,87). Tablo3. Web Sitesi Etkileşim Ölçümü ve Değerlendirme Tablosu Seçenekler Web sitesindeki dinamik sayfalara kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi olumlu etkiler yaratmaktadır Duyuru panosu sınıf dışında da öğretim elemanı ve öğrenci arasında etkileşimi sağlamaktadır Yararlı sitelere bağlar içeren sayfa diğer kaynaklara ulaşmada kolaylık sağlamıştır. 1 * x % % % % % 34,09 54,55 6,82 2,27-1,77 52,27 34,09 13, ,61 52,27 38,64 9, ,57 Yüzdelik değerlerin ortalaması 46,21 42,43 9,85 2,27-1,65 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Tablo 3 e göre Web sitesindeki dinamik sayfalara kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi olumlu etkiler yaratmaktadır sorusuna öğrencilerin %88,64 ü tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Sade ve tutarlı sayfalar yer almaktadır görüşünü %95,45 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak belirtmiştir. Duyuru panosu ve diğer kaynaklara ulaşım ile ilgili sorulara verilen tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevapları yüksek oranda olduğu görülmektedir. Dinamik web sayfalarından oluşan etkileşim için öğrenci görüşlerinin ortalaması %88,64 olarak bulunmuştur.

11 Tablo 4. Web Sitesinde Kullanılan Teknolojilerin Değerlendirme Sonuçları 1 * x Seçenekler % % % % % Php ve MySql ile hazırlanan dinamik Web sayfaların kullanımı ile ilgili 27,27 36,36 22,73 9,09-2,14 sorun yaşanmamaktadır. Web sitesinde bulunan hizmetler derse ilgiyi artırmada etkilidir 45,45 47,73 6, ,61 Yüzdelik değerlerin ortalaması 36,36 42,05 14,78 9,09 1,88 1*= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Php ve MySql ile hazırlanan dinamik Web sayfaların kullanımı ile ilgili sorun yaşanmamaktadır görüşünü %63,64 ü tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak belirtmiş, %22,73 ü kararsız kalmıştır. Kullanılan teknolojilere verilen cevapların ortalaması %78,41 tamamen katılıyorum ve katılıyorum olarak verilmiştir (Tablo 4.). Tablo 5. Kaynak olarak kullanma (Değerlendirme) 1 * x Seçenekler % % % % % Web sitesi sınıf ortamı dışında da Pascal programlama dilini 40,91 36,36 22, ,82 öğretebilecek bir kaynak niteliğindedir. Web sitesini Pascal ı öğrenmek için kaynak olarak kullanabilirim. 54,55 29,55 15, ,61 Yüzdelik değerlerin ortalaması 47,73 32,96 19, *= Tamamen Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılmıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum. Öğrencilerin Web sitesi sınıf ortamı dışında da Pascal programlama dilini öğretebilecek bir kaynak niteliğindedir sorusuna verdikleri cevaplar (77,22 si tamamen katılıyorum ve katılıyorum ) ile benzer başka bir anket sorusuna Web sitesini Pascal ı öğrenmek için kaynak olarak kullanabilirim. verdikleri cevaplar (%84,04 tamamen katılıyorum ve katılıyorum ) arasında bir tutarlılık gözlenmektedir.

12 Öğrenci, oluşturulan sitenin Pascal öğrenmek için bir kaynak olarak görüp görmediği sorusuna, siteyi genel olarak değerlendirerek cevap vermektedir.( tamamen katılıyorum ve katılıyorum ortalaması 80,69 dur.) SONUÇ VE ÖNERİLER Değerlendirme anketinden elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak örneğin uygulanma süreci içerisindeki gözlemlere dayanılarak aşağıdaki sonuçlar belirlenmiştir. 1. Oluşturulan Web sitesine ulaşım hızlı ve kolay, sayfalar arası geçişler rahatlıkla yapılmaktadır, renkler gözü yormamakta ve kullanımı kolaydır. 2. Statik sayfalarda yer alan Pascal dersinin konu içeriği hakkında öğrencilerin daha çok bilgilendirilmesi ve yazıcıdan çıktı alınabilmesi için buton oluşturulması önerilmektedir. 3. Soru/alıştırma bölümlerinde bulunan klasik ve test sorularına ek olarak hata ayıklama, boşluk doldurma soruları geliştirilmeye çalışılmıştır. Öğrenciler Hata ayıklama, boşluk doldurma sorularında anında sonuca ulaşılabilmesi, yeterince geribildirim alınabilmesi, konularında yeterli bulmuşlardır. 4. Web sitesinde duyuru panosunun olması, öğrenci girişinin şifre ile yapılması, Türkiye ve Türkiye dışındaki kaynaklara, tarama yapmadan ulaşılabilmesi, sınav sonuçlarının ve öğrencilerin listesinin bulunması derse karşı ilginin artmasında etkili olduğu belirtilmiştir. 5. Pascal dersinin öğretiminde oluşturulan Web sitesini kaynak olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Öğretim Elemanının örneğin uygulanması süreci içerisindeki gözlemlere dayanılarak 1. Öğretim elemanına standart bir ders materyali sunulmuştur. Derste eksik, yanlış anlatım bu destekle ortadan kalkmış, öğretim elemanının işini kolaylaştırmıştır. Ders notlarının güncellenmesi rahatlıkla yapabilmektedir. 2. Ders ile ilgili tüm ders materyali ve sorular örnekte yer aldığından, istekli öğrencinin, sınıfta anlatılanlar ile sınırlı kalmayıp, ileride görülecek konulara önceden hazırlık yaparak derse katılma imkanı bulunmaktadır.

13 3. Öğretim elemanı, test alanlarını sınav zamanı aktif hale getirerek, bilgisayar üzerinden anında değerlendirme yapabilmekte ve aynı zamanda değerlendirme sonucunu görebilmektedir. Ayrıca bölüm sonu soruları, sadece öğretim elemanının ulaşabileceği adrese yönlendirildiğinden, farklı sınav sorusu bastırma, çoğaltma, kağıt okuma gibi zorluklarla karşılaşmamaktadır. Bu sonuçlara bakılarak Web destekli Pascal öğretimine yönelik bazı öneriler aşağıda verilmektedir. 1. Hata ayıklama, boşluk doldurma bölümü Pascal programlama dilinin Web de hata kontrolü yapılmasına iyi bir örnek olduğu tespit edilmiştir. Bu örnek üzerinde durularak geliştirilebilir. 2. Bu çalışma, öğrenimi destekleyerek geliştirebilecek etkin bir örnek olduğu uygulama sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ancak sohbet ortamları, ses ve görüntü özelliklerinin bulunması, sayfalar arası geçişler için daha fazla buton kullanılması ile de öğrencinin derse daha etkin katılımını sağlayabilir. Her zaman her yerde öğrenim gereksinimi ve Internet in gelişimine ayak uydurulması için, ders yazılımlarının Web üzerinden hazırlanması konusunda eğitimciler çalışmalarını sürdürmektedir. Web kullanılarak yapılan öğretim yeni bir öğretim metodu olarak yerini almaktadır. Bilgiye kolay erişim olanağı bulunan kaynakların artmasına neden olacağından, eğitim yazılımlarının daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B., (1999). İnternet in Öğretim Sürecinde Kullanımı, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, S 77. Bento R.F., Bento A. M., (Dec2000). Using The Web To Extend and Support Classroom Learning, College Student Journal, Vol:34 Issue 4, P603. 6p. Bilen M., (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim, S 36.

14 Boisvert, L., (Winter2000). Web-Based Learning: The Anytime Anywhere Classroom, Information Systems Management, Vol: 17 Issue 1, P 35, 6p. Bülbül, H.İ., (1999. Öğretim Amaçlı Bilgisayar Yazılımlarında Ekran Tasarımı, Milli Eğitim Dergisi, No: 141. Dayıoğlu, B., (1998). Bilgisayar Destekli Eğitim ve İnternet teki Uygulamalar,Yüksek Lisans Tezi, S 34. Devedzic, V.B., (2003). Key İssue İn Next-Generation Web-Based Education, IEEE Transactions On Systems Man And Cybernetics Part C-Applications And Reviews. Ergin, A., (1995). Öğretim Teknolojisi ve İletişim, Personel Eğitim Merkezi, Yayın No:17, S 135. Park,C., Kim, M., (2003). Development Of Level-Based Instruction Model İn Web-Based Education, Knowledge-Based Intellignet Information And Engineering System, PT 2, Proceedings. Şentürk, A., (1999). Web Tabanlı Sınıfların Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Değerlendirilmesi, U.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17. Cilt, Sayı:4. TBB, (2001). Türk Bankalar Birliği Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu Raporu, Ebi Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım ve Sanayi A. Ş. Yazıcı, A., Akyel C., (1997). Temel Bilgisayar Bilgileri ve Güncel Yazılımlar, Armoni Matbaacılık, s 90.

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TİCARET VE MESLEK LİSELERİNE YARDIMCI MODÜL DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ Semra ADIGÜZEL

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Vecdi AYTAÇ Matematik Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.03.03 Sunuş Tarihi : 10.12.2002

Detaylı

AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi

AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 15 AB ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi Zehra Alakoç BURMA 1 Mersin Meslek Yüksekokulu, Mersin Üniversitesi,

Detaylı

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.

MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu. MOODLE KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN WEB DESTEKLİ EĞİTİM HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Öğr.Gör. Sekvan Kuzu Mustafa Kemal Üniversitesi skuzu@mku.edu.tr Öğr.Gör.Fatih Balaman Mustafa Kemal Üniversitesi fatihbalaman2010@gmail.com

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UZAKTAN EĞİTİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE VIEWS OF FACULTY MEMBERS FROM DICLE UNIVERSTY ABOUT DISTANCE EDUCATION Cemil İNAN Dicle

Detaylı

3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ

3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ 3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

Grafik Tasarım Eğitimi İçin Görsel Çoklu Ortam Materyali Geliştirme Ekin BOZTAŞ

Grafik Tasarım Eğitimi İçin Görsel Çoklu Ortam Materyali Geliştirme Ekin BOZTAŞ Grafik Tasarım Eğitimi İçin Görsel Çoklu Ortam Materyali Geliştirme Ekin BOZTAŞ Ege Eğitim Dergisi 2011 (12) 2: 44-62 1 Öz Çoklu ortam (multimedya) uygulamaları, son dönemde bilgisayarla birlikte yaşamımıza

Detaylı

FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN (ZÖS) BAŞARIYA ETKİSİ

FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN (ZÖS) BAŞARIYA ETKİSİ FİZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI ZEKİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN (ZÖS) BAŞARIYA ETKİSİ Öğr. Gör. Mustafa Erdemir Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi merdemir@kastamonu.edu.tr Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi

Detaylı

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 1 Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Cahide ÜNAL 1, Ömer Faruk BAY 2* 1 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, M.E. B. Ankara,

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı