MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$).."

Transkript

1 MART 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri Avrupa Hisse Senetleri PERFORMANS ÖZET S Y S Y Büyük Çin Tahvilleri (Greater China Equities) Fon Yöneticisiyle bir görüflme: Büyük Çin Tahvilleri portföyü Eylül 2003 tarihinden bu yana American Express bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Threadneedle Asset Management flirketi taraf ndan yönetilmektedir. Büyük Çin Tahvilleri portföyünün fon yöneticisi Vanessa Donegan d r. Vanessa Donegan ayn zamanda Threadneedle flirketinin Uzak Do u Hisseleri grubunun da bafl ndad r. Geçenlerde bu fonun yat r m yaklafl m ve yap s hakk nda kendisiyle bir görüflme yapt k. Bu fonun yat r m yaklafl m nedir? Yönetim grubumuzun yat r m stili esnektir ve büyüme veya de er yaklafl mlar na ba l olmay p, yönetimimiz önemli de er yat r mlar n belirleyip portföylerde buna ba l ayarlamalar gerçeklefltirir. Yat r m grubumuz ayr ca üstten alta (top down) stratejik analiziyle hareket eden bir dengeli yat r m yaklafl m na inanmakta olup, buna ek olarak global içerik ve flirket araflt rmalar na da dayanmaktad r. Herhangi bir yönetimsel karar al nmadan önce her bir flirketin yönetiminin gücü, piyasadaki konumu ve nakit ak fl incelenmektedir. Bu fonun yönetiminde uygulanan araflt rma yöntemleri nelerdir? Portföy yöneticisi ve analiz uzmanlar bu sektörde bulunan tüm flirketlerin hisselerinin durumunu incelerler. Buna ek olarak, araflt rma alan nda kullan lan tak m çal flmas anlay fl sayesinde tak mda yer alan herkesin araflt rmaya konu olan her flirkete bir göz atm fl olmas sa lan r. Analiz uzmanlar o bölgedeki afla yukar 150 flirketi kapsayan bir karfl laflt rma analizinde her bir flirkete bir puan verirler. Bu puan, söz konusu flirketin hisselerinin 12 ayl k bir süre içinde flirketin dahil oldu u sektörde faaliyet gösteren benzer flirketlere oranla nas l performans gösterece ini yans t r. Puanlama yaklafl m, bir analiz uzman n n araflt rmas n odaklaflt rmas nda son derece faydal bir yöntem olup, tak mdaki di er araflt rmac lara da bir sinyal verilmesini sa lar. Global Sektör Analizi önemli global sektörlerde yüksek veya düflük pozisyonlardan hangisinin al nmas gerekti ini tavsiye eder. Bunu takiben, Uzak Do u bölge grubu da tavsiye edilen sektör modellerinden birini seçer. Daha sonra da, portföy yöneticisi gerek üstten alta stratejik ve içerik yaklafl ml görüflleri ve gerekse alttan üste yap lan sektör ve flirket araflt rmalar n yans tan portföyleri yarat r. Bu yay n sadece pazarlama ve bilgi sunmak amac yla haz rlanm fl olup American Express Grubuna dahil herhangi bir flirket taraf ndan menkul k ymetlerin veya mali enstrümanlar n al m veya sat m na yönelik sunulan bir teklif veya teflvik olarak kabul edilmemelidir ve yat r mc lara da t lmak amac yla haz rlanmam flt r. American Express Fonlar n n pazarlama materyallerinin Amerika Birleflik Devletleri dahilinde ABD vatandafllar na veya yerleflme hakk na sahip yabanc lara, veya da t lmas na yerel yasalarca izin verilmeyen baflka herhangi bir yerde sunulmas, sat lmas, da t lmas veya elde etmelerinin sa lanmas yasakt r. Burada belirtilen fikirler ve düflünceler mülakatta görüflülen portföy yöneticisinin görüfl ve analiz yöntemlerini yans tmakta olup American Express in fikir ve görüfllerini yans t yor anlam na al namaz. Bu görüfller önceden duyuruda bulunmaks z n de ifltirilebilir. Baz durumlarda, bu görüfller American Express Grubuna ba l di er kurulufllar n görüfllerinden veya sonuçlar ndan farkl olabilir. Bu materyal herhangi bir menkul k ymete veya yat r m ürününe yat r m yapmaya yönelik bir tavsiye de ildir ve herhangi bir hak veya yükümlülük tafl mas amac yla haz rlanmam flt r. Her tür yat r m belirli risklere sahiptir. Yat r mlar n z n de eri ve getirileri inip ç kabilir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Lütfen kabul etmeden önce prospektüsü okuyun. Bu teklif sadece prospektüsle yap lmaktad r. S Y Kurlardan kaynaklanan riskler konusundaki yaklafl m n z nedir? Yat r mlar riskten korunmaya sahip olmayan bir benchmark kullanarak riskten koruma yoluna gitmek portföy politikam z dahilinde de ildir. Bu fonda oldu u gibi, birden fazla ülkeye yay lm fl bir portföyün yönetiminde karar süreci flirket hisselerinin seçimine, sektör da l m na ve varl k da l m na dayanmaktad r. Kura ba l aktif bir yat r m da t m politikas n n bu yaklafl ma ek bir de er tafl d na inanm yoruz. Buna karfl n, portföylerin riskten korunmaya al nmas yaklafl m n n benchmark ta yer almayan bir risk yarataca ve bu yaklafl m n oluflturaca korunma göz önüne al nacak olursa, büyük zararlara yol açabilece i kan s nday z.

2 ABD $ TAHV L VE BONOLAR US $ BONDS ABD devlet tahvillerinden oluflan standart portföylerin üzerinde uzun vadeli anapara art r m hedefler. Toplam getirileri maksimize etmek amac yla, getiri e risi üzerinde aktif portföy yönetimini gerçeklefltirmek. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/02/04 itibar yla) ABD faiz oranlar n n aral klar fiubat ay nda darald. Geçen yazdan bu yana, faiz oranlar % 0,5 aral nda kal rken, örne in 10 y ll k ABD Hazine tahvilleri % 3,9 ile % 4,4 aras nda ifllem gördü. Elde edilen ekonomik verilerin ço u güçlü bir büyümeyi iflaret etmekle beraber, bu büyümenin 2003 y l n n ikinci yar s nda gerçeklefltirilen büyüme kadar h zl olmas beklenmemektedir. Buna ek olarak, geçti imiz haftalarda yay nlanan ekonomik verilerin baz lar, özellikle istihdam ve enflasyon konular ndaki veriler, kar fl k mesajlar vermekteydi. stihdam konusundaki veriler iflsizlik oran nda bir düflme kaydetmekle beraber, yeni ifl yaratma konusundaki geliflmeler tatmin etmeyen bir h zda ilerlemektedir. Benzer flekilde, enflasyon da son derece düflük oranlarda kalmaya devam etmekte olup daha da azalacak gibi görünmektedir. Son olarak, dolar n içinde bulundu u güçsüz konum, yabanc ülkelerin merkez bankalar n n kendi kurlar n desteklemek amac yla ABD Hazine tahvilleri toplamalar na yol açm flt r. Bütün bunlar göz önüne almakla beraber, 2004 y l ndaki en önemli konular n genel trendin üzerinde gerçekleflecek bir ekonomik büyüme, istihdam alan ndaki düzelme ve enflasyonun dibe vurmas konular olaca kan s nday z. FED in 2004 y l sonlar na do ru para politikalar n s k laflt raca görüflündeyiz. MEVCUT STRATEJ (26/02/04 itibar yla) Faiz oranlar n n halen içinde bulunduklar aral ktan ç karak yükselece i konusundaki görüflümüzden yola ç karak, emlak kredisine ba l tahvillerin zay f göründü ü kan s nday z. Daha da önemlisi, portföydeki emlak kredisine ba l yat r mlar m zda kupon de eri yüksek ka tlar tercih etmekteyiz ve faiz oranlar n n artt bir ortamdan kazançl ç kacak menkul k ymetlere yöneliyoruz. Kredi notu konusunda ise, kalite puanlar aras ndaki marjlar n daralmas sonucu kaliteli ka tlar tercih ederken beta de erli kalitesiz ka tlara olan pozisyonu azalt yoruz. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,69 Euro Cinsinden 14,21 Süre 5,13 Y l Standart Sapma %4,71 Beta 0,85 R-kare 0,95 $54,2 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran 0,72 Lehman Gov t Credit SEKTÖR OLARAK Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Kamu Yat r mlar % -3,1 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ Kamu Yat r mlar (%28,6) $7.500 $5.000 Kurumsal-Di er (%4,8) Nakit (%5,4) Kurumsal-Mali Yat r mlar (%31,2) Kamu Kurulufllar Tahvilleri (%30,0) Fon Benzer Fon %10,42 %5,09 %9,49 %1,22 %1,67 %8,81 %5,50 %8,66 %3,15 %1,26 %11,85 %8,50 %11,04 %4,67 %2,14 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD $ Tahvil ve Bonolar Fonu portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Lehman Gov t Credit. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 2 Mart 2004

3 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (EURO) GLOBAL BONDS (EURO) ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar Di er (%5,9) Kanada (%3,8) ngiltere (%4,4) Euro (%51,6) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/02/04 itibar yla) Gayr Safi Milli Has lan n (GSMH) yavafl geliflmesi, euro nun güçlü konumu ve düflük verimlilik nedenleriyle Avrupa daki ekonomik düzelme yavafl geliflmektedir. Euro nun k sa bir süre önce biraz de er kayb na u ram fl olmas faiz oranlar nda bir art fl olas l n azaltacak olmakla beraber, euro nun önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,30 dolar n üzerine ç kmas beklenmektedir. Yeni ifl yaratma potansiyelinin yavafl geliflmesine, bu durumun bu y lki seçimlerde tart fl lacak konulardan biri olmas na ra men, ABD ekonomik düzelmenin bafl n çekmeye devam etmektedir. Dolar n de eri biraz artm fl olmakla beraber, di er kurlar karfl s ndaki zay f konumunu devam ettirmektedir. Japonya ise güçlü d fl talepten kazançl ç kmakla beraber, s k para politikalar n n tüketimi azaltmas beklenmektedir. fiubat sonunda özellikle tüketim ve yat r mlar gibi alanlarda iç talep oldukça güçlü görünmüfltür. MEVCUT STRATEJ (27/02/04 itibar yla) fl çevrelerinin hemen hemen dört y ll k bir duraklamadan sonra nihayet yeniden yat r ma giriflmeye ve ifl olanaklar sunmaya bafllamalar sonucu, ABD deki ekonomik büyümenin 2004 y l boyunca güçlü bir flekilde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde ve Japonya da ise, ekonomik büyümeye yönelik beklentiler daha az parlak görünmektedir. Euro bölgesindeki ekonomik geniflleme henüz çok erken düzeylerde olup mevcut göstergeler herhangi bir ekonomik büyümenin Haziran ay na kadar genel rakamlar n gerisinden gelece ini belirtmektedirler. Bu nedenle, global düzeydeki ekonomik faaliyetlerin genel trendin sadece biraz üzerinde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesindeki, ABD deki ve Japonya daki para politikalar n n bir süre için l ml kalaca n tahmin etmekteyiz. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 15,67 ABD Dolar Cinsinden $19,51 Süre 5,38 Y l Standart Sapma %3,91 Beta 0,68 R-kare 0,77 98,7 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 2 Sharpe Oran -0,41 Citigroup WGBI (Euro) Japonya (%14,4) Amerika Birleflik Devletleri (%19,9) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Japonya % +3,4 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 Fon Benzer Fon %10,41 %5,97 %0,96 % -2,54 %1,95 %6,67 %3,30 %0,91 % -0,54 %1,33 %8,46 %4,40 %1,39 % -4,40 %1,94 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (Euro) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. **Euro eskiden Alman Mark olarak hesaplanm flt r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, Citigroup WGBI (Euro). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 3 Mart 2004

4 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (ABD$) ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar Di er (4,0 %) Danimarka (3,1 %) GLOBAL BONDS (US$) Euro (47,2 %) ngiltere (5,4 %) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/02/04 itibar yla) Gayr Safi Milli Has lan n (GSMH) yavafl geliflmesi, euro nun güçlü konumu ve düflük verimlilik nedenleriyle Avrupa daki ekonomik düzelme yavafl geliflmektedir. Euro nun k sa bir süre önce biraz de er kayb na u ram fl olmas faiz oranlar nda bir art fl olas l n azaltacak olmakla beraber, euro nun önümüzdeki bir kaç hafta içinde 1,30 dolar n üzerine ç kmas beklenmektedir. Yeni ifl yaratma potansiyelinin yavafl geliflmesine, bu durumun bu y lki seçimlerde tart fl lacak konulardan biri olmas na ra men, ABD ekonomik düzelmenin bafl n çekmeye devam etmektedir. Dolar n de eri biraz artm fl olmakla beraber, di er kurlar karfl s ndaki zay f konumunu devam ettirmektedir. Japonya ise güçlü d fl talepten kazançl ç kmakla beraber, s k para politikalar n n tüketimi azaltmas beklenmektedir. fiubat sonunda özellikle tüketim ve yat r mlar gibi alanlarda iç talep oldukça güçlü görünmüfltür. MEVCUT STRATEJ (27/02/04 itibar yla) fl çevrelerinin hemen hemen dört y ll k bir duraklamadan sonra nihayet yeniden yat r ma giriflmeye ve ifl olanaklar sunmaya bafllamalar sonucu, ABD deki ekonomik büyümenin 2004 y l boyunca güçlü bir flekilde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde ve Japonya da ise, ekonomik büyümeye yönelik beklentiler daha az parlak görünmektedir. Euro bölgesindeki ekonomik geniflleme henüz çok erken düzeylerde olup mevcut göstergeler herhangi bir ekonomik büyümenin Haziran ay na kadar genel rakamlar n gerisinden gelece ini belirtmektedirler. Bu nedenle, global düzeydeki ekonomik faaliyetlerin genel trendin sadece biraz üzerinde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesindeki, ABD deki ve Japonya daki para politikalar n n bir süre için l ml kalaca n tahmin etmekteyiz. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $18,20 Euro Cinsinden 14,62 Süre 5,01 Y l Standart Sapma %8,50 Beta 1,01 R-kare 0,92 $26,1 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran 1,23 Citigroup WGBI US$ Japonya (12,2 %) Amerika Birleflik Devletleri (28,1 %) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Amerika Birleflik Devletleri % +3,3 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Fon Benzer Fon %1,94 %0,91 %17,96 %15,68 %0,66 %2,07 % - 0,14 %14,70 %12,41 %0,55 %1,59 % - 0,99 %19,49 %14,91 %0,42 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (ABD$) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI US$. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 4 Mart 2004

5 DENGEL YATIRIM GLOBAL BALANCED Dünyan n çeflitli yerlerinde, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahviller ve hisse senetlerine yat r m yaparak yat r mlar n çok genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla orta düzeyde büyüme hedefler. Yüksek potansiyele sahip hisse senedi ve tahvil piyasalar nda, %60 hisse senetleri ve %40 tahvillerden oluflan bir portföyle yat r m yapmakt r. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (28/02/04 itibar yla) Fon yöneticilerinin ileriye yönelik beklentileri ve yat r m stratejileri bir ay öncesinden bu yana de iflmemifltir ve hisse senetlerinin gelece ine ait olumlu görüflleri devam etmektedir. Geçti imiz ay flirketlerin yay nlad klar haberler de olumlu olmaya devam etmifltir. Özellikle ABD de dördüncü çeyre e ait flirket raporlar n n sunulmas tamamlanm flt r ve flirketlerin ço u tahminlerin üzerinde performans göstermifllerdir. Ayn durum Avrupal flirketlerin raporlar na da yans maktad r. Sabit getirili piyasalara gelince, tahvil getirileri fiubat ay nda istikrarl bir performans göstermifl ve sadece az bir düflüfl kaydetmifllerdir. Dolar n euro karfl s ndaki de er kayb n n yavafllamas nedeniyle kura ba l yat r mlar dar bir aral kta ifllem görmüfltür. MEVCUT STRATEJ (28/02/04 itibar yla) Fon un hisse senetleri kesimine ait strateji geçen aydan bu yana de iflmemifltir. Fon dönemsel yat r mlara yönelik tercihini devam ettirmektedir. Dönemsel yat r mlar aras nda ise, fon yöneticileri malzemeler ve sanayi mallar gibi erken dönemsel yat r mlardan ç karak geç dönemsel yat r mlara yönelmektedirler (özellikle mali yat r mlarda büyük kazanç buluyorlar). Fon un sabit getirili kesiminde ise, yöneticiler fona ait beklentilerini devam ettirirken temel yat r m stratejileri dahilinde küçük çapta yat r mlarda bulundular. Japonya daki durasyonlar n uzatt lar. Bu ülkenin birkaç ayd r güçlü ekonomik büyüme göstermesine ra men flimdi ekonomik yavafllaman n baz iflaretleri gözlenmeye bafllam flt r. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $18,22 Euro Cinsinden 14,64 Süre 5,30 Y l Standart Sapma %11,08 Beta 1,03 R-kare 0,95 $42,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,26 Citigroup WGBI Equities/ MSCI World Equities (40/60) VARLIK VE BÖLGE DA ILIMI Avrupa K. Amerika Pasifik Nakit %0,26 %0,34 %0,55 Tahvil ve Bono %17,27 %11,11 %5,29 Hisse Senedi %19,43 %34,38 %11,37 Toplam %36,96 %45,83 %17,21 Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Fon Benzer Fon % - 11,35 % - 17,44 % - 11,41 %21,39 %2,24 % - 7,37 % - 10,74 % - 8,70 %22,43 %2,87 % - 7,21 % - 10,18 % - 5,03 %25,87 %2,18 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited Grubu A. fi. taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dengeli Yat r m portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI Equities/MSCI World Equities (40/60). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 5 Mart 2004

6 DÜNYA H SSE SENETLER WORLD EQUITIES Bu fon de iflik ülkelerde hisse senetlerine yat r m yaparak yüksek oranda büyüme ve fonlar riske karfl da tma stratejisinin avantajlar ndan faydalanmay hedefler. Bu fon önce yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra dünya çap nda yat r m olanaklar en parlak ülkelerdeki büyümekte olan flirketler üzerinde yat r m yapar. Yat r m yap lan hisse senetlerinin getiri oranlar ndaki dalgalanmalar göz önüne alarak bunu kabullenme kofluluyla yüksek oranda anapara artt r m stratejisi takip eder. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (02/03/04 itibar yla) Fon yöneticilerinin ileriye yönelik beklentileri ve yat r m stratejileri bir ay öncesinden bu yana de iflmemifltir. Yöneticilerin hisse senetlerinin gelece ine ait olumlu görüflleri devam etmektedir. Geçti imiz ay flirketlerin yay nlad klar haberler de olumlu olmaya devam etmifltir. Özellikle ABD de dördüncü çeyre e ait flirket raporlar n n sunulmas tamamlanm flt r ve flirketlerin ço u tahminlerin üzerinde performans göstermifllerdir. Ayn durum Avrupal flirketlerin raporlar na da yans maktad r. Buna ek olarak, kazanç tahminlerindeki art fllar gerçekleflmeye bafllam flt r. MEVCUT STRATEJ (02/03/04 itibar yla) Fon un hisse senetleri kesimine ait strateji geçen aydan bu yana de iflmemifltir. Threadneedle flirketinin geçen y l n sonunda yönetimi devralmas ndan bu yana Fon dönemsel yat r mlara yönelik tercihini devam ettirmektedir. Dönemsel yat r mlar aras nda ise, fon yöneticileri malzemeler ve sanayi mallar gibi erken dönemsel yat r mlardan ç karak geç dönemsel yat r mlara yönelmektedirler. Buna ek olarak, Fon yöneticileri Fon un perakende mallar na olan yat r mlar n artt rm fllard r. ABD li tüketiciler harcamalar na devam etmektedirler ve yap lan son vergi iadeleri de bu harcamalar na destek olmufltur. ABD li perakendeci flirketler ayr ca dolar n de er kayb nedeniyle artan turizm sektöründeki art fltan da kazançl ç kacaklard r. Enerji sektörüne gelince, fon yöneticileri petrol ve gaz flirketine olan yat r mlar n rafineri flirketine yöneltmifllerdir. Yöneticiler, s k çevre koruma yasalar n n yeni kapasitelerin iflletime al nmas na izin vermeyece i varsay m ndan yola ç karak rafineri sektörünü yeniden de erlendirmifller ve az da olsa bir düzelme olaca kan s ndad rlar. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $19,97 Euro Cinsinden 16,04 Standart Sapma %17,72 Beta 0,98 R-kare 0,95 $29,6 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 4 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran -0,47 MSCI World Equities LK BEfi ÜLKE Amerika Birleflik Devletleri ngiltere Japonya sviçre Hong Kong LK BEfi SEKTÖR Mali Biliflim Teknolojisi Sa l k E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Dayan kl Tüketim Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. LK BEfi fi RKET Citigroup Inc. Samsung Electronics Co. Ltd. Microsoft Corp. Procter & Gamble Co. Aracruz Celulose S/A 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Fon Benzer Fon %44,9 %10,4 %8,1 %6,1 %5,5 %28,1 %16,1 %12,5 %10,3 %8,1 %2,7 %2,1 %2,0 %1,9 %1,9 % - 13,96 % - 25,13 % - 25,10 %24,02 %3,96 % - 12,51 % - 18,12 % - 21,78 %29,47 %3,69 % - 12,92 % - 16,52 % - 19,54 %33,76 %3,36 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dünya Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds - Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, MCSI World Equities. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 6 Mart 2004

7 ABD BÜYÜK fi RKET DE ER H SSE SENETLER US LARGE CAP VALUE EQUITIES Büyük ABD flirketlerine yat r m yaparak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. Gelecekteki ticari geliflme veya malvarl de erleri aç s ndan son derece cazip fiyatlardan sunulan sanayi sektörlerine yat r mlar hedef al r. Hisse senetlerinin sahip oldu u dalgalanma riskini göz önüne alarak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. LK BEfi fi RKET Citigroup Inc. Caterpillar Inc. Loews Corp. International Paper Co. Illinois Tools Works SEKTÖR OLARAK Biliflim Teknolojisi (%4,7) E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri (%5,9) Telekomünikasyon (%7,1) Nakit (%3,0) Di er (%4,6) %4,0 %3,9 %3,1 %2,8 %2,7 Mali (%30,0) DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (28/02/04 itibar yla) Portföy bu ay içinde özellikle tüketici kesimlerinde düflük a rl kta oldu undan dolay benchmark endeksin gerisinde performans gösterdi. Portföyün temel malzemeler ve enerji sektörlerinde yüksek a rl kta tutulmas n n performans üzerinde olumlu etkisi olduysa da, bu kazançlar tüketici sektörüne portföyde a rl k verilmesi ve tüketici hisselerindeki tercihler nedeniyle kaybedilmifltir y l ndaki harika performans sonucu, portföyün son 12 ayl k performans benchmark la karfl laflt r ld nda pozitif kazanç olmaya devam etmektedir. Senkronize olarak gerçekleflecek bir global düzelmenin tüketici mallar üzerinde bask yarataca yolundaki görüflümüze uygun olarak, özellikle dayan kl tüketici mallar n zor günlerin bekledi i kan s nday z. K sa bir süre önce küçük çapta da olsa dayan kl tüketici mallar nda pozisyon almaya bafllamam za ra men, bu ka tlar n fiyatlar n n yüksek olmas nedeniyle bu pozisyondan ç kt k. Temel malzemelerin ve enerji sektörünün bu y l n en önde gelen sektörleri olaca na inanmaya devam ediyoruz ve dayan kl üretim mallar n n büyük bir olas l kla liderlik kazanaca kan s nday z. MEVCUT STRATEJ (28/02/04 itibar yla) Portföyde yap lan en son büyük de ifliklik telekomünikasyon hizmetlerinin ve enerji sektörlerinin portföye kat lmas ve Kas m ve Aral k aylar nda perakende sektörü gibi alanlarda kar realizasyonuna gidilmesi idi. Geriye bakacak olursak, bu al mlar n zamanlamas son derece iyiydi ama sat fllarda biraz erken davrand k. K sa bir süre önce perakende sektöründe biraz daha kar realizasyonuna giderken baz flirketler üzerinde tek tek analiz yaparak portföye yeni pozisyonlar ekledik. Bu y lki piyasan n düzelmekte olan ekonomiden büyük ölçüde etkilenece ine inan yoruz ve Fon olarak temel malzemeler, enerji ve dayan kl üretici mallar sektörlerinde ald m z pozisyonlar m zdan kazançl ç kaca m z kan s nday z. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $20,97 Euro Cinsinden 16,85 Standart Sapma %20,43 Beta 1,14 R-kare 0,96 $45,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,51 Russell 1000 Value 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Ana Mallar (%11,0) Enerji (%13,7) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. Sanayi (%20,0) Fon Benzer Fon % - 18,72 % - 25,46 % - 27,63 %27,63 %2,69 % - 5,70 % - 12,20 % - 23,45 %28,30 %2,70 % - 9,10 % - 11,88 % - 15,52 %30,03 %3,94 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesap-lanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., S&P 500 bafllang c ndan 31/10/01 tarihine kadar; Russell 1000 Value bafllang c 1/11/01. 31/10/01 tarihinden önce bafllayan performans dönemleri için: getiriler 31/10/01 öncesi S&P 500 ile 31/10/01 sonras Russell 1000 Value bileflimi kullan larak hesaplan r. S&P 500 Borsa Piyasa Endeksi dört genifl sektörden (endüstri, elektrik-su-havagaz, mali hizmetler ve ulafl m) seçilen ve genifl kitlelerce elde tutulan 500 flirketten oluflur. Bilgiler Micropal dan al nm flt r. Russell 1000 Value Endeksi ortalaman n alt nda büyüme sa layan Russell 1000 menkul k ymetlerinden oluflur. Bu endekste yer alan menkul k ymetler genel olarak Russell Growth (Büyüme) Endeksinde yer alan menkul k ymetlerden daha düflük fiyat/defter oran na ve fiyat/kazanç oran na, daha yüksek getiri oran na ve daha düflük büyüme de erlerine sahiptir. Bilgiler Ibbotson dan al nm flt r. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 7 Mart 2004

8 AVRUPA H SSE SENETLER EUROPEAN EQUITIES Esas olarak büyük Avrupa flirketlerine yat r m yaparak anapara art r m n hedefler. Bu fon yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra, yat r m potansiyeli yüksek sektörlerdeki büyük flirketleri seçerek bu flirketler üzerinde yat r m yapar. Hisse senetleri piyasas ndaki fiyat dalgalanmalar n gözönüne alarak, bunu kabul etme kofluluyla yüksek oranda anapara art r m hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (24/02/04 itibar yla) fiubat ay nda Avrupa hisseleri flirket kazançlar raporlar ve ifltirakler konusundaki söylentiler nedeniyle artmaya devam ettiler. MEVCUT STRATEJ (24/02/04 itibar yla) Fon yöneticilerinin bu bölgeye ait olumlu görüflleri aynen devam etmekte olup bu nedenle Fon un dönemsel yat r mlara yönelik tercih politikas devam etmektedir. Benchmark endeksle karfl laflt r larak Fon daki yat r mlar n a rl klar na bak ld nda, Fon Biliflim Teknolojisi, sanayi mallar, tüketici tercihine ba l mallar ve mali yat r mlar sektörlerinde yüksek a rl kta kalmaya devam etmektedir. Buna karfl l k Fon daki düflük a rl kl sektörler olan dayan kl tüketim mallar, elektrik-suhava gaz ve sa l k hizmetlerinin a rl klar ayn tutulmaktad r. Fon daki al m-sat m faaliyetleri aras nda, bir Hollanda telekom flirketi olan KPN nin bir ngiliz mobil telekomünikasyon flirketi olan MM02 nin al nmas na ait teklifinin baflar s z oldu una ait aç klamas n takiben KPN nin sat lmas say labilir. Bu flirketin yönetiminin ngiliz flirketinin al nmas n n gerekli oldu u konusundaki yorumlar, Fon yöneticilerinin KPN nin taahhüt etti i büyümeyi sa layamayaca yolunda endiflelenmesine yol açm flt r. fiubat ay ndaki al m faaliyetleri aras nda, ngiltere deki kumar sektörüne ait yasalar n gevfletilmesi durumundan kazançl ç kacak olan Rank Group Plc. nin al nmas yer almaktad r. Yasalar n gevfletilmesinin gerçekleflmesine hala birkaç ayl k bir süre olmas na ra men, bu grubun bu süreyi bingo salonlar n kumarhanelere dönüfltürmekte kullanarak artt raca n düflünmekteyiz. Ayr ca, güçlü rakamlar sunan, temel ürünlerine ait sa lam bir talep baz na sahip olan ve iyi fiyatlardan sunulan Rolls Royce flirketinde de yeni bir pozisyon ald k. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 23,96 ABD Dolar Cinsinden $29,82 Standart Sapma %18,02 Beta 0,81 R-kare 0,91 169,2 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 4 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 1 Sharpe Oran -0,89 MSCI Europe- Euro ya çevrilmifltir LK BEfi ÜLKE ngiltere Fransa sviçre Almanya Hollanda LK BEfi SEKTÖR Mali E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Biliflim Teknolojisi Sanayi Sa l k Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. LK BEfi fi RKET HSBC Holdings Vodafone Group PLC UBS AG Total S.A. Nokia Corp. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir Fon Benzer Fon %33,1 %14,8 %14,1 %10,2 %7,0 %31,5 %12,8 %10,4 %8,9 %8,7 %4,2 %3,5 %2,9 %2,9 %2,9 % - 8,80 % - 26,24 % - 33,62 %5,84 %5,69 % - 2,08 % - 19,11 % - 31,81 %12,01 %4,74 % - 1,93 % - 15,26 % - 30,50 %15,76 %5,74 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Avrupa Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD Dolar n n Ecu birimine aysonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., MCSI Europe Euro ya çevrilmifltir. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 8 Mart 2004

9 AMERICAN EXPRESS FUNDS EPIC SINIFI* PERFORMANS ÖZET Y ll k Ortalama Getiri Y ll k Ortalama Getiri Ç kar l fl ndan Y lbafl ndan Son Bugüne Kadar Kur 1 Ay 3 Ay Bugüne Kadar 12 Ayl k (Y ll k) 3 Y ll k 5 Y ll k ABD $ Tahvil ve Bonolar US $ Bonds Global Tahvil ve Bonolar (Euro)** Global Bonds (Euro) Global Tahvil ve Bonolar (ABD $) Global Bonds (US$) Dengeli Yat r m Global Balanced Dünya Hisse Senetleri World Equities ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri US Large Cap Value Equities Avrupa Hisse Senetleri*** European Equities $17,69 %1,09 %2,08 %1,67 %1,84 %4,79 %5,14 %5,23 15,67 %0,64 %0,97 %1,95 % -1,82 %6,65 %1,60 %4,44 $18,20 %1,17 %4,96 %0,66 %12,56 %5,12 %11,19 %6,62 $18,22 %1,45 %7,05 %2,24 %26,71 %3,19 % -0,88 % -0,96 $19,97 %2,31 %9,30 %3,96 %35,85 %2,74 % -6,85 % -3,86 $20,97 %1,30 %10,54 %2,69 %38,23 %3,13 % -9,17 % -8,07 23,96 %1,83 %6,49 %5,69 %25,78 %8,48 % -14,86 % -5,22 Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Bu bülten sadece bilgi vermek için haz rlanm flt r, yat r m ürünlerinin sat fl teklifi anlam na gelmemektedir. *American Express Epic s n f portföyleri afla daki fonlar d fl nda Ekim 1995 tarihinde bafllat lm flt r. US Agressive Equities Haziran 1996 da, US Liquidity ve Euro Liquidity Aral k 1996 da bafllat lm flt r. European Bonds, European Balanced, Japanese Equities ve New-Asia Pacific Nisan 1999 da bafllat lm flt r. Focused US Growth Equities ve Global Innovation Temmuz 2000 de bafllat lm flt r. Global High Yield Euro Fonlar A ustos 2000 de bafllat lm flt r. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. ** Euro daha önce Alman Mark olarak hesaplanm flt r. *** 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD dolar n n Ecu birimine ay sonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. American Express Funds Update 9 Mart 2004

10 MAL TER MLER SÖZLÜ Ü HIZLI (AGRES F) BÜYÜME (AGGRESSIVE GROWTH) Genellikle güçlü büyüme potansiyeline sahip küçük flirketlerin hisse senetlerine yat r m yaparak, getirisini maksimize etmeyi amaçlayan bir fon türüdür. DENGEL FON (BALANCED FUND) Adi hisseler, imtiyazl hisseler ve tahvillere yat r m yapan yat r m fonudur. BAZ PUAN (BASIS POINT) Bir baz puan yüzde birin yüzde birine eflit olup %0,01 olarak belirtilir. Bu de erin ondal k karfl l 0,0001 dir. potek garantili bir menkul k ymet karfl laflt r ld Hazine menkul k ymetinden %2 daha fazla getiri sa l yorsa aradaki fark 200 baz puan d r. YATIRIM KAL TES N N ALTINDA (BELOW INVESTMENT GRADE) Moody s Yat r m Hizmetleri taraf ndan Baa veya Standart&Poors taraf ndan BBB alt nda not verilen tahvillerdir. Bu tahvillere D olarak de erlendirilen tahviller de dahildir. BETA DE ER (BETA) Bir portföyün belirli bir endekse göre gösterdi i dalgalanma oran n ölçer. Her endekse 1 de erinde bir Beta de eri atanm fl olup de eri 1 in üzerindeki Beta de erleri dalgalanmas yüksek veya agresif portföyleri belirtirken, de eri 1 in alt ndaki Beta de erleri ise daha az dalgalanmal veya tutucu portföyleri belirler. Örnek: 1,25 beta de erine sahip bir portföyün karfl laflt r ld endekse göre yüzde 25 daha fazla dalgalanma göstermesi beklenir. TAHV L (BOND) Bir flirketin ya da devletin borçlanmas n belirten borç senedidir.borçlanan kurulufl veya kurum borç al nan miktar ve bu miktar n bir yüzdesini faiz olarak öder. Gelir fonlar genellikle tahvillere yat r m yapar. ALTTAN ÜSTE YAKLAfiIM (BOTTOM-UP APPROACH) Bu yat r m yaklafl m nda önce yüksek yat r m potansiyeli olan firmalar belirlenir, sonra bu firmalar etkileyen genifl ölçekte ekonomik ve endüstriyel e ilimler dikkate al n r. fi RKET TAHV L (CORPORATE BOND) Bir flirket taraf ndan üstlenilen borcu gösterir, flirketler taraf ndan borçlanma amac yla ihraç edilir. Vade sonunda sahip oldu u nominal de er üzerinden ödeme yap l r. fiirket tahvilleri genellikle y lda iki defa olmak üzere düzenli bir flekilde faiz ödemesinde bulunur. KURDAN ETK LENME R SK (CURRENCY EXPOSURE) Bir menkul k ymetin döviz kurlar nda meydana gelen ani de iflmeler karfl s nda etkilenmesi olas l. KUR DALGALANMALARI (CURRENCY FLUCTUATIONS) Bir para biriminin di er önemli para birimleri karfl s ndaki de erinde meydana gelen de iflikliklerdir. Kur dalgalanmalar uluslararas yat r m fonlar n n de eri üzerinde son derece büyük etkiler yaratabilir. SÜRE (DURATION) Sabit getirili menkul k ymetlerden oluflan bir yat r m fonunun faiz oranlar karfl s ndaki duyarl l n ölçmekte kullan l r. Süre ne kadar yüksek olursa, fonun faiz oranlar ndaki de iflmeler karfl s nda dalgalanmas da o oranda yüksektir. Örnek: Ortalama 5 y ll k bir süreye sahip bir tahvilin veya tahvil fonunun, faiz oranlar nda yüzde bir oran nda art fl meydana gelmesi durumunda ortalama yüzde 5 oran nda de er kaybetmesi beklenir. DE fiken FA Z ORANLI SENET (FLOATING RATE NOTE) Faiz ödemeleri k sa vadeli faiz oranlar na ba l olarak de iflen bir borç senedidir. R SKTEN KORUNMA (HEDGE) Portföyün piyasadan kolayl kla etkilenme olas l n küçültmek yoluyla kay p riskini azaltmakta kullan lan bir stratejidir. YATIRIM KAL TES NDE (INVESTMENT GRADE) Geri ödenme olas l yüksek ve çok az oranda spekülatif özelliklere sahip flirket ve kamu tahvillerine verilen genifl kapsaml kredi notu. Moody s Yat r m Hizmetleri taraf ndan Baa ve daha yüksek, Standart&Poors taraf ndan BBB ve daha yüksek not verilen bu tahviller bu kurulufllar taraf ndan yat r m yap labilir olarak kabul edilir. KAMU TAHV LLER (MUNICIPAL BONDS) Kamu kurulufllar taraf ndan ç kar lan menkul de erlere genel olarak verilen ad. Yat r mc lar n elde etti i faiz gelirleri genellikle federal gelir vergisinden ve tahvillerin ç kar ld eyaletin eyalet vergisinden muaft r. YATIRIM FONU (MUTUAL FUND) Tek amac hissedarlar ad na yat r m ve para yönetimi sa lamak olan bir yat r m kurulufludur. Büyük say da yat r mc ya ait varl klar bir araya toplanarak paylafl lan veya ortak yat r m amac na uygun olarak yat r m yap l r. NET VARLIK DE ER (NVD) Net Asset Value (NAV) Bir yat r m fonunun mevcut pay fiyat d r. Fonun toplam varl klar n n sahip oldu u piyasa de erinden fon masraflar n n ç kar larak kalan miktar n mevcut hisse say s na bölünmesiyle hesaplan r. OPS YONLAR (OPTIONS) Bir menkul k ymeti, belirlenmifl bir fiyattan, belirli bir süre içinde almak ya da satmak hakk. Bu hak saptanan süre içinde kullan lmazsa opsiyonun süresi biter ve al c o opsiyon için ödedi i opsiyon primini kaybeder. R-KARE (R-SQUARED) Kararlaflt rma Katsay s (Coefficient Determination R2) temel ölçek olarak al nan bir fonun ölçülen Fon performans n (Fondaki de iflmeler temel ölçe e göre aç klan r) ne kadar do ru bir biçimde aç klad n belirten bir ölçme katsay s d r. Bu katsay n n de eri 0 ila 1 aras nda de iflir ve ölçülen fonun gösterdi i performans temel ölçe in performans na göre aç klar. R SK Para kaybetme veya beklenilen oranda kazanmama olas l durumu. En s k rastlanan risk türleri faiz oran riski, enflasyon riski, piyasa riski ve ticari risktir. SEKTÖREL YATIRIM PAYI (SECTOR ALLOCATION) Bir fonun ekonominin belli küçük bir bölümüne yat r m yap lan k sm. (Örne in gaz ve elektrik, sa l k hizmetleri veya telekomünikasyon gibi). KISA VADEL EURO TAHV L (SHORT DATED EUROBOND) K sa vadeli uluslararas borç senedi. STANDART SAPMA (STANDARD DEVIATION) Bir fonun getiri oranlar ndaki dalgalanmalar ölçer. Yüksek rakamlar performanstaki de iflmelerin afl r oranlarda oldu unu belirtir ve bu da fonun daha yüksek oranlarda dalgalanmalara maruz kald anlam na gelir. Düflük rakamlar ise fonun getiri oranlar ndaki de iflmelerin daha az oldu unu belirtir. H SSE SENED (STOCK) Bir flirketteki sahiplik hakk n gösteren k ymetli evrak. Büyüme fonlar genellikle hisse senetlerine yat r m yapar. ÜSTTEN ALTA YATIRIM YAKLAfiIMI (TOP-DOWN APPROACH TO INVESTMENT) Önce ana ekonomik ve endüstri e ilimlerini tan mlamaya yönelip sonra da bu e ilimlerden en fazla karl ç kacak flirketleri seçmeye yönelik bir yat r m stratejisi. DEVLET BONOLARI (TREASURY BILLS) ABD Hazinesi nin ihraç etti i bir y l veya daha az vadeli borç yükümlülükleri. DEVLET TAHV LLER (TREASURY BONDS) ABD Hazinesi nin ihraç etti i on y l veya daha fazla vadeli borç yükümlülükleri. DEVLET SENETLER (TREASURY NOTES) ABD Hazinesi nin ihraç etti i iki y ldan fazla ancak on y ldan az vadeli borç yükümlülükleri. American Express Funds, Lüksemburg da kurulmufl 69 Route D Esch L-2953 adresinde kay tl, American Express Bank Asset Management (Cayman) Ltd. taraf ndan yönetilen aç k uçlu bir yat r m flirketidir. Al m emirleri mevcut izahname, American Express Funds n (Epic Class) denetiminden geçmifl y ll k ve 6 ayl k hesaplar n kapsayan y ll k ve 6 ayl k raporlar çerçevesinde kabul edilir. Bu raporlar bedelsiz olarak American Teslim Edilecek Yer: Express Bank Ltd nin ABD d fl ndaki ofis veya yan kurulufllar ndan, Fon un tescil ve transfer kuruluflu olan FETA dan (First European Transfer Agent, 11 boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Lüksemburg) ve Fon un Türkiye deki temsilcisi olan Ak Yat r m Menkul De erler A.fi den temin edilebilir. S ralama fllemi: Micropal sistemi bir fonu benzer fonlarla karfl laflt rarak ve fonun dalgalanma durumunu göz önüne alarak fonun performans n ölçer ve sonra performans dalgalanma de erine böler. Micropal a göre bu oran ne kadar yüksekse o fon sürekli olarak benzeri fonlar n performans n n üzerine ç km fl demektir. Y ld zlar n önemi: Benzeri fonlar aras nda üst % 10 gruba dahil. Benzeri fonlar aras nda üst %30 gruba dahil, Benzeri fonlar aras nda üst %50 gruba dahil.

U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?

U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r? A USTOS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE Sharpe Oran Nedir? EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan BAfiKAN DAN Sevgili Okurlar, Küresel krizin yaratt sars nt hafiflemifl görünüyor. Her ne kadar en kötü nün atlat ld na dair iyi haberler gelse de, hükümetler ve piyasa düzenleyicilerinin ald klar önlemlerle

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007

ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 27. yılında Çalık Holding, odaklandı ı sektörlerde giriflimcili i ve saygınlı ıyla tanınan itibarlı bir bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlerken, kurumsallaflma alanında

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR)

Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul. Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yay mlayan YAPI-ENDÜSTR MERKEZ The Building Information Centre, Istanbul Haz rlayan YEM ARAfiTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) YEM Araflt rma Bölüm Yöneticisi B RGÜL YAVUZ Grafik Uygulama Sorumlusu KENAN ÖZTÜRK Matbaa

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR.

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. 2006 BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. KÜRESEL ÖLÇEKTE SIKI PARA POL T KALARI UYGULANMASINA

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri

45. YIL. OYAK n Misyonu. OYAK n Vizyonu. OYAK n Ortak De erleri OYAK n Misyonu OYAK, bir yandan üyelerce arzulanan hizmetleri bir flirket anlay fl içinde en üst standartlarda sa larken, di er yandan da üyelerine en çok nemay sa lamaya yönelik olarak, çevre ve toplum

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar FAAL YET RAPORU 2005 Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar Caz, özgün ritim anlay fl, birçok farkl kültürden beslenen renkli karakteristi i ve enerjisi ile en üretken ve en yarat c müzik

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

2006 YILINA G RERKEN TÜRK YE EKONOM S : ST KRARDAN SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE

2006 YILINA G RERKEN TÜRK YE EKONOM S : ST KRARDAN SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2006 YILINA G RERKEN TÜRK YE EKONOM S : ST KRARDAN SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEYE Aral k 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-12-414) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl

Detaylı