MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2004 U P D A T E EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$).."

Transkript

1 MART 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri Avrupa Hisse Senetleri PERFORMANS ÖZET S Y S Y Büyük Çin Tahvilleri (Greater China Equities) Fon Yöneticisiyle bir görüflme: Büyük Çin Tahvilleri portföyü Eylül 2003 tarihinden bu yana American Express bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Threadneedle Asset Management flirketi taraf ndan yönetilmektedir. Büyük Çin Tahvilleri portföyünün fon yöneticisi Vanessa Donegan d r. Vanessa Donegan ayn zamanda Threadneedle flirketinin Uzak Do u Hisseleri grubunun da bafl ndad r. Geçenlerde bu fonun yat r m yaklafl m ve yap s hakk nda kendisiyle bir görüflme yapt k. Bu fonun yat r m yaklafl m nedir? Yönetim grubumuzun yat r m stili esnektir ve büyüme veya de er yaklafl mlar na ba l olmay p, yönetimimiz önemli de er yat r mlar n belirleyip portföylerde buna ba l ayarlamalar gerçeklefltirir. Yat r m grubumuz ayr ca üstten alta (top down) stratejik analiziyle hareket eden bir dengeli yat r m yaklafl m na inanmakta olup, buna ek olarak global içerik ve flirket araflt rmalar na da dayanmaktad r. Herhangi bir yönetimsel karar al nmadan önce her bir flirketin yönetiminin gücü, piyasadaki konumu ve nakit ak fl incelenmektedir. Bu fonun yönetiminde uygulanan araflt rma yöntemleri nelerdir? Portföy yöneticisi ve analiz uzmanlar bu sektörde bulunan tüm flirketlerin hisselerinin durumunu incelerler. Buna ek olarak, araflt rma alan nda kullan lan tak m çal flmas anlay fl sayesinde tak mda yer alan herkesin araflt rmaya konu olan her flirkete bir göz atm fl olmas sa lan r. Analiz uzmanlar o bölgedeki afla yukar 150 flirketi kapsayan bir karfl laflt rma analizinde her bir flirkete bir puan verirler. Bu puan, söz konusu flirketin hisselerinin 12 ayl k bir süre içinde flirketin dahil oldu u sektörde faaliyet gösteren benzer flirketlere oranla nas l performans gösterece ini yans t r. Puanlama yaklafl m, bir analiz uzman n n araflt rmas n odaklaflt rmas nda son derece faydal bir yöntem olup, tak mdaki di er araflt rmac lara da bir sinyal verilmesini sa lar. Global Sektör Analizi önemli global sektörlerde yüksek veya düflük pozisyonlardan hangisinin al nmas gerekti ini tavsiye eder. Bunu takiben, Uzak Do u bölge grubu da tavsiye edilen sektör modellerinden birini seçer. Daha sonra da, portföy yöneticisi gerek üstten alta stratejik ve içerik yaklafl ml görüflleri ve gerekse alttan üste yap lan sektör ve flirket araflt rmalar n yans tan portföyleri yarat r. Bu yay n sadece pazarlama ve bilgi sunmak amac yla haz rlanm fl olup American Express Grubuna dahil herhangi bir flirket taraf ndan menkul k ymetlerin veya mali enstrümanlar n al m veya sat m na yönelik sunulan bir teklif veya teflvik olarak kabul edilmemelidir ve yat r mc lara da t lmak amac yla haz rlanmam flt r. American Express Fonlar n n pazarlama materyallerinin Amerika Birleflik Devletleri dahilinde ABD vatandafllar na veya yerleflme hakk na sahip yabanc lara, veya da t lmas na yerel yasalarca izin verilmeyen baflka herhangi bir yerde sunulmas, sat lmas, da t lmas veya elde etmelerinin sa lanmas yasakt r. Burada belirtilen fikirler ve düflünceler mülakatta görüflülen portföy yöneticisinin görüfl ve analiz yöntemlerini yans tmakta olup American Express in fikir ve görüfllerini yans t yor anlam na al namaz. Bu görüfller önceden duyuruda bulunmaks z n de ifltirilebilir. Baz durumlarda, bu görüfller American Express Grubuna ba l di er kurulufllar n görüfllerinden veya sonuçlar ndan farkl olabilir. Bu materyal herhangi bir menkul k ymete veya yat r m ürününe yat r m yapmaya yönelik bir tavsiye de ildir ve herhangi bir hak veya yükümlülük tafl mas amac yla haz rlanmam flt r. Her tür yat r m belirli risklere sahiptir. Yat r mlar n z n de eri ve getirileri inip ç kabilir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Lütfen kabul etmeden önce prospektüsü okuyun. Bu teklif sadece prospektüsle yap lmaktad r. S Y Kurlardan kaynaklanan riskler konusundaki yaklafl m n z nedir? Yat r mlar riskten korunmaya sahip olmayan bir benchmark kullanarak riskten koruma yoluna gitmek portföy politikam z dahilinde de ildir. Bu fonda oldu u gibi, birden fazla ülkeye yay lm fl bir portföyün yönetiminde karar süreci flirket hisselerinin seçimine, sektör da l m na ve varl k da l m na dayanmaktad r. Kura ba l aktif bir yat r m da t m politikas n n bu yaklafl ma ek bir de er tafl d na inanm yoruz. Buna karfl n, portföylerin riskten korunmaya al nmas yaklafl m n n benchmark ta yer almayan bir risk yarataca ve bu yaklafl m n oluflturaca korunma göz önüne al nacak olursa, büyük zararlara yol açabilece i kan s nday z.

2 ABD $ TAHV L VE BONOLAR US $ BONDS ABD devlet tahvillerinden oluflan standart portföylerin üzerinde uzun vadeli anapara art r m hedefler. Toplam getirileri maksimize etmek amac yla, getiri e risi üzerinde aktif portföy yönetimini gerçeklefltirmek. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (26/02/04 itibar yla) ABD faiz oranlar n n aral klar fiubat ay nda darald. Geçen yazdan bu yana, faiz oranlar % 0,5 aral nda kal rken, örne in 10 y ll k ABD Hazine tahvilleri % 3,9 ile % 4,4 aras nda ifllem gördü. Elde edilen ekonomik verilerin ço u güçlü bir büyümeyi iflaret etmekle beraber, bu büyümenin 2003 y l n n ikinci yar s nda gerçeklefltirilen büyüme kadar h zl olmas beklenmemektedir. Buna ek olarak, geçti imiz haftalarda yay nlanan ekonomik verilerin baz lar, özellikle istihdam ve enflasyon konular ndaki veriler, kar fl k mesajlar vermekteydi. stihdam konusundaki veriler iflsizlik oran nda bir düflme kaydetmekle beraber, yeni ifl yaratma konusundaki geliflmeler tatmin etmeyen bir h zda ilerlemektedir. Benzer flekilde, enflasyon da son derece düflük oranlarda kalmaya devam etmekte olup daha da azalacak gibi görünmektedir. Son olarak, dolar n içinde bulundu u güçsüz konum, yabanc ülkelerin merkez bankalar n n kendi kurlar n desteklemek amac yla ABD Hazine tahvilleri toplamalar na yol açm flt r. Bütün bunlar göz önüne almakla beraber, 2004 y l ndaki en önemli konular n genel trendin üzerinde gerçekleflecek bir ekonomik büyüme, istihdam alan ndaki düzelme ve enflasyonun dibe vurmas konular olaca kan s nday z. FED in 2004 y l sonlar na do ru para politikalar n s k laflt raca görüflündeyiz. MEVCUT STRATEJ (26/02/04 itibar yla) Faiz oranlar n n halen içinde bulunduklar aral ktan ç karak yükselece i konusundaki görüflümüzden yola ç karak, emlak kredisine ba l tahvillerin zay f göründü ü kan s nday z. Daha da önemlisi, portföydeki emlak kredisine ba l yat r mlar m zda kupon de eri yüksek ka tlar tercih etmekteyiz ve faiz oranlar n n artt bir ortamdan kazançl ç kacak menkul k ymetlere yöneliyoruz. Kredi notu konusunda ise, kalite puanlar aras ndaki marjlar n daralmas sonucu kaliteli ka tlar tercih ederken beta de erli kalitesiz ka tlara olan pozisyonu azalt yoruz. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $17,69 Euro Cinsinden 14,21 Süre 5,13 Y l Standart Sapma %4,71 Beta 0,85 R-kare 0,95 $54,2 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran 0,72 Lehman Gov t Credit SEKTÖR OLARAK Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Kamu Yat r mlar % -3,1 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ Kamu Yat r mlar (%28,6) $7.500 $5.000 Kurumsal-Di er (%4,8) Nakit (%5,4) Kurumsal-Mali Yat r mlar (%31,2) Kamu Kurulufllar Tahvilleri (%30,0) Fon Benzer Fon %10,42 %5,09 %9,49 %1,22 %1,67 %8,81 %5,50 %8,66 %3,15 %1,26 %11,85 %8,50 %11,04 %4,67 %2,14 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD $ Tahvil ve Bonolar Fonu portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Lehman Gov t Credit. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 2 Mart 2004

3 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (EURO) GLOBAL BONDS (EURO) ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar Di er (%5,9) Kanada (%3,8) ngiltere (%4,4) Euro (%51,6) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/02/04 itibar yla) Gayr Safi Milli Has lan n (GSMH) yavafl geliflmesi, euro nun güçlü konumu ve düflük verimlilik nedenleriyle Avrupa daki ekonomik düzelme yavafl geliflmektedir. Euro nun k sa bir süre önce biraz de er kayb na u ram fl olmas faiz oranlar nda bir art fl olas l n azaltacak olmakla beraber, euro nun önümüzdeki birkaç hafta içinde 1,30 dolar n üzerine ç kmas beklenmektedir. Yeni ifl yaratma potansiyelinin yavafl geliflmesine, bu durumun bu y lki seçimlerde tart fl lacak konulardan biri olmas na ra men, ABD ekonomik düzelmenin bafl n çekmeye devam etmektedir. Dolar n de eri biraz artm fl olmakla beraber, di er kurlar karfl s ndaki zay f konumunu devam ettirmektedir. Japonya ise güçlü d fl talepten kazançl ç kmakla beraber, s k para politikalar n n tüketimi azaltmas beklenmektedir. fiubat sonunda özellikle tüketim ve yat r mlar gibi alanlarda iç talep oldukça güçlü görünmüfltür. MEVCUT STRATEJ (27/02/04 itibar yla) fl çevrelerinin hemen hemen dört y ll k bir duraklamadan sonra nihayet yeniden yat r ma giriflmeye ve ifl olanaklar sunmaya bafllamalar sonucu, ABD deki ekonomik büyümenin 2004 y l boyunca güçlü bir flekilde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde ve Japonya da ise, ekonomik büyümeye yönelik beklentiler daha az parlak görünmektedir. Euro bölgesindeki ekonomik geniflleme henüz çok erken düzeylerde olup mevcut göstergeler herhangi bir ekonomik büyümenin Haziran ay na kadar genel rakamlar n gerisinden gelece ini belirtmektedirler. Bu nedenle, global düzeydeki ekonomik faaliyetlerin genel trendin sadece biraz üzerinde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesindeki, ABD deki ve Japonya daki para politikalar n n bir süre için l ml kalaca n tahmin etmekteyiz. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 15,67 ABD Dolar Cinsinden $19,51 Süre 5,38 Y l Standart Sapma %3,91 Beta 0,68 R-kare 0,77 98,7 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 2 Sharpe Oran -0,41 Citigroup WGBI (Euro) Japonya (%14,4) Amerika Birleflik Devletleri (%19,9) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Japonya % +3,4 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 Fon Benzer Fon %10,41 %5,97 %0,96 % -2,54 %1,95 %6,67 %3,30 %0,91 % -0,54 %1,33 %8,46 %4,40 %1,39 % -4,40 %1,94 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (Euro) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. **Euro eskiden Alman Mark olarak hesaplanm flt r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, Citigroup WGBI (Euro). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 3 Mart 2004

4 GLOBAL TAHV L VE BONOLAR (ABD$) ÜLKE BAZINDA DA ILIM Riskten Korunmadan Sonraki Kur Durumlar Di er (4,0 %) Danimarka (3,1 %) GLOBAL BONDS (US$) Euro (47,2 %) ngiltere (5,4 %) Belli bafll para birimleri taraf ndan ihraç edilmifl, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahvillere yat r m yaparak, yat r mlar n genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla anapara art r m hedefler. Tahvil yat r mlar nda gelir ve anapara de er art fl, para birimlerindeki dalgalanmalar aç s ndan yüksek potansiyele sahip ülkelerde yat r m yapmak. Fiyat hareketlerinde meydana gelecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara de er art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (27/02/04 itibar yla) Gayr Safi Milli Has lan n (GSMH) yavafl geliflmesi, euro nun güçlü konumu ve düflük verimlilik nedenleriyle Avrupa daki ekonomik düzelme yavafl geliflmektedir. Euro nun k sa bir süre önce biraz de er kayb na u ram fl olmas faiz oranlar nda bir art fl olas l n azaltacak olmakla beraber, euro nun önümüzdeki bir kaç hafta içinde 1,30 dolar n üzerine ç kmas beklenmektedir. Yeni ifl yaratma potansiyelinin yavafl geliflmesine, bu durumun bu y lki seçimlerde tart fl lacak konulardan biri olmas na ra men, ABD ekonomik düzelmenin bafl n çekmeye devam etmektedir. Dolar n de eri biraz artm fl olmakla beraber, di er kurlar karfl s ndaki zay f konumunu devam ettirmektedir. Japonya ise güçlü d fl talepten kazançl ç kmakla beraber, s k para politikalar n n tüketimi azaltmas beklenmektedir. fiubat sonunda özellikle tüketim ve yat r mlar gibi alanlarda iç talep oldukça güçlü görünmüfltür. MEVCUT STRATEJ (27/02/04 itibar yla) fl çevrelerinin hemen hemen dört y ll k bir duraklamadan sonra nihayet yeniden yat r ma giriflmeye ve ifl olanaklar sunmaya bafllamalar sonucu, ABD deki ekonomik büyümenin 2004 y l boyunca güçlü bir flekilde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesinde ve Japonya da ise, ekonomik büyümeye yönelik beklentiler daha az parlak görünmektedir. Euro bölgesindeki ekonomik geniflleme henüz çok erken düzeylerde olup mevcut göstergeler herhangi bir ekonomik büyümenin Haziran ay na kadar genel rakamlar n gerisinden gelece ini belirtmektedirler. Bu nedenle, global düzeydeki ekonomik faaliyetlerin genel trendin sadece biraz üzerinde gerçekleflmesi beklenmektedir. Euro bölgesindeki, ABD deki ve Japonya daki para politikalar n n bir süre için l ml kalaca n tahmin etmekteyiz. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $18,20 Euro Cinsinden 14,62 Süre 5,01 Y l Standart Sapma %8,50 Beta 1,01 R-kare 0,92 $26,1 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran 1,23 Citigroup WGBI US$ Japonya (12,2 %) Amerika Birleflik Devletleri (28,1 %) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler: Amerika Birleflik Devletleri % +3,3 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Fon Benzer Fon %1,94 %0,91 %17,96 %15,68 %0,66 %2,07 % - 0,14 %14,70 %12,41 %0,55 %1,59 % - 0,99 %19,49 %14,91 %0,42 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Global Tahvil ve Bonolar (ABD$) portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI US$. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 4 Mart 2004

5 DENGEL YATIRIM GLOBAL BALANCED Dünyan n çeflitli yerlerinde, derecelendirme kurulufllar taraf ndan yüksek not verilmifl tahviller ve hisse senetlerine yat r m yaparak yat r mlar n çok genifl bir alanda da t larak riskin yay lmas yoluyla orta düzeyde büyüme hedefler. Yüksek potansiyele sahip hisse senedi ve tahvil piyasalar nda, %60 hisse senetleri ve %40 tahvillerden oluflan bir portföyle yat r m yapmakt r. Fiyat hareketlerinde meydana gelebilecek orta düzeyde dalgalanmalar koflulu alt nda orta düzeyde anapara art fl hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (28/02/04 itibar yla) Fon yöneticilerinin ileriye yönelik beklentileri ve yat r m stratejileri bir ay öncesinden bu yana de iflmemifltir ve hisse senetlerinin gelece ine ait olumlu görüflleri devam etmektedir. Geçti imiz ay flirketlerin yay nlad klar haberler de olumlu olmaya devam etmifltir. Özellikle ABD de dördüncü çeyre e ait flirket raporlar n n sunulmas tamamlanm flt r ve flirketlerin ço u tahminlerin üzerinde performans göstermifllerdir. Ayn durum Avrupal flirketlerin raporlar na da yans maktad r. Sabit getirili piyasalara gelince, tahvil getirileri fiubat ay nda istikrarl bir performans göstermifl ve sadece az bir düflüfl kaydetmifllerdir. Dolar n euro karfl s ndaki de er kayb n n yavafllamas nedeniyle kura ba l yat r mlar dar bir aral kta ifllem görmüfltür. MEVCUT STRATEJ (28/02/04 itibar yla) Fon un hisse senetleri kesimine ait strateji geçen aydan bu yana de iflmemifltir. Fon dönemsel yat r mlara yönelik tercihini devam ettirmektedir. Dönemsel yat r mlar aras nda ise, fon yöneticileri malzemeler ve sanayi mallar gibi erken dönemsel yat r mlardan ç karak geç dönemsel yat r mlara yönelmektedirler (özellikle mali yat r mlarda büyük kazanç buluyorlar). Fon un sabit getirili kesiminde ise, yöneticiler fona ait beklentilerini devam ettirirken temel yat r m stratejileri dahilinde küçük çapta yat r mlarda bulundular. Japonya daki durasyonlar n uzatt lar. Bu ülkenin birkaç ayd r güçlü ekonomik büyüme göstermesine ra men flimdi ekonomik yavafllaman n baz iflaretleri gözlenmeye bafllam flt r. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $18,22 Euro Cinsinden 14,64 Süre 5,30 Y l Standart Sapma %11,08 Beta 1,03 R-kare 0,95 $42,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 3 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,26 Citigroup WGBI Equities/ MSCI World Equities (40/60) VARLIK VE BÖLGE DA ILIMI Avrupa K. Amerika Pasifik Nakit %0,26 %0,34 %0,55 Tahvil ve Bono %17,27 %11,11 %5,29 Hisse Senedi %19,43 %34,38 %11,37 Toplam %36,96 %45,83 %17,21 Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 Fon Benzer Fon % - 11,35 % - 17,44 % - 11,41 %21,39 %2,24 % - 7,37 % - 10,74 % - 8,70 %22,43 %2,87 % - 7,21 % - 10,18 % - 5,03 %25,87 %2,18 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited Grubu A. fi. taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dengeli Yat r m portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., Citigroup WGBI Equities/MSCI World Equities (40/60). Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 5 Mart 2004

6 DÜNYA H SSE SENETLER WORLD EQUITIES Bu fon de iflik ülkelerde hisse senetlerine yat r m yaparak yüksek oranda büyüme ve fonlar riske karfl da tma stratejisinin avantajlar ndan faydalanmay hedefler. Bu fon önce yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra dünya çap nda yat r m olanaklar en parlak ülkelerdeki büyümekte olan flirketler üzerinde yat r m yapar. Yat r m yap lan hisse senetlerinin getiri oranlar ndaki dalgalanmalar göz önüne alarak bunu kabullenme kofluluyla yüksek oranda anapara artt r m stratejisi takip eder. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (02/03/04 itibar yla) Fon yöneticilerinin ileriye yönelik beklentileri ve yat r m stratejileri bir ay öncesinden bu yana de iflmemifltir. Yöneticilerin hisse senetlerinin gelece ine ait olumlu görüflleri devam etmektedir. Geçti imiz ay flirketlerin yay nlad klar haberler de olumlu olmaya devam etmifltir. Özellikle ABD de dördüncü çeyre e ait flirket raporlar n n sunulmas tamamlanm flt r ve flirketlerin ço u tahminlerin üzerinde performans göstermifllerdir. Ayn durum Avrupal flirketlerin raporlar na da yans maktad r. Buna ek olarak, kazanç tahminlerindeki art fllar gerçekleflmeye bafllam flt r. MEVCUT STRATEJ (02/03/04 itibar yla) Fon un hisse senetleri kesimine ait strateji geçen aydan bu yana de iflmemifltir. Threadneedle flirketinin geçen y l n sonunda yönetimi devralmas ndan bu yana Fon dönemsel yat r mlara yönelik tercihini devam ettirmektedir. Dönemsel yat r mlar aras nda ise, fon yöneticileri malzemeler ve sanayi mallar gibi erken dönemsel yat r mlardan ç karak geç dönemsel yat r mlara yönelmektedirler. Buna ek olarak, Fon yöneticileri Fon un perakende mallar na olan yat r mlar n artt rm fllard r. ABD li tüketiciler harcamalar na devam etmektedirler ve yap lan son vergi iadeleri de bu harcamalar na destek olmufltur. ABD li perakendeci flirketler ayr ca dolar n de er kayb nedeniyle artan turizm sektöründeki art fltan da kazançl ç kacaklard r. Enerji sektörüne gelince, fon yöneticileri petrol ve gaz flirketine olan yat r mlar n rafineri flirketine yöneltmifllerdir. Yöneticiler, s k çevre koruma yasalar n n yeni kapasitelerin iflletime al nmas na izin vermeyece i varsay m ndan yola ç karak rafineri sektörünü yeniden de erlendirmifller ve az da olsa bir düzelme olaca kan s ndad rlar. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $19,97 Euro Cinsinden 16,04 Standart Sapma %17,72 Beta 0,98 R-kare 0,95 $29,6 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 4 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 3 Sharpe Oran -0,47 MSCI World Equities LK BEfi ÜLKE Amerika Birleflik Devletleri ngiltere Japonya sviçre Hong Kong LK BEfi SEKTÖR Mali Biliflim Teknolojisi Sa l k E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Dayan kl Tüketim Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. LK BEfi fi RKET Citigroup Inc. Samsung Electronics Co. Ltd. Microsoft Corp. Procter & Gamble Co. Aracruz Celulose S/A 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Fon Benzer Fon %44,9 %10,4 %8,1 %6,1 %5,5 %28,1 %16,1 %12,5 %10,3 %8,1 %2,7 %2,1 %2,0 %1,9 %1,9 % - 13,96 % - 25,13 % - 25,10 %24,02 %3,96 % - 12,51 % - 18,12 % - 21,78 %29,47 %3,69 % - 12,92 % - 16,52 % - 19,54 %33,76 %3,36 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Dünya Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds - Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r. Temel ölçek, MCSI World Equities. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 6 Mart 2004

7 ABD BÜYÜK fi RKET DE ER H SSE SENETLER US LARGE CAP VALUE EQUITIES Büyük ABD flirketlerine yat r m yaparak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. Gelecekteki ticari geliflme veya malvarl de erleri aç s ndan son derece cazip fiyatlardan sunulan sanayi sektörlerine yat r mlar hedef al r. Hisse senetlerinin sahip oldu u dalgalanma riskini göz önüne alarak sermaye art r m elde etmek amac tafl r. LK BEfi fi RKET Citigroup Inc. Caterpillar Inc. Loews Corp. International Paper Co. Illinois Tools Works SEKTÖR OLARAK Biliflim Teknolojisi (%4,7) E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri (%5,9) Telekomünikasyon (%7,1) Nakit (%3,0) Di er (%4,6) %4,0 %3,9 %3,1 %2,8 %2,7 Mali (%30,0) DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (28/02/04 itibar yla) Portföy bu ay içinde özellikle tüketici kesimlerinde düflük a rl kta oldu undan dolay benchmark endeksin gerisinde performans gösterdi. Portföyün temel malzemeler ve enerji sektörlerinde yüksek a rl kta tutulmas n n performans üzerinde olumlu etkisi olduysa da, bu kazançlar tüketici sektörüne portföyde a rl k verilmesi ve tüketici hisselerindeki tercihler nedeniyle kaybedilmifltir y l ndaki harika performans sonucu, portföyün son 12 ayl k performans benchmark la karfl laflt r ld nda pozitif kazanç olmaya devam etmektedir. Senkronize olarak gerçekleflecek bir global düzelmenin tüketici mallar üzerinde bask yarataca yolundaki görüflümüze uygun olarak, özellikle dayan kl tüketici mallar n zor günlerin bekledi i kan s nday z. K sa bir süre önce küçük çapta da olsa dayan kl tüketici mallar nda pozisyon almaya bafllamam za ra men, bu ka tlar n fiyatlar n n yüksek olmas nedeniyle bu pozisyondan ç kt k. Temel malzemelerin ve enerji sektörünün bu y l n en önde gelen sektörleri olaca na inanmaya devam ediyoruz ve dayan kl üretim mallar n n büyük bir olas l kla liderlik kazanaca kan s nday z. MEVCUT STRATEJ (28/02/04 itibar yla) Portföyde yap lan en son büyük de ifliklik telekomünikasyon hizmetlerinin ve enerji sektörlerinin portföye kat lmas ve Kas m ve Aral k aylar nda perakende sektörü gibi alanlarda kar realizasyonuna gidilmesi idi. Geriye bakacak olursak, bu al mlar n zamanlamas son derece iyiydi ama sat fllarda biraz erken davrand k. K sa bir süre önce perakende sektöründe biraz daha kar realizasyonuna giderken baz flirketler üzerinde tek tek analiz yaparak portföye yeni pozisyonlar ekledik. Bu y lki piyasan n düzelmekte olan ekonomiden büyük ölçüde etkilenece ine inan yoruz ve Fon olarak temel malzemeler, enerji ve dayan kl üretici mallar sektörlerinde ald m z pozisyonlar m zdan kazançl ç kaca m z kan s nday z. Net Malvarl De eri ABD Dolar Cinsinden $20,97 Euro Cinsinden 16,85 Standart Sapma %20,43 Beta 1,14 R-kare 0,96 $45,3 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 2 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 4 Sharpe Oran -0,51 Russell 1000 Value 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan ABD Dolar l k bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir. $ $ $ $ $ $ $ $7.500 $5.000 $2.500 Ana Mallar (%11,0) Enerji (%13,7) Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. Sanayi (%20,0) Fon Benzer Fon % - 18,72 % - 25,46 % - 27,63 %27,63 %2,69 % - 5,70 % - 12,20 % - 23,45 %28,30 %2,70 % - 9,10 % - 11,88 % - 15,52 %30,03 %3,94 *Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesap-lanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., S&P 500 bafllang c ndan 31/10/01 tarihine kadar; Russell 1000 Value bafllang c 1/11/01. 31/10/01 tarihinden önce bafllayan performans dönemleri için: getiriler 31/10/01 öncesi S&P 500 ile 31/10/01 sonras Russell 1000 Value bileflimi kullan larak hesaplan r. S&P 500 Borsa Piyasa Endeksi dört genifl sektörden (endüstri, elektrik-su-havagaz, mali hizmetler ve ulafl m) seçilen ve genifl kitlelerce elde tutulan 500 flirketten oluflur. Bilgiler Micropal dan al nm flt r. Russell 1000 Value Endeksi ortalaman n alt nda büyüme sa layan Russell 1000 menkul k ymetlerinden oluflur. Bu endekste yer alan menkul k ymetler genel olarak Russell Growth (Büyüme) Endeksinde yer alan menkul k ymetlerden daha düflük fiyat/defter oran na ve fiyat/kazanç oran na, daha yüksek getiri oran na ve daha düflük büyüme de erlerine sahiptir. Bilgiler Ibbotson dan al nm flt r. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 7 Mart 2004

8 AVRUPA H SSE SENETLER EUROPEAN EQUITIES Esas olarak büyük Avrupa flirketlerine yat r m yaparak anapara art r m n hedefler. Bu fon yat r m yap lacak ülkeleri seçtikten sonra, yat r m potansiyeli yüksek sektörlerdeki büyük flirketleri seçerek bu flirketler üzerinde yat r m yapar. Hisse senetleri piyasas ndaki fiyat dalgalanmalar n gözönüne alarak, bunu kabul etme kofluluyla yüksek oranda anapara art r m hedefler. DANIfiMANIN GÖRÜfiÜ (24/02/04 itibar yla) fiubat ay nda Avrupa hisseleri flirket kazançlar raporlar ve ifltirakler konusundaki söylentiler nedeniyle artmaya devam ettiler. MEVCUT STRATEJ (24/02/04 itibar yla) Fon yöneticilerinin bu bölgeye ait olumlu görüflleri aynen devam etmekte olup bu nedenle Fon un dönemsel yat r mlara yönelik tercih politikas devam etmektedir. Benchmark endeksle karfl laflt r larak Fon daki yat r mlar n a rl klar na bak ld nda, Fon Biliflim Teknolojisi, sanayi mallar, tüketici tercihine ba l mallar ve mali yat r mlar sektörlerinde yüksek a rl kta kalmaya devam etmektedir. Buna karfl l k Fon daki düflük a rl kl sektörler olan dayan kl tüketim mallar, elektrik-suhava gaz ve sa l k hizmetlerinin a rl klar ayn tutulmaktad r. Fon daki al m-sat m faaliyetleri aras nda, bir Hollanda telekom flirketi olan KPN nin bir ngiliz mobil telekomünikasyon flirketi olan MM02 nin al nmas na ait teklifinin baflar s z oldu una ait aç klamas n takiben KPN nin sat lmas say labilir. Bu flirketin yönetiminin ngiliz flirketinin al nmas n n gerekli oldu u konusundaki yorumlar, Fon yöneticilerinin KPN nin taahhüt etti i büyümeyi sa layamayaca yolunda endiflelenmesine yol açm flt r. fiubat ay ndaki al m faaliyetleri aras nda, ngiltere deki kumar sektörüne ait yasalar n gevfletilmesi durumundan kazançl ç kacak olan Rank Group Plc. nin al nmas yer almaktad r. Yasalar n gevfletilmesinin gerçekleflmesine hala birkaç ayl k bir süre olmas na ra men, bu grubun bu süreyi bingo salonlar n kumarhanelere dönüfltürmekte kullanarak artt raca n düflünmekteyiz. Ayr ca, güçlü rakamlar sunan, temel ürünlerine ait sa lam bir talep baz na sahip olan ve iyi fiyatlardan sunulan Rolls Royce flirketinde de yeni bir pozisyon ald k. Net Malvarl De eri Euro Cinsinden 23,96 ABD Dolar Cinsinden $29,82 Standart Sapma %18,02 Beta 0,81 R-kare 0,91 169,2 Milyon Son 12 Ayl k Kartil S ralamas 4 Bafllang çtan Bugüne Kadar Kartil S ralamas 1 Sharpe Oran -0,89 MSCI Europe- Euro ya çevrilmifltir LK BEfi ÜLKE ngiltere Fransa sviçre Almanya Hollanda LK BEfi SEKTÖR Mali E lence ve Kiflisel Bak m Ürünleri Biliflim Teknolojisi Sanayi Sa l k Bir önceki aya göre önemli de ifliklikler yok. LK BEfi fi RKET HSBC Holdings Vodafone Group PLC UBS AG Total S.A. Nokia Corp. 31 Aral k 1999 tarihinde yap lan Euro luk bir yat r m n bileflik faizi ile birlikte hesaplanm fl durumu gösterilmektedir Fon Benzer Fon %33,1 %14,8 %14,1 %10,2 %7,0 %31,5 %12,8 %10,4 %8,9 %8,7 %4,2 %3,5 %2,9 %2,9 %2,9 % - 8,80 % - 26,24 % - 33,62 %5,84 %5,69 % - 2,08 % - 19,11 % - 31,81 %12,01 %4,74 % - 1,93 % - 15,26 % - 30,50 %15,76 %5,74 17 Kas m 2003 tarihi itibar yla, Threadneedle Malvarl Yönetimi Limited flirketi bu fonun yat r m dan flmanl görevini üstlenmifltir. *Fonun yönetimi kuruluflundan 17 Kas m 2003 tarihine kadar American Express Malvarl Yönetimi Limited kuruluflu taraf ndan yerine getirilmifltir. Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Avrupa Hisse Senetleri portföyü Ekim 1995 tarihinde kurulmufltur. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD Dolar n n Ecu birimine aysonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. Standart Sapma, Beta, ve R-kare de erleri üç y l içinde toplanan ayl k verilere dayanan ve y ll k olarak ifade edilmifl rakamlard r., MCSI Europe Euro ya çevrilmifltir. Standard & Poor s Micropal Star s ralama ifllemi ve y ld zlar n önemi konusunda bilgi için arka sayfaya bak n. American Express Funds Update 8 Mart 2004

9 AMERICAN EXPRESS FUNDS EPIC SINIFI* PERFORMANS ÖZET Y ll k Ortalama Getiri Y ll k Ortalama Getiri Ç kar l fl ndan Y lbafl ndan Son Bugüne Kadar Kur 1 Ay 3 Ay Bugüne Kadar 12 Ayl k (Y ll k) 3 Y ll k 5 Y ll k ABD $ Tahvil ve Bonolar US $ Bonds Global Tahvil ve Bonolar (Euro)** Global Bonds (Euro) Global Tahvil ve Bonolar (ABD $) Global Bonds (US$) Dengeli Yat r m Global Balanced Dünya Hisse Senetleri World Equities ABD Büyük fiirket De er Hisse Senetleri US Large Cap Value Equities Avrupa Hisse Senetleri*** European Equities $17,69 %1,09 %2,08 %1,67 %1,84 %4,79 %5,14 %5,23 15,67 %0,64 %0,97 %1,95 % -1,82 %6,65 %1,60 %4,44 $18,20 %1,17 %4,96 %0,66 %12,56 %5,12 %11,19 %6,62 $18,22 %1,45 %7,05 %2,24 %26,71 %3,19 % -0,88 % -0,96 $19,97 %2,31 %9,30 %3,96 %35,85 %2,74 % -6,85 % -3,86 $20,97 %1,30 %10,54 %2,69 %38,23 %3,13 % -9,17 % -8,07 23,96 %1,83 %6,49 %5,69 %25,78 %8,48 % -14,86 % -5,22 Performans sonuçlar geçmifle aittir, gelecek için bir garanti tafl maz. Fonun fiyatlar yukar veya afla do ru gidebilir. Bu bülten sadece bilgi vermek için haz rlanm flt r, yat r m ürünlerinin sat fl teklifi anlam na gelmemektedir. *American Express Epic s n f portföyleri afla daki fonlar d fl nda Ekim 1995 tarihinde bafllat lm flt r. US Agressive Equities Haziran 1996 da, US Liquidity ve Euro Liquidity Aral k 1996 da bafllat lm flt r. European Bonds, European Balanced, Japanese Equities ve New-Asia Pacific Nisan 1999 da bafllat lm flt r. Focused US Growth Equities ve Global Innovation Temmuz 2000 de bafllat lm flt r. Global High Yield Euro Fonlar A ustos 2000 de bafllat lm flt r. Fonun getiri performans American Express Funds Epic s n f fonlar na uygulanan komisyon ve masraflar ç kar larak net olarak hesaplanm flt r (max %6 olarak uygulanan sat fl komisyonu hesaba dahil de ildir.) Fon getirileri, fonlar n ç kar ld klar para birimi üzerinden belirtilmektedir. Benzer fonlara ait bilgiler S&P Micropal Workstation Offshore - Lüksemburg Veritaban ndan elde edilmifltir. ** Euro daha önce Alman Mark olarak hesaplanm flt r. *** 6 Nisan 1999 tarihinden önceki European Equities fon performans ABD dolar n n Ecu birimine ay sonu dalgalanmal kuru üzerinden çevrilmesiyle hesaplanm flt r. 6 Nisan tarihinden sonra fonun performans Euro üzerinden hesaplanmaktad r. American Express Funds Update 9 Mart 2004

10 MAL TER MLER SÖZLÜ Ü HIZLI (AGRES F) BÜYÜME (AGGRESSIVE GROWTH) Genellikle güçlü büyüme potansiyeline sahip küçük flirketlerin hisse senetlerine yat r m yaparak, getirisini maksimize etmeyi amaçlayan bir fon türüdür. DENGEL FON (BALANCED FUND) Adi hisseler, imtiyazl hisseler ve tahvillere yat r m yapan yat r m fonudur. BAZ PUAN (BASIS POINT) Bir baz puan yüzde birin yüzde birine eflit olup %0,01 olarak belirtilir. Bu de erin ondal k karfl l 0,0001 dir. potek garantili bir menkul k ymet karfl laflt r ld Hazine menkul k ymetinden %2 daha fazla getiri sa l yorsa aradaki fark 200 baz puan d r. YATIRIM KAL TES N N ALTINDA (BELOW INVESTMENT GRADE) Moody s Yat r m Hizmetleri taraf ndan Baa veya Standart&Poors taraf ndan BBB alt nda not verilen tahvillerdir. Bu tahvillere D olarak de erlendirilen tahviller de dahildir. BETA DE ER (BETA) Bir portföyün belirli bir endekse göre gösterdi i dalgalanma oran n ölçer. Her endekse 1 de erinde bir Beta de eri atanm fl olup de eri 1 in üzerindeki Beta de erleri dalgalanmas yüksek veya agresif portföyleri belirtirken, de eri 1 in alt ndaki Beta de erleri ise daha az dalgalanmal veya tutucu portföyleri belirler. Örnek: 1,25 beta de erine sahip bir portföyün karfl laflt r ld endekse göre yüzde 25 daha fazla dalgalanma göstermesi beklenir. TAHV L (BOND) Bir flirketin ya da devletin borçlanmas n belirten borç senedidir.borçlanan kurulufl veya kurum borç al nan miktar ve bu miktar n bir yüzdesini faiz olarak öder. Gelir fonlar genellikle tahvillere yat r m yapar. ALTTAN ÜSTE YAKLAfiIM (BOTTOM-UP APPROACH) Bu yat r m yaklafl m nda önce yüksek yat r m potansiyeli olan firmalar belirlenir, sonra bu firmalar etkileyen genifl ölçekte ekonomik ve endüstriyel e ilimler dikkate al n r. fi RKET TAHV L (CORPORATE BOND) Bir flirket taraf ndan üstlenilen borcu gösterir, flirketler taraf ndan borçlanma amac yla ihraç edilir. Vade sonunda sahip oldu u nominal de er üzerinden ödeme yap l r. fiirket tahvilleri genellikle y lda iki defa olmak üzere düzenli bir flekilde faiz ödemesinde bulunur. KURDAN ETK LENME R SK (CURRENCY EXPOSURE) Bir menkul k ymetin döviz kurlar nda meydana gelen ani de iflmeler karfl s nda etkilenmesi olas l. KUR DALGALANMALARI (CURRENCY FLUCTUATIONS) Bir para biriminin di er önemli para birimleri karfl s ndaki de erinde meydana gelen de iflikliklerdir. Kur dalgalanmalar uluslararas yat r m fonlar n n de eri üzerinde son derece büyük etkiler yaratabilir. SÜRE (DURATION) Sabit getirili menkul k ymetlerden oluflan bir yat r m fonunun faiz oranlar karfl s ndaki duyarl l n ölçmekte kullan l r. Süre ne kadar yüksek olursa, fonun faiz oranlar ndaki de iflmeler karfl s nda dalgalanmas da o oranda yüksektir. Örnek: Ortalama 5 y ll k bir süreye sahip bir tahvilin veya tahvil fonunun, faiz oranlar nda yüzde bir oran nda art fl meydana gelmesi durumunda ortalama yüzde 5 oran nda de er kaybetmesi beklenir. DE fiken FA Z ORANLI SENET (FLOATING RATE NOTE) Faiz ödemeleri k sa vadeli faiz oranlar na ba l olarak de iflen bir borç senedidir. R SKTEN KORUNMA (HEDGE) Portföyün piyasadan kolayl kla etkilenme olas l n küçültmek yoluyla kay p riskini azaltmakta kullan lan bir stratejidir. YATIRIM KAL TES NDE (INVESTMENT GRADE) Geri ödenme olas l yüksek ve çok az oranda spekülatif özelliklere sahip flirket ve kamu tahvillerine verilen genifl kapsaml kredi notu. Moody s Yat r m Hizmetleri taraf ndan Baa ve daha yüksek, Standart&Poors taraf ndan BBB ve daha yüksek not verilen bu tahviller bu kurulufllar taraf ndan yat r m yap labilir olarak kabul edilir. KAMU TAHV LLER (MUNICIPAL BONDS) Kamu kurulufllar taraf ndan ç kar lan menkul de erlere genel olarak verilen ad. Yat r mc lar n elde etti i faiz gelirleri genellikle federal gelir vergisinden ve tahvillerin ç kar ld eyaletin eyalet vergisinden muaft r. YATIRIM FONU (MUTUAL FUND) Tek amac hissedarlar ad na yat r m ve para yönetimi sa lamak olan bir yat r m kurulufludur. Büyük say da yat r mc ya ait varl klar bir araya toplanarak paylafl lan veya ortak yat r m amac na uygun olarak yat r m yap l r. NET VARLIK DE ER (NVD) Net Asset Value (NAV) Bir yat r m fonunun mevcut pay fiyat d r. Fonun toplam varl klar n n sahip oldu u piyasa de erinden fon masraflar n n ç kar larak kalan miktar n mevcut hisse say s na bölünmesiyle hesaplan r. OPS YONLAR (OPTIONS) Bir menkul k ymeti, belirlenmifl bir fiyattan, belirli bir süre içinde almak ya da satmak hakk. Bu hak saptanan süre içinde kullan lmazsa opsiyonun süresi biter ve al c o opsiyon için ödedi i opsiyon primini kaybeder. R-KARE (R-SQUARED) Kararlaflt rma Katsay s (Coefficient Determination R2) temel ölçek olarak al nan bir fonun ölçülen Fon performans n (Fondaki de iflmeler temel ölçe e göre aç klan r) ne kadar do ru bir biçimde aç klad n belirten bir ölçme katsay s d r. Bu katsay n n de eri 0 ila 1 aras nda de iflir ve ölçülen fonun gösterdi i performans temel ölçe in performans na göre aç klar. R SK Para kaybetme veya beklenilen oranda kazanmama olas l durumu. En s k rastlanan risk türleri faiz oran riski, enflasyon riski, piyasa riski ve ticari risktir. SEKTÖREL YATIRIM PAYI (SECTOR ALLOCATION) Bir fonun ekonominin belli küçük bir bölümüne yat r m yap lan k sm. (Örne in gaz ve elektrik, sa l k hizmetleri veya telekomünikasyon gibi). KISA VADEL EURO TAHV L (SHORT DATED EUROBOND) K sa vadeli uluslararas borç senedi. STANDART SAPMA (STANDARD DEVIATION) Bir fonun getiri oranlar ndaki dalgalanmalar ölçer. Yüksek rakamlar performanstaki de iflmelerin afl r oranlarda oldu unu belirtir ve bu da fonun daha yüksek oranlarda dalgalanmalara maruz kald anlam na gelir. Düflük rakamlar ise fonun getiri oranlar ndaki de iflmelerin daha az oldu unu belirtir. H SSE SENED (STOCK) Bir flirketteki sahiplik hakk n gösteren k ymetli evrak. Büyüme fonlar genellikle hisse senetlerine yat r m yapar. ÜSTTEN ALTA YATIRIM YAKLAfiIMI (TOP-DOWN APPROACH TO INVESTMENT) Önce ana ekonomik ve endüstri e ilimlerini tan mlamaya yönelip sonra da bu e ilimlerden en fazla karl ç kacak flirketleri seçmeye yönelik bir yat r m stratejisi. DEVLET BONOLARI (TREASURY BILLS) ABD Hazinesi nin ihraç etti i bir y l veya daha az vadeli borç yükümlülükleri. DEVLET TAHV LLER (TREASURY BONDS) ABD Hazinesi nin ihraç etti i on y l veya daha fazla vadeli borç yükümlülükleri. DEVLET SENETLER (TREASURY NOTES) ABD Hazinesi nin ihraç etti i iki y ldan fazla ancak on y ldan az vadeli borç yükümlülükleri. American Express Funds, Lüksemburg da kurulmufl 69 Route D Esch L-2953 adresinde kay tl, American Express Bank Asset Management (Cayman) Ltd. taraf ndan yönetilen aç k uçlu bir yat r m flirketidir. Al m emirleri mevcut izahname, American Express Funds n (Epic Class) denetiminden geçmifl y ll k ve 6 ayl k hesaplar n kapsayan y ll k ve 6 ayl k raporlar çerçevesinde kabul edilir. Bu raporlar bedelsiz olarak American Teslim Edilecek Yer: Express Bank Ltd nin ABD d fl ndaki ofis veya yan kurulufllar ndan, Fon un tescil ve transfer kuruluflu olan FETA dan (First European Transfer Agent, 11 boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Lüksemburg) ve Fon un Türkiye deki temsilcisi olan Ak Yat r m Menkul De erler A.fi den temin edilebilir. S ralama fllemi: Micropal sistemi bir fonu benzer fonlarla karfl laflt rarak ve fonun dalgalanma durumunu göz önüne alarak fonun performans n ölçer ve sonra performans dalgalanma de erine böler. Micropal a göre bu oran ne kadar yüksekse o fon sürekli olarak benzeri fonlar n performans n n üzerine ç km fl demektir. Y ld zlar n önemi: Benzeri fonlar aras nda üst % 10 gruba dahil. Benzeri fonlar aras nda üst %30 gruba dahil, Benzeri fonlar aras nda üst %50 gruba dahil.

U PDATE. A BD ekonomisinin düflük enflasyon ve AMERICAN EXPRESS FUNDS. ABD Merkez Bankas ve Faiz Oranlar. www.americanexpress.

U PDATE. A BD ekonomisinin düflük enflasyon ve AMERICAN EXPRESS FUNDS. ABD Merkez Bankas ve Faiz Oranlar. www.americanexpress. TEMMUZ 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE ABD Merkez Bankas ve Faiz Oranlar EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global

Detaylı

U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r?

U PDATE. Sharpe Oran Nedir? ve risk faktörleri farkl yat r mlar aras nda nas l seçim yapmal d r? A USTOS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE Sharpe Oran Nedir? EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya

Detaylı

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Global Yat r m Dünyas nda Kredi Rating (Derecelendirme) Sistemi. EPIC SINIFI

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Global Yat r m Dünyas nda Kredi Rating (Derecelendirme) Sistemi.  EPIC SINIFI OCAK 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri.........6

Detaylı

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Tahvil Piyasalar nda Dalgalanmalar. EPIC SINIFI PERFORMANS ÖZET...

U PDATE AMERICAN EXPRESS FUNDS. Tahvil Piyasalar nda Dalgalanmalar.  EPIC SINIFI PERFORMANS ÖZET... MAYIS 2004 AMERICAN EXPRESS FUNDS U PDATE EPIC SINIFI ABD $ Tahvil ve Bonolar..........2 Global Tahvil ve Bonolar (Euro)..3 Global Tahvil ve Bonolar (ABD$)..4 Global Dengeli...5 Dünya Hisse Senetleri.........6

Detaylı

OCAK 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU. Update. the. American Express Funds Epic S n f. www.americanexpress.com/amexfunds

OCAK 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU. Update. the. American Express Funds Epic S n f. www.americanexpress.com/amexfunds OCAK 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU the Update American Express Funds Epic S n f www.americanexpress.com/amexfunds çindekiler Performans ÖzetÍ 3 Mali Terimler Sözlü ü 21 American Express Funds

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

fiubat 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU Update the American Express Funds Epic S n f

fiubat 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU Update the American Express Funds Epic S n f fiubat 2005 AMERICAN EXPRESS PERFORMANS RAPORU the Update American Express Funds Epic S n f www.americanexpress.com/amexfunds çindekiler Performans ÖzetÍ 3 Mali Terimler Sözlü ü 21 American Express Funds

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 19 Aralık 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 12/12 03/13 06/13 07/13 10/13 12/13 FED in açıklamalarına

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Araştırma GÜNLÜK BÜLTEN 6 Eylül 2013 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ Piyasalara Bakış 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 10/12 12/12 03/13 04/13 06/13 07/13 08/13 Dün S&P 500

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

01/01/2007 30/06/2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU

01/01/2007 30/06/2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU 01/01/2007 30/06/2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10%

05.02.2016. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,50% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1103 1,4595 117,885 2,9130 1141,81 35,30 Yüksek 1,1239 1,4668 118,240 2,9264 1157,39 35,79 Düşük 1,1069 1,4529 116,527 2,8895 1139,43 34,15 Kapanış

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2006/ 2.Çeyrek)

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2006/ 2.Çeyrek) OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR (2006/ 2.Çeyrek) Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2006 30.06.2006

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR 21.03.2016 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme

Detaylı

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012

Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda. BFS - 2012/04 stanbul, 02.02.2012 Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 0/04 stanbul, 0.0.0 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı