+1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "+1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU"

Transkript

1 GAZETE TASARIM GÜNLER 2012 Yenili e giderken görsel bir kimlik olu turduk Kreatif Direktör Mark Porter, The Guardian da yapt de i ikli i anlatt : Yenili e giderken sadece gazete tasarlamad k, görsel kimlik de olu turduk. 7 de Tasar m, okumay art rmak için araç Prof. Ay egül zer, Ba ms z dü ünebilen, fark ndal k düzeyi yüksek gazete tasar mc lar yeti tirmek arzusunday z. dedi te HAZ RAN 2012 Geleneksel gazetecili e yeni bir soluk ve heyecan getiren teknolojinin ba döndürücü etkisi, +1T de sahneye böyle yans d. +1T DE GAZETELER N GELECE KONU ULDU Gazete tasar m na yeni bir soluk getirmek amac yla organize edilen +1T Gazete Tasar m Günleri nin yedincisi geride kald. Yurtiçi ve yurtd ndan gelen uzmanlar n konuk oldu u programda birçok yenilik masaya yat r ld. Yap lan konu malarda özellikle gazetecili in teknolojinin etkisiyle form de i tirebilece i ancak gazetenin sonsuza dek var olaca görü ü hakim oldu. Ekrem Dumanl : Ruhunuz ne kadar ayd nl ksa, tasar m n z o kadar berrak olur 3 te +1T Gazete Tasar m Günleri nin yedincisi Haziran tarihleri aras nda Zaman Gazetesi merkez binas nda gerçekle ti. 8 günlük yo un ve yorucu bir program n ard ndan gerçekle tirilen kapan töreninde, atölye çal mas nda dereceye giren 7 ö renci ödüllendirilirken semineri ba ar yla bitiren ö renciler de sertifikalar na kavu tu. 2 bin 200 ö rencinin ba vurdu u seminere bu y l toplam 430 ö renci kabul edildi. leti im ve güzel sanatlar fakültesi kökenli ö rencilerin a rl kta oldu u seminerde gazetecilik tekni ine dair pek çok bilgi aktar ld. Yurtiçi ve yurtd ndan gelen, alan nda uzman konuklar n olu turdu u beyin f rt nas ortam nda birçok yeni konu masaya yat r ld. Yap lan konu malarda özellikle gazetecili in teknolojinin etkisiyle form de i tirebilece i ancak gazetenin sonsuza dek var olaca görü ü hakim oldu. Seminere paralel organizasyonlar sayesinde yabanc konu mac larla Türk bas n temsilcileri bir araya geldi. ngiliz The Guardian gazetesinde 15 y l kreatif direktörlük yapan Mark Porter, ünlü illüstratör Anita Kunz, Denver Post Gazetesi Grafik Editörü Jeff Goertzen, foto raf dünyas n n ustalar Eric Bouvet, Gael Turine ve Samuel Bollendorff gibi önemli isimler yurtd ndan konuk oldu. Ayr ca Radikal Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can, gazeteci Cüneyt Özdemir, karikatürist Salih Memecan, grafik tasar mc Bülent Erkmen gibi birçok ünlü isim, ö rencilere tecrübelerini aktard. Etkinlikte dünyadaki gazetelerle Türk gazetelerini kar la t rma ve buna ba l olarak yap lmas gerekenleri tespit etme imkân do du. Özellikle ö rencilerin seminer öncesi ve sonras fikirleri kar la t r ld nda amaçlanan hedefe ula ld gözlendi. Eyüp Can: Bas l gazetenin bitece ine inanm yorum 17 de ANITA KUNZ: HÂLÂ ELLE Ç Z YORUM 9 da New York Times, Newsweek, Time, Rolling Stone, Vanity Fair gibi önemli gazete ve dergilerde çal malar yay mlanan ünlü illüstratör Anita Kunz, dijitalle aras n n pek iyi olmad n söyledi. Cüneyt Özdemir: Gazetecilikte eski ezberler son bulacak 6 da SAMUEL BOLLENDORFF Usta foto rafç Samuel Bollendor, gelece in tasar mc lar yla bulu tu. Kariyerindeki 15 y ll k tecrübesinden kesitler anlatan usta foto rafç, mesle e yeni at lan gençlere önemli bilgiler verdi. Sayfa 21 de NED M HAZAR Zaman Gazetesi yazar Nedim Hazar, Gazete Tasar m Günleri nde, Marka ve Tasar m konulu bir sunum yapt. Hazar, bir ürünün markala mas nda en büyük etkenin tasar m oldu unu söyledi. Sayfa 3 te JEFF GOERTZEN Pek çok gazeteye dan manl k yapan Je Goertzen, genç tasar mc lara meslekî tüyolar verdi. Gra- k editörü Goertzen, yi bir tasar mc ayn zamanda iyi bir gazeteci olmal d r. dedi. Sayfa 8 de

2 Gazete Tasar m Günleri 2012 Haber ve tasar m dengesi ideal gazeteyi olu turur +1T Gazete Tasar m Günleri nin ilk gününde Zaman n Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, gazete tasar m n n nas l olmas gerekti i ile ilgili önemli ipuçlar verdi. Yaz c, gazete tasar mlar nda en büyük sorunun haber ve tasar m dengesinin kurulamamas ndan kaynakland n söyledi. Tasar m, hayat n ta kendisidir! Zaman Gazetesi yazar Nedim Hazar, genç tasar mc lara Marka ve Tasar m konulu bir konu ma yapt. Hazar, bir ürün için marka olma yolundaki en büyük etkenin tasar m oldu unu söyledi. Salondaki gençler ile Marka nedir? sorusuna cevap arayan Hazar, Tasar m markay rezil de eder, vezir de. dedi. Piyasada öne ç kan ürünlerin marka de erine vurgu yaparken tasar ma dair detaylar tek tek aç klad. Söz konusu markalar n tasar m sayesinde geldi i noktay vurgulad. Konunun daha iyi anla lmas için, dizayna gereken önemi vermeyen rmalar n ba ar s zl n da örneklerle aç klad. Nedim Hazar, sunumunun devam nda Osmanl mparatorlu u nun armas na da de indi. 30 ayr sembolle olu turulmu bu armadaki tasar m bütünlü ünü vurgulad. Hazar, yüzy llar önce yap lan bir tasar m olan bu armada her sembolün ayr bir anlam var ve hepsi birbiri ile uyumlu. Muazzam bir çal ma. eklinde konu tu. Sunumun son bölümünde ö rencilere tasar mc lar n d ar dan ne kadar çok müdahaleye maruz kald n mizahi bir dille anlatan Bir lan n Maceras adl k sa lmi gösterdi. Bir reklam n k sa maceras n anlatan bu lmi izlerken bütün salon kahkahaya bo uldu. Haber ve tasar m n bulu ma noktas +1T Gazete Tasar m Günleri nin ilk gününde bir sunum gerçekle tiren Zaman Gazetesi nin Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, gazetecilik sektöründe tasar m n hak etti i yerde olmad n ifade etti. En önemli sorunun da haber ve tasar m dengesinin kurulamamas ndan kaynakland n u sözlerle söyledi: Gazetelere, ya çok fazla gazeteci mant ya da tasar mc bak aç s ile yakla l yor. Bunlar n her ikisi de problemli. Biz, çal ma kadromuzu kurarken ileti imci ve tasar mc lar yar yar ya seçerek bir denge sa lad k. Bununla birbirlerinin eksi ini tamamlamalar n amaçlad k. Yaz c, gazete tasar m n n nas l olmas gerekti i hakk nda da önemli bilgiler verdi: Gazete sayfalar üzerinde, okurun dikkatini yakalayacak unsurlar ve iyi bir atmosfer olu turulmal. Ayr ca sayfalarda kullanaca- n z foto raf da çok önemli. Okuyucu ilk olarak foto rafa dikkat eder. Bu yüzden foto rafs z haber eksiktir. Haberi bazen tek bir kare foto raf anlatabilir. Bir tasar mc n n haberi satma endi esini ta mas gerekti ini söyleyen görsel yönetmen, bunu ba arabilmek için okura ilgi çekici bir tasar m sunmas gerekti ini belirtti. Fevzi Yaz c, tipogra ile ilgili yapt sunumda tipogra nin gazetede kullan m na ili kin örnekleri payla t. Tipogra nin bazen foto raf gibi görsel bir unsur olarak kullan labildi ini söyleyen Yaz c, haberde görsel malzeme s k nt s ya ayan tasar mc lar n ço u zaman imdad na tipogra nin yeti ti ini söyledi. Yaz c, gazete tasar m nda rengin önemi üzerinde de durdu. Tasar m anla l r ve sade yapman n, renkleri do ru kullanmaktan geçti ini belirten Yaz c, Zaman n a rl kl olarak neden mavi ve turuncu renkleri benimsedi ini öyle izah etti: Mavi ve turuncu, birbirlerini tamamlayan renkler. K rm z n n d na ç k p, di er gazetelerden farkl oldu umuzu da göstermek istedik. Ayr ca mavi, güvenilirli in; turuncu ise enerjinin rengidir. Bu duygularla hareket ettik. yi bir tasar mla okuyucunun metinden kopmayaca na dikkat çeken Yaz c, haberin okunmas nda tasar m n önemine de indi. Yaz c, Tasar m, haberin okunmas nda etkilidir. Gazete sayfalar sanat eseri de ildir ancak sanat n ve tasar m n bütün imkânlar ndan yararlan larak haz rlan r. dedi. Gazetecilik sektöründe tasar m n sesini duyurmak istediklerini belirten Fevzi Yaz c, +1T ye ilk y l 35 ki i ile ba lad klar n, bugün rakam n 400 e ula mas n n mutlulu unu ya ad klar n kaydetti. Sektördeki de i imin dikkatle takip edilmesi gerekti ini i aret eden Yaz c, Bas l gazetelerin yok olaca dillendiriliyor. Elbette bu, k sa vadede olmayacak ama uzun vadede zamanla dijitale geçilecek. Elimizde tabletler var ve insanlar gazetesini buradan okumay seviyor. Biz bunlar n konu ulmas için bir araya geliyoruz. Tasar mc, i ini iyi organize etmeli Zaman n Tasar m Koordinatörü Selim im iro lu Tasar m Standartlar konulu seminerinde Zaman Gazetesi nin tasar m prensiplerini anlatt. Zaman n geçmi ten günümüze geldi i nokta ile yay n süreçlerinin de erlendirmesini yapt. im iro lu, tasar mc n n en önemli görevinin i ini iyi organize etmek oldu unu belirtti. Tasar mc n n kullanaca en ana unsurun tipogra oldu unu söyleyen im iro lu, okuyucuya gazeteyi okutmak için tipogra nin do ru yerde, do ru bir ekilde kullan lmas gerekti ine de indi. Selim im iro lu, Türkiye de gazete okuma oran n n az olmas nda kötü tasar mlar n da etkili oldu unu, bu nedenle tasar mc lar n bu durumdan kendilerine pay ç karmalar gerekti i üzerinde durdu. im iro lu, tasar mc n n ilk görevinin haberi mümkün oldu u kadar fazla insana okutmak oldu unu belirtti ve ekledi: Bizler, tasar mc olarak okuyucuyla kurdu umuz ileti im, yapt m z tasar mla gerçekle iyor. Sayfam zda kulland m z yaz l ve görsel unsurlar, ilgi çekici ve anla l r bir ekilde okura yans tt m z zaman haberin okunma oran na da katk sa lam oluruz.

3 02 / 03 Ruhunuz ne kadar ayd nl ksa tasar m n z o kadar berrak olur Gazete Tasar m Günleri nde konu an Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, insanlar n ruh dünyas n n ayd nl ölçüsünde tasar mlar n n da berrak olaca n kaydetti. Dumanl, genç tasar mc lara da önemli tavsiyelerde bulundu: Türkiye, i ini sevmeyenlerin ülkesi. Hangi mesle i seçerseniz seçin, önce i inizi sevin. Ekrem Dumanl gelece in tasar mc lar na, ezberlenen teorik notlardan ziyade meselenin özüne inilmesinin ba ar yla do rudan ili kili oldu unu anlatt. Hayata ruh katacak eyin, insan n kendini tan mas ve hayattaki maksad n ke fetmesi ile ba lad n söyleyen Dumanl, Mesle- in ruhunu, felsefesini anlamazsan z yapaca n z tasar m da büyük bir tasar m olmaz. Her mesle in felsefesi, özü, kalbi ve ruhu vard r. Onu kavrayamad n z zaman bir eyler yapsan z bile bu yapt n z ey daima eksik olur. dedi. Gazetecili in manevi boyutunu da de erlendiren Dumanl, tecessüs ( üphe) ve tefekkür kavramlar üzerinde durdu. Haberi tecessüse dayand ranlar n yan ld n belirten Genel Yay n Müdürü, yüce kitapta her eyin bu konuda çok aç k ve net ifade edildi ini kaydetti. Özel hayatlar n de ifre hakk na yer verilmedi inin alt n çizdi. Türkiye de gazetecili in ruhu üzerine çok fazla ey söylenmedi ine i aret eden Dumanl, meselenin özünün yine yap lan i i sevmekte oldu unu ifade etti. Türkiye yi i ini ve e ini sevmeyenlerin ülkesi olarak tan mlayan Dumanl, Türkiye de günde 40 defa Lanet olsun bu i e, nerden girdim! diyen ki ilerin çevrelerine verdi i zarardan dolay gerçekten büyük s k nt lar ya and n dü ünüyorum. görü ünü dile getirdi. Dumanl konu mas nda, insanlar n ruh dünyas n n ayd nl ölçüsünde tasar mlar n n da berrak olaca na dikkat çekti. Peygamber Efendimiz in (sas), Allah, i ini do ru yapan insan sever. hadis-i eri ni hat rlat rken u tavsiyelerde bulundu: Türkiye de i inden ikâyet eden çok insan var. inizi sevin. Yapaca n z tasar m ister endüstriyel, ister gazete tasar m olsun, ona duygular n z kat n. Hayata bak n zla yapt n z gazete aras nda çok büyük ba lant var. Zaman Gazetesi nin bir günü Her y l Gazete Tasar m Günleri nde ö renciler Zaman Gazetesi nin stanbul daki merkez binas nda sekiz günlük yo un bir e itimden geçiyor. Bu e itim s ras nda ögrencilerin gazetenin çal ma ortam n yeterince görmeleri mümkün de il. Ancak gelece in gazete tasar mc lar n n bu çal ma ortamlar n merak ettikleri de bir gerçek. Ö rencilerin bu merak dikkate al narak seminer program dahilinde gazetenin tüm departmanlar gezdirildi. Seminerin ilk gününün sonunda yap lan bu gezide tasar mdan haber merkezine, reklam servisinden matbaaya kadar gazeteyle ilgili tüm departmanlar ö rencilere tan t ld. Gezi, sular nda; yani gazetenin en yo un oldu u saatlerde yap l yor. lk olarak gazetenin 3. kat nda yer alan tasar m ve yay n departmanlar ndan ba l yoruz. Gezi s ras nda ö rencilere rehberlik eden Zaman Gazetesi Tasar m Koordinatörü Selim im iro lu, bir yandan ö rencilerin merak ettikleri Gazetede kaç ki i çal yor?, Bir tasar mc günde kaç sayfa yap yor?, Bir sayfa ne kadar sürede yap l yor? gibi sorular cevaplarken bir yandan da gazeteyle ilgili bilgileri aktard. Ard ndan haber merkezi, foto raf, bilgi i lem ve reklam servisleri de s ras yla tan t ld. Ve son olarak Matbaa gezisi. Zaman Gazetesi nin bir bölümünün bas ld stanbul matbaas n n görülmesiyle seminerin ilk günü de tamamlanm oldu.

4 Gazete Tasar m Günleri / 05 Güzel tasar m, do ru tipografi ile mümkün Usta tasar mc Sava Çevik, konu mas nda hat sanat n n zirvesine ç km Osmanl n n torunlar n n yaz konusunda yapt büyük hatalar n kabul edilemez oldu unu söyledi. Ard ndan yapt sunumda günlük hayatta kar la t m z yanl tasar mlardan örnekler verdi. Haliç Üniversitesi nde tasar m dersleri veren Yard. Doç. Dr. Sava Çevik, Gazete Tasar m Günleri nin ikinci gününde Türkiye de yap lan tipogra hatalar ile ilgili bilgiler verdi.. Çevik, Sokaklardaki tabelalarda bile gözle görülür yüzlerce tipogra hatas mevcut. diyerek her gün kar la t - m z hatalardan örnekler gösterdi. Hat sanat nda çok iyi yerlere gelmi olan Osmanl torunlar n n yapt - büyük tipogra yanl l klar n n kabul edilemez oldu unu dile getiren Sava Çevik tipogra ile u ra anlar n çok hassas davranmas gerekti ine dikkat çekti. Çevik, Nas l ki bir doktor hastas yla ilgili hata yapt nda y k c sonuçlarla kar la yorsa tipogra- yapanlar n da ayn ekilde yapt klar hatalar n sonuçlar toplumu etkileyebiliyor. Büyük tipogra hatalar ile insanlar ölmüyor ama sanat n belli noktas n kaybetmi oluyoruz. diyerek tipogra nin gelece inin tehlikede oldu unu ifade etti. Y lard r tipogra ile u ra t n belirten Çevik, esas sorununun çok güzel tasar mlar ya da yeni fontlar icat etmek olmad n vurgulad. Deneyimli tasar mc, Benim dü- üncem anatomisi do ru olan do ru karakterler ile yaz lm yaz lar. dedi. Çevik, en anlaml tasar mlar n da ancak do ru bir tipogra ile mümkün olaca n kaydetti. CEM KIZILTU : slam sanatlar çizgilerimi bütünlüyor, bu bir imkân Gazete Tasar m Günleri, söyle i ve sunumlar n yan s ra yap lan farkl etkinliklerle kat l mc lar için kültürel bir faaliyete dönü üyor. +1T de günde yakla k 7 saat e itim alan gençler, bu etkinlikler sayesinde dinlenme f rsat da yakal yor. Onlardan biri de çizeri Cem K z ltu un C empati adl sergisi. K z ltu un, birço u ödüllü çal malardan olu turulan sergide, sanatç n n Zaman da yay mlanan di er eserleri de yer al yor. Sergiyi olu turan çal malarda K z ltu un kendine has üslubu dikkat çekiyor. Bir noktadan ba lay p sonsuza uzayan çizgiler, laleler, karanfillerle bezeli zeminler... ve tabii illüstrasyonlar n n bir yerine saklanm ve sizi izleyen ince detaylar. Cem K z ltu, zaman içinde kendi tarz n olu turabilmi nadir sanatç lardan biri. Bu nedenle eserleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Usta çizerin çal malar nda bazen bir minyatürü, tezhibi and ran çal malar var. Geleneksel sanatlara paralel gitmeye çal t n ama hepten onlar n içinde olmad n söyleyen sanatç, slam sanatlar, çizgilerimi bütünlüyor. Bu bir imkân benim için. Yöresel yemekler yap yorum ve kendimden bir eyler kat yorum. Çizgimi slam sanatlar ile daha da zenginle tirmeyi istiyorum, ama vakit pek müsaade etmiyor. diyor. Modern Zamanlar De i meyen tek ey geli im. te bu sloganla yola ç kt Zaman Gazetesi Tasar m ekibi de ortaya konulan tasar m, 8 y l n ard ndan, 2009 da yeniden masaya yat r ld. Amaç mevcut çizgiyi de- i tirmeden günün ihtiyaçlar n kar- layacak bir tasar m yenilemesi ortaya koymakt. Aylarca süren bu tasar m sürecinde toplant lar, beyin f rt nalar, röportajlar, Ar-Ge çal malar yap ld. Bütün bu birikimlerin tarihe not dü me ad na kayda al nmas gerekiyordu. Bu nedenle tasar m sürecinde her ey kaydedildi. Yay n ekibi ve yazarlarla özel röportajlar yap ld. Herkese ayn soru sorulmu tu: Gelece in gazetesi nas l olmal? Verilen cevaplar tasar m belirleyen ana unsur oldu. Tasar m n sonunda elde biriken görüntü ve röportajlar bir belgesel olarak haz rland. Gelece in Zaman Gazetesi ni haz rlama sürecini anlatan bu belgeselin ad da Modern Zamanlar oldu.

5

6 Gazete Tasar m Günleri 2012 Eski ezberler son bulacak Gazete Tasar m Günleri ne bu y l ikinci kez kat lan gazeteci Cüneyt Özdemir, Fatih Projesi ile ö rencilere da t lacak tablet bilgisayarlar n e itim hayat nda köklü de i imlere yol açaca n söyledi. Özdemir, gençlere yeni medya sistemine haz rlanmalar tavsiyesinde bulundu: Sistem her eyiyle de i ecek, i in do as gere i eski ezberler son bulacak. Seminerin önemli konu mac lar ndan Cüneyt Özdemir, gençlerin gelecekte mesleklerinde nelerle kar la acaklar na dair önemli bilgiler verdi. Dipnot tablet dergisi hakk nda genç tasar mc lar bilgilendiren Cüneyt Özdemir, Türkiye olarak kendimizi asla geride görmememiz gerekti ini söyledi. Özdemir, Dipnot tabletin, Arap dünyas na özel Arapças n ç kartt k. Önümüzdeki y l 3 milyon tablet Fatih projesiyle ö rencilere da t lacak. Art k çocuklar kitap ta mayacak. Yeni olu- acak piyasaya imdiden haz rlanmam z gerekiyor. dedi. Reklam sektöründe gazete ve dergilerde kimsenin henüz ne yapaca n kestiremedi ini ifade eden Radikal yazar Cüneyt Özdemir, art k tablette oyun oynayan çocuklar için yeni kitaplar n elzem oldu unu fakat bu konuya da kimsenin el uzatmad n vurgulad. Tasar mc lara piyasada büyük bir ihtiyaç oldu unu anlatan Özdemir, gelece in yay n dünyas nda bu ihtiyac n daha da artaca n öne sürdü. Tüm dünyada tablete do ru gidildi ini kaydeden Özdemir, tabletin; e itim hiyerar isini, e itim sistemini ö retmen-ö renci ili kilerini de i tirece ini söyledi. 20 milyon çocu un tabletlerle büyüyece ini anlatan Cüneyt Özdemir, tabletin gazete ve dergilerde çok de i ik bir hal alaca n kaydetti. Devletin tabletleri yedekleyerek bedava da tt na dikkat çeken Özdemir, Sistem her eyiyle de i- ecek, i in do as gere i eski ezberler son bulacak. ifadesini kulland. Dipnot Dergisi nin Adobe uygulamalar yla haz rlad klar n anlatan Özdemir, kitapta yaz l m kendilerinin gerçekle tirdiklerini kaydetti. Reklam verenlerin henüz bu mecray ke fedemedi ini belirten Cüneyt Özdemir, tablet dergilerin en büyük avantaj n n bas l gazete, dergi, TV veya radyolar n bize sa lad imkanlar n tümünü bir arada sunmas oldu unu belirtti. Cüneyt Özdemir, bunun yeni jenerasyon taraf ndan daha kolay anla ld n, bu nedenle de zamana ihtiyac oldu unu belirtti. Dipnot TV nin 50 bin ki i taraf ndan takip edildi- ini söyleyen Özdemir, buna ra men reklam bulmakta zorland klar n ifade etti. Ya ad klar bu zorlu un nedenini ise reklamc lar n bu yeni mecray henüz ke fedememi olmas ndan kaynakland n söyledi. Özdemir, Tablet dergicili i için reklam sektörü devreye girmeli. Birilerinin bu yeni teknoloji için reklam üretmesi gerekiyor. Burada çok büyük f rsatlar var. Önümüzdeki birkaç y l içinde bütün büyük rmalar n reklam departmanlar nda bu mecraya uygun reklamlar haz rlayacakt r. Cüneyt Özdemir, dijital yay nc l kta art k ki iye özel reklamlar üretildi ine dikkati çekti. nsanlar cinsiyeti, ya, ilgi alanlar, e itim durumu gibi özelliklerine göre kategorilere ay r p onlar n ilgisine göre reklamlar haz rland n n alt n çizen Özdemir, bu nedenle gelecekte reklam verenlerin bu yay nc l daha çok tercih edeceklerine vurgu yapt. Dijital tasar m ve yay nc l n büyük bir devrim oldu unu söyleyen Özdemir, birçok medya kurulu unun henüz bunu anlamad n, hâlâ üretimin konvansiyonel medya- ya yönelik yap ld n n kaydetti. Tasar ma gelmeden önce bu i in arka n n bilmek gerekiyor. diyen Cüneyt Özdemir yeni bir medya dünyas kuruldu unu, tasar m, içerik ve sermaye- planin bu dünyan n bir parças oldu unu anlatt. Özdemir, tasar ma giden yolda teknoloji, içerik ve mecran n üç önemli yap oldu unun alt n çizdi. Tasar mc, süper kahraman olmal Adobe Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye den sorumlu sat müdürü, medya ve yay nc l k uzman Bar Özcan, +1T Gazete Tasar m Günleri kat l mc lar na Tasar m Yaz l mlar ve Gelece in Yay nc l konulu bir sunum yapt. Özcan, genç tasar mc lara tasar m dünyas n n son zamanlardaki en önemli 3 trendinden bahsetti. Bu 3 önemli trendin her yerde sözcü ünde gizli oldu unu söyleyen Özcan, Kreaktif kirleri (ilham ) her yerde yakala. Tasar m internete, mobil cihazlara, tabletlere yani her yere uygun olacak ekilde yap. Tasar m her yere da t. Yani yapt n z tasar m ipad, Android ve BlackBerry gibi cihazlar n yaz l mlar nda çal abilecek bir ekilde tasarla. dedi. Özcan, Art k internet, elektrik gibi her zaman yan ba m zda olacak. Dijital gazete, e-kitap ve mobil cihazlara uygulama tasarl yorsan z onun internet ile olan ili kisini dü ünmek zorundas n z. eklinde konu tu. Günümüzde tasar mc lardan süper kahraman olmalar bekleniyor diyen Özcan sözlerine öyle devam etti: Art k bir tasar mc dan sadece tasar m disiplinine sahip olmas beklenmiyor. Bir tasar mc internet ile yo rulmu ve ayn zamanda video ve foto raftan çok iyi anlayan biri olmas gerekiyor. Mobil ileti- im araçlar n n okuyucuyu ayn zamanda bir yazar, bir haberci haline getirdi ini belirten Özcan, bu tarz bir hedef kitleyle kurulacak sa lam ili kinin temelinde iyi dü ünülmü bir dijital deneyim oldu unu, bu tür bir deneyimi de tasar mc lar n olu turabilece ini vurgulad.

7 06 / 07 Hem gazete tasarlad k hem görsel bir kimlik olu turduk ngiliz The Guardian gazetesinde 15 y l kreatif direktörlük yapan Mark Porter, Gazete Tasar m Günleri nin konu uydu. The Guardian gazetesinde yapt de i ikli i anlatan usta tasar mc, Yenili e giderken sadece gazete tasarlamad k, ayn zamanda görsel kimlik de olu turduk. dedi. Bu y l n önemli konuklar ndan The Guardian gazetesinin kreatif direktörü Mark Porter, gelece in tasar mc lar na gazete için gerçekle tirdikleri tablet, web ve mobil uygulamalar anlatt. ngiliz The Guardian gazetesinde 15 y l kreatif direktörlük yapan Mark Porter, Biz The Guardian olarak sadece gazete tasarlamad k, yapt m z tasar m binam za kadar uygulayarak görsel bir kimlik olu turduk. lk farkl l m z 1988 y l nda daha modern görünü lü yeni bir logoya geçerek yapt k. dedi. De i imin uzun vadede gerçekle ti ini aktaran Porter, tasar m n hayat n n her döneminde büyük bir önem ta d n kaydetti. Guardian n en önemli özelliklerinden birinin de yaz tasar m oldu unu ifade eden Porter, Gazeteyi tekrar tasarlamaya ba lad m zda tüm gazetenin tek bir yaz format nda olmas n uygun gördük. Çünkü bu okuyucuyu yormuyor. Yaz karakteri olarak ta özgün bir font tasarlad k diye konu tu. En çok dü- ünülen ve üzerinde durulan konunun ön sayfa oldu unu vurgulayan Porter, Guardian n boyutu itibar yla uygun tasar m n, üst k sm nda hareketli alt k sm nda daha çok yaz n n hakim oldu u bir yöntem benimsediklerini aktard. Gazete, her ortamda rahat okunabilmeli Mark Porter konu mas nda, The Guardian n kurulu undan bu yana geçirdi i tasar m sürecini anlatt y l nda bas lmaya ba layan gazetenin ayn zamanda ilk renkli günlük gazete oldu unu belirten Porter, gazete boyutu konusuna da de inerek, geçmi te gazete boyutlar n n çok büyük oldu unu ve insanlar n özellikle toplu ta ma araçlar nda gazete okumakta çok zorland n söyledi. Bir gazetenin her yerde rahat okunabilmesi gerekti ini dü ünen Porter, bunun üzerine Avrupa ve dünyada birçok gazeteyi incelediklerini anlatt. Porter, Ara t rmalar m z n sonucunda Guardian n Berliner format nda bas lmas na karar verdik. dedi. Usta tasar mc, The Guardian n tablet versiyonlar n, gazetenin devam gibi haz rlad klar n belirtti. Günümüzde internet gazetecili inin öneminin alt n çizen Porter unlar kaydetti: The Guardian n internet sitesini görsel anlamda bas l gazete tasar m na yak n olmas gerekiyordu. Belli bir kimlik ve karakter kurup bunu internet sitesine ta mak kolay bir i de il. 50 teknik çal an ve alt tasar mc dan olu an bir ekip kurduk. 2 buçuk y ll k bir çal man n sonucunda internet sitesini gazetenin devam olacak bir kimli e kavu turduk. Web sitesinin görsel anlamda gazeteye yak n olmas n sa larken 2,5 milyon dolar harcad klar n ifade eden Mark Porter, Bir kimlik belirlemek, bunu web sitesine yans tmak çok zordu. Renkle ilgili yeni bir yakla m içerisinde olduk. Sonuçta web sitesi, gazetenin devam gibi alg lanmas ve yeni bir kimlik kazanmas ile olu turuldu. eklinde konu tu. Mark Porter, The Guardian n internet sitesini ve tablet versiyonunu görsel anlamda bas l gazetenin tasar m na yak n yaparak görsel bir kimlik olu turduklar n söyledi.

8 Gazete Tasar m Günleri 2012 Grafik tasar m departmanlar da online öncelikli dü ünüyor Dijital zihniyetin öncelikli hale gelmesinin önemini anlatan Jeff Goertzen, ABD de tirajlar n ciddi anlamda dü tü ünü, son 10 y l içerisinde personel say s nda yüzde 30 azalma oldu unu kaydetti. ABD de web departmanlar n n büyüdü- üne, gra k departmanlar n n ise küçüldü üne dikkat çeken gra k editörü, sözlerini öyle sürdürdü. Art k, online gelirleri bas l gelirlerin önüne geçti. Daha fazla insan çevrimiçi medya üzerinde haberlere ula yor. Bas l ürünler ciddi ekilde kan kaybediyor. yi bir tasar mc ayn zamanda iyi bir gazeteci olmal 40 ülkede 100 den fazla gazeteye dan manl k yapan Je Goertzen, gençlere Denver Post ve USA Today gazetesindeki çal ma sistemati ini anlatt. Genç tasar mc lara mesleki tüyolar veren gra k editörü, yi bir tasar mc ayn zamanda iyi bir gazeteci olmal d r. eklinde konu tu. nfogra k alan nda yapt çal malarla dikkat çeken gra k editörü Jeff Goertzen bu y l da ilginç bir sunum yapt. Sunumuna, bir elinde büyük bir top di erinde de masa tenisi topu ile ba layan Jeff Goertzen, Gazete büyük bir top, internet küçük bir top gibi. Büyük topu yakalamam z daha kolayd, küçük topla i imiz zor. Eskiden param z büyük toptan, imdi de küçük toptan kazan yoruz. Ortam de i ti, art k iki topu birlikte idare etmeliyiz. dedi. 40 ülkede 100 den fazla gazeteye dan manl k yapan Jeff Goertzen, Denver Post ve USA Today gazetesindeki çal ma sistemati i ile ilgili bilgiler vererek, yapt klar gra klerden örnekler gösterdi. Genç tasar mc lara gra klerin yap m süreci konusunda mesleki tüyolar veren gra k editörü, yi bir tasar mc ayn zamanda iyi bir gazeteci olmal d r. Gra k muhabiri, 5N 1K n n cevaplar n tam olarak verebilmeli, yap lan gra k olay tam olarak anlatabilmeli. eklinde konu tu. Teknolojinin geli mesiyle birlikte tasar mda ola anüstü de i imler ya and - n anlatan Jeff Goertzen, 52 ya nday m, eskiden iki gün boyunca bir gra k üzerinde çal rken bugün birkaç saatimi al yor. u an elimizde Machintosh bilgisayarlar var; kalemler, ka tlar, boyalar kullan lm yor. dedi. Teknolojinin geli mesi ile birlikte gra in de inan lmaz bir noktaya geldi ini anlatan Goertzen, günümüzde yap lan gra klerde, stilin çok daha geli mi oldu unu belirterek, Her geçen gün gra kler çok daha so stike hale geliyor. Onlar hem bas l hem de dijital formata sokmaya çal yoruz. Güçlü gra kleri dijital dünyaya yans tmaya çal yoruz. dedi. Tasar mc adaylar, Jeff Goertzen ile atölye çal mas nda bulu tu Jeff Goertzen, program n ikin- ci bölümünde ö rencilerle atölye çal mas gerçekle tirdi. lk önce salonda bulunan ö rencilere Habe- ri hangi kanaldan takip ediyorsunuz? eklinde soru yönelterek küçük bir an- ket yapan Goertzen, ç kan istatistiklere göre gençlerden bir infogra k çal mas yapmalar n istedi. Usta tasar mc, atöl- ye çal mas s ras nda ö rencilerle ilgilenerek gerekli yerlerde onlara yönlendirmelerde bulundu. Çal malar n tamamlanmas n n ard ndan ortaya ç kan sonuçlar tek tek de erlendiren Goertzen, tasar mc adaylar na infogra klerini nas l geli tirebileceklerinin ipuçlar n verdi. Jeff Goertzen, ayr ca tasar mc n n elinde fazla bilgi olmadan gra k olmayaca n, tasar mc n n varsay mlara göre hareket edemeyece inin alt n çizdi.

9 08 / 09 Dijitalle aram iyi de il hâlâ elle çizim yap yorum New York Times, Newsweek, Time, Rolling Stone, Vanity Fair gibi önemli gazete ve dergilerde çal malar yay mlanan ünlü illüstratör Anita Kunz, Gazete Tasar m Günleri nin konu uydu. Dijitalle aras n n pek iyi olmad n itiraf eden Kunz, Ö rencilerim bilgisayarla güzel i ler yap yor. Ama ben hâlâ elle çiziyorum. dedi. Dünyaca ünlü illüstratör Anita Kunz, Gazete Tasar m Günleri nde gelece in tasar mc lar na yapt çal malar n olu um a amalar n anlatt. +1T nin dördüncü gününde ö rencilerle bir araya gelen Kanadal illüstratör, Türkiye de gazete endüstrisini çok iyi görüyorum, çok fazla gazete var. Bu, ülkenizdeki gazetecili in gelece i aç s ndan çok olumlu bir ey. dedi. Anita Kunz, otuz y ll k meslek hayat nda üç bin civar nda çal ma yapt n kaydederek, geçmi te ya ad olumsuzluklar da payla t. Zaman zaman hatalar da yapt n anlatan Kunz, Her zaman her ey istedi iniz gibi olmayabiliyor. Bazen zor zamanlar kar n za ç k yor. Bunlardan da keyif almak gerekiyor. Benim de ba ar s z oldu um zamanlar vard. Ama hatalar mdan çok fazla ey ö rendim. Ö renmenin hiç bitmeyece ini biliyorum. diye konu tu. Baz haberleri çok kolay anlayabiliyorsunuz hemen ortaya ç k yor ama baz haberlerde yapaca n z çal ma üzerinde çok dü ünmeniz gerekiyor. diye konu an Kunz, i ya am nda, zaman n n büyük bir bölümünü illüstrasyona, kalan bölümünü de sergi çal malar na ay r yorum dedi. Gelenekçi oldu unu itiraf eden ba ar l sanatç, dijitalle aras n n pek iyi olmad n belirtti. Kunz, Ö rencilerim bilgisayarla güzel i ler yap yor. Ama ben hâlâ elle çizim yap yorum. ifadesini kulland. llüstrasyon çal malar nda profesyonelli- in önemine dikkat çeken Anita Kunz, genç tasar mc lara, llüstrasyon yaparken h zl çal mak gerekiyor. Bir gazete için çizim yap yorsan z çok daha h zl ve ayn zamanda hassas olmal s n z. tavsiyesinde bulundu. Portre çal malar nda ö rencilere önemli detaylar veren sanatç, portrenin birebir foto rafa benzememesi gerekti ine dikkat çekti. Kunz, sözlerini öyle sürdürdü: Yapt n z portrelerin birebir olmamas na özen göstermelisiniz. Birincisi telif hakk alman z gerekiyor. Yay nlanm foto ra ardan yararlanabilirsiniz. Ben birden fazla foto rafa bak yorum ancak ayn s n yapmaktan ho lanm yorum. Çünkü, illüstrasyonun fark olmal. Haberi ya da hikayeyi anlatt gibi okuyucunun dikkatini çekmeli. Ben ciddi bir konu üzerinde çal m yorsam ayet çizimlerime komik ifadeler yapmay seviyorum. Bu nedenle birden fazla foto ra a çal yor, onlar de i tiriyorum ve birçok eklemeler yap yorum. Pek çok konularda metaforlar kullanmay tercih etti ini söyleyen Kunz, bu ekilde daha geni dü ünebildi ini ifade etti. Bir gazeteye illüstrasyon yap laca zaman tipogra nin nereye yerle tirilece inin bilinmesinin önemli oldu un belirten Kunz, kendisinin böyle durumlarda genelde bir sanat direktörü ile çal t n kaydetti. Kunz: Her zaman ba ms z çal may tercih ettim New York Times, Newsweek, TIME, The New Yorker, Rolling Stone ve Vanity Fair gibi önemli gazete ve dergilerde çal malar yay mlanan Anita Kunz, hiçbir zaman memur gibi masa ba- nda çal may sevmedi ini ifade etti. Dünyaca ünlü illüstratör, her zaman ba ms z çal may tercih etti ini söyledi.

10 Gazete Tasar m Günleri 2012 Bir gazete sayfas n n ad m ad m tasar m hikâyesi +1T de bu y l farkl bir sunum vard. Zaman n Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c ve sayfa tasar mc s Sinan Ta getiren, bir gazete sayfas n n yap l sürecini sahne röportaj yla anlatt. kili, tasar mc da olmas gereken özellikler hakk nda bilgi verdi. Seminerde günler ilerledikçe tempo da artmaya devam etti. 3. gün ö renciler, bir sayfan n tasar m hikâyesini i in uzmanlar ndan dinledi. Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c ve sayfa tasar mc s Sinan Ta getiren in birlikte yapt klar bir sunum ile kat l mc lara örnekler üzerinden sayfa tasar m n n incelikleri anlat ld. ki bölümden olu an sunumun ilk k sm nda Zaman Gazetesi nin arka sayfas n n haz rlan süreci a ama a ama anlat l rken, ikinci k s mda ise hafta sonu eklerinin tasar m inceliklerinden bahsedildi. Ö renciler, imdiye kadar ö rendikleri bilgilerin gazetede uygulan biçimine tan kl k etme f rsat buldu. Sunumda ayr ca gazete sayfas nda kullan lacak kurgu ve obje foto ra ar n n stüdyo ortam nda çekimini izleyen genç tasar mc lar, gelecekte yapmak istedikleri meslekte kendilerine katk sa layacak önemli bilgiler edindiler. Fevzi Yaz c, genç tasar mc lara Sayfa tasar mc s foto raftan uzak olmamal, gerekti inde stüdyo ortam na girip tasar mda kullanaca foto ra ar kendisi çekebilmeli. Bunun yan nda tasar mc n n haber yazma konusunda da bilgi sahibi olmas gerekiyor. dedi. Sinan Ta getiren ise hafta sonu eki tasar m ile ilgili bilgi vererek, Hafta sonu ilavesinde enerjik renkler, büyük ve etkili bir foto raf kullan m farkl bir hava verir ve farkl tipogra uygulamalar yap labilir. ifadelerini kulland. Yaz c, seminerde ikili diyaloglar eklinde yeni bir format kullanarak ö rencilerin ilgilerinin canl tutuldu unu belirtti, tasar m ekibi olarak kendilerini sürekli yenilemeye çal t klar n söyledi. Ustalar ve tasar mc adaylar portfolyo kriti inde bulu tu Her gün haber ve tasar m n konu uldu u 7 saatin ard ndan gelen bölümde ö renciler çal malar n tecrübeli tasar mc lara gösterme imkân buldu. Türkiye nin farkl yerlerinden gelen 400 tasar mc aday n n yan nda portfolyolar da vard. Gençler, yapt klar i leri ders sonlar nda mesle in ustalar na gösterip onlar n görü lerini ald. Bu sayede eksiklerini görme f rsat bulan ö renciler, yapt klar çal malara art k daha farkl bakt klar n söylediler. Onlardan biri de Kadir Has Üniversitesi nde Gra k Tasar m ö rencisi olan Elif Bü ra Do an d. Bir mizah dergisi için karikatür çizen Do an, dergide yay mlanan çal malar n ünlü karikatürist Salih Memecan a gösterme f rsat buldu. Memecan n ele tirilerinin kendisi için çok faydal oldu unu söyleyen genç karikatürist, yapt - çal malara art k farkl bir gözle bakt n belirtti. +1T de ö renciler çal malar n önemli isimlere gösterme f rsat buldu. Tasar mc adaylar portfolyo de erlendirmelerinde; Selim im iro lu, Ali Fuat Saruhan, Nurettin Arslanta, Selahattin Sevi, emsi Aç kgöz ve Kerem Öztürk le bol bol vakit geçirdi.

11 10 / 11 Sosyal medya Makedonya dan buralara gelmeme fazlas yla de di.. tesekkürler #tasarimgunleri #tasarimdemek Kemal Güzel eyler ö rendik.organizasyonu düzenleyen Zaman ve çal anlar na çok te ekkürler. Bizlere gazete ortam ndan çok Üniversite ortam sa lad n z için te ekkür ederiz, Bizlere çok ey katt n brahim H. Koçu Her ey için te :) Mükemmel bir zaman geçirdik sizlerle iyiki vard n z :) +1T de ö rendiler Twitter da payla t lar Alan nda dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldi i Tasar m Günleri nde bu y l sosyal medya patlamas ya- and. +1T nin resmi hesaplar ndan gün boyu tüm geli meler aktar l rken, ö renciler de bo durmad. Mark Porter, Twitter da Trend Topic (TT) listesine girdi. +1T Gazete Tasar m Günleri nde bu y l sosyal medya patlamas ya and. Mesle in ustalar ndan ö rendikleri her ayr nt y sosyal a larda takipçilerine duyuran ö renciler, bu sayede etkinli in geni kitlelere ula mas na katk da bulundu. +1T de en çok konu ulan isim The Guradian gazetesi kreatif direktörü Mark Porter d. Etkinli in ikinci gününde gençlerle bulu an Porter n sözlerini Twitter da payla an ö renciler, usta ismin Türkiye trend topic (TT) listesine girmesini sa lad. Kat l mc lar ayr ca #tasarimgunleri, #tasarimdemek ve #bencetasarim etiketlerini kullanarak Twitter da seslerini duyurdu. Ayr ca seminerin resmi hesab de hafta boyunca tüm ayr nt lar payla ld. Adem Sag r: çok memnunum ve güzel gidiyor tasar m günleri. Osman Osmani: Bizlere bu kapsaml organizasyonu haz rlad klar için ZAMAN gazetesine ve eme- i geçen herkese te ekkürlerimizi sunuyoruz... Kübra Gürsoy: Tasar m günlerini birkaç y ld r takip etmekteyim.lise ö rencisi oldu umdan dolay kat lam yorum.eminimki çok faydal,e lenceli geçiyordur,gazeteden takip ettikçe orda olamad m için üzülüyorum. k sacas ben de gelmek istiyorum. oh Gökçe Kübra: böle bi imkan bizlere sundugun c n cok te ekkurler art bi. ben son 2 gune kat lam camm. :(( Ay egül Kayap nar: +1T Gazete Tasar m Günleri ve eme i geçen herkeze çok te - ekkür ediyorum bizlere dopdolu ve bilgi dolu bir hafta geçirtikleri için... Hüseyin Gençer: Bu güzel ve bilgi dolu günleri bize ya att için Zaman gazetesi ve eme i geçen herkese te ekkürler... /arti1t Gokay Ataseven: +1T Gazete Tasar m Günleri böyle bir imkan bizlere sundu unuz için için çok te ekkür ederim. Genç tasar mc lar olarak böyle bir etkinli e ihtiyac m z vard. Merve Çay: Her geçen gün çok güzel geçmektedir.! Te ekkürler Zaman gazetesi! Çok mutluyuz burada olmaktan :) ÖZLEM sen Bu gün de böyle bitti... Yorulduk, s zland k, v z kland k falan ama:) de di, her ey için te Ayr lmak hiçte o kadar kolay olmad... Ayr lmak zor oldu.her ey çok ama çok güzeldi haz rlayan,egemgi gecen herkeze Harika bir organizasyon, harika insanlar, harika i ler.. Eme i geçen herkese te ekkürler, harikayd @arti1t çok güzel arkada l klar kazand rd çok güzel ve dolu dolu bir hafta geçirdim u an üzgünüm bile bitti i için :(( Melike ola anüstü 8 gündü.eme i geçen herkese te ekkürler. bitmeseydi ne iyiydi. Olsun yepyeni arkada lar,bilgiler ve güzel an lar n sahibi olduk! :) fatih k Zaman gazetesine yurek dolusu TE EK- KÜRLER. Serti kalarimizi aldik simdi ise memlekete donus yolundayiz... yasemin +1T Gazete Tasar m Günleri nde dinleme f rsat buldu um iki isim, beni çok etkiledi. Yazd m... UIAEN Yillik iznimi yedin ama sanirim sen buna degersin Tasar m günlerini organize eden arkada lara te ekkür ediyorum... Röportaj için de oradaki s cak ilgi içinde... muhammet ali aydo Tasar m seviyorum onun için buraday m ve her geçen gün yeni eyler ö reniyorum bize bu ans tan yan herkese te ekkür ra it a @jsgoertzen Je k saca tasarlad n z eyi bilmeniz gerekiyor diyor. Tasar mda bütünle mek önemli. zle, ya a, ö ren ve uygula okulda ogrenemeyecegimiz seyler gosteriliyor. Bu hem Ufuk ac yor hem de nitelikli eleman olabilmenin yolunu ac yor#tasarimgunleri rabia Zaman kendi font tasar m n yaparken resmen bilimsel ara t rma #tasarimgunleri bence etkinligin ismi Tasarim Gunleri nden ziyade Tasarim Akademisi olmali :) #tasarimgunleri Ali #tasarimgunleri Gittim bizzat gördüm: bu muhte em organizisayon için har l har l çal - an müthi bir ekip var orada. Bulent +1T Türkiye de e ine az rastlan r sektörel geli im için organize edilen çok ba ar l bir etkinlik, seminer bahane ikramlar ahane :D #tasarimgunleri zaman gazetesine de il sultanahmet meydan na gelmi gibi hissediyorum. Herkes foto raf çekiyor:) #tasarimgunleri

12 Seminerin meyvesi: Atölye çal mas Gazete Tasar m Günleri nde teorik bilginin prati e dönü tü ü atölye çal mas nda gençler Tasar m isimli bir gazete haz rlad. Çe itli gazete ve dergilerden kestikleri kupürlerle hayallerindeki gazeteyi tasarlayan ö renciler, 3 saat boyunca ter döktü. Atölye çal mas nda birincili i Vildan Ak n kazan rken, Murat Bekta ikinci, Sefa Feyzio lu da üçüncü oldu. Gün, foto raf çekimi ile son buldu.

13 V LDAN AKIN MURAT BEKTA SEFA FEYZ O LU

14 Gazete Tasar m Günleri 2012 V LDAN AKIN Haz rlad Tasar m Gazetesiyle 1. olan Vildan Ak n, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nde okuyor. lk kez gazete tasarlad n söyleyen Ak n, etkinli in kendisi için önemli bir f rsat oldu unu belirtti. MURAT BEKTA Marmara Üniversitesi Gra k Bölümü ö rencisi Murat Bekta, atölye çal mas nda üçüncü oldu. Tasar m n hayat n her yerinde oldu unu söyleyen Bekta, +1T ye bu nedenle herkesin kat lmas tavsiyesinde bulundu. +1T ö rencileri en iyi birinci sayfa tasar m için yar t Gazete Tasar m Günleri nde ö renciler atölye çal mas nda bulu tu. Etkinli in be inci gününde bir araya gelen gençler, Tasar m Gazetesi nin kapak sayfas n haz rlad. Dört gün boyunca usta tasar mc lar ve medya sektörünün önde gelen isimlerinden ald klar teorik e itimi prati e dökme f rsat bulan tasar mc adaylar nda tatl bir tela vard. SEFA FEYZ O LU Atölye çal mas nda haz rlad gazete ile 3. olan Sefa Feyzio lu, Kocaeli Üniversitesi Görsel leti im Tasar m Bölümü ö rencisi. Feyzio lu, okulda dört y lda verilen e itimi, +1T de bir haftada ald n söyledi. +1T Gazete Tasar m Günleri nin be- inci gününde genç tasar mc lar atölye çal mas nda bulu tu. Dört gün boyunca usta tasar mc lar ve medya sektörünün önce gelen isimlerinden ald klar teorik e itimi prati e dökme f rsat bulan ö rencilerde tatl bir tela hakimdi. 3 er saatlik üç oturumdan olu an uygulamada bütün kat l mc lar ustalar n e li inde bilgilerini ka- da aktard. Kolaj tekni inde kesip biçerek olu turulan tasar mlarda ö rencilerden, verilen bilgiler do rultusunda özgün ve s ra d i ler ortaya koymalar istendi. Atölye çal mas n yöneten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Gra k Bölüm Ba kan Prof. Ay egül zer, ö rencilerden TASARIM adl bir gazetenin birinci sayfas n haz rlamalar n istedi. Ay egül zer, atölye çal mas öncesinde bir sunum gerçekle tirdi. zer, +1T ö rencilerine tasar mda orant, görsel hiyerar- i, denge, uyum ve bütünlük kavramlar n n çok önemli oldu unu söyledi. Genç tasar mc lara yapacaklar çal malar için ipuçlar veren zer, Tasarlayaca n z çal mada kullan lacak bir foto raf çok dominant olmal, ard ndan yard mc foto ra ar yerle tirerek çal man z bitirebilirsiniz. dedi. Türkiye nin tasar m alan ndan ileri gitti ini zer öyle anlatt : Gençlerin tasar m ile ilgili dü ünmeleri, özellikle gazete tasar m ile ilgili çok Prof. Ay egül zer, atölye çal mas boyunca ö rencilerin çal malar n yak ndan takip etti. zer, okuma-yazma oran n n artmas için tasar m n önemli bir araç oldu unu söyledi.

15 14 / 15 önemli. Okuma yazma oran n yükseltmek için tasar m bir araç. Dolay s yla yaz n n, foto raf n, stilin iyi bir ekilde alg lanabilmesi için tasar m n iyi olmas gerek. Atölye çal malar boyunca +1T ö rencilerinin aralar nda gezerek genç tasar mc lar n hayallerindeki birinci sayfalar inceleyen zer, En sevindi im ey Türkiye nin farkl yerlerinden gelen farkl disiplinlerden ö renciler ile çal mam oldu. eklinde konu tu. Ay egül zer, Ba ms z dü ünebilen, fark ndal k düzeyi yüksek gazete tasar mc lar yeti tirmek arzusunday z. Burada tasar m arzusunu olu turmu bulunuyoruz. Farkl üniversitelerden gelen gençler 3 saat içinde ahane tasar mlar yapt. dedi. +1T Gazete Tasar m Günleri nde atölye çal mas nda ter döken gelece in tasar mc lar, etkinli in kendileri için çok faydal oldu unu, gelen her ismin kendilerinde yeni ufuklar açt n belirttiler. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü nden rem Nur, dijitalle meyle birlikte tasar m n çok daha önemli bir hale geldi ini belirtti ve ekledi: nsanlar sadece haberi okumuyor, ayn zamanda onun tasar m yla da ilgileniyor. +1T sayesinde okulda 4 y lda ö rendi imiz bilgileri çok k sa bir sürede alabiliyor ve ö rendiklerimizi atölye çal mas nda prati e dökebiliyoruz. +1T ETK NL KLER KABU UMUZU KIRMAMIZI SA LADI Selçuk Üniversitesi Gra k Tasar m bölümü ö rencisi Efnan Gökta, Okulda genelde rutin tasar mlar ile ilgileniyoruz. Burada ise sektörün bizden ne bekledi ini dünyaca ünlü tan nm tasar mc lardan dinledik. Bu da bizim tasar m alan nda kabu umuzu k rmam z sa lad. dedi. Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatlar ö rencisi Abdulvahap Ertekin ise programda tasar m n detaylar yla ilgili tecrübe edindi ini dile getirdi. lknur Sargut ise duygular n Dört gün boyunca hocalar m z n bize ö rettiklerini tasar m ma yans tmaya çal t m. eklinde ifade etti. Atölye çal mas nda haz rlad sayfa ile ödül alan ö renciler etkinli in son gününde aç kland. Birincili i kazanan Vildan Ak n, ödülünü Vodafone cra Kurulu Ba kan Yard mc s Sinan K z lda dan al rken, 2. Murat Bekta hediyesini Casper Genel Müdür Yard mc s Enis Koçak tan ald. Atölye çal mas 3. sü Sefa Feyzio lu, 4. Sena Karata ve 5. Funda Melek Özkapan ödülünü Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmen Yard mc s Mehmet Kam tan, 6. Emrah Özdemir ve 7. Zahide Eda Y ld z da hediyelerini Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c n n elinden ald. Ö rencilere bu y l ödül olarak CasperPRO Workstation ve Vodafone Smart Tab 10 verildi. Jüri görev ba nda Gazete Tasar m Günleri nde ö renilen teorik bilgilerin prati e döküldü- ü atölye çal mas, ayn zamanda ö renciler için bir yar ma niteli indeydi. Bu nedenle atölye çal mas nda yap lan sayfalar zor bir eleme sürecini de beraberinde getirdi. Gençlerin 3 saat çal arak haz rlad klar TASA- RIM adl gazetenin kapak sayfalar jüri üyelerine seçim a amas nda zor anlar ya att. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Gra k Bölüm Ba kan Prof. Ay egül zer liderli inde olu an jüri ekibi ö rencilerin yapt klar sayfalar tek tek inceledi. Uzun çal malar sonucunda toplam 7 çal ma ödüle lay k bulundu. Jüri ba kan Ay egül zer, atölye çal mas sonucunda çok güzel i lerin ortaya ç kt n belirtti ve etkinli in gra k tasar m n geli imi aç s ndan çok önemli oldu unu sözlerine ekledi. De erlendirme sonras nda ödül kazanan 7 ö rencinin çal malar seminerin kapan töreninde sergilendi.

16 Gazete Tasar m Günleri 2012 Tasar mda önce problemin ne oldu u tespit edilmeli Türkiye nin önde gelen grafik tasar mc lar ndan Bülent Erkmen, tasar mda öncelikle problemin ne oldu unun iyi anla lmas gerekti ini vurgulad. Sorunun çözümüne dair izlenecek yolun incelikleri hakk nda genç tasar mc lara bilgiler aktard. Ders aralar bo geçmedi Tasar m Günleri nde her aktivite, ö rencilerin kendilerini daha iyi geli tirmesi krine göre haz rlan yor. Bu sayede ö renciler sadece ders esnas nda de il, bo zamanlar nda da yeni bilgiler ö renme f rsat buluyor. Teknoloji markas Casper n haz rlad Casper Dizayn Stüdyo da ders aralar nda vakit geçiren gençler, Bilimsel Eserler Kitabevi nin stand nda sergilenen gra k tasar m, foto raf, infogra k kitaplar n hem okudu hem sat n ald. Etkinlikte ayr ca yaz l m rmas Adobe da stant açarak genç tasar mc lara yeni ürünlerini tan tt. Usta gra k tasar mc Bülent Erkmen, ö rencilerin çal malar n de erlendirdi i Portfolyo sahnede adl bölümde kat l mc lara tasar m yaparken önce problemin do ru alg lanmas gerekti ini söyledi. Ard ndan da çözüme dair ipuçlar verdi. Ö rencilerin portfolyo haz rlarken bunun bir sunum oldu unu unutmamalar gerekti ini vurgulayan Erkmen, tasar mc n n i lerini s raya koyarak ritmini ayarlamas n iyi bilmesi gerekti ini belirtti. Tasar mlar n sunumunun da i in kendisi gibi önemli oldu undan yola ç karak ö rencilerin i lerinde kendilerini tekrarlamamas n tavsiye etti. Her bir i te konuya farkl bir bak aç s yla e ilmenin önemini vurgulad. Bülent Erkmen, sahnede, ö rencilerle tecrübelerini ve tasar mla ilgili kirlerini de payla t. Hem yurtiçinde hem yurtd nda birçok farkl organizasyon için farkl tasar mlar haz rlad n belirtti. Tasar mlar n bazen çal t projenin hikâyelerinden yola ç karak olu turdu unu söyleyen usta tasar mc, Sevim Burak n kitab için haz rlad perdeye ili tirilmi i ne tasar m n n buradan hareketle ortaya ç kt n söyledi. Bazen haz rlad çal mada yapt küçük hatalar n i i daha da güzel gösterdi ini söyleyen Erkmen, Hata her zaman kötü bir ey de ildir. dedi. Foto raf da t pk bir metin gibi fazlal klar ndan ay klanmal ve etki gücü art r lmal. diye ekledi. Genç tasar mc adaylar na gazete tecrübelerini de anlatan Erkmen, ideal gazetenin çerçevesini çizdi. Tasar m dünyas n n deneyimli ve önde gelen isimlerinden Bülent Erkmen vitrin olarak nitelendirdi i gazetenin yüzünün içerikten ba ms z olamayaca n söyledi. yi bir gazete, vitrinden ziyade iyi bir içerikle mümkün. dedi. Erkmen, gazete tasar mc s olmamas na ra men, iki gazete tasarlad n kaydetti. Hasan Cemal yönetimindeki Cumhuriyet te çal t dönem için Herkesin ba rd, boyal bas n n, renklerin ehvetinin hüküm sürdü ü, bas n n bir ey söylemeyi ba rma olarak gördü ü dönemdi. ifadelerini kullanan Erkmen, öyle konu tu: Ben gazetenin temel kimli ini sürdürmek ad na; sakin halinin kar l n aramaya çal t m. Bülent Erkmen, söyle i sonunda kat l mc lar n sorular n cevaplad. Ünlü tasar mc, bir soru üzerine Zaman da yap lan de i imi övdü: Ba ar lan ey, gerçek d. Herkesin kolay kolay inanamad bir ey. Söylenecek ba ka bir ey yok. in bütünü ola anüstü. Bu ola anüstülükte, ben her zaman tasar mc kadar o i i sipari eden ve kabul eden ki iyi de ba ar l sayar m. Çünkü buna imkân veren odur. Kendini yeni medyaya haz rla yoksa i siz kalabilirsin Hürriyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Reha Erdo an, 3 senedir kendini yeni medya düzenine haz rlad n söyledi. +1T Gazete Tasar m Günleri etkinlikleri kapsam nda gelece- in tasar mc lar ile bir araya gelen Erdo an, Tekrar cepheye, sava meydan na indim. Uzun zamand r 3 boyutlu gra k programlar n ö reniyorum. De i ime ayak uydurmaya çal yorum, yoksa i siz kal r m. dedi. Gazete tasar m n modaya benzeten Reha Erdo an, Türkiye de gazeteler bir dönem renkleri ve gra kleri yo- un kulland. Bugün ise sektörde söz konusu gra k kullan m nda bir azal var. Zaman Gazetesi hariç gazeteler gra k ve illüstrasyona de er vermedi. ifadelerini kulland. Bas l kâ d n önümüzdeki dönemde önem kaybedece ini dü ünen Reha Erdo an, Hürriyet Gazetesi nde önümüzdeki y llarda büyük de i ikliklerin olaca mesaj n verdi: Hürriyet önümüzdeki günlerde komple de i ecek. Kendini komple yeni medya düzenine al t racak.

17 16 / 17 Bas l gazetenin yok olaca na inanm yorum Tasar m Günleri ne bu y l ilk kez konuk olan Radikal Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can, kat l mc lara tasar ma verdi i önemi ve sektörün gelece ine dair görü lerini anlatt. Gelecekte bas l gazetelerin yok olaca söylentilerine inanmad n belirten Eyüp Can, konu mas nda görsellik ve içerik ili kisinin önemine i aret etti. Gazete Tasar m Günleri nin yedinci gününde konu an Radikal Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can, Radikal deki de i imi ve tasar ma verdikleri önemi anlatt. Türkiye de bu i e kafa yoran birkaç ki i d nda tasar ma yeterince önem verilmedi ini dü ünen Eyüp Can, o günle- rin art k çok gerilerde kald n, bugün Türkiye de tasar m n h zla de i ti ini, teknolojinin geli me- siyle de çok farkl boyutlara ula ld n kaydet- ti. Konu mas nda teknolojinin getirdi i problem- lere de yer veren Can, dijital medyan n yeni nesil üzerindeki etkilerinden bahsederek öyle konu tu: Bugün çocuklar bamba ka bir dünyada büyüyor. Yap lan ara t rmalara göre bu dijital dünyada bü- yüyen çocuklarda odaklanma ve konsantre olma problemi s kça ya an yor. te tasar m n önemi burada ortaya ç k yor. Dijital nesle bir eyler vereceksek insanlar n alg lar n n ve konsantrasyonlar n n dü mü oldu unu hat rlamam z laz m. E er bunu umursamazsak çok sanatsal bir ey de yapsak kar l n alamayabiliriz. Bas l gazetelerin gelece i konusundaki dü üncelerini gelece in tasar mc lar yla payla an Eyüp Can, gelecekte bas l gazetelerin yok olaca söylentilerine inanmad n söyledi. ngiltere de yap lan bir ara t rmaya göre, Türkiye de 2036 y l nda son gazetenin bas laca iddialar n gerçekçi bulmad n söyleyen Can, 19. yüzy lda pozitivistler bilim geli ecek, dinler anlam n yitirecek dediler. Bunun palavradan ibaret oldu u ortaya ç kt. ifadesini kulland. Can, bunun aksine insanlar n dine yönelmeye ba lad n belirterek ayn ekilde gazetelerin de y l sonra bitece i krinin de çürüyece ini söyledi. Gazetelerin internetin ötesine geçebilmesi gerekti ini belirten Can, Dünyan n dört bir yan ndan bilgi geliyor, onlar okura sunuyoruz. Gazeteleri bir ad m öteye götürecek ey insanlar n zihinlerini etkileyebilmek. nsanlar n haf zalar nda neye dokuna ca n z hangi butona basaca n z bilmeniz gerekiyor. ifadelerini kulland. Eyüp Can, Radikal Gazetesi nin man etlerinden haz rlad sunumla ö rencilere görsellik ve içerik ili kisinin çok sa lam çal mas gerekti ini söyledi. Can, Habere giderken ben bu haberi nas l sunaca m diye gözünüzde canland rsan z, normalde görmedi iniz malzemeleri de görmeye ba l yorsunuz. O zaman da ortaya güzel i ler ç k yor. diye konu tu. Gazete Tasar m Günleri nde bir sunum gerçekle tiren Radikal Gazetesi Görsel Yönetmeni Sertaç Bala, ö rencilere Radikal in de i im sürecini anlatt. yi tasar m için kolay alg art Yak n geçmi te büyük bir tasar m de i ikli i gerçekle tiren Radikal Gazetesi Görsel Yönetmeni Sertaç Bala gerçekle tirdikleri Radikal devrim i anlatt. Bala, çal t gazetede her zaman daha güzel ve daha iyi bir tasar m yapmak için u ra t klar n belirtti. Piyasadaki baz gazetelere benzeriz korkusuna kap lmad klar n söyleyen Bala, Bu dü ünceyle hiçbir zaman do ru bildiklerimizden a mad k. dedi. Sertaç Bala, tabloid boyda haz rlad klar yeni Radikal i, insanlar n alg lar na göre ekillendirdiklerinin üzerinde durdu. Renkleri ve font tercihlerini buna göre yapt klar n belirten görsel yönetmen, kendilerinin Zaman ve Star gibi fonta yat r m yapt n ve bunun da kurumsal kimliklerinin üzerinde etkili oldu unu kaydetti. Bala, gazetede çal an tüm tasar mc lar n sadeli e verdi i önemi u sözlerle dile getirdi: Bizim tasar m felsefemiz, tüm haberler rahat bir ekilde birbirinden ayr mal. Yani man et, ikinci man- et ve di er k sa haberler birbirinin içine geçmemeli ve ilk bak ta bütün haberlerin s n r kolayca alg lanmal. 13 ki ilik tasar m kadromuz bu kurallara uygun bir ekilde tasar mlar n yap yor. Sertaç Bala, iyi bir tasar m n ön ko- ulunun, okuyucunun haberi kolay alg lamas olarak gördü ünü söyledi ve ekledi: Okuyucu, yapt n z sayfa ile ilk göz temas nda haberin ne oldu unu anlayabilmeli. Bunu ba arabiliyorsan z yapt n z i ba ar l demektir.

18 Gazete Tasar m Günleri 2012 Sayfa bitecek ama tasar m hep var olacak Bizim City ve Sizinkiler gibi çal malara imza atan Salih Memecan, +1T ö rencileriyle bulu tu. Gençlere mesle e ba lama hikâyesini anlatan ünlü karikatürist, önemli tavsiyelerde bulundu: Burada sayfa tasar m ö reniyorsunuz ama i in tasar m k sm na önem verin. Gelecekte sayfa bitecek ama tasar m hep var olacak. Gazete Tasar m Günleri nde konu an ünlü karikatürist Salih Memecan, gelece in tasar mc lar na yeni medya düzeninde karikatürist ve sanatç olabilmenin yollar n anlatt. Geli en teknolojinin bütün al kanl klar de i tirdi- ini belirten Memecan, teknolojinin geli mesi ile birlikte sanatç lar n tasar m daha iyi de erlendirdi ini dile getirdi. Bas n teknolojisinde anormal bir de i im oldu una dikkat çeken Memecan, Medya sektöründe i in tekni i de i iyor. Burada sayfa tasar m ö reniyorsunuz bence tasar m k sm na önem verin. Bir zaman sonra sayfa kalmayacak. Ama tasar m hep var olacak. dedi. Teknoloji de i iminin gençler için bir f rsat oldu unu dile getiren ünlü karikatürist Salih Memecan, Teknolojiyi ve dünya gra k sanat n s k takip edin. E er kariyer yapacaksan z teknolojideki de i imi yakalamak çok önemli. diyerek tasar m ö rencilerine tavsiyelerde bulundu. Ünlü karikatürist, +1T ö rencilerine gazetenin kur un teknolojisinden internete geçi süreçlerini aktard. 18 y l boyunca Bizim City yapt n dile getiren Memecan, internetin sa lad kolayl klar sayesinde art k o se gitmedi ini söyledi. Akabinde internete mobil ba lanma imkan sunan teknolojinin ç kmas yla i lerini her yerde yapabilme özgürlü üne sahip oldu unu dile getirdi. Memecan +1T ö rencilerine, Art k o se gitmemin tek bir sebebi var, arkada lar görebilmek. diye konu tu. Çocukken kekeme oldu unu söyleyen Salih Memecan bu yüzden arkada lar ile oynamak yerine çizim yapt n anlatt. Herkes bu kabiliyetle do uyor. Kimisi bu kabiliyetini geli tiriyor kimisi ise köreltiyor. Kekemeydim konu am yordum karikatürist oldum. diyen Memecan, karikatür çiziminde esprili olman n da farkl l do urdu unu kaydetti. Ünlü karikatürist, Her eyde espri olmas için farkl bakabilmeniz laz m. lham almak için çok fazla konsantre olmak gerekiyor. Herkesin bakt gibi bakarsan ilginç bir ey ç kmaz. Ama burada ne var diye bakarsan muhakkak oradan komik bir eyler ç k yor. dedi. Tasar m yaparken farkl görü leri de almak gerekir Türk bas n sektörünün önde gelen gazetelerinden Sabah n tasar m anlay n gazetenin görsel yönetmeni Ömer Bahar, örneklerle aç klad. Alt nc günün aç l nda sunum yapan Bahar, ö rencilere Sabah Gazetesi tasar m n n bir gününü anlatt. Bahar, tasar m yaparken genel yay n yönetmeni, yaz i leri müdürü ve editörlerle bir ekip olarak çal man n önemine de inerek unlar söyledi: Bizim yapt m z tasar m her zaman daha iyi diye bir kural yok. Bazen haberleri sadece görsele göre de erlendirebiliyoruz. Oysa konuya farkl aç dan bakan di er ekip arkada lar m z haberi daha iyi sunmam z aç s ndan bize yard mc olabiliyor. Bu nedenle ekipteki di er arkada lar n görü ve önerilerini dikkate almak gerekir. Her haberin ayn tasar mla sunulamayaca n belirten Bahar, bunun için farkl tasar m ablonlar n n önemine dikkat çekti. Bazen man etiniz güçlü olmayabilir. Ya da çok önemli iki haberi birinci sayfada okuyucular n za sunmak isteyebilirsiniz. Bunun için elinizde farkl tasar m ablonlar bulunmas gerekir. diyen Bahar, Sabah Gazetesi nde kulland farkl tasar mlar seminere kat lan ö ren- cilerle payla t. Deneyimli görsel yönetmen, bir gazetede en önemli gördü ü unsurun man et haberin ba l oldu unu söyledi. Bahar, tüm sayfay ba l a a göre tasarlad klar n belirtti. Ömer Bahar, Türkiye deki gazetelerde ya anan görsel karma- an n gazetelerin tercihinden kaynakland n da sözlerine ekledi.

19 18 /19 Ö RENC LER N BO AZ SEFASI +1T Gazete Tasar m Günleri nin alt nc gününde ö renciler haftan n yorgunlu unu Bo az gezisi ile att. Türkiye nin dört bir yan ndan +1T etkinlikleri için stanbul a gelen gelece in tasar mc lar, Bo az gezisiyle unutulmaz bir gün geçirdi. 5 gün boyunca ünlü gazeteci ve tasar mc lardan e itim alan +1T ö rencileri, stanbul Bo az n bu kez bir tasar mc gözü ile seyrettiler. 300 den fazla ö renci saat de Kabata iskelesinde biraraya geldi. Küçük Prenses isimli tekneyle Bo az n sular yla bulu an gençler, saat de teknede verilen ak am yeme inde manzaran n tad n ç kard! Yakla k üç saat süren gezi boyunca Bo aziçi nin benzersiz güzellikteki sahilleri, yal lar, saraylar ve tarihi mekânlar ö rencilere tan t ld. Sar yer civar nda bir süre demirleyen tekne, ard ndan dönü için harekete geçti.

20 Gazete Tasar m Günleri 2012 Makinelerinizin markalar n de il, projelerinizi konu un +1T nin son gününde gelece in tasar mc lar ünlü foto rafç larla bulu tu. lk sunum Selahattin Sevi nindi. Zaman n 25. y l projesi olan Türkiye de Zaman n detaylar n anlatan Sevi, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu: Foto raf makinelerinin markalar n de il, yapaca n z projeleri konu un. Zaman Gazetesi Foto raf Editörü Selahattin Sevi seminerde yapt konu mada Türkiye de Zaman projesini anlatt. Zaman n 25. y l nedeniyle gerçekle tirilen serginin, Türkiye de imdiye kadar yap lm en önemli foto raf çal mas oldu unu söyledi. Selahattin Sevi, Bugüne kadar yeryüzünün farkl noktalar nda zor artlar nda insanlar n ac lar n, sevinçlerini, umutlar n kendi dili, üslubu ve tarz yla kaydeden ustalar, Zaman n büyük Türkiye foto raf için bir araya geldi. dedi. Usta fotomuhabiri daha sonra foto raf merakl s gençlere, foto raf makinelerinin markalar n de il, yapacaklar projeleri konu malar tavsiyesinde bulundu. Sevi, nsanlar daha çok dijital foto raf makinelerine ve yeni teknolojik aletlere odaklan yor. Halbuki temelin olabilmesi için önce eskilerin görülmesi ve bilinmesi gerekiyor. dedi. Sevi, Yeni ne üretebiliriz? diye dü ünmenin bu meslekte ciddi bir ad m oldu unu ifade etti. Arap Bahar n n foto rafç lar sahnede +1T de foto raf, bu y l daha geni bir ekilde ele al nd. Arap ülkelerinde patlak veren olaylar yerinde takip eden Zaman n foto muhabirlerinden Onur Çoban ve Kür at Bayhan, ö rencilere Arap Bahar n anlatt. Çektikleri foto ra ar e li inde Libya ve Tunus ta ya ananlar payla an foto muhabirleri, orada ya ananlar gözler önüne serdi. Eric Bouvet: Foto rafç n n en iyi dostu çöp kutular d r Tasar m Günleri nde konu an usta foto rafç Eric Bouvet, genç tasar mc lara foto raf çekme teknikleri hakk nda bilgi verdi. Bouvet, 30 y l a k n bir süredir foto rafç l k yapt n anlatarak, birçok olumlu ve olumsuz olaya tan kl k etti ini belirtti y l nda dijital bir devrim ya and n anlatan ünlü foto rafç, Dijital makineler ve internet hayat m z n bir parças haline geldi ve her ey de i ti de hiçbir dergi beni i e almad. Paras z kal nca ben de dijital dünyaya ayak uydurmak durumunda kald m. dedi. Sunumun ikinci bölümünde fotomuhabirlerinin foto ra ar n de erlendiren Eric Bouvet, foto rafç n n en iyi dostunun çöp kutular oldu unu söyledi. Çöplerle iyi geçinmek laz m. ifadesini kullanan ünlü foto rafç, herkesin foto raf çekebilece ini söyleyerek foto rafta önemli olan meselenin kareyi farkl yakalamak oldu unu kaydetti. Ö rencilere foto rafç l n püf noktalar n anlatan Bouvet, foto raf sergilerinde foto ra ar do ru bir ekilde s ralaman n da önemli oldu unu vurgulad. Kendimizi foto muhabiri olarak dü- ünmeli, yapboz gibi foto raf n hikayesini olu turmal y z. Foto raf n editörlü ünü de kendimiz yerine bir ba kas na yapt rmal y z. eklinde konu tu. ARAP BAHARI FOTO RAF SERG S Foto raflarla bir sava n anatomisi Gazete Tasar m Günleri nde yap lan söyle i ve sunumlar n yan s ra ö renciler için sergiler de vard. Zaman Gazetesi foto muhabirlerinden Kür at Bayhan, sa im- ek, Onur Çoban ve Mehmet Yaman n Arap ülkelerindeki ayaklanmalar s ras nda çektikleri foto ra ar, Arap Bahar isimli sergide topland. Seminere kat lan ö renciler, fuaye alan nda sergilenen foto ra ara bakarken adeta o anlar tekrar ya ad. Libya, M s r ve Tunus ta çekilen foto ra ardan olu an sergi, ayn zamanda tarihe geçen olaylara tan kl k etti.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Burada Redpoint VC Tomasz Tunguz'ın ilk 10 ölçümleri, yeni bir için beni TSM dahil olmak üzere veya izleyen altı ay (ortalama), hangi yönetim kurulu toplantılarında

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları

Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Tanıtım Fotografçılığı (GRT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tanıtım Fotografçılığı GRT 206 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT

BULUŞ BİLDİRİM FORMU / APARAT Sayfa 1/ 6 / APARAT Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Bureau Veritas Logo Kullanımı

Bureau Veritas Logo Kullanımı Tebrikler! Bureau Veritas tarafından belgelendirildiniz; bu belge sizler için değer yaratan bir varlıktır.belgeniz, sadece başarınızı ve işinizi tamamıyla profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yapmaya bağlılığınızı

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı