6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme"

Transkript

1 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme Adem SAĞIR * Özet: Hazırlanmış olan bu çalışma, sporun ve özelikle futbolun, Türkiye de sahip olduğu alan üzerinde değerlendirmelerden oluşmuştur. Çalışma, spordaki yasal düzenlemeleri içeren 5149 Sayılı Kanun üzerinde yapılan tartışmalara dayanarak sporda şiddetin önlenmesine dair 2004 sonrasını çözümlemiştir. Aryıca 6222 Sayılı Kanun u eski kanunları yürürlükten kaldırması bağlamında ortaya koyduğu yeni düzenlemeleri ele almıştır. Bu amaçla çalışma, 5149 sayılı Yasanın hem ilk halini hem de değişiklikler yapıldıktan sonraki halini yeni çıkan 6222 sayılı Yasayla kıyaslamalı olarak içerik analizi yöntemiyle ele almıştır. Çalışma bu alanda yapılacak yasal düzenlemelerin sosyolojik anlamda taşıdığı değeri sorgulama çabası güderek, futbolun bu düzenlemelerde ayrıca taşıdığı öneme dikkat çekmiştir. Çalışma, ulaştığı sonuçlar bakımından, Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerin taraftar kimliğini ve duruşunu arka planda bıraktığı anlaşılmış, ancak kadın ve çocuk taraftar kitlesine pozitif bir yenilik getirmesi bakımından da dikkat çekici bulunmuştur. Yasada net tanımlamaların yapılmamış olması, şiketeşvik-şiddet gibi temel problemlere uzun vadede çözümler sunamadığı tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Futbol, şiddet, taraftarlık, toplum, fanatizm. A Sociological Analysis of the Case of Football in Turkey in the Context of Law o Abstract: Today, when we consider change, which is carried out along with globalization and consumption industry, we observe that sport has emerged as a field of living activity and is considered a professional career. Clubs, fan clubs, associations are sports-related organizations having their own structure and rules (formal or informal). Moreover, they are important social networks, which have been creating their own organizational culture. The sports have been discussed as a risk factor for communities as it brings about violence and aggressive behavior on the ground that has such a role within the social structure. In this situation, sport has exposed to intervention of the state due to broken social order, and that status keeps politics-sports relation on agenda. In the study, the task basically depends on that purpose, and additionally the study consists of consideration on sports realm and particularly football in Turkey. The study has paraphrased the "the Law o. 5149" including new regulations which have been made since 2004 in sports with discussions being made on and has drawn attention to how legal regulations are compatible with sociological background. For this purpose, the initial version of the law as well as the new version of the law following amendments is evaluated by using the method of content analysis. The study also seeks to offer an alternative approach to the regulations that will be made in the realm. Key Words: Football, violence, supportership, society, fanaticism. * Yrd. Doç. Dr. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 78050, Karabük/Türkiye. Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 3, Eylül 2012, s

2 156 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 3 DÜ YA TOP U AĞZI DA: FUTBOLA GĐDE YOL Spor, her toplumda farklı oyunlar farklı kurallar çerçevesinde kendini göstermiş insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Kızılderililerde atlı oyunlar; Türklerde cirit ve güreş; Yunanlılarda atletizm ve dalları gibi pek çok spor, farklı kültürlerin bir hayat alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Her toplumsal olgunun kültür, zaman ve toplumsal hayat karşısında başkalaşıp değişmesi gibi spor da günümüzde büyük oranda değişmiş ve başkalaşmıştır. Ancak özündeki rekabet olgusunu ve bir oyun olmaktan öte manalar ifade edebilme kapasitesini hiçbir zaman yitirmemiştir. Bu anlamıyla sporun, tarih boyunca devam eden sözlü ve yazılı bir kültürü olduğunu ve insanların ya da toplumların bir kimliği olarak da görselleşebildiğini iddia etmek mümkün görünmektedir. Özellikle günümüzde sporun ulaştığı toplumsal boyutlar dikkate alındığında, kimlik oluşumundaki aynılık ve karşıtlık olguları yerel ve ulusal takım olma gibi sportif oyunlarla açığa çıkmaktadır. Bu durum dikkate alındığında Avrupa nın ve Türkiye nin spor kulüpleri spor kulübü olmaktan fazla şeylerdir. Öyle ki çoğu zaman oluşum tarihleri, bir kentin, bir semtin etnik veya dinsel grubun dahi kimliklerinin metaforları olabilmektedir (Bora - Erdoğan, 2009: ). Bu nedenle sporun özel bir değeri olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ancak spor söz konusu olduğunda kuşkusuz dünya genelinde futbolun ilk akla geldiği, bu nedenle tartışmaların çoğunun da futbol üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle sporla ilgili tartışmalar, analizler, yasal düzenlemeler ilk olarak futbolla ilişkilendirilmektedir. Burada futbolun sahip olduğu kültür ve içerisine aldığı bireylere verdiği kimliklerle sıklıkla tartışılan bir olgu olduğuna da vurgu yapmak konunun bağlamı açısından önemlidir. Futbolun kültürü, onun bireylere kazandırdığı toplumsal kimliklerle ilişkilidir. Bu bağlamda Simon Kuper in (1996) futbol asla sadece futbol değildir betimlemesi bir slogan olmaktan ziyade, futbolun taraftarlardan statlarına, sloganlarından kıyafetlerine kadar pek çok alanda oluşturmuş olduğu toplumsal algıyı ifade etmektedir. Çünkü mücadele başladığında; bir anda insanlık tarihinin bütün birikimleri, edebiyat, ayin, bilim, savaş, politika ve daha aklınıza geliyorsa, bu 90 dakikalık oyuna dahil olur ve oyunlaşır (Öğün, 1999: 73-85). Özellikle taraftarlık olgusu söz konusu olduğunda bunu salt bir takım tutma psikolojisi olarak görmekten ziyade bir kitlenin kimliği şeklinde yorumlamak gerekir. Bu anlamda futbolun taraftar kitleleri söz konusu olduğunda dünyanın hemen her yerinde benzer sosyo-psikolojik dalgalanmalara neden olduğu (Doğan, 1999, s.77) iddiasını ileri sürmek zor olmasa gerektir. Böylece futbolun uluslararası sınırları aşıp tüm dünyaya yayıldığı ve statüleri ne olursa olsun farklı sınıflardan insanları bir araya getirebilme özelliğine sahip sosyolojik bir gerçeklik olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Talimciler in (2010: 73) de belirttiği şekilde futbolun da içine dahil olduğu spor olgusu sosyolojik bütünlüğün bir

3 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 157 parçasıdır ve bu yapısı nedeniyle spor, sosyolojinin incelemesi gereken etkinlik alanlarından birisi haline dönüşmektedir. Futbolun dünya üzerinde kurumsallaşması, 1863 yılında Đngiltere de Football Association ın kurulmasıyla başlatılır (Talimciler, 2010: 102). Ancak kurumsal kimliğini kazanan futbolu Đngilizlerle özdeşleştirmek doğru değildir. Futbol, Çin başta olmak üzere eski Türk ve Yunan gibi bütün eski medeniyetlerde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Stemmler (2000: 19-32), eski Yunan döneminde gerçekleştirilen spor organizasyonlarında oynandığını ve Yunan toplumunda yaygın bir spor aktivitesi olduğunu belirtmektedir. Futbolun Đngiltere de ortaya çıkış süreci ise 19.yüzyılın ikinci yarısına denk düşmektedir. Bu dönemde futbol Đngiltere de hızla yayılmış (Arık, 2004: 135) ve kurumsallaşmasına giden süreç başlamıştır. Futbol, Türkiye ye de Osmanlı döneminde Đngilizler tarafından getirilmiştir. Ancak öncesinde sporda, Türk modernleşmesinin genel karakterine uygun bir biçimde Fransız etkisinin belirgin olduğu görülmüştür (Bkz. Talimciler, 2010: ). Đlk futbol takımları Đngilizler tarafından kurulmuş, daha sonra Ermeni ve Rum gençler tarafından kurulan futbol takımları da Đngiliz takımların arasına katılmışlardır (Belge, 1983: 2198). Geçmişten bugüne ulaştığında ise Türkiye de futbol artık bir spor oyunu olmaktan ziyade kimlikleri şekillendiren, siyasetin müdahale edebildiği bir alan haline gelen ve herkesin iştahını kabartan bir endüstriyel meta haline dönüştüğü görülmüştür. Hazırlanmış olan bu çalışmada, temelde bu kaygılardan hareketle içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Đlk olarak tarihli 5149 sayılı Yasanın tarihinde çeşitli değişikliklerle kararlaştırılıp uygulanmaya konulan spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı 1 değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede eski yasa ile üzerinde yapılan değişiklikler kıyaslamalı olarak verilmiştir. Bu kıyaslamada yasa üzerinde yapılan değişiklikler, yasanın amaçları, kapsamı ve yasada yer alan tanımlar üzerinden yapılmıştır. Đkinci olarak ise 6222 sayılı Yasa, hem eski Yasaya kıyasla (5149) hem de eski yasadan bağımsız bir şekilde değerlendirilmiştir. ARAŞTIRMA I YÖ TEMĐ Hazırlanan bu çalışmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Đçerik çözümlemesi, metinlere ve kullanıldıkları bağlamlara yönelik anlamlı ve geçerli çıkarımlar yapabilmek için kullanılan bilimsel bir araştırma yöntemidir (Krippendorff, 2004: 18-21). Đçerik çözümlemesi aynı zamanda, nitel verilerin nicel terimlere indirgendiği bir teknik (Stacey, 1970) olarak da tanımlanmaktadır. Özellikle medya ve iletişim çalışmalarında çeşitli sorunların medyada sunum biçim- 1 Tasarının tam metnini aşağıdaki linkten indirmek mümkündür:

4 158 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 3 lerini ortaya koymaya yönelik araştırmalarda kullanılan içerik çözümlemesi yöntemi, sosyolojik çalışmalarda da kullanılmaya başlanmıştır (Irvan 2000; Gökçe, 2001). Ayrıca bu yöntem, çeşitli alanlarda yapılan yasal düzenlemeleri toplumsal yansımalarıyla ilişkili ele alan çalışmalarda da kullanılmaktadır. Özellikle yasal düzenlemeyi oluşturan başlıkları kodlayarak, getirdiği düzenlemelere odaklanmak temel amaç olarak göze çarpmaktadır. Bu tür çözümlemelerde araştırmacı, öncelikle inceleyeceği konunun belirli nitelik ve yönlerini belirlemek için öznel bir seçim (Hansen, 2003: 55) yapmaktadır. Bu bağlamda çalışma; yasal düzenlemelerin uygulama zemini bulması için sosyolojik gerçeklikleri göz önünde bulundurması gerekir düşüncesinden hareketle şöyle bir yol haritası izlemiştir: Đlk olarak 5149 sayılı Yasanın 33 maddesi kullandığı kavramlar ve tanımlamalarla; sonrasında yasanın 2005 ile 2008 yıllarında değiştirilen maddeleri karşılaştırma yöntemiyle değerlendirilmiştir. Arkasından ise 6222 sayılı Yasa aynı karşılaştırmaya eklenmiş ve yasanın pratiklik değeri sorgulanmıştır. Burada araştırmada kullanılan temel kategorilerden ve araştırmanın sınırlılıklarından da bahsetmek daha açıklayıcı olacaktır. Buna göre çalışma 5149 sayılı Yasa ve Yasa üzerinde yapılan değişikliklerde Yasanın amacı, kapsamı ve tanımlanan temel kavramlar seçilmiştir sayılı Yasa ile 6222 sayılı Yasa arasında yapılan kıyaslamada da temel kategoriler kullanılmıştır. Çalışmanın diğer bağlamına ise 6222 sayılı Yasa yerleştirilmiş ve Yasanın genel hükümler bahsinde yer alan Güvenlik ile ilişkili düzenlemeler çözümlemeye tabi tutulmuştur. Burada ev sahibi spor kulüplerinin yapacakları hazırlıklar, saha güvenliğinin sağlanması ve müsabaka güvenliğinin sağlanması alt başlık olarak sunulmuştur. Ayrıca taraftar derneklerinin ve taraftarlardan sorumlu kulüp temsilcilerine dair kurallar da alt başlıklarda çözümlenmiştir. Çalışmada oluşturulan diğer kategoriler ise şike ve teşvik primi, spor müsabakalarına sokulması yasak maddeler, tezahüratlara dair düzenlemeler çözümlenmiştir sayılı Yasanın tam metnine ve değiştirilmiş haline ulaşılması, çözümlemede değiştirilen maddeler ve genişletilen maddeler şeklinde bir çözümleme yöntemi oluşturulmasını kolaylaştırmış, bu durum da çalışmanın iddiasını güçlendirmiştir. Ayrıca eklenen tanımlar, aynı kalan tanımlar, çıkartılan tanımlar, daraltılan tanımlar şeklinde yapılan sınıflandırmalarda çözümlemede kullanılan kategorilerin daha somut anlaşılması için yapılmıştır. Çalışmada yapılan çözümlemede özellikle güvenlik konusuna odaklanılması, kuşkusuz yasaya adını da veren Spor da Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi olgusunun geçerliliğini sorgulamaktır. Kuşkusuz bu sorgulamaya sosyolojik derinlik kazandıran ise yasanın güvenlik ile taraftarlık arasında kurduğu doğrudan ilişkidir. Bu ilişki, yasanın sosyolojik çözümlemesini zorunlu kılmaktadır.

5 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 159 SPORDAKĐ YASAL DÜZE LEMELERĐ SOSYOLOJĐK DĐLĐ Spor, tek başına veya takım halinde yapılan, kendine özgü kuralları, teknikleri olan, bedensel ve zihinsel yetilerin gelişimini sağlayan, eğitici, eğlendirici uğraşı, vücudun gücünü artırmak için yapılan çalışma olarak tanımlanabilir (Savaş, 1997: 3004). Toplumların varoluşunda önce günlük yaşamın bir parçası olarak göze çarpan avlanma, kaçma, yakalama gibi faaliyetler, daha sonraki süreçlerde teknolojinin gelişmesi ve toplumsal yapının değişmesiyle birlikte boş zamanları değerlendirme aracı olarak eğlence ve oyun olarak devam etmiştir. Kapitalist ekonominin ve küreselleşmenin getirileriyle birlikte bir meslek ve endüstriyel tüketimin en önemli mekanizması haline gelmiştir (bkz. Horak, vd., 2009). Bu anlamda profesyonel spor, tüm formlarıyla güç-iktidar yapısına ve toplumsal ilişkiler ağına entegre bir alandır ve modern kapitalist toplumlarda iktidar ya da tahakküm ilişkilerinin yeniden üretilmesinde ve hegomonik iktidar yapısının yeniden inşasında önemli bir katkıya sahiptir (Sage, 1998; Clark vd., 1982; Talimciler, 2010). Modern toplumun en yaygın sosyal etkinliklerinin başında gelen spor, sanat, edebiyat, kültür, kısaca entelektüel uğraşlarla kıyaslanamayacak kadar yaygın bir etkinlik alanına sahiptir (Yetim, 2005: 65-69). Spor her şeyden önce bireyi rahatlatıcı bir özellik göstermektedir. Toplumsal yaşamın en küçük organizması olan birey; toplumsal gerginlik, stres, sıkıntı ve gerilimleri ruhunda hissetmektedir. Toplumun bireye yüklediği negatif enerjinin boşalmasına, böylece bireyin ruhsal rahatlığa kavuşmasına katkıda bulunmaktadır (Erkal, 1986: 98). Aynı bağlamda sporun açık işlevi olarak kitleleri eğlendirmek olgusu betimlenirken, gizli işlevi olarak da bireylerin sosyalleşmesi için rol modeller sunarak, modern dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanmaktadır (Arık, 2004: ). Buradaki değerlendirmede ise eğlence kavramına özellikle değinmek gerekir. Özelikle ileri kapitalizmde makineleşmiş iş sürecinden kaçmayı arzulayanlar, iş hayatına yeniden tahammül edebilmek için eğlence arayışındadır. Spor, makinelerin kendisinden alıp götürdüğü fonksiyonları insanoğluna iade etmektedir (Talimciler, 2008: 99). Bir başka ifadede de ise aynı bağlam tüm haftanın hatta tüm zamanların yorgunluğu horlanmışlığı ve ezilmişliği, hafta sonlarındaki gönül verdikleri takımların maçlarında çıkarılmaya çalışılır (Doğan, 1999: 77) şeklinde ifadelendirilmektedir. Bu bağlamda geniş bir etki alanına sahip olan sporun sosyolojik ilgi alanına girmesi kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü spor giderek daha çok kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ilgi görmeye başlamış daha organize hale gelmiş ve uluslararası bir saygınlık, prestij gösterisi konumunu alarak uluslararası sevince ya da yasa sürüklemeye başlamıştır. Ancak spor sosyolojisi, spora sadece bir yarışma ve fiziksel üstünlük değil, önemli ve süreli bir sosyal olgu olarak yaklaşarak sporun sosyal karakteristiklerini açıklamaya çalışır (Öztürk, 1998: 5;

6 160 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 3 Talimciler, 2010). Burada sporun hem sosyal ilişkilerden örülü bir alan olduğuna hem de toplum ve devlet tarafından yapılandırılan örgütsel bir alan olduğuna gönderme yapılmaktadır. Sosyal ilişkilerden örülü bir alan olması sporun bireyleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesini ifade eder ki toplumsal alanda belli davranışlar, düşünceler, simgeler ve semboller geliştirerek kendi kültürünü oluşturur. Burada sporun sosyal bir kurum olma durumu da söz konusudur ki Kılcıgil e göre (1998: 9) her sosyal kurum gibi spor da diğer sosyal kurumlarla ilişki halindedir ki toplumun hukukundan, siyasetinden, ekonomisinden, demografik, kültürel, coğrafi yapısından ve çevresinden ayrı düşünülemez. Bu durum aynı zamanda sporun örgütsel bir alan olduğunu da göstermektedir. Sporun örgütsel bir alan olarak ifadelendirilmesi ise kulüplerden derneklere, uluslararası kuruluşlardan siyasi iktidarlara kadar pek çok alanda geçerli olan kurallar, davranış örüntüleri ve norm\değerlere gönderme yapmaktadır. Özellikle devletin kurumsal bir aktör olarak yasalarla spora müdahalesi belirleyici olmakla birlikte bu müdahaleler karşısında kulüplerin ve taraftar derneklerinin duruşları da ön plana çıkmaktadır. Burada siyaset-spor ilişkisi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Young (2005: 8) bir adım daha öteye giderek sporun özellikle 20. yüzyılda gereğinden çok fazla siyaset ile iç içe olduğunu ifade etmektedir. Kuşkusuz burada futbola ve futbol ile ilgili düzenlemelere ayrıca bir parantez açmak gerekir. Çünkü futbol diğer spor faaliyetleriyle kıyaslanınca bir adım öndedir ve toplumların en önemli gösteri dünyası olarak sembolleşmiştir. Futbol, icat ettiği, ardından hızla dolaşıma, tüketime ve kullanıma soktuğu ikonlar, idoller ve yıldızlar aracılığıyla din dışı kutsallar üretmekten geri durmamaktadır (Arık, 2004: 185). Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de bu tür yasal düzenlemelerin en fazla etkilediği spor etkinliği kuşkusuz futboldur. Aslında futbolun geniş bir toplumsal etkililik alanını sahip olması da siyasetspor ilişkisini kaçınılmaz kılmaktadır. Futbolda özellikle taraftarlık olgusu ve bu olgu içerisinde ortaya çıkan sosyal ilişkiler, bu etki alanını genişletmektedir. Nitekim araştırmacılar, Türk popüler futbol kültürünü toplumun mikro ekonomik bir temsilini ve yeniden kuruluşunu ifade eden bir cemaat türü ve kitlelerin dili şeklinde ifade etmektedirler (Talimciler, 2010: ). Bu cemaatin ve dilin en belirgin özelliği sahip olduğu kültürdür. Bu anlamda futbol kültürü, takımını yüceltmek için rakibi aşağılayan marşlar, bayraklar ve pankartlar repertuvarın zenginliği ve coşkusu ile milliyetçiliği özellikle gündelik ve popüler düzeyde cisimleştiren ritüel ve sembol ihtiyacı için mükemmel bir zemindir. Ayrıca maçtan maça bir araya gelen anonim tribün kalabalığından duygudaşlığı ve ortak tezahüratı milliyetçiliğin birbirini tanımayan insanlarda kendilerini bir cemaat içinde hissettirme gücünün önemli bir metaforik belirtisidir (Bora, 2001: 559). Bir anlamda bu cemaate mensup taraftarlar, beraber yürür bu yollarda ve kar, yağmur, çamur dinlemez, maçlara gelirler. Her zaman her yerde en büyük taraftardır. Esas çileyi onlar çeker. Gözüpek taraftarlar, hiçbir davanın pe-

7 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 161 şini bırakmazlar. En küçük başarısızlığa tahammülleri yoktur (Öğün, 1999: 23). Dolayısıyla devletin ya da siyasi aktörlerin futbol içerisinde alacakları dolaylı ya da doğrudan tavır zincirleme reaksiyonların oluşmasına neden olabilecektir. Nitekim yakın zamanda ortaya çıkan ve futbol etrafında gelişen siyasi tartışmalar ve gelinen nokta bu durumu daha da somutlaştırmaktadır yılının son aylarında gündeme gelen sporda şiddet yasası da bu ilişkileri yeniden gündeme taşımıştır. Buna göre Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı yasası tarihinde 33 maddeyle 5149 sayılı başlıkla yürürlüğe girmiştir ten beri yürürlükte olmasına karşın yasal düzenlemelerin uygulanamamış olması pek çok nedene bağlı olarak düşünülürken, geçtiğimizi aylarda spor müsabakalarında ve özellikle futbol karşılaşmalarında yaşanan şiddet ve kamu düzenini bozan davranışların konuyu tekrar gündeme getirilmesine neden olmuş ve yeni bir kanun oluşturma ihtiyacı doğmuştur. Bu olayları kısaca hatırlatmakta fayda vardır. Bu olayların ilki Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları arasında tarihindeki maç öncesi yaşanan olaylardır. Maç öncesinde başlayan olaylar, bıçak vb. aletlerin kullanılmasıyla birlikte polisiye bir güvenlik problemi haline dönüşmüştür. 2 Aynı maçın rövanş karşılaşması günü de de benzer olaylar ortaya çıkmıştır. Maç öncesi Beşiktaş taraftarlarının maça alınmasını protesto eden Bursaspor taraftarları maç öncesi polise ve Beşiktaş taraftarlarına sözlü ve fiili eylemlerde bulunmuştur. 3 Diğer bir olay ise U 17 Akademi Ligi nde Galatasaray ile Fenerbahçe U-17 takımlarının oynadığı müsabaka sırasında meydana gelen olaylar ve genç futbolcuların dayak yemesi sporda şiddet kavramının yazılı ve görsel basında tekrar gündeme gelmesine kaynaklık etmiştir. Son olay ise Türk Telekom Arena Stadı nın Başbakan ve kurmayları tarafından açılış töreni sırasında Galatasaray taraftarlarının yoğun bir protestosunun gündeme gelmiş olmasıdır. Yasanın hızlıca gündeme gelmesindeki tamamlayıcı olay da bu olmuştur. 4 Olaylardan hemen sonra 1,5 yıl sürüncemede kalan yasal düzenlemelerin başbakanın talimatıyla hızlandırıldığı görülmüştür. 2 sabah.com.tr,12/05/ dha.com.tr, spor.milliyet.com.tr, Konunun detayları için aşağıdaki linklere bakılması mümkündür.

8 162 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı 3 YASAL DÜZE LEMELER ÇÖZÜM MÜ SORU MU? Görüldüğü üzere 2004 yılından beri yürürlükte olan 5149 sayılı Yasa nın yeniden gündeme gelmesinde ve yeni bir yasal düzenlemenin yapılması zorunluluğunda bahsi geçen olayların önemli bir etkisi olmuştur. Olayların ortak özelliği hepsinin futbol organizasyonlarında ya da karşılaşmalarında ortaya çıkmış olmasıdır ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası nın Amaç, Kapsam ve Tanımlar ın Karşılaştırılmalı Çözümlemesi Her iki yasanın birinci bölümleri amaç, kapsam ve çeşitli tanımları kapsamaktadır. Bu bölümün ilk maddesi hazırlanan kanunun amacını tanımlanmıştır. Kanunun amacı belirtilirken düzenlemelerin kapsayacağı alanlar ve konular belirtilmiştir. Tablo Sayılı Yasanın Amacı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kanun No: Kabul Tarihi: Resmi Gazete Tarihi: No: Eski Kanun Maddesi Değiştirilen Kısımlar Madde 1. Kanunun Amacını Betimler. Spor alanları ve çevresel faktörleri, durumları ve davranışları düzenleme Madde 1. Kanunun Amacını Betimler. Spor alanları ve çevresel faktörleri, durumları ve davranışları düzenleme * Spor Alanları ve bunların eklenti ve çevresi * Fiziki olarak zarar verici maddeler * Küfür ve hakaretler * Güvenlik * Kamu Düzeninin Sağlanması *Taraftarların gruplar halinde bulundukları yer ve mekanlar, Geliş-gidiş güzergahları- Genişletilmiş Çerçeve *Sportif rekabetin ortadan kaldırılmasında etkili olan diğer fiil ve davranışlar- Genişletilmiş Çerçeve Yasanın ilk hali (2004) spor müsabakaların yapıldığı alanlar ve bunların eklenti ve çevreleri müsabaka öncesi, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrası yaşanan süreçler, kamu düzenini ve sosyal çevreyi etkileyecek şiddet/saldırgan davranışlar, huzur ve güvenliği bozacak durumlarla ilgili düzenlemeleri kapsadığı görülmektedir. Ancak yasada 2008 yılında yapılan değişikliklerde spor alanları ve çevresinin daha da geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Buna göre taraftarların gruplar halinde bulundukları yer ve mekanlar başta olmak üzere, taraftarların müsabakalara geliş gidiş güzergahları da yasa kapsamına alınmıştır. Ayrıca yasanın kapsayacağı bir diğer alan olarak sportif rekabeti ortadan kaldıran bütün fiil ve davranışlar da yasanın amaçları arasına alınmıştır. Mevcut yasayı yürürlükten kaldıran 6222 sayılı Yasa da göze çarpan ilk durum Yasanın ana başlığının değişmiş olmasıdır. Yeni Yasa eski Yasadan farklı olarak Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun başlığıyla yürürlüğe ko-

9 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 163 yulmuştur. Bu Yasanın amaç maddesine bıktığımızda karşımıza diğer yasayla benzer noktalar çıkmaktadır. Tablo Sayılı Yasanın Amacı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kanun No: Kabul Tarihi: Madde 1. Kanunun Amacını Betimler. Karşılaşma öncesi, esnasında ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel şiddet ve düzensizliğin önlenmesi Amacın Uygulanacağı Yerler: *Spor alanları ve bunların çevresi * Taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerler *Müsabakaların yapılacağı yere gidiş geliş güzergahları 6222 sayılı Yasa kapsamında göze çarpan en önemli nokta, Yasanın amacının kapsadığı alanın ve durumlarının daraltılmış olmasıdır sayılı Kanunun amacını tanımlayan bir önceki tablodaki özelliklere bakıldığında bir önceki yasanın amaç maddesinde geçen fiziki olarak zarar verici maddeler, küfür ve hakaretler, güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, sportif rekabetin ortadan kaldırılmasında etkili olan diğer fiil ve davranışlar başlıkları çıkarılmıştır. Yasa yeni görüntüsüyle daha öz ve amacına odaklanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Tablo Sayılı Kanunun Kapsamı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kanun No: Kabul Tarihi: Resmi Gazete Tarihi: No: Eski Kanun Maddesi Değiştirilen Kısımlar Madde 2. Kanunun Kapsamını Belirler. Aynı zamanda Madde 2. Kanunun şiddetin ve düzensizliğin önlenmesindeki görev ve Kapsamını Belirler. sorumlulukları kapsar. Aynı zamanda şiddetin ve * Güvenlik Önlemlerini düzensizliğin önlenmesindeki * Yasak Fiil ve Davranışları görev ve sorumlulukları * Bunlara Uygulanacak Yaptırımları kapsar. * Spor Kulüplerini * Taraftarları Kapsama Eklenen * Taraftar Derneklerini Durumlar * Taraftar Temsilcilerini * doping * Spor Federasyonlarını * teşvik primi * Yayın Kuruluşlarını * şike ve diğer yasak fiil * Diğer Đlgili Kişi ve Kuruluşlar/Kurumlar yaptırımları Kapsamama Eklenen Kişi veya Kuruluşlar * Sporcular * Hakemler * Spor Kulübü Yöneticileri

10 164 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 45 Sayı sayılı Yasanın ikinci maddesinde Kanunun kapsamı, kişi ve kuruluşların görev/sorumlulukları belirlenmiştir yılından beri yürürlükte olan kanunda, güvenlik önlemleri ile yasak fiil ve davranışlar belirgin olmamakla birlikte, değiştirilen maddeyle doping, teşvik primi ve şike gibi davranışlar da yasa kapsamına alınmıştır. Aynı şekilde Kanunun eski maddesine görev ve sorumlulukları tanımlanan kişi ya da kuruluşlar spor kulüpleri, taraftar temsilcileri, taraftarlar, taraftar dernekleri, spor federasyonları, yayın kuruluşları yer alırken, 2008 sonrası değişikliklerle bunlara sporcular, hakemler ve spor kulübü yöneticileri eklenmiştir. Görüldüğü üzere 5149 sayılı Yasanın ilk halinde en belirgin eksiklik hakem-sporcu ve yöneticilerin yer almamış olmasıyken, bu eksiklik yeni eklemelerle giderilmeye çalışılmıştır. Sporun birebir içinde yer alan üç önemli kişi/kuruluşun yasanın ilk halinde kapsam dışı bırakılması, bugüne kadar yasanın etkili olmaması noktasında da önemli olmuştur yılında yürürlüğe giren 6222 sayılı Kanunda ise kapsamın önceki Kanuna göre oldukça genişletildiği görülmektedir. Bu kapsamı tabloyla şu şekilde görselleştirmek mümkündür: Tablo Sayılı Yasanın Kapsamı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kanun No: Kabul Tarihi: Madde 2. Kanunun Kapsamını Belirler. Karşılaşma öncesi, esnasında ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel şiddetin ve düzensizliğin önlenmesindeki görev ve sorumlulukları kapsar. Kapsamda Genişletilmiş Çerçeve *Taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde *Müsabakaların yapılacağı yere gidiş geliş güzergahlarında * Takımların kamp yaptıkları yerlerde * Yayın kuruluşları: Yazılı veya görsel veya işitsel kitle iletişim kuruluşları ve mensupları * Genel kolluk veya özel güvenlik görevlileri * Spor kulüpleri, spor kulübü yöneticileri, sporculara eklenen diğer görevliler ifadesi Çıkartılan Bölüm * Doping kavramı Önceki Yasa ile yeni Yasa karşılaştırıldığında her iki tablodan da görüleceği üzere Yasanın kapsamı genişletilmiştir. Bu genişletme yeni durumları ve görevlileri ekleme veya bazı kapalı ibarelerin daha açık ifade edilmesi şeklinde yapılmıştır. Örneğin ilk Yasada yayın kuruluşları olarak ifade edilen ibare, yazılı veya görsel veya işitsel kişisel iletişim kuruluşları ve mensupları şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bütün araştırmalarda farklı şekillerde ifade edilen medya-spor ve medya-futbol ilişkisi dikkate alındığında bu tanımlamanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Medya-futbol ilişkisi söz konusu olduğunda akla gelen ilk durum, geçmişte bir dünya kupası zamanında Almanya da yaşanan olaydır. Almanya nın kazan-

11 6222 Sayılı Yasa Bağlamında Türkiye de Futbol Örneğinde Sosyolojik Bir Çözümleme 165 dığı 1954 dünya kupasının televizyondan naklen yayınlanmasıyla birlikte bu ülkedeki televizyon satın alanların sayısı 11 binden 85 binin üzerine çıkmıştır (Klose, 2009: 374). Toplumsal alanda böyle bir etki alanının oluşmasında kuşkusuz kitle iletişim araçlarıyla özellikle Bourdieu nun (1997: 26) ifadesiyle gerçekliği yaratma aygıtı olarak televizyonla birlikte küresel bir köy (Mcluhan vd., 2010) haline dönüşmesinin önemli bir etkisi vardır. Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının dünya genelinde etkin bir alan hükmetmeye başlamaları, zamanla iletişim araçlarının da kontrol altına alınmasına neden olmuştur. Futbol da bu değişiminden kendine düşen payı almıştır. Klose(2009: 374) nin ifadesiyle Televizyon Futbolu tanımlaması araştırmaların yeni odağı haline gelmiştir. Yine Klose nin aktardığına göre televizyon, futbolu seyircinin dikkatini her türlü teferruattan arındırılmış futbol maçına odaklaştırmakta, hatta yönlendirmektedir. Hedefi ise Televizyonun ayrılmaz ilkeleri olan eğlence, gerilim ve dramatikliğin mükemmel bir uyarlaması böylelikle medyatik işlem futbol sporunun algılanışını değiştirmektedir (Klose, 2009: 374). Talimciler e (2010) göre de futbolun endüstriyel bir alan haline gelmesi, onun hem tüketim nesnesine hem de bir seyir kültürüne dönüşmesinin önünü açmıştır. Yasal düzenlemede yayın kuruluşları ifadesinin yeniden tanımlanmasıyla medya-spor ilişkisine verilen önem, bu bağlamda düşünüldüğünde önemli bir alanı denetim altına alındığını göstermektedir. Ayrıca 6222 sayılı Yasanın 22. maddesinde yeniden gündeme geleceği gibi temelde amaçlanan durum, şiddete neden olabilecek açıklamaların ve yorumların önüne geçilmesidir. Özellikle kimi zaman yapılan ırkçılık kimi zamansa köşe yazarlarının taraftarları gaza getirişi (Fişekçioğlu vd., 2010: 15) bu düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Örneğin sadece ırkçılık söz konusu olduğunda yakın dönemde farklı tartışmaların iletişim araçlarıyla gündeme geldiği görülmüştür. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesine ait (örneğin Diyarbakır) takım maçlarında sıklıkla kimlik eksenli tartışmalar gündeme taşınmaktadır. 5 5 Bu konuda daha farklı bir okuma için Neşe Düzel in Ahmet Talimciler ile yaptığı mülakata bakılabilir. Neşe Düzel ile Pazartesi Konuşmalar, Ahmet Talimciler: Feneri Laikliğin Kalesi Görüyorlar, Taraf Gazetesi,

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Nisan, 2009 Türkiye Futbol Federasyonu 1 Herkes için Futbol Disiplin Talimatı na ilişkin Açıklamalar HiFDT Madde 5. Sorumluluk Bir HiF turnuvasına katılan

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5149 Kabul Tarihi : 28/4/2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; spor müsabakalarının

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4359 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No : 2004/7755 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/4/2004

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011

KANUN. Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN

14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27905 KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Karşılaşmay. Kartal finalde: 78-62

Karşılaşmay. Kartal finalde: 78-62 26 EYLÜL 2013 Kartal finalde: 78-62 Karşılaşmay a iyi başlayan Beşiktaş Integral Forex, Lofton, Buckman ve Iverson un basketleriyle ilk periyodu 22-12 üstün geçti. Hem savunmada hem de hücumda kötü bir

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11489 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6222 Kabul Tarihi : 31/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/4/2011 Sayı : 27905 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ

2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2014-2015 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2014-2015 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda Üniversitemiz çalışanları arasında birlik ve beraberliği ile birimler arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde Personel Halı

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ 5 TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA BAZI SORUNLAR KURUM - ORTAK BORÇ İLİŞKİLERİ Giriş: Bilindiği üzere, 5520 sayılı

Detaylı

BSL TEMSİLCİSİ RAPORU

BSL TEMSİLCİSİ RAPORU MAÇ BİLGİLERİ Müsabaka: Maç No: A Takımı: B Takımı: Şehir: Salon: Tarih/Saat: Hakem: Hakem: Hakem: Masa görevlileri Periyot sonuçları Uzatma periyotları Sayı: Süre: 24 Saniye: Yardımcı sayı: 1A 1B 2A 2B

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU SPORCU KAMP VE EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU SPORCU KAMP VE EĞİTİM TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU SPORCU KAMP VE EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-Bu Talimatın amacı; Dans Sporları federasyonunca düzenlenen eğitimöğretim ve gelişim kampları

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35326388-813/03 Konu : Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

WADA 2014 TEST RAKAMLARI RAPORU (I)

WADA 2014 TEST RAKAMLARI RAPORU (I) WADA 2014 TEST RAKAMLARI RAPORU (I) 1-) WADA 2014 TEST RAKAMLARI RAPORU NE ANLATMAKTADIR? WADA 2014 TEST RAKAMLARI RAPORU, Laboratuvarlar Raporu ( 15 sayfa), Spor Dalları Raporu (47 sayfa), Test Yapan

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ORGANİZASYONLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA TANIMI İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. Uzm. Hem. Samin Esmailzade Çatışma, aynı ya da karşıt

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Haftalardır en. Rekora gölge düştü

Haftalardır en. Rekora gölge düştü 23 EYLÜL 2013 Rekora gölge düştü Haftalardır en çok konuşulan konulardan biri de Atatürk Olimpiyat Stadı na gidecek olan taraftar sayısıydı. 2003-2004 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu statta

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA

TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA TÜRKİYE DEKİ FİNANSAL KURULUŞLAR İÇİN FATCA Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi yasalarına göre vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı banka hesapları üzerinden vergilendirmeden

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ

2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 KATILIM 2012-2013 SEZONU A2 LİGİ STATÜSÜ (1) 2012-2013 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig de yer alan kulüplerin A2 Ligi ne katılmaları zorunludur. En alt 2 profesyonel ligde takımı bulunan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

GSB - MEB Protokol. .5ı

GSB - MEB Protokol. .5ı GSB - MEB Protokol.5ı T.C. BAŞBAKANLıK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI ARASINDAKİ GENÇLİK, BEDEN EGİTİMİ, SPOR HİzMET VEFAALİYETLERİYLE İLGİLİ İŞBİ.RLİGİPROTOKOLÜ TARAFLAR Madde

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU EK:1-1- TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖR STAJ EĞİTİM PROGRAMI ESASLARI Bölüm I AMAÇ Madde 1- Antrenör Staj Eğitim Programı Esaslarının amacı; antrenör adaylarının eğitimöğretim programlarında

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

yıllık yaklaşık 80 milyon TL lik gelir de, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Şirketimize ait gelir olarak kaydedilmeye başlandığından

yıllık yaklaşık 80 milyon TL lik gelir de, 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren Şirketimize ait gelir olarak kaydedilmeye başlandığından Borsa İstanbul A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul 08/09/2014 İlgi: BİAŞ 4- GDD- 133.04-2707 Konu: Borsanız Yönetim Kurulu Kararı İlgi yazınızla, Yönetim Kurulunuzun 04/09/2014

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi.

: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2010/20955 KONU : Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Özel Güvenlik Hizmeti alım işi. SON BAŞVURU TARİHİ :03 Eylül 2010 Cuma Saat 15.00 07 Eylül 2010 Çarşamba günü Fenerbahçe

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum...

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI A. Banu Demirbaş Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... Enerji sektöründe serbestleşme ve özelleştirme uygulamaları gereği yeniden yapılanma sürecinde sektörün yönetim yapısı

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur.

2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ. (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. MADDE 1 KATILIM 2015-2016 SEZONU U21 LİGİ STATÜSÜ (1) 2015-2016 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig de yer alan kulüplerin U21 Ligi ne katılmaları zorunludur. (2) Her kulüp U21 Ligi ne en fazla bir takımla katılabilir.

Detaylı

TAKIM RUHU VOLEYBOL TURNUVASI

TAKIM RUHU VOLEYBOL TURNUVASI TAKIM RUHU VOLEYBOL TURNUVASI TURNUVAYA KATILMAK İÇİN TAKIM OLMAN YETERLİ 29 OCAK - 3 ŞUBAT 2017 www.apsportif.com TEAM SPIRIT OF VOLLEYBALL TOURNAMENT JUST BE THE TEAM TO PARTICIPATE IN TOURNAMENT! VOLEYBOL

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

MADDE GEREKÇELERi. MADDE 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERi. MADDE 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. MADDE GEREKÇELERi MADDE 1- Madde ilc; Kanunun amacı belirtilmiştir. MADDE 2- Madde ile; Kanunun kapsamı 5149 sayılı Kanundan daha geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede Kanunun kapsamı, sadece

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

Bölüm I: Eğitim Program Özeti

Bölüm I: Eğitim Program Özeti Bölüm I: Eğitim Program Özeti Eğitim Adı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Uyum Stratejileri: Eğitim Kapsamı Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçeve yasa

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Y. Mimar Emrah ACAR ın Doktora Tez Çalışmasına İlişkin Rapor 18 Nisan 2005 A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1. Çalışmanın Bölümleri Aday tarafından hazırlanarak değerlendirmeye sunulan doktora

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ)

NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ) NİTEL ANALİZLER (İÇERİK VE BETİMSEL ANALİZ) Nitel analizler sosyal olaylar ve olguların nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini anlamamızı sağlayan tekniklerdir. Nitel araştırmalarda amaç ölçmekten çok, değişkenlerin

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı