T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl"

Transkript

1 T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETC BLGSYR FORMTÖR ÖRETMEN DYI SEÇME SINVI 17 HZRN 2006 Saat: dayn d ve Soyad : day No (T.C. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapç!n de!i"tirilmesi için salon sorumlularna ba"vurunuz. 2. Test kitapç!ndaki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve ça!r cihaz kullanlmas yasaktr. Bu cihazlar snav ba"lamadan önce salon ba"kanna teslim ediniz. CEVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. Cevap kâ!d üzerine yazaca!nz yaz ve yapaca!nz i"aretlemelerde kur"unkalemden ba"ka hiçbir kalem kullanmaynz. 2. Size verilen cevap kâdnda yazl olan bilgilerin size ait olup olmadn kontrol ediniz ve kitapçk türünü mutlaka i"aretleyiniz. 3 Cevaplarnz cevap kâ!dna a"a!daki örnekte oldu!u gibi yuvarla!, d"na ta"rmadan i"aretleyiniz. Yanl" karalamalarnz düzeltirken yuvarla!n içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. Test kitapç!nda 100 soru bulunmaktadr. Test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadr. 2. Her sorunun dört seçene!i vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi do!ru cevaptr. 3. Size ayr bir karalama kâ!d verilmeyecektir. Test kitapç!nzn içindeki bo" alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz 4. Cevaplarnz puanlanrken her do!ru cevaba puan verilecek, yanl" cevaplarnz dikkate alnmayacaktr. Soraca!nz bir "ey var m? Varsa "imdi sorunuz; snav ba"ladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir. Hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda ba"layaca! için ba"lama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize ba"arlar dileriz. (Salon ba"kan ba"lama ve biti" saatini tahtaya yazacaktr.) Bu testin her hakk sakldr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Millî Eitim Bakanl Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüünün yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotoraflarnn çekilmesi, bilgisayar ortamna alnmas, herhangi bir yolla çoaltlmas, yaymlanmas veya ba"ka bir amaçla kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar, doabilecek cezaî sorumluluu ve testlerin hazrlanmasndaki malî külfeti pe"inen kabullenmi" saylr. BELYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI 1. adakilerden hangisi hiçbir zaman anakarta bütünleik olarak bulunmaz? ) Ses kart B) ROM bellek C) Sabit disk D) Ekran kart 2. Bir tüplü ekranda iki fosfor noktas arasndaki uzakla ne ad verilir? ) CRT B) LCD C) Dot pitch D) Çözünürlük 3. nakartlarn 1995 ylnda Intel tarafndan bir standart altna alnarak konektörlerin tümleik ve her zaman ayn ekilde olacak hâle getirilmesi sonucu oluturulan standarda ne denir? ) Çipset standard B) IEEE-1394 C) Intel 845-GL D) TX form factor 4. adakilerden hangisi merkezi ilem biriminin ünitelerinden biridir? ) LU B) Bellek ünitesi C) Giri aygtlar D) Çk aygtlar 5. adakilerden hangisi bir bellek çeidi deildir? ) Cache B) PROMPT C) SRM D) DIMM 6. Ekran kartlar için özel olarak tasarlanm veri yolu hangisidir? ) PCI B) IS C) MR D) GP 7. Genel olarak dizüstü bilgisayarlarda kullanlan ethernet kart vs. taklabilen veri yolu çeidi aadakilerden hangisidir? ) Firewire B) Mini PCI C) PCI-X D) PCMCI 8. adakilerden hangisi bir CD çeidi deildir? ) Video CD B) CD-RW C) Open CD D) udio CD 9. Hangisi bir giri birimidir? ) Tarayc B) Yazc C) Ekran D) Mikrofonsuz kulaklk 10. adakilerden hangisi anakartlarda bulunan bir veri yolu çeidi deildir? ) IS B) PCI C) GP D) ISP 11. Donanm ile iletim sistemi arasnda bir arayüz görevi gören yazlm hangisidir? ) ISDN B) BIOS C) TCP/IP D) DOS 12. Bir bilgisayar anakart üzerinde hem SD RM konektörü hem de DDR RM konektörü bulunmaktadr. adakilerden hangisi dorudur? ) Bir 256 Mblik SD RM bir de 512 Mblik DDR RM ayn anda taklabilir. B) Hem DDR hem de SD RM çeidi ayn anda taklabilir. C) Bir 256 Mblik bir de 512 Mblik SD RM ayn anda taklabilir. D) Bir 256 Mblik DDR RM bir de 512 Mblik SD RM ayn anda taklabilir. 13. Bir ekran kart hangi veri yoluna taklamaz? ) GP B) PC C) S D) MR 14. P- 4 ilemcili bir bilgisayar kaç çeit cache bellek içerir? ) 1 B) 2 C) 3 D) adakilerden hangisi hard disklerin anakarta balanabilmeleri için bir standart ya da port deildir? ) T B) SCS C) DE D) S 16. Kasann arkasnda bulunan fare, klavye, yazc, tarayc gibi bileenlerin baland girilere ne ad verilir? ) Barkod B) Port C) Plotter D) Modem 17. I- Slot II- nakart III- Harici Modem Yukardakilerden hangileri bilgisayar kasas içinde bulunur? ) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III -2-

3 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI 18. adakilerden hangisi bilgi depolama birimidir? ) Harddisk B) Kasa C) Monitör D) nakart 19. adakilerden hangisi setup ayarlarna girme tularndan biri deildir? ) Del B) F2 C) F10 D) Shift 20. Network sistemlerinde kullanlan ve terminaller ile ana bilgisayarlar arasnda iletiimi salayan karta ne ad verilir? ) TV kart B) Ses kart C) Ethernet kart D) Ekran kart 21. adakilerden hangisi Word ün sayfa yaps ekranndan yaplabilir? ) Web Sayfas Olarak Kaydet B) Özel Yaptr C) Sayfa Dikey Hizalamas D) Üstbilgi / ltbilgi 22. Son açlan belgeler Word ün hangi menüsünde listelenir? ) Dosya B) Düzen C) Görünüm D) Ekle 23. adaki ksayollardan hangisi Word de kullanlamaz? ) Ctrl+ B) Ctrl+G C) Ctrl+D D) Ctrl+L 24. adaki seçeneklerden hangisi Düzen menüsünde bulunmaz? ) Office Panosu B) Görev Bölmesi C) Özel Yaptr D) Git 25. Word de mevcut olup da Excel de bulunmayan menü hangisidir? ) Tablo B) Pencere C) raçlar D) Ekle 26. Word belgesinde istenilen bir sayfa, bölüm veya satra gitmek için hangi ksayol tuu kullanlr? ) Ctrl + G B) Ctrl + Shift + G C) Ctrl + lt + G D) Ctrl + lt + S 27. Yazc çkn etkilemeden sayfann görünü olarak büyüklük ve küçüklüü nereden ayarlanr? ) Tablo / Otomatik Sdr B) Dosya / Bask Önizleme C) Görünüm / Biçimlendirme D) Görünüm / Yaknlatr 28. Word programnn araç çubuklar hangi menüden açlp kapatlr? ) Dosya B) Görünüm C) Düzen D) raçlar 29. Word ekranndaki dikey cetvel nereden kapatlr? ) Biçim / Cetvel B) Dosya / Sayfa Yaps C) Biçim / Çerçeveler D) raçlar / Seçenekler 30. Word de cetvelin görünebilmesi için sayfann hangi görünümde olmas gerekir? ) Normal B) Web Düzeni C) Sayfa Düzeni D) nahat 31. Bir Word belgesine otomatik sayfa numaras eklemek için hangi menü seçenekleri kullanlmaldr? ) Ekle / Sayfa Numaralar B) Biçim / Madde aretleri ve Numaralandrma C) Dosya / Sayfa Yaps D) Tablo / Ekle 32. Word belgesine üstbilgi ekleme ilemi hangi menüden yaplr? ) Dosya B) Görünüm C) Ekle D) Biçim 33. Word de klavyeden yazlamayan baz yaz karakterleri (P gibi) yazya hangi menü seçeneklerinden eklenir? ) Biçim / Yaz Tipi B) Ekle / Otomatik Metin C) Ekle / Diyagram D) Ekle / Simge 34. Word belgesine köprü eklemenin ksayol tuu hangisidir? ) Ctrl + H B) Ctrl + lt + K C) Ctrl + K D) Ctrl + Shift + K -3-

4 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI 35. Word de hazrlanan belgenin dili nereden belirlenir? ) raçlar / Dil B) Biçim / Yaz Tipi C) raçlar / Seçenekler D) Dosya / Sürümler 36. adaki seçeneklerden hangisi Word ün Biçim menüsünde bulunur? ) Sürümler B) Sekmeler C) Sözcük Saym D) nahat 37. Word ün raçlar / Seçenekler ekranndan aadakilerden hangisi yaplamaz? ) Belgeye açma parolas belirleme B) Varsaylan dosya biçimini belirleme C) Belgeyi koruma D) Belgeyi hazrlayan kullanc bilgilerini belirleme 38. Word de belgenin kât boyutu nereden ayarlanr? ) Dosya / Sayfa Yaps B) raçlar / Seçenekler C) Dosya / Bask Önizleme D) raçlar / Özelletir 39. adakilerden hangisi Word ün raçlar / Mektuplar ve Postalar menüsünden yaplamaz? ) dres Mektup Birletirme B) Tarih Satr Biçimini Belirleme C) Zarf Boyutunu Belirleme D) Belgeyi Posta lcsna Gönderme 40. adakilerden hangisi Word de Biçim / Kenarlklar ve Gölgelendirme menüsünden yaplamaz? ) Sayfaya Kenarlk Koyma B) Yazy Ortalama C) Tablolar ve Kenarlklar raç Çubuunu Gösterme D) Sayfaya Yatay Çizgi Koyma 41. Önceden kaytl bir Excel dosyasna açma parolas koymak için hangi admlar izlenmelidir? 42. Bir Excel dosyasn kaydetmek için hangisi yaplmaz? ) Ctrl + S B) Ctrl + K C) Dosya / Kaydet D) dümesine basmak 43. Excel de hazrlanan bir çalma sayfasnn tümünün bir 4 kâdna sacak ekilde çktsnn alnmas nasl salanr? ) Görünüm / Tam Ekran B) Dosya / Bask Önizleme / Sdr C) Dosya / Sayfa Yaps / Sayfa / Sdr D) Görünüm / Sayfa Sonu Önizleme 44. Excel de bulunup da Word de bulunmayan menü hangisidir? ) Ekle B) Düzen C) Biçim D) Veri 45. Excel de bulunduumuz satrn bir üstüne satr eklemek için ne yaplr? ) Ekle / Satr B) Biçim / Satr Ekle C) Biçim / Satr D) Tablo / Ekle / Üste satr 46. Excel in otomatik tamamla özellii nereden iptal edilir? 47. ) Düzen / Otomatik Tamamla B) raçlar / Seçenekler / Düzen C) Biçim / Hücreler D) raçlar / Eklentiler B 1 Patlcan Yaz 2 Domates Yaz 3 Portakal K 4 Çilek Yaz 5 Karpuz Yaz Excel de yukardaki verilere göre =EERSY(B1:B5;EMETNSE(B1)) formülü hangi sonucu verir? ) raçlar / çma Parolas B) Dosya / Kaydet / çma Parolas C) Dosya / Farkl Kaydet / çma Parolas D) raçlar / Seçenekler / Güvenlik / çma Parolas -4- ) 0 B) 1 C) 2 D) 4

5 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI ,1 2 3,5 3 3,4 4 0,8 5 YNLIU Excel de yukarda verilen deerlere göre =MN(1:5) formülü ne gibi bir sonuç verir? ) YNLIU B) 1 C) 0,1 D) Excel de =S_SYI_ÜRET()*(3-1)+1 formülünün sonucu aadakilerden hangisi olamaz? 50. ) 1 B) 1,58475 C) 3 D) 2, B 1 5 TOPLM Excel de yukardaki verilere göre =EER(EMETNDELSE(1);TOPL(1:5); TOPLM ) formülü hangi sonucu verir? ) Bo metin B) 15 C) 0 D) TOPLM 51. Excel de =EER(1>84;5;EER(1>69;4;EER(1>54; 3;EER(1>44;2;EER(1>24;1;0))))) formülünün sonucu 5 ise 1 hücresindeki deer aadakilerden hangisi olamaz? 52. ) 84 B) 92 C) 100 D) 103 B Excel de yukardaki verilere göre =EER(1>=20;EER(B1<70; Hava Güzel ; Hava Nemli ); Hava Souk ) formülü nasl bir sonuç verir? ) Hava Güzel B) Hava Souk C) Hava Nemli D) Bir Excel hücresine tklandnda sabit diskte bulunan bir dosyaya eriim hangi komutla salanr? ) BUL B) KÖPRÜ C) Ç D) DRES 54. Excel de =UIYUVRL(77,2243;2) formülünün sonucu hangisidir? ) 77,2 B) 77,21 C) 77,23 D) 77, Bir Excel formülü çalma sayfasnda bulunmayan bir alan adna bavuru yaptnda hücrede ne gibi bir hata görülür? ) #SYI/0! B) #D? C) #YOK! D) #BUV! 56. Excel de bir formülün bavurduu sütunu mutlak klmak için hücre adnn bana hangi iaret konur? ) $ B) # C) % D)! 57. Excel in belirli bir tarihin seri numarasn veren formülü hangisidir? ) UMD B) TRHSYISI C) TRH D) ZMN 58. Excel de =SYIYÇEVR( üçyüzelli ) formülü hangi sonucu verir? ) 350 B) #DEER! C) #SYI! D) üçyüzelli 59. Excel de =KREKÖK(-758) formülü hangi hatay verir? ) #DEER! B) #YOK! C) #BUV! D) #SYI! 60. Bir Excel sayfasnda istenilen hücreye gitmek için hangi fonksiyon tuuna baslmaldr? ) F3 B) F4 C) F5 D) F6 61. adakilerden hangisi, Microsoft ccess veri tabannda bulunmaz? ) Modüller B) Sorgular C) Makrolar D) Köprüler -5-

6 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI 62. Microsoft ccess te hazrlanan bir tabloya bilgi girii yaplrken, ilgili alanda balangçta görüntülenmesi istenenlerin tanmland bölüm aadakilerden hangisidir? ) Varsaylan deer B) Geçerlik metni C) Geçerlik kural D) Gerekli 63. Microsoft ccess te dümesi tablodaki kaytlar üzerinde hangi ilevi gerçekletirir? ) Tablodaki kaytlar sralatma B) Tablodaki kaytlar seçime göre süzme C) Tablodaki kaytlar silme D) Tabloya yeni kayt ekleme 64. Microsoft ccess te tablolardaki bilgileri düzenli bir sayfa dizayn oluturarak kâda dökmek için aadakilerden hangisi oluturulmaldr? ) Sorgu B) Form C) Rapor D) Modül 65. Microsoft ccess te birden çok tabloyu birbirleriyle ilikilendirmek amacyla kullanlan ilikiler seçenei hangi menü altnda bulunur? ) Dosya B) Görünüm C) Ekle D) raçlar 66. Oracle veritabannda yaplan ekleme, silme ve güncelleme ilemleri sonunda deiikliin kalc olmas için uygulanan komut aadakilerden hangisidir? ) Commit B) Rollback C) Revoke D) Synonym 67. Oracle veritabannda aadaki hangi iki komut, sorguda art belirtmek için kullanlr? ) Create Where B) Having Order By C) Where Having D) Where lter 68. Oracle veritabannda View oluturmak için hangi komut kullanlr? 70. Oracle da ayn tür iki veritaban arasnda veri alveriini salayan nesneye ne ad verilir? ) Foreign key B) Database link C) Constraint D) Unique key 71. Örenci bilgilerinin tutulduu bir tabloda, örencilerin bal olduu illerden benzersiz olanlarn kodlarn büyükten küçüe doru sralamay salayan SQL sorgusu nedir? ) select ilkodu from ogrenci order by ilkodu DESC B) select distinct ilkodu from ogrenci order by ilkodu SC C) select distinct ilkodu from ogrenci order by ilkodu DESC D) select ilkodu from ogrenci order by ilkodu SC 72. Müteri kimlik bilgilerinin olduu bir tabloda Çankr l müterileri adna göre Z den ya ve soyadna göre dan Z ye doru sralamamz salayan SQL satr hangisidir? ) select * from musteri where ilkodu=18 order by adi DESC, soyadi DESC B) select * from musteri where ilkodu=18 order by adi SC, soyadi DESC C) select * from musteri where ilkodu=18 order by adi SC, soyadi SC D) select * from musteri where ilkodu=18 order by adi DESC, soyadi SC 73. SQL kullanarak personel tablosuna T.C. Kimlik numaras nasl eklenir? ) insert into personel ( ) values (tckimlik) B) insert into personel (tckimlik) values ( ) C) insert into personel add ( ) values (tckimlik) D) insert into personel add (tckimlik) values ( ) ) Create View B) lter View C) Drop View D) Grant View 69. Oracle veritabannda otomatik olarak unique say üretmek için aadakilerden hangisi kullanlr? ) Revoke B) Role C) Sequence D) Synonym Personel bilgilerinin tutulduu bir tabloya en fazla 60 karakterlik deiken uzunluktaki adres alann eklemek için gerekli SQL satr aadakilerden hangisidir? ) alter personel drop adres B) update personel add adres varchar(60) C) alter personel add adres varchar(60) D) update personel drop adres

7 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI 75. Bir okuldaki örencilerin notlarnn Örenci No, Ders Kodu ve Notu eklinde girildii bir tabloda BL-444 kodlu dersi alan örencilerin toplam notunun o dersten alnan en yüksek nota orann bulmay salayan SQL ifadesi nedir? ) select sum(notu)/max(notu) from ogrders where derskodu='bl-444' B) select count(notu)/max(notu) from ogrders where derskodu='bl-444' C) select avg(notu)/max(notu) from ogrders where derskodu='bl-444' D) select sum(notu)/count(notu) from ogrders where derskodu='bl-444' 76. PowerPoint sunusuna konuma kaydetmek için hangi seçenekler kullanlr? ) Düzen / Konuma kaydet B) Biçim / Konuma kaydet C) raçlar / Konuma kaydet D) Slayt Gösterisi / Konuma kaydet 77. PowerPoint sunusuna yeni bo bir slayt eklemek için aadakilerden hangisi yaplamaz? ) Ekle / Slayt Çoalt B) Ctrl + M C) Ekle / Yeni Slayt D) Slayt Sralaycsnn bo bir yerine sa tklayp / Yeni Slayt 78. Slayt balangç numaras PowerPoint te nereden belirlenir? ) Dosya / Özellikler B) raçlar / Seçenekler C) Dosya / Sayfa Yaps D) raçlar / Özelletir 79. PowerPoint slayt gösterisini balatmak için hangi tua baslmaldr? ) F1 B) F5 C) F12 D) F2 80. PowerPoint te seçili nesneyi çoaltmak için hangi tu kombinasyonu kullanlr? ) Ctrl + V B) lt + Tklama C) Ctrl + H D) Ctrl + Shift + D 81. PowerPoint te son yaplan ilemi geri almak için aadakilerden hangisi yaplamaz? ) Ctrl + Y B) Ctrl + Z C) Düzen / Geri l D) dümesi 82. PowerPoint te hangi ilem slayt silmek için kullanlamaz? ) Slayt Sralaycsnda iken Delete ye basmak B) Sralaycdan slayta sa tklayp Slayt Sil i seçmek C) Slaytn içinde iken Del e basmak D) Düzen / Slayt Sil seçeneklerini seçmek 83. PowerPoint te kaytl makrolar görmek için hangi tulara baslmaldr? ) lt + F11 B) lt + Shift + F11 C) Ctrl + O D) lt + F8 84. adakilerden hangisi PowerPoint in Slayt Gösterisi / Gösteriyi yarla ekranndan yaplamaz? ) Sunu sonunda siyah slaytla bitmesini belirleme B) Gösteri türü belirleme C) Gösterilecek slaytlar belirleme D) Slaytlarn ilerleme eklini belirleme 85. PowerPoint in raçlar / Seçenekler ekranndan hangisi yaplabilir? ) Web sayfas önizlemesi B) Sununun renkli veya siyah beyaz olmasn belirleme C) Durum çubuunun gösterilmesi ve gizlenmesi D) Slayt düzenini belirleme 86. adakilerden hangisi PowerPoint te hizalama ksayollarndan deildir? ) Ctrl + N B) Ctrl + E C) Ctrl + L D) Ctrl + R 87. Bir PowerPoint sunusundaki yazlm yazlarn tiplerini baka bir yaz tipine dönütürmek için hangi menü seçenekleri kullanlmaldr? ) raçlar / ratr B) Biçim / Yaz Tipini Deitir C) Biçim / Yaz Tipi D) Biçim / BÜYÜK/Küçük Harf Deitir -7-

8 ETC BLGSYR FORMTÖR DYI SEÇME SINVI 88. PowerPoint in görev bölmesinde aadaki ilemlerden hangisi yaplamaz? ) Slayt Geçii B) Yardm C) Nesnenin Eylem yarlar D) Slayt Düzeni 89. adakilerden hangisi PowerPoint in Ekle menüsünden eklenemez? ) Slayt B) Diyagram C) Denklem D) Sunu 90. PowerPoint slaytlarndaki satr aral hangi menüden belirlenir? ) Düzen B) Biçim C) raçlar D) Görünüm 91. Elektronik postalar, servis salayc bilgisayardan kullanc bilgisayarlarna aktaran protokol aadakilerden hangisidir? ) FTP B) HTTP C) POP D) TCP / IP 92. adakilerden hangisi Internet Explorer da standart dümeler çubuunda bulunmaz? ) Dur B) Git C) Geçmi D) Yenile 93. Ticari amaç tamayan dernek, vakf gibi kurulular ifade eden internet adreslerinin uzants nedir? ) org B) net C) edu D) mil 94. Otomatik tamamlama ayarlarnn yapld Internet Seçenekleri alt menüsü aadakilerden hangisidir? 95. Internet Explorer da metin boyutu özellikleri hangi ana menüde bulunur? ) Düzen B) raçlar C) Görünüm D) Dosya 96. Internet üzerinden baka bir makineye uzaktan balanmak için gelitirilen TCP/IP protokolüne ne ad verilir? ) SMTP B) IRC C) Usenet D) Telnet 97. Microsoft Outlook ta geçerli e-posta iletisini yantlamak için hangi ksa yol tuu kullanlr? ) Ctrl + Q B) Ctrl + U C) Ctrl + R D) Ctrl + D 98. Microsoft Outlook ta önemsiz e-posta ile ilgili ilemler hangi ana menüden yaplr? ) Dosya B) Git C) raçlar D) Eylemler 99. adakilerden hangisi bir web taraycs (browser) deildir? ) MSN Explorer B) Macromedia Dreamweaver C) Netscape Navigator D) Internet Explorer 100. LN alarn birbirine balayan, OSI nin ikinci katmannda çalarak, çok yüksek hzlarda iletim salayan ve MC adreslerine göre filtreleme yaparak network trafiini düzenleyen cihaza ne ad verilir? ) Bridge B) Router C) Gateway D) Repeater ) Genel B) çerik C) Programlar D) Balantlar TEST BTT. CEVPLRINIZI KONTROL EDNZ. -8-

9 CEVP NHTRI 1. C 2. C 3. D B 6. D 7. D 8. C D 11. B 12. C 13. D 14. B 15. D 16. B D 20. C 21. C PTL 24. B C 27. D 28. B 29. D 30. C B 33. D 34. B B 37. C C 40. B 41. D 42. B 43. C 44. D B D 49. C 50. B B 54. D 55. B C 58. B 59. D 60. C 61. D B 64. C 65. D C C 70. B 71. C 72. D 73. B 74. C D C 79. B 80. D C 83. D C B 88. C 89. D 90. B 91. C 92. B B 95. C 96. D 97. C 98. D 99. B