Merhabalar Saygý deðer SES okurlarý!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhabalar Saygý deðer SES okurlarý!"

Transkript

1

2

3 Merhabalar Saygý deðer SES okurlarý! Ýþte gene birbirinden güzel ve ilginç haberlerle dolu bir dergiyle karþýnýzdayýz. Dergimiz SES, sizler için Berlin'in nabzýný tutmaya devam ediyor. Geçen ay Ramazan Bayramý'ný idrak ettik. Önümüzdeki günlerde yeni bir yýla giriyoruz. 2005'in herkese hayýrlar getirmesini diliyoruz. Yýl sonlarý genellikle 'muhasebe' günleridir. 'Geçen yýl nasýl geçti, bu yýl nasýl geçecek, neler yapmam, neler yapmamam lazým' þeklindeki düþünceler kafamýzdan geçer yýlýnda yürürlüðe girecek olan yeni yasalar tabi ki bizleri en çok ilgilendiren konularýn baþýnda geliyor. Bakalým yeni yýlda Berlin'de yaþam zorlaþacak mý, yoksa daha mý kolay olacak, hep birlikte göreceðiz. Geçen ay 'Diyalog Tiyatro þenliði' gerçekleþti. Bu yýl 9. kez yaþanan bu þenliðin Berlin'in sanat dünyasýna katkýsý önemlidir. Geçen haftalarda gerek konserler, gerekse spor karþýlaþmalarý birbirini izledi. Bunlarýn önemli bir kýsmý SES dergisinde yer aldý. Ayrýca iç sayfalarýnda daha birçok ilginç yazý ve resim sizleri bekliyor. Sözü fazla uzatmadan, dostluk ve sevgi duygularýyla sizlere bir kez daha merhaba diyor, SES'i okurken eðlenceli dakikalar diliyoruz. Bir dahaki sayýda buluþmak üzere þimdilik hoþçakalýn. Yeni Yýlýnýz Kutlu olsun... Saygýlarýmla Ahmet TUNGA Ausgabe 11 Dezember 2004 Türkisch Deutsche Stadtmagazin Badstr Berlin 030 / Ahmet TUNGA Ali IÞIK Serdal IÞINÇELÝK Sayfa 5 Dinlerarasý Dialog Sayfa 6 Trabzon Derneði 5 Hüdai ÜLKER Kemal KURT Ýrfan GÖKER Sayfa 9 Yeni Türk Parasý Sayfa 12 Türkiye Muðla 9 Dilber TUNGA Demet TUNGA Yeþim IÞINÇELÝK Gülay IÞIK Ahmet ÖZGER Sayfa 17 Fahrschule Fýrat Sayfa 24 Ayça Sanatçý Sayfa 25 Yaþar Ýpek Sayfa 29 Biosthetik Hitit Verlag Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle zwei Monate in Türkisch und Deutsch, mit einer Auflage von Exemplaren. Artikel, die mit Namen gekennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktion, sondern des Autors. Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung, ist es nicht gestattet Fotos, Werbeanzeigen und Texte zu kopieren oder zu vervielfältigen. Sayfa 48 Hertha BSC Sayfa 49 Ýlhan Mansýz 49

4 KISA HABERLER Dieter Dost Berlin`in renkli simalarýndan Dieter Dost`la yeðeninin düðünün de buluþtuk. Neþeli bir biçimde geçen düðünde Dieter Dost misafirlerle bir bir ilgilendi. Bu arada dergimiz SES`e de ilgi gösteren usta televiziyoncu " SES Dergisi, Berlin için gerekli bir dergi, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum " þeklinde düþünce belirtti Diyalog Tiyatro Þenliði: Mürtüz Yolcu ve Nihat Bozkurt Diyalog Tiyatro Þenliðinde fýrsat buldukca sohbet ettiler. FRIEDRICHSHAIN - KREUZBERG ILÇESI SAÐLIK VE SOSYAL DAIRESI UYARIYOR: 'Güvercinlere yem veren ayný zamanda fareleri de besler' Friedrichshain - Kreuzberg Ilçesi Saðlýk Dairesi geçen ay yaptýðý bir aktivitede halký bilgilendirerek, onlarý güvercinleri beslemek adýna, saða sola yiyecek býrakmamaya çaðýrdý. Friedrichshain - Kreuzberg Ilçesi Saðlýk Dairesi'nde görevli Dr. Martina Hänel, Hallesches Tor metro istasyonu çevresinde bildiri daðýtarak bu konuda Kreuzberglileri uyardý ve bilgi verdi. Bayan Hänel dergimize yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: 'Güvercinlere yem vermek insancýl bir yaklaþýmdýr ama, böyle bir davranýþta bulunmakla aslýnda onlara kötülük yapmýþ oluyoruz. Saðlýklý gövercinler zaten kendi yiyeceklerini kendileri bulabiliyorlar. Fazla yem bulan güvercinler senede birkaç kez kuluçkaya yatýp kontrolsüz bir biçimde çoðalýyor ve çeþitli hastalýklara tutuluyorlar.böylelikle kuluçkanýn yarýsýndan çoðu sefil bir þekilde yok oluyor. Bundan baþka, güvercinlerin dýþkýsý hastalýk taþýyýcýsýdýr. Bu hastalýklý dýþkýlar yaya yollarýný, evleri ve balkonlarý pisletmektedir. Bir de, güvercinlere yem veren insanlarýn ayný zamanda fareleri de beslediði unutulmamalýdýr. Çünkü güvercinler için býrakýlan yiyeceklerin çoðunu geceleri fareler yer.' Bayan Hänel Türk vatandaþlarýna yaptýðý çaðrýda þunlarý söyledi:güvercinlere yem vermeyin! Güvercinlere yem verenleri görürseniz onlarla konuþun.! Çöplerinizi çöp kutularýna atýn! Tercümanlýk okulunu bitirdiler Göçmenlerin týbbi ve sosyal yönden bakýmlarý, çoðunlakla dil veya kültür anlaþmazlýklarý nedeniyle zor gerçekleþmektedir. Resmi dairelerin ve diðer kamusal kurumlarýn kendine has karakterleri ve organizasyon yapýlarý birçok göçmen için yabancýdýr. Bu mercilerin görevlileri ve kendilerine baþvuran göçmenleri tam olarak anlayamamktan þikayetçidirler. Gesundheit Berlin e.v. (Berlin Saðlýk Derneði), göçmenlerin bu sorunlarýný bildiði için, Gemein-dedolmetscherdienst (Belediye Tercümanlýk Hizmetleri) adlý kuruluþu kurmuþtur. Gemeindedolmet-scherdienst" okulundan, Berlin`de yaþayan birçok dilden tercümanýn yaný sýra Türkçe di linde tercümanlar da mezun olmaktadýr. Bu tercümanlardan ikisi, Fatma Aydýn ve Filiz Akbal, geçenlerde okulu baþarýyla bitirdiler. Biz de kendilerini kutluyoruz. Özcan Mutlu, Berlin Federas-yonu'- nun ilk Türk yöneticisini ziyaret etti Yeþiller Eyalet Milletvekili Özcan Mutlu ve Spor politikalarý sözcüsü Jeannette Martins ile birlikte Berlin Eyalet Futbol Federasyonu Yönetim Kurlu üyeliðine ilk seçilen Türk olan Mehemet Matur'u ve Berlin Futbol Federasyon'u Baþkaný Bern Schulz'u kutlama ziyaretinde bulundular. Berlin'de 35'in üstünde Türk takýmýnýn bulunduðunu ve yönetim kurulunda Türk kökenli bir üyenin bulunmasýnýn entegrasyon açýsýndan çok önemli olduðunun altýný çizen Özcan Mutlu, " Gençlerin sokaklardan ve kötü alýþkanlýklardan kurtulmalarý açýsýndan spor ve özellikle futbol çok önemli bir unsur. Çaliþmalarýnýzý destekliyorum.sizleri yönetime seçilmenizden dolayý kutluyorum." dedi. Berlin Eyalet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Matur ise göçmen takýmlarýn sorunlarýnýn çözümü ve entegrasyonun daha çabuk saðlanabilmesi için kendisinin de içinde bulunduðu bir komisyonun kurulduðunu söyleyerek, "Göçmenlerin kurduðu kulüplerin yöneticileriyle bir araya geldik. Tüm sorunlarý toplayýp hep beraber çözüm bulmak için kulüplerle ortak çalýþmalar yapacaðýz." þekinde konuþtu. Kemal Kurt

5 KISA HABERLER Dialog konseri Her dinden her kültürden ve ýrktan yaklaþýk 1000 kiþinin katýldýðý konserde hiristiyan musevi ve müslüman korolar ayný sahneyi paylaþtýlar ve Yunus emrenin dizelerini hep bir aðýzdan söylediler. Bu tarihi konserin canlý þahitleri ise ayný çatý altýnda dinlerin kardeþliðini yaþama imkanýna ulaþtýlar. Konseri izleyen Türkiye cumhuriyeti Berlin büyükelçisi Mehmet Ali Ýrtemçelik ve Berlin baþkonsolosu Aydýn Durusoy konser`de bulundu. Berlindeki Sinagog kilise ve Berlin klasik Türk müziði derneði korosu salonu dolduran 1000 kiþiye unutulmaz bir gece yaþattý. RBB konser salonlarýnda gerçekleþen dinler arasý "dialog" konseriyle de farklý dinlerin kardeþlik ve barýþ içinde yaþayabileceði birkez daha gözler önüne serildi.

6 KISA HABERLER Berlin Trabzon Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin açýlýþý yapýldý Almanya'nýn baþkenti Berlin'de kurulan Trabzon Kültür ve Dayanýþma Derneði ve Trabzonspor Berlin Resmi temsicliði'nin açýlýþý yapýldý.açýlýþa katýlan Trabzon Büyükþehir Belediye Baþkaný Volkan Canalioðlu, derneðin kurulmasýnda emeði geçen hekese teþekkür ederek, Trabzon'dan Türkiye'nin çeþitli bölgelerine yerleþen ve yurtdýþýnda da hayatlarýný sürdüren Trabzonlularýn kendi iþ yerlerini kurduklarný belirterek, ''Trabzon insaný çalýþkanlýðýný, üretkenliðini ve yaþadýðý ülkede çok iyi dialog kurduðunu her zaman göstermiþtir'' dedi.trabzon insanýnýn içinde her zaman baþkalarýna yardým etmek olduðunu ifade eden Canalioðlu, kurulan Trabzon Kütür ve Dayanýþma Derneði ile yeni bir sivil toplum örgütünün kurulduðunu kaydederek, ''Bu bir gönül iþidir. Bu dereneðe tüm Trabzonlularýn ve Trabzonlu olmayanlarýn da katkýda bulunmasý gerekir. Dayanýþma içinde olunmasý gerkir'' þeklinde konuþtu.trabzon Beldiye Baþkaný olarak Berlin'de kurulan derneði destekleyeceðini söyleyen Canalioðlu, yurtdiþinda yaþayan Trabzonlularýn Trabzon'a hasretleri olduðunu, dýþarda gördükleri yenilikleri ve güzellikleri Trabzon'da da hayata geçirmelerini istedi. Açýlýþa katýlan Berlin Baþkonsolosu Aydýn Durusoy'da, Trabzon Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin sivil toplum kuruluþu olarak en önemli görevinin uyuma katký saðlamasý olduðunu belirterek, ''Beklentimiz entegrasyon doðrultusunda hizmettir. Çalýþmalar eðitime odaklanmsý toplumumuzun gleceði ve entegrasyon için önemlidir. Anahtar kelime entgrasyondur'' dedi.berlin eyaleti Milletvekili Özcan Mutlu da, Almanya'nýn göçü kabul etmeyerek kendi kendini kandýrdýðýný belirterek, ''Almanya'ya gelen yabancýlarý hep misafir iþçi olarak görüldü. Gidecekleri beklendi. Ancak þimdi yabancýlarýn burda kalacaklarý anlaþýlarak yabancýlarýn uyum saðlamasý konusunda çalýþmalar baþlatýldý. Umarým yakýn gelecekte bu konu kapanýr'' þeklinde konuþtu.neukölln semti Belediye Baþkaný Heinz Buschkowski de, derneðin merkez olarak Neukölln semtini seçmelerinin kendisini mutlu ettiðini, Neukölln semtinde çok sayýda yabancýnýn yaþadýðýný ve yabancýlarýn büyük bir kesiminin türklerin oluþturduðuna dikkati çekti.derneðin planladýðý çalýþmalarýn yüzde 50'sini gerçekleþtirmesi durumunda uyum konusunda çok önemli adýmlarýn atýlacaðýný belirterek, '' Uyum konusundaki sorunlarýn etnik köknlerle ilgisi yok. Herkese eþit þans verilerek toplumsal bariþ saðlanmasý gerekir. Çoðulcu toplum olarak ve siyasetçiler olarak geçmiþte hata yaptýk. Entegrasyon konusunda 20 yýlý kayýbettik.'' dedi.buschowski, Trabzon ile kardeþ kent olmasý fikrinin oluþtuðunu, bunu gelecek belediye toplantýsýnda gündeme alacaðýný belirttti. Berlin Göç ve Uyum sorumlusu Günter Piening de, derneðin Baþkaný Mustafa Süleymanoðlu'nu kutladýðýný belirterek, ''Berlin'in çehresine renk katýyorsunuz. Sizlerle birarada olmaktan mutluyuz." þeklinde konuþtu.hür Demokrat Parti (FDP) federal meclis milletvekili Markus Höning de, dernek ve sivil toplum kuruluþlarýna herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduðunu, siyasetin tek baþýna ülkedeki sorunlarýn altýndan kalkamayacaðýný söyledi. Derneðin açýlýþý misafirlere Türk mutfaðýndan yemeklerin sunulmasý ve Karadeniniz Horon Ekibi'nin kemençe eþliðindeki gösterileriyle sona erdi. Ýlk Türk-Alman taraftar kulübü Berlin'de kuruldu Almanya 1. Ligi takýmlarýndan baþkent temsilcisi Hertha Berlin, Berlin'de Türkçe yayýn yapan Metropol FM'in de katkýlarýyla ilk Türk-Alman taraftar kulübünü kurdu.türk- Alman taraftar Kulübünün açýlýþýna Hertha BSC takým menajeri Dieter Hoeness ve bu sezon baþý baþken ekibine transfer olan milli oyuncu Yýldýray Baþtürk de katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Hoeness, Türk-Alman taraftar kulübünün kurulmasýndan duyduðu memnuyeti dile getirerek, " Berlin'de yaþayan Türkler taksiye bindiðimde her defasýnda ne zaman Türk futbolcu alýyorsun diye sordular. Biz de yýllar önce Hakan þükür ile temasa geçip almak istedik. Ama olmadý, Yýldýray'ý aldýk. Yýldýray sadece iyi bir futbolcu deðil ayný zamanda harika ve örnek bir insan." dedi. Hertha Berlin'deki Türk futbolcularýnýn sayýsýnýn gün geçtikce artacaðýndan emin olduðunu belirten Hoeness, "Alman kulüpleri arasýnda en iyi alt yapýya sahip takým biziz.þu anda toplam 38 Türk genci alt takýmlarýmýzda top koþturuyor. Bunlardan çoðunun Almya Birinci Ligi'nde oynayacaðýna eminim." þeklinde konuþtu. Milli oyuncu Yýldýray Baþtürk ise Türk-Alman taraftar kulübünün kurulmasýndan dolayi büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, " Henüz fazla bir üye yok. Ancak bu sayýnýn artacaðýna inanýyorum.berlin'deki Türk taraftarlarýna bana verdikleri destekten dolayý teþekkür ediyorum." dedi. Hertha Berlin'i destekleyen Türk taraftarlarýn kurduðu kulübün 48 üyesi bulunuyor. Dernek Almaya'da kurulan ilk Türk- Alman taraftar kulübü olma özelliðini de taþýyor. Kemal Kurt

7

8 YENÝ TÜRK PARASI BERLÝN`DEN Yeni Paramýz (YTL) hayýrlý ve uðurlu olsun Türkiye nin para birimi gelecek yýlýn ilk günü, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirasý (YTL), alt birimi Yeni Kuruþ (YKR) olacak. Buna neden olarak 70'li yýllarla birlikte baþlayan ve giderek yükselen enflasyonun, parasal deðerlerin giderek milyarlar, trilyonlar ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesi ve ekonominin nakit ihtiyacýnýn 1981 yýlýndan bu yana ortalama her 2 yýlda bir defa tedavüle çýkarýlan üst deðerde yeni banknotlarla karþýlanmasýdýr. Sonuçta gelinen nokta, dünyadaki en büyük kupürlü banknotun ( ) sadece ülkemizde kullanýlmasý ile paramýzýn, dolayýsý ile itibarýmýzýn olumsuz yönde etkilenmesi olmustur. Öte yandan, çok sýfýrlar, bankacýlýk, kasa iþlemleri, ödeme sistemleri, muhasebe, istatistikler ve bilgisayar programlarýnda sorunlara yol açtýðýnan, paramýzdan altý sýfýr atýlmasý, psikolojik olmasýnýn yanýsýra teknik bir gereksinim olusturmakta, sýfýrlarýn atýlmasý ile de teknik ve operasyonel sorunlarýn aþýlmasý amaçlanmaktadýr. Paramýzdan 6 sýfýr atýlmasý operasyonu, bir çok ülke uygulamasýnda, bu arada Almanya da da yasadýðýmýz üzere 2 aþamadan oluþmakta, birinci aþamada, TL ve YTL banknot ve madeni paralar 2005 yýlýnýn sonuna kadar geçerliliðini koruyacak, 1 yýl boyunca mevcut Türk Liralarý ile Yeni Türk Liralarý birlikte islem görecek, tedavülde kalacaktýr. 1 yýllýk birlikte dolasým süresi, para deðiþiminin iþlemlerin doðal akýþý içinde gerçeklesmesinden dolayý, acele edilmesine gerek yoktur. ýkinci asamada ise, yani birlikte tedavülden sonra, Kaðýt Türk Liralarý 1 Ocak 2006 tarýhýnden ýtýbaren, 10 yýl süre ýle sadece T.C.Merkez Bankasý (bulunmayan yerlerde Ziraat Bankasý) nca tarafýndan deðiþtirilecektir. Madeni paralar için ek býr deðisim süresi öngörülmemistir. Operasyonun ikinci aþamasýnýn devamýnda, "Türk Lirasý" ibaresinin baþýna konulan "Yeni" ibaresi kaldýrýlarak tekrar TL'ye dönülmesidir. 01 Ocak 2005 den itibaren Türk Lirasý (TL) ile ifade edilen deðerler, 6 sýfýr ( ) atýlarak Yeni Türk Lirasý na dönüþtürülürken, bir milyon Türk Lirasýnýn ( TL) bir Yeni Türk Lirasýna(1 YTL) esit kabul edildiði bir deðiþim oraný esas olacak ve dolayýsý ile, örnek olarak Türk Lirasý (TL), dönüþtürme islemi sonrasýnda 50 Yeni Türk Lirasý (YTL) ile ayný satýn alma gücüne sahip olacak. Yeni Türk Lirasýna dönüþüm iþlemlerinde, YTL cinsinden yapýlan iþlemlerin sonuçlarý ile ödemelerde, yarým Yeni Kuruþ ve üzerindeki deðerler bir Yeni Kuruþa tamamlanacak ve yarým Yeni Kuruþun altýndaki deðerler dikkate alýnmayacak. Diðer bir ifade ile yeni yýlda Türk Lirasý deðerler yukarýdaki yuvarlamaya göre Yeni Türk Lirasýna (YTL) dönüþtürülürken TL ve üzerindeki deðerler 1 Yeni Kuruþa (YKr) tamamlanýrken, TL altýndaki deðerler islem göz ardý edilecek. Kýsacasý yeni düzenlemeyi, TL ve YTL karþýlýklarýný örneklerle açýklarsak, belirlenen tarihinden sonra; TL = 164,43 YTL (176 Yeni Türk Lirasý ve 68 Yeni Kuruþ) bir yukarýsýna tamamlanýrken, TL = 176,69 YTL (176 Yeni Türk Lirasý ve 69 Yeni Kuruþ) bir kurus asaðýsý seklinde hesaplanacaktýr. Biraz da yurtdýsýnda olduðu kadar yurt içindeki vatandaslarýmýzý da ilgilendiren Euro ve Dolar karsýlýklarýnýn ne olacaðýný da belirtelim geçerli Bankamýz dövuz kurlarýnýn tarihinde de ayni olduðu varsayýlýrsa 1 = YTL karsýlýðý 1 Lira ve 87 kurus, 1 USD = YTL karsýlýðý 1 lira ve 42 kurus olarak hesaplamak gerekecektir Saygýlarýmla A.Sami Acar Sube Müdürü DHB Bank Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. Leipziger Str. 31, Berlin Tel , Fax Besuchen Sie unsere Homepage TL = 1 Yeni Kuruþ TL = 5 Yeni Kuruþ TL = 10 Yeni Kuruþ TL = 25 Yeni Kuruþ TL = 50 Yeni Kuruþ TL = 100 Yeni Kuruþ (= 1 YTL)

9 BERLÝN`DEN YENÝ TÜRK PARASI ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK

10 Diyalog Tiyatro þenliði 2004 yýlýnýn sonuna yaklaþýrken, kentimizdeki kültür etkinlikleri de son hýzýyla devam ediyor. Bu etkinliklerin en önemlilerinden biri, tarihleri arasýnda gerçekleþen 'Diyalog Tiyatro Festivali' oldu. 9 yýldýr devam eden bu þenliði bize Mürtüz Yolcu ve arkadaþlarý yaþatýyor. 10 Kasým'daki açýlýþ töreninde, Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Baþkaný Bayan Cornelia Reinauer yaptýðý konuþmada, yýllardýr Kreuzberg kültürüne yaptýðý katkýlarýndan ötürü Mürtüz Yolcu'yu ve diðer emeði geçenleri kutladý. Tiyatro þenliði'nde tiyatro dolu geceler yaþandý. Gelecek yýl Tiyatro þenliði 10 yaþýna girecek ve tabi etkinlikler de 10. yýl coþkusuyla yaþanacak. Berlin'in 'kültür hamalý' Nihat Bozkurt Tiyatro þenliðine giderken yolda Berlin'in 'kültür hamalý' Nihat Bozkurt'a rastladým. Zaten böyle böyle günlerin baþka bir güzelliði de insanýn arkadaþlarýyla buluþmasý deðil midir? Nihat Bozkurt'un, 1967'de Uþak'ta baþlayan tiyatro sevdasý, 1972'den beri Berlin'de devam ediyor. O, bir Epik Tiyatro aþýðý. Bozkurt, seyirciyi duygulandýrmaktan çok düþündürmek ve bilgilendirmek, seyircilerin oyun kiþilerini olduðu gibi kabul etmesi yerine, onlarý gözlemlemesini ve eleþtirmesini ister. Bundan öte, Nihat Bozkurt'un oyunlarýnýn sonunda, seyircilerin de katýldýðý bir sohbet ve tartýþma toplantýsý yaþanýr. Bu toplantýda seyirciler rejisöre ve oyunculara soru ve eleþtirilerini yöneltir. Seyircinin bu eleþtirileri dikkate alýnýr. Nihat Bozkurt, Berlin'de 32 yýldýr bu tür tiyatroyla uðraþýyor. Erol Toy'un 'Pir Sultan Abdal', Haþmet Zeybek'in 'Alpagut Olayý', Ömer Polat'ýn 'Aladaðlý Mýho', Mehmet Türkkan'ýn 'Bu oyun Oynanmamalý', Ismet Küntay'ýn 'Evler Evler' isimli oyunlarý bunlarýn baþlýcalarýdýr. Nihat Bozkurt, Epik Tiyatro'ya devam, diyor. Ancak o þu sýralarda bazý zorluklar yaþýyor. Ödeneðin kesilmesi yüzünden onun tiyatro iþliði kapandý. Yeni bir kaynak bulunursa, Berlinli tiyatroseverler Bozkurt'un ustalýk dönemi çalýþmalarýný zevkle izlemeye devam edecekler. 'Gemeindedolmetscher' ne iþ yapar? 'Gemeindedolmetscher' adý Almanca'ya, Ingilizce bir kavram olan 'Community Interpreting' ten geçmiþtir ve 'Gemeindedolmetscher' adý, tecümanlýk alanýnda Almanya'da yeni bir mesleðin adýdýr. Bu meslek Almanya için yenidir ama dünyanýn bir çok ülkesinde 'Gemeindedolmetscher' ler yýllardýr görev yapmaktadýr. Bu kavramý Türkçeye 'belediye tercümaný' þeklinde çevirebiliriz. Belediye tercümaný, belediye sýnýrlarý içinde yaþayan insanlara dil konusunda yardým eder. 'Gemeindedolmetscher' çeþitli kurumlarda tercümanlýk yapar. Mesela hastanelerde, poliste, sosyal dairelerde, çocuk yuvalarýnda, derneklerde v.s. Hastanelerdeki karmaþýk týbbi danýþmalarda, ayrý dili konuþan bir hastayý, özellikle de bir Türk hastayý anlayabilmek ve ona bazý bilgileri verebilmek için zaman zaman temizlik iþçilerinin yardýmýna baþ vuruluyor. Okul çocuklarý Almanca bilmeyen ebevyenlerine, bazan okulu terk ederek, yardým etmek zorunda kalýyorlar. Kýsacasý göçmenlerin saðlýk yönünden bakýmlarý dilsel ve kültürel engeller nedeniyle zor gerçekleþiyor. Daha doðrusu 'zor gerçekleþiyordu' demek gerek. Çünkü artýk Berlin'de yetiþmiþ belediye tercümanlarý var ve size bir telefon kadar yakýnlar numaralý telefondan 'Gemeindedol-metscher' ler üzerine geniþ bilgi alýnabilir.

11 WIRTSCHATSPRÜFUNG Wirtschaftsprüfung für türkische Unternehmen in Berlin Die ersten Gastarbeiter aus der Türkei kamen vor etwa 40 Jahren nach Berlin. Die überwältigende Mehrheit der eingereisten Türken waren un- oder angelernte Arbeitnehmer, die in deutschen Firmen unterschiedlichster Branchen Beschäftigung fanden. Das primäre Ziel des Aufenthalts in Berlin bestand darin, innerhalb eines nicht näher festgelegten Zeitrahmens sehr hart zu arbeiten und die Ersparnisse in der Heimat Türkei zu investieren. Dieses Verhalten war angesichts der bevorzugten Absicht der meisten Türken auf einen befristeten Aufenthalt in Berlin konsequent. Durch die weitaus bessere wirtschaftliche Lage und damit bessere Verdienstmöglichkeiten in Deutschland, geringe Arbeitslosigkeit, das sehr gut ausgebaute Sozialsystem in Deutschland, das Erlernen der deutschen Sprache, Familiennachzug sowie Verbesserungen beim Aufenthaltsrecht wurden aus türkischen Gastarbeitern im Laufe der Zeit Zuwanderer. So lebten im Jahr 2002 in Berlin rd türkische Staatsbürger und rd eingebürgerte türkischstämmige Personen. Das entspricht einem Anteil von rd. 30 % der in Berlin lebenden ausländischen Bevölkerung (rd Personen oder 13 % der Gesamtbevölkerung Berlins). Diese demographische Entwicklung führte unter den Berliner Türken zu einem geänderten Investitions- und Konsumverhalten. Es wurde nicht mehr alles gespart, sondern verstärkt konsumiert. Ersparnisse wurden nicht mehr vollständig in die Türkei transferiert, sondern teilweise bei deutschen Banken angelegt. Auf Grund der Probleme auf dem Berliner Arbeitsmarkt in den 80er Jahren (steigende Arbeitslosigkeit) bei gleichzeitigem Anstieg des Bildungs- und Qualifikationsniveaus reichte es für die Berliner Türken nicht mehr aus, ihre Ersparnisse festverzinslich bei Banken anzulegen. Sie begannen, zunächst im moderaten Umfang, als Unternehmer vorwiegend in den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel am Wirtschaftsleben der Stadt teilzunehmen. Die Türken in Berlin haben es im Verlauf der Zeit geschafft, in Berlin eine starke Wirtschaftskraft zu etablieren. Schätzungen für 2002 gehen von rd türkischstämmigen Selbständigen, einer Mitarbeiterzahl von rd und einem jährlichen Umsatz von 2,2 Mrd. aus. Die bevorzugten Rechtsformen sind das Einzelunternehmen und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Türkische Unternehmer sind in Berlin neben den klassischen Branchen wie Gastronomie und Einzelhandel auch in zukunftsorientierten Branchen wie Medien-, Telekommunikations- und Internet-Dienstleistungen, aber auch im Handwerk und im produzierenden Gewerbe tätig. Im Jahre 2015 wird mit rd türkischen selbständigen Unternehmen in Berlin gerechnet. Wie jedes andere Unternehmen haben auch die von türkischstämmigen Selbständigen gegründeten und betriebenen Unternehmen in Berlin im kaufmännischen Bereich eine Fülle von rechtlichen Verpflichtungen zu beachten. In Abhängigkeit von der gewählten Rechtsform und der Größe des Unternehmens können Unternehmen nach unterschiedlichen Gesetzen prüfungspflichtig werden. Prüfungspflichtig sind: mittelgroße und große Kapitalgesellschaften ( 316 Handelsgesetzbuch), wenn sie an zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren mindestens zwei der drei Merkmale (3,4 Mio. Bilanzsumme/6,9 Mio. Umsatz/ 50 Arbeitnehmer) überschreiten. Zu den Kapitalgesellschaften werden im Wesentlichen die Aktiengesellschaften (AG) und die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) gezählt. Unternehmen anderer Rechtsformen werden prüfungspflichtig, wenn sie für drei aufeinander folgenden Geschäftsjahre mindestens zwei der drei Merkmale (65 Mio. Bilanzsumme/130 Mio. Umsatz/5.000 Arbeitnehmer) überschreiten ( 6 Publizitätsgesetz). Besteht eine Prüfungspflicht, hat sich das Unternehmen einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu unterziehen. Hat keine Prüfung stattgefunden, kann der Jahresabschluss des Unternehmens nicht festgestellt werden und gilt als nichtig. Wie eine Wirtschaftsprüfung funktioniert, welchen wirtschaftlichen Nutzen ein Unternehmen daraus haben kann (Hinweise auf Schwachstellen im Unternehmen, Überlebenschancen/Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, Voraussetzung für Kreditvergabe durch Banken) und welche Kreise am Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers interessiert sind, werden wir in folgenden Ausgaben Ihrer Zeitschrift Berlin - SES behandeln. Dipl.-Kfm. Ahmet Yumusak Tel

12 TÜRKÝYE TANITIM MUÐLA ÝLÇELERÝ DÜNYACA ÜNLÜ BÝR ÝLÝMÝZ: MUÐLA Muðla ili Anadolu'nun güneybatýsýndadýr. Türkiye'nin güneybatý sahilleri yani Muðla sahilleri ülkemizin en güzel sahilleridir. Daðlar, ormanlar, yeþil koylar, tarihi eserler ve antik kentler Muðla'nýn baþlýca özellikleridir. Ancak Muðla, sahil ilçeleri hariç, oldukça kýrsal karakterde bir ilimizdir. Muðla'nýn güney ve batý sýnýrlarýný Akdeniz ve Ege Denizi çizmektedir. Kuzeydoðu sýnýrlarý ise daðlýktýr. Bölgenin alçak noktalarý Ege ve Akdeniz sahilleridir. Sýk ormanlarla, girintili çýkýntýlý kýyýlarýn kucaklaþtýðý bu þirin beldenin en önemli özelliklerinden biri, bir baþka türüne Güney Amerika'da rastlanan ve ülkemizde sadece Muðla ilinde bulunan Günlük aðaçlarýdýr. Muðla, daðlarý, ovalarý, çaylarý ve gölleriyle de ünlüdür. Marçalý daðlarý (1368), Karakümes daðý (1373), Akdað (1209), Balan daðý(1110) ve Babadað (1575) bunlarýn en ünlüleridir. Muðla daðlýk bir il olmasýna karþýn ovalarý da vardýr. Bunlarýn en önemlileri Dalaman Ovasý, Ortaca Ovasý, Dalyan Ovasý, Karaova gibileridir, ayrýca küçüklü büyüklü daha birçok ova vardýr. Akarsulardan Kargýcýk Çayý, Namnam Çayý, Dalaman Çayý ve Eþen Çayý, göllerden de Köyceðiz Gölü, Hacat Gölü, Bafa Gölü ve Denizcik Gölü önemli olarak sayýlabilir. Muðla'nýn ilçeleri: Bodrum: Bu ilçe kuþkusuz Muðla'nýn en çok tanýnan ilçelerinin baþýnda gelir. Bir zamanlar Istanbul, Ankara ve Izmir'in tatilcileri, özellikle de sanatçýlarý ve aydýn kiþileri bu ilçede buluþurdu. 'Bir zamanlar' diyorum çünkü son zamanlarda, bu ilçedeki kalabalýk yüzünden tatilciler yeni yeni yerler keþfetmeye baþladýlar. Ancak Bodrum gene de eskiden olduðu gibi gezilmesi gereken çok önemli ve doða harikasý bir yerdir. Dünyanýn yedi harikasýndan biri olan Mausoleum bir zamanlar Bodrum'da bulunurdu. þimdi ise yerinde sadece temelleri var. Mausoleum, taþlarý Bodrum kalesinin yapýmýnda kullanýlmak için yüzyýllar önce yýkýldý. Geri kalan parçalar da yüz yýl önce Ingiltere'ye kaçýrýldý. Bodrum Kalesi Türkiye'nin en güzel, en muhteþem kalesidir ve yüzyýllar sonra bile hala dimdik ayaktadýr. Evliya Çelebi de bir zamanlar bu kaleyi gezmiþ ve Seyahatname'sinde buradan söz etmiþtir Bodrum, yarýmada biçimindeki uzantý üzerinde kurulmuþtur. Bodrum'un kuzeyinde Güllük Körfezi, güneyinde Kerme Körfezi, doðusunda Milas ilçesi yer almaktadýr. Yüzölçümü 649 kilometrekare olan Bodrum ilçe merkezinde bu gün kiþi yaþamaktadýr. Marmaris: Bir liman ilçesidir. Doðusunda Balan Daðý, batýsýnda Reþadiye yarýmadasý, güneybatýsýnda Bozburun yarýmadasý, kuzeyinde Kerme Körfezi, güneyinde de Akdeniz bulunmaktadýr. Marmaris her yýl dünyanýn her yerinden gelen onbinlerce turisti aðýrlamakatýr. Bu ilçe bir tatil cenneti olmasýnýn yaný sýra, doðal güzellikleri yönünden de bir harikadýr. Ender rastlanan günlük aðaçlarý, adaçayý ve defne yapraðý Marmaris'in bitki örtüsüdür. Marmaris'in nüfusu dolayýndadýr ancak, bir çok sahil ilçesinde olduðu gibi, burada da yazlarý bu nüfus kat kat fazlalaþýr. Datça: Ege Denizi'ne doðru uzanan yarýmada üzerinde kurulmuþ olan Datça ilçesinin deniz kýyý sýnýrlarýnýn uzunluðu kara sýnýrlarýndan daha uzundur. Ilçenin kuzeyinde Kerme Körfezi, güneyinde Hisarönü Körfezi, doðusunda ise Marmaris bulunmaktadýr. Datça'nýn yüzölçümü 459 kilometrekare nüfusu da kadardýr. Datça'da turizm hýzla geliþmektedir. Ilçenin büyük kýsmýnýn denizlerle çevrili olmasý buraya ayrý bir güzellik katmaktadýr. Akdeniz iklimine sahip olan Datça meyve-sebze yönünden zengindir. Datça bademi adýný Türkiye çapýnda duyurmuþtur. Baþka bir yazýda Muðla'yý ve bu ilin turistik ilçelerini anlatmaya devam edeceðiz. Hüdai Ülker

13

14 STEUERN AHMET TUNGA Steuerklassen 1. Einstufung in die Steuerklassen Die Steuerklassen bestimmen, welche persönlichen Verhältnisse und daran anknüpfend, welche Freibeträge beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. Weiter ergibt sich dadurch, ob der Grundtarif oder aber der für verheiratete Arbeitnehmer maßgebliche Splittingtarif der Lohnsteuerberechnung zugrunde zu legen ist. Die folgende Tabelle gibt an, welcher Steuertarif und welche Freibeträge für die einzelnen Steuerklassen in die Tabelle eingearbeitet sind. Die Steuerklasse VI wurde wegen des komplizierten besonderen Berechnungsverfahrens nicht dargestellt: Steuerklasse I Für allein stehende Arbeitnehmer, z. B. ledige, dauernd getrennt lebende oder geschiedene Personen. Dasselbe gilt für verwitwete Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte nicht erst im Vorjahr verstorben ist. Steuerklasse II In die Steuerklasse II sind Arbeitnehmer einzureihen, die den Entlastungsbetrag für allein Erziehende erhalten. Dies sind die unter der Steuerklasse I bezeichneten Personen, wenn zu deren Haushalt mindestens 1 Kind gehört, für das der Arbeitnehmer einen Kinderfreibetrag oder Kindergeld erhalten kann. Die Haushaltszugehörigkeit ist anzunehmen, wenn das Kind in der Wohnung des allein erziehenden Arbeitnehmers mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet ist. Der Steuerentlastungsbetrag von EUR ist ab an die Stelle des Haushaltsfreibetrags getreten und soll ausschließlich echt allein Erziehenden zugute kommen. Weitere Voraussetzung für die Steuerklasse II ist deshalb, dass neben den eigenen Kindern keine anderen Personen zur Haushaltsführung in tatsächlicher oder finanzieller Hinsicht beitragen. Einzelheiten zum Entlastungsbetrag für allein Erziehende, insbesondere zu den gegenüber dem bisherigen Haushaltsfreibetrag geänderten Anspruchsvoraussetzungen, siehe Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren. Steuerklasse III Die Steuerklasse III begünstigt 2 verschiedene Fallgruppen. Hauptahnwendungsfall sind verheiratete Arbeitnehmer, die nicht dauernd getrennt leben (Ehegattensplitting). Während bisher die Steuerklasse III in diesen Fällen zusätzlich daran geknüpft war, dass der Arbeitnehmer sowie sein Ehegatte einen gemeinsamen Wohnsitz im Inland haben. Steuerklasse IV: Beziehen beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtige und nicht dauernd getrennt lebende Ehegatten Arbeitslohn, sind sie grundsätzlich in die Steuerklasse IV einzuordnen. Die Ehegatten werden dann weitgehend wie allein Stehende besteuert. Der Unterschied liegt darin, dass für ein auf der Lohnsteuerkarte vermerktes Kind bei der Steuerklasse I der volle Kinderfreibetrag, bei der Steuerklasse IV nur der 1/2 Kinderfreibetrag in die Tabelle eingearbeitet ist. Steuerklasse V: Die Steuerklasse V erhält ein Ehegatte, wenn der andere Ehegatte auf Antrag in die Steuerklasse III eingeordnet ist. Die Lohnsteuertabelle V wird nach einem besonderen Verfahren errechnet. Dabei wird berücksichtigt, dass der andere Ehegatte im Rahmen der Steuerklasse III so behandelt wird, als wenn der Ehegatte keinen Arbeitslohn erzielen würde. Dieser Ehegatte erhält also z. B. den doppelten Grundfreibetrag. Mit der Steuerklasse V wird deshalb kein Grundfreibetrag abgezogen. Steuerklasse VI: Die Steuerklasse VI ist nur erforderlich, wenn ein Arbeitnehmer in mehreren Dienstverhältnissen beschäftigt ist. Für das 2. und jedes weitere Dienstverhältnis gilt dann die Steuerklasse VI, bei der berücksichtigt ist, dass der Arbeitnehmer die üblichen Freibeträge bereits bei seinem ersten Arbeitsverhältnis über die dort vorgelegte Lohnsteuerkarte in Anspruch nimmt. Zur Übertragung des Grundfreibetrags durch Eintragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte mit der Steuerklasse VI siehe Lohnsteuer- Ermäßigungsverfahren Ahmet TUNGA (Tel.: ) Gelernter Steuerfachangestellter Geprüfter Bilanzbuchhalter Info: Haufe Steuer Office

15

16

17 "Türkische Parabolantennen" Immer wieder taucht die Frage bei unseren türkischen Landsleuten auf, wann und unter welchen Bedingungen darf ich eine eigene Parabolantenne anbringen, um türkische Fernsehsender zu empfangen. Diese Fragen werden immer wieder im Wege der gerichtlichen Auseinandersetzung geklärt, so dass die Rechtslagen in diesem einst doch unsicheren Terrain mittlerweile als gefestigt angesehen werden kann. Natürlich können hierbei nur einige Fragen angeschnitten werden, so für einzelfallbezogene Nachfragen der Anwalt ihres Vertrauens stets zur Verfügung stehen wird. Folgende Ansprüche des Mieters auf Anbringung einer Parabolantenne lassen sich als sicher darstellen, deren Grundlage stets das Grundrecht auf Informationsfreiheit der Immigranten ist: Das Grundrecht auf Informationsfreiheit der Immigranten bedeutet, dass einem hier lebenden Einwanderer die Installation einer Parabolantenne zu erlauben ist, wenn er auf anderem Wege keine Heimatsender empfangen kann, oder in der Auswahl dieser Sender stark eingeschränkt ist. Verfügt das Miethaus weder über eine Gemeinschaftsparabolantenne noch über einen Kabelanschluss und sind solche Montagen in Zukunft auch nicht geplant, so hat ein Mieter grundsätzlich einen Anspruch auf das Anbringen einer eigenen Parabolantenne. Die Kosten für den Kauf und Montage etc. hat der Mieter natürlich selbst zu tragen. Nicht zu vergessen dabei ist, dass davon auch die Kosten der Beseitigung der Anlage umfasst sind, wenn das Mietverhältnis beendet worden ist. Wenn mehrere Mieter aus einer Wohnanlage an den Vermieter herantreten, kann dieser die Mieter auf eine gemeinsam zu installierende und zu finanzierende Gemeinschaftsparabolantenne verweisen, wobei die Mieter für eventuelle Schäden an der Bausubstanz haften. Den Ort der Installation kann der Vermieter bestimmen, wenn die Parabolantenne an mehreren Stellen gleich gut empfängt. Einschränkungen erfährt das Grundrecht auf Informationsfreiheit der Immigranten stets dann, wenn das Mietobjekt eine denkmalgeschützte Wohnung ist oder es sich um eine denkmalgeschützte Wohnsiedlung handelt, ein Kabelanschluss vorhanden ist und / oder wenigsten ein "Heimatsender" vorhanden ist. Umstritten ist nach wir vor, in wie weit dieses grundrecht durch die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft beeinflusst wird.

18

19 19

20

21 21

22

23

24 AYCA BERLIN I YIKTI

25 GENC SANATCILARIMIZ BERLIN i COSTURDU

26

27

28

29 Biosthetik - Coiffeur Meryem BILGI - Friseurmeisterin Lorenzstr. 68, Berlin (Lichterfelde) Tel.: oder Öffnungszeiten: Di. - Fr Uhr Sa Uhr Wir BIOSTHETIKER unterscheiden uns, weil wir grundsätzlich den Zustand der Haare und der Kopfhaut mit besonderer Sorgfalt diagnostizieren. Denn - jedes Haar ist anders. Alle biosthetischen Behandlungen sind auf die lebendigen Vorgänge in der Haut und auf die natürliche Haarstruktur abgestimmt. Immer mit dem Ziel, die normalen, gesunden Funktionen zu unterstützen, zu bewahren oder wiederherzustellen, damit Sie sich rund um die Uhr Wohlfühlen. Ihre Persönlichkeit ab. Biosthetik...einfach schöner! Die Zeiten des rein zwekkgebundenen Friseurbesuchs waschen - schneiden - legen sind längst Nostalgie. Im Jahre Null sehnt sich die anspruchsvolle Kundin neben einem perfekten natürlichen Styling auch nach Wellness, Entspannung und ein paar Stunden, die nur ihr und ihrer Schönheit gehören. Der Friseur ist nicht länger Friseur, sondern muss als persönlicher Schönheitsdienstleister diesen Ansprüchen genügen und seine Kundin von Kopf bis Fuß verwöhnen. BIOSTHETIK - Coiffeur wissen, was gemeint ist, denn sie haben längst erkannt, wie eng die beiden Komponenten Life & Style beieinander liegen und wie unverzichtbar diese beiden Elemente für die Lebensqualität der modernen, gestressten und Wir Biosthetiker sind: Langhaar- Experten, weil wir uns fortlaufend an einer renommierten Academy für Coiffeure weiterbilden. Somit ist unser Know-how immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Damit garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an spezifischer Langhaar- Pflege. Das Ergebnis: Spürbar und sichtbar schönes, langes Haar! Typberater, weil wir Ihnen auch ohne Schere viel zu sagen haben. Wir wissen was Sie zu tun müssen, um langes, gesundes Haar zu bekommen und schönes, gepflegtes Haar zu erhalten. Trend und Modeberater, weil wir Ihnen zeigen, welche Frisurenvarianten mit Ihrem Haar machbar sind und Ihnen am besten zu Gesicht stehen. Unsere professionelle Make-up Empfehlung stimmen wir perfekt auf anspruchsvollen Frau heute sind. BIOSTHETIK zeigt Ihnen, liebe Friseure und liebe Salonkundinnen, von welchen Merkmalen die Rede ist und wie der engagierte BIOSTHETIK - Coiffeur schnell und aktuell auf die damit verbundenen Trends eingehen kann. Denn das Jahr Null bedeutet auch: Null Chance für "Haar- Heimwerker! Richtige Schönheit wird nur beim BIOSTHETIK - Coiffeur gemacht.

30 KONUÞAMAYAN PRENSES Çok çok önce bir zamnada, çok güzel bir ülkenin Kralý ve onunda hayattaki tek yakýný bir kýzý varmýþ. Yalnýz kýzýnýn bir derdi varmýþ. O da hiç konuþmamasýymýþ. Kýzýný çok sevmesine raðmen onun bu durumuna çok üzülüyormuþ. Bu durumda elinden hiç bir þey gelmeyen Kral, ne yapacaðýný þaþýrmýþ. Sonra aklýna bir fikir gelmiþ. Belki kýzýný iyileþtiren bir þey bilen vardýr diye düþünmüþ. Heman ülkenin her yerine haber yollamýþ. Bunu baþaraný da ödül olarak ülkenin yeni kralý olmak bekliyormuþ. Haberi duyan herkes, belki "ben kral olurum" demiþ. Krallýðýn önünden geçen biri de söylenilenleri duymuþ. Hiç bir iddasý yokmuþ ama o da herkes gibi denemek istemiþ. O gün geldiðinde herkes kýrallýðýn önününde sýralanmýþ, sýranýn kendilerine gelmesini bekliyormuþ. Sýra bizim çocuða gelmiþ. Krala þöyle yanýt vermiþ: "Kýzýnýz yalnýzlýk çekiyor. Onun bir arkadaþa ihtiyacý var." demiþ. Daha sonra prensesle bir kaç gün geçirmek istediðini söylemiþ. Kral da kabul etmiþ. Bu genç delikanlýya sarayda bir oda vermiþler. Iki gün sonra da prensesin yanýna göndermiþler. Genç delikanlý prensesi görünce beyninden vurulmuþa dönmüþ. Çünkü prenses öyle çirkinmiþ ki! Genç, onun çirkinliðine aldýrmamaya çalýþarak onunla konuþmaya baþlamýþ. Prenses de ona hiç bakmayýp bir tek þey bile demiyormuþ. Prensesin çirkin olduðunu kimse bilmezmiþ. Çünkü onu hiç kimse yakýndan görmemiþ. Genç onunla her gün konuþuyormuþ. Bir gün prenses kafasýný kaldýrýp ona bakmýþ. Genç o zaman belki konuþur umuduyla ardý ardýna bir sürü þey anlatmýþ. Ama prense hiç konuþmamýþ. Tam iki hafta sonra genç pes etmiþ ve eþyalarýný toparlyýp gitmek için hazýrlanýrken prenses odasýna gelip: "gitme, kal burda" demiþ. Genç bu sözleri duyunca krala koþup anlatmýþ olan biteni. Kral da gence, "Sözümü tutuyorum. Ben ölünce sen yerim geçeceksin" demiþ. Genç çok sevinmiþ. Kral da çok mutluymuþ. Çünkü kýzý artýk konuþuyormuþ. Genç odasýnda otururken düþüncelere dalmýþ. Ve o anda bir þey farketmiþ. O ÇIRKIN PRENSESI SEVDIðINI. Bunu krala söylemiþ, kral da ona "kýzýmla evlenir misin delikanlý" demiþ. Genç de "evet efendim" demiþ. Bu çirkin prensesle evlenecekleri gün prensesin yerine güzel bir kýz gelmilþ. Genç þaþkýnlýk içersinde kýza bakýp "prenses nerede" demiþ. Kýz da ona "Benim. Ben prensesim. Bunca zamandýr beni böyle sevecek birini arýyordum. þimdi onu buldum, o sensin." demiþ. ONLAR EVLENIP MUTLU BIR HAYAT SÜRMÜÞLER

31

32 YEMEK TARÝFÝ Cevizli Kek Malzemeler. 250 gram un, 100 gram margarin, 100 gram süt, 50 gram kuru üzüm, 200 gram toz þeker, ½ paket kabartma tozu, 3 yumurta, 1 limon kabuðu rendesi, 20 ceviz içi. Yapýlýþý: Fýrýný 180 dereceye ayarlayýn. Kek kalýbýný katý margarinle yaðlayýn. Üzerine un serpin. Ceviz içlerinden 4-5 tanesini ayýrýn. Geri kalanýný iri kalacak þekilde robottan geçirin veya havanda dövün. Küçük parçalara doðranmýþ ve yumuþatýlmýþ margarini mikserle çýrpýn. Içine þekiri katýp, þeker eriyene dek çýrpmaya devam edin. Yumurta sarýlarýný çýrpmaya ara vermeden teker teker katýn. Limon kabuðu rendesini ilave edin. Metal bir kaþýkla karýþtýrmaya devam ederek, unu, kabartma tozunu ve kaynatýlýp, soðutulmuþ sütü ilave edin. Karýþým hamur haline geldiðinde dövülmüþ ceviz içini katýn. Karýþtýrýp, kek kalýbýna boþaltýn. Üzerini ayýrdýðýnýz ceviz ve kuru üzümle süsleyin, fýrýna sürün dakika piþirin. Bu sürenin sonunda kekin ortasýna bir býçak sokarak, piþip, piþmediðini kontrol edin. Kek soðuduktan sonra servis yapýn. KUZU KAPAMA Malzemeler. 1 Kg.kemikli kuzu eti, 2 Kaþýk yað,1 Soðan,12 Adet yeþil soðan,1 Demet pazý, 1 Yeþil salata ( Marul ),1 Havuç,1 Demet dereotu Yapýlýþý: Düdüklü tencereye et, ayýklanýp doðranmýþ kuru ve yeþil soðan, havuç, yaprak yaprak koparýlmýþ pazý,yeþil salata,tuz ve yað konup karýþtýrýlýr. ýki kahve fincaný da su ilave edilip kapak kapatýlýr. Orta ateþte düdük sesi geldikten sonra hesap edilmek üzere dakika piþirilir. Soðuyunca kapak açýlýr.servis tabaðýna alýnýp kýyýlmýþ dereotu serpilir. ÝÇLÝ KÖFTE Malzemeler. 750 Gr.dana kýymasý (Iki kere çekilmiþ), 1,5 Su bardaðý ince bulgur, 3-4 yumurta (1 Tanesi hamura 2-3 tanesi kýzartýrken kullanýlacak), 1 Avuç ceviz içi, 1 Çorba kaþýðý çam fýstýðý, 1 Çorba kaþýðý kuþ üzümü, 3 Soðan, 1 Çorba kaþýðý margarin, 1 Su bardaðý zeytinyaðý, 2 Kahve kaþýðý karabiber ve tuz, 2 Kahve kaþýðý kimyon, 1 Kahve kaþýðý kýrmýzý biber, 1 Demet maydanoz Yapýlýþý: Ince doðranmýþ soðan,çam fýstýðý ve margarin kavrulur.kýymanýn yarýsý ilave edilir.suyunu çekince tuz,karabiber,kimyon,dövülmüþ ceviz,kuþ üzümü ve kýyýlmýþ maydanoz konup karýþtýrýlýr. Ince bulgur ile kýymanýn diðer yarýsý, tuz, karabiber, kýrmýzý biber ve 1 yumurta; ara sýra su serperek iyice yoðrulur. Yumurtadan küçük parçalara ayrýlýp avuç içinde parmak yardýmý ile mümkün olduðu kadar ince açýlýr. Hazýrlanan iç doldurulup delik büzülerek küçültülür.iyice kapanýnca ýslak avuç içinde sýkýlýp düzeltilir. Kaynar tuzlu suda 5 dakika haþlanýr.(suyu kaynatmalý) Delikli kepçe alýnýp çatalla çarpýlmýþ yumurtaya batýrýlýr kýzgýn zeytinyaðda kýzartýlýr. Afiyet olsun...

33

34 SMS MESAJLARI Gökyüzüm, sen ol Birtanem. Güneþ Teninde batsýn! Býrakýpta gidersem eðer. Seni yaðmurlar canýmý alsýn! **Kavgayý bir yapraðýn üzerine yazmak isterdim, sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye. Öfkeyi bir bulutun üzerine yazmak isterdim, yaðmur yaðsýn bulut yok olsun diye. Nefreti karlarýn üzerine yazmak isterdim, güneþ açsýn karlar erisin diye. Ve Sevgiyi ve Dostluðu yeni doðmuþ Bebeklerin yüreðine yazmak isterdim, onlarla birlikte büyüsün, bütün Dünyayi sarsýn diye!! **Dün elime bir pembe gül aldýðýmda, seni kokladým doya, doya. Nefesini içime çektim ve seni hissettim orada. Sanki seni görüyordum ben pembe güle baktýkça. Çok mutluydum ve ben mutluluðumu pembe gülle paylaþýyordum. Elimden pembe gülü býrakmak istemedim. Çünkü ben seninleydim!! **Sana yýldýzlar kadar yakýn olmak isterdim, her baktýðýnda beni görebýlmen ýçýn. Sana bulutlar kadar yakýn olmak isterdim, üzüldüðünde gözyaþlarýný yaðmur olup silebilmek için. Sana sen kadar yakýn olmak isterdim, seni sevdiðim kadar beni sevebilmen için!! **Seni bulmaktan çok aramak isterdim. Seni sevmekten önce anlamak isterdim. Seni bir ömür boyu bitirmek deðil. Sana hep yeniden baþlamak isterdim!! **Seni özlemek acý çekmekse, o acýyý seve, seve çekiyorum. Seni sevmek günahsa, hiç çekinmeden günaha giriyorum. Sana tutulmak ölmekse...al canýmý, sana veriyorum!! **Einmal wirst du mich fragen?! Was ich mehr Liebe? Das Leben? oder Dich? ých werde sagen das Leben, denn du wirst enttäuscht von mir sein, ohne zu wissen..das du mein Leben bist!! Doðum günü Mesajlarý: **Acý ve hüzün yýldýzlar kadar uzak. Mutluluk ise gözbebeðin kadar yakýn olsun! Nice mutlu yýllara..umutlarýn gerçek, gerçeklerin mutluluk. Mutluluklarýn sonsuz olsun!! Gülerken, Aðlarken!! ýnsan güldüðü zaman, herkes yanýnda olur istediði yaþtan. Gülersin, Eðlenirsin. Hep beraber hayatýn tadýný çýkartýrsýn! Herþeyi sevgi dolu yaparsýn. Müziðin sesini sonuna kadar açýp, yaþamaya bakarsýn! Herkes o an senin yanýnda olur. Herkes seninle birlikte güler, eðlenir! Herþey çok güzel olur. Çünkü sen mutlusun. Yanýndaki insanlarada mutluluk, getirirsin ve yaþatýrsýn. Herþey çok güzel ve harika geçer! Ama bir derdin bir problemin olduðu zaman ise, gerçekten birisi yanýnda mý? Diye kendine sorular sorarsýn? Neþeli olduðun zaman, onca insanlar seninle beraber hayatýn tadýný gülmekle, eðlenmekle çýkartýrken, sen dertli oldugun zaman ise, bir çok insan senin yanýnda, seninle beraber olacak mý? Diye kafanda soru iþaretleri oluþur?! Gözlerinden yaþlar aktýðý zaman ise, acaba birisi gelipte o yaþlarý silermi? Diye bakarsýn! Birisinle konuþma ihtiyacý hissettiðinde, yanýnda kimse olmadýðý zaman, acaba beni kimse sevmiyor mu? Dersin! Ben nasýl birisiyim? Diye kendine sorular sorarsýn. Yanýmda, keþke þimdi birisi olsaydý dersin. Ama bir bakmýþsýn ki, yanýnda kimse yok. Yapa yalnýnýzsýn! Gece yýldýzlarla dertleþirsin belki. Ama onlarada sorular sorduðunda, cevap alamasýn! Oflarsýn, herþeyi yaparsýn ama gene yalnýz kalýrsýn! Hep hayal kurmaya baþlarsýn. Sen neþeliyken herkes seninle beraber güler, eðlenir. Ama dertliyken, bir problemin varken ise, sanki bu dünyada, bir tek sen dertlimiþsin gibi. Kendini çok yalnýz hisedip. Yapa yalnýz kalýrsýn!! Espirili Mesaj: **Bu güzellik, bu zeka, bu akýl, hele þu anlam dolu bakýþlarýn, büyüsü. Allah bütün güzellikler bir yerde toplamýþ. Neyse, kendimden çok bahsettim, Senden Naber?? 2005 Yýlý Mesajý: **Mutluluk bankasýnýn sevgi þubesinde, 2005 no lu hesabýnýza, 365 gün daha yatýrýlmýþdýr. Mutlu bir þekilde, kulanmanýz dileðiyle!! Mutlu yýllar, gerçek dostluklar hep sizinle olsun!! Saðlýk, Baþarý dileklerimle. Nice Mutlu Yýllara! **Bir damla umut serpilsin yüreðine, bin tatlý mutluluk doðsun günlerine. Bin bir hayalin gerçekle buluþsun. Herþey kendin gibi güzel. Doðum günün kutlu olsun!! Hazýrlayan *DEMET TUNGA*

35 Asla deðiþtiremiyeceðin þeyler için üzülme... Degiþtirebileceðin ama istediðin halde deðiþtiremediðin þeyler için mutsuz ol veya aðla Asla bir daha sevmiyeceðim deme... Mahçup olursun Asla sevgiyi arama; çünkü sen aradýkça o saklanýr kapi arkalarýnda Sevgi seni istedimi bulur... Zamaný vardýr Tipký baharý, kýþýn arasan da bulamýyacaðýn gibi Ya da bulsan da asla onun gerçek bir bahar olmadýðýný kabul etmek zorunda olacaðýn gibi O bulduðun sadece bir aldanmýþlýktýr Aldanýrsan týpký kýþ ortasýnda çiçek açan erik aðaçlarýna dönersin Kýþýn ortasýnda sevinçten çiçek açarsýn... Kýþ gerçek yüzünü gösterince de donarsýn; anlarsýn ki yaþadýðýn bahar kýþ ortasýnda yaþanan yalancý bir baharmýþ Erik aðacý gibi donarsýn o zaman ve o yaz boþa geçer Meyvesiz, kimsesiz Sevgi aranmaz Sevgi istedimi seni bulur Hiç ummadýðýn bir anda arkandaa beliren bir dost olur bu bazen,otobüs duraðýnda ensende hissettiðin bir nefes alýr götürür seni sevgiye Bir kader dokunuþu sevgiyi taþýr... Sen sevgiyi aramamýþsýndýr Týpký geciksede gelen ve geleceðinden emin olduðun bahar gibi Týpký bir sabah kalktýðýnda baharýn pürüzsüz yüzü ile karþýlaþman gibi bulmuþtur seni sevgi... Sevgiyi kaybederkende cesur olmalýsýn... Yüreðin dolu olmalý sabýr ve güçle... Her kaybedilen kazanýlan bir derstir zaten... Sevgi çok þey öðretir severken ve kaybederken... Sevgiyi kaybederken aslýnda onu hiç kaybetmek istemediðini öðrenirsin.sevgiyi kaybederken, onu kaybetmenin, bulmak kadar güç olmadýðýný; ama acýsýna katlanmanýn ne güç olduðunu öðrenirsin... Sahipken sevgiye hep yanýnda olacakmýþ gibi onu hoyratça harcamýþsýndýr.kaybettiðinde ise her an yanýnda olacaðýna inanmakla ne büyük yanlýþ yaptýðýný anlarsýn... Ve bir dahaki sevginde daha temkinliþindir... Hem severken, hem kaybederken... Bir önceki sevgi öðretmiþtir bunu sana... Her kayýp bir derstir alman gereken... Çünkü hiçbir sevgi tek baþýna var olamaz... Ayrýlamaz daha öncekilerden...

36 KINO

37 info: KINO Hazýrlayan: Ýrfan Göker

38 KALORÝ CETVELÝ Yürüyen zayýflýyor Fast-food türü gýdalarý tüketmeden önce iyi düþünün. 1 dilim ekmeði eritmek için 1 kilometre; hamburger, patates kýzartmasý ve koladan oluþan bir menüyü eritmek için tam 15 kilometre yürümeniz gerekiyor. En iyisi yürümek. Aþýrý kilolarýn en büyük nedenlerinden biri de fast-food alýþkanlýðý. Uzmanlar vücudun yüksek kalori içeren yiyecekleri yakmasý için en uygun sporun yürüyüþ olduðunu dile getiriyor. Listeye bak, adým at. Eðer canýnýz çok fazla hamburger istiyorsa, yedikten sonra mutlaka yürüyüþe çýkýn. Böylece kilo almazsýnýz, Ingiliz The Sun Gazetesi, hangi yiyeceði yedikten sonra ne kadar yürümeniz gerektiðini yazdý. Listeye bakýn yürümeye baþlayýn.hamburger Menü, 1400 kalori, 15 Kilometre Orta boy Pizza, 930 kalori, 15 Kilometre Kýzarmýþ tavuk, 910 kalori, 10 Kilometre 1 dilim ekmek, 90 kalori, 1 Kilometre 1 porsiyon Makarna, 85 kalori, 900 Metre

39 YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN.

40

41 SPOR BERLÝN Oktay Urkal, Dünya Þampiyonluðu þansýný kaybetti Berlin'de yaþayan ve Avrupa yarý aðýr sýklette altýn kemer sahibi profesyonel Türk boksör Oktay Urkal, Dünya þampiyonluðu unvan maçýnda WBA Dünya þampiyonu Amerikalý rakibi Vian Harris'e teknik nakavtla yenilerek üçüncü kez verilen dünya þampiyonluðu þansýný deðerlendiremedi. Berlin Tempredom'da yapýlan ve 3 bin 500 Türk seyircisinin destek verdiði maçta Urkal, baþa baþ mücadele ettiði ilk 10 raundun ardýndan maçýn 11. raundunda Harris'in sert yumruklarý karþýsýnda sersemlemeye baþladý, bunun üzerine hakem maçý durdurarak, Harris'i galip ilan etti. 37. profesyonel maçýnda 3.yenilgisini alan Berlinli boksör Oktay Urkal, daha önce 17 Nisan'da yine Berlin'de Dünya þampiyonluðu unvan maçýnda Vian Harris'e 12 raundluk maç sonunda bu sefer az bir puan farkla yenilmiþti. Avrupa þampiyonluðu kemerini 3 kez üst üste koruma baþarýsý gösteren ve Atlanta Olimpiyatlarý'nda boksta tarihinde Almanya'ya tek gümüþ Dünya sýralamasýný ilgilendiren günün diðer karþýlaþmalarýnda ise Türk boksörlerden yarý aðýr sýklette Serdar Akova, Çek rakibini sayý, aðýr sýklette Cengiz Koç, Amerikalý rakibini 7. raundda teknik nakavt ve orta sýklette Fýrat Karagöl, Çek rakibini sayý ile yenerek göðsümüzü kabartan boksörler oldu. Karþýlaþmalarý, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali Irtemçelik ve Berlin Baþkonsolosu Aydýn Durusoy da izledi. Sinan Þamil Sam, Kýtalararasý Aðýr Sýklet Boks þampiyonu oldu WBC'nin Yeni Kýtalararasý Aðýr Siklet Boks Þampiyonu Türk boksör Sinan þamil Sam oldu. Türk boksör Sinan þamil Sam, Almanya'da unvan maçýnda Rus boksör Denis Baktov ile karþýlaþtý. Rus rakibine karþý 10 raunt üstün döðüþen Sam, 12 rauntluk þampiyonluk maçýný 10. rauntta nakavtla kazandý. Türk boksör Sinan þamil Sam'a bu galibiyetle, Dünya Aðýr Siklet Boks Þampiyonluðu unvan maçý yolu açýldý. madalyasýný kazandýran Oktay Urkal, Dünya þampiyonluðunu kazanabilmek için çýktýðý 37. profesyonel boks maçýnda WBA kemeri sahibi ABD'li Vivan Herris'e karþý kaybeerek kariyerindeki 3. yenilgisini aldý. Baþtan sona çok çekiþmeli geçen karþýlaþmada salonu dolduran binlerce Türk ve Alman seyircisini de arkasýna alarak ilk 10 rauntta çok iyi döðüþmesine raðmen 11. raundun sonlarýnda yediði aðýr bir darbeyle yere düþtü ve hakem saymaya baþladý. Aldýðý yumruktanm dolayý kendine gelemeyen Oktay Urkal, hakemin verdiði teknik nakavt kararýyla yenik sayýldý. Maça çok iyi baþlayan ve iyi de sürüdren 34 yaþýndaki tecrübeli boksörümüz Oktay Urkal, ilk 10 raunt boyunca rakibinden puan olarak da üstün olmasýna raðmen 11. rauntta bir anlýk hatasýndan yediði tek yumrukla kaybetmesi herkezi çok üzdü. Almanya 1. kanalý ARD'den naklen yayýnlanan boks maçýnýn sonunda kendisini desteklemeye gelen herkese çok teþekkür eden Oktay Urkal, sözlerini ' Allah'u Ekber' diye bitirmesi dikkat çekti.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti)

------------ Islam (isteğe bagli) Sezer (esinizin soy adi) 01.01.1983 (doğum tarihi) Deutsch (milliyeti) Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı 2. 3. 4. 5. bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı Vornamen

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE

Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Antrag auf Erteilung einer Aufenthalterlaubnis İKAMET MÜSAADESİ İÇİN DİLEKÇE Deutsch Türkisch Almanca - Türkçe 1. Familienname Soyadı bei Frauen: Geburtsname Kadınlarda: Kızlık soyadı 2. Vornamen Adı 3.

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir.

Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti. Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Entegrasyon ve Sosyal İşler Bakanlığı Eğitim ve İştirak Paketi. Nordrhein-Westfalen Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanlığı nın bir bilgilendirmesidir. www.mais.nrw.de

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

(Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum) Erstattung der zur deutschen Rentenversicherung geleisteten Beiträge an türkische Staatsangehörige Alman emeklilik sigortası primlerinin Türk yurttaşlarına iadesi (Stand Januar 2013) (Ocak 2013' deki durum)

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Çocuk parası No. Kindergeld-Nr. Familienkasse Başvuran kişinin Almanya'daki vergi kimlik numarası (doldurulması zorunludur) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen) Çocuk

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack

ÖPÜCÜK OLMAZ ZORLA. Marion Mebes / Lydia Sandrock Kein Küsschen auf Kommando Ausmalbuch 2015 verlag mebes & noack ZORLA ÖPÜCÜK OLMAZ 1 Diese Kopiervorlage basiert auf dem Buch Kein Küsschen auf Kommando von Marion Mebes und Lydia Sandrock, erschienen im Verlag mebes & noack. Alle Rechte liegen beim Verlag. Diese Kopiervorlage

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi

12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi 12. Sommerfest der Deutschen Wirtschaft Alman Ekonomisinin 12. Yaz Partisi LAGEPLAN / ALAN KROKİSİ AUTOSHOW SPONSORENTISCH / SPONSOR MASASI STAND BANNER / ROLL-UP SONSTIGE / DİĞER *TERAS LOUNGE / TERASSENLOUNGE

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Gerekiyorsa kızlık soyadı ve önceki evlilikten soyadı Adı Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Çocuk parası No. Kindergeld-Nr. Familienkasse Başvuran kişinin Almanya'daki vergi kimlik numarası Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Çocuk parası başvurusu Lütfen başvuru yapılan her

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana Bölüm 20 Zamandan Zamana Anna bilmecenin çözümüne hala yaklaşamamıştır. RATAVA hangi olayı engellemek istiyordur? Oyuncu Anna nın 2006 yılına döndükten sonra 1989 yılına gitmesini ister. Ama bu zaman yolculukları

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding

HERE COMES THE SUN. 6. September bis 31. Oktober 2010 Uferhallen, Berlin-Wedding HERE COMES THE SUN Eine Ausstellung für Energieforscher, Sonnenanbeter und Lichtscheue ab 7 Jahren, Familien und Schulklassen im Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie 6. September bis 31. Oktober

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

** Berlin Lalesi Türkiyemspor'a

** Berlin Lalesi Türkiyemspor'a http://ha-ber.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7037&itemid=0 ** Berlin Lalesi Türkiyemspor'a B erlin'de bu yıl dördüncü kez verilen Berlin Lalesi ödülünü Türkiyemspor ile Almanca ve Türkçe

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

SGB II (Sosyal Güvenlik Yasası II)

SGB II (Sosyal Güvenlik Yasası II) SGB II (Sosyal Güvenlik Yasası II) Đş arayanlar için temel ihtiyaçların karşılanması Đşsizlik Parası II / Sosyal yardım Federal Đş Acentesı 2 Vorwort Dieses Merkblatt dient der allgemeinen Information;

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

"Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar"

Allah Adına Şiddete Hayır! Barışın Savunucuları Olarak Hıristiyanlar ve Müslümanlar "Keine Gewalt im Namen Gottes! Christen und Muslime als Anwälte für den Frieden" Erklärung des Gesprächskreises "Christen und Muslime" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken "Allah Adına Şiddete

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Research Game - The European scientific research game Spielregeln

Research Game - The European scientific research game Spielregeln Research Game The European scientific research game Spielregeln 1.. Das Spiel 1. 1 Research Game das Forschungsspiel Das Projekt kombiniert praktische und theoretische Aktivitäten mit der Arbeit am Computer,

Detaylı

Übersetzung in die türkische Sprache

Übersetzung in die türkische Sprache Übersetzung in die türkische Sprache Wer macht was? Kim ne yapıyor? ı Ihre Seniorenarbeit informiert und berät Sie zu seniorenspezifischen Angeboten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten.

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı