Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56"

Transkript

1 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarý Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda 5458 sayýlý Kanunun 13 üncü maddesiyle 14 Kanunun Ek 19 uncu maddesi deðiþtirilmiþ, ayný Kanunun 14 üncü maddesiyle 1479 sayýlý Kanuna Geçici 26 ncý madde eklenm 1479 sayýlý Kanunun Ek 19 ncu maddesinde Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescili yapýldýðý halde, beþ yýl v fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlarýn bu sürelere iliþkin prim borçlarýnýn Kurumca yapýlacak bildirimde belirtilen içerisinde ödenmemesi halinde, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalýnýn ödediði primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn son itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýnýn ise tescil tarihi itibariyle, sigortalýlýðý durdurulur. Prim borcunun ait olduðu süre sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmez ve bu sürelere iliþkin Kurum alacaklarý takip edilmeyerek, Kurum alacaklarý arasýnda verilmez. Ancak, sigortalý veya hak sahipleri daha sonra sigortalýnýn en son bulunduðu basamaðýn baþvuru tarihindeki deðeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarýný, teblið tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortalýlýk süresi o deðerlendirilir. Bu madde kapsamýna giren sigortalýlar hakkýnda zamanaþýmýnýn kesilmesi ve zamanaþýmýnýn iþlememesi ile olarak 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (6), (8) ve (10 numaralý bentleri hariç diðer hükümleri ile ayný Kanunun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanýr Geçici 26 ncý maddesinde ise Bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna göre kayýt ve tescili yapýldýðý halde, 31/3/2005 tarihi itibariyle yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlar veya hak sahiplerinden bu sürelere iliþkin prim borçlarýný yeniden yapýlandýrma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapýlandýrma talebinde bulunduklarý halde yapýlandýrma haklarýný kaybedenler hakkýnda Ek 19 uncu madde hükmü uygulanýr hükümleri getirilmiþtir. Bu hükümlerin uygulanmasý ile uzun süre Kurumla baðlantýsý olmayan ve prim ödemesinde bulunmayanlarýn sigortalýlýk süre durdurulmasý ve bunlara iliþkin alacaklarýn Kurum alacaklarý içerisinde gösterilmemesi amaçlanmýþtýr. Ek 19 uncu madde ile bu kapsamda bulunan sigortalýlarýn bu sürelere iliþkin prim borçlarýný ödemek istememeleri halinde, borçlarýndan ve bu sürelerinden imtina etme hakký verilir iken, primi ödenmiþ sürelerin sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmes hizmet birleþtirme ya da müstakilen aylýk baðlanmasý iþlemlerinde kullanýlmasý imkaný da saðlanmaktadýr sayýlý Kanunun Ek 19 uncu ve Geçici 26 ncý maddeleri gereði yapýlacak iþlemler aþaðýda belirtilmiþtir. 1) 1479 sayýlý Kanunun Ek 19 uncu ve Geçici 26 ncý maddelerindeki hükümler gereðince; bu Kanun ve 2926 sayýlý Kanuna gö kayýt ve tescili yapýldýðý halde, beþ yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunan sigortalýlara, Ek 19 uncu madde uyarýnc yýl ve daha fazla süreye iliþkin tahakkuk eden prim borçlarýný tebligat tarihinden itibaren üç aylýk süre içerisinde ödemeleri, Kuru yapýlacak bildirimde belirtilen bu süre içerisinde prim borçlarýný ödememeleri halinde ise, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalýlarýn ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýlarýn ise tescil itibariyle sigortalýlýklarýnýn durdurulacaðýnýn, ancak, sigortalý veya hak sahiplerinin daha sonra sigortalýnýn en son bulunduðu basamaðýn baþvuru tarihindeki deðeri üzerinden hesaplanacak borç tutarlarýný teblið tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödedikl takdirde bu sürelerin sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirileceði hususunda 7201 sayýlý Tebligat Kanunu hükümlerine göre bild yapýlacaktýr sayýlý Kanunun Ek 19 uncu ve Geçici 26 ncý maddeleri uyarýnca bu kapsamda olan sigortalýlara yapýlacak tebligatlarla ilgili olarak Genel Müdürlüðümüzce sigortalýlýk bilgilerinin güncellenmesine iliþkin çalýþma yapýlmakta olup, söz konusu çalýþm sonuçlanmasýný müteakip Ýl Müdürlüklerimizce yapýlacak iþlemler ayrýca talimatlandýrýlacaktýr. 2) 1479 sayýlý Kanunun Ek 19 uncu ve Geçici 26 ncý maddeleri uyarýnca yukarýda belirtildiði þekilde iþlem yapýlacak olmakla birlikte, söz konusu çalýþmalarýn sonuçlanmasýna kadar olan dönemde bu maddeler kapsamýnda iþlem yapýlmasý için sigortalý hak sahiplerinin talepte bulunmasý halinde, bu talepler Ýl Müdürlüklerimiz tarafýndan kabul edilerek iþlemleri sonuçlandýrýlacak Buna göre, Kurumca yapýlacak bildirime kadar geçen sürede veya bildirimde verilen üç aylýk süre içinde haklarýnda Ek 19 uncu madde hükümlerinin uygulanmasý talebinde bulunan sigortalý veya hak sahiplerinin örneði Ek-1de bulunan talep dilekçesi ile müracaatta bulunmalarý saðlanacak ve bu dilekçenin ekinde ilgili makamlardan onaylattýrýlmýþ sigortalýlýk belgesi alýnacaktýr.

2 Sigortalýlarýn veya hak sahiplerinin bu talebine istinaden Ýl Müdürlüklerince yapýlacak incelemede beþ yýl ve daha fazla süre iliþkin prim borcunun bulunduðunun anlaþýlmasý halinde, a) Sigortalýlarca veya hak sahiplerince Ek 19 uncu maddeye göre sigortalýlýklarýnýn üç aylýk süre verilmeksizin hemen durdurulmasýnýn istenmesi durumunda, örneði Ek-2 de yer alan tebligat belgesi, b) Sigortalýlarca veya hak sahiplerince Ek 19 uncu maddenin uygulanmasý ile ilgili olarak kendilerine prim borçlarýnýn üç aylýk süre içinde ödenmesi yönünde süre verilmesi ve bu süre içerisinde yapacaklarý ödemeye göre anýlan maddenin uygulanmasýný istenmesi durumunda, örneði Ek-3 de yer alan tebligat belgesi, Sigortalýlara veya hak sahiplerine okutulup, gerekli bilgi verildikten sonra iki nüsha olarak düzenlenip imzalattýrýlacaktýr. Sigortalýlardan veya hak sahiplerinden alýnacak Ek-2 ve Ek-3 numaralý belgeler tebligat yerine geçeceðinden, Ek 19 uncu maddenin uygulanmasý ile ilgili bilgilerin ileride kaybolmamasý ve hatalý iþlemlerin önlenebilmesi için SÝEV komutuyla varide alýnarak söz konusu varide numarasý ve tarihi söz konusu tebligat belgelerine kaydedilecektir. Bu þekilde, kayýt altýna alýnan tebligat belgelerinin asýl nüshasý sigortalý dosyasýnda muhafaza edilecek, diðer nüshasý ise sig veya hak sahibine verilecektir. 3) Gerek Ek-2, gerekse Ek-3 numaralý tebligat belgesi alýnmak suretiyle, haklarýnda Ek 19 uncu madde hükümleri uygulananlarýn sigortalýlýðýnýn durdurulmasý iþlemleri, 19 numaralý terk kodu kullanýlarak yapýlacaktýr. Bu þekilde terk kodu iþlenen sigortalýlarýn prim ödemesinin bulunmasý durumunda prim mahsup iþlemi, Ek 19 uncu maddede belirtildiði üzere primlerin karþýladýðý süreye göre bilgisayar programý tarafýndan otomatik olarak yapýlacaktýr. 4) Sigortalýlardan veya hak sahiplerinden örneði Ek-2 de bulunan tebligat belgesi alýnmak suretiyle Ek 19 uncu maddeye göre iþlem yapýlmasýnýn talep edilmesi durumunda, üç aylýk süre beklenmeyecek, daha önce prim ödemesi bulunan sigortalýlarýn öd primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýlarýn ise, tescil tarihi itibariyle sigortalýlý durdurulacaktýr. Buna karþýn, sigortalýlardan veya hak sahiplerinden örneði Ek-3 de bulunan tebligat belgesi alýnmak suretiyle, Ek 19 uncu maddeye göre iþlem yapýlmasýnýn talep edilmesi durumunda, mutlaka prim borcunun ödenmesi için kurumca verilecek üç aylýk beklenecek ve bu sürenin sonunda, prim ödemesi bulunan sigortalýlarýn ödedikleri primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalýlarýn ise tescil tarihi itibariyle sigortalýlýklarý, durdurulacaktýr. Ek-2 ve Ek-3 numaralý tebligat belgeleri ile kendilerine elden tebligat yapýlmýþ ve buna göre sigortalýlýklarý durdurulmuþ olan sigortalýlara veya hak sahiplerine ayrýca tebligat yapýlmayacaktýr. 5) Hatalý bir iþleme sebebiyet verilmemesi için kendilerinden Ek-2 ve Ek-3 numaralý tebligat belgeleri alýnmak suretiyle haklarýnda Ek 19 uncu madde hükümleri uygulanmak suretiyle sigortalýlýklarý durdurulacak olan sigortalýlarýn, ibraz edecekleri sigortalýlýk belgesinde yer alan bilgilere göre sigortalýlýk durumlarý mutlaka güncellenecektir. Yukarýda yapýlan açýklamalara iliþkin örneklere aþaðýda yer verilmiþtir. Örnek 1- Sigortalý Anýn 01/07/1996 tarihinde baþlayan zorunlu sigortalýlýðý 30/04/2002 tarihinde sona ermiþ olup, bu süreler arasýnda hiç prim ödemesi bulunmayan bu sigortalýya Ek 19 ncu maddeye göre de henüz bir tebligat gönderilmediði halde, sigortalý A nýn 15/06/2007 tarihinde EK-1 deki talep dilekçesi ile baþvurarak sigortalýlýk sürelerinin Ek 19 ncu maddeye göre belirlenmesini talep etmesi halinde, önce kendisine EK-2deki tebligat belgesi ibraz edilecek, sigortalý bu belgeyi okuduktan sonra tahakkuk eden prim borcunu ödemeyeceðini, bunun için de tarafýna üç aylýk sürenin verilmemesini ve sigortalýlýðýnýn Ek 19 uncu madde hükümlerine göre hemen durdurulmasýný talep etmesi halinde, Ek-2deki tebligat belgesi 2 suret olarak tanzim edilip, sigortalý tarafýndan okunup imzalandýktan ve SÝEVde bilgisayar kayýtlarýna iþlendikten sonra, bi nüshasý sigortalýya verilecek, asýl nüshasý da sigortalý dosyasýnda muhafaza edilecektir. Bu durumda teblið iþlemi 15/06/2007 tarihinde yapýlmýþ sayýlacaðýndan, teblið tarihinden bir gün sonra 16/06/2007 tarihinde, hiç prim ödemesi bulunmadýðýndan tescil tarihi olan 01/07/1996 tarihi itibariyle durdurulacaktýr. Örnek 2- Örnek 1deki sigortalý Anýn 15/06/2007 tarihinde EK-1deki talep dilekçesi ile Ek19 uncu maddeye göre sigortalýlýk sürelerinin tespiti talebinde bulunarak, kendisine üç aylýk süre verilmesini istemesi halinde, Ek-3deki tebligat belgesi 2 suret olarak tanzim edilip sigortalý tarafýndan okunup imzalandýktan sonra yine SÝEV de bilgisayar kayýtlarýna iþlenerek bir nüshasý sigortalýya verilecek, asýl nüshasý da sigortalý dosyasýnda muhafaza edilecektir. Sigortalýya teblið iþlemi 15/06/2007 tarihinde

3 yapýlmýþ sayýlacaðýndan, üç aylýk süre 15/09/2007 tarihinde sona erecektir. a) Sigortalý A 15/09/2007 tarihine kadar hiç prim ödemesinde bulunmadýðý varsayýldýðýnda sigortalýlýðý tescil tarihi olan 01 tarihi itibariyle, b) Sigortalý A 15/09/2007 tarihinden önce kendisine teblið edilen borç tutarý olan YTLna karþýlýk YTL ödediði varsayýldýðýnda, sigortalýlýðý, 16/09/2007 tarihinde ödemiþ olduðu tutarýn tam ay olarak karþýladýðý ayýn sonu olan 31/03/19 itibariyle, durdurulacaktýr. Örnek 3- Örnek 1deki sigortalý A 15/06/2007 tarihinde EK-1deki talep dilekçesi ile baþvurarak sigortalýlýk sürelerinin tespiti talebinde bulunmuþ ve ayný gün prim borçlarýna mahsuben YTL ödemiþ ve buna göre üç aylýk süreyi beklemeksizin sigortalýlýðýnýn hemen durdurulmasýný istemiþtir. Bu durumda sigortalýya EK-2deki tebligat belgesi Örnek 1deki ayný prosed edilerek tanzim edilecek ve iþlemleri tamamlanacak ve teblið iþlemi 15/06/2007 tarihinde yapýlmýþ sayýlacaðýndan teblið tarihinden bir gün sonra 16/06/2007 tarihinde, yapmýþ olduðu YTL ödemenin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu olan 30/04/1998 tarihi itibariyle sigortalýlýðý durdurulacaktýr. Örnek 4- Örnek 1deki sigortalý A ya Kurum tarafýndan 15/09/2007 tarihinde tebligat gönderilmiþ ve bu tebligat sigortalýya 19/09/2007 tarihinde teblið edilmiþtir. Tebligatta belirtilen prim ödeme süresi üç ay olup bu sürenin bitim tarihi olan 19/12/2007 tarihine kadar tahakkuk eden prim borcunun ödenmesi gerekmektedir. Sigortalý A bu süre içerisinde kendisine teblið edilen YTL prim borcuna karþýlýk YTL ödemiþtir. Buna göre 20/12/2007 tarihinde, ödemiþ olduðu primin tam ay olarak karþýladýðý ayýn sonu olan 30/09/1998 tarihi itibariyle sigortalýlýðý durdurulacaktýr. Bu durumda sigortalýnýn 01/07/ /0 tarihleri arasýnda primi ödenmiþ 2 yýl, 3 ay sigortalýlýk süresi bulunmakta olup, bu süre hak kazanýlmýþ hizmet süresi olarak muhafaza edilecek ve hizmet birleþtirme iþlemlerinde kullanýlabilecektir. Örnek 5- Örnek 4deki sigortalý A 01/05/2008 tarihinde Kuruma müracaatta bulunarak 01/10/ /04/2002 tarihleri arasýndaki sigortalýlýk süresini deðerlendirme talebinde bulunmuþtur. Sigortalýnýn terk tarihi olan 30/04/2002 tarihinde prim ödemeye esas basamaðý 10 olduðundan bu basamak üzerinden ve talep tarihindeki güncel prim tutarý üzerinden hesaplanaca prim borç tutarý Tebligat Kanunu hükümlerine göre sigortalýya 10/05/2008 tarihinde gönderilmiþ ve bu tebligat 15/05/2008 tarihinde teblið edilmiþtir. Teblið tarihinden itibaren sigortalýya verilen üç aylýk sürenin bitim tarihi 15/08/2008 tarihidir. a) Sigortalý Anýn kendisine teblið edilen YTL prim borcunun tamamýný üç aylýk sürenin bitim tarihinden önce 18/05/20 tarihinde ödediði varsayýldýðýnda, 01/10/ /04/2002 tarihleri arasýndaki süreler sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilecek b) Sigortalý A kendisine teblið edilen YTL prim borcunun tamamýný üç aylýk sürenin bitim tarihi olan 15/08/2008 tarihinde sonraki bir tarih olan 18/08/2008 tarihinde ödediði varsayýldýðýnda, yapýlan ödeme verilen üç aylýk sürenin dýþýnda yapýlan bir olduðundan geçersiz sayýlacak ve sigortalýya bilgi verilerek talebi halinde kendisine iade edileceði ayrýca yeniden talepte bulunma hakkýnýn bulunduðu bildirilecektir. c) Sigortalý A, yukarýdaki b de belirtilen iþlemden sonra 01/10/2008 tarihinde yeniden talepte bulunmuþtur. Talepte bulunduðu tarihte prim tutarlarý deðiþtiðinden, 10 uncu basamaðýn bu tarihteki prim tutarý üzerinden hesaplanan YTL borç tutarýný ödemesi için sigortalýya tarihinde yeniden tebligat gönderilmiþ olup bu tebligat sigortalýya tarihinde teblið edilmiþtir. Sigortalý bu defa kendisine verilen üç aylýk sürenin bitim tarihi olan 15/01/2009 tarihinden önce tarihinde YTLnýn tamamýný ödediði varsayýldýðýnda, 01/10/ /04/2002 tarihleri arasýndaki süreler sigortalýlýk süresi olara deðerlendirilecektir. Bu sigortalý yukarýdaki ilk talebi sonucu 18/08/2008 tarihindeki ödemesini geri almamýþ ise aradaki fark tahsil edilerek iþlem sonuçlandýrýlacaktýr. Bu sigortalý tebligatý beklemeden Ýl Müdürlüðüne geldiðinde de elden teblið yapýlmak suretiyle iþlemler yapýlacaktýr. 6) Ek 19 uncu madde hükümleri uyarýnca sigortalýlýklarý durdurulmuþ olan sigortalýlarýn þayet daha önce primi ödenmiþ sürel bunlarýn sigortalýlýklarý, ödenen primlerin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu itibariyle durdurulacaðýndan, primi ödenmiþ olan bu diðer sosyal güvenlik kanunlarýna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile birleþtirilmesi veya bu hizmet sürelerinin bildirilmesi suretiyle, aylýk baðlanmasý iþlemleri gerçekleþtirilecektir. Ayný þekilde Ek 19 uncu madde hükümlerine göre sigortalýlýklarý durdurulmuþ olan sigortalýlarýn, primi ödenmiþ olan süreleri sayýlý Kanunlara göre aylýk baðlama ve toptan ödeme yapýlmasý iþlemlerinde de dikkate alýnacaktýr.

4 Öte yandan, haklarýnda Ek 19 uncu madde hükümleri uygulanan ve daha önce hiç prim ödemesi olmamasý nedeniyle, sigortalýl tescil tarihi itibariyle durdurulmuþ olan sigortalýlarýn, diðer sosyal güvenlik kanunlarýna göre geçen hizmet süreleri ile birleþtirilm amacýyla hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalý hakkýnda Ek 19 uncu maddenin uygulanmasý sonucu sigortalýlýðýnýn tescil tarihi itibariyle durdurulduðu, bu nedenle birleþtirilecek bir hizmetinin bulunmadýðý bildirilecektir. 7) Yine, Ek 19 uncu madde kapsamýna giren ve ayný sürelerde baþka sosyal güvenlik kanunlarýna tabi olarak prim ödeyenlerden, sigortalýlýklarýnýn durdurulmasý talebinde bulunanlara, yukarýda belirtildiði þekilde iþlem yapýlacak, ancak primi ödenmiþ ve sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmiþ süreler haricindeki geçen süreler, sigortalýlýk süresi olamayacaðýndan, bu çakýþan süre olarak kabul edilmeyecektir. Bu þekilde diðer kanunlara tabi olarak prim ödemiþ olup, Ek 19 uncu madde kapsamýnda olduðu halde 5458 sayýlý Kanunun 16 ncý maddesi gereðince primleri mahsup edilmek üzere iþlemleri yapýlanlardan, bu iþlemin iptal edilerek Ek 19 uncu madde kapsamýnda sigortalýlýklarýnýn durdurulmasýný talep edenlerin, talepleri kabul edilerek mahsuplaþma iþlemleri yapýlmayacak, yapýlmýþ ise düzeltilerek iþlem sonuçlandýrýlacaktýr. Haklarýnda Ek 19 uncu madde hükümleri deðerlendirilmeksizin sigortalýlýk durum tespiti yapýlmýþ olunan ve bu konuda mahke kararý bulunanlar dahil olmak üzere sigortalýlarýmýzýn bu hükümlerden yararlandýrýlmalarý saðlanacaktýr sayýlý Kanunun 16 ncý maddesinde yapýlan düzenleme ile, 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanunu ile 1479, 2925 ve 2926 sayýlý Kanunlardan birine tâbi sigortalý iken, ayný sürede bir diðer sosyal güvenlik kurumuna, adýna prim ödendiði anlaþýlan sigortalýlardan yersiz tahsil edilen prim asýllarý, sigortalý ya da hak sahiplerinin talebi üzerine prim ödenmesi gereken kanuna göre transfer edilmek suretiyle, sigortalýnýn sehven ödemiþ olduðu primlerin zayi olmamasý, bu suretle sigortalýnýn maðdur olmamasý amaçlanmýþtýr. Bu nedenle sigortalýlarýn bu yönde talepleri olmasa dahi bilgilendirilmeleri ve istemeleri halinde de ters mahsup yapýlmak suretiyle Ek 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmalarý saðlanacaktýr. Örnek 1- Sigortalý B nin 01/08/1990 tarihinde baþlayan zorunlu sigortalýlýðý 10/09/2000 tarihinde sona ermiþ olup bu süreler arasýnda hiç prim ödemesi bulunmamaktadýr. Ayrýca sigortalýnýn 14/07/1995 tarihinden itibaren belirli aralýklarla SSKdaki (Devredilen) çalýþmalarý devam etmektedir. Kendisine henüz bir tebligat gönderilmemiþ olup sigortalý B 20/07/2007 tarihinde Kuruma EK-1deki talep dilekçesi ile baþvurarak Ek 19 uncu madde hükümlerinin uygulanmasýný istemiþ ve YTL olan prim borcuna mahsuben de 20/07/2007 tarihinde YTL prim ödemiþtir. Sigortalý Bye EK-2deki tebligat elden 20/07/2007 tarihinde teblið edilmiþtir. Bu durumda sigortalýlýk 21/07/2007 tarihinde, YTLnýn tam ay olarak karþýladýðý ay sonu olan 30/06/1993 tarihi itibariyle durdurulacaktýr. 01/08/ /06/1993 tarihleri arasýnda geçen 3 yýl 2 ay hizmet süresinin hizmet birleþtirme amacýyla istenmesi halinde hizmet bildirimi yapýlacaktýr. Örnek 2- Sigortalý C 01/10/ /09/1998, 15/06/ /05/2005 tarihleri arasýnda 1479 sayýlý Kanuna göre zorunlu sigortalý olup, hiç prim ödemesi bulunmamaktadýr. Ayrýca SSKda (Devredilen) 01/01/ /04/2000, 01/07/ /04/2005 tarihleri arasýnda hizmet akdine dayalý çalýþmasý bulunan sigortalý C 22/07/2007 tarihinde EK-1deki talep dilekçe ile Ek 19 uncu madde hükmünün uygulanmasýný istemiþtir. Ek 19 uncu madde uygulanmaksýzýn 1479 ve 506 sayýlý Kanunlara göre sigortalýlýk süreleri aþaðýdaki gibi; -01/10/ /09/1998, 15/06/ /05/2005 tarihleri arasýnda Bað-Kur (Devredilen) sigortalýsý, -01/10/ /04/2000 tarihleri arasýnda da SSK (Devredilen) sigortalýsý, olacaktýr. Bu durumda sigortalýnýn 506 sayýlý Kanuna göre ödemiþ olduðu çakýþan sürelerine ait primlerin Bað-Kura (Devredilen) transfe edilmesi gerekecek idi. Ancak, sigortalý C nin talebi doðrultusunda EK-1deki tebligat metni 22/07/2007 tarihinde kendisine elden teblið edilmiþ olup, hiç prim ödemesi bulunmadýðýndan sigortalýlýðý tescil tarihi olan 01/10/1990, tarihi itibariyle durdurulacaktýr.

5 Sigortalý Cnin SSKdan (Devredilen) hizmetlerinin istenmesi halinde ilgili hakkýnda 1479 sayýlý Kanunun EK 19 uncu maddesi gereði sigortalýlýðýn durdurulduðundan birleþtirilecek hizmetinin olmadýðý bildirilecektir. Örnek 3- Örnek 2 deki sigortalý C nin Ek 19 uncu maddenin uygulanmasý ile ilgili talebinden önce, 5458 sayýlý Kanunun 16 nc maddesi gereðince SSKna (Devredilen) ödediði primlerin Bað-Kura (Devredilen) mahsup edilmesi için talepte bulunmasý üzerin primlerin transfer iþlemi yapýlmýþtýr. Ancak sigortalý bu defa Ek 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak için talepte bulunmuþtur. Sigortalýya Ek 19 uncu madde hükümlerinin uygulanabilmesini teminen SSKdan (Devredilen) transfer edilen primleri tekrar SSKna (Devredilen) ters mahsup suretiyle geri gönderilecek, böylece þahsýn iþlem yapýlmadan önceki haline dön olacak ve hiç prim ödemesi bulunmadýðýndan sigortalýlýðý, Örnek 2de olduðu gibi 01/10/1990 tarihi itibariyle durdurulacak ve birleþtirilecek hizmetinin bulunmadýðý bildirilecektir. Örnek 4- Sigortalý D 01/03/1988 tarihinde 1479 sayýlý Kanuna göre sigortalý olmuþtur. Sigortalýlýðý 30/06/2006 tarihinde sona ermiþtir. Kuruma 5 yýl ve daha fazla süreye iliþkin prim borcu bulunmaktadýr. Sigortalý Ýl Müdürlüðüne 01/08/2007 tarihinde mür ederek Ek 19 uncu madde hükümlerinin uygulanmasýný talep etmiþtir. Sigortalýya elden teblið yapýlmýþ ve ayný tarihte teblið be imzalamýþtýr. Bu durumda sigortalýnýn önceki prim ödemelerine göre 31/05/1997 tarihi itibarýyla sigortalýlýðý durdurulmuþtur. A zamanda sigortalýnýn SSKda (Devredilen) tarihleri arasýnda 1200 gün, tarihleri arasýnda da 1420 gün prim ödemesi bulunmaktadýr. Sigortalýnýn 1479 sayýlý Kanuna göre bildirilecek hizmet süresi tarihleri arasýndaki 9 yýl 3 ay olduðundan, bu süre hizmet birleþtirme amacýyla SSKna (Devredilen) bildirilecektir. Örnek 5- Sigortalý E nin 21/02/1983 tarihinde baþlayan 1479 sayýlý Kanuna tabi sigortalýlýðý halen devam etmekte olup, hiç p ödemesi bulunmadýðýndan Ek 19 uncu madde hükmü gereði Kurumca kendisine tahakkuk ettirilen prim borcu toplamý YTL dýr. Kurumca sigortalýya prim borcunu ödemesi için 30/08/2007 tarihinde tebligat gönderilmiþ, bu tebligat 05/09/2007 tarihinde teblið edilmiþtir. Sigortalý C nin üç aylýk sürenin bitim tarihi olan 05/12/2007 tarihinden önce, YTL prim ödediði varsayýldýðýnda, 06/12/2007 tarihinde, sigortalýlýðý YTLlýk ödemesinin tam olarak karþýladýðý ayýn sonu olan 31/10/19 itibariyle durdurulacak, sigortalý olma þartlarý devam ettiðinden 06/09/2007 tarihi itibariyle sigortalýlýðýnýn durdurulduðu tarihtek prim ödemeye esas olan 8 inci basamaktan (06) yeniden sigortalýlýðý baþlatýlacaktýr. Örnek 6- Sigortalý E nin SSKda (Devredilen) 01/01/ /12/1982 tarihleri arasýnda toplam 5 yýl 6 ay hizmet süresi bulunmakta olup, 02/11/2007 tarihinde yaþlýlýk aylýðý talebinde bulunmuþtur. Sigortalýnýn 21/02/ /10/1995 tarihleri arasýnda 12 yýl 8 ay 9 gün, 06/09/ /11/2007 tarihleri arasýnda da 1 ay 26 gün olmak üzere toplam 12 yýl 10 ay 5 gün Bað Kur (Devredilen) hizmet süresi bulunmaktadýr. SSK ve Bað-Kur (Devredilen) hizmet süresi toplamý 18 yýl, 4 ay, 5 gün olduðundan, diðer þartlarý da taþýmasý kaydýyla kendisine yaþlýlýk aylýðý 2829 sayýlý Kanuna göre baðlanacaktýr. 8) 1479 ve 2926 sayýlý Kanunlar kapsamýnda sigortalý olanlardan Ek 19 uncu maddeye göre sigortalýlýklarý durdurulanlarýn, b Kanunlara göre zorunlu sigortalýlýk kapsamýnda çalýþmaya devam edenlerin, durdurulan süreye iliþkin prim borcunu Ek 19 uncu maddeye göre ödeyip ödemediðine bakýlmaksýzýn, sigortalýlýklarýnýn durdurulduðu tarihi takip eden aybaþýndan itibaren, sonra çalýþmaya baþlayanlarýn ise çalýþmaya baþladýklarý tarihten itibaren, sigortalýlýklarý baþlatýlacaktýr. Örnek 1- Sigortalý F nin 04/10/2000 tarihinde baþlayan sigortalýlýðý halen devam etmektedir. Hiç prim ödemesinde bulunmadý kendisine 15/08/2007 tarihinde Ek 19 uncu madde kapsamýnda prim borçlarýný ödemesi için tebligat gönderilmiþtir. Sigortalýya tebligat 20/08/2007 tarihinde ulaþtýðý halde 3 aylýk sürenin sona eriþ tarihi olan 20/11/2007 tarihine kadar prim ödemesinde bulunmamýþtýr. Bu nedenle 04/10/2000 tarihi itibariyle sigortalýlýk durdurulacaktýr. Ancak zorunlu sigortalý olarak çalýþmaya devam etmesi nedeniyle 16/08/2007 tarihi itibariyle yeniden sigortalýlýðý baþlatýlacak ve kendisine bildirim yapýlacaktýr. Örnek 2- Sigortalý Gnin 01/04/1999 tarihinde baþlayan sigortalýlýðý 30/06/2005 tarihinde sona ermiþtir. 5 yýl ve daha fazla sür iliþkin prim borcu olduðundan, kendisine Ek 19 uncu madde kapsamýnda 20/08/2007 tarihinde tebligat gönderilmiþ ve 25/08/2007 tarihinde de tebligat kendisine ulaþtýðý halde üç aylýk sürenin sona eriþ tarihi olan 26/11/2007 tarihine kadar prim borcunu ödemediðinden sigortalýlýðý 01/04/1999 tarihi itibarýyla durdurulmuþtur. Sigortalý G 01/02/2008 tarihinde tekrar 1479 sa Kanun kapsamýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. Bu durumda sigortalý Gnin sigortalýlýðý 01/02/2008 tarihi itibariyle yeniden baþlat kendisine bildirim yapýlacaktýr. Her iki örnekte olduðu gibi (06) kodu ile yeniden sigortalýlýk baþlatýlýrken sigortalýdan, durdurulan sigortalýlýk sürelerine iliþkin borcunu ödemesi þartý aranmayacaktýr. ============================================================================

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý 2008-65 Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/65 Sirküler Katma Deðer Vergisi Maliye Bakanlýðý, 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 110

Detaylı

Asgari Geçim Ýndirimi

Asgari Geçim Ýndirimi 2007-2 Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler Asgari Geçim Ýndirimi Sirküler No. : Elit/2007-2 Ýstanbul, 04 Aralýk 2007 Bilindiði üzere, asgari geçim indirimi, 04.04.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 5615

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý)

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) 2011-35 (Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) Sirküler 2011/35 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ

ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ (ASKERLÝK BORÇLANMASINDA NE DEÐÝÞTÝ?) Prof. Dr. Ali Rýza OKUR Marmara Üniversitesi 1942 yýlýnda Kayseri'de doðdu. 1944'de ailesiyle birlikte Ýstanbul'a

Detaylı

Matrah Arttýrýmý

Matrah Arttýrýmý 2011-34 Matrah Arttýrýmý Sirküler2011/34Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 30 Aðustos 2008

SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SÝGORTA ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ BÝRÝNCÝ KISIM Genel Hükümler BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Pazartesi, 22 Eylül 2008

GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Pazartesi, 22 Eylül 2008 GENEL SAÐLIK SÝGORTASI ÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Pazartesi, 22 Eylül 2008 Resmi Gazete No 26981 Resmi Gazete Tarihi 28/08/2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanýmlar ve Genel Ýlkeler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap 2010-21 Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap Sirküler Sirküler Numarasý : Elit 2010/21 Ba Ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada Ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Matrah Arttýrýmý

Matrah Arttýrýmý 2011-34 Matrah Arttýrýmý Sirküler2011/34Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Taþpýnar Muhasebe Sýk sorulan sorular (1) SAÐLIK KARNESÝ (*) (*) Konuyla ilgili 2007/96 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KISA VADELÝ SÝGORTALAR DAÝRE BAÞKANLIÐININ (Konu

Detaylı

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/13

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/13 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/010/23 12026 30/04/2015 Konu : 4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması GENELGE 2015/13 1 - Genel Açıklamalar

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir

Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir 2008-91 Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir Ýstanbul, 05 Kasým 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/91 Sirküler Aylýk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Deðiþtirilmiþtir

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný

Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný 2011-33 Stok, Sabit Kýymet, Kasa ve Ortaklardan Alacaklarýn Beyaný Sirküler 2011/33 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00- Konu : İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri. 20/10/2010 G E N E L G E 2010/117 1- Genel Açıklamalar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SAĞ OLANA DA ÖLENE DE GSS YAPILANDIRMASINDA ÖDEME VAR

SAĞ OLANA DA ÖLENE DE GSS YAPILANDIRMASINDA ÖDEME VAR SAĞ OLANA DA ÖLENE DE GSS YAPILANDIRMASINDA ÖDEME VAR 6552 sayılı Kanunla GSS borçlularına tanına Gelir testi ve ödeme kolaylığı ile birlikte genelgeye yapılan ilave düzenlemelerle SGK bu alacağından vazgeçmediğini

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

/ Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar

/ Geçici 69 uncu Madde Hükmüne İstinaden Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilecek Olan Sigortalılar 30.05.2016/24-1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN 60 (G) KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ 25 YAŞINDAN ÖNCEKİ PRİM BORÇLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMESİ HAKKINDA 2016/9 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011 Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabý Ýçin Torba Yasadan Yararlanan Mükellefleri Bekleyen Ýki Büyük Tehlike Cuma, 29 Nisan 2011 Dr. Burçin BOZDOÐANOÐLU Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Denetçi Yýldýz YMM Denetim

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir

Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 2007-40 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir Sirküler Sirküler Numarasý Elit - 2007/4 Ba ve Bs Formlarý Ýle Ýlgili Kurallar, Yeniden Belirlenmiþtir 1) Genel Açýklamalar 1997 yýlýndan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/ 226032 25.03.2008 KONU : Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri GENELGE 2008 16 1 TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARI

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/177 11.02.2013 Konu : SGDP Yapılandırma GENELGE 2013-8 A GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 10/01/2013 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 71256087 1093 447 08/04/2013 Konu : 6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar G E N E L G

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI Salý, 04 Aðustos 2009

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI Salý, 04 Aðustos 2009 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI Salý, 04 Aðustos 2009 VERGÝ SÝRKÜLERÝ NO: 2009/107 KONU: Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýnda Bakanlar Kurulu Kararý Yatýrýmlarda

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

Mali tatil uygulamasý Gönderen : caner - 01/07/ :53

Mali tatil uygulamasý Gönderen : caner - 01/07/ :53 Mali tatil uygulamasý Gönderen : caner - 01/07/2009 11:53 Zübeyir BAKMAZ (Vergi Denetmeni) Özge DAYI (Dokuz Eylül Üni. Mali Hukuk Y. Lisans Öðr.) Giriþ Ülkemizde "mali tatil" uygulamasý, 28.03.2007 tarih

Detaylı

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý 2009-43 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý Sirküler Numarasý : Elit - 2009/43 Sirküler 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Detaylı

yargýtay kararlarý isteklerde bulunmuþ, mahkemece de istek doðrultusunda hüküm kurulmuþtur. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

yargýtay kararlarý isteklerde bulunmuþ, mahkemece de istek doðrultusunda hüküm kurulmuþtur. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ yargýtay kararlarý 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/17459 KARAR NO : 2002/2727 KARAR TARÝHÝ : 13.02.2002 KARAR ÖZETÝ : YILLIK ÝZÝN ÜCRETÝ Davanýn açýldýðý tarihte davacý iþçi çalýþmasýný sürdürmekte ise

Detaylı

DUYURU. Değerli vatandaşlarım,

DUYURU. Değerli vatandaşlarım, DUYURU Değerli vatandaşlarım, Son günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimize 3201 Sayılı Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi

Detaylı