Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: Derleme Akut respiratuar distres sendromu Ayþe Tana Aslan 1, Deniz Doðru 2, Uður Özçelik 3 Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Uzmaný, 2 Pediatri Doçenti, 3 Pediatri Profesörü SUMMARY: Aslan AT, Doðru D, Özçelik U. (Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). Acute respiratory distress syndrome. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: The acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a severe lung injury in patients with sepsis and other acute inflammatory insults, characterized by injury to the alveolar epithelial and endothelial barriers of the lung, acute inflammation, and protein rich pulmonary edema. Profound hypoxemia, noncardiogenic pulmonary edema, and poor lung compliance are seen. ARDS carries high morbidity and mortality rates. Considerable attention has been paid to ARDS over the last years, not only in pathogenesis but also in many different therapy strategies. The goals of treatment of ARDS are to: (1) reverse the underlying condition leading to ARDS, (2) minimize acute lung injury, (3) maintain adequate tissue delivery of oxygen, and (4) avoid iatrogenic pulmonary complications. A substantial number of new therapies have been suggested and examined in recent years, many of which remain controversial. Physiologic, clinical, and radiologic manifestations and therapy options are outlined in this article. Key words: ARDS, pathogenesis, management. ÖZET: Akut respiratuar distres sendromu, sepsis ve diðer enflamatuar nedenlerden kaynaklanan alveol epitel ve endotel engellerinde zedelenme, akut enflamasyon ve proteinden zengin pulmoner ödem ile karakterize ciddi akciðer zedelenmesini ifade etmektedir. Derin hipoksemi, kardiyojenik olmayan pulmoner ödem ve bozulmuþ akciðer kompliyansý görülür. Yüksek morbidite ve mortalite oranlarýna sahiptir. Patogenez ve deðiþik tedavi stratejileri üzerindeki çalýþmalar son yýldýr sürmektedir. ARDS tedavisinde amaçlar altta yatan hastalýðýn tedavisi, akut akciðer zedelenmesini en aza indirebilmek, dokularýn oksijen ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve iatrojenik akciðer zedelenmesinden kaçýnmak olmalýdýr. Birçok tedavi yöntemi önerilmiþ ve denenmiþse de çoðu halen tartýþmalýdýr. Bu makalede akut respiratuar distres sendromunun patogenezi, klinik ve radyolojik bulgularý ile tedavi seçenekleri gözden geçirilmiþtir. Anahtar kelimeler: akut respiratuar distres sendromu, patogenez, tedavi. Akut respiratuar distres sendromu (ARDS); alveol epitel ve epitel engellerindelerinde zedelenme, akut enflamasyon ve proteinden zengin pulmoner ödemin neden olduðu akut solunum yetmezliðidir 1. Ashbaugh 1967 de ilk kez ARDS olarak takipne, oksijen tedavisine dirençli hipoksemi, yaygýn alveolar infiltratlar, pulmoner kompliyansta azalma gözlenen, pozitif basýnçlý mekanik ventilasyon ihtiyacý olan 12 hastada tanýmlamýþtýr. Pediatrik yaþ grubunda ise ilk kez 1968 de bildirilmiþtir 2. Güncel tanýmlama 1994 de NAECC (North American European Consensus Conference) ýnda yapýlmýþ, eriþkin (adult) tanýmý akut tanýmý ile deðiþtirilerek ARDS ve Akut Akciðer Hasarý (AAH) için taný kriterleri kabul edilmiþtir (Tablo I) 3. Akut respiratuar distres sendromunun gerçek insidansý bilinmemektedir. Eriþkin yaþ grubunda yýlda : arasýnda deðiþen oranlardan söz edilmektedir. Pediatrik yaþ grubu için insidans verileri olmamakla beraber pediatrik yoðun bakým ünitelerinde izlenen hastalarýn % sini ARDS li hastalar oluþturmaktadýr 4. Patogenez Akut respiratuar distres sendromunun akciðerlerde artmýþ abartýlý enflamatuar yanýt olduðu düþünülebilir. ARDS, pnömoni, aspirasyon, inhalasyon, emboli, sepsis, yaygýn damar içi pýhtýlaþma gibi etkenlerin akciðerde enflamatuar

2 210 Aslan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 Baþlangýç þekli Tablo I. NAECC ARDS taný Kriterleri Akut baþlangýçlý ve inatçý seyirli Oksijenizasyon AAH de PaO 2 /FiO ARDS de PaO 2 /FiO Dýþlama ölçütleri PAOP ³ 18 mm Hg Sol atriyal hipertansiyon klinik bulgularý Radyolojik bulgular Pulmoner ödemle uyumlu bilateral opasiteler NAECC North American European Concensus Conference, AAH akut akciðer hasarý, PAOP pulmoner arter oklüzyon basýncý Tablo II. ARDS geliþimi ile iliþkilendirilen durumlar Doðrudan Sýk Aspirasyon pnömonisi Pnömoni Seyrek Toksik gaz inhalasyonu Pulmoner kontüzyon Yað embolisi Reperfüzyon zedelenmesi Dolaylý Sýk Sepsis Multipl transfüzyon Multipl travma Seyrek Akut pankreatit Yaygýn damar içi pýhtýlaþma Yanýk Kafa travmasý yanýtý baþlatmasý ile oluþmaktadýr (Tablo II). ARDS geliþimi ile iliþkilendirilen bu klinik durumlarda akciðerlere nötrofillerin artmýþ göçü ve enflamatuar mediyatörlerin aktivasyonu oluþur. Nötrofiller serbest radikaller, enflamatuar mediatörler, proteazlar (elastaz, kollojenaz, reaktif oksijen türleri), tümör nekrozis faktör-a (TNF-a) gibi sitokinler salgýlayarak hücre zedelenmesine yol açarlar 5. Bu enflamatuar zedelenme anti-enflamatuar yanýt ile durdurulmaya çalýþýlýr. Proenflamatuar moleküller, hücreler ve potansiyel anti enflamatuar moleküller Tablo III de; sitokinlerin köken ve iþlevleri Tablo IV de gösterilmiþtir 6. Proenflamatuar sitokinlerin yapýmý ve salýnýmý endotoksin dahil birçok iliþkili mediyatörle stimüle edilir. Nükleer faktör kappa B (NF-kB) sitokinlerin esas düzenleyicisidir. TNF-a, interlökin-1 (IL-1), interlökin-6 (IL-6), interlökin-8 (IL-8) ve ARDS geliþimindeki diðer proteinler için düzenleyici transkripsiyon faktörüdür. TNF ve IL-1 de NF-kB yi aktive etmektedir 7,8. IL-8 ve özellikle IL-6 mortalite ve Tablo III. ARDS de potansiyel mediyatörler Proenflamatuar moleküller ve hücreler Polimorfonükleer lökositler Doku makrofajlarý ve monositleri Trombositler Araþidonik asit metabolitleri Prostaglandinler, prostasiklin ve tromboksan Lökotrienler Sitokinler (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-15, TNF, G-CSF) "Soluble" adhezyon molekülleri PAF (trombosit aktivan faktör) Kompleman ve kompleman kaskat aktivasyonu Çeþitli kininler (örneðin bradikinin) Endorfinler Histamin ve serotonin Proteolitik enzimler Elastaz ve lizozomal enzimler Protein kinaz and tirozin kinaz Toksik oksijen metabolitleri Süperoksit, hidroksil radikal, hidrojen peroksit, peroksinitrit Endotoksin ve diðer bakteriyel ve mikrobiyal toksinleri Koagülasyon kaskad aktivasyonu Neopterin Plasminojen activatör inhibitor-1 CD-14 Vazoaktif nöropeptidler Monosit kemoatraktan protein-1 ve 2 ARDS de antienflamatuar yanýt oluþturan moleküller IL-1 reseptor antagonist Tip II IL-1 reseptor IL-4 IL-10 IL-13 Transforming growth factor-a Epinefrin "Soluble" TNF reseptör Lökotrien B4 reseptör antagonist "Soluble" CD-14 Lipopolisakkarid baðlayan protein

3 Cilt 47 Sayý 3 Akut Respiratuar Distres Sendromu 211 Tablo IV. ARDS de rol alan sitokinlerin köken ve iþlevleri Sitokin Köken Ýþlev IL-1Monosit, makrofaj, endotel ve Hücre aktivasyonu ve proliferasyonu epitel hücreleri IL-2 Lenfosit Lenfosit proliferasyonu IL-3 T-hücreleri, miyelomonositik hücreler Hücre proliferasyonu IL-4 T-hücreleri, mast hücreleri B-hücre stimülasyonu ve proliferasyonu IL-5 T-hücreleri Eozinofil proliferasyon ve B-hücre proliferasyon stimülasyonu IL-6 Ýmmün ve non-immün hücreler Akut faz reaksiyonlarý IL-7 Stromal hücreler, timus B-hücre stimülasyon ve proliferasyonu IL-8 Ýmmün hücreler, fibroblastlar, akciðer Kemotaksis ve anjiogenez epitel hücreleri IL-10 Ýmmün hücreler, akciðer epitel hücreleri Ýmmünoreguatuar IL-12 Makrofajlar Ýmmünoregulatuar IL-16 Mononükleer hücreler Ýmmünoregulatuar MCP-1Endoteliyal hücreler, epiteliyal fibroblastlar Kemotaksis TNF Monosit, makrofaj, lenfosit Ýmmünoregulatuar morbiditeyi gösteren prediktif sitokinlerdir. Buna karþýn anti enflamatuar sitokinlerden IL- 1 reseptör antagonisti (IL-1ra) ve interlökin-10 (IL-10)'un düþük düzeyleri ARDS deki mortalite ile korelasyon gösterir. Nötrofillerin ARDS geliþimindeki önemleri bilinmekle beraber nötropeniklerde de ARDS geliþebilmektedir 7. ARDS de bu enflamatuar süreç yaygýn alveol zedelenmesine neden olur. Ýnterstisyel ve alveoler alanda protein ve enflamatuar hücrelerden zengin hemorajik ödem ve hyalin membran oluþumu gözlenir. Alveolar tip II hücrelerin zedelenmesi ve kaybý surfaktanýn azalmasýna yol açar. Alveoler tip II hücreler prolifere olur ve tip I alveoler hücrelere dönüþür. Fibroblastlar önce interstisyel daha sonra alveoler alanda birikir. Biriken fibrin yerini kollajen fibrillerine býrakýr. Ýntraalveoler alanda ve daha az interstisyel alanda olmak üzere fibrozis gözlenir. Alveol zedelenmesi ve interstisyel kalýnlaþma ile gaz deðiþimini azaltýr. Bu durum ARDS deki hipoksi ve ventilatör baðýmlýlýðýna katkýda bulunur 5. ARDS de orta derecede pulmoner arteriyal hipertansiyon tabloya eþlik eder. Pulmoner vazomotor tonus üzerinde normal tonusün ortadan kalkmasý ile oluþmaktadýr. Nitrik oksit (NO) in pulmoner vasküler tonusün düzenlenmesinde önemli rolü vardýr. Mekanizmasý tam bilinmemekle beraber bakteriyel endotoksinin, siklooksijenaz-2 (COX-2) ve nitrik oksit sentaz (NOS) ekspresyonlarýný pulmoner damarlarda artýrarak NO artýþýna yol açtýðý, endotelin-1, tromboksan B2 ve mikrotromboembolizmin de pulmoner hipertansiyona katkýda bulunduðu sanýlmaktadýr 5. ARDS'de uygulanan tedavi de akciðer zedelenmesine katkýda bulunabilir. Yüksek konsantrasyonda oksijen; akciðer zedelenmesi, alveolit ve pulmoner ödeme; pozitif basýnçlý mekanik ventilasyon, surfaktan oluþumunda, alveolar tip I hücreler arasý sýký baðlantýlarda bozulmaya ve eksüdatif pulmoner ödemde artýþa; agresif sývý tedavisi, akciðerlerde sývý birikimi ile zedelenmeye katkýda bulunmaktadýr 9,10. ARDS de zedelenmiþ akciðer dokusunda iyileþme saðlam epitel bazal lamina gerektirir. Epitel bazal lamina epitel engelini tekrar oluþturur ve ödemin ortadan kaldýrýlmasýný saðlar. Sodyum transportunu saðlayan iyon pompalarý, katekolaminler ve akciðer lenfatik sistemi de akciðer ödemini ortadan kaldýrmaya çalýþýr. Ýyileþme sürecinde apopitozis ile ortamda biriken enflamatuar hücreler ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlýrken, fibroproliferatif yanýtýn sonlanmasý ve biriken mezenkimal hücrelerin temizlenmesi gözlenir 5. Histopatoloji Histopatolojik olarak akciðer dokusu incelendiðinde, semptomlarýn baþlamasýndan sonraki

4 212 Aslan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 ilk haftada görülen hyalen membranlar, ödem ve alveol zedelenmesinin gözlendiði eksudatif dönemi yaklaþýk olarak ikinci haftada miyofibroblast infiltrasyonu, alveolar tip II hücre ve proliferasyonun izlendiði proliferatif dönem ve onuncu günden sonra matriks organizasyonu, fibrozis ve amfizematöz deðiþikliklerin görüldüðü fibrotik dönem izler. Ancak bu dönemlerin örtüþebildiði, ayný zamanda birkaç dönemin bulgularýnýn beraber görülebildiði bilinmektedir. Fibroproliferatif yanýt ilk 24 saatte baþlayabilmektedir. ARDS nin histopatolojik dönemleri Tablo V de özetlenmiþtir 5. ARDS de fibroproliferatif yanýt geliþiminde TNF-a, interlökin-1 beta (IL-1b), interlökin-4 (IL-4), interlökin-13 (IL-13), fibrin, trombin, faktör Xa rol oynamaktadýr. ARDS rezolüsyonu apopitozis süreci ile gerçekleþmektedir. Ýyileþme, lökositlerin temizlenmesi, fibroproliferatif yanýtýn sonlanmasý, fazla mezenþimal hücrelerin temizlenmesi ile oluþur. ARDS de baþlangýçta depolanan kýrýlmaya duyarlý tip II kollajen yerine daha kalýn ve dayanýklý tip I kollajen oluþur. ARDS rezolüsyonunda makrofaj ve nötrofillerden salýnan matriks metalloproteazlarý (MMP) ve jelatinazlarýn önemi bilinmektedir. MMP-2, MMP-9 ARDS li hastalarda akciðerde artmaktadýr 5,8. Genetik yatkýnlýk ARDS geliþimi ile iliþkilendirilen durumlara yanýt kiþisel olarak deðiþebilmektedir. Bazý hastalarda ARDS geliþirken bazýlarýnda AAH geliþmekte, kimi hastada ise akciðerlerle ilgili herhangi bir semptom gözlenmemektedir. Bu kiþisel duyarlýlýðýn nedeni bilinmemekle birlikte genetik yatkýnlýðýn rolü olabileceði düþünülmektedir. TNF gen polimorfizmi sonucunda artmýþ TNF yapýmý morbidite ile iliþkisi birçok ciddi enfeksiyonda meningokokal hastalýk ve sýtma da bildirilmiþtir. ARDS de TNF gen polimorfizminin patogenezde rol oynayabileceði düþünülmektedir. Benzer þekilde IL-1, IL-10, IL- 1ra gibi iliþkili sitokinlerin gen polimorfizminin de AAH ve ARDS geliþimine yatkýnlýðý artýrdýðý düþünülmektedir. Lipopolisakkarit (LPS) yanýtýnýn genetik determinantlarýnýn ARDS geliþimimdeki önemi araþtýrýlmaktadýr. TLR (Toll-like reseptör) proteinleri LPS yolaðýný uyaran anahtar elementlerdir. Bugüne kadar beþ TLR tanýmlanmýþtýr. Bunlardan TLR 2 ve TLR- 4 ün kiþide ARDS geliþimine yatkýnlýk oluþturduðu düþünülmektedir. LPS'nin doðrudan TLR-2 ye baðlanarak NF-kB aracýlýðý ile sitokinlerin ve diðer moleküllerin salýnýmýný artýrdýðý düþünülmektedir. Surfaktan protein-b (SP-B) nin genetik polimorfizmi de ARDS ile iliþkilendirilmiþtir 7. ARDS olan HLA B-51 ve HLA B-52 pozitif kiþilerde G-CSF (granülosit-koloni stimülan faktör) verilmesinden sonra bu HLA gruplarýn sahip olmayan ARDS li kiþilere göre TNF-a ve IL-8 düzeylerinde artýþ gösterilmiþtir 10. Klinik bulgular Baþlangýç klinik bulgularý olan dispne, takipne ve hipoksemi predispozisyon yaratan etkenden sonra 1-2 saat sonra gibi erken bir dönemde bile Tablo V. ARDS nin histopatolojik dönemleri Eksüdatif dönem Proliferatif dönem Fibrotik dönem Makroskopik Aðýr, sert, koyu renkli Aðýr, gri Kaldýrým taþý görünümü Mikroskopik Hyalen membranlar Engellerde bozulma Fibrozis Ödem Ödem Makrofajlar Nötrofiller Alveolar tip II hücre Lenfositler Alveolar zedelenme proliferasyonu Matriks organizasyonu Miyofibroblast infiltrasyonu Asiner yapýda bozulma Nötrofiller Amfizematöz deðiþiklikler Alveolar kollaps Epiteliyal apopitozis Fibroproliferasyon Vasküler yapý Lokal trombüs Kapiller kaybý Miyo-intimal kalýnlaþma Pulmoner hipertansiyon Damarlarda þekil bozukluðu

5 Cilt 47 Sayý 3 Akut Respiratuar Distres Sendromu 213 ortaya çýkabilir. Ancak genellikle ilk saat içinde görülür. Ýlk saatte akciðer kompliyansý azalýr, dispne ve hipoksemi belirginleþir 1. Erken ARDS de artmýþ þant fraksiyonu ve düþük ventilasyon/perfüzyon oranlý alanlar nedeniyle gaz deðiþim anomalileri ortaya çýkar. Yaygýn pulmoner vasküler tromboz pulmoner ödem, subplevral enfarktüs ve pulmoner hipertansiyona neden olur. ARDS nin fibroproliferatif döneminde pulmoner ödemden daha çok pulmoner fibrozis nedeniyle akciðer kompliyansý azalýr. Pulmoner trombozis, kapiller yüzey alanýný daraltarak fizyolojik ölü alaný, dakika ventilasyonunu, kronik pulmoner hipertansiyonu artýrýr. Hipoksemi azalmýþ akciðer alanlarý ve akciðer fibrozisi nedeniyle devamlýdýr 1,11. ARDS de düzelme farklýlýklar gösterebilmektedir. Bazý hastalarda bir yýlda düzelme olabilirken, bazýlarýnda pulmoner fibrozis tam olarak çözülmeyebilir ve iyileþme döneminde ya da yoðun bakým ünitesinden çýkarýldýktan sonra kalýcý sorunlara yol açabilir 5. Akciðer mekaniklerinde, semptomlarda, radyografik bulgularda düzelme genellikle ilk altý ayda gözlenir. Hem çocukluk hem de eriþkin yaþ grubunda hastalarýn %40 ýndan fazlasýnda tam iyileþme görülmektedir 12. Eriþkinlerde en sýk kalýcý semptom efor dispnesidir. Öksürük, balgam ve hýrýltý görülebilmektedir. Genellikle ARDS nin akut dönemindeki kalýcý alveolar kapiller yüzey kaybý nedeni ile akciðer difüzyon kapasitesi azalabilir. Daha seyrek olmakla beraber hava yolu obstrüksiyonu ve hava yolu hiperreaktivitesi görülebilir. Egzersiz sýrasýnda hipoksemi iyileþme döneminde görülebilir. Ýstirahat hipoksemisi seyrektir. Azalmýþ akciðer hacimleri iyileþme süreciyle artar. Ancak akciðer hacimlerinde bir miktar düþüklük minimal kalýcý restriktif anomalileri düþündürmektedir 1. Laboratuvar bulgularý Serumda von Willebrand faktör (vwf) ve faktör VIII antijen yüksekliði saptanmaktadýr. vwf deki artýþ akciðer zedelenmesi için prediktif bulunmuþtur. Lökopeni saptanabilmektedir. Bronkoalveolar lavaj sývýsýnda lökositoz, IL-8, nötrofil aktive eden peptid 2, lökotrien C4 (LTC4), lökotrien D4 (LTD4), polimorfonükleer lökosit kaynaklý elastaz, kollajenaz, prokoagülan aktivite, fibrin yýkým ürünleri (FYÜ), prokollajen III peptid, C5a ve C3a, kompleman faktörleri, kallikrein ve prekallikrein benzer aktivite ve polimorfonükleer lökosit spesifik kemoattraktan aktivitede artýþ saptanabilmektedir. Erken dönem bronkoalveolar lavaj sývýsýnda prokollajen III peptid düzeyleri pulmoner fibrozis geliþimi için prediktif bulunmuþtur 1,13. Radyolojik bulgular ARDS nin erken dönemlerinde normal olabilir. Hastalýðýn hýzlý gidiþi nedeniyle saat içinde bilateral puslu simetrik homojen opasiteler bazen hava bronkogramlarý ile beraber görülebilirler. Bu görünüm proteinöz ve hemorajik ödem sývýsýnýn alveol içine giriþini yansýtýr. Heterojen retiküler opasiteler ortaya çýkar. Pulmoner damarlar keskin sýnýrlarýný kaybederler. Kardiyojenik pulmoner ödemden farklý olarak kardiyomegali veya plevral effüzyon genellikle görülmemektedir. Akciðerlerde fibroblastlarýn arttýðý kollojen formasyonunun oluþtuðu hastalarda (yaklaþýk %11) kalýcý kronik fibrozis oluþmaktadýr. Diðer hastalarda deðiþik derecelerde radyografi bulgularý normale döner (yaklaþýk %80) 1,13. ARDS de akciðer bilgisayarlý tomografi bulgusu olarak erken dönemlerde opasiteler ve periferde daðýlmýþ homojen konsolidasyonlar görülür. Akciðerlerin aðýrlýðý kompresyona neden olur. Genellikle üst loblarda iyi havalanmýþ akciðer alanlarý görülürken, alt loblarda pasif kollapsa baðlý opak alanlar ve atelektaziler gözlenir. Hastalarýn yüzüstü pozisyona döndürülmesiyle opaklaþmada bir miktar geriye dönüþ gözlenmiþtir. Akciðer tomografisinde interstisyel ödemi gösteren heterojen opasiteler ve bül yapýlarý da görülebilmektedir 1,13,14. Komplikasyonlar Komplikasyonlar ve ARDS oluþumuna neden olan hastalýðýn ciddiyeti bu dönemdeki ölümlerin en sýk nedenidir. ARDS li hastalarda karaciðer disfonksiyonu, sepsis, organ transplantasyonu, HIV enfeksiyonu, aktif malignensi, sað ventrikül disfonksiyonu, PaO 2 /FiO 2 oranýnýn 100 ün altýnda olmasý mortaliteyi arttýran risk faktörleridir 4. Geç dönem ARDS de en sýk ölüm nedeni enfeksiyonlardýr. Nazokomiyal pnömoni en sýk ve en öldürücüdür. Endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon nazokomiyal pnömoni riskini artýrmaktadýr. ARDS de pnömoni baþlan-

6 214 Aslan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 gýç nedeni olarak %21'inde, komplikasyon olarak %53'ünde görülmektedir. Pnömoni ile komplike ARDS de mortalite oraný %88 oranýnda bildirilmektedir 15. Etkenler gram negatif mikro organizmalarýn gram pozitif mikroorganizmalardan daha çok olduðu polimikrobiyal etkenlerdir. Pseudomonas aeroginosa bir seride en çok bildirilmiþtir. Nazokomiyal sepsis ve birlikteliðinde multiorgan yetmezliði, ARDS de geç dönem ölümlerin en sýk nedeni olarak bildirilmiþtir 15,16. ARDS nin komplikasyonlarýna ek olarak ventilatör tedavisi sýrasýnda oluþan barotravma da akciðer hasarýna katkýda bulunur. Hava kaçaðý ile ilgili komplikasyonlar pnömotoraks, pnömomediastinum ve interstisyel amfizem çocukluk çaðý ARDS lerinin %45-67'sinde bildirilmektedir 17. Ekspiryum sonu pozitif basýnç (PEEP) 15 cmh 2 O yu geçtiðinde hava kaçaðý hastalarýn %70 inde görülmektedir. Bu kaçaklar ARDS nin baþlangýcýndan sonra en sýk 6-7. günlerde görülmektedir 18. Tedavi ARDS patofizyolojisi konusunda çok yol kaydedilmiþ olmasýna karþýn farmakoterapi ile halen çok baþarýlý sonuçlar elde edilememiþtir. Ýyi deneysel modellerin oluþturulamamasý nedeniyle klinik etki ve yan etkilerinin iyi deðerlendirilemiyor olmasý, ARDS ve sepsisdeki enflamatuar kaskad nedeniyle tek bir ajanýn karmaþýk sürece etkili olamamasý, hastalarýn çoðunluðunun multiorgan yetmezliði nedeni ile kaybedilmeleri tedavi baþarýsýzlýðýnýn nedenleridir. Teorik olarak ARDS tedavisindeki ideal farmakolojik ajan seçici olarak akciðerlerin ventile bölümlerini dilate etmeli, oksijenizasyonu arttýrmalý, ventilasyon perfüzyon uyumsuzluðunu azaltmalý, en az yan etkilere sahip olmalý ve yaþam süresini arttýrmalýdýr 19. Bu yazýda ARDS tedavisinde majör farmakolojik ve ventilatör stratejiler gözden geçirilmiþtir. I. Farmakolojik tedavi Ýntravenöz sývý tedavisi: Ýntravasküler hacmi yeterli kardiyak indeks ve arteriyal basýncý saðlayacak düzeyde tutmak amaçlanmalýdýr 1. Yeterli organ perfüzyonu saðlanýrken pulmoner ödemde artýþ olasý yan etkidir. Retrospektif çalýþmalarda düþük akciðer ekstravasküler sývýsýnýn daha iyi oksijenizasyon ve düþük mortaliteye eþlik ettiði gösterilmiþtir 20,21. Nitrik oksit: NO, L-arjinin, NADPH ve oksijenden NOS aracýlýðý ile akciðerlerde yapýlmaktadýr. Endotelyal hücrelerden salýnan NO pulmoner vazodilatasyona yol açar. ARDS de ventilasyon perfüzyon bozukluðunun yol açtýðý arteriyel hipokseminin de neden olduðu endojen NO aktivitesinde bozukluk ortaya çýkar. ARDS li hastalarda orta derecede pulmoner hipertansiyonun nedenlerinden biri de NO aktivitesindeki bu bozukluktur. Ekzojen NO, oksijenizasyonda düzelme ve vasküler düz kas gevþemesine neden olarak pulmoner vasküler rezistansý (PVR) azaltmaktadýr. Hipoksi, hiperkarbi, tromboksan A2 ve anjiotensin II tarafýndan oluþturulan vazokonstriksiyon inhale NO ile kýsmen geriye döndürülebilmektedir 22. PVR nin azaltýlmasý ile sað ventriküler fonksiyonlarda düzelmeden bazý hastalar yarar görebilmektedir. Ancak genellikle NO kalp debisini artýramamaktadýr. ARDS li hastalarýn yaklaþýk %60 ýnda inhale NO PaO 2 de %20'den daha fazla düzelmeye neden olabilmektedir. Bu etki 10 dakikadan kýsa bir sürede ortaya çýkabilmekte ve etkisi birkaç saat sürebilmektedir 23. Ýnhale NO'in sistemik etkileri NO in hemoglobin ile güçlü bir bað oluþturarak methemoglobine dönüþtürmesi nedeniyle oldukça azdýr. Sonuçta nitrat oluþmakta ve methemoglobinemi nedeniyle oluþan fonksiyonel anemi ve dissosiyasyon eðrisindeki sola kayma nadiren klinik sorunlara yolaçmaktadýr. Uygun monitörizasyon ile 40 ppm altýndaki NO dozlarý klinik probleme yol açmamaktadýr 24. Randomize kontrollü çalýþmalarda genellikle inhale NO in oksijenizasyonu düzelttiði ve pulmoner arter basýncýný azalttýðý, ancak mortaliteye etkisi olmadýðý gösterilmiþtir. Bu nedenle inhale NO, ARDS nin standart tedavisinde yer almamaktadýr. Ancak hipoksemisi düzeltilemeyen ve pulmoner hipertansiyona sekonder sað ventrikül fonksiyonlarýnda bozulma olan hastalarda inhale NO den yarar saðlanabilmektedir 25,26. Kortikosteroidler: Kortikosteroidler çok sayýda enflamatuar ve profibrotik mediatörün yapýmýný azaltmaktadýrlar. Kýsa süreli yüksek doz steroid tedavisi (metilprednizolon altý saatte bir 30 mg/ kg bir, 24 saat kullanýmlarý) sepsis, aspirasyon ya da travma sonucu geliþen erken dönem ARDS vakalarýnda mortalitede deðiþikliðe yol açmamýþtýr 27,28. Sepsisli vakalarda ise yan etkileri nedeniyle önerilmemektedir. Bununla birlikte steroidlerin ARDS'nin geç dönem-

7 Cilt 47 Sayý 3 Akut Respiratuar Distres Sendromu 215 lerindeki (tanýdan sonraki 7-14 günlerde) kullanýmlarý terk edilmemiþtir. ARDS nin fibroproliferatif döneminde kullanýmlarý önerilmektedir 29. Siklooksijenaz inhibitörleri: Enflamasyon durumunda araþidonik asit siklooksijenaz yoluyla tromboksan ve prostaglandinlere metabolize olur. Bu ürünler ARDS deki nötrofil kemotaksisi ve adezyonuna, bronkokonstrüksiyona, vasküler geçirgenlik artýþýna, trombosit agregasyonuna neden olurlar. Hayvan çalýþmalarýnda siklooksijenaz inhibitörlerinin akciðer zedelenmesini azalttýðý gösterilmiþtir. Bir siklooksijenaz inhibitörü olan ibuprufen bifazik yanýta yol açmaktadýr. Düþük dozlarda nötrofilik alveolitisi artýrýrken, yüksek dozlarda enflamatuar yanýtý zayýflatmaktadýr. Ýbuprufen ayný zamanda hayvan modellerinde sepsis baþlangýcýnda verildiðinde pulmoner hipertansiyonu ve akciðer lenf akýmýný azaltmaktadýr 30. Bernard ve arkadaþlarýnýn sepsisli vakasýnda intravenöz ibuprufen verildiðinde prostasiklin ve tromboksanýn idrar düzeylerini, ateþi, kalp hýzýný, oksijen tüketimini ve laktik asidozu azaltmýþ, ancak þok ya da ARDS süresini kýsaltmamýþ, mortalitede de anlamlý bir düþmeye yol açmamýþtýr. Tromboksan sentetaz ve 5-lipooksijenaz inhibitörleri: Tromboksanlar ve lökotrienler ARDS de görülen hipertansiyon ve hipokseminin sorumlularýndandýr. Tromboksan A 2 (TXA 2 ) nötrofil ve trombosit agregatlarý ile birlikte mikrovasküler trombozlarý baþlatýr. Oluþan tromboz akciðerdeki perfüzyon anomalilerine ve rekürren iskemi-reperfüzyon zedelenmesine neden olur. TXA 2 nin vazokonstrüktör etkisi de gaz deðiþim anomalilerine katkýda bulunur. Hayvan modellerinde tromboksan sentetaz inhibisyonu, pulmoner ödem oluþumunu ve mikroembolizmi engellemekte ancak pulmoner hipertansiyonda az miktarda düzelmeye neden olmaktadýr 32. Prostasiklin (PGI 2 ): Trombosit agregasyonunu ve nötrofil adhezyonunu inhibe eden endotel kaynaklý prostaglandindir. Yarý ömrü iki üç dakikadýr. Ýntravenöz olarak verildiðinde pulmoner damar direncini azaltmakta ancak ayný zamanda intrapulmoner þantý artýrabilmekte ve sistemik hipotansiyona yol açabilmektedir. Bununla birlikte nebülize PGI 2 inhale NO e eþit etki ve çok az sistemik yan etki oluþturmakta, trombosit disfonksiyonuna neden olmamaktadýrlar. Ancak geniþ randomize çalýþma olmamasý ve pahalý olmasý nedeniyle standart tedavi protokolünde yer almamaktadýr 33. Prostaglandin E 1 (PGE 1 ) : Ýntravenöz PGE 1 pulmoner ve sistemik vazodilatasyon oluþturur ve bazý kritik hastalarda kalp debisi ve oksijen alýþveriþini artýrýr. Pulmoner dolaþým üzerindeki etkisi nispeten azdýr, ancak hipoksik durumda belirginleþir, nebülize þekli ventilasyonperfüzyon dengesizliðini düzeltir. PGE 1 ayný zamanda trombosit agregasyonunu ve nötrofil adezyonunu inhibe eder. Sistemik vazodilatasyon oluþturmasý nedeniyle etkinliði kýsýtlanmaktadýr. Lipozom teknolojisi kullanýlarak sistemik hipotansiyon yan etkisi azaltýlarak verilebilmektedir. Lipozomun kendisi de nötrofil adhezyon moleküllerini azaltarak immünomodülatör etki gösterir. Lipozomal PGE 1 kombinasyonu hayvan modellerinde baþarýlý olmuþtur. Ýnsanlarda ise faz II ve faz III çalýþmalarda PaO 2 /FiO 2 oranýnda hýzlý bir düzelmeye neden olmuþ, ancak yaþam süresi ve ventilatör tedavi süresi üzerinde olumlu etkileri gösterilememiþtir 34. Antisitokin ajanlar: Sepsisli hayvan modellerinde anti-tümör nekrozis faktör alfa (TNF-a) antikor tedavisi ile mortalitede düþüþ görülmüþtür. Sepsisi baþlatan etkenden hemen sonra verilen TNF-a antikorlarýnýn koruyucu olduðu bulunmuþtur. Benzer olarak "soluble" TNF-a reseptörleri TNF-a ya baðlanarak endotoksemili hayvan modellerinde yaþam süresinde artýþa yol açmýþtýr 30. Ýnterlökin-1 reseptör antagonisti (IL-1ra) verilen sepsisli hayvan modellerinde de yaþam süresinde artýþ bulunmuþtur. Anti-TNFa antikorlarý, "soluble" TNF-a reseptörleri ve eksojen IL1ra insan deneylerinde test edilmiþtir. Seksen septik hastada anti-tnf-a antikoru verilmiþ ve iyi tolere edilmiþtir. Ancak yaþam süresinde iyileþme gösterilememiþtir 35. Rekombinant IL-1ra ile yapýlan açýk etiketli faz II çalýþmada yaþam süresinde farklýlýk gösterilmiþtir. IL-6 düzeyleri yüksek olanlarda faydanýn daha fazla olduðu görülmüþ ancak bu sonuçlar geniþ, kör, çokmerkezli faz III çalýþmada doðrulanmamýþtýr 36. Özetle antisitokin ajanlar henüz tam olarak yararlarý gösterilememiþ olmakla beraber ARDS tedavisinde ümit veren ajanlardýr. Ancak antisitokinlerin konakçýnýn enfeksiyonlarla mücadele yetisinde bozulmaya yol açmalarý potansiyel olumsuz yönleridir. Surfaktan: Surfaktan alveolar yüzey gerilimini azaltmak ve akciðerde kollapsý önlemek dýþýnda

8 216 Aslan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. ARDS de azalmýþ yapým, ventilasyon sýrasýndaki tekrar eden alveolar kollaps ve en önemlisi plazma proteinlerinin neden olduðu disfonksiyon nedeniyle surfaktan aktivitesi bozulmuþtur. Surfaktan tedavisi ile gaz alýþveriþinde düzelme ve ventilatörün neden olduðu zedelenmeden korunma hedeflenmektedir. Tedavide deðiþik preparatlar, dozlar, uygulama rejimleri önerilmiþtir. Sepsise baðlý ARDS'de günde 5 mg/kg dan az aerosolize fosfolipid preparatýyla yapýlan faz III çalýþmada oksijenizasyonda düzelme, ventilasyon süresinde ve yaþam süresinde farklýlýk gösterilememiþtir 37. Ancak baþka bir çalýþmada intratrakeal olarak verilen bovin surfaktaný ile (100 mg/kg) oksijenizasyonda düzelme ve mortalitede azalma görülmüþtür 38. Halen en uygun süre, etkinlik, doz tartýþmalýdýr 19. Ýmmünonütrisyon: Yüksek yað oraný olan, düþük karbonhidrat içeren diyetlerle CO 2 yapýmýnýn azaltýlmasý hedeflenmektedir 19. Glutamin ve arjinin ARDS ya da ARDS riski olan hastalarda önerilmektedir. Enterositler glutamini metabolize ederek intestinal mukozal bütünlüðü artýrmakta, bakteri ve toksin geçiþini azaltmaktadýr. Glutamin ve arjinin lenfosit fonksiyonunu artýrýr. Yine arjinin monosit fonksiyonunu, NO yapýmýný, serbest radikal aracýlý antibakteriyal savunmayý artýrmaktadýr. Eikazopentenoik asit, ansatüre linolenik asit gibi omega-3 yað asitleri proenflamatuar sitokin ve eikazonoid yapýmýný azaltýrlar. Poliansature yað asitlerinin pulmoner vasküler direnci, akciðere nötrofil infiltrasyonunu, mikrovasküler geçirgenliði azaltarak gaz alýþveriþini düzelttiði gösterilmiþtir 39. ARDS li hastalarda antioksidanlar ile en az dört gün yapýlan immünonütrisyon ile pulmoner nötrofil yükün azaldýðý, oksijenizasyonun düzeldiði, mekanik ventilasyon süresinin kýsaldýðý ve diðer organ yetmezlikleri ile iliþkili morbiditenin azaldýðý gösterilmiþtir. Ancak tedavi ile kontrol gruplarý arasýnda mortalite farký görülmemiþtir 40. Bu konuda çok merkezli, randomize, kontrollü, geniþ çift kör çalýþmalara ihtiyaç duyulmaktadýr. Antioksidanlar: Reaktif oksijen türleri ARDS patogenezine katkýda bulunur. Glutatyon alt solunum yollarýnda normalde fizyolojik antioksidan koruma yapar. Bununla beraber ARDS de bronkoalvelar lavaj sývýsýnda glutatyon aktivitesi ve konsantrasyonu azalmýþtýr 41. Ýntravenöz olarak glutatyon verilmesi glutatyon düzeylerinde yükselme oluþturamamakta, ancak glutatyon sentezi N-asetil sistein ve prosistein tarafýndan stimüle edilebilmektedir. Bu prekürsörlerin verilmesi ile plazma eritrosit, nötrofil ve BAL sývýsýndaki glutatyon konsantrasyonu artmaktadýr. N-asetil sistein tedavisi çalýþmalarýnýn erken sonuçlarý ümit vericidir. Ancak çalýþmalarda mortalite, ventilatör tedavi süresi ve oksijenizasyonda farklýlýk saptanmamýþtýr 42,43. Askorbik asit, tokoferol, flovonoidler gibi diyet antioksidanlarý da reaktif oksijen türlerinin zedelenmesinden koruyabilmektedir 19. Fosfatidik asit inhibisyonu: Lizofosfatidik asit açil transferazýn enflamatuar stimülasyonu ile fosfatidik asitler salýnýr. Fosfatidik asitler araþidonik asit gibi enflamatuar mediatör kaynaklarýdýr. Pentoksifilin ve etkin metaboliti olan lisofilin, lizofosfatidik asit açil transferaz inhibitörleridir. Deneysel modellerde pentoksifilin ve lisofilinin serum serbest yað asitlerini azalttýðý, sitokin yapýmýný, nötrofil aktivasyonunu, pulmoner nötrofil sekestrasyonunu engelleyerek akciðer zedelenmesinde koruyucu etkisi olduðu gösterilmiþtir 19. II. Ventilatör tedavisi ARDS de ventilatör tedavisinin amacý uygun gaz deðiþimini saðlamak ve ventilatörün yol açtýðý akciðer zedelenmesinden kaçýnmak olmalýdýr. Hastanýn doku oksijenizasyonunun deðerlendirilmesinde arteriyel oksijen satürasyonu kullanýlýr. Oksijen satürasyonunun %90 civarýndaki deðerleri normal deðer olarak kabul edilmiþtir. Doðrudan hücresel toksisitesinden ve reabsorpsiyon atelektazilerinden kaçýnmak için yüksek konsantrasyonda oksijen verilmesinden kaçýnýlmalýdýr. Bu nedenle verilen havadaki oksijen fraksiyonu (FiO 2 ) spesifik eþik düzeyi için klinik kanýt olmamakla beraber genellikle en kýsa zamanda 0.6 nýn altýna düþürülmelidir 44. Ventilatörün neden olduðu akciðer zedelenmesini önlemek amacýyla tidal hacmin ve zirve basýnçlarýnýn kýsýtlanmasý önerilmektedir. Ancak bu durum hiperkarbiye neden olabilmektedir da CO 2 düzeyinin yükselmesine izin verilerek (kabul edilebilir hiperkarbi) ve tidal hacim ile hava yolu basýncýný sýnýrlý tutarak daha düþük mortalite oranlarý bildirilmiþtir 45. Hiperkarbinin fizyolojik sonuçlarý respiratuar

9 Cilt 47 Sayý 3 Akut Respiratuar Distres Sendromu 217 asidoz, artmýþ kalp debisi ve pulmoner hipertansiyondur. Nörolojik olarak artmýþ serebral kan akýmý, serebral ödem ve intrakranial kanama bildirilmiþtir. Ciddi asidozda miyokardiyal depresyon, aritmiler, ekzojen inotroplara azalmýþ yanýt görülebilmektedir. Respiratuar asidoza renal kompansasyon geç ortaya çýkmaktadýr. Ne yazýk ki güvenilir respiratuar asidoz düzeyi bilinmemektedir. Son çalýþmalarda hiperkarbiye bir miktar izin verilmesi akciðer koruyucu ventilatör protokollerinde yer almaktadýr. Respiratuar asidoz tedavisinde hiperkarbi indüksiyonu önerilmemekle beraber eðer bikarbonat infüzyonu yapýlacaksa CO 2 atýlýmýný saðlamak ve intrasellüler asidozun kötüleþmesini önlemek için bikarbonat oldukça yavaþ verilmelidir 44,46. Tidal hacmi ve hava yolu basýncýný arttýrarak ya da CO 2 uzaklaþtýrýlmasý gibi yollarla CO 2 atýlýmýný arttýrarak hiperkarbi ile mücadele edilebilir. CO 2 klerensini arttýrmak için kullanýlan yöntemlerden biri de trakeaya gaz verilmesi ile solunumun baskýlanmasýdýr. Trakeal gaz hem sadece ekspiryum hem de inspiryum-ekspiryum süresince uygulanabilmektedir. Ticari olarak kullanýlan ventilatör bu teknik için uygun deðilse ventilatör devrelerine ek gereklidir. Aksi takdirde intrensek PEEP (PEEPi) deðerlerinde ve zirve hava yolu basýnçlarýnda tehlikeli artýþlar görülebilir. ARDS li eriþkin hastalarda basýnç kontrollü ventilasyonu kullanarak verilen trakeal gaz, baþlangýç arteriyel CO 2 basýncýný arttýrmaksýzýn inspiratuar basýncý 5 cmh 2 O düþürmektedir. Yine trakeal gaz kabul edilebilir hiperkarbinin kontraendike olduðu durumlarda yararlý olabilmektedir. Bununla beraber uygun ventilatör seti ve uygulanýmý olmadýðýnda iatrojenik zedelenme için potansiyel oluþturabilmektedir. Pratikte PaCO 2 akciðer koruyucu hacim ve basýnç sýnýrlý ventilasyona izin verilecek kadar yükseltilebilir. PaCO 2 düzeyinin normal deðerinden iki üç kat artýþý uzun süre tolere edilebilmektedir. Respiratuar asidozun renal kompansasyonu birkaç günde ortaya çýkabilmektedir. Birçok hekim sodyum bikarbonat infüzyonunu, arteriyel PH 7.20'nin altýna düþtüðünde yavaþ olarak yapmaktadýr 47. Ventilatöre baðlý akciðer zedelenmesinden kaçýnmak: Geleneksel mekanik ventilasyonda rutin genel anestezi uygulandýðýnda, atelektaziyi önlemek için tidal hacim genellikle geniþ bir aralýkta (10-15 ml/kg) tutulur. Ekspiryum sonu pozitif basýnç (PEEP) düzeyleri oksijenizasyonu saðlayacak düzeyde ayarlanýr. Yüksek PEEP düzeylerinden, intratorasik basýncý arttýrarak kardiyovasküler dengesizliðe yol açtýðý için kaçýnýlýr. PaCO 2 normal sýnýrlarda tutulmaya çalýþýlýr. Ventilatörün indüklediði akciðer zedelenmesinin bu geleneksel mekanik ventilasyon ile yüksek tidal hacim ve düþük PEEP kullanýlarak arttýðý düþünülmektedir. Geniþ çok merkezli "ARDS Net Çalýþmasý"nda düþük tidal hacim (6 ml/kg), zirve inspirasyon basýnçlarýnýn (PIP) cmh 2 O da sýnýrlandýrýlmasý ve kabul edilebilir hiperkarbi ile akciðer koruyucu ventilasyon, oksijenizasyonda, respiratuar asidozda, ventilatörden ayrýlma sürecinde düzelmeye neden olmuþtur (Tablo VI) 44,46. Tablo VI. "ARDS Net Çalýþmasý"nda önerilen koruyucu akciðer ventilasyonu protokolü Ventilatör modu Hacim- kontrol Vt (ml/kg) 6 (plato basýncýna göre ayarlanmýþ) Pplat (cm H 2 O) <30 Solunum sayýsý/dakika 6-35 I:E oraný 1:1-1:3 PaO 2 (kpa) O 2 satürasyonu %88-95 PEEP (cm H 2 O) 5-24 Vt tidal hacim, Pplat inspiryum sonu plato basýncý, PEEP pozitif ekspiryum sonu basýncý PEEP uygulamasý, akciðerlerdeki sývýnýn alveollerden interstisyel bölgeye hareketine, küçük hava yollarýnda ve kollabe olmuþ alveollerde düzelmeye ve fonksiyonel rezidüel kapasitede artýþa yol açarak oksijenizasyonu düzeltir. Ek olarak alveollerde ekspiryumda oluþan kollaps önlenir 48. "ARDS Net çalýþmasý" halen optimal PEEP düzeyi üzerine yoðunlaþmýþtýr 46. PEEP deðerinin ARDS iyileþmesi üzerindeki etkisinin konsolidasyonun bölgesel daðýlýmýna göre farklýlýk gösterdiði düþünülmektedir. Akciðer tomografi bulgularýna göre konsolidasyonun daðýlýmý lober, yaygýn ya da yamalý olarak gruplandýrýldýðýnda PEEP in lober konsolidasyon üzerinde çok az etkisi olduðu, ancak yaygýn akciðer tomografi bulgularý olan havalanmayan akciðerli hastalarda en iyi düzelmeye yol açtýðý gösterilmiþtir 49. Genellikle ARDS li hastalarda PEEP deðerinin 15 cmh 2 O düzeylerinde tutulmasý pratikte uygulanmaktadýr.

10 218 Aslan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül 2004 Ýnspiryum:ekspiryum (Ý:E) oranýnýn artýrýlarak inspirasyon süresinin uzatýlmasý genelikle iyileþtirme yöntemi olarak kullanýlmaktadýr. Böylece orta hava yolu basýncý artar. Ekspirasyon süresinin azalmasý havalanma artýþýna ve PEEPi oluþumuna yol açar. Basýnç limitli ventilasyon saðlayarak PEEP daha fazla iyileþmeyi saðlayacak þekilde ayarlanabilir. Basýnç sýnýrlamasý olmayan ventilasyonun hacim kontrol modlarýnda PEEP düzeyleri akciðerde aþýrý distansiyon oluþturacak hemodinamik bozukluða yol açacak þekilde tehlikeli düzeylere yükselebilir. Spesifik olarak inspiratuar zaman ya da PEEP düzeyleri üzerine çalýþma olmamakla beraber pratikte Ý:E oranýnýn 1:1 ya da 2:1 e arttýrýlmasý (ters oran ventilasyonu) PEEPi ve hemodinamiklerin yakýn monitörizasyonu ile yapýlmaktadýr 44. Ýyileþtirme manevralarý: ARDS de oksijenizasyonda düzelme ve ventilatör ayrýlma süresini kýsaltmayý amaçlayan giriþimlerdir. Ýç çekme "sigh" fonksiyonu geniþ tidal hacimli aralýklý nefes almayý ifade eder. Mekanik ventilatör ya da el ile yapýlabilir. Ýç çekme fonksiyonu ARDS li hastalarda 30 dakikadan daha kýsa süren alveoler iyileþmeye yol açar. Bu fonksiyon sekonder ARDS lilerde (pulmoner nedenden kaynaklanmayan ARDS), primer ARDS ye göre daha iyi yanýt vermektedir 50. Devamlý pozitif hava yolu basýncý (CPAP), baþka bir iyileþtirme manevrasýdýr. Ýyileþtirme manevralarý düþük düzeyli PEEP ile solutulan hastalarda daha etkili olmaktadýr. Tüm iyileþtirme manevralarý intratorasik basýncý arttýrmaya yöneliktir ve bu nedenle barotravma ve kardiyovasküler dengesizlik riski taþýr. Ýyileþtirme manevralarý üzerine etkinlik süresi konusunda randomize çalýþmalar bulunmamaktadýr 44. Pozitif basýnçlý ventilasyon süresince spontan soluma (BIPAP, APRV): Bifazik hava yolu basýncý (BIPAP) ve hava yolu basýnç serbestleþtirme ventilasyonu (APRV) ventilatör modlarý respiratuar döngünün herhangi bir döneminde spontan solumaya izin vermektedir. Bu ventilatör modlarý mekanik ventilasyon süresince intratorasik basýncý düþürmekte, ventilasyon perfüzyon bozukluðunu ve kalp debisini düzeltmektedir. Bu teorik yararlar nedeniyle Ý:E oraný geniþliði saðlayan BIPAP ve APRV modlarý yaygýn olarak kullanýlmaktadýr 51. Ancak sonuçlarý üzerine yeterince çalýþma bulunmamaktadýr. Yüzüstü ventilasyon: Yüzüstü pozisyonda ventilasyonun ARDS de oksijenizasyonu arttýrdýðý 1976 lardan beri bilinmektedir 52. Hastanýn yüzüstü pozisyona döndürülmesi ile oksijenizasyonda düzelme mekanizmasý tam bilinmemekle beraber hastalarýn üçte ikisinde görülmektedir. Bölgesel akciðer perfüzyonunun aðýrlýk nedeniyle altta kalan alanlarda bozulmuþ olduðu tahmin edilmektedir. Gerçekte hastanýn pozisyonu ne olursa olsun dorsal akciðer alanlarýnýn perfüzyonu egemendir ve yerçekimi, sýrtüstü ya da yüzüstü pozisyonda görülen perfüzyon heterojenitesinin yarýsýndan azýndan sorumludur. Yüzüstü pozisyonun potansiyel problemleri, kafada artmýþ venöz basýnç nedeniyle yüz ödemi, göz zedelenmesi (korneal zedelenme, retinal ve optik sinir iskemisi), endotrakeal tüpün ve intravasküler kateterlerin yerlerinden oynamasý ve artmýþ intrabdominal basýncýn artmasýdýr. Yüzüstü pozisyon, ventilasyona yararý olan ve oksijenizasyonda düzelme oluþturan bir yöntem olmakla beraber klinik sonuçlar üzerine henüz bir yararý gösterilememiþtir 53. Yüksek frekanslý ventilasyon: Son yýllarda yüksek frekanslý ventilasyon (hýz >60/dk) yeniden gündeme gelmiþtir. Ancak pratikteki uygulama güçlükleri ve konvansiyonel mekanik ventilasyona üstünlüðünü gösterilememesi nedeniyle ilk baþtaki uygulama heyecaný yitirilmiþtir. Çok düþük tidal hacimle (1-5 ml/kg) yapýlan yüksek frekanslý ventilasyon akciðerde aþýrý distansiyon riskini azaltmaktadýr. Yoðun bakým ünitelerinde yüksek frekanslý jet ventilasyon (HFJV) ve yüksek frekanslý ossilatuar ventilasyon (HFOV) en sýk kullanýlan yüksek frekanslý ventilasyon yöntemleridir 44. Likit ventilasyon: ARDS de surfaktan kaybý ile olmasý nedeniyle alveolar kollaps oluþmaktadýr. Akciðerlerin sývý ile doldurulmasý kollapsý önler. Perflorokarbonlar düþük yüzey gerilimleri, oksijen ve karbondioksitte çözünebilirlikleri nedeniyle bu amaçla kullanýlmaktadýrlar. Total likit ventilasyon oldukça zor ve pahalý bir teknik yardýmýyla perflorokarbonu oksijenlendiren özel bir ventilatör yardýmýyla tüm akciðerin likit ile doldurulmasý ile yapýlýr. Parsiyel likit ventilasyon daha pratik bir alternatiftir. Ancak randomize prospektif çalýþmalar bulunmamaktadýr 54. Ekstrakorporeal gaz deðiþimi: Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu (ECMO) süresince venöz kan inferior vena kava ya da sað atriuma

11 Cilt 47 Sayý 3 Akut Respiratuar Distres Sendromu 219 yerleþtirilen bir kanül ile temizlenir, kalp akciðer makinasýndan geçirilerek sað atriuma (venovenöz bypass), veya aortaya (veno-arteriyal bypass) döner. Veno-venöz bypass da pulmoner ve sistemik hemodinamikler hastanýn kendi kardiyovasküler fonksiyonlarý ile saðlanýr. Venoarteriyel bypass sistemik hemodinamik desteðe ve gaz deðiþimine izin verir. ECMO nun uygulanmasý ventilatörün neden olduðu akciðer zedelenmesinden korumak için ventilatör basýnç ve hacimlerinin azaltýlmasýna olanak tanýr. Ek olarak intratorasik basýncýn düþüþü, hemodinamik instabilite riskini azaltmak için sývýnýn uzaklaþtýrýlmasýný da saðlar. Son zamanlarda arteriyovenöz kanülasyon kullanýlarak yapýlan ekstrakorporeal gaz deðiþiminin pompasýz þekli tanýmlanmýþtýr 55. ECMO, neonatal ARDS de mortalitede iyileþme saðlamýþtýr. Ancak daha büyüklerde etkinliðini gösteren çalýþma yoktur 44. Ekstrakorporeal CO 2 uzaklaþtýrýlmasý (ECCOR) düþük kan akýmlarýnda ekstrakorporeal venö-venöz dolaþýmýn uygulanmasýdýr. Oksijenizasyon hastanýn akciðerleri aracýlýðý ile saðlanmaktadýr. Randomize prospektif bir çalýþmada, ECCOR konvansiyonel destek ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. ECCOR un yaþam süresi üzerine belirgin bir üstünlüðü gösterilememiþtir 56. Sonuç olarak; bugünkü bilgilerimizle, ARDS de konvansiyonel ventilasyon olarak tanýmlayabileceðimiz yüksek plato basýncý (30-35 cmh 2 O'den fazla) ile birlikte yüksek tidal hacimler (12 ml/kg) önerilmemektedir. Tidal hacmi 6 ml/kg a düþüren ve plato basýncýný 30 cmh 2 O nun altýnda sýnýrlayarak aþýrý distansiyonun önlenmesinin hedeflendiði ventilasyon stratejisi düþük mortalite saðlamaktadýr. Buna ek olarak alveol kapanmasýný önleyen PEEP ayarlamalarý akciðer zedelenmesini önleyici olabilir. NAECC in ARDS li hastalarda ventilatör desteði önerileri Tablo VII de gösterilmiþtir. Bu konuyu aydýnlatmak için halen çalýþmalar sürmektedir. Ýyileþtirme manevralarý hastaya iyileþme sürecinde katkýda bulunabilmektedir. Yüksek frekanslý ventilasyon, iyileþtirme protokolünde yeralýr ve son zamanlarda akciðer koruyucu ventilasyonda önerilebilmektedir ancak ileri klinik çalýþmalar gereklidir. KAYNAKLAR 1. Redding GJ. ARDS in pediatric patient. In: Chernick V, Boat TF, Kendig EL (eds). Disorders of the Respiratory Tract in Children (6th ed). Philadelphia: WB Saunders, 1998: Tablo VII. NAECC (1994) ARDS li hastalarda ventilatör desteði önerileri Oksijenizasyon ve ventilasyonu saðlayabilecek bildiði bir ventilatör modunu seçmelidir. Arteriyel oksijen satürasyonunu %90 ýn üzerinde tutabilmelidir. Alveolar aþýrý distansiyon, inspirasyon sonu plato basýncýnýn 35 cmh 2 O düzeyini geçtikden sonra geliþebilmektedir. Bu durumda tidal hacim 5 ml/kg a kadar düþürmelidir. Hedef inspirasyon sonu basýncýný oluþturabilmek için artmýþ intrakranial basýnç ve hiperkarbinin diðer kontraendikasyonlarý yoksa PCO 2 yükselmesine izin vermelidir. PEEP oksijenizasyonu saðlamak için gereklidir. PEEP desteðini ekspiryumda alveol kollapsýný önleyecek en düþük düzeyde tutmalýdýr. FiO 2 düzeylerini <0.55 tutmaya çalýþmalýdýr. Oksijenizasyonun yetersiz olduðu durumlarda sedasyon, paralizi oluþturmak ya da doku oksijen alýmýný arttýracak pozisyon deðiþiklikleri ve stratejiler uygulamak diðer yöntemler olmalýdýr. 2. Ashbaugh DG, Bigelow DB, Petty TL, Levine BE. Acute respiratory distress in adults. Lancet 1967; 2: Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, et al. The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: Atabai K, Matthay MA. The pulmonary physician in critical care 5: Acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome: definition and epidemiology. Thorax 2002; 57: Bellingtan GJ. The pulmonary physician in critical care 6: The pathogenesis of ALI/ARDS. Thorax 2002; 57: Bone RC, Grodzin CJ, Balk RA. Sepsis: a new hypothesis for pathogenesis of the disease process. Chest 1997; 112: Parsons PE. Mediators and mechanisms of acute lung injury. Clin Chest Med 2000; 21: Welty-Wolf KE, Carraway MS, Ortel TL, Piantodosi CA. Coagulation and inflammation in acute lung injury. Thromb Haeemost 2002; 88: Whitehead T, Slutsky AS. The pulmonary physician in critical care 7: Ventilator induced lung injury. Thorax 2002; 57: Takatsuda H, Takemoto Y, Mori A, Okamoto T, Kanamaru A, Kakishita E. Common features in the onset of ARDS after administration of granulocyte colony-stimulating factor. Chest 2002; 121: Dantzker DR, Brook CJ, Dehart P, Lynch JP, Weg JG. Ventilation- perfusion distributions in the adult respiratory distress syndrome. Am Rev Respir Dis 1979; 120:

12 220 Aslan ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Temmuz - Eylül Ghio AJ, Elliott CG, Crapo RO, Berlin SL, Jensen RL. Impairment after adult respiratory distress syndrome. Am Rev Respir Dis 1989; 139: Dakin J, Griffiths M. The pulmonary physician in critical care 1: Pulmonary investigations for acute respiratory failure. Thorax 2002; 57: Tagliabue M, Casella TC, Zincone GE, Fumagalli R, Salvini E. CT and chest radiography in the evaluation of adult respiratory distress syndrome. Acta Radiol 1994; 35: Seidenfeld JJ, Pohl DF, Bell RC, Harris GD, Johanson WG Jr. Incidence, site, and outcome of infections in patients with the adult respiratory distress syndrome. Am Rev Respir Dis 1986; 134: Montgomery AB, Stager MA, Carrico CJ, Hudson LD. Causes of mortality in patients with the adult respiratory distress syndrome. Am Rev Res Dis 1985;132: Lyrene RK, Truog WE. Adult respiratory distress syndrome in a pediatric intensive care unit: predisposing conditions, clinical source and outcome. Pediatrics 1981; 67: Pfenninger J, Gerber A, Tschappeler H, Zimmermann A. Adult respiratory distress syndrome in children. J Pediatr 1982; 101: Cransaw J, Griffiths MJ, Ewans JW. The pulmonary physician in critical care 9: Non-ventilatory strategies in ARDS. Thorax 2002; 57: Mitchell JP, Schuller D, Calandrino FS, Schuster DP. Improved outcome based on fluid management in critically ill patients requiring pulmonary artery catherization. Am Rev Respir Dis 1992; 145: Schuller D, Mitchell JP, Calandrino FS, Schuster DP. Fluid balance during pulmonary edema. Is fluid gain a marker or a cause of poor outcome? Chest 1991; 100: Payen D. Inhaled nitric oxide and acute lung injury. Clin Chest Med 2000; 21: Murakami S, Bacha EA, Mazmanian GM, et al. Effects of various timings and concentrations of inhaled nitric oxide in lung ischemia-reperfusion. The Paris-Sud University Lung Transplantation Group. Am J Respir Crit Care Med 1997; 156 (2 Pt 1): Cuthbertson BH, Dellinger P, Dyar OJ, et al. UK guidelines for the use of inhaled nitric oxide therapy in adults ICU s. American-European Consensus Conference on ALI/ARDS. Intensive Care Med 1997; 23: Dellinger RP, Zimmerman JL, Taylor RW, et al. Effects of inhaled nitric oxide in patients with acute respiratory distress syndrome results of a randomized phase II trial. Inhaled Nitric Oxide in ARDS Study Group. Crit Care Med 1998; 26: Lundin S, Mang H, Smithies M, Stenqvist O, Frostell C. Inhalation of nitric oxide in acute lung injury: results of a European multicentre study. The Eropean Study Group of inhaled Nitric Oxide. Intensive Care Med 1999; 25: Bernard GR, Luce JM, Sprung CL, et al. High dose corticosteroids in patients with the adult respiratory distress syndrome. N Eng J Med 1987; 317: Bone RC, Fisher CJ Jr, Clemmer TP, Slotman GJ, Metz CA, Balk RA. A controlled clinical trial of high-dose methylprednisolone in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Eng J Med 1987; 317: Brun-Buison C, Brochard L. Corticosteroid therapy in acute respiratory distress syndrome: better late than never. JAMA 1998; 280: Conner BD, Bernard GR. Acute respiratory distress syndrome. Potential pharmacologic ýnterventions. Clin Chest Med 2003; 21: Bernard GR, Wheeler AP, Russell JA, et al. The effects of ibuprofen on physiology and survival of patients with sepsis. N Engl J Med 1997; 336: Hectman HB, Valeri CR, Shepro D. Role of humoral mediators in adult respiratory distress syndrome. Chest 1984; 86: Meyer J, Theilmeier G, Van Aken H, et al. Inhaled prostaglandin E 1 for treatment of acute lung injury in severe multiple organ failure. Anesth Analg 1998; 86: Abraham E, Baughman R, Fletcher E, et al. Liposomal prostaglandin E 1 (TLC C-53) in acute respiratory distress syndrome: a controlled randomized, doubleblind, multicentre clinical trial. TLC C-53 ARDS Study Group. Crit Care Med 1999; 27: Fisher CJ Jr, Opal SM, Dhainaut JF, et al. Influence of an anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody on cytokine levels in patients with sepsis. The CB00006 Sepsis Syndrome Study Group. Crit Care Med 1993; 21: Fisher CJ Jr, Dhainaut JF, Opal SM, et al. Recombinant human interleukin-1 receptor antagonist in the treatment of patients with sepsis syndrome. JAMA 1994; 271: Anzueto A, Baughman RP, Guntupalli KK, et al. Aerosolized surfactant in adults with sepsis-induced acute respiratory distress syndrome. Exosurf, Acute Respiratory Distress Syndrome, Sepsis Study Group. N Engl J Med 1996; 334: Gregory TJ, Steinberg KP, Spragg R, et al. Bovine surfactant therapy for patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: Zaloga GP. Dietary lipids: ancestral ligands and regulators of cell signaling pathways. Crit Care Med 1999; 27: Gadek JE, DeMichele SJ, Karlstad MD, et al. Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gammalinolenic acid, and antioxidants in patients with acute respiratory distress syndrome. Enteral Nutrition in ARDS Study Group. Crit Care Med 1999; 27: Pacht ER, Timerman AP, Lykens MG, Merola AJ. Deficiency of alveolar fluid glutathione in patients with sepsis and the adult respiratory distress syndrome. Chest 1991; 100: Ortolani O, Conti A, De Gaudio AR, Masoni M, Novelli G. Protective effects of N-acetylcysteine and rutin on lipid peroxidation of the lung epithelium during the adult respiratory distress syndrome. Shock 2000; 13:

13 Cilt 47 Sayý 3 Akut Respiratuar Distres Sendromu Bernard GR, Wheeler AP, Arons MM. A trial of antioxidants N-acetylcysteine and procysteine in ARDS Study Group. Chest 1997; 112: Cordingley JJ, Keogh BF. The pulmonary physician in critical care 8: Ventilatory management of ALI/ARDS. Thorax 2002; 57: Hickling KG, Henderson SJ, Jackson R. Low mortality associated with low-volume pressure limited ventilation with permissive hypercapnia in severe adult respiratory distress syndrome. Intensive Care Med 1990; 16: Acute Respiratory Distress Syndrome Network (ARDSNet). Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2000; 342: Nahum A, Ravenscraft SA, Nakos G, et al. Tracheal gas insufflation during pressure-control ventilation: effect of catheter position, diameter and flow rate. Am Rev Respir Dis 1992; 146: Ranieri VM, Eissa NT, Corbeil C, et al. Effects of positive end-expiratory pressure on alveolar recruitment and gas exchange in patients with the adult respiratory distress syndrome. Am Rev Respir Dis 1991; 144: Puybasset L, Gusman P, Muller JC, Cluzel P, Coriat P, Rouby JJ. Regional distribution of gas and tissue in acute respiratory distress syndrome III. Consequences for the effects of positive end expiratory pressure. CT Scan ARDS Study Group. Adult Respiratory Distress Syndrome. Intensive Care Med 2000; 26; Pelosi P, Cadringher P, Bottino N, et al. Sigh in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Putensen C, Mutz NJ, Putensen-Himmer G. Spontaneous breathing during ventilatory support improves ventilation-perfüsion distributions in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999;159: Piehl MA, Brown RS. Use of extreme position changes in respiratory failure. Crit Care Med 1976; 4: Lawn WJ, Graham MM, Albert RK. Mechanisms by which the prone position improves oxygenization in acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med 1994; 150: Leonard RC. Liquid ventilation. Anaesth Int Care 1998; 26: Reng M, Philipp A, Kaiser M. Pumpless extracorporeal lung assist and adult respiratory distress syndrome. Lancet 2000; 356: Morris AH, Wallace CJ, Menlove RL, et al. Randomized clinical trial of pressure-controlled inverse ventilation and extracorporeal CO 2 removal for adult respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149:

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ilk olarak 35 yıl önce Ashbaugh ve arkadaşları

Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ilk olarak 35 yıl önce Ashbaugh ve arkadaşları AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) Özet Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ilk olarak 35 yıl önce Ashbaugh ve arkadaşları tarafından tarif edilmiştir. Her iki akciğeri de içine alan nonkardiyojenik

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Gökhan M. Mutlu Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Şikago, Illinois, ABD Mekanik ventilasyon: Amac

Detaylı

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ

AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ DOÇ. DR. A. SADIK GİRİŞGİN KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI KONYA-TÜRKİYE Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON KOMPLİKASYONLARI. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

MEKANİK VENTİLASYON KOMPLİKASYONLARI. Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı MEKANİK VENTİLASYON KOMPLİKASYONLARI Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı Mekanik ventilasyon Sistemik etkileri Hemodinamik Gastrointestinal

Detaylı

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK. Prof.Dr.Figen ESEN Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

SEPSİS VE SEPTİK ŞOK. Prof.Dr.Figen ESEN Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı SEPSİS VE SEPTİK ŞOK Prof.Dr.Figen ESEN Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 1513 Hummalı ateşi başlangıcında fark etmek zordur ama tedavi etmek kolaydır; eğer ilgilenilmezse fark edilmesi

Detaylı

SUNUM PLANI Mekanik ventilasyon (MV) komplikasyonları MV akciğer komplikasyonları Ventilator Induced (Associated) Lung Injury (VILI, VALI) Koruyucu MV

SUNUM PLANI Mekanik ventilasyon (MV) komplikasyonları MV akciğer komplikasyonları Ventilator Induced (Associated) Lung Injury (VILI, VALI) Koruyucu MV MEKANĐK VENTĐLASYON KURSU KOMPLĐKASYONLAR ULUSAL DAHĐLĐ VE CERRAHĐ BĐLĐMLER YOĞUN BAKIM KONGRESĐ / 21-25 25 Ekim 2009 Dr. Feza BACAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

27/04/16. Ciddi Hipoksemi. Oksijenasyon İndeksi ZOR KONU. Hipoksemi saat. Tanım? Tedavi? Uzm Dr Fethi Gül. Risk Faktörleri Nelerdir? Etiyoloji?

27/04/16. Ciddi Hipoksemi. Oksijenasyon İndeksi ZOR KONU. Hipoksemi saat. Tanım? Tedavi? Uzm Dr Fethi Gül. Risk Faktörleri Nelerdir? Etiyoloji? Ciddi Hipoksemi Uzm Dr Fethi Gül 08.04.2016 Antalya ZOR KONU Tanım? Risk Faktörleri Nelerdir? Etiyoloji? Tedavi? Genel Tedavi Prensipleri Mekanik ventilasyon Ventilatör dışı tedaviler V/P uyumsuzluğu (ARDS,KOAH,emboli)

Detaylı

Non-Kardiyak Akciğer Ödemi

Non-Kardiyak Akciğer Ödemi Non-Kardiyak Akciğer Ödemi Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Kaynaklar Tanım, tanı kriterleri Patofizyoloji,,

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN

AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN AMAÇ Ani gelişen solunum sıkıntısı durumunda tanısal yaklaşımları belirleyebilmek ve yapay solunum da dahil olmak üzere tedavi endikasyonları hakkında

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi

Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi- Tıp Fakültesi Tarihçe Sıklık Tanım Mekanizma Klinik Tedavi Prognoz Önlemler Akış 2/4/2010 KMTD-2009-ANTALYA 2 I. TARİHÇE

Detaylı

Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış

Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı TFD-Trabzon Ekim 2007 Endotel Endotel tabakası, - fiziksel bariyer

Detaylı

Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi Dr. Güniz Meyancı Köksal

Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi Dr. Güniz Meyancı Köksal İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyum Dizisi No: 51 Mayıs 2006; s. 45-49 Ağır Sepsis ve Septik Şokta Erken Hedefe Yönelik Tedavi Dr. Güniz

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

İNFLAMASYON DR. YASEMIN SEZGIN. yasemin sezgin

İNFLAMASYON DR. YASEMIN SEZGIN. yasemin sezgin İNFLAMASYON DR. YASEMIN SEZGIN yasemin sezgin Inflamasyon Hasara karşı vaskülarize dokunun dinamik yanıtıdır Koruyucu bir yanıttır Hasar bölgesine koruma ve iyileştirme mekanizmalarını getirir İnflamasyonun

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN

NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ. Dr. A. Gökhan AKKAN NİTRİK OKSİT, DONÖRLERİ VE İNHİBİTÖRLERİ Dr. A. Gökhan AKKAN 1976 Moncada 1980 Furchgott ve Zawadzki (1998 Nobel Tıp Ödülü) EDRF = Endothelium- derived relaxing factor 1987 EDRF = NO Sentezi NOS L- Arginin

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

Akut Akciğer Hasarı Deney Modelleri

Akut Akciğer Hasarı Deney Modelleri Akut Akciğer Hasarı Deney Modelleri Dr. Emine YILMAZ SİPAHİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD. TFD Kongresi, Eskişehir, 2011 Akut Akciğer Hasarı Deney Modelleri Konuşma

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ İnspiratuvar direnci arttıran durumlar: Entübasyon tüpünün bükülmesi Hastanın tüpü ısırması Ekspiratuvar direnci arttıran durumlar: Sekresyonlar Bronkospazm

Detaylı

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014

Homeostaz. Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu. Serin proteaz 27.09.2014 Homeostaz Pıhtılaşma Sisteminin Fizyolojisi ve Farmakolojik Modülasyonu Dr. M. Cem Ar İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Yaşamın devamını sağlamak için organizmanın düzenleyici sistemler

Detaylı

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013)

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM 2013-20 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun

LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ. ve İNFLAMASYON. 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun LÖKOSİTLER,ÖZELLİKLERİ ve İNFLAMASYON 2009-2010 Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin Amacı: * Yabancı maddeye karşı savunma? * Lökosit çeşitleri ve miktarları * Lökopoez * Fonksiyonel özellikleri * Monosit-

Detaylı

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD.

Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği. Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Perioperatif Sağ Ventrikül Yetersizliği Emre Çamcı İstanbul Tıp Anesteziyoloji AD. Tanım Sıklık ve önem Fizyopatoloji Klinik tablolar Önlem ve Tedavi Kalp yetersizliği: Yapısal veya fonksiyonel bozukluk

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi

Mekanik Ventilasyon Takibi Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Ahmet Selim YURDAKUL, Şemi ATİLLA, Ebru ÜNSAL YIKILMAZOĞLU, Leyla YILMAZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS),

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Yapay Solunum Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı HANGİ KOMPONENTİN BOZULDUĞU ÖNEMLİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YETERLİ SOLUMAK GEREKİR SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YETERLİ OKSİJENİ ALAMAMAK

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM) KURULU (26 KASIM 2012-11 OCAK 2013) DEKAN DERSLER BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Nöromonitorizasyon ve Serebral Koruma

Nöromonitorizasyon ve Serebral Koruma Nöromonitorizasyon ve Serebral Koruma Dr.Mustafa Berker Ph.D. HÜTF. Nöroşirürji AD 6. Ulusal Dahili v e Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi 23 Ekim 2009 Konya Đlk dönem mortalitesi Hipoksi Hipotansiyon

Detaylı

Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri

Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri. Kritik hasta takip parametreleri Kritik hasta KRİTİK HASTA TAKİP PARAMETRELERİ Acilin sık karşılaşılan hasta grubudur. Hastane yatak problemleri, acil hekimini bir süre bu hastaları takip zorunda bırakır. DOÇ.DR. ABDÜLKADİR GÜNDÜZ KTÜ

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS KEMORESEPTÖR REFLEKS DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VI Dr. Nevzat KAHVECİ Kemoreseptörler, kimyasal duyarlılığı olan hücrelerdir. Kan basıncı 80 mmhg nin altına düştüğünde uyarılırlar. 1- Oksijen yokluğu

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok; kan dolaşımı ve doku perfüzyonunun azalması sonucu, Oksijen ve diğer hayati

Detaylı

Çocuklarda Akut Respiratuar Distres Sendromu

Çocuklarda Akut Respiratuar Distres Sendromu ARŞİV 2009; 18: 241 Çocuklarda Akut Respiratuar Distres Sendromu Doç.Dr. Dinçer YILDIZDAŞ* Uzm.Dr. Özden Özgür HOROZ* Dr. Ali Ertuğ ARSLANKÖYLÜ** Uzm.Dr. Müge SAĞIROĞLU* GİRİŞ Alveolo-kapiller permeabilitenin

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

Koagülasyon Mekanizması

Koagülasyon Mekanizması Koagülasyon Mekanizması Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 1 Hemostaz (Hemostasis or haemostasis) (Eski Yunanca: αἱμόστασις haimóstasis "styptic (drug)")

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. İMMÜNOLOJİİ I-DERS TANIMLARI 1- Tanım: Konakçı savunma mekanizmalarının öğretilmesi. b. Amaç: Bakterilerin patojenitesine karşı konakçının nasıl cevap verdiği ve savunma mekanizmaları ile ilgili genel

Detaylı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Nitrik Oksit ve Solunum Sistemi Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği ne Teşekkür Ederim. 1 1980 Robert Furchgott EDRF=Nitrik

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar

Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar Emre KARAKOÇ* * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı, ADANA Modlar, mekanik ventilasyonun uygulanma yöntemleri olarak

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (03 KASIM 2014-12 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanýmý

Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanýmý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 142-146 Orijinal Makale Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanýmý Ercan Sivaslý 1, Murat Yurdakök 2, Tevfik Karagöz 1, Ayþe Korkmaz

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği

Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği Çocuklarda Akut Solunum Yetmezliği Ebru GÜNEŞ YALÇIN*, Nural KİPER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Ünitesi, ANKARA Akut solunum

Detaylı

SEPSİS TANIM ve PATOGENEZ. Yrd.Doç.dr. Orhan Tokgöz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

SEPSİS TANIM ve PATOGENEZ. Yrd.Doç.dr. Orhan Tokgöz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı SEPSİS TANIM ve PATOGENEZ Yrd.Doç.dr. Orhan Tokgöz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sepsis Eski Yunanda; Doku parçalanması ile karakterize bir olay olarak tanımlanır. 19. Yüzyılın başlarında;

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS. Reha Aydın. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi TÜMÖR ANJiYOGENEZİ TUMOR ANGIOGENESIS Reha Aydın, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe

Detaylı

Dr. Ender ÖZDEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Dr. Ender ÖZDEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Dr. Ender ÖZDEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Açık ile benzer Laparoskopiye özgü Pnömoperitoneum Akses Korunma önemli Optimal preop değerlendirme Barsak hazırlığı Şüphe ve intraop

Detaylı

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva SİYANOZ Siyanoz deri ve Müköz membranların mavi-mor renk değişikliği göstermesidir Siyanoz bir hastalık değildir!! Siyanoz bir fizik bulgudur Siyanoza yol açan birçok neden vardır SİYANOZ Doğal ışıkta

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı