MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU"

Transkript

1 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: / 3099 FAX: MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Dç. Dr. Hüseyin GÜL Sürekli Eğitim Araşt rma ve Uygulama Merkezi Tel: / 3099 Fax: E Psta: Ntlar: 1. Frmlar dikkatle incelenerek dldurulmal d r. 2. Bilim dal n za ait özel parametreler ve eklenmesinin yararl lacağ n düşündüğünüz hususlar varsa ilgili k s mlara ya da en sn sayfaya eklenmelidir. 3. Frmlar durum tespiti ve gelecek prjeksiynu ile dldurulmal, sunudaki Stratejik Plan aç klamalar na uygun larak dldurulup haz rlanmal d r. Srular n z için adresini kullanabilirsiniz. 1

2 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 2 / 14 İÇİNDEKİLER I. AKADEMİK ÖRGÜT ŞEMASI II. MEVCUT DURUM ve SAYISAL GELİŞİM PLANI 1. Say sal Gelişim Plan 2. Sertifika Alanlar ve İş Bulma Oran 3. Mevcut ve Hedeflenen Bilimsel/Sanatsal Çal şmalar 4. Altyap ya İlişkin Değerler (say, ) 5. Teknik dnan m ve temel araç gereç say s. ( Düzenlenen Bilimsel Organizasynlar III. DEĞERLER IV. ETKİLEŞİM ALANI (PAYDAŞLAR) V. GÜÇLÜ ZAYIF YÖNLER (SWOT ANALİZİ) VI. GÖREV TANIMI (MİSYON) VII. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 2

3 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 3 / 14 I. AKADEMİK ÖRGÜT ŞEMASI MÜDÜR Dç. Dr. Hüseyin GÜL Müdür Yrd. Müdür Yrd. Yard. Dç. Dr. Iş l BAYAR BRAVO Öğr. Gör. Mehmet ALBAYRAK (Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Dahili: 4164) (Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrnik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Dahili: 1486) Yönetim Kurulu Üyeleri Dç. Dr. Serpil DEMİRCİ (T p Fakültesi, Dahili T p Bölümü, Nörlji Anabilim Dal ) (Dahili: 2512) Yard. Dç. Dr. Ali BAYRAKTAROĞLU (Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV, Sinema TV Ana Sanat Dal ) (Dahili: /93) Yard. Dç. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU (Ziraat Fakültesi, Ztekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dal ) (Dahili: 4651) Yard. Dç. Dr. Ayten EROL (Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Amenajman Anabilim Dal ) (Dahili: 3100) Yard. Dç. Dr. Serdal TERZİ (Teknik Eğitim Fakültesi, Yap Eğitimi Bölümü) (Dahili: 1466) Öğretim Görevlisi Dr. Tuncay AYDOĞAN (Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrnik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü) (Dahili: 1485) Yard. Dç. Dr. Vecdi DEMİRCAN (Ziraat Fakültesi, Tar m Eknmisi Bölümü, Tar m İşletmeciliği Anabilim Dal ) (Dahili: 3873) Yard. Dç. Dr. Mehmet BEYHAN (Mühendislik Mimarl k Fakültesi, Çevre Mühendisliği) (Dahili: 1697) Yard. Dç. Dr. İsmail GÖKDAYI (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Srunlar Anabilim Dal ) (Dahili: 3071) 3

4 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 4 / 14 I. Mevcut Durum Ve Say sal Gelişim Plan Akademik / İdari persnel 1. Merkezin Say sal Gelişim Plan HEDEFLENEN SAYISAL GELİŞİM Mevcut Say 1.y l Akademik / İdari Persnel 2.y l Akademik / İdari Persnel 2010 Akademik / İdari Persnel 2023 Akademik / İdari Persnel Okutman Sözleşmeli Persnel Gönüllü Persnel Parça Zamanl Öğrenci

5 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 5 / Sertifika Alanlar Ve İş Bulma Oran Sn 5 y l Prgrama Başlayan Öğrenci Say s Prgram Tamamlayan Öğrenci Say s İş bulma Oran (%) (1.y l) % 50 (2.y l) % % %75 5

6 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 6 / Mevcut ve Hedeflenen Bilimsel Çal şmalar Çal şman n Türü Kitap 1. Ulusal 2. Uluslararas 3. Çeviri Kitapta Bölüm 1. Ulusal 2. Uluslararas Makale 1. Ulusal 2. Uluslararas Bildiri 1. Ulusal 2. Uluslararas Prje 1. Ulusal 2. Uluslararas Çal ştay Ödül At f say s Patent Ulusal Uluslara ras ( ) Mevcut say 1.y l Hedefle nen Tplam say 2.y l Hedefle nen Tplam say GELECEK YILLAR 3.y l Hedefle nen Tplam say 2010 Hedefle nen Tplam say 2023 Hedefle nen Tplam say 6

7 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 7 / Altyap ya İlişkin Değerler (say, ) Bina say s (tplam ) İdari Bür Say s X İdarecilerin Ofis Say s X Mevcut Olmas istenen 1.y l 2.y l X30 2X45 1X30 1X30 2X45 3X45 2X25 2X25 2X25 2X25 2X25 2X25 Derslik say s X 2X50 6X50 3X90 1X90 1X90 3X90 4X90 Labratuar say s X 1X98 2X145 1X145 1X145 2X145 2X145 Seminer Salnu X 4X46 9X46 5X46 5X46 9X46 9X46 İdari dep say s X m2 0 1X20 1X20 1X20 1X20 2X20 7

8 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 8 / Teknik Dnan m Ve Temel Araç Gereç Say s Mevcut Teçhizat say s Olmas istenen Hedeflenen 1.y l 2.y l Bilgisayar Diz üstü Bilgisayar Faks 0 1 Dijital Ftğraf Makinas 0 1 Ftkpi Prjeksiy n Taray c 0 1 Televizyn 0 1 Yaz c

9 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 9 / Düzenlenen Bilimsel Organizasynlar Bilimsel Organizasyn Mevcut Say HEDEFLENEN 1.y l 2.y l Knferans Ulusal Kngre/Sempzyum 1 Uluslar aras Kngre/sempzyum 9

10 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 10 / 14 III. DEĞERLER 1.1. Cumhuriyetimizin temel felsefesi, ilke ve değerleri; 1.2. Akademik ciddiyet, disiplin ve mükemmellik; 1.3. Adil, başar l lan n önünü açan, hukuka dayal, şeffaf ve kat l mc yönetim anlay ş ; 1.4. Srumluluk almada ve başar larda paylaş mc l k; 1.5. Bilimsel, yönetsel ve mali özerklik; 1.6. Özgürlük; 1.7. Yarat c l k; 1.8. Tplumsal ve çevresel duyarl l k; 1.9. Verimlilik; Adalet, eşitlik ve erişilebilirlik; Hakkaniyetli rekabet; Eğitimde öğrenci merkezlilik; Kalite; Kurum kültürünü yerleştirme bilinci; Eleştiriye, yeniliklere ve gelişmeye aç kl k; 1.16.Tplumla, sanayi ve ticaretle işbirliği içinde çal şabilen, taşray kucaklayan, ama nu aşarak çağdaş, ulusal ve evrensel bir vizynu geliştirmek, yerleştirmek ve izlemek; Sürekli ya da yaşam byu eğitimin yayg nlaşt r lmas na katk sağlamak. 10

11 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 11 / 14 IV. ETKİLEŞİM ALANI (PAYDAŞLAR) AB Kmisynlar Adli kurumlar Çal şan Akademik Persnel + Bakanl klar Diğer Eğitim Kurumlar DPT İdari Persnel + 11 Hedef kitle (Hizmet Alanlar) Temel Ortak Stratejik İşveren ve firmalar + Kamu Kuruluşlar + Kütüphaneler Mezunlar + Öğrenci adaylar + Öğrenciler + Rektörlük + Sanayi + rtak Sanayi Odalar + Sivil Tplum Örgütleri Üniversite ve Girişimci İşbirliği Krdinatörlüğü + Teknkent + + Tplum, kamuyu Tübitak Üniversitenin Diğer Birimleri + Yaz l ve görsel Medya Yerel Yönetimler YÖK + Yüksekkul ve Enstitüler + (+) tümü ( ) baz lar stratejik rtak: Hedefe yönelik birlikte hareket edilen birimler. temel rtak: İdari ve Akademik aç dan birlikte hareket etme zrunluluğu lan birimler.

12 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 12 / 14 V. GZTF (Güçlü Zay f Yönler, Tehdit Ve F rsatlar) GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ: 1. Lisans üstü eğitimlerini sayg n eğitim kurumlar nda tamamlam ş öğretim üyelerinden luşan bir yönetim kurulunun lmas ; 2. Gelişimi ve büyümeyi hedefleyen, deneyimi ve dinamizmi bütünleştiren ve tak m ruhuyla çal şabilecek bir yönetim; 3. Kat l mc, demkratik yönetim anlay ş ; 4. Tak m çal şmas ruhuna sahip lma ZAYIF YÖNLERİMİZ: 1. Yeni kurulmuş ve tan nm yr lmak; 2. Bilgisayar labratuar, derslik, fis, prjeksiyn cihaz eksiklikleri; 3. Kendimize ait derslik ve labratuarlar m z n lmamas ; 4. Kurs düzenlenecek alanlarda öğretim eleman yetersizliği; FIRSATLARIMIZ: 1. Kamusal ve özel yönetim anlay ş ndaki değişim sürecine uluslar aras ve ulusal nitelikte özgün katk lar yapabilme f rsat ; 2. Yerel sivil tplum kuruluşlar ve yönetimlerle işbirliği ptansiyelinin lmas ; 3. SDÜ de Üniversite ve Girişimci İşbirliği Krdinatörlüğü, TEKMER ve Teknpkent in bulunmas ; TEHDİTLER: 1. S n f, labratuar ve teknik dnan m yetersizlikleri ve Fakülte binam z tam larak kullanam yr lmam z; 2. Çk yeni ve tan nmam ş lmak. 12

13 MİSYONUMUZ Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 13 / 14 VI. GÖREV TANIMI (MİSYON) Süleyman Demirel Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim prgramlar d ş nda gerçekleşen bilimsel ve teknljik gelişmelerden, küçük, rta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tar m, hayvanc l k ve benzeri işletmeler ile kamu ve özel kuruluşlar n yararlanmalar n, üretim ve verimliliklerini art rmalar n sürekli ya da yaşam byu eğitim prgramlar yluyla sağlamak; Üniversitesinin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar n hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karş lamak, bu amaçla s n fta eğitim, uzaktan eğitim, uygulamal eğitim ve benzeri sürekli eğitim ya da yaşam byu eğitim prgramlar düzenlemek; Yeni bilgi ve teknljileri kullanabilen, yarat c, üretken, sürekli öğrenen kişi, kurum ve işletmelere ulaşmak; Üniversite, kamu ve özel sektör ile karş l kl l k ilkesi çerçevesinde, uluslararas kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin eknmik ve tplumsal gelişimine ve ulusal eknminin küresel eknmide rekabet edebilmesine katk da bulunmak Öğretim elemanlar n n niteliğini ve sürekli eğitimin kalitesini yüksek tutmak. 13

14 Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 14 / 14 VII. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç 1. Ulusal ve uluslararas kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere meslek içi eğitim, mesleki eğitim, gelişim kurslar, knferanslar, seminer, kurs ve sertifika prgramlar ve faaliyetleri planlamak ve düzenlemek ( ). Amaç 2. Yeni bilgi ve teknljilerin kullan m n art rmak için sürekli ya da yaşam byu eğitim faaliyetleri düzenlemek ( ) Uzaktan eğitim kurslar düzenlemek; 2.2. KPSS kurslar düzenlemek ( ); 2.3. ÜDS kurslar düzenlemek ( ); 2.4. KPDS kurslar düzenlemek ( ); 2.5. Bilgisayarl muhasebe kurslar düzenlemek ( ); 2.6. Güzel sanatlar kurslar düzenlemek ( ); 2.7. Bilgisayar kurslar düzenlemek ( ); 2.8. Yaz l m ve bilgisayar prgramlar kurslar düzenlemek ( ); 2.9. Sertifika prgramlar düzenlemek ( ). Amaç 3. Üniversitede uzaktan eğitimin altyap s n n luşturulmas na ve geliştirilmesine katk da bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli krdinasynu sağlamak ( ). E MBA başlatmak; 3.1. E meslek yüksekkulu kurulmas na zemin haz rlamak ( ); 3.2. Yüksek Lisans ve Dktra öğrencilerine verilen Bilimsel Yöntemin Temel İlkeleri Dersini E S n f şekline getirmek ( ); 3.3. E MBA başlatmak ( ). Amaç 4. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve dktra düzeyinde, sürekli eğitim ile ilgili ders, knferans ve seminerler verilmesini, sempzyum ve kngreler düzenlenmesini desteklemek ve katk da bulunmak (2005 ). Amaç 5. Öğrencilerin sürekli eğitimle ilgili knulara yönelmesini, tezler haz rlamas n özendirmek ve gerekli desteği sağlamak (2005 ). Amaç 6. Sürekli eğitim faaliyetleri ile ilgili larak araşt rma, inceleme ve prje yapmak ya da yapt rmak y l nda 1 prje yapmak Amaç 7. Merkezin amaçlar dğrultusunda, yurt içi ve yurt d ş benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak ( ) Uluslar aras kuruluşlarla rtaklaşa akademisyenlere ve girişimcilere yönelik yaz kulu düzenlemek ( ). Amaç 8. Amaçlar dğrultusunda yay n yapmak ve yapt rmak ( ); Amaç 9. Kurumsallaşmay sağlamak (2005 ). 14