MÜSDER / TÜZÜK (MÜSDER) MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜSDER / TÜZÜK (MÜSDER) MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ"

Transkript

1 MÜSDER / TÜZÜK (MÜSDER) MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ Ana Tüzüğü A) DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde:1- Derneğin kısa adı "MÜSDER" açık adı ise"müstakil Kamu ÇalıĢanları Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği"dir.Derneğin merkezi Ankara'da dır.yurt içinde ve dıģında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açabilir. B) DERNEĞĠN AMACI, AMACINI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIġMA KONULARI VE ÇALIġMA BĠÇĠMĠ. Madde:2- Derneğin amacı Ülke menfaatlerine ve Kamuda görev yapan memur ve iģçiler ile bunların yakınlarının avantajları için eğitim, sağlık ve diğer konularda projeler üretmek, içlerinde sıkıntıya düģenlere her türlü destek olmak, öğrencilere eğitimleri boyunca burs ve benzeri imkanlar sağlamak birbirleriyle tanıģma ve kaynaģmaları için sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleģtirmek, faaliyetleri konu alan yayımlar çıkarmak, benzer amaçlı sivil toplum kuruluģları ile karģılıklı yardımlaģmak ve amaçları gerçekleģtirmek için gelir getirici faaliyetler yapmak, belli zamanlarda Huzur evlerini, Çocuk yuvalarını ziyaret etmek ve benzeri amaçlar. Madde:3- Amacını gerçekleģtirmek için sürdürülecek çalıģma konuları ve çalıģma biçimleri; 1-Ülke menfaatlerini öne çıkaran eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik sorunlara çözümler üreten projeler hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, 2-Kamuda çalıģan memur ve iģçiler ile bunların 1. derecede yakınlarının istifadesine değiģik çalıģmalar yapmak, avantajlı alıģ-veriģ imkanları araģtırmak ve bunların yürürlük kazanmasını sağlamak, 3-Ülkenin ve Kamuda görevli memur ve iģçilerin her türlü problemlerinin masaya yatırıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği; konferans, piyes, panel, sempozyum, gibi geniģ katılımlı Ģura çalıģmaları yapmak, 4-Ülke gençliğinin karģı karģıya bulunduğu sıkıntılardan içki, kumar, uyuģturucu maddeler ve diğer sıkıntılara karģı eğitim faaliyetleri gerçekleģtirmek. 5-Ülkemizde bulunan değiģik kültürler arasında birleģtirici, bütünleģtirici, yapıcı çalıģmalar yapmak konularla ilgili giriģimlerde bulunmak, 6-Ġhtiyaç sahibi öğrencilere eğitimleri sırasında burs ve benzeri çeģitli imkanlar hazırlamak ve onları desteklemek, 7-Milli ve manevi günlerimizde gerekli durumlarda anma faaliyetleri gerçekleģtirmek,

2 8-Kamu kurum ve kuruluģlarının faaliyetlerinin daha iyi olması ve halka iyi hizmet olarak yansıması için; sorumluluk sahibi bir sivil toplum kuruluģu olarak imkanlar nispetinde destek olmak, sosyo-ekonomik problemleri ve diğer konulara destek mahiyetinde Ar-Ge çalıģmaları yapmak, komisyonlar ve projeler üretmek, 9-Kamuda görevli memur ve iģçilerin hüzünlü ve mutlu günlerinde her zaman yanlarında bulunmak, dernekçe bu günlerle ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak, ihtiyaç durumunda maddi ve manevi destek vermek, 10-Derneğin gelirini artırmak için, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tanıģma, dayanıģma geceleri, gezi, yemek, çay, kitap, dergi, bülten ve benzeri gelir getirici faaliyetler gerçekleģtirmek. 11-Kamu kurumlarını gereken zamanlarda ziyaret ederek, üyelerimizin sorunlarının giderilmesi için gerekli giriģimlerde bulunmak ve bu ziyaret giderlerinden Yönetim Kurulunca uygun görülen giderleri ödemek, 12-Dernek adına kütüphane, halkevi, lokal açmak ve iģletmek. Faaliyetleri konu alan bülten, dergi, kitap, kaset, CD yayımlamak, ayrıca bu yayınların maliyet ve diğer giderlerini karģılamak için reklam almak, 13-Engelliler, kadınlar, sosyal iģler, gençler, çocuklar ve ülke menfaatine olan diğer konularda Ar-Ge komisyonları kurmak, bunlara ait meselelerin çözümü için konferanslar düzenlemek, 14-Dernek üyelerinden talep olması halinde; konut sahibi olmaları için gerekli organizasyonlar yaparak bunları hayata geçirmek, 15-Yukarıdaki maddelerde konusu geçmeyen hususlar, derneğin ana ilkelerine muhalif olmamak kaydıyla Yönetim kurulunun ittifakla alacağı kararla uygulanabilir, C) DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELĠKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ġart VE ġekġllerġ Üye olma hakkı; Madde:4-Fiili ehliyete sahip Kamuda görev yapan memur ve iģçiler, 5253 sayılı dernekler kanunu ve Türk medeni kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak Ģartı ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatı en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi Ģeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyelik baģvurusunun kabulü Yönetim Kurulu kararının 5/7 çoğunluğu ile gerçekleģir. Kamuda çalıģmayan kimseler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilir aidat ödeyebilir. Kamuda halen görev yapıyor olsa bile yüz kızartıcı suça karıģan ve iģleyenler ile toplumun genel ahlak ve yapısına uymayanlar üyeliğe kabul edilmez. Üyelikten çıkma; Madde:5- Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin

3 istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaģtığında çıkıģ iģlemi sonuçlanmıģ olur. Üyelikten çıkarılma; Madde:6-Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma hakkını kaybedenler, dernek amacına, disipline ve çalıģma biçimine uygun davranmayanlar, dernek üyeleri arasında tefrikaya ve fitneye sebebiyet verenler, dernek aleyhinde faaliyet gösterdiği tespit edilenler, verilen görevi mazereti olmadan üç kez yerine getirmeyenler, kendilerine yazılı olarak bildirildiği halde on gün içinde üyelik aidatını ödemeyenler, ülke menfaatlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar ile bunlara yardım ve yataklık edenler Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelerin hakları; Madde:7-Dernek üyeleri eģit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendi kullanır. DERNEĞĠN TEġKĠLATLANMASI Madde:8-Derneğin teģkilatlanma Ģekli aģağıda gösterilmiģtir. a) Genel Merkezin kuruluģu 1-Genel merkez genel kurulu 2-Genel merkez yönetim kurulu 3-Genel merkez denetleme kurulu D)DERNEK GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN KURULUġ ġeklġ VE TOPLANMA ZAMANI KuruluĢ Ģekli ve toplanma zamanı Madde:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerden oluģur. Genel kurul üç yılda bir Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dıģında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beģte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurulda önceki olağan genel kurul üyeleri oy kullanır. Genel Kurulun toplanması Yönetim Kurulu kararıyla sağlanır. Çağrı usulü; Madde:10-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beģ gün önceden günü, saati, yer ve gündemi bir gazetede ilan ederek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmıģ günden çok olamaz. Toplantı yeri; Madde:11- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği baģka yerde de yapılır.

4 Toplantı yeter sayısı: Madde:12-Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değiģikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3 ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantının yapılıģ usulü, Madde:13-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur, üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karģısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kiģiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümden genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı toplanmıģsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu baģkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. AçılıĢtan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir baģkan ve yeteri kadar baģkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluģturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan baģkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüģülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üyenin kendi oyunu kullanması zorunludur. Toplantıda görüģülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan baģkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu baģkanına teslim edilir. Toplantıda görüģülecek konular; Madde:14-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüģülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüģülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. E) GENEL MERKEZ KURULUNUN GÖREVLERĠ, YETKĠLERĠ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ġekġllerġ Genel kurulun görev ve yetkileri; Madde:15-AĢağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüģülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiģtirilmesi, 3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüģülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüģülüp aynen veya değiģtirilerek kabul edilmesi, 5-Dernek için gerekli taģınır-taģınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, 6-Yönetim kurulunca dernek çalıģmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiģtirerek kabul etmek, 7-Yurt içinde ve yurt dıģında temsilcilikler açmak, 8-Derneğin fesih edilmesi, 9-Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak, Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ġekilleri; Madde:16-Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değiģikliği

5 ve derneğin feshi kararları ise, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiģ kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiģ içi boģ bir kutu ya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul BaĢkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına eriģen aday veya öneri kazanmıģ veya kararlaģtırılmıģ olur. Seçimler tek dereceli ve unvanlı olarak yapılır. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. F) GENEL MERKEZ YÖNETĠM, DENETLEME, DĠSĠPLĠN KURULLARININ GÖREV VE YETKĠLERĠ, NE SURETLE SEÇĠLECEĞĠ, ASĠL VE YEDEK ÜYE SAYISI Genel merkez yönetim kurulu, Madde:17- Yönetim kurulu 9 asıl 9 yedek olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boģalma olduğu taktir de yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel Merkez Yönetim Kurulu 1 Genel BaĢkan 1 Genel Sekreter 1 Genel Mali Sekreter 1 Genel TeĢkilatlandırma Sekreteri 1 Genel Basın-Yayın Sekreteri 1 Genel Eğitim sekreteri 1 Genel DıĢ ĠliĢkiler Sekreteri 1 Genel Halkla ĠliĢkiler Sekreteri 1 Genel Sosyal ĠĢler Sekreteri ġeklindedir. Yazılar çift imza ile gönderilir. Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu en az ayda bir defa olağan, BaĢkan lüzum gördüğünde ise olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz 3 defa arka arkaya katılmayanlar ile görevini ihmal etmeyi alıģkanlık haline getirenler, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden müstafi sayılır ve kendilerine bu durum yazıyla bildirilmesini müteakip yedek üyelerden sırası gelen göreve davet edilir. Ayrıca Yönetim Kurulu aģağıdaki hususları yerine getirir. 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliģkin iģlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 3-Derneğin çalıģmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, 4-Genel Kurulca kendisine verilen yetkiyle taģınır ve taģınmaz mal almak ve satmak, bina veya tesis inģa etmek, üyelerinden istekli olanlara konut yapmak için gerekli atılımları yapmak, 5-Kira sözleģmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek, 6-Derneğin amaçlarını gerçekleģtirmek için her çeģit kararı almak ve uygulamak, 7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalıģmalarının açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak, 8-Derneğe üye alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek, 9-Dernek Genel BaĢkanının, Genel BaĢkanlıktan istifası halinde; Yönetim Kurulu üyeleri arasından yeni bir Genel BaĢkan seçmek,

6 Madde:18-Yönetim Kurulu üye sayısı boģalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra; üye tam sayısının yarısından aģağı düģerse, genel kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hâkimi üç üyeyi bir ay içinde Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Merkez Denetleme Kurulu; Madde:19-Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek olmak üzere Genel kurulca seçilir. Görevleri; 1-En geç oniki ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve iģlemlerini, Yönetim Kurulunun iģlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek, 2-Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak, 3-Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Merkez Disiplin Kurulu; Madde:20-Genel Disiplin Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla seçilen üç asıl, üç yedek üyeden meydana gelir. Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Genel Kurulu takip eden on beģ gün içinde görev taksimi yaparlar. Disiplin kurulu incelemesini resen veya Ģikâyet üzerine Yönetim Kurulunun kararıyla yapar. Disiplin Kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu BaĢkanlığını sunar. Organlara Seçilenlerin Ġdareye Bildirilmesi; Madde:21-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim kurulu BaĢkanı tarafından yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. Temsilcilikler; Madde:22-Dernek Yurt içinde ve yurt DıĢında Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri Yönetim Kurulunun vereceği görevle sınırlıdır. G)ÜYELERĠN GĠRĠġ VE YILLIK AĠDATLARININ BELĠRLENME ġeklġ Madde:23-Üyelerin giriģ ve aylık aidatlarını değiģtirmeye, gerektiğinde kaldırmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. H)DERNEĞĠN BORÇLANMA USULLERĠ Madde:24- Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu, Derneğin çalıģmalarını ve amaçlarını gerçekleģtirmek için, Dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel kurul izniyle borçlanabilir. I)DERNEĞĠN ĠÇ DENETĠM ġekġllerġ

7 Madde:25-Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetimin yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluģlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluģlarınca denetim yapılmıģ olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu;derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleģmesi için sürdürüleceği belirtilen çalıģma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup, tutulmadığına, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. J)TÜZÜĞÜN NE ġekġlde DEĞĠġTĠRĠLECEĞĠ Madde:26-Tüzük değiģikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiģtirilir. K)DERNEĞĠN FESHĠ HALĠNDE MAL VARLIĞININ TASFĠYE ġeklġ Madde:26- Dernek genel kurulu istediği zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre, Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması Ģarttır. Ġlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler ikince toplantıya çağrılır. Ġkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe iliģkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Deneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığı Genel Kurulda tespit edilecek sivil toplum örgütlerinden birine devredilir. Tasfiye Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda yapılır. L) DĠĞER HUSUSLAR Derneğin gelirleri; Madde:27-Üye aidatları, dernekçe yapılan gece, yayım, yemek, çay, gezi, piyes, konser, kermes, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bunlara bağlı olarak alınan reklam ve sponsorlardan elde edilen gelirler, mal varlığından alınan gelirler, bağıģ ve yardımlar, 5253 sayılı dernekler kanununun 10. maddesine istinaden kabul edilen yardımlar ve diğer gelirler. BağıĢ, yardım ve aidat toplayacak kiģi veya kiģileri dernek yönetim Kurulu bir kararla belirtir. Alınan bu karar o yerin en büyük Mülki amirliğine tescil ettirilir. Derneğin Giderleri; Madde:28-Giderler dernek Genel kurulunca onaylanmıģ bütçeye göre, Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak bütçede belirtilen miktarı aģsa da, derneğe yapılacak olan Ģartlı bağıģlar, belirtilen

8 Ģarta göre uygun olarak harcanır. Ancak ivedi durumlarda Genel BaĢkan Yönetim kurulunca daha önceden belirlenmiģ harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu Ģekildeki harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Dernek kasasında Yönetim Kurulunca tespit edilen miktar kadar para bulundurabilir, fazlası milli bankaların sadece bir tanesine yatırılır. Yönetim kurulunca tespit edilen iki kiģinin imzası ile karara istinaden para çekme yetkisi verilir. Yönetim Kurulunca tespit edilen mutad harcamaların dıģındaki harcamalar yönetim kurulu kararı ile olur. Giderler; ilk kuruluģ masrafları, kırtasiye giderleri, basın yayım giderleri, dernek iģlerinin takibi için yapılan yol giderleri, huzur hakkı giderleri, tanıtım giderleri, kira giderleri, temsilcilik giderleri, tüzüğün 3. ve 5253 sayılı dernekler kanununun 10. ve 13. Maddelerinde bahsedilen giderler. Defter ve kayıtlar; Madde:29-Dernek; kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdik olması zorunludur. Derneğin Logosu; Madde:30-Dernek Logo olarak; Çember Kısmında MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ Orta kısmında açık beyaz sahifeli kitap içinde MÜSDER 2006 yazan, Kitabın altında ise yapraklı kırmızı gül bulunan zemin rengi Türkuaz Mavi bulunan amblemdir. HÜKÜM EKSĠKLĠĞĠ

9 Madde:31-Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. GENEL MERKEZ YÖNETĠM KURULU Genel BaĢkan : Atila ġġmġek Genel Sekreter : Ġsmail YÜKSEL Genel Mali Sekreter : Harun KIZILAY Genel TeĢkilatlanma Sekreteri : Yüksel DURUM Genel Basın Yayın Sekreteri : Dursun SUVAT Genel Eğitim Sekreteri : Zeynep ÖMEROĞLU Genel DıĢ ĠliĢkiler Sekreteri : Hasan ECEVĠT Genel Halkla ĠliĢkiler Sekreteri : Filiz KÖK Genel Sosyal ĠĢler Sekreteri : Özlem ARSLAN