MÜSDER / TÜZÜK (MÜSDER) MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜSDER / TÜZÜK (MÜSDER) MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ"

Transkript

1 MÜSDER / TÜZÜK (MÜSDER) MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ Ana Tüzüğü A) DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde:1- Derneğin kısa adı "MÜSDER" açık adı ise"müstakil Kamu ÇalıĢanları Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Derneği"dir.Derneğin merkezi Ankara'da dır.yurt içinde ve dıģında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açabilir. B) DERNEĞĠN AMACI, AMACINI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIġMA KONULARI VE ÇALIġMA BĠÇĠMĠ. Madde:2- Derneğin amacı Ülke menfaatlerine ve Kamuda görev yapan memur ve iģçiler ile bunların yakınlarının avantajları için eğitim, sağlık ve diğer konularda projeler üretmek, içlerinde sıkıntıya düģenlere her türlü destek olmak, öğrencilere eğitimleri boyunca burs ve benzeri imkanlar sağlamak birbirleriyle tanıģma ve kaynaģmaları için sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleģtirmek, faaliyetleri konu alan yayımlar çıkarmak, benzer amaçlı sivil toplum kuruluģları ile karģılıklı yardımlaģmak ve amaçları gerçekleģtirmek için gelir getirici faaliyetler yapmak, belli zamanlarda Huzur evlerini, Çocuk yuvalarını ziyaret etmek ve benzeri amaçlar. Madde:3- Amacını gerçekleģtirmek için sürdürülecek çalıģma konuları ve çalıģma biçimleri; 1-Ülke menfaatlerini öne çıkaran eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik sorunlara çözümler üreten projeler hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, 2-Kamuda çalıģan memur ve iģçiler ile bunların 1. derecede yakınlarının istifadesine değiģik çalıģmalar yapmak, avantajlı alıģ-veriģ imkanları araģtırmak ve bunların yürürlük kazanmasını sağlamak, 3-Ülkenin ve Kamuda görevli memur ve iģçilerin her türlü problemlerinin masaya yatırıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği; konferans, piyes, panel, sempozyum, gibi geniģ katılımlı Ģura çalıģmaları yapmak, 4-Ülke gençliğinin karģı karģıya bulunduğu sıkıntılardan içki, kumar, uyuģturucu maddeler ve diğer sıkıntılara karģı eğitim faaliyetleri gerçekleģtirmek. 5-Ülkemizde bulunan değiģik kültürler arasında birleģtirici, bütünleģtirici, yapıcı çalıģmalar yapmak konularla ilgili giriģimlerde bulunmak, 6-Ġhtiyaç sahibi öğrencilere eğitimleri sırasında burs ve benzeri çeģitli imkanlar hazırlamak ve onları desteklemek, 7-Milli ve manevi günlerimizde gerekli durumlarda anma faaliyetleri gerçekleģtirmek,

2 8-Kamu kurum ve kuruluģlarının faaliyetlerinin daha iyi olması ve halka iyi hizmet olarak yansıması için; sorumluluk sahibi bir sivil toplum kuruluģu olarak imkanlar nispetinde destek olmak, sosyo-ekonomik problemleri ve diğer konulara destek mahiyetinde Ar-Ge çalıģmaları yapmak, komisyonlar ve projeler üretmek, 9-Kamuda görevli memur ve iģçilerin hüzünlü ve mutlu günlerinde her zaman yanlarında bulunmak, dernekçe bu günlerle ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak, ihtiyaç durumunda maddi ve manevi destek vermek, 10-Derneğin gelirini artırmak için, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tanıģma, dayanıģma geceleri, gezi, yemek, çay, kitap, dergi, bülten ve benzeri gelir getirici faaliyetler gerçekleģtirmek. 11-Kamu kurumlarını gereken zamanlarda ziyaret ederek, üyelerimizin sorunlarının giderilmesi için gerekli giriģimlerde bulunmak ve bu ziyaret giderlerinden Yönetim Kurulunca uygun görülen giderleri ödemek, 12-Dernek adına kütüphane, halkevi, lokal açmak ve iģletmek. Faaliyetleri konu alan bülten, dergi, kitap, kaset, CD yayımlamak, ayrıca bu yayınların maliyet ve diğer giderlerini karģılamak için reklam almak, 13-Engelliler, kadınlar, sosyal iģler, gençler, çocuklar ve ülke menfaatine olan diğer konularda Ar-Ge komisyonları kurmak, bunlara ait meselelerin çözümü için konferanslar düzenlemek, 14-Dernek üyelerinden talep olması halinde; konut sahibi olmaları için gerekli organizasyonlar yaparak bunları hayata geçirmek, 15-Yukarıdaki maddelerde konusu geçmeyen hususlar, derneğin ana ilkelerine muhalif olmamak kaydıyla Yönetim kurulunun ittifakla alacağı kararla uygulanabilir, C) DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELĠKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ġart VE ġekġllerġ Üye olma hakkı; Madde:4-Fiili ehliyete sahip Kamuda görev yapan memur ve iģçiler, 5253 sayılı dernekler kanunu ve Türk medeni kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak Ģartı ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatı en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi Ģeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyelik baģvurusunun kabulü Yönetim Kurulu kararının 5/7 çoğunluğu ile gerçekleģir. Kamuda çalıģmayan kimseler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilir aidat ödeyebilir. Kamuda halen görev yapıyor olsa bile yüz kızartıcı suça karıģan ve iģleyenler ile toplumun genel ahlak ve yapısına uymayanlar üyeliğe kabul edilmez. Üyelikten çıkma; Madde:5- Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin

3 istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaģtığında çıkıģ iģlemi sonuçlanmıģ olur. Üyelikten çıkarılma; Madde:6-Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma hakkını kaybedenler, dernek amacına, disipline ve çalıģma biçimine uygun davranmayanlar, dernek üyeleri arasında tefrikaya ve fitneye sebebiyet verenler, dernek aleyhinde faaliyet gösterdiği tespit edilenler, verilen görevi mazereti olmadan üç kez yerine getirmeyenler, kendilerine yazılı olarak bildirildiği halde on gün içinde üyelik aidatını ödemeyenler, ülke menfaatlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar ile bunlara yardım ve yataklık edenler Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelerin hakları; Madde:7-Dernek üyeleri eģit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendi kullanır. DERNEĞĠN TEġKĠLATLANMASI Madde:8-Derneğin teģkilatlanma Ģekli aģağıda gösterilmiģtir. a) Genel Merkezin kuruluģu 1-Genel merkez genel kurulu 2-Genel merkez yönetim kurulu 3-Genel merkez denetleme kurulu D)DERNEK GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN KURULUġ ġeklġ VE TOPLANMA ZAMANI KuruluĢ Ģekli ve toplanma zamanı Madde:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerden oluģur. Genel kurul üç yılda bir Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dıģında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beģte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü genel kurulda önceki olağan genel kurul üyeleri oy kullanır. Genel Kurulun toplanması Yönetim Kurulu kararıyla sağlanır. Çağrı usulü; Madde:10-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beģ gün önceden günü, saati, yer ve gündemi bir gazetede ilan ederek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmıģ günden çok olamaz. Toplantı yeri; Madde:11- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği baģka yerde de yapılır.

4 Toplantı yeter sayısı: Madde:12-Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değiģikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3 ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantının yapılıģ usulü, Madde:13-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur, üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karģısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kiģiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümden genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı toplanmıģsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu baģkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. AçılıĢtan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir baģkan ve yeteri kadar baģkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluģturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan baģkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüģülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üyenin kendi oyunu kullanması zorunludur. Toplantıda görüģülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan baģkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu baģkanına teslim edilir. Toplantıda görüģülecek konular; Madde:14-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüģülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüģülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. E) GENEL MERKEZ KURULUNUN GÖREVLERĠ, YETKĠLERĠ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ġekġllerġ Genel kurulun görev ve yetkileri; Madde:15-AĢağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüģülüp karara bağlanır. 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiģtirilmesi, 3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüģülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüģülüp aynen veya değiģtirilerek kabul edilmesi, 5-Dernek için gerekli taģınır-taģınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, 6-Yönetim kurulunca dernek çalıģmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiģtirerek kabul etmek, 7-Yurt içinde ve yurt dıģında temsilcilikler açmak, 8-Derneğin fesih edilmesi, 9-Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak, Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ġekilleri; Madde:16-Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değiģikliği

5 ve derneğin feshi kararları ise, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiģ kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiģ içi boģ bir kutu ya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul BaĢkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına eriģen aday veya öneri kazanmıģ veya kararlaģtırılmıģ olur. Seçimler tek dereceli ve unvanlı olarak yapılır. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. F) GENEL MERKEZ YÖNETĠM, DENETLEME, DĠSĠPLĠN KURULLARININ GÖREV VE YETKĠLERĠ, NE SURETLE SEÇĠLECEĞĠ, ASĠL VE YEDEK ÜYE SAYISI Genel merkez yönetim kurulu, Madde:17- Yönetim kurulu 9 asıl 9 yedek olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boģalma olduğu taktir de yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Genel Merkez Yönetim Kurulu 1 Genel BaĢkan 1 Genel Sekreter 1 Genel Mali Sekreter 1 Genel TeĢkilatlandırma Sekreteri 1 Genel Basın-Yayın Sekreteri 1 Genel Eğitim sekreteri 1 Genel DıĢ ĠliĢkiler Sekreteri 1 Genel Halkla ĠliĢkiler Sekreteri 1 Genel Sosyal ĠĢler Sekreteri ġeklindedir. Yazılar çift imza ile gönderilir. Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu en az ayda bir defa olağan, BaĢkan lüzum gördüğünde ise olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz 3 defa arka arkaya katılmayanlar ile görevini ihmal etmeyi alıģkanlık haline getirenler, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden müstafi sayılır ve kendilerine bu durum yazıyla bildirilmesini müteakip yedek üyelerden sırası gelen göreve davet edilir. Ayrıca Yönetim Kurulu aģağıdaki hususları yerine getirir. 1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliģkin iģlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 3-Derneğin çalıģmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, 4-Genel Kurulca kendisine verilen yetkiyle taģınır ve taģınmaz mal almak ve satmak, bina veya tesis inģa etmek, üyelerinden istekli olanlara konut yapmak için gerekli atılımları yapmak, 5-Kira sözleģmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek, 6-Derneğin amaçlarını gerçekleģtirmek için her çeģit kararı almak ve uygulamak, 7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalıģmalarının açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak, 8-Derneğe üye alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek, 9-Dernek Genel BaĢkanının, Genel BaĢkanlıktan istifası halinde; Yönetim Kurulu üyeleri arasından yeni bir Genel BaĢkan seçmek,

6 Madde:18-Yönetim Kurulu üye sayısı boģalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra; üye tam sayısının yarısından aģağı düģerse, genel kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hâkimi üç üyeyi bir ay içinde Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Merkez Denetleme Kurulu; Madde:19-Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek olmak üzere Genel kurulca seçilir. Görevleri; 1-En geç oniki ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve iģlemlerini, Yönetim Kurulunun iģlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek, 2-Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve Genel Kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak, 3-Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Merkez Disiplin Kurulu; Madde:20-Genel Disiplin Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla seçilen üç asıl, üç yedek üyeden meydana gelir. Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Genel Kurulu takip eden on beģ gün içinde görev taksimi yaparlar. Disiplin kurulu incelemesini resen veya Ģikâyet üzerine Yönetim Kurulunun kararıyla yapar. Disiplin Kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu BaĢkanlığını sunar. Organlara Seçilenlerin Ġdareye Bildirilmesi; Madde:21-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim kurulu BaĢkanı tarafından yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. Temsilcilikler; Madde:22-Dernek Yurt içinde ve yurt DıĢında Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri Yönetim Kurulunun vereceği görevle sınırlıdır. G)ÜYELERĠN GĠRĠġ VE YILLIK AĠDATLARININ BELĠRLENME ġeklġ Madde:23-Üyelerin giriģ ve aylık aidatlarını değiģtirmeye, gerektiğinde kaldırmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. H)DERNEĞĠN BORÇLANMA USULLERĠ Madde:24- Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre, Yönetim Kurulu, Derneğin çalıģmalarını ve amaçlarını gerçekleģtirmek için, Dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel kurul izniyle borçlanabilir. I)DERNEĞĠN ĠÇ DENETĠM ġekġllerġ

7 Madde:25-Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetimin yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluģlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluģlarınca denetim yapılmıģ olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu;derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleģmesi için sürdürüleceği belirtilen çalıģma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup, tutulmadığına, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. J)TÜZÜĞÜN NE ġekġlde DEĞĠġTĠRĠLECEĞĠ Madde:26-Tüzük değiģikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiģtirilir. K)DERNEĞĠN FESHĠ HALĠNDE MAL VARLIĞININ TASFĠYE ġeklġ Madde:26- Dernek genel kurulu istediği zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre, Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması Ģarttır. Ġlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler ikince toplantıya çağrılır. Ġkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe iliģkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Deneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığı Genel Kurulda tespit edilecek sivil toplum örgütlerinden birine devredilir. Tasfiye Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda yapılır. L) DĠĞER HUSUSLAR Derneğin gelirleri; Madde:27-Üye aidatları, dernekçe yapılan gece, yayım, yemek, çay, gezi, piyes, konser, kermes, sosyal ve kültürel faaliyetler ile bunlara bağlı olarak alınan reklam ve sponsorlardan elde edilen gelirler, mal varlığından alınan gelirler, bağıģ ve yardımlar, 5253 sayılı dernekler kanununun 10. maddesine istinaden kabul edilen yardımlar ve diğer gelirler. BağıĢ, yardım ve aidat toplayacak kiģi veya kiģileri dernek yönetim Kurulu bir kararla belirtir. Alınan bu karar o yerin en büyük Mülki amirliğine tescil ettirilir. Derneğin Giderleri; Madde:28-Giderler dernek Genel kurulunca onaylanmıģ bütçeye göre, Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak bütçede belirtilen miktarı aģsa da, derneğe yapılacak olan Ģartlı bağıģlar, belirtilen

8 Ģarta göre uygun olarak harcanır. Ancak ivedi durumlarda Genel BaĢkan Yönetim kurulunca daha önceden belirlenmiģ harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu Ģekildeki harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Dernek kasasında Yönetim Kurulunca tespit edilen miktar kadar para bulundurabilir, fazlası milli bankaların sadece bir tanesine yatırılır. Yönetim kurulunca tespit edilen iki kiģinin imzası ile karara istinaden para çekme yetkisi verilir. Yönetim Kurulunca tespit edilen mutad harcamaların dıģındaki harcamalar yönetim kurulu kararı ile olur. Giderler; ilk kuruluģ masrafları, kırtasiye giderleri, basın yayım giderleri, dernek iģlerinin takibi için yapılan yol giderleri, huzur hakkı giderleri, tanıtım giderleri, kira giderleri, temsilcilik giderleri, tüzüğün 3. ve 5253 sayılı dernekler kanununun 10. ve 13. Maddelerinde bahsedilen giderler. Defter ve kayıtlar; Madde:29-Dernek; kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdik olması zorunludur. Derneğin Logosu; Madde:30-Dernek Logo olarak; Çember Kısmında MÜSTAKĠL KAMU ÇALIġANLARI SOSYAL YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ Orta kısmında açık beyaz sahifeli kitap içinde MÜSDER 2006 yazan, Kitabın altında ise yapraklı kırmızı gül bulunan zemin rengi Türkuaz Mavi bulunan amblemdir. HÜKÜM EKSĠKLĠĞĠ

9 Madde:31-Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. GENEL MERKEZ YÖNETĠM KURULU Genel BaĢkan : Atila ġġmġek Genel Sekreter : Ġsmail YÜKSEL Genel Mali Sekreter : Harun KIZILAY Genel TeĢkilatlanma Sekreteri : Yüksel DURUM Genel Basın Yayın Sekreteri : Dursun SUVAT Genel Eğitim Sekreteri : Zeynep ÖMEROĞLU Genel DıĢ ĠliĢkiler Sekreteri : Hasan ECEVĠT Genel Halkla ĠliĢkiler Sekreteri : Filiz KÖK Genel Sosyal ĠĢler Sekreteri : Özlem ARSLAN

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : YENİMAHALLELİ KADINLAR EĞİTİM ve DAYANIŞMA Derneği dir.derneğin Unvanı YEKAD dır.derneğin merkezi

Detaylı

ENGELLĠ BĠREYLER ĠÇĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DERNEĞĠ (EFAD) TÜZÜĞÜ

ENGELLĠ BĠREYLER ĠÇĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DERNEĞĠ (EFAD) TÜZÜĞÜ ENGELLĠ BĠREYLER ĠÇĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DERNEĞĠ (EFAD) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ENGELLĠ BĠREYLER ĠÇĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DERNEĞĠ (EFAD) dir. Derneğin merkezi Çanakkale dir.

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

DĠYARBAKIR ÇĠFTÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR ÇĠFTÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR ÇĠFTÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR ÇĠFTÇĠLER Derneği dir. Derneğin merkezi Diyarbakır dır.ġubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ERZURUM EL EMEĞĠ GÖZ NURUYLA ÇALIġANLARI YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ERZURUM EL EMEĞĠ GÖZ NURUYLA ÇALIġANLARI YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ERZURUM EL EMEĞĠ GÖZ NURUYLA ÇALIġANLARI YARDIMLAġMA VE DAYANIġMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ - Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: "Erzurum El Emeği Göz Nuruyla ÇalıĢanları YardımlaĢma Ve DayanıĢma Derneği"

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

GAZİANTEP HACAMAT SÜLÜK UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GAZİANTEP HACAMAT SÜLÜK UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GAZİANTEP HACAMAT SÜLÜK UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: GAZĠANTEP HACAMAT SÜLÜK UYGULAMA Derneği dir. Derneğin merkezi Gaziantep dır. LOGONUN AÇIKLAMASI: KÖKLERİ

Detaylı

CEYHANLI KÖYÜ YARDIMLAġMA ve DAYANIġMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: CEYHANLI KÖYÜ YARDIMLAġMA ve DAYANIġMA DERNEĞĠ

CEYHANLI KÖYÜ YARDIMLAġMA ve DAYANIġMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: CEYHANLI KÖYÜ YARDIMLAġMA ve DAYANIġMA DERNEĞĠ dir. CEYHANLI KÖYÜ YARDIMLAġMA ve DAYANIġMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: CEYHANLI KÖYÜ YARDIMLAġMA ve DAYANIġMA DERNEĞĠ Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde

Detaylı

ETD ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ

ETD ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ ETD ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ TÜZÜK 2013 ENERJİ TİCARETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı 1. Derneğin adı Enerji Ticareti Derneği dir (Dernek). Kısa adı ETD dir. Derneğin Merkezi 2. Derneğin Merkezi İstanbul

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

GÜNEYDOĞU UN SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

GÜNEYDOĞU UN SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 GÜNEYDOĞU UN SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Madde : 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Gaziantep Derneğin ġubesi : Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği : Yok Madde : 2- DERNEĞİN AMACI,

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

TÜRK ARMATÖRLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM. Madde 1- Derneğin Adı: Türk Armatörler Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. ġubesi yoktur.

TÜRK ARMATÖRLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM. Madde 1- Derneğin Adı: Türk Armatörler Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. ġubesi yoktur. TÜRK ARMATÖRLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: I. BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı: Türk Armatörler Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. ġubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 2- Dernek, gemi maliki

Detaylı

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ÇOCUK ACĠL TIP DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Ġçindekiler Madde Sayfa Derneğin adı ve merkezi 1 2 Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe 2 2 sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

ÖZDEBİR ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÖZDEBİR ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZDEBİR ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM I Derneğin Adı ve Merkezi: Madde 1 - Derneğin adı: ÖZDEBİR Özel Öğretim Kurumları Derneği dir. Madde 2 - Derneğin kısa adı: ÖZDEBİR'dir. Madde 3 - Derneğin

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: FRĠG FOTOĞRAF Derneği dir. Derneğin merkezi Afyonkarahisar dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: FRĠG FOTOĞRAF Derneği dir. Derneğin merkezi Afyonkarahisar dır. Şubesi açılmayacaktır. FRĠG FOTOĞRAF DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: FRĠG FOTOĞRAF Derneği dir. Derneğin merkezi Afyonkarahisar dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde2:Derneğin Amaçları ; a. Fotoğraf

Detaylı

TÜZÜK. DERNEĞĠN AMACI, BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIġMA KONULARI VE ÇALIġMA BĠÇĠMLERĠ ĠLE FAALĠYET ALANLARI:

TÜZÜK. DERNEĞĠN AMACI, BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIġMA KONULARI VE ÇALIġMA BĠÇĠMLERĠ ĠLE FAALĠYET ALANLARI: TÜZÜK DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ: Madde 1: I. ADI : TRABZON ĠNSAN HAK VE HÜRRĠYETLERĠ ĠNSANĠ YARDIM DERNEĞĠ KISA ADI: Trabzon Ġ.H.H. dır. I DERNEĞİN MERKEZİ: Trabzon dur. ġubesi kurulmayacaktır. DERNEĞĠN

Detaylı

VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ Madde 1- Federasyonun Adı Federasyonun adı Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu olup, kısa adı VHGF dir. Madde 2- Federasyonun Merkezi Federasyonun

Detaylı

SOKAK BĠZĠM DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sokak Bizim Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur.

SOKAK BĠZĠM DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sokak Bizim Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. SOKAK BĠZĠM DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sokak Bizim Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek Ġçin Dernekçe Sürdürülecek ÇalıĢma

Detaylı

AKTÜERYA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Aktüerya Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dadır. ġubesi açılmayacaktır.

AKTÜERYA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Aktüerya Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dadır. ġubesi açılmayacaktır. AKTÜERYA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı Aktüerya Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dadır. ġubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek Ġçin Dernekçe

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

KAMU ĠHALE UZMANLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır.

KAMU ĠHALE UZMANLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Adı ve Merkezi KAMU ĠHALE UZMANLARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: Kamu İhale Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek Kurucuları Madde 2- Dernek

Detaylı

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM

: Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. BİRİNCİ BÖLÜM Demiryolu Mühendisleri Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı Derneğin Merkezi : Demiryolu Mühendisleri Derneği dir. Kısa İsmi Demühder

Detaylı

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR MADDE1: DERNEĞİN ADI: Nilüfer Hatun Hanımlar Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi İkinci Okul Sok. No:24 Bandırma/BALIKESİR DİR. Şubesi

Detaylı

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM

KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU VE ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Derneğin Adı Derneği dir. : İstanbul dadır. Şubesi yoktur.kulübün Rengi:Kavuniçi

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-2 : Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜDÜR. Madde1-Derneğin Adı ve Merkezi : a) Derneğin adı Türk Manyetik Rezonans Derneği dir. Kısaltılmış adı TMRD olarak kullanılır. b) Derneğin merkezi İzmir dedir.

Detaylı

( tarih ve sayılı Resmi Gazete)

( tarih ve sayılı Resmi Gazete) TÜRK-YABANCI, YABANCI-TÜRK TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODA DERNEKLERİNİN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (6.4.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN TEKNOLOJĠ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1 a) MuĢ Üniversitesi akademik ve idari personeli ve öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirmelerini

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI ÖZEL OKULLARI GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI ÖZEL OKULLARI GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI ÖZEL OKULLARI GENÇLĠK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği dir. Kulübün

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ dir. Derneğin kısa adı ADÜMED dir. Derneğin merkezi Aydın

Detaylı

İHALECİ ECZA DEPOLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı: MADDE 1- Derneğin adı İhaleci Ecza Depoları Derneği dir. MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Kocaali Öğretmenler Sitesi. Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü Kocaali Öğretmenler Sitesi Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü (Genel Kurulun 04.08.2010 tarihli toplantısında kabul edilen değişiklikleri içeren son şekil) 2 İçindekiler Derneğin Adı ve Merkezi...

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi* Madde 1- Derneğin Adı : SAĞLIK, GÜVENLİK VE HELAL Derneği dir. Derneğin Kısa Adı : HELALDER

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

AKREDİTE HASTANELER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

AKREDİTE HASTANELER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ AKREDİTE HASTANELER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 Derneğin adı: " AKREDİTE HASTANELER DERNEĞİ" dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ.. TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun KuruluĢu: Madde 1 - Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca kurulmuştur. Topluluğu, Necmettin

Detaylı

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur.

Sayı : 2014/23 Tarih : 13 Mayıs 2014. MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. ANAFOD İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ A.GENEL HÜKÜMLER DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: MADDE 1: Derneğin adı İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Kısa adı ANAFOD dur. MADDE

Detaylı

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi İSTANBUL ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1: Derneğin Adı: İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği; Kısa adı ODTUMİST dir. Tüzük metninde;

Detaylı

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır.

ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. ADANA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 : Derneğin Adı Ve Merkezi Derneğin Adı: ADANA SAGLIK TURİZMİ DERNEGİ' dir. Derneğin merkezi Adana'dır. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2 : Derneğin Amacı Ve Bu

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1: Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK 3 GKKT: 15.02.2009 ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK 3 GKKT: 15.02.2009 ÜYELİK YÖNETMELİĞİ TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETMELİK NO: GK 3 GKKT: 15.02.2009 ÜYELİK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT - 2009 Üyelik Yönetmeliği Sayfa 1 TED ANKARA KOLEJĠ MEZUNLARI DERNEĞĠ ÜYELĠK YÖNETMELĠĞĠ AMAÇ Madde 1-

Detaylı

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TAM SANAT DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: TAM SANAT Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine göre tabi faaliyet göstermek

Detaylı

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ VE İKAMETGAHI Derneğin adı "TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ" dir. Merkezi İstanbul, İkametgah adresi Ataşehir Mahallesi,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- a) Muş Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak b) Öğrenciler

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ. GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ. GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı Madde 1- Gedik Üniversitesi öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetine yararlı projeler geliģtirecek giriģimci gençler oluģturmak, sosyal sorumluluk

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Amaç Çalışma Konuları Amaç Madde -1 Merkez Birliğine üye olan Süt Üreticileri Birliği nin ürettikleri Sütü, ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve Sütün pazarlanmasına ilişkin

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı :

SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : SAĞLIK İDARECİLERİ DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Federasyonun Adı : Sağlıkidarecileri Dernekler Federasyonu Federasyonun Merkezi :

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ, MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ, MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ, MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ, MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 'dir.

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ NİŞASTA VE GLİKOZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 - Derneğin Adı Derneğin Adı: Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği dir. Kısa adı, NÜD dür. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

ARDEŞEN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde: 1- Derneğin Adı: Ardeşen Kültür Derneği dir. Kısaltılmış adı AR-DER dır.

ARDEŞEN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde: 1- Derneğin Adı: Ardeşen Kültür Derneği dir. Kısaltılmış adı AR-DER dır. ARDEŞEN KÜLTÜR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı: Madde: 1- Derneğin Adı: Ardeşen Kültür Derneği dir. Kısaltılmış adı AR-DER dır. Derneğin merkezi: Madde:2- Derneğin merkezi Ankara dadır. Derneğin amacı ve bu

Detaylı

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi: Ankara Otistik Bireyler Derneği Tüzüğü Derneğin Adı: Madde : 1 - Derneğin Adı: ANKARA Otistik BireylerDerneğidir. Derneğin kısa adı: ANOBDER dir. Derneğin merkezi: Madde : 2 - Derneğin merkezi Ankara dadır.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ĠMDER Ġzmir Müteahhitler (Ġmder) Derneği dir. Derneğin merkezi Ġzmir dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dıģında Ģube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İSİM VE NİTELİK /Madde 1/ BÖLÜM 1 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri uyarınca Ege Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir.

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği dir. Derneğin kısa adı SHD dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul dur. DERNEĞİN AMACI MADDE 3 :

Detaylı

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır.

EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. EDİRNE FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği dir. Derneğin merkezi Edirne dir. Şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtindedir. Derneğin şubesi yoktur. PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Psikolojik Testler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dadır. MADDE 2 - Derneğin Merkezi Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade

Detaylı

73 KÜLTÜR VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

73 KÜLTÜR VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 73 KÜLTÜR VE YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: 73 KÜLTÜR VE YAŞAM DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi ANKARA dır. ġubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN AMACI ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİNÇLİ GENÇLER TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1-Bu topluluk, üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda bilinçlenmelerini sağlamayı, sosyal projeler üreterek

Detaylı

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM: Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cochlear Implant Derneği dir Derneğin Merkezi Ankara dır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE BĠLĠġĠM GÜVENLĠĞĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu

Detaylı

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ Mad.1) Partinin adı, kısaltılmıģ adı Genel merkezi ve amblemi Partinin adı Esnaf ve Çiftçi Partisi kısaltılmıģı EÇP merkezi ANKARA amblemi sarı Zemin üzerine ÇeĢmedir.

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) $ GENEL KURUL TOPLANTI VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ$ KISIM 1$ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir

Detaylı

DERNEĞĠN ADI MADDE 1: Derneğin adı: GÜNEYSU KURAN HAFIZLARI EĞĠTĠM VE KÜLTÜR DERNEĞĠ (GÜNHAFDER) dir.

DERNEĞĠN ADI MADDE 1: Derneğin adı: GÜNEYSU KURAN HAFIZLARI EĞĠTĠM VE KÜLTÜR DERNEĞĠ (GÜNHAFDER) dir. DERNEĞĠN ADI MADDE 1: Derneğin adı: GÜNEYSU KURAN HAFIZLARI EĞĠTĠM VE KÜLTÜR DERNEĞĠ (GÜNHAFDER) dir. Merkez ve ġubeleri MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi RĠZE ili Güneysu Ġlçesidir. Yurt dıģında ve yurt

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır.

Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Zonguldak hasta ve hasta yakınları hakları derneği dir. Kısa adı (ZOHYAD) dır.amblem şekildeki gibi olacaktır. Derneğin merkezi Zonguldak tadır. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1/9 HER YERDE SANAT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Her Yerde Sanat Derneği dir. Derneğin merkezi Mardin dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: Madde 1. Derneğin Adı: Türk Veteriner Jinekoloji Derneği dir. Derneğin merkezi Kayseri dir. Şubesi bulunmamaktadır. DERNEĞİN AMACI VE BU

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- Topluluğun amacı Sanata gönül vermiş Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerini bir araya getirerek, yetenekleri doğrultusunda

Detaylı

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği

Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma, Yardımlaşma Dayanışma, Eğitim ve Kültür

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. EMEKLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM : l Derneğin adı, Merkezi, Amacı ve Çalışma konuları. Derneğin Adı ve Merkezi Madde :l Derneğin Adı; Şekerbank T.A.Ş. Emeklileri Derneğidir. Derneğin merkezi

Detaylı

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ

HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 - Derneğin Adı: Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. Dernek, yurt

Detaylı

AKA ARAMA KURTARMA ARAġTIRMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

AKA ARAMA KURTARMA ARAġTIRMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ AKA ARAMA KURTARMA ARAġTIRMA DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKA Arama Kurtarma AraĢtırma Derneği dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Şubesi yoktur. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

Madde 4- Dernek üçüncü maddede öngörülen amacını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunur.

Madde 4- Dernek üçüncü maddede öngörülen amacını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunur. GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: GÜMRÜK MUHAFAZA PERSONELİ DERNEĞİ dir. Madde 2- Derneğin merkezi ANKARA dır. Dernek şube açmayacaktır. Derneğin Amacı,

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük

İsviçre Türk Kadınları Derneği 1. Tüzük İsviçre Türk Kadınları Derneği 1 Tüzük Önsöz İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana

Detaylı

TOPLUMSAL ETIK DERNEĞİ TUZUGU

TOPLUMSAL ETIK DERNEĞİ TUZUGU Sayfa 1 TOPLUMSAL ETIK DERNEĞİ TUZUGU BÖLÜM I DERNEĞİN ADI: MADDE :1- Derneğin Adı: TOPLUMSAL ETİK Derneğidir.Şubesi açılmayacaktır. DERNEĞİN MERKEZİ: MADDE: 2- Derneğin genel merkezi Ankara dadır. Dernek,

Detaylı