Proje Kriterleri. Radyo Televizyon Sinema. Dersin Kodu ve Adı. RTS410-Mezuniyet Projesi (Graduation Thesis)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje Kriterleri. Radyo Televizyon Sinema. Dersin Kodu ve Adı. RTS410-Mezuniyet Projesi (Graduation Thesis)"

Transkript

1 1 Bölüm Dersin Kodu ve Adı Radyo Televizyon Sinema RTS410-Mezuniyet Projesi (Graduation Thesis) Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Z/S Toplam Kredi AKTS Öğretim ve Kredi VIII Z Ders Dili Türkçe Ön ġartlar Yok Amaç ve Ġçerik Bitirme Projesi bir öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanda kendi başına araştırma yaparak önceki dönemlerde öğrendiği konuları bitirme projesi çerçevesinde jüri önünde sunarak yetkinlik kazandığı bir çalışmadır. Kazanımlar Proje ġartları ve Açıklamalar Fakültede aldığı derslerin bir getirisi olarak profesyonel hayata atılmadan önce gerçekleştirilecek bu proje çalışması öğrenciyi yaptığı işte daha etkin ve verimli hale getirecektir. Bir danışman gözetiminde hazırlanan tasarı gerçek kimliğine bürünmesi için bütün teorik ve pratik bilgilerden yararlanılır. Ödev (seminer, ödev, proje veya rapor) hazırlanırken Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tez/seminer/proje yazım kurallarına uyulmalıdır. Aksi istenmedikçe rapor içerisindeki tüm metin, şekil ve tablolar Türkçe olmalıdır. Diğer kaynaklardan alınan her türlü şekil ve tabloya atıf yapılmalıdır. Öğrenciler, ders yılı başında Mezuniyet Projesi Başvuru Formunu doldurarak Proje danışmanı veya Bölüm Başkanına imzalatırlar. Proje Kriterleri AĢamalar Proje Önerisi Literatür Taraması Proje Sunum Bilimsel Nitelik Açıklama Proje için önerilen konu dönem başında proje danışmanı tarafından onaylanmış olmalıdır. Proje konusu yazılı, sesli ve görsel unsurlara dayanabilir. Bir araştırma makalesi, fotoğraf, radyo programı veya sinema-televizyon yapımı olabilir. Proje önerisi danışmanın onayı olmadan değiştirilemez. Öğrenci, ödevini (seminer, proje ve rapor) hazırlarken ilgili danışmanının önerdiği kaynak ve literatürleri inceler. İnternetten veya kütüphanelerden elde edeceği konu ile ilgili akademik yayınlardan mutlaka faydalanır. Bu yayınlardan faydalanılırken bilimsel etiğe mutlaka uyulmalıdır. İletişim Fakültesi nin belirlediği formatta hazırlanan proje öncelikle danışman hocaya verilir. Danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda projenin en son hali sunum tarihinden en az bir hafta önce jüri üye sayısı kadar çoğaltılarak bölüme teslim edilir. Hazırlanan proje, İletişim Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri önünde sunulacaktır. Sunumlar, finaller döneminde bölüm tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Sunum sırası Fakülte tarafından belirlenecektir. Sunumlar sırasında öğrencinin yapmış olduğu çalışmayı kısa bir sürede en etkili biçimde anlatması esastır. Proje içerikleri bir konferansa veya dergiye gönderilebilecek akademik makale formatında olmalıdır. Sesli ve görüntülü olarak hazırlanan projelerin de fotoğraf veya kısa film yarışmalarına gönderilecek vasıfta olmalıdır. NOT: Bitirme Projesi Açıklamaları 9 sayfadır. Sayfaları takip ediniz.

2 2 PROJE ÖN KABUL FORMU (Bu form projeden önce öğrencinin yol haritasını görmek için hazırlanmıģtır. Öğrenci bunu doldurup print ederek hocaya teslim eder.) Proje Sahibi Proje ı Proje BaĢlığı Proje Bütçesi (Proje süresince gerekli olan tahmini giderler) Proje Süresi (Projenin ne zaman başlayıp ne kadar sürede bitirileceğine dair tahmini süre) Projenin Amacı (Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır) Konu ve Kapsam (Önerilen projenin konu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı, amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır) Literatür Taraması (Proje konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası literatür taranarak bir başvuru analizi verilmelidir. Gereksiz kaynaklara girilmemelidir. Özgün Değer (Projenin dayandığı hipotezler açıkça ortaya konmalı, yeni teknoloji, metot ve bulguların literatüre nasıl bir özgün değer katacağı açıkça vurgulanmalıdır) Yapılabilirlik Projenin kapsadığı faaliyet ve disiplinler dikkate alındığında nitel ve nicel değerler yeterli mi?

3 3 Projede öngörülen iş akışı, zaman ve bütçe planlaması yapıldı mı? Altyapı, ekipman ve teknik şartlar projenin yürütülmesi açısından yeterli mi? Yöntem ve Materyal (Amaç ve kapsama yönelik uygulanacak yöntem ve kullanılacak materyal net bir şekilde tanımlanmalıdır.) Sonuç (Önerilen projenin öncelikle proje sahibinin kariyer gelişimine katkısı ile projenin yürütüldüğü Zirve Üniversitesi ne katkıları açıklanmalıdır. Proje sonucunda bilimsel birikime/ulusal ekonomiye yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği açıkça belirtilmelidir)

4 4 PROJE KONULARI (Proje konuları öğrenciler tarafından belirlenebileceği gibi hocaların tavsiyesiyle de seçilebilir. AĢağıdakiler ÖRNEK tir) : Yrd. Doç. Dr. Ramazan Cihan : Algı Yönetimi ve Medyanın Rolü a-televizyonun Algı Yönetimindeki Rolü (Sesli-Görsel) b-gazetelerin Algı Yönetimindeki Rolü (Yazılı) c-internet Ortamının Algı Yönetimindeki Rolü (Sosyal Medya) : Doç. Dr. Adnan Tönel : Radyo a-cehaletle savaşta Radyonun kullanımı b-gelecekte Radyonun Rolü : Doç. Dr. Kutluk Özgüven : Medya ve Toplum - Dizilerin Yayında Kalması ve Rating İlişkisi Üzerine Çalışma - Yerli Sinema Yapımlarının Gişesini Etkileyen Faktörler - Türkiye'de Casting Profil İncelemesi - Radyo Reklamlarının Oranları Üzerine Çalışma - Yerel Reklam Verenler Medya Tercih Araştırması - Televizyon Yerel İzleyici Oran Araştırması - Medya Çalışanlarında İş Değiştirme ve İstihdam Çalışması - Halkın Haber Almada Medya Kullanım Eğilimleri : Yrd. Doç. Dr. Ada Rey : Sinema 1. Sinema ve kadın 2. Korku sineması 3. Bilim kurgu sineması 4. Sinema ve ideoloji 5. Politik sinema 6. Üçüncü sinema : Gör. Mehmet Akif BarıĢ : Televizyon ve Etki AraĢtırmaları -Medya mesajlarının etki sorunsalı, kuramlar, yaklaşımlar -Tematik TV Kanallarının Araştırılması (Türkiye ve dünyadaki durum, kuruluşları, yayın anlayışları, yayın türleri, izlenme oranları vs.) -Kültürel Göstergeler Yaklaşımı ve TV'de Şiddet Analizi -Tüketimin Bir İletişim Kanalı Olarak Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Araştırma

5 5 YAZIM ġeklġ ve KONULARIN SIRALANMASI 1-DıĢ Kapak: Ekte verilen Kapak Sayfası üst ve alt kenarlar 3 cm, sol ve sağ kenarlar ise 2,5 cm olmalıdır. 2-Ġntihal ve Bilimsel Etik: Bir araştırmacı daha önce başka yazarlar ve araştırmacılar tarafından ortaya konan teori, bulgu ve görüşlere atıfta bulunarak o yazarları belirtmek zorundadır. Eğer başkasının görüşlerini alır ve atıfta bulunulmayarak kendi fikriymiş gibi kullanırsa bu durum bilimsel etik açısından hırsızlık olarak tanımlanır ki buna intihal denir. Aynı şekilde, metinde sözü edilmeyen kaynakların gösterilmesi de okunduğu izlenimini vermek itibariyle bilimsel etiğe uygun değildir. Bu kısımda projeyi hazırlayan kişi hangi yazarlardan ve kaynaklardan yararlandığını, herhangi bir fikir hırsızlığı yapmadığını dürüstçe ifade etmelidir. 3-Özet: Özetin amacı, okuyan kişinin seminer konusu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Özet 500 kelimeden uzun olmamalıdır. 4-Ġçindekiler: Bu bölümde içerikte geçen bütün başlık, şekil ve tablolar sayfa numaraları ile birlikte verilir. Aşağıdaki ÖRNEK görünüme bakılabilir Dış Kapak Etik Bildirim Sayfası Özet Sayfası İçindekiler Kısaltmalar, Tablolar, Şekiller, Tanımlar Önsöz Metin Bölümleri Yöntem Bulgular Tartışma ve Sonuç Kaynakça Ekler (Tablo ve Şekiller) Özgeçmiş GiriĢ: Bu bölümde kuramsal temeller ışığında konu tanımlanır. Seminer/Proje çalışmasının konusu ve önemi açık bir şekilde ifade edilir. Kısaca Bu projeyi niçin yaptınız? sorusu cevaplandırılmalıdır Proje çalışmasının anlaşılabilmesi için ön bilgiler anlatılır. Çalışmada üzerinde durulan önemli kavramların tanımı verilir. Aynı konuda, daha önce yapılmış çalışmalar özetlenir ve değerlendirilir. Çalışmada kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin seçiliş sebebi açıklanır. Proje konusunun seçiminde etkili olan faktörler hakkında bilgiler verilir. Seminerin bilime yapacağı katkılar ve çalışmanın amacı açıklanır. Dinleyicilerin hangi bölümleri okuyacağına karar vermesini kolaylaştırmak için seminerin takip eden bölümleri kısaca tanıtılır. 6-Metin Bölümleri: Bu bölümde bilgiler sistematik bir şekilde (1. Bölüm, 2. Bölüm gibi gerekirse bölüm alt başlıkları kullanılarak- detaylandırılır. Konu ele alınırken mümkün olduğunca güncel literatürden yararlanmaya çalışılır.

6 6 7-TartıĢma ve Sonuç: Bu bölümde ana konunun bütünlüğü dikkate alınarak, detaylandırılan bilgilerin varsa eksik yada tamamlanmamış yönlerine dikkat çekilir. Elde edilen bilgi, belge ve araştırmaların sonucu özetlenir. 8-Kaynakça: Seminer/Proje ödevini hazırlarken yararlanılan tüm kaynakların listesidir. Kaynakçalar bilimsel yöntemlere göre yazılmalı, rastgele olmamalıdır. 9-Ekler: (Seminer/Proje çalışmasında kullanılan anket, tablo, şekil vs. varsa Ekler başlığı altında EK-1:Yeni Nesil İletişim Araçları, Tablo-1:Renkli Televizyon Modelleri gibi numara ve başlık verilerek dizayn edilir) 10-ÖzgeçmiĢ: Seminer/Proje sunucusu veya ödev hazırlayan öğrencinin kısa özgeçmişinin yer alacağı sayfadır. Özgeçmiş örneği aşağıda incelenebilir. 1-Adı Soyadı: Uğur TAŞDEMİR 2-Doğum Tarihi: 10/03/ Unvanı: Uzman/ Öğrenci vs 4-Öğrenim Durumu: Lisans Eğitim Okul Bölüm Yıl Orta Öğrenim Gaziantep Lisesi Fen Bölümü 1998 Lisans Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler 2004 Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimi Katıldığı ÇalıĢma ve Projeler 1) Türk Eğitim Derneği Akreditasyon Sistemi. Nisan-Eylül Bilimsel ve Mesleki KuruluĢlara Üyelikler 1) European Science Education Research Association, ESERA ( ) 2) Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği, FEAD ( ) 7- Ödüller 1) Türkiye Spor Yazarları Federasyonu yılın en iyi spor muhabiri ödülü (2011)

7 7 (Kapak Örneği) T.C. ZĠRVE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ RADYO TV SĠNEMA BÖLÜMÜ (Konu BaĢlığı) ĠLETĠġĠM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠNDE SON DURUM (ÖRNEK: 4K YAYIN FORMATI ) (Dersin Kodu ve Adı) RTS402 MEZUNĠYET PROJESĠ (Hazırlayan, Adı ve No su) ELĠF ADIGÜZEL (, Unvanı, Adı Soyadı) DOÇ. DR. CEVDET NERGĠZOĞLU (Tarih ve Yer) Haziran 2015 GAZĠANTEP

8 8 SUNUMDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR Bitirme projesi, seminer veya herhangi bir rapor sunumu Fakülte bölüm öğretim elemanlarına ve öğrencilerine açıktır. Seminer sunumu ve soru-cevap için ayrılan süre en fazla 30 dakikadır. Sunumun aşağıdaki düzen içinde anlatımı uygun olur. 1. Jüri üyelerine sunumun birer çıktısı mutlaka verilir. 2. Seminer sunulmadan önce bir-iki deneme yapılır ve seminer süresi ayarlanır. Sunum hazırlığı son dakikaya bırakılmaz. Seminer konunuza mutlaka hâkim olun, gelebilecek olası sorulara nasıl cevap vereceğinize önceden hazırlanın. Bunun en iyi yolu sunumdan önce arkadaşlarınıza bir deneme sunumu yapmanızdır. Bu deneme sonunda sunumu ne kadar sürede tamamlayabildiğinizi ve ne tür sorularla karşılaşabileceğinizi kestirebilirsiniz. 3. Literatürdeki önemli çalışmalar kısaca özetlenir. Çalışmaların sadece ana fikri verilerek varsa eksik yanlarından bahsedilebilir. 4. Seminere başlarken yararlanılan kaynaklar belirtilir ve seminerin bilimsel bir nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır. 5. Sunuma başlarken seminerin/projenin hazırlanma amacı ve kapsadığı konular açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Seminerin içeriği verilerek dinleyicilerin seminerin hazırlanma amacını ve kapsadığı konuları bir karışıklığa sebep olmayacak şekilde seminer hakkında ön bir bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır. 6. Anlatılan konuya hâkimiyet çok önemlidir. Yalnızca anlatacağınız kadar metni ezberleyerek verilen seminerin hiçbir anlamı olmadığı unutulmamalıdır. Konu hakkında mümkün olduğunca kapsamlı bir bilgiye sahip olup bunun özeti anlatılmalıdır. Böylece dinleyicilerin daha fazla bilgi istemeleri durumuna hazırlıklı olunur. 7. Seminerde akıcı bir dil kullanmaya özen gösterilir. Anlamları bilinmeyen sözcükler ve ifadeler kullanmaktan kaçınılır. Eğer kullanılması gerekiyorsa bu kelimelerin anlamları daha önceden yazı tahtasına yazılarak verilir. 8. Seminerde sunulan fikirler gerçeklerle desteklemeye itina gösterilir. 9. Sunumda akıcı bir dil kullanmaya özen gösterin. Bir fikirden diğerine geçerken kopukluk olmamasına özen gösterilir. 10. Konu belirli bir düzen içinde anlatılır. Konuyu dağıtmamaya özen gösterilir. Sorulan sorular, açık ve kısa bir şekilde cevaplandırılır, daha detaylı açıklamayı gerektiren sorular, seminer sonundaki tartışma bölümüne detaylı olarak konuşabileceği nazik bir dille söylenerek sona bırakılır. 11. Sunum yapılırken dinleyicilerin tepkileri önemlidir. Eğer dinleyicinin çoğunluğunda sıkıntı belirtileri görülüyorsa o noktaya fazla değinilmiştir veya kimsenin dikkatini çekmiyor demektir. Böyle bir durumda o bölüm kısa geçilir. 12. Seminer Powerpoint programıyla sunulur. Sunuma başlamadan önce powerpoint programının çalışır durumda olup olmadığını kontrol edilir. Semineri sunarken bilgisayarın üzerine kapanarak değil perdede göstererek konuşulur.

9 9 13. Dinleyicileri en çok sıkan husus olarak seminer metni düpedüz perdeden okunmamalıdır. Perdeye aktarılan bilgilerin mümkün olduğunca kısa ve net olmasına dikkat edilmelidir. 14. Perdede verilen bilgiler ve şekiller en arkadan bile net olarak görülmelidir. 15. Sunum esnasında başlangıç, ilerleme ve sonlarda ilgi çekici vurgular yapılabilir. Ses düzeni mükemmel olmalı. Kısık ses veya aşırı yüksek ses dinleyenleri rahatsız eder. 16. Duruş iyi ayarlanmalı ve perdeyi kapatacak şekilde durulmamalı. Slaytları okuyarak sunum yapılmamalıdır. Slaytlar bir hatırlama aracı olarak kullanılmalıdır. 17. Dinleyicilerle göz temasında bulunmak önemlidir. Sunum esnasında gözleri kaçırmak kendine güvensizlik ve konuya hakim olmayışın göstergesidir. 18. Konuşmacı, kendisine sorulan her soruyu dikkatle dinler. Cevaplayacak bilgiye sahipse cevaplar, eğer bilmiyorsa diğer dinleyicilerle tartışmaya açar. 19. Sonuç bölümünde yapılan çalışmanın ana hatlarıyla özeti, elde edilen bulgu ve deneyimler ve konuyla ilgili açık problemler ve çalışma alanları verilir. 20. Hazırlanan proje, seminer veya rapor ileride bir tez çalışması olacaksa, tezde yapılması planlanan işlerden kısaca bahsedilir.