Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi"

Transkript

1 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2 İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet...3 A. Tam mükellef gerçek kişiler...3 B. Dar mükellef gerçek kişiler...3 II. Gayrimenkul sermaye iradının (Kira gelirleri) tanımı ve kapsamı...4 A. Gayrimenkul sermaye iradına konu mal ve haklar...4 B. Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilen bazı gelirler...4 C. Kira gelirlerinde KDV uygulaması...5 D. Kurumların elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesi...5 E. Dar mükelleflerin elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesi...5 III. Kira gelirlerinde tevkifat (vergi kesintisi) uygulaması...6 A. Tevkifata tabi kira ödemeleri...6 B. Tevkifat yapmak zorunda olanlar...6 C. Tevkifat oranı...6 D. Emsal kira bedeli esası kapsamında tevkifat uygulaması...7 E. Peşin kira ödemelerinde tevkifat uygulaması...7 F. Net olarak anlaşılan kira ödemelerinde tevkifat uygulaması...7 G. Gelir vergisi tevkifatının beyan ve ödeme süreleri...7 H. Gelir vergisi tevkifatının yapılmamasında sorumluluk...7 IV. Gayrisafi hasılata dahil olan unsurlar ve elde etme...8 A. Gayrisafi hasılat ve kiranın tahsil edilmesi...8 B. Geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiralar...8 C. Peşin tahsil edilen kiralar...8 D. Döviz cinsinden tahsil edilen kiralar...8 E. Aynî olarak tahsil edilen kiralar...8 F. Kiranın banka aracılığıyla ödenme zorunluluğu...9 V. Kira gelirinden indirilebilecek giderler...10 A. Götürü gider yöntemi...10 B. Gerçek gider yöntemi...10 VI. Emsal kira bedeli uygulaması...14 VII. Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı uygulamaları...15 A. İstisna ve beyan sınırı arasındaki farklar...15 B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması...15 C. İşyeri kira gelirlerinde beyan sınırı uygulaması...16 VIII. Kira gelirleri üzerinden hesaplanan vergilerin beyanı ve ödenmesi...18 A. Beyannamenin verilme zamanı...18 B. Beyannamenin verileceği vergi dairesi...18 C. Beyannamenin verilme şekli...18 D. Beyanname üzerinde yararlanılabilecek indirimler...19 E. Gelir vergisi oranı...19 F. Verginin ödenme zamanı...19 G. Verginin ödenebileceği yerler...19 H. Verginin zamanında ödenmemesinin sonuçları...20 I. Beyanname verilmemesi veya gelirin eksik beyanı halinde uygulanacak yaptırımlar...20 J. Cezalı tarhiyatlar karşısında mükelleflerin müracaat yolları...20 K. Zamanaşımı...20 IX. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin özet açıklama ve örnekler...21 A. Konut kira gelirlerinin beyanı...21 B. İşyeri kira gelirlerinin beyanı...22 C. Konut ve işyerinden elde edilen kira gelirlerinin beyanı...23 D. Kira geliri ve menkul sermaye iradının beyanı...24 E. Özel okul ücreti ve sağlık sigorta primlerinin beyannamede indirimi...25

3 Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla kira gelirleridir. Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirler olarak tanımlanmış ve yine aynı Kanun da belirtilen koşullarla beyana ve vergiye tabi kılınmıştır. Bu koşullara uyan kira gelirlerinin, elde edildiği yılı izleyen yılın Mart ayının 1 i ila 25 i arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Konusunda uzman personelimiz tarafından hazırlanan Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014 adlı bu Rehber de; gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bazı genel açıklamalar yapılmakla birlikte, esas olarak, sahibi bulunduğu gayrimenkulü konut veya işyeri olarak kiraya veren gerçek kişilerin, bu gelirlerinin beyan ve vergilendirme esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Ayrıca daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla, hemen hemen her konuya ilişkin açıklamalar örneklerle desteklenmiştir. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014 adlı bu Rehber in, 2014 yılında konut veya işyerinden kira geliri elde eden gerçek kişilerin karşı karşıya oldukları güçlükleri aşmalarında kendilerine yardımcı olmasını ümit ediyoruz. Saygılarımızla, EY Türkiye Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi-2014 adlı Rehber imiz gerçek kişilerin kira gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla ve 1 Mart 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak EY uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

4 2 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

5 I. Mükellefiyet A. Tam mükellef gerçek kişiler Türkiye de yerleşmiş olan veya yerleşmiş sayılan kişiler Gelir Vergisi Kanunu açısından tam mükellef kabul edilmektedir. Bu kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. İkametgahı Türkiye de bulunanlar ve Bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye de oturma süresini kesmez), Türkiye de yerleşmiş sayılır. Öte yandan, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları da tam mükellef olarak vergilendirilirler. Belli ve geçici bir görev veya iş için Türkiye ye gelenler, Türkiye de altı aydan fazla kalsalar dahi Türkiye de yerleşmiş sayılmazlar. B. Dar mükellef gerçek kişiler Türkiye de yerleşmiş olmayan kişiler Gelir Vergisi Kanunu açısından dar mükellef kabul edilmektedir. Bu kişiler sadece Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Yurt dışında çalışma ve oturma izni olan Türk vatandaşları da vergi uygulamaları bakımından dar mükellef olarak kabul edilmektedirler. Dar mükellef gerçek kişilerin gelirlerinin tamamının Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan ibaret olması durumunda, bu gelirler için beyanname verilmez. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

6 II. Gayrimenkul sermaye iradının (Kira gelirleri) tanımı ve kapsamı A. Gayrimenkul sermaye iradına konu mal ve haklar Gelir Vergisi Kanunu nda gerçek kişilerin vergiye tabi olabilecek gelir ve kazançları 7 başlık halinde sayılmıştır. Bunlardan biri de gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla kira gelirleridir. Gayrimenkul sermaye iradı, ilgili Kanun un 70. maddesinde sayılan mal ve hakların gerçek kişiler tarafından kiraya verilmesinden sağlanan gelirleri ifade eder. Söz konusu maddede sayılan mal ve haklar aşağıda sıralanmıştır: Arazi ve bina gibi gayrimenkuller, Gemi ve gemi payları, Motorlu nakil ve cer vasıtaları, Maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatları, Voli mahalleri ve dalyanlar, Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri, Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar (irtifak, intifa ve kaynaklardan yararlanma hakkı gibi), Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan, sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı, Telif hakları. Yukarıdaki mal ve hakların sadece sahipleri tarafından değil, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır. Hatta bu mal ve hakların kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler de gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Örneğin; komşusunun bahçesinin bir bölümü üzerinde adına irtifak hakkı tesis edilen kişinin, bu yeri üçüncü bir kişiye kiralaması halinde, buradan sağlanacak kira geliri, irtifak hakkı sahibine ait olacaktır ve mükellefiyetle ilgili ödevler onun tarafından yerine getirilecektir. Aynı şekilde, eşlerden biri adına tapuda kayıtlı bulunan bir gayrimenkul üzerine diğer eş adına intifa hakkı tesis edildiği bir durumda, adına intifa hakkı tesis edilen tarafından bu gayrimenkulün kiralanması halinde, gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyeti, gayrimenkulün maliki olan eşe değil, adına intifa hakkı tesis edilen eşe ait olacaktır. Yukarıda sayılan gelirler ticari işletmeler tarafından elde edildiğinde, bu gelirlerin ticari kazanca dahil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu kira gelirlerine, gayrimenkul sermaye iratlarının (GMSİ) vergileme esasları değil, ticari kazanç ın vergileme esasları uygulanacaktır. Ticari işletmenin sahibine ait olmakla birlikte, işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin işyeri veya konut olarak kiraya verilmesinden elde edilen gelirler ise gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Bu gelirlerin işletme sahibinin vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesinin gayrimenkul sermaye iratları bölümünde beyan edilmesi gerekir. Diğer taraftan gayrimenkullerin alım satımından sağlanan kazançların, gayrimenkul sermaye iradı olarak değil, değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yukarıda sayılan mal ve haklardan uygulamada en çok, gayrimenkullerin işyeri veya konut şeklinde kiraya verilmesiyle karşılaşıyoruz. Bu Rehber de, gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bazı genel açıklamalar yapılmakla birlikte, esas olarak, sahibi bulunduğu gayrimenkulü konut veya işyeri olarak kiraya veren gerçek kişilerin bu gelirlerinin beyan ve vergilendirme esaslarına değinilmektedir. Konunun daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla, hemen hemen her konuya ilişkin açıklamalar örneklerle desteklenmiştir. B. Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilen bazı gelirler 1. Taksi plakalarının kiralanmasından elde edilen gelirler Gerçek kişilerin sahip oldukları taksi plakalarını kiraya vermesi nedeniyle elde ettikleri gelirler gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) olarak kabul edilmektedir. Ticari işletmenin sahibine ait olmakla beraber, ticari işletmeye dahil olmayan plakaların kiralanmasından elde edilen gelirler de GMSİ sayılmaktadır. Ticari bir işletmeye dahil plakaların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde ise ticari kazanç hükümleri geçerlidir. 2. Binaların dış yüzeylerine konulan reklam panolarından elde edilen gelirler Bu panoların konulduğu alanlar her ne kadar apartman yönetimleri tarafından kiraya verilse de, elde edilen gelirlerin kat maliklerine ait olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu gelirlerin vergilendirilip vergilendirilmemesi de kat malikleri bazında ele alınması gereken bir konudur. Daha açık bir ifade ile söz konusu alanların kiralanmasından elde edilen gelirin kat maliklerinin hissesine düşen kısmının, belli şartlarla kat malikleri tarafından ayrı ayrı gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. 4 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

7 Buna göre apartman yönetimince bu iş dolayısıyla alınan kira bedelleri, kat maliklerine dağıtılsa da dağıtılmasa da, kat maliklerinin bu gelir dolayısıyla vergi yükümlülüğü bulunmaktadır. 3. Ürün olarak tahsil edilen arazi kiraları Yapılacak tarımsal faaliyete iştirak etmeksizin, sahibi olduğu araziyi, oradan elde edilecek ürünün belli bir kısmı karşılığında başkasının kullanımına veren kişi çiftçi sayılmaz. Bu kişilerin elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. 4. Kiracının satışının belli bir yüzdesi şeklinde belirlenen kiralar Gayrimenkulün bir ticari işletmeye kiralanması ve kira bedelinin de taraflarca bu işletmenin üretim veya satış tutarının ya da kârının belli bir yüzdesi olarak tespit edilmesi durumunda, gayrimenkul sahibi tarafından elde edilen fayda, gayrimenkul sermaye iradıdır ve gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilme usullerine tabidir. Ancak kira bedelinin, söz konusu işletmenin kâr ve zararına katılma şeklinde belirlendiği durumlarda, bir adi ortaklığın varlığının kabul edilmesi gerekecektir. Bu şekilde elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak değil, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmelidir. C. Kira gelirlerinde KDV uygulaması Kiraların KDV ye tabi olup olmadığı, kiraya verilen gayrimenkulün iktisadi işletmeye dahil olup olmamasına göre değişiklik arz etmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 1. maddesi uyarınca, Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV ye tabidir. Ancak aynı Kanun un 17. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV den istisna olduğu hükmü yer almaktadır. Buna göre iktisadi işletmeye dahil olan gayrimenkullerin kiralanmasından elde edilen hasılat üzerinden KDV hesaplanması gerekirken, iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiraya verilmesi durumunda alınan kira bedeli üzerinden ise KDV hesaplanmayacaktır. D. Kurumların elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesi Kurumlarca elde edilen gelirler, kaynağı ne olursa olsun kurum kazancı olarak değerlendirilmektedir. Bu kazancın tespiti ticari kazanç hükümlerine göre yapılır. E. Dar mükelleflerin elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesi 1. Dar mükellef gerçek kişiler Dar mükellef gerçek kişilere ait gayrimenkullerin işyeri olarak kiralanması karşılığında alınan bedeller, üzerinden stopaj yapılmış olması şartıyla, tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Bu kişilerin sahibi oldukları konutlardan elde ettikleri kira gelirleri ise 2014 yılı için TL olarak uygulanan istisna tutarını aşmadığı sürece beyan edilmeyecektir. İstisna tutarını aşan konut kira geliri elde edilmesi durumunda ise aşan kısmın, giderler düşüldükten sonra kalan tutarının beyan edilmesi gerekir. Oturma ve çalışma izni alarak altı aydan daha uzun bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, vergi uygulamaları bakımından dar mükellef olarak kabul edilmektedirler. Bu kişilerin, Türkiye de bulunan gayrimenkullerini işyeri olarak kiraya vermeleri durumunda, kira tutarları üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmış olması şartıyla, bu gelirlerini tutarı ne olursa olsun beyan etmeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin, konut olarak kiraya verdikleri gayrimenkullerden sağladıkları kira gelirleri toplamının TL den daha az olması halinde de beyanname vermeleri söz konusu olmayacaktır. İstisna tutarını aşan konut kira geliri elde edilmesi durumunda ise aşan kısmın giderler düşüldükten sonra kalan tutarının beyan edilmesi gerekir. 2. Dar mükellef kurumlar Dar mükellef kurumların kira gelirleri tevkifat yoluyla vergilendirilir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30. maddesi uyarınca dar mükellef kurumların elde ettikleri gayrimenkul sermaye iratları üzerinden, bu gelirleri onlara sağlayanlar tarafından tevkifat yapılması gerekmektedir. Tevkifatın oranı % 20 olarak belirlenmiştir. Bu oran finansal kiralama faaliyetlerinden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarında % 1 olarak uygulanmaktadır. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumların mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanmış Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması varsa ve bu anlaşmada gayrimenkul sermaye iratları için daha düşük bir vergi oranı belirlenmişse, anlaşmadaki oran uygulanabilir. Anlaşmadaki düşük oranlı stopajın uygulanabilmesi için, dar mükellef tarafından temin edilen mukimlik belgesinin stopajı yapacak olana ibrazı gerekmektedir. Bu nedenle kurumların aktiflerine kayıtlı olan mal ve hakların kiralanması karşılığı elde ettikleri kira gelirleri de, tutarı ne olursa olsun, kurumun elde ettiği diğer kazançlarla birlikte kurum kazancı olarak yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmelidir. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

8 III. Kira gelirlerinde tevkifat (vergi kesintisi) uygulaması kuruluşlara ait oda ve birlikler, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıklarına yapılan kira ödemeleri de gelir vergisi tevkifatı kapsamında bulunmaktadır. 3. Kooperatifler tarafından kiraya verilen gayrimenkuller A. Tevkifata tabi kira ödemeleri Tevkifat (vergi kesintisi - stopaj), kiralamaya konu olan mal ve hakların sahiplerinin gelir vergilerinde mahsup edilmek üzere, kira ödemesi aşamasında, kiracı tarafından yapılan vergi kesintisidir. Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların (Bakınız Rehber in II/A. Gayrimenkul sermaye iradına konu mal ve haklar başlıklı bölümü) gerçek kişiler veya Kanun da sayılan bazı kurumlar tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi kapsamında tevkifat kapsamındadır. Tevkifata tabi kira ödemelerine ilişkin bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: 1. Gerçek kişiler tarafından kiraya verilen gayrimenkuller Gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler tevkifat kapsamındadır. Tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlar ise Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesinde sayılmıştır. Bu kişi ve kurumların, gerçek kişilere yaptıkları işyeri kira ödemeleri üzerinden kestikleri vergiler (tevkifat); gerçek kişilerin bu gelirlerini beyan etmesi durumunda, beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilmektedir. Kiralanan gayrimenkulün ticari işletmenin aktifine kayıtlı olması durumunda ise ödenen kiralardan tevkifat yapılmayacaktır. Bunun yanında gerçek kişiler tevkifat yapmak zorunda olanlar arasında sayılmadığından, gerçek kişiler tarafından diğer gerçek kişilere konut olarak kiralanan gayrimenkullere ilişkin ödenen kiralardan tevkifat yapılmamaktadır. Diğer taraftan bir gayrimenkulün hem konut, hem de işyeri olarak kullanılıyor olması durumunda, bu gayrimenkul için ödenen kira bedelinin tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği unutulmamalıdır. 2. Vakıflar ve dernekler tarafından kiraya verilen gayrimenkuller Gerçek kişilerin yanı sıra, dernek ve vakıflara ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri de gelir vergisi tevkifatı kapsamındadır. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen vakıflara (mazbut vakıf) yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılmamaktadır. Tevkifat uygulamasında derneğin, kamuya yararlı dernek olması ya da vakfın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış bir vakıf olmasının önemi yoktur. Başka bir deyişle, mazbut vakıflar hariç, hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm dernek veya vakıflara ödenen kira bedellerinden bu kesintinin yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde; sendikalar, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf odaları ve bunların birlikleri ile diğer mesleki Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Söz konusu kira ödemeleri üzerinden yapılacak vergi kesintisinde, kooperatifin türü, mükellef veya muaf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 4. Yabancı devletler ve uluslararası kurumlar tarafından kiraya verilen gayrimenkuller Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. B. Tevkifat yapmak zorunda olanlar Ticaret şirketleri ile gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı, yukarıda belirtilen gayrimenkulleri kiraladıkları durumda, nakden veya hesaben yaptıkları ödemeler üzerinden, gelir vergisi tevkifatı (vergi kesintisi-stopaj) yapmaya mecburdurlar. Aynı şekilde; kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonlarını yönetenler ile zirai kazançlarını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin de, nakden veya hesaben yaptıkları kira ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir. Ancak sayılan kişilerin, kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapma yükümlülüklerinin, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri kapsamında yaptıkları kiralamalarla ilgili olduğu unutulmamalıdır. Bunların, kendilerinin ve ailelerinin ikameti amacıyla, mesken olarak kiraladıkları gayrimenkuller için ödedikleri kiralar, gelir vergisi tevkifatına tabi değildir. Diğer taraftan basit usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi mükellefe işyeri olarak kiralanan gayrimenkulün kira bedeli üzerinden, bu mükellefler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılmadığını da hatırlatmak isteriz. C. Tevkifat oranı Yukarıda sayılan gayrimenkullerin, yasa uyarınca tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlara kiralanması durumunda, ödenen kira bedelleri üzerinden % 20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. Bu tevkifat kira bedelinin nakden veya hesaben (avans olarak ödemeler de dahil) ödendiği sırada yapılır. Gayrimenkul sahibi adına kiracı tarafından yapılan vergi kesintileri, gayrimenkul sahibinin bu gelirleri dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi halinde, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 6 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

9 D. Emsal kira bedeli esası kapsamında tevkifat uygulaması GVK nın 73. maddesinde, emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı haller (Bakınız Rehber in VI. Emsal kira bedeli uygulaması başlıklı bölümü) sayılmıştır. Bunlardan ilk 3 tanesinin uygulanabilmesi için gayrimenkulün konut olarak kiraya verilmesi şartı vardır. Gerçek kişilere konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerle ilgili kira ödemeleri tevkifata tabi değildir. Bu durumda gayrimenkulün 73. maddenin ilk 3 sırasında sayılan kişilere bedelsiz veya emsal bedelden daha düşük bir bedele kiralanması durumunda tevkifat (vergi kesintisi) yapılması söz konusu olmayacaktır. Gayrimenkulün, 4. sırada sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak kiraya verilmesi durumunda ise bu kurumlar tarafından kira olarak herhangi bir bedel ödenmediği için tevkifat yapılmayacaktır. Ancak gayrimenkulün sözü geçen kurum ve kuruluşlara emsal bedelden daha düşük bir bedelle kiraya verilmesi durumunda, ödenen kira bedeli üzerinden, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. E. Peşin kira ödemelerinde tevkifat uygulaması Kiracılar tarafından peşin ödenen kira bedelleri üzerinden, ödemenin yapıldığı tarihte gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Kesilen bu vergiler de kiranın ödendiği döneme ilişkin olarak ertesi ay verilen muhtasar beyannameye dahil edilir. Örnek Bay (A) sahibi olduğu gayrimenkulü bir şirkete 2014/Ocak ayı başından geçerli olmak üzere işyeri olarak kiraya vermiştir. Ocak başında imzalanan kira sözleşmesinde aylık kira bedeli 2014 yılı için brüt TL ve 2015 yılı için de brüt TL olarak belirlenmiştir. 2 yıllık net kira bedeli olan TL Ocak 2014 de peşin olarak mal sahibine ödenmiştir. Peşin ödenen kira bedeli üzerinden tevkifat tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 2014 yılı brüt kira (2.500 x 12) yılı brüt kira (2.750 x 12) Toplam brüt kira (Tevkifat matrahı) ( ) Hesaplanan tevkifat ( x % 20) Ödenen net kira bedeli ( ) TL lik tevkifat tutarının, kiracı şirket tarafından Ocak/2014 dönemine ilişkin muhtasar beyannameye dahil edilerek, beyannamenin de Şubat ayının 23 üne kadar vergi dairesine verilmiş olması gerekmektedir. Beyannamedeki vergiler ise 26 Şubat tarihine kadar ödenmiş olmalıdır. Mal sahibi Bay (A) ise 2015 yılının Mart ayında vereceği beyannamede sadece 2014 yılına ilişkin olarak tahsil ettiği brüt TL lik kira gelirini beyan edecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içerisinde tevkif suretiyle ödenmiş olan ( x % 20 =) TL lik vergi mahsup edilecektir TL nin beyanı ise 2015 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi ile 1-25 Mart 2016 döneminde gerçekleştirilecektir. Bu beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, tevkif suretiyle ödenmiş olan ( x % 20 =) TL lik vergi mahsup edilecektir. F. Net olarak anlaşılan kira ödemelerinde tevkifat uygulaması Kira bedelinin taraflarca vergi hariç tutar olarak belirlendiği durumlarda gelir vergisi tevkifatı, ödenen net tutar üzerinden hesaplanmaz. Bu tutarın önce tevkifat oranına göre brütleştirilmesi, vergi kesintisinin de brüt tutar üzerinden yapılması gerekir. Net ödenen kira bedelinin brütleştirilmesinde aşağıdaki formül kullanılmaktadır: Net tutar Brüt tutar = (1 tevkifat oranı) Örnek Taraflarca aylık net TL olarak anlaşılan işyeri kirasının, % 20 lik tevkifat oranına göre, brüt tutarı ile tevkifat tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Brüt kira tutarı= = =5.000 TL (1-0,20) 0,80 Hesaplanan tevkifat = x % 20 = TL G. Gelir vergisi tevkifatının beyan ve ödeme süreleri Kira bedeli üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının (kesilen vergilerin), izleyen ayın 23. gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, muhtasar beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Bu nedenle söz konusu muhtasar beyannamenin 23 ü gece yarısına kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilmesi mümkün bulunmaktadır. Beyanname üzerinde gösterilen verginin ise beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. Ayın 23. veya 26. günlerinin tatile rastlaması durumunda, beyan veya ödeme süreleri izleyen ilk iş gününe uzar. H. Gelir vergisi tevkifatının yapılmamasında sorumluluk Kira bedelini ödeyen (kiracı), vergi kanunları bakımından vergi sorumlusu olarak kabul edilmiştir. Bu sıfatı ona, kira ödemesi yaptığı sırada vergiyi kesme ve Kanun da belirlenen süreler içinde vergi dairesine beyan edip yatırma sorumluluğunu yüklemektedir. Tevkifat yapmama veya eksik yapma fiili ile sebep olunan vergi ziyaının (kaybı) sorumluluğu ve sonuçları (gecikme faizi, vergi ziyaı cezası) tamamen, kira ödemesini yapan kiracıya aittir. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

10 IV. Gayrisafi hasılata dahil olan unsurlar ve elde etme A. Gayrisafi hasılat ve kiranın tahsil edilmesi Gayrisafi hasılat, GVK nın 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden, bir takvim yılı içinde, o yıla veya geçmiş yıllara ilişkin olarak, nakit veya aynî olarak tahsil edilen kira bedellerini ifade eder. Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesinde tahsilat esası benimsenmiştir. Bu esas uyarınca, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için mutlaka tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Buna göre gayrimenkulünü kiraya verenin; Bilgisine girmiş olması kaydıyla, bu kişi adına, bankaya, kamu müessesesine, icra dairesine, notere veya postaya para yatırılması, Kira alacağının, kiracının talebi doğrultusunda başka bir kişiye devredilmesi veya kiracıya olan borçla takas edilmesi, hallerinde, kira geliri tahsil edilmiş sayılmaktadır. B. Geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiralar Kira gelirlerinde elde etme tahsil esası na bağlanmış olduğu için, herhangi bir sebeple tahsil edilmemiş olan kira bedelleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. Bu kiraların sonraki yıllarda tahsil edilmesi durumunda, tahsilatın gerçekleştiği yılın gelirine dahil edilmesi gerekmektedir. Örnek Ücretli çalışan biri tarafından kiraya verilen bir konuttan 2014 yılında TL kira tahsilatı yapılmıştır. Tahsil edilen bu tutarın; TL si 2014 yılına, TL si ise 2013 yılına, ilişkindir. Bir başka deyişle, kiracı 2013 yılında ödemediği kirayı da 2014 yılında ödemiştir yılında kiralar tahsil edilemediği için, TL lik kiranın 2013 yılında beyan edilmesi söz konusu değildir. Diğer taraftan tahsil edildiği yılın gayrisafi hasılat tutarına önceki yıllara ilişkin olarak tahsil edilen tutarların da dahil edilmesi gerekmektedir. Buna göre 2013 ve 2014 yılına ilişkin olarak 2014 yılında tahsil edilen toplam TL tutarındaki kira bedeli, 2014 yılına ilişkin beyanname ile beyan edilecektir. Beyan sırasında TL tutarındaki toplam gayrisafi hasılattan, 2014 yılı için geçerli olan TL lik istisna tutarı ile giderler düşülecek, kalan tutar, 2014 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi ile 1-25 Mart 2015 döneminde beyan edilerek hesaplanan vergi iki taksitte ödenecektir. C. Peşin tahsil edilen kiralar Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar ilgili oldukları yılın/ yılların geliri olarak dikkate alınır. Bu nedenle bu tutarlar tahsil edildikleri yılın gayrisafi hasılatına dahil edilmezler. Ancak bu uygulamanın iki istisnası vardır. Ölüm veya memleketi terk halinde peşin tahsil edilen kiraların da, söz konusu olayların meydana geldiği yılın geliri olarak beyan edilip, vergilendirilmesi gerekmektedir. Örnek Bay (B) sahip olduğu gayrimenkulü 2014 yılının başında aylık TL den kiraya vermiş ve kiracıdan 2 yıllık kirayı 2 Ocak 2014 tarihinde peşin olarak tahsil etmiştir. Bu durumda (1.000 x 12 =) TL 2014 yılının, (1.000 x 12 =) TL de 2015 yılının hasılatı kabul edilecektir. Ancak Bay (B) 2014 yılı içerisinde ölürse veya memleketi terk ederse, tahsil ettiği kira bedelinin tümü ( TL) 2014 yılının hasılatı sayılacaktır. D. Döviz cinsinden tahsil edilen kiralar Kira bedelinin miktarı gibi ödemenin yapılacağı para cinsi de taraflar arasında serbestçe belirlenebilir. Kira bedelinin yabancı para cinsinden belirlendiği durumlarda, gayrisafi hasılat, bedelin tahsil edildiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılmak suretiyle Türk Lirasına çevrilerek hesaplanır. Örnek 2014/Eylül ayının başında kiraya verilen bir gayrimenkulden, 3 Eylül 2014 tarihinde ilk kira bedeli olarak ABD Doları tahsil edilmiştir. 3 Eylül 2014 tarihinde Merkez Bankası döviz alış kuru 1 ABD Doları = 2,1673 TL dir. Buna göre Eylül ayında elde edilen kira bedelinin TL karşılığı (2.000 x 2,1673 =) 4.334,60 TL olarak hesaplanacaktır. E. Aynî olarak tahsil edilen kiralar Bazı durumlarda kira bedelinin nakit olarak değil de ayın (TDK: nesne) olarak tahsil edildiği görülmektedir. Aynî olarak tahsil edilen kiraların beyanında dikkate alınacak tutarın, Vergi Usul Kanunu nun emsal bedel e ilişkin düzenlemeleri kapsamında tespit edilmesi gerekmektedir. Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya gayrimenkulün iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule eklenen kıymetler, kira dönemi sonunda bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine bırakılırsa, bu kıymetlerin emsal bedeli de devir tarihi itibarıyla aynî olarak elde edilmiş kira bedeli sayılır. 8 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

11 Örnek Emekli Bayan (C) nin sahibi bulunduğu apartman dairesini konut olarak kiraya verdiğini kabul edelim. Bayan (C) uzun yıllardır evinde oturan kiracısı ile 2014 yılı başından itibaren aylık TL kiraya anlaşmıştır. Kiracı kendi kusurundan dolayı kullanılamaz hale gelen dairenin ahşap kapısını, 2014/Temmuz ayında değiştirerek yerine çelik kapı taktırmıştır. Ancak kiracının Eylül ayında tayini çıkmış ve çelik kapı bedelini ev sahibinden tahsil etmeden, 30 Eylül 2014 tarihinde evi boşaltmıştır. Kiracı bütün kiralarını zamanında ödemiştir. Ev sahibi 1 Kasım da evini tekrar kiraya vermiş ve yeni kiracıdan Kasım ve Aralık aylarına ilişkin toplam TL kira tahsil etmiştir. Ev sahibi, kiracı tarafından taktırılmış olan çelik kapının değerinin tespiti için Takdir Komisyonuna başvurmuş ve Takdir Komisyonu tarafından çelik kapının değeri TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda ev sahibi tarafından 2014 yılında elde edilen gayrisafi hasılat aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. İlk kiracıdan tahsil edilen kiralar (1.100 x 9) Çelik kapının emsal bedeli İkinci kiracıdan tahsil edilen kiralar (1.200 x 2) Toplam gayrisafi hasılat F. Kiranın banka aracılığıyla ödenme zorunluluğu İşyeri kiralamalarında, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu vardır. Konutlarda ise bu zorunluluk her bir konut için 500 TL ve üzerindeki kira ödeme ve tahsilatları için geçerlidir. Banka veya PTT Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinde, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Söz konusu zorunluluklara uymayanlara Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 355. maddesinde mükellefiyet türüne göre ayrı olarak belirlenen tutarlardan az olmamak üzere, her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5 i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

12 V. Kira gelirinden indirilebilecek giderler Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda % 25 lik giderden ayrı olarak, Kanun da sayılan gerçek gider kalemlerinin (boya, badana, tamir, sigorta, yönetim gideri ya da amortisman gibi) indirimi de mümkün bulunmamaktadır. Bu usulü seçen mükelleflerin iki yıl geçmedikçe, gerçek gider usulüne dönemeyecekleri de unutulmamalıdır. Örnek Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde elde edilen gelirin safi tutarı dikkate alınmaktadır. Bunun anlamı elde edilen kira gelirlerinden, bu gelirin elde edilebilmesi için yapılan giderlerin düşülmesidir. Bir başka anlatımla safi irat, tahsil edilen kira bedellerinden Gelir Vergisi Kanunu nda indirimi kabul edilen giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutarı ifade etmektedir. Beyan edilen kira gelirinin tespitinde dikkate alınabilecek giderler iki farklı yöntemle tespit edilebilmektedir. Bunlar götürü gider ve gerçek gider yöntemleridir. Bu yöntemlerin seçimi konusunda mükellefler serbest bırakılmışlardır. Ortaya çıkacak vergi yükünü dikkate alarak belirtilen gider usulleri arasında serbestçe tercih yapabilirler. Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri zamanaşımı süresince (5 yıl) saklamaları ve vergi idaresince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu yöntemin seçilmesi durumunda, varsa istisna kazanca isabet eden giderlerin indirimi de mümkün bulunmamaktadır. Götürü gider usulünü tercih eden bir mükellefin ise iki yıl geçmedikçe bu usulden gerçek gider usulüne geçmesi mümkün değildir. Seçilen gider usulünün, mükellefin sahip olduğu gayrimenkullerden elde ettiği gelirlerin tamamı için uygulanması zorunludur. Bu gayrimenkullerden bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için ise götürü gider yöntemi uygulanamaz. Ancak tercih hakkının mükellef bazında kullanılması gerektiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle aynı gayrimenkule müştereken sahip olan iki kişinin tercih edecekleri gider usulü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu iki mükellef dilerlerse, aynı gayrimenkulden elde ettikleri kira gelirlerinin beyanı sırasında, farklı gider yöntemlerini tercih edebileceklerdir. A. Götürü gider yöntemi Götürü gider yönteminde, mükellefler tahsil ettikleri kira bedelinin % 25 ini gider olarak düşebilmektedirler. Bu yöntemde gider olarak indirilen tutarın belgelendirilmesine ihtiyaç yoktur. Gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden sağlanan gelirler için geçerli bir istisna uygulaması bulunmaktadır. Bu istisnadan yararlanma hakkı olan mükellefler konut kira gelirlerinin beyanı sırasında, alınan kira bedelinden önce istisna tutarını (3.300 TL) düşecekler, götürü gideri kalan tutar üzerinden hesaplayacaklardır. Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde yer alan hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin beyanında götürü gider yöntemi kullanılamamaktadır. Yasada bunun dışında bir sınırlama olmadığından, konutların yanında işyerlerinden elde edilen kira gelirlerinin beyanında da götürü gider yöntemi kullanılabilmektedir. Sahibi olduğu konuttan, 2014 yılında, (1.300 x 12 =) TL kira geliri elde eden bir emekli, bu gelirin beyanı sırasında götürü gider yöntemini seçmiştir. Tahsil edilen kira tutarından, önce TL lik istisna tutarı düşülecek, kalan tutarın da % 25 i götürü gider olarak kazançtan indirilecektir. Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) Kalan ( ) Götürü gider ( x % 25) (-) Beyan edilecek kira geliri ( ) Yukarıdaki kişinin serbest meslek erbabı, örneğin serbest çalışan bir avukat olması durumunda ise serbest meslek kazancı dolayısıyla verilen beyannameye dahil edilecek kira geliri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) --- Kalan Götürü gider ( x % 25) (-) Beyannameye dahil edilecek kira geliri ( ) B. Gerçek gider yöntemi 1. İndirilebilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu nda (madde 74) gayrimenkul sermaye iradının beyanı sırasında, belgelendirilmek şartıyla gayrisafi hasılattan indirilebilecek olan giderler tek tek sayılmıştır. Bunlardan bir kısmı gider fazlalığı sayılan gider, bir kısmı da gider fazlalığı sayılmayan gider olarak sınıflandırılmaktadır. Elde edilen kira gelirinden öncelikle gider fazlalığı sayılan giderler, ardından diğer giderler düşülebilmektedir. Gider fazlalığı sayılan giderler düşüldükten sonra kalan tutarın, gider fazlalığı sayılmayan giderlerden daha az olması durumunda sadece kalan tutar kadar gider indirimi mümkündür. Başka bir ifadeyle, gider fazlalığı sayılmayan giderler dolayısıyla oluşan zarar, beyan edilen diğer gelirlerden düşülemez. Bu durumda beyana tabi GMSİ sıfır (0) kabul edilmektedir. Ayrıca bu tutarın sonraki yıllarda beyan edilecek olan gelirlerden indirimi de söz konusu değildir. Gayrimenkullerin kısmen kiraya verilmesi halinde, aşağıda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir. Gerçek gider yöntemi seçildiğinde, aşağıdaki masrafların muhakkak surette ödenmiş olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, indirilebilmesi için belgelerinin temin edilmiş olması şarttır. Ayrıca bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması ve vergi idaresi tarafından istenmesi durumunda ibraz edilmesi zorunluluğu da bulunmaktadır. 10 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

13 Gider fazlalığı sayılan veya sayılmayan giderler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: a. Gider fazlalığı sayılan giderler Kira gelirlerinin beyanı sırasında gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, hasılattan öncelikle aşağıdaki giderlerin indirilmesi gerekmektedir: i. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, ii. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile uyumlu olan idare giderleri, iii. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri, iv. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri, v. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle, kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, vi. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar, vii. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (Gayrimenkulün iktisadi değerini artıracak surette tevsii, tadili veya bunlara ilaveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz), viii. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri, ix. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, x. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, Kanun a veya mahkeme kararına istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, Gerçek gider usulü kapsamında indirilebilecek olan giderlerin bazılarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: Amortisman giderleri Kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen iradın safi tutarının tespiti sırasında indirim konusu yapılan giderlerden biri de amortismanlardır. Amortisman gayrimenkulün; Biliniyorsa, maliyet bedeli üzerinden, Bilinmiyorsa, bina ve araziler için emlak vergisi değeri, diğer mallar için emsal değeri üzerinden, hesaplanmalıdır. Amortisman oranı % 2 dir. Kiralamaya konu olan boş arazi ve arsalar, amortismana tabi değildir. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak maliyet bedeli üzerinden amortisman hesaplanması ve bu giderin, elde edilen kira gelirinden indirilmesi mümkün değildir. Amortisman tutarının gider olarak düşülebilmesi için; beyannamede gerçek gider yönteminin seçilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca diğer gerçek gider kalemlerinde olduğu gibi bu giderin de sadece istisna dışı kazanca isabet eden kısmının indirimi mümkün bulunmaktadır. Gayrimenkulün kısmen kiraya verilmesi durumunda ise yapılan giderlerin ancak kiralanan kısma isabet eden tutarı indirim konusu yapılabilir. Örnek TL ye alınmış olan bir konutun kiraya verilmesi durumunda, 1 yıl içerisinde elde edilen kira gelirinin beyan edilecek tutarının tespiti sırasında, gayrisafi hasılattan ( x % 2=) TL tutarındaki amortisman gider olarak düşülebilecektir. Onarım giderleri Safi iradın tespitinde indirimine izin verilen onarım gideri, gayrimenkulün iktisadi değerini artıracak surette, tevsi, tadil veya bunlara ilaveler yapılması için katlanılan giderler dışındaki giderlerdir. Kalorifer veya elektrik tesisatının onarılması, boyabadana vb. için yapılan harcamalar, bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu tutarın gider olarak düşülebilmesi için; beyannamede gerçek gider yönteminin seçilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca diğer gerçek gider kalemlerinde olduğu gibi bu giderin de sadece istisna dışı kazanca isabet eden kısmının indirimi mümkün bulunmaktadır. Gayrimenkulün kısmen kiraya verilmesi durumunda ise yapılan giderlerin ancak kiralanan kısma isabet eden tutarı indirim konusu yapılabilir. Kiracısı tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen kiralar Kiraladığı gayrimenkulü bir başkasına kiraya veren kiracı, elde ettiği kira gelirini gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmek zorundadır. Böyle bir durumda gerçek gider yöntemini seçen kiracının, tahsil ettiği kira bedelinden, aynı gayrimenkul için ödediği kira bedelini indirme hakkı bulunmaktadır. Bu giderin de, diğer gerçek gider kalemlerinde olduğu gibi sadece istisna dışı kazanca isabet eden kısmının indirimi mümkündür. Gayrimenkulün kısmen kiralanması durumunda ödenen kira tutarının ancak kiralanan kısma isabet eden tutarının indirim konusu yapılabileceği unutulmamalıdır. b. Gider fazlalığı sayılmayan giderler Kira gelirlerinin beyanı sırasında gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, hasılattan öncelikle yukarıdaki giderler düşüldükten sonra bir kazanç kalması halinde aşağıdaki giderlerin indirimi de mümkündür. Ancak gider fazlalığı sayılmayan aşağıdaki giderler dolayısıyla oluşan zarar, beyan edilen diğer gelirlerden düşülemez. Bu durumda beyana tabi GMSİ sıfır (0) kabul edilmektedir. Ayrıca bu tutarın sonraki yıllarda beyan edilecek olan gelirlerden indirimi de söz konusu değildir. Gider fazlalığı sayılmayan giderler aşağıda yer almaktadır: i. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (Bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır). ii. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (Kira indirimi gayri safi hasılattan yukarıda sayılan giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır). Söz konusu giderlere ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: Gayrimenkulün iktisap bedelinin yüzde beşi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap (satın alma) yılından itibaren 5 yıl süre ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

14 iktisap bedelinin % 5'i, elde edilen kira gelirinden düşülebilmektedir. Söz konusu hüküm uyarınca bu indirim hakkından yararlanabilmenin şartlarını şöyle sıralayabiliriz: Kira gelirinin beyanı sırasında gerçek gider yönteminin seçilmiş olması gerekir. Kira gelirinin konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilmiş olması gerekir. (İşyeri kirasından böyle bir indirim yapılamaz.) Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi durumunda, bu indirim sadece bir konuttan elde edilen gelire uygulanabilir. Bu indirim kiraya verilen gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren en fazla 5 yıl süreyle uygulanabilir. Bu indirim hakkının bir veya birkaç yıl kullanılmamış olması 5 yıllık süreyi uzatmaz. Bu giderin de diğer gerçek gider kalemleri gibi sadece istisna dışı kazanca isabet eden kısmının indirimi mümkündür. Bu şekilde hesaplanan gider tutarının, indirim uygulanacak konut kira gelirinden daha fazla olması durumunda artan tutar diğer gelirlerden indirilemez, gelecek yıllara devretmez. Kısmen kiraya verilen bir gayrimenkulden elde edilen gelirden, söz konusu giderin, sadece kiraya verilen kısma isabet eden bölümü indirilebilir. Örnek Bay (D) Nisan 2014 de TL ye bir gayrimenkul satın almıştır. Gayrimenkulün badana ve boyasını yaptırmış, bunun için TL ödemiş ve faturasını almıştır. Söz konusu gayrimenkulü 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren aylık TL den konut olarak kiraya vermiş ve 2014 yılında 8 aylık kira bedelini tahsil etmiştir. Beyannamede gerçek gider yöntemini seçmiştir. Bu kişi 2014 yılında ayrıca tek işverenden TL ücret geliri elde ettiği için kira gelirinin beyanında TL lik istisnadan yararlanamayacaktır. (Hangi hallerde istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı Rehber in VII/B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması başlıklı bölümünde açıklanmıştır.) Çözüm Tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş olan ücret gelirleri beyan edilmez. Beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradının tespiti sırasında ise indirilebilecek gerçek gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Bunun için öncelikle yapılan giderlerin gider fazlalığı sayılan ve sayılmayan giderler olarak ayrılması gerekmektedir. Gider fazlalığı sayılan giderler - Boya badana masrafı Amortisman gideri ( x % 2) Gider fazlalığı sayılmayan giderler - İktisap bedelinin % 5 i ( x % 5) Giderler toplamı Elde edilen kira gelirinden öncelikle gider fazlalığı sayılan giderler, ardından diğer giderler düşülecektir. Ancak gider fazlalığı sayılan giderler (7.000 TL) düşüldükten sonra kalan tutarın, diğer giderlerden daha az olması durumunda sadece kalan tutar kadar gider indirimi mümkün olacaktır. Başka bir ifadeyle, gider fazlalığı sayılmayan giderler dolayısıyla oluşan zarar, beyan edilen diğer gelirlerden düşülemeyecek, bu durumda beyana tabi GMSİ sıfır (0) kabul edilecektir. Ayrıca bu tutarın sonraki yıllarda beyan edilecek olan gelirlerden indirimi de söz konusu değildir. Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) (1.600 x 8) İstisna tutar (-) --- Kalan İndirilebilecek giderler (-) Gider fazlalığı sayılanlar Gider fazlalığı sayılmayanlar Gelir vergisi matrahı ( ) 0 Hesaplanan gelir vergisi 0 Ödenen konut kirası Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, sahibi oldukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedelini elde ettikleri kira gelirinden düşme hakları bulunmaktadır. Söz konusu hüküm uyarınca bu indirim hakkından yararlanabilmenin şartlarını şöyle sıralayabiliriz: Kira gelirinin beyanı sırasında gerçek gider yönteminin seçilmiş olması gerekir. Kira gelirinin konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilmiş olması gerekir. (İşyeri kirasından böyle bir indirim yapılamaz.) Ödenen kiranın da oturulan konuta ilişkin olması gerekir. (İşyeri veya yazlıkların kirası düşülemez) Bu giderin de diğer gerçek gider kalemleri gibi sadece istisna dışı kazanca isabet eden kısmının indirimi mümkündür. Ödenen kira, Gelir Vergisi Kanunu nun 74. maddesinde sayılan giderlerin tamamı düşüldükten sonra kalan gelirden düşülebilir. Hesaplanan gider tutarının, indirim uygulanacak konut kira gelirinden daha fazla olması durumunda artan tutar diğer gelirlerden indirilemez, gelecek yıllara devretmez. Kısmen kiraya verilen bir gayrimenkulden elde edilen gelirden, söz konusu kira giderinin, sadece kiraya verilen kısma isabet eden bölümü indirilebilir. Oturulan lojman için ödenen kiralar da, yukarıdaki şartlar dahilinde konut olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen kira gelirinden düşülebilmektedir. 2. İndirilecek gerçek gider tutarının hesaplanması Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, belgelendirmek koşuluyla yukarıda sayılan giderlerin tümünün tahsil edilen kira bedelinden düşülebilmesi mümkündür. Ancak yararlanılan bir istisna tutarı varsa, bu tutara isabet eden giderlerin indirimi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin bazı mükellefler açısından geçerli olmak üzere gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden 2014 yılında elde edilen hasılatın TL si gelir vergisinden istisnadır. Buna göre söz konusu istisnadan yararlanma hakkı olan mükellefler konut kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderleri, aşağıdaki formüle göre hesaplayacaktır: 12 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

15 İndirilebilecek gider = İstisna düşüldükten sonraki gayrisafi hasılat Gayrisafi hasılat x Gerçek giderler Mükellefin bu istisnadan yararlanma hakkı olmaması durumunda ise yukarıdaki hesaplama yapılmadan Gelir Vergisi Kanunu nun 74. maddesinde sayılan giderlerin tamamının indirilebilmesi mümkündür. Örnek yılında aylık TL den TL kira geliri elde eden kişinin, bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamaların toplamı TL dir. Bu kişi 2014 yılı için TL olarak belirlenmiş olan istisnadan yararlanabilme şartlarını haizdir. (Hangi hallerde istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı Rehber in VII/B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması başlıklı bölümünde açıklanmıştır.) Bu giderlerin istisna düşüldükten sonra kalan gelire isabet eden kısmı, yani hasılattan indirilebilecek olan gerçek gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: İndirilebilecek gider = Buna göre beyan edilecek kira gelirinin aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekmektedir: x = TL Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) Kalan ( ) İndirilebilecek gider (-) Beyan edilecek kira geliri ( ) Gelir vergisi matrahı Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi TL için TL ( ) x % 20 = 355 TL Geliri elde eden kişinin serbest meslek erbabı, örneğin serbest çalışan bir doktor olması halinde, bu istisnadan yararlanılamayacaktır. Bu durumda gerçek giderlerin tamamının, gayrisafi hasılattan indirilmesi mümkündür. Söz konusu doktorun serbest meslek kazancı dolayısıyla vermiş olduğu gelir vergisi beyannamesine dahil edeceği kira geliri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Gider indirimine ilişkin hesaplamanın daha iyi anlaşılabilmesi için serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazancın sıfır olduğu varsayılmıştır.) Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) --- Kalan İndirilebilecek gider (-) Beyan edilecek kira geliri ( ) Beyan edilecek serbest meslek kazancı 0 Gelir vergisi matrahı Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi TL için TL ( ) x % 20 = 740 TL Örnek 2 Sahibi bulunduğu konuttan 2014 yılında TL kira geliri elde eden bir kişinin, bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki giderlerinin TL olduğu varsayımı ile kişinin, gerçek veya götürü gider usulünü seçmesi halinde hesaplanan vergi matrahları ve bunlar üzerinden ödenecek vergi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır: Bu kişi 2014 yılı için TL olarak belirlenmiş olan istisnadan yararlanabilme şartlarını haizdir. (Hangi hallerde istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı Rehber in VII/B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması başlıklı bölümünde açıklanmıştır.) Gerçek gider Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) Kalan ( ) Gerçek gider [(6.700 / ) x 4.000] (-) Gelir vergisi matrahı ( ) Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (% 15) 603 Götürü gider Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) Kalan ( ) Götürü gider (6.700 x % 25) (-) Gelir vergisi matrahı ( ) Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (% 15) 753,75 Bu kişi örneğin serbest çalışan bir mali müşavir (serbest meslek erbabı) ise istisnadan yararlanması mümkün değildir. Bu durumda gerçek ve götürü gider yöntemlerine göre indirilebilecek giderler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Farkın daha iyi anlaşılabilmesi için serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazancın sıfır olduğu varsayılmıştır.) Gerçek gider Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) --- Kalan Gerçek gider (-) Beyan edilecek kira geliri ( ) Beyan edilecek serbest meslek kazancı 0 Gelir vergisi matrahı Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (% 15) 900 Götürü gider Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) --- Kalan Götürü gider ( x % 25) (-) Beyan edilecek kira geliri ( ) Beyan edilecek serbest meslek kazancı 0 Gelir vergisi matrahı Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

16 VI. Emsal kira bedeli uygulaması Emsal kira bedeli uygulaması, gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde kullanılan bir vergi otokontrol müessesesidir. Uygulama; beyan edilecek gayrimenkul sermaye iratlarının, kiraya verilen bina veya arazinin özel yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirasının, bu suretle tespit edilmiş kira mevcut değilse, vergi değerinin % 5 i olarak tanımlanan bir sınırdan daha düşük olamayacağı esasına dayanmaktadır. Örneğin 2014 yılı emlak vergisine esas değeri TL olan bir gayrimenkulden, aynı yıl 12 aylık kira alınmış olması durumunda, beyan edilecek kira gelirinin (Özel yetkili mercilerce veya mahkemelerce kirası takdir veya tespit edilmemişse) kural olarak ( x % 5 =) TL den daha az olmaması gerekir. Gayrimenkulün 12 aydan kısa süreli olarak kiraya verilmesi durumunda ise emsal kira bedeli karşılaştırması yapılırken, kiraya verilen ay sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin yukarıdaki gayrimenkulün 2014 yılında aylık TL den 9 ay kiraya verilmesi durumunda, elde edilen TL lik kira bedeli, yıllık emsal kira bedeli olan TL ile değil, yıllık emsal kira bedelinin 9 aylık kısmı olan ( / 12 x 9 =) TL ile karşılaştırılacaktır. Buna göre beyan edilen 9 aylık kira bedeli olan TL, 9 aylık emsal kira bedeli olan TL den daha yüksek olduğundan, TL üzerinden vergileme yapılacaktır. Kiralamaya konu edilen bina ve arazi dışındaki mal ve hakların emsal kira bedeli ise bu mal ve hakların maliyet bedelinin ya da bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu nun servetlerin değerlemesi ile ilgili hükümlerine göre tespit edilmiş değerlerinin % 10 udur. Gelir Vergisi Kanunu nda, emsal kira bedeli uygulamasının istisnaları 4 başlık altında sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki durumlarda emsal kira bedeli karşılaştırılması yapılmayacaktır: Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, Binaların, mal sahiplerinin çocuklarının, ana-babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (her biri için ancak bir konut tahsisi için uygulanmaktadır), Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmeleri, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar. Buna göre; örneğin sahibi olduğu konutu çocuğunun oturması için tahsis eden ve kira almayan bir baba emsal kira bedeli uygulaması kapsamında olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kiralamalar hariç, emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı belirtilen kiralamalarda, kira alınmayan gayrimenkulün konut olarak kullanılması zorunluluğudur. Örneğin sahibi olduğu bir işyerini kira almadan çocuğunun kullanımına tahsis eden kişinin, işyerinin emsal kira bedeli üzerinden gayrimenkul sermaye iradı beyan ederek, bu gelirin vergisini ödemesi gerektiği unutulmamalıdır. Maliye Bakanlığı tarafından tarihli ve 1999/1 sayılı İç Genelge de emsal kira bedeli esasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre elde edilen gerçek kira gelirinin, kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu gibi belgelerle veya kiracının ifadesi ile ispat edilebildiği durumlarda, ayrıca emsal kira bedeli karşılaştırılması yapılmamaktadır. İç genelgeye göre emsal kira bedeli, sadece kira bedelinin bilinmediği ya da muvazaalı olduğu durumlarda dikkate alınmaktadır. Yargı organlarınca verilen çeşitli kararlarda da, Emsal kira bedeli ölçüsünün, kanuni ölçüt olduğu, bu esasa göre ikmalen tarhiyat yapılması gerekirken, takdir komisyonunca yetkisiz olarak matrah takdir edilemeyeceği, Beyan edilen kira gelirinin doğru olduğunun ispatlanması halinde, emsal kira bedelinin uygulanamayacağı, Beyanda bulunulan kira gelirinden daha fazla gelir elde edildiği saptanmadan, emsal kira bedeline göre tarhiyat yapılamayacağı, vurgulanmıştır. 14 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

17 VII. Kira gelirlerinde istisna ve beyan sınırı uygulamaları A. İstisna ve beyan sınırı arasındaki farklar İstisna vergi kanunları uyarınca bazı gelirlerin vergi dışı bırakılmasıdır. Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesi uyarınca, gerçek kişiler tarafından 2014 yılında konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin TL si gelir vergisinden istisnadır. Buna göre örneğin, 2014 yılı içerisinde TL konut kira geliri elde eden bir kişi bu gelirini beyan etmeyecektir yılında işyerlerinden elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan kira gelirleri için ise TL lik bir beyan sınırı söz konusudur. Örneğin bir kişi, kiraya verdiği işyerinden 2014 yılında TL brüt gelir elde ettiyse ve kiracı tarafından kiralar üzerinden vergi kesintisi (tevkifat) yapıldıysa, bu gelir de beyan edilmeyecektir. Buraya kadar istisna ile beyan sınırı arasında bir fark yok gibi görünmektedir. Fark yukarıda belirtilen istisna ve beyan sınırlarından fazla gelir elde edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir gerçek kişinin, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden 2014 yılında TL kira geliri elde ettiğini varsayalım. Bu durumda söz konusu gelirin TL si gelir vergisinden istisna olduğundan, istisna tutarı aşan kısım beyan edilecektir. Yani bu kişi tarafından 2014 yılına ilişkin beyannamede, hesaplanan ( =) TL lik gelirden, giderler düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir yılında TL brüt işyeri kira geliri elde eden bir kişi ise bu tutar TL lik beyan sınırını aştığı için, aşan kısmı değil, gelirin tamamı olan TL yi beyan etmek zorundadır. Beyan edilecek tutarın tespitinde bu gelirden sadece giderler (gerçek veya götürü) düşülecektir. İstisna ve beyan sınırı arasındaki fark bu örneklerle daha net anlaşılmaktadır. B. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması 1. İstisnanın uygulanacağı gelirler ve istisna tutarı Kira gelirlerinde sadece, gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesinden sağlanan hasılat için bir istisna uygulaması söz konusudur. İstisna tutar, her yıl yeniden belirlenmektedir yılında elde edilen konut kira gelirleri için bu istisna TL olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle sahibi oldukları meskenlerden 2014 yılında elde ettikleri (tahsil ettikleri) kira gelirleri toplamı TL den az olanlar, bu gelirleri için beyanname vermeyeceklerdir. Bu tutarı aşan konut kira gelirleri elde edilmesi durumunda ise aşan tutarın beyan edilmesi gerekmektedir. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller ile hakların kiralanmasından elde edilen gelirler için istisna uygulaması söz konusu değildir. a. Ortak konuttan elde edilen kiralarda istisna uygulaması Aynı konuta birden fazla kişinin sahip olması durumunda (karı-koca olmaları durumu değiştirmez), 2014 yılında bunların her birinin hissesine düşen kira payının, TL yi aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu doğmaktadır. Toplam kira bedeli istisna tutarının üzerinde olsa bile, her bir ortağın payına düşen gelirin TL lik istisnanın altında kalması durumunda, ortaklardan hiçbiri yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecektir. b. Birden fazla konuttan elde edilen kiralarda istisna uygulaması Bir kişi tarafından beyan edilmesi gereken kira gelirlerinin toplamına tek bir istisna tutarının uygulanacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, bunların her biri için ayrı ayrı istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Bu durumda olan kişiler, sahip oldukları tüm konutlardan elde ettikleri kira gelirleri toplamı için tek bir istisna tutarından yararlanabileceklerdir. Örnek Sahibi bulunduğu 5 adet konutu kiraya veren bir kişi, bu konutlardan 2014 yılında toplam TL kira geliri elde ettiğinde, ( =) TL den giderleri de düştükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanan vergiyi ödeyecektir. c. Yıl içerisinde kiraya verilen konutlarda istisna uygulaması Kiralama yılın başında ya da içinde, ne zaman yapılmış olursa olsun, o yıl elde edilen kira gelirinden istisna tutarın tamamı (2014 yılı için TL) düşülebilir. Örnek 2014 yılının Eylül ayında aylık TL ye kiraya verilen bir konuttan, yılsonuna kadar (4 aylık sürede), TL kira geliri elde edilmiş olsun. Gayrimenkul sahibinin bu gelirini, istisna tutarının üzerinde olması sebebiyle beyan etmesi gerekmektedir. Yılın sadece 4 aylık döneminde elde edilmiş olmasına rağmen bu tutardan, TL lik istisnanın tamamını indirebilir. Götürü gider yönteminin seçilmiş olması durumunda ödenecek vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Konut kira bedeli (Gayrisafi hasılat) İstisna tutar (-) İstisna sonrası kalan konut kira geliri ( ) Götürü gider (1.500 x % 25) (-) 375 Gelir vergisi matrahı ( ) Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (% 15) 168,75 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

18 2. İstisna uygulamasından yararlanamayacak olan mükellefler Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar, bu istisnadan faydalanamazlar. Ayrıca yukarıda yer verilen istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi hallerinde de, söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün değildir. Diğer taraftan 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elde edilen konut kira gelirlerine uygulanmak üzere 6322 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesine yeni bir hüküm eklenerek, istisna uygulamasına ilişkin sınırlamanın kapsamı genişletilmiştir. Buna göre istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergisi Kanunu nun 103. maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar da bu istisnadan yararlanamayacaklardır yılı gelir vergisi tarifesinin (ücret gelirleri) üçüncü diliminde yer alan tutar TL dir. Buna göre 2014 yılında TL lik istisna tutarını aşan konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı TL yi aşanlar bu istisnadan yararlanamayacaklardır. Örnek Bir çalışan 2014 yılında tek işverenden stopaj yoluyla vergilendirilmiş brüt TL ücret geliri, bankadan yine stopaj yoluyla vergilendirilmiş TL tutarında mevduat faizi ve konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulden TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin başka bir geliri ve kiraya ilişkin belgeli gideri bulunmamaktadır. Gelirlerin beyanına ilişkin açıklamalar 2014 yılında tek işverenden elde edilen ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretler ile GVK geçici 67. madde kapsamında yine stopaj yoluyla vergilendirilmiş mevduat faizleri, tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. Konut kira geliri 2014 yılı için belirlenen TL lik istisna tutarından fazla olduğundan, bu gelirin beyan edilmesi gerekmektedir yılında elde edilen toplam ( =) TL lik gelir, 2014 yılı için geçerli olan TL lik sınırı aştığından, konut kira gelirinin beyanında TL lik istisnadan yararlanılamayacaktır. Gelirin beyanı ve ödenecek vergi hesabı Gayrisafi hasılat İstisna tutar (-) --- Kalan tutar Götürü gider (7.200 x % 25) (-) Gelir vergisi matrahı ( ) Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi (% 15) 810 C. İşyeri kira gelirlerinde beyan sınırı uygulaması 1. Beyan sınırının uygulandığı gelirler ve tutarı Kira gelirlerinde istisna uygulaması sadece konutlardan elde edilen kira gelirleri için geçerlidir. İşyerinin kiraya verilmesinden elde edilen gelirlere bu istisna uygulanamaz. Ancak beyanname verilmeyecek gelirlerin sayıldığı Gelir Vergisi Kanunu nun 86. maddesinde, işyeri kira gelirleri için geçerli olan ve beyan sınırı olarak adlandırılan bir uygulama yer almaktadır. Söz konusu madde uyarınca, Türkiye de tevkifata tabi tutulmuş olmak şartıyla, beyana tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının 2014 yılı için TL nin altında kalması durumunda, bu gelirler beyan edilmeyecektir. Söz konusu gelirlerin bu tutarı aşması durumunda ise tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Buna göre 2014 yılında işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen ve üzerinden vergi kesilmiş olan kiraların brüt tutarının (stopaj dahil) TL yi aşması halinde, bu gelirin tamamının yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda beyan edilecek tutar, gelirin TL yi aşan kısmı değil, tamamı olacaktır. Gayrimenkulün sahibi tarafından tahsil edilen net işyeri kira gelirinin, brüt tutarının hesaplanmasına ilişkin açıklama ve örnekler Rehber in III/F. Net olarak anlaşılan kira ödemelerinde tevkifat uygulaması başlıklı bölümünde dikkatinize sunulmaktadır. Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirlerinde (Örneğin basit usuldeki mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira gelirleri) ise söz konusu beyan sınırı TL olarak uygulanmaktadır yılında bu tutarı aşan işyeri kira gelirlerinin (tevkifata tabi olmayan) tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. 2. Beyan sınırı uygulaması İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden 2014 yılında elde edilen ve üzerinden vergi kesilmiş olan kira bedellerinin, beyan sınırının ( TL) altında olması durumunda, bu gelirlerin beyan edilmesi söz konusu değildir. Kira gelirinin beyan sınırını aşması durumunda ise tamamının beyan edilmesi gerekmektedir TL lik beyan sınırının hesabında işyeri kira gelirlerinin yanında, Türkiye de tevkifata tabi tutulmuş olan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile istisna sonrası kalan konut kira gelirlerinin toplamının dikkate alınması gerekmektedir. Örnek Gerçek kişi (E) kiraya vermiş olduğu konuttan 2014 yılında (500 x 12 =) TL kira geliri tahsil etmiştir. Ayrıca (E) sahibi bulunduğu işyerini de aylık brüt TL den bir şirkete kiralamıştır yılında kiracı şirket tarafından her ay kira ödenirken % 20 oranında (1.600 x % 20 = 320 TL) vergi kesintisi yapılarak, aylık net TL kira tutarı (E) nin banka hesabına yatırılmıştır. Başka geliri olmayan mükellef tarafından götürü gider yöntemi benimsenmiştir. 16 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

19 (E) tarafından konuttan elde edilen TL lik kira geliri 2014 yılı için geçerli olan TL lik istisna tutarından fazla olduğundan, aşan kısım için gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Bu beyannameye işyeri kira gelirinin dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak; elde edilen brüt işyeri kira geliri ile istisna sonrası konut kira gelirinin toplamının 2014 yılı için geçerli olan TL lik beyan sınırı ile karşılaştırılması gerekmektedir. Konut kira geliri İstisna tutar (-) İstisna sonrası kalan konut kira geliri (1) Brüt işyeri kira geliri (1.600 x 12) (2) Beyan sınırı ile karşılaştırılacak toplam gelir (1+2) Stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan işyeri kira geliri (brüt) ile istisna sonrası kalan konut kira gelirinin toplamı olan TL, 2014 yılı için belirlenen TL lik beyan sınırının altında kaldığından, işyerinden elde edilen kira geliri, konut kirası için verilen beyannameye dahil edilmeyecektir. İşyeri kirası üzerinden kesilen vergiler (tevkifat) işyeri sahibi açısından nihai vergi kabul edilecektir. Buna göre konut kirası için verilecek gelir vergisi beyannamesi kapsamında ödenmesi gereken vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Konut kira geliri İstisna tutar (-) İstisna sonrası kalan konut kira geliri ( ) Götürü gider (2.700 x % 25) (-) 675 Gelir vergisi matrahı ( ) Hesaplanan (Ödenecek) gelir vergisi (% 15) 303,75 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

20 VIII. Kira gelirleri üzerinden hesaplanan vergilerin beyanı ve ödenmesi C. Beyannamenin verilme şekli 1. Elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi Kira gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi vergi dairesine gidilerek elden veya beyanname düzenleme programı kullanılarak da verilebilir. Bu beyannamelerin posta ile gönderilmesi de mümkündür. Taahhütlü posta ile gönderilmesi halinde, beyanname verme tarihi olarak, beyannamenin postaya verildiği tarih kabul edilmektedir. Beyannamenin adi posta ile gönderilmesi halinde ise beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih, beyannamenin verilme tarihi olarak kabul edilmektedir. Postadaki gecikmelerden kaynaklanacak sorunlarla karşılaşmamak için, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin posta ile gönderilmesi sırasında taahhütlü posta usulünün tercih edilmesinde yarar vardır. A. Beyannamenin verilme zamanı Gerçek kişiler elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradını (kira gelirini), varsa diğer gelirleri ile birlikte geliri elde ettikleri yılı izleyen Mart ayının günleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadırlar. Buna göre 2014 yılında elde edilen kira gelirlerinin; 1 Mart 2015 tarihinden başlamak üzere, 25 Mart 2015 Çarşamba gününe kadar beyan edilmesi gerekmektedir. B. Beyannamenin verileceği vergi dairesi Gelir vergisi açısından temel kural, beyannamenin, geliri elde eden kişinin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine verilmesidir yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannamenin de, geliri elde edenin başkaca beyana tabi bir geliri yoksa, ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu nun 19. maddesindeki yerleşim yerinin tekliği ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi nde kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile eşleştirilen tek bir yerleşim yeri adresi (ikametgâh) bulunmaktadır. Kira gelirlerine ilişkin beyannamenin Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kullanılarak verilmesi halinde, sistem Adres Kayıt Sistemi nden mükellefin girilen T.C. kimlik numarasına göre sorgulama yapmaktadır. Bu sorgulama sonucunda tespit edilen adrese göre mükellefin vergi dairesi belirlenmektedir. İlk mükellefiyette de T.C. kimlik numarasına göre sistem tarafından mükellefin adres ve vergi dairesi bilgileri ekrana yansıtılmakta, beyannamenin onaylanması ile birlikte mükellef adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Başkaca beyana tabi bir gelirinin bulunması durumunda ise kira gelirlerinin Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kullanılarak beyan edilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda diğer gelirlerin beyan edildiği vergi dairesine verilecek olan beyannameye, kira gelirlerinin de dahil edilmesi gerekmektedir. Eşlerin, ayrı ayrı ya da ortaklaşa sahip oldukları gayrimenkullerden elde ettikleri kira gelirlerini, yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde ayrı ayrı verecekleri beyannamelerle beyan etmeleri gerekmektedir. Bu beyanlar sırasında, istisna ve beyan sınırlarının aşılıp aşılmadığı eşler için ayrı ayrı dikkate alınabilecektir. Beyannamenin vergi dairesine elden verilmesi veya postayla gönderilmesi halinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: a. Beyanname bir örnek doldurulmalıdır, b. Beyannamenin doldurulması sırasında, siyah ya da mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır, c. Beyanname büyük matbaa harfleri ile doldurulmalıdır, d. Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılmalıdır, e. Beyanname mükellef tarafından imzalanmalıdır, f. Beyanname üzerinde silinti ve kazıntı bulunmamalıdır, g. Mükellefle ilgili bilgiler beyannameye doğru aktarılmalıdır. 2. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Sadece kira geliri elde eden mükellefler Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ni kullanarak vergi dairesine gitmeden de beyannamelerini verebilmektedirler. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ; kira geliri elde eden mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulan beyanname sistemidir. Bu beyannamelerdeki bilgiler MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi kurum ve kuruluşlardan Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanına aktarılmaktadır. Sistemden sadece kira geliri olanlar faydalanabilirler. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükellefler, bu sistemden beyanname veremezler yılına ilişkin kira gelirlerinin beyanı sırasında da kullanılabilecek olan sisteme; İnternet Vergi Dairesi şifresi kullanılarak (Şifre yoksa, herhangi bir vergi dairesine kimlikle başvurularak ücretsiz olarak alınabilir.) veya Kişiye özel hazırlanmış güvenlik soruları (T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri ve no bilgisi gibi) cevaplanarak giriş yapılabilir. Kira geliri yönünden ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirecek olanlar da bu sistemden yararlanabilirler. Bu kişiler tarafından internet vergi dairesinde hazırlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak 18 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014