EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ"

Transkript

1 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

2

3 Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları azami ölçüde kullanan, uluslararası rekabet gücüne sahip, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli bir yapıda dönüşümü sağlanacaktır. Türk sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü zayıflatan unsurlar ortadan kaldırılacak ve yatırım-üretim-ihracat zinciri sağlıklı olarak kurulacak Teknolojik değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesi tercih edilecek Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yerleştirilmesi, ara malı üretiminin Türkiye de yapılması desteklenecek 1

4 2 MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi Kümelenme faaliyetleri desteklenecek, firmalar arası işbirliği, ortak Ar-Ge ve tasarım özendirilecek Öncü sektörler belirlenecek, Ar-Ge kaynakları öncelikle bu alanlara kaydırılacak Lojistik imkânlar ve yenilikçi teknolojiler geliştirilecek Yatırımcıyı cezbedecek şekilde nitelikli yeni endüstri bölgeleri oluşturulacak, mevcut bölgelerin etkin kullanımı sağlanacak OSB ler yatırım cazibe merkezine, istihdam, üretim ve ihracat üssüne dönüştürülecek Üniversitelerimiz bilgi ve teknoloji üretim merkezleri hâline getirilecek

5 Teknokentler ve teknoloji serbest bölgelerinin gelişimi ve yaygınlaşması temin edilerek, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde güdümlü projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak amacıyla Milli Yenilik Sistemi kurulacak, sektörel ve yerel bazda yenilik sistemleri oluşturulacak Fikri mülkiyet hakları sistemi etkinleştirilecek, Ar-Ge sonuçlarının sanayiye ve üretime aktarılabilmesi için Teknoloji Transfer Merkezleri yaygınlaştırılacak Milli teknoloji üretim merkezi Bilge Kent oluşturulacak, Türk Dünyasının bilimsel araştırma merkezi niteliğinde Ankara Temel Araştırmalar Merkezi kurulacak 3

6 Sanayi katılımı/off-set uygulamaları içeren mal ve hizmet alımları için kolaylıklar getirilecek Sanayi yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığı desteklenecek Yoğun olarak ithal edilen belli malların ülkemizde üretimini sağlamak için yatırım yapılması amacıyla belli bir program dahilinde Merkez Bankası tarafından reeskont kredisi verilecek İhracatın finansmanında Türk Eximbank daha aktif bir hale getirilerek güçlendirilecek Kamu bankalarının; tarımsal üretime, küçük ve orta ölçekli işletmelere, Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara destek verecek şekilde hizmet vermeleri sağlanacak 4

7 Bankacılık kesimini reel sektöre sürekli olarak mali destek verebilir hale getirecek tedbirler alınacak Kredi Garanti Fonu yeniden yapılandırılarak kaynakları artırılacak, Kredi Garanti Fonu ve risk sermayesi sistemi etkin hale getirilerek KOBİ lerin teminat sorunu çözülecek Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulamaya konulacak Yüksek teknolojili, yüksek katma değer ve istihdam sağlayan yatırım projelerine yüzde 100 e kadar yatırım indirimi verilecek Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri kesintiler gibi maliyet dışı unsurlar kaldırılacak 5

8 Üretim ve ticareti olumsuz etkileyen harç ve damga vergisi gibi işlem vergileri azaltılacak İstihdam üzerindeki vergi, sigorta ve diğer yükümlülükler azaltılacak Vergi mükelleflerinin üretim ve ticaretine ilişkin belgelendirdikleri harcamaların gider konusu yapılması sağlanacak Makine teçhizat alımlarında kredi kullanımında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmayacak Vergi politikalarında rekabet gücünü azaltan istisna, muafiyet ve indirimler azaltılacak Vadeli satışlarda KDV erteleme sistemi getirilecek 6

9 Vergisini düzenli ödeyenler ödüllendirilecek Ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu merkezlerde vergi danışma ve şikâyet birimleri yaygınlaştırılacak Yeni teşvik sisteminde, en fazla etkiyi yapacak stratejik sektör ve işletmeler üzerine yoğunlaşılacak, yatırımları ve istihdamı teşvik etmek amacıyla sektörel, ilçe ve benzeri dar bölge teşvik sistemine geçilecek, Üretim teşvikleri az sayıda belirlenen ürünlere yoğunlaştırılacak İhracat teşvik sistemi yeniden yapılandırılacak, vergi iadesi talepleri daha hızlı sonuçlandırılacak, mahsuben KDV iade uygulaması yaygınlaştırılacak 7

10 8 MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi Türk Malı imajının yerleşmesi için moda-marka oluşturulması ile tanıtım ve tasarım faaliyetleri desteklenecek Dâhilde işleme rejimi, başta tarım ürünleri olmak üzere ithalatı azaltacak ve yerli üretimi artıracak şekilde düzenlenecek İhracat odaklı üretim artışında daha rekabetçi bir yapı oluşturulabilmesi için lojistik ve ulaştırma alt yapısı geliştirilecek Savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, elektronik sanayileri ve yazılım sektörlerinde atılım yapılacak Entegre demir-çelik tesisleri kurulacak Savunma sanayi, teknoloji üretebilen ve diğer sanayilerle entegre olan bir yapıya kavuşturulacak

11 Uydu üretim teknolojileri teşvik edilecek MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi Mikro elektronik bazlı enformasyon teknolojilerinin üretimi, geliştirilmesi, transferi ve kullanımına önem verilecek Hızlı veri ve ses iletimini sağlayacak teknolojiler ile bilgisayar donanımı ve yazılımı, üretimi ve ihracatı teşvik edilecek Bilişim Vadisi Projesi hayata geçirilecek, bilişim ve iletişim yatırımları özel olarak teşvik edilecek Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz taşımacılığının payı artırılacak Denizyolu-karayolu ve denizyolu-demiryolu kombine taşımacılığını geliştirecek projelere öncelik verilecek 9

12 10 MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi Çanakkale boğaz geçişi projesi gerçekleştirilecek Transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılacak Sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecek Hava kargo taşımacılığının geliştirilmesi için özendirici tedbirler alınacak Bölgesel hava yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için maliyet azaltıcı tedbirler alınacak Yüksek kapasiteli kara, deniz, demir ve hava yolu bağlantıları bulunan organize lojistik bölgeler inşa edilecek

13 KOBİ lerin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri desteklenecek, Ar-Ge yatırımı yapmaları ve araştırmacı istihdam etmeleri özendirilecek KOBİ lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri sağlanacak KOBİ lerin birleşerek ölçek ekonomisine uygun bir yapılanmaya gitmeleri temin edilecek KOBİ lerin makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından KDV alınmayacak KOBİ lerin daha kolay finansman bulmaları sağlanacak 11

14 Esnaf kefaletleri mekanizmasının iyileştirilmesi, mikro kredi, mikro sigorta ve mikro finansal kiralama gibi finansal enstrümanların geliştirilmesi sağlanacak KOSGEB in, kurumsal yönetim, teknik destek ve eğitim kapasitesi güçlendirilecek KOBİ lerin her kademedeki insan gücü kapasitesi artırılacak Nitelikli insan gücüne dönük eğitim-sanayi işbirliği politikaları desteklenecek Küçük sanayi siteleri çağdaş bir anlayışla düzenlenecek Sınır ticaretinin il ekonomilerine katkısı sağlanacak 12

15 Tehlikeli boyutlara ulaşan özel sektör borçlarının, özellikle de bankalar dışındaki şirketlerin, dış borç stokunun azaltılması ve döviz kuru riskinin hafifletilmesi için gerekli önlemler alınacak KOBİ leri, içine düşürüldüğü borç ve yüksek faiz tuzağından kurtarmak amacıyla, finansal borçların yeniden yapılandırılması için Borç Sarmalından Çıkış Projesi uygulamaya konulacak KOBİ lerin birikmiş borçlarında önemli ölçüde azalma sağlanacak ve girişimcimizin yeniden aktif üretime katılımı temin edilecek 13

16