etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "etkinlik izlencesi antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken odtü den bir köþe eymir"

Transkript

1

2 içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 151 Nisan 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) 4 odtü 50 yaþýnda orta doðu teknik üniversitesi nin ilki: mimarlýk fakültesi mimarlýk... odtü kuzey kýbrýs kampüsü nden tüm odtü lülere merhaba odtü de kültür iþleri müdürü olmak Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkem TOKER (FDE 97) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Nermin FENMEN (CHE 80) Çiðdem BERDÝ GÖKHAN (ARCH 71) Ýbrahim BERKSOY (ME 91) Fatih ATÝLA (PHIL 89) Ümit ÇAÐLAR (EE 93) Tuna KOLAT (EE 76) Eren AKDUR (METE 97) H. Nafi ÝPEK (PETE 82) F. Özlem EKÝZ (CHEM 04) Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Tasarým Harman Þaner ÇAKMAK Renk Ayrýmý ve Baský Elma Teknik Basým Matbaacýlýk Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, ODTÜ Mezunlarý Derneði ni ve odtülüler bülteni ni sorumlu kýlmaz. Yayýnlanan yazýlar ve fotoðraflar Derneðin ve yazarlarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu A. Metin GER (CE 67), Baþkan Bahattin TUNCER (ARCH 79), II. Baþkan Erol SAYIN (IE 79), Yazman Sema ONURLU (METE 80), Sayman Mustafa ATALAY (EDS 83) Ýlkem TOKER (FDE 97) Elif BAKTIR (EE 87) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ (TL) 4229/ (EUR) 4229/ (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (TL) ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sokak 100. Yýl ANKARA Tel: Faks: e-posta: Behruz Çinici nin kaleminden ISSN odtülüler bülteni 17 çalýþma gruplarýndan ah bu gönüllüler... toplum gönüllüleri çalýþma grubundan panel müzakere sürecinde ab-türkiye tarým iliþkileri 22 etkinlik izlencesi 26 hocam inecek var antalya dan batýya kemer/ phaselis/ çýralý/ termesos üyelerden 29 efsaneler 23 nisan çocuk bayramýný kutlarken kültür sanat 23. uluslararasý ankara müzik festivali eþref üren odtü den bir köþe eymir 38 kitaplar arasýnda aspidistra kopmuþ Ýp 40 yeni nesil dernekten odtü den bir topluluk orienteering topluluðu 46 etkinlik irlanda gecesi viþnelik te tango geceleri makyaj kursu küba günü 1

3 bizden size bizden size Sevgili ODTÜ'lüler, Üniversitelere giriþ sýnavý yaklaþtýkça basýnýmýzda eðitim sistemimizin ne kadar kötü olduðuna iliþkin yazý ve haberlerde belirgin bir artýþ görülür. Sýnavlarýn ardýndan yaz mevsimimin verdiði gevþemenin de etkisiyle konu unutulur, ta ki bir sonraki yýlýn sýnavlarýna kadar. Bu yýl Dünya Bankasý da eleþtirilere katýldý. Hazýrladýðý bir rapor ile "Türklerin Avrupa'nýn düþük ücretli hizmet sektörü çalýþaný olmamasý için kapsamlý bir eðitim reformu" yapmasý gerektiði yönünde Türkiye'yi uyardý. Dünya Bankasý'nýn araþtýrmasýna göre ülkemizdeki eðitim sistemi öðrenciyi baþarýsýz kýlýyor ve üniversite (1) giriþ sýnavýna (ÖSS) hazýrlanmak için harcanan bir milyar YTL, eðitimin kendisini odak olmaktan çýkartýyor. Yani öðrenciler bilgi ve beceri sahibi olmak, öðretmenler de bunlarý edindirmek için çaba harcamýyor; sistemin bütün enerjisi sýnavda baþarýlý olmak için harcanýyor. Yani eðitim yapýyormuþ gibi yapýyoruz. Bir ülkenin bunu kendi kendisine yapmasý, alýþýlmýþ nakarattaki "ülkenin kötülüðünü isteyen dýþ güçlerin" bu amaçlarýna hiç para harcamadan eriþmelerini saðlýyor. Aslýnda vahim bir durum. Dünya Bankasý bu raporu yazmadan bilinmeyen bir gerçek miydi bu durum? Tabii ki hayýr! Daha geçen yýl Türk Eðitim Derneði (TED) geniþ bir araþtýrma yaptýrmýþ ve bir sivil toplum kurumunun gücünü zorlayan çabalarla medyanýn deðiþik kanallarýnda araþtýrmanýn çarpýcý sonuçlarýný duyurmuþtu. YÖK ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn karþýlýklý "tencere dibin kara, seninki benden kara" edebiyatý dýþýnda hiç bir tepki veya eylem planý gözlemedik. Konunun birinci derecede ilgilisi olan üniversitelerimizden ise hemen hemen hiç ses çýkmadý. Öte yandan Çin'deki bir üniversitenin yaptýðý dünya klasmanýnda Türk üniversitelerinin yeralmamasý rektörlerin ve basýnýn gündeminden aylarca düþmedi. Hangisi daha önemliydi? Herhangi bir cetveldeki sýramýz mý, yoksa onlarca yýldýr genç kuþaklarýný umarsýzca harcýyor olmak mý? 1965 Ýlköðretim okullarý ve liselerimizde eðitimin ötesinde sorunlar ortaya çýkmaya deðil ortalýða dökülmeye baþladý. Bu sorunlar da yeni deðildi, ancak hep halýnýn altýna süpürülmüþtü. Milli Eðitim Bakaný "olaylarý büyütmeyelim" diyerek yine böyle davranmamýzý öneriyor. Güvenlik güçleri de okullarýn çevresindeki seyyar býçak ve pala satýcýlarýný engellemeye çalýþýyormuþ. Yaþý biraz ileri olanlar anýmsayacaklardýr. 60 ve 70'li yýllarda liselerin çevresinde genellikle emekli öðretmenlerin çalýþtýrdýðý küçük kitapçýlar ve gecelik kitap kiralayan dükkanlar olurdu. Þimdi onlarýn yerinde herhalde RTÜK'ün bir reklam klibinde açýk sahne bulup sansürleme çabalarý arasýnda gözünden kaçmýþ olan "Kurtlar Vadisi" dizisindeki rol modeli Polat Abilerine özenen çocuklara sustalý çaký, býçak, pala (ve hatta uyuþturucu hap) satan ve þiddet oyunlarý oynatan internet kafeler yeralýyor. Sistem yaklaþýmý, yakýn gelecekte nasýl bir toplum yapýsýna sahip olacaðýmýzý görmek için yeterli aslýnda ama isteyenler ABD'deki liselere de bakabilir. Gün geçmiyor ki ABD'li bir öðrencinin makinali tüfekle okuldaki öðrenci ve öðretmenleri veya bir eðlence partisinde arkadaþlarýný taradýðý haberleri basýnda yer almasýn. Belki de bilinçli olarak böyle bir toplum düzeni amaçlanýyor bazýlarýnca. Nisan ayý Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlýþý kadar Atatürk'ün bu önemli günü çocuklarýmýza bir bayram olarak armaðan etmesinin de yýldönümüdür. Tüm çocuklarýmýzýn aydýnlýk bir gelecekleri olabilmesi için daha çok çalýþmamýz gerektiðinin bilincindeyiz. Özellikle yukarýdaki tabloyu her gün yaþadýkça. Saygýlarýmýzla, Yönetim Kurulu (1) fhttp://www.ntvmsnbc.com/news/ asp 3

4 odtü 50 yaþýnda orta doðu teknik üniversitesi'nin ilki mimarlýk fakültesi Geçmiþ Orta Doðu Teknik Üniversitesi, 1954 yýlýnda, Birleþmiþ Milletler tarafýndan Orta Doðu Bölgesi ve Türkiye'de kentleþme ve konut sorunlarýný incelemek üzere oluþturulan komisyonun bölgedeki deðerlendirmeleri sonunda önerdikleri araþtýrma enstitüleri ile düþünülmeye baþlanýyor yýlýnda düþünce eyleme geçiriliyor. Orta Doðu Teknoloji Enstitüsü bir Mimarlýk Bölümü olarak Mayýs 1956'da öðrenci bulmak için çaðrý yapýyor. Haziran- Aðustos 1956 tarihleri arasýnda öðrencilerini seçiyor ve bir yaz stajý (uygulamalý yaklaþým) ile eðitim süreci baþlýyor. 1 Kasým 1956'da gayri resmi olarak, 15 Kasým 1956'da ise resmen açýlýyor. Kurumun kuruluþ fikri tamamen mimarlara ve plancýlara ait. Ýlk Mütevelli Heyeti'nde 2'si Türk, 1'i yabancý 3 mimar var. Açýlýþý takip eden 6 ay içinde bilim ve teknoloji transferi için olanak olduðu görülünce mühendislik alaný açýlýyor. Yeni tür yapýlaþma-yerleþim ve yeni teknolojilerin oluþturacaðý mekanlarýn yönlendirilmesi, yönetimi ve ekonomileri ve bilimsel tabanlarýnýn oluþturulmasý için Ýdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi onlarý takip ediyor. Ziraat ve Eðitim Fakülteleri de ilk kataloglarýmýzda yöneticileri ile yer alýyor. 26 Mayýs 1959 tarihine kadar kararname ile yürütülen Enstitü, bu tarihte çýkan bir yasa ile Orta Doðu Teknik Üniversitesi adýný alýyor. Anadolu'nun çok þey vaadeden bozkýrýnda ve Anadolu Devrimi'nin yönetildiði Ankara'da ulusal ve uluslararasý zihnin en iyilerinin buluþtuðu yeni bir çaðdaþlaþma projesi baþlýyor. Projenin temelinde, çaðdaþ, saðlýklý, katýlýmcý, planlý yaþam çevreleri ve kiþilerini oluþturmak, yoðurmak var. Bu proje, hem Üniversitemiz hem de Mimarlýk Fakültemiz için kuruluþunda düþünülmüþ olan toplumsal ve eleþtirel öncülük görevlerini yerine getirmekle kalmamýþ, bütün boyutlarýnda bütüncül bir baþarý öyküsüne dönüþmüþtür. Elli yýldýr gelip geçici bütün akademik ve mesleki modalara raðmen yoðun bir ýsrarla ülkemiz için ulusal ve uluslararasý bilince sahip meslek kiþilerini eðiten öðretim elemanlarýmýzýn ciddiyeti ve fedakarlýðý hep hatýrlanmalýdýr. 4

5 odtü 50 yaþýnda ODTÜ Mimarlýk Fakültesi'nin Türkiye'ye kazandýrdýðý yeni akademik tutumun özellikleri þunlardýr: eleþtirel bakýþ, ele alýnan her konuda 'iyi planlama ve tasarým pratiði' için konunun esasýný ve temellerini araþtýran kavramsal araþtýrma yaklaþýmý, kuramýn ön plana çýkarýlmasý, öðretim üyeleri kadar uluslararasý ortamdan gelen iyi seçilmiþ öðrenciler, açýk proje jürileri ve derslerde çekinmeden açýk tartýþma, küresel ölçekte sosyal bilinç ve yerel ölçekte sosyal sorumluluk. Fakültemizin ana davranýþ kalýplarýný hala bu özellikler oluþturuyor. 1962'de Türkiye'nin ilk Þehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü, 1965'de ise Türkiye'nin ilk Mimari Restorasyon Bölümü'nü ve bu iki alandaki deðerler sistemlerini biz kurduk. Mimarlýk Bölümünün 1956'da bir yaz stajý ile baþlayarak ayný þekilde devam eden davranýþ kalýbýnýn nedenleri hem öðrencilerin deðiþik yapýlmaktadýr. Eðitim alanýnda son yýl müfredatý 'modüler' bir sistemle düzenlenmiþtir. Bu sistemde dördüncü sýnýf öðrencileri 'ekonomik kalkýnma', 'ulaþým ve sürdürebilir geliþme', 'kentsel tasarým' ile 'kentsel ve bölgesel politikalar' modüllerinden birini seçerek, bu alandaki dersleri almakta ve stüdyo çalýþmalarýný buna yönelik olarak yürütmekteler. Þehir ve Bölge Planlama Bölümümüz halen 'Kentsel Tasarým Yüksek Lisans Programýný yürütmektedir. Üniversitenin disiplinlerarasý yüksek lisans programlarýnda da yer almaktadýr. Üniversitemiz, Sn. Kemal Kurdaþ'ýn öngörüsü ve liderliðinde, yerleþkemizin ve yakýn çevresinin kültürel mirasýný kurtarmak için yaptýðý kazýlarda bulunanlarý (M.Ö günümüz) Fakültemizde yer alan Türkiye'nin ilk özel müzesinde sergilemektedir. Fakültemizin bu konudaki bölgelerdeki yapý pratiklerini görmeleri hem de özellikle kýrsal alanlarda daha çaðdaþ ve emniyetli yapý tekniklerini kýrsala tanýtmak idi. Bu hala devam eden bir yaklaþým ve Mimarlar Odasý Mimarlýk Bölümümüzün bu kararlýlýðýný 2004 yýlý Ulusal Mimarlýk Ödülleri kapsamýnda bir 'özel ödül' ile tanýdý. Türkiye'de ilk defa bir eðitim kurumu böyle onurlandýrýlmýþtýr. Þehir ve Bölge Planlama Bölümümüz planlama kavramýnýn bütün boyutlarý ile Türkiye'de yerleþmesini saðlamýþtýr. Öðrencilerimiz ve öðretim üyelerimiz Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde eðitim ve planlama pratiklerini zenginleþtirmiþlerdir. Öðretim elemanlarýmýzýn yaptýðý bilirkiþilik hizmetleri sonunda, Türkiye'nin haksýz ve saðlýksýz dönüþümü daha sýnýrlý kalabilmiþtir. Planlama öðrencilerimiz de diðer öðrencilerimiz gibi Erasmus programlarýndan zengin bir þekilde yararlanmakta ve Avrupa'daki 140 planlama okulunun en iyileri olarak uluslararasý ortamlarda tanýnmakta, bunu dýþ ülkelerde aldýklarý notlarla ispat etmektedirler. Stüdyolar 'Coðrafi Bilgi Sistemleri (GIS) için donatýlmýþtýr ve proje üretimleri bu ortamda baþarýlarý, Keban Barajý Alaný arkeolojik çalýþmalarýnýn sorumluluðunu ODTÜ'ye kazandýrmýþ ve burada geliþtirilen bölge ölçeðinde koruma ve kurtarma yaklaþýmý Türkiye'nin ilk 'Tarihi Çevrelerin Deðerlendirilmesi ve Araþtýrýlmasý Merkezi'ne (TAÇDAM) dönüþmüþtür. Bu Merkez bugün Türkiye'de GAP Bölgesi Arkeolojik Araþtýrma Projesinin sorumlusu durumuna gelmiþ ve Yerleþim Arkeolojisi yüksek lisans ve doktora programlarý ile bütün Türkiye'ye eðitim hizmeti vermektedir. Fakültemizin bir öðretim üyesi her iki oluþumu da yönetmektedir. 1970'lerin ortasýnda Türkiye için yine ilk olan disiplinlerarasý 'Yapý Bilimleri ve Çevre Tasarýmý Bölümü' kurulmuþtur. Bölüm, yapý bilimleri, çevresel sosyal bilimler, çevresel tasarým konularýný yüksek lisans seviyesinde ele almýþtýr. Mimarlýk Bölümü öðretim elemanlarý Türkiye'nin ilk Çevre Bilimleri Derneðini kurmuþ ve ilk Çevre Bilimleri Ödülü'nü baþlatmýþtýr. YÖK'ten sonra bu bölümün sorumluluklarý Yapý Bilimi Anabilim Dalý tarafýndan sürdürülmektedir. Bu anabilim dalý, 29. Uluslararasý CIB WO62 (2003 Eylül) yapmýþ, ve bu satýrlar yazýlýrken, CIB Genel ve Yönetim 5

6 odtü 50 yaþýnda sergilenmiþtir yazýnda bölümümüz, 4th International Conference of Design and Emotion'ý Ankara'da toplamýþtýr. Her yýl, bitirme jürileri, programýmýzý destekleyen sanayi temsilcileri ile beraber ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapýlmakta ve ziyaretçileri çok etkilemektedir. Jüriler bu yýl Mayýs 2006 tarihlerinde yine Kültür Kongre Merkezi küçük fuayesinde yapýlacaktýr. Fakültemizde EÜTB'ye baðlý olarak, endüstriyel ürünlerimizin ülkemizde ve yurt dýþýnda CE sertifikalý olarak kullanýlmasý açýsýndan çok önemli olan Kullanýlabilirlik Test Laboratuarý (Bilten Merkezi ile beraber) baþarýyla çalýþmaktadýr. Kavramsal söylemlerimiz popüler hale geldikçe, kullanýcý ve mesleki kamuoyu, fakülte üyelerini, önerdiklerini uygulamaya davet ettiler. 1980'lerin baþýnda üniversite dýþýna hizmet vermek üzere bir döner sermaye ofisi kuruldu. Ofis aracýlýðý ile giderek artan sayýda çok boyutlu uygulamalý araþtýrma yapýldý. Bunlar büyük ölçekli planlamadan yapý komplekslerine kadar kamuoyunu ilgilendiren konularda yapýldý, yapýlmaya devam ediyor. Þu anda Mimarlýk Fakültesi Araþtýrma Tasarým Planlama Uygulama Merkezi'nin önemli bir birimi Profesyonel Hizmetler Birimi'dir. AB sürecinde mesleklerin karþýlýklý tanýnmasý ile ilgili düzenlemeye taraf olan Türkiye'de, mimarlýk eðitiminin 4+2 yýla çýkmasý ile birlikte, bu kurum-içi ofis, hem eðitim ortamý hem de staj ortamý olarak çok önemli görevler yüklenecektir. Kurullarý toplantýlarý (2006 Mart) ile CIB -'Integrated th Design' Workshop (2006 Mart) ve 6. International Built Environment and Information Technologies Post-Graduate Konferansý (Mart 2006) baþarýyla yürütülmekteydi. Fakültemiz için bir Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü (EÜTB) ilk defa 1959 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý'na resmen önerilmiþ, Üniversitemizde ise 1970'de yaygýn olarak görüþülmeye baþlanmýþ ve 1979'da, DPT, Ankara'da model endüstri örgütlenmelerinin önünü açýnca bölüm kurulmuþtur. Bugün, EÜTB Türkiye'deki diðer endüstri ürünleri tasarýmý bölümlerinin arasýnda en iyi puanlý öðrencileri çekmektedir. Bölüm, ulusal ve uluslararasý endüstri ile yoðun iliþki içinde eðitimini sürdürmekte, ODTÜ Teknokent projelerinde güçlü olarak yer almaktadýr. Mezunlarýmýz uluslararasý ortamlarda baþarýlý tasarýmcýlar olarak ortaya çýkmýþlardýr. Bölümümüzün yüksek lisans çalýþmalarý 2004 yýlý Milano Tasarým Fuarý'nda ve Türkiye'de birçok tasarým fuarlarýnda toplu olarak 1980'lerden baþlayarak, kavramsal ve kuramsal çalýþmalar Fakülteye kavramsal stüdyo çalýþmasý yapma ve ileri seviyelerde kuramsal dersler verme olanaðý tanýdý. ODTÜ'nün kuramsal öncülüðü hem Türkiye'nin diðer fakültelerinde görev almaya baþlayan öðretim elemanlarýmýz ile hem de yurt dýþýnda eðitim ortamýnda çalýþan mezunlarýmýz ve araþtýrma görevlilerimiz ile güçlü bir þekilde kendini hissettirmektedir. Mimarlýk Fakültesi düþüncelerini paylaþmak için Üniversitemizde basým iþliði ve hakemli yayýn birimi kuran ilk fakültedir yýlýndan bugüne kadar 199 adet kitap hakem deðerlendirmelerinden sonra basýlarak akademik ortama çýkmýþtýr. Kuramsal çalýþmalarýn bir boyutu da mimarlýk tarihi ile ilgili olanlardýr. Mimarlýk Tarihi Anabilim Dalýmýz Türkiye'nin ilk Mimarlýk Tarihi Yüksek Lisans Programý'ný 20 yýl önce baþlatmýþtýr, þimdi de ilk Doktora Programý yürürlüðe girdi. Bu anabilim dalýmýz 8 yýldýr her iki yýlda bir 'temalý ulusal lisansüstü konferanslar' düzenlemektedir yýlýnda yapýlan konferans katýlýmcýlar bakýmýndan 6

7 odtü 50 yaþýnda uluslararasý nitelik kazanmýþtýr yýlý Mart ayýnda adý geçen anabilim dalýmýzýn düzenlediði 'Rethinking Architectural Historiography' konferansýna hem 'Society of Architectural Historians' Derneði baþkaný hem de 'Journal of Architectural Historians' dergisi editörü bildiri sunarak destek vermiþlerdir. Öðretim elemanlarýmýz American Society of Architectural Historians kuruluþunun yýllýk kongrelerinde kendi topladýklarý oturumlarla da dikkat çekmektedirler. Yine bu alanda çalýþan arkadaþlarýmýzýn öncülüðünde, Eylül 2006 tarihlerinde modern mimarlýðýn belgelenmesi ve korunmasý konusunda çalýþan dünya örgütü DOCOMOMO'nun Ankara'da yapýlacak ve ODTÜ th 50. yýl etkinliklerinden olan 'IX International Docomomo Conference "Other Modernisms ' toplantýsýna herkesi davet ediyorum. Mimarlýk Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Architecture) 1975 yýlýnda çýkmaya baþladý ve 30. yýlýný doldurmuþ bulunuyor. Mimarlýk alanýnda Ýngilizce ve Türkçe makaleler yayýnlayan hakemli ve bütün politik ve ekonomik krizlere raðmen sürmeyi baþarabilmiþ, planlama, mimarlýk ve tasarým alanlarýndaki ilk akademik Türk dergisidir. ( Fakültemizin uluslararasý iliþkileri her açýdan çok yoðun olmuþtur, 1960 ve 1970'lerde University of Pennsylvania ve Pratt Institute ile süren karþýlýklý öðretim üyesi ve öðrenci deðiþim programlarý ve ilk öðretim kadrolarýnda çok sayýda UNESCO aracýlýðý ile gelen ve onlarca ülkeyi kapsayan öðretim elemanlarý evrensel eðitim için iyi bir baþlangýç yapmýþlardýr. 1970'lerde 'yapý ve çevresel sosyal bilimler' alanlarýnda yoðunlaþan uluslararasý iliþkiler buna ek olarak yöresel mimarlýk açýsýndan okulumuzun bir odak olmasýna yol açmýþtýr ve 1990'larda daha çok 'insan çevre iliþkileri' ve 'kuram' bazýnda yürütülen dýþ iliþkiler, 'International Association of People and Their Surroundings' (Uluslararasý Ýnsanlar ve Çevreleri Birliði) yönetimindeki aðýrlýðýmýz ile tanýmlanmýþtýr. Daha sonraki 'öncü' Architecture NewYork grubu ile iliþkiler hep bizim eleþtirel ve geleceðe bakan tutumumuzun bir yansýmasýdýr. Sürekli olarak uluslararasý gündemi paylaþan, ulusal gündemimizi oluþturan bir okul olarak var olduk. 1990'larýn sonunda ve 2000'lerin baþýnda mimarlýk dördüncü sýnýf stüdyomuzdan bir grup, kentsel tasarým stüdyomuzdan da zaman zaman destek alarak yurtdýþýnda stüdyo yürütmeye baþlamýþtýr. Bunlardan bazýlarý, Suriye'de, Macaristan'da, Arnavutluk'ta, Yunanistan'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Almanya'da, KKTC'de, Suriye'de, Katar'da sürdürülmüþtür. Bir yüksek lisans program grubumuz, Aða Han Mimarlýk Programý ile baðlantýlý olarak internet üzerinden MIT- Beyrut Amerikan Üniversitesi ve Karaçi CEPT ile deprem bölgeleri için stüdyo yürütmüþtür. Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü akýllý sýnýfýmýz aracýlýðý ile 'gerçek zaman'da uluslararasý dersler vermektedir. Günümüz ve Geleceðimiz Þu anda Fakültemizin tarihi ile ilgili dökümantasyon deðerlendirmesi sürdürülüyor. Fakültemizin 1956 yýlýndan beri geliþtirdiði ve arasýndaki yöresel, klasik dönem, modern dönem, çevreleri, yapýlarý ve ürünlerini kapsýyan dia arþivi Türkiye ve yurtdýþý için çok önemli bir kaynaktýr. Tarihi yapýlar belgeliði ile Türkiye'nin 800 anýt yapýsý ve çevresini (bir kýsmý artýk yýkýlmýþ olan) belgelemiþ bulunuyoruz. Planlama arþivlerimiz de düzenleniyor. 1962'den beri Fakültemizde hazýrlanmýþ olan tezler elektronik ortama aktarýlýyor. Öðretim elemanlarýmýzýn bütün arþiv malzememize ethernetimiz üzerinden ulaþým imkaný saðlandý. Arþivimiz telif haklarý bakýmýndan da düzenlendikten sonra ulusal ve uluslararasý bütün araþtýrmacýlara hizmet veren bir araþtýrma arþivi olacaktýr. Arþivlerimiz yanýnda Fakülte giriþinde yeni düzenlenen sergi salonu aracýlýðý ile yeni arayýþlarýmýzý çevremize yansýtmaya çalýþacaðýz. Araþtýrma gücümüz, Mimarlýk Fakültesi Tasarým, Planlama, Uygulama Merkezi etrafýnda örgütleniyor. Araþtýrma Merkezimiz, ODTÜ Teknokent karþýsýndaki MATPUM - A. Nuri Çolakoðlu binasý 3 Þubat 2005 günü açýldý. Merkezin ulusal ve uluslararasý ortaklarý ile beraber birimle arasý ve kavramsal, bilimsel ve 7

8 odtü 50 yaþýnda Fakültemizin uluslararasý üniversitelerle iþbirliði çok hýzlý geliþiyor. Erasmus baðlantýsý çok iyi kullanýlýyor. Son iki yýldýr Ýngiltere, Almanya, Belçika, Polonya mimarlýk okullarý ile bizim þehircilik ve mimarlýk bölümlerimizin öðrencileri ve öðretim elemanlarý ortak stüdyolar düzenleniyorlar. Bu yazýyý yazdýðým sýrada, (2006 yýlý Mart ayý) BRANCABIKA adýný alan ve 50. Yýlda 5 ülkeden 50 öðrenci ile oluþan stüdyo ODTÜ'de baþarý ile sürüyordu. Ayný þekilde Þehir ve Bölge Planlama Bölümümüz bir diðer uluslararasý eðitim programýný sürdürüyor. Bu proje kapsamýnda 2 yýldýr, Almanya, Avusturya, Ýtalya ve Romanya'dan öðrenci ve öðretim elemanlarý ile ortak stüdyolar düzenlenmektedir. Bundan sonraki hedefimiz AB araþtýrma alaný, TUBÝTAK ve YUUP projelerinde proje kurma insiyatifini kullanmamýz ve güçlü proje ortaklarý olarak yer almamýz. ( Avrupa Birliði'nde 'Mimarlýk Hizmetlerinin Karþýlýklý Tanýnmasý' gündeminde Mimarlýk Fakültesi olarak 2003 Aralýk Mayýs arasýnda yoðun çalýþýldý. Ve ilgili AB direktifine Türkiye'ye ait kýsým Mimarlýk Fakültemizin öncülüðünde, YTÜ ve MGSÜ Dekanlarý ve Mimarlýk Okullarý Bölüm Baþkanlarýndan bazýlarýnýn katkýlarý ile hazýrlandý. Bu konu þimdi TBMM gündeminde. Fakültemizin bundan böyle yapacaðý önemli hizmet, '4+2' yýllýk profesyonel mimarlýk programýný öðretim üyelerimiz ve mezunlarýmýzýn ortak desteði ile öncü bir þekilde düzenlemektir. mesleki alanlar arasýnda araþtýrma yapmasý yeni gündemler açacaktýr. Merkez ve birimleri için adresini ziyaret edebilirsiniz. Fakültemizin 5000 civarýnda mezunu yeni kurulan Mimarlýk Fakültesi Mezunlarý Bilgi ve Ýletiþim Derneði etrafýnda örgütleniyor. MATPUM yapýsýnýn yapýlmasý sýrasýnda Derneðimizin çok boyutlu katkýlarý oldu. Fakültemizin mevcut yapýsýnýn bakým ve onarýmý ile birçok faaliyetimizin gerçekleþmesi de Derneðimizin katkýlarý ile sürüyor. ( Fakültemizin endüstri, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve devletimizin kurumlarý ile iþbirliði çok saðlýklý bir þekilde artmaktadýr. 50. yýlýmýzý kutlarken geçmiþimizi deðerlendirmeye devam edeceðiz ve gelecek yýllarýmýzý kurgulandýrmaya çalýþacaðýz. Önümüzdeki yýllar bilgi kullanýmý ve çalýþacaðýmýz ulusal ve uluslararasý kamu, özel ve sivil toplum kuruluþlarý açýsýndan, çok karmaþýk, çok boyutlu, çok yönlü, çok disiplinli ve çok türlü olacak. Geleneðimizden gelen temel deðerlerimiz biliniyor, bunlarýn üstüne yeni durumlar, yeni bilgi ve araþtýrma alanlarý, yeni ve iyi pratikler için yeni deðerler sistemleri oluþturmaya hazýrýz. ODTÜ Mimarlýk Fakültesi yýl ajandasý, dönemi fotoðraflarý ve belgelerinden oluþmaktadýr. Mimarlýk Fakültesi nden temin edilebilir. Haluk PAMÝR (ARCH'68) Mimarlýk Fakültesi Dekaný 8

9 odtü 50 yaþýnda MÝMARLIK... Tam kýrk beþ yýl olmuþ, kýrk beþ yýl... Dile kolay geliyor söylerken. "Yaz, anlat" dediklerinde hesapladým. Deðil söylemek, inanmak bile biraz zor geliyor insana. Herþeyi anlatabilirim ama Meclis'in arkasýnda, sýnavý kazandýðýmý öðrendiðim gün duyduðum mutluluðu dile getirmem herhalde zor olur; "Orta Doðu" deyince hep aklýma gelen o ilk sevinçtir iþte... 10

10 odtü 50 yaþýnda Bir de ilk baþladýðýmýz günler... Bizlere nerede olduðumuzu, kim olmamýzý istediklerini hissettiren sevgili Elbruz, Tekin Hoca, Switser (sanýrým böyle yazýlýyordu). Kendileriyle barýþýk kiþilik ve öðretmenöðrenci iliþkisinin dýþýna taþan tavýrlarýyla, bizlere "öðrenenler" olduðumuzu unutturup aralarýna almýþlardý bizleri. Söylediklerine göre, "mimarlýk biraz da buydu", böyle bir þeydi iþte! Bizlerin o günlerde biraz yadýrgayarak dinlediðimiz, pek çok kimsenin dile getirmekten çekineceði, kendilerinin "kim" olduklarýna, neler yaþadýklarýna, neler yaptýklarýna iliþkin ayrýntýlar, fýkralar anlatýrlardý. Belki de sonraki yýllarda kendini kolay ele veren bir insan olmamda, böyle bir insan olmayý erdem bellememde, onlarýn bu tavýrlarýnýn etkisi vardýr diye düþünürüm zaman zaman... Belki de yine bu nedenle tüm eðitimimiz boyunca, ara sýra bizlerin hoca, onlarýn öðrenci olduðunu zannettiðimiz bile olmuþtur(!), renk vermeden, dýþardan "saygý" gibi algýlanan bir tavýrla dinlerlerdi bizleri, bizler de kendimizin "büyük" olduðumuza inanýrdýk. Küçülmeye okulu bitirdikten sonra baþladýk, böyle bir ortam sunmuþlardý bizlere. Birinci sýnýflar yukarýda farklý yerdeydi, bir tepe üzerindeki baraka bizim çizim stüdyomuzdu. "Aþaðýdakiler" ve "yukarýdakiler" ters çalýþýyordu burada! Sabahladýðýmýz bir gece diðer sýnýflarýn da sabahladýðýný fark ettiðimde, gecenin bir saatinde bütün cesaretimi toplayýp, oralarda ne olduðuna bakmaya gitmiþtim. Dekan olduðunu bildiðim, bu yüzden farklý olduðunu düþündüðüm sevgili Abdullah Kuran öðrencilerden birine çizerek yardým ederken yakalanmýþtý! Sayýlacak, gerçek kiþiliðinin ne olduðuna deðinilecek çok kiþi var aslýnda. Sevgili Gönül Tankut, sevgili Orhan Özgüner örneðin o ilk günlerin temel direkleriydi, sonradan fark ettik... Bir de gelip gidenler ama etkileyenler vardý. Onlar bizi, biz de onlarý dost bildik, yaþam da birlikte sürdü, bazýlarý için de þimdiden bitti... Az deðil kýrk beþ yýl, yine de az fire verdik. Bizim mezun olduðumuz yýllarda profesyonel kadrolar, yeni bir eðitim kurumu olmasý nedeni ile ODTÜ mezunlarýna biraz da þüphe ile bakarlardý. ODTÜ, geçer akçe olarak kabul edilmeye baþlandýðýnda da bizlerin ODTÜ'lü olduðu unutulup gitmiþti. Bu nedenle Orta Doðu'lu olmanýn mürüvvetini þöyle gerine gerine hiç yaþayamadým kendi adýma. Bir de, "tasarlanan þeylerin bu gezegen için olmadýðý" gibi bir eleþtiri döner dururdu orta yerde, diðer ekoller böyle suçlardý ODTÜ'yü. Tasarým eðitiminin bu yeni uluslararasý formuna ilk kez rastlanýlýyordu sanýrým, bu konuda ve farklý ekollerde hala ikna olamamýþ kiþilerin varlýðýna bile rastlanýyor. Tasarým, bazý akademikler tarafýndan hala yaratý eyleminin bir parçasý olarak algýlanamýyor ve bir iþ sahasý bir zanaat olarak görülüyor. Belki baþkalarý biliyordu ama burada dile getirdiðim ve getirmediðim pek çok ayrýntý bana, "çaðdaþ insanýn neye benzediði", "neye benzemesi gerektiði" konusunda edindiðim ilk ipuçlarýný sunmuþtu. Böyle olduðunu da Batý'da yaþarken farkettim. Ancak bu "Batýlýlýk", "dünyada ne olup bittiðini bilmek", kapalý bir toplum olmaktan kurtulup egemen kültürün parçasý olmanýn bilinci, sonraki yýllarda doðru bir raya tam olarak oturdu mu, bilmiyorum... ODTÜ Mimarlýk Fakültesi'nin (herkes kendi çöplüðünü biliyor!) kuruluþ nedenlerine dönüp uzun uzun anlatmak istemiyorum ama bilinen ve okuduðum kuruluþ raporlarýnda deðinilen nedeninin, ülkemizdeki "tasarým okulu" eksikliði olarak bilinir ("school of design" olarak baþlar ya). O günlerde Türkçe'de "design" sözcüðünün karþýlýðý yoktu, tasarým sözcüðü kullanýlmaz, bize design sözcüðünün karþýlýðýný aramak ödev olarak verilirdi. Bugün ODTÜ Mimarlýk Fakültesi'nde yetiþen öðrencilerin mimarlýk alanýnda yeni'ye varma anlayýþý, Batý kültüründe öncü (avant garde) akýmlara gidip eklemlenmenin ötesine geçiyor mu dersiniz. Elbette herkes bilinen bir yerden baþlýyor, sonra kendi baþýný alýp gidiyor. Benim söylediðim bu deðil, sorgusuz sualsiz eklemlenmekten söz ediyorum. Dýþarýda oluþan yenilerin kullandýðý dil ve gramer kullanýlýnca, "yeni olundu" zannediliyormuþ gibi geliyor. Böyle olmayanlar da olmamýþ kabulleniliyor ve bir tür dayanaksýz "burnu büyüklük" çýkýyor orta yere... Yoksa öðretim boyunca, yaratma eyleminin etik yönü, kiþinin yaptýðý iþ aracýlýðý ile kendi kiþiliðini sorgulamadan "yeni"ye varamayacaðý gerçeði pek gündeme getirilmiyor mu artýk? Gelenekçiliði savunduðum da zannedilmeye, ben bireyin kendi kiþiliðini öne çýkarmasýndan söz ediyorum. Þayet böyle ise yazýk, bunu bir yanýlgý olarak gördüðümü belirtmeden edemiyorum. Üretilen öðrenci projeleri, ve mimar mezunlarýmýz bu sonuçlarýn kanýtlarý gibi duruyor orta yerde. Toplumdan mý, okuldan mý, bunlar ayrýlabilir mi birbirinden bilmiyorum ama kültüre ters düþse bile denenebilir, 1956 yýlýnda denenmiþ de... ODTÜ Mimarlýk Fakültesinin bir zamanlar sahip olduðu "liderlik" niteliðini niye yitirmeye baþladýðý tartýþýladursun, bu durum, dikkatle incelenebilecek bir alan olarak görülebilirmiþ gibi geliyor. Önceleri var olanýn yitip gitmesi yazýk olmaz mý dersiniz? Umarým Orta Doðu daha nice uzun yýllar evrensel kültüre varma yolunda etkin bir araç olmayý yýlmadan sürdürür. Ziya TANALI (ARCH'65) Fotoðraf: Sema ONURLU (METE'80) 11

11 odtü 50 yaþýnda ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU'NDAN TÜM ODTÜ'LÜLERE merhaba Bizleri mezun olduktan sonra da birarada tutan, bize kazandýrdýðý çaðdaþ ve evrensel dünya görüþünden ayrýlmaksýzýn hep doðru ve tutarlý adýmlar atarak layýk olmaya çalýþtýðýmýz ODTÜ, 1956'dan bu yana 50 yýl içinde 'den fazla kiþinin ilk gençlikten, yepyeni bir gelecek ufkuna saðlam bir bilimsel altyapýya sahip olma þansýyla yönelmesini saðlayarak ve mezun olan kuþaklarýn paylaþabileceði ortak bir kültür yaratarak, yarým yüzyýlý geride býraktý. Bu süre içerisinde de, ülkemize ve teknoloji iþ dünyasýna her geçen gün daha çok hissedilen zorlu küresel rekabet koþullarýnda eriyip gitmeyen, baþarýda kararlý fertler kazandýrdý. Kurulduðu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düþünsel boyuttaki aðýrlýðý ve nitelikli mezunlarý ile ülkemizin seçkin ve saygýn kurumlarýndan biri haline gelen Üniversitemizin eðitimin bütünselliði inancýyla yurt sathýnda eðitim modeli ve ilkesel örnek olarak yaygýnlaþtýrdýðý ODTÜ kolejleri, bu kurumun toplumsal geliþime katkýsýnýn yine bu anlamda gençliðe uzanan halkalarýydý. Ayný þekilde ODTÜ Teknokent projesi de bilimsel ve teknolojik uygulamalarýn endüstriyel alana aktarýlabilmesi açýsýndan güç ve ivme yaratmak anlamýnda bir baþka ýþýk saçan proje olarak yoluna devam etmekte. 12

12 odtü 50 yaþýnda Bugün, ülke ve dünya çapýnda çaðdaþ eðitime somut katkýlarýnýn sürekliliði kapsamýnda hayata geçirilmiþ olan ODTÜ Kýbrýs ; Kuzey Kýbrýs'ta yeþil Güzelyurt'un yaný baþýnda yükseliyor ve ODTÜ; vardýðý olgunluk noktasýnda aldýðý yeni bir görevi daha mükemmel olarak yerine getirmek üzere, bu kez de bu güzel topraklarda süren yaþama ve geliþime katýlýyor. Ben yeni mezunken bir ODTÜ daha olmaz, olamaz derdim, yanýlmamýþým: Bugün farklý bir ODTÜ daha yaratmaya çalýþýldýðý için deðil, ODTÜ kendini hiç farklýlaþtýrmadan çoðalttýðý için ve fiziksel mesafeden baðýmsýz olarak, sürdürülebilirlik unsurunu hiçbir zaman göz ardý etmeden bir zamanlar bizleri de bilimsel ve etik potalardan süzerek yaþam yoluna çýkardýðý günlerdeki gibi, ayný bilim aðacýnýn köklerini arkasýnda durmakta ve tüm tecrübelerini, akademik ve yönetsel kaynaklarýný bu kampus için seferber etmekte. Farklý bir söylemle, burasý ODTÜ ve öyle de yaþanýyor ODTÜ Kýbrýs'ta: Genç THBT'liler hemen oluþturuverdiler halay zincirini, dergi çýkarmak, satrançta iddialý olmak, spor turnuvalarýna katýlmak, omuz omuza aðaç dikmek, dað bayýr uzun yürüyüþler ve dostluk kardeþlik sanki hep varmýþ gibi sürüp gitmekte burada Ve biliyor musunuz, kendiliðinden hocam sesleniþi de burada yine bizimle!... Bu kez Kampus oluþumu ODTÜ'nün ilk kuruluþ günlerine göre belki daha hýzlý ama, heyecan, beklentiler ve sarf edilen çaba ayný. Her disiplinde en iyi ler olmaya aday olarak; dünyada her üniversitede, her kurumda, ODTÜ saygýnlýðýný taþýyacak gençlerimiz bu yola çýktýlar bile. Dersler her zamanki gibi yoðun-zor, sýnavlar her zamanki gibi bildiðimiz ODTÜ sýnavlarý Lab da ter dökmek de var, yepyeni þeyler öðrenirken heyecanlanmak ya da kütüphanenin derinliklerinde kaybolmak da var, quiz lerde terlemek de Sonra, yine o ayný sevinç var: Öðrenmek, öðrendikçe daha çok sorgulamak ve yetkinleþmek. Bu yoðunlukla geçecek ez az dört yýldan sonra, tüm bu kardeþlerimizi çok önemli bir ödül bekliyor: ODTÜ'lü gurur ve güveniyle hayata atýlmak dünyaya, evrensel aydýnlýk yoluna ayný þekilde sunduðu için, yanýlmamýþ olduðumu düþünüyorum. ODTÜ, KKTC'ne özel bir davetle geldi. Bu davet için ODTÜ'nün seçilmesi TC'nin ve KKTC'nin bu üniversiteye gösterdiði güvenin bir göstergesidir. ODTÜ, bu nedenle bütün kaynaklarýyla bu projenin Anlatýlacak daha çok þey var ve onlar da mutlaka önemli ama, en iyisi gelip, görmek derim. Yabancýlýk çekmeyeceðinizden kesinlikle eminim. Görmeye en azýndan web sitemizden baþlayabilirsiniz: Sevgilerim ve esenlik dileklerimle, sizlere ODTÜ Kýbrýs'tan sýcacýk bir merhaba gönderiyorum. Bilgehan YILDIRIM (SOC'79) 13

13 odtü 50 yaþýnda odtü'de kültür iþleri müdürü olmak Orta Doðu Teknik Üniversitesi, 50 yýllýk geçmiþinde bir Üniversite olarak elde ettiði akademik baþarýnýn yaný sýra, sosyal ve kültürel anlamda hem ülkemizin hem de öðrencilerinin sosyal hayatýna kattýklarýyla da önemli bir baþarýya imza atmýþtýr. ODTÜ öðrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde sergiledikleri baþarýlar ODTÜ'nün dünya çapýndaki seçkin konumunda önem taþýmaktadýr. ODTÜ öðrencilerin sosyal etkinlikleri deyince hemen akla gelen isimlerden biri Tüzün Denli. Ýlk öðrenci topluluklarýnýn kurulduklarý dönemden baþlayarak onaltý yýl Kültür Ýþleri Müdürlüðü görevini yürüten, ODTÜ'nün sosyal yaþamýnda pek çok ilkte imzasý olan Tüzün Denli'nin anýlarýný kendi anlatýmýyla sizlere sunuyoruz. o bir anlatýlmaz duygu sevinç yumaðý kocaman kapladý mý içini iliklerinde süzüp damýttýðýn o sýnýrsýz sevecenlik kurda kuþa sarýlýp öpme isteði iþte o an bir kuþ havalanýr içimden döker bütün sevgilerimi yeryüzüne * Evet, þu anda hissettiðim o anlatýlmaz duygu 1963'den 2000 yýlýna kadar geçen süreçte bulunduðum çeþitli görevler ve Kültür Ýþleri Müdürü olarak atandýðým 1984 yýlý Mart ayýndan, emekli olarak ayrýldýðým 2000 yýlý Nisan ayýna kadar yaþadýðým onlarca heyecan verici, duygu dolu, koþuþturmalý, yorucu, zaman zaman üzücü, ama hepsi de çok renkli anýlarým Müdürlüðün kuruluþ amacý, öðrencilerin ders dýþý zamanlarýný en iyi þeklide deðerlendirebilmeleri için öðrenci topluluklarýnýn kurulmasý ve öðrenciler tarafýndan sergiler, söyleþiler, paneller, geziler, dia gösterileri gibi çeþitli kültürel aðýrlýklý etkinliklerin düzenlenmesiydi. ODTÜ'de Kültür Ýþleri Müdürü olmak büyük onur ve mutluluk verici bir olaydý ve ben bu göreve layýk olmalýydým. Ben her þeyin baþý sevgi diyorum, dünya güzel yaþamak için diyorum dizeleriyle baþlayan þiir benim yol göstericim oldu. ODTÜ'de inanýlmaz bir öðrenci potansiyeli vardý ve ben gençlerle el ele, gönül gönüle çok güzel þeyler baþaracaðýmýza inanýyordum. Þimdi geriye dönüp baktýðýmda, evet baþardýk diyebiliyorum. * Not: Yazýmýn baþýndaki dizeleri aný defterimden aldým. Þairini bilmiyorum 14

14 odtü 50 yaþýnda Ve kýsa kýsa anýlar Ben Kültür Ýþleri Müdürü olmadan önce, kuruluþlarý 1960'lý yýllara uzanan 3 topluluk vardý. ODTÜ Oyuncularý (METU Players), Türk Halk Bilimi ve Türk Sanat Müziði Topluluklarý. METU Players adýyla TBMM'nin arkasýndaki barakalarda kurulan ODTÜ Oyuncularý çeþitli kesindi; piyano yerinden oynatýlmayacak! Ben yerinden oynatýlmayacak denilen piyanonun nasýl olup da yerinden kaldýrýlýp kâh amfinin arkasýna, kâh sahneye kurulan platformun üzerine taþýndýðýný anlayamazdým Temsillerden önce ben de en az oyuncular kadar heyecanlanýr, temsil sonrasý birbirimize sarýlarak sevinç gözyaþlarý dökerdik. Kuruluþu yine 60'lý yýllara uzanan Türk Halk Bilimi Topluluðu (THBT) Üniversitemizin kültür yaþantýsýna damgasýný vurmuþ diðer topluluðumuzdur. Yöre kültürlerimizle birlikte öðrenmenin ve üretmenin, kalp atýþlarýnýn bir halay ya da bir saz týnýsýnda birleþtiði THBT anýlarýmda çok özel bir yere sahiptir. Düzenledikleri üniversitelerarasý Halk Oyunlarý Þenliði, konserler ve çok çeþitli etkinlikler, Çaðrý günleri ve yarattýklarý, yaþattýklarý onlarca güzellik bana hep iyi ki varsýnýz, iyi ki sizlerle bu duygularý paylaþýyorum deme þansýný vermiþtir. Evet, ODTÜ Kültür Ýþleri Müdürü olarak hep çok þanslý olduðumu düþünmüþümdür. Kuruluþu yine 1961 yýlýna uzanan ODTÜ Türk Sanat Müziði (daha sonra adý Klasik Türk Müziði olarak deðiþti) topluluðu da çok deðerli sanatçýlarýn yönetiminde ODTÜ'de bir ekol olmuþ, verdikleri konserlerle zaman zaman tanýnmýþ pek çok sanatçýya eþlik eden topluluk üyeleri yaptýklarý çalýþma ve araþtýrmalarla da Türk Sanat Müziðinin hak ettiði yere gelmesinde büyük katkýda bulunmuþlardýr. Ben göreve baþladýktan sonra kurulan ilk topluluk Amatör Fotoðrafçýlýk Topluluðu (ODTÜ AFT) olmuþtur. Topluluk 4 Haziran 1984 tarihinde kuruluþundan hemen sonra Kütüphane Sergi salonu'nda ilk sergisini açmýþ, 1988 yýlýnda ise Pencere konulu I. Ankara Fotoðraf Þenliði'ni, I. Üniversiteler Arasý Fotoðraf Yarýþmasý adý altýnda baþarýyla gerçekleþtirmiþtir. aþamalardan geçerek 1987 yýlýnda Müdürlüðümüz bünyesinde çalýþmalarýna baþlamýþtý. Mimarlýk Amfisi'nin anýlarýmda çok özel bir yeri vardýr, çünkü o dönemlerde tüm akademik ve sosyal etkinlikler, konserler, gösteriler, oyunlar, hepsi o amfide gerçekleþtiriliyordu. Amfinin alt katý ayný zamanda ODTÜ Oyuncularýnýn daimi mekanýydý. Hepsi de çok zor bölümlerde okuyan öðrencilerimizin derslerden vakit bulup da o kadar baþarýlý oyunlarý nasýl sahneleyebildiklerine hep hayret ederdim. Ayný duygular tabii ODTÜ'nün kültür yaþamýna büyük katkýlarda bulunan tüm öðrencilerimiz için geçerliydi. Bir Kýþ Masalý, Babil'e Bir Melek Ýniyor, Hasan Sabbah (Türkiye prömiyeri ODTÜ'de yapýlmýþtý), Godot'yu Beklerken ve daha pek çok oyun. Bir de yerinden oynamamasý gereken ODTÜ'deki tek Yamaha piyanoyu sahnede göremeyince yaþadýðým heyecan ve kalp çarpýntýlarý. Rektörlüðün emri Konserlerine öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði Grup Anonim, Country Rock Müzik Topluluðu ve yirmiye yakýn caz, pop-caz, blues, heavy metal türünde müzik yapan Müzik Topluluklarý, Modern Dans henüz Türkiye'de bilinmiyorken kurulan Çaðdaþ Dans ve eþli danslarýn günümüzde bu kadar popüler olmasýna büyük katkýlar saðlayan Eþli Danslar Topluluklarý, 1993 yýlýnda kurulan ve düzenlemiþ olduklarý Broadway Müzikalleri Konserleri ile isimlerini baþarýyla duyuran Müzikal Topluluðu da öðrencilerimizin çok yönlülüklerinin birer göstergesidir. John Lennon'ý Anma Konserleri, Eþli Danslar'ýn gösteri sonrasýnda beni dansa kaldýrmalarý, THBT ile çektiðimiz halaylar, TSM Konserlerinde þarkýlara eþlik etmem, ODTÜ Tanýtým Günlerinde öðrencilerle yaptýðýmýz Makerena dansý ve daha yüzlerce aný 15

15 odtü 50 yaþýnda sevdiðin müddetçe ve sevebildiðin kadar sevdiðine her þeyini verdiðin müddetçe ve verebildiðin kadar gençsin N. Hikmet Yine bir tanýtým toplantýsýnda sözlerime, Daha dün annemizin kollarýnda yaþarken Çiçekli bahçemizin yollarýnda koþarken Þimdi ODTÜ'lü olduk, salonlarý doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaþasýn ODTÜ'müz diye o çok bilinen çocuk þarkýsýyla baþlamýþ ve eðer kültürel etkinliklere katýlmazsanýz gerçek ODTÜ'lü olamazsýnýz, çünkü kültür renktir, sevgidir, paylaþmaktýr, üretmektir demiþtim. O toplantýlar çok etkili olur ve yüzlerce öðrenci toplantý sonrasý çeþitli topluluklara kaydýný yaptýrýrdý. Yýllar sonra soðuk bir kýþ günü üç öðrencimizin beni görünce ýslýkla o güzel melodiyi çalmalarý beni çok mutlu etmiþ, þarký amacýna ulaþmýþtý Go Topluluðu, Makine Mühendisliði Bölümü öðrencilerinden Alpar Kýlýnç tarafýndan kurulmuþtu. Bir tür satranç olan go oyunu daha Türkiye'de bilinmiyorken, bu topluluk Alpar'ýn çabalarýyla kurulmuþ ve pek çok da üyesi olmuþtu. Maalesef Alpar'ý bir trafik kazasýnda kaybettik. Ekim- Aralýk 1988 tarihleri arasýnda Kültür Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde çalýþan 19 topluluða ilaveten Gülmece, Felsefe, Arkeoloji, Çevre, Havacýlýk ve Plastik Sanatlar topluluklarý da kurulmuþ ve emekli olarak ayrýldýðým 2000 yýlýna kadar topluluk sayýsý 60'a, etkinlik sayýsý ise döneminde 840'a ulaþarak öðrencilerimiz bu konuda da kýrýlmasý güç bir rekorun sahibi olmuþlardýr. ODTÜ Klasik Gitar Topluluðu nun kurulmasýnda ve profesyonel düzeyde pek çok öðrencinin yetiþmesinde büyük emekleri geçen Ahmet Kanneci'yi anmadan geçemeyeceðim. ODTÜ Atatürkçü Düþünce Topluluðu ise Kimya Mühendisliði Bölümü öðrencilerinden Zarif Bilgen'in önerisiyle kurulmuþ ve pek çok öðrencimiz bu topluluða üye olarak Atatürkçü Düþünceyi baþarýyla temsil etmiþlerdir. Ýletiþim Topluluðu, Sevgi Topluluðu, ODTÜ'nün Konuklarý Programýný hazýrlayan Tolga Garipoðlu, Bilim Kurgu, Ýþletme, Radyo ve tüm diðer topluluklar Hepinize binlerce sevgi ve teþekkürler. Sizler olmasaydýnýz ODTÜ bu kadar güzel olamazdý. ODTÜ Uluslararasý Gençlik Topluluðu'nun önerisi ve iþbirliði ile düzenlediðimiz Uluslararasý Bahar Þenlikleri, Üniversitemiz kültür ve sanat yaþamýna çok büyük katkýlar yapmýþ, öðrencilerimizin destekleri ve katýlýmlarý ile de baþka üniversiteler tarafýndan ilgi ile izlenen ve taklit edilen bir etkinlik haline dönüþmüþtür. Amblemini Mimarlýk Bölümü öðrencilerinden Murat Ergiydiren'in çizdiði ve Mayýs 1987 tarihleri arasýnda 10 gün süreyle düzenlenen ilk þenliðe 27 ülke çeþitli etkinliklerle katýlmýþ, ODTÜ Stadyumunun, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gönlübol'un direktifleri ile konserlere açýlmasýyla da yeni bir dönem baþlamýþtýr. ODTÜ çevresinde el ele tutuþarak oluþturulan Sevgi Çemberi, Güzellik Yarýþmasý ve Maskeli Balo yine ODTÜ'nün ilkleri olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu sabah ODTÜ'yü içime sindirerek iþe geldim Ah o þýmarýk kuþlar, pembe beyaz bahar dallarý, uzakta erguvan aðacý, sarý kýr çiçekleri Ne kadar çabuk geçiyor baharlar, kýþlar ve de bizim festival T. D. (1992) Bahar Þenliði'ni öðrencilerle hem de uluslararasý düzeyde gerçekleþtirebilmek kolay deðildi. Ama ben öðrencilerimize hep çok güvendim, sezgilerime ve iç sesime güvendiðim gibi ve bunun karþýlýðý olarak da öðrencilerimizden en deðerli ödülü aldým yýlýnýn Anneler Günü nde odamýn penceresine astýklarý Tüzün Anne Seni Seviyoruz yazýlý pankart, bir insanýn hayatta alabileceði en güzel ödüldü. Emeklerime deðmiþti Ve bir yýlbaþý kartý Sayenizde gülmek beþ dakika Umutlandýrýyor beni Umuyorum yeni yýlda Güzel günler bekliyor sizi Þiirin güzel olmadýðýný biliyorum, sadece sizi güldürebilmek ve yýlbaþýnýzý kutlamak istedim. Kendinize iyi bakýn ANNECÝÐÝMÝZ Oðullarýnýzdan biri, 30/12/1998 Öðrencilerin Tüzün Annesi olabilmek, bundan daha güzel bir mutluluk düþünülebilir mi? Kültür Ýþleri Müdürlüðü olarak eðer bir baþarý söz konusu ise Müdürlükteki iþ arkadaþlarýma, Rektörlük Makamý'na, Genel Sekreterliðe, Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý'na, Üniversitenin bütün idari birimlerine ve bana daima büyük destek veren baþta can dostum Prof. Dr. Ayþen ERGÝN olmak üzere tüm ODTÜ camiasýna ve tabi ki öðrencilerimize teþekkür borçluyum. ODTÜ'nün kültür ve sanat yaþamýna bir þeyler katabildimse ne mutlu bana. Tüzün DENLÝ 16

16 çalýþma gruplarýndan ah bu gönüllüler... Hýzlý bir telefon ve elektronik posta haberleþmesi sonucunda dönemin ilk toplantýsý 10 Þubat 2006 Cuma akþamý Viþnelik'te yapýldý. Çeþitli bakýþ açýlarýna göre deðiþik yorumlanabilir, hepimiz bayandýk ama bizim seçimimiz deðildi, bize çok yardýmý dokunan bay arkadaþlarýmýz programlarýný ayarlayamadýklarý için katýlamadýklarýndan kýz kýza bir toplantý gibi görünse de amacýna ulaþan güzel ve verimli bir toplantýydý. Dönem arasýnýn verdiði özlemle ilk on beþ dakikalýk süreyi: Ne yaptýnýz? Nasýl geçti tatil? konuþmalarýyla doldursak da sonunda gerçek amacýmýzý masaya yatýrýp bu dönem neler yapacaðýmýzý konuþmaya baþladýk. Bunlardan birkaçýný sizlerle paylaþmak istiyorum. Kaynak Grubu kurmaya çabalýyoruz en azýndan bizden sonra bu on yýllýk efsanenin sürdürülebilmesi için. Mezun olan gönüllü öðretmenlerimiz ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak için hýzlý bir çaba içine girdiler, el ele verince kim kurtulabilir ki bizden? Arkamýzda bize destek olan sevgili gönüllülerimiz ve ODTÜ'de gerçekleþen bu eðitim seferberliðine maddi manevi yardýmý dokunan herkese çok teþekkür ederiz. Bizler bu yardýmlarla geleceðin ýþýklarýna yardýmcý olmaya çabalarken onlar da bize yardýmda bulunuyorlar. Sesimizi fazla duyuramadýðýmýzý düþünüyorduk ve iþte bunun için bir de Yazý Grubu kurduk, artýk odtülüler bülteni nde bize ayrýlan sayfalarda yapmýþ olduðunuz desteklerin gönüllü eðitimde nasýl deðerlendirildiðini sizlerle paylaþacaðýz. Okulumuza girerken çocuklarýmýzýn sorun yaþamamasý için daðýtýlacak olan kimlik kartlarý hazýrlandý, dönem için yapacaðýmýz veli toplantýsýnýn içeriði ve kesin olmayan tarihini belirledik. Alacaðýmýz desteklerle velilere vermeyi düþündüðümüz seminer için ön hazýrlýk grubunu oluþturduk, ve þu anda küçük bir adým gibi görülse de ileride çýð gibi büyümesini umduðumuz Sigaraya Hayýr kampanyamýz için beyin fýrtýnasý yaptýk. Ah bu gönüllüler diyorsanýz yaptýklarýmýzý inceleyin lütfen. Sizin de içinizden güzel þeyler, gönlünüzden yardým isteði yükselecektir. Bize kitap, deneme sýnavý örnekleri ve çocuklarýmýzý eðitime teþvik için yaptýðýnýz küçük hediye baðýþlarý þeklinde verdiðiniz tüm destek için teþekkür ederiz. Çocuklarýmýzla birlikte yepyeni bir döneme baþladýk yeniden. Önce tüm gönüllü öðretmenlerimizin sorularýndan oluþan bir deneme sýnavý yaptýk onlara. Tatil boyunca unuttuklarý bilgileri hatýrlamalarý adýna yararlý oldu. Ayrýca ODTÜ Mezunlarý Derneði'ne baðýþlanan onlarca test kitabýný çocuklarýmýza daðýttýk. Hepsi öyle sevindiler ki Öylesine ihtiyaçlarý var ki kitaba. Belki de bu dönemde onlarýn hayatýna yön verecek en önemli þey kitaplar. Gerek test kitaplarý olsun derslerine yardýmcý olmak için, gerekse hikaye ya da romanlar dünya pencerelerini açmak için Dönem boyunca deðiþik hedeflerimiz var, sinema gösterimi, psikolojik yardým ve müze gezileri gibi etkinlikler. Yaptýðýmýz etkinlikleri yakýnda yine sizlerle paylaþmak dileðiyle Özgül GEREY 17

17 çalýþma gruplarýndan toplum gönüllüleri çalýþma grubundan... ODTÜ Mezunlarý Derneði Toplum Gönüllüleri (TOG) Çalýþma Grubu olarak, sorunlara ýþýk tutmayý, kalýcý çözümler üretmeyi, bunlarý gerçekleþtirirken de öðrenmeyi, sorgulamayý, farkýna varmayý, geliþmeyi ve mutluluðu hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptýklarýmýz bizim için tecrübe olarak birikirken, ileriye bakarak ulusal ve uluslararasý alanda gerçekleþtirebileceklerimizi hayal ediyoruz, konuþuyoruz, tartýþýyoruz Ve durmuyoruz; harekete geçiyoruz. Bu dönem devam eden projelerimiz Þirindere Eðitim Ve Öðretim Projesi: Toplum Gönüllüleri Grubu Þirindere Eðitim ve Öðretim Projesi altýncý dönemine yine hýzla baþladý. Dönem baþýnda gönüllülerimizle Þirindere Mahallesi'ndeki öðrencilerin kayýtlarýný alarak sýnýflarý ve ders programýný oluþturduk. 20 Þubat 2006 tarihinde yeni dönemine baþlayan projemizle, öðrencilerin etütlerle derslerine yardýmcý olurken, tiyatro, drama ve baðlama kurslarýyla sosyalleþmelerine yardýmcý olmaya devam ediyoruz. Bu dönem sosyal etkinlikler yaparak, öðrencilerimizle birlikte daha çok zaman geçirmeyi planlýyoruz. Tabii ki bütün bunlarý yaparken onlarýn toplumlun önemli birer parçasý olduklarýný hissettirmek için çabalýyoruz. Saðlýk Projesi: Projemizi 14 Kasým 2005 tarihinde MÝB Diþ Hastanesi'ni ziyaret ederek baþlattýk diyebiriz. Amacýmýz daha önce de proje yaptýðýmýz ve yapmakta olduðumuz Þirindere Mahallesindeki çocuklara diþ saðlýðýnýn önemini anlatabilmek ve diþ tedavisine ihtiyaç duyan çocuklarýn bu hastanede tedavi görebilmesini saðlamaktý. Tedaviye ihtiyaç duyan çocuklarý belirlemek amacýyla 27 Kasým 2005 tarihinde mahallemizde MÝB Diþ Hastanesi doktorlarý Ahu Çekiç, Nazlý Büyükabalý ve Ayfer Saðlam tarafýndan 48 çocuða diþ taramasý yapýldý. Projemizin uygulanmaya baþlamasý hastaneden kaynaklanan bazý sebeplerle ertelendi. Bu sorunlar giderilir giderilmez yaptýðýmýz plan doðrultusunda projeye devam edeceðiz. MEB Projesi: ODTÜ Mezunlarý Derneði Toplum Gönüllüleri Çalýþma Grubu olarak, Toplum Gönüllüleri Vakfý ve Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda imzalanan MEB protokolünü MEB Projesi adý altýnda 21 Þubat 2006 tarihinden itibaren uygulamaya baþladýk. Projemizin amacý gönüllülük bilincinin daha erken yaþlarda kazanýlmasýna yardýmcý olmak, toplumun sorunlarýna duyarlýlýðý arttýrmak ve bu amaç doðrultusunda bilgi aktarýmýnda bulunmaktýr. Projemizin ilk aþamasýnda projeyi uygulayacaðýmýz okulu seçtik. Okulumuz Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi. Daha sonra projeye katýlmak isteyen öðrencileri belirlemek amacýyla Lise birinci sýnýf öðrencilerine projeyi anlatan kýsa bir sunum yaptýk, anket ve veli izin formlarý daðýttýk. Þu anda gelen talep doðrultusunda 11 öðrenciyle her cumartesi buluþarak projemizi sürdürüyoruz. Projemizin ilk haftasýnda, 24 Þubat 2006 günü öðrencilere Toplum Gönüllülerini, birlikte yapacaðýmýz MEB projesini ve bugüne kadar ODTÜ Mezunlarý Derneði Toplum Gönüllülerinin yapmýþ olduðu projeleri anlatan bir sunum yaptýk. Bu sunum onlarýn gönüllülüðe ne kadar ilgili ve istekli olduklarýný gösterdi bize. Bunu takiben TOG oryantasyonu yaptýk; gönüllülüðü sunum ve küçük ve eðlenceli oyunlarla anlatmaya çalýþtýk. Bugüne kadar yaptýðýmýz aktiviteler bunlardý. Yaptýðýmýz plan doðrultusunda Mart ayý sonunda ekip çalýþmasý ve önemini küçük sunum ve aktivitelerle anlatacaðýz, ardýndan proje yönetimi hakkýndaki bilgilerimizi öðrencilerle paylaþacaðýz. Daha sonra da onlardan gelen fikirlerle onlarýn istediði bir projeyi beraber yürüteceðiz. Bu projenin bitimiyle Mayýs ayýnda bir þenlik düzenleyeceðiz. Kitap Okuyoruz: Toplum Gönüllüleri Grubu, Ankara üniversitelerinden katýlan 97 gönüllü (ODTÜ Mezunlarý Derneði TOG grubundan yaklaþýk 15 gönüllü) ve Türkiye'nin çeþitli yerlerinden gelen 6 gönüllü ile toplam 103 gönüllü, 4 ay kadar süren proje çalýþmalarý sonucunda 11 Þubat 2006 günü Ankara Þehirlerarasý Terminal Ýþletmesi'nde, okumanýn önemini vurgulamak, halkta bu konuda bir farkýndalýk yaratmak, kitap okumanýn yeri ve 18

18 çalýþma gruplarýndan zamaný olmadýðýný göstermek ve Gazi Üniversitesi'nden görme engelli bir gönüllünün de kanýtladýðý gibi kitap okumamanýn bahanesinin olamayacaðýný anlatmak için 4 saat boyunca okudu. Daha önce Samsun ve Bolu'da da kitap okuyan Toplum Gönüllüleri, bu amaçlarýný tüm Türkiye'de gerçekleþtirebilmek için 8 Nisan 2006'da Türkiye'nin birçok yerinde ayný anda kitap okuyarak bu etkinliði devam ettirecekler. Bunun için ODTÜ Mezunlarý Derneði TOG grubunun da ev sahipliði yapanlar arasýnda bulunduðu, 17 ilden 23 katýlýmcý ile gerçekleþtirilen toplantýlar düzenlendi ve ortak birþeyler yapabilmek için etkinlik ile ilgili ulusal kararlar alýndý. 8 Nisan'da þu an kesin olan 17 ilde yüzlerce gönüllü kitap okumak için sözleþtik. EUROMED Projesi: Gençlik Programlarý eylemlerinin bir uzantýsý olan Avrupa-Akdeniz Gençlik Eylem Programý (Euro- Med Gençlik Programý), 12 Akdeniz ortaðýna gençlik alanýnda üçüncü ülkelerle iþbirliði baðlamýnda ayrýcalýklý bir pozisyon saðlayan bir Avrupa Birliði Gençlik Programýdýr. Avrupa Komisyonu tarafýndan desteklenen bu programa bu yýl 5 ülke ile birlikte Aralýk ayýnda baþvuru yapan ODTÜ Mezunlarý Derneði TOG grubunun projesi kabul edilmiþtir. Fransa'nýn ev sahipliði yapacaðý projenin katýlýmcýlarý Türkiye, Ýtalya, Lübnan, Fas, Litvanya ve Fransa'dýr. Kýrsal ve Kentsel Kültürler arasý Farklýlýklar temalý projeye grubumuzdan 7 kiþi Türkiye'yi temsilen katýlacaktýr yýlý Temmuz ayýnda gerçekleþecek olan projenin amacý gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaþtýrmak, önyargýlarý yok etmek, hassas konularýn tartýþýlmasý için uygun ortamlar sunmak ve Avrupa-Akdeniz ülkelerinde demokratikleþmeye destek saðlamaktýr. Planladýðýmýz projelerimiz Engelliler Temasý: Ankara'daki diðer üniversitelerden Toplum Gönüllüsü arkadaþlarýmýzla beraber Engelsiz ODTÜ Topluluðu ile ortak bir projeyi planlama aþamasýnda bulunuyoruz. Ýlk etapta yapabileceklerimizi belirlemek adýna toplantýlar yapmaktayýz. Mayýs Çocuk Þenliði: Her sene geleneksel olarak Þirindere Mahallesi'ndeki küçük arkadaþlarýmýzla beraber, çevre temizliði ile baþlayýp gün boyunca þarkýlar eþliðinde oyunlar oynayarak, resim, ebru, origami, taký tasarýmý vb. çalýþmalarla devam ettiðimiz, birlikte çok güzel vakit geçirdiðimiz þenliðimizi bu dönemde gerçekleþtirmeyi planlýyoruz. Toplum Gönüllüleri Çalýþma Grubu

19 panel müzakere sürecinde AB-TÜRKÝYE tarým iliþkileri ODTÜ Mezunlarý Derneði Avrupa Birliði Komisyonu tarafýndan düzenlenen Müzakere Sürecinde AB Türkiye Tarým Ýliþkileri baþlýklý panel 8 Mart 2006 tarihinde Viþnelik'te yapýldý. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Gülcan Eraktan'ýn yönettiði panele, DPT Tarým Dairesi Baþkaný Mehmet Tarakçýoðlu (FDE'94), Hazine Müsteþarlýðý KÝT Genel Müdürlüðü Tarým Dairesi Baþkaný Levent Yener (MAN'90) ve Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý AB Þube Müdürü Okan Taþkýn konuþmacý olarak katýldýlar. Prof.Dr. Gülcan Eraktan, AB ile iliþkilerimizin ayný sorunlarla 1959'dan bugüne kadar geldiðini ve 1959'da tarým konusunun bugüne göre daha önemli olduðunu söyledi. O günlerde karþýmýzda tarýmda kendine yetersiz bir Topluluk, Topluluk için de karþýsýnda tarýmda büyük bir potansiyele sahip olduðu düþüncesiyle korkulan bir Türkiye ile görüþme tehdidi vardý. Ödünler konusunda en fazla tartýþmalarýn yaþandýðý dönemlerin bu yýllar olduðunu belirten Prof.Dr. Eraktan, 2006'ya gelindiðinde AB'nin durumunun deðiþtiðini ve tarýmýn eskisi gibi öncelikli olmadýðýný, AB'nin tarýmda çok þey baþardýðýný, her geniþlemede yeni bir deneyim elde ettiklerini ve her geniþlemede de farklý modeller uyguladýklarýný, bu nedenle de müzakere sürecinde Türkiye'yi zorlu günlerin beklediðini söyleyerek paneli baþlattý. Okan Taþkýn, Türkiye ile Topluluk arasýndaki tarým iliþkilerini, 1963 Ankara Antlaþmasý, 1973 Katma Protokol,1995 ve 1998 tarihlerinde imzalanan Ortaklýk Konsey Kararlarý olmak üzere üç baþlýk altýnda özetledi. Ankara Antlaþmasý'nýn imzalandýðý dönemde Türkiye ekonomik anlamda tam üyeliðe hazýr olmadýðý için hazýrlýk dönemi, geçiþ dönemi ve son dönem olarak 22 yýla yayýlan bir süreç belirlendiðini söyledi. Ankara Antlaþmasý'nýn en önemli noktasýnýn, tarým ürünlerinin belli bir süre sonunda Gümrük Birliði'ne dahil edilmesi ve Türkiye'nin topluluk içinde serbest dolaþýma katýlmasý olduðunu ancak bugüne kadar tarýmýn kendi yapýsýndan kaynaklanan sorunlardan dolayý bunlarýn gerçekleþemediðini belirtti yýllarý arasýndaki hazýrlýk döneminde tütün, fýndýk, kuru incir ve kuru üzümde gümrük vergilerinde belli miktarlarda indirim þeklinde, daha sonra da bazý narenciye ile su ürünleri ve þarap için belirli kotalar dahilinde gümrük tarifi tavizleri alýnmýþ olduðunu söyledi yýllarý arasýný kapsayan geçiþ döneminde ise, AB'nin Türkiye'den ithal ettiði bazý 20

20 panel tarým ürünlerine gümrük muafiyeti, bazýlarýna da muhtelif oranlarda gümrük uygulandýðýný, buna karþýlýk da Türkiye'nin AB kaynaklý tarým ürünlerinde taviz ve rejim uygulamasýnda bulunacaðýný taahhüt ettiðini belirtti. Taþkýn, Topluluðun Türkiye'ye bazý kurutulmuþ sebzelerde %50, kuru üzümde %100, portakalda %40 gümrük vergisi indirimi þeklinde taviz saðladýðýný, karþýlýðýnda Türkiye'nin kakaosuz þekerli ürünler, çocuk mamalarý, etil alkol, yapaðý ve bundan elde edilen yaðlý maddelerde belli oranda taviz tanýmaya baþladýðý þeklinde uygulamalarý örnekledi. 1/95 sayýlý Ortaklýk Konseyi Kararý Gümrük Birliði ile 22 yýllýk sürecin son dönemine girildiðinin ve 1/95 sayýlý Ortaklýk Konseyi Kararýnýn tarým ürünlerini dýþarýda býrakmakla beraber iþlenmiþ tarým ürünlerini kapsadýðýnýn altýný çizerek, Türkiye- AB tarým iliþkilerinde 1/98 Ortaklýk Konseyi Kararý ile tarým ticaretinin çerçevesinin çok geniþlediðini söyledi. Türkiye'nin Topluluða tanýdýðý tavizleri kullandýrmamasý nedeni ile 1996 yýlýndan beri Türkiye ile topluluk arasýnda bu konuda çok büyük sýkýntýlar ve tartýþmalar yaþandýðýný belirterek AB ve Türkiye tarým iliþkilerinin bugüne kadarki sürecini özetledi. Mehmet Tarakçýoðlu, Tarým Ýliþkileri baþlýðý altýnda irdelenecek konunun ulusal devletteki bir yapý ile birbirinden çok farklý ekonomik/sosyal yaþamlarý olan ülkelerin biraraya gelmeye ve bu çerçeveyi büyütmeye çalýþtýklarý bir yapýnýn iliþkileri ve ayrý ayrý geliþim süreçleri olduðunu vurgulayarak konuþmasýna baþladý. Sanayileþmiþ ülkelerin tarýmdaki verim artýþýyla birlikte uyguladýklarý ucuz tarým ürünleri politikalarýnýn dünya piyasalarýný çökerttiðini, buna karþýn Türkiye'nin yapabileceði tek þey olarak, fiyat dalgalanmalarýný önlemek için üretimini artýrmak zorunda kaldýðýný söyledi yýlýnda Buðday Kanunu'nun çýkartýlmasý ve TMO ile yeni bir süreç baþladýðýný, ancak fiyatlarý istikrarlý hale getirmenin ayný zamanda dünya piyasasýndan daha da yüksek hale gelmesi sonucunu doðurduðunu vurguladý. Türkiye'de tarým politikalarý çerçevesinde, istikrarý yakalayýp üretim artýþýný saðlamak için KÝT'lerin nasýl oluþturulmaya baþlandýðýný anlattý. Ülkemizde Kalkýnma Planlarý çerçevesinde; 40'lý yýllarda sürdürülen tarýma dayalý büyümeden, 50'li yýllarda sanayiye dayalý büyümeye geçildiðini, 80'li yýllara gelindiðinde de girdilerle ilgili kontrollerin kaldýrýldýðýný belirterek, Topluluðun da ayný yýllara piyasaya fiyat müdahalesi yaparak oluþturduðu ve yapýsal reformlarla yarattýðý üretim fazlalýðý, ayrýca hýzlý büyümenin sonucu oluþan sorunlar yumaðýyla geldiðini söyledi yýllarý arasý piyasalarýn liberalleþtirildiðini, girdi piyasasýndaki kamu kontrollerinin kaldýrýldýðýný, teknoloji transferlerinin hýzlandýrýldýðýný, desteklemelerin azaltýlmaya baþlandýðýný, KÝT'lerin özelleþtirildiðini ifade ederek, geçmiþten bugüne kadar Türkiye'nin tarým politikalarýndaki geliþmeyi anlattý. Levent Yener öncelikle, Kopenhag Siyasi Kriterlerinin yerine getirilmesiyle 3 Ekim 2005'de sürecin baþladýðýný söyledi. Ayrýca yerine getirilmesi istenen ekonomik kriterlerin olduðunu, bunlarý da iyi bir piyasa ve AB içindeki rekabet yapýsý ve piyasa güçleri ile baþ edebilme kapasitesinin var olmasý olarak özetledi. Tarým sürecinde, Türk tarafý olarak baþta koordinatör kuruluþlar, Baþbakanlýk, DPT ve ABGS, AB müktesebatýyla ne kadar uygunuz, ne kadar deðiliz bunlarý görmeye çalýþýyoruz. Tarama sürecinin sonunda bir takým raporlar hazýrlanacak ve bunlar üye ülkelere sunulacak, bu süreç içerisinde neleri gerçekleþtirip, neleri isteyeceðimiz konusunda bir pozisyon hazýrlamamýz da gerekecek diyerek sözlerine devam etti. Dünya Ticaret Örgütü ve OECD'nin belli aralýklarla istatistikler tuttuðunu belirten Yener, bu süreç içerisinde AB'nin ve Türkiye'nin yapýlarýný, destekler açýsýndan karþýlaþtýrdý. 86 ve 88 yýllarý arasýnda AB'nin üretici desteði %41 iken Türkiye'nin %16 olduðunu, geçtiðimiz yýllarda AB'de destekler %33'e düþmüþken oranýn Türkiye'de %27'ye çýktýðýný söyledi. AB'nin ayný dönemde %87 oranýnda bunu korumacýkla yani gümrük duvarlarý ile yaptýðýný bugün ise %53'e düþürdüðünü, halbuki Türkiye'nin ayný dönemde %70'lik gümrük duvarlarý korumacýlýðý yaparken bugün itibariyle bunu %78'e çýkarmýþ olduðunu söyleyerek, aslýnda korumacýlýk yoluyla da olsa, vergi verenler deðil tüketici yoluyla tarýmýmýzý AB'den daha fazla desteklediðimizi belirtti. Bugün gelinen noktanýn sadece AB müzakere süreci deðil dünyadaki genel gidiþatýn bizi birtakým þeyleri yaptýrmaya zorladýðýný ifade eden Yener, Türk tarýmýndaki genel deðiþim, isteksizce yapýlmýþ olsa bile Türkiye'yi belli bir eþiðin kenarýna getirdi.'' diyerek tarama sürecini ve hazýrlýklarýn nasýl yapýldýðýný özetledi. Panel, dinleyiciler tarafýndan panelistlere yöneltilen tarýmsal istihdamda çok büyük bir iþsizlik olup olmayacaðý, miras yoluyla parçalanan topraklarda yapýlan düþük kapasiteli üretimin nasýl halledileceði, sokakta satýlan sütün resmi rakamlara nasýl yansýtýlacaðý sorularýnýn yanýtlarýyla son buldu. Derleyen: Nalan YILMAZ SEVÝNDÝK (CHEM'87) 21

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 152 Mayýs 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkem

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

odtü 50 yaþýnda odtü eðitim fakültesi godfrey ile odtü nün ilk yýllarý etkinlik izlencesi hocam inecek var germir

odtü 50 yaþýnda odtü eðitim fakültesi godfrey ile odtü nün ilk yýllarý etkinlik izlencesi hocam inecek var germir içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 153 Haziran-Temmuz 2006 Dernek Adýna Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Himmet ÞAHÝN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı