Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch -"

Transkript

1 Glossar zum Bildungssystem und zum Aufenthaltsrecht - Türkisch - Anlage zum Handbuch Vielfalt gestalten - Handbuch für Multiplikatoren berufliche Integration von Migrant/innen herausgegeben von den Projekten access (Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein) und Integrationslotse Hamburg (Diakonisches Werk Hamburg) in der Entwicklungspartnerschaft NOBI- Norddeutsches Netzwerk zur beruflichen Integration von Migrant/innen. Bu el kitabýnýn hazýrlanma sürecinde bir çok yasa deðiºiklikleri olmu tur. Teknik nedenlerden dolayý, bütün deðiºiklikler tercüme edilememiºtir. Muhtemel farklýlýklarda Alman metinlerindeki bilgiler geçerlidir. Abendgymnasium (Akºam Lisesi) Yetiºkinlerin akºam derslerine katýldýklarý ve bitirdiklerinde lise diplomasý (üniversiteye/yüksek okula gitme yeterlik belgesi) aldýklarý ikinci eðitim kurumu (Normalde 3 yýl süreli). Bu okula baºvuracak adaylarýn bir mesleki yeterliliðe sahip olmalarý veya en son 3 yýlda sabit bir iºte çalýºtýklarýný belgelemeleri gerekir. Bunun yanýnda adaylarýn bir ortaokul diplomasýna veya eºdeðerine sahip olmalarý gerekir. Abendhauptschule (Temel Eðitim Akºam Okulu) Yetiºkinlerin akºam derslerine katýldýklarý ve bitirdiklerinde temel eðitim diplomasý (Hauptschulabschluss) aldýklarý ikinci eðitim kurumu (Normalde 1 yýl süreli). Baºvuru için mesleki faaliyetin belgelenmesi gerekir. Abendrealschule (Akºam Ortaokulu) Yetiºkinlerin akºam derslerine katýldýklarý ve bitirdiklerinde ortaokul diplomasý aldýklarý (mittlerer Abschluss) aldýklarý ikinci eðitim kurumu (Normalde 2 yýl süreli). Giriº için temel eðitim diplomasý (Hauptschulabschluss) ön ºarttýr. Abendschule (Akºam Okulu) Akºam Lisesi, Temel eðitim akºam okulu, Akºam Ortaokulu. Yetiºkinlerin akºam derlerine devam ederek bir okul diplomasý alabilecekleri ikinci eðitim kurumu. Abgangszeugnis (Tasdikname, çýkýº belgesi) Ortaokul ve lisedeki eðitim bölümlerinden (Sekundarbereich I ve II) herhangi bir diploma alamayan, fakat zorunlu eðitim sürelerini tamamlayan öðrencilere verilen çýkýº belgesi. Abitur (Olgunluk Diplomasý Bakalorya) Lise son sýnýfta (gymnasiale Oberstufe) 12. veya 13. sýnýftan sonra elde edilir ve Genel Üniversite / Yüksek Okul Yeterliði tevdi eder. Bu diploma tüm üniversite ve yüksek okullara ve her bölüme giriº hakký kazandýrýr. Abiturprüfung (Bakalorya sýnavý) Lise son sýnýf (12. veya 13. sýnýf) sonunda olgunluk diplomasýný (Abiturzeugnis) kazanmak için girilen lise bitirme sýnavýdýr. Bu sýnav 4 dersten yazýlý ve sözlü sýnav bölümlerini kapsar. Eyalet kanununa baðlý olarak bunlara bir beºinci ders veya özel bir öðrenim performansý ilave edilir. Bu sýnavda 3 eðitim alanýndan (dil-edebiyat-sanat, toplum bilimleri veya matematik-doðal bilimler-teknik alanýndan) yeterli not alýnmasý gerekir. Abschlusszeugnis der Berufsschule (Meslek okulu diplomasý) Meslek okulunda ikili sistemde meslek eðitiminin okul kýsmýnýn sonunda verilen mezuniyet belgesi. Bu diplomayý alabilmenin ön ºartý okul derslerinden en az geçer not alýnmasýdýr. Bu diploma daima bir kalifiye iºçi (Facharbeiterbrief), ticari asistan (Kaufmannsgehilfenbrief) veya Kalfalýk sertifikasý (Gesellenbrief) ile birlikte verilir (Meslek/Ticaret odalarý nezdinde yapýlan sýnavý kazandýðýna dair sertifika). Bu diploma ayný zamanda temel eðitim diplomasýný da (Hauptschulabschlusses) birlikte kapsar. Baºarý profili uygun olmasý halinde ek olarak ortaokul diplomasý (Mittlere Schulabschluss) da verilebilir. Akademischen Berufe (Akademik Meslekler) Bir üniversite / Yüksek okul eðitimi ile öðrenilen ve üniversite/yüksek okul diplomasý ile tamamlanan mesleklerdir. Akademisches Auslandsamt (= AAA, Akademik Yabancýlar Dairesi) Üniversitelerde bulunan, yurtdýºýnda eðitim, bununla ilgili burslar, yurt dýºýnda görülen eðitimlerin geri dönüºte tanýnmasý ve de yabancý öðrenciler için Alman Üniversitelerinde yüksek öðrenim ile ilgili konularda yetkili / muhatap makamdýr. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und den Europäischen Sozialfonds

2 Allgemeine Hochschulreife (Genel Yüksek Öðrenime Giriº Belgesi, Bakalorya) Liselerde son sýnýfta (gymnasiale Oberstufe) olgunluk/bakalorya sýnavý (Abiturprüfung) ile kazanýlan ve Almanya daki tüm üniversite ve yüksek okullara ve her bölüme giriº hakký saðlayan belge. Allgemeine Weiterbildung (Genel geliºtirme eðitimi) Doðrudan meslekle ilgili olmayan her türlü geliºtirme / ilerletme eðitimlerini / kurslarýný kapsar. Mesleki ve genel ilerletme eðitimleri çoðu kez birbirleriyle iç içe geçmiºtir. Örneðin yabancý dil öðrenimine insan hem mesleki açýdan, hem de özel ºahsi sebeplerle motive olmuº olabilir. Amtliche Beglaubigung (Resmi tasdik, onay) Bir resmi tasdik, örneðin bir diplomanýn veya belgenin gerçek, aslý ile ayný olduðuna dair onaydýr. Bu onay yetkili resmi dairelerde harç karºýlýðý yaptýrýlabilir. Yurtdýºýnda ise Federal Almanya nýn yurt dýºý temsilcilikleri ve ilgili ülkedeki resmi tasdike yetkili makamlar ve noterler resmi tasdik yapabilirler. Yabancý belgeler sadece sýnýrlý ölçüde tasdik edilebilirler. Dokümanlar tasdikli tercüme ºeklinde Almanca dilinde ibraz edilmelidir. Anerkannter Ausbildungsberuf (Kabul edilmiº eðitim mesleði) ݺletmede ve meslek okulunda kýsmi zamanlý olmak üzere eðitimin ikili sistemde iki öðrenim yerinde gerçekleºtirildiði federal mevzuat ile düzenlenmiº meslek. Devletçe tanýnan halen 350 eðitim mesleði mevcuttur. Bunun yanýnda bazý Federal Eyaletler tarafýndan tanýnmýº (okulla) düzenlenen eðitim dallarýna sahip diðer baºka meslekler de mevcuttur. 18 yaº altý gençler sadece devletçe tanýnan eðitim mesleklerinde meslek eðitimi görebilirler. Apostille (Tasdik ªerhi) Apostil özel bir kaºe / mühürdür. Bu kaºe resmi (Alman) makamlarýnýn yabancý belgeleri gerçek olarak kabul etmelerinde meºakkatli iºlemleri basitleºtirir ve bir resmi belgenin (imzanýn, imzayý atanýn hareket ettiði sýfatý ve gerekirse kaºenin / mührün) gerçekliðini otomatik olarak tasdik eder. Apostil (örneðin menºei ülkedeki) düzenleyen makamýn memurlarý tarafýndan söz konusu belgenin / dokümanýn üzerine vurulur veya belgeyle birleºtirilen ayrý bir sayfada düzenlenerek imzalanýr ve mühürlenir. Apostil (Tasdik ºerhi) belgeyi düzenleyen ülkenin dilinde hazýrlanabilir; fakat baºlýðý Fransýzca Tasdik ªerhi anlamýna gelen Apostille olmalýdýr. Bir belgede Apostil istenip istenmeyeceði ilgili Alman makamýnýn kanaatine baðlýdýr. Bu sebepten dolayý çok farklý uygulamalar söz konusu olabilir Federal Almanya Cumhuriyeti sözleºmeye taraf diðer ülkelerle birlikte Apostille-Sözleºmesi adý verilen sözleºmeyi imzalamýºtýr: Yabancý resmi belgelerin tasdik muafiyetine dair tarihli La Haye sözleºmesi - BGBl 1965 II, S. 876 Arbeitserlaubnisantrag (Çalýºma Ýzni Baºvurusu, Dilekçesi) Çalýºma izni baºvurusu baºvuru sahibine iºyeri sunan somut bir iºverene ait somut bir iº yeri için olmalýdýr. Çalýºma izni baºvurularý yabancýlar dairesine (Ausländerbehörde) yapýlýr. Eðer yabancýlar dairesi genel ön ºartlarý kabul ederse (Bekleme süresi, kendi durumundaki deðiºiklikler bildirme yükümlülüðünün yerine getirilmesi vs.) ve esas itibarýyla muvafakat verirse, çalýºma izni baºvurusunu iº piyasasý denetimi (Arbeitsmarktprüfung) açýsýndan onay veya reddini almak üzere iº ve iºçi bulma kurumuna (Agentur für Arbeit) gönderir - Ýkamet Kanunu (AufenthG ) Maddeleri. ݺ ve ݺçi bulma kurumu söz konusu iºyerinin nizami olup olmadýðýný (ahlaka aykýrý olmadýðýný) ve de iº öncelikli iºsizler (Almanlar, AB Vatandaºlarý, yerleºme iznine sahip göçmenler) bulunup bulunmadýðýný kontrol eder. Bu öncelik kontrolü adý verilen incelemedir, çünkü tahammül edilen ( Duldung sahibi) kiºiler daima baºkalarýndan sonra iºe alýnma statüsüne sahiptirler ". Almanya da kalma hakký ile ilgili düzenleme (Bleiberechtsregelung) kapsamýnda olanlar bu uygulamadan muaf tutulurlar. ݺverenin de söz konusu kiºiyi/iºçiyi niye Almanlara / önceliðe sahip diðer yabancýlara tercih ettiðini ve söz konusu boº iº yerinin niye mutlaka bu kiºi ile doldurulmasý gerektiðini içerik olarak tam gerekçeleri ile birlikte açýklamak zorundadýrlar. Asylberechtigte (Sýðýnma hakkýna sahip olanlar, ilticacýlar) Sýðýnma hakký sahipleri Federal Anayasanýn 16a maddesi uyarýnca sýðýnma hakký tanýnan yabancýlardýr. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (Mültecilere Yardým Yasasý) Mültecilere yardým yasasý (AsylbLG) ile 1993 yýlýndan bu yana Federal Almanya da ihtiyaç sahibi sýðýnma baºvurusu sahiplerine ve tahammül edilenlere (Geduldete) yapýlacak sosyal yardýmlarýn miktar ve ºekli düzenlenmiºtir. Göç yasasýndaki (Zuwanderungsgesetz) deðiºiklikler ile bazý oturma izni sahipleri de bu kapsama alýnmýºtýr. 2

3 AsylbLG yasasý uyarýnca hak sahipleri 48 ay sonra SGB XII ( 2 AsylbLG) kapsamýnda sosyal yadýma almaya hak kazanýrlar. Bu kiºiler bu durumda sosyal yardým alanlarla ayný statüde görülürler. Asylverfahrensgesetz (Ýltica Muhakemeleri Kanunu) Ýltica Muhakemeleri Kanunu (AsylVerfG veya AsylVfG) Federal Almanya Cumhuriyetindeki sýðýnma iºlemleri usulünü düzenler. Kanun böylece Anayasanýn 16a maddesi uyarýnca sýðýnma hakkýný somutlaºtýrýr. Ýkamet kanunu ve bu kanuna ait kararnameler ile birlikte Sýðýnma Usul ݺlemleri Kanunu yabancýlar hukukunun en büyük kýsmýný oluºturur. Sýðýnma hakký sahiplerine mültecilerin hukuki statüsüne dair uluslararasý sözleºme uyarýnca (GFK, Cenevre Mülteciler Sözleºmesi) verilen haklar tanýnýr. Aufenthaltserlaubnis 25 (3) [Ýkamet yasasý 25 (3) maddesi uyarýnca oturma izni] Ýkamet yasasýnýn (AufenthG) 25 (3) maddesi uyarýnca oturum izniyle ilgili kiºiler ikinci dereceden koruma altýndadýrlar ve bu kiºiler için ikamet yasasýnýn 60 (2) ila (7) maddeleri uyarýnca yurtdýºý etme yasaðý mevcuttur. Ýkamet yasasýnýn (AufenthG) 25 (3) maddesi uyarýnca oturum izni kesin olmayan bir ikamet statüsüdür. Bu oturum izni (en uzun 3 yýl olmak üzere) sürelidir, fakat uzatýlabilir. Esas itibarýyla yabancýlar dairesi bu oturum iznini ºartlara baðlayabilir (Örneðin mekansal sýnýrlama ikamet zorunluluðu). Aufenthaltserlaubnis 25 (5) [Ýkamet yasasý 25 (5) maddesi uyarýnca oturma izni] Ýkamet yasasýnýn (AufenthG) 25 (5) maddesi uyarýnca oturum izninin amacý Zincirleme tahammüller ("Kettenduldungen") uygulamasý yerini almasý ve insanlarýn gerçi yasal olarak uygulatýlabilir ülkeyi terk etme zorunluluðu bulunmasý, fakat yurtdýºýna çýkýºýn ve böylece de ayný zamanda yurtdýºý etmenin hukuken ve fiilen mümkün olmadýðý gerçeðini hesaba katmaktýr. Bu oturum izninin ön ºartý ilgili kiºinin kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle yurtdýºýna çýkýºýnýn engellenmiº olmasý ve yurtdýºý etme iºleminin 18 aydan daha uzun bir süredir ertelenmiº ve yurtdýºý etme engelinin görülebilen bir süre (6 ay) daha devam edecek olmasýdýr. Oturum izni (müteakibinde uzatma imkaný ile birlikte azami 3 yýl, genelde de 1-2 yýl ile sýnýrlý olmak üzere) sürelidir. Esas itibarýyla yabancýlar dairesi bu oturum iznini ºartlara baðlayabilir (Örneðin mekansal sýnýrlama ikamet zorunluluðu), fakat bu ºartlarýn orantýlýlýðý kontrol edilmelidir. Aufenthaltsgestattung (Geçici oturum müsaadesi) AsylVfG Kanunu Madde 55. Geçici bir oturum müsaadesi (Aufenthaltsgestattung) bir ikamet statüsü (oturum izni) deðildir. Bu müsaade sýðýnma / iltica baºvurusunda bulunulduktan sonra verilir ve iltica baºvuru dilekçesinin Federal Göç ve Mülteciler dairesinde iºlem gördüðü sürece veya mahkemede dava devam ettiði sürece geçerli kalýr. Geçici oturum müsaadesi sýðýnmacýlar için çok sayýda ºarta ve sýnýrlamaya tabidir ve iltica baºvurusu hakkýndaki karar kesinleºtiðinde daima geçerliliðini yitirir. ("Kesin olmayan ikamet statüsü"). Aufenthaltstitel (Ýkamet Statüsü / izni) Federal Almanya Cumhuriyeti ne yasal yoldan giriº ve burada ikamet için göçmenlerin bir izine ihtiyacý vardýr. Bu izin verildiðinde Ýkamet statüsü (Aufenthaltstitel) adý verilen bir forma sahiptir. Aºaðýdaki izinler ikamet statüsü olarak geçerlidir: 1) Yerleºim Ýzni: Yerleºim izni süresizdir, mekansal sýnýrlamaya tabi deðildir ve çalýºma hakký tanýr. 2) Oturum/Ýkamet Ýzni/ Müsaadesi: Oturum izni daima sürelidir ve çeºitli amaçlarla verilir ve amaç devam ettiði sürece uzatýlabilir: - Çalýºma amaçlý oturum ( AufenthG) - Devletler hukuku, insani ve siyasi sebeplere dayanan ikamet ( AufenthG) - Ailevi sebeplere dayanan ikamet ( AufenthG) - Eðitim amaçlý ikamet ( AufenthG) 3) Vize: Ülkeye giriº, transit geçiº vs. için farklý vize formlarý mevcuttur. Vizeler diðer ülkelerdeki Alman Konsolosluklarý ve Büyükelçilikleri tarafýndan düzenlenir veya vize baºvurularý reddedilir. Vizeler daima kýsa sürelidir ve ºartlara baðlýdýr. Aufenthaltsgesetz (Ýkamet Yasasý) Ýkamet yasasý yabancýlarýn Almanya ya giriº, Almanya dan çýkýº ve Almanya da ikamet etmeleri ile ilgili önemli kanuni esaslarý içerir. Bu kanun 01.Ocak 2005 tarihinden bu yana yürürlüktedir ve daha önceki yabancýlar kanununun (Ausländergesetz) yerine geçmiºtir. Ýkamet yasasý ön yasasýnýn ana bölümünü oluºturur. Bu (göçün sýnýrlandýrýlmasý ve kontrolü ve AB vatandaºlarýnýn ve yabancýlarýn ikamet ve entegrasyonunu düzenlemeye yönelik) kanun Almanya nýn yabancýlar hukukunun önemli bölümlerini yeniden düzenlemektedir. 3

4 Ausbildungsabschlussprüfung (Meslek Eðitimi Bitirme Sýnavý) ikili sistemde bir meslek eðitimi sonunda öðrencinin gerekli becerileri ve pratik ve teorik bilgileri haiz olup olmadýðýnýn tespit edildiði sýnavdýr. Öðrenci sýnavý kazandýðýnda kendisine bir kalifiye iºçi (Facharbeiterbrief), ticari asistan (Kaufmannsgehilfenbrief) veya Kalfalýk sertifikasý (Gesellenbrief) verilir. Sýnav söz konusu meslek eðitimi için yetkili kurum (Meslek / Ticaret odasý) tarafýndan yapýlýr ve yazýlý ve uygulama olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Ausbildungsordnung (Meslek Eðitimi Yönetmeliði) Ýkili sistem çerçevesinde kabul edilen bir eðitim mesleði için iºletmesel eðitimi düzenleyen hukuki yönetmeliktir. Meslek Eðitimi Yönetmelikleri diðer alanlarda da mevcuttur (Örneðin kamu hizmetindeki meslek kariyerleri için). Kaynak: Bakanlar Kurulu Toplantýsý Sekreterliði Außerbetriebliche Ausbildung (ݺletme dýºý meslek eðitimi) Serbest meslek eðitimi piyasasýnda meslek eðitimi yeri bulamayan gençlere yöneliktir. Kamu yararýna çalýºan iºletme harici eðitim kurumlarý kamusal teºvikli meslek eðitimleri sunarlar. Bachelor (Lisans) Üniversitelerde ve eºdeðeri yüksek okullar ile meslek yüksek okullarýnda asgari 3 ve azami 4 yýllýk bir öðrenim süresi sonunda elde edilen akademik bir derecedir. Bu derece birinci kalifiye meslek diplomasý saðlar ve geleneksel mezuniyet türlerine (Diploma, Mastýr, Devlet sýnavý) paralel olarak mastýr diplomasý ile birlikte yeni uygulamaya sokulan bir mezuniyet sistemine aittir. BAföG (Federal Eðitimi Teºvik Yasasý) Federal Eðitimi Teºvik Yasasý (BAföG) öðrencilerin eðitimi ile ilgili devlet desteðini içerir ve düzenler. Eðitim teºviki öðrencilerin okul eðitimleri süresince geçimlerini saðlamada katkýda bulunulmasý amacýyla veya kýsmen faizsiz devlet öðrenci kredisi ºeklinde saðlanýr. Zorunlu eðitim sürelerini tamamlamýº yetiºkinler için 5 yýllýk bir yasal ikamet ve yasal çalýºma süresinden sonra okul öðrenimi veya yüksek öðrenim için BAföG-Yardýmlarýndan yararlanma hakký doðar. BAföG yasasýna göre yardim almak genelde oturum tarzýna baðlýdýr, faydalanma ºartlarý 8 BAföG yasasýnda bulunmaktadýr. Esas itibarýyla Ýkamet yasasýnýn (AufenthG) 25 (3) maddesi uyarýnca oturum izni ile yüksek öðrenim görmek mümkündür. Fakat bunun için yüksek öðrenime hak kazandýran uygun bir Alman okul diplomasý veya buna denkliði kabul edilmiº bir yurtdýºý eðitim diplomasýna sahip olunmasý ºarttýr. Beglaubigte Übersetzung (Tasdikli Tercüme) Örneðin yabancý diplomalarýn denkliðinin tanýnmasý gibi resmi iºlemler / amaçlar için yabancý dokümanlarýn tasdikli tercümelerinin ibraz edilmesi gerekir. Tasdikli tercümeler Almanya da sadece ilgili eyalet mahkemeleri tarafýndan bu amaçla atanan, yetkilendirilen veya yeminli tercümanlar tarafýndan düzenlenebilir. Berufliches Gymnasium (Meslek Lisesi) Lise son sýnýflarýnda (gymnasiale Oberstufe) genel eðitim derleri yanýnda örneðin Ekonomi ve Teknik gibi meslek derslerini de içeren üç yýllýk eðitim türüdür. Bu eðitimin sonunda Genel Yüksek Okul Yeterliliði elde edilir. Bu eðitime baºvuranlarýn lise son sýnýflara (gymnasiale Oberstufe) giriº hakký kazandýran yüksek baºarý profilli ortaokul diplomasýna sahip olmalarý gerekir. Berufliche Weiterbildung (Mesleki ilerletme eðitimi) Mesleki ilerletme eðitimi mevcut mesleki kalifikasyonun en yeni seviyeye getirilmesi veya tamamlanmasý amacýna hizmet eder. Bu eðitimde kabul görmüº bir eðitim mesleði kapsamýnda bir meslek diplomasýnýn elde edilmesi deðil, aksine, ek bilgi, beceri ve vasýflarýn kazanýlmasý söz konusudur. Meslek deðiºtirme eðitimleri (Umschulungen) burada istisnadýr. Bu eðitim normal olarak bir meslek eðitimini tamamladýktan ve (uzun bir) çalýºma döneminden sonra mümkündür. Berufsakademie (Meslek Akademisi) Bazý eyaletlerde bulunan Meslek akademisi, bir yüksek öðrenim akademisinde (Studienakademie) ikili sistemin ilkelerini koruma baðlamýnda akademik eðitim ile uygulamalý iºletme için mesleki eðitimi birleºtiren ve yüksek öðrenim alanýna dahil üç yýllýk bir akademik eðitim veren bir öðrenim kurumudur. Meslek akademilerine giriºin ön ºartý ilgili eyalet hukukuna baðlý olarak Genel veya meslek lisesi diplomasý (Allgemeine / Fachgebundene Hochschulreife) ve de uygun bir eðitim iºletmesi ile yapýlan bir meslek eðitimi sözleºmesidir. 4

5 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) (Meslek Eðitimi Yardýmý / Bursu) Ayrý bir konuta taºýnmak isteyen veya taºýnmak zorunda olan meslek eðitimi öðrencilerine verilir. Bu yardým meslek eðitimi devam ettiði sürece ödenir. Bu yardýmý almak için baºvuru yetkili iº ve iºçi bulma kurumuna (Agentur für Arbeit) yapýlýr. Ödeme meslek eðitimine baºlama tarihinden veya baºvuru/dilekçe tarihinden itibaren yapýlýr. Eðer dýºarýda (baºka ºehirde) bir barýnma gerekli ise ayda bir kez olmak üzere aile evine gidiº geliº yolculuðu finanse edilir. Eðer bu seyahat masraflarý Tren kartý (BahnCard) ile daha ucuza geliyor ise, bunun yerine tren kartý ücreti iadesi de yapýlabilir. Eðer kullanýlmýº bir tren kartý (BahnCard) ücreti iade edilmez ise, bu durumda normal fiyat ve indirimsiz seyahat ücreti iadesi yapýlýr. Bu yardým Federal Sosyal Kanununun III. Kitabýnýn (SGB III) 60. ve müteakip maddelerinde düzenlenmiºtir. Berufsfachschule (Tam zamanlý meslek Okulu) Ortaöðrenim (lise) öðrenimi alanýnda (Sekundarbereich II) çeºitli öðrenin sürelerine sahip çok geniº bir öðrenim dalý ve bölümü yelpazesine sahip meslek okulu. Tam zamanlý eðitim yapan bu okul mesleðe hazýrlama veya farklý kalifikasyon seviyelerinde meslek eðitimi sunmaktadýr. Bu okula giriºte aranan ºart seçilen meslek eðitimi hedefine baðlý olarak temel eðitim diplomasý (Hauptschulabschluss) veya ortaokul diplomasýdýr (Realschulabschluss). Berufsgrundbildungsjahr (Meslek Temel Eðitimi Yýlý) Tam zamanlý okul olarak veya hem okul hem de iºletmede eðitimin kombinasyonu olarak birleºik formda yapýlabilen 13 meslek alanýndan birinde ortaöðrenim aºamasýnda (Sekundarbereich II) mesleki temel eðitim. Meslek Temel Eðitim Yýlý ikili sistemde meslek eðitiminin birinci yýlý olarak kabul edilebilir. Berufsoberschule (Meslek Yüksekokulu) Ýkili sistemde mezunlarýna üniversite / yüksek okul yeterliliði (Hochschulreife) imkanýný veren ve bazý eyaletlerde sunulan ortaöðrenim (Sekundarbereich II) meslek okulu. Ýki yýllýk tam süreli okul eðitimi veya kýsmi süreli (partime) okul eðitimi sonunda meslek lisesi diplomasý (fachgebundene Hochschulreife) veya ikinci bir yabancý dil ile genel lise diplomasý (allgemeine Hochschulreife) kazandýrýr. Berufsqualifizierender Abschluss (Kalifiye ݺçi Meslek Diplomasý) Ortaokul (Sekundarbereich I) sonunda genel zorunlu eðitimi tamamladýktan sonra ikili sistemde alýnan bir meslek eðitimi diplomasýdýr. Bu diploma devletçe tanýnmýº yaklaºýk 350 eðitim mesleðinden birinde kalifiye/uzman iºçi olarak çalýºma yetkisi kazandýrýr. Genellikle orta öðrenim alanýnda (Sekundarbereich II) bir meslek ihtisas okulunda (Berufsfachschule) 2 yýllýk tam zamanlý okul eðitimi sonunda elde edilir. Bu okula giriºin ön ºartý genellikle ortaokul diplomasýdýr (mittlere Schulabschluss). Berufsschule (Meslek Okulu) Ortaöðrenim alanýndaki (Sekundarbereich II) mesleki okul. Bu okul normal olarak bir meslek eðitimi çerçevesinde ikili sistemde kýsmi (partime) süreli genel ve meslek eðitimi derslerinden oluºur (2 yýl ila 3,5 yýl süreyle). Meslek eðitimine baºlamada zorunlu eðitim süresi tamamlanmýº olmalýdýr. Bunun haricinde ikili sistemde meslek eðitimine giriº için baºkaca bir ön ºart bulunmamaktadýr. Meslek okulu (Berufsschule) ve meslek eðitimine katýlan iºletmeler (Ausbildungsstätte) aslýnda baðýmsýz birer eðitim yerleridir ve eðitim süreci içinde ortaklaºa çalýºýrlar. Bu eðitim sonunda ayný zamanda odalarýn (meslek / ticaret odalarýnýn) yaptýðý bir bitirme sýnavý ile meslek okulu tarafýndan verilen mezuniyet diplomasý, öðrencinin gerekli baºarýyý saðlamýº olmasý halinde, ya temel eðitim diplomasýný (Hauptschulabschluss) ya da ortaokul diplomasýný (Realschulabschluss) da birlikte kapsayabilir. Berufsvorbereitungsjahr (Mesleðe Hazýrlýk Sýnýfý) Meslek eðitimi sözleºmesi bulunmayan gençlerin tam zamanlý okul eðitimi ile bir ya da iki meslek alanýna giriº eðitimini içeren meslek seçme ve meslek eðitimine hazýrlýk eðitimidir. Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) [Çalýºma Usul Yönetmeliði] Bu yönetmelik farklý ºartlara tabi çalýºma (istihdam) iliºkilerine girme imkanýný düzenler. Buna göre çalýºma iliºkileri (iº sözleºmeleri) BeschVerfV 2. Maddesi uyarýnca yüksek vasýflý kiºiler, yönetici kadrolar vs. için, BeschVerfV 3. Maddesi uyarýnca ayný evde oturan aile bireyleri için ve BeschVerfV 4. Maddesi uyarýnca çalýºma iliºkisinin bir pedagojik, tedavi edici veya topluma yeniden kazandýrma amacýný yerine getiriyor ise muvafakatten (onaydan) muaftýr. Ayrýca buy yönetmelik öncelik kontrolü yapýlmadan bir çalýºma müsaadesi verilmesi imkanlarýný düzenlemektedir: 5

6 - BeschVerfV 6. Maddesi uyarýnca; bir yýl süreli bir çalýºma izninin sona ermesi ve ayný iºyerinde ayný iº için çalýºma müsaadesinin uzatýlmasý baºvurusunda bulunulmasý halinde, - BeschVerfV 7. Maddesi uyarýnca; "münferit vakada özel durumlarýn dikkate alýnmasý halinde çalýºma müsaadesi baºvurusunun reddinin çok aðýr bir zorluk anlamýna gelecek olmasý halinde". BeschVerfV 8. Maddesi oturum iznine sahip olunmasýný ve Almanya ya 18. yaº doldurulmadan gelinmiº olmasýný ºart koºar. Eðer bu durumda diðer ºartlar da yerine getirilmiº ise (Alman okul diplomasý vs.), BeschVerfV 13. Maddesi uyarýnca çalýºma izni herhangi bir kýsýtlama getirilmeksizin verilebilir. BeschVerfV 9. Maddesi de ayný ºekilde oturum iznine sahip olunmasýný ve öncesinde Federal Almanya da uzunca bir ikamet süresini [Kesintisiz 4 yýl; geçici ikamet müsaadeli (Duldung) veya müsaadeli) ya da Almanya da üç yýllýk sigortalý bir iºte çalýºýlmýº olmasýný ºart koºar. Bu durumda da BeschVerfV 13. Maddesi uyarýnca çalýºma izni herhangi bir kýsýtlama getirilmeksizin verilebilir. Beschäftigungsverordnung (BeschV) [Çalýºma Yönetmeliði] Ülkeye yeni gelen yabancýlara çalýºma izni verilmesine dair 22 Kasým 2004 tarihli yönetmeliktir. Burada ülke içindeki iºçilere iº bulunmasý (Ýkamet yasasý - AufenthG, Madde 39, Fýkra 2, Bent 1 b) önceliðini bakidir. Yabancý iºgücünün iº piyasasýna katýlma izni verilmesinde bu iºgücünün entegrasyon kabiliyeti, Federal Almanya Cumhuriyetinin ekonomik ve iº piyasasý politikasý çýkarlarý ve de iºsizlikle etkin mücadele dikkate alýnýr. Bu sebeple üçüncü ülke vatandaºlarýnýn iº piyasasýna giriºi esas itibarýyla hem vasýflý, hem de daha az vasýflý kiºilerin istihdamýnda bir yönetmelik düzenlemesine tabidir ve ݺ ve iºçi bulma idaresinin önceden onayýnýn alýnmasýna baðlýdýr. BildungsinländerInnen (Alman Üniversite/Yüksek Okul Giriº Hakkýna sahip yabancý öðrenciler) Alman Üniversite / Yüksekokul giriº (Abitur / Hochschulreife) hakkýný Almanya da ya da yurtdýºýnda bulunan Alman okullarýndan birinde elde etmiº yabancý uyruklu öðrencilerdir. Bu kiºiler Almanya da üniversite ve yüksek okullara öðrenime kabul edilmelerinde Almanlar ile ayný haklara sahiptirler. Ayrýca arzu ettiði öðrenim dalýnda yüksek öðrenim hakkýný Almanya da bir ilk yüksek öðrenim ile elde etmiº yabancýlar bu gruba girer. Diplom (Diploma) Hem üniversitelerde ve eºdeðeri yüksekokullarda (özellikle de sosyal ve iktisadi bilimlerde ve de doðal bilim ve mühendislik bilimlerinde), hem de meslek yüksek okullarýnda (Fachhochschule) ( Fachhochschule FH ilavesi taºýyan tüm öðrenim dallarýnda) ve de ( Berufsakademi BA ilavesi taºýyan) meslek akademilerinde (Berufsakademi) elde edilebilen yüksek öðrenim mezuniyet ºeklidir. Diplomprüfung (Diploma sýnavý) Üniversitelerde ve eºdeðeri yüksekokullarda, meslek yüksek okullarýnda (Fachhochschule), sanat yüksekokullarýnda, müzik yüksekokullarýnda ve meslek akademilerinde (Berufsakademi) diploma (diplom) alabilmek için girilen bitirme sýnavýdýr. Bu sýnav bir yazýlý bitirme tezinden (Diplomarbeit = diploma tezi), sözlü ve/veya yazýlý ders sýnavlarýndan ya da Sanat ve Müzik fakültelerinde sanatsal tasarýmsal sýnavlardan oluºur. Drittstaatenangehörige (Üçüncü ülke vatandaºý) Üçüncü ülke vatandaºlarý Avrupa Birliðine ya da Avrupa Ekonomik Bölgesine üye olmayan ülkelerin vatandaºlarýdýr. Duales System (Ýkili sistem) Ýki eðitim yerinde birden, yani ortaöðrenim alanýndaki (Sekundarbereich II) kuruluºlarda (Meslek okullarýnda) veya yükseköðrenim alanýndaki kuruluºlarda (meslek akademilerinde veya meslek yüksekokullarýnda) ve iºletmelerde birlikte verilen eðitim ºeklidir. Duldung (Geçici ikamet izni, tahammül) Ýkamet yasasý (AufenthG) madde 60 Yurtdýºý edilme kararýnýn geçici olarak ertelenmesidir. Hukuki anlamda tahammül (Duldung) herhangi bir ikamet müsaadesi deðildir ve sadece ilgili kiºinin yurtdýºýna gitmeye yükümlü olduðunu, fakat yurtdýºý etme iºleminin henüz uygulanmadýðýný / ertelendiðini gösteren bir belgedir. Bu kesin olmayan bir ikamet statüsüdür, çünkü tahammül edilen kiºi (Geduldete) daima yurtdýºý edilme riski altýnda yaºar ve bu geçici ikamet belgesi birkaç günden altý aya kadar olmak üzere daima sürelidir. EU Freizügigkeit (AB Serbest Dolaºým Hakký) Çalýºma imkanýný düzenler. Avrupa Birliði üye ülkeler listesi: - Tam üyeler (AB-15) Belçika, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Ýsveç, Ýspanya, Birleºik Krallýk (Ýngiltere) 6

7 - 01. Mayýs 2004 tarihinde katýlan üye ülkeler (AB-8: sýnýrlý haklara sahiptirler) Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya - Malta ve Kýbrýs vatandaºlarý sýnýrsýz serbest dolaºým hakkýna sahiptirler tarihinden itibaren yeni üyeler: Bulgaristan ve Romanya. AB ne üye olduktan sonra Bulgaristan ve Romanya vatandaºlarýnýn tam serbest dolaºým haklarý yoktur, Almanya da sadece iº ve iºçi bulma kurumundan (Agentur für Arbeit ) AB-Çalýºma Ýzni (Arbeitsgenehmigung-EU) adý verilen çalýºma müsaadesini almalarý halinde çalýºabilirler. Europäische Union (EU) [Avrupa Birliði (AB)] Avrupa Birliði (AB) ortak bir iç pazara sahip bir devletler birliðidir ve 27 üye devletten oluºur. ªu andaki AB 1 Kasým 1993 tarihinde yürürlüðe giren sözleºmeye dayanmakta olup, Avrupa topluluklarýnýn, müºterek dýº ve güvenlik politikasýnýn ve polis ve adli iºbirliðinin çatý organizasyonunu oluºturur. Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) [Avrupa Ekonomi Bölgesi (AEB)] Avrupa Ekonomi Bölgesi (AEB, EEA, EWR) 1993 yýlýndan bu yana mevcuttur ve Avrupa Birliði (AB) üye ülkeleri ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üye ülkelerinden ve de, Ýsviçre hariç, Ýzlanda, Lichtenstein ve Norveç ten oluºur. Erweiterter Hauptschulabschluss (Geniºletilmiº Temel Eðitim Diplomasý) Bazý eyaletlerde ortaokul (Sekundarstufe I) sonunda (Temel Eðitim Okulu, Hauptschule) 10 uncu sýnýfýn baºarýyla tamamlanmasý üzerine verilen genel eðitim diplomasýdýr. Belirli ºartlar altýnda Meslek Ýhtisas Okullarýna (Sekundarbereich II) giriº hakký kazandýrýr. Geniºletilmiº Meslek Eðitimi Yeterlilik Diplomasý (Erweiterte Berufsbildungsreife) ile eº anlamlýdýr. Erweiterter Realschulabschluss (Geniºletilmiº Ortaokul Diplomasý) Bazý eyaletlerde 10. Sýnýfý bitirdikten sonra verilen genel eðitim okul diplomasýdýr. Bu diplomayý alabilmenin ön ºartý 10. Sýnýfýn baºarýyla bitirilmesi ve gerekirse bitirme sýnavýna katýlým ve de belirli not seviyelerinin tutturulmasýdýr. Bu diploma ortaokul diplomasý (mittleren Schulabschluss) yanýnda lise üst sýnýflarýna (gymnasialen Oberstufe) ve Fachgymnasium adý verilen meslek lisesine giriº hakký kazandýrýr. Bazý eyaletlerde bu Geniºletilmiº ortaokul diplomasý (Erweiterter Sekundarabschluss I) veya kalifiye ortaokul diplomasý (Qualifizierter Realschulabschluss) olarak adlandýrýlýr. Externenprüfung (meslek eðitimi dýºarýdan bitirme sýnavý) Meslek eðitimini dýºarýdan bitirme sýnavý düzenli okul eðitimi almadan belirli ºartlar altýnda bir meslek eðitimi diplomasý kazanýlmasýný saðlar. Bu sýnava giriº için ön ºart ilgili meslekte uzun yýllara dayanak mesleki deneyime sahip olunmasýdýr. Diðer ayrýntýlar meslek eðitimi kanununda (Berufsbildungsgesetz) ve Esnaf ve Sanatkarlar Tüzüðünde (Handwerksordnung) belirlenmiºtir. Odalar nezdinde yapýlan bu dýºarýdan bitirme sýnavýna sistematik olarak hazýrlanabilmek için çeºitli eðitim kurumlarý kurslar ve dersler vermektedirler. Facharbeiterbrief (Kalifiye ݺçi Sertifikasý) Ýkili meslek eðitimi (duales System) çerçevesinde kabul edilmiº eðitim mesleklerinden birinde meslek eðitimi bitirme sýnavýnýn (Ausbildungsabschlussprüfung) kazanýlmasý sonucu verilen mesleki yeterlilik sertifikasýdýr. Bu sertifika daima meslek okulu diplomasý ile birlikte düzenlenir ve meslekte kalifiye iºçi statüsü kazandýrýr. Bu diploma uygun mesleki faaliyet ardýndan branº okuluna (Fachschule) giriº veya ustabaºý (Meister) eðitimine giriº için ön ºarttýr. Fachaufsicht (Yerindelik denetimi, iºlevsel denetim) Kamu görevlerinin icra edilmesinin devlet tarafýndan denetimi. Hukuki denetimin aksine bu denetim önlemlerin (icraatýn) hukuka uygunluðunun haricindeki hususlarý, yani icraatýn / iºlemin yerindeliðini ve amaca uygunluðunu kontrol eder. Eðitim alanýnda bu özellikle de eðitim müfredatýný ve öðretmenlerin danýºmanlýðýný kapsar. Fachgebundene Hochschulreife (Meslek Lisesi diplomasý / Baðýmlý Abitur) Lise alanýnda (Sekundarbereich II) bazý mesleki eðitim dallarýnda elde edilebilen belirli eðitim dallarý için üniversite / yüksek okul giriº yeterlilik diplomasý. Fachgymnasium (Meslek Lisesi) Mesleki Lise Fachhochschule (Meslek yüksekokulu) Yetmiºli yýllarýn baºýnda kurulan ve görevi özellikle de mühendislik bilimleri, Ýdari ve iktisadi bilimler, Sosyal Bilimler ve Tasarým dallarýnda olmak üzere, uygulamaya yönelik eðitim ve araºtýrma olan yüksekokul türüdür. Bu okullarda öðrenim görebilmenin ºartý Genel Lise veya Meslek Lisesi Diplomasý (Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene 7

8 Hochschulreife) veya Meslek yüksekokullarýna Giriº Diplomasýdýr (Zeugnis der Fachhochschulreife). Sanatsal dallarda ayrýca sanatsal yeterlilik diplomasý / belgesi gerekir. Kýsýtlý kapasitelerinden dolayý neredeyse tüm meslek yüksekokullarýnda, çeºitli öðrenim dallarýnda sýnýrlý sayýda öðrenci alýnmaktadýr (numerus clauses). Öðrenci alýmýnda not ortalamasý ile bekleme süreleri belirleyici olur. Fachhochschulreife (Fachhochschule yeterlik belgesi / meslek lisesi diplomasý) Meslek yüksekokullarýna (Fachhochschulen) ve bazý eyaletlerde ayný zamanda meslek akademilerine (Berufsakademien) giriº hakký. Bu diploma normalde ihtisas yüksek okullarýnda (Fachoberschule) veya belirli ºartlara baðlý olarak diðer tam zamanlý meslek okullarýnda 12 inci sýnýf sonunda elde edilir. Fachoberschule (Ýhtisas yüksek okulu) Lise öðreniminde (Sekundarbereich II) çeºitli öðrenim dallarýnda 1 ya da 2 yýl sonunda meslek lisesi diplomasý (Fachhochschulreife) kazandýran meslek okulu. Ýki yýllýk öðrenim dalýnda birinci yýl iºletmelerde ilgili meslek uygulamalý eðitimi ve okul eðitimi ile birlikte yapýlýrken, ikinci eðitim yýlý genel ve ilgili meslekle ilgili okul eðitimini kapsar. Ortaokul (Realschule) tamamlandýktan ve ortaokul diplomasý (Realschulabschlusses) veya eºdeðeri bir diploma kazanýldýktan sonra öðrenciler iki yýllýk eðitim bölümüne baºlarlar. Bir yýllýk eðitim bölümüne ise halihazýrda bir meslek eðitimini tamamlamýº olan öðrenciler girebilir. Fachoberschulreife (Ýhtisas Yüksek Okulu Yeterlilik belgesi) Ortaokul öðrenimi alanýnda (Sekunderbereich I) genel eðitim veren okullarýn 10. Sýnýfý sonunda elde edilen ortaokul diplomasý veya Lise alanýnda (Sekundarbereich II) Meslek uzmanlýk okullarýnda (Berufsaufbauschulen) elde edilen eºdeðeri diploma. Bu diplomaya bazý eyaletlerde: Sekundarabschluss I adý da verilmektedir. Fachschule (Branº Okulu) Mesleki ilerletme okulu. Fernuniversität- Gesamthochschule (Açýk öðrenim üniversitesi Çok amaçlý yüksek okul) Sadece açýk öðrenim dallarýnda yüksek öðrenim sunan ve merkezi Hagen ºehrinde bulunan devlet üniversitesi. Bu üniversitenin sunduðu öðrenim programý birici meslek uzmanlýk diplomalý (Diplom, Lisans, Mastýr) çýkýºlý öðrenim dallarý ve lisans üstü öðrenim dallarý bulunmaktadýr. Feststellungsprüfung (Tespit Sýnavý) Federal Alman Yüksek Okul Giriº Yeterlilik belgesine sahip olmayan öðrenci adaylarýnýn iki yýllýk hazýrlýk sýnýfýndan sonra (Studienkolleg) girdikleri bitirme sýnavýna verilen isimdir. Bu tespit sýnavý çerçevesinde öðrenim adaylarýnýn öðrenimle ilgili alan derslerinden bilgi seviyelerinin Abitur düzeyinde olup olmadýðý imtihan edilir. Adaylar Almancada ise kurs tipine göre asgari B 2 ve C 1 seviyesine sahip olmalarý gerekir. Formale Gleichwertigkeit (ªekli denlik) Yabancý eðitim sertifikalarýnýn / diplomalarýn denklik incelemesi çerçevesinde iºlevsel, materyal ve ºekilsel denlik incelenir.ªekilsel denklik baºvuru sahibinin almýº olduðu eðitimin geldiði ülkedeki eðitim sisteminde yeri, bu eðitime giriº ºartlarý ve de eðitimin ne kadar sürdüðü ile ilgilidir. Funktionale Gleichwertigkeit (ݺlevsel denklik) Yabancý eðitim sertifikalarýnýn / diplomalarýn denklik incelemesi çerçevesinde iºlevsel, materyal ve ºekilsel denlik incelenir. ݺlevsel denklik baºvuru sahibinin elde ettiði diploma ile kendi ülkesinde neler yapabileceði ile ilgilidir. Eðer söz konusu diploma alýndýðý ülkede Almanya da eºdeðeri / benzer bir mesleði ifa etme hakký kazandýrmasý halinde iºlevsel denlik mevcuttur. Materielle Gleichwertigkeit (Materyal Denklik) Yabancý eðitim sertifikalarýnýn / diplomalarýn denklik incelemesi çerçevesinde iºlevsel, materyal ve ºekilsel denlik incelenir. Materyal denklik yurtdýºýnda alýnan diplomanýn Almanya daki eðitime kýyasla eðitim ve öðretim içeriklerinin kapsam ve konfigürasyon açýsýndan mahiyet (materyal) deðerlendirmesiyle ilgilidir. Örneðin Ýngiliz ve Amerikan Bachelor of Arts (B.A.) diplomalarý Alman Üniversitelerinde sadece önlisans (Vordiplom) olarak kabul edilmektedir. Gesellenbrief (Kalfalýk Sertifikasý) Ýkili sistemde meslek eðitimi sonunda odalar nezdinde yapýlan el zanaatlarýnda meslek eðitimi bitirme sýnavýnýn kazanýldýðýna dair belgedir. Bu sertifika daima meslek okulu bitirme diplomasý ile birlikte düzenlenir ve mesleki yeterlilik saðlar. Kalfalýk sertifikasý müteakip ustalýk kalifikasyonu (Ustalýk sertifikasý / Meisterbrief) için ön ºarttýr. 8

9 Gymnasium (Lise) Orta ve lise kýsýmlarýný kapsayan(sekundarbereich I ve II) okul türüdür (Genelde 5 ila 13. veya 5 ila 12 sýnýflarý kapsar) ve bitirildiðinde genel üniversite / yüksekokul yeterlik belgesi (Allgemeinen Hochschulreife / Abitur) hedefleyen derinleºtirilmiº bir genel eðitim verir. Hartz IV Bakýnýz: Sosyal Yasa Kitap II (SGB II) / ݺsizlik Yardýmý II (Arbeitslosengeld II) Habilitation (Doçentlik Diplomasý) Doktoranýn üzerine alýnan araºtýrmada ve öðretimde bilimsel bir dalý temsil sertifikasý (Öðretme / ders verme yeterliliði). Öðretme yeterliði üniversitelerin ilgili fakülteleri veya eºdeðeri yüksekokullar tarafýndan bir doçentlik tezine veya eºdeðeri bilimsel baºarýlara dayalý olarak tevdi edilir. Hauptschulabschluss (Temel Eðitim Diplomasý) Temel eðitim okullarýnda ve de orta okul alanýndaki (Sekundarbereich I) diðer okullarda 9. Sýnýf sonunda elde edilen genel eðitim okul diplomasý. Bu ilk genel eðitim diplomasý genellikle ikili sistemde bir meslek eðitimine baºlamada kullanýlýr. Hauptschule (Temel Eðitim Okulu) orta okul alanýnda (Sekundarbereich I) bir okul türü olup, temel genel eðitim verir; Bu okul, eðer herhangi baºka bir okul türüne devam edilmiyorsa 5 ila 9. sýnýflarda zorunlu eðitime dahildir. Hochschule (Yüksekokul) Meslek akademileri, meslek yüksekokullarý ve genel üniversiteler için genel kavramdýr. Hochschulprüfung (Yüksekokul sýnavý) Yüksekokul eðitimini tamamlayan bitirme sýnavýdýr ve devlet sýnavýnýn aksine ilgili yüksekokul tarafýndan yapýlýr. Diploma sýnavý (Diplomprüfung), Lisans (Bachelor), Mastýr sýnavý (Magisterprüfung), Doktora (Promotion). Hochschulreife (Üniversite / Yüksekokul yeterlilik belgesi / Abitur) Lise alanýnda (Sekundarbereich II) 12. Veya 13. Sýnýftan sonra elde edilen üniversite / yüksek okul yeterlik belgesidir. Ayrýca bakýnýz; Genel yüksekokul yeterliliði (Allgemeine Hochschulreife), Meslek Lisesi Diplomasý (Fachgebundene Hochschulreife). Integrationskurs (Entegrasyon kursu) Devlet tarafýndan sunulan ve bir dil kursundan ve bir de oryantasyon kursundan oluºan entegrasyon programýdýr. Ülkeye yeni göç edenler için sunulan bu entegrasyon kursunun hedefi yeterli Almanca bilgisi edinilmesi, genel bilgi ve de Almanya da hukuk düzeni, Alman kültürü ve tarihi ile bilgilerin ve özellikle de Federal Almanya Cumhuriyetinin demokratik devlet sistemi deðerlerinin, hukuk devleti, eºitlik, tolerans ve din özgürlüðü ilkelerinin aktarýlmasýdýr. Integrierte Haupt- und Realschule (Birleºtirilmiº temel eðitim okulu ve ortaokul) Hamburg eyaletinde ortaokul alanýnda (Sekundarbereichs I) okul türüdür ve temel eðitim ve ortaokul eðitimi (Hauptschule ve Realschule) dersleri sunulur. Kammern (Odalar) Genellikle kamu hukukuna tabi olarak örgütlenmiº ve kendi kendine mesleki idare görevlerini yürüten ve üyelerinin çýkarlarýný savunan / temsil eden mesleki kuruluºlardýr. Odalara örnek olarak ºunlar verilebilir: Tabipler Odasý, Eczacýlar Odasý, Baro, Mali Müºavirler Odasý, Mimarlar Odasý, Mühendisler Odasý; Sanayi ve Ticaret odalarý, Esnaf ve Sanatkarlar odasý ve Ziraat odasý. Kaufmannsgehilfenbrief (Ticari Asistan Sertifikasý) Ýkili sistemde meslek eðitimi sonunda odalar nezdinde yapýlan ticari alanda meslek eðitimi bitirme sýnavýnýn kazanýldýðýna dair belgedir. Bu sertifika daima meslek okulu bitirme diplomasý ile birlikte düzenlenir ve mesleki yeterlilik saðlar. Ticari Asistan sertifikasý, diðerlerinin yanýnda branº okullarý (Fachschule) olmak üzere, mesleki ilerletme eðitimi için ön ºarttýr. Kenntnisprüfung (Yeterlik Sýnavý) Bazý meslekler yasa uyarýnca ancak yeterlik sýnavý kazanýldýktan sonra ifa edilebilir. Örneðin alternatif tedavi uygulayýcýlarý (Heilpraktiker) bu mesleklerini ifa etmeye baºlamadan önce saðlýk müdürlüðünde yeterlik sýnavýný 9

10 geçmeleri gerekir). Fakat ayný zamanda örneðin bir dil sýnavý veya bir meslek eðitimi kapsamýnda yapýlan ara sýnav gibi sýnavlarda da yeterlik sýnavý ifadesi kullanýlýr. Kindergeld (Çocuk yardýmý) Çocuk yardýmý ebeveynlere / velayet hakký sahiplerine çocuk sayýsýna ve yaºýna baðlý olarak ödenen devlet yardýmýdýr. Almanya da çocuk yardýmý tutarý birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için aylýk 154,-, dördüncü ve sonrasý çocuklar için ise aylýk 179,0 dur (1 ªubat 2007 itibarýyla). Kirchliche Abschlussprüfung (Ruhbani Mezuniyet Sýnavý) Bu sýnav ilahiyat fakültelerinde / yüksekokullarýnda dört yýllýk akademik Katolik veya Protestan ilahiyatý öðrenimi sonunda düzenlenir. Bu sýnav kilise hizmetine giriºin ön ºartýdýr. Bu sýnavda sýnav komisyonu üyeleri kilise temsilcilerinden ve yüksekokul öðretim üyelerinden oluºur. Bu sýnav kazanýldýktan ve diploma alýndýktan sonra doktora derecesini kazandýran doktora eðitimine (Promotion) baºlanabilir. Ýlahiyat öðreniminde diðer mezuniyet türleri: devlet sýnavý, diploma sýnavý (Diplomprüfung), Mastýr Sýnavý (Magisterprüfung) Lisans (Bachelor) ve de Katolik ilahiyatý öðreniminde Lisanslý sýnavýdýr (Lizentiatenprüfung). Tüm bu sýnavlar: Üniversite/Yüksekokul (Bitirme) sýnavý (Hochschulprüfung) genel kavramý altýnda toplanýr. Kirchliche Hochschule (Ruhban Yüksekokulu) Ýlahiyatçý yetiºtiren ve üniversite dengi yükseköðrenim okuludur. Okulun sahibi Protestan Kilisesidir. Kolleg (Kolej) Yetiºkinlerin tam zamanlý okul eðitimi ile yüksekokul yeterlik belgesi alabildikleri, sonradan okul bitirmek üzere 2. Eðitim yolu kuruluºudur. Kolej akºam lisesi ile benzerlik gösterir, fakat kolejde tam zamanlý eðitim verilir ve buradaki eðitime katýlan yetiºkinler herhangi bir iºte çalýºmamaktadýrlar. Kultusministerium (Eðitim Bakanlýðý) Eðitim, bilim ve kültür konularýnda en üst eyalet makamý. Bu kurumun görev alanlarý içine özellikle de okul, yüksekokul ve yetiºkin eðitimi, genel sanat ve kültür hizmetleri ve de devlet ile dini cemaatler arasýndaki iliºkiler (kültürel iliºkiler) girer. Eyaletlerin çoðunluðunda okul eðitimi bakanlýklarý yanýnda bilim ve araºtýrma alanlarý için ayrý bakanlýklar kurulmuºtur. Magistergrad (Mastýr derecesi) Üniversite ve dengi yüksekokullar tarafýndan kazanýlan mastýr sýnavý sonunda tevdi edilen akademik derecedir. Mastýr öðrenimi 2 ana öðrenim dalýndan veya 1 ana dal, 2 yan daldan oluºur. Master (Mastýr) Üniversite ve dengi yüksekokullarda ve de meslek yüksekokullarýnda (Fachhochschule) lisans (Bachelor) diplomasý ardýndan tamamlanan 1-2 yýllýk mastýr öðrenim programý sonunda ileri düzey meslek uzmanlýðý olarak elde edilen akademik derecedir. Lisans diplomasý (Bachelorabschluss) ile birlikte geleneksel mezuniyet türlerine (Diploma, Mastýr, Devlet Sýnavý) paralel olarak yeni uygulamaya konulan kademeli mezuniyet sistemine dahildir. Meisterbrief (Ustalýk Sertifikasý) Normalde ticaret odalarý tarafýndan verilen ve ustalýk sýnav komisyonu huzurunda kazanýlan ustalýk sýnavýný belgeleyen sertifikadýr. Bu sertifika ile sertifika hamilinin bir el zanaatý iºletmesini kendi baºýna yürütmeye ve meslek eðitimi öðrencilerini eðitmeye yetkin olduðu tasdik edilir. Ustalýk sýnavýna hazýrlanma mesleðe paralel olarak (odalarýn düzenledikleri akºam kurslarýnda) veya branº okullarýnda (Fachschule) tam veya kýsmi zamanlý eðitim ºeklinde olabilir. Sýnava kabul ºartý için daha önceden kalfalýk sýnavýnýn kazanýlmýº olmasý ve uzun yýllara dayanan meslek deneyimidir. Mittlerer Bildungsabschluss (Orta Eðitim Diplomasý) Ortaokul diplomasý için eyaletlere özgün taným. Nachrangiger Arbeitsmarktzugang (Önceliksiz iº piyasasýna giriº hakký) Çalýºma izni için belirli bir iºyeri için yabancýlara dairesine baºvuruda bulunulmasý gerekir. Yabancýlar dairesi bu çalýºma iznini sadece Federal ݺ ve ݺçi Bulma Kurumu muvafakat vermesi halinde verir (Ýkamet Yasasý AufenthG Madde 39) ve bu kurum söz konusu iºyeri için iº piyasasýný ve Almanlarýn ve diðerlerinin önceliðini inceler (Öncelik sonralýk kontrolü). ݺletmede meslek eðitimi için de çalýºma izni gerekir. Pädagogische Hochschule (Pedagojik Yüksekokul) Üniversiteler ile denk, ilkokul öðretmenliði ve belirli ortaokul öðretmenliði öðrenim programlarý sunan yüksekokul türüdür. 10

11 Philosophisch-Theologische Hochschule (Felsefe-Ýlahiyat Yüksekokulu) Üniversitelere denk ve ilahiyat eðitimi veren yüksekokul kurumudur. Bu okulun sahibi Katolik Kilisesidir. Polizeiliches Führungszeugnis (Adli sicil sureti / Ýyi Hal belgesi / Temiz kaðýdý) 14 yaºýndan itibaren tüm kiºiler için Bonn da bulunan Federal Merkez Adli Sicili (Bundeszentralregister) tarafýndan dilekçe üzerine düzenlenen bir belgedir. Ýyi hal belgesinde kiºinin tam kimlik bilgilerinin belirtilmesi suretiyle söz konusu kiºinin herhangi bir adli sicil kaydýnýn bulunup bulunmadýðý belirtilir. Bu belgeye kiºinin yeni iºe gireceði iºverene daha önceden herhangi bir adli sicil kaydýnýn bulunmadýðýný belgelemesi gerekmesi halinde ihtiyaç duyulur. Bu belgenin düzenlenmesi için bizzat yerel ikamet kayýt dairesine (Meldebehörde) baºvuruda bulunulmasý gerekir. Postgraduale Studiengänge (Lisansüstü Öðrenim Programlarý) Birinci yüksek okul diplomasý üzerine devam edilen ve bu diplomayý tamamlayan öðrenim programlarýdýr (Ýhtisas, ek ve tamamlayýcý öðrenim programlarý). Lisansüstü öðrenim programlarý sonunda bir üst yüksek okul derecesi (Diploma, Magister, Mastýr) elde edilir, fakat doktora derecesi alýnamaz. Praxissemester (Staj semestrisi) Yüksekokul sorumluluðu altýnda gerçekleºtirilen meslek yüksekokullarýnda (Fachhochschulen) devam edilen bir eðitim çerçevesinde mesleki uygulamalý eðitim aºamasýdýr. Promotion (Doktora) Adayýn kendi baºýna bilimsel araºtýrma yapmaya eðil olduðunu kanýtlamasý gereken, doktora derecesini kazanmak için yürütülen öðrenim sürecidir. Doktora öðrenimi yapabilmenin ön ºartý normalde önceden, örneðin Diploma, Magister, Mastýr veya birinci devlet sýnavý gibi bir temel yüksek öðrenim programýnýn tamamlanmýº olmasýdýr. Bilimsel çalýºma yeterliliði bilimsel bir konu üzerine yapýlan yazýlý bir tezin (Dissertation: doktora tezinin) sunulmasý ve sözlü sýnav (Rigorosum, Kolloquium veya Disputation) ile kanýtlanýr. Prüfungsordnung (Sýnav Yönetmeliði) Okul ve yüksekokul sisteminde farklý türlerdeki hukuki yönetmelikler olup, bunlar sýnavlarýn ºartlarýný, içeriklerini ve yöntemlerini düzenlerler. Bu yönetmelikler sýnavýn türüne göre bakanlýklar tarafýndan, yüksekokul/üniversite sýnavlarýnda ise üniversiteler/yüksekokullar (Hochschule) tarafýndan çýkarýlýr ve normal olarak ilgili eyaletin bilim bakanlýðý tarafýndan onaylanýr. Rahmenlehrplan (Çerçeve öðretim planý) Ýkili sistemde bir meslek eðitimi çerçevesinde meslek okulunda meslekle ilgili eðitimin (derslerin) öðretim planýdýr. Çerçeve öðretim planlarý iºletme eðitimi için eðitim yönetmeliklerine uygun ºekilde uyarlandýktan sonra Eðitim Bakanlarý Kurulunda kararlaºtýrýlýr ve eyaletler tarafýndan eyalet öðretim planlarý olarak uygulamaya alýnýr. Realschule (Ortaokul) Ortaokul öðrenimi alanýnda (Sekundarbereich I) bir okul türü olup, normalde 5 ila 10. Sýnýflarý kapsar. Bu okul geniºletilmiº genel eðitim veriri ve lise alanýnda (Sekunderbereich II) meslek eðitimi ve yüksek okul öðrenimi dallarýna geçilebilmesini saðlar. Regelstudienzeit (Normal Yükseköðrenim Süresi) Üniversite/Yüksekokul ve meslek akademilerinde elde edilebilen ve meslekte uzmanlýk getiren birinci yüksekokul mezuniyet derecesini (diplomasýný) kazandýran öðrenim süresidir. Bu öðrenim süresi sýnav yönetmeliklerinde belirlenir ve üniversite/yüksekokullarda normalde 8 10 semestriyi (4 5 yýlý) aºmamalýdýr. Lisans öðrenim programlarý için bu süre 3 ila 4 yýl, Mastýr programlarý için de 1 ila 2 yýl arasýndadýr. Reglementierte Berufe (Düzene tabi Uzmanlýk Mesleði) 1) Çalýºmaya baºlanmanýn, gerekli vasýflarýn belgelenmesi suretiyle, resmi olarak ve bazen de daha ileri düzenlemelerle denetlendiði uzmanlýk meslekleridir. Söz konusu vasýflar belgelenmeden bu meslekler icra edilemez. Schulordnung (Okul tüzüðü) Öðrenciler ve okul arasýndaki hukuki iliºki hususlarýný (örneðin okula kabul, sýnýf geçme, sývan yöntemleri, baºarý/not deðerlendirmesi gibi konularý) ve de okul yönetimi ve yönetime katýlým ile ilgili konularý düzenler. SGB III/Arbeitlosengeld I (Sosyal Yasa, Kitap III / ݺsizlik Parasý I) Hukuki esaslar: ݺsizlik Parasý I (ALG I) ile ilgili hukuki esaslar sosyal yasanýn üçüncü kitabýnda (SGB III) düzenlenmiºtir. Bu iºsizlik parasýna hak kazanmanýn ºartlarý ºunlardýr: 11

12 Bir iºçinin iºsiz kalmasý halinde iºsizlik parasý almaya hak kazanabilmesi için: 1. iºsiz olmasý, 2. ݺ ve iºçi bulma kurumuna (Agentur für Arbeit) kayýtlý olmasý ve 3. Bu yardýma hak kazanabilmek için gerekli süreyi tamamlamýº olmasý gerekir. ݺsizlik parasýna hak kazanmak için gerekli süre SGB III 123. Madde uyarýnca bir iºçinin iºsiz kalmadan önceki son iki yýlda 360 gün süreyle iºsizlik primine tabi bir iºte çalýºmýº olmasý veya baºka sebeplerden dolayý iºsizlik sigortasýnda sigorta mükellefiyeti bulunmuº olmasý gerekir (Örneðin çocuk büyütme süreleri, askerlik hizmeti, sivil hizmet süreleri gibi). SGB II/Arbeitslosengeld II (Sosyal Yasa, Kitap II / ݺsizlik Parasý II) ݺsizlik parasý II (ALG II) çalýºabilir, fakat yardýma muhtaç kiºilere ödenen temel güvence yardýmýdýr. Almanya da 1. Ocak 2005 tarihinden itibaren Hartz-IV adý verilen yasa yürürlüðe girmiº olup, bu sebeple halk dilinde sýk sýk Harzt IV olarak anýlmaktadýr. ALG II buna temel olan Hartz-konseptinde (2002) öngörüldüðü ºekilde daha önceki iºsizlik yardýmýný sosyal yardým ile sosyo-kültürel asgari geçim ücreti yardýmý seviyesinde birleºtirmektedir. Adýnýn iºsizlik parasý olmasýna raðmen bu yardýmý (ALG II) alabilmek için mutlaka iºsiz olunmasý gerekmez; Bu yardým diðer gelirlere ek olarak ta alýnabilir (Örneðin asýl iºsizlik parasýna ilave olarak). Hukuki esaslar: ALG II nin hukuki esaslarý Sosyal Yasa, Ýkinci Kitap ݺ arayanlarýn temel güvencesi altýnda düzenlenmiºtir. SGB XII (Sosyal Yasa, Kitap XII) Sosyal Yasanýn Onikinci kitabý (SGB XII veya Sozialgesetzbuch XII) Almanya daki sosyal yardýmla ilgili kural ve hükümleri içerir. Çalýºma piyasasýnda modern hizmetler hakkýndaki dördüncü yasa (Hartz IV) çerçevesinde daha önceki federal sosyal yardým yasasý SGB XII den çýkarýlmýº ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eski iºsizlik parasý ile sosyal yardým parasý birleºtirilmiºtir. SpätaussiedlerInnen (Doðu Avrupadan Gelen Alman Kökenli Göçmenler) Yurtlarýndan edilenlerle ilgili Federal Kanununda [Bundesvertriebenengesetz (BVFG)] 31. Aralýk 1992 tarihine kadar kýsmen nesiller boyu Doðu Orta Avrupa, Doðu Avrupa, Güney Avrupa ve Asya'da yaºamýº olan ve Almanya ya göç etmek isteyen Alman kökenli azýnlýklar (Aussiedler) olarak nitelendirilmiºtir. 1. Ocak 1993 tarihinden itibaren ise alman kökenli tüm göçmenler Spätaussiedler olarak nitelendirilmeye baºlanmýºtýr. Staatliche Abschlussprüfung (Devlet bitirme sýnavý) Branº okulunu (Fachschule, 1, 2 veya 3 yýl süreli) veya Bavyera eyaletinde Branº akademisi (Fachakademie) okulunu (Asgari 2 yýl süreli) bitirirken girilen mezuniyet sýnavýdýr. Bu sýnav yazýlý, sözlü ve uygulamalý sýnav bölümlerinden oluºur. Bu sýnavý baºarýyla geçenler branºlarýna göre devlet sýnavlý tekniker, devlet sýnavlý iºletmeci, devletçe tanýnan eðitmen vs. (Staatlich geprüfte/r Techniker/in, Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, Staatlich anerkannte/r Erzieher/in) gibi meslek unvanýný kullanmaya hak kazanýrlar. Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) (Vatandaºlýk Yasasý) En son 15 Temmuz 1999 tarihinde vatandaºlýk hukukunda reform yasasý ile deðiºtirilen 22. Temmuz 1913 tarihli yasadýr. Vatandaºlýk doðumla birlikte (Madde 4 ), beyanla (Madde 5 ), evlatlýk edinme suretiyle (Madde 6 ), Federal Yurtlarýndan Edilenler Kanununun (Bundesvertriebenengesetzes) 15 Madde 1. veya 2. Fýkralarý uyarýnca düzenlenen belgeyle (Madde 7), Anayasanýn 116. Maddesi 1. Fýkrasý uyarýnca Alman vatandaºlýðý olmadan geçme suretiyle (Madde 40a) ve yabancýlar için vatandaºlýða kabul etme (Madde 8 ila 16 ve Madde 40b) suretiyle kabul edilir. Staatsprüfung (Devlet sýnavý) Üniversite öðrenim programlarýnda uygulanan bir mezuniyet sýnavý olup, kamunun özel çýkarlarýnýn bulunduðu mesleklerde mezuniyet getirir (Týp, diº hekimliði, veterinerlik, eczacýlýk, gýda maddeleri kimyasý, hukuk bilimleri ve de tüm öðretmenlik bölümleri). Ýlk devlet sýnavýnýn kazanýlmasý ile normalde bir akademik ve meslekte yeterlilik saðlayan mezuniyet diplomasýna ulaºýlmýº olur. Fakat öðretmen ve hukukçu adaylarý için bu birinci devlet sýnavýnýn ardýndan zorunlu bir hazýrlýk süresi (staj süresi) söz konusu olup, bu staj süresi sonunda ikinci devlet sýnavýna girilir. Stipendium (Burs) Burs yüksekokul öðrencileri ve genç bilim adamlarý için maddi bir destektir. Burslar ya siyasi veya sosyal kriterlere, ya da üstün baºarýlara baðlý olarak saðlanýr. Almanya da bir burs için genellikle yetenekli kiºilere teºvik saðlayan bir vakfa baºvuruda bulunulmasý gerekir. Studienkolleg (Yeterlilik tespit sýnavýna hazýrlýk okulu) Bu kurumda, Almanya daki bir üniversitede / yüksekokulda (Hochschule) yüksek öðrenim görmek için, Alman yüksekokullarýna giriº yeterliliðine sahip olmayan öðrenci adaylarýna, yüksek öðrenime hazýrlýk kurslarý sunulur. 12

13 Kurslardaki aðýrlýk noktalarý arzu edilen yüksek öðrenim dalýna yöneliktir ve sonunda tespit sýnavý (Feststellungsprüfung) ile tamamlanýr. Studium (Yüksek öðrenim) Bir Alman Üniversitesinde / Yüksekokulunda öðrenim görebilmek için yüksek okul yeterliliði gerekir: Bu yeterlilik bir üniversitede okumak için genel lise veya meslek lisesi (allgemeine veya fachgebundene Hochschulreife) diplomasý Abitur, bir meslek yüksekokullarýnda (Fachhochschule) okumak için ise bu okullara giriº yeterlilik belgesi (Fachhochschulreife) gereklidir. Belirli yüksekokullarda ve belirli dallarda yüksekokul yeterlilik belgesi yerine baºka diplomalarla da (mesleki faaliyet, sanatta yeterlilik vs. gibi) yüksek öðrenime kabul edilmek mümkündür. Akademilerde ve üniversitelerde ºartlara baðlý olarak genel Lise veya meslek lisesi diplomasý (Fachabitur, Abitur) olmadan da öðrenim görmek mümkündür, bunun için kýsmen bir üniversitelerarasý öðrenci seçme ve yerleºtirme sýnavýnýn kazanýlmýº olmasý gerekir. Bu özellikle yüksek yetenekli, fakat belirli yaºam ºartlarý nedeniyle yüksek okul giriº yeterliliði (Abitur) alamamýº geç insanlara yükseköðrenim görme imkaný tanýmaktadýr. Bir çok öðrenim dalýnda sýnýrlý sayýda öðrenci kabul edilmektedir: Örneðin numerus clauses yönteminde lise bitirme notu ortalamasý(abiturnotedurchschnitt) öðrenci seçiminde esas alýnýr. Almanya çapýndaki çok sayýda üniversitede / yüksekokulda öðrenci sýnýrlamasýna tabi öðrenim dallarýnda hak eºitliðini saðlamak amacýyla Merkezi Dortmund ta bulunan (ZVS) (Öðrenci seçme ve yerleºtirme merkezi) tarafýndan öðrenci seçilmekte ve yerleºtirilmektedir. Fakat son zamanlardaki eðilim yüksek okullarýn kendi öðrencilerini kendileri seçmesi yönündedir. Bunun yanýnda üniversite ve meslek yüksekokullarýnda (Fachhochschule) bazý bölümlerde yerel akseptans sýnýrlamalarý mevcuttur. Subsidiär Geschützte (Tali korumalý kiºiler) Geldikleri ülkeye geri gönderilmeleri halinde bariz bir ºekilde iºkence görme veya ölüm cezasýna çaptýrýlma tehlikesi, bariz ºekilde can, mal ve özgürlük tehlikesi altýnda olduklarý (örneðin bir mahkeme veya Federal daire tarafýndan) kabul edilmiº olmasýndan dolayý Almanya da sýnýr dýºý edilmeye karºý koruma (sýnýr dýºý edilme korumasý / yasaðý) hakký tanýnmýº tüm kiºilerdir, çünkü Avrupa Ýnsan Haklarý Konvansiyonu uyarýnca bu durumda sýnýr dýºý etme yasaktýr.. Böyle durumlarda ikamet yasasýnýn - AufenthG - 60 Madde 2-7. fýkralarý uyarýnca sýnýr dýºý etme yasaðý mevcuttur ve yabancýlar dairesinin bu kiºilere ikamet yasasýnýn - AufenthG Madde 3. fýkrasý uyarýnca bir oturum müsaadesi vermesi zorunludur. Bu müsaade söz konusu kiºinin güvenli baºka bir ülkeye gönderilmesinin mümkün olmasý halinde verilmez. Bu ülke söz konusu kiºinin legal olarak giriº yapabileceði veya kendisini kabul eden, fakat yukarýda anýlan tehlikelerin bulunmadýðý ve ayrýca da ilgili kiºinin oradan tekrar kendi ülkesine gönderilme tehlikesi bulunmadýðý bir ülkedir. Tabellarischer Lebenslauf (Özgeçmiº, CV) Curriculum Vitae (CV) adý da verilen özgeçmiº, kiºinin o güne kadarki eðitim ve meslek kariyerinin bir özetidir. Özgeçmiº genellikle tablo ve kronolojik ºekilde düzenlenir. Bir özgeçmiº genellikle ºunlardan meydana gelir: Fotoðraf; Kiºisel bilgiler; Devam ettiði okullar, yüksek okul ve meslek eðitimi diplomalarý; Ýlerletme eðitimi, ilave vasýflar/sertifikalar; meslek deneyimi; Diðer vasýflar / sertifikalar, bilgi ve beceriler (Bilgisayar, yabancý dil, ehliyet). Technische Hochschule (Teknik Yüksekokul) Geleneksel aðýrlýk noktalarý doðal bilimler ve mühendislik bilimleri olan üniversite dengi yüksek okul türüdür. Tertiärer Bildungsbereich (Yükseköðrenim Alaný) Yüksek öðrenim alaný genel yüksekokul yeterliði (allgemeine Hochschulreife) veya meslek yüksekokullarý yeterliliði (Fachhochschulreife) üzerine yüksek kalifiyeli mesleklere hazýrlayan tüm eðitim programlarýný kapsar. Yükseköðrenim alanýnýn kurumlarý üniversite / yüksekokullardýr (Hochschulen). Universität (Üniversite) Tam zamanlý eðitim programlarý sunan yükseköðrenim kurumudur. Üniversitelerde sunulan eðitim programlarý genelde ilahiyat, beºeri bilimler, hukuk, iktisat, týp, doðal bilimler, mühendislik bilimleri ve eðitim gibi fakültelere ayrýlýr. Üniversiteler giriºin ön ºartý genel veya meslek lisesi diplomasý (allgemeine Hochschulreife, Fachgebundene Hochschulreife) veya dengi diplomalardýr. Genel lise diplomasý / Genel yüksekokul yeterlilik belgesi esas itibarýyla üniversitelerde sunulan tüm dallara öðrenim görme hakký sunar. Fakat sanat, müzik veya spor gibi bazý münferit dallarda ayrýca bir yeterlilik sýnavýnýn verilmesi gerekir. Meslek lisesi diplomasý (fachgebundene Hochschulreife) ise sadece belirli bölümlerde öðrenim görme hakký saðlar. Bunun haricinde mesleki olarak kalifikasyonlu adaylar belirli ºartlara baðlý olarak okuldan alýnmýº yüksek okul giriº yeterlilik belgesi olmadan da yükseköðrenime kabul edilebilirler. 13

14 Vereidigte ÜbersetzerInnen (yeminli tercüman / mütercim) Tercüman ve mütercimler mahkemeler ve resmi makamlar için çalýºmak istediklerinde yemin etmeleri gerekir. Normalde diplomalar, evlenme cüzdanlarý vs. gibi dokümanlarýn çevirileri ancak yeminli bir tercüman tarafýndan düzenlenmiº olmalarý halinde kabul edilir. Verwaltungsfachhochschule (Ýdari Bilimler Yüksek Okulu) Federasyon veya bir eyalet tarafýndan iºletilen ve kamu yönetiminde belirli bir sektör için kýdemli devlet hizmetine idareci yetiºtiren meslek yüksekokullarýdýr (Fachhochschule). Bu okula devam eden öðrenciler stajyer memur (Beamte auf Widerruf) sayýlýrlar. Visum - Visa Sichtvermerk (Vize) Almanya da vize zorunluluðu vardýr. Vize zorunluluðunda bazý istisnalar mevcut olup, bazý ülkelerin vatandaºlarýndan Almanya ya giriº için vize istenmez (Örneðin diðer AB ülkeleri vatandaºlarý). Vizenin çok çeºitli türleri mevcuttur (Ýkamet yasasý AufentG Madde 6). - 3 aya kadar süreli vize (kýsa süreli vize), ayný zamanda Schengen-vizesi adý da verilir. - Uzun süreli ikametler için ve çalýºma izini saðlayan ikamet vizeleri (3 aydan uzun süreli milli vize). - Milli vize ile uzun ikamet süreli ve/veya çalýºma amaçlý ülkeye giriº mümkündür, fakat bunun için normalde yabancýlar dairesinin onayý gerekir. Bu konuda yetkili yabancýlar dairesi kiºinin müstakbel ikamet yerindeki yabancýlar dairesidir ve vize iºlemleri uzun ikamet süreli taleplerde birkaç ay sürebilir. Vizenin daima Almanya ya giriºten veya Almanya dan transit geçiºten önce talep edilmesi gerekir. Vize baºvurusu Federal Alman Dýº temsilciliklerine (Konsolosluk veya Büyükelçilik) yapýlabilir. Bu temsilciliklerde vize ya da Almanya ya giriºe izin verilip verilmeyeceði kontrol edilir. Volkshochschule (Yüksek Halkokulu) Normalde kamu tarafýndan iºletilen, geniº bir yelpazede genel ve mesleki ilerletme eðitimi sunan yetiºkin eðitimi kurumudur. Vorbereitungsdienst (Hazýrlýk hizmeti, stajyerlik) Birinci devlet sýnavýndan sonraki mesleki uygulamada eðitim aºamasý. Ýkinci devlet sýnavý ile sona erer. Özellikle de öðretmenlikler için olmak üzere kamu hizmetindeki diðer meslekler için de geçerlidir. Vorrangprüfung (Öncelik kontrolü) Bireysel öncelik kontrolü Yabacý Çalýºabilen kiºilere süreli bir çalýºma izni ancak iº piyasasýnýn durumunun buna müsait olmasý halinde verilebilir. Bu çalýºma izni sadece söz konusu yabancý iºçinin istihdamýnýn iº piyasasýnda istihdam yapýsýna, bölgelere ve ekonomi dallarýna olumsuz etkileri olmamasý (global iº piyasasý kontrolü) ve herhangi bir Alman iºçinin (öncelikli iºçiler) veya öncelik hakkýna sahip bir yabancýnýn bu iºe talip olmamasý halinde verilir (Münferit vakaya baðlý öncelik kontrolü). Ayrýca yabancý iºçi Almanlara kýyasla daha olumsuz ºartlarda çalýºamaz. Bireysel öncelik kontrolü belirli bir iºyeri için öncelik hakkýna sahip bir adayýn bulunup bulunmadýðýný tespit etmeye çalýºýr. Öncelik hakkýna sahip kiºiler ºunlardýr: Almanlar, AB Vatandaºlarý, AEB vatandaºlarý, Baðlý devletler vatandaºlarý, çalýºma hakkýna sahip yabancý iºçiler ve de Almanya da süresiz oturum iznine veya oturum hakkýna sahip yabancýlar. Weiterbildung (Ýlerletme eðitimi) Genellikle yetiºkin eðitimi olarak ta anýlan bu eðitim (Weiterbildung) ileri düzey eðitim ve meslek deðiºtirme eðitimi için üst kavramdýr. Genel ilerletme eðitimi ve mesleki ilerletme eðitimi olarak ikiye ayrýlýr. Weiterführende Schule (Ýlkokul sonrasý okul) Temel eðitimden sonraki okullar. Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Genel Yüksekokul Yeterlik Diplomasý) Genel eðitim veren lise (Sekundarbereich II) diplomasý, (genelde 12. Veya 13. Sýnýfýn sonunda) girilen olgunluk sýnavýnýn (Abiturprüfung) baºarýyla verilmesi üzerine alýnýr. Bu diplomada sýnavda alýnan notlarýn yanýnda son iki lise sýnýfýnda elde edilen not baºarýsý da gösterilir. Tüm üniversite / yüksek okullarda tüm bölümlerde yükseköðrenim hakký verir. Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife (Meslek lisesi diplomasý) Lise (Sekundarbereich II) sonunda meslekle ilgili aðýrlýða sahip çeºitli eðitim programlarýnda girilen sýnavýn baºarý ile geçenlere verilen diplomadýr. Bu diploma üniversitelerde ve dengi yüksek okullarda belirli dallarda okumaya hak kazandýrýr. Baðýmlý abituru onaylar. 14

15 ZVS (Öðrenci seçme ve yerleºtirme merkezi) Öðrenci seçme ve yerleºtirme merkezinin (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS) görevi devlet üniversitelerinde / yüksek okullarýndaki birinci sömestri boº öðrenim yerlerine daðýtma veya seçme yöntemiyle öðrenci yerleºtirmektir. Bu kurumun merkezi Dortmund ºehrindedir. ZVS halen Almanya çapýnda aºaðýdaki yükseköðrenim dallarýna öðrenci yerleºtirmektedir: Biyoloji, Týp, Eczacýlýk, Psikoloji, Veterinerlik, Diº Hekimliði. Zweiter Bildungsweg (Ýkinci Eðitim Yolu) Yetiºkinlere sonradan genel eðitim okullarý diplomalarý alabilmeleri için imkan sunan eðitim kurumlarýdýr (Temel Eðitim Akºam Okulu, Akºam Ortaokulu, Akºam Lisesi, Kolej) 15

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

GENEL EĞİTİM-İlköğretim I. ve II. Kademeler (Compulsory General Education/Primary and lower secondary education)

GENEL EĞİTİM-İlköğretim I. ve II. Kademeler (Compulsory General Education/Primary and lower secondary education) ALMANYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM Bütün çocuklar için zorunlu eğitim çağı 6 yaşında başlar ve genellikle tam zamanlı eğitim

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ALMANYA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ALMANYA NUFÜSÜ 81.471.834 (Haziran 2011 Tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ 356.854 km² Federal Cumhuriyet, Parlamenter Hükümet

Detaylı

Hessen de okul sistemi İLKOKUL 30 haziranda 6 yaşı dolduran ağustosta okula başlar süre 4 yıl Almanca eksikliği varsa: bir sene Vorschulklasse 3.

Hessen de okul sistemi İLKOKUL 30 haziranda 6 yaşı dolduran ağustosta okula başlar süre 4 yıl Almanca eksikliği varsa: bir sene Vorschulklasse 3. 30 haziranda 6 yaşı dolduran ağustosta okula başlar süre 4 yıl Almanca eksikliği varsa: bir sene Vorschulklasse 3. sınıfın sonunda: Lernstandserhebung D / M İngilizce 3.veza4.sınıfta başlar Gymnasiale

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENKLİK İŞLEMLERİ. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde;

DENKLİK İŞLEMLERİ. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; DENKLİK İŞLEMLERİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunun 35.maddesi ile verilen denklik yetkisi çerçevesinde; A-Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre; Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.)

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) 28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Karar Tarihi : 28/02/2012 SENATO KARAR ÖRNEĞİ Toplantı

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

DĠPLOMASIZ YÜKSEK ÖĞRETĠM

DĠPLOMASIZ YÜKSEK ÖĞRETĠM Baden-Württemberg Eyaletinde DĠPLOMASIZ YÜKSEK ÖĞRETĠM (Studieren ohne Hochschulreife) Değerli VatandaĢlarım, Almanya daki Türk toplumunun çözüm bekleyen bir çok sorunu vardır. Çözüm bekleyen bu sorunların

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu ADIYAMAN T.C. ADIYAMAN VEYA YABANCI UYRUKLU KAYIT KABUL BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, uyruklu Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma ve kabul belirlemektedir.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ AÇIKLAMA Bu taslak, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinin ilgili düzenlemeleri gözden geçirilmek suretiyle, Yönerge hazırlama komisyonu üyeleri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31.05.2012 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGE Amaç NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesine önlisans

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A, 12 Ağustos 2014 / 326-5, 10 Şubat 2015 / 331-4-B Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (17.12.2013 tarih ve 418/21 sayılı Üniversite Senatosu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIM KONTENJANINA BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yurtdışı Öğrenci Alımı Kontenjanından faydalanarak Yıldırım Beyazıt

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Ek D - Değerlendirme Kriterleri Aşamaları 1-3 A TİPİ BURSLAR Lisans (L) AŞAMA 1 Başvuru formu ve destekleyici belgeler 2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Resmi ve İdari gereklilikler

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki önlisans

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin ön lisans ve lisans

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

2015/16 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs programı. Ek D. Seçim Süreci Değerlendirme Kriterleri: Aşamalar 1 3

2015/16 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Burs programı. Ek D. Seçim Süreci Değerlendirme Kriterleri: Aşamalar 1 3 Ek D Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır 2015/16 Akademik Yılı Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB

Detaylı

AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS. Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS. Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitim sanayinin ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı TÜRKÇE 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Bu bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyen Türk üniversite adayları tarafından sıkça sorulan sorulara pratik cevaplar vermek amacıyla

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı