ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANATIN. Elvan Levent

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANATIN. Elvan Levent"

Transkript

1 Toplanan seyirciye raðmen film oynatýlmadý... Bu nasýl iþ? Mecliste izleyici çok, vekil yok! Sinemalar seyirci olmazsa oynatmazlar filmi... Mecliste ise seyirci var, film yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KUTLU ADALI ÝÞTE BÖYLE VURULDU l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SIKI MI GELENÝ ÇEVÝRMEK? Ali Osman KESKÝN NÝÞANCININ KURÞUNU! Erdoðan Baybars SANATIN ÝYÝLÝKLERÝ Elvan Levent COPUN VURDUÐU YERDE KARANFÝL MÝ BÝTER? Mehmet Levent Demokrasi Oyunu Yalçýn Okut Adadaki derin devlet i bu kitapta okuyun... Kýbrýs ta görev yapmýþ olan istihbarat subayýnýn þimdiye dek gizli kalmýþ çarpýcý itiraflarý... Kutlu Adalý yý Tarih 6 Temmuz, 1996 Lefkoþa Böyle katlettiler Türkiye de son günlerde yayýnlanan T 5 isimli kitap büyük yanký uyandýrdý... Operasyonel kod adýnýn T 5 olduðunu açýklayan istihbarat subayýnýn anlattýklarýna göre, cinayet Lefkoþa daki Merkez Komutanlýðý nda planlandý ve tetiði çekmek için de Hüseyin Demirci görevlendirildi... n Efendim, aldýðým istihbarata göre, hani þu gazeteci vardý ya, adý neydi? Galiba Kutlu Adalý olmalýydý... Onu yakýnda temizleyecekleri kesinlik kazanmýþ durumda... Bu iþi Cahit K. albay planlýyor... Cahit albayýn JÝTEM le baðý var... T2 Hüseyin Demirci ise tetiði çekecek olan snayper kiþi... n Cinayet mahalline T2 nin koyu haki, mavi renkli Fiat marka aracýyla gidilecek. T2 nin yanýnda ismi tam saptanmamýþ Veli ve Ýlhami adýnda iki sabýkalý genç olacak. Ýnfaz çapraz ateþ yöntemiyle gerçekleþtirilecek... n Ýstihbarat subayýnýn itiraflarýna göre, cinayete 8 dakika kala bundan vazgeçilmiþ, ancak cinayet yine de önlenememiþ... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Ýzleyiciler geldi, vekiller gelmedi n Meclis toplantýlarýný izlemek izne baðlandýðý halde, izleyici sýralarý dün yine kalabalýktý, ancak bu kez de milletvekilleri gelmediði için toplantý yapýlamadý... n Ne hükümet, ne de muhalefet milletvekillerinin geldiðini söyleyen Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Bunu halkýn takdirine býrakýyorum dedi... n Dünkü toplantýya Hasan Bozer ile Hasan Taçoy dýþýnda hiçbir milletvekili gelmedi... n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Aksonayý kýracan n2. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEDEN GÜNEY'E GEÇTÝLER Birinci derecede askeri yasak bölgeden araçla Güney Kýbrýs'a geçerek 3 varil yanmýþ sývý yað getiren 2 kiþi, ayný yoldan geri dönerken suçüstü yakalandý. Polis bültenine göre, Gaziler köyünün batýsýnda "Tabahana" bölgesinde önceki gün civarýnda meydana gelen olayda tutuklananlar E.S(E-42) ve S.K(E- 25) olarak açýklandý; olayla ilgili soruþturmanýn da devam ettiði belirtildi. TIR DORSESÝNDE 2 SURÝYELÝ Gazimaðusa Limaný'nda "Kýbrýs Yýldýzý" isimli yük gemisindeki týrýn dorsesine gizlenerek kaçak yolla KKTC' ye giriþ yapmaya çalýþan 2 Suriye uyruklu yakalandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, önceki gün saat sýralarýnda bulunan Suriye asýllý M.A(E-22) ve A.A(E-28) yanýnda, olayla baðlantýsý olduðu belirlenen Ö.P(E-50) ve M.K(E-36) de tutuklandý. LÝMASOL'DAKÝ ESKÝ ESER YENÝDEN DÜZENLENDÝ Kurri vadisinden Limasol'a su getiren sarnýcýn parçasý niteliðindeki 19. yüzyýla ait ikinci derece eski eser niteliðindeki su deposu ile etrafýndaki parkýn yeniden düzenlenerek açýldýðý belirtildi. Politis gazetesi haberinde, açýlýþý Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný Erato Kozaku Markulli tarafýndan yapýlan su deposunun, 1996 yýlýnda ikinci derece eski eser olarak ilan edildiðini ve Limasol Su Ýþleri Dairesi'ne devredildiðini ekledi. RO-RO TÝPÝ YÜK GEMÝLERÝYLE YOLCU DA TAÞINABÝLECEK Rum ve Yunan bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakanlýklarý, iki ülke arasýndaki seferlerde Ro-Ro tipi yük gemileriyle sýnýrlý sayýda yolcu taþýnabilmesi konusunda mutabakata vardý. Politis gazetesi, söz konusu gemilerle yolculuk için özellikle uçak fobisi olanlara öncelik verileceðini yazdý. Habere göre, bugüne kadar yük gemisinde sadece kamyon veya özel araç taþýyan kiþilere yolculuk yapma izni verilirken, yeni kararla 12 kiþiye kadar yolcu taþýnmasý da mümkün olacak. Gazete, bu gemilerle seyahat edecek yolcular için güvenlik problemi ve yasal izinler gibi sorunlar bulunduðunu da kaydetti. GÜNEY'DE ÝÞSÝZLÝK Güney Kýbrýs'ta mayýs ayýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 7.4 olduðu, bunun da AB ülkeleri içerisinde en düþük iþsizlik oraný sýralamasýnda Güney Kýbrýs'ý 10'uncu sýraya yerleþtirdiði bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Avrupa Ýstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerine göre Güney Kýbrýs'ta mayýs ayýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 7.4 olduðunu yazdýlar. Gazete, AB ülkelerinin iþsizlik ortalamasýnýn yüzde 9.3 olduðunu belirtirken, en büyük iþsizlik oranýnýn yüzde 20.9 ile Ýspanya'da olduðunu vurguladý. LONDRA HILTON PARK LANE OTELÝNDE YANGIN Ýngiltere'nin baþkenti Londra'daki Hilton Park Lane otelinde önceki akþam yangýn çýktýðý bildirildi. Ýngiliz yayýn kuruluþ BBC'nin haberine göre, yerel saatle dolayýnda çaðrýlan itfaiye ekipleri beþ yýldýzlý oteldeki yangýna müdahale etti. Oteldeki konuklar bina dýþýna çýkarýlýrken olayda yaralanan olmadýðý belirtildi. Hilton Park Lane Oteli, Londra'nýn lüks semtlerinden Mayfair'de, Park Lane caddesinde bulunuyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Gazetede okudum. Emekliler maaþlarýný almak için her ay banka kuyruklarýndadýrlar. Hayret ki ne hayret. Diyeceksiniz ki "be adam ama sen nerde yaþan?" -Yoksa aydan yeni geldin? -Bu memlekette bu iþler böyle yürümez? -Bu 21. yüzyýlýn sonunda demek isten bana ki bu iþ tamamdýr. Doðrusunu istersanýz bizim kuþaklarýn bunu anlamasý hiç da kolay deðildir. Ýngiliz devrinde, her köye yol yoktu. Araba da yoktu. Ama posta adanýn en ücra yerlerine bile ulaþýrdý. Herkese maaþý, köyde kim vardý maaþlý Baykuþ devrinde? Öðretmen, bazý köylerde ormancý. Ve bazýlarýnda da polis karakolunda çalýþan polisler. Ýþte bunlarýn çekleri gününde, posta ile ellerine geçerdi. Ne oldu þimdi da posta ile ulaþtýrýlamaz herkesin maaþý evine? Deyceksiniz ki sorun o çeki bozmaktan kaynaklanýr. Genelde sanmam. Ama bunda bir sorun varsa, çek yerine parasýný bir zarfa koyup evine teslim etmelisiniz. Teknolojinin bu konuda yapacaðý bir þey var mý bilmem. Ama pratik iþ. Yolla memurunu teslim et parasýný. Aslýnda yaþlýlýk, hastalýk ve sair nedenlerle kendi iþini görmekte zorluk çeken yurttaþa da evinde hizmet vermek gerekir. Haftada bir evinde ziyaret et, kontrol et, ilacýný da ver, ihtiyacýný da sor. Olmaz mý? Olmaz. Türk mentalitesi buna izin vermez. Neden vermez? Türk hala daha þu kafa inan gider: "Ma fevkime tabasbusu kelpiye, maðdunumu tahta kurusu gibi ezmektir düsturum." AKSONAYI KIRACAN Birisi çýksa da Ýngiliz devrinde memleketi idare eden muhtar ve azalarýn adaleti ile, bugünkü Bakanlar Kurulunun adaletini kýyaslarsa sonuç kimin leyhine çýkar acaba? Ya da bir köy muhtar ve azalarýnýn köylerini ve köylülerini güvenlik altýna alma oranýyla koskoca paþalarýn toplumun güvenliðini saðlama oranýyla kýyaslasa ne çýkar? Mesela, Gaziveran'ýn rahmetli muhtarý Niyazi Öztoprak'ý Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör olan oðlu Abdullah Öztoprak'la bilanzaya çeksek, kim aðýr basar? Söylemekten çekinmemek lazým. Söyleye söyleye bir iþe yarar belki. Dr. Küçük'le ölümünden az önce görüþtük. Tedavisi için Londra'ya gidecekti. Dönebilseydi arkadaþlarla Aslýnda yaþlýlýk, hastalýk ve sair nedenlerle kendi iþini görmekte zorluk çeken yurttaþa da evinde hizmet vermek gerekir. Haftada bir evinde ziyaret et, kontrol et, ilacýný da ver, ihtiyacýný da sor. beraber yemeðe içmeðe gidecektik.ne yazýk ki sözünde duramadý. O gün bana "nedir aziz dostum cemaat olarak baþýmýza gelen bu felaket?" dediydi. "Geri kalmýþ bir toplumun, kendinden çok ilerdeki bir toplumu idaresi altýna almasýdýr" dedim. "Evet, maalesef öyle aziz dostum" dedi. Ne yazýk ki Türkiye nüfus artýþ hýzýnýn gerektiði derecede eðitim ve öðretimi hýzla çaðdaþlaþtýramadý. "Herkesi okutacaðým" deyerek, kimseyi çaðýnýn gereklerine göre yetiþtiremedi. Çocuklarýna, gençlerine cehalet tahsili yaptýrdý, yaptýrýyor. Bizimkilere da öyle 1974'ten sonra... Öyle bir eðitim verirler ki, o eðitimi alan, ömrünün sonuna kadar yanlýþta olduðunu anlayamaz. Ömür boyu gerçeklere sýký sýkýya kapalý olan insan malzemesi yetiþtirirler. Ortadoðu'yu dünyayý idare edebilme yetenek ve bilgisinden asla kuþkusu yoktur ama, emeklilere maaþlarýný evlerine posta ile ulaþtýrmayý beceremez Türk... Aslan Türk! Haçanabir nadasta gidecen. Eninde sonunda aksonayý kýracan. Ve bindiði dalý kesen Nasreddin Hoca gibi, göt üstü yere çakýlacan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KUTLU ADALI ÝÞTE BÖYLE VURULDU Kutlu Adalý'yý kim vurdu? Bilen var mý? Var herhalde... Cinayetin görgü tanýðý bile var belki de... Kapýsýnýn önünde, sokakta vuruldu... Bir yaz gecesi... Bahçeli evlerin verandalarýnda herkesin serinlediði bir gece... Yaz geceleri kýþ geceleri gibi sessiz deðil... Sokaklar tenhalaþmaz kolay kolay... Hele de gecenin geç bir vakti deðilse... Kutlu Adalý 1996 Temmuz'unda öldürüldü... 6 Temmuz'da 15 yýl olacak öldürüleli... Tüm siyasi cinayetlerimiz gibi faili meçhullere yazýldý bu da... Kimse bildiðini, ya da gördüðünü söylemedi... O sýralarda Hasan Kundakçý Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný idi... Galip Mendi ise Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný... Þimdi emekli bir general olan Kundakçý, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'yu vurmakla da övünür... Galip Mendi ise en az onun kadar keskin birisi... Albaylýktan generalliðe terfi etti. Ve Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý'ndaki görevini tamamladýktan sonra, 2000 yýlýnda yeniden ülkemize geldi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný olarak görev yaptý... Bizim gazetemizdeki iki bomba da onun döneminde patladý. En çok o dönemde aldýk tehdit telefonlarýný... En çok ceza davasý da yine o dönemde açýldý hakkýmýzda... Bu dönemin Sivil Ýþler Baþkaný ise Albay Namýk Koç idi... Soruyu yineleyelim: -Kim vurdu Kutlu Adalý'yý? Türkiye'de yeni yayýnlanan bir kitapta bu sorunun cevabý var... Kitap henüz çýktý piyasaya... Adý "T 5"... Yazarý Timur Ýnce... Bir roman niyetine yazmýþ... Ancak kahramanlarý gerçek... Kendi isimleriyle... "Tolga Beþ (T 5) dediði bir adamýn aðzýndan anlatýyor bize anlattýklarýný... Kim bu 'T 5?' Ýstihbarat görevlisi bir albay Nisan'ýnda atanmýþ Kýbrýs'taki görevine... Operasyonel kod adýymýþ 'T 5'... Zaten diðer istihbaratçýlar da 'T 1', 'T 2', 'T 3' ve 'T 4' olarak anýlýyormuþ. Beþ kiþiymiþler bu görevde... Hem Rumlarýn, hem de Rumlara 'yataklýk' yapanlarýn faaliyetlerini izlemekle görevliymiþler. Bir ay içinde de herkesin sicilini çýkarmýþlar ve listeyi hazýrlamýþlar. 'T 5' bu arada Yakýn Doðu Üniversitesi'ne kaydolmuþ ve orada iþletme ve iktisat okumaya da baþlamýþ. Bu kitabý okumanýz gerek mutlaka... Baþtanbaþa Kýbrýs çünkü... Ve hiç bilmediðiniz, hiç duymadýðýnýz þeyler... Çok þaþacaksýnýz okuyunca... "Ma neler varmýþ yahu da bilmeyiz" diyeceksiniz... Buradaki derin devletin içyüzü hep bu kalýn kitapta... Ne kadar anlatsam da, bu sütunda anlatamam size hepsini... Yalnýz Kutlu Adalý cinayeti üzerinde duracaðým bu yazýda... Diðer konulara gelirim baþka yazýlarda... 'T 5' ne diyor bakýn... Adalý cinayeti Lefkoþa'daki Merkez Komutanlýðý'nda planlanmýþ... "Cahit Albay" dediði bir albay tarafýndan... Hemen þunu da belirteyim ancak... Adalý öldürülmeden 8 dakika önce talimat gelmiþ üstten, önleyin diye cinayeti, ama önleyememiþler... Adalý'yý öldürme planý Merkez'den ulaþmýþ o günlerde T5'e.. O da T1'e aktarmýþ bu istihbaratý... Kitabýn 84. sayfasýnda... Þöyle anlatýyor nasýl aktardýðýný: "Efendim, aldýðým istihbarata göre, hani þu gazeteci vardý ya, adý neydi? Galiba Kutlu Adalý olmalýydý... Onu yakýnda temizleyecekleri kesinlik kazanmýþ durumda. Bu iþi Cahit K. Albay planlýyor. Planýn alt yapýsý tamamen Cahit albaya ait efendim. Ve emrindeki baþçavuþ Nazým Kocalay da yardýmcýsý... Cahit albayýn JÝTEM'le baðý var... T2 Hüseyin Demirci ise tetiði çekecek olan snayper kiþi... Zaten Hüseyin Demirci'nin cebini doldurmuþ bunlar. Aracýna dahi askeri benzinle ikmal yapýyorlar. Gerekli olan diðer yardýmlarýn hiçbirisi aksattýrýlmýyor. Ne gerekiyorsa eksiksiz yerine getiriliyor..." Hüseyin Demirci'den 'kasap' ve 'T 2' diye söz eden 'T 5' daha sonra þunlarý anlatýyor: "Cinayet mahalline T2'nin koyu haki mavi renkli Fiat marka aracýyla gidilecek. T2'ye ismi tam saptanamamýþ Veli ve Ýlhami adýnda iki tane sabýkalý genç eþlik edecek. Ýnfaz çapraz ateþ yöntemiyle gerçekleþtirilecek albayým." (Devamý yarýn)

3 AFRÝKA dan mektup... YAKAMIZDAN DÜÞMÜYOR BU AMANSIZ ÝLLET... Ardarda geldi ölümler... Acýya acý ulandý... Gözyaþý sel olup aktý... Rüya Güneyli'yi kaybettik... Kanserden... Ardýndan Pembe Turgud'u... Kanserden... Ve dün de Yücel Köseoðlu'nu... Kanserden... Yakamýza yapýþmýþ bu illet... Düþmüyor... Daha kimleri almadý ki elimizden... Naci Talat'ý... Özker Özgür'ü... Ergin Birinci'yi... Tümünü saysak sýðmaz bu gazeteye... Gencecik yavrularýmýza bile acýmadý... * Þu minnacýk adada kaderimiz mi bizim bu? Neden bu kadar çok? Neden bu kadar yaygýn? Þu iþe bakýn hem... Yalnýz kuzeyde deðil, güneyde de... Orda da çok... Orda da ilk sýrada... Ayný havayý soluyoruz da ondan mý? Havamýz mý çok kirli? Yandýk mý herþeyin aðzýna? Bitirip tükettik mi çevreyi? Yediklerimizde, içtiklerimizde mi hayýr yok? Mikroplu sularla yýkanýyor, mikroplu denizlerde mi yüzüyoruz? Baz istasyonlarý mý zehirleyen bizi? Poligonlar... Tatbikatlar mý? Hangi radyoaktif dalgalar giriyor kanýmýza? Biz mi ne yaptýðýmýzý bilmeyiz yoksa? Mangal iþi kanser yapar derler de, yaparsa yapsýn, arpadan olsun ölümü atýn, diye umursamaz mýyýz? Çok mu düþkünüz midemize? Doktorlar "sigarayý býrak" derler de baþka bir þey demezler mi? Meskun bölgelerde damlara kurulan baz istasyonlarýnýn da bu mendebur illete yol açtýðýný söylemedi mi tabiplerimiz? Uyarmadýlar mý? Neden umursamadý hiç kimse? Gidenlerin ardýndan yalnýz gözyaþý dökmeyi mi biliriz biz? Söyleyin... Bu illet neden burada bu kadar çok... Bu kadar yaygýn... Stresten mi? Marazdan mý? Bilinçsizlikten mi? Anladýk, dünyanýn her yerinde, her köþesinde var... Ve çare bulunamamýþ daha... Ama neden bizde bu kadar fazla... Her eve, her ocaða zehirli bir yýlan gibi sessizce nasýl sýzmýþ böyle... En azýndan asgariye indiremez miyiz onu? Tutup çekemez miyiz kuyruðundan... Öleceksek de, mücadelemizi tamam vermiþ olmanýn huzuru içinde ölemez miyiz? * Çevremizdeki tahribatý önlesek... Aðaçlara beton uðruna kýymasak... Poligonlarý ve tatbikatlarý yok etsek ve barut solumasak... Yediklerimizi ve içtiklerimizi adam gibi denetlesek... Denizlerimizi temizlesek... Baz istasyonlarýný damlarýmýzdan söküp atsak... Ve bu illete yol açtýðý bilimsel verilerle kanýtlanan cep telefonlarý ile bilgisayarlarý daha az kullansak... Azaltamaz mýyýz vakitsiz ölümü? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE MECLÝS YÝNE TOPLANAMADI Ýzleyici çok, vekil yok n BAÞKAN BOZER VE TAÇOY DIÞINDA TOPLANTIYA HÝÇBÝR MÝLLETVEKÝLÝ GELMEDÝ, TOPLANTI PAZARTESÝYE KALDI n BOZER: "ÝKTÝDAR- MUHALEFET HÝÇBÝR MÝLLETVEKÝLÝ GELMEDÝ HALKIN TAKDÝRÝNE BIRAKIYORUM" Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün de toplanamadý. Sendikal Platform ve Feminist Atölye'nin eylemleri nedeniyle perþembe günkü birleþimi yarým kalan ve iç tüzük gereði ertelenen Meclis Genel Kurulu, dün de milletvekillerinin gelmemesi nedeniyle toplanamadý. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy dýþýnda hiçbir milletvekilinin gelmediði Genel Kurul'da, Bozer saat ve 10.35'de iki kez toplanma giriþiminde bulundu. Milletvekili koltuklarýnýn boþ olduðu Genel Kurul'da, meclis toplantýsý için göreve gelen çalýþanlar dinleyici locasý ve salondaki yerlerinde toplanma giriþiminin yapýlmasýný izledi. Genel Kurul'un iki denemede de toplanamamasý üzerine Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer kürsüden yaptýðý konuþmada, bugün Genel Kurul'un toplanacaðýnýn duyurulmasýna raðmen UBP Milletvekili Hasan Taçoy dýþýnda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin hiçbirinin meclise gelmediðine dikkat çekti. Meclis görevlilerinin toplantý nedeniyle dün göreve geldiðine iþaret eden Bozer, "Milletvekillerinin gelmemesi konusunda yorum yapmak istemiyorum. Bunu halkýn takdirine býrakýyorum" ifadelerini kullandý. Meclisin bir sonraki birleþiminin pazartesi günü yapýlacaðýný belirten Bozer, gündemin birleþtirileceðini de kaydetti. ex istence Elvan Levent SANATIN ÝYÝLÝKLERÝ Wikileaks'in iyilik mi yoksa kötülük mü üzerine kurulduðunu sorgulayan ve kurucusu Julian Assange'ýn hayatýndan geniþ kesitler sunan komedi bir tiyatro oyunu sahnelenmiþ geçenlerde Avustralya'da. Stainless Steel Rat... Oyunun adý bu, 'Pas Tutmayan Fare' yani... Ýzlemediðim bir oyun üzerine yorum yapacak deðilim elbette. Zaten beni asýl ilgilendiren oyunun içeriðinin detaylarýndan çok, bu tiyatro oyununun temel çýkýþ noktasýydý. Yani sanat-hayat-siyaset üçlüsünün etkileþiminden oluþan etkinin kendisi. Sizin hayatýnýzda Wikileaks'in bir yeri var mýydý örneðin? Veya, Wikileaks'in önümüze serdiði, uluslararasý bürokratik bir krize neden olduðu kadar basýnda da adeta bir bomba etkisi yaratan 'gizli belgeler' sizin hayatýnýzý etkilemiþ miydi? Benim hayatýmý hiç etkilemedi örneðin. Hayatým Wikileaks'ten öncesi ve sonrasý þeklinde ikiye bölünmedi yani. Oysa izlediði bir film veya okuduðu bir romanýn hayatýný veya hayata bakýþ açýsýný kökünden deðiþtirdiðini söyleyen 'sýradan' insanlarýn sayýsý hiç de az deðildi ki, bu insanlara ben de dahildim. Albert Camus örneðin, sanatýn hayatýndaki yerini þu sözlerle tanýmlýyordu: "Iþýktan vazgeçmeyi, varlýðýn mutluluðundan, içinde büyümüþ olduðum özgür yaþamdan vazgeçmeyi asla istemedim. Ama yanlýþlýklarýmdan ve eksikliklerimden bazýlarýna bu özlem neden olsa bile uðraþýmý daha iyi yerine getirmeme de yardýmcý oldu kuþkusuz ve bugün halâ kendilerine sunulan yaþama yalnýzca anýlarla ya da mutluluða anlýk, geçici geri dönüþlerle dayanabilen tüm suskun, yeryüzüne daðýlmýþ insanlarýn yanýnda olmama yardým ediyor."* Brezilyalý Fotoðrafçý Claudio Edinger'in Brezilya'nýn Sao Paulo kentinde bulunan Latin Amerika'nýn en büyük akýl hastanesini ziyareti sýrasýnda çektiði fotoðraflarý gördüm. Çok etkileyiciydi fotoðraflar, her karesi dehþet vericiydi. Hapisaneden deðil, hayvanat bahçesinden de beþ beter bir yerdi orasý. Bu hastanedeki insanlarýn durumunun hiçbir siyasi söylemde yer bulmayacaðýný, hiçbir politik tartýþmanýn konusu olmayacaðýný ve hiçbirimizin hayatýný etkilemeyeceðini düþündüm. Ama hiç kuþkum yoktu ki bu fotoðraflar, onlara bakan herkesin kafasýnda bir iz býrakacaktýlar. Sonra, Hollywood kökenli yönetmenin biri çýkacak, bu akýl hastanesini veya bu hastanedeki hastalardan birinin hayatýný konu alan bir film yapacak ve bu film bir ihtimal prestijli bir film festivalinde ödüle layýk görülecekti. Sonra da bu film, milyonlarca kiþi arasýndan bir veya daha çok izleyicinin hayatýný deðiþtirecekti. Demek istediðim, korkunç bir gerçekliðin bir sanatçýya ilham olup, bir fotoðraf karesinde sabitleþmesi ve sonra da parlak kaðýtlý bir dergiye kapak olmasý, o gerçekliðin kendisini deðiþtirmese de sanat aracýlýðýyla bir etki yaratýyordu. Bu adada baþýmýza dayalý bir silahla soluk alýp vermediðimizden, içinde bulunduðumuz gerçekliði çoðu zaman tam anlamýyla algýlayamadýðýmýzý düþünüyordum. Yani burada bir fotoðrafçýnýn karelerinde yokolmaya yüz tutmuþ bir toplumu yansýtmasý o kadar da kolay olmayacaktý belki de. Oysa, gerçek buydu. Fotoðrafçý Maraþ'ý çekmeye kalksa tutuklanacaktý, tel örgüleri çekmeye kalksa tutuklanacaktý, sýnýrda bekleyen silahlý askeri çekmeye kalksa, yine tutuklanacaktý. Ýþte, esas hikaye de buydu zaten. Ne kalýyordu geriye? Deniz, güneþ ve kum, deðil mi? Öyleyse, bize iki fotoðrafçý gerekiyordu bu hikayeyi anlatmak için. Birisi 'gerçeðin' fotoðrafýný çekerken, diðeri de fotoðrafçýnýn kendisini çekecekti. *Morvan Lebesque'nün 'Camus' kitabýndan.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hane hane gezip deðiþtirecekmiþ bizi Bu yetkiyi nerden buldun söyle be Selâhattin Kim memur etti buna senin gibi yobazý? Maneviyatýma hangi cüretle küfrettin? Ali OSMAN Periyodik SIKI MI GELENÝ ÇEVÝRMEK? Bir iþ nedeniyle Güzelyurt'a doðru gidiyoruz.. Yanýmdaki genç, TC'li Sessiz duruyor Konuþturmak için "memleketinin neresi" olduðunu soruyorum -Hatay Antakya, diyor "Hataylý deðil mi? Ne önemi var Antakya'nýn?" diye içimden geçirdim Anladýðým kadarýyla, bana verdiði cevaba karþý, baþkalarý benim içimden geçirdiðimi yüksek sesle söylemiþ olacaklar ona ki, -Antakyalýlar ile Reyhanlýlar arasýnda veya diðer bölgeler arasýnda fark vardýr Biz buraya sekiz yýl önce geldik, dedi -Geliþ sebebiniz neydi? -2003'te babam iflas etti Bir umutla buraya geldik Dönemedik hala -Buradaki yaþantýdan memnun musunuz? -Olsak ne olacak, olmasak ne olacak? -Vatandaþ mýsýn? -Deðilim Benim amca oðlu ben buraya gelirken o da Almanya'ya gitmiþti. O þimdi Alman vatandaþý, ben ise bir KKTC vatandaþý dahi olamadým -KKTC vatandaþý olduðunda eline bir þey geçmez ki Burasý korsan bir yer -Vatandaþ yapmadýlar Kazandýðýmý mecburen memlekete gönderiyorum. Vatandaþ olsam kazandýðým burada kalacak Ev alacaðým, iþ kuracaðým kendime, yani Antakyalý sekiz yýl önce gelmiþ buraya ama buradaki devletin korsan olduðunu bilmiyor ve illa ki burada vatandaþ olacak Kýsa bir sessizlikten sonra söze o giriyor bu sefer -Anlaþma olacak mý? -Ne gibi? -Türklerle Rumlar arasýnda Yani Rumlara mallarý verilecek mi? -Anlaþma olabilmesi için Ortadoðu'da Amerika'nýn iþinin bitmesi gerekmektedir. Dünyaya yüz yýl yetecek kadar petrolün üzerine oturan Amerika ve diðerleri Ortadoðu'yu terk etmeyeceklerine göre buradaki sorun da bitmeyecek Kýbrýs'ta sorunu yaratan da zaten Ýngiliz ve Amerika Onlarýn hedefinde Afrika kýtasý var þimdi -Oralarda da ama kavgalar var ha -Zengin ülkeler kendi adamlarýnýn yerine yine kendi adamlarýný geçirmeye çalýþýyorlar Krallýk, þeyhlik tutucu kaldý Þimdi "kapitalist Ýslam"la bir ileri adým atacaklar Dini yönden yasaklanan eþyalarýn, mallarýn satýþý serbest býrakýlacak -Yani Amerika koltuktaki adamlarýný mý deðiþtiriyor? -Öyle -Hem "þeytan"lýktan kurtulacaklar, hem de o ülkelere mal satacaklar -Aynen dediðin gibi Ülkenin yer altý ve yerüstü zenginliklerini hammadde diye ucuza alýp gidecekler, sonra onlarý iþleyip baskýn pahasýna o ülkelere satacaklar Çifte sömürü Antakyalý boþ deðildi aslýnda KKTC'deki hýrsýzlýklara, tecavüzlere, yaralamalara falan getirdi sözü -Suç sizde Her geleni içeriye alýyorsunuz -Biz mi alýyoruz? TC Elçisi, yani Ankara KKTC'ye gelen TC'lileri geri çeviren makamýn anasýný aðlatýr. -Ýçeri giren de yaþamak için soyar, çalar, karþýsýna engel çýkarsa da yaralar, döver veya öldürür -Seçme seçilme hakkýmýz olmasýn ama bizi vatandaþ yapsýnlar, diyor Ankara seçme ve seçilme hakký olmayan vatandaþlýklara karþý Kýbrýslýtürklerin iradesi nasýl ele geçirilecek deðil mi? Kalay BU DÜKKÂNDA HERÞEY KAZIK FÝYATINA, HERÞEY KALÝTESÝZ Milletvekilleri lütfedip meclise gitmeyince dün Meclis Genel Kurulu toplanamamýþ. Eeee ne var bunda toplanamadýysa toplanamamýþtýr Ýsterse bundan sonra hiç toplanamasýn Toplandýklarý günlerden hayýr görsek, toplanamadýklarý günlerde oturur hayýflanýrdýk. Günlerden Cumartesi, aylardan Temmuz, hava sýcak Denize pikniðe gitmek varken, meclise mi gidecekler. Haliyle akþama da mutlaka düðün var Hangi birini yetiþtirecekler Aslýnda KKTC Meclisi adýndaki bu dükkaný hepten kapatsalar, memleket için çok daha hayýrlý olacak. Bu dükkanda her þey kazýk fiyatýna, her þey kalitesiz KEMAL TUNÇ TAN SONRA... YÜCEL KÖSEOÐLU NU DA KAYBETTÝK 73 yaþýnda kansere yenik düþen Köseoðlu bugün Belediye Tiyatrosu nda yapýlacak törenden sonra topraða verilecek... Tiyatro Sanatçýsý Yücel Köseoðlu, 73 yaþýnda kansere yenik düþtü. Yaklaþýk 2-3 aydan beri kanser tedavisi gören Köseoðlu, dün sabah hayatýný kaybetti. Kýbrýs Türk tiyatrosuna 1960'lý yýllarýn sonlarýndan itibaren yaklaþýk 40 yýl hizmet veren, BRT'de program yapan, iki toplumlu etkinliklere katkýsýyla bilinen Köseoðlu için bugün saat 11.00'de Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlenecek ve ardýndan Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verilecek. YEÞÝL BARIÞ HAREKETÝ: Tribün inþaatý durdurulsun Yeþil Barýþ Hareketi (YBH), Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) tören alanýna yaptýðý ek tribün inþaatýyla alaný iþgal ettiðini belirterek, inþaatýn durdurulmasýný istedi. YBH Genel Sekreteri Tayfun Çaðra yazýlý açýklamasýnda, "Yeþil alan iþgali bitmelidir" dedi. Açýklamada, "Devlet'in yasalarý hiçe sayarak ülkenin dört bir yanýnda yeþil alan iþgalleri, denizlerin parsellenmesi gibi uygulamalarý devam ederken; Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn da yangýndan mal kaçýrýr gibi 20 Temmuz'a ek tribün yetiþtirme çabasý kamuoyunun oldukça dikkatini çekmektedir" ifadesi kullanýldý. Yazýlý açýklamada, hiçbir gereklilik yokken yeþil alanýn iþgal edilerek sosyal konutlarda Duff: Liderler tek baþlarýna çözüm bulamaz KKTC ve Güney Kýbrýs'ta çeþitli temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Liberaller Partisi AP Milletvekili Andrew Duff, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, doðrudan müzakerelerin bugüne kadarki gidiþatýndan duyduðu hayal kýrýklýðýný dile getirdi. Simerini gazetesinde yer alan habere göre Duff, iki liderin tek baþlarýna býrakýlmalarý durumunda çözüm bulunmasýnýn çok zor olduðunu belirtti ve dýþtan baskýnýn önemli olduðunu, ancak bu baskýnýn sonuç getirici olacaðýnýn garanti altýna alýnmasý gerektiðini kaydetti. Duff, adadaki iki tarafýn Annan Planý'ndan uzaklaþmasý gerektiðini de belirtti ve "2004 senaryosunun tutsaðý olmalarý mantýksýz, olumsuz bir unsurdur" þeklinde konuþtu. Kýbrýs sorununun uluslararasý boyutunun da tanýnmasý gerektiðini ifade eden Duff, oturan insanlarýn itirazlarýný dikkate almayarak yapýlan inþaatýn, halka hizmet sunmasý gereken kurumlarýn güvenilirliliðini zedelediði kaydedildi. "Ben böyle istiyorum, kimse beni ilgilendirmez" mantýðýyla yapýlan iþlerin her zaman tepki topladýðý ifade edilen açýklamada, "Türkiye'de askerin artýk kýþlasýna döndüðü bir dönemde Kuzey Kýbrýs'ta hala askere 'hoþ görünmek' için halka raðmen verilen uðraþlarýn düþündürücü olduðu" belirtildi. Açýklamada, bir gün önce tribün için "Proje yok, inþaat yeþil alan üzerine yapýlýyor, yasa dýþýdýr" diyen Þehir Planlama Dairesi Müdürü Hasan Baltacýgil'in; bir gün sonra "Proje bize sunuldu, yasaldýr" açýklamasý yaptýðý da ifade edildi; bu durum "manidar" olarak nitelendi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Eroðan'ýn, Kýbrýs sorunundaki çýkmazýn ortadan kalkmasý ve Türkiye'nin AB sürecinin kolaylaþmasý için "özlü harekette bulunmasý" umudunu da dile getirdi. Duff, Cenevre zirvesinden sonra ve Erdoðan'ýn KKTC'ye geliþi öncesinde Türkiye'de Erdoðan'la görüþeceðini de belirterek, Türkiye'nin katýlým sürecini kolaylaþtýracak bir unsur olan Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik fýrsatý yakalamasýnýn önemini Eroðan'a vurgulayacaðýný söyledi. Gazeteye göre Duff, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'yla yaptýðý görüþmenin sorulmasý üzerine ise, "Eroðlu'nun her zamanki gibi AB ve AB normlarýnýn KKTC'de uygulanmasý konusunda sorular sorduðunu, ayrýca Türkiye ve Erdoðan'ýn 'kendi hükümetinden' geçmeyen hiçbir þeyi empoze edemeyeceklerini söylediðini" kaydetti. Ýbrahim Aziz Baraka da- Ýbrahim Aziz dün sabah Baraka Kültür Merkezini ziyaret ederek son kitabýný sundu. Perde Aralýðýndan adýyla yayýnlanan ve Kýbrýs taki yeraltý dönemine ýþýk tutan kitap hem Türkçe, hem de Rumca olarak yayýnlandý. Kitabýn tanýtýmý geçtiðimiz akþam güneyde Kýbrýs Evi nde yapýldý. Dünkü ziyarette kitapla ilgili söyleþinin yanýsýra Ýbrahim Aziz Baraka ya kendisi için düzenlediði "Welcome to Mandýra" eyleminden dolayý teþekkür etti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent COPUN VURDUÐU YERDE KARANFÝL MÝ BÝTER? 10 gün önce, DAK ve DAÝ'nin binbir alavere dalavere ile, yasadýþý olarak Fethullah Gülen'e ait yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesini önlemek ve okullarýna sahip çýkmak isteyen DAÜ eylemcilerini coplayan polis, geçtiðimiz günlerde Polis Günü kutlamalarý çerçevesinde vatandaþlara karanfil daðýttý! Kimbilir, copun vurduðu yerde karanfil biter demek istemiþlerdir belki de! Olaya bu açýdan bakarak, halkýn kafasýna cop indirmenin, copun indiði yerde karanfil açtýracak kadar haklý ve yararlý bir "terbiye" þekli olduðunu göstermek istemiþlerdir böylece! Yani polis bizi copladý diye kimse þikâyet etmesin artýk. Gördünüz iþte. Copun vurduðu yerde karanfil biter! Gene de ben kendi adýma söyleyim... Ýstedikleri kadar karanfil, hatta nadide güller daðýtsýnlar, bunun 10 gün önce vurduklarý coplarýn yarasýna herhangi bir faydasý olacaðýný hiç sanmýyorum. Adettendir... Böyle günlerde devlet ve hükümet erkânýna nezaket ziyaretleri gerçekleþtirir polis yetkililerimiz. Övgüler verir, övgüler alýr. Bu gelenek bozulmadý bu yýl da. Emniyet Genel Müdürü Günay Özan, "Eksiklerimiz aþýlacak" demiþ bu ziyaretlerden birinde. Ancak bunun nasýl yapýlacaðýný söylememiþ. Meselâ poliste eksik olan en önemli unsur iradedir. Her türlü suçun ve suçlunun üstüne sonuna kadar gitme, bu suçlarýn faillerini yakalayýp adalete teslim etmedir. Oysa polisimizin bu konuda sýnýfta kaldýðý çok olay vardýr. Uzaða gitmeye gerek yok. Ýþte Afrika'nýn kurþunlanmasý. Fethullahçý Felek çetesinin Türkiye'den gönderdiði tetikçi Þener Levent'i öldürmeye geldi bir akþamüstü. Ancak içeriye girip ona ulaþamayýnca, el yazýsýyla bir de tehdit mektubu yapýþtýrarak, kapýya iki kurþun sýkýp gitti. Polis, bu olay sonrasýnda yaptýðý araþtýrma ve incelemelerde çok önemli ipuçlarý elde etti. Örneðin olayda kullanýlan silâhý buldu. Balistik doðrulamasýný da yaptý. Silâhý Ercan'da bir aðacýn altýna atýp, ayný gece Türkiye'ye kaçan tetikçinin kimliðini saptadý. Bu kiþinin Emin Sýba olduðunu açýkladý. Oðuz Felek Þener Levent'i telefonla arayýp "Ben yaptýrdým" dedi. Silâhýn Maðusa'da Felek'in yakýnlarý tarafýndan tetikçiye verildiðini de saptadý polis. Kýsacasý elinde tetikçiyi eliyle koymuþ gibi gidip enseleyeceði kadar, hatta daha da fazla delil ve ipucu var. Ama 5 aydýr, ne bir tutuklama ne de olayla ilgili bir geliþme yok! Bilinen tek þey, durumun Türkiye'ye bildirildiði ama oradan bugüne kadar olayla ilgili hiçbir açýklama gelmediði! Belli ki polisimiz daha fazla üstüne gidemiyor bu olayýn. Elini ayaðýný baðlayan birþeyler var. Gönyeli'de cadde ortasýna býrakýlan cephane yüklü araç olayýnda da ayný þey yaþanmýþtý. Aracýn sahibinin, Kolorduya mensup bir astsubay olduðu saptanmýþ... Ve polis "Benden bu kadar" demiþti! Bunlar gibi daha nice olaylar var... Bütün eksiklerinizi aþsanýz ne yazar Günay bey? Bunca delil ve ipucuna raðmen olaylarýn sonuna kadar gidecek iradeniz olmadýktan sonra? Keþke öyle bir iradeniz olsaydý da karanfilleri biz size verseydik...

5 3 Temmuz 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Artemis, zaman zaman zor kullanarak da Mehmetçik Belediyesinin sahildeki arazisine el koymaya çalýþýyor, baþkan Adalýer de tek baþýna direniyor. Bence bir alkýþý ve desteði çoktan hak etti. * Doç. Dr. T. Atlay; "KKTC bir zamanlar huzur adasýydý" demiþ. - Kimin sayesinde muzýr olduðunu da anlatýr mýsýnýz hocam! * Meclis Baþkanýndan izin almayan, salona girip milletvekillerinin þovlarýný izleyemeyecekmiþ. - O makama yazýktýr, ayýptýr yahu Koca meclis baþganýnýn hiç baþga iþi yogdur da "sen gir" "sen girme" deycek gelene Ýþ mi bunnar yahu Ýbrikci baþýný da geçdiniz! * Bir kaza sonrasýnda gülme hastalýðýna yakalanan Saruhan'lý Murat Karabulut "Artýk aðlamak istiyorum" demiþ. - Atla uçaða gel caným kardeþim KKTC'nin halini görünce doya doya aðlarsýn. *Meclisi basan feminist kadýnlar "Kýbrýs Recepistan olmayacak" mesajý vermiþ. - Kýbrýs'ýn "ne olmayacaðý" 3 aþaðý 5 yukarý biliniyor da, Kýbrýs'ýn "ne olacaðýný" bilen yok. Bütün mesele de bu zaten. * Girne'de deniz mikrop doluymuþ. - Balýklarýn durumu ne acaba? Tanrý deniz hayvanlarýný da korusun þerrimizden! * Güney'in de kuzeyden bir farký yokmuþ. - Farký bayraðý! * Ýzleyicilerin eylem yapmamasý için, meclise izinle girilmesine karar verilmiþ. - Hade muradýnýza erdiniz, izleyicileri engellediniz diyelim.. Muhalif milletvekillerinin meclise girmesini nasýl engelleyeceksiniz. Mesela Çakýcý bu oturuma molotof kokteyili ile gelirse ne yapacaksýnýz? KESKÝN NÝÞANCININ KURÞUNU! 4 iþ adamý gelmiþ. Ankara'dan. Amaç, hem ziyaret, hem ticaret. Köþe bucak gezip yer bakmýþlar kendilerine. Boðaz Balýkçý Barýnaðý'ný beðenmiþler. Beðenilmeyecek yer de deðil doðrusu. Görüþ o görüþ. Gözleri fal taþý gibi açýlmýþ. Aðýzlarýnýn suyu akmýþ. Ve hemen "ilgiliye" koþup "verin bize burayý cennete çevirelim" demiþler. Ýlk anda ben de kýzdým bu habere! Ben de sinirlendim. "Ne be bunnar bize hiç birþey býrakmayacak?" diye homurdandým kendi kendime. Sonra soðudum. Þimdi; "Keþke verseler de cennete çevirseler" diye düþünüyorum. Çünkü yýllardýr bizim yapamadýðýmýzý yapýp, Rum'da görüp de imrendiðim bir tesis ortaya çýkaracaklarýndan hiç kuþkum yok. Kýzmadan, sinirlenmeden önce bir an düþünün: - Eðer orasý bakýmlý, düzgün bir yer olmuþ olsaydý Eðer orasý sahipsiz gibi durmasaydý, "verin bize" deme cesaretini gösterebilirler miydi? Ve inanýn ben, neden Girne Limanýný istemediklerine þaþýyorum.! Keþke orayý da birileri alýp adam etse de, gidip bir bira içebilsek karþýlýklý. Barýnaktaki balýkçý arkadaþlarýn, hemen yelkenleri tutuþtu tabii. "KTHY gibi DAÜ gibi olmak istemiyoruz " feryatlarýna baþladýlar Üzgünüm kardeþ Kuþ uçtu! Sen balýkçý kardeþ Eðer KTHY sahip çýkmaya çalýþanlara destek olsaydýn Eðer DAÜ avlusuna gelip "peþkeþ çektirmem" deseydin bir DAÜ'lü gibi, BÖYLE BÝR ANDI bugün bunlar baþýna gelmeyebilirdi. Sustun sustun, sýra sana geldi. Kaçarý yok. Madem istiyorlar, alacaklar Sadece Boðaz'ý deðil Her istedikleri yeri alacaklar Çünkü biz deðerini bilmedik, biz sahip çýkamadýk kardeþ. Herkes kendi bacaðýný kurtarmaya çalýþtý Ve hala daha ayný duyarsýzlýk içindeyiz. Çiftçi eylem yapýyor, hayvancýnýn desteði yok Balýkçý eylem yapýyor, fýrýncýnýn desteði yok Benzinci eylem yapýyor, hýrdavatçýnýn desteði yok. Öðretmen eylem yapýyor, velinin desteði yok. Futbolcu eylem yapýyor, voleybolcudan haber yok! Yarýn casinolar eyleme gidecek, bet ofislerden destek yok. Oysa hepsinin baþýndaki ayný "bela" Birlik olmak için ne bekliyorsunuz hala! Ankara'ya pusu kurmuþ, keskin niþancýnýn kurþununu mu? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çözümü-mözümü bir tarafa býrakýn artýk. Sýkýntý "çözümde" deðil, gözümüzdedir. Gözümüze bakýn!

6 Kalem Yalçýn Okut Demokrasi Oyunu Seks kasetleri damgalý seçimden sonra, Türkiye þimdi de yemin töreni krizine kilitlendi. Kürtler, bütün baský ve engellemelere raðmen seçimi kazanan Hatip Dicle nin serbest býrakýlýp kendisine mazbatasýnýn verilmemesi nedeniyle Meclise gidip yemin etmemekte. CHP de, ayný þekilde, kendi listesinden aday olup seçimi kazanan -800 günden beri tutuklu bulunan- Balbay ve Haberal ýn salýverilmemelerinden dolayý Ve buna demokrasi diyorlar Demokrasi, en yalýn tanýmýyla: Halkýn, halk için, halk tarafýndan yönetilmesidir. Bu tanýmdan hareketle, günümüzde dünyanýn hiçbir yerinde demokrasi bulunmadýðýný öne süren görüþler de var. Bir kýsým baþka görüþler bu iddiayý abartýlý diye niteliyorlarsa da, tekelci finans-kapital diktatörlüðünün yaþandýðý 20. yüzyýl baþlarýndan günümüze demokrasinin Kaf Daðý nýn arkasýndaki Anka kuþu olduðu da su götürmez Ara ki bulasýn ÝSTER ASAR, ÝSTER KESERSÝN Bir ülkede siyasi partilerin bulunmasý ve her 4-5 senede bir seçim yapýlmasý demokrasi için yeterli midir?.. Burjuva sözcülerine göre, evet yeterlidir. Bugün Türkiye de yýllardýr baþbakanlýk mevkiini iþgal eden bir zat, her 23 Nisan da yaptýklarý ortaoyununda olduðu gibi, birkaç saatliðine koltuðuna oturttuðu 10 yaþýndaki çocuða, Bütün yetkiler senin, istediðini asarsýn, istediðini kesersin derse, diyebiliyorsa: o kafadan demokrasi beklenebilir mi?.. Türkiye de bekleniyor Tarikatcemaat örgütlemeleriyle baþý ve nutku baðlanmýþ milyonlarca ve milyonlarca cahil ve yoksul býraktýrýlmýþ; ve bir kilo makarnaya muhtaç kýlýnmýþ kara yýðýnlarý býrakalým da, liberal aydýnlar a ne demeli?.. O liberal aydýnlar ki, AKePe nin Türkiye ye refah, Ampül ünün de aydýnlýk getireceðini zikir edercesine her sabah her akþam tekrarlayýp duruyorlar Darbecibaþý faþist Kenan Evren de, her konuþmasýnýn sonunu mutlu ve aydýnlýk yarýnlara sevgili vatandaþlarým diye bitirirdi. N oldu?.. Türkiye ye aydýnlýk mý geldi?.. Mutluluk mu geldi?.. Ýdamlar, iþkenceler ve zulümden baþka bir þey getirmemiþti, o mutlu ve aydýnlýk yarýnlara diye biten nutuklar. O zulüm ve iþkencelerin býraktýðý derin izler, travmalar halen devam ediyor AYNI ORTAOYUNU BÝZDE DE Ayný ortaoyunu yýllardan beridir bizde de oynanýyor. Her 4-5 senede bir sandýklar kuruluyor, seçimler yapýlýyor. Filan parti gidiyor, falan parti geliyor; o da gidiyor feþmekan parti (ya da koalisyon) geliyor. Ne deðiþiyor?.. Koskoca bir hiç!.. Bu arada, ÖRP nin kuruluþ günlerinde dönen milyonlarca dolarýn ve madrabazlýklarýn da unutulmamasý gerekiyor ÖP baþkaný bir de kalkmýþ DAÜ Direniþi ne ve direniþçilere dil uzatýyor, onca madrabazlýktan sonra utanmadan Ýnsanýn binlerce tanýmý yapýlmýþtýr. En akýlcýl taným ise: Ýnsanýn utanan hayvan olduðu þeklindeki tanýmdýr. Bu tiplerde o da yok Bir kalkýp demokrasinin nimetleri diye nutuk atmalarý yok mu, insaný çileden çýkartmaz da ne yapar Sizin demokrasi dediðiniz: iþgal, gasp, ganimet üzerine kurulmuþ bir zorbalýk rejimidir. Kimi aldatabilirsiniz ki bu saatten sonra Yaz tatilinde Kuran kurslarý n KTÖS VE KTOEÖS: "HÝÇBÝR ÖÐRETMEN VE YÖNETÝCÝ GÖREV ALMAYACAK" Öðretmen sendikalarý, yaz aylarýnda okullarda Kuran kurslarýnýn yeniden gündeme geleceðine iliþkin haberlerle ilgili olarak, "Bu amaçla hiçbir okulmuzda okul yönetici, öðretmen ve çalýþanýmýzýn görev almamasý; ayrýca denetmenlerimizin bu kurslarýn denetimini yapmamasý kararýný almýþ bulunmaktayýz" diye ortak açýklama yaptý. KTÖS VE KTOEÖS adýna yapýlan yazýlý açýklama þöyle: "Kur'an Kursu Andý : "Ben, Muhammed Müslüman ümmetindenim.... Türkiye, dinsiz, lâik bir memleket haline gelmiþtir. Hayatýmý, Mustafa Kemal dinsizliði ile savaþa adayacaðýma, Türkiye'yi bir din ve þeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceðime; Kemal Paþa zamanýnda çýkarýlan dinsiz kanunlarýn tatbikini önleyeceðime; kýsa zamanda ümmet esasýna dayanan þeriat devletinin kurulmasý için devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek üzere çalýþacaðýma dinim, Allahým ve bütün mukaddesatým üzerine yemin ve kasem ederim." (Kaynak: Niyazi Köymen, Dinsel Bunalýmdan Gerçek Hak Yoluna, Ýst. 1986) Asýl amacý yukarda da belirtildiði gibi siyasal islama hizmet olan, kamu oyundan saklanan ve adýna ''dini bilgiler öðretim kurslarý'' denilen kuran kurslarý Yurdumuzda temcit pilavý gibi ýsýtýlarak yeniden gündemize getirileceði duyumlarý almýþ bulunmaktayýz ten sonra adamýzýn kuzeyinde oluþturulan rejim, Yüzyýllardýr Kýbrýsta yaþayan ve çaðdaþ, demokratik bir kültür, kurumsal bir yapý oluþturan, ekonomik bir deðer yaratan Kýbrýs Türk Toplumuna ve manevi deðerlerine saldýrýlar yoðunlaþmýþtýr. Kuran kurslarýnýn gizli ve esas amacý ortada iken körpecik beyinleri yobaz bir anlayýþa mahkum edenler bunun hesabýný veremeyecektir. AKP Hükümeti ile tarikatçý, yobaz, yeþil sermaye Kýbrýsýn Kuzeyini bu yeni politikalarýn çalýþma alaný haline getirmiþtir. Türkiyede kurulmuþ dinci dernekler burada alan çalýþmasý yaparak yalan, yanlýþ bilgilerle Türkiye halkýný da yanýltarak raporlar oluþtururmakta ve politkalar hayata koymaktadýr. Adamýza kumarhaneler, gece kulupleri, bet ofisleri, gazinolar ithal edilrken diðer yandan da camiler,külliyeler, kuran kurslarý, düzenlenmekte, hile ile Patates üreticilerinden eylem uyarýsý Patates Üreticileri Birliði, hükümetin taleplerine yanýt vermemesi halinde çarþamba günü Baþbakanlýk önünde eylem yapacaðý konusunda uyarýda bulundu. Birlik Baþkaný Ahmet Yeþilada yazýlý açýklamasýnda, sorunlar ile talepleri þöyle sýraladý: "Eski Tarým Bakaný zamanýnda Bakanlar Kurulu'ndan geçirilen 2010 ilkbahar ekimi patates üreticilerinin tazmin edilmesi kararýyla Baþbakan Ýrsen Küçük'ün nisan ayýnýn ilk okullarýmýza el konulmaktadýr. Kýbrýslý Türkler kültürel, dogmatik kuþatma altýna alýnmýþlardýr. Bilim yuvasý olmasý gereken okullarýmýz bu gün çocuklarýmýzýn kafalarýný, hurafe, dogmalarla dolduran merkezler haline dönüþtürülmüþtür. Anayasaya göre bilimsel, akýlcý, çaðdaþ bir eðitmle 15 yaþýna kadar yetiþtirmek zorunda olduðumuz çocuklarýmýza kadýn-erkek eþitliðine dayanmayan düþünme yerine empoze ettiðimiz bilgileri sorgulamayan çocuklar yetiþtiriyoruz. Tavla teslim olan iþbirlikçi UBP hükümti ve Onun Milli eðitim bakaný anayasada, milli eðitim yasasýnda ve çocuk haklarý evrensel bildirilerindeki çaðdaþ eðitim hakký yerine çocuklarýmýzý yobaz olarak eðitmek için onay vermektedir. Eðitim yýlý sonunda dinlenmek, oynamak, sosyal aktifitelerle bulunmasý gereken çocuklarýmýz, Eðitim bakanlýð sayesinde tarikat yuvasý haline getirilen,bilimsel olmayan kuran kurslarýnýn bir parçasý yapýlmýþlardýr. TÝYEMER Derneði baþkaný açýklamalarýyetmezmiþ gibi, Laik bir ülkede ithal Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ýn basýn toplantýsý düzenleyerek, Kýbrýslýtürklerin namaz kýlmasýný bilmediðini, Ýlahiyat Fakülteleri ile Ýmam Hatip Liseleri'nin açýlmasý ve kuran kurslarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü söylemesi kabul edilemezdir. Angarya çalýþtýrýllan okul ÖZERSAY VE YAKOVU 4 SAAT GÖRÜÞTÜ Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas arasýnda geçtiðimiz gün yapýlan görüþmenin ardýndan, dün de özel temsilciler Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu 4 saatlik bir toplantý yaptý. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, dünkü toplantýda son liderler görüþmesinde ele alýnan "polis" konusu müzakere edildi ve bir miktar daha ilerleme kaydedildi. Bugünkü görüþmeyle "polis" konusunun tamamlanma aþamasýna geldiði belirtildi. yöneticilerimiz ve denetmenlerimiz gerici, yobaz bir anlayýþa hizmet etmeye zorlanmak istenmektedir. 25/1985 sayýlý Öðretmenler yasasýnýn "Yaz Tatili" baþlýklý 79. Maddesi gereðince 1 Temmuz - 30 Aðustos tarihleri arasýnda okul müdür, müdür muavini, þef ve öðretmenlerin tümü 42 iþ günü sürekli olarak göreve çaðrýlamamaktadýr. Bu baðlamda okullar kapalýdýr. Okullarý yetkisiz kiþilerin açmasý mümkün deðildir. Bu amaçla hiçbir okulmuzda okul yönetici, öðretmen ve çalýþanýmýzýn görev almýyacaðýný ayrýca Denetmenlerimizin de akýl ve bilim dýþýnda bu uydurma kurslarýn denetimini yapmayacaðýný kararýný almýþ bulunmaktayýz. Körpecik beyinlerin yavaþ yavaþ zehirlenmesine asla seyirci kalmayacaðýz.yurdumuzu iþgal hukuku ile yöneten UBP hükümetinin bu YOBAZ KURSLARA vereceði cevabý veya tavizi de büyük bir merakla bekliyoruz." haftasýnda ödenecek dediði zararýn hala ödenmemesi; mazot desteðinin 2010 sonbahar patates ekimi ve 2011 ilkbahar patates ekimi dönemleri için ödenmemesi; Doðrudan Gelir Desteði'nin patates üreticilerine de ödenmesi; 2011 ilkbahar patates hasat döneminde Toprak Ürünleri Kurumu tarafýndan üreticilerden alýnan ve hala daha ödenmeyen patates bedellerinin ödenmesi; ihracat sorunlarýnýn giderilmesi " Özel temsilcilerin dünkü görüþmesinin ardýndan, BM Genel Sekreteri Ban ile 7 Temmuz'da Cenevre'de 3'lü zirveye katýlacak liderlerin, bu görüþmeden bir gün önce burada bir araya gelebilecekleri de belirtildi. "Uluslararasý anlaþmalar" konusu içerisinde bulunan ve son liderler toplantýsýnda ele alýnan "kurucu devletlerin hangi þart ve koþullarda anlaþma yapabileceði" ile "federal devletin rolü" konularýna ise dünkü toplantýda girilmedi. GÜNLÜK SÝVAS KATLÝAMI'NA BÝBER GAZI Sivas Madýmak'ta 18 yýl önce Pir Sultan Abdal Kültür Þenlikleri sýrasýnda gericiler tarafýndan yakýlarak katledilen 33 aydýn için düzenlenen anmaya polis þiddeti damgasýný vurdu. Binlerce polis Madýmak Otelin önüne yýðýldý. Þehir dýþýndan anmaya katýlmak için gelenlerin güvenlik gerekçesiyle polis tarafýndan üstleri arandý. Pankartlar incelendi, sakýncalý olanlara el kondu. Nihayette 2 Temmuz 1993 yýlýnda 33 insanýn devlet büyüklerinin gözü önünde yakýlarak katledilenleri anmak bile engellendi. 93 yýlýnda 33 insanýn yakýlarak öldürülmesini seyredenler, 18 yýl sonra da yanarak ölenlerin yakýnlarýna biber gazýyla müdahale ettiler. Türkiye gerçekten "ileriye" gidiyor. O kadar "ileriye" gidiyor ki, buralarda kimi "aydýncýklar", "aman da Türkiye ile aramýzý bozacaklar" diye kýçýný yýrtýyor. Ýnsanlarýn yakýlmasýna göz yuman, yakanlarý cezalandýrmayan, yýllar sonra da yanarak ölenleri anmak isteyenlere biber gazýyla müdahale edenlerle aranýz iyi olunca ne olacak? Bir umut bu hükümet yýkýlacak ve yeni hükümette payýnýza bir koltuk mu düþecek? Bu kadar mý ucuz yani?... ÝZLEYÝCÝ ÇOK, VEKÝL YOK Meclis toplantýlarýný izlemek artýk özel izne baðlandýðý halde, dünkü mecliste izleyici sýralarý yine doluydu, vekil sýralarý ise boþ... Sinemalarda seyirci yoksa, film oynatýlmaz. Burada ise seyirci var film yok! TRÝBÜN Cemal Bulutoðlularý'nýn açýklamasý tatmin etmemiþ çevrecilerimizi... Tribün inþaatý durdurulsun, diyorlar... Israr etmeyin boþuna... Durdurulmaz... Tribün olmazsa, kime atýlýr bu nutuklar? ÞAFAK NÖBETÝ Geldi yine Temmuz ayý... Þahlandý yine Türk atý, kabardý Türkün kaný... Çýkarma Plajý'nda Þafak Nöbeti'ne hazýrlanýyorlar. Grubun rengi vurmadan cama, bir selam yolla Paþa'ya ey yalaka! ABOHOR'A Kiprianu Küba'ya, Hrisostomos da Sofya'ya uçmuþ... Hristofyas'ýn yolu ise Ukrayna'ya... Biz de Abohor'a gideceðiz Abohor'a! ÖNCE VE SONRA Harekattan sonra 'T 5' falan diye anýlýrlarmýþ... Harekattan önce de 'Dal 1' falan vardý... Ne dal kaldý, ne yaprak... Kalan yalnýz ipinan kuþak! Týrnak... "Ülkeye sahip çýkmaktan, kalkýnmadan, geliþmeden söz ediyoruz... Sonra dönüp bunun tersine icraatlarda bulunuyoruz. Bir hava yolumuz vardý batýrdýk... Yenisini kurduk, aylar geçti hala uçuramadýk... Yetmedi, kurumlarýmýzý teker teker elden çýkarmaya baþladýk. Böyle kalkýnma, böyle geliþme dünyanýn neresinde görüldü?.." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Ortada bir suç var... Kocaman bir ayýp var... Ve 'suç'u bu ülkenin güvenlik dahil yetkili makamlarý iþliyor. Yeþil alan üzerine yükseliyor betonlar Temmuz'a yetiþecek, diyor müteahhit... Öyle ya, 'Muz Cumhuriyeti'ni yeni iç tribünlerden, alkýþlamalýyýz hep birlikte..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Mesela bu hükümet 'kamu harcamalarýnýn kýsýtlanmasý' konusunda ne yaptý? Bakanlar hangi harcamalardan vazgeçti? Hiç... Ama herkes 'lakýrdý' þampiyonu... Hükümet üyeleri de öyle... Hükümetin 'Ýþte biz bu tedbiri aldýk, fedakarlýk yaptýk, siz de yapýn" diyeceði tek bir olay yok..." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) Günün Kahramaný YÜCEL KÖSEOÐLU Amansýz illet kansere verdiðimiz son kurban, çok deðerli tiyatro sanatçýmýz Yücel Köseoðlu oldu... Geçtiðimiz gün yine kansere yenik düþen Dr. Küçük'ün kýzý Pembe Turgud'u henüz topraða vermeden Köseoðlu'nun acý haberi geldi. Bilirsiniz, ondan önce de bir baþka sanatçýmýzý, Rüya Güneyli'yi kaybettik... Yine kanserden... Bu illet fena yapýþmýþ yakamýza... Ama ne yazýk, onunla nasýl mücadele etmemiz gerektiðini de bilmiyoruz. Tiyatromuza yaklaþýk kýrk yýl hizmet vermiþ olan Yücel Köseoðlu, týpký Kemal Tunç gibi toplumumuzda çok sevilen ve sayýlan birisiydi... Yaslý ailesine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz.

7 3 Temmuz 2011 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TAÞERONLAR Bu ülkede milletvekili ve bakanlýk yapmýþ kiþilerin cep telefonu, sigara, puro vs kaçakçýlýðý yaptýklarýný herkes biliyor. Bazý pilotlarýn hatýrlý kiþilere gümrük parasý ödemesinler diye çeþitli eþya, sigara vs getirdiklerini de zaman zaman duyuyoruz. Dünyada bu tür olaylarýn sýk sýk haberlerini de okuyoruz gazetelerden... Seçilen kiþiler genelde dokunulmazlýðý olan kiþilerdir. Garantidirler çünkü... Zamanýn bakanlarýndan Ömer Demir himayesinde VIP'ten geçirilen bir kadýnýn çantasýnda uyuþturucu taþýdýðý tespit edilmemiþ miydi? TC Elçilik müsteþarý geçtiðimiz günlerde Ercan Havaalaný'ndan çýkarken polis tarafýndan yoklanmak istedi. Sebebi de taþýdýðý bavul veya çantalarda bol miktarda mücevher zannedilen eþyanýn X- Ray cihazýnda tespit edilmesiydi... TC Büyükelçilik Müsteþarý'nýn bavulunu VIP'te yoklamak isteyen polis memuru hakkýnda soruþturma baþlatýldý. Görevini yaptýðý için ödüllendirileceðine, cezalandýrmak için zemin hazýrlanýyor demektir bu. Polis teþkilatý bana göre sabýkasý yüksek bir kurumdur, bir de iþini dürüstçe yapan polisler cezalandýrýlýrsa, anlayýn teþkilatýn içine düþtüðü bataklýðý Ülkemiz iþgalcimiz tarafýndan satýlýða çýkarýldý, ya da APK sermayesine peþkeþ çekiliyor diyerek yollara düþtük, eylemler yapýyoruz, çeþitli eylem türleri sergileyerek protesto ortaya koyuyoruz. Mangal yakarak kebap partisi eþliðinde müzikli konser düzenleyip þarkýlar söyleyerek sanki yapýlanlarý onaylayormuþuz gibidir eylemlerimiz. Baþbakanlýk önüne gidip eylem yapmakla sonuç alýnamayacaðýný bildiðimiz halde oraya gidip Ýrsen beyi muhatap alýyoruz. Olacak iþ mi? Onlar kukla ve iþbirlikçi deðil mi? Sendikalar ve meclis içinde veya dýþýnda olan siyasi partiler uyumlu ve uysal davranýþlar sergiledikleri sürece rejim daha da üzerimize gelecek. Yapýlmasý gereken topyekûn bir kurtuluþ hareketini baþlatmak olduðunu defalarca yazdýk... Anlamak istemeyenler var demek, bir daha yazalým fetih zihniyetine sahip, iþgal güçlerinin muhasarasý ve istilasý altýndayýz, baðýmsýzlýk ve özgürlük bize altýn tepsi içinde sunulmaz, ona ulaþmanýn yolu yüreklice, korkusuzca direniþ örgütlemeliyiz diyoruz. Anlamýyorlar Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin uzun zamandýr "yasa tanýmaz ve hukuk dýþý davranýþlar sergilediðini" savunarak, Meclis komitelerinin bazý toplantýlarýna katýlmama kararý aldý. Buna göre CTP - BG milletvekilleri, halkýn çoðunluðunu olumsuz yönde etkileyecek yönde yasa tasarýsý gündeme gelirse komite toplantýlarýna katýlacak ve bu tasarýlarýn halkýn yararýna deðiþtirilmesi için öneri ve görüþlerini ortaya koyacakmýþ. CTP milletvekilleri, bunun dýþýndaki yasa tasarýlarýnýn ele alýnacaðý Meclis komitesi çalýþmalarýna ise katýlmayacakmýþ. Böyle deniyor, peki bu tavýrlarla rejim geri adým atar mý? Atmaz baylar, atmaz. Yüreðiniz varsa o sihirli koltuklarý halk adýna terkedin da görelim. Mecliste yani eski sigara fabrikasýnda gergin saatler yaþandý. Asýl muhatabýmýz olan TC Elçiliðini bir kenara býrakan Sendikal Platform temsilcileri ile KTHY eski çalýþanlarýnýn mecliste milletvekillerine sýrtlarýný dönerek protesto gerçekleþtirmelerinin ardýndan, Feminist Atölye adlý aktivist grup üyeleri de salonu basarak, yüksek sesle sloganlar attýlar, pankartlar açtýlar. Milletvekilleri bu ilginç tabloyu þaþkýnlýkla izledi. Sonuç alýndý mý? Hayýr, çünkü kuklalarýn dili yok. Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, ülkede zor bir süreçten geçildiðini, tüm kesimlerin "saldýrý" altýnda olduðunu öne sürerek, "saldýrýnýn" büyük olduðunu, bu nedenle direniþin güçlü ve bütünlüklü olmasý gerektiðini bildirdi." Hade Özkan Bey göster kendini diyelim de kime karþý? Canavarlar duruken, siz hala kuklalarla mý savaþmamýzý istiyorsunuz? PEMBE TURGUD TOPRAÐA VERÝLDÝ Kansere yenik düþerek 64 yaþýnda hayatýný kaybeden Dr. Fazýl Küçük'ün kýzý Pembe Turgud, Lefkoþa Ýsmail Safa Camii'nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan topraða verildi. Cenaze törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ý. Akça, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ý temsilen eþi Aydýn Denktaþ, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil ve askeri yetkililer, Turgud'un ailesi ve sevenleri katýldý. Birleþik taksicilerden eylem uyarýsý Birleþik Taksiciler Birliði, "izinsiz taþýmacýlýða karþý önlem alýnmadýðý" ve "KIBHAS'ýn güzergahý dýþýnda yolcu taþýdýðý" iddiasýyla 19 Temmuz'da Ercan Havaalaný çemberinde eylem baþlatacaðý konusunda uyarýda bulundu. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, daha önce verilen sözler nedeniyle eylemlerin kaldýrýldýðý ancak çözüm yerine sorunlarýn artarak devam ettiði kaydedildi. "Ulusal Birlik Partisi hükümete geldiði günden bugüne kadar tek bir adým atmamýþtýr, adým atmasýný býrakýn kaçak taþýmacýlýðýn daha fazla artmasýný saðlamýþtýr ve bizleri askýya aldýðýmýz eylemlerimizi tekrar gündeme getirme zorunda býrakmýþtýr" denilen açýklamada; gazinolarýn, acentelerin, kiralýk arabalarýn, özel araçlarla izinsiz taþýmacýlýk yapanlarýn 2 bin rakamýný aþtýðý, ayrýca KIBHAS'ýn güzergahlarýn dýþýna çýkarak otellere kadar taksicilik yapar gibi taþýmacýlýk yaptýðý iddia edildi. Sarpten: Çevre sorunlarý çözümlenemeyecek boyuta ulaþtý Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten, ülkede yapýlan yanlýþlýklar ve alýnan hatalý kararlar sonucu çevre sorunlarýnýn artýk çözülemeyecek boyuta ulaþtýðýný belirtti ve bu þartlarda Çevre Koruma Dairesi Müdürü'nün görevden alýnmasýný eleþtirdi. Sarpten yazýlý açýklamasýnda, hükümetin çevreyi korumaya yönelik her hangi bir adým atmadýðýný, sadece mevcut sorunlara yeni sorunlar eklediðini savundu. Çevre Koruma Dairesi Müdürü Behram Kamer'in görevden alýnarak "müþavir" yapýlmasýný da eleþtiren Sarpten, "Görevde olduðu kýsa sürede özellikle sivil toplumun uyarýlarýna kulak týkamayan çalýþmalarý ile dikkat çeken Kamber, bir süre önce siyasi baskýlara karþýn yurt dýþýndan kullanýlmýþ (atýk) pet þiþe getirilmesine onay vermemiþ, benzer þekilde Gönyeli Göleti çevresindeki atýþ poligonunun doðaya zarar vereceði gerekçesiyle geniþletilmesine karþý çýkmýþtý" dedi. Yeni taþ ocaðý açýlmasýna karþý çýkan Kamer'in görevden alýnmasýyla Ýnönü Köyü'nde yeni bir taþ ocaðý açýlmasý için gerekli izinin verildiðini savunan Sarpten, Alsancak Belediyesi'ne dere içerisine moloz döktüðü için Çevre Koruma Dairesi tarafýndan para cezasý kesilmesinin de görevden almada etkili olabileceði iddiasýnda bulundu. Eski eserlerin bakýmý ve temizliði yapýlacak Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, eski eserlerin bakýmý ve çevre temizliðine yönelik önlemler çerçevesinde dün belediye baþkanlarý ile ortak bir toplantý yaptý. Lefkoþa Merit Otel'deki toplantýya, yaklaþýk 20 belediye baþkaný davet edilmesine raðmen sadece Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy ve Yeni Erenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün katýldý. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ise toplantýda Belediye Müdür Muavini Mehmet Çakmak temsil etti. ALO AFRÝKA HATTI KKTC SONSUZA KADAR YAÞATILACAKMIÞ... Gazetemize mektup gönderen bir vatandaþýmýz, içinde yaþadýðýmýz olumsuzluklarla ilgili bir deðerlendirme yaptý... "Yýllardýr milletvekillerine inandýk ve güvendik. Ancak oylarla seçildikten sonra onlarda meydana gelen deðiþimleri görerek, onlara karþý olan inancýmýzý yitirdik. Önce UBP idi... Yaratýlan býkkýnlýk sandýða yansýtýlýnca onlar gitti yerine CTP geldi. CTP geldikten sonra bozulan düzenimizin tamir yoluna gidileceðini sanýyorduk. Yanýldýðýmýzý bir kez daha anladýk. CTP'nin de UBP'den kalýr yeri olmadýðýný gördük. CTP'nin yaptýklarý kýsa sürede UBP'nin yaptýklarýný aþýnca yeniden yapýlan organizasyonla UBP tekrar koltuða getirildi. Birþey yaparak deðil, sadece konuþmadan, sessizce yerinde oturarak... CTP'den yana tavýr koyan iþadamlarý gördüler ki onlara CTP'den pek hayýr yok... Varsa da yoksa da UBP diyerek UBP'den yana tavýr koydular. Seçim meydanlarýna çýktýklarýnda söylenmedik söz kalmýyor... Koltuða oturduklarýnda ise sus pus oluyorlar. Sanki onlar deðilmiþ söyleyenler, sövüp sayanlar... Denenmemiþ parti pek kalmadý gibi... Belli kesimler dýþýnda hiçbir parti vatandaþa yardým elini uzatmýyor. Yardým derken sorunlarýný çözme açýsýndan diyorum. Torpilliler, yandaþlar, yoldaþlar koltuðun zevkini çýkardýlar... Çoðu zaman da bu vatandaþýn cebinden çýkan paralarla oldu. En büyük fakkayý emekli yedi. Maaþýný durdurdu, emekli maaþýndan vergi kesti... Daha da devede kulak olan o maaþtan birþeyler týrtýklamaya çabalýyorlar... Her ay sonu gazetelerin manþetleri bellidir. Emeklilerin parasý hala ödenemedi, diye... Geçenlerde bir yazý daha vardý gazetelerde. Hükümet elektrik borcu olan herkesin borcunu keseceðini duyurdu. Yerli ve de yabancý sermayenin elektrik borçlarý trilyonlarla ifade edilmektedir. Bu borçlarý alabildi mi hükümet edenler? Alamadý ve alamayacaklar da... Yerlilerin de ortaklarý TC'lilerdir, yabancý dediðimiz þirketlerin de sermayeleri TC ve Yahudi sermayesidir... Bunlardan alamazlar. Dahasýný söyleyeyim. Askerin elektrik borçlarýný alabilirler mi? Alamazlar... Askeri tesislerde elektrik sayacý dahi yoktur... Bunu da yazayým da bilmeyenler bilsinler... Devletin kasasýndan kredi alanlar ve o kredileri geri ödemeyenler var. Bunlar neden araþtýrýlmýyor, neden üstüne üstüne gidilmiyor? Sadece UBP dönemlerinde deðil, CTP hükümetlerinde de kredi alýp geri ödemeyenler var. Ayýrým yapýlmadan hesap sorulmalýdýr... Bu paralar geri ödense, elektrik borçlarý bir tamam tahsil edilse kimseye muhtaç olunmaz... Bir müddet önce Cratos Otel'de çýkan yangýn sonucunda ortaya ne çýkmýþtý? Cratos Otel'in kullandýðý elektriðin kaçak olduðu ve ayrýca da trilyonlarca lira elektrik borcu bulunduðu belirlenmemiþ miydi? Bunlar tahsil edildi mi? Karar verdim, artýk gazete de okumayacaðým. Hele bir gazete var ki inanýlmaz. Baþ sayfasý insaný çýldýrtýr. Hala daha KKTC'yi sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyleyip duruyorlar. O sonsuza kadar yaþatacaklarý KKTC gece kulüplerinden, bet ofislerden, kumarhanelerden, esrardan uyuþturucunun her türlüsünden, bonzaiden müteþekkil görünmektedir. Mafya da iþin cabasý... Hýrsýzlýklar türlü türlü. Akýllarýn hayal edemeyeceði türden... Ýnsan kaçakçýlýklarý, et kaçakçýlýklarý... Her gün doðruyu söyleyenleri öldürmeye gelen kiralýk katiller... KKTC budur iþte... Bunu sonsuza kadar yaþatmak buradaki insanlarý cehennemde yakmak demek deðil midir?" BÝZÝM DUVAR KAYIP BÝR MEMLEKETTE KAZANILMIÞ HAK OLMAZ Bizim Mandra Dr. Fazýl Küçük Bulvarýndaki tören alanýna yeni beton tribünler inþa edilmesine tepkiler bir çýð gibi büyümektedir. Cemal Bulutoðlularý tribünlerin yeþil alan içinde olmadýðý açýklamasýný yaparak tepkileri yumuþatmaya çalýþsa da, bu iddia halký yatýþtýrmaya yetmez. Sokaktaki adam, "Mesele hiç gereði yokken ve ekonomik kriz bahanesiyle vatandaþýn boðazý sýkýlýrken, yeni beton tribünler inþa etmektir. Yeþil alan içinde olmamasý birþeyi deðiþtirmez" diye öfkeli öfkeli söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars. Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3230 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT VE HATIRLADIKLARIM. 'Göç Yasasý' yarýn mecliste... Kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri ivedilikle kýsýlýyor. Neden ivedilikle? Ankara'dan uyarý var çünkü hükümete... Bu yasa geçmezse ay baþý para yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý...

Kurtlar vadisinde siyasetçi-mafya paslaþmalarý... Lefkoþa'nýn tüm burçlarýnda KKTC bayraðý ile Türk bayraðý dalgalanýyor. Kýbrýs Türk Havayollarý'nýn merkez binasýndaki bayraklar ise iflas bayraðý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2010 Çarþamba

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3098 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DERSANELERÝ DE GELÝYOR. Güney ile kuzey arasýndaki bir fark da þu: Güneye turist geliyor, bize ise kumarcý! Yeni bir otel daha tamamlanýyor Karpaz'da... "Nuh'un Gemisi"... Tufan yakýn demek ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN

Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN VIP'teki polis memurunun baþýnda patladý kabak! Diplomatlarýn yoklanmadýðýný bilmezmiþ! Þimdi de bu polisi cezalandýrmaya hazýrlanýyorlar... Bize göre madalya vermeliydiler oysa! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com

CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı