ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANATIN. Elvan Levent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANATIN. Elvan Levent"

Transkript

1 Toplanan seyirciye raðmen film oynatýlmadý... Bu nasýl iþ? Mecliste izleyici çok, vekil yok! Sinemalar seyirci olmazsa oynatmazlar filmi... Mecliste ise seyirci var, film yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Temmuz 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3481 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KUTLU ADALI ÝÞTE BÖYLE VURULDU l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... SIKI MI GELENÝ ÇEVÝRMEK? Ali Osman KESKÝN NÝÞANCININ KURÞUNU! Erdoðan Baybars SANATIN ÝYÝLÝKLERÝ Elvan Levent COPUN VURDUÐU YERDE KARANFÝL MÝ BÝTER? Mehmet Levent Demokrasi Oyunu Yalçýn Okut Adadaki derin devlet i bu kitapta okuyun... Kýbrýs ta görev yapmýþ olan istihbarat subayýnýn þimdiye dek gizli kalmýþ çarpýcý itiraflarý... Kutlu Adalý yý Tarih 6 Temmuz, 1996 Lefkoþa Böyle katlettiler Türkiye de son günlerde yayýnlanan T 5 isimli kitap büyük yanký uyandýrdý... Operasyonel kod adýnýn T 5 olduðunu açýklayan istihbarat subayýnýn anlattýklarýna göre, cinayet Lefkoþa daki Merkez Komutanlýðý nda planlandý ve tetiði çekmek için de Hüseyin Demirci görevlendirildi... n Efendim, aldýðým istihbarata göre, hani þu gazeteci vardý ya, adý neydi? Galiba Kutlu Adalý olmalýydý... Onu yakýnda temizleyecekleri kesinlik kazanmýþ durumda... Bu iþi Cahit K. albay planlýyor... Cahit albayýn JÝTEM le baðý var... T2 Hüseyin Demirci ise tetiði çekecek olan snayper kiþi... n Cinayet mahalline T2 nin koyu haki, mavi renkli Fiat marka aracýyla gidilecek. T2 nin yanýnda ismi tam saptanmamýþ Veli ve Ýlhami adýnda iki sabýkalý genç olacak. Ýnfaz çapraz ateþ yöntemiyle gerçekleþtirilecek... n Ýstihbarat subayýnýn itiraflarýna göre, cinayete 8 dakika kala bundan vazgeçilmiþ, ancak cinayet yine de önlenememiþ... Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda Ýzleyiciler geldi, vekiller gelmedi n Meclis toplantýlarýný izlemek izne baðlandýðý halde, izleyici sýralarý dün yine kalabalýktý, ancak bu kez de milletvekilleri gelmediði için toplantý yapýlamadý... n Ne hükümet, ne de muhalefet milletvekillerinin geldiðini söyleyen Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Bunu halkýn takdirine býrakýyorum dedi... n Dünkü toplantýya Hasan Bozer ile Hasan Taçoy dýþýnda hiçbir milletvekili gelmedi... n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Aksonayý kýracan n2. sayfada

2 ASKERÝ YASAK BÖLGEDEN GÜNEY'E GEÇTÝLER Birinci derecede askeri yasak bölgeden araçla Güney Kýbrýs'a geçerek 3 varil yanmýþ sývý yað getiren 2 kiþi, ayný yoldan geri dönerken suçüstü yakalandý. Polis bültenine göre, Gaziler köyünün batýsýnda "Tabahana" bölgesinde önceki gün civarýnda meydana gelen olayda tutuklananlar E.S(E-42) ve S.K(E- 25) olarak açýklandý; olayla ilgili soruþturmanýn da devam ettiði belirtildi. TIR DORSESÝNDE 2 SURÝYELÝ Gazimaðusa Limaný'nda "Kýbrýs Yýldýzý" isimli yük gemisindeki týrýn dorsesine gizlenerek kaçak yolla KKTC' ye giriþ yapmaya çalýþan 2 Suriye uyruklu yakalandý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, önceki gün saat sýralarýnda bulunan Suriye asýllý M.A(E-22) ve A.A(E-28) yanýnda, olayla baðlantýsý olduðu belirlenen Ö.P(E-50) ve M.K(E-36) de tutuklandý. LÝMASOL'DAKÝ ESKÝ ESER YENÝDEN DÜZENLENDÝ Kurri vadisinden Limasol'a su getiren sarnýcýn parçasý niteliðindeki 19. yüzyýla ait ikinci derece eski eser niteliðindeki su deposu ile etrafýndaki parkýn yeniden düzenlenerek açýldýðý belirtildi. Politis gazetesi haberinde, açýlýþý Ulaþtýrma ve Bayýndýrlýk Bakaný Erato Kozaku Markulli tarafýndan yapýlan su deposunun, 1996 yýlýnda ikinci derece eski eser olarak ilan edildiðini ve Limasol Su Ýþleri Dairesi'ne devredildiðini ekledi. RO-RO TÝPÝ YÜK GEMÝLERÝYLE YOLCU DA TAÞINABÝLECEK Rum ve Yunan bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakanlýklarý, iki ülke arasýndaki seferlerde Ro-Ro tipi yük gemileriyle sýnýrlý sayýda yolcu taþýnabilmesi konusunda mutabakata vardý. Politis gazetesi, söz konusu gemilerle yolculuk için özellikle uçak fobisi olanlara öncelik verileceðini yazdý. Habere göre, bugüne kadar yük gemisinde sadece kamyon veya özel araç taþýyan kiþilere yolculuk yapma izni verilirken, yeni kararla 12 kiþiye kadar yolcu taþýnmasý da mümkün olacak. Gazete, bu gemilerle seyahat edecek yolcular için güvenlik problemi ve yasal izinler gibi sorunlar bulunduðunu da kaydetti. GÜNEY'DE ÝÞSÝZLÝK Güney Kýbrýs'ta mayýs ayýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 7.4 olduðu, bunun da AB ülkeleri içerisinde en düþük iþsizlik oraný sýralamasýnda Güney Kýbrýs'ý 10'uncu sýraya yerleþtirdiði bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Avrupa Ýstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerine göre Güney Kýbrýs'ta mayýs ayýnda iþsizlik oranýnýn yüzde 7.4 olduðunu yazdýlar. Gazete, AB ülkelerinin iþsizlik ortalamasýnýn yüzde 9.3 olduðunu belirtirken, en büyük iþsizlik oranýnýn yüzde 20.9 ile Ýspanya'da olduðunu vurguladý. LONDRA HILTON PARK LANE OTELÝNDE YANGIN Ýngiltere'nin baþkenti Londra'daki Hilton Park Lane otelinde önceki akþam yangýn çýktýðý bildirildi. Ýngiliz yayýn kuruluþ BBC'nin haberine göre, yerel saatle dolayýnda çaðrýlan itfaiye ekipleri beþ yýldýzlý oteldeki yangýna müdahale etti. Oteldeki konuklar bina dýþýna çýkarýlýrken olayda yaralanan olmadýðý belirtildi. Hilton Park Lane Oteli, Londra'nýn lüks semtlerinden Mayfair'de, Park Lane caddesinde bulunuyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Gazetede okudum. Emekliler maaþlarýný almak için her ay banka kuyruklarýndadýrlar. Hayret ki ne hayret. Diyeceksiniz ki "be adam ama sen nerde yaþan?" -Yoksa aydan yeni geldin? -Bu memlekette bu iþler böyle yürümez? -Bu 21. yüzyýlýn sonunda demek isten bana ki bu iþ tamamdýr. Doðrusunu istersanýz bizim kuþaklarýn bunu anlamasý hiç da kolay deðildir. Ýngiliz devrinde, her köye yol yoktu. Araba da yoktu. Ama posta adanýn en ücra yerlerine bile ulaþýrdý. Herkese maaþý, köyde kim vardý maaþlý Baykuþ devrinde? Öðretmen, bazý köylerde ormancý. Ve bazýlarýnda da polis karakolunda çalýþan polisler. Ýþte bunlarýn çekleri gününde, posta ile ellerine geçerdi. Ne oldu þimdi da posta ile ulaþtýrýlamaz herkesin maaþý evine? Deyceksiniz ki sorun o çeki bozmaktan kaynaklanýr. Genelde sanmam. Ama bunda bir sorun varsa, çek yerine parasýný bir zarfa koyup evine teslim etmelisiniz. Teknolojinin bu konuda yapacaðý bir þey var mý bilmem. Ama pratik iþ. Yolla memurunu teslim et parasýný. Aslýnda yaþlýlýk, hastalýk ve sair nedenlerle kendi iþini görmekte zorluk çeken yurttaþa da evinde hizmet vermek gerekir. Haftada bir evinde ziyaret et, kontrol et, ilacýný da ver, ihtiyacýný da sor. Olmaz mý? Olmaz. Türk mentalitesi buna izin vermez. Neden vermez? Türk hala daha þu kafa inan gider: "Ma fevkime tabasbusu kelpiye, maðdunumu tahta kurusu gibi ezmektir düsturum." AKSONAYI KIRACAN Birisi çýksa da Ýngiliz devrinde memleketi idare eden muhtar ve azalarýn adaleti ile, bugünkü Bakanlar Kurulunun adaletini kýyaslarsa sonuç kimin leyhine çýkar acaba? Ya da bir köy muhtar ve azalarýnýn köylerini ve köylülerini güvenlik altýna alma oranýyla koskoca paþalarýn toplumun güvenliðini saðlama oranýyla kýyaslasa ne çýkar? Mesela, Gaziveran'ýn rahmetli muhtarý Niyazi Öztoprak'ý Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör olan oðlu Abdullah Öztoprak'la bilanzaya çeksek, kim aðýr basar? Söylemekten çekinmemek lazým. Söyleye söyleye bir iþe yarar belki. Dr. Küçük'le ölümünden az önce görüþtük. Tedavisi için Londra'ya gidecekti. Dönebilseydi arkadaþlarla Aslýnda yaþlýlýk, hastalýk ve sair nedenlerle kendi iþini görmekte zorluk çeken yurttaþa da evinde hizmet vermek gerekir. Haftada bir evinde ziyaret et, kontrol et, ilacýný da ver, ihtiyacýný da sor. beraber yemeðe içmeðe gidecektik.ne yazýk ki sözünde duramadý. O gün bana "nedir aziz dostum cemaat olarak baþýmýza gelen bu felaket?" dediydi. "Geri kalmýþ bir toplumun, kendinden çok ilerdeki bir toplumu idaresi altýna almasýdýr" dedim. "Evet, maalesef öyle aziz dostum" dedi. Ne yazýk ki Türkiye nüfus artýþ hýzýnýn gerektiði derecede eðitim ve öðretimi hýzla çaðdaþlaþtýramadý. "Herkesi okutacaðým" deyerek, kimseyi çaðýnýn gereklerine göre yetiþtiremedi. Çocuklarýna, gençlerine cehalet tahsili yaptýrdý, yaptýrýyor. Bizimkilere da öyle 1974'ten sonra... Öyle bir eðitim verirler ki, o eðitimi alan, ömrünün sonuna kadar yanlýþta olduðunu anlayamaz. Ömür boyu gerçeklere sýký sýkýya kapalý olan insan malzemesi yetiþtirirler. Ortadoðu'yu dünyayý idare edebilme yetenek ve bilgisinden asla kuþkusu yoktur ama, emeklilere maaþlarýný evlerine posta ile ulaþtýrmayý beceremez Türk... Aslan Türk! Haçanabir nadasta gidecen. Eninde sonunda aksonayý kýracan. Ve bindiði dalý kesen Nasreddin Hoca gibi, göt üstü yere çakýlacan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KUTLU ADALI ÝÞTE BÖYLE VURULDU Kutlu Adalý'yý kim vurdu? Bilen var mý? Var herhalde... Cinayetin görgü tanýðý bile var belki de... Kapýsýnýn önünde, sokakta vuruldu... Bir yaz gecesi... Bahçeli evlerin verandalarýnda herkesin serinlediði bir gece... Yaz geceleri kýþ geceleri gibi sessiz deðil... Sokaklar tenhalaþmaz kolay kolay... Hele de gecenin geç bir vakti deðilse... Kutlu Adalý 1996 Temmuz'unda öldürüldü... 6 Temmuz'da 15 yýl olacak öldürüleli... Tüm siyasi cinayetlerimiz gibi faili meçhullere yazýldý bu da... Kimse bildiðini, ya da gördüðünü söylemedi... O sýralarda Hasan Kundakçý Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný idi... Galip Mendi ise Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný... Þimdi emekli bir general olan Kundakçý, 1996'daki Derinya olaylarýnda bayrak direðine týrmanan Solomu'yu vurmakla da övünür... Galip Mendi ise en az onun kadar keskin birisi... Albaylýktan generalliðe terfi etti. Ve Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý'ndaki görevini tamamladýktan sonra, 2000 yýlýnda yeniden ülkemize geldi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutaný olarak görev yaptý... Bizim gazetemizdeki iki bomba da onun döneminde patladý. En çok o dönemde aldýk tehdit telefonlarýný... En çok ceza davasý da yine o dönemde açýldý hakkýmýzda... Bu dönemin Sivil Ýþler Baþkaný ise Albay Namýk Koç idi... Soruyu yineleyelim: -Kim vurdu Kutlu Adalý'yý? Türkiye'de yeni yayýnlanan bir kitapta bu sorunun cevabý var... Kitap henüz çýktý piyasaya... Adý "T 5"... Yazarý Timur Ýnce... Bir roman niyetine yazmýþ... Ancak kahramanlarý gerçek... Kendi isimleriyle... "Tolga Beþ (T 5) dediði bir adamýn aðzýndan anlatýyor bize anlattýklarýný... Kim bu 'T 5?' Ýstihbarat görevlisi bir albay Nisan'ýnda atanmýþ Kýbrýs'taki görevine... Operasyonel kod adýymýþ 'T 5'... Zaten diðer istihbaratçýlar da 'T 1', 'T 2', 'T 3' ve 'T 4' olarak anýlýyormuþ. Beþ kiþiymiþler bu görevde... Hem Rumlarýn, hem de Rumlara 'yataklýk' yapanlarýn faaliyetlerini izlemekle görevliymiþler. Bir ay içinde de herkesin sicilini çýkarmýþlar ve listeyi hazýrlamýþlar. 'T 5' bu arada Yakýn Doðu Üniversitesi'ne kaydolmuþ ve orada iþletme ve iktisat okumaya da baþlamýþ. Bu kitabý okumanýz gerek mutlaka... Baþtanbaþa Kýbrýs çünkü... Ve hiç bilmediðiniz, hiç duymadýðýnýz þeyler... Çok þaþacaksýnýz okuyunca... "Ma neler varmýþ yahu da bilmeyiz" diyeceksiniz... Buradaki derin devletin içyüzü hep bu kalýn kitapta... Ne kadar anlatsam da, bu sütunda anlatamam size hepsini... Yalnýz Kutlu Adalý cinayeti üzerinde duracaðým bu yazýda... Diðer konulara gelirim baþka yazýlarda... 'T 5' ne diyor bakýn... Adalý cinayeti Lefkoþa'daki Merkez Komutanlýðý'nda planlanmýþ... "Cahit Albay" dediði bir albay tarafýndan... Hemen þunu da belirteyim ancak... Adalý öldürülmeden 8 dakika önce talimat gelmiþ üstten, önleyin diye cinayeti, ama önleyememiþler... Adalý'yý öldürme planý Merkez'den ulaþmýþ o günlerde T5'e.. O da T1'e aktarmýþ bu istihbaratý... Kitabýn 84. sayfasýnda... Þöyle anlatýyor nasýl aktardýðýný: "Efendim, aldýðým istihbarata göre, hani þu gazeteci vardý ya, adý neydi? Galiba Kutlu Adalý olmalýydý... Onu yakýnda temizleyecekleri kesinlik kazanmýþ durumda. Bu iþi Cahit K. Albay planlýyor. Planýn alt yapýsý tamamen Cahit albaya ait efendim. Ve emrindeki baþçavuþ Nazým Kocalay da yardýmcýsý... Cahit albayýn JÝTEM'le baðý var... T2 Hüseyin Demirci ise tetiði çekecek olan snayper kiþi... Zaten Hüseyin Demirci'nin cebini doldurmuþ bunlar. Aracýna dahi askeri benzinle ikmal yapýyorlar. Gerekli olan diðer yardýmlarýn hiçbirisi aksattýrýlmýyor. Ne gerekiyorsa eksiksiz yerine getiriliyor..." Hüseyin Demirci'den 'kasap' ve 'T 2' diye söz eden 'T 5' daha sonra þunlarý anlatýyor: "Cinayet mahalline T2'nin koyu haki mavi renkli Fiat marka aracýyla gidilecek. T2'ye ismi tam saptanamamýþ Veli ve Ýlhami adýnda iki tane sabýkalý genç eþlik edecek. Ýnfaz çapraz ateþ yöntemiyle gerçekleþtirilecek albayým." (Devamý yarýn)

3 AFRÝKA dan mektup... YAKAMIZDAN DÜÞMÜYOR BU AMANSIZ ÝLLET... Ardarda geldi ölümler... Acýya acý ulandý... Gözyaþý sel olup aktý... Rüya Güneyli'yi kaybettik... Kanserden... Ardýndan Pembe Turgud'u... Kanserden... Ve dün de Yücel Köseoðlu'nu... Kanserden... Yakamýza yapýþmýþ bu illet... Düþmüyor... Daha kimleri almadý ki elimizden... Naci Talat'ý... Özker Özgür'ü... Ergin Birinci'yi... Tümünü saysak sýðmaz bu gazeteye... Gencecik yavrularýmýza bile acýmadý... * Þu minnacýk adada kaderimiz mi bizim bu? Neden bu kadar çok? Neden bu kadar yaygýn? Þu iþe bakýn hem... Yalnýz kuzeyde deðil, güneyde de... Orda da çok... Orda da ilk sýrada... Ayný havayý soluyoruz da ondan mý? Havamýz mý çok kirli? Yandýk mý herþeyin aðzýna? Bitirip tükettik mi çevreyi? Yediklerimizde, içtiklerimizde mi hayýr yok? Mikroplu sularla yýkanýyor, mikroplu denizlerde mi yüzüyoruz? Baz istasyonlarý mý zehirleyen bizi? Poligonlar... Tatbikatlar mý? Hangi radyoaktif dalgalar giriyor kanýmýza? Biz mi ne yaptýðýmýzý bilmeyiz yoksa? Mangal iþi kanser yapar derler de, yaparsa yapsýn, arpadan olsun ölümü atýn, diye umursamaz mýyýz? Çok mu düþkünüz midemize? Doktorlar "sigarayý býrak" derler de baþka bir þey demezler mi? Meskun bölgelerde damlara kurulan baz istasyonlarýnýn da bu mendebur illete yol açtýðýný söylemedi mi tabiplerimiz? Uyarmadýlar mý? Neden umursamadý hiç kimse? Gidenlerin ardýndan yalnýz gözyaþý dökmeyi mi biliriz biz? Söyleyin... Bu illet neden burada bu kadar çok... Bu kadar yaygýn... Stresten mi? Marazdan mý? Bilinçsizlikten mi? Anladýk, dünyanýn her yerinde, her köþesinde var... Ve çare bulunamamýþ daha... Ama neden bizde bu kadar fazla... Her eve, her ocaða zehirli bir yýlan gibi sessizce nasýl sýzmýþ böyle... En azýndan asgariye indiremez miyiz onu? Tutup çekemez miyiz kuyruðundan... Öleceksek de, mücadelemizi tamam vermiþ olmanýn huzuru içinde ölemez miyiz? * Çevremizdeki tahribatý önlesek... Aðaçlara beton uðruna kýymasak... Poligonlarý ve tatbikatlarý yok etsek ve barut solumasak... Yediklerimizi ve içtiklerimizi adam gibi denetlesek... Denizlerimizi temizlesek... Baz istasyonlarýný damlarýmýzdan söküp atsak... Ve bu illete yol açtýðý bilimsel verilerle kanýtlanan cep telefonlarý ile bilgisayarlarý daha az kullansak... Azaltamaz mýyýz vakitsiz ölümü? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE MECLÝS YÝNE TOPLANAMADI Ýzleyici çok, vekil yok n BAÞKAN BOZER VE TAÇOY DIÞINDA TOPLANTIYA HÝÇBÝR MÝLLETVEKÝLÝ GELMEDÝ, TOPLANTI PAZARTESÝYE KALDI n BOZER: "ÝKTÝDAR- MUHALEFET HÝÇBÝR MÝLLETVEKÝLÝ GELMEDÝ HALKIN TAKDÝRÝNE BIRAKIYORUM" Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün de toplanamadý. Sendikal Platform ve Feminist Atölye'nin eylemleri nedeniyle perþembe günkü birleþimi yarým kalan ve iç tüzük gereði ertelenen Meclis Genel Kurulu, dün de milletvekillerinin gelmemesi nedeniyle toplanamadý. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy dýþýnda hiçbir milletvekilinin gelmediði Genel Kurul'da, Bozer saat ve 10.35'de iki kez toplanma giriþiminde bulundu. Milletvekili koltuklarýnýn boþ olduðu Genel Kurul'da, meclis toplantýsý için göreve gelen çalýþanlar dinleyici locasý ve salondaki yerlerinde toplanma giriþiminin yapýlmasýný izledi. Genel Kurul'un iki denemede de toplanamamasý üzerine Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer kürsüden yaptýðý konuþmada, bugün Genel Kurul'un toplanacaðýnýn duyurulmasýna raðmen UBP Milletvekili Hasan Taçoy dýþýnda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin hiçbirinin meclise gelmediðine dikkat çekti. Meclis görevlilerinin toplantý nedeniyle dün göreve geldiðine iþaret eden Bozer, "Milletvekillerinin gelmemesi konusunda yorum yapmak istemiyorum. Bunu halkýn takdirine býrakýyorum" ifadelerini kullandý. Meclisin bir sonraki birleþiminin pazartesi günü yapýlacaðýný belirten Bozer, gündemin birleþtirileceðini de kaydetti. ex istence Elvan Levent SANATIN ÝYÝLÝKLERÝ Wikileaks'in iyilik mi yoksa kötülük mü üzerine kurulduðunu sorgulayan ve kurucusu Julian Assange'ýn hayatýndan geniþ kesitler sunan komedi bir tiyatro oyunu sahnelenmiþ geçenlerde Avustralya'da. Stainless Steel Rat... Oyunun adý bu, 'Pas Tutmayan Fare' yani... Ýzlemediðim bir oyun üzerine yorum yapacak deðilim elbette. Zaten beni asýl ilgilendiren oyunun içeriðinin detaylarýndan çok, bu tiyatro oyununun temel çýkýþ noktasýydý. Yani sanat-hayat-siyaset üçlüsünün etkileþiminden oluþan etkinin kendisi. Sizin hayatýnýzda Wikileaks'in bir yeri var mýydý örneðin? Veya, Wikileaks'in önümüze serdiði, uluslararasý bürokratik bir krize neden olduðu kadar basýnda da adeta bir bomba etkisi yaratan 'gizli belgeler' sizin hayatýnýzý etkilemiþ miydi? Benim hayatýmý hiç etkilemedi örneðin. Hayatým Wikileaks'ten öncesi ve sonrasý þeklinde ikiye bölünmedi yani. Oysa izlediði bir film veya okuduðu bir romanýn hayatýný veya hayata bakýþ açýsýný kökünden deðiþtirdiðini söyleyen 'sýradan' insanlarýn sayýsý hiç de az deðildi ki, bu insanlara ben de dahildim. Albert Camus örneðin, sanatýn hayatýndaki yerini þu sözlerle tanýmlýyordu: "Iþýktan vazgeçmeyi, varlýðýn mutluluðundan, içinde büyümüþ olduðum özgür yaþamdan vazgeçmeyi asla istemedim. Ama yanlýþlýklarýmdan ve eksikliklerimden bazýlarýna bu özlem neden olsa bile uðraþýmý daha iyi yerine getirmeme de yardýmcý oldu kuþkusuz ve bugün halâ kendilerine sunulan yaþama yalnýzca anýlarla ya da mutluluða anlýk, geçici geri dönüþlerle dayanabilen tüm suskun, yeryüzüne daðýlmýþ insanlarýn yanýnda olmama yardým ediyor."* Brezilyalý Fotoðrafçý Claudio Edinger'in Brezilya'nýn Sao Paulo kentinde bulunan Latin Amerika'nýn en büyük akýl hastanesini ziyareti sýrasýnda çektiði fotoðraflarý gördüm. Çok etkileyiciydi fotoðraflar, her karesi dehþet vericiydi. Hapisaneden deðil, hayvanat bahçesinden de beþ beter bir yerdi orasý. Bu hastanedeki insanlarýn durumunun hiçbir siyasi söylemde yer bulmayacaðýný, hiçbir politik tartýþmanýn konusu olmayacaðýný ve hiçbirimizin hayatýný etkilemeyeceðini düþündüm. Ama hiç kuþkum yoktu ki bu fotoðraflar, onlara bakan herkesin kafasýnda bir iz býrakacaktýlar. Sonra, Hollywood kökenli yönetmenin biri çýkacak, bu akýl hastanesini veya bu hastanedeki hastalardan birinin hayatýný konu alan bir film yapacak ve bu film bir ihtimal prestijli bir film festivalinde ödüle layýk görülecekti. Sonra da bu film, milyonlarca kiþi arasýndan bir veya daha çok izleyicinin hayatýný deðiþtirecekti. Demek istediðim, korkunç bir gerçekliðin bir sanatçýya ilham olup, bir fotoðraf karesinde sabitleþmesi ve sonra da parlak kaðýtlý bir dergiye kapak olmasý, o gerçekliðin kendisini deðiþtirmese de sanat aracýlýðýyla bir etki yaratýyordu. Bu adada baþýmýza dayalý bir silahla soluk alýp vermediðimizden, içinde bulunduðumuz gerçekliði çoðu zaman tam anlamýyla algýlayamadýðýmýzý düþünüyordum. Yani burada bir fotoðrafçýnýn karelerinde yokolmaya yüz tutmuþ bir toplumu yansýtmasý o kadar da kolay olmayacaktý belki de. Oysa, gerçek buydu. Fotoðrafçý Maraþ'ý çekmeye kalksa tutuklanacaktý, tel örgüleri çekmeye kalksa tutuklanacaktý, sýnýrda bekleyen silahlý askeri çekmeye kalksa, yine tutuklanacaktý. Ýþte, esas hikaye de buydu zaten. Ne kalýyordu geriye? Deniz, güneþ ve kum, deðil mi? Öyleyse, bize iki fotoðrafçý gerekiyordu bu hikayeyi anlatmak için. Birisi 'gerçeðin' fotoðrafýný çekerken, diðeri de fotoðrafçýnýn kendisini çekecekti. *Morvan Lebesque'nün 'Camus' kitabýndan.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Hane hane gezip deðiþtirecekmiþ bizi Bu yetkiyi nerden buldun söyle be Selâhattin Kim memur etti buna senin gibi yobazý? Maneviyatýma hangi cüretle küfrettin? Ali OSMAN Periyodik SIKI MI GELENÝ ÇEVÝRMEK? Bir iþ nedeniyle Güzelyurt'a doðru gidiyoruz.. Yanýmdaki genç, TC'li Sessiz duruyor Konuþturmak için "memleketinin neresi" olduðunu soruyorum -Hatay Antakya, diyor "Hataylý deðil mi? Ne önemi var Antakya'nýn?" diye içimden geçirdim Anladýðým kadarýyla, bana verdiði cevaba karþý, baþkalarý benim içimden geçirdiðimi yüksek sesle söylemiþ olacaklar ona ki, -Antakyalýlar ile Reyhanlýlar arasýnda veya diðer bölgeler arasýnda fark vardýr Biz buraya sekiz yýl önce geldik, dedi -Geliþ sebebiniz neydi? -2003'te babam iflas etti Bir umutla buraya geldik Dönemedik hala -Buradaki yaþantýdan memnun musunuz? -Olsak ne olacak, olmasak ne olacak? -Vatandaþ mýsýn? -Deðilim Benim amca oðlu ben buraya gelirken o da Almanya'ya gitmiþti. O þimdi Alman vatandaþý, ben ise bir KKTC vatandaþý dahi olamadým -KKTC vatandaþý olduðunda eline bir þey geçmez ki Burasý korsan bir yer -Vatandaþ yapmadýlar Kazandýðýmý mecburen memlekete gönderiyorum. Vatandaþ olsam kazandýðým burada kalacak Ev alacaðým, iþ kuracaðým kendime, yani Antakyalý sekiz yýl önce gelmiþ buraya ama buradaki devletin korsan olduðunu bilmiyor ve illa ki burada vatandaþ olacak Kýsa bir sessizlikten sonra söze o giriyor bu sefer -Anlaþma olacak mý? -Ne gibi? -Türklerle Rumlar arasýnda Yani Rumlara mallarý verilecek mi? -Anlaþma olabilmesi için Ortadoðu'da Amerika'nýn iþinin bitmesi gerekmektedir. Dünyaya yüz yýl yetecek kadar petrolün üzerine oturan Amerika ve diðerleri Ortadoðu'yu terk etmeyeceklerine göre buradaki sorun da bitmeyecek Kýbrýs'ta sorunu yaratan da zaten Ýngiliz ve Amerika Onlarýn hedefinde Afrika kýtasý var þimdi -Oralarda da ama kavgalar var ha -Zengin ülkeler kendi adamlarýnýn yerine yine kendi adamlarýný geçirmeye çalýþýyorlar Krallýk, þeyhlik tutucu kaldý Þimdi "kapitalist Ýslam"la bir ileri adým atacaklar Dini yönden yasaklanan eþyalarýn, mallarýn satýþý serbest býrakýlacak -Yani Amerika koltuktaki adamlarýný mý deðiþtiriyor? -Öyle -Hem "þeytan"lýktan kurtulacaklar, hem de o ülkelere mal satacaklar -Aynen dediðin gibi Ülkenin yer altý ve yerüstü zenginliklerini hammadde diye ucuza alýp gidecekler, sonra onlarý iþleyip baskýn pahasýna o ülkelere satacaklar Çifte sömürü Antakyalý boþ deðildi aslýnda KKTC'deki hýrsýzlýklara, tecavüzlere, yaralamalara falan getirdi sözü -Suç sizde Her geleni içeriye alýyorsunuz -Biz mi alýyoruz? TC Elçisi, yani Ankara KKTC'ye gelen TC'lileri geri çeviren makamýn anasýný aðlatýr. -Ýçeri giren de yaþamak için soyar, çalar, karþýsýna engel çýkarsa da yaralar, döver veya öldürür -Seçme seçilme hakkýmýz olmasýn ama bizi vatandaþ yapsýnlar, diyor Ankara seçme ve seçilme hakký olmayan vatandaþlýklara karþý Kýbrýslýtürklerin iradesi nasýl ele geçirilecek deðil mi? Kalay BU DÜKKÂNDA HERÞEY KAZIK FÝYATINA, HERÞEY KALÝTESÝZ Milletvekilleri lütfedip meclise gitmeyince dün Meclis Genel Kurulu toplanamamýþ. Eeee ne var bunda toplanamadýysa toplanamamýþtýr Ýsterse bundan sonra hiç toplanamasýn Toplandýklarý günlerden hayýr görsek, toplanamadýklarý günlerde oturur hayýflanýrdýk. Günlerden Cumartesi, aylardan Temmuz, hava sýcak Denize pikniðe gitmek varken, meclise mi gidecekler. Haliyle akþama da mutlaka düðün var Hangi birini yetiþtirecekler Aslýnda KKTC Meclisi adýndaki bu dükkaný hepten kapatsalar, memleket için çok daha hayýrlý olacak. Bu dükkanda her þey kazýk fiyatýna, her þey kalitesiz KEMAL TUNÇ TAN SONRA... YÜCEL KÖSEOÐLU NU DA KAYBETTÝK 73 yaþýnda kansere yenik düþen Köseoðlu bugün Belediye Tiyatrosu nda yapýlacak törenden sonra topraða verilecek... Tiyatro Sanatçýsý Yücel Köseoðlu, 73 yaþýnda kansere yenik düþtü. Yaklaþýk 2-3 aydan beri kanser tedavisi gören Köseoðlu, dün sabah hayatýný kaybetti. Kýbrýs Türk tiyatrosuna 1960'lý yýllarýn sonlarýndan itibaren yaklaþýk 40 yýl hizmet veren, BRT'de program yapan, iki toplumlu etkinliklere katkýsýyla bilinen Köseoðlu için bugün saat 11.00'de Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlenecek ve ardýndan Lefkoþa Kabristanlýðý'nda topraða verilecek. YEÞÝL BARIÞ HAREKETÝ: Tribün inþaatý durdurulsun Yeþil Barýþ Hareketi (YBH), Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) tören alanýna yaptýðý ek tribün inþaatýyla alaný iþgal ettiðini belirterek, inþaatýn durdurulmasýný istedi. YBH Genel Sekreteri Tayfun Çaðra yazýlý açýklamasýnda, "Yeþil alan iþgali bitmelidir" dedi. Açýklamada, "Devlet'in yasalarý hiçe sayarak ülkenin dört bir yanýnda yeþil alan iþgalleri, denizlerin parsellenmesi gibi uygulamalarý devam ederken; Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn da yangýndan mal kaçýrýr gibi 20 Temmuz'a ek tribün yetiþtirme çabasý kamuoyunun oldukça dikkatini çekmektedir" ifadesi kullanýldý. Yazýlý açýklamada, hiçbir gereklilik yokken yeþil alanýn iþgal edilerek sosyal konutlarda Duff: Liderler tek baþlarýna çözüm bulamaz KKTC ve Güney Kýbrýs'ta çeþitli temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Liberaller Partisi AP Milletvekili Andrew Duff, temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, doðrudan müzakerelerin bugüne kadarki gidiþatýndan duyduðu hayal kýrýklýðýný dile getirdi. Simerini gazetesinde yer alan habere göre Duff, iki liderin tek baþlarýna býrakýlmalarý durumunda çözüm bulunmasýnýn çok zor olduðunu belirtti ve dýþtan baskýnýn önemli olduðunu, ancak bu baskýnýn sonuç getirici olacaðýnýn garanti altýna alýnmasý gerektiðini kaydetti. Duff, adadaki iki tarafýn Annan Planý'ndan uzaklaþmasý gerektiðini de belirtti ve "2004 senaryosunun tutsaðý olmalarý mantýksýz, olumsuz bir unsurdur" þeklinde konuþtu. Kýbrýs sorununun uluslararasý boyutunun da tanýnmasý gerektiðini ifade eden Duff, oturan insanlarýn itirazlarýný dikkate almayarak yapýlan inþaatýn, halka hizmet sunmasý gereken kurumlarýn güvenilirliliðini zedelediði kaydedildi. "Ben böyle istiyorum, kimse beni ilgilendirmez" mantýðýyla yapýlan iþlerin her zaman tepki topladýðý ifade edilen açýklamada, "Türkiye'de askerin artýk kýþlasýna döndüðü bir dönemde Kuzey Kýbrýs'ta hala askere 'hoþ görünmek' için halka raðmen verilen uðraþlarýn düþündürücü olduðu" belirtildi. Açýklamada, bir gün önce tribün için "Proje yok, inþaat yeþil alan üzerine yapýlýyor, yasa dýþýdýr" diyen Þehir Planlama Dairesi Müdürü Hasan Baltacýgil'in; bir gün sonra "Proje bize sunuldu, yasaldýr" açýklamasý yaptýðý da ifade edildi; bu durum "manidar" olarak nitelendi. Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Eroðan'ýn, Kýbrýs sorunundaki çýkmazýn ortadan kalkmasý ve Türkiye'nin AB sürecinin kolaylaþmasý için "özlü harekette bulunmasý" umudunu da dile getirdi. Duff, Cenevre zirvesinden sonra ve Erdoðan'ýn KKTC'ye geliþi öncesinde Türkiye'de Erdoðan'la görüþeceðini de belirterek, Türkiye'nin katýlým sürecini kolaylaþtýracak bir unsur olan Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik fýrsatý yakalamasýnýn önemini Eroðan'a vurgulayacaðýný söyledi. Gazeteye göre Duff, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'yla yaptýðý görüþmenin sorulmasý üzerine ise, "Eroðlu'nun her zamanki gibi AB ve AB normlarýnýn KKTC'de uygulanmasý konusunda sorular sorduðunu, ayrýca Türkiye ve Erdoðan'ýn 'kendi hükümetinden' geçmeyen hiçbir þeyi empoze edemeyeceklerini söylediðini" kaydetti. Ýbrahim Aziz Baraka da- Ýbrahim Aziz dün sabah Baraka Kültür Merkezini ziyaret ederek son kitabýný sundu. Perde Aralýðýndan adýyla yayýnlanan ve Kýbrýs taki yeraltý dönemine ýþýk tutan kitap hem Türkçe, hem de Rumca olarak yayýnlandý. Kitabýn tanýtýmý geçtiðimiz akþam güneyde Kýbrýs Evi nde yapýldý. Dünkü ziyarette kitapla ilgili söyleþinin yanýsýra Ýbrahim Aziz Baraka ya kendisi için düzenlediði "Welcome to Mandýra" eyleminden dolayý teþekkür etti. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent COPUN VURDUÐU YERDE KARANFÝL MÝ BÝTER? 10 gün önce, DAK ve DAÝ'nin binbir alavere dalavere ile, yasadýþý olarak Fethullah Gülen'e ait yeþil sermayeye peþkeþ çekilmesini önlemek ve okullarýna sahip çýkmak isteyen DAÜ eylemcilerini coplayan polis, geçtiðimiz günlerde Polis Günü kutlamalarý çerçevesinde vatandaþlara karanfil daðýttý! Kimbilir, copun vurduðu yerde karanfil biter demek istemiþlerdir belki de! Olaya bu açýdan bakarak, halkýn kafasýna cop indirmenin, copun indiði yerde karanfil açtýracak kadar haklý ve yararlý bir "terbiye" þekli olduðunu göstermek istemiþlerdir böylece! Yani polis bizi copladý diye kimse þikâyet etmesin artýk. Gördünüz iþte. Copun vurduðu yerde karanfil biter! Gene de ben kendi adýma söyleyim... Ýstedikleri kadar karanfil, hatta nadide güller daðýtsýnlar, bunun 10 gün önce vurduklarý coplarýn yarasýna herhangi bir faydasý olacaðýný hiç sanmýyorum. Adettendir... Böyle günlerde devlet ve hükümet erkânýna nezaket ziyaretleri gerçekleþtirir polis yetkililerimiz. Övgüler verir, övgüler alýr. Bu gelenek bozulmadý bu yýl da. Emniyet Genel Müdürü Günay Özan, "Eksiklerimiz aþýlacak" demiþ bu ziyaretlerden birinde. Ancak bunun nasýl yapýlacaðýný söylememiþ. Meselâ poliste eksik olan en önemli unsur iradedir. Her türlü suçun ve suçlunun üstüne sonuna kadar gitme, bu suçlarýn faillerini yakalayýp adalete teslim etmedir. Oysa polisimizin bu konuda sýnýfta kaldýðý çok olay vardýr. Uzaða gitmeye gerek yok. Ýþte Afrika'nýn kurþunlanmasý. Fethullahçý Felek çetesinin Türkiye'den gönderdiði tetikçi Þener Levent'i öldürmeye geldi bir akþamüstü. Ancak içeriye girip ona ulaþamayýnca, el yazýsýyla bir de tehdit mektubu yapýþtýrarak, kapýya iki kurþun sýkýp gitti. Polis, bu olay sonrasýnda yaptýðý araþtýrma ve incelemelerde çok önemli ipuçlarý elde etti. Örneðin olayda kullanýlan silâhý buldu. Balistik doðrulamasýný da yaptý. Silâhý Ercan'da bir aðacýn altýna atýp, ayný gece Türkiye'ye kaçan tetikçinin kimliðini saptadý. Bu kiþinin Emin Sýba olduðunu açýkladý. Oðuz Felek Þener Levent'i telefonla arayýp "Ben yaptýrdým" dedi. Silâhýn Maðusa'da Felek'in yakýnlarý tarafýndan tetikçiye verildiðini de saptadý polis. Kýsacasý elinde tetikçiyi eliyle koymuþ gibi gidip enseleyeceði kadar, hatta daha da fazla delil ve ipucu var. Ama 5 aydýr, ne bir tutuklama ne de olayla ilgili bir geliþme yok! Bilinen tek þey, durumun Türkiye'ye bildirildiði ama oradan bugüne kadar olayla ilgili hiçbir açýklama gelmediði! Belli ki polisimiz daha fazla üstüne gidemiyor bu olayýn. Elini ayaðýný baðlayan birþeyler var. Gönyeli'de cadde ortasýna býrakýlan cephane yüklü araç olayýnda da ayný þey yaþanmýþtý. Aracýn sahibinin, Kolorduya mensup bir astsubay olduðu saptanmýþ... Ve polis "Benden bu kadar" demiþti! Bunlar gibi daha nice olaylar var... Bütün eksiklerinizi aþsanýz ne yazar Günay bey? Bunca delil ve ipucuna raðmen olaylarýn sonuna kadar gidecek iradeniz olmadýktan sonra? Keþke öyle bir iradeniz olsaydý da karanfilleri biz size verseydik...

5 3 Temmuz 2011 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Artemis, zaman zaman zor kullanarak da Mehmetçik Belediyesinin sahildeki arazisine el koymaya çalýþýyor, baþkan Adalýer de tek baþýna direniyor. Bence bir alkýþý ve desteði çoktan hak etti. * Doç. Dr. T. Atlay; "KKTC bir zamanlar huzur adasýydý" demiþ. - Kimin sayesinde muzýr olduðunu da anlatýr mýsýnýz hocam! * Meclis Baþkanýndan izin almayan, salona girip milletvekillerinin þovlarýný izleyemeyecekmiþ. - O makama yazýktýr, ayýptýr yahu Koca meclis baþganýnýn hiç baþga iþi yogdur da "sen gir" "sen girme" deycek gelene Ýþ mi bunnar yahu Ýbrikci baþýný da geçdiniz! * Bir kaza sonrasýnda gülme hastalýðýna yakalanan Saruhan'lý Murat Karabulut "Artýk aðlamak istiyorum" demiþ. - Atla uçaða gel caným kardeþim KKTC'nin halini görünce doya doya aðlarsýn. *Meclisi basan feminist kadýnlar "Kýbrýs Recepistan olmayacak" mesajý vermiþ. - Kýbrýs'ýn "ne olmayacaðý" 3 aþaðý 5 yukarý biliniyor da, Kýbrýs'ýn "ne olacaðýný" bilen yok. Bütün mesele de bu zaten. * Girne'de deniz mikrop doluymuþ. - Balýklarýn durumu ne acaba? Tanrý deniz hayvanlarýný da korusun þerrimizden! * Güney'in de kuzeyden bir farký yokmuþ. - Farký bayraðý! * Ýzleyicilerin eylem yapmamasý için, meclise izinle girilmesine karar verilmiþ. - Hade muradýnýza erdiniz, izleyicileri engellediniz diyelim.. Muhalif milletvekillerinin meclise girmesini nasýl engelleyeceksiniz. Mesela Çakýcý bu oturuma molotof kokteyili ile gelirse ne yapacaksýnýz? KESKÝN NÝÞANCININ KURÞUNU! 4 iþ adamý gelmiþ. Ankara'dan. Amaç, hem ziyaret, hem ticaret. Köþe bucak gezip yer bakmýþlar kendilerine. Boðaz Balýkçý Barýnaðý'ný beðenmiþler. Beðenilmeyecek yer de deðil doðrusu. Görüþ o görüþ. Gözleri fal taþý gibi açýlmýþ. Aðýzlarýnýn suyu akmýþ. Ve hemen "ilgiliye" koþup "verin bize burayý cennete çevirelim" demiþler. Ýlk anda ben de kýzdým bu habere! Ben de sinirlendim. "Ne be bunnar bize hiç birþey býrakmayacak?" diye homurdandým kendi kendime. Sonra soðudum. Þimdi; "Keþke verseler de cennete çevirseler" diye düþünüyorum. Çünkü yýllardýr bizim yapamadýðýmýzý yapýp, Rum'da görüp de imrendiðim bir tesis ortaya çýkaracaklarýndan hiç kuþkum yok. Kýzmadan, sinirlenmeden önce bir an düþünün: - Eðer orasý bakýmlý, düzgün bir yer olmuþ olsaydý Eðer orasý sahipsiz gibi durmasaydý, "verin bize" deme cesaretini gösterebilirler miydi? Ve inanýn ben, neden Girne Limanýný istemediklerine þaþýyorum.! Keþke orayý da birileri alýp adam etse de, gidip bir bira içebilsek karþýlýklý. Barýnaktaki balýkçý arkadaþlarýn, hemen yelkenleri tutuþtu tabii. "KTHY gibi DAÜ gibi olmak istemiyoruz " feryatlarýna baþladýlar Üzgünüm kardeþ Kuþ uçtu! Sen balýkçý kardeþ Eðer KTHY sahip çýkmaya çalýþanlara destek olsaydýn Eðer DAÜ avlusuna gelip "peþkeþ çektirmem" deseydin bir DAÜ'lü gibi, BÖYLE BÝR ANDI bugün bunlar baþýna gelmeyebilirdi. Sustun sustun, sýra sana geldi. Kaçarý yok. Madem istiyorlar, alacaklar Sadece Boðaz'ý deðil Her istedikleri yeri alacaklar Çünkü biz deðerini bilmedik, biz sahip çýkamadýk kardeþ. Herkes kendi bacaðýný kurtarmaya çalýþtý Ve hala daha ayný duyarsýzlýk içindeyiz. Çiftçi eylem yapýyor, hayvancýnýn desteði yok Balýkçý eylem yapýyor, fýrýncýnýn desteði yok Benzinci eylem yapýyor, hýrdavatçýnýn desteði yok. Öðretmen eylem yapýyor, velinin desteði yok. Futbolcu eylem yapýyor, voleybolcudan haber yok! Yarýn casinolar eyleme gidecek, bet ofislerden destek yok. Oysa hepsinin baþýndaki ayný "bela" Birlik olmak için ne bekliyorsunuz hala! Ankara'ya pusu kurmuþ, keskin niþancýnýn kurþununu mu? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Çözümü-mözümü bir tarafa býrakýn artýk. Sýkýntý "çözümde" deðil, gözümüzdedir. Gözümüze bakýn!

6 Kalem Yalçýn Okut Demokrasi Oyunu Seks kasetleri damgalý seçimden sonra, Türkiye þimdi de yemin töreni krizine kilitlendi. Kürtler, bütün baský ve engellemelere raðmen seçimi kazanan Hatip Dicle nin serbest býrakýlýp kendisine mazbatasýnýn verilmemesi nedeniyle Meclise gidip yemin etmemekte. CHP de, ayný þekilde, kendi listesinden aday olup seçimi kazanan -800 günden beri tutuklu bulunan- Balbay ve Haberal ýn salýverilmemelerinden dolayý Ve buna demokrasi diyorlar Demokrasi, en yalýn tanýmýyla: Halkýn, halk için, halk tarafýndan yönetilmesidir. Bu tanýmdan hareketle, günümüzde dünyanýn hiçbir yerinde demokrasi bulunmadýðýný öne süren görüþler de var. Bir kýsým baþka görüþler bu iddiayý abartýlý diye niteliyorlarsa da, tekelci finans-kapital diktatörlüðünün yaþandýðý 20. yüzyýl baþlarýndan günümüze demokrasinin Kaf Daðý nýn arkasýndaki Anka kuþu olduðu da su götürmez Ara ki bulasýn ÝSTER ASAR, ÝSTER KESERSÝN Bir ülkede siyasi partilerin bulunmasý ve her 4-5 senede bir seçim yapýlmasý demokrasi için yeterli midir?.. Burjuva sözcülerine göre, evet yeterlidir. Bugün Türkiye de yýllardýr baþbakanlýk mevkiini iþgal eden bir zat, her 23 Nisan da yaptýklarý ortaoyununda olduðu gibi, birkaç saatliðine koltuðuna oturttuðu 10 yaþýndaki çocuða, Bütün yetkiler senin, istediðini asarsýn, istediðini kesersin derse, diyebiliyorsa: o kafadan demokrasi beklenebilir mi?.. Türkiye de bekleniyor Tarikatcemaat örgütlemeleriyle baþý ve nutku baðlanmýþ milyonlarca ve milyonlarca cahil ve yoksul býraktýrýlmýþ; ve bir kilo makarnaya muhtaç kýlýnmýþ kara yýðýnlarý býrakalým da, liberal aydýnlar a ne demeli?.. O liberal aydýnlar ki, AKePe nin Türkiye ye refah, Ampül ünün de aydýnlýk getireceðini zikir edercesine her sabah her akþam tekrarlayýp duruyorlar Darbecibaþý faþist Kenan Evren de, her konuþmasýnýn sonunu mutlu ve aydýnlýk yarýnlara sevgili vatandaþlarým diye bitirirdi. N oldu?.. Türkiye ye aydýnlýk mý geldi?.. Mutluluk mu geldi?.. Ýdamlar, iþkenceler ve zulümden baþka bir þey getirmemiþti, o mutlu ve aydýnlýk yarýnlara diye biten nutuklar. O zulüm ve iþkencelerin býraktýðý derin izler, travmalar halen devam ediyor AYNI ORTAOYUNU BÝZDE DE Ayný ortaoyunu yýllardan beridir bizde de oynanýyor. Her 4-5 senede bir sandýklar kuruluyor, seçimler yapýlýyor. Filan parti gidiyor, falan parti geliyor; o da gidiyor feþmekan parti (ya da koalisyon) geliyor. Ne deðiþiyor?.. Koskoca bir hiç!.. Bu arada, ÖRP nin kuruluþ günlerinde dönen milyonlarca dolarýn ve madrabazlýklarýn da unutulmamasý gerekiyor ÖP baþkaný bir de kalkmýþ DAÜ Direniþi ne ve direniþçilere dil uzatýyor, onca madrabazlýktan sonra utanmadan Ýnsanýn binlerce tanýmý yapýlmýþtýr. En akýlcýl taným ise: Ýnsanýn utanan hayvan olduðu þeklindeki tanýmdýr. Bu tiplerde o da yok Bir kalkýp demokrasinin nimetleri diye nutuk atmalarý yok mu, insaný çileden çýkartmaz da ne yapar Sizin demokrasi dediðiniz: iþgal, gasp, ganimet üzerine kurulmuþ bir zorbalýk rejimidir. Kimi aldatabilirsiniz ki bu saatten sonra Yaz tatilinde Kuran kurslarý n KTÖS VE KTOEÖS: "HÝÇBÝR ÖÐRETMEN VE YÖNETÝCÝ GÖREV ALMAYACAK" Öðretmen sendikalarý, yaz aylarýnda okullarda Kuran kurslarýnýn yeniden gündeme geleceðine iliþkin haberlerle ilgili olarak, "Bu amaçla hiçbir okulmuzda okul yönetici, öðretmen ve çalýþanýmýzýn görev almamasý; ayrýca denetmenlerimizin bu kurslarýn denetimini yapmamasý kararýný almýþ bulunmaktayýz" diye ortak açýklama yaptý. KTÖS VE KTOEÖS adýna yapýlan yazýlý açýklama þöyle: "Kur'an Kursu Andý : "Ben, Muhammed Müslüman ümmetindenim.... Türkiye, dinsiz, lâik bir memleket haline gelmiþtir. Hayatýmý, Mustafa Kemal dinsizliði ile savaþa adayacaðýma, Türkiye'yi bir din ve þeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceðime; Kemal Paþa zamanýnda çýkarýlan dinsiz kanunlarýn tatbikini önleyeceðime; kýsa zamanda ümmet esasýna dayanan þeriat devletinin kurulmasý için devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek üzere çalýþacaðýma dinim, Allahým ve bütün mukaddesatým üzerine yemin ve kasem ederim." (Kaynak: Niyazi Köymen, Dinsel Bunalýmdan Gerçek Hak Yoluna, Ýst. 1986) Asýl amacý yukarda da belirtildiði gibi siyasal islama hizmet olan, kamu oyundan saklanan ve adýna ''dini bilgiler öðretim kurslarý'' denilen kuran kurslarý Yurdumuzda temcit pilavý gibi ýsýtýlarak yeniden gündemize getirileceði duyumlarý almýþ bulunmaktayýz ten sonra adamýzýn kuzeyinde oluþturulan rejim, Yüzyýllardýr Kýbrýsta yaþayan ve çaðdaþ, demokratik bir kültür, kurumsal bir yapý oluþturan, ekonomik bir deðer yaratan Kýbrýs Türk Toplumuna ve manevi deðerlerine saldýrýlar yoðunlaþmýþtýr. Kuran kurslarýnýn gizli ve esas amacý ortada iken körpecik beyinleri yobaz bir anlayýþa mahkum edenler bunun hesabýný veremeyecektir. AKP Hükümeti ile tarikatçý, yobaz, yeþil sermaye Kýbrýsýn Kuzeyini bu yeni politikalarýn çalýþma alaný haline getirmiþtir. Türkiyede kurulmuþ dinci dernekler burada alan çalýþmasý yaparak yalan, yanlýþ bilgilerle Türkiye halkýný da yanýltarak raporlar oluþtururmakta ve politkalar hayata koymaktadýr. Adamýza kumarhaneler, gece kulupleri, bet ofisleri, gazinolar ithal edilrken diðer yandan da camiler,külliyeler, kuran kurslarý, düzenlenmekte, hile ile Patates üreticilerinden eylem uyarýsý Patates Üreticileri Birliði, hükümetin taleplerine yanýt vermemesi halinde çarþamba günü Baþbakanlýk önünde eylem yapacaðý konusunda uyarýda bulundu. Birlik Baþkaný Ahmet Yeþilada yazýlý açýklamasýnda, sorunlar ile talepleri þöyle sýraladý: "Eski Tarým Bakaný zamanýnda Bakanlar Kurulu'ndan geçirilen 2010 ilkbahar ekimi patates üreticilerinin tazmin edilmesi kararýyla Baþbakan Ýrsen Küçük'ün nisan ayýnýn ilk okullarýmýza el konulmaktadýr. Kýbrýslý Türkler kültürel, dogmatik kuþatma altýna alýnmýþlardýr. Bilim yuvasý olmasý gereken okullarýmýz bu gün çocuklarýmýzýn kafalarýný, hurafe, dogmalarla dolduran merkezler haline dönüþtürülmüþtür. Anayasaya göre bilimsel, akýlcý, çaðdaþ bir eðitmle 15 yaþýna kadar yetiþtirmek zorunda olduðumuz çocuklarýmýza kadýn-erkek eþitliðine dayanmayan düþünme yerine empoze ettiðimiz bilgileri sorgulamayan çocuklar yetiþtiriyoruz. Tavla teslim olan iþbirlikçi UBP hükümti ve Onun Milli eðitim bakaný anayasada, milli eðitim yasasýnda ve çocuk haklarý evrensel bildirilerindeki çaðdaþ eðitim hakký yerine çocuklarýmýzý yobaz olarak eðitmek için onay vermektedir. Eðitim yýlý sonunda dinlenmek, oynamak, sosyal aktifitelerle bulunmasý gereken çocuklarýmýz, Eðitim bakanlýð sayesinde tarikat yuvasý haline getirilen,bilimsel olmayan kuran kurslarýnýn bir parçasý yapýlmýþlardýr. TÝYEMER Derneði baþkaný açýklamalarýyetmezmiþ gibi, Laik bir ülkede ithal Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ýn basýn toplantýsý düzenleyerek, Kýbrýslýtürklerin namaz kýlmasýný bilmediðini, Ýlahiyat Fakülteleri ile Ýmam Hatip Liseleri'nin açýlmasý ve kuran kurslarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için çalýþmalarýn sürdüðünü söylemesi kabul edilemezdir. Angarya çalýþtýrýllan okul ÖZERSAY VE YAKOVU 4 SAAT GÖRÜÞTÜ Kýbrýs müzakereleri çerçevesinde Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas arasýnda geçtiðimiz gün yapýlan görüþmenin ardýndan, dün de özel temsilciler Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu 4 saatlik bir toplantý yaptý. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, dünkü toplantýda son liderler görüþmesinde ele alýnan "polis" konusu müzakere edildi ve bir miktar daha ilerleme kaydedildi. Bugünkü görüþmeyle "polis" konusunun tamamlanma aþamasýna geldiði belirtildi. yöneticilerimiz ve denetmenlerimiz gerici, yobaz bir anlayýþa hizmet etmeye zorlanmak istenmektedir. 25/1985 sayýlý Öðretmenler yasasýnýn "Yaz Tatili" baþlýklý 79. Maddesi gereðince 1 Temmuz - 30 Aðustos tarihleri arasýnda okul müdür, müdür muavini, þef ve öðretmenlerin tümü 42 iþ günü sürekli olarak göreve çaðrýlamamaktadýr. Bu baðlamda okullar kapalýdýr. Okullarý yetkisiz kiþilerin açmasý mümkün deðildir. Bu amaçla hiçbir okulmuzda okul yönetici, öðretmen ve çalýþanýmýzýn görev almýyacaðýný ayrýca Denetmenlerimizin de akýl ve bilim dýþýnda bu uydurma kurslarýn denetimini yapmayacaðýný kararýný almýþ bulunmaktayýz. Körpecik beyinlerin yavaþ yavaþ zehirlenmesine asla seyirci kalmayacaðýz.yurdumuzu iþgal hukuku ile yöneten UBP hükümetinin bu YOBAZ KURSLARA vereceði cevabý veya tavizi de büyük bir merakla bekliyoruz." haftasýnda ödenecek dediði zararýn hala ödenmemesi; mazot desteðinin 2010 sonbahar patates ekimi ve 2011 ilkbahar patates ekimi dönemleri için ödenmemesi; Doðrudan Gelir Desteði'nin patates üreticilerine de ödenmesi; 2011 ilkbahar patates hasat döneminde Toprak Ürünleri Kurumu tarafýndan üreticilerden alýnan ve hala daha ödenmeyen patates bedellerinin ödenmesi; ihracat sorunlarýnýn giderilmesi " Özel temsilcilerin dünkü görüþmesinin ardýndan, BM Genel Sekreteri Ban ile 7 Temmuz'da Cenevre'de 3'lü zirveye katýlacak liderlerin, bu görüþmeden bir gün önce burada bir araya gelebilecekleri de belirtildi. "Uluslararasý anlaþmalar" konusu içerisinde bulunan ve son liderler toplantýsýnda ele alýnan "kurucu devletlerin hangi þart ve koþullarda anlaþma yapabileceði" ile "federal devletin rolü" konularýna ise dünkü toplantýda girilmedi. GÜNLÜK SÝVAS KATLÝAMI'NA BÝBER GAZI Sivas Madýmak'ta 18 yýl önce Pir Sultan Abdal Kültür Þenlikleri sýrasýnda gericiler tarafýndan yakýlarak katledilen 33 aydýn için düzenlenen anmaya polis þiddeti damgasýný vurdu. Binlerce polis Madýmak Otelin önüne yýðýldý. Þehir dýþýndan anmaya katýlmak için gelenlerin güvenlik gerekçesiyle polis tarafýndan üstleri arandý. Pankartlar incelendi, sakýncalý olanlara el kondu. Nihayette 2 Temmuz 1993 yýlýnda 33 insanýn devlet büyüklerinin gözü önünde yakýlarak katledilenleri anmak bile engellendi. 93 yýlýnda 33 insanýn yakýlarak öldürülmesini seyredenler, 18 yýl sonra da yanarak ölenlerin yakýnlarýna biber gazýyla müdahale ettiler. Türkiye gerçekten "ileriye" gidiyor. O kadar "ileriye" gidiyor ki, buralarda kimi "aydýncýklar", "aman da Türkiye ile aramýzý bozacaklar" diye kýçýný yýrtýyor. Ýnsanlarýn yakýlmasýna göz yuman, yakanlarý cezalandýrmayan, yýllar sonra da yanarak ölenleri anmak isteyenlere biber gazýyla müdahale edenlerle aranýz iyi olunca ne olacak? Bir umut bu hükümet yýkýlacak ve yeni hükümette payýnýza bir koltuk mu düþecek? Bu kadar mý ucuz yani?... ÝZLEYÝCÝ ÇOK, VEKÝL YOK Meclis toplantýlarýný izlemek artýk özel izne baðlandýðý halde, dünkü mecliste izleyici sýralarý yine doluydu, vekil sýralarý ise boþ... Sinemalarda seyirci yoksa, film oynatýlmaz. Burada ise seyirci var film yok! TRÝBÜN Cemal Bulutoðlularý'nýn açýklamasý tatmin etmemiþ çevrecilerimizi... Tribün inþaatý durdurulsun, diyorlar... Israr etmeyin boþuna... Durdurulmaz... Tribün olmazsa, kime atýlýr bu nutuklar? ÞAFAK NÖBETÝ Geldi yine Temmuz ayý... Þahlandý yine Türk atý, kabardý Türkün kaný... Çýkarma Plajý'nda Þafak Nöbeti'ne hazýrlanýyorlar. Grubun rengi vurmadan cama, bir selam yolla Paþa'ya ey yalaka! ABOHOR'A Kiprianu Küba'ya, Hrisostomos da Sofya'ya uçmuþ... Hristofyas'ýn yolu ise Ukrayna'ya... Biz de Abohor'a gideceðiz Abohor'a! ÖNCE VE SONRA Harekattan sonra 'T 5' falan diye anýlýrlarmýþ... Harekattan önce de 'Dal 1' falan vardý... Ne dal kaldý, ne yaprak... Kalan yalnýz ipinan kuþak! Týrnak... "Ülkeye sahip çýkmaktan, kalkýnmadan, geliþmeden söz ediyoruz... Sonra dönüp bunun tersine icraatlarda bulunuyoruz. Bir hava yolumuz vardý batýrdýk... Yenisini kurduk, aylar geçti hala uçuramadýk... Yetmedi, kurumlarýmýzý teker teker elden çýkarmaya baþladýk. Böyle kalkýnma, böyle geliþme dünyanýn neresinde görüldü?.." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Ortada bir suç var... Kocaman bir ayýp var... Ve 'suç'u bu ülkenin güvenlik dahil yetkili makamlarý iþliyor. Yeþil alan üzerine yükseliyor betonlar Temmuz'a yetiþecek, diyor müteahhit... Öyle ya, 'Muz Cumhuriyeti'ni yeni iç tribünlerden, alkýþlamalýyýz hep birlikte..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Mesela bu hükümet 'kamu harcamalarýnýn kýsýtlanmasý' konusunda ne yaptý? Bakanlar hangi harcamalardan vazgeçti? Hiç... Ama herkes 'lakýrdý' þampiyonu... Hükümet üyeleri de öyle... Hükümetin 'Ýþte biz bu tedbiri aldýk, fedakarlýk yaptýk, siz de yapýn" diyeceði tek bir olay yok..." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) Günün Kahramaný YÜCEL KÖSEOÐLU Amansýz illet kansere verdiðimiz son kurban, çok deðerli tiyatro sanatçýmýz Yücel Köseoðlu oldu... Geçtiðimiz gün yine kansere yenik düþen Dr. Küçük'ün kýzý Pembe Turgud'u henüz topraða vermeden Köseoðlu'nun acý haberi geldi. Bilirsiniz, ondan önce de bir baþka sanatçýmýzý, Rüya Güneyli'yi kaybettik... Yine kanserden... Bu illet fena yapýþmýþ yakamýza... Ama ne yazýk, onunla nasýl mücadele etmemiz gerektiðini de bilmiyoruz. Tiyatromuza yaklaþýk kýrk yýl hizmet vermiþ olan Yücel Köseoðlu, týpký Kemal Tunç gibi toplumumuzda çok sevilen ve sayýlan birisiydi... Yaslý ailesine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz.

7 3 Temmuz 2011 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TAÞERONLAR Bu ülkede milletvekili ve bakanlýk yapmýþ kiþilerin cep telefonu, sigara, puro vs kaçakçýlýðý yaptýklarýný herkes biliyor. Bazý pilotlarýn hatýrlý kiþilere gümrük parasý ödemesinler diye çeþitli eþya, sigara vs getirdiklerini de zaman zaman duyuyoruz. Dünyada bu tür olaylarýn sýk sýk haberlerini de okuyoruz gazetelerden... Seçilen kiþiler genelde dokunulmazlýðý olan kiþilerdir. Garantidirler çünkü... Zamanýn bakanlarýndan Ömer Demir himayesinde VIP'ten geçirilen bir kadýnýn çantasýnda uyuþturucu taþýdýðý tespit edilmemiþ miydi? TC Elçilik müsteþarý geçtiðimiz günlerde Ercan Havaalaný'ndan çýkarken polis tarafýndan yoklanmak istedi. Sebebi de taþýdýðý bavul veya çantalarda bol miktarda mücevher zannedilen eþyanýn X- Ray cihazýnda tespit edilmesiydi... TC Büyükelçilik Müsteþarý'nýn bavulunu VIP'te yoklamak isteyen polis memuru hakkýnda soruþturma baþlatýldý. Görevini yaptýðý için ödüllendirileceðine, cezalandýrmak için zemin hazýrlanýyor demektir bu. Polis teþkilatý bana göre sabýkasý yüksek bir kurumdur, bir de iþini dürüstçe yapan polisler cezalandýrýlýrsa, anlayýn teþkilatýn içine düþtüðü bataklýðý Ülkemiz iþgalcimiz tarafýndan satýlýða çýkarýldý, ya da APK sermayesine peþkeþ çekiliyor diyerek yollara düþtük, eylemler yapýyoruz, çeþitli eylem türleri sergileyerek protesto ortaya koyuyoruz. Mangal yakarak kebap partisi eþliðinde müzikli konser düzenleyip þarkýlar söyleyerek sanki yapýlanlarý onaylayormuþuz gibidir eylemlerimiz. Baþbakanlýk önüne gidip eylem yapmakla sonuç alýnamayacaðýný bildiðimiz halde oraya gidip Ýrsen beyi muhatap alýyoruz. Olacak iþ mi? Onlar kukla ve iþbirlikçi deðil mi? Sendikalar ve meclis içinde veya dýþýnda olan siyasi partiler uyumlu ve uysal davranýþlar sergiledikleri sürece rejim daha da üzerimize gelecek. Yapýlmasý gereken topyekûn bir kurtuluþ hareketini baþlatmak olduðunu defalarca yazdýk... Anlamak istemeyenler var demek, bir daha yazalým fetih zihniyetine sahip, iþgal güçlerinin muhasarasý ve istilasý altýndayýz, baðýmsýzlýk ve özgürlük bize altýn tepsi içinde sunulmaz, ona ulaþmanýn yolu yüreklice, korkusuzca direniþ örgütlemeliyiz diyoruz. Anlamýyorlar Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Hükümeti'nin uzun zamandýr "yasa tanýmaz ve hukuk dýþý davranýþlar sergilediðini" savunarak, Meclis komitelerinin bazý toplantýlarýna katýlmama kararý aldý. Buna göre CTP - BG milletvekilleri, halkýn çoðunluðunu olumsuz yönde etkileyecek yönde yasa tasarýsý gündeme gelirse komite toplantýlarýna katýlacak ve bu tasarýlarýn halkýn yararýna deðiþtirilmesi için öneri ve görüþlerini ortaya koyacakmýþ. CTP milletvekilleri, bunun dýþýndaki yasa tasarýlarýnýn ele alýnacaðý Meclis komitesi çalýþmalarýna ise katýlmayacakmýþ. Böyle deniyor, peki bu tavýrlarla rejim geri adým atar mý? Atmaz baylar, atmaz. Yüreðiniz varsa o sihirli koltuklarý halk adýna terkedin da görelim. Mecliste yani eski sigara fabrikasýnda gergin saatler yaþandý. Asýl muhatabýmýz olan TC Elçiliðini bir kenara býrakan Sendikal Platform temsilcileri ile KTHY eski çalýþanlarýnýn mecliste milletvekillerine sýrtlarýný dönerek protesto gerçekleþtirmelerinin ardýndan, Feminist Atölye adlý aktivist grup üyeleri de salonu basarak, yüksek sesle sloganlar attýlar, pankartlar açtýlar. Milletvekilleri bu ilginç tabloyu þaþkýnlýkla izledi. Sonuç alýndý mý? Hayýr, çünkü kuklalarýn dili yok. Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, ülkede zor bir süreçten geçildiðini, tüm kesimlerin "saldýrý" altýnda olduðunu öne sürerek, "saldýrýnýn" büyük olduðunu, bu nedenle direniþin güçlü ve bütünlüklü olmasý gerektiðini bildirdi." Hade Özkan Bey göster kendini diyelim de kime karþý? Canavarlar duruken, siz hala kuklalarla mý savaþmamýzý istiyorsunuz? PEMBE TURGUD TOPRAÐA VERÝLDÝ Kansere yenik düþerek 64 yaþýnda hayatýný kaybeden Dr. Fazýl Küçük'ün kýzý Pembe Turgud, Lefkoþa Ýsmail Safa Camii'nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan topraða verildi. Cenaze törenine Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ý. Akça, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ý temsilen eþi Aydýn Denktaþ, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil ve askeri yetkililer, Turgud'un ailesi ve sevenleri katýldý. Birleþik taksicilerden eylem uyarýsý Birleþik Taksiciler Birliði, "izinsiz taþýmacýlýða karþý önlem alýnmadýðý" ve "KIBHAS'ýn güzergahý dýþýnda yolcu taþýdýðý" iddiasýyla 19 Temmuz'da Ercan Havaalaný çemberinde eylem baþlatacaðý konusunda uyarýda bulundu. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, daha önce verilen sözler nedeniyle eylemlerin kaldýrýldýðý ancak çözüm yerine sorunlarýn artarak devam ettiði kaydedildi. "Ulusal Birlik Partisi hükümete geldiði günden bugüne kadar tek bir adým atmamýþtýr, adým atmasýný býrakýn kaçak taþýmacýlýðýn daha fazla artmasýný saðlamýþtýr ve bizleri askýya aldýðýmýz eylemlerimizi tekrar gündeme getirme zorunda býrakmýþtýr" denilen açýklamada; gazinolarýn, acentelerin, kiralýk arabalarýn, özel araçlarla izinsiz taþýmacýlýk yapanlarýn 2 bin rakamýný aþtýðý, ayrýca KIBHAS'ýn güzergahlarýn dýþýna çýkarak otellere kadar taksicilik yapar gibi taþýmacýlýk yaptýðý iddia edildi. Sarpten: Çevre sorunlarý çözümlenemeyecek boyuta ulaþtý Biyologlar Derneði Baþkaný Hasan Sarpten, ülkede yapýlan yanlýþlýklar ve alýnan hatalý kararlar sonucu çevre sorunlarýnýn artýk çözülemeyecek boyuta ulaþtýðýný belirtti ve bu þartlarda Çevre Koruma Dairesi Müdürü'nün görevden alýnmasýný eleþtirdi. Sarpten yazýlý açýklamasýnda, hükümetin çevreyi korumaya yönelik her hangi bir adým atmadýðýný, sadece mevcut sorunlara yeni sorunlar eklediðini savundu. Çevre Koruma Dairesi Müdürü Behram Kamer'in görevden alýnarak "müþavir" yapýlmasýný da eleþtiren Sarpten, "Görevde olduðu kýsa sürede özellikle sivil toplumun uyarýlarýna kulak týkamayan çalýþmalarý ile dikkat çeken Kamber, bir süre önce siyasi baskýlara karþýn yurt dýþýndan kullanýlmýþ (atýk) pet þiþe getirilmesine onay vermemiþ, benzer þekilde Gönyeli Göleti çevresindeki atýþ poligonunun doðaya zarar vereceði gerekçesiyle geniþletilmesine karþý çýkmýþtý" dedi. Yeni taþ ocaðý açýlmasýna karþý çýkan Kamer'in görevden alýnmasýyla Ýnönü Köyü'nde yeni bir taþ ocaðý açýlmasý için gerekli izinin verildiðini savunan Sarpten, Alsancak Belediyesi'ne dere içerisine moloz döktüðü için Çevre Koruma Dairesi tarafýndan para cezasý kesilmesinin de görevden almada etkili olabileceði iddiasýnda bulundu. Eski eserlerin bakýmý ve temizliði yapýlacak Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, eski eserlerin bakýmý ve çevre temizliðine yönelik önlemler çerçevesinde dün belediye baþkanlarý ile ortak bir toplantý yaptý. Lefkoþa Merit Otel'deki toplantýya, yaklaþýk 20 belediye baþkaný davet edilmesine raðmen sadece Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy ve Yeni Erenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün katýldý. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ise toplantýda Belediye Müdür Muavini Mehmet Çakmak temsil etti. ALO AFRÝKA HATTI KKTC SONSUZA KADAR YAÞATILACAKMIÞ... Gazetemize mektup gönderen bir vatandaþýmýz, içinde yaþadýðýmýz olumsuzluklarla ilgili bir deðerlendirme yaptý... "Yýllardýr milletvekillerine inandýk ve güvendik. Ancak oylarla seçildikten sonra onlarda meydana gelen deðiþimleri görerek, onlara karþý olan inancýmýzý yitirdik. Önce UBP idi... Yaratýlan býkkýnlýk sandýða yansýtýlýnca onlar gitti yerine CTP geldi. CTP geldikten sonra bozulan düzenimizin tamir yoluna gidileceðini sanýyorduk. Yanýldýðýmýzý bir kez daha anladýk. CTP'nin de UBP'den kalýr yeri olmadýðýný gördük. CTP'nin yaptýklarý kýsa sürede UBP'nin yaptýklarýný aþýnca yeniden yapýlan organizasyonla UBP tekrar koltuða getirildi. Birþey yaparak deðil, sadece konuþmadan, sessizce yerinde oturarak... CTP'den yana tavýr koyan iþadamlarý gördüler ki onlara CTP'den pek hayýr yok... Varsa da yoksa da UBP diyerek UBP'den yana tavýr koydular. Seçim meydanlarýna çýktýklarýnda söylenmedik söz kalmýyor... Koltuða oturduklarýnda ise sus pus oluyorlar. Sanki onlar deðilmiþ söyleyenler, sövüp sayanlar... Denenmemiþ parti pek kalmadý gibi... Belli kesimler dýþýnda hiçbir parti vatandaþa yardým elini uzatmýyor. Yardým derken sorunlarýný çözme açýsýndan diyorum. Torpilliler, yandaþlar, yoldaþlar koltuðun zevkini çýkardýlar... Çoðu zaman da bu vatandaþýn cebinden çýkan paralarla oldu. En büyük fakkayý emekli yedi. Maaþýný durdurdu, emekli maaþýndan vergi kesti... Daha da devede kulak olan o maaþtan birþeyler týrtýklamaya çabalýyorlar... Her ay sonu gazetelerin manþetleri bellidir. Emeklilerin parasý hala ödenemedi, diye... Geçenlerde bir yazý daha vardý gazetelerde. Hükümet elektrik borcu olan herkesin borcunu keseceðini duyurdu. Yerli ve de yabancý sermayenin elektrik borçlarý trilyonlarla ifade edilmektedir. Bu borçlarý alabildi mi hükümet edenler? Alamadý ve alamayacaklar da... Yerlilerin de ortaklarý TC'lilerdir, yabancý dediðimiz þirketlerin de sermayeleri TC ve Yahudi sermayesidir... Bunlardan alamazlar. Dahasýný söyleyeyim. Askerin elektrik borçlarýný alabilirler mi? Alamazlar... Askeri tesislerde elektrik sayacý dahi yoktur... Bunu da yazayým da bilmeyenler bilsinler... Devletin kasasýndan kredi alanlar ve o kredileri geri ödemeyenler var. Bunlar neden araþtýrýlmýyor, neden üstüne üstüne gidilmiyor? Sadece UBP dönemlerinde deðil, CTP hükümetlerinde de kredi alýp geri ödemeyenler var. Ayýrým yapýlmadan hesap sorulmalýdýr... Bu paralar geri ödense, elektrik borçlarý bir tamam tahsil edilse kimseye muhtaç olunmaz... Bir müddet önce Cratos Otel'de çýkan yangýn sonucunda ortaya ne çýkmýþtý? Cratos Otel'in kullandýðý elektriðin kaçak olduðu ve ayrýca da trilyonlarca lira elektrik borcu bulunduðu belirlenmemiþ miydi? Bunlar tahsil edildi mi? Karar verdim, artýk gazete de okumayacaðým. Hele bir gazete var ki inanýlmaz. Baþ sayfasý insaný çýldýrtýr. Hala daha KKTC'yi sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyleyip duruyorlar. O sonsuza kadar yaþatacaklarý KKTC gece kulüplerinden, bet ofislerden, kumarhanelerden, esrardan uyuþturucunun her türlüsünden, bonzaiden müteþekkil görünmektedir. Mafya da iþin cabasý... Hýrsýzlýklar türlü türlü. Akýllarýn hayal edemeyeceði türden... Ýnsan kaçakçýlýklarý, et kaçakçýlýklarý... Her gün doðruyu söyleyenleri öldürmeye gelen kiralýk katiller... KKTC budur iþte... Bunu sonsuza kadar yaþatmak buradaki insanlarý cehennemde yakmak demek deðil midir?" BÝZÝM DUVAR KAYIP BÝR MEMLEKETTE KAZANILMIÞ HAK OLMAZ Bizim Mandra Dr. Fazýl Küçük Bulvarýndaki tören alanýna yeni beton tribünler inþa edilmesine tepkiler bir çýð gibi büyümektedir. Cemal Bulutoðlularý tribünlerin yeþil alan içinde olmadýðý açýklamasýný yaparak tepkileri yumuþatmaya çalýþsa da, bu iddia halký yatýþtýrmaya yetmez. Sokaktaki adam, "Mesele hiç gereði yokken ve ekonomik kriz bahanesiyle vatandaþýn boðazý sýkýlýrken, yeni beton tribünler inþa etmektir. Yeþil alan içinde olmamasý birþeyi deðiþtirmez" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 3 Temmuz 2011 Pazar 50 Yýl Önce 50 Yýl Sonra Ediz Özünlü (Foto Basýn) Arþivinden Tel: Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkan Muavini Dr. Fazýl Küçük sýk sýk köy ziyaretleri yapardý. Bu ziyaretlerden birinde Gönyeli'de Dr. Fazýl Küçük'ü dinlemeye gelen Gönyelililer... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kiprianu Küba'ya, Hrisostomos Sofya'ya, Hristofyas Ukrayna'ya AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Komünist Partisi'nin daveti üzerine önceki gün Küba'ya gitti. Haravgi gazetesine göre Kiprianu hareketinden önce Larnaka Havalimaný'nda yaptýðý açýklamada, Küba'da ikili temaslarda bulunacaðýný ve Kýbrýs sorununu ele alacaklarýný söyledi. Habere göre beraberindeki bir heyetle Küba'ya giden Kiprianu, adaya Perþembe günü dönecek. HRÝSOSTOMOS Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, Baþpapaz Ýeronimos ile birlikte dün Bulgaristan'ýn baþkenti Sofya'ya gitti. Simerini gazetesi, Bulgaristan Kilisesi'nin daveti üzerine Sofya'ya giden Hrisostomos'un, orada düzenlenecek bir etkinliðe katýlacaðýný ve Bulgaristan Baþpiskoposu ile birlikte ayin yöneteceðini yazdý. Pazartesi günü de Bulgaristan Cumhurbaþkaný Georgi Parvanov tarafýndan kabul edilecek Hrisostomos, adaya 5 Temmuz'da dönecek. HRÝSTOFYAS Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ise, 3-6 Temmuz tarihleri arasýnda Ukrayna'nýn baþkenti Kiev'de temaslarda bulunacak. Hristofyas'ýn Ukrayna'ya resmi ziyareti nedeniyle Kiev'e 70'ten fazla iþadamýndan oluþan bir iþadamlarý heyetinin gideceðini yazan Haravgi gazetesi, 4 Temmuz'da Kiev'de gerçekleþtirilecek ekonomik forumda Hristofyas'ýn konuþma yapacaðýný kaydetti. Gazete, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Güney Kýbrýs'a yönelik turist akýþýnýn artýrýlmasý amacýyla iki ülke arasýnda bir turizm anlaþmasýna imza atýlacaðýný ekledi. Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurular artýyor KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuruda bulunan Kýbrýslý Rumlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðý, sadece dün komisyona yapýlan baþvuru sayýsýnýn 16 olduðu bildirildi. Politis gazetesi "Temmuz Ayý Da Yoðun - Taþýnmaz Mal Komisyonu 16 Baþvuruyla Siftah Yaptý" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Taþýnmaz Mal Komisyonuna baþvuru yapýlma süresinin dolmasýna yaklaþýk altý ay kala Rumlarýn baþvurularýna iliþkin rakamlara yer verdi. Gazete sadece dün komisyona 16 yeni baþvuru yapýldýðýný, bunun da Temmuz ayýnýn baþvurular açýsýndan ne kadar yoðun geçeceðinin bir göstergesi olduðunu belirtirken, bugüne kadar komisyona toplam 1398 baþvuru yapýldýðýný yazdý. Geçtiðimiz ay Kýbrýslý Rumlarýn rekor düzeyde olan 144 baþvuru yaptýklarýný vurgulayan gazete, konuya ilgili çevrelerin Rumlarýn baþvurularýnýn sonbahar döneminde artýþ göstermesini beklediklerini de ifade etti. Haberde ayrýca, baþvurularda artýþ olmasýna karþýn komisyonun karara baðladýðý baþvuru sayýsý ve verilen tazminat miktarlarýnýn büyük bir düþüþ gözlemlendiði, bugüne kadar incelenen 250 baþvurudan 177'sinin karþýlýklý uzlaþýyla tamamlanmasýna karþýn incelemesi tamamlanan diðer baþvurularýn ya komisyon tarafýndan reddedildiði ya da baþvuru sahibi Kýbrýslý Rumlar tarafýndan geri çekildiði iddia edildi. Gazete, bugüne kadar belirlenmiþ tazminat miktarýnýn toplamýnýn 60 milyon Sterlin olduðuna da dikkat çekti. Wikileaks belgelerinde Hristofyas eleþtirisi Yine Gönyeli ziyaretinde okulda toplanan halka köy muhtarý hitap ederken Dr. Küçük ve erkaný da kendisini dinliyorlar. ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi Frank Urbancic'in ABD Dýþiþleri Bakaný Hilary Clinton'a gönderdiði ve Wikileaks tarafýndan açýklanan 16 Nisan 2009 tarihli bilgi notunda, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ve Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu'ya yönelik "ironik yorumlar" yer aldýðý bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Urbancic'in bilgi notunda, "Hristofyas ve Kiprianu'nun anlaþamadýklarý" ve "Hristofyas'ýn komünist olduðu" gibi ifadelerin yer aldýðýný, bu ifadelerin "Hristofyas'ýn ABD'deki imajýna büyük zarar verdiðini" yazdýlar. Habere göre söz konusu bilgi notunda, Kiprianu ve Hristofyas'ýn Kýbrýs sorunu konusunda anlaþamadýklarý ve "Hristofyas'ýn, aristokrat dýþiþleri bakaný karþýsýnda kendisini daha düþük seviyede hissettiði" iddia edildi. Bilgi notunda, Hristofyas'ýn Fidel Kastro, Hugo Çavez, Vladimir Putin, Beþar Esad gibi liderlerle bir tutulduðu belirtilirken; Hristofyas'ýn Rusya ile yakýn iliþkilerinden duyulan endiþe de dile getiriliyor. Gazete, Urbancic'in bilgi notunda, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'in çözüm bulunmasý yönündeki çabalarýna tam destek verdiðini ve Hristofyas ile Kiprianu'nun tezlerinin yapýcý olmadýðý fikrini ortaya koyduðunu da ileri sürdü. Öte yandan gazete bir diðer haberinde, Markos Kiprianu'nun dün bir soru üzerine, Urbancic'in bilgi notlarýný "kiþisel görüþler" þeklinde nitelendirdiðini yazdý. Habere göre Kiprianu, bu bilgi notlarýna çok önem vermediðini, kendisinin görüþlerinin ve dýþiþleri bakaný olarak bugüne kadar yaptýklarýnýn herkes tarafýndan gayet iyi bilindiðini ifade etti. Ek mesailer kýsýlacak, vardiya çalýþýlacak Kýbrýs Türk Ticaret heyeti üyeleri temaslar yapmak için sýk sýk Türkiye ye gidiyorlardý yýlýndaki ticaret heyeti üyeleri Türkiye ye hareketlerinden önce Lefkoþa Uluslararasý Havaalaný nda. 1960'lý yýllarda Lefkoþa'da olup da Kel Mustafa'dan kebap yemeyen az insan vardý. Fotoðrafta iki sýký dost. Saðda kebapçý Kel Mustafa ve ilk Paralik'lerden Yusuf Paralik... Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, iktidar partileri AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DÝKO Baþkan Marios Karoyan ile 7 maddelik ekonomik önlem paketi üzerinde anlaþtý. Politis gazetesi, "Olumlu Memorandumun Hayata Geçirilmesi Ýçin Acele Ediliyor... Meclis Kapanmadan Önce Ekonomik Önlem Paketi Geçirilmeli" baþlýklarýyla manþete çektiði haberinde, hükümetin ekonominin düze çýkmasý için verdiði zorlu maratonun ardýndan, ekonomik önlemlerle ilgili nihai bir paket üzerinde anlaþtýðýný yazdý. Habere göre, Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu tarafýndan açýklanan ekonomik önlem paketindeki maddeler þunlar: 1- Verimli olmayan ve kapatýlmalarý yönünde Bakanlar Kurulu kararý bulunan KÝT'lerin kapatýlma süreci hýzlandýrýlacak, 2- Kamu'da elzem olmayan boþ kadrolarýn kaldýrýlacak, bu yöndeki olasý istisnalar yüzde 10'u aþamayacak, 3- Kamudaki personel sayýsýnda 5 yýl içerisinde 5 bin kiþinin azaltýlmasý hedefiyle 1 yeni personelin iþe alýnabilmesi için 4 personelin emekli olmasý þartý uygulanacak, 4- Vardiya sistemi uygulanacak, iþe yeni girenlerin çalýþma þartlarý vardiya sistemini kolaylaþtýracak þekilde düzenlenecek, 5- Ek mesai gerektiren çalýþmalar 2011 bütçesinde yüzde 5 oranýnda azaltýlacak, 2012'de 2011'e kýyasla yüzde 20 daha da azaltýlacak, 6- Yeni iþe alýnanlarýn maaþ bedelleri azaltýlacak, bu uygulamanýn hemen hayata geçirilmesi konusunda Maliye Bakanlýðý yetkilendirilecek, 7- Eþel Mobil'in daha adil paylaþýmý için diyalog baþlatýlacak. Sosyal yardýmlar konusunda ise, sisteminin "modernleþtirme" çalýþmalarýnýn yýl sonuna kadar tamamlanmasý kararlaþtýrýldý. Habere göre, devlet gelirlerinin artýrýlmasý için de kararlar alýndý. Sadece kar eden þirketlerden deðil, tüm kayýtlý þirketlerden vergi kesilmesi dahil 4 yeni karar alýnýrken, bunlar þöyle özetlendi: 1- Taþýnmaz mallara uygulanan vergiler gözden geçirilecek ve yeniden düzenlenecek, 2- Kayýtlý tüm þirketlerden 500 Euro'dan baþlamak kaydýyla kademeli vergi alýnacak. 3- Ticari kalkýnmayla deðiþen imar planlarýndan elde edilecek kazanç vergilendirilecek, 4- Vergi kaçakçýlýðýyla mücadele baþta olmak üzere, sendikalardan gelen diðer öneriler ile ilgili görüþmeler ivedi bir þekilde tamamlanacak. Ekonomik önlem paketinin 8 Temmuz'da yapýlacak siyasi parti liderleri toplantýsýnda tartýþýlacaðýný yazan gazete, siyasi partilerin ekonomik önlemler paketiyle ilgili olumlu görüþ belirttiklerine de vurgu yaptý.

9 3 Temmuz 2011 Pazar Tünel ALINTI MECLÝSE GÝDERSEK TEKME TOKAT GÖZALTINA ALINABÝLÝRÝZ Þimdi bizi Meclis'e çaðýrýyorlar. "Gelin dertlerinizi burada anlatýn" diyorlar. Meclis bu haliyle, þikâyet edeni 'bölücü' ilan edecek bir 'özel masa' durumunda. Bunlarý dile getirdiðinizde dokunulur oluyorsunuz. Maazallah, hýrsýzauðursuza bend olan 'dokunulmazlýk', bize gelince, 'terör örgütü propagandasý' gibi ebegümeci bir kavramla anýnda berhava oluyor. Sorun sadece 'içeri'deki vekillerimizi almaktan ibaret deðildir. Bizlerin, sorunu çözme iradesi için çalýþýrken içeri alýnmamýzýn da önüne geçmektir. Meydanlarda yoksullarla birlikte gaz ve bombaya maruz kalýyorum. Polisin hedef gözeterek otobüsümüzün içine sýktýðý bombaya karþý, bir yaþlý Kürt kadýný bize siper olabiliyor meydanlarda. Meclis'e gidersek tekme-tokat gözaltýna alýnabiliriz. Sýrrý Süreyya ÖNDER (Radikal) DÝPNOT Arizona Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre klozetler bilgisayar klavyesinden 400 kat daha az kir taþýyor. BU MATEMATÝKLE "ANA" SINIFI DAHA ÇOK OKURUZ ARÞÝV TARÝH 31 MAYIS 2010 Metehan Türk kapýsýnda olay... Ýþkenceye dönüþen iþlemlere itiraz edip polislerle tartýþan Zeki Beþiktepe'li soluðu karakolda aldý... Gözden kaçmayanlar... AKREP DE YELKOVAN DA BERHAVA Hükümeti güya hükümet ediyor. KKTC Meclisi güya toplanýyor. Hükümet dýþýnda kalan partiler güya hükümete muhalefet ediyor. Muhalifler güya mücadele ediyor. Gazeteciler güya gazetecilik yapýyor. Derviþ Eroðlu da Dimitris Hristofyas ile güya müzakere masasýnda Kýbrýs sorununun çözümü için müzakere ediyorlar. Yanlýþ bir saat bile günde bir kere saati doðru gösterir, KKTC'de yelkovan da akrep de berhava ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Deniz ve sahil temizliðine önem vererek turistlerin daha rahat edebilecekleri bir çevre yaratmak istiyoruz." Ünal ÜSTEL (Turizm Çevre ve Kültür Bakaný) VÝRGÜL... AH BÝR DE HOCAEFENDÝ FETVA VERSE Ersin Tatar da Türkçe Olimpiyatlarý'na katýldý ya, "milli" oldu. Bir yanýnda Recep Tayyip Erdoðan, bir yanýnda Egemen Baðýþ, Ersin beyin keyfi yerinde. Ah bir de Türkiye'deki tatilcileri ikna etse, hepsi birden KKTC'ye akýn etse, ne güzel olacak Okyanuslarýn Ötesindeki Hocaefendi bu konuda bir fetva çýkarsa, müritlerini, müminlerini, imamlarýný Allah için KKTC'ye tatile gönderse, yüzdüreceðiz bu batýk gemiyi ama nerdeee "Halký azýnlýk haline getirecek zihniyet Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný seçilmesiyle son buldu." (KKTC'yi Koruma Derneði) Çalýþtýðým medya grubunda krizle birlikte sekreterlerden müdürlere, gazetecilere kadar her birimde iþten çýkarmalar yaþanýyor. Yazý iþleri müdürü olduðum dekorasyon dergisinde sanat yönetmeni krizden önce atýlmýþtý. Böylece, gruptaki diðer iki dekorasyon dergisinden birinin sanat yönetmeni bizim derginin sanat yönetmenliðini de fazladan tek kuruþ ödenmeden üstlenmek zorunda kaldý. Ayný durum koordinatörün de baþýna geldi. Artýk tek maaþla iki dergiye çalýþýyorlar. Ocak ayýnda KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... maaþlarýmýzda yüzde 15 indirime gidileceði söylendi, indirimi kabul ettiðimize dair belge imzalamamýz istendi. Kabul etmeyenler iþten atýlacaktý. Gazeteciler Sendikasý "imzalamayýn" dedi. Biz de imzalamadýk ve greve gittik. Ancak, "iþten atýlýrsak nasýl destek vereceksiniz" sorumuza sendikadan cevap alamadýk. Avrupa Gazeteciler Birliði müzakereler sýrasýnda destek verebileceklerini söyledi. Oysa iþveren yüzde 10'u, yüzde 5 yapalým veya yüzde 15'i yüzde 10 yapalým gibi tartýþmalara hiç Memleketimden manzaralar Gazeteci Niki Çilingiroðlu nun kaleminden Yunanistan daki kriz ve gazetecilik Dergileri reklam verenler yapýyor. Biz gazeteciler sadece aracýyýz girmedi. Sonuçta hepimize iþverenin önerdiði indirimler uygulandý. Devamýnda, tüm medya gruplarýnda benzer uygulamalar oldu. Medya çalýþanlarý iþten atýldý, dergiler kapandý. Birçok gazeteci arkadaþým þu an iþsiz ve artýk gazeteci olarak çalýþamýyorlar. Medyada iþ yok, baþka iþler arýyorlar. Sadece dergilerden son yýllarda en az 500 kiþi iþten atýldý. Herkes melankoli ve de depresyon içinde. Biz, dergilerde çalýþanlar artýk gazeteci deðil de baþka bir þey olduk. Eskiden dergide mesela yeni açýlan enteresan bir mobilya maðazasýný tanýtýrdýk. Þimdi haber yapýlacak þeyle ilgili reklam verilmiþ olmasý gerekiyor. Reklam verenlerle röportaj yapýyoruz. Hatta, bazen yazdýðýmýz yazýlarda da reklam verenlerin görüþlerini alýyoruz. Yani bu kadar olabilir! Dergileri reklam verenler yapýyor. Biz gazeteciler sadece aracýyýz artýk. Verilen bilgileri aktarýyoruz. Araþtýrma yapmak, bu iyi, bu kötü, bu ucuz, bu pahalý demek yok! Bu yýl çýkardýðýmýz sayýlardan utanýyorum. Bu okuyucuyu aldatmaktan da öte bir þey. Son 25 senede ülkeyi iki parti, Yeni Demokrasi ve PASOK bu hale soktular. Hiçbiri cezalandýrýlmýyor. Skandallar, cebe para atmalar. Yani biz, buradaki seçimlerde, krizi yaratanlardan birine "yine gel de bizi krizden çýkar" diyoruz. Sol partiler de "kendi dünyalarýnda"; onlardan da hiç ümit yok. Ýþte böyle bir durum burada. Her gün iflas ve drahmiye dönüþ senaryolarý yazýlýyor. Ve de hükümet satabileceði her þeyi satmaya hazýr. Gençler ve kadýnlar her yerde olduðu gibi iþten ilk çýkarýlanlar oluyor, girilecek iþ varsa da sýranýn en sonunda. Galiba yine seçimlerin yolunu tutuyoruz. Yeni hükümette insanlarýn deðiþmesi bir þeyin deðiþtiði anlamýna gelmiyor nasýl olsa. Seçimlerde oy vereceðimiz kimse de yok... (bianet.org)

10 10 3 Temmuz 2011 Pazar KADDAFÝ'DEN NATO'YA TEHDÝT Libya lideri Muammer Kaddafi, baþkent Trablus'ta Yeþil Meydan'da toplanan binlerce destekçisine telefonla seslendi. Kaddafi, yaptýðý konuþmada, Uluslararasý Ceza Mahkemesinin hakkýndaki tutuklama emrini kýnayarak, ülkesinde kalma sözü verdi ve NATO'dan hava saldýrýlarýný durdurmasýný istedi. Kaddafi, aksi takdirde Ýttifak'ýn "felaketle" yüzleþeceði tehdidinde bulundu. Muammer Kaddafi, ellerinde yeþil bayraklar ve posterlerini taþýyan kalabalýða hitaben yaptýðý konuþmada, "Saldýrýlar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaþý) Avrupa'ya da taþýyabiliriz" dedi. Kaddafi, NATO'ya Libya halkýyla müzakere etme tavsiyesinde de bulundu. ENERJÝ ÇALIÞTAYINDAN SONRA SERTÝFÝKALAR DAÐITILDI Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB) Mimarlar Odasý ile Türkiye Mimarlar Odasý Antalya Þubesi'nin iþbirliðiyle düzenlenen "Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Çalýþtayý" sertifika daðýtýmýyla sona erdi. Çalýþtay'ýn son bölümüne katýlan Maliye Bakaný Ersin Tatar, mimarlarý bilinçlendirmeye yönelik çalýþtay için organizatörlere teþekkür etti ve katýlýmcýlara sertifikalarýn verilmesi törenine katýldý Maliye Bakaný Ersin Tatar dün ayrýca, Ýnþaat Mühendisleri Odasý'nýn düzenlediði Ýnþaat Sözleþmeleri ve Anlaþmazlýklarýn Çözümü konferansýna da katýldý. CHAVEZ HALA TAM YETKÝYE SAHÝP Venezüela Devlet Baþkaný Yardýmcýsý Elias Jaua, kanser hastalýðýndan ameliyat olan Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in hükümet üzerinde "hala tam yetkiye sahip" olduðunu söyledi. Venezuela Genelkurmay Baþkaný Henry Rangel Silva, Chavez'in kanser ameliyatý geçirdiðini açýklamasýndan sonra ülkenin sakin olduðunu belirterek, silahlý kuvvetlerin anayasal düzenin güvencesi olduðunu söylemiþti. Devlet televizyonuna açýklama yapan Silva, Devlet Baþkaný Chavez'in, kanserli tümörün ameliyatla alýnmasýnýn ardýndan iyileþme sürecinin tatmin edici olduðunu belirterek, yakýnda ülkesine döneceðini ifade etmiþti. AFRÝKA BÝRLÝÐÝ TUTUKLAMA EMRÝNE UYMAYACAK Afrika Birliði'ne üye ülkeler, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi hakkýnda çýkarýlan uluslararasý tutuklama emrine uymama kararý aldý. Malabo'da yapýlan devlet baþkanlarý zirvesinin sonunda yayýmlanan deklarasyonda, ''Afrika Birliði, Uluslararasý Ceza Mahkemesinin Kaddafi'ye yönelik tutuklama kararýna uymayacak'' denildi. ÞEYTANCIK ET PAZARI HALKA HÝZMETE DEVAM EDÝYOR (Bu fiyatlar yeniden komploya uðramamýzýn sebebi olabilir) Kuzu eti 20 TL Dana kýyma 20 TL Dana kuþbaþý 20 TL Besli kýyma 20 TL Bütün kuzu 18 TL Bütün oðlak 17 TL Bütün besli 14 TL Ciðer takým 15 TL Yemeklik kýyma 15 TL Kurbanlýk (tanesi) 450 TL Not: Her 50 TL'lik alýþveriþ yapana 1 piyango çekiliþ bileti verilecektir. Hediyelerimiz 1 motosiklet, 2 gazocaðý, 1 buzdolabý, 2 bisiklettir. Çekiliþ 15 Kasým 2011 tarihinde iþyerimizde noter huzurunda yapýlacaktýr... Tel: / Terminal Arkasý-Yemci Cahit yaný

11 3 Temmuz 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Sýcaklar cayýr cayýr Yanýyor ova bayýr Öyle bir aþka düþtüm Ne þerdir ne da hayýr Rauf Kasimov ve Piyanist Maka Borchashvili'nin Perþembe akþamý. Bellapais Manastýrý'nda birlikte verdikleri resital izleyenlere unutulmaz bir klasik müzik gecesi yaþattý. Cyprus Piyano'nun Türk Rus Kültür ve Sanat Derneði organizasyonluðunda kýsmen KUÞKOR (Kuzey Kýbrýs Kuþlarý ve Doðayý Koruma Derneði) yararýna düzenlediði konseri Kýbrýslý Türk sanatseverlerin yanýnda çok sayýda Ýngiliz, Alman, Rus, Gürcüstan ve Azerbaycan vatandaþý izledi. Sanatçýlar resitalin ilk bölümünde solo çaldýlar. Rauf Kasimov, L. Beethoven'in Sonata op. No:27 No:2 "Moonlight'', F. F.Chopin'in Schezro No:2 op.31 ve Scriabine'nin Poema ''To Fire'' op: 72 isimli eserlerini seslendirdi. Maka Borchashvili, F. Liszt 'in Ungarian Raphsody No:2, S. Rachmaniov'un "Elegia" ve S.Prokofiyev'in "Montekki Capuletti" isimli eserlerini baþarýyla yorumladýlar. Ýkinci bölümde ise dört el olarak F. Shubert'in Fantasia Fa-minor op.103 ve V.Gavrilin'in Sketces isimli eserlerini üstün bir teknik ve performansla seslendiren Kasimov ve Borchashvili dakikalarca ayakta alkýþlandýlar ve tekrar sahne aldýlar. Programýn sonunda sanatçýlara KUÞKOR Baþkaný Martin Marancos tarafýndan üzerlerinde kuþ resmi bulunan birer resim ve teþekkür plaketi takdim edildi. Marancos ÝKÝ YAKIN HALK ÝKÝ UZAK KOMÞU Hrant Dink Uluslararasý Hrant Dink Vakfý Yayýnlarý 2008, 104 sayfa "Takma bir ad, þeytanýn insana fýrlattýðý en sert taþtýr." Hozzlitt Rauf Kasimov ve Maka Borchashvili'den resital yaptýðý Türkçe ve Ýngilizce konuþmada Rauf Kasimov ve Maka Borchashvili'ye bu güzel ve unutulmaz klasik müzik akþamý için teþekkür etti. Gece konseri izleyen öðrencilerin de sahneye gelerek hocalarýný kutlamasý ve çiçekler vermesiyle sona erdi. Siz gül rengi kendinizi ateþ sandýnýz Bense yalnýzlýkta kalan yangýn eskisi Neye yarar küflü bir geleceði sýrtlanmak Böyledir bir kadýn ve bir erkek iskeleti Tozan Alkan "Med-cezir bileti" adlý þiirinden Argonun ustasýný yitirdik Hulki Aktunç Büyük Argo Sözlüðü'yle tanýnýyordu en çok. Ama öyküleri, romanlarý ve þiirleriyle yazýn hayatýmýzýn en renkli ve çalýþkan isimlerinden biriydi. Füsun Akatlý, "Türk edebiyatýnýn, Türkçenin en 'cins' yazarlarýndan biri" demiþti onun için. 29 Haziran günü aramýzdan ayrýldý Hulki Aktunç. Akatlý cins sýfatýný týrnak içinde kullanmýþtý, onun argo üzerine çalýþmalarýna selam çakýyordu. Hulki Aktunç'un adý anýldýðýnda akla ilk Büyük Argo Sözlüðü gelir çünkü. Ýðneyle kuyu kazarcasýna hazýrlanmýþ, alanýnýn biricik sözlük çalýþmasýna imza atmýþtý Aktunç. Büyük Argo Sözlüðü 1990'da yayýmlandýðýnda, bu alanda büyük bir boþluðu kapatmýþtý. Halen de tek baþvuru kaynaðý o sözlüktür birçok kütüphanede. Argonun küfür olmadýðýný, dil ve kültür zenginliði olduðunu anlatmaya çalýþan bir çalýþmaydý. Bir söyleþinde sormuþlardý "Argoyu küfürden nasýl ayýrýrýz diye". Þöyle demiþti üstat: "Çok kýsaca argo þifrelidir, öbürü açýktýr. 'Has...' dendiðinde onu herkes anlar ama 'uza' ya da 'ikile' dendiði zaman onu herkes anlamayacaktýr. Bu yüzden argo dilin gizli örgütüdür." Usta edebiyatçý Hulki Aktunç, Metin Altýok ile Behçet Aysan'a adadýðý 'Kalem ve Toprak' adlý bir þiirinde ölümü þöyle anlatmýþtý: " bir kalem dikin mezarýma/yan yana gelmemiþ/sözcükler var daha" Kanser hastalýðý nedeniyle 62 yaþýnda aramýzdan ayrýlan edebiyatçý Aktunç'un Karacaahmet Mezarlýðý'nda babasýnýn yanýna defnedildi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Feryal Sükan dan Selimiye Meydaný'nda'Sokak Sergisi' Haber ve Fotoðraflar Mustafa Erkan ; Ressam Feryal Sükan Uzun zamandýr yapmayý düþündüðü sokak sergisini gerçekleþtirdi. dün Lefkoþa Selimiye Meydaný'nda açýlan sergide sanatçýnýn daha önceki eserlerlerden seçkiler yer aldý. "Gelin birlikte resim yapalým, sanatý paylaþalým!" çaðrýsý yapan Feryal Sükan ýn, öðrencilerinden Açelya da dünkü etkinlikte keman dinletisi sundu. Sükan, Sergi salonlarýna gitmeye çekinenlere, sanatýn sokaktaki hayattan kopuk olmadýðýný,tam tersine sanatýn hayatýn ta kendisi olduðunu anlatmak istedim dedi. Mýsýrlýzade Galeria Kung Fu Panda ( ) 1. salon Gönül Avcýsý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria HOP ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Hýzlý ve Öfkeli ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Alfa&Omega ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 3 Temmuz 2011 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Özün Eczanesi: 17 Evren Paþa Cad. No:2 (Yeni Gönyeli Belediye Binasý Karþýsý) Yenikent Gönyeli Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Sümer Eczanesi:Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Sertaç Eczanesi:Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: ADANALILAR ALAYKÖY'DE LOKAL AÇTI- Adanalýlar Kültür ve Bütünleþme Derneði Alayköy Lokali Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer'in de katýldýðý bir törenle açýldý. Açýlýþa Bozer'in yaný sýra Maliye Bakaný Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu, Alayköy Belediye Baþkaný Hulusi Manisoy ve UBP Milletvekili Ejder Aslanbaba katýldý. Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. 4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Adýnýn ve soyadýnýn yalnýz baþ harfleriyle imzalamak. 2-Aþýrý güçlük ve sýkýntý. Þiirin satýrlarýndan her biri, mýsra. 3-Kusma. Bazý bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuðu gibi bölümlerinde ve bazý hayvanlarýn derisinde bulunan sert, ucu sivri, batýcý çýkýntýlardan her biri. 4-Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. Mecazi anlamda "Çok zayýflama". 5-Çok etkili, coþkun, genellikle kiþisel duygularý dile getiren edebiyat. Yýlanýn deri deðiþtirirken attýðý deri. 6-Uzaklýk bildirir. Gereðinde kullanýlmak için fazladan bulundurulan, ayrýlmýþ olan. Titan'ýn kýsaltmasý. 7-Baþa "F" konursa "Tüzel kiþiliði olsun olmasýn bir ekonomik etkinlik birimi" olur. Bir nota. 8-Tanrýnýn adlarýndan biri. Birini bir göreve getirme, tayin etme. 9-Manganez'in kýsaltmasý. Ters okunuþu "En tiz erkek sesi". Bir nota. 10-Ev, arsa, bahçe gibi taþýnamayan mal ve mülklerin ortak adý, gayrimenkul. Hristiyanlarda, manastýrda yaþayan hiç evlenmemiþ papaz. 10-Eski dilde "Kâðýt para" (çoðul). Bir nota. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Saðlamlaþtýrmak, güçlendirmek. 2-Birine kusurundan ötürü sert sözler söyleme, paylama. Ýsteklisi bulunma. 3-Ýran, Suudi Arabistan ve Yemen'de kullanýlan para birimi. Vurgusuz soru eki. Lityum'un kýsaltmasý. 4-Dünyaya en yakýn gezegen. Göðüs ve karýn boþluklarýný birbirinden ayýran ince ve geniþ kas. 5-Bir federasyona baðlý olan, bir federasyonun üyesi. Ters okunuþu "Müzikte sesin yankýlanmasý". 6-Endüstri ve Ticaret Ýþletmeleri'nin kýsa yazýlýþý. Vücudun gücünü artýrmak için yapýlan alýþtýrma, jimnastik. 7-Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. Keçinin erkeði. 8-Fiyat, paha. Yanardað aðzý. 9-Küçük ve sevimli. Ýlâç, merhem. 10-Bir emir. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Bilim adamý. Kendirgillerden, sapýndaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapýlan bir bitki. Organizmada belli birtakým hastalýklara karþý baðýþýklýk saðlamak için vücuda verilen, o hastalýðýn mikrobuyla hazýrlanmýþ eriyik. Bacanak Hamitköy'de Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, 30 Haziran Perþembe günü Hamitköy'deki Hayriye Ayel ile Halil Tatarlar'ýn sahibi olduðu "Bacanak" isimli Restaurant'ýn açýlýþýný gerçekleþtirdi. Açýlýþ öncesi bir konuþma yapan LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Hamitköy'ün her geçen gün geliþtiðini belirterek, Ayel ile Tatarlar'a bol kazançlar diledi. LTB olarak gýda üretimi yapan iþ yerlerinde hijyen ve temizliðe çok önem verdiklerine vurgu yapan Bulutoðlularý, Bacanak Restaurant sahiplerinin bu konuda titiz davranacaðýna inanç belirtti. Mardo Ýskele'de Mardo'nun 23'üncü þubesi Ýskele'de düzenlenen törenle hizmete girdi. Açýlýþ töreninde konuþan Baþbakan Ýrsen Küçük " gençlerin kendi köylerinde ailelerinin yanýnda ev sahibi olmalarýný saðlamak amacýyla arsa daðýtmaya devam ettiklerini söyleyerek, böylelikle gençlerin kendi vatanlarýna sahip çýkacaklarýný" kaydetti. Geliþen ülkede yeni açýlan iþyerlerin sahibinin gençler olduðunu bununda son derece önemli olduðunu ifade eden Baþbakan Küçük, gençlerin bu topraklara sahip çýkmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini vurguladý.

15 3 Temmuz 2011 Pazar 15 MÜNHAL Derneðimiz çalýþmalarýnda görev alabilecek, Ýngilizce bilen, araba kullanabilen eleman istihdam edilecektir. Son müracaat: 11 Temmuz, Pazartesi mesai bitimi. Kýbrýs Türk Diyabet Derneði Tel: ARANIYOR Uydu montajýndan anlayan eleman aranýyor. Part-time veya full-time. Tel: SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Trap-Skeet Kupasý nda 108 atýcý yarýþýyor Atýcýlýk Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve sponsorluðu Asok Hyundai Ltd.'in üstlendiði 1'inci Hyundai Asok Trap- Skeet Kupasý dün (2 Temmuz 2011, Cumartesi) baþladý. Atatürk Merkez Poligonu ve Girne Raif Rauf Denktaþ Poligonu'nda birlikte yer devam eden yarýþmalar, olimpik atýcýlýk disiplinleri olan Trap ve Skeet branþlarýnda, federasyona üye kulüplerden 108 atýcý sporcunun katýlýmýyla baþladý. Trap dalýnda 36 ve skeet dalýnda 72 sporcu mücadele ediyor. Büyük Erkek, Genç Erkek, Veteran Erkek ve Büyük Kadýnlar olmak üzere 5 ayrý kategorilerinde düzenlenen 1'inci Hyundai Asok Trap-Skeet Kupasý'nda sporcular 125 hedef plaða atýþlar yapacak. Ýlk gün 75'er hedef plaða atýþlar yapýldý. Bugün sporcular 50'er hedef plaða daha atýþ yapýp, þampiyonayý tamamlayacaklar. 1'inci Hyundai Asok Trap-Skeet Kupasý'nda baþarýlý olan takým ve sporculara ödülleri,þampiyonanýn tamamlanmasýnýn ardýndan Girne Raif R.Denktaþ Poligonu'nda SAHÝBÝNDEN SATILIK ARABA 1999 model Fiat Siera 1.4 Tel: KÝRALIK DAÝRE Küçük Kaymaklý da 2+1 ve 3+1 kiralýk daire Tel: düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Ödül töreni saat 19.00'da baþlayacak. Ýlk gün gerçekleþen 75'er atýþta, kategorilerinde en iyi atýþ yapan sporcu ve takýmlar þöyle. TRAPTA Büyük Erkeklerde, Ahmet Paralik (LAAK) 72 / 75 Genç Erkeklerde, Hasan Emirsoyu (Gönyeli) 62 / 75 Veteran Erkeklerde, Alpay Menteþ (Girne) 55 / 75 Büyük Kadýnlarda, Dolunay Dayý (Gönyeli) 17 / 75 Takýmlarda, Gönyeli AAK 193 / 225 SKEETTE Büyük Erkeklerde, Serkan Altuðra (LAAK) 73 / 75 Genç Erkeklerde, Ali Çeler (Gönyeli) 67 / 75 Veteran Erkeklerde, Vedat Arýcan (Çamlýbel) 45 / 75 Büyük Kadýnlarda, Neþe Tunçalýn (LAAK) 60 / 75 Takýmlarda, Lefkoþa AAK 206 / 225 OTOBÜS TURU Metehan'dan hareket, kuþ cenneti, botanik bahçeleri, Trodos, Platres kiraz bahçeleri, Carrefour alýþveriþ merkezi ve geriye dönüþ Tarih: 10 Temmuz 2011 / Saat: Tel: SATILIK ARAÇLAR 2004 model Toyota Avensis ve 2004 model Ford Focus Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Satýlýk Antika berber koltuðu Tel: Acil satýlýk Lefkoþa itfaiye karþýsýnda yeni bitmiþ 3+1 sýfýr Türk malý daire satýlýktýr. Tel: KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) SATILIK TRAKTÖR Satýlýk Same marka traktör SATILIK EV Dikmen de 1500 metrekare arsa içinde 3+1 ev ve yarým inþaat SATILIK Restoran malzemeleri Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýst. No: 124/2011 Müteveffiye Lefkoþa sakini Fidaser Ali n/d Fedaser Ali n/d Fidaser Esat Ali nin Terekesi hakkýnda. Malumunuz olsun ki iþbu ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren (8) gün hitamýnda Lefkoþa daki Terekeler Mukayyitliðine itirazda bulunulmazsa Tereke Ýdare Memuru seçilmesi için Kadriye Tanay tarafýndan müracaat olunacak ve emri almakta serbest olacaktýr. Gizem Karanlýk (Kadriye Tanay Tarafýndan Avukat) Tereke Ýst. No: 125/2011 Müteveffa Lefkoþa sakini Esat Ali n/d Esat Ali Kara Hasan ýn Terekesi hakkýnda. Malumunuz olsun ki iþbu ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren (8) gün hitamýnda Lefkoþa daki Terekeler Mukayyitliðine itirazda bulunulmazsa Tereke Ýdare Memuru seçilmesi için Kadriye Tanay tarafýndan müracaat olunacak ve emri almakta serbest olacaktýr. Gizem Karanlýk (Kadriye Tanay Tarafýndan Avukat)

16 Wimbledon'da Kvitova þampiyon Wimbledon Tek Kadýnlar Finali'nde þampiyon, Maria Sharapova'yý 2-0 yenen Çek raket Petra Kvitova oldu. Çek raket, kariyerinin ilk grand slam þampiyonluðuna ulaþtý. Turnuva boyunca rakiplerine set vermeyen Sharapova, bu maçtaki iki set birden kaybederek þampiyonluðu Çek rakete verdi. Çek raket Petra Kvitoa, 6-3 ve 6-4 kazanmayý baþardý. ve Wimbledon Tek Kadýnlarda þampiyonluða ulaþtý. 20 Temmuz Stadý, yýldýzlarla parladý Maðusa ve Lefkoþa finalde n Güzelyurt Karmasý'ný 10-1 maðlup eden Gazimaðusa Karmasý ile Girne Karmasý'ný 2-0 maðlup eden Lefkoþa Karmasý finale yükseldi Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tarafýndan U14 Milli Takým Karmalarýna yönelik proje kapsamýnda düzenlediði KTFF U14 Milli Takým Karmalarý karþýlaþmalarý dün baþladý. Günün ilk karþýlaþmasýnda Gazimaðusa Karmasý rakibi Güzelyurt Karmasý'ný 10-1 gibi farklý bir skorla maðlup edip, ilk finalist oldu. Ýkinci karþýlaþmada bu kez Lefkoþa Karmasý ile Güzelyurt Karmasý karþý karþýya geldi. 2-0'lýk skorla karþýlaþmanýn galibi olan Lefkoþa Karmasý, Gazimaðusa Karmasý ile finalde mücadele edecek. Ýlk gün karþýlaþmalarýnýn galipler yarýn final karþýlaþmasýnda karþý karþýya gelirken; ilk gün karþýlaþmalarýnýn maðluplarý ise, üçüncülük karþýlaþmasýnda mücadele edecekler. KTFF U14 Milli Takým Karmasý Projesi kapsamýndaki çalýþmalara, final karþýlaþmalarýný izleyecek olan Türkiye A2 Milli Futbol Takýmý Yardýmcý Teknik Direktörü ve Alt-Yapý Koordinatörlerinden Pierre Van Hooijdonk da katký koyacak. KTFF U14 Milli Takým Karmalarý Ýlk Gün Sonuçlarý: Gazimaðusa Karmasý - Güzelyurt Karmasý: 10-1 Lefkoþa Karmasý - Girne Karmasý: 2-0 Günün Programý: (Girne 20 Temmuz Stadý) Saat 16.00'da Güzelyurt - Girne (Üçüncülük Karþýlaþmasý) Saat 18.00'de Lefkoþa - Gazimaðusa (Final Karþýlaþmasý) Saat 19.30'da Ödül Töreni Can Özsoy Cihangir'de n Futbolda transfer dönemi devam ederken Mesarya bölgesi takýmý Cihangir Gönyeli'nin genç futbolcusu Can Özsoy'u renklerine baðladý Gönyeli'nin genç futbolcusu Can Özsoy daha önce prensip anlaþmasýna vardýðý Cihangir'e resmi transferini gerçekleþtirdi. Bugün Futbol Federasyonu'nda kendisini Cihangirli yapan imzayý atan Can,yeni sezonda Cihangir'in baþarýsý için çalýþacaðýný kaydetti. Cihangir kulüp baþkaný Koral Güvenoðlu, Can Özsoy'un kendisini kanýtlamýþ baþarýlý bir futbolcu olduðunu söyledi.güvenoðlu Can Özsoy'un transferiyle yerli transferi noktaladýklarýný, iki iyi yabancý transfer için de araþtýrmalarýnýn devam ettiðini kaydetti. Temmuz ayý sonunda baþkanlýk görevini devralmaya hazýrlanan Aytaç Karavezirler ise yeni sezonda bambaþka bir Cihangir yaratmak için çalýþtýklarýný söyledi. Masa Tenisinde Elif ve Ýbrahim þampiyon Masa Tenisinde sezonunun son þampiyonasý olan Ferdi Büyükler Þampiyonasý dün Federasyon Salonu'nda gerçekleþtirildi. Salahi Hansel Büyükler Þampiyonasý'nda bayanlarda finalde Tülay Borahan'ý 4-2 yenen Elif Töre þampiyon olurken, erkeklerde finalde Eser Erenler'i ayni sonuçla 4-2 yenen Ýbrahim Pekdoðan þampiyon oldu. Toplam 40 kiþinin yarýþtýðý þampiyonada dereceye giren sporcular þöyle. Bayanlarda 1.Elif Töre (GAÜ) 2.Tülay Borahan (GAÜ) 3.Kezban Yayman (YDÜ) 3.Seniye Borahan (GAÜ) Erkeklerde 1.Ýbrahim Pekdoðan (GAÜ) 2.Eser Erenler (YDÜ) 3.Mehmet T.Kýran (LAÜ) 3.Cemal Kara (GAÜ) 3'üncü Gündüz Tekin Onay Uluslararasý Minikler Futbol Festivali tamamlandý "Tüm çocuklar þampiyon" n 23 takýmýn katýlýmý ile gerçekleþen 3'üncü Gündüz Tekin Onay Uluslararasý Minikler Futbol Festivali'ne katýlan takýmlara plaket, sporculara ise madalyalarýný Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ ile Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu birlikte verdi Üç gün devam eden 3'üncü Gündüz Tekin Onay Uluslararasý Minikler Futbol Festivali dün oynanan ikiþer karþýlaþma ile tamamlandý. Türkiye'den 17, Irak Kerkük'ten 1 ve ülkemizden 5 takýmýn mücadele ettiði ve "Tüm Çocuklar Þampiyondur" sloganýyla gerçekleþen festivalde, Atilla Topaloðlu Sahasý'nda gerçekleþen dünkü karþýlaþmalarda yine renkli anlar yaþandý. 3'üncü Gündüz Tekin Onay Uluslararasý Minikler Futbol Festivali'ne katýlan takýmlara plaket, sporculara ise madalyalarýný Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ ile Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu birlikte verdi. KKTC ve konuk takým hocalarýnýn karþý karþýya geldikleri gösteri karþýlaþmasýný KKTC Hocalarý takýmý 7-2 farklý kazandý. Bir birinden güzel 4 gol birden atan Hiþam Terazi, gösteri karþýlaþmasýnýn yýldýzý olmayý baþardý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı