= t. v ort. x = dx dt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "= t. v ort. x = dx dt"

Transkript

1 BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir. Hareke ile cisimlerin üzerine eki eden kuvveler veya cisimlerin çeşili özellikleri arasındaki ilişki ise dinamik adı alında incelenir. Bu bölümde bazı kinemaik büyüklükler anımlanacak ve ek boyu a hareke incelenecekir. 4. Hareke Bir cisim, örneğin dünya çevresinde dönen bir uydu, ilerlerken aynı anda dönme harekei de yapıyor olabilir. Bir başka cisim, örneğin bir yağmur damlası, hareke ederken aynı anda şeklini de değişiriyor olabilir. Harekein kendine özgü bu karmaşıklığı kolaylaşırmak için, parçacık adı verdiğimiz bir cismin harekeini göz önüne alacağız. Parçacık, noka gibi boyuları olmayan bir sisemdir, yani eni boyu ve derinliği yokur.bu yüzden parçacık harekei düşünüldüğünde dönme veya şekil değişirme gibi durumlar söz konusu olmaz. Doğada parçacık diye bir şey gerçeke olmayabilir, ancak yinede bu kavram yararlıdır; çünkü boyuları olan bir cisim bile bazı durumlarda bir parçacık gibi davranabilir. Örneğin dünya ile güneş arasındaki uzaklık göz önüne alınırsa, bu uzaklığa göre güneş ve dünya birer parçacıkmış gibi kabul edilebilir. Sonuç olarak parçacık kavramı birçok problemi son derece basileşirir. Hareke, cismin konumunun değişmesi olarak anımlanır. Harekelerde, bir cismin değişik nokaları farklı yörüngelerde bulunur. Harekein ümü, cismin içindeki her nokanın harekeinin bilinmesi ile olur. Bu sebeple sadece harekeli bir noka veya parikül denilen çok küçük bir madde parçacığını göz önüne alacağız. 4.3 Oralama Hız Bu bölümde bir boyulu hareke üzerinde durulacakır. Şekil. 4. (a) da görüldüğü gibi x ekseni boyunca hareke eden bir parçacık göz önüne alalım. Şekil.4. (b) deki eğri, x koordinaının zamanına göre değişimini göseren grafikir. Şekil. 4. (a) da parçacık 73

2 anında koordinaı x olan P nokasında anında da koordinaı x olan Q nokasında bulunmakadır. Bunlara karşılık olan nokalar şeklin (b) kısmında p ve q ile göserilmişir. Parçacığın bir nokadan diğerine gimesiyle meydana geirdiği yer değişirme ilk nokayı son nokaya bağlayan x vekörü ile göserilir. x - x = x olan PQ vekörü yer değişirmeyi verir. Bu yer değişirmenin - = denir. Oralama hız v or göserilir. v or vekörün bir skalere bölümü gene bir vekördür. v or x = x zaman aralığı oranına parçacığın oralama hızı x = dir. Oralama hız bir vekördür, çünkü bir x = yazılır. Şekil.4. (b) de oralama hız pq kirişinin eğimidir. Yani x in ye oranı dır. Yukarıdaki denklemi aşağıdaki gibi yazabiliriz. x - x = v or ( - ) = = x = x x = x = v or. yazılır. 4.4 Ani Hız Parçacığın herhangi bir an veya yörünge üzerinde herhangi bir nokadaki hızına ani hız denir. Parçacığın Şekil.4. deki P nokasındaki ani hızının isenildiğini düşünelim.p ile Q arasındaki oralama hız yer değişirme ve zaman aralığına bağlıdır. P nokasına giikçe yaklaşan ikinci bir Q nokası düşünelim ve giikçe kısalan yer değişirme ve bu yer değişirme için gerekli zaman aralığı için oralama hızı bulalım.ilk nokadaki ani hız bu ikinci nokanın oralama hızının limi değeri olacakır. Maemaik göserişe göre sıfıra doğru yaklaşırken x / nin limi değeri dx / d şeklinde yazılır. Bu orana x in ye göre ürevi denir. Ani hızı v ile göserecek olursak; x dx v = lim = şeklinde yazılır. d Ani hız da bir vekördür.ve doğrulusu x yer değişirmesinin limi doğrulusudur. poziif bir büyüklük olduğundan v, x in işarei olacakır. 74

3 Şekil.4. (a) da Q nokası P ye yaklaşırsa, Şekil.4. (b) de q nokası da p ye yaklaşacakır.limi halde pq kirişinin eğimi eğrinin p nokasındaki eyim ine eşi olur. Buna göre koordina-zaman grafiğinde herhangi bir nokadaki ani hız ; o nokadaki eğein eğimine eşiir.teğe sağa yukarı eğikse eyim poziif dolaysıyla hız poziif ve hareke sağa doğrudur.teğe aşağı eğikse, hız negaif olur. Teğein yaay olduğu nokalarda eyim sıfır olacağından hızda sıfırdır. 4.5 Oralama ve Ani İvme Bazı özel haller dışında bir cismin hareke sürecince hızı değişir. Bu halde cismin ivmeli bir hareke yapığı veya bir ivmeye sahip olduğu söylenir.şekil.4.(a), x ekseni boyunca hareke eden bir cismi göseriyor. v, P nokasındaki,v de Q nokasındaki ani hızları gösermekedir. Şekil.4. (b) de v ani hızının zamana bağlı değişimini veren eğriyi gösermekedir. p ve q (a) daki P ve Q ya karşılıkır. P den Q ya doğru hareke eden parçacığın oralama ivmesi, hızdaki değişimin, bu değişimin meydana geldiği süreye oranı ; v a= v v = olarak anımlanır. Bu bağınılardan ve, v ile v hızlarına karşılık olan anları gösermekedir. Şekil.4. (b) de oralama ivmenin şiddei pq kirişinin eğimi olarak alınmışır. Bir cismin ani ivmesi yani, herhangi bir an veya yörünge üzerinde herhangi bir konumdaki ivmesi ani hızdaki gibi arif edilir. Şekil.4. (a) deki Q nokası, ilk P nokasına giikçe yaklaşıralım ve kısa zaman aralıklar için oralama ivmeyi hesaplayalım.ilk nokadaki ani ivme, ikinci nokanın birinciye giikçe yaklaşmasının limi hali olarak anımlanır. v a = lim = dv d Ani ivmenin doğrulusu hız değişimini göseren v vekörünün limi haldeki doğrulusudur. 75

4 Ani ivme mekanik anımlarda önemli bir yer uar. Oralama ivme pek az kullanılır. İvme eriminin geçiği her yerde bundan sonra ani ivme anlaşılacakır. Şekil.4. (a) da Q nokası P ye yaklaşırken, Şekil.4. (b) de q nokası da p ye yaklaşır ve pq kirişinin eğimi hız-zaman diyagramında p nokasındaki eğein eğimine yaklaşır. Buna göre grafiğin her hangi bir nokasındaki ani ivme bu nokadaki eğein eğimine eşi olur. a = dv /d bağınısı ile verilen ivme değişik bir şekilde ifade edilebilinir. dv dv dx dv a = =. = v. d dx d dx Bu bağını ivmenin yer değişirmeye bağlı olarak bir ifadesidir. 4.6 Sabi İvmeli Doğrusal Hareke En basi ivmeli hareke, ivmesi sabi olan doğrusal harekeir. Bu harekee hız, düzgün bir değişme göserir. Böyle bir harekein hız-zaman diyagramı Şekil.4.3. de görülen bir doğru çizgidir. Hız eşi zaman aralarında eşi mikarda arma göserir. Doğrunun iki nokası arasındaki kirişin eğimi, büün nokalardaki eğimlerde olduğu gibi eşiir ve oralama ivme ile ani ivmenin değerleri aynıdır. v a= v = ve yi herhangi bir an olarak alalım. v, = anındaki hız ve v, anındaki hız olsun. Buna göre yukarıdaki bağını, veya v v a = v = v + a şekline girer. Buda sabi ivmeli harekeeki hız ifadesidir. Burada a ivmesi, hızın birim zamandaki değişimi dir ve sabiir. a erimi, hızın birim zamandaki değişimi ile hareke süresinin çarpımıdır. ve hızdaki oplam değişimi verir. 76

5 Sabi ivme ile hareke eden bir parçacığın yer değişirme mikarını bulmak için Şekil.4.3 de görüldüğü gibi hız-zaman diyagramı bir doğru olduğuna göre herhangi bir zaman aralığı için oralama hızın, ilk ve son hızlarının oralamasının alınması yolu ile bulunabileceği haırlanmalıdır. Buna göre ve anları arasındaki oralama hız, v + v v or = olacakır. İvme sabi olmadığı ve hız-zaman diyagramının eğri olması halinde bu işlem doğru olmaz. = anında orijinde bulunan bir parçacığın herhangi bir anındaki x koordinaının, x = v. or olduğunu göserdik. Yukarda gördüğümüz iki bağını göz önüne alınırsa, bulunur. v + v x =. v v = v + a ile v + x =. denklemlerini kullanarak aralarında önce v sonrada yi yok ederek çok kullanışlı iki bağını kurabiliriz. v + v x =. denkleminde yerine yazarsak, v = v + a v nin bu değerini v + v+ a x =. veya x = v + a v vo sonucuna varırız. v = v + a bu denklemden = çekerek a v + v vo + v v v x =. denkleminde yerine yazarsak ; x=. elde edilir. a v = v + ax olur. Bu denklemi sabi ivmeli harekein zamansız hız formülü diye ifade edilir. 77

6 4.7 İnegrasyonla Hız ve Koordinaın Bulunması x ekseni üzerinde hareke eden bir parçacığın x koordinaı, zamanın fonksiyonu olarak verilirse hız, v = dx / d diferansiyel almak sureiyle bulunabilir.aynı şekilde ikinci bir ürev a = dv/ d verir. Şimdi bir ers işlem yaparak ivme verildiğinde hız ve koordinaın nasıl bulunduğunu göreceğiz. Bu işlemler için inegral almak gerekli olacakır. İlk önce belirsiz, sonrada belirli inegral alacağız..belirsiz inegral.ivmenin a() şeklinde zamanın fonksiyonu olarak verildiğini kabul edelim. Buna göre, dv = a() dolaysıyla dv = a( ) d d = dv = a( ) d, v a( ) d+ C Bu bağınıda C bir inegrasyon sabiidir ve bilinen bir andaki v değeri ile hesaplanabilir. C in, = anındaki v o değerine dayanarak bulunması en çok kullanılan yoldur. Yukarıdaki inegral hesaplanınca, v() hızını, nin fonksiyonu olarak ifade emiş oluruz. Bundan sonra dx = v() dx = v( ). d d dx = v( ). d x = v( ). d+ C bulunur. Bu bağınıdaki C sabii de belli bir anda, bilinen x koordinaı yardımıyla hesaplanabilinen bir inegrasyon sabiidir. C de genellikle = anındaki x o koordinaından faydalanarak bulunur. dv İvme, x in fonksiyonu olarak verilirse a = kullanarak, dx dv v = a(x), dx v. dv= a( x). dx v a( x). dx+ C = 3 yazabiliriz. 78

7 a ) Şimdi belirsiz inegral kullanarak sabi ivmeli hareke denklemlerini çıkarabiliriz. a sabi olduğuna göre v = a( ) d+ C denkleminden v = a + C yazabiliriz. Faka = anında v = v o olduğundan v o = + C olur. Dolaysıyla ; v = v + a bulunur. a sabise x = v( ). d+ C dan x = ( v + a). d = v+ a + C bulunur. = anında x = sa C = olacağından ; x + a = v olur. v a sabi olduğundan, a( x). dx+ C = 3 v göre = ax+ C3 bulunur. x = iken v= v olduğu bilindiğinden C 3 = v / sonucuna varılır. Buradan v = v + ax bulunur. b) Şimdi belirli inegral kullanarak hız ve koordinaları bulacağız. Şekil.4.5 deki hızzaman diyagramında ve düşey çizgileri genişliğinde ince şerilere ayrılmış olsun. Grafik üzerinde herhangi bir anına karşılık olan ordina, o andaki hızı verir. ve + anları arasındaki x yer değişirmesi v. olur. Bu çarpım genişliği ve yüksekliği v olan aranmış şeridin alanıdır. ve anları arasındaki dik dörgen şeklindeki şerilerin alanlarının oplamı, yaklaşık bu zaman aralığındaki x - x yer değişirmesini verir. x x v. Herhangi bir zaman aralığındaki yer değişirme veya gidilen yol, hız-zaman eğrisi ile zamanlar ekseni ve harekein başlangıcı ile son anlarından geçen düşey çizgiler arasındaki alana eşiir. Benzer şekilde, ivme zaman diyagramındaki alan a yüksekliğinde genişliğinde şerilere bölünebilir. İvme sabi kalıyorsa, v nin süreci içindeki değişimi düşey dik dörgenin a. alanına eşi olur. ve anları arasında hızın v - v değişimi, yaklaşıkla Toplam alanına eşi olur. v v Σa. 79

8 4.8 Serbes Düşen Cisimler Sabi ivmeli doğrusal harekein örneklerinden biri dünyanın yüzeyine doğru düşmeke olan bir cismin harekeidir. Hava sürünmesi olmadığı durumlarda, ağırlıkları, yapıları ve şekilleri ne olursa olsun her cisim dünya yüzeyine doğru aynı ivme ile düşüğü bilinmekedir. Hareke esnasında ivme değişmez. Bu harekee serbes düşme denir ve buna düşme kadar yükselme harekei de dâhildir. Serbes düşen cismin ivmesine yerçekimi ivmesi denir ve g harfi ile göserilir.dünya yüzeyi üzerinde yer çekiminin değeri 9,8 m / sn ( mks), 98 cm / sn (cgs), 3 f / sn alınır. Serbes düşme sabi ivmeli bir hareke olduğunda sabi ivmeli doğrusal hareke formüllerini kullanacağız. v = v + a, x = v o + (/ ) a., v = v + ax burada a = -g x = h alınırsa bu denklemler, v = v g, h = v o - (/ ) g., v = v g h olur. 8

9 ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER 4.. x ekseni üzerinde hareke eden bir cismin koordinaı x =. denklemi ile verildiğini kabul ediniz. = 3 sn de cismin ani hızını bulunuz. ( yi önce, sn, daha sonra, sn) Çözüm: 3? x, x kadar arığında de kadar arar ,.3,. 6,.3,. 6,,.3,. 6, O halde küçüldükçe gerçek değere yaklaşmakadır. 4.. Bir oomobilin hız gösergesi km/h yerine m/sn ayarlanmışır. Oomobilin harekee başlamasından sonra hız için aşağıdaki okumalar yapılmışır. Zaman (sn),, 4, 6, 8,,, 4, 6 Hız (m/sn),,, 5,, 5,,, a) sn ara ile oalama ivmeleri bulunuz. ivme sabi midir? bir zaman aralığında sabi kalıyor mu? b) Yukardaki verileri kullanarak bir hız zaman diyagramı çiziniz. Bunun için yaay eksende sn = cm ve düşey eksende 5 m/sn = cm alınız. Elde edilen nokalardan geçen düzgün bir eğri çiziniz. cm lik alan ne kadar yolu göserir? İlk 8 sn de gidilen yol ne kadardır. = 8, 3,5 sn deki ivme ne olur. 8

10 Çözüm: a)? sabi değildir. Yalnız 6- sn arasında sabi olup 5 =,5 m/sn dir. b) V

11 V 4.3. Şekilde görüldüğü gibi bir cismin hızzaman diyagramın da; a) = 3 sn de ani ivme nedir? b) = 7 sn de ani ivme nedir? c) = sn de ani ivme nedir? d) ilk 5 sn içinde cisim ne kadar yol alır? e) ilk 9 sn içinde cisim ne kadar yol alır? f ) ilk 3 sn içinde cisim ne kadar yol alır? Çözüm: a) 3 b) ,5 c) 45 4,5 d) 5? e) 9? f) 3? Oomobil şoförlerinin oralama reaksiyon süreleri,7 sn kadardır. Bir oomobil 6 m/ sn ivme ile yavaşlayabildiğine göre işarei gördüken duruncaya kadar ( ilk hızı 3 km / h dir.) gidilen yolu bulunuz. 83

12 Çözüm:,7 6 3? reaksiyon süresinde aldığı yol. 5 3.,7 5,83 sonra yavaşlama ivmesi ile aldığı yol , ,5 6.,5 7, Bir op, bir binanın epesinden düşey olarak 3 m / sn lik ilk hızla aşağı doğru aılıyor. a) saniye düşünce opun hızı ne olur. b) saniye içinde ne kadar yol alır. c) 3 m düşüğü zaman hızı ne olur. d) Fırlaılırken op elde 3 m yol aldığına göre opun bu harekei esnasında ivmesi ne olur. e) Top yerden m yukarıda elden çıkığına göre ne kadar zaman sonra yere çarpar. f) Yere çarpığı andaki hızı ne olur. Çözüm: a) 3? 3 9,8. 49,6 b) 3. 9, ,6 79,6 c) 3? 9.9, ,57 d) e)? 3. 9,8 3. 4,9,75 f) 3 9,8.,75 56,95 84

13 4.6. Derin bir uçurumun ucundan bir aş serbes bırakılıyor. sn sonra 6 m / sn lik bir ilk hızla ikinci bir aş düşey olarak aşağı doğru aılıyor. Uçurumun epesinden ne kadar aşağıda ikinci aş birinciye yeişir? Çözüm: 6.. 9,8,9 4,9,8 5,8 9,8 6,9 9, Bir op, bir binanın balkonundan serbes bırakılıyor.bu opun 9 m yükseklike bir pencerenin önünden geçiş süresi,5 sn olduğuna göre pencerenin epesinin balkondan olan uzaklığını bulunuz. Çözüm: A V o = h,5 9? 9.. B C h V B 9.,5 9,8.,5.,5,3 34,8 34,8.9,8 9,6 6, Bir hokkabaz, avanı elinden iibaren 3 m yükseke bulunan bir salonda bulunuyor. elindeki opu am avana ulaşacak şekilde düşey olarak yukarı doğru aıyor. a) Top hangi ilk hızla aılmışır. b) Topun avana varması için geçen süre nedir. Hokkabaz birinci opun avan vardığı anda aynı şekilde ikinci bir opu aıyor. c) İkinci opun aılmasından ne kadar zaman sonra oplar karşılaşırlar. d) Toplar karşılaşıkları anda hokkabazların elinden ne kadar yükseke bulunurlar. 85

14 Çözüm: 3 m V= V o a).9, ,8 7,66 b),,78, c) 7, ,39, d). 7,67.,39 9,8,39,5 4.9 Bir öğrenci yer çekimini bizza incelemek için 3 m yüksekliğinde bir gökdelene çıkarak yürüyor ve elinde bir kronomere ile kendini serbes düşmeye bırakıyor.(ilk hızı sıfır) 5 sn sonra fevkalbeşer bir insan aynı yere gelerek öğrenciyi kurarmak için aşağıya pike yapıyor. a ) İnsanüsü varlığın öğrenciyi yere am çarpacağı zaman kurarabilmesi için ilk hızı ne olmalıdır. b) Binanın yüksekliği ne olmalıdır ki, insanüsü varlık çocuğu yere çarpmakan kuraramasın? Çözüm: h=3 m ,8. 6 9,8 7,8 7,8 5,8.. 9,8.,8 3.,8. 9,8.,8 9,56 b)? Ç ğ ığı İüü ığı ,8. 5 7,8 7,8. 9,8. 7,8 98,9 Bina bu yüksekliken küçük ise çocuğu kuraramayız. 86

15 4.. Sabi ivmeli hareke eden bir oomobil aralarındaki uzaklık 6 m olan iki noka arasındaki yolu 6 sn de alıyor. İkinci nokadan geçerken hızı 5 m/sn olduğuna göre a) Birinci nokadaki hızını b) Oomobil in birinci nokanın ne kadar gerisinden harekee başladığını bulunuz. V x V x = 6 m = 6 sn V V = 5 m/sn V o = Çözüm: a = sabi V = 5 m/sn V = V x V x = 6 m V = 6 sn 6 = V. 6 + ( V V ). 5 V 6 = 6. V + ( ) V V 5 5 m b) a = = =,67 6 sn V V 5 x = = = 7,49mere a.,67 x = V. + V = 5 m/sn a = V V = ax. a. V = V + V V a. 4.. Bir aş kuyunun başında yukarı doğru 5 m/sn lik bir hızla aılıyor ve aş kuyuya düşüyor. Taş aıldıkan sonra ses işiiliyor. Kuyunun derinliğini bulunuz. V s = 34 m/sn g = m/sn V s sesin havadaki yayılma hızı h V 87

16 Çözüm: V = 5 m/sn V s = 34 m/sn g = m/sn = 5 sn cisim aılıyor ; V = V g. V 5 ç = = =,5sn g aş 3 sn sonra başlangıç nokasına gelir. Bu nokada V = g. =.,5 V = 5 m/sn = 5 3 = sn V = 5 m/sn olur. Taş kuyunun başından bırakılıyor. h = V. +. g. + = ses geliyor. h V h = V s. iniş süresi çıkış süresi = V. +. g. = Vs ( ), b± = b 4. ac.. a 7± 7 4.( 36) = 34( ), = 7± ± = , = = 7± 74,73 3, =, = = = =,865 =,865 h= V s. = 34.,35 = 45,9 m =,35 sn Bir su birikinisinden 5 m yüksekliğindeki bir yerden m/sn hızla bir aş aılıyor. sn sonra ikinci bir aş aılıyor ve bir çarpma sesi işiiliyor. a) Birinci aşın suya düşme süresini b) ikinci aşın ilk hızını c) aşların suya düşme hızlarını bulunuz. g = m/sn 88

17 Çözüm: h = 5 m V = m/sn =? aş düşüyor. y = V. +. g. b) = =,97 =,97 sn 5 = y = V. +. g = 5 = V., (,97) +,4. = 5 = V., ,88 b± b 4ac,4±,6+ 4 = = a 5 = V.,97 + 9,4,4± 6,34 = =,97sn 3,59 m V = = 5,5,97 sn aşın düşme süresi h = 5 m V = V + g. = +.,97 = 3,7 m/sn V = V + g. = 5,5 +.,97 = 35, m/sn 4.3. A ve B oomobilleri komşu iki şerien aynı yönde giderken bir rafik ışığında duruyorlar. Yeşil ışık yanınca A oomobili m / sn lik sabi ivme hızlanıyor. İki sn sonra B oomobili hareke edip,3 m / sn lik ivme ile hızlanıyor. a) B nin A ya ne zaman ve nerede yeişeceğini b) Bu anda oomobillerin hızlarını bulunuz. Çözüm: A a =..... B,3. a =,3.,3. olduğu zaman B A ya yeişir..., ,3 7,3 6,3.. 6,3 3,8 b) 6,3. 6,3,3 6,3 8,6 89

18 4.4. a ) Bir ren gecikmesiz olarak yol almakadır. İlk bir saae v hızıyla, bir sonraki yarım saae 3v hızına sahipir. Bundan sonra v / hızı ile 9 dakika yol alır ve son saa v /3 hızıyla gider. Bu seyaha için v- grafiğini çiziniz. b) Bu seyahae ne kadar yol alır. c) Büün seyaha boyunca renin oralama hızını bulunuz. Çözüm: 3V V saa V hızı / saa 3V hızı,5 saa V/ hızı saa V/3 hızı V V V/ V/3 / 3 (saa) 4 5 b) ,9 c),, Bir yer alı reni A isasyonundan ayrılıyor. İlk 6 sn de m / sn lik ivme ile hızlanıyor ve sonra m / sn lik hıza erişinceye kadar,5 m / sn ile hızlanmaya devam ediyor. B isasyonuna yaklaşıncaya kadar aynı hızı koruyor. Sonra fren yapıyor ve sabi bir ivme ile yavaşlayıp 6 sn sonra duruyor. A dan B ye kadar oplam gidiş süresi 4 sn dir. a-,v- ve s- eğrilerini çiziniz ve AB uzaklığını hesaplayınız. 9

19 Çözüm: İvme Zaman eğrisi: İvme ya sabi veya sıfır olduğuna göre a- eğrisi yaay doğru parçalarından ibareir. a ,5 6,5 6,5 9, ı. ı V S

20 4.6. Bir maddesel noka şekilde görüldüğü a gibi bir doğru üzerinde hareke ediyor. < < için v ve s eğrilerini çiziniz. V = sn m S = a m Çözüm: V = S = sn a eğrisinin alındaki alan V deki değişimi verir. < < V V = V = sn m < < 4 V 4 V = - V 4 = 4 < < 6 V 6 V 4 = m V 6 = sn 6 < < 8 V 8 V 6 = -3 V 8 = - sn m < < V V 8 = V = - v S v eğrisinin alındaki alan S deki değişimi verir. < < S S = S = m < < 4 S 4 S =. S 4 = 3 m - 4 < < 6 S 6 S 4 =. S 6 = 5 m V 8 V = -5 ( 8 ) -- =

21 S 63, = = 7,33 6 < < 7,33 S 7,33 S 6 =,33. S 7,33 = 3,3 + 5 S 7,33 = 63,3 7,33 < < 8 S 8 S 7,33 =,67.( ) S 8 = 59,95 8 < < S S 8 = -. = - S = ,95 = 39, , Bir maddesel noka şekilde görüldüğü gibi bir doğru üzerinde hareke ediyor. = da S = -4 m olduğuna göre sn için a- ve s- eğrilerini çiziniz. v a Çözüm: v- grafiğinde eğrilerin eğimi ivmeyi verir. 6 < < 5 m a = = 4 5 sn 5 < < a = < < a 3 = m = sn < < 5 a 4 = 3 m = 3 sn

22 5 < < 3 m a 5 = = 6 5 sn v- eğrisinin alındaki alan s deki değişmeyi verir. S = -4 m < < 5 S 5 S = 5. S 5 = 5 + S S 5 = m 5 < < S S 5 = S = + S 5 S = m < < S S =. S = + S S = 3 m < < 5 S 5 S = 3.( 3) S 5 = S S 5 = 85 m 5 < < S - S 5 =.5.( 3) S = S 5 S = m 3 s Bir maddesel noka şekilde görüldüğü gibi bir doğrulu üzerinde hareke ediyor. = S = -6 cm olduğuna göre < < sn için a ve s eğrilerini bulunuz. v

23 v Çözüm : = S = -6 cm < < a ve s v eğrisinde doğruların eğiminden ivmeler bulunur. 4 4 < < 4 a = ( / 4 ) = 5 m / sn - 4 < < a = < < a 3 = ( - / ) = - m / sn < < 4 5 a 4 = ( - / ) = - m / sn a 4 < < a 5 = 4 4 v- eğrisinin alındaki alan s deki değişmeyi verir. - < < 4 S 4 S =.4.= 4 S 4 = 4 6 S 4 = - m 4 < < S S 4 = 6. = S = S = m < < S S =.= S = S = m < < 4 S 4 S =.( ) = S 4 = S 4 = m 4 < < S S 4 = -.6 = - S = - + S = - m 95

24 Cisim iki defa s = durumunda olur. Bunlar ve anları olsun. S - S 4 = ( 4 ) S - S 4 = - ( 4 ) buradan = 5 sn = 9 sn bulunur. s a 4.9. Bir maddesel noka şekilde göserilen ivme ile bir doğru üzerinde hareke ediyor. m Maddesel noka V = -4 hızla hareke sn eiğine göre < < sn için v- ve s- eğrilerini çiziniz Çözüm: a v = -4 sn m < < v ve s

25 a eğrisinin alındaki alan v nin değişimini verir. < < 6 V 6 V = 48 V 6 = 48-4 V 6 = 4 m / sn 6 < < V -V 6 = 6 V = 4 +6 V = 4 m / sn < < 4 V 4 - V = V 4 = - + 4,V 4 = m / sn 4 < < V V 4 = -5 ( 4 ) = 8 sn 8 < < V V 8 = -5. V = - m / sn < < V V = = 8. = 3 sn S nin değişimi = v eğrisinin alındaki alan, S = < < 3 S 3 S = 3.( 4) = 36 S 3 = -36 m 3 < < 6 S 6 S 3 = 3.4= 36 S 6 = m 6 < < S S 6 = S = 8 m < < 4 S 4 S = S 4 = 48 4 < <8 S 8 S 4 =..4= 4 S 8 = 88 8 < < S S 8 = ( ).= S = 78 S

26 4.. Bir maddesel noka şekilde görüldüğü gibi bir doğru üzerinde hareke ediyor. < < için v ve s eğrilerini çiziniz. V = m/sn S = a Çözüm : < < V = m/sn S = < < V V = V = < < 4 V 4 V = -5. V 4 =- + V V 4 = 4 < < 6 V 6 V 4 =. V 6 = + V 4 V 6 = 6 < < 8 V 8 V 6 = -5. V 8 = -3 + V 8 = - 8 < < V V 8 = V = - a -5-5 V v eğrisinin alındaki alan yer değişirme verir. < < S S =. S = m < < 4 S 4 S =.. S 4 = 3 m 4 < < 6 S 6 S 4 =.. S 6 = 5 m V 8 V = -5 (8 ) - = = 7,

27 6 < < 7,33 S 7,33 S 6 =.,33. S 7,33 = 3,3 + 5 = 63,3 7,33 < < 8 S 8 S 7,33 =.,67( ) = 3,35 S 8 =59,95 m s 63, < < S S 8 = -. S = ,95 = 39,95 m 4 6 7, Şekildeki K düzeyinden serbes bırakılan bir cisim h yüksekliğini saniyede h yüksekliğini saniyede alıyor. / = olduğuna göre h /h oranını bulunuz. h K h Çözüm: h h = h =. g. =. h h =? h h = V = g. h = V. +. g. h = g g. =. g. h =. g. 4 = = olur g. h h K 99

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5.

Ünite. Kuvvet ve Hareket. 1. Bir Boyutta Hareket 2. Kuvvet ve Newton Hareket Yasaları 3. İş, Enerji ve Güç 4. Basit Makineler 5. 2 Ünie ue e Hareke 1. Bir Boyua Hareke 2. ue e Newon Hareke Yasaları 3. İş, Enerji e Güç 4. Basi Makineler. Dünya e Uzay 1 Bir Boyua Hareke Tes Çözümleri 3 Tes 1'in Çözümleri 3. 1. Süra skaler, hız ekörel

Detaylı

2 TEK BOYUTTA HAREKET

2 TEK BOYUTTA HAREKET 2 TEK BOYUTTA HAREKET 2.1 Konum, hız ve sürat 2.2 Anlık hız ve sürat 2.3 İvme 2.4 Hareket diyagramları 2.5 Tek boyutta sabit ivmeli hareket 2.6 Serbest düşen cisimler 2.7 Kinematik denklemlerin türetilmesi

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

FİZİK II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

FİZİK II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ ELAL BAYA ÜNİESİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK LOATUA DENEY FÖYÜ. DİENÇ E ELEKTOMOTO KUETİNİN ÖLÇÜLMESİ. OHM YASAS. KHHOFF YASALA 4. ELEKTİK YÜKLEİNİN DEPOLANŞ E AKŞ AD SOYAD: NUMAA:

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama

Ters Perspektif Dönüşüm ile Doku Kaplama KRDENİZ EKNİK ÜNİERSİESİ BİLGİSR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSR GRFİKLERİ LBORURI ers Perspekif Dönüşüm ile Doku Kaplama 1. Giriş Bu deneyde, genel haları ile paralel ve perspekif izdüşüm eknikleri, ers perspekif

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI TERS PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM İLE YÜZEY DOKUSU ÜRETİMİ İANBUL İCARE ÜNİERİEİ BİLGİAAR MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİAAR İEMLERİ LABORAUARI ER PERPEKİF DÖNÜŞÜM İLE ÜZE DOKUU ÜREİMİ Bu deneyde, genel haları ile herhangi bir yüzeye bir dokunun kopyalanması üzerinde

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 812 nolu oda Tel.: +90 264 295 (6092) Bölüm 2 DOĞRUSAL BĠR YOL BOYUNCA HAREKET (Bir

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Önceki bölümlerde F=m.a nın maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini kullandık. Hız değişimlerinin yapılan

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Doç.Dr.Murat SUBAŞI İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜREV UYGULAMALARI-I

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Doç.Dr.Murat SUBAŞI İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜREV UYGULAMALARI-I HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜREV UYGULAMALARI-I Artan ve Azalan Fonksiyonlar Fonksiyonların Maksimum ve Minimumu Birinci Türev Testi İkinci Türev Testi Türevin Geometrik Yorumu Türevin Fiziksel Yorumu MATEMATİK-1

Detaylı

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi Deney No : M7 Deneyin Adı : EĞİK ATIŞ Deneyin Amacı : 1. Topun ilk hızını belirlemek 2. Ölçülen menzille hesaplanan menzili karşılaştırmak 3. Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. DÖNEL YÜZEYLER a Üreteç Eğrisi Parametrik Değilse b Üreteç Eğrisi Parametrik Olarak Verilmişse... 4

İÇİNDEKİLER. 1. DÖNEL YÜZEYLER a Üreteç Eğrisi Parametrik Değilse b Üreteç Eğrisi Parametrik Olarak Verilmişse... 4 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEL YÜZEYLER... 1 1.a Üreeç Eğrisi Paramerik Değilse... 1 1.b Üreeç Eğrisi Paramerik Olarak Verilmişse.... DÖNEL YÜZEYLERLE İLGİLİ ÖRNEKLER... 5.a α f,,0 Eğrisinin Dönel Yüzeyleri... 5.b

Detaylı

12. Ders Sistem-Model-Simülasyon Güvenilirlik Analizi ve Sistem Güvenilirliği

12. Ders Sistem-Model-Simülasyon Güvenilirlik Analizi ve Sistem Güvenilirliği . Ders Sisem-Model-Simülasyon Güvenilirlik Analizi ve Sisem Güvenilirliği Sisem-Model-Simülasyon Kaynak:F.Özürk ve L. Özbek,, Maemaiksel Modelleme ve Simülasyon, sayfa -9. Aklımız ile gerçek dünyadaki

Detaylı

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör Q4.1 Şekilde çelik bir kablo ile yukarı doğru sabi hızla çekilen asansör görülmekedir. Büün sürünmeleri ihmal eiğimizde; Çelik kablonun asansöre uyguladığı kuvve için ne söylenebilir? Kablo Moor v Asansör

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

1. Saf X maddesinin öz kütlesi, saf Y maddesinin öz kütlesinden büyüktür.

1. Saf X maddesinin öz kütlesi, saf Y maddesinin öz kütlesinden büyüktür. 1. af maddesinin öz külesi, saf maddesinin öz külesinden büyükür. Buna göre; ve maddelerinin aynı koşullardaki küle - hacim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) üle B) C) D) üle Hacim üle üle Hacim

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

Düşen Elmanın Fiziği

Düşen Elmanın Fiziği Düşen Elmanın Fiziği Elma neden yere düşer? Kütle: Eylemsizliği ölçmek için kullanılan bir terimdir ve SI (Uluslararası Birim Sistemi) birim sisteminde birimi kilogramdır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

Detaylı

elde ederiz

elde ederiz Deney No : M1 Deney Adı : NEWTON YASASI Deneyin Amacı : Sabit kuvvet altında hareketin incelenmesi, konum-zaman, hız-zaman grafiklerinin çizilmesi. Newton un ikinci hareket kanununun gözlemlenmesi, kuvvet-ivme

Detaylı

Bölüm 4: İki Boyutta Hareket

Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Kavrama Soruları 1- Yerden h yüksekliğinde, yere paralel tutulan bir silah ateşleniyor ve aynı anda silahın yanında başka bir kurşun aynı h yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılıyor.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332. İçerik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332. İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 İki Boyutta Hareket Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332 İçerik Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri Sabit ivmeli iki-boyutlu

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler.

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler. DO RUSA HAREET TEST - 1 1 X 3 N O P R X Y Y Y X N I II Aeer 1 kez O nokas na, kez nokas na yan yana geirer CEAP A Z Z Araçar n boyar efi ou una göre, X Z > Y Z X X Y Y Z Z ou una göre, X Z > Y CEAP C ESEN

Detaylı

Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri

Zamanla Değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri Zamanla Değişen Alanlar e Maxwell Denklemleri lekrik e Manyeik Kue ir elekrik alan içerisine küçük bir q es yükü yerleşirildiğinde, q nun konumunun fonksiyonu olan bir elekrik kuei oluşur F e F m q Manyeik

Detaylı

: Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve

: Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve Deney Kodu : M-1 Deney Adı Deney Amacı : Uzunluk Ölçü Aleti : Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve Ölçme Hataları Hakkında Önbilgiler Elde Etmektir. Kuramsal Ön Bilgi: Verniyeli kumpas, uzunluğu

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki

Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki Rijit cisim mekaniği, diyagramdan da görüldüğü üzere statik ve dinamik olarak ikiye ayrılır. Statik dengede bulunan cisimlerle, dinamik hareketteki cisimlerle uğraşır. Statik, kuvvet etkisi altında cisimlerin

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

6.2. Güç Denklemleri: Güç, tanım olarak transfer edilen enerji veya yapılan işin oranıdır. Matematiksel olarak, W P = (6.1) t

6.2. Güç Denklemleri: Güç, tanım olarak transfer edilen enerji veya yapılan işin oranıdır. Matematiksel olarak, W P = (6.1) t BÖLÜM 6 GÜÇ 6.1.Giriş: Günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan birisi de enerji krizleridir. Perolden üreilen enerji hızla ükeildiğinden dolayı yeni enerji kaynakları bulunması zorunluluk

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY : TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİİLER DENEY GRUBU :... DENEYİ YAPANLAR

Detaylı

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta)

BİR BOYUTLU HAREKET FİZİK I. Bir Boyutlu Hareket? 12.10.2011. Hız ve Sürat. 1 boyut (doğru) 2 boyut (düzlem) 3 boyut (hacim) 0 boyut (nokta) .0.0 r oulu Hareke? İR OYUTLU HREKET FİZİK I bou (doğru bou (düzlem 3 bou (hacm 0 bou (noka u bölümde adece br doğru bounca harekee bakacağız (br boulu. Hareke ler olablr (pozf erdeğşrme ea ger olablr

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 3 TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 3 TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER T.. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİİLER Deneyi Yapanlar Grubu Numara

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 2023 Dinamik Dersi 2016 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 7 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 7 Kasım 1999 Saat: 21.50 Problem 7.1 (Ohanian, sayfa 271, problem 55) Bu problem boyunca roket

Detaylı

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ TC SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM21 ELEKTRONİKI DERSİ LABORATUAR FÖYÜ DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO:

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LAB. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ LAB. DENEY FÖYÜ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ L. DENEY FÖYÜ EYLÜL 00 DENEY : OSİLOSKOP, VOMETRE ve İŞRET ÜRETEİ KULLNIMI Deneyin macı: u deneyde elekrik devrelerindeki akım, gerilim, direnç gibi fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN334 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 1: TRANZİSTÖRLÜ KUVVETLENDİRİCİLERDE GERİBESLEME I. EĞİTİM II.

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

Reaksiyon Derecesi ve Hız Sabitlerinin Bulunması

Reaksiyon Derecesi ve Hız Sabitlerinin Bulunması ERİYES ÜNİVERSİTESİ Reaksiyon Derecesi ve Hız Sabilerinin Bulunması MÇ Herhangi bir reaksiyon için reaksiyon derecesi ve hız sabiinin belirlenmesi. ÖN BİLGİ Kimyasal reaksiyonların nasıl, ne hızda ve hangi

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

RL, RC ve RLC DEN OLUŞMUŞ DEVRELERDE GEÇİCİ REJİMLERİN İNCELENMESİ

RL, RC ve RLC DEN OLUŞMUŞ DEVRELERDE GEÇİCİ REJİMLERİN İNCELENMESİ DNY NO: 6, C ve C DN OUŞMUŞ DVD GÇİCİ JİMİN İNCNMSİ Deneyin Amacı: Birinci derece elekrik devrelerinin zaman domeninde incelenmesi ve davranışlarının analiz edilmesi amaçlanmakadır. Genel Bilgiler: Bir

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 15 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 15 Parçacık

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi -Fizik I 2013-2014 Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel: 2924332 İçerik Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği Açısal ve Doğrusal Nicelikler

Detaylı

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_10. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_10 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2016-2017 GÜZ KÜTLE ATALET MOMENTİ Bugünün Hedefleri: 1. Rijit bir cismin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI A DAGAARI 1 10. SINIF ONU ANATII 3. ÜNİTE: DAGAAR 1. onu A DAGAARI ETİNİ ve TEST ÇÖZÜERİ 2 Ünie 3 Dalgalar 3. Ünie 1. onu (ay Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Soruda ve dalgalarının hızı eşi verilmiş. Ayrıca

Detaylı

DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Örnek 1

DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Örnek 1 DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Bazı problemlerde bir cismi hareket ettirdiğimizde ona halatla bağlı başka bir cisimde farklı bir konumda hareket edebilir. Bu iki cismin

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. MM 2005 Mühendislik Mekaniği

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. MM 2005 Mühendislik Mekaniği Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü MM 2005 Mühendislik Mekaniği 2016-2017 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü,

Detaylı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı

STATİK AĞIRLIK MERKEZİ. 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler. 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 1 STATİK AĞIRLIK MERKEZİ 3.1 İki Boyutlu Cisimler 3.2 Düzlem Eğriler 3.3 Bileşik Cisimler 3.4 Integrasyon ile ağırlık merkezi hesabı 3.5 Pappus-Guldinus Teoremi 3.6 Yayılı Yüke Eşdeğer Tekil Yük 3.7 Sıvı

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları

Detaylı

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri 31.12.2015 Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri Soru 1 ) Kuzey istikametinde 8m giden bir aracın, sonrasında 6m doğuya ve 10m güneye ilerlediği görülüyorsa,

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü MDM 240 Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No:

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III .Seviye ITAP 9 Aralık_ Sınavı Dinamik III.Kütlesi m=.kg olan bir taş, yüksekliği h=5m olan bir kaleden yatay yönde v =5m/s hızı ile atılıyor. Cismin kinetik ve potansiyel enerjisini zamanın fonksiyonu

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

1. GİRİŞ Örnek: Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin başlangıç noktasına göre konumu s (metre), zamanın t (saniye) bir fonksiyonu olarak

1. GİRİŞ Örnek: Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin başlangıç noktasına göre konumu s (metre), zamanın t (saniye) bir fonksiyonu olarak DERS: MATEMATİK I MAT0(09) ÜNİTE: TÜREV ve UYGULAMALARI KONU: A. TÜREV. GİRİŞ Bir doğru boyunca hareket eden bir cismin başlangıç noktasına göre konumu s (metre) zamanın t (saniye) bir fonksiyonu olarak

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı