T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Behiye SAVAŞ ANKARA-2015

2

3 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Behiye SAVAŞ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK ANKARA-2015

4

5

6 ÖNSÖZ Tez çalışmam süresince kendisinden çok şey öğrendiğim; bilgi, destek ve katkılarını benimle paylaşan ve bana rehberlik eden değerli danışman hocam, Sayın ZEKİ YANIK Çalışmamda bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan değerli çalışma arkadaşlarıma, çalışmamı yaparken hakkın rahmetine kavuşan iki amcama, ithaf ediyorum. Teşekkürlerimi sunarım Behiye SAVAŞ

7 ii ÖZET DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir. Denetim sürecinde denetçinin, işletme faaliyetleri, kayıtları ve finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir görüş oluşturabilmesi için, çeşitli yöntemlerle elde edilebilecek bilgi ve belgelere ihtiyacı bulunmaktadır. İşte denetçinin görüşünü oluşturmada etkili olan bilgi ve belgeler, denetim kanıtı olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerinin vergi uygulamaları ile ilişkilendirilerek, Vergi Usul Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartlarının denetim kanıtlarına bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın modeli literatür tarama modelidir. Bu amaçla, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerine ilişkin kanun, tebliğ, yönetmelik, standartlar, kitap, makale, bildiri, tez ve elektronik yayınlar taranmış, konuyla ilişkisi olan yayınlar belirlenmiş ve daha sonra konunun ana çerçevesine uygun notlar alınarak, yazıma uygun hale getirilmiştir. Her kaynaktan alınan bilginin, kaynağına atıf ve/veya göndermede bulunulmuştur. Literatürden edinilen bilgilere olabildiğince yazarın görüş ve düşüncelerine dayalı yorumlar getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, V.U.K. na göre denetim kanıtı toplanmasında kayıt sürecinin ve belgelerin incelenmesi tekniklerinin kullanıldığı ve yeterli

8 iii olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim sürecinde, denetim kanıtı toplamada defter ve belgelerin görülmesi, incelenmesi veya kontrol edilmesi tek başına yeterli bir kanıt toplama yöntemi olarak kabul edilmediği ve kullanılmadığı görülmüştür. Denetçinin, denetime ilişkin düzenleyeceği raporundaki görüşlerini desteklemek amacıyla, başta defter ve belgelerden kanıt elde etmek üzere, teyit, sorgulama, göz atma, hesaplar arasında ilişki kurma, yeniden hesaplama, analitik inceleme, vb. gibi farklı ve çeşitli kanıt toplama tekniklerine başvurarak, yeterli miktar ve güvenilirlikte denetim kanıtları toplamak zorunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: 1. Denetim 2. Denetim Kanıtları 3. Denetim Standartları 4. Kanıt Toplam Teknikler 5. Vergi Usul Kanunu

9 iv ABSTRACT THE EVIDENCE GATHERING TECHNIQUES ASSOCIATING WITH AUDIT AND TAX APPLICATIONS. The audit, as a control mechanism in each area and it is possible to say that there is a mandatory function to be carried out each activity. At the same time control; supervised person, institution or organization of activities, laws, or duties in accordance with the terms of the rules or regulations to determine whether they walked in the direction expected from them has a function. Again control supervised persons, institutions or organizations to bring the discharge of the duties and activities of the performance of the functions of identification. The auditor in the audit process, business activities, information contained in the records and the financial statements in order to form an opinion regarding the accuracy, there is a need for information and documents can be obtained in several ways. Here is the information and documents that are effective in forming the opinion of the inspector, is called the audit evidence. In this study, in relation to the tax practices of audit evidence and evidence gathering techniques, Tax Procedures Law and the audit evidence we aimed to determine the point of view of Independent Auditing Standards. Model of this study is to model literature. For this purpose, the audit evidence and the law relating to evidence gathering techniques, announcements, regulations, standards, books, articles, papers, theses and electronic publications scanned publications in contact with the subject set and then taking appropriate notes to the main frame of the subject has been made according to the article. The information received from any source, source citations and / or addressed. Information obtained from the literature based on the author's opinions and thoughts as comments have been made.

10 v In the result, the process of examining the records and documents in the collection of audit evidence has been found that according to the Tax Procedures Law and techniques used enough. The external audit process, audit evidence collection in the book and seen the documents, examined or checked to be accepted as sufficient evidence collection methods alone, and are not used. The auditor's report to be issued in order to support their views relating to supervision, in particular books and to obtain evidence from the documents, confirmations, query, browse, building relationships between accounts, recalculation, analytical review, and so on. as referring to the different and various evidence collection techniques have reached a sufficient amount and reliability of the results that you have to collect audit evidence. Key Words: 1. Audit 2. Audit Evidence 3. Auditing Standards 4. Evidence of Techniques 5. Tax Procedures Law

11 vi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET...ii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xi TABLOLAR... xii ŞEKİLLER... xii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE VERGİNİN TANIMLARI, BİLEŞENLERİ, KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ DENETİM KAVRAMININ TANIMI VE TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ Denetimin Kavramsal Çerçevesi Denetimin Tarihsel Gelişimi DENETİMİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ DENETİM İLKELERİ Denetimde Bağımsızlık Mesleki Özen ve Titizlik Denetimde Nesnellik Denetimde Doğruluk ve Açıklık Denetimin Yasallığı DENETİM ÇEŞİTLERİ... 16

12 vii Denetçinin Unvanı, Statüsü veya Kurumuna Göre Denetim Çeşitleri Kamu Denetimi Bağımsız Denetim İç Denetim Ulaşılmak İstenen Amaca Göre Denetim Çeşitleri Finansal Tablolar Denetimi Uygunluk Denetimi Faaliyet Denetimi VERGİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE DENETİMİN VERGİYE ETKİLERİ Vergiye İlişkin Tanımlar Verginin Unsurları Verginin Amacı ve Önemi Denetimin Vergi Üzerindeki Etkileri İKİNCİ BÖLÜM DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ TANIMLAR VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE DENETİMDE KANIT TÜRLERİ VE KANITLARIN SINIFLANDIRILMASI Muhasebe Kayıt ve Verilerinden Oluşan Denetim Kanıtları Destekleyici Bilgi ve Belgelerden Oluşan Denetim Kanıtları Fiziki Kanıtlar Doğrulama veya Teyitler Belgelenmiş Kanıtlar Yazılı Kanıtlar Matematiksel Kanıtlar... 42

13 viii Sözlü Kanıtlar Analitik Kanıtlar Elektronik Kanıtlar DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ Fiziki İnceleme Tekniği İle Kanıt Toplama Doğrulama Tekniği İle Kanıt Toplama Kayıt Sürecinin İncelenmesi Tekniği İle Kanıt Toplama Belgelerin İncelenmesi Tekniği İle Kanıt Toplama Yeniden Hesaplama Tekniği İle Kanıt Toplama İlgili Hesaplar Arasında İlişki Kurma Tekniği İle Kanıt Toplama Gözlem Tekniği İle Kanıt Toplama Soruşturma Tekniği İle Kanıt Toplama Göz Atma Tekniği İle Kanıt Toplama Analitik İnceleme Tekniği İle Kanıt Toplama KANITLARIN MİKTARI VE GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER KANIT TOPLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TESTLER Kontrol Testleri Maddi Doğrulama Testleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ İLE VERGİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ BAĞIMSIZ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN STANDARTLARIN SINIFLANDIRMASI VE BDS 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI STANDARDI VERGİ USUL KANUNA GÖRE DENETİM KANITLARI Muhasebe Defterleri... 69

14 ix Faturalar Fatura Yerine Geçen Belgeler Satış Fişleri Gider Pusulaları Müstahsil (Üretici/Yetiştirici) Makbuzu Sevk İrsaliyesi Serbest Meslek Makbuzu Ücret Bordroları Diğer Belge ve Vesikalar Yolcu Listeleri Günlük Müşteri Listeleri Adisyon Reçeteler Haberleşme Evrakları Kıymetli Evraklar Diğer Belgeler VERGİ USUL KANUNU VE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA GÖRE KANITLARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA... 95

15 x KISALTMALAR BDS GİB GKGMİ IIASB IFAC İSMMMO KDV KGK KHK m s SMMM SPK TDK TDS TTK UDS vb. vd. VDK V.U.K. YMM YTTK : Bağımsız Denetim Standartları : Gelir İdaresi Başkanlığı : Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri : Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu : İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası : Katma Değer Vergisi : Kamu Gözetimi Kurumu : Kanun Hükmünde Kararname : Madde : Sayfa : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Sermaye Piyasası Kurulu : Türk Dil Kurumu : Türkiye Denetim Standartları : Türk Ticaret Kanunu : Uluslararası Denetim Standartları : ve benzeri : ve diğerleri : Vergi Denetim Kurulu : Vergi Usul Kanunu : Yeminli Mali Müşavir : Yeni Türk Ticaret Kanunu

16 xi TABLOLAR Tablo 1. Tarihsel Süreçte Denetimin Gelişimi... 7 Tablo 2: Finansal Tablolar Denetiminin Unsurları Tablo 3. Uygunluk Denetiminin Unsurları Tablo 4. Faaliyet Denetiminin Unsurları Tablo 5. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2013 Yılı Çeşitli Vergi Kalemlerine Göre Gerçekleştirdiği İnceleme Sonuçları Tablo 6. Vergi Denetim Kurulunun (VDK) 2013 Yılı Çeşitli Vergi Kalemlerine Göre Gerçekleştirdiği İnceleme Sonuçları Tablo 7. Denetim Kanıtlarının Miktar ve Güvenilirliğini Etkileyen Faktörler.. 56 Tablo 8. Denetim Kanıtlarının Miktar ve Güvenilirliğini Etkileyen Faktörler İle Kanıtları Miktar ve Güvenilirliği Arasındaki İlişki Tablo 9. Kanıt Türüne Göre Güvenilirlik Düzeyi Tablo 10. KGK Tarafından Yayımlanmış veya Yayımlanacak Bağımsız Denetim Standartları... 64

17 xii ŞEKİLLER Şekil 1. Muhasebe ve Denetim Arasındaki İlişki... 12

18 1 GİRİŞ Denetim, yaşamın her alanında ve her kurumda zorunlu olarak yürütülen bir faaliyettir. Bu nedenle denetim, birey, kurum veya kuruluş ile her türlü faaliyetin, belirlenen standartlar doğrultusunda veya kanunlar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi veya belirlenmesi işidir. Kavrama ilişkin çeşitli ve farklı tanımlar bulunmakla birlikte, denetim dendiğinde en yalın hali ile bir iş veya durumun, kanun, yönetmelik, standartlar vb. nitelikteki hukuksal, ekonomik ve sosyal normlara uygunluğunun belirlenmesi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda denetim işlevi veya faaliyetini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Günümüzde en yaygın denetim çeşidi kamu denetimi ve bağımsız denetimdir. Kamu denetimi dendiğinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerek finansal tablolar ve gerekse kamu personellerinin yetki ve sorumluluk dahilinde yerine getirdikleri faaliyetlerin, yetkisini yasalardan alan ve kamu adına hizmet veren kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kontrol edilmesidir. Kamu denetimi, kamu personeli ve kamu harcamalarının, devlet adına kamu tarafından denetlenmesi faaliyetidir. Aynı zamanda kamu denetimi, modern kamu yönetimi anlayışı içinde kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için de yürütülen bir faaliyet olarak da değerlendirilmelidir. Bağımsız denetim dendiğinde ise; finansal tablolar ve diğer finansal verilerin, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması suretiyle defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve değerlendirilerek rapor haline getirilmesi, ifade edilmektedir. Dolayısı ile denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların

19 2 faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir. Denetim sürecinde denetçinin, işletme faaliyetleri, kayıtları ve finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir görüş oluşturabilmesi için, çeşitli yöntemlerle elde edilebilecek bilgi ve belgelere ihtiyacı bulunmaktadır. İşte denetçinin görüşünü oluşturmada etkili olan bilgi ve belgeler, denetim kanıtı olarak adlandırılmaktadır. Denetim kanıtlarının neler olacağı, nerelerden ve kimlerden, hangi yollardan elde edileceği ve ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin kurallar ve standartlar, uluslararası standartlara uygun olarak ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle, kamu kuruluşları tarafından oluşturulmuş ve resmi gazetede yayınlanarak uyulması zorunlu tebliğe dönüştürülmüştür. Denetimde kanıt olarak kullanılacak bilgi ve belgeler bir başka ifade ile denetim kanıtları, muhasebe kayıt ve verilerinden elde edilen denetim kanıtları ve destekleyici bilgi ve belgelerden elde edilen denetim kanıtları olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Denetim kanıtları olarak kullanılan belgelerin büyük ve önemli bir kısmı, işletmelerin muhasebe kayıtlarını tuttukları defterler, faturalar, sevk irsaliyeleri, kıymetli evrakla, vb. nitelikteki defter ve belgelerden oluşmaktadır. Denetim kanıtı olarak kullanılan defter ve belgeler, aynı zamanda devletin vergi toplamak için dayanak olarak gördüğü ve çeşitli kural ve standartlarını oluşturduğu belgelerdir. Bu defter ve belgelerin neler olduğu, hangilerinin kullanılması gerektiği, şekilde kullanılacaklarına ilişkin hükümler, Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri ve Vergi Uygulamaları İle İlişkilendirilmesi başlıklı bu çalışmada, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerinin vergi uygulamaları ile ilişkilendirilerek, Vergi Usul Kanunu ve

20 3 Bağımsız Denetim Standartlarının, denetim kanıtlarına bakış açılarının ve denetim kanıtları toplama tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın modeli literatür tarama modelidir. Bu amaçla, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerine ilişkin kanun, tebliğ, yönetmelik, standartlar, kitap, makale, bildiri, tez ve elektronik yayınlar taranmış, konuyla ilişkisi olan yayınlar belirlenmiş ve daha sonra konunun ana çerçevesine uygun notlar alınarak, yazıma uygun hale getirilmiştir. Her kaynaktan alınan bilginin, kaynağına atıf ve/veya göndermede bulunulmuştur. Literatürden edinilen bilgilere olabildiğince yazarın görüş ve düşüncelerine dayalı yorumlar getirilmiştir. Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri ve Vergi Uygulamaları İle İlişkilendirilmesi başlıklı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, denetim ve vergiye ilişkin kavramlar tanımlanmış ve denetimin tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Ayrıca birinci bölümde denetimin gerekliliği ve önemi, denetim ilkeleri ve denetim çeşitleri literatürden yararlanılarak açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, denetim kanıtlarının türleri, denetimde kanıt toplama teknikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yine ikinci bölümde, denetim kanıtlarının miktar ve güvenilirliği üzerinde etkisi olan faktörler ve kanıt toplanması ve kanıtların değerlendirilmesinde kullanılan testler açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; denetimde kanıt toplama tekniklerine ilişkin standartlar ile Vergi Usul Kanununa göre kanıt niteliği taşıyan belgeler ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde, denetim kanıtları ve kanıt toplama teknikleri Vergi Usul Kanunu ve Denetim Standartları bağlamında karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

21 4 BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE VERGİNİN TANIMLARI, BİLEŞENLERİ, KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ 1.1. DENETİM KAVRAMININ TANIMI VE TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri ve Vergi Uygulamaları İle İlişkilendirilmesi konulu çalışmanın bu başlığı altında, denetim kavramının tanımları ve tarihsel süreçteki gelişimi literatürden yararlanılarak açıklanmıştır Denetimin Kavramsal Çerçevesi Denetim kavramı, farklı alanlarda farklı şekillerde tanımlanmakta ve günlük yaşantıda denetleme olarak da ifade edilmektedir. Terimin kökeni Latince olup audire kelimesinden gelmektedir. Audire; işitmek, dikkatli bir şekilde dinlemek anlamına gelmekte ve günümüzde Batı dillerinde audit olarak ifade edilmektedir (Kütük, 2008:8). Denetim kavramına ilişkin çeşitli tanımlar olmakla birlikte, ortak bir tanımın yapılamadığı görülmektedir. Bu durumun temelinde, denetimin farklı alanlarda yürütülen bir faaliyet olması ve dolayısı ile farklı açılardan ele alınarak tanımlanması yatmaktadır. Kavrama ilişkin tanımlar incelendiğinde, Türk Dil Kurumu (TDK) denetim kavramını denetleme olarak ele almakta ve bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol olarak tanımlamaktadır (TDK, 2014). TDK nun tanımından da anlaşılacağı üzere denetim ve/veya denetleme, herhangi bir iş veya görevin yasa, yönetmelik veya kurallara göre yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi işlemidir.

22 5 Kavrama ilişkin bir başka tanım ise, uluslararası denetim şirketlerinden Pricewaterhouse Coopers in (PWC) tanımıdır. PWC denetimi, muhasebe bilimi boyutunda ele almakta ve finansal tablolar ve diğer finansal verilerin, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması suretiyle defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve değerlendirilerek rapor haline getirilmesi şeklinde tanımlamaktadır (PWC, 2013: 3). Tanımdan da anlaşılacağı üzere PWC denetim kavramını, uluslararası muhasebe ve finansal tabloların bağımsız denetimi üzerinden ele almakta ve denetimin, finansal tablo veya verilerin uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun belirlenmesine yönelik bir faaliyet olduğunu ifade etmektedir. Denetim, yaşamın her alanında ve her kurumda zorunlu olarak yürütülen bir faaliyettir denilebilir. Daha önce de bahsedildiği üzere denetim, birey, kurum veya kuruluş ile her türlü faaliyetin, belirlenen standartlar doğrultusunda veya kanunlar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi veya belirlenmesi işidir. Bu bağlamda denetim işlevi veya faaliyetini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin kamu kurum veya kuruluşlarının, faaliyet ve görevlerinin kontrol edilmesi kamu denetimi iken, bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin kayıt veya belgelerinin kontrol edilmesi muhasebe denetimi olarak adlandırılmaktadır. Kamu denetimi dendiğinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerek finansal tablolar ve gerekse kamu personellerinin yetki ve sorumluluk dahilinde yerine getirdikleri faaliyetlerin, yetkisini yasalardan alan ve kamu adına hizmet veren kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kontrol edilmesidir (Kütük, 2008: 8). Kuşkusuz kamu denetimi, kamu personeli ve kamu harcamalarının, devlet adına kamu tarafından denetlenmesi faaliyetidir. Aynı zamanda kamu denetimi, modern kamu yönetimi anlayışı içinde kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için de yürütülen bir faaliyet olarak da değerlendirilmelidir (Kesim, 2005: 270; Gül, 2008:73).

23 6 Literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir Denetimin Tarihsel Gelişimi Bir faaliyet, işlev ve fonksiyon olarak denetim, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve ekonomik faaliyetlerin başlaması ile birlikte, basit anlamda da olsa denetim işlevi bir ihtiyaç ve gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim tarihte denetim, kamu yönetimi alanında daha çok devlet işlerinin yürütülmesinin kontrol edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Örneğin, Antik Mısır da vergi rakamlarının doğru tespit edilebilmesi amacıyla uzman kişilerin görevlendirilmesi, eski Mezopotamya krallarının, tahıl ambarlarındaki buğdayın sayımının yapılabilmesi ve ambarlarda çalışan görevlilerin denetlenmesi için katiplerini görevlendirilmesi, denetim faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir (Khan, 1995: 2). Ortaçağ Avrupa sında İngiltere deki toprak sahiplerinin, arazi ve ürünlere ilişkin kayıtlarını tutan kişilerin yaptıkları kayıtların doğruluğunu kontrol ettirmek için bağımsız uzmanlardan yararlanmaları, denetim faaliyeti olarak değerlendirilmektedir (Aksoy, 2002: 84). Keza İslam dünyasında da VII. yüzyıldan itibaren, kamu yönetiminde denetim anlayışının yerleştiği ve İslam halifeleri tarafından kamu-özel ayırımı yapılmaksızın denetime yönelik birimlerin oluşturulduğu ifade edilmektedir (Khan, 1995: 3). Tarihsel süreçte denetimin temel amacı hata ve hilelerin belirlenmesi iken, günümüzde bu durum denetimin öncelikli amaçları arasında yer almamaktadır.

24 7 Denetim ve denetçi kavramlarının 1289 yılına kadar kullanılmadığı, bu tarihte denetçi kavramının kullanıldığı görülse de, denetim faaliyetinin bir meslek olarak kabul edilmesi, Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz Sanayi Devrimi, birkaç günde veya yılda gerçekleşen bir eylem olmayıp, uzun bir sürece yayılmış bir gelişim dönemidir. XVII. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere de denetimin öncelikle kamusal alanda ortaya çıktığı görülmektedir yılında kamunun harcamalarını denetlemek amacı ile Kamu Hesapları Komitesi ve ardından da Sayıştay kurulmuştur (Bezirci ve Karasioğlu, 2001: 574). Sanayi Devriminin ardından İngiltere de, özellikle muhasebe denetimi önem kazanmaya başlamış, XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde denetim şirketleri kurulmaya başlanmıştır yılında çıkarılan bir yasa ile İngiltere deki tüm sınırlı sorumlu şirketlere denetim zorunluluğu getirilmiştir (Uzay, vd., 2008: 2). Denetimin gelişim süreci, ulus devletlerin yaygınlaşması ve ekonomik hareketlerin artması ile hız kazanmıştır. Ancak, muhasebe denetiminin gelişiminde, dünya ekonomisinin gelişimi ve küresel ekonomik hareketlerin yeri ve etkinliği daha fazladır denilebilir. Aşağıdaki tabloda, muhasebe denetiminin gelişimine ilişkin süreç ayrıntılı olarak görülmektedir. Tablo 1. Tarihsel Süreçte Denetimin Gelişimi Tarihsel Süreç Denetim Şekli Denetimin Amacı Denetimin Tarafları Sanayi Devrimine Kayıtların %100 ünün Hata ve hilelerin tespit Büyük toprak sahipleri, kadar olan süreçte ele alınarak edilebilmesi işletmeler incelenmesi Sanayi Devrimi ile XIX. Kayıtların %100 ünün Hata ve hilelerin tespit İşletmenin ortakları, Yüzyıl sonuna kadar ele alınarak edilebilmesi kredi ve borç verenler olan süreçte incelenmesi XX. Yüzyılın başı ile Kayıtların %100 ünün İşletmelerin bilanço ve İşletmenin ortakları, 1930 a kadar olan ele alınarak gelir tablosu gibi kredi kuruluşları, borç süreçte incelenmesi veya finansal tablolarının verenler ve kamu örnekleme yöntemi ile onaylanması idaresi (devlet)

25 sonrası ve İşletmelerin finansal İşletme tarafından İşletmenin ortakları, günümüzde kadar olan verilerinin, örnekleme hazırlanan finansal kredi kuruluşları, borç süreç yöntemi ile tabloların doğruluğu ve verenler ve kamu incelenmesi dürüstlüğüne ilişkin idaresi, sendikalar, görüş oluşturmak diğer işletmeler, müşteriler, vb. Kaynak: Bezirci ve Karasioğlu, 2011, s.574. Tablodan da görüleceği üzere, 1930 ve sonrasında muhasebe denetimi hata ve hilelerin belirlenmesinden ziyade, finansal tablo ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin bir görüş oluşturma amacını taşımaktadır. Kuşkusuz ekonomideki küreselleşme ve uluslararası sermaye hareketleri ile birlikte muhasebe mesleği ve muhasebe denetimi uluslararası standartlara kavuşturulmuştur. Günümüzde muhasebe denetimi, işletmelerin finansal verilerinin ve tablolarının gerçeği ne derecede yansıttığına ilişkin bağımsız bir uzmanın görüş bildirmesi esasına dayalıdır. Türkiye de denetimin tarihsel sürecini Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem olarak incelemek mümkündür. Cumhuriyet öncesi dönemde denetim kavramı ve işlevi, kamusal alanda yürütülen bir faaliyet olarak görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kamu adına çalışanların yürüttükleri faaliyetlerin denetlenmesi, kamu adına kadı tarafından yerine getirilmektedir. Kadılar, kamu adına yürütülen faaliyetlerin kayıtlarını denetlemekte ve aldıkları kararları Şeriye Sicili olarak adlandırılan defterlere kaydetmektedir. II. Mahmut döneminden itibaren denetim işlevi, Avrupa da gerçekleştirildiği şekilde ele alınmış ve bu amaçla İmparatorluk Merkezi Yönetimi tarafından bakanlıklar kurulmuştur. Bakanlıklar bünyesinde teftiş kurulları oluşturulmuş ve bu kurullarda kamu adına denetim yapmak için müfettişler istihdam edilmiştir. Görüldüğü üzere II. Mahmut ile birlikte denetim işlevi, Osmanlı Kamu Yönetiminde bağımsız ve uzman birimler tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır (Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 575). Cumhuriyet döneminde denetim işlevinin muhasebe denetimi fonksiyonu, ilk olarak mahkemelerde bilirkişi boyutunda ortaya çıkmıştır yılları arasında, serbest çalışan muhasebe meslek mensupları

26 9 içerisinde, dürüstlüğü ve bilgisi ile güven veren meslek mensuplarından bazılarına, vergi kanunlarına dayanarak vergi denetimi yapabilme yetkisi verilmesi ile muhasebe denetimi fiilen başlamıştır (Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 576). Türkiye de muhasebe denetimi özellikle kamunun vergi alacaklarının güvence altına alınması adına, devlet tarafından yürütülen bir faaliyet olarak yürütülmüştür lı yıllarda ise uluslararası banka veya kurumlar ile çalışan finans kuruluşları ve bankların talepleri doğrultusunda, bağımsız denetimin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Zamanın koşulları gereği, kamu denetiminin yanı sıra bağımsız denetim de bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış ve işletme denetiminde uygulanmaya başlamıştır. Böylece ilk olarak bankalara bağımsız denetim yaptırmaları zorunluluğu yasal hale getirilmiştir. T.C. Merkez Bankası tarafından 24 Aralık 1987 tarihinde yürürlüğe konulan Bağımsız Dış Denetim Tebliği ile bankaların denetim esasları oluşturulmuştur. Bankaların bağımsız denetim zorunluluğunun hemen ardından 1988 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, sermaye piyasası kurulu ortaklarının bağımsız denetim koşullarına ilişkin yönetmelik esaslarını tebliğ ile yayınlamıştır (Dönmez ve Ersoy, 2006: 73; Çelik, 2005: ). Türkiye de denetim alanında yapılan en önemli adım ve gelişme, 1989 tarihinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanununun yürürlüğe girmesidir. Her ne kadar ilgili kanun bağımsız dış denetimi tam anlamıyla belirli bir düzene sokmamış olsa da, bağımsız denetçilerin SMMM ve YMM olması zorunluluğunu getirdiğinden, bağımsız denetim ile iç içe girmiştir (Dönmez ve Ersoy, 2006: 74) DENETİMİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ Çağdaş ve modern toplumlarda ve yönetim anlayışlarında, denetim ile yönetim birbirini tamamlayan sistemler olarak algılanmakta ve denetim,

27 10 yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Günümüzde başta devlet olmak üzere, tüm yapı ve organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar ile örgütler, denetim işlevini bir gereklilik ve zorunluluk olarak algılamakta ve kullanmaktadır. Özellikle kamu yönetimi alanında denetim, modern devlet anlayışının, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir gereğidir. Ayrıca, ülkelerin gelişmişliği ve kalkınmışlığı ile gelişmenin ve kalkınmanın devamlılığı, mevcut kaynakların (doğal kaynaklar, vergi gelirleri, insan kaynakları, vb.) etkin ve doğru kullanımı ile bağlantılıdır. Bu nedenle her ülke sahip olduğu kaynakları etkin ve akılcı kullanırken, doğru ve adil bir şekilde de dağıtarak hem kaynak israfını hem de yolsuzlukları önlemek zorundadır. İşte var olan kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması veya var olan aksaklıkların düzeltilmesi, denetim işlevi ile sağlanabilmektedir. Gerek kamusal denetim ve gerekse muhasebe denetiminin temel amacı, kurum ve kuruluşlar ile ticari işletmelerin ne derecede etkin faaliyette bulundukları ve bu faaliyetlerinin muhasebe ilkeleri ile hukuka ne derece uygun yürütüldüğünün belirlenmesidir (Köse, 1999). Dolayısı ile bir ülkedeki denetim ve muhasebe sisteminin hukuksal altyapısı ve muhasebe uygulamaları ile denetim teknikleri ne derecede etkin ise, kalkınmanın ve gelişmenin de önü o derecede açıktır. Bu bağlamda ekonomik faaliyetlerin finansal boyutlarının, uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi, ülkelerin vergi gelirlerinin arttırılması ve dolayısı ile gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Dolayısı ile ekonomik faaliyetlere ilişkin finansal durumun, ulusal veya uluslararası standartlara ve yasalara uygun olarak kayıtlarda yer alıp almadığının, bağımsız ve tarafsız bir bakış açısı ve delilleri ile araştırılması veya denetlenmesi oldukça önemlidir. Ancak denetimin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ve bu nedenle tarafsız ve bağımsız kişilerce yürütülmesi ayrıca önemlidir (Erdoğan, 2002: 51). Erdoğan ın da belirttiği üzere denetim; hem yürütülen faaliyetlerin yasalar, mevzuat ve uluslararası standartlara göre göre kayıt altına alınıp alınmadığını göstermesi, hem kurum, kuruluş veya işletmenin finansal

28 11 raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi, hem de kamunun vergi gelirlerini arttırması açısından oldukça önemlidir. Bağımsız kişi veya kuruluşlar tarafından yerine getirilen bir denetim faaliyeti, hata, hile veya yasa ve mevzuatlara aykırı durumun tespiti açısından daha etkilidir. Denetimin, sonuçları itibari ile bir işletmenin finansal veri ve raporlarının, kısaca mevcut durumunun yasalar, yönetmelik ve standartlara uygunluğu ile ne ölçüde gerçeği yansıttığının belirlenmesi olduğu daha önce ifade edilmişti. Bilindiği üzere, küreselleşen ekonomi ile pek çok ulusal veya uluslararası işletme veya kişi, dünyanın her yerinde ekonomik faaliyette bulunabilmekte veya bir başka işletme ile sermaye ortaklığı kurabilmektedir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunlarına tabi ve sermayeleri halka açık şirketlerin, hisselerine yatırım yapabilmektedirler. Dolayısı ile bu kişi ve kuruluşların, işletmelere ilişkin karar alabilmeleri açısından güvenilir veri ve bilgilere ihtiyacı olmaktadır. Bu bilgilerin gerçeği yansıtmama ve güvenilirlik açısından risk taşıması, yatırımcıların veya kamunun bu bilgileri doğrudan işletmelerden elde edilmesini veya bilgilere güvenilmesini engellemektedir. İşte bu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin, bağımsız kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak denetimler sonucunda oluşturulacak raporlardaki görüşlerden temin edilmesi, denetimi gerekli ve önemli kılmaktadır (Bozkurt, 2009). Denetim, her alanda işlerliği ve gerekliliği bilinen bir işlev olmakla birlikte, bu çalışmada denetim kavramı daha çok muhasebe denetimi olarak ifade edilmekte ve ele alınmaktadır. Bu bağlamda muhasebe kayıt ve süreçleri ile hazırlanan finansal tablolar, denetim faaliyetinin temel dayanağı iken denetim ise, muhasebe kayıtları ve süreci ile hazırlanan finansal tabloların, ülkenin yasaları, mevzuat ve yönetmelikleri ile genel kabul görmüş standart ve ilkelere uygunluğunun sağlanmasıdır (Erdoğan, 2002: 55). Bu bağlamda muhasebe ve denetim arasında güçlü bir bağ ve ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür. Aşağıdaki Şekil.1 incelendiğinde, muhasebe ve denetimin birbirini tamamlayan ve ayrılmaz faaliyetler olduğu daha açık bir şekilde görülecektir.

29 12 MUHASEBE DENETİM Olayların ve İşlemlerin Analizi Firmaya Ait Finansal Tabloların Temini Kıymet Hareketleri ile İlgili Bilgilerin Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması ve Özetlenmesi Tablolardaki Verilere İlişkin Delil Toplama ve Değ. Mali Bildirimlerde Bulunulması GKGMİ Açısından Verilerin Dürüstlüğünün Saptan. GKGMİ 1 Işığında Finansal Tabloların Hazırlanması Bulgulara İlişkin Denetim Raporunun Hazırlanması Finansal Tablolar ve Denetim Raporunun Yıllık Faaliyet Raporu İle Birlikte Ortaklara Sunulması Denetim Raporunun Müşteriye Sunulması Kaynak: Erdoğan, 2002, s.55. Şekil 1. Muhasebe ve Denetim Arasındaki İlişki Şekil 1 den de anlaşılacağı üzere, muhasebenin olmadığı bir durumda denetim işlevinin dayanağı olmamakta, buna karşın denetimin yapılmadığı durumlarda ise muhasebeye ilişkin faaliyetlerin doğruluğu ve dürüstlüğü ispatlanamamaktadır. Yukarıda sayılan tüm nedenlerden dolayı, gerek kamuda olsun ve gerekse tüm işletmelerde denetim vazgeçilmez bir kontrol mekanizması ve gerçeğin şeffaf bir şekilde yansıtılabilmesi açısından gerekli ve önemli bir işlevdir. 1 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

30 DENETİM İLKELERİ Yaşamın her alanında yürütülen faaliyetler ve görevlerin belirli bir düzen, kurallar ve yasalar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Denetim faaliyetlerinin de yürütülmesi sürecinde, denetçilerin uymaları gereken bir takım kurallar ve ilkeler bulunmaktadır. Denetim ilkeleri olarak adlandırılan bu kurallar; bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, nesnellik, doğruluk ve açıklık ile yasallık olmak üzere 5 başlık altında incelemek mümkündür (Erdoğan, 2002: 57) Denetimde Bağımsızlık Bağımsızlık, denetim işlevinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve sonuçların güvenilirliği açısından olmazsa olmaz bir koşuldur. Denetim sürecinde denetçinin, denetlenen kişi, kurum veya işletme ile herhangi bir organik, ekonomik ve duygusal bir bağının olmaması gerekmektedir. Bir başka ifade ile denetçinin denetim işlevini yerine getirirken, denetlenene karşı bağımlılığı ve borcu olmamalı, kişisel veya ekonomik çıkar beklentisi içerisinde olmaması gerekmektedir. İşte denetçinin herhangi bir etki ve beklenti altında olmadan denetim işlevini yerine getirmesi bağımsızlık olarak ifade edilmektedir (Khan, 1995: 17). Ahlaki değerleri gelişmeyen, çıkar beklentisinde olan veya taraf olan birinden bağımsız olması beklenemez. Bireyin bağımsız olabilmesi için öncelikle kişisel olarak tarafsız ve dürüst olması gereklidir. Etkin ve kaliteli bir denetimin temel koşulu, denetçinin bağımsız olmasına bağlı olduğu gibi aynı zamanda denetçilerin verecekleri kararlarda, toplum ve kamuya karşı sorumluluklarının bir sonucudur. Bu nedenle denetim işlevini yerine getiren denetçinin, denetlenen ile çıkar ilişkisi içerisine girmesi bağımsızlığını ve dolayısı ile objektif karar vermesini olumsuz olarak etkileyecektir (Akpınar, 2006: 31).

31 Mesleki Özen ve Titizlik Bir denetim faaliyetinde denetçiden beklenen, denetim sürecinde mesleki uzmanlığını azami özen ve titizlik içerisinde ortaya koymasıdır. Mesleğin gerektirdiği özen ve titizliği göstermeyen denetçi, denetimin etkin yürütülmemesi gibi aynı zamanda meslek ahlakına da aykırı davranış sergilemiş olacaktır. Bu bağlamda denetçinin mesleki özen ve titizliği göstermesi, hem meslek ahlakına uygun davranmakla hem de denetim standartlarının tamamına eksiksiz bir şekilde uyması anlamına gelmektedir (Güredin, 2010: 29). Profesyonel ve basiretli bir denetçinin, her koşulda ayrıntılara önem vermesi, denetim sürecinde dikkatli davranması ve etkin bir denetim için göstereceği çaba, mesleki özen ve titizlik olarak ifade edilebilir. Bu nedenle denetim sürecinde denetçi, çalışmalarını ve dolayısı ile denetim sürecini gerekli özen ve titizliği göstererek planlamak, programlamak, gereken miktarda güvenilir kanıtları toplamak, bu kanıtları değerlendirmek, bulguları gizlemeden ve anlaşılır şekilde raporlarında göstermek, finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıttığına ilişkin görüşe ulaşarak, bu görüşleri denetim raporunda açıklaması gerekmektedir (Bostancı, 2002:3) Denetimde Nesnellik Bir denetçinin denetim sürecinde uyması gereken ilkelerden biri de nesnelliktir. En basit tanım ile nesnellik, kayıt ve belgelerin ilgili döneme ait olması ve gerçeği yansıtması olarak ifade edilebilir. Daha geniş bir ifade ile nesnellik; denetçinin, denetim sürecinde elindeki verileri dikkate alması ve olması gerekenle karşılaştırarak sonuca ulaşmasıdır. Bir başka ifade ile denetçinin elindeki somut kanıt ve verilere göre bir karara varması, taraf tutmaması, etki altında kalmaması ve denetim sürecine duygularını karıştırmadan denetimi sonuçlandırması gerekmektedir ( Atay, 1999: 47-48).

32 15 Denetim sürecinde denetçinin uyması gereken bazı kural ve ölçülerin varlığı, nesnellik ilkesi gereği denetimin ön koşuludur. Denetim ölçütlerinin daha önceden belirlenmesi sayesinde, denetlenenin hangi ölçülerde faaliyetlerini yürütmesi gerektiği açısından denetçiye yol göstermekte ve denetimin nesnelliğini sağlamaktadır (Atay, 1999: 48). Atay ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere nesnellik, denetçinin sağlıklı ve objektif karar verebilmesi için kullanabileceği bir yol haritası niteliğine sahiptir. Bu harita sayesinde denetçi denetim sürecinde duyguları ile değil, objektif bilgi ve belgeler ışığında bir karara ulaşabilecek ve dolayısı ile denetimde nesnellik sağlanacaktır Denetimde Doğruluk ve Açıklık Denetimde doğruluk ilkesi, denetlenen tarafından kayıt altına alınmış her türlü bilgi, belge ve işlemin yasalar ve mevzuata göre doğru bir şekilde hesaplanmış, değerlendirilmiş ve ölçülmüş olmasını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra açıklık ise; kayıt altına alınan işlemlerin net ve anlaşılır bir şekilde tasnif edilmiş ve/veya ait olduğu grup, hesap veya türe dahil edilmiş olmasını ifade etmektedir (Erdoğan, 2002: 57). Doğruluk ve açıklık ilkesinde denetçinin, mevcut durumun ne ölçüde doğru ve açık bir şekilde kayıt altına alındığını, kayıtların yasa ve kurallara uygunluğunu kişisel duygularını, çıkarlarını veya yargılarını işine karıştırmadan tespit etmesi gerekmektedir. Böylece, varsa hata ve suiistimaller daha objektif olarak değerlendirilebilecektir. Denetim sürecinde denetçi, finansal tablolar, kayıt ve belgelerde çeşitli nedenlere bağlı olarak yanlışlık olabileceğini dikkate almak durumundadır. Ancak bu yanlışlıklar yorum veya işlem hatası nedeniyle yapılmış ise hata, kasten yapılan manipülasyonlar, hesaplara yansıtılmayan işlemler ve/veya kasıt unsuru taşıyan her türlü aksaklık, yanlışlık ve uygulamalar ise kasıt olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Bostancı, 2002: 4).

33 Denetimin Yasallığı En basit ifade ile yasallık, faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sürecinde, mevcut yasalar ve düzenlemelerin by-pass edilerek ihlal edilmemiş olması anlamına gelmektedir (Erdoğan, 2002: 57). Denetim sürecinde yasallığı; denetim faaliyetinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve denetlenen açısından faaliyet, kayıt ve belgelerin yasallığının denetlenmesi olmak üzere iki farklı açıdan ele almak mümkündür. (Akpınar, 2006: 32). Bu bağlamda yasallık, denetimin hem denetleyen hem de denetlenen açısından, yasalar, kurallar, standartlar ve mevzuata uygunluğu olarak tanımlanabilir DENETİM ÇEŞİTLERİ Literatür incelendiğinde denetim faaliyetlerinin, amaç, yapılış şekli, vb. gibi farklı özelliklerine göre sınıflandırıldıkları görülmektedir. Buna karşın, denetimin kim veya hangi kurum tarafından yapıldığı ve denetim sonucunda elde edilecek nihai amaca göre denetim faaliyetlerinin sınıflandırılmasının yaygın olarak yapıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırmaya göre denetim çeşitleri şu şekilde adlandırılmaktadır (İSMMMO, 2014: 35): Denetçinin statüsü, unvanı veya bağlı bulunduğu kuruma göre denetim çeşitleri; Kamu Denetim Bağımsız Denetim İç Denetim Ulaşılmak istenen amaca göre denetim çeşitleri; Faaliyet Denetimi Finansal Tablolar Denetimi Uygunluk Denetimi

34 Denetçinin Unvanı, Statüsü veya Kurumuna Göre Denetim Çeşitleri Denetim faaliyetinin, hangi kişi, kurum veya kuruluş tarafından yapıldığına göre çeşitlendirildiği bu sınıflandırmada, denetim çeşitleri, kamu, bağımsız ve iç denetim olmak üzere üç alt başlıkta incelenmektedir Kamu Denetimi Literatürde kamu denetimi; hem kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin, ilgili kamu denetçileri tarafından hem de özel sektör işletmelerinin faaliyetlerinin kamu tarafından yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş kurumların personelleri tarafından denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır (İSMMMO, 2014: 38). Dolayısı ile kamu yararını gözeterek ve kamu adına yapılan denetim faaliyetleri kamu denetimi iken bu denetim faaliyetlerini yürütenleri de kamu denetçisi olarak tanımlamak mümkündür. Kamu denetimini temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları ve bunların çalışanlarının faaliyetleri ile özel sektör işletmelerinin faaliyetlerinin kanunlara, mevzuat ve yönetmeliklere ve kamu yararına uygunluğunu belirlemektir. Bu amaçla kamu denetçileri, anılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetleri ile bayan ettikleri vergi ve yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin işlem ve kayıtları denetlemektedirler. Tüm denetim faaliyetlerinde olduğu gibi kamu denetiminde de tarafsız ve objektif olmak esastır. Buna karşın kamu denetiminde, kamu yararı gözetilerek ve ön planda tutularak denetim faaliyeti yerine getirilmektedir (İSMMMO, 2014: 38). Literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda kamu denetiminin de kendi içinde ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bu ayrımı kamunun kendi faaliyetlerinin denetlenmesi ve kamu yararına özel sektör işletmelerinin denetlenmesi olarak yapabiliriz. Kamu denetiminde, yasama, yürütme ve yargı organlarından bağımsız bir şekilde yapılan ve dayanağını anayasadan alan denetim faaliyetleri,

35 18 yüksek denetim faaliyeti olarak adlandırılmaktadır. Türkiye de Sayıştay ve Danıştay gibi organlar, yüksek denetim organları ve bu organların denetim faaliyetleri de yüksek denetim faaliyeti olarak adlandırılmaktadır (Demirbaş, 2001: 41). Modern ve çağdaş yönetim anlayışında kamu denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde kullanılan etkin bir yöntemdir (Yörüker, 2004: 1). Diğer bir ifade ile modern devlet anlayışının hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde, kamu denetimi yapılması gereken bir uygulamadır Bağımsız Denetim Kavramdan da anlaşılacağı üzere bağımsız denetim, denetlenen kişi, kurum, kuruluş veya işletmenin, kendisi ile organik bağı olmayan kişiler veya kurumlar tarafından yapılan denetlenmesidir. Literatürde bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının GKGMİ ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve bu bilgilerin gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının, bağımsız kişiler ve/veya kurumlar tarafından denetim ilkeleri ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenerek, belirlenen sonuçların raporlanması süreci olarak tanımlanmaktadır (İSMMMO, 2014: 36). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, genel olarak bağımsız denetimin, işletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarının denetlenmesine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir. Bağımsız denetim, işletmenin kendi bünyesindeki kişilerce yerine getirilen bir denetim şekli olması bağlamında, aynı zamanda dış denetim olarak da ifade edilmektedir. Bu nedenle bağımsız denetim, denetlenen firma, kurum, kuruluş veya işletmenin talebi ile ve taraflar arasında imzalanan bir sözleşmeye istinaden ve denetim hizmetini sunan kişi, kurum veya kuruluş elemanlarınca yerine getirilmektedir (Kütük, 2008: 16). Bir bağımsız denetim faaliyetinin etkin olabilmesinin temel koşulu, denetim sürecinde denetçinin bağımsız olmasıdır. Dolayısı ile bağımsız

36 19 denetçilerin taşıması gereken bazı koşullar ve nitelikler bulunmaktadır. Bunlar (İSMMMO, 2014: 36); Denetçi ile denetlenen işletme arasında, denetim sözleşmesi dışında, başkaca herhangi bir parasal durum söz konusu olmamalı, denetçiye herhangi bir ad altında ödeme yapılmamalıdır. Denetçinin, işletme ile herhangi bir ekonomik faaliyet, danışmanlık, ticari ilişki gibi iş ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Denetçi ile denetlenen işletme arasında, herhangi bir borç alacak ilişkisi olmamalı, denetim sürecinde borç alıp-vermemelidir İç Denetim Kavramın kendisinden de anlaşılacağı üzere iç denetim, işletmenin finansal nitelikteki veya her türlü faaliyetine ilişkin durumunun, işletmenin kadrolu personeli veya dışarıdan iç denetçi statüsü ile hizmet alımı sözleşmesine bağlı çalışan kişi veya kişiler tarafından incelenmesidir. İç denetim, hem kamu hem de özel sektör kurum, kuruluş veya işletmeleri tarafından yapılan denetleme faaliyetidir. İç denetimin temel amacı, faaliyetlerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin, yönetim adına ve yönetimin çıkarları doğrultusunda incelenerek, belirlenmesidir (İSMMMO, 2014: 37). Dolayısı ile iç denetim, kamu veya özel sektör kuruluşlarının, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ve faaliyetlerin etkinliğinin belirlenmesinde kullanılan etkili bir işlev olarak görülmektedir. Bir işletmede iç denetim, finansal denetim, performans denetimi ve uygunluk denetimi olmak üzere üç temel alanda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle iç denetimin üç yönünün veya amacının olduğunu söylemek mümkündür. İç denetimin en yaygın kullanılan yönü finansal iç denetimdir. Finansal iç denetimde temel amaç, finansal tabloların doğruluğunun araştırılmasından ziyade, finansal tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini gözden geçirmektir. Ayrıca,

37 20 hata ve hukuka uygun olmayan işlemlerin bulunması, önlenmesi ve kayıtlarda var olan varlıkların işletmede mevcut olup olmadığının belirlenmesi iç denetim kapsamına girmektedir (Kütük, 2008: 14-15) Ulaşılmak İstenen Amaca Göre Denetim Çeşitleri Denetimin sınıflandırılmasında dikkate alınan bir diğer faktör ise, denetimde ulaşılmak istenen amaçlardır. Denetim faaliyetinin sonucunda ulaşılmak istenen amaca göre çeşitlendirildiği bu sınıflandırmada, denetim çeşitleri, finansal tablolar denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere üç alt başlık altında incelenmektedir Finansal Tablolar Denetimi Bir işletmenin finansal tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi mevzuatları doğrultusunda düzenlenip düzenlenmediği yönünde bir görüş oluşturma amacıyla yapılan denetimidir. Zaman zaman mali denetim olarak da ifade edilse de, finansal tablolar denetimi mali tablolar denetimine göre daha kapsamlıdır. Mali denetim, daha çok vergi boyutunda ve vergi matrahına yönelik bir denetim şekli olup, işletmenin vergi matrahını etkileyen kayıtlarına yönelik iken, finansal tablolar denetimi işletmenin finansal tablolarının güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bir denetimdir (Kaval, 2003: 25). Bu bağlamda finansal tablolar denetimi, işletmenin finansal tablolarının GKGMİ ve yasal mevzuatlara uygunluğu ile işletmenin gerçek pozisyonunu yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesine yönelik yapılan bir denetim olup, unsurlarını aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi göstermek mümkündür;

38 21 Tablo 2: Finansal Tablolar Denetiminin Unsurları AMAÇ KAPSAM ÖLÇÜT İşletmenin finansal bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin incelenmesi Finansal tablolar ve bunların ekleri GKDMİ ve finansal bilgileri etkileyen her türlü yasal düzenlemeler Kaynak: İSMMMO, 2014, s.40. Finansal tablolar denetimi, işletmenin genel durumu hakkında bir görüş oluşturması açısından kamuya, ortaklara ve 3. şahıslara doğru ve güvenilir bilgi sunma aracıdır Uygunluk Denetimi Uygunluk denetimi, bir işletmenin faaliyetlerinin, başta yasalar olmak üzere, işletme yönetiminin koyduğu kurallar, mevzuatlar, yönetmelikler, standartlar ve benzer nitelikteki kurallara uygunluğunun belirlenmesine yönelik yapılan incelemelerdir. Bu nedenle, denetlemenin türü veya adı, uygunluğu incelenen konu veya duruma göre ifade edilmektedir. Örneğin; kamunun vergi kanunlarının yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesine yönelik bir denetim faaliyeti, işletmenin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimidir (İSMMMO, 2014: 41). Uygunluk denetimi, bir işletme veya kuruluşun mali işlemleri ve faaliyetlerine yönelik yapılmaktadır. Dolayısı ile uygunluk denetimi, hem iç ve dış denetçiler hem de kamu denetçileri tarafından gerçekleştirilebilen bir denetim çeşididir (Kütük, 2008: 13). Bu bağlamda uygunluk denetimi unsurlarını aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi göstermek mümkündür;

39 22 Tablo 3. Uygunluk Denetiminin Unsurları AMAÇ KAPSAM İşletme faaliyetleri ve mali işlemlerinin, iç ve dış yetkili otoriteler tarafından belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesinin belirlenmesi İşletmenin her türlü faaliyeti ÖLÇÜT Yasalar, yönetmelikler, mevzuatlar, şirket ana sözleşmeleri, yönetim kurulu kararları, iç tüzük, yönetmelik ve sirkülerler, yönetim kademelerince belirlenmiş iç kontrol politika ve prosedürleri Kaynak: İSMMMO, 2014, s.42. Uygunluk denetimi, finansal tablolar denetimi gibi geniş bir kitleye değil, ilgili ve yetkili kişi/ kişiler ve kuruluşlara rapor edilmektedir (Kütük, 2008: 13). Bu nedenle uygunluk denetimi, sonuçları ile daha sınırlı ve gerekmesi halinde yapılan denetimler olarak adlandırılabilir Faaliyet Denetimi Literatürde performans denetimi olarak da adlandırılan faaliyet denetimi, bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerinin etkinliği ve sonuçlarının verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Bu nedenle faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin ne derecede uygulandığının değerlendirilmesini kapsamaktadır. Denetim sürecinde, işletmenin faaliyet sonuçları, verimliliğin ölçülmesine yönelik genel kabul görmüş standartlar ile karşılaştırılarak, işletme tarafından belirlenmiş amaç ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı ölçülür. Faaliyet denetimi, işletmenin her hangi bir bölümü, departmanı veya tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilir (Kenger 2001 den aktaran, Kütük, 2008: 13). Dolayısı ile faaliyet denetimi, işletmeler açısından organizasyon yapısından, iş akışlarına ve yönetim performanslarına kadar pek çok unsuru belirlemeye yönelik, geniş kapsamlı bir inceleme faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir. Kısaca faaliyet denetimi, işletmenin performansından

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DENETİM BİRİMİ OLARAK YMM LERİN VERGİ KAYBINI ÖNLEMEDE ETKİSİ: YMM LER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Kayahan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İÇ DENETİM MODELİ: DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İÇ DENETİM MODELİ: DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İÇ DENETİM MODELİ: DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tamer KAVAKOĞLU Danışman:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKA İŞLETMELERİNDE ETKİN BİR İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TİCARİ BİR BANKANIN UYGULAMALARI

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN ETMENLERDEN BAĞIMSIZ DENETÇİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında

BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM. Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM www.firstgate.com.tr Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında BAĞIMSIZ DENETİM BAĞIMSIZ DENETİM Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ

MUHASEBE, DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002, (5), 51-63 MUHASEBE, DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİMİN GEREKLİLİĞİ Murat ERDOĞAN Doğuş Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ÖZET: Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi,

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 193-211 Cevdet KIZIL 1 Vedat AKMAN 2 Hasan KORKMAZ 3 MARMARA BÖLGESİNDE MUHASEBE-DENETİM MESLEĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer

Vergide Gündem. Tax Agenda Aralık / December 2012. Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2012 Yeni TTK da bağımsız denetim Nilgün Sertbaş Tuncer English Translation Dünyadan vergi haberleri Jbid Silahlı Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakkında

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

İÇ KONTROLÜN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

İÇ KONTROLÜN MUHASEBE SİSTEMİNDEKİ HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 169-189 İÇ KONTROLÜN MUHASEBE

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI

HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi HASTANE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR X HASTANESİNDE UYGULANMASI Saime

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DEVLET MUHASEBE SİSTEMİNİN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI CEMRE EDA YAR Ankara, 2009 T.C.

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

ADLİ MUHASEBE VE KARAR ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FİNANSAL KARARLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ADLİ MUHASEBE VE KARAR ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FİNANSAL KARARLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ MUHASEBE VE KARAR ALMA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FİNANSAL KARARLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE RELATIONS BETWEEN FORENSIC ACCOUNTING AND DECISION MAKING IN TERMS OF FINANCIAL DECISIONS

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SİGORTA İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM UYGULAMALARININ İÇ DENETİM STANDARTLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ Ender GÜLER Özet Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2008 Cilt: 32 No:2, 331-349 KAMU BANKALARINDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: ZİRAAT BANKASI TEFTİŞ KURULUNDA YAŞANAN ÖRGÜTSEL, TEKNİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM Murat

Detaylı

Accountability in the Public Management and Security Services

Accountability in the Public Management and Security Services Polis Bilimleri Dergisi Cilt:10 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 10 (4) KAMU YÖNETİMİNDE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE HESAP VEREBİLİRLİK Accountability in the Public Management and Security Services

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS

TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS TÜRKİYE DE MUHASEBE DENETİMİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE * FINANCIAL AUDITING IN TURKEY: HISTORICAL CONTEXT AND EXPECTATIONS Doç.Dr. Şaban UZAY ** Yrd.Doç.Dr. Ahmet TANÇ *** SMMM Mehmet ERCİYES Muhasebe, finansal

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı