T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Behiye SAVAŞ ANKARA-2015

2

3 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Behiye SAVAŞ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK ANKARA-2015

4

5

6 ÖNSÖZ Tez çalışmam süresince kendisinden çok şey öğrendiğim; bilgi, destek ve katkılarını benimle paylaşan ve bana rehberlik eden değerli danışman hocam, Sayın ZEKİ YANIK Çalışmamda bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan değerli çalışma arkadaşlarıma, çalışmamı yaparken hakkın rahmetine kavuşan iki amcama, ithaf ediyorum. Teşekkürlerimi sunarım Behiye SAVAŞ

7 ii ÖZET DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir. Denetim sürecinde denetçinin, işletme faaliyetleri, kayıtları ve finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir görüş oluşturabilmesi için, çeşitli yöntemlerle elde edilebilecek bilgi ve belgelere ihtiyacı bulunmaktadır. İşte denetçinin görüşünü oluşturmada etkili olan bilgi ve belgeler, denetim kanıtı olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerinin vergi uygulamaları ile ilişkilendirilerek, Vergi Usul Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartlarının denetim kanıtlarına bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın modeli literatür tarama modelidir. Bu amaçla, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerine ilişkin kanun, tebliğ, yönetmelik, standartlar, kitap, makale, bildiri, tez ve elektronik yayınlar taranmış, konuyla ilişkisi olan yayınlar belirlenmiş ve daha sonra konunun ana çerçevesine uygun notlar alınarak, yazıma uygun hale getirilmiştir. Her kaynaktan alınan bilginin, kaynağına atıf ve/veya göndermede bulunulmuştur. Literatürden edinilen bilgilere olabildiğince yazarın görüş ve düşüncelerine dayalı yorumlar getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, V.U.K. na göre denetim kanıtı toplanmasında kayıt sürecinin ve belgelerin incelenmesi tekniklerinin kullanıldığı ve yeterli

8 iii olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız denetim sürecinde, denetim kanıtı toplamada defter ve belgelerin görülmesi, incelenmesi veya kontrol edilmesi tek başına yeterli bir kanıt toplama yöntemi olarak kabul edilmediği ve kullanılmadığı görülmüştür. Denetçinin, denetime ilişkin düzenleyeceği raporundaki görüşlerini desteklemek amacıyla, başta defter ve belgelerden kanıt elde etmek üzere, teyit, sorgulama, göz atma, hesaplar arasında ilişki kurma, yeniden hesaplama, analitik inceleme, vb. gibi farklı ve çeşitli kanıt toplama tekniklerine başvurarak, yeterli miktar ve güvenilirlikte denetim kanıtları toplamak zorunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: 1. Denetim 2. Denetim Kanıtları 3. Denetim Standartları 4. Kanıt Toplam Teknikler 5. Vergi Usul Kanunu

9 iv ABSTRACT THE EVIDENCE GATHERING TECHNIQUES ASSOCIATING WITH AUDIT AND TAX APPLICATIONS. The audit, as a control mechanism in each area and it is possible to say that there is a mandatory function to be carried out each activity. At the same time control; supervised person, institution or organization of activities, laws, or duties in accordance with the terms of the rules or regulations to determine whether they walked in the direction expected from them has a function. Again control supervised persons, institutions or organizations to bring the discharge of the duties and activities of the performance of the functions of identification. The auditor in the audit process, business activities, information contained in the records and the financial statements in order to form an opinion regarding the accuracy, there is a need for information and documents can be obtained in several ways. Here is the information and documents that are effective in forming the opinion of the inspector, is called the audit evidence. In this study, in relation to the tax practices of audit evidence and evidence gathering techniques, Tax Procedures Law and the audit evidence we aimed to determine the point of view of Independent Auditing Standards. Model of this study is to model literature. For this purpose, the audit evidence and the law relating to evidence gathering techniques, announcements, regulations, standards, books, articles, papers, theses and electronic publications scanned publications in contact with the subject set and then taking appropriate notes to the main frame of the subject has been made according to the article. The information received from any source, source citations and / or addressed. Information obtained from the literature based on the author's opinions and thoughts as comments have been made.

10 v In the result, the process of examining the records and documents in the collection of audit evidence has been found that according to the Tax Procedures Law and techniques used enough. The external audit process, audit evidence collection in the book and seen the documents, examined or checked to be accepted as sufficient evidence collection methods alone, and are not used. The auditor's report to be issued in order to support their views relating to supervision, in particular books and to obtain evidence from the documents, confirmations, query, browse, building relationships between accounts, recalculation, analytical review, and so on. as referring to the different and various evidence collection techniques have reached a sufficient amount and reliability of the results that you have to collect audit evidence. Key Words: 1. Audit 2. Audit Evidence 3. Auditing Standards 4. Evidence of Techniques 5. Tax Procedures Law

11 vi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i ÖZET...ii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xi TABLOLAR... xii ŞEKİLLER... xii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE VERGİNİN TANIMLARI, BİLEŞENLERİ, KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ DENETİM KAVRAMININ TANIMI VE TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ Denetimin Kavramsal Çerçevesi Denetimin Tarihsel Gelişimi DENETİMİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ DENETİM İLKELERİ Denetimde Bağımsızlık Mesleki Özen ve Titizlik Denetimde Nesnellik Denetimde Doğruluk ve Açıklık Denetimin Yasallığı DENETİM ÇEŞİTLERİ... 16

12 vii Denetçinin Unvanı, Statüsü veya Kurumuna Göre Denetim Çeşitleri Kamu Denetimi Bağımsız Denetim İç Denetim Ulaşılmak İstenen Amaca Göre Denetim Çeşitleri Finansal Tablolar Denetimi Uygunluk Denetimi Faaliyet Denetimi VERGİYE İLİŞKİN KAVRAMLAR VE DENETİMİN VERGİYE ETKİLERİ Vergiye İlişkin Tanımlar Verginin Unsurları Verginin Amacı ve Önemi Denetimin Vergi Üzerindeki Etkileri İKİNCİ BÖLÜM DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ TANIMLAR VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE DENETİMDE KANIT TÜRLERİ VE KANITLARIN SINIFLANDIRILMASI Muhasebe Kayıt ve Verilerinden Oluşan Denetim Kanıtları Destekleyici Bilgi ve Belgelerden Oluşan Denetim Kanıtları Fiziki Kanıtlar Doğrulama veya Teyitler Belgelenmiş Kanıtlar Yazılı Kanıtlar Matematiksel Kanıtlar... 42

13 viii Sözlü Kanıtlar Analitik Kanıtlar Elektronik Kanıtlar DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ Fiziki İnceleme Tekniği İle Kanıt Toplama Doğrulama Tekniği İle Kanıt Toplama Kayıt Sürecinin İncelenmesi Tekniği İle Kanıt Toplama Belgelerin İncelenmesi Tekniği İle Kanıt Toplama Yeniden Hesaplama Tekniği İle Kanıt Toplama İlgili Hesaplar Arasında İlişki Kurma Tekniği İle Kanıt Toplama Gözlem Tekniği İle Kanıt Toplama Soruşturma Tekniği İle Kanıt Toplama Göz Atma Tekniği İle Kanıt Toplama Analitik İnceleme Tekniği İle Kanıt Toplama KANITLARIN MİKTARI VE GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER KANIT TOPLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TESTLER Kontrol Testleri Maddi Doğrulama Testleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DENETİMDE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ İLE VERGİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ BAĞIMSIZ DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİME İLİŞKİN STANDARTLARIN SINIFLANDIRMASI VE BDS 500 BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI STANDARDI VERGİ USUL KANUNA GÖRE DENETİM KANITLARI Muhasebe Defterleri... 69

14 ix Faturalar Fatura Yerine Geçen Belgeler Satış Fişleri Gider Pusulaları Müstahsil (Üretici/Yetiştirici) Makbuzu Sevk İrsaliyesi Serbest Meslek Makbuzu Ücret Bordroları Diğer Belge ve Vesikalar Yolcu Listeleri Günlük Müşteri Listeleri Adisyon Reçeteler Haberleşme Evrakları Kıymetli Evraklar Diğer Belgeler VERGİ USUL KANUNU VE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA GÖRE KANITLARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ KAYNAKÇA... 95

15 x KISALTMALAR BDS GİB GKGMİ IIASB IFAC İSMMMO KDV KGK KHK m s SMMM SPK TDK TDS TTK UDS vb. vd. VDK V.U.K. YMM YTTK : Bağımsız Denetim Standartları : Gelir İdaresi Başkanlığı : Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri : Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu : Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu : İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası : Katma Değer Vergisi : Kamu Gözetimi Kurumu : Kanun Hükmünde Kararname : Madde : Sayfa : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Sermaye Piyasası Kurulu : Türk Dil Kurumu : Türkiye Denetim Standartları : Türk Ticaret Kanunu : Uluslararası Denetim Standartları : ve benzeri : ve diğerleri : Vergi Denetim Kurulu : Vergi Usul Kanunu : Yeminli Mali Müşavir : Yeni Türk Ticaret Kanunu

16 xi TABLOLAR Tablo 1. Tarihsel Süreçte Denetimin Gelişimi... 7 Tablo 2: Finansal Tablolar Denetiminin Unsurları Tablo 3. Uygunluk Denetiminin Unsurları Tablo 4. Faaliyet Denetiminin Unsurları Tablo 5. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2013 Yılı Çeşitli Vergi Kalemlerine Göre Gerçekleştirdiği İnceleme Sonuçları Tablo 6. Vergi Denetim Kurulunun (VDK) 2013 Yılı Çeşitli Vergi Kalemlerine Göre Gerçekleştirdiği İnceleme Sonuçları Tablo 7. Denetim Kanıtlarının Miktar ve Güvenilirliğini Etkileyen Faktörler.. 56 Tablo 8. Denetim Kanıtlarının Miktar ve Güvenilirliğini Etkileyen Faktörler İle Kanıtları Miktar ve Güvenilirliği Arasındaki İlişki Tablo 9. Kanıt Türüne Göre Güvenilirlik Düzeyi Tablo 10. KGK Tarafından Yayımlanmış veya Yayımlanacak Bağımsız Denetim Standartları... 64

17 xii ŞEKİLLER Şekil 1. Muhasebe ve Denetim Arasındaki İlişki... 12

18 1 GİRİŞ Denetim, yaşamın her alanında ve her kurumda zorunlu olarak yürütülen bir faaliyettir. Bu nedenle denetim, birey, kurum veya kuruluş ile her türlü faaliyetin, belirlenen standartlar doğrultusunda veya kanunlar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi veya belirlenmesi işidir. Kavrama ilişkin çeşitli ve farklı tanımlar bulunmakla birlikte, denetim dendiğinde en yalın hali ile bir iş veya durumun, kanun, yönetmelik, standartlar vb. nitelikteki hukuksal, ekonomik ve sosyal normlara uygunluğunun belirlenmesi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda denetim işlevi veya faaliyetini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Günümüzde en yaygın denetim çeşidi kamu denetimi ve bağımsız denetimdir. Kamu denetimi dendiğinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerek finansal tablolar ve gerekse kamu personellerinin yetki ve sorumluluk dahilinde yerine getirdikleri faaliyetlerin, yetkisini yasalardan alan ve kamu adına hizmet veren kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kontrol edilmesidir. Kamu denetimi, kamu personeli ve kamu harcamalarının, devlet adına kamu tarafından denetlenmesi faaliyetidir. Aynı zamanda kamu denetimi, modern kamu yönetimi anlayışı içinde kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için de yürütülen bir faaliyet olarak da değerlendirilmelidir. Bağımsız denetim dendiğinde ise; finansal tablolar ve diğer finansal verilerin, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması suretiyle defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve değerlendirilerek rapor haline getirilmesi, ifade edilmektedir. Dolayısı ile denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların

19 2 faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir. Denetim sürecinde denetçinin, işletme faaliyetleri, kayıtları ve finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir görüş oluşturabilmesi için, çeşitli yöntemlerle elde edilebilecek bilgi ve belgelere ihtiyacı bulunmaktadır. İşte denetçinin görüşünü oluşturmada etkili olan bilgi ve belgeler, denetim kanıtı olarak adlandırılmaktadır. Denetim kanıtlarının neler olacağı, nerelerden ve kimlerden, hangi yollardan elde edileceği ve ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin kurallar ve standartlar, uluslararası standartlara uygun olarak ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle, kamu kuruluşları tarafından oluşturulmuş ve resmi gazetede yayınlanarak uyulması zorunlu tebliğe dönüştürülmüştür. Denetimde kanıt olarak kullanılacak bilgi ve belgeler bir başka ifade ile denetim kanıtları, muhasebe kayıt ve verilerinden elde edilen denetim kanıtları ve destekleyici bilgi ve belgelerden elde edilen denetim kanıtları olarak iki ana grupta toplanmaktadır. Denetim kanıtları olarak kullanılan belgelerin büyük ve önemli bir kısmı, işletmelerin muhasebe kayıtlarını tuttukları defterler, faturalar, sevk irsaliyeleri, kıymetli evrakla, vb. nitelikteki defter ve belgelerden oluşmaktadır. Denetim kanıtı olarak kullanılan defter ve belgeler, aynı zamanda devletin vergi toplamak için dayanak olarak gördüğü ve çeşitli kural ve standartlarını oluşturduğu belgelerdir. Bu defter ve belgelerin neler olduğu, hangilerinin kullanılması gerektiği, şekilde kullanılacaklarına ilişkin hükümler, Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri ve Vergi Uygulamaları İle İlişkilendirilmesi başlıklı bu çalışmada, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerinin vergi uygulamaları ile ilişkilendirilerek, Vergi Usul Kanunu ve

20 3 Bağımsız Denetim Standartlarının, denetim kanıtlarına bakış açılarının ve denetim kanıtları toplama tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın modeli literatür tarama modelidir. Bu amaçla, denetim kanıtları ve kanıt toplama tekniklerine ilişkin kanun, tebliğ, yönetmelik, standartlar, kitap, makale, bildiri, tez ve elektronik yayınlar taranmış, konuyla ilişkisi olan yayınlar belirlenmiş ve daha sonra konunun ana çerçevesine uygun notlar alınarak, yazıma uygun hale getirilmiştir. Her kaynaktan alınan bilginin, kaynağına atıf ve/veya göndermede bulunulmuştur. Literatürden edinilen bilgilere olabildiğince yazarın görüş ve düşüncelerine dayalı yorumlar getirilmiştir. Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri ve Vergi Uygulamaları İle İlişkilendirilmesi başlıklı bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, denetim ve vergiye ilişkin kavramlar tanımlanmış ve denetimin tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Ayrıca birinci bölümde denetimin gerekliliği ve önemi, denetim ilkeleri ve denetim çeşitleri literatürden yararlanılarak açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, denetim kanıtlarının türleri, denetimde kanıt toplama teknikleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yine ikinci bölümde, denetim kanıtlarının miktar ve güvenilirliği üzerinde etkisi olan faktörler ve kanıt toplanması ve kanıtların değerlendirilmesinde kullanılan testler açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; denetimde kanıt toplama tekniklerine ilişkin standartlar ile Vergi Usul Kanununa göre kanıt niteliği taşıyan belgeler ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde, denetim kanıtları ve kanıt toplama teknikleri Vergi Usul Kanunu ve Denetim Standartları bağlamında karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

21 4 BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE VERGİNİN TANIMLARI, BİLEŞENLERİ, KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ 1.1. DENETİM KAVRAMININ TANIMI VE TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ Denetimde Kanıt Toplama Teknikleri ve Vergi Uygulamaları İle İlişkilendirilmesi konulu çalışmanın bu başlığı altında, denetim kavramının tanımları ve tarihsel süreçteki gelişimi literatürden yararlanılarak açıklanmıştır Denetimin Kavramsal Çerçevesi Denetim kavramı, farklı alanlarda farklı şekillerde tanımlanmakta ve günlük yaşantıda denetleme olarak da ifade edilmektedir. Terimin kökeni Latince olup audire kelimesinden gelmektedir. Audire; işitmek, dikkatli bir şekilde dinlemek anlamına gelmekte ve günümüzde Batı dillerinde audit olarak ifade edilmektedir (Kütük, 2008:8). Denetim kavramına ilişkin çeşitli tanımlar olmakla birlikte, ortak bir tanımın yapılamadığı görülmektedir. Bu durumun temelinde, denetimin farklı alanlarda yürütülen bir faaliyet olması ve dolayısı ile farklı açılardan ele alınarak tanımlanması yatmaktadır. Kavrama ilişkin tanımlar incelendiğinde, Türk Dil Kurumu (TDK) denetim kavramını denetleme olarak ele almakta ve bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol olarak tanımlamaktadır (TDK, 2014). TDK nun tanımından da anlaşılacağı üzere denetim ve/veya denetleme, herhangi bir iş veya görevin yasa, yönetmelik veya kurallara göre yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi işlemidir.

22 5 Kavrama ilişkin bir başka tanım ise, uluslararası denetim şirketlerinden Pricewaterhouse Coopers in (PWC) tanımıdır. PWC denetimi, muhasebe bilimi boyutunda ele almakta ve finansal tablolar ve diğer finansal verilerin, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması suretiyle defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve değerlendirilerek rapor haline getirilmesi şeklinde tanımlamaktadır (PWC, 2013: 3). Tanımdan da anlaşılacağı üzere PWC denetim kavramını, uluslararası muhasebe ve finansal tabloların bağımsız denetimi üzerinden ele almakta ve denetimin, finansal tablo veya verilerin uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun belirlenmesine yönelik bir faaliyet olduğunu ifade etmektedir. Denetim, yaşamın her alanında ve her kurumda zorunlu olarak yürütülen bir faaliyettir denilebilir. Daha önce de bahsedildiği üzere denetim, birey, kurum veya kuruluş ile her türlü faaliyetin, belirlenen standartlar doğrultusunda veya kanunlar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi veya belirlenmesi işidir. Bu bağlamda denetim işlevi veya faaliyetini çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin kamu kurum veya kuruluşlarının, faaliyet ve görevlerinin kontrol edilmesi kamu denetimi iken, bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin kayıt veya belgelerinin kontrol edilmesi muhasebe denetimi olarak adlandırılmaktadır. Kamu denetimi dendiğinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gerek finansal tablolar ve gerekse kamu personellerinin yetki ve sorumluluk dahilinde yerine getirdikleri faaliyetlerin, yetkisini yasalardan alan ve kamu adına hizmet veren kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kontrol edilmesidir (Kütük, 2008: 8). Kuşkusuz kamu denetimi, kamu personeli ve kamu harcamalarının, devlet adına kamu tarafından denetlenmesi faaliyetidir. Aynı zamanda kamu denetimi, modern kamu yönetimi anlayışı içinde kamuda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanabilmesi için de yürütülen bir faaliyet olarak da değerlendirilmelidir (Kesim, 2005: 270; Gül, 2008:73).

23 6 Literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda denetimin, bir kontrol mekanizması olarak her alanda ve her faaliyette yürütülmesi zorunlu bir işlev olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda denetim; denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların faaliyetlerini, yasalar, kurallar veya yönetmeliklere uygun olarak veya görevlerini kendilerinden beklenen doğrultuda yürüttüklerinin belirlenmesi yönünde bir işleve sahiptir. Yine denetim denetlenen kişi, kurum veya kuruluşların performanslarının belirlenmesi ve faaliyetlerin ibrası işlevlerini de yerine getirmektedir Denetimin Tarihsel Gelişimi Bir faaliyet, işlev ve fonksiyon olarak denetim, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve ekonomik faaliyetlerin başlaması ile birlikte, basit anlamda da olsa denetim işlevi bir ihtiyaç ve gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim tarihte denetim, kamu yönetimi alanında daha çok devlet işlerinin yürütülmesinin kontrol edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Örneğin, Antik Mısır da vergi rakamlarının doğru tespit edilebilmesi amacıyla uzman kişilerin görevlendirilmesi, eski Mezopotamya krallarının, tahıl ambarlarındaki buğdayın sayımının yapılabilmesi ve ambarlarda çalışan görevlilerin denetlenmesi için katiplerini görevlendirilmesi, denetim faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir (Khan, 1995: 2). Ortaçağ Avrupa sında İngiltere deki toprak sahiplerinin, arazi ve ürünlere ilişkin kayıtlarını tutan kişilerin yaptıkları kayıtların doğruluğunu kontrol ettirmek için bağımsız uzmanlardan yararlanmaları, denetim faaliyeti olarak değerlendirilmektedir (Aksoy, 2002: 84). Keza İslam dünyasında da VII. yüzyıldan itibaren, kamu yönetiminde denetim anlayışının yerleştiği ve İslam halifeleri tarafından kamu-özel ayırımı yapılmaksızın denetime yönelik birimlerin oluşturulduğu ifade edilmektedir (Khan, 1995: 3). Tarihsel süreçte denetimin temel amacı hata ve hilelerin belirlenmesi iken, günümüzde bu durum denetimin öncelikli amaçları arasında yer almamaktadır.

24 7 Denetim ve denetçi kavramlarının 1289 yılına kadar kullanılmadığı, bu tarihte denetçi kavramının kullanıldığı görülse de, denetim faaliyetinin bir meslek olarak kabul edilmesi, Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz Sanayi Devrimi, birkaç günde veya yılda gerçekleşen bir eylem olmayıp, uzun bir sürece yayılmış bir gelişim dönemidir. XVII. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere de denetimin öncelikle kamusal alanda ortaya çıktığı görülmektedir yılında kamunun harcamalarını denetlemek amacı ile Kamu Hesapları Komitesi ve ardından da Sayıştay kurulmuştur (Bezirci ve Karasioğlu, 2001: 574). Sanayi Devriminin ardından İngiltere de, özellikle muhasebe denetimi önem kazanmaya başlamış, XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde denetim şirketleri kurulmaya başlanmıştır yılında çıkarılan bir yasa ile İngiltere deki tüm sınırlı sorumlu şirketlere denetim zorunluluğu getirilmiştir (Uzay, vd., 2008: 2). Denetimin gelişim süreci, ulus devletlerin yaygınlaşması ve ekonomik hareketlerin artması ile hız kazanmıştır. Ancak, muhasebe denetiminin gelişiminde, dünya ekonomisinin gelişimi ve küresel ekonomik hareketlerin yeri ve etkinliği daha fazladır denilebilir. Aşağıdaki tabloda, muhasebe denetiminin gelişimine ilişkin süreç ayrıntılı olarak görülmektedir. Tablo 1. Tarihsel Süreçte Denetimin Gelişimi Tarihsel Süreç Denetim Şekli Denetimin Amacı Denetimin Tarafları Sanayi Devrimine Kayıtların %100 ünün Hata ve hilelerin tespit Büyük toprak sahipleri, kadar olan süreçte ele alınarak edilebilmesi işletmeler incelenmesi Sanayi Devrimi ile XIX. Kayıtların %100 ünün Hata ve hilelerin tespit İşletmenin ortakları, Yüzyıl sonuna kadar ele alınarak edilebilmesi kredi ve borç verenler olan süreçte incelenmesi XX. Yüzyılın başı ile Kayıtların %100 ünün İşletmelerin bilanço ve İşletmenin ortakları, 1930 a kadar olan ele alınarak gelir tablosu gibi kredi kuruluşları, borç süreçte incelenmesi veya finansal tablolarının verenler ve kamu örnekleme yöntemi ile onaylanması idaresi (devlet)

25 sonrası ve İşletmelerin finansal İşletme tarafından İşletmenin ortakları, günümüzde kadar olan verilerinin, örnekleme hazırlanan finansal kredi kuruluşları, borç süreç yöntemi ile tabloların doğruluğu ve verenler ve kamu incelenmesi dürüstlüğüne ilişkin idaresi, sendikalar, görüş oluşturmak diğer işletmeler, müşteriler, vb. Kaynak: Bezirci ve Karasioğlu, 2011, s.574. Tablodan da görüleceği üzere, 1930 ve sonrasında muhasebe denetimi hata ve hilelerin belirlenmesinden ziyade, finansal tablo ve verilerin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin bir görüş oluşturma amacını taşımaktadır. Kuşkusuz ekonomideki küreselleşme ve uluslararası sermaye hareketleri ile birlikte muhasebe mesleği ve muhasebe denetimi uluslararası standartlara kavuşturulmuştur. Günümüzde muhasebe denetimi, işletmelerin finansal verilerinin ve tablolarının gerçeği ne derecede yansıttığına ilişkin bağımsız bir uzmanın görüş bildirmesi esasına dayalıdır. Türkiye de denetimin tarihsel sürecini Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem olarak incelemek mümkündür. Cumhuriyet öncesi dönemde denetim kavramı ve işlevi, kamusal alanda yürütülen bir faaliyet olarak görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kamu adına çalışanların yürüttükleri faaliyetlerin denetlenmesi, kamu adına kadı tarafından yerine getirilmektedir. Kadılar, kamu adına yürütülen faaliyetlerin kayıtlarını denetlemekte ve aldıkları kararları Şeriye Sicili olarak adlandırılan defterlere kaydetmektedir. II. Mahmut döneminden itibaren denetim işlevi, Avrupa da gerçekleştirildiği şekilde ele alınmış ve bu amaçla İmparatorluk Merkezi Yönetimi tarafından bakanlıklar kurulmuştur. Bakanlıklar bünyesinde teftiş kurulları oluşturulmuş ve bu kurullarda kamu adına denetim yapmak için müfettişler istihdam edilmiştir. Görüldüğü üzere II. Mahmut ile birlikte denetim işlevi, Osmanlı Kamu Yönetiminde bağımsız ve uzman birimler tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır (Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 575). Cumhuriyet döneminde denetim işlevinin muhasebe denetimi fonksiyonu, ilk olarak mahkemelerde bilirkişi boyutunda ortaya çıkmıştır yılları arasında, serbest çalışan muhasebe meslek mensupları

26 9 içerisinde, dürüstlüğü ve bilgisi ile güven veren meslek mensuplarından bazılarına, vergi kanunlarına dayanarak vergi denetimi yapabilme yetkisi verilmesi ile muhasebe denetimi fiilen başlamıştır (Bezirci ve Karasioğlu, 2011: 576). Türkiye de muhasebe denetimi özellikle kamunun vergi alacaklarının güvence altına alınması adına, devlet tarafından yürütülen bir faaliyet olarak yürütülmüştür lı yıllarda ise uluslararası banka veya kurumlar ile çalışan finans kuruluşları ve bankların talepleri doğrultusunda, bağımsız denetimin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Zamanın koşulları gereği, kamu denetiminin yanı sıra bağımsız denetim de bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış ve işletme denetiminde uygulanmaya başlamıştır. Böylece ilk olarak bankalara bağımsız denetim yaptırmaları zorunluluğu yasal hale getirilmiştir. T.C. Merkez Bankası tarafından 24 Aralık 1987 tarihinde yürürlüğe konulan Bağımsız Dış Denetim Tebliği ile bankaların denetim esasları oluşturulmuştur. Bankaların bağımsız denetim zorunluluğunun hemen ardından 1988 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, sermaye piyasası kurulu ortaklarının bağımsız denetim koşullarına ilişkin yönetmelik esaslarını tebliğ ile yayınlamıştır (Dönmez ve Ersoy, 2006: 73; Çelik, 2005: ). Türkiye de denetim alanında yapılan en önemli adım ve gelişme, 1989 tarihinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kanununun yürürlüğe girmesidir. Her ne kadar ilgili kanun bağımsız dış denetimi tam anlamıyla belirli bir düzene sokmamış olsa da, bağımsız denetçilerin SMMM ve YMM olması zorunluluğunu getirdiğinden, bağımsız denetim ile iç içe girmiştir (Dönmez ve Ersoy, 2006: 74) DENETİMİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ Çağdaş ve modern toplumlarda ve yönetim anlayışlarında, denetim ile yönetim birbirini tamamlayan sistemler olarak algılanmakta ve denetim,

27 10 yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Günümüzde başta devlet olmak üzere, tüm yapı ve organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar ile örgütler, denetim işlevini bir gereklilik ve zorunluluk olarak algılamakta ve kullanmaktadır. Özellikle kamu yönetimi alanında denetim, modern devlet anlayışının, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir gereğidir. Ayrıca, ülkelerin gelişmişliği ve kalkınmışlığı ile gelişmenin ve kalkınmanın devamlılığı, mevcut kaynakların (doğal kaynaklar, vergi gelirleri, insan kaynakları, vb.) etkin ve doğru kullanımı ile bağlantılıdır. Bu nedenle her ülke sahip olduğu kaynakları etkin ve akılcı kullanırken, doğru ve adil bir şekilde de dağıtarak hem kaynak israfını hem de yolsuzlukları önlemek zorundadır. İşte var olan kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması veya var olan aksaklıkların düzeltilmesi, denetim işlevi ile sağlanabilmektedir. Gerek kamusal denetim ve gerekse muhasebe denetiminin temel amacı, kurum ve kuruluşlar ile ticari işletmelerin ne derecede etkin faaliyette bulundukları ve bu faaliyetlerinin muhasebe ilkeleri ile hukuka ne derece uygun yürütüldüğünün belirlenmesidir (Köse, 1999). Dolayısı ile bir ülkedeki denetim ve muhasebe sisteminin hukuksal altyapısı ve muhasebe uygulamaları ile denetim teknikleri ne derecede etkin ise, kalkınmanın ve gelişmenin de önü o derecede açıktır. Bu bağlamda ekonomik faaliyetlerin finansal boyutlarının, uluslararası genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi, ülkelerin vergi gelirlerinin arttırılması ve dolayısı ile gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Dolayısı ile ekonomik faaliyetlere ilişkin finansal durumun, ulusal veya uluslararası standartlara ve yasalara uygun olarak kayıtlarda yer alıp almadığının, bağımsız ve tarafsız bir bakış açısı ve delilleri ile araştırılması veya denetlenmesi oldukça önemlidir. Ancak denetimin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılması ve bu nedenle tarafsız ve bağımsız kişilerce yürütülmesi ayrıca önemlidir (Erdoğan, 2002: 51). Erdoğan ın da belirttiği üzere denetim; hem yürütülen faaliyetlerin yasalar, mevzuat ve uluslararası standartlara göre göre kayıt altına alınıp alınmadığını göstermesi, hem kurum, kuruluş veya işletmenin finansal

28 11 raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi, hem de kamunun vergi gelirlerini arttırması açısından oldukça önemlidir. Bağımsız kişi veya kuruluşlar tarafından yerine getirilen bir denetim faaliyeti, hata, hile veya yasa ve mevzuatlara aykırı durumun tespiti açısından daha etkilidir. Denetimin, sonuçları itibari ile bir işletmenin finansal veri ve raporlarının, kısaca mevcut durumunun yasalar, yönetmelik ve standartlara uygunluğu ile ne ölçüde gerçeği yansıttığının belirlenmesi olduğu daha önce ifade edilmişti. Bilindiği üzere, küreselleşen ekonomi ile pek çok ulusal veya uluslararası işletme veya kişi, dünyanın her yerinde ekonomik faaliyette bulunabilmekte veya bir başka işletme ile sermaye ortaklığı kurabilmektedir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunlarına tabi ve sermayeleri halka açık şirketlerin, hisselerine yatırım yapabilmektedirler. Dolayısı ile bu kişi ve kuruluşların, işletmelere ilişkin karar alabilmeleri açısından güvenilir veri ve bilgilere ihtiyacı olmaktadır. Bu bilgilerin gerçeği yansıtmama ve güvenilirlik açısından risk taşıması, yatırımcıların veya kamunun bu bilgileri doğrudan işletmelerden elde edilmesini veya bilgilere güvenilmesini engellemektedir. İşte bu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin, bağımsız kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak denetimler sonucunda oluşturulacak raporlardaki görüşlerden temin edilmesi, denetimi gerekli ve önemli kılmaktadır (Bozkurt, 2009). Denetim, her alanda işlerliği ve gerekliliği bilinen bir işlev olmakla birlikte, bu çalışmada denetim kavramı daha çok muhasebe denetimi olarak ifade edilmekte ve ele alınmaktadır. Bu bağlamda muhasebe kayıt ve süreçleri ile hazırlanan finansal tablolar, denetim faaliyetinin temel dayanağı iken denetim ise, muhasebe kayıtları ve süreci ile hazırlanan finansal tabloların, ülkenin yasaları, mevzuat ve yönetmelikleri ile genel kabul görmüş standart ve ilkelere uygunluğunun sağlanmasıdır (Erdoğan, 2002: 55). Bu bağlamda muhasebe ve denetim arasında güçlü bir bağ ve ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür. Aşağıdaki Şekil.1 incelendiğinde, muhasebe ve denetimin birbirini tamamlayan ve ayrılmaz faaliyetler olduğu daha açık bir şekilde görülecektir.

29 12 MUHASEBE DENETİM Olayların ve İşlemlerin Analizi Firmaya Ait Finansal Tabloların Temini Kıymet Hareketleri ile İlgili Bilgilerin Muhasebe Kayıtlarına Aktarılması ve Özetlenmesi Tablolardaki Verilere İlişkin Delil Toplama ve Değ. Mali Bildirimlerde Bulunulması GKGMİ Açısından Verilerin Dürüstlüğünün Saptan. GKGMİ 1 Işığında Finansal Tabloların Hazırlanması Bulgulara İlişkin Denetim Raporunun Hazırlanması Finansal Tablolar ve Denetim Raporunun Yıllık Faaliyet Raporu İle Birlikte Ortaklara Sunulması Denetim Raporunun Müşteriye Sunulması Kaynak: Erdoğan, 2002, s.55. Şekil 1. Muhasebe ve Denetim Arasındaki İlişki Şekil 1 den de anlaşılacağı üzere, muhasebenin olmadığı bir durumda denetim işlevinin dayanağı olmamakta, buna karşın denetimin yapılmadığı durumlarda ise muhasebeye ilişkin faaliyetlerin doğruluğu ve dürüstlüğü ispatlanamamaktadır. Yukarıda sayılan tüm nedenlerden dolayı, gerek kamuda olsun ve gerekse tüm işletmelerde denetim vazgeçilmez bir kontrol mekanizması ve gerçeğin şeffaf bir şekilde yansıtılabilmesi açısından gerekli ve önemli bir işlevdir. 1 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri

30 DENETİM İLKELERİ Yaşamın her alanında yürütülen faaliyetler ve görevlerin belirli bir düzen, kurallar ve yasalar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Denetim faaliyetlerinin de yürütülmesi sürecinde, denetçilerin uymaları gereken bir takım kurallar ve ilkeler bulunmaktadır. Denetim ilkeleri olarak adlandırılan bu kurallar; bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, nesnellik, doğruluk ve açıklık ile yasallık olmak üzere 5 başlık altında incelemek mümkündür (Erdoğan, 2002: 57) Denetimde Bağımsızlık Bağımsızlık, denetim işlevinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve sonuçların güvenilirliği açısından olmazsa olmaz bir koşuldur. Denetim sürecinde denetçinin, denetlenen kişi, kurum veya işletme ile herhangi bir organik, ekonomik ve duygusal bir bağının olmaması gerekmektedir. Bir başka ifade ile denetçinin denetim işlevini yerine getirirken, denetlenene karşı bağımlılığı ve borcu olmamalı, kişisel veya ekonomik çıkar beklentisi içerisinde olmaması gerekmektedir. İşte denetçinin herhangi bir etki ve beklenti altında olmadan denetim işlevini yerine getirmesi bağımsızlık olarak ifade edilmektedir (Khan, 1995: 17). Ahlaki değerleri gelişmeyen, çıkar beklentisinde olan veya taraf olan birinden bağımsız olması beklenemez. Bireyin bağımsız olabilmesi için öncelikle kişisel olarak tarafsız ve dürüst olması gereklidir. Etkin ve kaliteli bir denetimin temel koşulu, denetçinin bağımsız olmasına bağlı olduğu gibi aynı zamanda denetçilerin verecekleri kararlarda, toplum ve kamuya karşı sorumluluklarının bir sonucudur. Bu nedenle denetim işlevini yerine getiren denetçinin, denetlenen ile çıkar ilişkisi içerisine girmesi bağımsızlığını ve dolayısı ile objektif karar vermesini olumsuz olarak etkileyecektir (Akpınar, 2006: 31).

31 Mesleki Özen ve Titizlik Bir denetim faaliyetinde denetçiden beklenen, denetim sürecinde mesleki uzmanlığını azami özen ve titizlik içerisinde ortaya koymasıdır. Mesleğin gerektirdiği özen ve titizliği göstermeyen denetçi, denetimin etkin yürütülmemesi gibi aynı zamanda meslek ahlakına da aykırı davranış sergilemiş olacaktır. Bu bağlamda denetçinin mesleki özen ve titizliği göstermesi, hem meslek ahlakına uygun davranmakla hem de denetim standartlarının tamamına eksiksiz bir şekilde uyması anlamına gelmektedir (Güredin, 2010: 29). Profesyonel ve basiretli bir denetçinin, her koşulda ayrıntılara önem vermesi, denetim sürecinde dikkatli davranması ve etkin bir denetim için göstereceği çaba, mesleki özen ve titizlik olarak ifade edilebilir. Bu nedenle denetim sürecinde denetçi, çalışmalarını ve dolayısı ile denetim sürecini gerekli özen ve titizliği göstererek planlamak, programlamak, gereken miktarda güvenilir kanıtları toplamak, bu kanıtları değerlendirmek, bulguları gizlemeden ve anlaşılır şekilde raporlarında göstermek, finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıttığına ilişkin görüşe ulaşarak, bu görüşleri denetim raporunda açıklaması gerekmektedir (Bostancı, 2002:3) Denetimde Nesnellik Bir denetçinin denetim sürecinde uyması gereken ilkelerden biri de nesnelliktir. En basit tanım ile nesnellik, kayıt ve belgelerin ilgili döneme ait olması ve gerçeği yansıtması olarak ifade edilebilir. Daha geniş bir ifade ile nesnellik; denetçinin, denetim sürecinde elindeki verileri dikkate alması ve olması gerekenle karşılaştırarak sonuca ulaşmasıdır. Bir başka ifade ile denetçinin elindeki somut kanıt ve verilere göre bir karara varması, taraf tutmaması, etki altında kalmaması ve denetim sürecine duygularını karıştırmadan denetimi sonuçlandırması gerekmektedir ( Atay, 1999: 47-48).

32 15 Denetim sürecinde denetçinin uyması gereken bazı kural ve ölçülerin varlığı, nesnellik ilkesi gereği denetimin ön koşuludur. Denetim ölçütlerinin daha önceden belirlenmesi sayesinde, denetlenenin hangi ölçülerde faaliyetlerini yürütmesi gerektiği açısından denetçiye yol göstermekte ve denetimin nesnelliğini sağlamaktadır (Atay, 1999: 48). Atay ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere nesnellik, denetçinin sağlıklı ve objektif karar verebilmesi için kullanabileceği bir yol haritası niteliğine sahiptir. Bu harita sayesinde denetçi denetim sürecinde duyguları ile değil, objektif bilgi ve belgeler ışığında bir karara ulaşabilecek ve dolayısı ile denetimde nesnellik sağlanacaktır Denetimde Doğruluk ve Açıklık Denetimde doğruluk ilkesi, denetlenen tarafından kayıt altına alınmış her türlü bilgi, belge ve işlemin yasalar ve mevzuata göre doğru bir şekilde hesaplanmış, değerlendirilmiş ve ölçülmüş olmasını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra açıklık ise; kayıt altına alınan işlemlerin net ve anlaşılır bir şekilde tasnif edilmiş ve/veya ait olduğu grup, hesap veya türe dahil edilmiş olmasını ifade etmektedir (Erdoğan, 2002: 57). Doğruluk ve açıklık ilkesinde denetçinin, mevcut durumun ne ölçüde doğru ve açık bir şekilde kayıt altına alındığını, kayıtların yasa ve kurallara uygunluğunu kişisel duygularını, çıkarlarını veya yargılarını işine karıştırmadan tespit etmesi gerekmektedir. Böylece, varsa hata ve suiistimaller daha objektif olarak değerlendirilebilecektir. Denetim sürecinde denetçi, finansal tablolar, kayıt ve belgelerde çeşitli nedenlere bağlı olarak yanlışlık olabileceğini dikkate almak durumundadır. Ancak bu yanlışlıklar yorum veya işlem hatası nedeniyle yapılmış ise hata, kasten yapılan manipülasyonlar, hesaplara yansıtılmayan işlemler ve/veya kasıt unsuru taşıyan her türlü aksaklık, yanlışlık ve uygulamalar ise kasıt olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Bostancı, 2002: 4).

33 Denetimin Yasallığı En basit ifade ile yasallık, faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgelerin düzenlenmesi sürecinde, mevcut yasalar ve düzenlemelerin by-pass edilerek ihlal edilmemiş olması anlamına gelmektedir (Erdoğan, 2002: 57). Denetim sürecinde yasallığı; denetim faaliyetinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve denetlenen açısından faaliyet, kayıt ve belgelerin yasallığının denetlenmesi olmak üzere iki farklı açıdan ele almak mümkündür. (Akpınar, 2006: 32). Bu bağlamda yasallık, denetimin hem denetleyen hem de denetlenen açısından, yasalar, kurallar, standartlar ve mevzuata uygunluğu olarak tanımlanabilir DENETİM ÇEŞİTLERİ Literatür incelendiğinde denetim faaliyetlerinin, amaç, yapılış şekli, vb. gibi farklı özelliklerine göre sınıflandırıldıkları görülmektedir. Buna karşın, denetimin kim veya hangi kurum tarafından yapıldığı ve denetim sonucunda elde edilecek nihai amaca göre denetim faaliyetlerinin sınıflandırılmasının yaygın olarak yapıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırmaya göre denetim çeşitleri şu şekilde adlandırılmaktadır (İSMMMO, 2014: 35): Denetçinin statüsü, unvanı veya bağlı bulunduğu kuruma göre denetim çeşitleri; Kamu Denetim Bağımsız Denetim İç Denetim Ulaşılmak istenen amaca göre denetim çeşitleri; Faaliyet Denetimi Finansal Tablolar Denetimi Uygunluk Denetimi

34 Denetçinin Unvanı, Statüsü veya Kurumuna Göre Denetim Çeşitleri Denetim faaliyetinin, hangi kişi, kurum veya kuruluş tarafından yapıldığına göre çeşitlendirildiği bu sınıflandırmada, denetim çeşitleri, kamu, bağımsız ve iç denetim olmak üzere üç alt başlıkta incelenmektedir Kamu Denetimi Literatürde kamu denetimi; hem kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin, ilgili kamu denetçileri tarafından hem de özel sektör işletmelerinin faaliyetlerinin kamu tarafından yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş kurumların personelleri tarafından denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır (İSMMMO, 2014: 38). Dolayısı ile kamu yararını gözeterek ve kamu adına yapılan denetim faaliyetleri kamu denetimi iken bu denetim faaliyetlerini yürütenleri de kamu denetçisi olarak tanımlamak mümkündür. Kamu denetimini temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları ve bunların çalışanlarının faaliyetleri ile özel sektör işletmelerinin faaliyetlerinin kanunlara, mevzuat ve yönetmeliklere ve kamu yararına uygunluğunu belirlemektir. Bu amaçla kamu denetçileri, anılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetleri ile bayan ettikleri vergi ve yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin işlem ve kayıtları denetlemektedirler. Tüm denetim faaliyetlerinde olduğu gibi kamu denetiminde de tarafsız ve objektif olmak esastır. Buna karşın kamu denetiminde, kamu yararı gözetilerek ve ön planda tutularak denetim faaliyeti yerine getirilmektedir (İSMMMO, 2014: 38). Literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda kamu denetiminin de kendi içinde ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür. Bu ayrımı kamunun kendi faaliyetlerinin denetlenmesi ve kamu yararına özel sektör işletmelerinin denetlenmesi olarak yapabiliriz. Kamu denetiminde, yasama, yürütme ve yargı organlarından bağımsız bir şekilde yapılan ve dayanağını anayasadan alan denetim faaliyetleri,

35 18 yüksek denetim faaliyeti olarak adlandırılmaktadır. Türkiye de Sayıştay ve Danıştay gibi organlar, yüksek denetim organları ve bu organların denetim faaliyetleri de yüksek denetim faaliyeti olarak adlandırılmaktadır (Demirbaş, 2001: 41). Modern ve çağdaş yönetim anlayışında kamu denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde kullanılan etkin bir yöntemdir (Yörüker, 2004: 1). Diğer bir ifade ile modern devlet anlayışının hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde, kamu denetimi yapılması gereken bir uygulamadır Bağımsız Denetim Kavramdan da anlaşılacağı üzere bağımsız denetim, denetlenen kişi, kurum, kuruluş veya işletmenin, kendisi ile organik bağı olmayan kişiler veya kurumlar tarafından yapılan denetlenmesidir. Literatürde bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının GKGMİ ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve bu bilgilerin gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığının, bağımsız kişiler ve/veya kurumlar tarafından denetim ilkeleri ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenerek, belirlenen sonuçların raporlanması süreci olarak tanımlanmaktadır (İSMMMO, 2014: 36). Tanımdan da anlaşılacağı üzere, genel olarak bağımsız denetimin, işletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarının denetlenmesine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir. Bağımsız denetim, işletmenin kendi bünyesindeki kişilerce yerine getirilen bir denetim şekli olması bağlamında, aynı zamanda dış denetim olarak da ifade edilmektedir. Bu nedenle bağımsız denetim, denetlenen firma, kurum, kuruluş veya işletmenin talebi ile ve taraflar arasında imzalanan bir sözleşmeye istinaden ve denetim hizmetini sunan kişi, kurum veya kuruluş elemanlarınca yerine getirilmektedir (Kütük, 2008: 16). Bir bağımsız denetim faaliyetinin etkin olabilmesinin temel koşulu, denetim sürecinde denetçinin bağımsız olmasıdır. Dolayısı ile bağımsız

36 19 denetçilerin taşıması gereken bazı koşullar ve nitelikler bulunmaktadır. Bunlar (İSMMMO, 2014: 36); Denetçi ile denetlenen işletme arasında, denetim sözleşmesi dışında, başkaca herhangi bir parasal durum söz konusu olmamalı, denetçiye herhangi bir ad altında ödeme yapılmamalıdır. Denetçinin, işletme ile herhangi bir ekonomik faaliyet, danışmanlık, ticari ilişki gibi iş ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Denetçi ile denetlenen işletme arasında, herhangi bir borç alacak ilişkisi olmamalı, denetim sürecinde borç alıp-vermemelidir İç Denetim Kavramın kendisinden de anlaşılacağı üzere iç denetim, işletmenin finansal nitelikteki veya her türlü faaliyetine ilişkin durumunun, işletmenin kadrolu personeli veya dışarıdan iç denetçi statüsü ile hizmet alımı sözleşmesine bağlı çalışan kişi veya kişiler tarafından incelenmesidir. İç denetim, hem kamu hem de özel sektör kurum, kuruluş veya işletmeleri tarafından yapılan denetleme faaliyetidir. İç denetimin temel amacı, faaliyetlerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin, yönetim adına ve yönetimin çıkarları doğrultusunda incelenerek, belirlenmesidir (İSMMMO, 2014: 37). Dolayısı ile iç denetim, kamu veya özel sektör kuruluşlarının, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ve faaliyetlerin etkinliğinin belirlenmesinde kullanılan etkili bir işlev olarak görülmektedir. Bir işletmede iç denetim, finansal denetim, performans denetimi ve uygunluk denetimi olmak üzere üç temel alanda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle iç denetimin üç yönünün veya amacının olduğunu söylemek mümkündür. İç denetimin en yaygın kullanılan yönü finansal iç denetimdir. Finansal iç denetimde temel amaç, finansal tabloların doğruluğunun araştırılmasından ziyade, finansal tablolara temel oluşturan muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini araştırmak ve bu bilgileri elde etmek için kullanılan kayıt ortamını ve raporlama sistemini gözden geçirmektir. Ayrıca,

37 20 hata ve hukuka uygun olmayan işlemlerin bulunması, önlenmesi ve kayıtlarda var olan varlıkların işletmede mevcut olup olmadığının belirlenmesi iç denetim kapsamına girmektedir (Kütük, 2008: 14-15) Ulaşılmak İstenen Amaca Göre Denetim Çeşitleri Denetimin sınıflandırılmasında dikkate alınan bir diğer faktör ise, denetimde ulaşılmak istenen amaçlardır. Denetim faaliyetinin sonucunda ulaşılmak istenen amaca göre çeşitlendirildiği bu sınıflandırmada, denetim çeşitleri, finansal tablolar denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere üç alt başlık altında incelenmektedir Finansal Tablolar Denetimi Bir işletmenin finansal tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi mevzuatları doğrultusunda düzenlenip düzenlenmediği yönünde bir görüş oluşturma amacıyla yapılan denetimidir. Zaman zaman mali denetim olarak da ifade edilse de, finansal tablolar denetimi mali tablolar denetimine göre daha kapsamlıdır. Mali denetim, daha çok vergi boyutunda ve vergi matrahına yönelik bir denetim şekli olup, işletmenin vergi matrahını etkileyen kayıtlarına yönelik iken, finansal tablolar denetimi işletmenin finansal tablolarının güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bir denetimdir (Kaval, 2003: 25). Bu bağlamda finansal tablolar denetimi, işletmenin finansal tablolarının GKGMİ ve yasal mevzuatlara uygunluğu ile işletmenin gerçek pozisyonunu yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesine yönelik yapılan bir denetim olup, unsurlarını aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi göstermek mümkündür;

38 21 Tablo 2: Finansal Tablolar Denetiminin Unsurları AMAÇ KAPSAM ÖLÇÜT İşletmenin finansal bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin incelenmesi Finansal tablolar ve bunların ekleri GKDMİ ve finansal bilgileri etkileyen her türlü yasal düzenlemeler Kaynak: İSMMMO, 2014, s.40. Finansal tablolar denetimi, işletmenin genel durumu hakkında bir görüş oluşturması açısından kamuya, ortaklara ve 3. şahıslara doğru ve güvenilir bilgi sunma aracıdır Uygunluk Denetimi Uygunluk denetimi, bir işletmenin faaliyetlerinin, başta yasalar olmak üzere, işletme yönetiminin koyduğu kurallar, mevzuatlar, yönetmelikler, standartlar ve benzer nitelikteki kurallara uygunluğunun belirlenmesine yönelik yapılan incelemelerdir. Bu nedenle, denetlemenin türü veya adı, uygunluğu incelenen konu veya duruma göre ifade edilmektedir. Örneğin; kamunun vergi kanunlarının yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesine yönelik bir denetim faaliyeti, işletmenin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimidir (İSMMMO, 2014: 41). Uygunluk denetimi, bir işletme veya kuruluşun mali işlemleri ve faaliyetlerine yönelik yapılmaktadır. Dolayısı ile uygunluk denetimi, hem iç ve dış denetçiler hem de kamu denetçileri tarafından gerçekleştirilebilen bir denetim çeşididir (Kütük, 2008: 13). Bu bağlamda uygunluk denetimi unsurlarını aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi göstermek mümkündür;

39 22 Tablo 3. Uygunluk Denetiminin Unsurları AMAÇ KAPSAM İşletme faaliyetleri ve mali işlemlerinin, iç ve dış yetkili otoriteler tarafından belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesinin belirlenmesi İşletmenin her türlü faaliyeti ÖLÇÜT Yasalar, yönetmelikler, mevzuatlar, şirket ana sözleşmeleri, yönetim kurulu kararları, iç tüzük, yönetmelik ve sirkülerler, yönetim kademelerince belirlenmiş iç kontrol politika ve prosedürleri Kaynak: İSMMMO, 2014, s.42. Uygunluk denetimi, finansal tablolar denetimi gibi geniş bir kitleye değil, ilgili ve yetkili kişi/ kişiler ve kuruluşlara rapor edilmektedir (Kütük, 2008: 13). Bu nedenle uygunluk denetimi, sonuçları ile daha sınırlı ve gerekmesi halinde yapılan denetimler olarak adlandırılabilir Faaliyet Denetimi Literatürde performans denetimi olarak da adlandırılan faaliyet denetimi, bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerinin etkinliği ve sonuçlarının verimliliğinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir. Bu nedenle faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin ne derecede uygulandığının değerlendirilmesini kapsamaktadır. Denetim sürecinde, işletmenin faaliyet sonuçları, verimliliğin ölçülmesine yönelik genel kabul görmüş standartlar ile karşılaştırılarak, işletme tarafından belirlenmiş amaç ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı ölçülür. Faaliyet denetimi, işletmenin her hangi bir bölümü, departmanı veya tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilir (Kenger 2001 den aktaran, Kütük, 2008: 13). Dolayısı ile faaliyet denetimi, işletmeler açısından organizasyon yapısından, iş akışlarına ve yönetim performanslarına kadar pek çok unsuru belirlemeye yönelik, geniş kapsamlı bir inceleme faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir. Kısaca faaliyet denetimi, işletmenin performansından

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII RADYO VE TELEVİİZYON ÜST KURULU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ 11 1.1. Denetim Kavramı 12 1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 13 1.3. Muhasebe Denetimi 14 1.3.1. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Özellikleri 14 1.3.2.

Detaylı

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KANIT KAVRAMI Denetçinin görüşüne etki edebilecek, denetçi tarafından toplanan bilgi ve veri denetim kanıtı olarak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8.

3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya. Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. 3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU PROGRAMI 3 7 Aralık 2014, Antalya Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay 8. Dairesi Üyesi Kamu İdarelerinin Aynı Dönemde Sayıştay ve Bağımsız Denetçiler (YMM)

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan işbu Kalite Güvence Raporu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHSEBE DENETİMİ SINAV SORU VE CEVAPLARI 25 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Soru 1: (Not Değeri 30 Puan) Genel kabul görmüş denetim standartlarından; Çalışma

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016-4 KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Sirküler Rapor /91-1

Sirküler Rapor /91-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/91-1 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR STANDARDI (BDS710) YAYIMLANDI ÖZET : Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /115-1

Sirküler Rapor Mevzuat /115-1 Sirküler Rapor Mevzuat 03.06.2015/115-1 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DUMLUPIINAR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 720 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bu metin, Uluslararası Bağımsız

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MESLEKİİ YETERLİİLİİK KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 510 İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER AÇILIŞ BAKİYELERİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ

MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS NOTLARI KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE DENETİMİ VE GÜVENCE HİZMETLERİ DERS

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİ

BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİ V. MUHASEBE UZMANLIĞI KONGRESİ BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİ AKIN AKBULUT E. Baş Hesap Uzmanı 30.05.2014, İstanbul 2 Yüksek kalitede finansal raporlama, sağlıklı işleyen ve güçlü bir ekonomik sistemin temel

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU

KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU KAPİTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 2012 YILINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK RAPORU Bu rapor T.C. Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 12.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ

MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ VE TÜRMOB BAĞIMSIZ DENETİM MERKEZİ Yahya ARIKAN* Muhasebeciler insanların, kurum ve kuruluşların gelecekleri doğrultusunda şekil almalarında katkıda bulunan ve güvenilen profesyoneller

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 710 KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 002 İÇİNDEKİLER 003 GİRİŞ 008 ŞEKİLLER LİSTESİ 011 BİRİNCİ BÖLÜM ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE ADLİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ 1.1. Adli Kelimesinin Tanımı 012 1.2. Adli Muhasebe Kavramı 012 1.3.

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE ATOM ENERJİİSİİ KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNANS DÜNYASINDA YOLCULUK Finansal Denetim

İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNANS DÜNYASINDA YOLCULUK Finansal Denetim 9. İZMİR İKTİSAT GÜNLERİ 10 Nisan 2014 İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİNANS DÜNYASINDA YOLCULUK Finansal Denetim Doç. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ ŞENÇİÇEK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporları

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE İİŞ KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmışölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarıilgi duyanlara bildirmek amacıyla, tarafsız kanıt

Detaylı

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 3 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler R.G. Tarihi : 15.07.1992 R.G. Sayısı : 21285 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUĞLA SIITKII KOÇMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Küreselleşme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları yoluyla işletmelerin uluslararasılaşması, 21 inci yüzyılda muhasebe standartlarının da uluslararası hale gelmesi sonucunu

Detaylı

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş YILI ŞEFFAFLIK RAPORU ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2013 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU 1 İÇİNDEKİLER LGENEL BİLGİ: II- AÇIKLAMA VE DEĞERLENDİRMELER 1- HUKUKİ YAPI VE ORTAKLAR 2-YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA

Detaylı

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ

ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ 1. 24 Nisan 2014 PERŞEMBE 2. Resmî Gazete 4. TEBLİĞ 3. Sayı : 28981 5. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 6. ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ 7. İLE FİNANSAL

Detaylı

ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEDEN GEÇİRME RAPORU

ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEDEN GEÇİRME RAPORU 12.01.2015 ADRES GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2013-2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZEDEN GEÇİRME RAPORU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na Konu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Sirküler Rapor /93-1

Sirküler Rapor /93-1 Sirküler Rapor 19.03.2014/93-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan GENEL MUHASEBE Yazarlar Doç.Dr. Cantürk Kayahan Yrd.Doç.Dr. Ali Gürel Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Güngör Yrd.Doç.Dr. Serdar Kuzu Dr. Tuğçe Uzun Adem

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi

Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.com.tr Kamu Gözetimi Kurumu Mevzuat Bilgilendirmesi Performans Güvence Hizmetleri Hizmet kuruluşlarının denetimlerinde kullanılan ISAE3402 standardı, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından GDS3402

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK DİİL KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı