Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ekim / October 2007 Doðal Gaz Dünyasý EPDK Özel Sayýsý Yusuf Günay EPDK Baþkaný Uður Kýnay EPDK Doðal Gaz Piyasasý Uygulama Daire Baþkaný Hüseyin Saltuk Düzyol BOTAÞ Genel Müdür Vekili TÜRKÝYE TURU Kayseri - Gaziantep - Malatya - Denizli Kýrþehir - Ýnegöl - Eskiþehir - Çorlu - Bilecik

2

3

4 ÜYELER MEMBERS GAZBÝR (DOÐALGAZ DAÐITICILARI BÝRLÝÐÝ) ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ FOUNDER ON BEHALF O GAZBÝR (UNÝON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIÞMA KURULU PUBLISHING COMMITTEE Nusret ARGUN (ENERGAZ) Ýmad ERDOÐAN (ÝZGAZ) Fatih ERDEM (AGDAÞ) Yaþar ARSLAN (ANADOLU DOÐAL GAZ) Recep ARSLANTAY (ÝZMÝRGAZ) Þeref EKÝNCÝ (GAZDAÞ, TRAKYA DOÐAL GAZ) YAYIN DANIÞMANI PUBLISHING CONSULTANT Erdoðan ARKIÞ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ PUBLISHING DIRECTOR Yaþar ÇIKIÞ YAYIN YÖNETMENÝ CHIEF EDITOR Sibel SAYINER YÖNETÝM MERKEZÝ HEDQUARTERS Bilkent Plaza A-3 Blok Kat-3 No:33 Bilkent- ANKARA (312) REKLAMLAR ÝÇÝN ÝRTÝBAT FOR ADVERTISEMENT Sevda YÜKEL YAYINA HAZIRLAYAN PUBLISHER TEKNÝK YAYINCILIK TANITIM AÞ Tel: (212) Yerel-Süreli Yayýn BASKI PRINTING ÖZGÜN OFSET 4. Levent / Ýstanbul (212) BASKI TARÝHÝ PRINTING DATE 19 Ekim 2007 GAZBÝR Dergisi'nde yayýnlanan yazý ve çizimlerin her hakký mahfuzdur. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. Yayýnlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna, ilanlarýn sorumluluðu ilan sahiplerine aittir. AFYONGAZ AGDAÞ AKGAZ ARMADAÞ ARMAGAZ BADAÞ BAHÇEÞEHÝRGAZ BALGAZ BEYGAZ BURSAGAZ ÇANAKKALEGAZ ÇÝNÝGAZ ÇORDAÞ ÇORUHGAZ ÇORUMGAZ DERGAZ DOÐANGAZ EGO ELAZIÐGAZ ERZÝNGAZ ESGAZ GAZDAÞ GAZNET GEMDAÞ GÜRGAZ ÝGDAÞ ÝNGAZ ÝZGAZ ÝZMÝRGAZ KAPADOKYA KARADENÝZGAZ KARGAZ KAYSERÝGAZ KENTGAZ KIRGAZ MANÝSAGAZ NETGAZ OLÝMPOSGAZ OVAGAZ PALEN PALGAZ PEGAZ SAMGAZ SÝDAÞ SÜRMELÝGAZ TAMDAÞ TRAKYA DOÐALGAZ TRAKYADAÞ UDAÞ AFYON DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ADAPAZARI GAZ DAÐITIM A.Þ. ERS AKSARAY DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ARSAN MARAÞ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ARSAN MARMARA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BANDIRMA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BAHÇEÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BALIKESÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BÝLECÝK-BOLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BURSA ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝC. ve SAN. Ve TAAHHÜT A.Þ. ÇANAKKALE DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÇÝNÝGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ ve TÝC. A.Þ. ÇORLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GÜMÜÞHANE-BAYBURT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÇORUMGAZ A.Þ. DÜZCE-EREÐLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. DOÐAN GAZ DOÐAL GAZ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EGO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ELAZIÐ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ERZÝNCAN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ESKÝÞEHÝR ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝC. ve TAAHHÜT A.Þ. GAZÝANTEP DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GAZNET ÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GEMLÝK DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. URFA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÝSTANBUL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝNEGÖL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝZMÝT GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝZMÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. NÝÐDE-NEVÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KARADENÝZ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KARABÜK-KASTAMONU-ÇANKIRI DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KAYSERÝ DOÐAL GAZ DAÐ. A.Þ. DENÝZLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KIRIKKALE-KIRÞEHÝR DOÐAL GAZ PAZARLAMA VE TAAHHÜT. A.Þ. MANÝSA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. NETGAZ ÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. OLÝMPOS DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. M.K. PAÞA-SUSURLUK-KARACABEY DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. PALEN ENERJÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM ENDÜSTRÝ ve TÝCARET A.Þ. PALGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝCARET ve SANAYÝÝ A.Þ. MALATYA ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. SAMSUN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. SÝVAS DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. YOZGAT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. AMASYA-TOKAT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TRAKYA BÖLGESÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TRAKYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. UÞAK DOÐAL GAZ DAÐITIM SANAYÝÝ ve TÝCARET A.Þ.

5 SUNUÞ EDITORIAL Merhaba Deðerli Okurlar, Çetin bir dönemden geçmekteyiz. Bugüne kadar 4646 sayýlý Doðal Gaz Piyasasý Kanunu çerçevesinde, enerji piyasasýnýn özelleþmesine inanarak þeffaf, rekabetçi ve düzenlenmiþ bir piyasada faaliyete geçen ilk iþletmeci kuruluþlar olarak örnek bir cesaret gösterdik. Yatýrýmlarýmýzý baþlattýk ve ülkenin dört bir yanýný þantiyelerle donattýk yýlýnda doðal gaz piyasasýnýn serbestleþmesi konusunda yetki alan Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2003 yýlýnda baþlattýðý þehiriçi doðalgaz daðýtým lisans ihaleleri kapsamýnda, 2004 yýlýnda lisans alan daðýtým þirketleri ayný yýlýn içinde gaz arzýna baþladýlar. Daðýtým lisansý ihalelerinin artýk sonuna geldiðimiz bu dönemde, doðal gaz dýþ alýmý ve toptan satýcýlýk faaliyetlerinin baþlamasýna sayýlý günler kaldý. Piyasada artýk birden fazla doðal gaz tedarikçisinin faaliyet gösterecek olmasý bizleri heyecanlandýrmakta. Doðal gaz piyasa faaliyetlerinin çeþitlenmesinin, BOTAÞ ve EPDK'nýn iþleyiþini de rahatlatacaðýna inanmaktayýz. Bu inancýmýz, EPDK'ya tanýmladýðý farklý faaliyet alanlarýnýn, bir termin çerçevesinde, þeffaf ve rekabetçi ortama kavuþturulmasý görevini veren yasanýn temel hükümlerinden kaynaklanmaktadýr. Bu çerçevede, ithalatçý kurumlara ve yeni kurduklarý dernekleri DÝVÝD'e aramýza hoþgeldiniz diyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Bu dönemde elbette yeni aktörlerin talepleri ve ihtiyaçlarý yeni açýlýmlara yol açacaktýr. Bunlarýn dengelenmesi amacý ile düzenlenen Ýletim Þebekesi Ýþleyiþ Düzenlemelerine Ýliþkin Hususlar dokümanýnda gerekli deðiþikliklerin yapýlmasýna yönelik taslaðýn taraflarýn görüþlerine açýlmasý hepimizin deðerlendirmesi gereken bir fýrsattýr. Bu çalýþmalar ile tüm taraflarýn üzerinde uzlaþacaðý ve daðýtým þirketlerinin muhtemel maðduriyetlerini bertaraf edecek bir geçiþ dönemine ulaþacaðýmýzý umud ediyoruz. Daðýtým þirketleri olarak yatýrýmlarýmýzý hýzla sürdürüyoruz ve piyasada öncelikle faaliyete geçen þirketler açýsýndan da henüz tamamlamamýþ bulunmaktayýz. Yatýrýmlarýmýzýn ulaþtýðý mahallerdeki abonelendirme henüz düþük oranlarda bulunuyor. Þebekelerimizi hýzla yaygýnlaþtýrýrken, gaz tüketimini de arttýrmak için çalýþmaktayýz. Bu nedenle daðýtým þirketlerinin bugün için hassas bir bildirim ve rezervasyon yapabilmesi çok güç. Hem gaz ticareti yapmayýp, hem de mevsimsel ve/veya sektörel gaz tüketim hareketlerinden sorumlu muhatap olmak, maalesef ki bugün için altýndan kalkacaðýmýz bir yük deðildir. Bu nedenle "geçiþ dönemi" ihtiyacýnýn hassasiyetle deðerlendirilmesini sektörün geleceði için son derece önemli bulmaktayýz. Önümüz kýþ, kentlerde bu mevsimde hissedilen hava kirliliði artýþýnýn azaldýðýna tanýk olacaðýz. Yatýrýmlarýmýz yaygýnlaþtýkça hizmet ettiðimiz vatandaþlar daha temiz hava solumakta. Ýnsanlar akþam saatlerinde artýk elleriyle aðýzlarýný kapatarak dolaþmýyorlar, dolaþmayacaklar. Soba kurmak, odun kömür depolamak, kül atmak iþleri ile uðraþmak yavaþ yavaþ eskilerde kalýyor. Kirlilik azalýyor, kayýt dýþý ticaret engelleniyor, devletimizin dolaylý vergi tahsilatý ve istihdam artýyor, halen yatýrýmlarýmýz devam ediyor ve edecek. Hepsini sadece biz yapmýyoruz ama bu sürecin dinamo motoru olmaktan mutluyuz. Saygýlarýmla, Mehmet Kazancý Greetings Dear Readers, We are going through some pretty tough times these days. Pioneer companies to operate in a transparent, competitive and regulated market, fuelled by our faith in the privatisation of the energy market as part of the Natural Gas Market Law 4646 up until this moment; we have displayed courage nothing short of exemplary. We have set our investments in motion and decked the whole country with work sites. Natural gas companies that had secured licences to distribute natural gas in urban areas in 2004 have started supplying gas before the year's end. The tender for urban natural gas distribution was held by EPDK, in 2003, after being granted the authority in the area of privatising the natural gas market in As we are nearing the end of the distribution license tenders, there are but a handful days remaining before the natural gas import and wholesale sales operations commence. The fact that there will be multiple natural gas suppliers in the marketplace is exciting for us. We also believe the proliferation of natural gas market activities will certainly make life easier for BOTAÞ and EPDK in terms of operations. Our conviction is fuelled by the very essence of the law that assigns the duty of establishing a transparent and competitive environment within the different fields of operation it has defined for EPDK. In this context, we warmly welcome the import companies and their new association DIVID and wish them success in their endeavours. It is perfectly obvious the demands and needs of the new players shall forge new frontiers during this new chapter. The availability of the draft prepared to make necessary amendments in the document on issues concerning the Transmission Network Operational Regulations, penned for the purpose of balancing these demands and needs for discussion among the concerned parties is an opportunity we all should capitalize on. We do hope that this effort shall usher us into a new transition period where all interested parties will reach an agreement on the common issues and the potential for grievances by the distribution companies will be eliminated altogether. As distribution companies, even though they are under way at full speed, we have not yet completed our investments as far as the priority companies that have commenced operations are concerned. The number of customers signed up into the system in neighbourhoods our services have reached is relatively low so far. While we are spreading our network at a considerable pace, we are also working to increase natural gas consumption. All these factors make it quite difficult for the distribution companies to report and forecast accurately for the time being. Being responsible for the seasonal and/or Sectoral gas consumption figures while not being involved in the natural gas trade process is unfortunately a burden too big for us to bear today. This is why we consider an accurate and careful assessment of the need for the "transition period" so vital for the future of the industry. Winter is just around the corner, and we will all witness a visible decrease in the air pollution that customarily descends upon the cities. The residents we extend our services to breathe cleaner air as our investments spread further. People no longer have to cover their mouths and noses when they have to get outside in the evening, nor will they have to anymore. Setting up stoves, storing firewood and coal, dealing with and disposing of ashes are surely becoming a thing of the past. Pollution is decreasing, off the record trade is being prevented, indirect tax collection and employment is increasing, and our investments are continuing as planned. We are not the only ones doing all the work to achieve all this, but we are certainly happy to be the driving force behind this process. Respectfully, Mehmet Kazancý

6 ÝÇÝNDEKÝLER CONTENTS HABERLER - NEWS 6 EPDK ÖZEL SAYISI - EMRA SPECIAL ISSUE EPDK Kurul Üyeleri 24 EMRA Board Members Yusuf Günay 29 EPDK Baþkaný - EMRA President Uður Kýnay 36 EPDK Doðalgaz Daire Baþkaný EMRA Head of Natural Gas Market Department EPDK ve GAZBÝR Çalýþtaylarla Sorunlarý 42 Masaya Yatýrýyor EMRA and GAZBÝR dealing with problems through workshops SÖYLEÞÝ - INTERVIEW Hüseyin Saltuk Düzyol 48 BOTAÞ Genel Müdür Vekili BOTAÞ General Manager DOÐALGAZIN 20. YILI 20. YEAR of THE NATURAL GAS Kayseri yeniden yapýlanýyor Kayseri being restructured again Malatya'da hedef 30 bin abone Objective in Malatya 30,000 subscribers Yaþar Arslan 58 Anadolugaz Genel Koordinatörü Anadolugaz General Coordinator Sami Akþemsettinoðlu 62 Kazancý Holding Yönetim Kurulu Danýþmaný Consultant of to the Board of Kazancý Holding Gökhan Yardým 66 ADG Danýþmanlýk ADG Consultancy TÜRKÝYE TURU - TURKIYE TOUR Kayseri 70 Malatya 74 Denizli 78 Kýrþehir 82 Ýnegöl 86 Eskiþehir 90 Çorlu 94 Bilecik 98 Gaziantep Ýnegöl yatýrýmlarý 2008'de tamamlanýyor Ýnegöl investments are to be completed in KÜLTÜR - SANAT - GEZÝ - CULTURE - ART - TRAVEL Belkýs/Zeugma Antik Kenti 106 Belkýs/Zeugma Ancient City Doðalgaz Tarihi 110 Natural Gas History AVRUPA RAPORU - EUROPEAN REPORT Tüketiciyi Koruma En Ýyi Uygulama Tavsiyeleri 116 Customer Protection Best Practice Proposition Beygaz, Bilecik'te vergi rekortmeni Beygaz top taxpayer in Bilecik MAKALE - ARTICLE Resmi Kurumlar ve Damga Vergisi Sorunu 124 Official Institutions and The Problem of Stamp Duty ÖLÇÜM TEKNOLOJÝSÝ MEASUREMENT TECHNOLOGY Ölçüm Aletlerindeki Hata Oranlarý 131 Uncertainties of Measurement Instruments

7 78 78 Denizli'nin tamamý 4 yýlda doðal gaza kavuþacak Entire Denizli will have natural gas in four years Kýrþehir ve Kýrýkkale'de altyapý, 2009'da tamamlanacak Infrastructure work in Kýrþehir and Kýrýkkale to be completed in Eskiþehir'e 3 yýlda 30 milyon dolar yatýrým 30 million dollars of investment for Eskiþehir i n three years Çorlu'da 50 bin abone doðal gaz alabilecek durumda 50,000 subscribers can receive natural gas in Çorlu Gaziantep'te yoðun talep bekleniyor A heavy demand is expected for Gaziantep

8 HABERLER NEWS Avrupalý, tedarikçisini kendi belirliyor All EU Citizens free to choose their electricity and gas supplier as of 1 July 1 Temmuz 2007 tarihinden bu yana tüm Avrupa vatandaþlarý, kendi elektrik ve doðal gaz tedarikçilerini serbest olarak seçebiliyor. Zira bu tarih, AB'deki elektrik ve doðal gaz pazarlarýnýn tamamen açýlmasýna iliþkin nihai tarihti. Rekabetin söz konusu olmasýnýn mümkün olmadýðý bazý özel durumlarýn dikkate alýndýðý bazý özel istisnalar vardý; bunlara örnek olarak Baltýk Devletleri ve doðal gazýn sadece kýsa süre önce kullanýma girdiði üye devletleri belirtebiliriz. Ancak temel kural olarak, AB'de, her vatandaþ için tercih özgürlüðü, yerleþik bir hale gelmiþtir. Tam piyasa açýlýþý, tamamen iþlevsel bir Avrupa enerji pazarýnýn oluþturulmasýnda bir dönüm noktasý anlamýna gelmektedir. Ayný tarih itibariyle, daha büyük ve orta ölçekli yerel elektrik ve doðal gaz daðýtým firmalarýnýn da yasal ve münferit firmalar olarak organize olmasý gerekecektir (yasal olarak ayrýlma). Bu önlem sayesinde, daðýtým firmalarý, ana firmalarýndan münferit olarak çalýþacaklar ve tüm tedarikçilerin daðýtým þebekesine adil bir þekilde eriþimi saðlanacaktýr. Ýletim seviyesinde ise, yasal ayrýlma, 2003 yýlýnda zaten zaruri olmuþtu. Komisyon görevlisi Piebalgs, "Avrupalý tüketicileri, enerji tedarikçilerini seçme özgürlüklerinden istifade etmek üzere teþvik ediyorum. Ýþlevsel bir AB enerji piyasasý sadece, tüketiciler, aktif olarak pazarda yer alýrsa gerçekleþtirilebilir. Yine de, gerçek anlamda rekabetçi bir dâhili pazar için diðer engeller hala mevcuttur- dolayýsý ile komisyon, mevcut kurallarýn doðru þekilde uygulanmasýný izlemeye devam edecektir ve kýsa süre içinde ilave mevzuat önlemleri teklif etmeye hazýrlanmaktadýr". Dâhili enerji pazarý, vatandaþlar ve sanayiler için adil fiyatlarýn temin edilmesi açýsýndan önemli bir önlemdir. Ayrýca, daha küçük firmalarýn, örneðin yenilenebilir enerjiye yatýrým yapanlarýn dahi, enerji piyasasýna eriþimlerinin olmasýný garanti etmektedir. Ayrýca, iyi iþlev gösteren bir piyasa, enerji santralleri ve iletim þebekelerine yeterli yatýrým yapýlmasýný temin eder, böylece enerji veya doðal gaz tedariklerinde kesinti olmasýnýn önüne geçer. Avrupa Düzenleme Grubu ERGEG, kýsa süre önce, nihai kullanýcý fiyat düzenleme ve pazar açýlýþýna yönelik bir durum incelemesi yayýnlamýþtýr. Bu çerçevede, tüm üye devletlerdeki pazar açýlýþ tarihlerine yönelik bir genel tablo verilmektedir. Ortalama olarak perakende elektrik fiyatlarý, kömür ve doðal gaz gibi ana yakýtlarýn maliyetlerindeki son derece belirgin fiyat artýþlarýna raðmen, gerçek þartlarda, nispeten sabit kalmýþtýr; bu da, elektrik tedarikinde randýmanýn arttýðýný ortaya koymaktadýr. Özellikle evler için elektrik fiyatý, üye devletler tarafýndan vergilendirme etkileri hariç tutulsaydý, aslýnda düþerdi. Doðal gaza gelince, sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz benzeri daha pahalý tedarik kaynaklarýna geçme ihtiyacý gibi, fiyatlarý etkileyen faktörler ve bazý doðal gaz ithalat uygulamalarýnýn petrol fiyatýna baðlanmaya devam etmesi, rekabetten baðýmsýz olarak Since 1 July all European citizens have been able to freely choose their electricity and gas supplier, as this was the final date for the full opening of the electricity and gas markets in the EU. There are a few exceptions to take account of special circumstances where it is not possible to introduce competition yet, such as the Baltic States and in Member States where gas was introduced only recently, but the basic rule of freedom of choice for every citizen has become established in the EU. The full market opening represents a milestone in the creation of a fully functioning European energy market. As of the same date, larger and medium-sized local electricity and gas distribution companies will also have to be organized as legally separate companies (so-called 'legal unbundling'). This measure will enhance the independence of the distribution companies from their parent companies with the aim of ensuring a fair access of all suppliers to the distribution network. At transmission level legal unbundling became compulsory already in "I encourage European consumers to take advantage of their freedom to choose their energy suppliers. A functioning EU energy market can only be obtained if consumers participate in the market actively. Nonetheless some other obstacles to a truly competitive internal market remain - the Commission will therefore continue to watch over the correct implementation of the existing rules and is set to propose additional legislative measures soon", said Commissioner Piebalgs. The internal energy market is an important measure in ensuring fair prices to citizens and industries. It also guarantees that even smaller companies, for instance those that invest in renewable energy, have access to the energy market. Furthermore, a well functioning market ensures sufficient investments in power plants and transmission networks thereby helping avoid interruptions in power or gas supplies. The European Regulators' Group ERGEG has most recently published a status review on end-user price regulation and market opening which gives an overview of the market opening dates in all Member States.[1] The fact that retail electricity prices have, on average, remained relatively constant in real terms, despite very obvious price increases in the cost of primary fuels such as coal and gas, clearly demonstrates the increased efficiency in electricity supply. The electricity price in particular for households would in fact have decreased if the effects of taxation by Member States were excluded. As far as gas is concerned, the factors affecting prices, such as the need to move to more expensive supply sources such as liquefied natural gas, and the continued linking of some gas imports to the price of oil, would have occurred whether or not 6 GAZBÝR 2 I 2007

9 gerçekleþecek bir durumdu. Enerji fiyatlarýnýn, harici faktörlerden baðýmsýz olarak daima düþük kalmasýnýn beklenemeyeceði unutulmamalýdýr. Yine de, rekabetçi ve açýk pazarlar, enerji yoðun sanayiler de dâhil olmak üzere, nihai kullanýcýlara, en iyi fiyatlarý getireceklerdir. Tüketiciler, enerji tedarikçilerini deðiþtirmek zorunda olmasalar dahi; böyle bir deðiþiklik, fiyat ve hizmet açýsýndan, daha iyi þartlar sunabilir. Enerji tedarikçisini seçmek özgürlüðünün bir süredir mevcut olduðu üye devletlerde tecrübeler, müþterilerin, bu fýrsattan gitgide daha fazla yararlanmakta olduðunu göstermektedir. Komisyon ayrýca, 5 Temmuz'da, enerji tüketicilerinin haklarýný güçlendirmek üzere yeni bir giriþim sunmuþtur: Enerji Tüketicilerinin Haklarýna Ýliþkin Avrupa Tüzüðü'nün kabul edilmesine yönelik unsurlar. Kendi baþýna pazar açýlýþý, yeterli ölçüde tedarikçi seçeneði ve rekabet temin edemez. Dolayýsýyla, komisyon, tüm üye devletlerde adil ve dinamik bir rekabet temin etmek üzere gayretlerini sürdürmeye kararlýdýr. competition had been introduced. It must be recalled that energy prices cannot be expected to always remain low regardless of external factors. Nonetheless, competitive and open markets will bring the best prices to end users, including the energy intensive industry. Although cconsumers are not obliged to change their energy suppliers, such a change may ensure a better deal in terms of price and service. In the Members States where the freedom to choose the energy supplier has been in place for some time, experience shows that customers increasingly take advantage of this opportunity. The Commission will also present a new initiative to reinforce the rights of energy consumers on the 5th of July: the elements that will eventually lead to the adoption of a European Charter on the Rights of Energy Consumers. Market opening as such can not guarantee a sufficient degree of supplier choice and competition. The Commission is therefore determined to continue in its efforts to ensure a fair and dynamic competition in all Member States. Yusuf Günay ERRA Baþkaný seçildi Yusuf Günay elected as the ERRA President Enerji Piyasasý Yönetim Kurulu (EPDK) Baþkaný Yusuf Günay, aralarýnda Rusya, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Polonya, Macaristan, Kazakistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ýn da yer aldýðý; 23 Orta ve Doðu Avrupa ülkesi ile Baðýmsýz Orta Asya Cumhuriyetlerinin Düzenleyici Bölgesel Birliði'nin (ERRA) 23 Mayýs 2007 tarihinde yapýlan seçimlerinde 2 yýllýðýna ERRA Baþkaný seçildi. ERRA, ABD'nin öncülüðünde ve özellikle Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'ýn da dahil olmasý nedeniyle üye ülkeler arasýnda hem enerji yatýrýmlarý hem de baðýmsýz düzenleyici kurum pratikleri açýsýndan önemli imkanlar sunan bir birlik. Birlik toplantýlarý ve enerji konusunda da her yýl gerçekleþtirilen yatýrým konferansý bu yýl Mayýs 2007 tarihleri arasýnda 300'e yakýn katýlýmla Ýstanbul'da yapýldý. EPDK Baþkaný Yusuf Günay ERRA Baþkaný olmasý konusunda þu deðerlendirmeyi yaptý: "ERRA gibi önemli bir organizasyona baþkan seçilmemi sadece þahsým ve kurumum deðil, ülkemizin de bir baþarýsý olduðunu ve bu iþten en çok ülkemizin yarar saðlayacaðýný düþünüyorum. Önümüzdeki dönemde kurumumuzun lisanslandýrma, tarifelendirme veya çok ilgi gören ve sürekli bilgi talep edilen þehir içi doðal gaz daðýtým modeli uygulamalarýmýzý uluslararasý organizasyonlarda dünyaya anlatacaðýz. Kurumumuz, hem diðer düzenleyici kurumlarla kurumsal iþbirliðini ve bilgi alýþveriþini geliþtirmek, hem de ülkemiz enerji sektörüne katký saðlamak istemektedir." During the Energy Regulators Regional Association (ERRA) elections held on May 23, 2007, Yusuf Günay, the Chairman of Energy Market Regulatory Authority was elected as the ERRA President for 2 years; and the members of ERRA include 23 Central and Eastern European countries and Commonwealth of Independent Central Asian States, including Russia, Turkey, Ukraine, Moldova, Poland, Hungary, Kazakhstan, Azerbaijan and Armenia. ERRA is an organisation that offers important opportunities between member states both in terms of energy investments and in terms of practices by independent regulatory associations, under the leadership of the US, and particularly as Russia, Kazakhstan, and Azerbaijan are members. The annual energy investment conference and the meetings of the association were held this year in Istanbul between May 20 and 24, 2007, with an attendance of close to 300. Yusuf Günay, the Chairman of Energy Market Regulatory Authority offered the following assessment about his election as the ERRA President: "I believe that being elected as the President of an important organisation like ERRA is an accomplishment not only for me in person and for my corporation, but also for Turkey, and I believe that through this, Turkey will benefit the most. During my term, we shall make known worldwide with the international organisations the licensing, tariff models or the urban natural gas distribution practices, which receive great interest and for which information is being requested constantly. We wish to enhance corporate cooperation and exchange of information with the other regulatory associations, and to contribute to the energy sector in Turkey." GAZBÝR 2 I

10 HABERLER NEWS Antalya doðal gaz için ilk kaynaðý yaptý Antalya made the first welding for natural gas Antalya þehir içi doðal gaz daðýtým çalýþmalarý Altýn Kaynak töreniyle baþladý. Kente 30 yýl temiz ve güvenli enerji saðlama projesi ilk kaynakla resmen hayata geçti. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapýlan törene Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu Baþkaný (EPDK) Baþkaný Yusuf Günay, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, Doðal Gaz Daðýtýcýlarý Birliði (GAZBÝR) Baþkaný Mehmet Kazancý, Energaz Yönetim Kurulu Baþkaný Nusret Argun katýldý. Energaz Yönetim Kurulu Baþkaný Nusret Argun, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, doðal gazýn Antalya'nýn enerji sorununu ortadan kaldýracaðýný söyledi. doðal gazýn 5 yýl içinde Antalya'nýn her tarafýna yayýlacaðýný belirten Argun, "2004 yýlýnda beri birçok ilde doðal gaz daðýtým projelerini yürütüyoruz. Þimdi sýra Antalya'ya geldi. Antalya halký, ekonomik, konforlu, verimli, çevre dostu enerji kaynaðýný kesintisiz olarak kullanma imkaný bulacak." diye konuþtu. EPDK Baþkaný Yusuf Günay, doðal gazýn hem vatandaþýn hem de sanayicilerin tercih ettiði ekonomik ve verimli bir enerji kaynaðý olduðunu söyledi. Türkiye'nin doðal gazla tanýþmasýnýn üzerinden 20 yýl geçtiðini ifade eden Günay, "1987 yýlýnda ilk doðal gazýn Rusya'dan Ankara'ya getirilmesi kamuoyunda büyük heyecanla karþýlanmýþtý. Ancak bu heyecan sonraki yýlda sadece 5 þehrimize doðal gazýn götürülmesiyle sýnýrlý kaldý. Sonraki yýllarda ayný heyecan ve istek maalesef doðal gazýn ülkemiz genelinde yayýlmasý konusunda gösterilmedi." dedi. The natural gas distribution preparation for Antalya studied with the Altýn Kaynak (Golden Welding) ceremony. The project for offering clean and safe energy to the city for 30 years started officially with the first welding. The ceremony was held at the Atatürk Cultural Centre, and Yusuf Günay, the Chairman of the Energy Market Regulatory Authority; Alaaddin Yüksel, Antalya Governor; Menderes Türel, Antalya Mayor; Mehmet Kazancý, the President of the Natural Gas Distributors Association (GAZBÝR), and Nusret Argun, the Chairman of Energaz attended the ceremony. Nusret Argun, the Chairman of Energaz said, in his opening address, that natural gas will solve the energy problem in Antalya. Argun noted that in 5 years, natural gas will be given to everywhere in Antalya and said "Since 2004, we have been carrying out natural gas distribution projects in several cities. Now it is time for Antalya. The people of Antalya will have uninterrupted access to an economic, comfortable, efficient and environment friendly source of energy". Yusuf Günay, the Chairman of the Energy Market Regulatory Authority said that natural gas is an economic and efficient source of energy preferred both by the citizens and the industrialists. Günay stated that it has been 20 years since Turkey met natural gas and said "When natural gas came from Russia to Ankara for the first time in 1987, this was a great source of excitement. However, in the next 15 to 16 years, natural gas was offered to five cities only, which curbed this excitement. Unfortunately, in the following years, the same excitement and enthusiasm was not shown in expanding the utilisation of natural gas country wide". 8 GAZBÝR 2 I 2007

11 Doðal gaz daðýtýcýlarý baðýmsýz kuruluþlarca denetlenecek Natural gas distributors will be audited by independent organisations Türkiye çapýnda doðal gaz daðýtýmý yapan þirketler, özel denetim þirketleri tarafýndan ikincil denetime tabi tutulacak. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), ihalesini yaptýðý, doðal gaz kullanan, yatýrýmlarý süren ve baþlayacak olan 59 daðýtým bölgesini haziran ayýndan itibaren baðýmsýz denetim kuruluþlarýna denetletmeye baþladý. Konuyla ilgili olarak SGS Süpervise Gözetleme A.Þ ile SMM Mühendislik Müþavirlik ve EPDK Doðal Gaz Dairesi Baþkanlýðý arasýnda denetim anlaþmasý imzalandý. EPDK Baþkaný Yusuf Günay, kendi seçtikleri iki baðýmsýz denetim þirketinin önümüzdeki 3 yýl boyunca ülke çapýndaki tüm doðal gaz daðýtým þirketlerini EPDK adýna denetleyeceðini söyledi. 3 yýlda 50 tane doðal gaz daðýtým ihalesi yapýnca ve bunlarýn 30'dan fazlasýnda gaz kullanýlmaya baþlanýnca kýsa sürede çok güçlü bir sektör oluþtuðunu anlatan Günay, gelinen aþamada 3 milyon abonenin alt yapýsýnýn tamamlandýðý ve gaz kullanýmýnýn baþladýðýný ifade etti. Süreci baþlatýrken þebekenin yapýmýndan iþletilmesine kadar her konuda standartlarý, kurallarý koyduklarýný belirten Günay, "Yatýrýmlarý hem kurum personelimize hem de bizden sertifika alan ve daðýtým þirketlerine karþý sorumlu olan þirketlere denetlettik. Yýl baþýndan bugüne sadece kendi kurum personelimiz vasýtasý ile Trakya'dan Erzurum'a, Antalya'dan Karaman'a kadar 10'un üzerinde þehirde denetim yaptýk. Bu zamana kadar hiçbir sýkýntý ile karþýlaþýlmadan bugüne geldik." dedi. doðal gazýn güvenli kullanýmýnýn tüketicilerin yanýnda sektörün geliþimi açýsýndan da çok önemli olduðunu belirten Günay, bugüne kadar tüketiciyi korumaya yönelik tedbirleri aldýklarýný ve almaya devam edeceklerini ifade etti. Günay, denetimde yeni dönemi þöyle anlattý: "Artýk var olan güvenliði daha da üst noktalara taþýyarak bir çifte denetim sistemi geliþtiriyoruz. Zaten daðýtým þirketlerinin baþýnda 7 gün 24 saat çalýþan denetçiler var. Önümüzdeki süreçte ikincil bir denetim daha yaptýracaðýz. Protokol imzaladýðýmýz þirketler, bizim adýmýza, daðýtým þirketlerinin yaný sýra ve bu þirketleri denetleyen kontrolörleri de denetleyecek. Mühendisleri ve teknisyenleri ile mevzuatýmýz kapsamýnda ve belirlediðimiz programla ülke çapýnda þebekeden mali denetime, projelendirmeden, iþletmeye kadar her alanda birkaç günlük denetim programlarý uygulayacaklar. Bu arada yatýrýmlarýna yeni baþlayan þirketlere de gözetmenlik ve yol gösterici olacaklar. Tüm sonuçlarýný bize ulaþtýracaklar, denetim bedelini ise bizim belirlediðimiz fiyatlardan daðýtým þirketlerinden alacaklar. Bu kapsamda yýl sonuna kadar tüm þirketlerin denetiminin yapýlmasýný hedefliyoruz." The companies distributing natural gas throughout Turkey will be subject to secondary audits by special audit companies. The tender is held by the Energy Market Regulatory Authority, for ensuring the audit of 59 distribution regions that use natural gas or the investments of which are ongoing and about to continue, by independent audit companies as of June. Accordingly an audit agreement was signed between SGS Süpervise Gözetleme A.Þ and SMM Mühendislik Müþavirlik, and the Energy Market Regulatory Authority Natural Gas Department. Yusuf Günay, the Head of the Energy Market Regulatory Authority stated that the two independent audit companies that they have selected will audit all the natural gas distribution companies throughout the country on behalf of the Energy Market Regulatory Authority for the next three years. Günay explained that after having carried out 50 natural gas distribution tenders in three years, with over 30 of them already offering natural gas, the sector has become very strong in a short period of them, and added that the infrastructure for three million subscribers has been completed and natural gas started to be used. Günay said that when they started the process, they set standards and rules for everything from the construction to the operation of the network and added "We had the investments audited both by our own personnel, and the companies who were certified by us, and responsible towards the distribution companies. Since the beginning of the year, we have carried out audits in over 10 cities with our own personnel from Trakya region to Erzurum, from Antalya to Karaman. We have come to the present day without encountering any problems at all." Günay noted that the safe utilisation of natural gas is very important not only for the consumers but also for the development of the sector, and he added that until now, they took measures to protect the consumers, and they will continue to do so. Günay explained the new era in auditing as follows: "We are developing a dual audit system, conveying the already present safety to higher levels. There are already auditors inspecting the distribution companies 7/24. In the coming term, we will have secondary audits carried out. The companies with which we sign protocols will audit the distribution companies on our behalf, and the inspectors auditing these companies. The engineers and technicians of the companies will implement inspection programs for a number of days in every area from network to financial auditing, from design to operations throughout the country, within the scope of our legislation and with the schedule we have established. Furthermore, they will supervise and guide the companies that are about to start investing. They will convey all the outcomes to us, and the audit will be charged to the distribution companies with the prices we have determined. Accordingly, we intend to have all the companies audited by the end of the year." GAZBÝR 2 I

12 HABERLER NEWS Türkiye-Ýran anlaþmasý Ýran gazýnýn Türkiye üzerinden Avrupa'ya taþýnmasý ve enerji konusunda ortak yatýrým yapýlmasý konularýnýn görüþüldüðü toplantýdan sonra mutabakat zaptý, Ýran Petrol Bakaný Kazým Veziri Hamaneh ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Dr. M. Hilmi Güler tarafýndan imzalandý. Anlaþmaya baþta ABD olmak üzere tepki gösterenler de oldu. Buna göre, iki ülke Ýran gazýnýn Türkiye üzerinden, Türkmenistan doðal gazýnýn da Ýran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taþýnmasý, Ýran'ýn Asaluye kentindeki doðal gaz geliþtirme alanýnda iþbirliði yapýlmasý ve petrol ticaretindeki mevcut iþbirliðinin devam ettirilmesi konularýnda anlaþtý. Türkiye, Türkmen, Ýran ve Irak doðal gazlarýný Ýran'la yaptýðý anlaþmayla Avrupa'ya pazarlayacak. Bu anlaþmayla Türkiye önünü kesmeye çalýþan Rusya'nýn hamlesine karþýlýk vermiþ oldu. Hamaneh, Enerji Bakanlýðý'ndaki uzun müzakereler sonucu Türkiye'nin Ýran'ýn Güney Pars gaz sahasýnýn 22, 23 ve 24'üncü fazlarýný iþletmesini kabul etti. Ýþletmeyi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý Ýran Devlet Petrol þirketiyle birlikte üstlenecek. Bu gazýn Türkiye'ye ulaþtýrýlmasýyla toplam tüketimin yarýsýna denk gelen 56 milyon metreküplük günlük doðal gaz ihtiyacý karþýlanmýþ olacak. Türkmenbaþý'nýn hayattayken çalýþmalarýný baþlattýðý Türkmen gazýnýn Ýran üzerinden Türkiye'ye getirilmesi projesi nihayet hayata geçiriliyor. Türkiye böylece Orta Asya bölgesinin gazýný alternatif yollardan Avrupa'ya ulaþtýran Rusya'ya karþý alternatif enerji hattýna sahip olacak. Mavi Akým, Arap gazý, ÝranTürkmen gazý ile Irak gazlarýný topraklarýndan geçirip Avrupa'ya pazarlayan ülke olma konumunda. Ýran Petrol Bakaný Hamaneh, anlaþmayla ilgili yaptýðý açýklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Güler ile yaptýðý görüþmenin çok olumlu geçtiðini ve imzalanan mutabakat zaptýyla iki ülkenin petrol ve gaz iþbirliði konusunda çok büyük bir adým attýklarýný söyledi. Ýran gazýnýn Avrupa'ya taþýnmasý için bir doðal gaz boru hattý inþa edilmesi gerektiðini belirten Hamaneh, bunun için oluþturulacak projeye iki ülkenin eþit oranda katýlacaðýný da kaydetti. Güney Pars sahasý, dünya rezervlerinin %15'ini oluþturuyor. Hat Türkmen gazý için en ideal yol olarak görülüyor. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasýnda doðal gaz köprüsü olma olanaðýný gerçek kýlacak Rusya'nýn Türkiye'yi bypass etme stratejisini boþa çýkarýyor. Türkiye'nin doðal gaz maliyetlerini aþaðýya çekecek Ýran ve Türkiye'nin yakýnlaþarak bölgede önemli bir güç haline gelmesini saðlayacak. Nabucco projesinin Türkiye üzerinden tekrar hayata geçmesini saðlayacak Rusya'nýn Türkiye'yi doðal gazda ekarte etmesini ve tekel olmasýný engelleyecek. Türkmenistan doðal gazý ve Ýran'dan çýkarýlacak doðal gazýn Avrupa'ya taþýnmasý için iki ayrý boru hattý yapýlacak. Ýlk boru hattý TürkmenistanÝran sýnýrýndan baþlayýp Türkiye sýnýrýna kadar devam edecek. Uzunluðu kilometre olacak hattýn maliyetini Türkiye ve Ýran yarý yarýya karþýlayacak. Güney Pars sahasýndan çýkarýlacak gaz için de ülkenin güneyinden sýnýra kadar yapýlacak 2 bin kilometrelik hat 2 milyar dolara mal olacak. Ýki ülke bunun için ortak bir þirket kuracak. Ýlerde bu þirkete ortak olmak isteyen yabancýlar da hisse sahibi olabilecek. Ýran'dan gelecek her iki hat da Türkiye sýnýrýndaki mevcut hattan Nabucco ve Yunanistan hattýna baðlanacak. Ýran'ýn Türkiye'ye 32 milyar varillik bir petrol sahasý da vereceði belirtiliyor. Turkey-Iran agreement Kazým Veziri Hamaneh, Iran Oil Minister, and Dr M. Hilmi Güler, the Minister of Energy and Natural Resources signed the agreement protocol after the meeting where the agenda included the transportation of Iran gas to Europe through Turkey and the issues of a joint investment on energy. The agreement was objected to by some parties, mainly the US. Accordingly the two countries reached an agreement on transporting the Iran gas to Europe through Turkey and the Turkmenistan natural gas to Europe through Iran and Turkey, to cooperate in Asaluye, Iran in the field of developing natural gas and continue the existing cooperation in oil trade. Through the agreement made with Iran, Turkey will market natural gas from Turkmenistan, Iran and Iraq to Europe. Through this agreement, Turkey responded to the Russian move to block it. After long negotiations at the Ministry of Energy, Hamaneh agreed that Turkey operates the 22nd, 23rd and 24th phases of the Southern Persian natural gas site in Iran. The operation will be carried out jointly by Turkey Petroleum Corporation and the Iran State Oil Company. Upon this gas arriving in Turkey, the daily natural gas requirement of 56 million cubic meters, corresponding to half the total consumption will have been met. The project for transporting Turkmen gas to Turkey through Iran had been initiated when Türkmenbaþý was alive, and finally the project is being implemented. Turkey will thus have the alternative energy line against Russia, which transports the Central Asian natural gas to Europe trough alternative routes. The Blue Current is at the stage of transporting the Arab gas, Iran-Turkmen gas and the Iraqi gas from its soils and marketing it to Europe. Iran Oil Minister Hamaneh made an announcement about the agreement and said that the meeting with Energy and Natural Resources Minister Güler was very good, and that with the protocol signed, the two countries took a major step forward in the oil and natural gas cooperation of the two countries. Hamaneh stated that a natural gas pipeline needs to be built in order to carry the Iran gas to Europe, and stated that the two countries will participate jointly to the project that will be prepared. The Southern Persian site constitutes 15% of the world reserves. The line seems to be the most ideal route for the Turkmen gas. Turkey will thus become a natural gas bridge between Europe and Asia, and Russia's strategy to bypass Turkey will be useless. Turkey's natural gas costs will decrease; Iran and Turkey will come closer and become a significant power in the region. The Nabucco project will become alive once again through Turkey, and prevent Russia to bypass Turkey for natural gas, and become a monopoly. Two separate pipelines will be built for carrying the natural gas from Turkmenistan and the natural gas from Iran to Europe. The first pipe line will start from the Turkmenistan-Iran border, and continue to the Turkish border. The length of the line will be 1500 kilometres and the cost will be shared equally between Turkey and Iran. As for the natural gas from the Southern Persian site, the 2000 kilometre line to be constructed from the south of the country to the border will cost 2 billion dollars. The two countries will establish a joint company for this purpose. The foreigners that wish to be a partner in this company will also be able to have shares. Both lines from Iran will be connected from the line at the Turkish border to the Nabucco and Greek lines. It is also stated that Iran will give Turkey an oil area of 32 billion barrels. 10 GAZBÝR 2 I 2007

13 Silivri Doðal Gaz Depolama Tesisi hizmete açýldý Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nýn Silivri'de bulunan tesislerinde yapýlan açýlýþ törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Dr. M. Hilmi Güler, TPAO Genel Müdür Vekili Mehmet Uysal, BOTAÞ Pazarlama ve Satýþ Müdürü Mehmet Konuk ve Silivri Belediye Baþkaný Hüseyin Turan katýldý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Güler, Silivri Yeraltý doðal gaz Depolama Tesislerinin, BaküTiflis-Ceyhan ve Þahdeniz projeleri gibi bir ilk olduðunu belirterek ''Bu tür projelerle ülkemizin enerji konusunda herhangi bir darboðaza girmemesini saðlayacaðýz'' dedi. Bakan Güler, bugünün, en mutlu günlerinden biri olduðunu ifade ederek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) ve BOTAÞ'ýn, bir olmazý olur hale getirdiklerini ve bunu Türk milletinin hizmetine sunduklarýný kaydetti. Türkiye'nin ilk yeraltý doðal gaz depolama tesisi olan Silivri tesisi, ülkenin kýþýn yaþadýðý doðal gaz sýkýntýsýnýn giderilmesi açýsýndan önem taþýyor. Tesiste Türkiye'nin yýllýk gaz tüketim miktarýnýn yaklaþýk yüzde 5'i depolanabilecek. Kuzey Marmara ve Deðirmenköy doðal gaz Sahalarý, BOTAÞ boru hattýna ve Ýstanbul'a yakýn olmasý, rezervuar ve üretim özelliklerinin depolama rezervuarý için kullanýma uygun bulunmasý nedeniyle önem taþýyor. Ýþin proje için gerekli kuyularýn kazýlmasý dýþýndaki büyük bir kýsmýný oluþturan Yüzey Tesisleri yapým iþini Mühendislik, Malzeme Temini, Montaj ve Devreye Alma çalýþmalarýný kapsayacak þekilde Lurgi AGFernas Ýnþaat Ltd. Þti. Konsorsiyumu gerçekleþtirdi. Depolama Tesisleri Kuzey Marmara ve Deðirmenköy Sahalarý Toplama Ýstasyonlarý ile bu istasyonlara gaz enjekte ediyor ve geri üretilen gazý iþleyip BOTAÞ Ana Boru Hattýna sunan Ortak Tesisten oluþuyor. Deðirmenköy Sahasý yaklaþýk 13 km uzunluðunda, Kuzey Marmara Sahasý ise yaklaþýk 3.5 km uzunluðundaki boru hattý ile Ortak Tesise baðlandý. Tesisler kullanýlarak Kuzey Marmara Rezervuarý'nda 1.6 milyar Nm 3, Deðirmenköy Rezervuarýnda ise 0.3 milyar Nm 3 olmak üzere toplam 1.9 milyar Nm 3 doðal gaz depolanabilecek. Tesislerin enjeksiyon kapasitesi günlük maksimum 11.8 milyon Nm 3, geri üretim kapasitesi ise günlük maksimum 15 milyon Nm 3 olacak. Silivri Natural Gas Storage Facility opened for service An opening ceremony was held at the Silivri facilities of Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý, and Dr M. Hilmi Güler, the Minister of Energy and Natural Resources; Mehmet Uysal, TPAO Deputy General Manager; Mehmet Konuk, BOTAÞ Marketing and Sales Manager and Hüseyin Turan, Silivri Mayor attended the ceremony. Güler, the Minister of Energy and Natural Resources stated that the Silivri Underground Natural Gas Storage Facilities are a first like the Baku Tbilisi Ceyhan and Shahdeniz, and said, ''With such projects, we shall make sure that our country does not enter an energy bottleneck''. Minister Güler said that that day was one of his happiest days, and noted that Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) and BOTAÞ turned something impossible into a reality and offered this for the Turkish citizens. The Silivri facility is the first underground natural gas storage facility in Turkey, and it is important for the reduction of the natural gas difficulties encountered by the country in winter. About 5 per cent of the annual natural gas consumption of Turkey will be able to be stored. The Northern Marmara and Deðirmenköy Natural Gas Sites are close to the BOTAÞ pipe line and Istanbul, and the reservoir and the production features are suitable for being utilised as a storage reservoir. Lurgi AGFernas Ýnþaat Ltd. Þti. Consortium carried out the Surface Facilities Construction works, covering the majority of the works, except for drilling the wells necessary for the project, and covering the Engineering, Material Provision, Installation and Commissioning Works. The Storage Facilities inject natural gas to Northern Marmara and Deðirmenköy Sites Collection Sites and includes a Common Facility that processes the back production natural gas and sends to the BOTAÞ Main Pipe Line. The Deðirmenköy Site was connected to the Common Facility with a pipe line that is approximately 13 km long, and the Northern Marmara Site was connected to the Common Facility with a pipe line that is approximately 3.5 km long. Using the facilities, the Northern Marmara Reservoir has a capacity to store 1.6 billion Nm3 natural gas, and the Deðirmenköy Reservoir has a capacity to store 0.3 billion Nm3 natural gas, that is a total of 1.9 billion Nm3. The injection capacity of the facilities will be maximum 11.8 million Nm3 per day, and the back production capacity will be maximum 15 million Nm3 per day. GAZBÝR 2 I

14 HABERLER NEWS Akçakoca doðal gazý, ulusal þebekeye baðlandý Akçakoca'dan çýkartýlan ilk yerli doðal gaz, ulusal daðýtým hattýna baðlandý. Çayaðzý Doðal Gaz Proses Tesisi'nin açýlýþýna katýlan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Dr. M. Hilmi Güler, 4 yýl önce bu noktada kararlý olduklarýný göstermek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'ný (TPAO) üs olarak seçtiklerini kaydetti. Güler, "Karadeniz'de beklentilerinin de büyük olmasý nedeniyle çalýþmalara baþladýk. Karadeniz'in herhangi bir noktasýný delip orada doðal gazý bulacaksýnýz. Bunu ýskalamak da vardý. Kararlý analizler yaptýk. Belli yerleri seçtik ve 'vira bismillah' deyip ilk kuyuyu kazdýk ve doðal gazý bulduk. Norveç 33'te bulmuþtu. Bizim mühendisler öngörülü ve isabetliydi ve ilk atýþta buldular" diye konuþtu. Güler, Akçakoca'dan çýkarýlan doðal gazýn Samsun, Sivas, Malatya, Kayseri, Erzurum, Çorum, Konya ve Düzce illerinin toplam sanayi ve konut tüketimine eþit olduðuna dikkat çekti. TPAO Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Altýnparmak, TPAO'nun, 2003 yýlýndan itibaren petrol ve gaz aramak üzere denizlere aðýrlýk verdiðini, arama faaliyetlerinde denizlerin maliyetlerinin karaya göre çok yüksek olduðunu söyledi. TPAO'nun, 2000'li yýllarda 50 milyon düzeyindeki yatýrým bütçesinin 2006 yýlýnda 370 milyon dolara ulaþtýðýný ifade eden Altýparmak, Akçakoca'da toplam 19 kuyu açýldýðýný ve 17 kuyunun gazlý çýktýðýný belirtti. Akçakoca'da 2 adet üretim platformuna 5 kuyunun baðlantýsýnýn yapýldýðýný, bu kuyularda üretime baþlandýðýný belirten Altýparmak, kýsa süre sonra 3'üncü kuyuda da üretime baþlanacaðýný kaydetti. Altýparmak, Akçakoca'da ilk aþamada günlük 2.1 milyon metreküp gaz üretileceðini, keþiflerle miktarýn günlük 4.5 milyon metreküpe çýkarýlacaðýný ifade etti. Karadeniz'de petrol için sismik faaliyetlerin devam ettiðini anlatan Altýparmak, Karadeniz'in önemli bir saha olduðunu söyledi. Toreador Genel Müdürü Roy Barker da 3 yýldan bu yana Akçakoca'daki doðal gaz potansiyelini geliþtirmek ve büyütmek için uðraþtýklarýný dile getirdi. Barker, 15 sondaj kuyusu ve 3 adet de sabit iletim platformu kurulduðunu belirterek, kara ve denizde gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný kaydetti. TPAO ve Toreador'dan oluþturulan bir ekibin bu operasyonu gerçekleþtirdiðini, baþarýnýn en önemli nedeninin de bu ekibin ortak çalýþmasý olduðunu söyleyen Barker, kýsa süre sonra Ýðneada'da da Hema Enerji ile doðal gaz için yeni kuyu açacaklarýný da sözlerine ekledi. Akçakoca natural gas connected to national grid The first local natural gas from Akçakoca is connected to the national distribution line. Dr. M. Hilmi Güler, the Minister of Energy and Natural Resources, who attended the Çayaðzý Natural Gas Process Facilities, stated that four years ago they have selected the Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) as the base in order to demonstrate that they were determined. Güler said, "As we had great expectations in the Black Sea, we started out there. It was a matter of drilling any point in the Black Sea and finding natural gas there. One could have easily missed too. We carried out determined analysis. We chose certain locations and drilled the first well crossing our fingers, and found natural gas. Norway had found in the 33rd attempt. Our engineers had foresight and they found it at the first unerring attempt". Güler noted that the natural gas found in Akçakoca was equivalent to the total industrial and residential consumption of Samsun, Sivas, Malatya, Kayseri, Erzurum, Çorum, Konya and Düzce. Murat Altýparmak, the Assistant General Manager of TPAO said that since 2003 TPAO concentrates offshore activities for exploring oil and natural gas, and said that the costs offshore for exploration activities are much higher compared to onshore. Altýparmak stated that the investment budget of TPAO, which used to be around 50 million in the 2000's, reached 370 million dollars in 2006, and said that a total of 19 wells were drilled in Akçakoca, 17 of which had gas in it. He also added that the connection of 5 wells were made to the two production platforms in Akçakoca, and that production started already, and said that soon, production will start in the third well too. Altýparmak said that at the first stage, in Akçakoca, they will produce 2.1 million cubic meters of natural gas per day, and that with the explorations they will increase the amount to 4.5 million cubic meters per day. Altýparmak said that the seismic activities for oil are continuing at the Black Sea, and added that Black Sea was an important site. Toreador General Manager Roy Barker said that for three years now, they are working to develop and improve the natural gas potential in Akçakoca. Barker stated that they have opened 15 drilling wells and three fixed transmission platforms, and that they are carrying out the necessary preparations onshore and offshore. Barker also noted that a team consisting of TPAO and Toreador representatives carried out this operation, and that the most important reason for success was the common work of this team, and added that soon, they will drill a new well for natural gas in Igneada together with Hema Enerji. 12 GAZBÝR 2 I 2007

15 Eurogas Yýllýk Politika Konferansý 2007 doðal gaz ve elektrik pazarlarýnýn liberalizasyonuna yönelik 3. paket görüþmelerini baþlatýyor Eurogas Yýllýk Politika Konferansý 21 Eylül 2007 Cuma günü Brüksel'de gerçekleþti ve 19 Eylül 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafýndan baþlatýlan üçüncü liberalizasyon paketine dair Eurogas'ýn ön görüþleri takdim edildi. Bu programa, Avrupa'dan kuruluþlar, sektörel firmalar, uluslararasý organizasyonlar, üretici ülkeler, müþteriler ve basýn mensuplarýndan oluþan yaklaþýk iki yüz civarýnda, üst düzey temsilci katýldý. Üzerinde durulan noktalar, iç pazarda gerçekleþtirilen ilerlemeyi ve dýþ üreticilere yönelik AB ortaklýklarýný ve Avrupa þirket stratejilerini kapsamaktaydý. Diðer birçok özelliðinin yanýsýra, bu konferans, 19 Eylül'de Komisyon tarafýndan sunulan nizami teklifler çerçevesinde, yatýrým ile ilgili hususlara, tüketici korumasýna, yönetmelik ve uyum süreçlerine iliþkin kapsamlý görüþmeler gerçekleþtirilmesi için de bir vesile oldu. Açýlýþ konuþmasýnda, Eurogas Baþkaný Sayýn Domenico Dispenza, bu pakete yönelik Eurogas'ýn ilk gözlemlerini özetledi. Eurogas, Komisyon'un tamamen iþlevsel bir iç pazar saðlanmasýna yönelik hedeflerine destek vermektedir. Bunun için, aþaðýdakiler gereklidir: - mevcut mevzuatýn etkin bir þekilde tatbik edilmesi - eriþimde ve sistem iþletmesinde herhangi bir ayrým gözetilmemesi - Avrupa arzý için yatýrým gereksinimlerini desteklemek üzere istikrarlý nizami çerçeve - geliþmiþ nizami süreçler - kapsamlý TSO iþbirliði - Avrupa'da arz güvencesine yönelik yatýrým gereksinimi Komisyon tarafýndan önerilen hususlarýn arasýnda, Eurogas, Ülke Denetleme Kurumlarýnýn koordinasyonu ve uyumuna yönelik bir Kuruluþ oluþturulmasý fikrini desteklemektedir. Bu, mevcut yapý açýsýndan, pragmatik bir yaklaþýmýn dikkate alýndýðýný göstermektedir. Söz konusu yapýnýn yetkileri iyi tanýmlanmalýdýr, sorumluluk verilmelidir ve tamamen þeffaf olarak faaliyet göstermelidir. Eurogas, doðal gaz Sistem Operatörleri Avrupa Ýletim Þebekesinin kurulmasýný da desteklemektedir ve Ýletim Sistem Operatörlerinin (GTE+) daha resmi bir organ olarak kurulmasý hususunda, prensipte mutabýktýr. Ýletim Sistem Operatörlerinin arasýnda, operasyonlarýna yönelik iþbirliðinin geliþmesi sonucu, doðal gaz tedarikçilerine daha iyi hizmet verilmesi mümkün olacaktýr. Ancak, Eurogas, GTE+'nin þebeke kullanýcýlarý ve tedarikçilerine düzenli olarak danýþmasý yolundaki gelecekteki yükümlülüðü de desteklemektedir. Eurogas'ýn ayrýlmasý ile ilgili konuda, aþaðýdaki hususlar vurgulanmaktadýr: - her türlü çözüm tutarlý olarak uygulanmalý ve orantýlý olmalýdýr - ISO, etüd edilmesi gerekli olan, muhtemel bir alternatiftir - diðer fizibl çözümler de mevcut olabilir - daha uygun ve iyi hedeflenmiþ bir düzenlemeye yönelik arayýþlar gerçekleþtirilmelidir. Gelecekte hazýrlanacak olan her türlü mevzuatýn amacý, dâhili pazarýn iyi iþlemesine ve enerji firmalarýnýn küresel boyutta rekabet edebilme, yatýrým yapabilme ve portföyleri ile uzun vadeli stratejilerini belirleyebilme yetilerinin korunmasýna yönelik olmalýdýr. Bu açýdan, Eurogas, Avrupa arz güvenliðinin güçlendirilmesi amacý ile üretici ülkeler ile mütekabiliyet esasýnda, diyalog ve ortaklýklarýn desteklenmesine yönelik bir AB dýþ politikasýný gerekli görmektedir. Eurogas, bu konuda, Komisyon'un tekliflerini de beklemektedir. Açýlýþ oturumunda, Komisyon Yetkilisi Piebalgs, mevzuat tekliflerinde belirtilen konularý açýkladý ve liberalizasyon sürecinin kararlý bir þekilde sürdürülmesine yönelik çaðrýda bulundu. Bir sonraki oturumda ise, DG TREN Direktörü Mr. Heinz Hilbrecht, üçüncü pakette teklif edilen önlemleri kapsamlý olarak açýkladý ve Sektör, Üye Devletler ve Komisyon arasýnda, arz güvencesine yönelik konularda net iþbirliðine gidilmesi için çaðrýda bulundu. Eurogas'ýn AB doðal gaz Koordinasyon Grubuna verdiði desteðe yönelik memnuniyetini dile getirdi. Parlamento üyesi Mr. Alejo Vidal Quadras, doðal gaz ve elektrik arasýndaki farklýlýklara iliþkin olarak, doðal gazýn, özellikle jeopolitik açýdan elektrikle olan farkýna dikkat çekti ve üretimin çoðunun AB dýþýnda gerçekleþtirildiðinin altýný çizdi. Bu konularýn gelecek aylarda, Avrupa Parlamentosunda görüþüleceðine dair taahhütte bulundu. Sözlerini bitirirken, AB kurumlarýnýn, önerilen paket üzerinde mutabakata varmak üzere beraber çalýþmasýnýn gerekliliðini vurguladý. Oturumda yer alan diðer konuþmacýlar da, doðal gaz sanayiinin karþý karþýya kaldýðý temel ekonomik, nizami ve stratejik zorluklara deðindiler. Bu konferans kapsamýndaki sunumlara, Eurogas web sitesinden eriþebilirsiniz: Eurogas Annual Policy Conference 2007 opens the debate on the 3 rd package of liberalizatýon of the gas and electricity markets The Eurogas Annual Policy Conference took place in Brussels on Friday 21 September 2007 and presented Eurogas preliminary views on the third liberalization package launched by the European Commission on 19 September This event was attended by around two hundred high ranking representatives of the European Institutions, Industry, International Organizations, Producing Countries, Customers and the Press. The highlights were on the progress made in the internal market, on EU partnerships and European company strategies with external producers. This conference was, amongst others, the occasion for a large debate on investment issues, consumer protection, regulation andharmonization in the context of the legislative proposals launched by the Commission on 19 September. In his opening speech Mr. Domenico Dispenza, the President of Eurogas summarized the Eurogas initial reactions to this package. Eurogas supports the Commission's aims to achieve a fully functioning internal market. This requires: - effective application of the current legislation - non discriminatory access and system operation - stable regulatory framework conducive to support investment needs for Europe's supplies - improved regulatory process - improved TSO co-operation - the need for investments to secure supplies in Europe Amongst the issues proposed by the Commission Eurogas supports the creation of the Agency for coordination and harmonisation of National Regulatory Authorities. It shows consideration for a pragmatic approach in respect of the existing structure. Such structure should have well defined powers, should be accountable and operate in full transparency.eurogas supports the constitution of the European Network for Transmission System Operators for Gas and agrees in principle with the proposed setting up of a more formal body of TSO's (GTE+). Improved cooperation between TSO's on their operations should deliver better services for gas suppliers. However, Eurogas supports the future obligation on the GTE+ to consult regularly with the network users and suppliers. On the question on unbundling Eurogas stresses the following: - any solution must be implemented coherently and must be proportioned - ISO is a possible alternative to be studied - other feasible solutions may exist - better, well targeted regulation should be sought. Any future legislation should aim at a well functioning internal market and at preserving the ability of energy companies to become globally competitive, to invest and to determine their portfolios and their long term strategies. In this respect, Eurogas sees the need for EU external policy to support dialogue and partnership under a general umbrella of reciprocity with producing Countries as a way to strengthen European security of supply. Eurogas welcomes thecommission's proposal in this respect. In the opening session, Commissioner Piebalgs introduced the issues reflected in the legislative proposals and called for a determined continuation of the liberalization process. In the following session Mr. Heinz Hilbrecht, Director DG TREN, developed on the proposed measures of the third package and called for a clear cooperation between the Industry, the Member States and the Commission on security of supply issues. He welcomed the support of Eurogas to the EU Gas Coordination Group. On the issue on the difference between gas and electricity Mr. Alejo Vidal Quadras, MEP, underlined the specificities of gas compared to electricity especially in the geopolitical field as most production is based outside the EU. He promised that these issues would be debated in the European Parliament in the coming months. In his conclusion he insisted on the fact that the EU institutions would continue working to reach agreement on the proposed package. Other session speakers addressed key economic, regulatory and strategic challenges facing the natural gas industry. The presentations of this conference will be available on the Eurogas website GAZBÝR 2 I

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Mayýs / May 2007 www.gazbir.org.tr Doðalgaz Yaygýnlaþýyor Þehirler Temizleniyor EPDK Baþkaný Yusuf Günay Eurogas Genel Sekreteri Jean Marie Devos Botaþ Satýþ ve Pazarlama Daire Baþkaný Mehmet Konuk ÜYELER

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. DENİZLİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. DENİZLİ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN DANIŞMA KURULU

Detaylı

ENERJİ YOL HARİTASI. Natural Gas World. Adıyaman Bahçeşehir Bilecik-Bolu Kars-Ardahan Malatya Gebze Bandırma

ENERJİ YOL HARİTASI. Natural Gas World. Adıyaman Bahçeşehir Bilecik-Bolu Kars-Ardahan Malatya Gebze Bandırma GazBir Temmuz / July 2011 Sayı / Issue 10 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World ENERJİ YOL HARİTASI 2050 ENERGY ROAD MAP Söyleşi Interview Metin Kilci Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ministry of Energy

Detaylı

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GazBir Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ)

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012 Annual Report 2012 02 Ýçindekiler Index 03 06 07-09 10-11 12-15 18-19 20 21-42 2012'den Satýr Baþlarý Headlines from 2012 YASED Hakkýnda About YASED Vizyon Vision Misyon Mission Yönetim

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World

Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GazBir Şubat / February 2011 Sayı / Issue 9 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN DOĞAL GAZ NATURAL GAS FOR SUSTAINABLE FUTURE Söyleşi Interview Sefa Sadık Aytekin Enerji ve Tabii

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Contents GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. Genel Tanýtým / General Introduction 1-22 I. Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period Covered In The Report 23 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name Of The Company

Detaylı

DERGİSİ COMPETITION JOURNAL. Cilt/Volume: 11 Sayı/Number: 1 Ocak/January 2010. Liberalization of the Turkish Natural Gas Market M.

DERGİSİ COMPETITION JOURNAL. Cilt/Volume: 11 Sayı/Number: 1 Ocak/January 2010. Liberalization of the Turkish Natural Gas Market M. ISSN 1302-552X REKABET DERGİSİ COMPETITION JOURNAL Cilt/Volume: 11 Sayı/Number: 1 Ocak/January 2010 Liberalization of the Turkish Natural Gas Market M. Oğuzcan BÜLBÜL Çevresel Düzenlemelerin Rekabet Üzerine

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

www.ito.org.tr THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY

www.ito.org.tr THE PRODUCTION OF BORON, MARBLE AND NATURAL STONE WILL INCREASE THE 5-YEAR STRATEGIC PLAN FOR ENERGY YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:92 EYLÜL/SEPTEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE En organik tarım Türkiye de

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

Nükleer Silahlara Karşı Enerji Silahı Energy Weapon Against Nuclear Weapons 2015 /3

Nükleer Silahlara Karşı Enerji Silahı Energy Weapon Against Nuclear Weapons 2015 /3 EKONOMİK VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 3 AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR YIL8 SAYI31 JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCHES IT IS PUBLISHED EVERY 3-MONTHS FREE OF CHARGE YEAR8 ISSUE31 2015 /3 Nükleer

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

DEVELOPMENT OF NON-OIL SECTORS PETROL DIŞI SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN ANAHTARI: KEY TO SUSTAINABLE GROWTH: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

DEVELOPMENT OF NON-OIL SECTORS PETROL DIŞI SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN ANAHTARI: KEY TO SUSTAINABLE GROWTH: КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE AĞUSTOS 2015 SAYI 33 - AUGUST 2015 ISSUE 33 SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN ANAHTARI: PETROL DIŞI SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ KEY TO

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı