KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:"

Transkript

1 KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Karpaz Milli Park Alanı Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR Tanımlar 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe; 60/ / / / / / /1989 Alan, Karpaz Milli Park Alanını anlatır. Arazi Kullanımı, Bu Yasa amaçları ve kapsamı bakımından parselin tarım ve hayvancılık, konut, turizm, ticaret, büro, sanayi, toplumsal, hizmet, kamu kullanımı, eğlence ve benzeri amaçlarla kullanım biçimini anlatır. Altyapı, Bu Yasa amaçları ve kapsamı bakımından, yol, su, elektrik, haberleşme ve çevresel altyapı ile bir yaşam alanının, sağlıklı, güvenli ve çağdaş gereksinimlerinin karşılanabilmesi için yer altı ve/veya yer üstünde yer alan her türlü benzeri donanımı anlatır. Arkeolojik Sit, Eski Eserler Yasası ndaki tanımla, saptanmış veya saptanmamış olduğuna bakılmaksızın, tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait çeşitli uygarlıkların yeraltında, yerüstünde ve sualtındaki ürünlerini; yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini gösteren her türlü kültür kalıntılarının yer aldığı ve/veya aldığı olası alanları anlatır. Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır. Çevre Planı, Bu Yasa amaçları ve kapsamı bakımından Çevre Yasasının 11 inci maddesinin (2) inci fıkrası gereği olarak, İmar Yasasının 10 uncu maddesi ve bu Yasanın aşağıdaki 5 inci maddesi çerçevesinde hazırlanan ve kültürel ve doğal kaynaklar bakımından kendine has önemi olan, bu Yasada Karpaz Milli Park Alanı olarak isimlendirilen alanın korunması, kullanımı, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması ile ilgili planlama ilke, hedef ve esasları ile bu planla öngörülen koruma ve gelişim bölgeleri için hazırlanacak uygulama planlarının çerçevesini ve esaslarını içeren ve belirleyen ve raporlar ve/veya haritalar ve/veya çizelgelerden oluşan planı anlatır. Çevresel Altyapı, Bu Yasa amaçları bakımından kanalizasyon ve/veya atık su arıtma, arıtma tesisi, katı atık toplama ve/veya depolama ve/veya bertaraf etme, yağmur suyu toplama ve/veya arıtma, deniz suyu arıtma ve benzeri altyapıyı anlatır. Danışma Komitesi, bu Yasa ile oluşturulan Danışma Komitesi ni anlatır. 1

2 Devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini anlatır. Doğa Koruma ; Ulkenin yabani hayvan ve bitki türleri ile bunların yaşam alanları mirasının tam çeşitliliği ve bolluğunun geliştirilmesi ve korunması amacına uygun ve bu değerlerin jeolojik ve fizyocoğrafik özelliklerinin şimdiki ve gelecek kuşaklar için korunması amacıyla alınması gerekli tüm önlemleri anlatır. Doğa Varlıkları, Eski Eserler Yasası ndaki tanımla jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunmaları gerekli görülen yerüstündeki, yeraltındaki ve sualtındaki varlıkları, doğal jeolojik olayların meydana getirdiği güzel görünümleri, mağaraları, dağları, asırlık ve/veya özellikli ağaçları, korulukları veya dünyada ender olan faunayı ve florayı ve benzerlerini anlatır. Doğal Kaynaklar ; Bu Yasa amaçları bakımından, orman, maki, bahçe, orman kültür sahaları ve ulusal parklar gibi doğal olarak bulunan her türlü kaynak, bitki ve hayvan varlığını anlatır. Eko-turizm,Eko turizm ya da ekolojik turizm, dogaya dayali turizmin bir alt kolu olmakla, mudahale gormemis alanlarda doğal ya da kulturel değerlerin zevkini yaşamak amacı ile korumaya teşvik edici, yerel halkın sosyo-ekonomik yaşantısına katkıda bulunacak şekilde, ziyaretci etkisi düşük, çevresel açıdan sorumluluk duygusu taşıyan bir turizm çeşitini anlatır. Ekolojik Denge, Çevre Yasasında tanımlanan insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan koşulların tümünü anlatır. Ekosistem, Bitki, hayvan, ve mikroorganizma toplulukları ile fonksiyonel bir birim olarak etkileşim halinde bulundukları cansız çevrelerinin oluşturduğu dinamik bir yapıyı anlatır. Flora ve Fauna, Çevre Yasası ndaki tanımla, jeolojik bir dönemle ya da yöreyle ilgili olan hayvan ve/veya hayvanlar ile bitki ve/veya bitkileri; anlatır. Gelişme İmar Yasası ndaki tanımı anlatır. Günübirlik Kullanma Alanı, Milli Parka günübirlik gelen ziyaretçilerin, konaklama hariç, dinlenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yer aldığı alanı anlatır. Habitat (Yaşam Alanı), Canlı türlerinin, organizmanın veya populasyonun doğal yaşam ortamını anlatır. İmar İşlemleri, bu Yasa amaçları bakımından her türlü alt yapı, yapı ve inşaata yönelik gelişmeyi, inşai ve fiziki müdahaleyi anlatır. İnşai ve Fiziki Müdahale, Eski Eserler Yasası ndaki tanımla, İmar Yasası nın 2 inci maddesinde belirtilen Gelişme tanımını ve ayrıca bakım, tesisat, kazı, sondaj ve benzeri iş ve işlemleri anlatır. İzleme ve Denetleme Komitesi, Bu Yasa nın 13 üncü maddesi 2

3 R.G EK III AE 463 uyarınca oluşturulan Komite yi anlatır. Karpaz Emirnamesi, İmar Yasası altında çıkarılan Karpaz Bölgesi Planlama Sınırı İçinde Denetim ve Geliştirme Emirnamesi ni anlatır. Karpaz Milli Park Alanı, Kıbrıs adasının doğusunda, Karpaz yarımadasının en ucunda, doğusunda St. Andreas Burnu (Zafer Burnu) ve Klidhes adaları (Zafer Adaları), batısında ise Dipkarpaz Köyü, Ronnas kumulları ve Antik Karpasia ile sınırlanan aşağıdaki 4 üncü maddede belirtilen alanı anlatır. Kıyı, kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı anlatır. Kıyı Kenar Çizgisi, deniz, tabi ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını anlatır. Kıyı Çizgisi, deniz, tabi ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi anlatır. Koruma Alanı, Eski Eserler Yasası ve/veya İmar Yasası nda belirtildiği şekilde ilan edilip, gelişme ilke, kural ve koşulları düzenlenen sit alanları ile biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların bakımı ve korunması için tahsis edilmiş, bu yasal veya diğer etkili yöntemlerle idare edilen kara ve/veya deniz parçasını anlatır. Koruma-Korunma, Eski Eserler Yasası ındaki tanımı ile taşınmaz eski eserler ve doğa varlıklarında, taşınmaz eski eser ve doğa varlığının özgün yapısı ile özellik ve niteliklerini bozmadan yapılan inşai ve fiziki müdahaleyi; taşınır eski eserlerde bakım, onarım, restorasyon, belgeleme, depolama ve benzeri iş ve işlemleri ve taşınır veya taşınmaz olduğuna bakılmaksızın tüm eski eserlerin ve doğa varlıklarının açığa çıkarılmasının engellenmesini önleyici iş ve işlemleri anlatır. Milli Park, Bilimsel ve/veya estetik bakımından, milli ve/veya milletlerarası düzeyde ender bulunan doğal, eğitsel, mitolojik, arkeolojik, tarihi, ruhsal, rekreasyonel ve kültürel kaynak değerlerinden en az biri ile bir veya daha fazla ekosistemin tamamını kapsayacak büyüklükte olan yaşam alanları, önemli doğal alanlar, ülke peyzajının özelliklerini temsil eden ve öncelikle kaynak değerinin korunması ve rekreasyon amacıyla korunan ve yönetilen karasal, sucul ve deniz alanlarını anlatır. Mutlak Koruma, Bir ekosisteme hiçbir şekilde bilimsel araştırmalar dışında müdahale edilmeksizin mevcut haliyle korunmayı anlatır. Mutlak Koruma Alanı, Korunan alan sınırları içinde veya koruma altına alınan doğal habitatlar içinde bulunan ve bu alanların koruma altına alınmasını gerektiren olmazsa olmaz doğa ve 3

4 biyolojik çeşitlilik değerlerini barındıran alanları anlatır. R.G EK IV A.E 48 Fasıl 60 26/1995 Onarım, bu Yasa ya uygun Karpaz Milli Park Alanını korumak amacıyla, iyileştirmek ve sağlamlaştırmak için yapılan her türlü iş ve/veya işlemleri anlatır ve özelliklerini bozmayacak şekilde yapılacak eklemeyi de kapsar. Orman Alanı, 1985 KKTC Anayasası nın yürürlüğe girmesinden önce tapu kayıtlarında orman olarak kayıtlı bulunan orman sahalarını, tapuda tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın, 5/10/1983 tarih ve Ç ( K-1) sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile orman sahası kapsamına alınmış alanları, Orman Yasasının 3 üncü maddesine orman kapsamına alınan alanları anlatır. Özel Amenajman Planı, Milli Park sınırları içerisindeki ormanlarda yapılacak teknik müdahaleleri düzenleyen planı anlatır. Özel Çevre Koruma Alanı, Çevre Yasası nın 11 inci maddesi uyarınca ilan edilen bölgeyi anlatır. Özel Hesap, Bu Yasa nın 24 üncü maddesinde tanımlanan Karpaz Milli Park Alanı Özel Hesabını anlatır. Ören Yeri, Eski Eserler Yasası ndaki tanımla, kısmen veya tamamen açığa çıkarılmış olması nedeniyle ziyaret edilebilen arkeolojik, tarihi ve doğa varlıkları ile bunların kalıntılarının bulunduğu yerüstündeki, yeraltındaki ve sualtındaki sit alanlarını anlatır. Planlama Makamı, İmar Yasası nın 2 inci maddesinde belirtilen tanımı anlatır. Planlama Onayı, İmar Yasası nın 2 inci maddesinde belirtilen tanımı anlatır. Restorasyon, Eski Eserler Yasası ndaki tanımla, taşınmaz eski eserin tarihi ve kültürel özellikleri, yapı teknikleri gözönünde bulundurularak, röleve ve/veya restitusyon projeleri dikkate alınarak, tümünün veya bir kısmının canlandırılarak yenilenmesi için, yapılan her türlü onarım işleri ile planlamaya uygun olarak günün koşullarına göre kullanım getirilmesini anlatır. Sınırlı Kullanım Alanı, Bu Yasa amaçları bakımından, mutlak koruma alanı niteliğini taşıyan alanların dışında kalan ve Çevre Planında, belirlenen aşağıdaki 6 inci maddenin (2) inci fıkrasının (C) bendinin paragrafında belirtilen niteliklere sahip alanı anlatır Sulak Alanı, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu 4

5 Amacı ve Kapsamı 3. (1) Bu Yasa nın amacı, alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerleri anlatır. Tampon Bölge, Bu Yasa amaç ve kapsamı bakımından mutlak koruma alanına bitişik veya bu alanları kuşatmış ve sınırlandırılmış olan Çevre Planında belirlenecek alanları anlatır. Taşınmaz Eski Eserler, Eski Eserler Yasası ndaki tanımla, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar yapılmış olan ve yapıldıkları dönemin sosyal, kültürel, teknik, mimari, sanatsal ve bilimsel özellikleri ile düzeyini yansıtan tek ve/veya toplu haldeki tüm taşınmaz kültür varlıklarını, taşınmaz doğa varlıklarını; tarihimizdeki önemleri nedeniyle zaman kavramı sözkonusu olmaksızın büyük tarihi olaylara sahne olmuş binaları ve/veya alanları; tek ve/veya toplu haldeki kaya mezarı, tarihi mağara, kaya sığınağı ve resimli mağaraları; yazılı, resimli ve kabartmalı kayaları; höyük, tümülüs, ören yeri, arkeolojik ve tarihi kent ve köy kalıntılarını ve/veya bunların yayıldıkları alanları, akropol, nekropol (mezarlık), mezar ve harabeleri; kale, hisar, sur, hendek, tarihi kışla, tabya, istihkam, arsenal ve bunlarda bulunan sabit silah ile diğer buluntu ve müştemilatı; kervansaray, han, hamam ve medreseleri; kümbet, türbe ve kitabeleri; köprü, su kemeri, su yolu, sarnıç ve kuyuları; tarihi yolkalıntısı, demiryolu binası ve/veya kalıntılarını; mesafe taşı, eski sınır taşı ve dikili taşları; sumakları; tersane, rıhtım, deniz feneri, liman ve mendirekleri, kilise, cami, mescit, musalla ve namazgâhları, çeşme, sebil ve hayratları; lahit ve stelleri, sinagok, bazilika ve katedralları, kazıma ve kabartmaları, fresk ve mozaikleri, imarethane, darphane, şimşekhane, şifahane, muvakkithane, tekke ve zaviyeleri, arasta, bedesten, kapalı çarşı ve külliyeleri, okul binası, dükkan, köşk ve konakları; sivil mimarlık örneği evler ile benzeri yapıları ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan özellikli eski mahalleleri anlatır. Uygulama Planları, Bu Yasa amaçları ve kapsamı bakımından, Çevre Planına uygun olarak, bu Planın esaslarına göre hazırlanan ve Karpaz Milli Park koruma ve geliştirme bölgeleri için,, mülkiyet, koruma, kullanma, alt yapı ve ulaşım, dolaşım, ağaçlandırma ve benzeri ayrıntılı düzenleme ve uygulama esaslarını belirleyen planları anlatır. 5

6 21/ / / / / /2001 Fasıl 60 26/ / /2000 (A) Flora ve faunası, biyolojik çeşitliliği ve tarihi kültürel değerleri açısından, Kuzey Kıbrıs ın en zengin bölgesi olan ve uluslararası, ülkesel ve bölgesel öneme sahip, bu Yasa da Karpaz Milli Park Alanı olarak isimlendirilen aşağıdaki 4 üncü maddenin (1) inci fıkrasında sınırları tanımlanan alanın, Çevre Yasası, Eski Eserler Yasası, Orman Yasası, İmar Yasası ve Su Ürünleri Yasası ve bu alanla ilgili yürürlükteki ilgili diğer yasalardaki düzenlemelere genel bir çerçeve getirmek ve bu alanda yapılacak her türlü gelişmeler ile ilgili esas, ilke, kural ve koşulların, bu Yasa ile bütünleştirilerek tek ve özel yasal statüye kavuşturulmasını sağlamak; (C) Alanın ekolojik bütünlüğünü, yerel özgünlüğünü ve kimliğini, tarihi değerlerini korunması için gerekli olan etkili yasal, örgütsel ve finansal çerçeveyi oluşturmak; Karpaz Emirnamesi kapsamındaki, korunacak bölge olarak belirlenen Karpaz Milli Park Alanı dışındaki, bölgede, (a) (c) Karpaz Milli Parkı Alanından bir ekonomik, çevresel, tarihi ve kültürel kaynak olarak yararlanılarak, bölgedeki yerel topluma dayanarak, sürdürülebilir eko, agro, köy ve benzeri diğer turizm çeşitlerini kullanarak, bölge insanının turizm faaliyetini bizzat yürütmesini ve sürdürmekte olduğu mevcut tarım, hayvancılık, balıkçılık ve el işleri faaliyetlerini eko ve agro turizm tipleri ile bütünleştirerek bölgede yaratılan gelirlerin büyük kısmından yararlanmasını ve böylece bölgede sürdürülebilir ekonomi politikalarının uygulanabilmesi için gerekli yasal, kurumsal, finansal ve uygulama usul ve esaslarını düzenlenmek ve ilgili ve/veya yetkili kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır. (2) Bu Yasa; yukardaki (1) inci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda bu Yasa da belirtilen çalışmalarda uyulacak esasları, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, kurumsal, finansal ve uygulama usul ve esaslarını, sağlanacak eşgüdümü ve tabi olunacak hukuki ve cezai hükümleri kapsar. 6

7 İKİNCİ KISIM KARPAZ MİLLİ PARK ALANININ KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR Karpaz Milli Park Alanının Tanımı Ve Sınırları R.G. 23/11/1983 EK IV K.N. Ç(K-1) R.G. 18/03/1988 EK IV K.N. E(K-2) Birinci Bölüm Planlama, Yönetim ve Uygulama Bu Yasasın yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlar Kurulu veya Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile Miili Park, Doğal ve Arleolojik Sit, Antik Karpasis Arkeolojik Sit ve Özel Çevre Koruma Alanı olarak edilmiş olan ve bu Yasa ya ekli haritada gösterilen, Dipkarpaz Köyünün doğusunda bulunan ve Ronnas kumullarını ve Ayfilon manastırını, Antik Karpasiayı, Alkaya Ormanını, Altın Kumsal olarak anılan kumul alanları, Apostolos Andreas Manastırını, Zafer Burnu ve Klidhes adalarını kapsayan alan ile bu alanı çevreleyen ve 33 üncü maddenin (7) nci fıkrası uyarınca çıkarılacak Tüzükte öngörülen kıyı çizgisinden itibaren deniz yönünde olan alanı içine alan bölgeyi kapsar. R.G. 9/07/1991 EK IV K.N. E R.G. 6/11/1995 EK III A.E. 751 R.G EK III A.E. 67 R.G EK III A.E / / / / / /2007 R.G EK III A.E. 65 7

8 Koruma Esasları ve İlkeleri 5. Karpaz Milli Park alanının korunması, planlanması, iyileştirilmesi, kullanımı, geliştirilmesi, yönetimi ve Çevre Planı aşağıdaki esaslara uygun olarak hazırlanacaktır. (1) Genel Esaslar : (A) Eski Eserler açısından; (a) (c) (ç) Karpaz Milli Park Alanında bilimsel nitelikli arkeolojik kazı, araştırma ve sontaj çalışmaları yapılabilir. Açıkta bulunan veya ileride açığa çıkacak eski eserlerin, düzenleme, bakım, onarım ve restorasyonu ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Bölgedeki eski eserlerin ziyaret edilebilmesi ve veya arkeolojik çalışmalar ile restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ve/veya Anıtlar Yüksek Kurulu görüşü alınarak Milli Park Kurulunun onayının alınması koşunla bağlıdır. Bu gibi alanlarda aşağıdaki gelişmeler yapılabilinir: (i) (ii) Çevre Düzenlemesine Yönelik Gelişmeler: Karpaz Milli Park Alanında, dolaşım alanları ve yeşillendirmeyi içeren gelişmeler yapılabilir. Ancak bu tür gelişmeyle igili iş ve işlemlerde derin hafriyata gidilmemesi ve eski eserlerin korunmasına öncelik verilmesi koşuldur. Alt Yapıya Yönelik Gelişmeler: Eski eserlere ulaşımı sağlamak için yol, ziyaretciler için su, elektrik, haberleşme ve benzeri hizmetlerle ilgili iş ve işlemler yapılabilecektir. Bu hizmetler verilirken arkeolojik çalışmalar dışında derin hafriyata gidilmemesi ve eski eserlerin korunmasına öncelik verilmesi koşuldur. (iii) Üst Yapıya Yönelik Gelişmeler; Bu bölgelerde koruma ve ziyaretçilere yönelik olarak bekçi kulubesi, tam veya arkeolojik kazı evi, eski eserlerin yer ile yönlerini belirleyici levhalar, tuvalet, eski eserleri koruma amaçlı telleme, ziyaretçiler için otopark ve benzeri hizmetler verilebilecektir. Ancak bu hizmetler verilirken, arkeolojik çalışmalar dışında derin hafriyata gidilmemesi ve eski eserlerin korunmasına öncelik verilmesi koşuldur. 60/1994 (d) Karpaz Milli Park alanında Eski Eserler Yasası 8

9 13/2001 Fasıl 60 26/1995 6/ / /1995 R.G. 21/10/1992 EK III A.E. 459 kapsamına giren taşınmaz kültür ve doğa varlıklarında yapılacak uygulamalarda ilgili mevzuat kapsamında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi; bunun dışındaki yapı ve tesislerde Orman Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve su ürünlerinden sorumlu Dairenin görüşü alınmak suretiyle, bu Yasa hükümleri ve Çevre Planı esasları uygulanır. Orman alanları açısından, (a) Karpaz Milli Park Alanı içindeki orman alanlarında Orman Dairesince yaptırılacak günübirlik kullanma alanları ile bu Yasa hükümlerine aykırı sonuçlar içermeyecek biçimde düzenlenecek Çevre planının gerekli gördüğü esaslar dışında, yeni yapı ve tesis yapılamaz. Bu Yasa hükümlerine göre yapılacak yapıların görüntü kirliliği meydana getirmeyecek şekilde doğa ile uyumlu olarak inşaası esastır. Karpaz Milli Parkı Alanı içinde yer alan Devlet ormanları için, Milli Park Özel Amenajman Planı yapılır ve uygulanır. Ormanların korunmasında, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelede, Orman Yasası, Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü, Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası ve Arazi Yangınları ile Mücadele ve Önlemler Tüzüğü kuralları uygulanacaktır. Karpaz Milli Parkı Alanı için özel yangın söndürme planı yapılır ve uygulanır. (C) Doğa koruma açısından; (a) (c) (ç) (d) Doğa Koruma sürdürülebilirlik ve ihtiyatlılık ilkesine uyularak yönetilir. Doğa Koruma hakkında karar verme sürecinde; şeffaflık, bilgi edinme ve yeterli düzeyde toplumsal katılımın sağlanması gereklidir. Doğa Koruma konusunda halkın bilinçlendirilmesi sağlanır. Yaşam alanlarının ve tahrip olmuş ekosistemlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda gerekli tedbirler alınır. Sektörel ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınma plan ve programlarının, doğa koruma politikasıyla 9

10 (e) (f) bütünleştirilmesi sağlanır. Doğal kaynakların korunması ve yönetiminde bilimsel esas ve doğruların dikkate alınması sağlanır. Yenilenemeyen doğal kaynakların kullanımında bu Yasa da yer alan ilke ve esaslara uyularak akılcı kullanım ve sürekliliğinin dikkate alınması, yenilenebilen doğal kaynakların kullanımında özen gösterilmesi ve bunların gelecek kuşaklar için sürekli olarak elde edilmelerini sağlayacak şekilde kullanılması sağlanır. (g) Ülke topraklarının, ekosistem içindeki fonksiyonunu yerine getirecek düzeyde ve her türlü erozyona karşı korunması, doğal vejetasyon ve suni yolla getirilen bitki örtüsü ile kıyı vejetasyonunun muhafaza edilmesi, tarım, silvikültür veya bitki yetiştirme amacıyla kullanılmayan ve üzerindeki bitki örtüsü tahrip edilmiş alanların önceki yapısına kavuşturulması sağlanır. (h) (ı) (i) (j) (2) Özel Esaslar: (A) Herhangi bir faaliyetin çevreye olumsuz etkisinin, doğa koruma ve peyzaj yönetimi tedbirleri ile en alt seviyeye indirilmesi sağlanır. Yabani bitki ve hayvan türleri ve bunların yaşam alanlarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve bunlarla ekosistem entegrasyonu sağlanır. Doğa ve biyoçeşitliliğin kültür ve sanata katkısı ile haz alma ve rekreasyon bakımından önemi göz önüne alınarak korunması, rekreasyon için uygun alanların korunması ve gerekli olduğu hallerde, yönetilmesi, düzenlenmesi ve herkese açık tutulması, yerleşim yerlerine yakın yerlerde rekreasyon için yeterli alan ayrılması sağlanır. Bu Yasa nın 33 üncü maddesinin (7) inci fıkrası kapsamında çıkarılması öngörülen Tüzük hükümleri saklı kalmak koşuluyla; Klidhes Adaları olarak isimlendirilen adacıklara çıkılamayacağı gibi kıyı kenar çizgisi esas alındığında bir deniz mili mesafe dahilinde herhangi bir gemi veya deniz aracı ile seyir yapılması ve/veya avcılık faaliyetinde bulunulması yasaktır. Karpaz Milli Parkı Alanı sınırları içinde bulunan Orman Yasası uyarınca orman nitelikteki Hazine arazileri, hali arazileri bu Yasa amacına uygun olarak kullanılmak üzere, tahsisi yapılır ve tapuda vasıf hanesi orman olarak tescil edilir. 10

11 Yapılamayacak Gelişme ve Faaliyetler (C) (Ç) Tür/habitatların listesi ve lokasyonları hakkında Şehir Planlama Dairesi ne bilgi verilmesi zorunludur. Karpaz Milli Parkı Alanı içinde birinci derece arkeolojik sit, ören yerleri, taşınmaz eski eser bulunan alanlar dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında, tarım ve hayvancılık konularında, geliştirilmiş tekniklerin uygulanması ve özel ağaçlandırmalar teşvik edilir. (a) (c) Bu Yasa nın yürürlüğe girmesiyle mevcut tarımsal faaliyetler, yeni tarım alanları açmamak kaydı ile devam eder. Tarım alanlarında zirai mücadele ilaçları ve kimyevi gübre kullanılması yerine biyolojik mücadeleye dayalı organik tarım yapılır. Bu Yasa nın yürürlüğe girmesiyle sulu tarım yapılan alanlarda denetim kuralları uygulanarak az su isteyen bitki türlerine geçilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Orman Dairesi ile Tarım Dairesi işbirliği yapar. Bu alanlarda yapı ve tesis kurma esasları, bu Yasa nın hükümlerine uygun olarak düzenlenecek Çevre Planında belirtilir. Entegre tesislere yer verilmez. Karpaz Milli Park Alanı içinde mevcut yol ve patikalar dışında yeni bir yol açılamaz ve mevcut yollar genişletilemez. (a) Sadece yangın önleme amacıyla yangın emniyet yol ve şeritleri oluşturulabilir ve bu amaç için mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapılabilir. Orman Dairesince yapılacak çalışmalar neticesinde ihtiyaç duyulması halinde, Karpaz Milli Parkı Kurulunun uygun göreceği koşullarda yangın gözetleme kuleleri inşa edilebilir. 6. (1) Mutlak Koruma Alanı içerisinde mutlak koruma dışında hiçbir gelişme ve faaliyet yapılamaz. (2) (A) Sınırlı kullanım alanı içerisinde, aşağıda belirtilen gelişmeler yapılamaz: (a) (c) (ç) Mevcut elektrik iletim hatlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik ve/veya güneş enerjisi dışında enerji türlerinin yapılmasına yönelik altyapı amaçlı gelişme, Hertürlü çevresel altyapı yapılması, Araç ulaşımı amaçlı hertürlü yol altyapısı, Mevcut yolların mevcut genişliğinin iyileştirilmesi 11

12 Planlama ve Yönetimin Amaçları, Esasları ve Kapsamı (C) (d) (e) (f) (g) (h) (ı) dışında geliştirilmesi, Mevcut binaların restorasyonu ve/veya bakım ve onarımı dışındaki herhangi bir arazi kullanımına yönelik hertürlü yapı ve inşaat amaçlı gelişme, Her türlü madencilik, taşocağı, kum veya doğal malzemeninin çıkarılması, Doğal ve ekolojik denge ve doğal ekosistemin bozulmasına neden olacak hertürlü faaliyet, Yaban hayat tahribine neden olacak her türlü faaliyet, Deniz ve/veya sulak alanlara, yabancı bir türün atılması veya her türlü balıklandırma faaliyetinde bulunulması ve/veya genetik yapısı değiştirilmiş her türlü su ürünlerinin bırakılması, Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz. Doğal Dengeyi bozacak her türlü orman ürünlerinin üretimi, avlanma ve otlatma, Çevre Planında belirlenecek bölge ve koşullar dışında yapılamaz. Karpaz Milli Park alanında; kıyılarda, (a) Kalıcı alt yapı niteliği taşımaması ve bu Yasanın 8 inci maddesinin (1) inci fıkrası hükümlerine uygun olması koşuluyla; iskele, barınak ve/veya yanaşma yeri, rıhtım, dalga kıran, köprü, menfes, istinad duvarı, fener, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler hariç olmak üzere, yapı ve tesis yapılamaz. Ağıl, kömür ocakları ve akaryakıt depoları, tersane, marina, sanayi ve benzeri tesisler kurulamaz, taş, kum, çakıl, mermer, kireç ocakları ve benzerleri açılamaz. 7. (1) Planlama ve Yönetimin Amaçları: (A) Bir ekosistem içindeki veya ekosistemler arasındaki biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, doğal, tarihi, kültürel ve estetik değerler ile tüm peyzaj değerlerini korumak, geliştirmek, planlamak ve yönetmek üzere Çevre Planı ve sosyo ekonomik planın gereklerini izlemek, denetlemek ve uygunluğunu sağlamak, örgütsel 12

13 (C) yapı ve mekanizmalar oluşturmak, Korumayı geliştirecek bilimsel araştırma, izleme ve gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecek firsatlar sunmak ve gerekli önlemleri almak, yapılan bilimsel araştırmaların bölge ile ilgili yayın yapılmasını, yerel ve uluslararası düzeyde paylaşılmasını sağlamak, Çevre Planına bağlı olarak izin verilen gelişmelerin kullanım esas ve usullerini düzenlemek, bu kontrol ve esasların izlenmesi, denetlenmesi ve sosyo ekonomik planlamanın uygulama gereklerini yerine getirmek. (2) Planlama ve Yönetimin Esasları; (A) Karpaz Milli Park alanında korunan alanların statülerine göre planlanması ve yönetilmesi ve her bir alan için mekansal gelişmeye ve yönetime ilişkin vizyon, politika, strateji ve uygulama eylem program proje ve bütçe esaslarını içeren tek bir plan yapılması esastır. Planlamanın katılımcı ve sürekli gözden geçirmeye dayalı olarak yapılması esastır. (C) Hazırlanacak Çevre Planında; (a) (c) Karpaz Milli Park Alanının biyolojik ve jeolojik özellikler açısından bütünlük arz eden, doğal koylar, kumsallar, deniz kaplumbağları yumurtlama alanları, arkeolojik sit, ören yeri, taşınmaz eski eser, doğa varlıklarının bulunduğu alanları, habitat alanları, doğa ve biyolojik çeşitlilik değerlerini barındıran alanları endemik ve flora ve faunayı barındıran önemli alanları ve orman alanlarını kapsayan bölümleri Mutlak Koruma Alanı olarak planlanacaktır. Karpaz Milli Park Alanı sınırları içindeki manastır alanı, eski gümrük yapılarının bulunduğu alanlar, günübirlik kullanım alanları, ziyaretçi ve kontrol noktaları olarak düzenlenecek alanlar, fiili ziraat yapılan alanlar ve mutlak koruma alanları ile tampon alan dışında kalan alanlar bölge halkının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde Sınırlı Kullanım Alanı olarak planlanacaktır. Mutlak Koruma Alanı ile Sınırlı Kullanım Alanı arasında kalan, mutlak koruma alanına bitişik veya bu alanları kuşatmış olan fiili ziraat yapılan alanlar, kullanımı sınırlandırılmış, yapı ve inşaatın yapılamayacağı Tampon Alan olarak planlanacaktır. (3) Çevre ve Yönetim Planının Kapsamı; (A) Bileşenlerinin genel bir tanımlamasını, 13

14 Gelişme Esas ve İlkeleri 21/ / / /2007 (C) (Ç) (D) (E) (F) Alanın aşağıdaki nitelikler bakmından analizini; (a) (c) (ç) Doğa koruma ve peyzaj çeşitliliği açısından önemi, Alana yönelik tehditler, Alanın sunduğu fırsatlar, Ekolojik değerlendirme, (i) (ii) Çevre Planının; (a) (c) (ç) Vizyonu Amacı Stratejisi Koruma altına alınan türler ve bunların yaşam alanları ve birlikleri, Sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik ve yönetim özellikleri, Koruma hedefleri Bölgeleme; (a) (c) Bölgeler Ölçütler Her bölge için çevresel duyarlılık, araştırma ve izleme ile ilgili kısa ve uzun dönemli faaliyetler, Yönetim eylemlerini, (a) (c) Yönetim yapısı Finans kaynakları Eylemlerin zamanlaması İzleme ve değerlendirme yaklaşımı, usulleri veya esasları, Kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar ile toplumun diğer kesimleriyle olan ilişkilerin tanımlanmasını içerir. 8. (1) Karpaz Milli Park Alanı olarak anılan bu alan içerisindeki, altyapı dahil her türlü gelişme ve her türlü faaliyet, Çevre Yasası nın 11 nci maddesinin (3) üncü fıkrası gereği olarak İmar Yasasının 10 uncu maddesi ve bu Yasa çerçevesinde hazırlanacak Çevre Planına uygun olarak yapılır. 55/

15 Fasıl 60 26/ / / /2000 Doğal Kaynaklar ile Tarihi ve Kültürel Kaynakların Geliştirilmesi 21/ / / /2007 R.G EK III A.E. 186 (2) Herhangi bir gerçek kişi, kamu veya özel tüzel kişiye ait herhangi bir taşınmaz mal üzerindeki, altyapı dahil her türlü gelişme amaçlı her türlü faaliyet, Orman Yasası gereği Orman Dairesinin, Eski Eserler Yasası gereği, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ve/veya Anıtlar Yüksek Kurulunun, Çevre Yasası gereği, Çevre Koruma Dairesinin, Su Ürünleri Yasası bakımından su ürünlerinden sorumlu Dairenin görüş ve/veya öneri ve/veya kararları çerçevesinde bu Yasanın 18 inci maddesinde belirtilen Karpaz Milli Parkı Kurulu nun kararına bağlı olarak, İmar Yasası uyarınca Planlama Makamı tarafından verilecek Planlama Onayına tabiidir. 9. (1) Karpaz Milli Park Alanında bulunan : (A) Ormanlarda, makilik, fundalık ver diğer benzeri türden kullanım şekillerinde koruma ve çok taraflı kullanım esas tutan orman amenajman planlarına dayanılarak doğanın korunması iyileştirlmesi sağlıklaştırılması ve sürekliliğini sağlayacak teknik faaliyetler yapılır. Doğal kaynaklar, Çevre Yasası nın 10 uncu maddesi altında yürürlükte olan Flora ve Fauna Emirnamesi ile koruma altına alınan önemli canlı türlerinin yaşam ortamlarının iyileştilmesini ve/veya sağlıklaştırılmasını ve/veya rehabilitasyonunu ve sürekliliğini sağlayacak faaliyetler yapılır, 60/ /2001 (C) Taşınmaz Eski Eserler sondaj, kazı, araştırma restorasyon bakım onarım ve doğal ortamda ören yeri düzenlemesine yönelik faaliyetler yapılır, (Ç) (a) Deniz ortamında Eski Eserler Yasasına uygun olarak izinlendirilmiş her türlü dalış, deniz dibi araştırması, Su Ürünleri Yasasının 14 üncü maddesi kuralları saklı kalmak ve su ürünlerinden sorumlu Daireden izin ve/veya görüşünün alınması koşuluyla, Çevre Koruma Dairesi tarafından belirlenecek kapsam ve koşullara uygun olarak izinlendirilmiş flora ve fauna ile ilgili her türlü korumaya yönelik 15

16 Çevre ve Yönetim Planı 21/ / / / /1989 araştırmalar ve deniz araştırmaları yapılır. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkranın bendinde belirtilen kapsam ve koşullarla ilgili Bakanlar Kurulu tarafından bu Yasa altında Karpaz Milli Park Kurulu nca hazırlanacak, tüzük çıkarılır. 10. (1) Bu Yasa nın 3 üncü maddesinde belirtilen amaçlarla, yukardaki 5 inci, 6 ıncı, 7 inci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen esaslar ve ilkeler çerçevesinde aşağıdaki (2) inci, (3) üncü fıkralarda belirtilen planlamalar yapılır. (2) (A) Karpaz Milli Parkında mutlak koruma alanlarının, sınırlı kullanım alanlarının ve tampon alanlar ile bu alanlarda doğal kaynak ile tarihi ve kültürel varlık değerlerinin kullanım biçimi, metodları, yoğunluğu, dağılımı ve kapsamı, yapılabilecek gelişmeler ile ilgili düzenlemeleri ve bunlarla ilgili politika ile kural ve esasları belirlemek üzere Planlama Makamı tarafından Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Orman Dairesi ile işbirliği içinde Çevre Yasası nın 11 inci maddesinin (2) nci fıkrası gereği olarak, İmar Yasası nın 10 uncu maddesi ve aşağıdaki 6 ıncı madde çerçevesinde Çevre Planı hazırlanır. Çevre Planının hazırlanmasında; (a) (c) (ç) Yukardaki 5 inci, 6 ıncı, 7 inci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen esas ve ilkeler, Çevre Dairesinin bu bölgeye yönelik doğa koruma ile ilgili bulguları, verileri, çalışmaları ve aldığı kararları, Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin bu bölgeye yönelik tarihi ve kültürel varlıklar ile ilgili bulguları, verileri, çalışmaları ve aldığı kararları, Su ürünlerinden sorumlu Dairenin denizel ve sulak alanlara ilişkin bulguları, verileri, çalışmaları ve aldığı kararları, (d) Bölgede yapılacak mevcut duruma ilişkin araştırmalar, (e) Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları ile bu alanla ilgili toplum kesimlerinin, Dipkarpaz Belediyesi ve Karpaz Emirnamesi kapsamındaki diğer belediyelerin ve İskele Kaymakamlığının görüş ve önerileri, (f) Ormancılık, çevre, doğa kaynaklar ve tarihi ve kültürel değerlerin korumasına yönelik uluslarası 16

17 R.G EK III A.E. 313 ilkeler ve esaslar dikkate alınacaktır. (C) (a) Çevre Planının hazırlanmadan önce, Karpaz Milli Park Alanının fiziki, ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve nüfus yapısını belirleyen araştırmalar Planlama Makamı tarafından yapılır. Bu araştırmaların yapılması sırasında Planlama Makamı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Planlama tamamlanıncaya kadar ve tamamlandıktan sonra da bu bilgiler sürekli gözden geçirilip gerekli görülen değişiklikler yapılır. (Ç) (a) Planlama Makamı, Çevre Planını hazırlamadan önce, yukarıdaki (C) bendi uyarınca yapacağı araştırma ve çalışmaları sırasında, Dipkarpaz Belediyesi, Yeni Erenköy Belediyesi ve Karpaz Emirnamesi kapsamındaki diğer yerleşmelerin Muhtarlıklarının ve İskele Kaymakamlığının görüş, istek ve/veya önerilerini öğrenmek için görüşlerine başvurur. (D) (E) Görüşlerini belirleyecek olan Belediye, Muhtarlıklar ve /veya İskele Kaymakamlığı halkın Karpaz Milli Parkı Alanına ve bu alanın kendi yerleşme birimlerine etkisine ilişkin görüş istek ve Çevre Planına yönelik beklentilerini öğrenebilmek için, iki günlük gazetede, iki gün süre ile duyuru yaparak, altı hafta içerisinde, görüş ve beklentilerin kendilerine gönderilmesini isterler. (c) Belediye ve Muhtarlıklar ve/veya İskele Kaymakamlığı, altı haftalık süre bitiminde kendilerine ulaşan görüşlerin değerlendirilmesi ve istemlerine ilişkin görüşlerini altı haftalık sürenin bitiminden sonraki on beş gün içerisinde Plânlama Makamına gönderirler. (ç) Planlama Makamı, bu madde kuralları uyarınca kendisine ulaşan görüş ve programları planlama safhasında dikkate alır. Bu Yasa uyarınca hazırlanan Çevre Planları, İmar Yasası uyarınca Birleşik Kurulun onayına sunulur ve onay süreci ile ilgili İmar Yasası nın 14 üncü ve 15 inci maddelerin kuralları ve 15 inci madde altındaki Birleşik Kurul (Oluşumu ve Gelişme Esasları)Tüzüğü kuralları uygulanır. Çevre Planı bu Yasanın, amaç, ilke ve esaslarına aykırı olamaz. 17

18 (F) (a) Çevre Planları yirmi yıl kadar olan dönemleri kapsayacak şekilde yapılır. (c) (ç) (i) (ii) (iii) Bu gözden geçirme yapılırken yukardaki (Ç) bendinin kuralları uygulanır. Planlama Makamı bu gözden geçirmeyii Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Orman Dairesinin işbirliği ile Yukardaki (Ç) bendinde belirtilen araştırmalara dayanarak yapar. Meydana gelen gelişmeler doğrultusunda elde edilen bilgiler ve planda yapılması önerilen değişiklikler bir rapor halinde Karpaz Milli Park Kuruluna sunulur. Karpaz Milli Park Kurulu Çevre Planının yenilenme gereği olup olmadığına karar verir. Çevre Planı, 5 yıldan fazla olmayacak aralıklarla yukardaki (C) bendinde belirtilen araştırma sonuçlarındaki gelişmeler doğrultusunda değişiklik yapmak için sürekli gözden geçirilir. Çevre Planın değiştirilmesi işlemi, uygulama süresi sona ermeden, Planlama Makamı tarafından yapılır. Çevre Planın değiştirilmesi sırasında, İmar Yasasının 10, 12, 13 ve 14 maddeleri ile yukarıdaki (D) bendindeki kurallar uygulanır. Çevre planı değiştirilinceye kadar eski plan hükümleri geçerlidir. (3) Çevre Planı ile birlikte bir bütün oluşturmak ve çevre planında öngörülen politika ve stratejilerin uygulanabilmesi için; (A) (a) Gerekli yönetsel önlemleri belirlemek, (c) (ç) (d) Her bölge için çevresel duyarlılık, eğitim, araştırma ve izleme ile ilgili kısa ve uzun dönem faaliyetleri tanımlamak, Yönetim yapısı, finans kaynakları, eylemlerin zamanlamasını, İzleme ve değerlendirme yaklaşımı, usulleri veya metodlarını ve Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun diğer kesimleriyle olan ilişkileri tanımlanmak üzere Çevre Planının tamamlayıcı bir parçası olarak Planlama Makamı, Çevre Koruma Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, su ürünlerinden sorumlu Daire ve Orman Dairesinin işbirliği ile bir Yönetim planı hazırlanır. 18

19 Katılım Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı ve Esasları 12/2006 (C) (Ç) Yönetim Planı Çevre Yasası nın 11 inci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca çıkarılacak tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Planı, çevre planının bir parçası olarak çevre planı ile birlikte İmar Yasası altında Birleşik Kurulun onayına sunulur ve yukarıdaki (2) inci fıkranın (D) bendi kuralları uygulanır. Yönetim Planı ile ilgili gözden geçirme, güncelleştirme veya değiştirilmesi çevre planı ile birlikte yapılır. Yukarıdaki Çevre Planının değişikliği ile ilgili usul ve esaslar uygulanır. İkinci Bölüm Katılım ve Bilgiye Ulaşım ile İlgili Usul ve Esaslar 11. Bu Yasa gereği olan planlarının yapımında, geleneksel yollarla elde edilen doğa ve biyolojik çeşitliliğin, tarihi ve kültürel varlıkların ve orman alanlarının korunmasında yararlı bilgilerin kullanılmasına da yer verilir. Bu Yasa da katılımın öngörüldüğü hallerde, katılım sağlanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir tüzükle belirlenir. 12. Bilgi Edinme Hakkı Yasası nın bu Yasa ile çelişmeyen hükümleri saklıdır. Doğa ve biyolojik çeşitliliğin, tarihi ve kültürel varlıkların ve orman alanlarının tanıtılması ve korunması amacıyla elde bulundurulan bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde talep edilen bilgi ve/veya belgelerin verilip verilemeyeceği ile ilgili koşullar, usul ve esasalar Karpaz Milli Park Kurulu tarafından belirlenir. İzleme, Denetleme ve Raporlama Üçüncü Bölüm İzleme, Denetleme ve Raporlama ile İlgili Usul ve Esaslar 13. (1) İzleme ve Denetleme Komitesi tarafından; (A) (C) (Ç) izlenir. Bitki ve hayvan türleri ile bunların yaşam alanları ekosistemler ve sosyal çevrede oluşan değişim, bu değişimin nedenleri ve bunlar arasındaki etkileşim ve değişimi; Arkeolojik alanların fiziksel durumu; Kıyıların ve ören yerlerinin kullanımı; Orman alanlarının kullanımı; (2) İzleme sürecinde, ekosistemi değerlendirme, türler ve ekosistemlerdeki değişimin nedenlerini ve sonuçlarını izleme ve biyolojik çeşitliliği koruyucu tedbirlerin bunlar üzerindeki etkilerini izleme ve veri toplama işlevi yerine getirilir. 19

20 (3) İzleme ve Denetleme Komitesi, izlemeye yönelik çalışmalarında altlık oluşturacak bilgi, döküman ve gerekli diğer materyalleri ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edebilir. İlgili kurumlar, talep edilen bilgi, döküman veya materyalleri ücretsiz olarak vermekle yükümlüdür. (4) İzleme ve Denetleme Komitesi izleme ve denetim sonuçlarını ve değerlendirmeleri düzenli olarak aylık raporlar halinde düzenler, bilgi için temsil ettileri Daire, Belediye, İskele Kaymakamlığına ve bilgi ve değerlendirme için Karpaz Milli Parkı Alanı Kuruluna sunar. İzlenecek Unsurlar, İzleme Araçları ve Denetim (5) Karpaz Milli Parkı Kurulu, kendisine sunulan aylık raporlar yaptığı çalışmalar ışığında, dört aylık dönemler için, yılda üç defa olmak üzere her dört ayın sonunda bu Yasa altında planlama, uygulama ve Karpaz Milli Park Alanı, bu alandaki koruma faaliyetlerı, çevre, doğal kaynaklar ve tarihi ve kültürel varlıklar, kıyılar ve ormanlar hakkında değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna Rapor sunar. (6) Bakanlar Kurulu, yılda üç kez kendisine sunulan Raporu değerlendirerek, değerlendirmeleri ve bunlara ilişkin karar ve politıkaları birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine sunar. 14. (1) (A) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili izleme aşağıda belirtilenlere ek olarak Karpaz Milli Park Kurulu tarafından belirlenecek unsurlar üzerinde yapılır: (C) (a) (c) (ç) (d) (e) Bitki ve hayvan türlerinin yoğunluğu ve dağılımı, Hayvan türlerinin populasyon hareketleri, Populasyon eğilimleri, populasyonda gözle görülür değişimler, özellikle populasyonun yapısı ve sağlığı ile türlerin kendi içindeki etkileşimi, Sosyal çevre ve bu çevrenin türlerle ve türlerin yaşam alanlarıyla olan etkileşimi, Ekosistemler üzerindeki değişim ve ekosistemin kendi içindeki etkileşim ve farklılaşma ve sosyal çevre ile ilişkisi, Küresel iklim değişikliklerinin türler ve bunların populasyon eğilimleri üzerindeki etkisi. Tarihi ve Kültürel Eserlerle ilgili izleme Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü nce belirlenecek unsurlar üzerinde yapılır. Orman Alanları ile ilgili izleme Orman Dairesi Müdürlüğü nce belirlenecek unsurlar üzerinde yapılır. 20