ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER"

Transkript

1 ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Türk Dış Politikasının Avrupa Birliği ne Doğru Dönüşümü Yazar: Ramazan GÖZEN Özet: Türkiye nin Aralık 1999 tarihli Avrupa Birliği (AB) Helsinki Zirvesinde aday ülke olarak ilan edilmesi sonrasında, Tük iç politikasında olduğu gibi dış politikasında da önceki on yılla karşılaştırıldığında AB ye doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır. Ancak, Türk dış politikasının AB yle doğrudan ilgili konularda Avrupalaşma yönünde bir dönüşüme uğradığı ispat edilebilirken, AB yle doğrudan ilgili olmayan genel Türk dış politikası konularındaki dönüşümü ispatı mümkün değildir. Fakat her iki alanda meydana gelen bu dönüşüm, idealist bir nitelikte ve özümsenmiş değildir. Çünkü; hem AB ye yakınlaşma hem de dönüşüm süreci, doğal ve rızaya dayalı nedenlerle değil, pragmatik/reelpolitik kaygılarla ve ulusal ve uluslararası şartların zorlaması sonucu ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu nedenle, Türk dış politikasının AB ye doğru dönüşümü, oldukça kırılgan ve istikrarsız bir durumdadır. Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası, Avrupalılaşma, Dönüşüm Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Sınır İçi Etnik Çatışmalar Yazar: Muzaffer Ercan YILMAZ Özet: Bu makale, Soğuk Savaş sonrası döneme bölgesel ve global barışın ciddi bir tehdit kaynağı olarak damgasını vuran sınır içi etnik çatışmaların nedenleri üzerine bir tartışma içermektedir. Çalışmada, Birleşmiş Milletler in müdahalede bulunduğu sınır içi çatışmalar başta olmak üzere, global ölçekte yaşanan majör etnik çatışmalar incelenmiş ve bir takım ortak yönler tespit edilemeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, sınır içi etnik çatışmaların genellikle etnik kimliği ifade arzusu, ayrımcılık, anti-demokratik sistem, elverişsiz ekonomik koşullar, kaynak dağılımındaki bariz adaletsizlikler, tarihsel travmalar ve dış deste k faktörleriyle ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, etnik uyuşmazlıkları önlemeye veya çözmeye yönelik girişimlerin de, en azından bu sorunlara yanıt verebilecek düzeyde çok yönlü bir çaba içermesi gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınır İçi Çatışmalar, Etnik Çatışmalar, Soğuk Savaş Sonrası Dönem, Uyuşmazlık Analizi, Uyuşmazlık Çözümü. Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarının Hukukî Temelleri Yazar: Mehmet ÖNCÜ Özet: Birleşmiş Milletler barışı koruma operasyonları her ne kadar bu Örgütü kuran Antlaşmada açıkça öngörülmemiş olsalar da, özellikle 1945 te San Francisco da kaleme alınan ortak güvenlik sisteminin işletilememesi nedeniyle, bu sistemin yerine ikâme olarak son 60 yılda uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının en önemli araçlarından biri olarak ortaya çıkmışlardır. Rızaya dayalı, tarafsız ve meşru savunma durumu hariç kuvvet kullanma yetkileri olmayan bu operasyonlar, kurucu Antlaşmada açıkça öngörülmedikleri için, açık hukukî dayanaktan yoksun bir şekilde doğmuşlardır. Dolayısıyla, bu konuda doktrinde çok mürekkep akıtılmış ve BM Antlaşmasının birçok hükmünün bu operasyonlara hukukî dayanak oluşturduğu ileri sürülmüştür. Barışı koruma operasyonları aslında kararlaştırılmaları aşamasında iki tür hukukî dayanağa sahiptir: bunlardan ilki tarafların rızası olup, uluslararası kamu hukukundan kaynaklanmaktadır (droit commun). İkincisi ise bizzat BM Antlaşmasından doğmaktadır. Birleşmiş Milletler uluslararası hukukun verilmiş yetkilere (compétences d attribution) sahip bir süjesidir. Bu nedenle, Örgütün bu türden operasyonlar kurabilmesi için, kurucu Antlaşmasında bazı açık ya da 135

2 Özetler ve Anahtar Kelimeler örtülü yetkilere sahip olması gerekmektedir. BM Antlaşmasının birçok hükmü bu alanda Örgüte yetki vermektedir. Bu hükümler üç başlık altında değerlendirilebilir: Birleşmiş Milletlerin uluslararası anlaşma yapma yetkisi, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyinin tavsiye niteliğinde karar alma yetkisi ve bu organların yardımcı organ kurma yetkisi. Bu makale, barışı koruma operasyonlarının kurulma aşamasındaki hukukî temelleri ile yürürlükte kaldıkları zaman diliminde, konuşlandıkları bölgede görev yaparken uymak zorunda oldukları temel ilkeleri irdelemektedir. Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Antlaşması, Barışı Koruma Operasyonları, Hukukî Temeller, Mavi Bereliler Hazar Enerjisinin Azerbaycan için Ekonomik ve Güvenlik Açıdan Önemi Yazar: Güner ÖZKAN Özet: Azerbaycan ın kesinleşmiş petrol ve doğal gaz kaynakları ülkenin bozuk sosyo-ekonomik altyapısının canlandırılması için yeterlidir. Azerbaycan yönetimi enerji kaynaklarından elde edilen geliri düzenli olarak yerlerinden edilmiş Azerbaycanlıların sorunlarının azaltılması, ülkede hayat standardının iyileştirilmesi ve çevre sorunlarının giderilmesi yönünde kullanmaktadır. Ancak Azerbaycan ın hemen her alanda daha alması gereken uzun bir yol olduğu acıktır. Enerji kaynaklarının Azerbaycan için dış güvenlik ve dahili siyasal süreçte oynadığı rol, ekonomik alanda oynadığından daha önemlidir. Ebulfez Elçibey ve Haydar Aliyev için, siyasal tercihlerindeki farklılıklara bakmayarak, enerji sözleşmeleri ve boru hatları Rusya nın ülke üzerinde daha fazla askeri ve siyasi etki sağlamasının önlenmesi, ve Yukarı Karabağ (YK) savaşında Ermenistan a karşı kayıpları tekrar kazanmada en önemli diplomatik araçlardı. Bu politikalar Rusya yı durdurmak konusunda belli ölçüde başarılı olsa da, aynı şey YK konusunda Ermenistan a karşı söylenemez. Enerji sözleşmeleri YK sorununun çözümü konusunda başta ABD olmak üzere, hem Batıyı hem de Rusya yı ikna etmede etkisiz kalmıştır. Diğer yandan ise ülkenin enerji kaynakları Azerbaycan da Aliyev ailesinin elinde kendi siyasal konumlarını korumak ve güçlendirmek için asıl araç haline gelmiştir. Azerbaycan ın Hazar enerji kaynakları bugün sadece 1994 de dış güvenlik konularında oluşan statükoyu korumuş, ancak ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal dönüşümüne katkısı bakımından yetersiz kalmıştır. Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Enerji, Hazar, Kafkasya, Güvenlik, Haydar Aliyev, AHC Üye Devletlerin Anayasa Tasarısı Işığında Statüsü ve Etki Olanakları Yazar: Füsun ARSAVA Özet: AB anayasasının üye devletlerin ulusal devletlerini birleşik bir Avrupa devleti içinde eritmeme iradesinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı, üye devletlerin halâ egemen ulusal devletler olarak görülmesine imkan verip vermediği; üye devletlerin AB anayasası ışığında kalan egemenliklerinin kapsamı, AB nin üye devletlerin üyelik iradelerinin devamına bağlı olup olmadığı, üye devletlerin Birliğin hukuki dayanaklarını belirleme yetkisinin devam edip etmediği makalede tartışma konuları olarak ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Konvansiyon, Avrupa Konseyi Zirvesi, Anayasa Sözleşmesi, Avrupa Entegrasyonu, Devletler Hukuku, Değiştirme Prosedürü, Sınırlı Yetki, Esneklik Kuralı, Hükümetlerarası Konferans, Kompetenz-Kompetenz, 308 Madde, Öncelik Kuralı Avrupa Birliği ne Üyelik Sürecinde Baltık Ülkelerindeki Rus Azınlıklar Yazar: Emre ÖZKAN Özet: Baltık ülkelerinin 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, II. Dünya Savaşı sonrası Sovyet etkisini arttırmak için bu ülkelere yerleştirilen Rus azınlıklar önemli bir sorun 136

3 Özetler ve Anahtar Kelimeler haline gelmiştir. Avrupa Birliği ise 1993 yılında Kopenhag kriterlerini oluşturmuş ve Soğuk Savaş sonrası dönemde bu ülkeleri genişleme stratejisi içine dâhil etmiştir. Bu çerçevede, Kopenhag siyasi kriterlerinin önemli açılımlarından biri olan azınlık haklarına saygı Baltık ülkelerinin AB ye üyelik süreçlerinde belirleyici rol oynamıştır. Diğer taraftan Balkanlar ve Kafkasya da yaşanan etnik çatışmalar ve bunların uluslararası istikrarı olumsuz etkilemesi, AB nin Baltık ülkelerindeki Rus azınlıklara verdiği önemi arttırmıştır. Avrupa Komisyonu 1998 yılından itibaren yayınladığı ilerleme raporlarıyla bu ülkelerdeki azınlıkların durumlarını değerlendirmiş ve gözetleyici bir mekanizma işlevi görmüştür. Bu makalede Baltık ülkelerindeki Rus azınlıkların statülerindeki değişim ve AB nin bu azınlıkların durumuna etkisi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Baltık Ülkeleri, Rus Azınlıklar, Vatandaşlık, Avrupa Birliği Genişlemesi, Kopenhag Kriterleri, İlerleme Raporları 137

4 ABSTRACTS & KEYWORDS The Transformation of Turkish Foreign Policy toward EU Author: Ramazan GÖZEN Abstract: Since Turkey was declared as a candidate country destined to join the Union as a full member by EU s Helsinki Summit of December 1999, not only domestic politics but also foreign policy of Turkey have been passing through a transformation process toward the EU in comparison with the preceding decade(s). Yet, whereas it can be observed and proved that there has been a transformation in Turkish foreign policy toward the EU in the issues directly related with the EU, the transformation in general Turkish foreign policy issues which are not directly related with the EU can also be observed, but cannot be proved. Nevertheless, the transformation in both aspects cannot be described as idealist and digested one. For both the rapprochement toward the EU and the transformation process emerged and developed, not by natural dynamics and national will, but by pragmatic and reel politic considerations and as a reaction to developments imposed by national and international conditions. Therefore the transformation of Turkish foreign policy toward the EU is in a rather delicate, fragile and unstable position. Keywords: Turkey-EU relations, Turkish foreign policy, Europeanization, Transformation Intra-Border Ethnic Conflicts after the Cold War Era Author: Muzaffer Ercan YILMAZ Abstract: This article discusses the causes of intra-border ethnic conflicts that threaten regional and global peace as a principal source of conflict in the post-cold War era. In the study, the intra-border conflicts that the United Nations intervened, as well as major others, were roughly examined in an effort to find out some points in common. In this regard, it was found that ethnic conflicts were usually correlated with the urge to express ethnic identity, discrimination, anti-democratic structure, bad economic conditions, unjust distribution of national sources, historic traumas and international support. Thus, it was stressed that conflict prevention or resolution efforts must be multi-sided to be, at least, responsive to these issues. Keywords: Intra-Border Conflicts, Ethnic Conflicts, Post-Cold War Era, Conflict Analysis, Conflict Resolution. The Legal Basis of UN Peace Keeping Operations Author: Mehmet ÖNCÜ Abstract: The UN Peace keeping operations, although there appears to be no explicit legal basis for their existence under the provisions of the UN Charter, have become essential due to the conflicts arising, especially after the UN common security system became ineffective in the Cold War era. Peacekeeping operations, which are impartial, depend on the consent of the parties involved in the conflict, and in principle do not have the authority to use force, and do not have any explicit legal basis. There has been much written on this topic in the literature and many provisions of the UN Charter are thought to have a legal basis for these operations. In fact, the operations possess two legal bases in their decision-making phase. The first of these, taken from public international law, is the consent of the host State and other States involved. The second stems from the UN Charter. The United Nations is a subject of international law with conferred powers (compétences d attribution). Accordingly, for the UN to set up these types of operations, it must have certain explicit or implied powers in its constitutive instrument. Many provisions of the UN Charter give the UN authority in this area. These clauses have been analysed within the framework of the organization s capacity to make international agreements, the 138

5 Abstracts and Keywords powers of the General Assembly and the Security Council to adopt recommendation, and the capacity of these organs to establish subsidiary organs. This study will focus on the legal bases of the UN peacekeeping operations within the framework of the decision-making phase described above and the principles to which they must adhere. Keywords: The Charter of the United Nations, Peacekeeping Operations, Legal Basis, Blue Helmets Economic and Security Values of Caspian Energy for Azerbaijan Author: Güner ÖZKAN Abstract: The amount of proven oil and gas reserves of Azerbaijan is enough for reviving the shattered socio-economic infrastructure of the country. The government has used regularly the income generated from the energy resources to ease the sufferings of the displaced Azerbaijanis, to improve overall life standards of the people and to reduce the environmental pollution in the country. Yet it is clear that there is still a long way to go in the development of almost all sphere of life in Azerbaijan. The role of energy resources on the external security and internal political process of Azerbaijan is much more important than it has played in the economic sphere. For Ebulfez Elchibey and Haydar Aliyev, regardless of their differences in policy preferences, energy contracts and pipelines were the most important diplomatic means to prevent Russia from gaining further military and political control over the country, and to restore the losses against Armenia in the Nagorno-Karabakh war. Though they were to some extent successful in stopping Russia, the same cannot be said on the NK issue against Armenia. Energy contracts of Azerbaijan have remained ineffective to induce either the West, the US in particular, or Russia to resolve the NK dispute. On the other hand, in the domestic arena, energy resources of the country have become the main tool in the hands of Aliyev family first to maintain and then to strengthen their political positions. Today development of Azerbaijan s Caspian energy resources has only maintained the regional status quo established in 1994 on the external security matters, and yet failed to boost socio-economic and political transformation in the country. Keywords: Azerbaijan, Energy, Caspian, Caucasus, Security, Haydar Aliyev, APF The Status and Possibilities of Effect of Member States in the Context of the EU Constitution Author: Füsun Arsava Abstract: It was examined whether the EU Constitution would lead to any changes in the reluctance of EU member states in melting down their nation-states under the umbrella of a unified European state and whether the Constitution provides the possible ground for member states to still seen as the sovereign states. It was also dealt with the scope of the sovereignties which EU members have in the framework of the Constitution. Some other questions like whether the EU rest on the continuation of the membership consent of the member states and whether the member states still have the competence of identifying the legal bases of the Union is also examined in the article. Keywords: Convention, European Council Summit, Treaty Establishing a Constitution for Europe, European Integration, International Law, Amendment procedure, Limited Authority, Flexibility, Limited Competence, Intergovernmental Conference, Kompetenz-Kompetenz, Article 308, Priority Rule. Russian Minorities in Baltic States in the Process of EU Membership Author: Emre ÖZKAN Abstract: The Russian minorities who were settled in the post-war period in order to increase Soviet influence in the Baltic States have become an important problem after these states gained 139

6 Abrastracts and Keywords their independence in The European Union formulated the Copenhagen Criteria in 1993 and included the Baltic States to the enlargement strategy. In this framework, respect for minority rights which is one of the most important dimensions of Copenhagen political criteria played a crucial role in the EU membership process of the Baltic States. On the other hand, ethnic conflicts in Caucasus and Balkans and their negative effects to the international stability increased the EU attention to the Russian minorities. European Commission have evaluated the positions of the minorities with the regular reports since 1998 and acted as a monitoring mechanism. In this article the changes in the status of Russian minorities and EU influence to these minorities will be examined. Keywords: Baltic States, Russian Minorities, Citizenship, European Union Enlargement, Copenhagen Criteria, Progress Reports 140

7 YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sırayla Füsun ARSAVA İhsan BAL Alon Ben-Meir Ramazan GÖZEN Levent LAÇİNER yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans öğrenimimi tamamlamış ve tarihleri arasında DAAD (Deutsche Akademischer Austausch Dienst) bursiyeri olarak Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Devletler Hukuku alanında doktorasını yapmıştır yılları arasında TRT Hukuk Müşavirliği nde avukat olarak çalışan Arsava, 1978 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ne doktor asistan olarak girmiştir tarihleri arasında Münih Hukuk Fakültesi nde Alexander von Humboldt Stiftung'un bursiyeri olarak doçentlik çalışmalarının hazırlıklarını yapmıştır de doçent, 1990 da profesör ünvanını kazanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeliği görevini yürütmektedir. Doç. Dr. İhsan Bal Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki öğretim üyeliği görevinin yanı sıra, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Etnik Çalışmalar Merkezi Başkanlığını da yürütmektedir. (Doktora (PhD), Leicester Üniversitesi / Sosyal Bilimler Bölümü, İngiltere, Yüksek Lisans (MA) Leicester Üniversitesi / Sosyal Bilimler Bölümü İngiltere, Lisans (BA), Polis Akademisi, Ankara). Dr. Bal güvenlik ve terör uzmanı olup ilgili alanda birçok kitap ve makalenin yazarıdır. Prof. Dr. Alon Ben-Meir New York Üniversitesi Global Çalışmalar Merkezi nde uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyeliği görevini sürdürmenin yanı sıra, World Policy Institute (Dünya Politikası Enstitüsü) nde Ortadoğu Proje Direktörüdür. Felsefe alanında yüksek lisans yapan Ben-Meir, Oxford Üniversitesi nde uluslararası ilişkiler bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Ben- Meir uzmanlık alanında birçok kitap ve makalenin de yazarıdır. Prof. Dr. Gözen, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkileri Bölümünde Lisans, İngiltere de Reading Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Bölümünde Yüksek Lisans, Reading Üniversitesi Siyaset Bölümünde Doktora, Kırıkkale Üniversitesinde Doçent, Çankaya Üniversitesi nde Profesörlük derecelerini almıştır. Prof. Gözen in kendi alanında birçok makale ve kitabı bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Uluslararası Stratejik araştırmalar Kurumu nun yayınladığı online USAK Gündem in editörlüğü görevini yürütmektedir. İlgi Alanları: siyaset bilimi, toplumsal olaylarda şiddet, toplumsal çatışmaların kaynağı, siyaset teorileridir. 141

8 Yazarlar Hakkında Mehmet ÖNCÜ Güner ÖZKAN Emre ÖZKAN Noyan ÖZKAYA Murat SOĞANGÖZ Sebla ULUDAĞ Dr. Öncü İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesidir. Bir süre Cumhuriyet savcısı olarak Adalet Bakanlığı nda çalıştıktan sonra üç ayrı mastır yapmıştır: Kamu Hukuku (Dokuz Eylül Üniversitesi ), İnsan Hakları Hukuku (Université catholique de Louvain et FUSL [Belçika] 2001) ve Avrupa Hukuku (Université de Liège [Belçika] 2003). Doktorasını Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları. Hukukî Temelleri ve İşlevleri başlıklı teziyle Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır (2006). Dr. Güner Özkan 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Eğitiminin sonraki aşamalarına yurtdışında devam eden Özkan, 1998 yılında İngiltere de Sheffield Üniversitesi Siyaset Bölümünde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı yaptı. İngiltere de aynı Üniversitede doktora eğitimine devam eden Özkan, buradan 2004 yılında mezun oldu. Doktora çalışması sırasında Azerbaycan ın bağımsızlık sonrası dönemde güvenlik arayışı konusunu dahili, bölgesel ve uluslararası boyutları çerçevesinde inceledi. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışan Özkan, Kafkasya, Orta Asya, Trans-Hazar ve Ortadoğu bölgelerinde güvenlik konularıyla ilgilenmekte ve bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektir Emre Özkan 2004 yılında ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamış olup, yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumunda, Journal of Turkish Weekly adlı online gazetenin editörlük görevini yapmaktadır. Noyan Özkaya, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü nden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü nde yüksek lisans programına başladı ve 2005 yılında Lübnan daki Filistinli Mülteciler: Lübnan Devleti nin Politikaları ve UNRWA nın Rolü konulu teziyle mezun oldu. Özkaya, halen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi nde asistan olarak çalışmaktadır. Murat Soğangöz 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans programına başlamış olup, yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda (USAK) proje asistanı olarak çalışmaktadır Sebla Uludağ 2005 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu nda Proje Asistanı olarak çalışmakta olan Uludağ, aynı zamanda Orta Asya ve Kafkaslar Dergisi nin Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. 142

9 Yazarlar Hakkında Muzaffer Ercan YILMAZ Muzaffer Ercan Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1994 yılında mezun olan Muzaffer Ercan Yılmaz, yüksek lisansını ABD de The American University de Uluslararası Politika üzerine yapmış (1998), doktorasını ise yine ABD de George Mason University de Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü üzerine tamamlamıştır (2002) yılında kısa bir süre George Mason University de öğretim görevliliği yapan Muzaffer Ercan Yılmaz, aynı yıl sonunda yurda dönmüş ve Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünde göreve başlamıştır. Halen anılan üniversitede yardımcı doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Yurt dışı ve yurt içinde yayınlanmış çeşitli makaleleri ile bulunan Muzaffer Ercan Yılmaz ın Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü isimli kitabı da basım aşamasındadır. 143

10 ABOUT THE AUTHORS In Alphabetical Order Füsun ARSAVA İhsan BAL Alon BEN-MEIR Ramazan GÖZEN She completed her undergraduate education at Ankara University in 1968 and she gained her Ph.D. degree at Munich University, Faculty of Law in the field of Public International Law with the scholarship of DAAD (Deutche Akademischer Austausch Dienst). She worked as a lawyer in the department of Law Counselor at TRT between In 1978, she began to work at Ankara University as a doctorate assistant. She made her associate professorship preparation in Munich University, Faculty of Law with the scholarship of Alexander von Humboldt Stiftung between She gained her associate professorship in 1985 and gained her professorship title in Currently, she is currently working as an academic staff at Ankara University, Faculty of Political Science, International Relations department. İhsan Bal is currently an Associate Professor at Turkish Police Academy, Institute of Security Sciences, Ankara. Beside this he is Head of the International Security, Terrorism and Ethnic Studies Centre at International Strategic Research Organization / Ankara. (PhD / University of Leicester, Department of Social Sciences (England), MA / University of Leicester The Department of Social Sciences. (England), BA / Turkish Police Academy). Dr. Bal is a security and terror expert and have many publications in relation with his expertise field. Alon Ben-Meir is professor of international relations at the Center for Global Studies at NYU and is the Middle East Project Director at the World Policy Institute, New York. He holds a masters degree in philosophy and a doctorate in international relations from Oxford University. Dr. Ben-Meir is the author of numerous books and articles. He also lectures on international relations at a variety of universities in addition to his residency at New York University and the New School. Prof.Dr.Ramazan Gözen is an academic member of Department of Political Science and International Relations at Çankaya University. B.A. (Department of International Relations, Faculty of Political Science, Ankara University), M.A. (Graduate School of European and International Studies, University of Reading, the U.K.), P.hD. (Department of Political Science, University of Reading), Associate Professor (University of Kırıkkale), Professor (Çankaya University). He is also the author of many books and articles. 144

11 About the Authors Levent LAÇİNER Mehmet ÖNCÜ Güner ÖZKAN Emre ÖZKAN Noyan ÖZKAYA He completed his undergraduate education at Anadolu University, Public Administration Department. Currently he is the editor of online journal of International Strategic Research Organization Usakgundem. His interest fields are: politics theories, political science, social violence and sources of social conflicts. Asst. Prof. at the Izmir University of Economics, former public prosecutor, graduate of the following three master programs: Public Law (Dokuz Eylül Üniversitesi 1997); Human Rights Law (Université catholique de Louvain and FUSL [Belgium] 2001); European Law (Université de Liège [Belgium] 2003). He holds a PhD. degree in international law (Dokuz Eylül Üniversitesi ). He is the author of many articles and also a book in his expertise field. He had his B.A degree in International Relations from the Faculty of Political Sciences at the University of Ankara in He did his M.A study on the subject of International Relations in the Department of Politics at Sheffield University in the United Kingdom in He completed his PhD in 2004 on the subject of security in International Relations in the Politics Department at the University of Sheffield. In his PhD, he investigated security issues of Azerbaijan in the post-independence period within the context of intra- and extra-regional dimensions. His research interests are the current and future possible security issues in the regions of the Caucasus, Central Asia, Trans-Caspian and Middle East. He is currently a lecturer at the University of Mugla in the Department of International Relations. Emre Özkan has graduated from METU, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Relations Department in In the same year, he started his post graduate education at Ankara University, Institute of Social Sciences, European Communities-International Relations Department. He is still continuing his post graduate studies and currently he is working at International Strategic Research Organization as the editor of Online Journal of Turkish Weekly. Noyan Özkaya graduated from the department of Business Administration - Middle East Technical University (METU) in He started his MA in International Relations at METU that same year and obtained his degree in 2005 with the submission of his thesis on The Palestinian Refugees in Lebanon: The Policies of the Lebanese State and the Role of the UNRWA. He is currently working as an assistant at International Strategic Research Organization / Middle East Studies Centre. 145

12 About the Authors Murat SOĞANGÖZ Murat Soğangöz has graduated from Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Relations Department in In the same year, he started his post-graduate education at Ankara University, Institute of Social Sciences, European Communities-International Relations Department. He is still continuing his post graduate study and currently he is working at International Strategic Research Organization (ISRO) as a project assistant. Sebla ULUDAĞ Sebla Uludağ has graduated from Çanakkale 18 Mart University, Biga Economic and Administrative Sciences Faculty, International Department. She is working at International Strategic Research Organization (ISRO) as a Project Assistant and she is also the Assistant Editor of the Journal of Central Asia and Caucasus. Muzaffer Ercan YILMAZ Muzaffer Ercan Yılmaz, is currently an assistant professor of International Relations (IR) at Balıkesir University, Bandırma Economics and Administrative Sciences Faculty. He graduated from Ankara University, Political Sciences Faculty, Department of International Relations in He received his Master of Arts in International Politics, concentrating on Peace and Conflict Resolution, from The American University, Washington, D.C. in He gained his Ph.D degree in Conflict Analysis and Resolution from George Mason University, Fairfax, VA in He taught Introduction to Conflict Resolution at George Mason University for two semesters in He has been at Balıkesir University since 2003, teaching Political History and IR theory. He has published many articles in Turkey and abroad, and has a forthcoming book on Conflict Analysis and Resolution. 146

13 UHP Logosu UHP yi neden yayınlıyoruz? UHP sıradan bir dergi mi? Bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek. Ancak UHP nin her bir sayfası, renklerinden logosuna kadar özenle seçildi. Her bir detay için saatler, hatta günler harcandı. Türkiye ye yakışan bir bilimsel dergiyi hazırlamak için yola çıkıldı. Bu anlamda UHP logosu belki de en önemli detay dı. Alışılmışın aksine UHP Logosu bir tür manifesto gibidir. Bir tür ilkeler ve değerler bildirgesidir. Bu nedenle logoyu ve temsil ettiklerini burada anlatmayı bir görev bildik: At ilk çağlardan bu yana özgürlük anlamına gelir. Kanatlanmış bir at ise mevcut sorunları aşma arzusunu, yükselme isteğini yansıtır. Bu nedenle uçan atı olmayan bir medeniyet yok gibidir. Her ne kadar uçan at daha çok Yunan mitolojisinden Pegasus la özdeşleşmişse de Hz. Musa nın da bir uçan atı vardır. Aynı şekilde İslam kültüründe Hz. Peygamber i Miraç ta yükseklere taşıyan Burak da uçan bir attır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir. Özetle uçan at insanoğlunun içindeki sınırları aşma arzusunu, yükselme isteğini ve liderlik isteğini sembolize eder. Tüm bu bilgiler doğrultusunda UHP nin uçan atı da her hangi bir kültürün atı olmaktan çok bizlerin uluslararası hukuk ve politika alanında öncülük etme, söz konusu disiplinleri ve bilimsel çalışmaları geliştirme ve yükseltme arzumuzu yansıtmaktadır. UHP nin uçan atı, alanında öncülük ve belki de liderlik hedeflerini gütmektedir. Uçan at ve içinde bulunduğu gökyüzü UHP nin evrenselliği iddiasını gösterir. Aynı zamanda uçan at ve gökyüzü özgürlük vurgusunu ortaya koyar. UHP farklı fikirlere saygılıdır ve her fikrin kendisini ifade etme hakkına saygı duyar ve bu hakkı tüm çabasıyla korur. UHP logosunun sağında yer alan buğday başakları gelişmeyi, refahı ve zenginliği simgelemektedir. UHP buğday dalıyla insanlığın maddi anlamda gelişmesine ne kadar değer verdiğini göstermektedir. UHP ye göre idealler ve ilkeler istikrar ve gelişme ile çelişmek zorunda değildir. UHP, ayağı yere basmayan, uygulama imkanı bulunmayan değer ve fikirlerin kalıcı olamayacağını, uzun dönemde doğru olamayacağını kabul eder. Bu anlamda UHP hiçbir ideolojinin savunma platformu değildir, bu amaçla kullanılamaz. Elbette tüm bu kayıtlar UHP nin özgürlük anlayışını zedelemez. UHP logosunda sol kanatta yer alan zeytin dalı ise manevi zenginliğe ve barışa verilen önemin altını çizmektedir. UHP için barış ve kardeşlik en önemli ilkelerdir. UHP de yayınlanan makaleler uluslar arasında savaşa ve anlaşmazlıklara hizmet etmemelidir. UHP barış ve dostluğun geliştirilmesini kendisine en önemli hedef olarak belirlemiştir ve bu hedefi paylaşmayan makalelerin UHP de yer bulması mümkün değildir. UHP barışa ve anlaşmaya hizmet etmeyen, diğer halklara hakaret veya aşağılama ifadeleri içeren, ortak yaşama hedefini paylaşmayan çalışmaları kabul etmez. Logonun alt kısmında yer alan kitap ise UHP nin bilimsellik ilkesini sembolize eder. UHP nin tüm bu değerleri bilimsellik ve akıl üzerine oturmuştur. UHP ye gönderilen çalışmalar evrensel bilimsel değerlere saygı duymalı ve temel bilimsellik kriterlerine uymalıdır. UHP bilimselliğin evrensel olduğuna inanır. Kitabın üzerinde yer aldığı kaide ise UHP nin değerlerinin ve düşüncelerinin ne kadar köklü olduğunu düşündürür. UHP tüm özgürlükçü ve diğer görüşlere saygılı yaklaşımına rağmen, köklerini yüzlerce yıllık bir geçmişten alır. 147

14 YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) hakemli ve bağımsız bir dergidir. UHP, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) tarafından yayınlanmaktadır. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız editörler ve Yazı Kurulu nca tespit edilmektedir. Alanında Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleleri yayınlar. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde) yayınlanmaktadır. UHP temelde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler alanlarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye nin dış ilişkilerinde karşılaştığı genel ve özel hukuk sorunları ve Türk dış politikası da UHP nin özel olarak ilgilendiği alanlar arasındadır. Fakat dergi disiplinler arası bir yaklaşım benimser ve tüm yazarları bu yönde çalışmaları için cesaretlendirir. UHP ye gönderilen yazıların orijinal, iddialı ve mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenir. Dergiye gönderilen yazıların teslim anında hiçbir dergide yayınlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazara aittir ve yazarlar çalışmalarını gönderdikleri andan itibaren eserleri ile ilgili tüm yayın haklarını UHP ye devretmiş, UHP nin kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Buna rağmen UHP, daha önce başka bir dilde yayınlanmış yazıları Türkçe de, İngilizce de veya Almanca da ilk kez olmak üzere yayınlayabilir. Böyle bir durum var ise yazarın teslim anında Editörleri yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. Aynı zamanda gerekli tüm yasal izinlerin de yazar tarafından yazılı olarak alınmış olması gerekir. UHP aynı zamanda en son gelişmeleri bilgilendirici bir şekilde aktaran yazıları, eleştirel makaleleri, kitap yorum ve eleştirilerini de yayınlamaktadır. Fakat derginin tüm bölümleri hakemlidir ve ön inceleme gerektirir. Değerlendirme Süreci Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dahil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve Editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak Editörler ve Editörler Kurulu nun incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan ve gönderilen makale ile ilgili üç ayrı hakeme gönderilir. Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kriterden hareket ederler: 1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı vd. 2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı vd. 3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi. Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her durumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gönderilen yazıların durumu Editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır. 148

15 Yazarlar İçin Bilgi Notu Amaç UHP nin temel amacı birbirinden uzak kuramcılar, yazarlar ve uygulayıcılar arasında üretken ve yapıcı bir iletişimi sağlayabilmek, bilgiyi tüm ilgililere yayabilmek ve alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilmektir. UHP ülkemizde uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında en önemli sorunun ulaşılan birikimlerin paylaşılmaması ve diyalog eksikliği olduğu varsayımından hareket etmektedir. Teslim Süreci ve Şekli UHP olarak yazıların elektronik posta ( ) yoluyla veya adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmesini ve yazışmaların da bu yolla gerçekleştirilmesini tercih ediyoruz. Ancak alternatif olarak makalenizi Zenginleştirilmiş Metin Dosyası (RTF) şeklinde diskette de teslim edebilirsiniz. Bu durumda disketinizin virüsten arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Disketin yanında bir adet çalışmanızın A4 kağıda çıktısını da gönderiniz ve her türlü materyalin üzerine adınızı, soyadınızı, çalışmanızın adını ve size ulaşılabilecek numaraları açıkça yazınız. Lütfen makalenizin tek kopyasını bize göndermeyiniz. Kaybolması halinde UHP hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. veya posta ile göndermelerde Editörler Ofisi nden mutlaka teyit aldığınıza emin olunuz. Bir hafta içinde teyid almadıysanız lütfen USAK ı arayıp yazınızın en son durumunu öğreniniz. Makaleniz ile birlikte 100 kelimeyi aşmayan özetini (Türkçe ve İngilizce olarak) ve yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu da dergiye gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ve yayınlarınız yer alabilir. Özet i (abstract) yazınızın dili ne olursa olsun, Türkçe ve İngilizce olarak gönderiniz. UHP uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle gönderdiğiniz özetleriniz çok önemlidir. Ayrıca en fazla 10 tane olmak üzere anahtar kelimeleri (key words) de yazınıza ekleyiniz. Uzunluk Makaleler kural olarak kelimeden fazla, kelimeden az olmamalıdır. Kitap tahlilleri kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap tahlilinde veya tahlil denemesinde kelime sınırı aşılmamalıdır. Stil ve Düzeltmeler Yazarlar çalışmalarının UHP kurallarına uymasını temin etmek zorundadırlar. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç 2 hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörlere ulaştırmaları beklenir. Başlıklar ve Alt-Başlıklar Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şekilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 punto, italik, normal (koyu değil) sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Yazınızın başlık standardına uygun olması yayın sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle yazınızı göndermeden UHP kurallarına uygun hale getiriniz. 149

16 Yazarlar İçin Bilgi Notu Dipnot UHP dipnot sistemini benimsemiştir. Bu nedenle kaynaklamayı yazı içinde parantezler ile yapmayınız. Kitaplarda şu sıralama izlenmelidir: yazar(lar), başlık, (basım yeri: yayıncı, yıl). Örneğin: 1. Fernand Braudel, A History of Civilazations, (Londra: Penguin Books, 1993), s. 287.Makalelerde: yazar(lar), makale adı, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, ss. 2. Ihsan Bal and Sedat Laciner, The Challenge of Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 4, Winter 2001, ss Kitap Tahlilleri Kitap tahlilleri tüm yayın bilgilerini ve ISBN numarasını içermeli, biliniyorsa kitabın fiyatı da belirtilmelidir: Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (Londra: Routledge, 1996). 302 sayfa. Kaynakça, dizin. $ ISBN. Tahlil edilmesini istediğiniz veya En Son Kitaplarda listelenmesini istediğiniz kitapları UHP Editörler Ofisi ne gönderiniz. Yazışma Adresi: Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP), Süslü Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandoğan, Ankara. Tel: Fax: Web: 150

17 NOTES FOR THE CONTRIBUTORS Review of International Law and Politics Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi RILP, Ankara, London and New York Editors: Assc. Prof. Dr. Sedat LACINER (ISRO and COMU); Prof. Dr. Suheyl BATUM (Bahcesehir University); Assc. Prof. Dr. Ercument TEZCAN (Galatasaray University) Co-Editors: Assc. Prof. Dr. Yucel ACER and Assc. Prof, Dr. Ibrahim KAYA Assisting Editor: Arzu CELALIFER Editorial Office: USAK, Suslu Sokak, No. 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey, The Review of International Law and Politics (RILP) / Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) is a refereed journal and published four times (Winter, Spring, Summer and Autumn) a year. RILP publishes scholarly articles in English, Turkish and German languages. The Editorial Office of the RILP is in International Strategic Research Organisation (ISRO) central building in Ankara, Turkey. However the journal is an independent publication in terms of scientific research and the editors decide its publication policy. *** RILP focuses on international law and international relations yet the journal also accepts studies on area studies (Balkans, Caucasus, Europe and Central Asia etc.), international security, international relations sociology, sociology, anthropology in general from all over the world. The journal encourages interdisciplinary studies. Manuscripts submitted to RILP should be original and challenging, and should not be under consideration by another publication at the time of submission. Previously published articles in other languages may be considered by the journal for the first publication English (Turkish or German) translation. In that case the author should so state at the time of submission, provide relevant written copyright approval by the publication to the RILP. We also welcome short pieces on recent developments, review articles, photographic essays and collaborative essays. Articles submitted for consideration of publication are subject to peer review. The editorial board and editors takes consideration whether submitted manuscript follows the rules of scientific writing. The appropriate articles are then sent to three international referees known for their academic reputation in their respective areas. The Editors and referees use three-step guidelines in assessing submissions: i) Literary quality: Writing style, usage of the language, organisation (paragraphing, syntax, flow etc.) 151

18 Notes For The Contributors ii) Use of references. Referencing, sources, relationships of the footnotes to the text. iii) Scholarship quality: Depth of research, quality; contribution, originality of the contribution (new and creative thought) and plausibility of the author s argument. Upon the referees decision, the articles will be published in the journal, or rejected for publication. The review process lasts from five to 15 weeks. Questions regarding the status of submissions should be directed to the Editors by at or The referee reports are kept confidential and stored in the archives for five years. Aim RILP s aim is to generate a productive dialogue and exchange between theorists, writers and practitioners in disparate locations. RILP assume that one of the main problem in international relations and international law is lack of dialogue between writers and scholars from different cultural backgrounds. All manuscripts and editorial correspondence and enquiries should be addressed to the RILP Editorial Office (The Office). Submission We prefer electronic submission to or as a Microsoft word attachment file. Alternatively you may submit manuscript on high-density virus-free disks in rich text format (.RTF) or in Word (whichever is used please indicate this clearly on the disk or in the mail) together with a hard copy. All disks should be labelled with the name of the article, the author and correspondence numbers. If is used then please be sure that you received a confirmation from The Office. Manuscripts should be one-and-half or double spaced throughout (including all quotations and footnotes) and typed in English on single sides of A4 paper. Generous margins on both sides of the page should be allowed. Pages should be numbered consecutively. The author should retain a copy, as submitted manuscripts cannot be returned. Full names of the author(s) should be given, an address for correspondence, and where possible a contact telephone number, facsimile number and address. Length Articles as a rule should not exceed 10,000 words and should not be less Than words, not including footnotes. Book reviews should be about word-lengths. Maximum words for book reviews of two or more books. 152

19 Notes For The Contributors Style and Proofs Authors are responsible for ensuring that their manuscripts conform to the RILP style. Editors will not undertake retyping of manuscripts before publication. Please note that authors are expected to correct and return proofs of accepted articles within two weeks of receipt. Titles and Sub-Titles Titles in the article should be 12 punt, bold and in uppercase form. The sub-titles should be 12 punt and in the title case form. Footnotes In the case of books the following order should be observed in footnotes: author, title, (place of publishing: publisher, year). For example: 3. Fernand Braudel, A History of Civilazations, (London: Penguin Books, 1993), p In articles: author(s), article title, journal title, Vol., No., year, pp. 4. Ihsan Bal and Sedat Laciner, The Challenge of Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy, Terrorism and Political Violence, Vol. 13, No. 4, Winter 2001, pp Book Reviews Book reviews should be preceded by full publication details including price and ISBN number: Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (London: Routledge, 1996). 302 pages. Biblio., index. $ ISBN. Biography Current and recent academic and professional affiliations and recent major publications for the Notes on Contributors should be supplied with the articles. It should not exceed 100-word. Abstract The authors should send a 150-word abstract of the manuscripts. RILP Indexed or/and Abstracted in Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International, Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, Social Services Abstracts and Linguistics and Language Behaviour Abstracts. For more information about the journal feel free to contact with the editors. RILP / UHP, Suslu Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey. Tel: Faks:

20 Notes For The Contributors Library Recommendation Form PLEASE FORWARD THIS FORM TO YOUR ORGANIZATION FOR SUBSCRIPTION CONSIDERATION. ISRO JOURNALS & PUBLICATIONS INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH ORGANISATIONS Suslu Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandogan, Ankara, Turkey Phone or Fax or Website To the Librarian/Information Specialist: I would like to recommend the following titles selected below from the ISRO Journals & Publications website (www.usak.org.uk) as a valuable addition to the organizations collection of scientific information resources: JOURNALS Review of International Law and Politics (RILP) 4 issues a year Journal of Central Asia and the Caucasus 4 issues a year REASONS I need to refer to this information frequently in the course of my work. It is critical that students have access to this information to best facilitate their course work and academic pursuits. This journal(s) is directly related to my field and is an important source of information for my research. I am a member of the editorial staff/advisory board and strongly support ISRO-USAK Publications as essential scientific resources. Additional reasons: Signature: Date: Name: Title: Department: Telephone Number: address: 154

21 ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ EDITORS OF REVIEW OF INTERNATIONAL LAW AND POLITICS Alfabetik Sırayla / In Alphabetical Order SÜHEYL BATUM Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü ve Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi editörü yılında Paris I (Panthéon - Sorbonne) Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi de İstanbul Üniversitesi nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı yılında doktor, 1990 yılında doçentlik unvanını aldı.1996 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Profesör unvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi'nde yılları arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı ve yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini üstlenmiş daha sonra da rektörlük görevine atanmıştır. President of Bahçeşehir University and editor of Review of International Law and Politics. He was graduated from Paris I (Pantheon-Sorbonne) University, Faculty of Law in He became a research assistant at Istanbul University Constitutional Law department in He gained his Ph.D. degree in 1985 and granted associate professorship title in In 1996, he gained the title of professorship at Galatasaray University, Faculty of Law. He served as Dean of Faculty of Communications in Galatasaray University from 1997 to 2000 and Dean of Faculty of Law in Bahçeşehir University from 2000 to After that, he was appointed as rector of Bahçeşehir University. 155

22 ???? SEDAT LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP) dergisi editörü, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesidir. Lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü nde tamamladıktan sonra, İngiltere deki Sheffield Üniversitesi, Uluslararası Politika bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra İngiltere deki Londra Üniversitesi King s College London da doktora eğitimini tamamlamıştır. Uluslararası ilişkiler ve dış politika alanında çok sayıda kitap ve makalenin yazarı olan Doç. Dr. Sedat Laçiner Davos Ekonomi Forumu tarafından 2006 Genç Küresel Lider ünvanına layık görülmüştür. Director of International Strategic Research Organization (ISRO), editor of Review of International Law and Politics, Director of Center for Middle East Studies and academic staff of the International Relations Department at Çanakkale 18 Mart University. He was graduated from Ankara University, Political Science Faculty / International Relations department and later on he completed his post graduate education at Sheffield University, International Relations Department. He gained his Ph.D. degree at University of London / King s College. Associate Professor Dr. Laciner, who is the author of many books and articles in the fields of international relations and foreign policy issues, was granted the title of 2006 Global Young Leader by Davos Economic Forum. 156

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları Tarih Araştırmaları Dergisi nde özgün araştırma, inceleme, deneme ve çeviri yayınlarına yer verilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, hakem değerlendirmesine

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION?

THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: AN EFFECTIVE FOREIGN POLICY TOOL FOR THE EUROPEAN UNION? A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY BURCU MAZLUM

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Musa Kazım Arıcan (Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ

ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ ARCHIVUM ANATOLICUM / ANADOLU ARŞİVLERİ YAYIN İLKELERİ 1. ARCHIVUM ANATOLICUM Hititoloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Sumeroloji, Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları (= Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of International Law (European Union Law) PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: A Ph.D. Dissertation by HAKAN FİDAN The Department of International Relations Ankara DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: The Institute of Economics and Social Sciences of

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe. CALL FOR PAPERS 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT Almaty, 16-18 May 2016 icefe.org The Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK

Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK Assist. Prof. Dr. Övünç ÖZTÜRK EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Middle East Technical University Computer Engineering 99-00 M.S. Ege University Computer Engineering 00-00 Ph.D.

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Bahar BAŞER Bahar Baser is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

INTERNATIONALRELATIONS

INTERNATIONALRELATIONS ULUSLARARASIiLiŞKiLER Akademik Dergi Cilt 8, Sayı 30, Yaz 2011 INTERNATIONALRELATIONS Academic Journal Volume 8, Number 30, Summer 2011 ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIİLİŞKİLER hakemli bir dergidir.

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014)

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS İşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Enstitüsü Başkanı'dır. Araştırma alanları, baskı grupları, siyasal rejimler, Kafkasya ve Orta Asya siyasetidir. Durmuş ARIK

Enstitüsü Başkanı'dır. Araştırma alanları, baskı grupları, siyasal rejimler, Kafkasya ve Orta Asya siyasetidir. Durmuş ARIK YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Haluk ALKAN İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI TAM METİN YAZIM KURALLARI

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI TAM METİN YAZIM KURALLARI V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI TAM METİN YAZIM KURALLARI Konferans Bilim Kurulumuz, tam metinlerin yazımında yazı stili olarak Chicago Manual of Style ı benimsemektedir. (Aşağıda bazı örnekler

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı. siber silah fabrikas nda ve bir ya da birden fazla devlet. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 6. Hakan devlet- Anahtar Kelimeler Abstract In the last decade, it has become evident that states or state-sponsored actors are involved in large scale cyber attacks and that many States have been developing

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

İnsan Hakları İhtisas Komitesi

İnsan Hakları İhtisas Komitesi İnsan Hakları İhtisas Komitesi Prof. Dr. Harun Tepe İnsan Hakları İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe Komite Üyeleri Üyeler Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Prof. Dr. Mesut Gülmez Prof.

Detaylı

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279948007 Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS İktisat Bölümü nün Tezli Yüksek Lisans Programları Bölümümüzde tezli yüksek lisans

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı