ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul Üniversitesi 1998 Doktora Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tezi: Tez Konusu: Örgütsel Gelişim Sürecinde Toplam Kalite ve Đnsan Kaynaklarının Rolü Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Doktora Tezi: Tez Konusu: Elektronik Ticaret ve Çalışma Hayatına Etkisi Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Yar.Doç Beykent Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đktisat Bölümü 2005 Yar.Doç Đstanbul Aydın Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đngilizce Đşletme Bölümü 2008 Yar.Doç Yalova Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve End. Đliş. Bölümü 2009 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Davut Tiryaki, Đş Sağlığı ve Güvenliğindeki Gelişmeler: Altınova Tersaneleri Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Didem Usta, Đnternet Üzerinde Hizmet Veren Özel Đstihdam Bürolarının Farkındalığının Anlaşılması ve Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Mayıs

2 Cengiz Maden, Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Esenler Belediyesi Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Neslihan Đçin, Çalışma Yaşamında Kadın Đşgücünün Karşılaşabileceği Sorunlar: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Đsmail Yıldırım, Polis Teşkilatının Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi: Đstanbul Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli (Projeyi yöneticisi - devam etmekte) Đdari Görevler : -Yalova Üniversitesi Bologna BEK üyesi ve Bologna Koordinatörü (2010, ) -Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcısı, ĐĐBF, Yalova Üniversitesi (2009, ) -Farabi Koordinatörü - Đstanbul Aydın Üniversitesi ( ) -Dekan Yard. - Đstanbul Aydın Üniversitesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi ( ) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz Đlkbahar Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Đnsan Kaynakları Yönetimi (YL) 3-12 Yeni Yön. Teknikleri ve Çalışanlar (YL) 3-18 Çalışma Đlişkileri (YL) 3 13 Aktif Đstihdam Politikaları (YL) 3 8 Öğrenci Sayısı Güz Yeni Yön. Teknikleri ve Çalışanlar (YL)

3 Dünya'da Sosyal Refah Politikaları (YL) 3-7 Çalışma Ekonomisi 48 Đlkbahar Küreselleşme ve Endüstri Đlişkileri (YL) 3-10 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Koçak Orhan, A Field Study of Challenges Faced by Aging Workforce, Journal of Yasar University, Vol. 6, No. 24, Nov. 2011, pp A2. Koçak Orhan, Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler, ĐŞ-GÜÇ Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, DOI No: / x, Cilt 13, Sayı 4, 2011, ss A3. Koçak Orhan, Kavi, Ersin The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey, Journal of European Integration Studies, ISSN , No 5, A4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Asıl ve Alt Đşveren Çalışanlarının Đş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği, Đşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss A5. Koçak Orhan, A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills, Đşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss A6. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Akpunar Fatih, Aktif Đstihdam Politikalarında Đşkur un Rolü ve Yalova Örneği, Journal Of Qafqaz University, An International Journal, Economics and Administration, ISSN , Number 30, 2010, pp A7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Tersane Çalışanlarının Đş Sağlığı ve Güvenliği Đle Đlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği, Đşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2 (2011), ss A8. Koçak Orhan, Akman C. Ahmet, Đşsizlikle Mücadelede Đş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneği, ĐŞ-GÜÇ Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, YIL: 2011 / CĐLT: 13 SAYI: 2, 2011 A9. Koçak Orhan, Altun Serdar, Ceza Đnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐ DERGĐSĐ / JOURNAL OF 3

4 LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss A10. Koçak, Orhan, Zaim Halil, "Bilgi Çalışanının Memnuniyeti", Journal of Yasar University, Vol. 5, No. 18, Jun. 2010, pp B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Koçak Orhan, Uygun Burçin, Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örnegi, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011, ss B2. Koçak Orhan, Hayran Nihal, Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011 ss B3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, The Role of Information Technologies in Reducing of Social Exclusion in the Process of Knowledge Society and the Sample of Call Centers in Turkey, CKS 2011, CKS-Challenges of the Knowledge Society, The International Scientific Session, Bucharest, ISSN: , April, , 5th Edition, pp B4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, 2010, ss B5. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Đstanbul daki Bilgi Evlerinin Sosyal Đçerme Boyutu Açısından Değerlendirilmesi, 8. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Đstanbul Üniversitesi, ISBN: , 2010, ss B6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Küreselleşmenin Sosyal Dışlanmaya Etkisi Ve Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Uygulamaları, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Kongre, Qafqaz Üniversitesi, Bakü Azerbaycan, ISBN: , Ekim 2010, ss

5 B7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Đstanbul da Dış Ticaret Faaliyetinde Bulunan Đşletmelerin Bilgi Teknolojisi Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sayıları ile Đlişkilendirilmesi, 7. Bilgi-Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, ISBN: , 2009, ss B8. Koçak Orhan, The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN , 2009, pp B9. Koçak Orhan, Erol Emine, The Effect of Technological Production and Usage of Hightech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN , 2009, pp B10. Koçak Orhan, E-Commerce Opportunities in Tourism Sector and Its Employment Effect, Changes in Social and Business Environment, Kaunas University of Technology, Lithuania, ISSN: , November , pp B11. Koçak Orhan, Eyüp Zengin, Yunus Taş, An Evaluation of the Conservative Approach to Trade Unionism in Turkey: The Cases of Hak-Đş and Memursen, Economics and Management-2012 (ICEM-2012), March B12. Koçak Orhan, Didem Usta, The Awareness of Unemployed People Towards Online Recruiting Services and an Investigation from Turkey, International Conference on Management of Human Resources 2012 Management Leadership Strategy Competitiveness, Godollo, Hungary, June B13. Koçak Orhan, Fethi Gürün, Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal Đçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları, International Symposium on The Role Of Ahilik in Establishing Social Peace in The Balkans, International Sarajevo University, Sarajevo Bosnia, September C. Yazılan Uluslararası \ ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : Kitaplar: 5

6 C1.1 Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, C1.2. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yayınevi, Bursa, Kitap Bölümleri: C2.1.Koçak Orhan, Şahin Ayhan, Muhafazakâr Düşüncenin Sendikacılığa Bakışı: Kocaeli Örneği, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss C2.2.Koçak Orhan, The Evaluations of the Immigrants of Balkans and Caucasians in Terms of Attitudes Towards Working and Entrepreneurship in Yalova, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss C2.3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, "Mena Bölgesinde Emek Piyasası ve Đstihdam Yapısı", Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss C2.4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, "Mena Ülkelerinde Girişimcilik", Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Koçak Orhan, Erdoğan Büşra, Bankacılık Sektöründe Yeni Đnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları Hakkında Bir Uygulama, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss D2. Koçak Orhan, Çakmak Y. Ziya, Pazarcılık Sektörünün Enformel Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss D3. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss

7 D4. Koçak Orhan, Yüksel Semiha, Đş Gören Seçiminde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, KAMU-ĐŞ Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Kamu-Đş; C:12, Sayı: 1, 2011, ss D5. Koçak Orhan, Usta Didem, Vasıflı Çalışanların Đstihdam Esnasında Çevresinden ve Đşyerinden Beklentilerinin Ölçülmesi: Yalova Örneği, KAMU-ĐŞ Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Cilt:11 Sayı:4, 2011, ss D6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s D7. Orhan Koçak, Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Baskı, Đstanbul, 2008, ss E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1... F. Diğer yayınlar : F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Türkiye de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss F2. Koçak Orhan, Elektronik Ticaret ve Đstihdam Üzerinde Etkisi, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş a Armağan, Đstanbul, 50. Kitap, 2005, ss F3. Koçak Orhan, Tuğba Tokgöz, The Effect Of Regional Development Agencies to Local Development and The Region of BEBKA, 7 th International Conference on Business, Management and Economics - ICBME 11, Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, G- Tamamlanmış Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları 7

8 Sonnur Yüksel, Performans Değerlemesinin Kariyer Yönetimine Etkisi ve Bir Uygulama, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Eylül Saadettin Bulut, SGK Adana da Yeni Prim Tahsilatı Uygulamaları ve Kayıt Dışılığın Önlenmesine Etkileri, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Ağustos Semiha Yüksel, Ödül Türlerinin Vasıflı Çalışanların Đş Doyumuna Yönelik Beklentilerine Etkisi: Bursa Đli Otomotiv Sektörü Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Özden Kalyoncu, Đşsizliğin Azaltılmasında Emek Piyasalarındaki Bilgi Akışının Etkisi ve Đstihdam Kurumlarının Rolü, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Hale Kabacaoğlu, Sağlık Đşletmelerinde Mobbing, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Ekim Hüseyin Şahin, Bilgi Đşlem ve Đletişim Teknolojilerinin Sağlık Sektörüne Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Ekim Çiğdem ATALMIŞ, Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminin Bursa Đli nin Kalkınmasına Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Aralık Şükran Akan, Kamu Hastanelerinde Bilgi Yönetimi: Zübeyde Hanım Doğumevi Örneği, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Ekim Yusuf Ziya Leventoğlu, Akupunktur ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımları, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Ekim Volkan Şahin, Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Ortama Ve Çalışma Koşullarına Bağlı Meslek Riskleri Ve Bursa Devlet Hastanesi Örneği, Temmuz 2011 Ali Đzzet Kalalı, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarına Aile Hekimleri nin Bakışı (Bursa Đli Örneği), Temmuz 2011 Sibel Erdin, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarını Aile Sağlığı Elemanları ve Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Değerlendirmesi, (Bursa Đli Örneği), Temmuz Muharrem Aydın, Toplam Kalite Uygulamalarında Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan Engelleler, Ağustos 2010 H- Katıldığı Seminerler ve Faaliyetler Toplam Kalite Yönetimi, Orhan KOÇAK, Bursa, 09/01/2010 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa SGK Đl Müdürlüğü, /2010 8

9 "Elektronik Ticaret", Orhan KOÇAK, Türk Hava Yolları, Air Academy, Đstanbul, 04/07/ /07/2009 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs 2007 Technology for Marketing Seminars (London), February 2007 Technology for Advertisement Seminars (London), February 2007 I-Sertifikalar Stratejik Đnsan Kaynakları Yönetimi (DUKE University, North Carolina, USA) Đnsan Kaynakları Yönetimi, (Society for Human Resource Management, USA) SQL Veritabanı Yönetimi (Database Management) Microsoft J- Alıntı Yapılan Yayınlar Zaim, Halil, Đş Hayatında Erdemli Đnsan, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, UTESAV Kültür Düşünce 4, Empati Matbaacılık, Mart 2012, Đstanbul., /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ). Önce, Günal, Mehmet Marangoz, BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐNDEKĐ GELĐŞMELERĐN GĐRĐŞĐMCĐLĐK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ VE E-GĐRĐŞĐMCĐLĐK, Đşveren Dergisi, Ocak 2012, /KOÇAK, Orhan (2009), Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S: Marangoz, Mehmet, Girişimciler Đçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Journal of Entrepreneurship and Development, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011, /KOÇAK, Orhan (2009), Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S: Çakmak, Ali Çağlar, Tahir Güneşler, Hasan Terzi, BANKALARIN MÜŞTERĐLERĐNE SUNDUĞU ĐNTERNET BANKACILIĞI HĐZMETĐNĐN MÜŞTERĐLER TARAFINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: KARABÜK ŞEHĐR MERKEZĐNDE UYGULAMA, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (1-30 s.), /Koçak O., Elektronik Ticaret ve Đstihdama Etkisi, Đstanbul Ünv., Đktisat Fak., Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Đstanbul: Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Vol. 50, 2005, ss

10 Zaim, Halil, Đrfan Kurt, Selman Tetik, CASUAL ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION AND PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN THE FINANCE SECTOR, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, Vol 4, No 2, 2012 ISSN: (Online), /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ). Engin, Murat E., Suçu Önleyici Tedbirler Bağlamında Ceza Đnfaz Kurumlarında Çalışma ve Eski Hükümlü Đstihdamı, Çalışma Đlişkileri Dergisi, Temmuz 2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 24-35, /Koçak, Orhan ve Serdar Altun (2010) Ceza Đnfaz Kurumlarındaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, Çalışma Đlişkileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. Emhan, Abdurrahim, Remzi Gök, Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Đliskilerin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2011, /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ) Bennett, Ekundayo, Examination of Management Theories in Explaining Workplace Challenges and Benefits of Adopting Microsoft Word s Speech Recognition Software, Chicago Manual Style, December 10, 2010, /Koçak, Orhan, The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, pp ÖRGÜTSEL GELĐŞĐM SÜRECĐNDE TOPLAM KALĐTE VE ĐNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ Yüksek Lisans Tez Özeti Son yıllarda üretim ve yönetim süreçlerinde bireyin öneminin artması sonucunda insanı merkeze alan toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. Đşletmelerde kalite herkesin işi olduğundan kalitenin sağlanması, çalışanı tatmin ve müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Çalışanların iyi hizmeti ve tatmini ise insan 10

11 kaynakları yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Toplam kalite yönetimi içerisinde de önemli bir gereklilik olan insan kaynakları yönetimi günümüzde de firmalarından fonksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile özellikle insan kaynaklarının toplam kalite yönetimi anlayışı içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılacaktır. Tezde toplam kalitenin üretim aşamasından daha çok yönetim aşaması ile alakalı boyutu incelenmiştir. Toplam kalitenin geçirdiği evrimler, diğer yönetim bilimleriyle etkileşimleri, örgütsel kültüre ve insan kaynakları yönetimine yapmış olduğu etkiler detaylı olarak incelenmiştir. Birinci bölümde, örgütsel gelişim süreci kapsamında genel tanımlar, ikinci bölümde toplam kalite yönetimi anlayışının örgütsel gelişim sürecine etkisi ve son bölümde ise toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi arasındaki etkileşim incelenmiştir. ELEKTRONĐK TĐCARET VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKĐSĐ Doktora Tezi Özeti Yeni üretilen ileri teknoloji ürünleri ve internetin sağlamış olduğu imkanlar ile birlikte, toplum hayatına Yeni Ekonomi olarak adlandırılan esnek, mekanı önemsemeyen, ulusal sınırların ötesine yoğunlaşan farklı bir model girmiştir. Bu ilerlemeler beraberinde, elektronik ticaret olarak adlandırılan yeni bir ticari ortamı ortaya çıkartmıştır. Elektronik ticaret, özellikle hizmetler sektöründe yaygınlaşmaktadır. Ayrıca iletişim, finans, dağıtım ve turizm sektörlerinde de elektronik ticaret yüksek düzeyde bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, yeni ekonominin sağladığı bir imkan olan elektronik ticaret, gelişim süreci, küreselleşmeye ve sektörlere etkisi, ülke uygulamaları ve özellikle çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri boyutu ile irdelenmektedir. 11

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************

ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMĐR ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ * ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ 4452, BEYAZIT ĐSTANBUL

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer TORLAK 2. Doğum Tarihi : 06.09.1961 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Doç.Dr.Ramazan KAYNAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: DOÇENT 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Gemi İnşaatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1997 Deniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Gülfer Bektaş Doğum Tarihi: 15.10.1965 Akademik Unvanı: Yardımcı Doçent Bölümü: Sağlık Yönetimi Elektronik Posta Adresi: gulfer.bektas@acibadem.edu.tr; gulferb@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya

ÖZGEÇMİŞ. : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri (Adres ve Telefon) : ENGİN ÜNGÜREN : Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Kestel Alanya Doğum Tarihi : 1981 Unvanı Öğrenim Durumu : Dr. : Doktora Derece

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı