Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi"

Transkript

1 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi, Maine Mühendisliği,745, Yahşihan, Kırıale, Türiye Kırıale Üniversitesi, Maine Mühendisliği, 745, Yahşihan, Kırıale, Türiye Kırıale Üniversitesi, Eletri-Eletroni Mühendisliği, 745, Yahşihan, Kırıale, Türiye ÖZET - Küreselleşme ile birlite değişen işletmecili şartları, mesela sınırsız sayılabilece apasite, sıfır tedari süreleri, genişleyen pazarlar, tedariçi sayısında artış, hızlı iletişim gibi, Tedari Zinciri Yönetimi nin artan ehemmiyetini ortaya oymatadır. Özellile malzeme ve bilgi aynalarına hızlı ulaşım ve alternatif tedariçi bulmadai olaylılar yeni sto politialarının geliştirilmesini zorunlu hale getirmetedir. Bu çalışmada, tedari zinciri sisteminde sto yönetimi sistem dinamileri yalaşımı ullanılara Matlab/Simulin ortamında modellenmiş ve gelenesel sto modellerine ilave olara yeni bir esili zaman süreli gözden geçirmeli sto yönteminin geliştirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Bu arada esas itibarıyla bir lasi ontrol yöntemi olan PID ontrol yönteminin bağımsız bir sto modeli olara ullanılması üzerinde çalışılmıştır. Tasarlanan ço ademeli (multi-echelon) Tedari Zinciri modelinde PID politiası En üçü-en büyü (s-s) ve Eonomi Sipariş Mitarı (EOQ) sto politiaları ile arşılaştırılmıştır. PID yöntemi ESM ve s-s arasında bir ortalama sto değeri vermiştir. Son olara, geliştirilen modele ait blo diyagramları, esili sistem benzetimi için z-transfer fonsiyonunun bulunmasında ve analiz amaçlı olara ullanılabilir. Anahtar Kelimeler: System Dinamileri, Tedari Zinciri Yönetimi, PID Control, PID Sto Kontrol Yöntemi. ABSTACT - Business conditions have been re-shaped by globalization, for example infinite capacity, zero lead times expanding marets, increase in number of suppliers, and faster communications, which increases importance of Supply Chain Management. Especially increased speed at reach to material and information resources along with ease at finding alternative suppliers necessitates development of new stoc policies. In this study, stoc management in Supply Chain will be modeled under Matlab/Simulin environment by use of System s Dynamics approach and wored towards developing a new discrete time continuous review stoc model in addition to traditional models. PID, Minimum-Maximum (s-s), and EOQ policies have been compared within the designed multi-echelon supply chain model. PID has generated a mean stoc value between EOQ and s-s methods. Finally, bloc diagrams of the designed model can be used to find transfer functions for discrete time simulation, which can be used for analysis purposes. Keywords: System Dynamics, Supply Chain Management, PID Control, PID Stoc Control Method I. GİİŞ istem birbirleriyle etileşim halinde olan bileşenlerden Soluşur. Bir maine mühendisinin sistem tanımlaması için ullanacağı bileşenler bir endüstri mühendisinin sistem tanımlaması için ullandığı bileşenlerden farlı olacağı gibi, bir eletroni mühendisinin sistem tanımlamasında ullanacağı bileşenler de bahsedilen ii tanımlamadan farlı olacatır. Bir maine mühendisi motor, CNC tezgâhları ya da güç iletim elemanlarını sistem bileşenleri olara tanımlaren bir endüstri mühendisi sistem bileşenleri olara üretim tesisleri, ambarlar, tedariçiler ve müşterileri ullanacatır. Maine mühendisleri meani sistemleri, eletri-eletroni mühendisleri eletroni sistemleri, endüstri mühendisleri ise üretim-dağıtım sistemlerini tasarlarlar. Anca sistem yalaşımı bu farlılaşmayı ortadan aldırabilece orta bir dil olma özelliği göstermetedir. Bu apsamda, alan farı gözetmesizin, sistem yalaşımı, farlı mühendisli alanlarını birleştiren bir ara yüz yalaşımı olara nitelendirilebilir. Başa bir şeilde ifade etme gereirse, farlı mühendisli alanlarına ait sistemlerin temel mühendisli bağıntıları ile açılanabilen orta özelileri vardır ve sistem yalaşımı bu orta özellilerden hareet edere problemlere çözüm geliştirilmesi yalaşımıdır (Girdi-Süreç-Çıtı). Sistem yalaşımı, işletme performanslarının arşılaştırılmalarında ullanılan ıyaslama yöntemi ile de arşılaştırılabilir. Kıyaslama (Benchmaring) yönteminde de ıyaslamaya tabi tutulan işletmelerin aynı setörde olmaları geremez çünü önemli olan sistemlerin hangi alanlarla ilgili olduları değil sahip olduları parametreleridir. Sistemlerin sınıflandırılmalarına ilişin olara sistemler açı ve apalı sistemler olma üzere ii sınıfa ayrılırlar; eğer sistemde geri besleme elemanı varsa apalı sistem, yosa açı sistem olara nitelendirilir []. Bu çalışma için Fabria ve Dağıtım Merezi olma üzere ii ana ünite üzerine urulan model, üniteler arası sto bilgisi alış-verişi olması sebebiyle, apalı sistem olara nitelendirilebilir. Kapalı sistemler açı sistemlere göre daha başarılı bulunmuştur. Disney ve aradaşları ii üniteden oluşan bir tedari zinciri modeliyle yaptıları çalışmada, her oyuncunun tedari zincirinin bütününe faydalı hareet ettiği zaman en iyi sonuçların elde edildiğini bulmuşlardır [2].

2 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 3 Otomati ontrolde ullanılan PID ontrol bir ontrol ve denetleme meanizmasıdır. PID ontrol, PID ontrolörünü ana araç olara ullanan geri besleme ontrol metodudur [3]. PID meanizması Oransal-Integral-Türevsel (Proportional- Integral-Derivative) tip denetleyici olma üzere birbirinden bağımsız üç farlı denetleme birimine sahiptir. Sistem modelinin geliştirilmesi aşamasında hangi birimlerin ullanılacağına arar verilmesi geremetedir (P, I, D, PI, PD, ID veya PID) ve sonra ullanılan her bir ünite için ilgili parametre değeri belirtilmelidir. Yaygın olara şu üç tip denetleyici ullanılır: P, PI veya PID. İlgili parametre değerlerinin atanmalarına yöneli farlı algoritmalar vardır: Ziegler-Nichols gibi [4]. Simulin, dinami sistemlerin modellenmesi ve analizinde ullanılan bir paet programdır. Program doğrusal, doğrusal olmayan, süreli, esili ve arışı (hybrid) yapılardai modelleri destelemetedir [5]. Mesela, yüse hesaplama abiliyeti nedeni ile petrol fiyatlarının belirlenmesine yöneli olara MATLAB/Simulin ortamında geliştirilen istatistisel zaman serileri ve regresyon modelleri, dinami sistemlerin modellenmesinde MATLAB/Simulin ullanımının etisini göstermetedir [6]. Kontrol Sistemlerinin uygulama alanları robot ollarının ontrolünden trafi ontrolüne, sto ontrol sistemlerinden işletme sistemlerine adar çeşitlili göstermetedir. Belirlibelirli olmayan, doğrusal doğrusal olmayan gibi farlı şeillerde sınıflandırılmatadır. Klasi Kontrol Teorisi (KKT) basit olara te giriş ve te çıışlı sistemlerle ilgilenir [7]. Bu çalışmada, KKT Tedari Zinciri Yönetimi (TZY) ile ilgili problemler üzerinde uygulanacatır. Farlı mühendisli alanlarına ait sistemlerin aynı transfer fonsiyonlarına sahip olmaları, farlı mühendisli sistemlerinin sistem dinamileri yalaşımı ile incelenebileceğini göstermetedir. Forrester yöneylem araştırması nın uygulama notasındai problemini şöyle ifade etmiştir: Yöneylem araştırmasına batığımda ilginç göründü, şüphe yo i faydalı idi, anca firmanın başarısına ya da çömesine yöneli far yapaca meselelerle çalışmıyordu. Yöneylem araştırması benim süreli çalıştığım o prati öneme sahip değildi. [8]. Forrester a göre sistem dinamileri geri besleme ontrol sahasından alınan avramları ullanır ve bu avramlarda aslında bilgisayar benzetim modellerine bilgilerin düzenli bir biçimde onulması için ullanılan avramlardır [9]. Yine Forrester bir başa çalışmasında, sistem dinamilerinin tüm onularda bir temel sağladığını belirtmetedir. Sistemleri anlayan işinin sistemler arasındai farlı elementler yerine orta elementlere odalandığını ve orta bir dil ortaya çıardığını ifade etmetedir i bu baış açısı aynı zamanda bu çalışmanın da yapılmasındai en önemli etenlerden bir tanesidir []. Sistem Dinamileri yalaşımı prensip olara sto / stoc ve aış / flow elemanlarından oluşmasından ve döngü / loop ve gecime / delay içermesinden dolayı [] ço farlı endüstrilerdei dinami sistemlerin modellenmesinde ullanılmatadır: Enerji, eğitim, eonomi v.b. [2]. Envanter ve üretim problemleri dinami bir yapıya sahip oldularından dolayı sistem dinamileri yalaşımı ve ontrol teorisi tabanlı geri-beslemeli tenilerin ullanımı doğal bir seçene olmatadır [3]. Klasi ontrol teorisinin tedari zinciri yönetimine yöneli uygulaması olan Forrester ın 95 lerde yaptığı çalışma sonrası endüstriyel dinamiler olara adlandırılan yöntem bir süre sonra sistem dinamileri olara adlandırılmış ve üretim-sto sistemlerini de içeren dinami sistemlerin modellenmesinde ullanılmaya devam etmiştir [4]. White, sto yönetiminde PID ullanımının %8 lere varan oranlarda iyileştirme sağladığını ispat etmiştir [5]. Sistemlerdei gecimeler, geri besleme parametrelerindei değişim, z transform yönteminin üretim-sto yönetiminde ullanımı için baınız [6]. Disney ve aradaşları tarafından yapılan çalışmada, üretim-sto ontrolündei dinami yapıdan dolayı, tedari zinciri modellerinde sistem dinamileri yalaşımını ullanmanın uygunluğunu göstermetedir. Tedari Zincirinin büyü bir ısmını oluşturan PIC (Production-Inventory Control / Üretim-Sto Kontrol) sistemlerindei bilgi aışında meydana gelen düzensizliler amçı etisine sebep olmatadır. Kamçı etisi (bull-whip effect V O - sipariş verme hızı varyansının (σ O ) talep hızı varyansına ( σ D ) oranı olara tanımlanmatadır. V O σ = σ 2 () O2 Transfer fonsiyonunda sipariş hızı ve net sto seviyelerinin talep in bir fonsiyonu olara ifade edildiği çalışmada altın oran amaç fonsiyonu olara tanımlanmış ve üretim-sto ontrol sistemlerinde en iyi geri besleme ontrolünü sağladığı gözlemlenmiştir [7]. Benzer bir çalışmada amçı etisi nin tedari zincirindei ademelerde / echelon sto birimesi üretim-sto ontrolü apsamında z transform modeli P/PID ile fuzzy-logic-controller (FLC) birlite amçı etisinin azaltılması için ullanılmış ve daha etin üretim- sto ontrol sistem tasarımı araştırılmıştır [8]. Saeed, sipariş politiasının belirlenmesi için eğilim tahmininde PID denetleme meanizmasının ullanılması üzerinde çalışmıştır [9]. Yarı-iletenlerin imalat ve dağıtım süreçlerinde sto yönetimi Huang ve aradaşları tarafından geliştirilen modelde imalat süreci DEVS (Discrete Event System Specification) ve ontrol politiaları MPC (Model Predictive Control) alt sistemleri olara bağımsız olara modellemiştir ve bunların arasındai etileşimleri tanımlama amacıyla KIB (Knowledge Interchange Broer) ara yüzü ullanılmıştır. Çalışma ile yarı ileten imalat sistemlerinin benzetiminde D

3 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 4 ontrol politiaları ile birleştirilmiş esili süreçler modellemesi yapılması geretiğini ve esili olay süreçleri ve ontrol politialarının birbirlerini nasıl etiledilerini araştırmışlardır. Çalışma apsamında yapılan deneyler imalat dinamilerinin doğrusal olmayan ve rasgele olma özellilerinden aynalanan etilerinin ve yine imalat dinamilerinin uygun ontrol parametrelerinin tasarımında etisini ve önemini ortaya çıarmıştır [2]. Fong un 25 yılında yaptığı tez çalışmasında imalat problemlerinde sistem parametrelerine ait değerleri sistem dinamileri yalaşımı ile bulmayı amaçlamış ve bunu yaparen deneysel araştırma yerine analiti araştırma ile problemlere sonuç geliştirebilmeyi ve elde edilen sonuçlar ile üretim yönetimine atı sağlamayı hedeflemiştir. İmalat sistemine ait parametre değerlerini ve bitmiş ürünlere ait sto mitar değerlerini analiti olara belirlemeyi hedeflemiştir [2]. Schröttner ve aradaşları tarafından sağlı alanında ullanılma üzere geliştirilen ve Avusturya dai nüfus dağılımını öngören model sistem dinamileri modelleme yalaşımının farlı alanlarda ullanılabilirliğine örne teşil etmetedir. Bu çalışmada nüfus dağılımına ilişin süreçler stolar, stolar arası aışlar ve aış değerlerini tanımlayan bilgiler olara tanımlanmıştır [22]. Holmstrőm ve aradaşları tarafından yapılan ve sistem dinamileri yalaşımının ve ontrol teorisinin tedari zinciri yönetimi problemlerinde ullanımını gösteren bu çalışmada sto modelleri ile su tanları eşleştirilme yolu ile sto analizi yapılmıştır [23]. Aggelogiannai ve aradaşları APIOBPC (Automatic Pipeline, Inventory and Order Based Control Systems) sistemlerinde PID Kontrol meanizmasını ullanara tedari süresinin doğru olara tahmininde ve eşzamanlı olara taibi üzerine çalışmıştır [24]. Saad ve aradaşları tarafından yapılan çalışmada tedari zincirinde düzensizlilerin modellenmesi yolu ile PID ullanılara sto ontrolünde tedari süresinin etisi araştırılmıştır böylece farlı sto politialarının ullanılara gürültü fatörlerinin ararlı ılınması hedeflenmiştir [25]. TZY, sistem maliyetlerini en aza indirme ve müşteri memnuniyetini arşılayaca şeilde ürünlerin doğru mitarda, doğru zamanda ve doğru yerde olaca şeilde üretilip dağıtılması için tedariçiler, imalatçılar, depolar ve ambarların etin olara birleştirilmesini öngören bir yalaşımlar dizisidir. Tedari zinciri yönetiminde, arz ve talebi dengeleme tedari zinciri yöneticisinin üstesinden gelmesi gereen esas problemdir. Temel onular şu şeilde sıralanabilir: Dağıtım Ağı Tasarımı, Dağıtım Stratejileri, SC Entegrasyonu, Strateji Ortalı, Hizmet Alımı, Alım Stratejileri, Kontrat Yönetimi, Yeni Ürün Tasarımı, Bilgi Tenolojileri, Müşteri Memnuniyeti, Taşeron Seçimi ve İadeler/Garantiler Yönetimi [26]. zincirdir. TZY bileşenleri Şeil 3. de gösterilmiştir. TZY formül olara şu şeilde ifade edilebilir: TZY= Tedariçi Zinciri Yönetimi+ İmalat Yönetimi + Müşteri İlişileri Yönetimi. Bu çalışmada Klasi Kontrol Teorisi apsamında PID yöntemi ullanılara Tedari Zinciri nde sto ontrolü yapılmıştır. II. KLASİK KONTOL TEOİSİ, PID YÖNTEMİ VE TANSFE FONKSİYONU Klasi ontrol teorisinde sistemin modellenme aracı olara en temel ontrol teorilerinden biri olan PID ontrol algoritmasının temel çalışma meanizması Şeil 2. de gösterilmiştir. Ölçme elemanı nın bir geri besleme elemanı olmasından dolayı bu bir apalı sistemdir. İstenen Cevap Verme Zamanı) (s ) + _ B(s ) E(s PID Meanizmas ı Denetleyici G (S) A(s) + + Ölçme Elemanı H(s) Şeil 2. PID Kontrol Algoritması [27] Gürültü N(s) Ölçülen Cevap Verme Zamanı) Hedef Süreç G 2 (s) L(T) Gecime Şeil 2. den E(s)=(s)-B(s) [Hata=eferans-Gerçe] olara tanımlanmatadır. Şeil 2. dei sisteme ait transfer fonsiyonu C(S)=G(s).G2(s) olup, süreli sistemler için hareet denlemlerinin Laplace ı olara tanımlanmatadır; esili sistemler için olduğunda ise z transfer fonsiyonu olara tanımlanmatadır. Buradan hareetle ESM (Eonomi Sipariş Mitarı) veya SD (Servis Düzeyi) fonsiyonları ztransfer fonsiyonları olara ifade edilip analiz amaçlı ullanılabilir. PID meanizması Sistem Dinamileri ve Kontrol Teorilerini ifade etmete yaygın olara ullanılmatadır. Bu çalışmada P, I, D, PI, PD, ID, PID olma üzere 7 farlı şeilde uygulanabilen PID Kontrol yönteminden Tedari Zinciri Kapsamında yaygın olara ullanılan PID formu ullanılacatır. Tablo 2. de hesaplama şeli sunulan Transfer Fonsiyonlarından İmalat Endüstrisinde yaygın olara ullanılan yöntemlere ait Transfer Fonsiyonları Tablo 2.2 de gösterilmiştir. C(s) Özet olara tedari zinciri hammaddeden başlayıp bitmiş ürünlere ve müşteriye adar olan işlemlerin oluşturduğu bir

4 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 5 TABLO 2. PID KONTOL FOMÜLLEİ [3, 28, 29, 3] PID KONTOL-Süreli C ( s) ProportionalControl: c( t) = K pe( t) = K p E( s) (2) IntegralControl t C ( s) K i : c( t) = K i e( t) dt = E( s) s (3) Differential control d C(s) : c( t) = K d e( t) = K ds dt E(s) (4) t d PID = PC+ IC+ DC= K pe( t) + K i e( t) dt + K d e( t) dt (5) Laplace Formu: 2 K K ds + K ps + K i i C(s) = PID = K p + + K ds = s s (6) PID KONTOL-Kesili T. z z C (s)= K p + K i + K d z T. z (7) Tablo 2. 2 PID Transfer Fonsiyonları [3, 29, 3] Kontrol Transfer Fonsiyonu PI C(s)=K p [+/T i s]=k p +K p /(Ti*s) (8) PD C(s)=K p [+T D D(s)]= (9) K p + K p *T d *D(s) C(s)=K PID p [+/T i s + T d *D(s)]= K Süreli p + K p /(T i *s)+ () K p *T d *D(s) Tz. z PID Kesili NOT C (s)= Kp + Ki + Kd z T. z () K i =K p /T i, K d =K p *T d, D(s)=s.T i : Toplam zaman, Td: Diferansiyel zaman p: mevcut, şimdii ya da son hata, t anındai hata ile orantılı. i: t anına adar olan toplam hata ile orantılı, biriimli hata. D: t anındai hatanın oranı (hata değişim hızı) ile orantılıdır, gelece hata.[3] PID ontrol parametrelerinin ayarlanması için Ziegler- Nichols, Cohen-Coon, Chien Hrones eswic s gibi parametri yöntemler [4] yaygın olara ullanılmala birlite nümeri eniyileme [32] ve grafi [3] yöntemler de ullanılmatadır. Chien Hrones eswic s yöntemi 4 tablo ullanımını geretirdiğinden diğer ii yönteme göre biraz daha arışıtır[3]. Cohen-Coon yöntemi sıfır veya neredeyse hiç zaman gecimesinin olmadığı sistemler için uygundur. Ziegler-Nichols yöntemi yaygın olmasından dolayı tercih edilmetedir. PID parametrelerinin Ziegler-Nichols metoduna göre ayarlanması için Tablo 2. 3 ullanılmatadır. TABLO 2. 3 ZIEGLE-NICHOLS PAAMETELEI [4] Controller K p T i T d P.5 * K c PI.45 * K c.85 * P c PD.65 * K c.2 * P c PID.65 * K c.5 * P c.2 * P c K c : Kriti azanç, K i =K p /T i, K d =K p *T d, P c : Osilasyon (titreşim) periodu. III. TEDAİK ZİNCİİ YAPISI VE BİLEŞENLEİ A. Problem Tanımı Üretim şeli siparişe bağlı ve sto tipi üretim olma üzere iiye ayrılır: MTO Mae To Order (MTO), Siparişe Göre Üretim: Gerçe talebe bağlı ve MTS - Mae To Stoc (MTS), Sto Tipi Üretim, Talep Tahminine Bağlı. Bunlar itme (MTS), çeme (MTO) sistemleri olara da sınıflandırılmatadırlar. Üretim biçimi satın alma politiasını belirleyen en önemli unsurlardan biridir ve birim üretim maliyetleri üzerinde etisi yüsetir [33, 34]. Tedari zincirinin de çeşitleri vardır: Yalın (lean), ati (agile) ve arışı (hybrid) gibi [35]. Bu çalışma apsamında ço ademeli bir TZY yapısı KKT ullanılara Simulin ile modellenecetir. B. Tedari Zinciri Performans Kriterleri Bir tedari zinciri tasarlanıren tedari süresi, eldei sto mitarları, siparişin tamamlanma süresi gibi parametreler ullanılır, çünü bu parametreler üretim maliyetleri üzerinde etilidirler. Bu parametrelerin arşılığı doğrudan hammadde ya da ürün sto u olduğundan nait anlamına gelmetedirler. Tedari zinciri performans ölçütlerine ilave olara: sipariş tamamlanma hızı, zamanında teslim, yo satma, geriye dönü sipariş sayısı, standart tedari süresi, zamanında tamamlama yüzdesi, müşteri hizmet düzeyi, gecien siparişlerin sayısı, sto çevrim hızı ve sipariş çevrim zamanı sayılabilir [36]. S S S M MNF/ PD C Şeil 3. Tedari Zinciri Şeması MALZEME AKIŞI M/B YAP/ AL FGI 3PL WS WS SCM/EP= SM + MM+ CM Şeil 3. de belirtilen bileşenlerden oluşan bir tedari zinciri için 6 ademeli tedari zincir sistemi denilir. Bu çalışma apsamında Tedari Zinciri Modelinde ullanılaca temel parametreler, değişenler ve sembol gösterimleri aşağıda açılanacatır [36]. D C SM MAT-M MNF-M DP SM BİLGİ AKIŞI WS C C U S T O M E

5 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 6 SCM: Supply Chain Management/Tedari Zinciri Yönetimi, EP: Enterprise esource Planning/Kayna İhtiyaçları Planlaması. S: Supplier/Tedariçi M: aw Material/Hammadde, MNF/PD/MM: Manufacturing/Production, İmalat/Üretim C: Contract Manufacturing/Taşeron, FGI: Finished Goods Inventory/Bitmiş Ürünler Envanteri DC: Distribution Center/Dağıtım Merezi, WS: Wholesaler/Toptancı : etailer/peraendeci 3P: 3rd Party Logistics Service Provider/3. Parti Lojisti Servis Sağlayıcısı. DP: Distribution equirements Planning/Dağıtım İhtiyaçları Planlaması. C. Temel Bağıntılar Talep Tahmini (Satışlardan): Talep değerleri nin yaygın olara ullanılan hesaplama yöntemleri: Hareetli Ortalamalar Yöntemi ve Üstel Düzeltme Yöntemi. Hareetli Ortalamalar: İstenilen dönem sayısı adar geriye yöneli olara talep değerlerinin ortalamaları alınma sureti ile hesaplanır. Üstel Düzeltme: < λ < düzeltme atsayısı ile istenilen dönemden bir öncei dönemde yapılan tahmin hatasının belirli bir yüzdesi hesaba alınma sureti ile yapılan hesaplama şelidir. TTt, tahmin edilme istenen döneme ait talep değeri ve T- ise bir öncei dönemde gerçeleşen satış değeri olma üzere ilgili bağıntı Tablo 2. de sunulmuştur. Holt Winter s Metodu ve Zaman Serileri de yaygın olara ullanılan tahmin yöntemleri arasındadır [37]. Tedari Zinciri ile ilgili değişen ve parametreler ve aralarındai matematisel ilişiler şu şeilde özetlenebilir: TABLO 3. TEMEL STOK BAĞINTILAI Envanter, n dönemlerarasındasistemegirenler veçıanlar arası far olsun n Süreli E + = [ Eldei + Sipariş - Talep Fire ] d Eldei, (2) Kesili n= E + = [ Eldei + Sipariş - Talep Fire ] n n n+ n+ = n+ + Eldei n [4,38](3) Envanter(E) E = Eldei + Sipariş - Talep Fire (4) Fire t = δ. E (5) Sipariş Notası s = (- β). TT (6) TT için Uniform (,)olaraalınmışveüsteldüzeltmeuygu lanmıştır. ÜstelDüzeltme TT = TT - + λ.( T - - TT - ), < λ< (7) T:GerçeTalep, TT:Tahmini Talep Her E >= (8) VerilenSipariş ts - >= T - E [ ] (9) Not: λ, βχδθρ,,,, : Düzeltme Katsayısı, Q'nun bir fonsiyonu. [4, ] Bağıntılarda ullanılan parametre ve değişenler aşağıda açılanmıştır: t: dönem t, t =, 2, 3,.. (ay, hafta, gün, v.b.), T t : t inci dönem talep mitarı. Talebin tamamının arşılandığı varsayılmatadır. S t : t inci dönem içinde verilen satın alma sipariş mitarı E t : t inci dönem başındai sto düzeyi, T t ve S t arasındai farı biritirir. A t : t inci dönem içindei satın alma maliyetleri, H: Dönemli birim elde bulundurma maliyeti, ts: Sabit tedari süresi, satın alma siparişlerine ilişin tedari süresinin sabit olduğu varsayılmıştır (ts=). TT: Tahmini talep, üstel düzeltme yöntemi ullanılara hesaplanmatadır. Siparişlerin Karşılanma Oranı =%, yani İstenen Çıtı=Tahmini Talep yani TT<=E [7]. Güvenli stou, alımların ileriye dönü olara yapılıyor olmasından dolayı güvenli sto mitarı olara adlandırılmatadır [36]. Satın alınan ile satılan arasındai far ya da üretilen ile sev edilen arasındai far sto olara tanımlanmatadır. Eldei sto mitarını ve ilgili sto bulundurma maliyetlerini gösteren denlemler için baınız [38, 39]. Tablo 2. dei il eşitli sto düzeyinin hesaplanmasını göstermetedir. (Standard MP sipariş mitarının hesaplamasında olduğu gibi). E sto düzeyinin hiçbir dönemde negatif olamayacağını ifade etmetedir. Son 2 eşitsizli talebin her zaman arşılanmasını zorunlu ılmatadır (yani Sipariş Mitarı pozitif olmalıdır). Örne olara, sto mitarı pozitif olabilir anca gelen talep mitarı eldei sto mitarından fazla olabileceği için Denlem 8 (E )ihlal edilmiş olur. Olası bir ihlale engel olma için 2 nci büyülüğe ihtiyaç vardır. Bu durum Simulin ortamında saturate ullanımı ile sto değerinin esiye düşmesi engellenmiştir. Verilen siparişlerin bir dönem sonra mutla şeilde arşılandığı varsayımı model tasarımını olaylaştırmıştır. D. Sto Kontrol Politiaları Tedari zinciri yönetiminde i en riti yönetim arar problemlerinden bir tanesi de izlenilece sto politiasıdır. Sto politiaları süreli ve periyodi olma üzere ii ana grupta toplanır. Süreli gözden geçirmeli politialarından s-s (En üçü En büyü Sistemi), s-q (İi Kutulu Sistem), En büyü S ve Sipariş Q olma üzere 4 temel sto politiası vardır. Bulunulan endüstri ve endüstrinin içinde bulunduğu şartlara göre uygun politia seçilir [4]. Bu çalışmada PID Kontrol yönteminin yeni bir sto politiası olara uygulamaya alınması düşünülmüştür. Eonomi Sipariş Mitarı (ESM) 2 AT ESM = (2) h Bu çalışmada ullanılan ESM modeli: Yo satmasız, süreli gözden geçirmeli, düzgün dağılımlı talep ve sabit tedari süreli olara tanımlanabilir. Yine bu çalışmada ele alınan modelde, talebin değişen olduğu bilindiği halde, bu değişimin ço fazla olmaması nedeni ile ortalama talep ullanma sureti ile her sipariş döneminde yeni ESM hesaplama yoluyla sipariş mitarı belirlendi Bu ESM

6 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 7 modelinde esi sto a izin verilmiyor. Standart, Yosatmalı, Yo- satmasız, Mitar indirimli olma üzere 4 temel uygulama şeli var. Modellemedei olaylığı sebebi ile bu ESM seçilmiştir, anca bazı olaylaştırıcı varsayımlar yapılmıştır: T(Talep) U(,) olduğu için sabit olduğu abul edilmiştir ve rassal olara üretilen talep değeri üstel düzeltmeden sonra işleme girmiştir, yani yıllı veya ortalama talep ullanılmamıştır. Talep mitarındai değişiliğin ço yüse olmadığı durumlarda her dönem ortalama talep ile birlite EOQ yeniden hesaplanma sureti ile ullanılabilir [4]. Bu çalışmada ortalama talep yerine gerçe talep değeri üstel düzeltme yöntemi ile düzeltilditen sonra ullanılmıştır. A(Sipariş Verme) ve H(Elde Bulundurma) maliyet değerleri işletme şartlarına uygun olabilece şeilde seçilmiştir. H değeri için yıllı enflasyon değeri diate alınmış ve A değeri için ise ortalama telefon ve yazıcı maliyetleri esas alınara seçilmiştir. En üçü-en büyü (s,s) Süreli gözden geçirmeli ve Olasılılı tabanlı bir sto ontrol politiasıdır. Eğer parti büyülüğü = olursa o zaman (s,q) yöntemi ile ayni olur. Eldei sto değerleri alt ve üst sınır değerleri arasında tutulmaya çalışılır [4]. Şeil 4. Ana Model Modül : Dağıtım Merezi ve Net Sto Mitarı Hesabı IV. BENZETİM SONUÇLAI A. Simulin Modeli Model Bileşenleri Model geliştirme aşamasında tasarım ve modelin daha olay anlaşılır olması için modüler yalaşım ullanılmıştır ve bu apsamda önce üniteler geliştirilmiştir. Kullanılan üniteler arasında eletrieletroni mantı üniteleri ve maine mühendisliğine ait meani sistem üniteleri olaca şeilde farlı ünitelerin ullanılması bu çalışmanın hedefine ulaşmasını sağlayaca en önemli ölçütlerden birisini oluşturmatadır. PID ullanımı buna iyi bir örne teşil etmetedir. Ana Model, Fabria ve Dağım Merezinden oluşan ii ademeli bir tedari zinciri olara tasarlanmıştır. Her bir ademe üç alt birimden oluşmatadır: Dağıtım Merezi, Eldei Sto Mitarının Hesaplanması ve Sipariş Mitarının Hesaplanması. Şeil 4.2. Dağıtım Merezi Modül 2: Sipariş Mitarının Hesaplanması (ESM) Y Sto 2 Talep if(u < ) u else If EOQ if { } In2 Out2 If Action Subsystem Alim emri else { } Out2 If Action Subsystem Switch Scope3 Şeil 4.3. ESM Bağlı Sipariş Mitarının Simulin Model Bileşeni I Ana Model

7 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 8 benzetim çalışmalarında ullanılan parametre değerleri bölüm sonunda Tablo 4. de özet olara sunulmuştur. TABLO 4. BENZETİM SONUÇ TABLOSU Şeil 4.4 Eonomi Sipariş Mitarına Bağlı Sipariş Mitarını Simulin Model Bileşeni II Sto Yönt PID s-s EOQ Param. Değ. K p :.3 K i:.2 K d :. s:25 S: S2:5 A:4; T U(,) h=.2; i=.;c=2 Ort. Sto (MEAN) Var (V) St. S (SS) t. Mn Square. (MS) Modül 3: Sipariş Mitarının Hesaplanması (s-s) Şeil 4.5 s-s Sto Politiasına Göre Sipariş Mitarını Hesaplayan Simulin Model Bileşeni Modül 4: Sipariş Mitarının Hesaplanması (PID) Şeil 4.7 PID Çıtısı (Dağıtım Merezi) Şeil 4.6 PID Politiasına Göre Sipariş Mitarını Hesaplayan Simulin Model Bileşeni B. Elde Edilen Çıtıların Analizi Örne çıtılar için Şeil 4.7, 8.8 ve 4.9 da sunulmuştur. Bu veriler dönem için üretilmiştir. Grafilerden de görüleceği gibi sistem steady state / ararlı durum denilen notaya 3 ncu dönemden sonra ulaşmatadır. Elde edilen sonuçlar ve Şeil 4.8 s-s (Dağıtım Merezi)

8 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 9 ulaşıyorlar. s-s politiasının diğer ii politiaya göre, özellile PID politiasında göre, ortalama sto değerinin iyi olması buna arşılı standart sapma değerinin yüse olması PID politiasının talep dalgalanmasının yüse olduğu pazarlarda s-s yerine ullanılabileceğini göstermetedir. Diat çeen bir diğer nota ise PID ve ESM eğrilerinin benzer olmasına arşın s-s nin bunlara göre daha farlı bir eğri oluşturmasıdır. Şeil 4.9 ESM (Dağıtım Merezi) V. SONUÇLA VE ÖNEİLE Bu çalışmada, tedari zinciri sisteminde sto yönetimi sistem dinamileri yalaşımı ullanılara Simulin ortamında modellenmiş ve gelenesel sto modellerine ilave olara yeni bir esili zaman süreli gözden geçirmeli sto yönteminin geliştirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Bir lasi ontrol yöntemi olan PID ontrol yönteminin bağımsız bir sto modeli olara ullanılması üzerinde çalışılmıştır. Ço ademeli Tedari Zinciri modelinde PID politiası En-Enb ve Eonomi Sipariş Mitarı sto politiaları ile arşılaştırılmıştır. Geliştirilen bu model sayesinde, farlı talep fonsiyonlarına arşı gelen eldei sto mitarını gösteren değerlerin olaylıla arşılaştırılması da mümün olmatadır. Toplam Talep(), Sto Politiası (3) ve Ünite Sayısı (2) olma üzere (*3*2=6) farlı sonuç arşılaştırılabilir, anca Fabria ve Dağıtım Merezinden oluşan bu çalışma apsamında sadece Dağıtım Merezi verileri üzerinden arşılaştırma yapılmıştır. Bu sistem apalı bir sistem olması nedeni ile elde edilen sonuçlar bilgi paylaşımı olan sistem içindir. Ana modelde yapılaca basit bir değişilile sistem açı sistem haline dönüştürülebilir. Tablo 3. dei verilere bağlı olara şu sonuçlara varılabilir: PID, ESM ve s-s yöntemine yaın ortalama ve varyans sonuçları vermetedir. s-s ortalama sto mitarında ESM ve PID ise standart sapma değerlerinde üstünlü göstermetedir. s-s politiasında de özelile alt ve üst sınırlar arasındai farın dar tutulması eldei sto mitarının varyansı için riti bir arardır. Bu sonuçlar doğrultusunda PID yönteminin sto ontrolünde etili bir yöntem olduğu ve özellile talep dalgalanmasının yüse olduğu ortamlarda Kamçı Etisi (Bull-Whip Effect) olara bilinen etinin azaltılmasında etili bir yöntem olara ullanılabileceği ortaya çıarılmıştır. Yalaşı olara PID, s-s ve ESM aynı dönemde, 3 ncu dönemde ararlı/doygun duruma (steady state) Elde edilen bu sonuçlar bize çalışmanın amacına ulaştığını net bir şeilde doğrulamala birlite PID yönteminin, bağımsız bir yöntem olara, sto modellerinde sipariş mitarının belirlenmesi için ullanılabileceğini de göstermetedir. VI. KAYNAKLA [] Ercan, Y., Mühendisli Sistemlerinin Modellenmesi ve Dinamiği, 2.Basım, 23, Literatür Yayıncılı [2] Disney, S.M., Lambrecht, M., Towill, D.. and Van de Velde, W., The Value of Coordination in a Two Echelon Supply Chain: Sharing information, policies and parameters, Faculty of Economics and Applied Economics, Katholiee Universiteit [3] Arai, M., Control Systems, obotics, And Automation Vol. II - PID Control, Kyoto University, Japan [4] Dr. Willis, M.J., Proportional-Integral-Derivative Control, Dept. of Chemical and Process Engineering, University of Newcastle, Written: 7th November, 998, Updated: 6th October, 999] [5] Matlab 7., Help File: What is Simulin? [6] WU, G. and LIU, S. The price forecast of international petroleum with system simulation based on Matlab/Simulin, Application of Computers and Operations esearch in the Minerals Industries, South African Institute of Mining and Metallurgy, 23. [7] Katsuhio O., Modern Control Engineering, 2 nd Edition, 99, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J (Erol Hoca dan aldığım itap) [8] J.W. Forrester, Germeshausen Professor Emeritus Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology Cambridge, Massachusetts, U.S.A. Banquet Tal at the international meeting of the System Dynamics Society Stuttgart, Germany July 3, l989 [9] Forrester, J.W., Learning through System Dynamics as Preparation for the 2 st Century, Keynote Address for Systems Thining and Dynamic Modeling Conference for K-2 Education, June 27-29, 994 at Concord Academy Concord MA USA. [] Forrester, J.W., System Dynamics and the Lessons of 35 Years, Germeshausen Professor Emeritus and Senior Lecturer, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, A chapter for The Systemic Basis of Policy Maing in the 99s edited by Kenyon B. De Greene, April 29, 99. [] Viipedia: System_dynamics, son erişim 4 Haziran 2. [2] System Dynamics Society: systemdynamics.org/ DL- IntroSysDyn/start.htm son erişim 4 Haziran 2 [3] Venateswaran, J., Hasti, C., Stability of Production - Inventory Control Systems Considering Inventory Shortages, Industrial Engineering & Operations esearch Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai 476, Extended Abstract] [4] Sarimveis, H., Patrinos, P., Tarantilis,C.D., Kiranoudis,C.T., Dynamic modeling and control of supply chain systems: A review, Computers & Operations esearch 35 (28) [5] White, A.S., Management of inventory using control theory, International Journal of Technology Management Vol. 7, No.7/8 pp [6] Venateswaran, J., Y.J. Son, Int. J. Production Economics, Effect of information update frequency on the stability of production inventory control systems, 6 (27) 7 9.

9 International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 [7] Disney, S.M., Towill, D.., van de Velde, W., Variance amplification and the golden ratio in production and inventory control, Int. J. Production Economics 9 (24) [8] Balan, S., Vrat, P., Kumar, P., Information distortion in a supply chain and its mitigation using soft computing approach, Omega 37 (29) [9] Khalid, S., Trend forecasting for stability in supply chains, Journal of Business esearch 6 (28) 3 24 [2] Huang, D. and Sarjoughian, H., Member, IEEE Wenlin Wang, Member, IEEE Gary Godding,Daniel ivera, Senior Member, IEEE Karl Kempf, Member, IEEE, and Hans Mittelmann [2] Fong, N.H.B., Modeling, Analysis, and Design of esponsive Manufacturing Systems Using Classical Control Theory, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Doctor of Philosophy (Ph. D.), Blacsburg, VA, 25. [22] Schröttner, J., König, E. and Leitgeb, N., A Population Prospect for Future Health Care Models based on a System Dynamics Model, ECIFMBE 28, IFMBE Proceedings,, Volume 22, 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Part 8, Pages 8-2, 28. [23] Holmstrőm, J., Småros, J., Stephen M. Disney and Denis. Towill, Collaborative Supply Chain Configurations: The Implications For Supplier Performance In Production And Inventory Control, Paper presented at the 8th International Symposium on Logistics, Seville, Spain July 6-8, 23. [24] Aggelogiannai, E., Sarimveis, H., Design of a novel adaptive inventory control system based on the online identification of lead time, Int. J. Production Economics 4 (28) [25] Saad, N., Kadiramanathan, V., A DES approach for the contextual load modeling of supply chain system for instability analysis, Simulation Modelling Practice and Theory 4 (26) [26] Simchi, L.D., Designing and Managing the Supply Chain, McGraw- Hill/Irvin, 999, s.-9. [27] Kuo, B. C., Golnaraghi, F., Automatic Control Systems, John Wiley & Sons Inc., 8 th Ed. 23, s , ISBN [28] son erişim Agustos 29 [29] avichandran, C.S., Subha ani, S., Maniandan, T., Designing of PID Controller for Discrete Time Linear System Using Balanced Approach educed Order Model American Journal of Applied Sciences 4 (3): 55-59, 27 ISSN Science Publications [3] Li, Y., Sheng, A., Wang, Y., Synthesis of PID-type controllers without parametric models: A graphical approach, Energy Conversion and Management 49 (28) [3] Hellerstein, J., and Pareh, S., An Introduction to Control Theory with Applications to Computer Science, IBM T.J. Watson esearch Center, son erişim 2 Eim 2. [32] Toscano,. A simple robust PI/PID controller design via numerical optimization approach, Journal of Process Control 5 (25) [33] Tersine,.J., Priciples of Inventory and Materials Management, 3 rd ed. s.7, 988, Elsevier Science Publishing Co., Inc., 655 Avenue of the Americas, New Yor, New Yor. [34] Lee, H.T., Wu, J.C., A study on inventory replenishment policies in a two-echelon supply chain system, Computers & Industrial Engineering 5 (26) [35] Mar, A. Vonderembse, Mohit Uppal, Samuel H. Huang, John P. Dismues, Designing supply chains: Towards theory development, Int. J. Production Economics (26) [36] Paulitsch, M., Dynamic Coordination of Supply Chains, Wien, im Juni, 23. [37] Hane, J.E., Wicer, D.W., Business Forecasting, 8 th ed., s.4, 25, Pearson Education Inc., Upper Saddle iver, New Jersey [38] Madani, K., Mariño, M.A., System Dynamics Analysis for Managing Iran s Zayandeh-ud iver Basin, eceived: 4 February 28 / Accepted: 9 November 28 Springer Science + Business Media B.V. 28 [39] Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management Strategy, Planning, and Operations, 2 nd ed., s.295, 24, Pearson Education, Inc., Upper Saddle iver, New Jersey [4] Silver, E.A., Peterson,., Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, 2 nd ed., s.256, , John Wiley & Sons, Inc.

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisinin İncelenmesi (Analysis of Bullwhip Effect in Supply Chain Management)

Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisinin İncelenmesi (Analysis of Bullwhip Effect in Supply Chain Management) International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 7 Tedarik Zinciri Yönetiminde Kamçı Etkisinin İncelenmesi (Analysis of Bullwhip Effect in Supply Chain Management)

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi İşletmeler daima müşteri gereksinimlerini rakiplerinden

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No KONTRO SİSTEMERİ YI İÇİ UYGUAMA Problem No AD SOYAD 10 haneli öğrenci NO Şeil 1 Şeil 1 dei sistem için transfer fonsiyonunu bulalım. Sistem ii serbestli derecesine sahiptir.her bir ütle diğerinin sabit

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi

Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılarak Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Karınca Koloni Optimizasyonu Kullanılara Yapılan Optimum Yönlendirme İşlemi Derviş Karaboğa 1 Selçu Ödem 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendisli Faültesi, Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE423 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Process Control EEE423 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri /

EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / EEM 452 Sayısal Kontrol Sistemleri / Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU Bahar 2016 257 4010-1625, hacirif@beun.edu.tr EEM452 Sayısal Kontrol Sistemleri (3+0+3) Zamanda Ayrık Sistemlerine Giriş. Sinyal değiştirme,

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ DÜŞÜK GÜÇLÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN MAKSİMUM GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR AKÜ ŞARJ SİSTEMİ ABSTRACT Şürü Ertie 1, Deniz Yıldırım 2, Efe Turhan 3, Taha Taner İnal 4 İstanbul Teni Üniversitesi, Eletri Mühendisliği

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Serhat Gül TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ziya Gökalp Caddesi No: 48, 06420, Cankaya, Ankara, Turkey Telephone: +90 312 585 0167 E-mail: serhat.gul@tedu.edu.tr EĞİTİM Ph.D., 2010 Endüstri

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Serhat Gül. B.S., 2006 Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Serhat Gül TED Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ziya Gökalp Caddesi No: 48, 06420, Cankaya, Ankara, Turkey Telephone: +90 312 585 0167 E-mail: serhat.gul@tedu.edu.tr EĞİTİM Ph.D., 2010 Endüstri

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Güvenlik ve Gizlilik Mühendisliği Dersin Orjinal Adı: Security and Privacy Engineering Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Ürün Tasarımı ve Geliştirme. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı

Ürün Tasarımı ve Geliştirme. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Ürün Tasarımı ve Geliştirme KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Kocaeli 2010 Ürün Tasarımı ve Geliştirme Program/Bölüm: Makine Mühendisliği Türü: Seçmeli Seviye:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

2 Serbestlik Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü

2 Serbestlik Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü Serbestli Dereceli Taşıt Modeli PID Kontrolü Matematisel Modelin Çıarılması: Hareet denlemlerinin çıarılmasında Lagrange yöntemi ullanılmıştır. Lagrange yöntemi haında detaylı bilgi (Francis,978; Pasin,984;

Detaylı

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI Darçin AKIN *, Yasasin ERYILMAZ ** ÖZET Bu maalede cografi bilgi sistemi (CBS) desteli bir trafi aza analizinin nasil yapilabilecegi ve aza verilerinin

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İngilizce Zorunlu Doktora

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Batuhan KOCAOĞLU İletişim Bilgileri Adres : Kadıköy / İSTANBUL Telefon Mail : (0216) 325 4818 : batuhan.kocaoglu@okan.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 01/08/1978 3. Unvanı : YARDIMCI

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Kalite Fonsiyon Yayılımı Quality Function Deployment Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Ürün/Hizmet Tasarımı ve Müşteri Belentileri Reabet gücünü sağlamada riti başarı fatörü müşteri belentilerini tam olara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü busra.ozdenizci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Büşra Özdenizci 2. Doğum Tarihi : 1987 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi Uluslararası Katılımlı 7. Maina eorisi Sempozyumu, Izmir, 4-7 Haziran 205 Dinami Sistem Karaterizasyonunda Averalamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etisi Ç. Koşun * S. Özdemir İzmir Institute of echnology İzmir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Nur Alpaslan Parlakçı İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Nur Alpaslan Parlakçı İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Nur Alpaslan Parlakçı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No:2/13 34060 Eyüp İSTANBUL : 0212-3117427 : aparlakci@bilgi.edu.tr

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Murat 2. SOYADI: Fahrioğlu 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07.08.1971 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Elektrik - Elektronik Muhendisligi 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı