Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar"

Transkript

1 ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý Lineer motorlar Lineer Hareket Sistemleri Triger kayýþlarý Miller Lineer doðrudan hareket sistemleri Çok eksenli servo sistemleri Motion Control Her türlü servo motorlar için ve daha fazlasý Dijital Servo sürücüler Analog Servo sürücüler Konum kumandalarý Fieldbus-haberleþme arabirimleri Yazýý l m Donaným Hizmetler Çözümler Servis ESR. The Dynamic Solution

2 Servo Hareket Sistemleri Teknolojisi ESR Pollmeier'den Þirket ESR Pollmeier GmbH, 1969 yýlýnda Ernst E. Pollmeier tarafýndan kurulmuþtur. Aile þirketinin bugün yaklaþýk 40 çalýþaný vardýr. Merkezi, Frankfurt'un (Main) yaklaþýk 40 km güneyinde Ober-Ramstadt'týr. Dipl.-Ing. Ernst E. Pollmeier Dipl.-Ing. Stefan Pollmeier ArGe - Ýmalat - Satýþ ArGe, imalat ve satýþ, tek yerde toplanmýþtýr. ArGe bölümünde dijital teknoloji ve analog teknoloji, güç elektroniði ve cihaz konstrüksiyonu alanlarýnda mühendisler ve teknisyenler çalýþmaktadýr. EMV-Yönetmeliklerinin, alçak gerilim talimatlarýnýn vs. yerine getirilmesi, bir cihazýn geliþtirilmesinin baþlangýcýndan itibaren dikkate alýnýr. Yazýlým mühendisleri, servo sürücüler için sinyal iþlemci ve mikro kontrolör yazýlýmlarýný ve ayrýca fonksiyon yapý taþlarýnýn kumandalarý ve kiþisel bilgisayarlarýndan kullanýcý birimlerine kadar her þey için yazýlýmlarý geliþtirirler. Servo sürücüler ve servo sistemler uzmaný Daha ilk baþlarda, bugün þirketin tek çalýþma alaný olan servo hareket sistemleri teknolojisine aðýrlýk verilmiþtir. ESR, servo sürücüler ve servo sistemler konusunda uzmandýr. Günümüzde dünya çapinda kullanýlan in üzerinde ESR hareket sistemi, bu alanda müþterilerine uygun ürün ve hizmet olarak müþteri istemlerini yerine getirmekle öðünmektedir. Sanal sistem tedarikçisi olarak ESR Esnek olarak kullanýlabilir servo sürücüler, çok sayýda programlanabilir kontrol üniteleri (PNC/PLC) üreticisi ile sýký bir iþbirliðinin sonucudur. Bu alandaki kapsamlý bilgi-birikim, doðrudan müþterinin yararýnadýr: Sanal sistem tedarikçisi olarak ESR, ihtiyaç durumunda kumanda üreticisi ile birlikte optimal bir hareket sistemi entegrasyonu saðlar. Elektromekanik alanýndaki ortaklarý ile ESR, optimal olarak birbirinle çalýþan diðer ürünlerle bu alandaki ürün yelpazesini tamamlamaktadýr. Arzu edilirse, bu þekilde, makine içindeki istemlere göre seçilmiþ olan, montaja hazýr komple çözümler hazýrlanýr. Ýmalatta ESR uzun yýllara dayalý ortaklarý ile birlikte çalýþmaktadýr. Tüm yapý gruplarýnýn ve cihazlarýn montajý ve kontrolü yük koþullarý altýnda bir süre testi ile tamamlanýr tamamen ESR þirketi içinde gerçekleþtirilir. Böylece kýsa teslimat süreleri ve cihazlarýn yüksek güvenilirliði temin edilir. Satýþ ve uygulama, servo hareket teknolojisi konusunda tüm sorularda müþteriye danýþmanlýk saðlamak için hazýr bulunur. Özel istemler, simülasyonlar veya hareket sistemleri kontrol durumundaki ölçümler vasýtasýyla yerine getirilebilirler. 2 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

3 Tek elden komple servo hareket sistemleri ESR'nin iþletme felsefesi bu þekilde özetlenebilir. Tek elden komple servo hareket sistemlerine aþaðýdaki gibi ürünler standard olarak dahildir Dijital veya analog teknolojide servo sürücüler Pozisyonlama ve teknoloji fonksiyonlarý, servo sürücüde entegre Fieldbus-haberleþme arabirimleri ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için fonksiyon yapý taþlarý Çalýþtýrma, teþhis ve basit programlama için yazýlým Tamamlandýðý konular Servo motorlar, redüktörlü veya redüktörsüz, komple pozisyon sensörlü ve ihtiyaç durumunda frenli Doðrudan hareket sistemleri (Tork motorlarý, lineer motorlar) Çok eksenli servo sistemleri Montaj ve kablo döþeme donanýmý Tüm parçalar birbirine uyarlanmýþtýr ve birbiriyle kombinasyon olarak denenmiþtir. Bu tek elden teslimat, sadece bir tedarikçide sorunsuz çalýþtýrma, güvenilir çalýþma þekli ve sistem sorumluluðu için garanti vermektedir. Uygulamalar Hem makine üreticileri, hem de kendi makinelerini yapan son kullanýcýlar, ESR'nin servo hareket sistemlerini, örneðin alanlarda kullanýrlar: Uygulama ve montaj sistemleri Elektronik imalat makineleri Yarý iletken imalat makineleri Ölçüm ve kontrol makineleri Optik data taþýyýcý (CD, DVD, ) imalat makineleri Alet ve metal iþleme makineleri Ambalaj makineleri, tekstil makineleri, plastik makineleri, sargý makineleri, Bunun yanýnda sistem entegrasyon birimleri, motor ve kumanda üreticileri, ESR-ürünlerini, programlarýný tamamlamak için kullanýrlar. Servis Tek elden komple servo hareket sistemlerine hizmetlerimiz de dahildir. Satýþ ve uygulama, satýþ öncesinde ve sonrasýnda, size destek saðlar; en zorlu durumlar için servis departmaný hazýrdýr. Tek tek hizmetler: Kullanýcý ile birlikte hareket sistemi tasarýmý ve hesaplamalarý Kontrol sistemlerine (PLC/PNC) hareket sistemi entegrasyonunda destek Müþteriye özgü uyarlamalar Devreye alma servisi Komple makine ömrü esnasýnda servis ESR'de bugün bile, yetmiþli yýllarda teslim edilmiþ olan cihazlar tamir edilmektedir. Gece yedek parça sevkýyatý yanýnda acil durumlar için yerinde servis ve müþteri tarafýndan getirilen parçalarýn hemen tamiratý yapýlmaktadýr. Çözümler ESR servo hareket sistemleri, çok yönlü kullanýlabilirler. Özellikle dijital servo sürücüler ve çok akslý servo sistemi, iþletme türleri ve teknoloji fonksiyonlarý ile entegre pozisyonlama kumandalarý ve çok çeþitli iletiþim arabirimleri ile akýllý hareket sistemi çözümleri için büyük bir potansiyel sunarlar. Deneyimlerimizle, uygulamalarýnýz için tam size uygun çözümler sunuyoruz: Yazýlým çözümleri Dijital servo sürücülerin entegre pozisyonlama yazýý l mý yardýmýyla, noktadan noktaya pozisyonlamaya sahip uygulamalarda sýkça tamamen üste tahsis edilmiþ bir kontrol sistemine gerek olmaz. Uygulamalarýnýza uyarlanmýþ programlar hazýrlýyoruz. komple çözümler Operatör panelli servo sürücüden veya çok eksenli servo sisteminden ve ayrýca servo motordan (ihtiyaç durumunda redüktörlü), Tork motorundan veya lineer motordan, arzunuza uygun hareket sistemi uygulamasýný hazýrlýyoruz. Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 3

4 AC-Servo Motorlar ve Doðrudan Hareket Sistemleri için Dijital Servo Sürücüler Ortak özellikler ESR'nin dijital servo sürücüleri, çok yönlü kullanýmlarý ile kendilerini karakterize ederler. Bunlar, konum ayarýna, devir sayýsý ayarýna ve tork ayarýna sahip yüksek dinamik hareket sistemleri olup, aks baðlantýsý için fonksiyonlar sunarlar ve hem Fieldbus-aðlý otomasyon sistemleri, hem de operatör panelli tek eksenli uygulamalar için uygundurlar. Ýster biz, sizin için tam size uygun hareket sistemi çözümleri hazýrlayalým, ister siz, PLCfonksiyon yapý taþlarýmýz veya Windows- Kütüphanemiz ile kendi yazýlýmýnýzý geliþtirin; dijital servo sürücülerimiz her durumda ikna edicidirler. Geniþ bir uygulama yelpazesi için tam dijital servo sürücüler Doðrudan tek veya üç fazlý þebeke baðlantýsý için entegre þebeke cihazýyla, dahili balast devresi ve fren direnciyle Entegre þebeke filtresi ile EMV'ye uygun, CE iþaretli (UL hazýrlýk aþamasýnda) Genel görünür kablo döþeme, sokulabilir Resolver, enkoder, tek dönüþ veya çok dönüþ mutlak enkoder gibi farklý konum verici tipleri için Nominal akýmýn ki veya üç katý artýrma ile ivmelenme, frenleme ve tersine döndürme Akým ve devir dijital ayarý için sinyal iþlemcisi vasýtasýyla yüksek dinamik ve ayar kalitesi (sürücü periyot süresi 62,5 µsec) Servo sürücüde pozisyon ayarý ve ayrýca çok sayýda teknolojik fonksiyon entegre Normal iþletimde veya dahili programlanmýþ iþletiminde iþletme türleri: moment hýz pozisyon ve diðerleri Fieldbus haberleþme arabirimi, seri arabirim RS232C, analog giriþ veya dahili pozisyonlama üzerinden nominal deðerlerin ön giriþi 8 dijital giriþ, 4 dijital çýkýþ, serbest programlanabilir Arzu üzerine 500 program cümleli entegre pozisyonlama kumandasý ile SPP Windows programý ile kiþisel bilgisayar üzerinden rahat çalýþtýrma ve teþhis Otomasyon sistemleri içine kendi baþýna yazýlým geliþtirme ve entegrasyon için fonksiyon yapý taþlarý 4 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

5 TrioDrive D/xS / MidiDrive D/xS TrioDrive D/xS ve MidiDrive D/xS, otomasyon aðlarýnda kullaným için optimum kompakt bir servo sürücü ailesi oluþtururlar. Ancak operatör panelli tek eksenli uygulamalarda da baþarýlýdýrlar. Servo sürücüler, modern servo teknolojisini kapsamlý bir donanýmla birleþtirirler; üstelik bunu cazip bir fiyata yaparlar. AC-servo motorlar ve doðrudan hareket sistemleri için uygundur (Tork motorlarý, lineer motorlar) Entegre güvenlik teknolojisiyle (Kategori 1 ila 4, EN uyarýnca) Hýzlý ayar, eksen kumandasý ve iletiþim için yüksek iþlemci gücü Optimal dinamik özellikler ve düþük motor kaybý için baðlantý frekansý 8 veya 16 khz TrioDrive D/ES ve MidiDrive D/ES standart EtherCAT-arabirimiyle Data sayfasý TrioDrive D/CS ve MidiDrive D/CS standart CANopen-arabirimiyle Data sayfasý TrioDrive D/PS ve MidiDrive D/PS standart Profibus-DP-arabirimiyle Data sayfasý TrioDrive D/AS ve MidiDrive D/AS standart analog arabirimiyle ve kademe verici kopyasýyla Data sayfasý TrioDrive D/xS Doðrudan að baðlantýsý 230 V~ (geniþ alan giriþi 85 ila 253 V~) 2 ila 6 A nominal sürekli akýma sahip üç güç kademelendirmesi 12 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 400 Nm'ye kadar tork motorlarý, 960 N maximum kuvvetine kadar lineer motorlar MidiDrive D/xS Doðrudan að baðlantýsý 3 400/480 V (geniþ alan giriþi 3 85 ila 528 V~) 2 ila 32 A nominal sürekli akýma sahip iki gövde büyüklüðünde beþ güç kademelendirmesi 160 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 1600 Nm'ye kadar tork motorlarý, 2,2 kn maximum kuvvetine kadar lineer motorlar TrioDrive D / MidiDrive D Kendini kanýtlamýþ çok yetenekli ürünler: modüler yapýlý, opsiyonel olarak Fieldbushaberleþme arabirimiyle (Profibus-DP, CANopen veya Ýnterbus). TrioDrive D MidiDrive D Doðrudan að baðlantýsý 230 V~ Nominal-sürekli akým 2 ila 6 A 8 Nm maximum momentine kadar servo motorlar Data sayfasý Doðrudan þebeke baðlantýsý 3 400/480 V~ Nominal-sürekli akým 2 ila 8 A 23 Nm maximum momentine kadar servo motorlar Data sayfasý Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 5

6 Pozisyonlama ve Motion Control Tek Eksenli ve Çok Eksenli ESR-servo hareket sistemleri, yüksek dinamikleri, hassasiyetleri, büyük devir sayýsý ayar aralýðý ve iyi ayar karakteristiði sebebiyle özellikle çok eksenin pozisyonlama görevi ve koordine görevi için uygundur (Motion Control). Üste tahsis edilen kumanda olmadan tek baþýna uygulamalar: dijital servo sürücüler temelinde noktadan noktaya pozisyonlama (bakýnýz s. 4) entegre pozisyonlama yazýlýmý ile uygun fiyatlý çözüm uygun operatör paneli, Fieldbushaberleþme arabirimi üzerinden baðlantý arzunuz üzerine uygulamanýz için tam size uygun komple çözüm Üst seviye prozes kontrol ile otomasyon sistemleri (CNC/PLC/PNC): dijital servo sürücüler temelinde noktadan noktaya pozisyonlama (bakýnýz s. 4) Motion Control servo sürücüde entegre pozisyonlama fonksiyonu, üst seviye kontrol sistemlerinin yükünü alýr tüm Fieldbus'lar veya RS232 üzerinden baðlantý PLCopen-þartnamesi ve IEC uyarýnca fonksiyon yapý taþlarý ile kolay entegrasyon, çok farklý üreticilerin PLC ve PNC kumandalarýný destekleyici (sürekli geniþletilmektedir) interpolated Position Modunda dijital servo sürücülerle (CANopen ve EtherCAT) ±10-V-arabirim üzerinden önceden nominal deðerin verilmesi yardýmýyla tüm servo sürücülerle çok eksenli servo sistemi ile (bakýnýz s. 14) Fieldbus-haberleþme arabirimleri Ýletiþim Üste tahsis edilmiþ kumandalar, kiþisel bilgisayarlar veya operatör panellerine baðlantý ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için, ESR'nin dijital servo sürücüleri, Fieldbushaberleþme arabirimleri ile donatýlmýþlardýr: EtherCAT CANopen Profibus-DP (TrioDrive D ve MidiDrive D tercihe baðlý ayrýca Ýnterbus ile) Seçilen iletiþim kanalýndan baðýmsýz olarak Fieldbus ve seri arabirimde her zaman ayný parametreler (CANopen, DS402, DRIVECOM- Profil 22) kullanýlýr. Bu, deðiþtirmeyi kolaylaþtýrýr ve þeffaflýk konusunda en yüksek ölçüyü saðlar. Çok eksenli servo sistemi için, SYSTEM- 90E'de Fieldbus-haberleþme arabirimi olarak Ýnterbus ve Profibus-DP hazýr bulunmaktadýr. Ethernet TCP/IP P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S DriveServer OPC-Server Kiþisel bilgisayar bazlý otomasyon sistemlerine entegrasyon, DriveServer-konsepti ile basitleþtirilmektedir. Ýki aþamalý konsept, kullanýlan þebeke teknolojisinden baðýmsýzdýr ve standart OPC-arabirimlerine dayanýr. 6 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

7 Yazýlým Parametrelendirme, Programlama, Entegre Etme Yazýlýmýmýz, dijital ESR-servo sürücülerin parametrelendirilmesini, çalýþtýrýlmasýný ve teþhisini sizin için kolaylaþtýrýr ve size, þahsi uygulama programlarýnýzý geliþtirirken ve sürücüleri otomasyon sistemlerine entegre ederken destek verir. Data sayfasý SPP Windows Kullaným ve Çalýþtýrma Yazýlýmý Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP/Vista için Kiþisel bilgisayar ile dijital servo hareket sistemlerinin basit kullanýmý ve çalýþtýrmasý Iki dilli Almanca/Ýngilizce dönüþümlü Çalýþtýrma amacý için hareket sistemleri tüm iþletim türlerinde kumanda edilebilir Ayar parametrelerinin rahat ayarý için osiloskop fonksiyonlarý Makine verileri ve kýsmi program giriþi ve deðiþikliði Veri arþivleme ve dokümantasyonu Farklý üreticilerin kontrol sistemlerinin desteklenmesi için export fonksiyonu Tüm cihaz aileleri ve tüm varyasyonlar için tek bir yazýlým Fonksiyon Yapý Taþlarý Sürücü ve DLL-Kütüphaneleri ESR servo hareket sistemlerinin otomasyon sistemlerine kolay entegre edilmesi için Siemens Simatic S7 ve ayrýca IEC 'e uygun çok sayýda, CoDeSys-programlama sistemine veya Multiprog-programlama sistemine sahip kontrol sistemleri için (3S, KW) PLCopen-þartnamesi Function blocks for motion control uyarýnca (IEC 'e dayalý) Servo sürücülerin kontrol sistemlerinden parametrelendirilmesi (örneðin çalýþtýrma sonrasýnda) Hareket yaptýrýlmasý (pozisyonlama, referans hareketi, ön hýz giriþi,...) Þahsi program geliþtirmeye temel olmak için örnek programlar Windows altýnda þahsi uygulama programlarýnýn geliþtirilmesi için (32 Bit) Farklý programlama dilleri için modüller ihtiva eder (C, Basic, Pascal, talep üzerine diðerleri) Win32-DLL olarak dijital servo sürücülerin fonksiyonlarýna eriþim için kütüphaneler Seri arabirimler, Fieldbus, TCP/IP (örneðin ethernet) ve DriveServer (OPC) için sürücü Þahsi program geliþtirmeye temel olmak için örnek programlar Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 7

8 AC-Servo motorlar Ortak özellikler yüksek dinamik bakým gerektirmez, çünkü fýrçasýz nadir-toprak-sürekli mýknatýsa sahip rotor vasýtasýyla yüksek güç yoðunluðu yüksek devir sayýsý ayar aralýðý sinüs komutasyonu için monte edilmiþ resolver opsiyonel kademe verici, tek dönüþ veya çok dönüþ mutlak verici (optik, indüktif veya kapasitif) opsiyonel durdurma freni ile min 'e kadar devir sayýsý mümkün rotor dinamik olarak dengelenmiþ flanþlý yapým tarzý, takma konumu arzuya baðlý depo levhalarý ve muhafaza, yüksek deðerli hafif metal alaþýmdan bilyalý yataklar, iþletme saati için gres dolgulu yalýtým iklim uygunluklu standart mil ucu yivsiz, özel tasarým mümkün, örneðin poyra yayý yiviyle özel motorlar mümkün, örneðin kýsa yapým tarzýnda motorlar, delik milli motorlar kýsa teslimat süresi MR 74 / MR 77 özellikle yüksek güç yoðunluðuna sahip ACservo motorlar, bu sebeple çok kompakt yapým þekli ila min nominal devir sayýsý (daha yüksek devir sayýlarý, örneðin min talep üzerine) nominal moment 0,2 ila 70 Nm, maximum momenti 160 Nm.ye kadar mil gücü 0,1 ila 16 kw koruma türü IP 65 (MR 74); IP 40, opsiyonel IP 65 (MR 77) kendinden soðutmalý motor ve pozisyon sensörü fiþli baðlantý üzerinden kolay baðlanýr Data sayfasý (MR 74) Data sayfasý (MR 77) 8 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

9 MR 6 Üniversal uygulama için standart AC-Servo motorlar Tercihe baðlý uzun veya kýsa yapým þekli 1 Nominal devir sayýsý ila min, 1 maks. Devir sayýsý min 'e kadar (daha yüksek devir sayýlarý talep üzerine) Nominal moment 0,05 ila 44 Nm, maximum momenti 98 Nm.ye kadar Mil gücü 0,04 ila 10 kw Koruma türü IP 54, opsiyonel IP 65 Kendinden soðutmalý Motor ve pozisyon sensörü fiþli baðlantý üzerinden kolay baðlanýr Data sayfasý Motor-Redüktör-Kombinasyonlarý Özellikler Motor-redüktör-kombinasyonlarýný, redüktörlere iliþkin kapsamlý yelpazemizden kombine ediyoruz: Planet redüktörleri Boþluksuz Tek veya çok kademeli Aktarma1:3ila1:175 Alýn diþli redüktör Aktarma1:3ila1:70 Açýlý redüktör (helezon redüktörü veya boþluksuz konik diþli redüktör) Aktarma1:4ila1:27 Dolu mil veya delikli mil ile Motorun (devir sayýsý, dönme momenti ve atalet momenti) makineye uyarlanmasý için farklý yapým türünde tek veya çok kademeli redüktörler kullanýlýr. Servo uygulamalarý için redüktörler, düþük dönme boþluðu ve yüksek dönme sabitliði ile kendilerini karakterize ederler. Size uygun kullaným için hareket sistemi tasarýmýnda, ihtiyaç halinde uygun bir redüktör de teklif ediyoruz. Özel uygulamalar için, burada anýlan redüktör türleri yanýnda özel redüktörler de, örneðin kavramalý redüktörler, özellikle dar yapýlmýþ veya sessiz redüktörler ve ayrýca redüktör motorlarý, kullanýlabilir. Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 9

10 Özel motorlar Özellikler Standart servo motorlar, motor-redüktörkombinasyonlarý, Tork motorlarý ve lineer motorlar yanýnda, talep üzerine özel motorlar veya müþteriye özgü motorlar da sunuyoruz; örneðin: düþük atalet momentine sahip özellikle dar motorlar redüktör motorlarý, yüksek dönme sabitliðine sahip özellikle kompakt olarak, açýlý redüktörlü motor veya planet redüktörlü motor olarak delik milli veya uzatýlmýþ mil uçlu motorlar zengin alaþýmlý çelik tasarýmlý motorlar müþteriye özgü motorlar, örneðin özel sargýlý Tork motorlarý MH-Tork motorlarý Düþük devir sayýlarýnda özellikle yüksek bir devir momentinin önemli olduðu uygulamalarda, gittikçe artarak rotasyonlu direkt motor sistemleri kullanýlmaktadýr. Bu Tork motorlarý olarak anýlan sistemler, yüksek bir hassasiyet ve dinamiklik ile kendilerini karakterize ederler. Çoðu varyasyon, büyük ölçülü delik miller sayesinde kablo geçiþleri vb. için çok yer sunarlar. Tipik tatbik yeri, torna tezgahlarýdýr. muhafazalý rotasyonlu doðrudan hareket sistemleri çabuk hýzlanma ve frenleme için yüksek devir momenti devir momentinin doðrudan aktarýmý vasýtasýyla özellikle yüksek dinamik yüksek çözünürlüklü optik verici sayesinde yüksek hassasiyet yüksek kutup sayýsý, böylece düþük akýmlarda yüksek devir momenti MH 11 yapý dizisinde sadece 8 A maximum akýmýnda 270 Nm.ye kadar maximum momenti, diðer yapý dizileri 1600 Nm.ye kadar talep üzerine elastikiyetsiz ve boþluksuz sabit hareket sistemi kompakt yapým büyüklüðü standart olarak delikli milli koruma türü IP 40, opsiyonel IP 65 bakým gerektirmez opsiyonel pnömatik durdurma freni ile Data sayfasý Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

11 Lineer motorlar ML-Lineer motorlar Lineer motorlar, farklý lineer hareket sistemlerinin avantajlarýný birleþtirirler: yüksek dinamik, yüksek hýz ve yüksek hassasiyet. eþit kuvvetli lineer doðrudan hareket tertibatý kompakt yapým büyüklüðü, düþük aðýrlýk orta ila büyük kütleler ve yol mesafeleri için demir kaplý yapým tarzý, 10 m/s.ye ve N maximum kuvvetine kadar küçük ila orta kütleler ve yol mesafeleri için demirsiz yapým tarzý, 20 m/s.ye ve 960 N maximum kuvvetine kadar düþük yiv mandalý ile ya da yiv mandalsýz (demirsiz yapým þeklinde) sakin seyir U-þeklindeki yapým tarzý ile düþük çekim kuvveti ya da çekim kuvveti olmamasý (demirsiz yapým þeklinde) düþük ýsý kayýplarý motor uzunluðu ölçüye göre, çünkü farklý uzunlukta elemanlardan manyetik plakalar kombine edilebilir kendinden soðutma, demirli yapým þeklinde su soðutmalý iþletim mümkün Data sayfasý Lineer Hareket Sistemleri Özellikler Triger kayýþý sistemi birkaç santimetreden irkaç metreye kadar yol mesafeleri için yüksek pozisyonlama hýzý (10 m/s.ye kadar) 5 kn.ye kadar kuvvetler mümkün orta hassasiyet istemlerine sahip uygulamalar için (± 50 µm.ye kadar) Servo motorlarýmýz temelinde size ayrýca lineer modüller, örneðin triger kayýþý sistemi, milli sistem veya diþli çubuk sistemi olarak, sunuyoruz. Lineer motorlarýn tüm teknik avantajlarýnýn eþzamanlý gerekmediði çoðu uygulamada, böylece çoðunluklu uygun maliyetli hareket sistemi çözümleri ortaya çýkmaktadýr. Milli hareket sistemi daha kýsa yol mesafeleri için, tipik olarak 1 m.ye kadar yüksek hassasiyet (bilye devreli millerde ±10 µm.ye kadar) 12 kn.ye kadar kuvvetler mümkün düþük hýzlý uygulamalar için (artýþa göre 2,5 m/s.ye kadar mümkün) Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 11

12 AC-Servo motorlar için Analog Servo Sürücüler TrioDrive A / MidiDrive A ESR'nin analog servo sürücüleri, üste tahsis edilen kumandaya sahip çok eksenli uygulamalar için özellikle uygundurlar (CNC). Devir sayýsý ayarýna veya devir momenti ayarýna sahip hareket sistemleri olarak bunlar, düþük ebatlarda yüksek kapasite sunarlar. doðrudan tek veya üç fazlý þebeke baðlantýsý için monte edilmiþ þebeke cihazýyla komple entegre þebeke filtreleri vasýtasýyla EMV'ye uygun konstrüksiyon (CE-iþareti) kýsa süreli akým artýþý vasýtasýyla çabuk hýzlanma, frenleme ve tersine döndürme ayarlanabilir l2t-akým sýnýrlamasývasýtasýyla servo sürücünün ve motorun korunmasý kapsamlý ek fonksiyonlar sokulabilir ek modüller vasýtasýyla özel görevlere uyarlama sinüs komutasyonu vasýtasýyla sakin seyir ayarlanabilir atým sayýsý ile kademe verici kopyasý (devir baþýna 50 ila 1024) yük ve devir sayýsý denetimi akým ve devir sayýsý monitörü çýkýþý üzerinden basit çalýþtýrma sokulabilir müþteri modülü vasýtasýyla servo sürücü deðiþiminde yeniden dengeleme gerekli deðil konum bilgisinin alýnmasý için harici iletilen 24 V DC'den kumanda elektroniði beslemesi ýþýklý diyotlar vasýtasýyla basit hata teþhisi bekleme süresi olmadan sýk açma ve kapama mümkün TrioDrive A doðrudan að baðlantýsý 230 V~ (geniþ alan giriþi 85 ila 253 V~) 2 ila 6 A nominal sürekli akýma sahip üç güç kademelendirmesi 8 Nm maximum momentine kadar uygun AC- Servo motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 16 khz / 8 khz Data sayfasý MidiDrive A doðrudan að baðlantýsý 3 400/480 V (geniþ alan giriþi 3 85 ila 528 V~) 2 ila 20 A nominal sürekli akýma sahip iki gövde yapým büyüklüðünde beþ güç kademelendirmesi 63 Nm maximum momentine kadar uygun AC-Servo motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 16 khz / 8 khz Data sayfasý Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

13 DC-Servo motorlar için Analog Servo Sürücüler DC-Kompakt / UnoDrive DC-Servo hareket sistemleri özellikle düþük güçle uygulamalarda kullanýlýrlar. kýsa süreli akým artýþý vasýtasýyla çabuk hýzlanma, frenleme ve tersine döndürme çok çeþitli koruma ve denetleme baðlantýlarý vasýtasýyla güvenli iþletim CE'ye uygun konstrüksiyon (EMV) duyma aralýðýnýn geniþ çaplý üzerinde baðlantý frekansý vasýtasýyla gürültü yükü yok tako-ayarý veya I R-ayarý vasýtasýyla takometreli veya takometresiz motorlar için uygundur baþka üreticilerin motorlarýna uyarlanmýþ olarak teslim edilebilir DC-Kompakt doðrudan 230 V~'a þebeke baðlantýsý için monte edilmiþ þebeke cihazýyla komple nominal akým 4 A, 0,2 ila 0,4 Nm devir momenti aralýðýnda uygun DC-Servo motorlarý Data safyasý UnoDrive 19-inç-parça giriþi (3 HE), baðlantý gerilimi 40 V (ayrýca 24 V mümkün) veya 90 V nominal akým 6 ila 12 A, 0,3 ila 5,5 Nm devir momenti aralýðýnda uygun DC-Servo motorlarý Data safyasý DC-Servo motorlarý RS/RX yüksek dinamik yüksek devir sayýsý ayar aralýðý 1 nominal devir sayýsý ila min, 1 maks. devir sayýsý min 'e kadar nominal moment 0,05 ila 4,9 Nm, durma momenti 0,06 ila 5,3 Nm mil gücü 0,02 ila 1,5 kw rotor dinamik olarak dengelenmiþ yataklar ve gövde yüksek deðerli hafif metal alaþýmdan düþük yer ihtiyacý geniþ boyutlandýrýlmýþ kolektör ve uzun fýrçalar sebebiyle uzun fýrça ömrü ömürlük yaðlanmýþ bilyeli yataklar flanþlý yapým tarzý, takma konumu arzuya baðlý koruma türü IP 40 ila IP 54 (IP 55 opsiyonel) opsiyonel olarak takometre jeneratörlü ve/veya kademe vericili opsiyonel olarak ýþýmaya mukavemetli tasarým Data sayfasý Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 13

14 Çok Eksenli Servo Sistem Her Türlü Servo Motor için Motion Control TrioDrive C / MidiDrive C / SYSTEM-90E ESR'nin çok eksenli servo sistemi, örneðin kullaným birimlerinde veya Pick+Placeuygulamalarýnda koordineli Motion-Controluygulamalarý için özellikle uygundur. modüler yapý en farklý motor tipleri ve konum tespit yöntemleri için: AC-Servo motorlarý ve DC-Servo motorlarý doðrudan hareket tertibatlarý (Tork motorlarý ve lineer motorlar) 2 ve 3 fazlý motorlar 1 ila 50 kutup çifti resolver, kademe verici, optik pozisyon sensörü vs. 100 W ila 10 kw motor kapasitesi için Motion-Control modülü, eksen-interpolasyonu, noktadan noktaya pozisyonlama vs. gibi pozisyon ve hýz ayarý ve fonksiyonlarý entegre edilmiþ olarak doðrudan þebeke baðlantýsý için kompakt yapým tarzýnda Servo-Power-modülleri bileþenler birbirine optimal þekilde uyarlanmýþtýr standart RJ45 kablosu üzerinden baðlantý multitasking iþletimi vasýtasýyla ve minimal reaksiyon süresiyle yüksek esneklik ve dinamik SYSTEM-90E kayýt defterinde alarmlara ve kayýtlara sahip entegre sistem teþhisi Profibus, Ýnterbus, OPC veya pnet (RS 232) üzerinden üste tahsis edilen sistemlere baðlama tüm baðlantýlar ön taraftan sokulabilir TrioDrive C MidiDrive C doðrudan að baðlantýsý 230 V~ (geniþ alan giriþi 42 ila 253 V~) 2 ila 6 A nominal sürekli akýma sahip üç güç kademelendirmesi 8 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 300 Nm'ye kadar tork motorlarý, 720 N maximum kuvvetine kadar lineer motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 16 khz / 32 khz Data sayfasý doðrudan að baðlantýsý 3 400/480 V (geniþ alan giriþi 3 85ila528V~) 2 ila 20 A nominal sürekli akýma sahip iki gövde yapýmý büyüklüðünde beþ güç kademelendirmesi 63 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 1000 Nm'ye kadar tork motorlarý, 2,2 kn maximum kuvvetine kadar lineer motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 8/16/32kHz Data sayfasý Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

15 Donaným Tek elden Zengin donanýmýzla size tek elden komple servo hareket sistemini teslim ediyoruz kolay kurulum, genel kablo döþeme ve sorunsuz çalýþtýrma için. Teslimat programýmýz aþaðýdaki hizmetleri ve ürünleri kapsar kablo ve fiþ motor, pozisyon sensörü için baðlantý hatlarý (güç) baðlantý fiþi ve fiþ parçalarý kablo parçalarý, arzu üzerine uyarlanmýþ þekilde fieldbus, plink vs. için baðlantý kablosu montaj donanýmý elektroteknik donaným (eðer monte edilmemiþse), örneðin harici balast dirençleri þebeke ve motor frenleyiciler senkronize yapý gruplarý komple çözümler için ayrýca: operatör paneli vb. E/A-mandallarý diðer donaným müþteri istemine göre Ýnternet'te ESR Ürünlerimize, ama ayrýca ESR þirketine, servise ve baþka konulara dair bilgiler Ýnternet'te de görülebilir. Burada güncel olarak her zaman ürün yeniliklerini güncel bildirimleri katýldýðýmýz fuarlarý elektronik formatta data sayfalarýný servo motorlarýn 3D-CAD-datalarýný müþteriler için iþletme talimatlarýný doðrudan indirmek için yazýlýmlarý ESR'deki ilgili muhatabýnýzý yurtdýþýndaki satýþ ortaklarýmýzý ve daha birçok konuyu bulabilirsiniz. Ýletiþim formu üzerinden bize rahatlýkla her zaman ulaþýrsýnýz. Tüm bunlar için bakmanýz gereken yer: bir göz atýn! Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 15

16 ESR. The Dynamic Solution Ürünler ESR, size tek elden komple servo hareket sistemlerini sunar. Buna devamdakiler gibi ana ürünler dahildir dijital veya analog teknolojide servo sürücüler 230 V~ veya 3 400/480 V~'a doðrudan þebeke baðlantýsý için (geniþ alan giriþleri) 2'den 32 A'ya kadar nominal sürekli akým (64 A maximum kadar) pozisyonlama ve teknoloji fonksiyonlarý, servo sürücüde entegre fieldbus-haberleþme arabirimleri ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için fonksiyon yapý taþlarý çalýþtýrma, teþhis ve basit programlama için yazýlým tamamlandýðý konular servo motorlar 0,8 ila 160 Nm maximum momentleri ihtiyaç halinde frenli devir sayýsý ve moment, redüktör üzerinden uyarlanabilir direkt motor sistemleri 1600 Nm maximum momentine kadar Tork motorlarý 2200 N maximum kuvvetine kadar lineer motorlar çok eksenli servo sistemleri montaj ve kablo döþeme donanýmý Tüm parçalar birbirine uyarlanmýþtýr ve birbiriyle kombinasyon olarak denenmiþtir. Bu tek elden teslimat, sadece bir tedarikçide sorunsuz çalýþtýrma, güvenilir çalýþma þekli ve açýk sistem sorumluluðu için garanti vermektedir. Çözümler ve Servis Hizmetlerimiz: Kullanýcý ile birlikte hareket sistemi tasarýmý Prozes control sistemlerine hareket sistemi entegrasyonunda destek Müþteriye özgü uyarlamalar Çalýþtýrma servisi Komple makine ömrü esnasýnda servis Deneyimlerimizle arzunuz üzerine uygulamanýz için tam size uygun çözümler hazýrlýyoruz Yazýlým çözümleri, örneðin entegre pozisyonlama kumandasý temelinde Komple çözümler, örneðin servo motordan, servo sürücüden ve operatör panelinden Sanal sistem tedarikçisi olarak ESR, ihtiyaç durumunda PLC/PNC üreticisi ile birlikte optimal bir hareket sistemi entegrasyonu saðlar. Gönderen: Tel ESR Pollmeier GmbH Lindenstr Ober-Ramstadt Almanya Faks Yurtdýþýndaki satýþ ortaklarý: Bu belgede yazýlý tüm bilgiler, ve özellikler sadece bilgilendirme amacýyla olup herhangi bir sorumluluk garantisi taþýmazlar. Önceden bilgilendirme yapýlmaksýzýn deðiþiklik yapma hakký saklýdýr. Ýlgili þirketlerin kullanýlan yazýlým ve donaným tanýmlamalarý ve marka isimleri, genel olarak marka, logo ve patent hukuku korumasýna tabidir. Baský: 11/07