Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar"

Transkript

1 ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý Lineer motorlar Lineer Hareket Sistemleri Triger kayýþlarý Miller Lineer doðrudan hareket sistemleri Çok eksenli servo sistemleri Motion Control Her türlü servo motorlar için ve daha fazlasý Dijital Servo sürücüler Analog Servo sürücüler Konum kumandalarý Fieldbus-haberleþme arabirimleri Yazýý l m Donaným Hizmetler Çözümler Servis ESR. The Dynamic Solution

2 Servo Hareket Sistemleri Teknolojisi ESR Pollmeier'den Þirket ESR Pollmeier GmbH, 1969 yýlýnda Ernst E. Pollmeier tarafýndan kurulmuþtur. Aile þirketinin bugün yaklaþýk 40 çalýþaný vardýr. Merkezi, Frankfurt'un (Main) yaklaþýk 40 km güneyinde Ober-Ramstadt'týr. Dipl.-Ing. Ernst E. Pollmeier Dipl.-Ing. Stefan Pollmeier ArGe - Ýmalat - Satýþ ArGe, imalat ve satýþ, tek yerde toplanmýþtýr. ArGe bölümünde dijital teknoloji ve analog teknoloji, güç elektroniði ve cihaz konstrüksiyonu alanlarýnda mühendisler ve teknisyenler çalýþmaktadýr. EMV-Yönetmeliklerinin, alçak gerilim talimatlarýnýn vs. yerine getirilmesi, bir cihazýn geliþtirilmesinin baþlangýcýndan itibaren dikkate alýnýr. Yazýlým mühendisleri, servo sürücüler için sinyal iþlemci ve mikro kontrolör yazýlýmlarýný ve ayrýca fonksiyon yapý taþlarýnýn kumandalarý ve kiþisel bilgisayarlarýndan kullanýcý birimlerine kadar her þey için yazýlýmlarý geliþtirirler. Servo sürücüler ve servo sistemler uzmaný Daha ilk baþlarda, bugün þirketin tek çalýþma alaný olan servo hareket sistemleri teknolojisine aðýrlýk verilmiþtir. ESR, servo sürücüler ve servo sistemler konusunda uzmandýr. Günümüzde dünya çapinda kullanýlan in üzerinde ESR hareket sistemi, bu alanda müþterilerine uygun ürün ve hizmet olarak müþteri istemlerini yerine getirmekle öðünmektedir. Sanal sistem tedarikçisi olarak ESR Esnek olarak kullanýlabilir servo sürücüler, çok sayýda programlanabilir kontrol üniteleri (PNC/PLC) üreticisi ile sýký bir iþbirliðinin sonucudur. Bu alandaki kapsamlý bilgi-birikim, doðrudan müþterinin yararýnadýr: Sanal sistem tedarikçisi olarak ESR, ihtiyaç durumunda kumanda üreticisi ile birlikte optimal bir hareket sistemi entegrasyonu saðlar. Elektromekanik alanýndaki ortaklarý ile ESR, optimal olarak birbirinle çalýþan diðer ürünlerle bu alandaki ürün yelpazesini tamamlamaktadýr. Arzu edilirse, bu þekilde, makine içindeki istemlere göre seçilmiþ olan, montaja hazýr komple çözümler hazýrlanýr. Ýmalatta ESR uzun yýllara dayalý ortaklarý ile birlikte çalýþmaktadýr. Tüm yapý gruplarýnýn ve cihazlarýn montajý ve kontrolü yük koþullarý altýnda bir süre testi ile tamamlanýr tamamen ESR þirketi içinde gerçekleþtirilir. Böylece kýsa teslimat süreleri ve cihazlarýn yüksek güvenilirliði temin edilir. Satýþ ve uygulama, servo hareket teknolojisi konusunda tüm sorularda müþteriye danýþmanlýk saðlamak için hazýr bulunur. Özel istemler, simülasyonlar veya hareket sistemleri kontrol durumundaki ölçümler vasýtasýyla yerine getirilebilirler. 2 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

3 Tek elden komple servo hareket sistemleri ESR'nin iþletme felsefesi bu þekilde özetlenebilir. Tek elden komple servo hareket sistemlerine aþaðýdaki gibi ürünler standard olarak dahildir Dijital veya analog teknolojide servo sürücüler Pozisyonlama ve teknoloji fonksiyonlarý, servo sürücüde entegre Fieldbus-haberleþme arabirimleri ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için fonksiyon yapý taþlarý Çalýþtýrma, teþhis ve basit programlama için yazýlým Tamamlandýðý konular Servo motorlar, redüktörlü veya redüktörsüz, komple pozisyon sensörlü ve ihtiyaç durumunda frenli Doðrudan hareket sistemleri (Tork motorlarý, lineer motorlar) Çok eksenli servo sistemleri Montaj ve kablo döþeme donanýmý Tüm parçalar birbirine uyarlanmýþtýr ve birbiriyle kombinasyon olarak denenmiþtir. Bu tek elden teslimat, sadece bir tedarikçide sorunsuz çalýþtýrma, güvenilir çalýþma þekli ve sistem sorumluluðu için garanti vermektedir. Uygulamalar Hem makine üreticileri, hem de kendi makinelerini yapan son kullanýcýlar, ESR'nin servo hareket sistemlerini, örneðin alanlarda kullanýrlar: Uygulama ve montaj sistemleri Elektronik imalat makineleri Yarý iletken imalat makineleri Ölçüm ve kontrol makineleri Optik data taþýyýcý (CD, DVD, ) imalat makineleri Alet ve metal iþleme makineleri Ambalaj makineleri, tekstil makineleri, plastik makineleri, sargý makineleri, Bunun yanýnda sistem entegrasyon birimleri, motor ve kumanda üreticileri, ESR-ürünlerini, programlarýný tamamlamak için kullanýrlar. Servis Tek elden komple servo hareket sistemlerine hizmetlerimiz de dahildir. Satýþ ve uygulama, satýþ öncesinde ve sonrasýnda, size destek saðlar; en zorlu durumlar için servis departmaný hazýrdýr. Tek tek hizmetler: Kullanýcý ile birlikte hareket sistemi tasarýmý ve hesaplamalarý Kontrol sistemlerine (PLC/PNC) hareket sistemi entegrasyonunda destek Müþteriye özgü uyarlamalar Devreye alma servisi Komple makine ömrü esnasýnda servis ESR'de bugün bile, yetmiþli yýllarda teslim edilmiþ olan cihazlar tamir edilmektedir. Gece yedek parça sevkýyatý yanýnda acil durumlar için yerinde servis ve müþteri tarafýndan getirilen parçalarýn hemen tamiratý yapýlmaktadýr. Çözümler ESR servo hareket sistemleri, çok yönlü kullanýlabilirler. Özellikle dijital servo sürücüler ve çok akslý servo sistemi, iþletme türleri ve teknoloji fonksiyonlarý ile entegre pozisyonlama kumandalarý ve çok çeþitli iletiþim arabirimleri ile akýllý hareket sistemi çözümleri için büyük bir potansiyel sunarlar. Deneyimlerimizle, uygulamalarýnýz için tam size uygun çözümler sunuyoruz: Yazýlým çözümleri Dijital servo sürücülerin entegre pozisyonlama yazýý l mý yardýmýyla, noktadan noktaya pozisyonlamaya sahip uygulamalarda sýkça tamamen üste tahsis edilmiþ bir kontrol sistemine gerek olmaz. Uygulamalarýnýza uyarlanmýþ programlar hazýrlýyoruz. komple çözümler Operatör panelli servo sürücüden veya çok eksenli servo sisteminden ve ayrýca servo motordan (ihtiyaç durumunda redüktörlü), Tork motorundan veya lineer motordan, arzunuza uygun hareket sistemi uygulamasýný hazýrlýyoruz. Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 3

4 AC-Servo Motorlar ve Doðrudan Hareket Sistemleri için Dijital Servo Sürücüler Ortak özellikler ESR'nin dijital servo sürücüleri, çok yönlü kullanýmlarý ile kendilerini karakterize ederler. Bunlar, konum ayarýna, devir sayýsý ayarýna ve tork ayarýna sahip yüksek dinamik hareket sistemleri olup, aks baðlantýsý için fonksiyonlar sunarlar ve hem Fieldbus-aðlý otomasyon sistemleri, hem de operatör panelli tek eksenli uygulamalar için uygundurlar. Ýster biz, sizin için tam size uygun hareket sistemi çözümleri hazýrlayalým, ister siz, PLCfonksiyon yapý taþlarýmýz veya Windows- Kütüphanemiz ile kendi yazýlýmýnýzý geliþtirin; dijital servo sürücülerimiz her durumda ikna edicidirler. Geniþ bir uygulama yelpazesi için tam dijital servo sürücüler Doðrudan tek veya üç fazlý þebeke baðlantýsý için entegre þebeke cihazýyla, dahili balast devresi ve fren direnciyle Entegre þebeke filtresi ile EMV'ye uygun, CE iþaretli (UL hazýrlýk aþamasýnda) Genel görünür kablo döþeme, sokulabilir Resolver, enkoder, tek dönüþ veya çok dönüþ mutlak enkoder gibi farklý konum verici tipleri için Nominal akýmýn ki veya üç katý artýrma ile ivmelenme, frenleme ve tersine döndürme Akým ve devir dijital ayarý için sinyal iþlemcisi vasýtasýyla yüksek dinamik ve ayar kalitesi (sürücü periyot süresi 62,5 µsec) Servo sürücüde pozisyon ayarý ve ayrýca çok sayýda teknolojik fonksiyon entegre Normal iþletimde veya dahili programlanmýþ iþletiminde iþletme türleri: moment hýz pozisyon ve diðerleri Fieldbus haberleþme arabirimi, seri arabirim RS232C, analog giriþ veya dahili pozisyonlama üzerinden nominal deðerlerin ön giriþi 8 dijital giriþ, 4 dijital çýkýþ, serbest programlanabilir Arzu üzerine 500 program cümleli entegre pozisyonlama kumandasý ile SPP Windows programý ile kiþisel bilgisayar üzerinden rahat çalýþtýrma ve teþhis Otomasyon sistemleri içine kendi baþýna yazýlým geliþtirme ve entegrasyon için fonksiyon yapý taþlarý 4 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

5 TrioDrive D/xS / MidiDrive D/xS TrioDrive D/xS ve MidiDrive D/xS, otomasyon aðlarýnda kullaným için optimum kompakt bir servo sürücü ailesi oluþtururlar. Ancak operatör panelli tek eksenli uygulamalarda da baþarýlýdýrlar. Servo sürücüler, modern servo teknolojisini kapsamlý bir donanýmla birleþtirirler; üstelik bunu cazip bir fiyata yaparlar. AC-servo motorlar ve doðrudan hareket sistemleri için uygundur (Tork motorlarý, lineer motorlar) Entegre güvenlik teknolojisiyle (Kategori 1 ila 4, EN uyarýnca) Hýzlý ayar, eksen kumandasý ve iletiþim için yüksek iþlemci gücü Optimal dinamik özellikler ve düþük motor kaybý için baðlantý frekansý 8 veya 16 khz TrioDrive D/ES ve MidiDrive D/ES standart EtherCAT-arabirimiyle Data sayfasý TrioDrive D/CS ve MidiDrive D/CS standart CANopen-arabirimiyle Data sayfasý TrioDrive D/PS ve MidiDrive D/PS standart Profibus-DP-arabirimiyle Data sayfasý TrioDrive D/AS ve MidiDrive D/AS standart analog arabirimiyle ve kademe verici kopyasýyla Data sayfasý TrioDrive D/xS Doðrudan að baðlantýsý 230 V~ (geniþ alan giriþi 85 ila 253 V~) 2 ila 6 A nominal sürekli akýma sahip üç güç kademelendirmesi 12 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 400 Nm'ye kadar tork motorlarý, 960 N maximum kuvvetine kadar lineer motorlar MidiDrive D/xS Doðrudan að baðlantýsý 3 400/480 V (geniþ alan giriþi 3 85 ila 528 V~) 2 ila 32 A nominal sürekli akýma sahip iki gövde büyüklüðünde beþ güç kademelendirmesi 160 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 1600 Nm'ye kadar tork motorlarý, 2,2 kn maximum kuvvetine kadar lineer motorlar TrioDrive D / MidiDrive D Kendini kanýtlamýþ çok yetenekli ürünler: modüler yapýlý, opsiyonel olarak Fieldbushaberleþme arabirimiyle (Profibus-DP, CANopen veya Ýnterbus). TrioDrive D MidiDrive D Doðrudan að baðlantýsý 230 V~ Nominal-sürekli akým 2 ila 6 A 8 Nm maximum momentine kadar servo motorlar Data sayfasý Doðrudan þebeke baðlantýsý 3 400/480 V~ Nominal-sürekli akým 2 ila 8 A 23 Nm maximum momentine kadar servo motorlar Data sayfasý Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 5

6 Pozisyonlama ve Motion Control Tek Eksenli ve Çok Eksenli ESR-servo hareket sistemleri, yüksek dinamikleri, hassasiyetleri, büyük devir sayýsý ayar aralýðý ve iyi ayar karakteristiði sebebiyle özellikle çok eksenin pozisyonlama görevi ve koordine görevi için uygundur (Motion Control). Üste tahsis edilen kumanda olmadan tek baþýna uygulamalar: dijital servo sürücüler temelinde noktadan noktaya pozisyonlama (bakýnýz s. 4) entegre pozisyonlama yazýlýmý ile uygun fiyatlý çözüm uygun operatör paneli, Fieldbushaberleþme arabirimi üzerinden baðlantý arzunuz üzerine uygulamanýz için tam size uygun komple çözüm Üst seviye prozes kontrol ile otomasyon sistemleri (CNC/PLC/PNC): dijital servo sürücüler temelinde noktadan noktaya pozisyonlama (bakýnýz s. 4) Motion Control servo sürücüde entegre pozisyonlama fonksiyonu, üst seviye kontrol sistemlerinin yükünü alýr tüm Fieldbus'lar veya RS232 üzerinden baðlantý PLCopen-þartnamesi ve IEC uyarýnca fonksiyon yapý taþlarý ile kolay entegrasyon, çok farklý üreticilerin PLC ve PNC kumandalarýný destekleyici (sürekli geniþletilmektedir) interpolated Position Modunda dijital servo sürücülerle (CANopen ve EtherCAT) ±10-V-arabirim üzerinden önceden nominal deðerin verilmesi yardýmýyla tüm servo sürücülerle çok eksenli servo sistemi ile (bakýnýz s. 14) Fieldbus-haberleþme arabirimleri Ýletiþim Üste tahsis edilmiþ kumandalar, kiþisel bilgisayarlar veya operatör panellerine baðlantý ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için, ESR'nin dijital servo sürücüleri, Fieldbushaberleþme arabirimleri ile donatýlmýþlardýr: EtherCAT CANopen Profibus-DP (TrioDrive D ve MidiDrive D tercihe baðlý ayrýca Ýnterbus ile) Seçilen iletiþim kanalýndan baðýmsýz olarak Fieldbus ve seri arabirimde her zaman ayný parametreler (CANopen, DS402, DRIVECOM- Profil 22) kullanýlýr. Bu, deðiþtirmeyi kolaylaþtýrýr ve þeffaflýk konusunda en yüksek ölçüyü saðlar. Çok eksenli servo sistemi için, SYSTEM- 90E'de Fieldbus-haberleþme arabirimi olarak Ýnterbus ve Profibus-DP hazýr bulunmaktadýr. Ethernet TCP/IP P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S DriveServer OPC-Server Kiþisel bilgisayar bazlý otomasyon sistemlerine entegrasyon, DriveServer-konsepti ile basitleþtirilmektedir. Ýki aþamalý konsept, kullanýlan þebeke teknolojisinden baðýmsýzdýr ve standart OPC-arabirimlerine dayanýr. 6 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

7 Yazýlým Parametrelendirme, Programlama, Entegre Etme Yazýlýmýmýz, dijital ESR-servo sürücülerin parametrelendirilmesini, çalýþtýrýlmasýný ve teþhisini sizin için kolaylaþtýrýr ve size, þahsi uygulama programlarýnýzý geliþtirirken ve sürücüleri otomasyon sistemlerine entegre ederken destek verir. Data sayfasý SPP Windows Kullaným ve Çalýþtýrma Yazýlýmý Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP/Vista için Kiþisel bilgisayar ile dijital servo hareket sistemlerinin basit kullanýmý ve çalýþtýrmasý Iki dilli Almanca/Ýngilizce dönüþümlü Çalýþtýrma amacý için hareket sistemleri tüm iþletim türlerinde kumanda edilebilir Ayar parametrelerinin rahat ayarý için osiloskop fonksiyonlarý Makine verileri ve kýsmi program giriþi ve deðiþikliði Veri arþivleme ve dokümantasyonu Farklý üreticilerin kontrol sistemlerinin desteklenmesi için export fonksiyonu Tüm cihaz aileleri ve tüm varyasyonlar için tek bir yazýlým Fonksiyon Yapý Taþlarý Sürücü ve DLL-Kütüphaneleri ESR servo hareket sistemlerinin otomasyon sistemlerine kolay entegre edilmesi için Siemens Simatic S7 ve ayrýca IEC 'e uygun çok sayýda, CoDeSys-programlama sistemine veya Multiprog-programlama sistemine sahip kontrol sistemleri için (3S, KW) PLCopen-þartnamesi Function blocks for motion control uyarýnca (IEC 'e dayalý) Servo sürücülerin kontrol sistemlerinden parametrelendirilmesi (örneðin çalýþtýrma sonrasýnda) Hareket yaptýrýlmasý (pozisyonlama, referans hareketi, ön hýz giriþi,...) Þahsi program geliþtirmeye temel olmak için örnek programlar Windows altýnda þahsi uygulama programlarýnýn geliþtirilmesi için (32 Bit) Farklý programlama dilleri için modüller ihtiva eder (C, Basic, Pascal, talep üzerine diðerleri) Win32-DLL olarak dijital servo sürücülerin fonksiyonlarýna eriþim için kütüphaneler Seri arabirimler, Fieldbus, TCP/IP (örneðin ethernet) ve DriveServer (OPC) için sürücü Þahsi program geliþtirmeye temel olmak için örnek programlar Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 7

8 AC-Servo motorlar Ortak özellikler yüksek dinamik bakým gerektirmez, çünkü fýrçasýz nadir-toprak-sürekli mýknatýsa sahip rotor vasýtasýyla yüksek güç yoðunluðu yüksek devir sayýsý ayar aralýðý sinüs komutasyonu için monte edilmiþ resolver opsiyonel kademe verici, tek dönüþ veya çok dönüþ mutlak verici (optik, indüktif veya kapasitif) opsiyonel durdurma freni ile min 'e kadar devir sayýsý mümkün rotor dinamik olarak dengelenmiþ flanþlý yapým tarzý, takma konumu arzuya baðlý depo levhalarý ve muhafaza, yüksek deðerli hafif metal alaþýmdan bilyalý yataklar, iþletme saati için gres dolgulu yalýtým iklim uygunluklu standart mil ucu yivsiz, özel tasarým mümkün, örneðin poyra yayý yiviyle özel motorlar mümkün, örneðin kýsa yapým tarzýnda motorlar, delik milli motorlar kýsa teslimat süresi MR 74 / MR 77 özellikle yüksek güç yoðunluðuna sahip ACservo motorlar, bu sebeple çok kompakt yapým þekli ila min nominal devir sayýsý (daha yüksek devir sayýlarý, örneðin min talep üzerine) nominal moment 0,2 ila 70 Nm, maximum momenti 160 Nm.ye kadar mil gücü 0,1 ila 16 kw koruma türü IP 65 (MR 74); IP 40, opsiyonel IP 65 (MR 77) kendinden soðutmalý motor ve pozisyon sensörü fiþli baðlantý üzerinden kolay baðlanýr Data sayfasý (MR 74) Data sayfasý (MR 77) 8 Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

9 MR 6 Üniversal uygulama için standart AC-Servo motorlar Tercihe baðlý uzun veya kýsa yapým þekli 1 Nominal devir sayýsý ila min, 1 maks. Devir sayýsý min 'e kadar (daha yüksek devir sayýlarý talep üzerine) Nominal moment 0,05 ila 44 Nm, maximum momenti 98 Nm.ye kadar Mil gücü 0,04 ila 10 kw Koruma türü IP 54, opsiyonel IP 65 Kendinden soðutmalý Motor ve pozisyon sensörü fiþli baðlantý üzerinden kolay baðlanýr Data sayfasý Motor-Redüktör-Kombinasyonlarý Özellikler Motor-redüktör-kombinasyonlarýný, redüktörlere iliþkin kapsamlý yelpazemizden kombine ediyoruz: Planet redüktörleri Boþluksuz Tek veya çok kademeli Aktarma1:3ila1:175 Alýn diþli redüktör Aktarma1:3ila1:70 Açýlý redüktör (helezon redüktörü veya boþluksuz konik diþli redüktör) Aktarma1:4ila1:27 Dolu mil veya delikli mil ile Motorun (devir sayýsý, dönme momenti ve atalet momenti) makineye uyarlanmasý için farklý yapým türünde tek veya çok kademeli redüktörler kullanýlýr. Servo uygulamalarý için redüktörler, düþük dönme boþluðu ve yüksek dönme sabitliði ile kendilerini karakterize ederler. Size uygun kullaným için hareket sistemi tasarýmýnda, ihtiyaç halinde uygun bir redüktör de teklif ediyoruz. Özel uygulamalar için, burada anýlan redüktör türleri yanýnda özel redüktörler de, örneðin kavramalý redüktörler, özellikle dar yapýlmýþ veya sessiz redüktörler ve ayrýca redüktör motorlarý, kullanýlabilir. Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 9

10 Özel motorlar Özellikler Standart servo motorlar, motor-redüktörkombinasyonlarý, Tork motorlarý ve lineer motorlar yanýnda, talep üzerine özel motorlar veya müþteriye özgü motorlar da sunuyoruz; örneðin: düþük atalet momentine sahip özellikle dar motorlar redüktör motorlarý, yüksek dönme sabitliðine sahip özellikle kompakt olarak, açýlý redüktörlü motor veya planet redüktörlü motor olarak delik milli veya uzatýlmýþ mil uçlu motorlar zengin alaþýmlý çelik tasarýmlý motorlar müþteriye özgü motorlar, örneðin özel sargýlý Tork motorlarý MH-Tork motorlarý Düþük devir sayýlarýnda özellikle yüksek bir devir momentinin önemli olduðu uygulamalarda, gittikçe artarak rotasyonlu direkt motor sistemleri kullanýlmaktadýr. Bu Tork motorlarý olarak anýlan sistemler, yüksek bir hassasiyet ve dinamiklik ile kendilerini karakterize ederler. Çoðu varyasyon, büyük ölçülü delik miller sayesinde kablo geçiþleri vb. için çok yer sunarlar. Tipik tatbik yeri, torna tezgahlarýdýr. muhafazalý rotasyonlu doðrudan hareket sistemleri çabuk hýzlanma ve frenleme için yüksek devir momenti devir momentinin doðrudan aktarýmý vasýtasýyla özellikle yüksek dinamik yüksek çözünürlüklü optik verici sayesinde yüksek hassasiyet yüksek kutup sayýsý, böylece düþük akýmlarda yüksek devir momenti MH 11 yapý dizisinde sadece 8 A maximum akýmýnda 270 Nm.ye kadar maximum momenti, diðer yapý dizileri 1600 Nm.ye kadar talep üzerine elastikiyetsiz ve boþluksuz sabit hareket sistemi kompakt yapým büyüklüðü standart olarak delikli milli koruma türü IP 40, opsiyonel IP 65 bakým gerektirmez opsiyonel pnömatik durdurma freni ile Data sayfasý Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

11 Lineer motorlar ML-Lineer motorlar Lineer motorlar, farklý lineer hareket sistemlerinin avantajlarýný birleþtirirler: yüksek dinamik, yüksek hýz ve yüksek hassasiyet. eþit kuvvetli lineer doðrudan hareket tertibatý kompakt yapým büyüklüðü, düþük aðýrlýk orta ila büyük kütleler ve yol mesafeleri için demir kaplý yapým tarzý, 10 m/s.ye ve N maximum kuvvetine kadar küçük ila orta kütleler ve yol mesafeleri için demirsiz yapým tarzý, 20 m/s.ye ve 960 N maximum kuvvetine kadar düþük yiv mandalý ile ya da yiv mandalsýz (demirsiz yapým þeklinde) sakin seyir U-þeklindeki yapým tarzý ile düþük çekim kuvveti ya da çekim kuvveti olmamasý (demirsiz yapým þeklinde) düþük ýsý kayýplarý motor uzunluðu ölçüye göre, çünkü farklý uzunlukta elemanlardan manyetik plakalar kombine edilebilir kendinden soðutma, demirli yapým þeklinde su soðutmalý iþletim mümkün Data sayfasý Lineer Hareket Sistemleri Özellikler Triger kayýþý sistemi birkaç santimetreden irkaç metreye kadar yol mesafeleri için yüksek pozisyonlama hýzý (10 m/s.ye kadar) 5 kn.ye kadar kuvvetler mümkün orta hassasiyet istemlerine sahip uygulamalar için (± 50 µm.ye kadar) Servo motorlarýmýz temelinde size ayrýca lineer modüller, örneðin triger kayýþý sistemi, milli sistem veya diþli çubuk sistemi olarak, sunuyoruz. Lineer motorlarýn tüm teknik avantajlarýnýn eþzamanlý gerekmediði çoðu uygulamada, böylece çoðunluklu uygun maliyetli hareket sistemi çözümleri ortaya çýkmaktadýr. Milli hareket sistemi daha kýsa yol mesafeleri için, tipik olarak 1 m.ye kadar yüksek hassasiyet (bilye devreli millerde ±10 µm.ye kadar) 12 kn.ye kadar kuvvetler mümkün düþük hýzlý uygulamalar için (artýþa göre 2,5 m/s.ye kadar mümkün) Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 11

12 AC-Servo motorlar için Analog Servo Sürücüler TrioDrive A / MidiDrive A ESR'nin analog servo sürücüleri, üste tahsis edilen kumandaya sahip çok eksenli uygulamalar için özellikle uygundurlar (CNC). Devir sayýsý ayarýna veya devir momenti ayarýna sahip hareket sistemleri olarak bunlar, düþük ebatlarda yüksek kapasite sunarlar. doðrudan tek veya üç fazlý þebeke baðlantýsý için monte edilmiþ þebeke cihazýyla komple entegre þebeke filtreleri vasýtasýyla EMV'ye uygun konstrüksiyon (CE-iþareti) kýsa süreli akým artýþý vasýtasýyla çabuk hýzlanma, frenleme ve tersine döndürme ayarlanabilir l2t-akým sýnýrlamasývasýtasýyla servo sürücünün ve motorun korunmasý kapsamlý ek fonksiyonlar sokulabilir ek modüller vasýtasýyla özel görevlere uyarlama sinüs komutasyonu vasýtasýyla sakin seyir ayarlanabilir atým sayýsý ile kademe verici kopyasý (devir baþýna 50 ila 1024) yük ve devir sayýsý denetimi akým ve devir sayýsý monitörü çýkýþý üzerinden basit çalýþtýrma sokulabilir müþteri modülü vasýtasýyla servo sürücü deðiþiminde yeniden dengeleme gerekli deðil konum bilgisinin alýnmasý için harici iletilen 24 V DC'den kumanda elektroniði beslemesi ýþýklý diyotlar vasýtasýyla basit hata teþhisi bekleme süresi olmadan sýk açma ve kapama mümkün TrioDrive A doðrudan að baðlantýsý 230 V~ (geniþ alan giriþi 85 ila 253 V~) 2 ila 6 A nominal sürekli akýma sahip üç güç kademelendirmesi 8 Nm maximum momentine kadar uygun AC- Servo motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 16 khz / 8 khz Data sayfasý MidiDrive A doðrudan að baðlantýsý 3 400/480 V (geniþ alan giriþi 3 85 ila 528 V~) 2 ila 20 A nominal sürekli akýma sahip iki gövde yapým büyüklüðünde beþ güç kademelendirmesi 63 Nm maximum momentine kadar uygun AC-Servo motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 16 khz / 8 khz Data sayfasý Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

13 DC-Servo motorlar için Analog Servo Sürücüler DC-Kompakt / UnoDrive DC-Servo hareket sistemleri özellikle düþük güçle uygulamalarda kullanýlýrlar. kýsa süreli akým artýþý vasýtasýyla çabuk hýzlanma, frenleme ve tersine döndürme çok çeþitli koruma ve denetleme baðlantýlarý vasýtasýyla güvenli iþletim CE'ye uygun konstrüksiyon (EMV) duyma aralýðýnýn geniþ çaplý üzerinde baðlantý frekansý vasýtasýyla gürültü yükü yok tako-ayarý veya I R-ayarý vasýtasýyla takometreli veya takometresiz motorlar için uygundur baþka üreticilerin motorlarýna uyarlanmýþ olarak teslim edilebilir DC-Kompakt doðrudan 230 V~'a þebeke baðlantýsý için monte edilmiþ þebeke cihazýyla komple nominal akým 4 A, 0,2 ila 0,4 Nm devir momenti aralýðýnda uygun DC-Servo motorlarý Data safyasý UnoDrive 19-inç-parça giriþi (3 HE), baðlantý gerilimi 40 V (ayrýca 24 V mümkün) veya 90 V nominal akým 6 ila 12 A, 0,3 ila 5,5 Nm devir momenti aralýðýnda uygun DC-Servo motorlarý Data safyasý DC-Servo motorlarý RS/RX yüksek dinamik yüksek devir sayýsý ayar aralýðý 1 nominal devir sayýsý ila min, 1 maks. devir sayýsý min 'e kadar nominal moment 0,05 ila 4,9 Nm, durma momenti 0,06 ila 5,3 Nm mil gücü 0,02 ila 1,5 kw rotor dinamik olarak dengelenmiþ yataklar ve gövde yüksek deðerli hafif metal alaþýmdan düþük yer ihtiyacý geniþ boyutlandýrýlmýþ kolektör ve uzun fýrçalar sebebiyle uzun fýrça ömrü ömürlük yaðlanmýþ bilyeli yataklar flanþlý yapým tarzý, takma konumu arzuya baðlý koruma türü IP 40 ila IP 54 (IP 55 opsiyonel) opsiyonel olarak takometre jeneratörlü ve/veya kademe vericili opsiyonel olarak ýþýmaya mukavemetli tasarým Data sayfasý Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 13

14 Çok Eksenli Servo Sistem Her Türlü Servo Motor için Motion Control TrioDrive C / MidiDrive C / SYSTEM-90E ESR'nin çok eksenli servo sistemi, örneðin kullaným birimlerinde veya Pick+Placeuygulamalarýnda koordineli Motion-Controluygulamalarý için özellikle uygundur. modüler yapý en farklý motor tipleri ve konum tespit yöntemleri için: AC-Servo motorlarý ve DC-Servo motorlarý doðrudan hareket tertibatlarý (Tork motorlarý ve lineer motorlar) 2 ve 3 fazlý motorlar 1 ila 50 kutup çifti resolver, kademe verici, optik pozisyon sensörü vs. 100 W ila 10 kw motor kapasitesi için Motion-Control modülü, eksen-interpolasyonu, noktadan noktaya pozisyonlama vs. gibi pozisyon ve hýz ayarý ve fonksiyonlarý entegre edilmiþ olarak doðrudan þebeke baðlantýsý için kompakt yapým tarzýnda Servo-Power-modülleri bileþenler birbirine optimal þekilde uyarlanmýþtýr standart RJ45 kablosu üzerinden baðlantý multitasking iþletimi vasýtasýyla ve minimal reaksiyon süresiyle yüksek esneklik ve dinamik SYSTEM-90E kayýt defterinde alarmlara ve kayýtlara sahip entegre sistem teþhisi Profibus, Ýnterbus, OPC veya pnet (RS 232) üzerinden üste tahsis edilen sistemlere baðlama tüm baðlantýlar ön taraftan sokulabilir TrioDrive C MidiDrive C doðrudan að baðlantýsý 230 V~ (geniþ alan giriþi 42 ila 253 V~) 2 ila 6 A nominal sürekli akýma sahip üç güç kademelendirmesi 8 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 300 Nm'ye kadar tork motorlarý, 720 N maximum kuvvetine kadar lineer motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 16 khz / 32 khz Data sayfasý doðrudan að baðlantýsý 3 400/480 V (geniþ alan giriþi 3 85ila528V~) 2 ila 20 A nominal sürekli akýma sahip iki gövde yapýmý büyüklüðünde beþ güç kademelendirmesi 63 Nm'ye kadar uygun servo motorlar maximum momenti, 1000 Nm'ye kadar tork motorlarý, 2,2 kn maximum kuvvetine kadar lineer motorlar baðlantý frekansý deðiþtirilebilir 8/16/32kHz Data sayfasý Ürünlere genel bakýþ ESR Pollmeier GmbH, D Ober-Ramstadt, Tel , Faks

15 Donaným Tek elden Zengin donanýmýzla size tek elden komple servo hareket sistemini teslim ediyoruz kolay kurulum, genel kablo döþeme ve sorunsuz çalýþtýrma için. Teslimat programýmýz aþaðýdaki hizmetleri ve ürünleri kapsar kablo ve fiþ motor, pozisyon sensörü için baðlantý hatlarý (güç) baðlantý fiþi ve fiþ parçalarý kablo parçalarý, arzu üzerine uyarlanmýþ þekilde fieldbus, plink vs. için baðlantý kablosu montaj donanýmý elektroteknik donaným (eðer monte edilmemiþse), örneðin harici balast dirençleri þebeke ve motor frenleyiciler senkronize yapý gruplarý komple çözümler için ayrýca: operatör paneli vb. E/A-mandallarý diðer donaným müþteri istemine göre Ýnternet'te ESR Ürünlerimize, ama ayrýca ESR þirketine, servise ve baþka konulara dair bilgiler Ýnternet'te de görülebilir. Burada güncel olarak her zaman ürün yeniliklerini güncel bildirimleri katýldýðýmýz fuarlarý elektronik formatta data sayfalarýný servo motorlarýn 3D-CAD-datalarýný müþteriler için iþletme talimatlarýný doðrudan indirmek için yazýlýmlarý ESR'deki ilgili muhatabýnýzý yurtdýþýndaki satýþ ortaklarýmýzý ve daha birçok konuyu bulabilirsiniz. Ýletiþim formu üzerinden bize rahatlýkla her zaman ulaþýrsýnýz. Tüm bunlar için bakmanýz gereken yer: bir göz atýn! Ýnternet: Ürünlere genel bakýþ 15

16 ESR. The Dynamic Solution Ürünler ESR, size tek elden komple servo hareket sistemlerini sunar. Buna devamdakiler gibi ana ürünler dahildir dijital veya analog teknolojide servo sürücüler 230 V~ veya 3 400/480 V~'a doðrudan þebeke baðlantýsý için (geniþ alan giriþleri) 2'den 32 A'ya kadar nominal sürekli akým (64 A maximum kadar) pozisyonlama ve teknoloji fonksiyonlarý, servo sürücüde entegre fieldbus-haberleþme arabirimleri ve otomasyon sistemlerine entegrasyon için fonksiyon yapý taþlarý çalýþtýrma, teþhis ve basit programlama için yazýlým tamamlandýðý konular servo motorlar 0,8 ila 160 Nm maximum momentleri ihtiyaç halinde frenli devir sayýsý ve moment, redüktör üzerinden uyarlanabilir direkt motor sistemleri 1600 Nm maximum momentine kadar Tork motorlarý 2200 N maximum kuvvetine kadar lineer motorlar çok eksenli servo sistemleri montaj ve kablo döþeme donanýmý Tüm parçalar birbirine uyarlanmýþtýr ve birbiriyle kombinasyon olarak denenmiþtir. Bu tek elden teslimat, sadece bir tedarikçide sorunsuz çalýþtýrma, güvenilir çalýþma þekli ve açýk sistem sorumluluðu için garanti vermektedir. Çözümler ve Servis Hizmetlerimiz: Kullanýcý ile birlikte hareket sistemi tasarýmý Prozes control sistemlerine hareket sistemi entegrasyonunda destek Müþteriye özgü uyarlamalar Çalýþtýrma servisi Komple makine ömrü esnasýnda servis Deneyimlerimizle arzunuz üzerine uygulamanýz için tam size uygun çözümler hazýrlýyoruz Yazýlým çözümleri, örneðin entegre pozisyonlama kumandasý temelinde Komple çözümler, örneðin servo motordan, servo sürücüden ve operatör panelinden Sanal sistem tedarikçisi olarak ESR, ihtiyaç durumunda PLC/PNC üreticisi ile birlikte optimal bir hareket sistemi entegrasyonu saðlar. Gönderen: Tel ESR Pollmeier GmbH Lindenstr Ober-Ramstadt Almanya Faks Yurtdýþýndaki satýþ ortaklarý: Bu belgede yazýlý tüm bilgiler, ve özellikler sadece bilgilendirme amacýyla olup herhangi bir sorumluluk garantisi taþýmazlar. Önceden bilgilendirme yapýlmaksýzýn deðiþiklik yapma hakký saklýdýr. Ýlgili þirketlerin kullanýlan yazýlým ve donaným tanýmlamalarý ve marka isimleri, genel olarak marka, logo ve patent hukuku korumasýna tabidir. Baský: 11/07

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Digital servo drives Analog servo drives Servo Motors Multi-Axis Servo Systems AC servo motors DC servo motors Gear boxes Special

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

PR162014 10 Nisan 2014 Sayfa 1 of 6. Beckhoff, Düsseldorf Interpack 2014 Fuarı nda özel bir stand ile açık alan FG 15-1 de yer alıyor.

PR162014 10 Nisan 2014 Sayfa 1 of 6. Beckhoff, Düsseldorf Interpack 2014 Fuarı nda özel bir stand ile açık alan FG 15-1 de yer alıyor. Sayfa 1 of 6 Beckhoff, Düsseldorf Interpack 2014 Fuarı nda özel bir stand ile açık alan FG 15-1 de yer alıyor. Beckhoff Çözüm Forumu: PC tabanlı kontrol sayesinde, kaynak tasarrufu sağlayan paketleme Beckhoff,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü

Unidrive M200. Distribütörler için mükemmel sürücü Unidrive M200 Distribütörler için mükemmel sürücü Control Techniques hareket kontrolü teknolojisinde küresel bir lider Control Techniques, endüstriyel uygulamalara yönelik hareket kontrolü teknolojisi

Detaylı

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23059486_0916* Düzeltme SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Baskı 09/2016 23059486/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Accurax lineer motor ekseni

Accurax lineer motor ekseni ADR RL-EA-AF-@ Accurax lineer motor ekseni Gelişmiş lineer motor ekseni Yüksek etkili demir çekirdekli lineer motorlar ve mıknatıs kanalları standart lineer motor ekseninde 00'ün üzerinde çeşitliliğe sahiptir.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC410 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC410 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC410 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç 2 Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66501200 MLD500-T3 Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 7 Teknik

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C4P-SA10510A detec4 Prime GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa CP-SA00A00000 detec Prime CP-SA00A00000 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Kullanım Çözünürlük Koruma alanı yüksekliği Tarama mesafesi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Ürün no.: 50134100 DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../elgl

Ek bilgi Internet:.../elgl Hava yatakları sayesinde hassas pozisyonlama ve doğrusallık Hava yataklarınınmanyetiköngerilmesiylefrenkilitleme fonksiyonu Tek eksende birden çok tașıma mümkündür Karșıt ve senkron hareketler mümkündür

Detaylı

FIELDBUS TEKNOLOJİSİ IP20 VE IP67 MODÜLER I/O SİSTEMLERİ VE KOMPAKT I/O MODÜLLERİ

FIELDBUS TEKNOLOJİSİ IP20 VE IP67 MODÜLER I/O SİSTEMLERİ VE KOMPAKT I/O MODÜLLERİ FIELDBUS TEKNOLOJİSİ IP20 VE IP67 MODÜLER I/O SİSTEMLERİ VE KOMPAKT I/O MODÜLLERİ Sense it! Connect it! Bus it! Solve it! IP20 ve IP67 modüler I/O sistemleri ve kompakt I/O modülleri Mükemmel bağlantılar

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66002200 MLD300-T3L Çok ışınlı güvenlik verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar 1 / 8 Ürün

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici Ürün no.: 50126350 CML720i-T10-460.A-M12-EX Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı