Ekim/ Kasım/ Aralık 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim/ Kasım/ Aralık 2010"

Transkript

1 Ekim/ Kasım/ Aralık Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor fl dünyas TÜRKONFED zirvesi için Diyarbak r da topland

2 Ekim/ Kasım/ Aralık Say :116 Mehmet Arif Özer (Baflkan) Oya Yöney (Baflkan Yard mc s ) Ali Ceylan (Baflkan Yard mc s ) Bülent Parlam fl (Baflkan Yard mc s ) Tu rul Dirimtekin (Sayman) Ahmet Altekin (Üye) Ayhan Ispalar (Üye) Ayflegül Donat (Üye) Erol K l ç (Üye) Fehmi Osanmaz (Üye) hsan Karademirler (Üye) Mehmet Ali Yormazo lu (Üye) Mürsel Öztürk (Üye) BRÜKSEL DEN MAKALE Bahadır Kalea ası 18 SÖYLEfi N. Coflkun rfan 23 PANEL Bursa 4 üniversiteyi kaldırır 26 SÖYLEfi Ahmet Eker 30 MAKALE fierif Arı Mehmet Arif Özer Oya Yöney Prof. Dr. Ali Ceylan Ayflegül Donat hsan Karademirler Mürsel Öztürk Dr. Murat Kuter Kapak 12. Desen yar flmas birincisi Mustafa Erkek in ROMA adlı eseri 05 BAfiKAN IN MEKTUBU M. Arif Özer 07 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Oya Yöney 09 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Prof. Dr. Ali Ceylan 10 BAfiKAN YARDIMCISINDAN Bülent Parlam fl 13 MAKALE Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 14 Kuflaklar BUS AD da bulufltu M ZAH 36 MAKALE Ahmet Altekin 38 ÇEK RGE TOPLANTILARI Emniyet Müdürü Halil Yılmaz: Kalite yolculu una baflladık 41 MAKALE Tu rul Dirimtekin 42 SÖYLEfi fiükrü Erdem Barıflçı Ajans ve Rota Ofset Barıflçı Network kurulufllarıdır.

3 56 58 III. Rekabet ve Teknoloji Sempozyumu 60 MAKALE Lami Ya cılarlıo lu 63 MAKALE Emin Direkçi Kalite ve Baflar Sempozyumu nda geri say m bafllad 66 Türev piyasalar, kur, faiz ve korunma yöntemleri MAKALE Ahmet Özenalp 82 Trafi in çözümü toplu ulafl mda 60 MAKALE Cem Süren 86 ÜYELERDEN HABERLER 124 FOTO RAF Utku Kaynar 126 MÜZ K Burç Balcı 47 MAKALE Erol Kılıç 47 - BUS AD Evi nde makine zirvesi - Made in Turkey moda oldu, tekstil flahlan yor 54 Baylan: Mikro reformlarla yatırım iklimi oluflturulmalıdır 56 fl dünyas TÜRKONFED zirvesi için Diyarbak r da topland BUS AD Yönetimi üyelerinin yan nda 76 Yenileflim sürecinde araflt rma kurumlar ve KOB ler aras nda bilgi aktar m 78 Karbon emisyonu yönetiminde tehdit ve f rsatlar 80 - Ticaret ve etik - Özürlü istihdam, düflünce kulübünde tart fl ld Tekstilde üniversite - sanayi BBDSO 2011 konser iflbirli i - Sanata ve sanatçıya sahip çıkmak görevimiz 69 Baflkan Özer den, mühendis adaylar na konferans 70 Yeflilova: Rekabet gücümüz mutlaka korunmal 72 - Kurucu Baflkan m z Do an Ersöz ü and k - E itime BUS AD katk s 74 Microsoft-BUS AD iflbirli i programı 131 YEN ÜYELER 132 KAYBETT KLER M Z

4 Baflkan n Mektubu Mehmet Arif Özer Yönetim Kurulu Baflkan Krizden sonra dünya ekonomilerinin toparlanma süreci gecikmektedir. Buna karfl l k; 2010 y l nda Türkiye de güven ortam h zl bir flekilde toparlanm fl ve y lsonu itibariyle y ll k ortalama % 8 civar nda büyümüfltür. (Bu yaz y haz rlarken 4.çeyrek büyüme rakamlar aç klanmam flt.) Bankalar kredi hacimlerini geniflletmifl, dövizin düflüklü ü de ithalatta cazibe yaratarak iç tüketimi beklenenin üzerinde art rm flt r. Tüketim mallar n n yan nda ara mallar ithalat da artm fl, ihracat 113 milyar 900 milyon Dolar olurken; ithalat 185 milyar 500 milyon olmufl, 71 milyar Dolar civar nda çok ciddi bir d fl ticaret aç oluflmufltur. Bu rakamlar n fl nda cari aç k da 48 milyar 500 milyon Dolar olmufltur. Maalesef Türkiye ye son 2 y ld r kal c yabanc sermaye çok az girmeye bafllad. Di er taraftan ülkemizde tasarruf oran çok düflük (GSMH n n %13 ü civar nda) bu nedenle cari aç n finansman k sa vadeli yabanc kaynaklarla olacak Hepimizin bildi i gibi s cak para dedi imiz k sa vadeli döviz girifllerinin hem risk oran yüksek, hem de maliyeti. Merkez Bankas n n yüksek faiz, düflük kur politikas ; enflasyonu frenlemede önemli bir araç olarak kullan lm flt r y l enflasyonu ortalama da %6.40 olarak hedef yakalanm flt r. thalata dayal afl r iç tüketimin yaratt tehlikeyi y lsonuna do ru, geç de olsa gören Merkez Bankas n n aktif rol oynayarak; hem politika faiz oranlar nda düflüfl, hem de bankalar n zorunlu karfl l k enstrümanlar n kullanarak ald önlemler etkisini göstermeye bafllam flt r. Dövizde yükselifl olurken; iç talepte de daralma bafllam flt r. Bu durum ihracata olumlu etki yaparken, ithalat da olumsuz etkileyecektir. Fakat sadece para politikalar ile ekonomiyi iyilefltirmemiz mümkün de ildir. flsizlik oranlar 2009 y l na oranla hafif düflse de 2010 y l ortalamas olan % 11,9 çok ciddi bir orand r. Özellikle genç nüfusumuz dikkate al nd nda Yap lmas gereken; Türk ekonomisinin rekabet gücünün art r lmas, ortaya konan Sanayi Strateji Belgesi nin alt n n doldurularak yap sal reformlar n yap lmas d r. Yat r m iklimi iyilefltirilmeden; fabrika kuran, istihdam yaratan, ihracat yapan kal c yabanc sermayeyi çekmek kolay de ildir y l na temkinli bir iyimserlik içerisinde girdik. Bir taraftan dünya ekonomisinde belirsizlikler devam ederken, di er yandan baz bask c Kuzey Afrika ve Arap ülkelerindeki halk hareketleri gittikçe yayg nlaflmakta, özellikle petrol fiyatlar ndaki yükselme enflasyon ve cari aç k riskini art rmaktad r... Ayr ca, seçim sath- mailine girdik. Ama hükümetin bütçe disiplininden vazgeçip, seçim ekonomisi uygulama yanl fll na düflece ine inanm yoruz 05 Bak fl 116

5 Baflkan Yard mc s ndan Oya Yöney Baflkan Yard mc s Her yeni y l ile birlikte beklentiler dile getiriyor, tahminler yap yoruz. Büyüme oran aç s ndan bakt m zda % 9 a yaklaflan büyüme ile tahminleri yan ltan, beklentileri neredeyse aflan bir y l geride b rakt k bafl nda da büyüme, bütçe aç, cari aç k ve kur tahminleri yap ld. Tahminlere göre; Türkiye daha düflük bir büyüme ile ama istikrar içinde bir y l geçirecek gözüküyor. Yine de, istikrarl bir y l beklentisi, büyüme tahminlerini 2011 de de aflabilece imizin en önemli dayana kanaatimce. Yüzde 11 ler seviyesindeki iflsizlik oran ise hala sosyal bir yaram z olarak gündemde. Bu oran n geliflmifllik düzeyimizle orant l bir düflüfl göstermesi 2011 için en büyük öncelli imiz olmal. Sadece büyüme ve iflsizlik de il, ekonomik ve toplumsal pek çok alanda beklentilerin ötesinde performans gösterebilmemiz için gerekli olan stratejik dönüflüm, yeni y l ile birlikte gündeme geldi. Aç klanan Sanayi Stratejisi Belgesi, küresel krizin yol açt belirsizlik ortam ndan sonra yap sal dönüflüm üzerinde do ru bir yol haritas çiziyor. Stratejide; Türk sanayisinin rekabet edebilirli inin ve verimlili inin yükseltilerek, dünya ihracat ndan daha fazla pay alan, a rl kl olarak yüksek katma de erli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildi i, nitelikli iflgücüne sahip ve ayn zamanda çevreye ve topluma duyarl bir sanayi yap s na dönüflümü amaçlan yor. Bu dönüflüm için; tüm özel sektörün verimlili i önündeki engellerin kald r lmas hedeflenirken; yat r m ve ifl ortam, uluslararas ticaret ve yat r m, beceri ve insan kayna, KOB lerin finansmana eriflimi, firmalar n teknolojik geliflimi, altyap sektörleri ve girdi maliyetleri, çevre ve bölgesel kalk nma alan nda 8 ana yatay sanayi politikas n n hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayn zamanda sektörler özelinde rekabet gücünü k s tlayan engellere yönelik politikalar da öne ç k yor. Küresel krizden ç k fl sürecinde, Türkiye ekonomisi; büyüme h z ve güçlü bankac l k sistemimiz aç s ndan yüksek performans sergiliyor, kamu maliyesi aç s ndan Avrupa ülkelerine göre nispeten olumlu. Gittikçe büyüyen cari aç m z ise temel k r lganl m z sanayi stratejisi ve eylem plan ile hedeflenen yüksek teknolojili üretim, Türkiye nin cari aç k sorununu orta ve uzun vadede gidererek, büyümemizin sürdürülebilirli ini sa layacakt r. K r lganl klar m z n, yap sal zaaflar m z n giderilmesi aç s ndan bir olumlu geliflme de uzun bir süredir bekledi imiz Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu Yasas ve Hukuk Mahkemeleri Usulünün ç kmas oldu. Yap lan de iflikliklerle saydaml n artaca, haks z rekabetin önlenece i, kay t d fl n n azalaca ve yat r m ortam n n dünya standartlar nda oluflaca beklenebilir. Geliflmekte olan ülkeler içinde Türkiye nin konumunu farkl laflt rarak yükseltmek için uygun ortam ve koflullar mevcut. Seçim atmosferinin her geçen gün daha fazla hissedildi i günümüzde, bahsetti imiz politikalar toplumsal uzlaflma ve kollektif irade ile hayata geçirmek, Türkiye'nin dünya liginde yükselmesini ve kal c büyüme rotas na oturmas n sa layacakt r. 07 Bak fl 116

6 Baflkan Yard mc s ndan Prof. Dr. Ali Ceylan Baflkan Yard mc s Otomasyona yatırım zamanı Baz giriflimciler veya yöneticiler, uygulaman n içerisinde olduklar için, orman n tamam n göremeyebilir. Bu nedenle, içinde bulundu umuz dönem itibariyle, giriflimci veya yöneticileri, iki konuda ayd nlatmak istiyorum. Konulardan birisi, halka aç lmayla ilgilidir. Bir kaç ay önce, SPK taraf ndan, Bursa da halka aç lma ile ilgili bir toplant düzenlenmiflti. Bu toplant dan çok ümitliydim. Çünkü birçok konuda oldu u gibi, Bursa l flirketlerin, halka aç lma konusunda da Türkiye ye öncülük yapaca n düflünüyordum. Ancak, yapt m araflt rmalar yan ld m gösteriyor. Bursa da halka aç lma konusunda hiçbir ilerleme yok. Oysa giriflimcilerin halka aç lma zamanlar n n geldi ini düflünüyorum. Çünkü gelece in küresel flirketleri, ancak, halka aç lma ile ortaya ç kacakt r. flin ilginç yan, geçenlerde gazetelerde çok hofluma giden bir haber okudum. Bursaspor Baflkan, Bursaspor un halka aç lmas ndan söz ediyordu. Çok sevindim. Bilindi i gibi, Türkiye de ve Dünya da baz spor klüpleri halka aç k faaliyet gösteriyor. Bu klüplerin hisse senetleri menkul k ymet borsalar nda ifllem görüyor. Halka aç k olduklar için spor klüplerinin yönetimleri istikrara kavufluyor. Halka aç k spor klüpleri, ligin üst s ralar nda yer al yor. Halka aç k flirketlerin muhasebeleri düzenli olarak tutuluyor. Türkiye de spor klüplerinin halka aç lmalar n destekliyorum. Böylece, klüplerin kurumsallaflma süreçleri h zlan r. Ancak, klüplerin, halka aç lma süreci kadar, halka aç ld ktan sonraki süreci de çok iyi yönetmeleri gerekti ini düflünüyorum. Çünkü bu süreç, iyi yönetilmezse, Bursal flirketlerin halka aç lmalar da çok ileri bir tarihe ertelenebilir. Sonuç olarak, Bursaspor un halka aç lmas kötü bir örnek oluflturursa, Bursa daki halka aç k flirket say s bir elin parmaklar n geçemez. Üzerinde durmak istedi im bir di er konu, otomasyonla ilgilidir. Küresel krizden sonra, Türkiye de yeniden yat r m zaman n n geldi ini düflünüyorum. Yap lacak olan yat r mlar, komple yeni veya büyük yat r mlar olmayabilir. Ancak, flirketlerimizin otomasyon veya modernizasyon konusunda yat r m yapmalar için zaman n geldi ini düflünüyorum. çinde bulundu umuz dönem itibariyle, otomasyona yat r m yapmayan giriflimcilerin, rekabet güçlerini artt rmalar mümkün de ildir. Bilindi i gibi, Türkiye,2023 y l nda 500 milyar Dolar ihracat hedeflemifltir. Ancak, bu hedefe, katma de ersiz ürünlerle ulaflmak mümkün de ildir. Bunun için, flirketlerimizin yenilikçilik kapsam nda ileri teknoloji içeren otomasyon yat r mlar na yönelmeleri gerekti ini düflünüyorum. Öte yandan, otomasyon konusunda yap lacak olan yat r mlar, hükümetimiz taraf ndan da teflvik edilmektedir. Bu nedenle, otomasyon konusunda yap lacak olan yat r mlar için, zaman n çok uygun oldu unu düflünüyorum. E er, Türkiye, 2023 y l nda, ihracat hedefine ulaflacaksa, Bursa n n ihracat 75 milyar dolar olmal d r. Bu hedefe ulaflman n yolu, otomasyon konusunda yap lacak olan yat r mlardan geçmektedir. Sonuç olarak, giriflimcileri ve yöneticileri, halka aç lma ve otomasyonla ilgili olarak, zaman n geldi i konusunda uyarmak istedim. 09 Bak fl 116

7 Bülent Parlamıfl Baflkan Yard mc s Krizlerin ardından Öncelikle yaflad m z global krizin ard ndan, genel foto raf görmek anlam nda Avrupa ekonomisinin son durumuna bir göz atmak istiyorum; Malum en fazla ihracat yapt m z pazar Avrupa oldu undan bu bölge bizim için çok önemli. Fakat maalesef, Avrupa her aç dan çok kar fl k. Birlik deseniz çat rd yor, siyaseten birlik ülkeleri aras nda bir mutabakat sa lanam yor. Ekonomik büyüme çok düflük, enflasyon artma e iliminde. Hele bu Ortado u krizinden sonra, enflasyon daha da ciddi bir sorun olarak karfl lar na ç kacak. Zincirin gücünü, zay f halkan n gücü belirledi inden, özellikle, Yunanistan, spanya, Portekiz gibi s k nt l ülkelere yönelik kal c ve inand r c bir çözümün ortaya konamam fl olmas, Almanya hariç, Avrupa'n n borç sorunu olmayan ülkelerini de olumsuz etkiliyor. Günlük müdahalelerle Avrupa Merkez Bankas Euro Bölgesi'nde olas bir karmaflay önleme peflinde. Avrupa'n n büyük ülkeleri ise bir uzlaflmaya varamad klar ndan zaman kazanmaya çal fl yorlar. Alman Merkez Bankas Baflkan 'n n görev süresi bitmeden ayr lma karar Avrupa'da kal c çözümün kolay olmad n ve zaman alaca n gösteriyor. Ayr ca, Avrupa Merkez Bankas 'n n Euro Bölgesi için gelifltirdi i modele dayal olarak, 3 ayl k tahminler fl nda haz rlad rapora göre; 2011 için de, Avrupa Ekonomisi umut vaat etmiyor. Avrupa Euro Bölgesi ekonomisinde, 2011 y l nda gayri safi milli has la art fl % 1,4 seviyesinde kalarak ekonomisinde yavafllama görülecek. Avrupa ya k saca bir göz gezdirdikten sonra, Ortado u co rafyas nda yaflananlar n Türkiye ekonomisi için olumlu ve olumsuz yans malar neler olabilir diye düflünmeden edemiyorum; Hepimizin çok iyi bildi i gibi, Dünyada petrolün bulundu u co rafyalar daima gerilime aç k olmufllard r. Bu bilgiden yola ç karsak; Kuzey Afrika ülkelerinde yaflananlar, Halk hareketi fleklinde, bir sosyal hareket fleklinde bafllam fl olsa da, M s r ve Libya n n sahip oldu u yer alt zenginlikleri düflünüldü ünde, bu kargaflan n sadece bir demokrasi aray fl olarak kalmayaca ak llara geliyor. Dolay s yla, bu co rafyada yaflanan olaylar, baflta petrol fiyatlar n artt r rken, dünyada girdisi petrol olan tüm sektörlerde spekülatif hareketler beklemek gerekir, örne in nakliye giderleri artacak, petrokimya ürünleri zamlanacak, bunun neticesinde sadece bu co rafya ve komflular nda de il global ekonomide enflasyonist bir tak m hareketler beklemek sürpriz olmayacakt r. Dolay s yla bizi de çok ciddi etkilemesi mümkündür. Bu süreçte, M s r da, Libya da yat r mlar olan Türk flirketlerini s k nt l bir süreç bekleyebilir. Ki, Libya Ticaret Müflavirli imiz verilerine göre, Türk müteahhitlik firmalar y llar aras nda Libya'da 7 milyar 627,2 milyon dolar tutar nda 124 proje yap m iflini ald lar. M s r Büyükelçili imiz M s r a yat r m yapan Türk flirketlerinin toplam yat r m miktar n 1,2 milyar dolar. ticaret hacmimizi de 1 milyar dolar n üzerinde olarak bildiriyorlar. Her musibetin bir olumlu yan olabilece i gibi, bu yaflananlar neticesinde tekstil ve haz r giyim sektörü için de bir olumlu sonuç ç kabilir, flöyle ki: Türkiye nin son 6 y ld r, tekstilin özellikle emek yo un taraflar ndan yani konfeksiyon ve haz r giyim den uzaklaflmas yla, lojistik ve ekonomik aç dan bu ülkelere dünyan n belli bafll tekstil al c lar ifl vermeye bafllam flt. Bu siparifller bize dönebilir. *** Bu arada bunca olumsuz geliflmeyle birlikte art k komflu kap s yapt m z Hindistan izlenimlerimi de aktarmak ve Uzakdo u pazar n n tehditleriyle birlikte f rsat olarak da de erlendirilebilecek iflaretlerini paylaflmak istiyorum; 10 Bak fl 116

8 Baflkan Yard mc s ndan Tekstil sektörümüzün yaflamakta oldu u spesifik sorunlarla birlikte, de iflmekte olan yeni ekonomik düzen içerisinde, büyük bir tehdit oluflturan Uzakdo u ülkeleri; baflta, giderek büyüyen ve zenginleflen Çin in ve Hindistan n, kendi üretti i ürünleri dünyaya pazarlamas yla birlikte 1,5 milyara yaklaflan nüfuslar yla, artan iç talebi karfl lamakta zorland klar ortaya ç km flt r. Ve bu iç talebin daha da artmas yla birlikte bu ülkelerin, Türkiye gibi y ld z parlayan ülkeler için dikkate de er bir Pazar olaca na da hiç flüphe yoktur y l na kadar, zenginleflen Uzakdo u ülkelerinin Türk tekstil sektörü için cazip pazarlar olaca na inanc m oldukça fazlad r Aral k tarihleri aras nda, Hindistan Tekstil Bakanl n n davetlisi olarak gerçeklefltirdi imiz Hindistan ziyaretinde de bu düflüncelerimi do rular nitelikte örneklerle karfl laflt k. 01 Aral k tarihinde Hindistan hükümetinin pamuk ipli i ihracat n durdurdu unu aç klad gün, biz Hindistan a uçtuk ve bu seyahati önemli k lan orada kat laca m z fuardan çok bu durdurma karar n alan üst düzey devlet yetkilileriyle yapaca m z temaslard. Ve bu temaslarda gördük ki; Öncelikle Hindistan, pamuk ipli i ihracat sebebiyle, iç pazardaki iplik talebini karfl layamamakta, dolay s yla iç piyasada artan iplik fiyatlar sebebiyle, kumafl üreticilerinin Çin ile rekabet etmekte zorlanmas. Bir di er ve en önemli sebep de; Hindistan pamuk ipli i üretiminin %75 ini baflta Çin olmak üzere, di er Pasifik Ülkelerinin sat n almas ve Hindistan n özellikle Çin i hammaddesiz b rakarak, bir ders vermek istemesi. Fakat Hindistan Tekstil Bakan, yard mc s ve müflavirleriyle ve Hindistan n önde gelen Tekstilci ifladamlar yla yapt m z ikili görüflmelerde, bu karar n k sa vadede global Tekstil piyasas nda önemli bir hareketlenme yarataca, fakat çok güçlü olan Hindistan tekstilcilerinin ve oluflturduklar lobi sebebiyle Hindistan Hükümeti nin bu karar uzun uzad ya sürdüremeyece i ve geri ad m ataca. Yani sözün özü, tekstil sektörümüzü bugüne kadar tehdit eden, Uzakdo u, baflta Hindistan ve Çin olmak üzere ki bunlar 3 milyara yaklaflan nüfuslar ile inan lmaz pazarlar, yak n bir gelecekte, bize, f rsat yaratacaklar diye düflünmekteyim Bu sebeple geçmiflte oldu u gibi, bundan böyle de, Tekstil sektörüne umutla bakmaya devam edilmesi gerekti ini düflünmekteyim, ancak de iflen dünya konjonktüründe, tekstil sektöründeki h zl de iflimlere zaman geçirmeden ayak uydurman n bir zorunluluk oldu unu unutmadan, gerek insana, gerek bilgi ve teknolojilere yat r mlar zaman nda yapmak kayd yla. Sözün özü: Gidece iniz yeri bilmiyorsan z, vard n z yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker En içten sayg ve sevgilerimle 11 Bak fl 116

9 Makale Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Erkurt Holding Yönetim Kurulu Baflkanı De erli dostlar m, Yeni bir y la büyük umutlarla girdik y l n n ülkemize ve tüm dünyaya hay rl u urlu olmas n, bar fl ve refah getirmesini diliyorum y l nda, son iki y l n kriz yorgunlu unu atm fl olmam z ; yoksul say m z n da iflsiz say m z n da azalmas n umuyorum. Zira her ne kadar küresel krizden ucuz kurtuldu umuza yönelik yorumlar yap l yor olsa da, hem ciddi olarak fakirlefltik hem de iflsizlik sorunumuz katland. De erli dostlar m, 2001 krizinden önce iflsizlik oran yüzde 8 dolay nda seyrediyordu. Bu krizden sonra yüzde 10 lara yükselen iflsizlik oran n maalesef düflüremedik. Üstüne tüm dünyay etkileyen küresel kriz geldi ve iflsizlik oran m z yüzde 14 lere yükseldi. Tüm iyileflmeye ra men iflsizlik oran 2010 y l nda yüzde 12 oldu. Birçok ekonomi yazar 2011 y l nda da bu oran n de iflmeyece i görüflünde flsizli in art fl, ülkenin yoksul say s n da art rmakta. Türkiye statistik Kurumu nun verilerine göre 2008 y l nda yoksul say s 11.9 milyondu y l nda ise 12,7 ye yükseldi. Yani ülkemizde neredeyse 13 milyon insan temel ihtiyaçlar n karfl layam yor ve açl k tehlikesi yafl yor. Bu iki veri Türkiye nin üretime dayal büyüme stratejisini ciddiyetle uygulamas gerekti ini göstermektedir. De erli dostlar m, Üretime dayal büyüme stratejisi için olmazsa olmaz diye nitelenebilecek temel konu sanayidir. Bunun içinde de sanayi envanterinin ç kart lmas, yani ülke varl klar n n ortaya konulmas ve buna göre sanayi stratejisi yap lmas gerekir. Bu da yetmez, sanayi stratejisi kalk nma plan ile birlikte yürütülmelidir. Sanayi ve Ticaret Bakanl, geçti imiz günlerde Strateji Belgesini aç klad. Çal flman n amac, Türk sanayinin rekabet edebilirli inin ve verimlili inin yükseltilmesi, ihracata dönük yüksek katma de erli ve ileri teknolojiye dayal üretimin gerçeklefltirilmesi ifadesiyle özetlendi. Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki pay n n art r lmas, düflük teknolojili sektörlerde ise katma de eri yüksek ürünlere geçiflin sa lanmas hedefleniyor. Muhakkak ki büyük emek verilerek haz rlanm fl bu strateji belgesi y llar na yönelik ciddi bir hedef ortaya koyuyor. Y l n ilk günlerinde böyle bir belgenin gündeme getirilmifl olmas n önemsiyor ve bu belgenin kalk nma stratejisi ile birlikte gündeme getirilerek, kâ t üzerinde kalmamas n diliyorum 13 Bak fl 116

10 Kuflaklar BUS AD da bulufltu Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin geleneksel hale gelen Ebeveynler ve Çocuklar toplant s Ekim 2010 tarihinde Almira Otel de yap ld. Toplant n n aç l fl nda konuflan BUS AD Baflkan Arif Özer, ifl dünyas n n ebeveyn ve çocuklar n bir araya getirerek iliflkileri kuvvetlendirmeye çal flt klar n söyledi. Özer, bu toplant lara 5 y l önce bafllad klar n hat rlatarak, Organizasyona kat l m her y l art yor. Bu çok güzel bir durum. Çocuklar m z, torunlar m z hepimiz için çok önemli. Sanayicilerin iflyerleri onlara kalacak. Arkadan yeni bir nesil geliyor. Bu jenerasyon bizleri gelece e tafl yacak dedi. Özer, çocuklar na haz r iflveren firmalar n çok baflar l olamad klar na dikkati çekerek, çocuklara aile de erlerinin afl lanmas gerekti ini kaydetti. TEB Genel Müdür Yard mc s Turgut Boz da, Türkiye'de iflletmeci olman n zor oldu unu belirterek, flirketlerin gelece i için profesyonel kararlar n önemli oldu unu söyledi. Türkiye'nin Bursa ile gurur duydu unu kaydeden Boz, aile flirketlerinde profesyonelli in önemine iflaret etti. flletmecilerin çok büyük fedakârl klarla firmalar n kurarak bir yere getirdi ini dile getiren Boz, flirketlerdeki aile fertlerinin profesyonel anlamda yetiflmesinin iflletmelerin ömrünü uzatt n kaydetti. Boz, "Esas nda bu noktadaki giriflimci flunu çok net olarak biliyor. Önünde iki tane seçenek var. Birisi, 14 Bak fl 116

11 BUS AD dan iflletmesini giriflimci olarak yetifltirece i çocuklar na b rakmak veya kurumsallaflma ad na profesyonellere b rakmak. Giriflimcilik çok önemli. Çocuklar m za e itim veriyoruz. Yurt d fl nda e itiyoruz. E er kurumsallaflma yolunu seçiyorsan z, bu kadar fedakarl klarla, zorluklarla büyüttü ünüz küçük veya orta boy iflletmenizi aile d fl nda birtak m kiflilere b rakmak zorunda kalabilirsiniz. Gerçekten bakt m zda bu kadar eme in arkas nda profesyonellik önemli bir unsur. flletmemizin ayakta kalmas n istiyorsak bu kararlar vermek zorunday z" dedi. Özer, konuflman n ard ndan Boz'a plaket hediye etti. Program n sonunda Prof. Dr. Acar Baltafl, 'De iflen dünyay Türk kültürüyle yönetmek' konulu konferans verdi. 15 Bak fl 116

12 Dr. Bahad r Kalea as TUS AD Uluslararası Koordinatörü ve AB Temsilcisi AB sürecinde kobiler ne yapmalı? Son zamanlarda AB konusunda sertleflen siyasal üsluplar dikkat çekiyor. Müzakere süreçlerinde çeflitli mesaj dalgalanmalar olabilir. Fakat Türkiye nin AB sürecinden mevcut uluslararas ortamda vazgeçmesi ulusal ç karlar m z n aleyhine olur. Zaten bu yönde bir resmi tutum da söz konusu de il. AB sürecinden kopan bir Türkiye kobiler için çok olumsuz etkiler yarat r. Bu çerçevede siyasetçiler flu noktalarda tüm giriflimcilere ve de genelde kamuoyuna karfl aç k ve dürüst olmal lar: 1. AB Türkiye nin en önemli ticaret, yat r m, sermaye, turist ve teknoloji orta d r. Son y llarda geliflen dünya ekonominse paralel olarak Türkiye nin de d fl iliflkileri çeflitlendi. Bu son derece do al ve yararl bir geliflme. Bizi AB gözünde güçlendiriyor. D fl dünyan n gözünde ise, AB ile üyelik sürecimiz Türkiye nin çekim gücünü artt r yor. 2. Türk ekonomisinin tabi oldu u mevzuat ve politikalar n karar oda artan bir oranda AB dir. Bu oran AB üyesi ülkeler için yüzde 80 civar nda. Türk ekonomik yaflam için de yüzde 50 yi geçti i tahmin edilmekte. Bunun nedeni gümrük birli i, mevzuat uyum süreci ve uluslararas ekonomik gerçekler. 3. Bu bir ulusal egemenlik ve demokratik meflruiyet sorunudur. AB politikalar genelde toplumun yaflam standartlar n yukar çeken ve kobileri dünya ölçe inde rekabet aç s ndan güçlendiren uygulamalar. Bu politikalar n karar oda Brüksel deki Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu. Türkiye bu sistemde AB üyesi olarak yer almal. AB üyeli inden vazgeçilse, geri plana at lsa, ötelense veya tam üyelik d fl nda geçici bir statü fiilen kabul edilse dahi, bu sorun uzun bir süre de iflmeyecek. Çünkü Türkiye nin ekonomik profili ve demokratik niteli i AB dayan flma sistemine iflaret ediyor. 4. Çözüm h zla AB üyeli i için bir tarih belirlemek ve bu yönde çal flmakt r. Zaman ve küresel geliflmeler Türkiye nin lehine h zla iflleyebilir. 5. Bunu yaparken, de iflen Dünya koflullar nda AB nin siyasal birli inin gevflemesi veya farkl entegrasyon çemberlerinin ortaya ç kmas olas l dikkate al nmal. Bu tür bir geliflme karfl s nda Türkiye için en güçlü konum, AB üyeli ine haz r ve uluslararas ekonomik aç l mlar çok baflar l bir ülke olmakt r. fiirket stratejileri Üç kilit var: bilgi, yarat c l k ve pazarlama. Birincisi Avrupa ve dünyay iyi takip etmeyi, ikincisi teknolojik yenilikçili i, üçüncüsü ise imaj, marka ve iletiflim ça na ayak uydurmay gerekli k l yor. AB 2020 Stratejisi nde önceliklerini aç klad : giriflimcilik, teknoloji, çevre ve e itim. AB nin küresel rekabet gücünün art r lmas için özellikle yenilikçi ürün/hizmetler ve daha ileri dijital hizmetlere gereksinim duyuluyor. Bu kapsamda do a ile uyumlu yeflil ürün ve hizmetlerin yayg nlaflmas n n AB yi küresel rakiplerinden daha ayr cal kl bir konuma tafl yaca öngörülüyor. Bu çerçevede kobilerin ne denli önemli oldu u çok iyi biliniyor. Kobilerin ifl ortamlar n n iyilefltirilmesi, bürokrasinin azalmas, ifl piyasas reformu ve en önemlisi finansmana erifliminin kolaylaflt r lmas ana hedefler. Türk kobilerin de siyaset dünyas ndan somut eylem talepleri bu yönde yo unlaflmal. Gerekirse sokaklara dökülmeli, sivil toplumsal bask artmal. Ekonomimizin istikbali söz konusu. Di er bir stratejik konu Euro nun gelece idir. Yunanistan da yaflanan mali kriz sonras spekülasyonlar 16 Bak fl 116

13 Brüksel den Makale do al. fiu anda 17 AB üye ülkesinin para birimi olan Euro, di er AB üyeleri için de cazibesini korumaya devam ediyor. Estonya 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren gerekli koflullar yerine getirerek Euro ya geçti. Tabii ki AB ülkeleri önümüzdeki dönemde mali disiplin ve konsolidasyonun yan s ra üye ülkeler aras nda ekonomik eflgüdüme önem vererek s k nt lar n tekrarlanmamas için bir s nav dönemine girdiler. Euro nun siyasal olgunlaflmas önemi bafllad bu kriz sayesinde. Di er yandan Pekin, Tokyo veya Washington da Euro konusunda olumsuz senaryolar pek ra bet görmüyor. Türk flirketler Euro ya eskiden oldu u kadar güvenmemeli fakat zaten bu ABD Dolar, Türk Liras veya Japon Yeni için de geçerli olan bir temkinlilik gere idir. Kobiler için f rsatlar 2010 y l nda Türkiye nin toplam ihracat nda AB nin pay %46,2 düzeyinde y l nda Türkiye nin AB ye ihracat n n %92,6 s n sanayi sektörleri gerçeklefltirdi: otomotiv ve yan sanayi, makine, tekstil, beyaz eflya, elektronik... Kobilerin bu ticarette pay giderek art yor y l nda Türkiye nin toplam ihracat n n yaklafl k %60 n kobiler gerçeklefltirmiflti. Kobiler gerçek anlamda ekonomik büyüme ve istihdam motorular. AB de bu alanda son at l m Küçük flletmeler Yasas ( Small Business Act ) oldu. Kobilerin kamu kaynaklar ndan hem teknik bilgi anlam nda hem de maddi olarak daha etkin yararlanmas, finansmana eriflimin kolaylaflt r lmas, ar-genin desteklenmesi ve yeni mevzuatlar gelifltirilmesi öngörülüyor. TÜS AD n da üyesi bulundu u Avrupa özel sektörünün en üst düzey temsil kuruluflu BUSINESSEUROPE da bu yasama sürecinde çok etkili oldu. Avrupa genelinde yenilikçilik, yeflil ekonomi ve dijital toplum projelerinin ön plana ç kt bir dönem yaflan yor. AB gelece in sektörlerine ve teknolojilerine yat r m yap yor. Türkiye de AB nin sadece bugününe de il, as l gelece ine ayak uydurmal. Bu bak mdan dijital ve daha yeflil bir ekonomiye do ru giden yolda yarat c ve yenilikçi projeler Türkiye deki kobiler için de önem kazan yor. Bunun yan s ra, Avrupa Yat r m Bankas (AYB) Türkiye deki kobiler için proje finansman sa l yor. AYB bu kredileri yerel bankalar arac l yla kobilere ulaflt r yor. Di er bir konu, Avrupa da yeni f rsatlar. Türk flirketlerin AB pazarlar nda etkili olaca alanlar aras nda hizmet sektörlerinin ayr bir yeri var. Avrupa da bu alanda bir gerileme var. Türkler giriflimci ve yarat c ruhla daha iyi rekabet edebiliyorlar. Tabii Türk kobilerin baflar s için ana formül de iflmiyor: destekleyici bir mevzuat ortam, kay t d fl ekonomi tuza ndan kurtulmak, cesur bir finansmana eriflim kolayl sistemi, teknolojik yenilikçilik, insan sermayesi ve marka. 17 Bak fl 116

14 rfan: Patentte s n fta kald k BAKIfi n bu say s nda söylefli sayfalar m za, Bursa n n tan nm fl sanayici ve ifladamlar ndan N. Coflkun rfan konuk ettik. Hayat görüflünü Tabiat bozulmam fl haliyle özlerim. Aile kutsal bir yap d r, ona gere i gibi davranmak prensibimdir fleklinde özetleyen rfan, söyleflimizde patent ve buluflun önemine dikkat çekti. BAKIfi: Özgeçmiflinizi k saca anlat r m s n z? N. COfiKUN RFAN:1952 y l nda Keles te do dum. Bir ö retmen ailenin 3 erkek çocu undan biriyim y l nda Bursa ya geldik. Çünkü Arifiye de okuma, ilerleme flans yoktu. Hiç unutmam biz tabi küçü üz, a abeyim benden 2,5 yafl büyük. Babam o lum dedi; benim imkân m burada bu kadar, evimiz, bahçelerimiz var. E er siz okuyacaksan z, ben yurdumdan flehre göç ederim sizin için. Okuyup baflar l olaca z sözünü bana verirseniz buradan göçerim flehre. Biz de o küçücük yaflta o sözü verdik babam za. Küçük kardeflim de geldi. fiimdi difl hekimi, Bursa da çal fl yor. A abeyim jeoteknik doktoru ngiltere de bir flirketin orta. Ve okuduk hepimiz üniversiteleri bitirdik. Belli yerlere geldik. Ben Erkek Lisesini döneminde okul birincisi olarak bitirdim. Ondan sonra da Makine Mühendisi olmay çok istedim. Maalesef o dönem bir flans zl k oldu. Türkiye de stanbul Teknik Üniversitesi ve di er Teknik Üniversitelere o zamanlar tek tek s navla giriliyordu. Matematik, fizik, kimya vs. derslerinden s nava girilerek kazan l yordu. Yani her üniversite s nav n kendi aç yordu. Ama bizim dönemimizde ilk defa test usulüne geçildi. Biz tabi o test usulüne al fl k olmad m z için ve o dönemlerde dershaneler, test kitaplar falan olmad için çok arzulamama ra men stanbul Teknik Üniversitesini kazanamad m, giremedim. Puan m yetmedi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Makine Fakültesi aç ld oraya girdim. Fakültenin ilk ö rencilerindenim y l nda girdim, 1974 y l nda Makine Yüksek Mühendisi olarak oradan mezun oldum. Daha sonra Yedek Subayl m z nflaat Bafl Mühendisi olarak, Uluda Üniversitesinin kuruluflunda bulundum, o günlerde Bursa Üniversitesiydi san yorum y l nda tesisat grubu baflkan oldum, 3 y l çal flt m orda y l nda serbest mühendislik firmas kurdum, 1980 y l nda NOKSAN A.fi. Kurucu Orta olarak çal flma hayat na devam ettim y l nda EV NOKS Firmas n (Otel servis ekipmanlar ve mobilyas üretimi), 1992 y l nda POL TET Mühendislik ve Taahhüt firmas n, 2002 y l nda POL TET ve V TEKS Tekstil firmalar n kurdum. Yöneticilikte daima matematiksel sonuçlara dikkat eden, realist, aç k sözlü, samimi yaklafl mlardan hofllanan biriyim. Hayat görüflümü Tabiat bozulmam fl haliyle özlerim. Estetik ve sanatsal katk lardan yoksun çözümler çabuk demode olur. Aile kutsal bir yap d r, ona gere i gibi davranmak prensibimdir fleklinde özetleyebilirim. Çal flma prensiplerim; Özverili, düzenli, h zl, kararl ve çok yönlü yenilikçi ama hiç durmadan yenilikçi yaklafl mlar desteklemektir diyebilirim. BAKIfi: Yak n geçmiflte yaflanan küresel kriz EV NOKS u nas l etkiledi? Halen kriz bitti diyebiliyor musunuz? N. COfiKUN RFAN: Evinoks, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini, beklentilerinden daha kaliteli, hatta beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmetleri sunmaktad r. Sürekli iletiflim, iyilefltirme ve verimlilik anlay fl ile teknolojinin tüm imkânlar n müflterilerinin yarar na sunmak, yarat c l k kavram ile bütünleflmifl olan Evinoks un tercih sebebi olmas na neden olmufltur. Endüstriyel servis ekipmanlar alan nda, en çok ürün çeflidini tek çat alt nda toplayan ve ald patent ve sertifikalar ile ürünlerinin kalite ve güvencesini müflterisine sunan Evinoks un sektörde farkl yerde olmas na neden olmufltur. Yurt içi ve yurt d fl müflteri portföyünü artt rm fl olan Evinoks, yaflanan krize ra men iç ve d fl sat fllar n %60 oran nda artt rm fl durumdad r. 18 Bak fl 116

15 BAKIfi: Bursa n n ve Türkiye nin bulufllar ve patent alma aç s nda bulundu u yer ve olmas gereken durum nedir, iyilefltirilmesi gereken hususlar nelerdir, düflüncelerinizi ö renebilir miyiz? N. COfiKUN RFAN: Bursa, kentin geliflmifl sanayisine ra men patent baflvuru ve tescilinde geri kalm flt r. Türkiye nin 2 nci büyük ihracat kenti olarak Bursa da sanayiciler 2009 y l nda sadece 23 patent onay alm flt r. Bursa marka, faydal model tescilinde 4. üncü, endüstriyel tasar m ve patent tescilinde ise 3. üncü s rada yer al yor. Araflt rmalara göre kentteki sanayici en çok patent almada izlenecek yöntemleri bilmemekten yak nmakta. Türkiye, dünya patent s ralamas içinde yok. Türkiye de milyon nüfus bafl na patent üretebilme kabiliyeti y ll k 14 adet. Kore için bu say y lda 2 bin 500, Japonya da ise y lda 2 bin 600 civar ndad r. ABD de bu say y lda 800 e düflmekte. Çin de 150 li rakamlar s n r nda. rlanda n n bile y ll k milyon nüfus bafl na patent üretme kabiliyeti 300 dür. Patent, faydal model ve tasar m tescil alanlar nda yayg n olan taklitçili e karfl aç lan davalar n uzun sürmesi de sanayiciler için ayr bir sorun niteli inde. fl çevreleri, bu süreçte Ar-Ge ve inovasyon çal flmalar na daha çok yat r m yap lmas ve üniversitelerde bu tür bölümler aç lmas gerekmektedir. Toplumca yeni bir e itim politikas ve bak fl aç s içinde rekabete h zla haz rlanmam z gerekmektedir. Patent olmazsa olmaz. Amerika da her türlü ayr nt n n patenti var. Patentli ürün taklit edilmiyor. Patent say n z ne kadar fazla ise de eriniz artar. BAKIfi: Sizce Türkiye Dünya n n neresinde? N. COfiKUN RFAN: Refah s rlamas nda 81. s raday z. Ülkenin kalk nabilmesi için kültürel-fikri zenginlik, yarat c l k, öne geçebilme kabiliyetlerine sahip nitelikli toplum yarat lmal. Refah seviyesi dengelenmeli. Maddi zenginlik önemli de ildir. Kendi öz kaynaklar m z var. Kültürel miras olmal, sahip ç k lmal. BAKIfi: Ülkeyi yönetiyor olsan z yapaca n z ilk 3 fley ne olurdu? N. COfiKUN RFAN: Bir, e itimde farkl bir politika izlerdim. Sorgucu, araflt rmac, düflünebilen toplum yetifltirilmeli. ki, dünya topraklar nda çok nadir bulunan ve ülkemizde fazlas yla mevcut olan madenleri satmak yerine nihai teknoloji haline getiririm. Mesela paslanmaz çelik üretebilece imiz halde ithal ediyoruz. Paslanmaz %100 katma de erli bir üründür. Üç, ilk iki maddenin oluflturdu u alt yap ile patentleri ile güçlü, sanayisi ile markalaflm fl ülke olunur. sveç gibi bir ülke haline geliriz. Baflbakan n da yolda korumas z yürüyebilece i, yollar n kapat lmadan hareket edece i bir ülke haline geliriz. Çok h zl (5-10 y l) bir de iflim içerisinde olmal y z. Mevcut kaynaklar m z kendimiz iflle hale gelmeliyiz. BAKIfi: Politet firman z hakk nda da bilgi verir misiniz? N. COfiKUN RFAN: 1992 y l nda kurduk Politet i. Politet bana ve eflime ait bir flirket. Önce mühendislik, müteahhitlik yap yordu Politet tarihinden itibaren haz r giyim iflleri yapmaya bafllad. Bugün konfeksiyonda modern yönetimle yönetilen, Türkiye de de il, Dünyada parmakla gösterilebilen, yüksek kalitede üretim yapan ve her fleyin dijital ortamda, herkesin, her ürünün barkotla yönetildi i bir fabrika. Söylefli Konfeksiyonda çok farkl bir program uyguluyoruz. Bu program birçok firmada uygulan yor MRP program ama bizim flirketimizde bir farkl l k var. Çal flan her kifli, büyük bir dijital ekranda, flirketin içinde 25 tane büyük dijital ekran var, bu dijital ekranlarda üretim hatt ndaki her kiflinin ismi yazar, karfl s nda da o ürünle ilgili hedef say bellidir. Hedefin üstünde ve alt nda mavi ve k rm z fl k yanar. Barkodu okudu u ve bir sonrakine üretimi aktard anda, oradaki üretim say s n her saniye görme flans var. Onu gördükçe de program her an hedefini yakalay p, yakalayamad n gösterir. Üretimin gerisinde, ortas nda veya ilerisinde oldu unu o kifliye gösterir. Dolay s yla, üretim performanslar aç s ndan, kiflilerin kendi verimlili i aç s ndan ve bunlar n de erlendirilebilmesi, ölçülebilmesi aç s ndan fevkalade modern bir yöntem. Üretim yönetimleri sistemleri d fl nda da do rudan do ruya, an nda bilgilendiren bir sistemle yönetiyoruz. Bunun çok büyük faydalar n gördük. Dijital ekranlarla birlikte, her saniye, görüp, okuyup kendi kendinin oto kontrolünü yapabildi i fleklini ben istedim. Bu program oturtmak epey uzun bir zaman sürdü. Bir buçuk y ldan fazla zaman ald. Tepeden t rna a, yani bir kumafl girdi i andan itibaren, 19 Bak fl 116

16 kesiminden, barkot sistemiyle, üretiminden, paketlenmesine kadar, kalite kontrol aflamalar nda hepsinde barkotla okutulur. Herhangi bir hata yakaland anda, o parçan n, diyelim ki kol manfletinde bir ar za var veya dikiflinde bir fley var, o parça hangi kifli taraf ndan, hangi dakikada üretildi i görülür. Geri döner ve o kifli kendi hatas n, kendi üretim süreçleri içerisinde düzeltir. Bu çok modern bir üretim. Eflim makine mühendisi, son derece titiz ve konfeksiyonda son derece baflar l d r. BAKIfi: Çocuklar n z var m? N. COfiKUN RFAN: ki k z m var. Büyük k z m stanbul Teknik Üniversitesi ve Amerika daki Newyork Devlet Üniversitesi Teknoloji Bölümünü bitirdi. ki y l stanbul da, iki y l Newyork ta okudu. Her iki Üniversitenin de diplomas na sahip. Bir y l Newyork ta staj yapt. ki y ld r da Los Angeles te bay bayan gömlek üreten bir firman n moda tasar mc s olarak çal fl yor. O firmaya biz de buradan Bursal olarak üretim yap yoruz Amerika ya. Çok fl k gömlekler yap yorlar. De iflik fleyler yap yorlar. Bunun d fl nda yine Türkiye de çok nitelikli ve yüksek ücretlerle sat lan, çok bilenen, büyük bir grubun üretimini biz yap yoruz. Onun d fl nda yine ngiltere de Marks & Spencer gibi ngiliz firmalar na çal fl yoruz. Konfeksiyonla ilgili uzun süreli krizler do du. Ama biz bu krizlerden etkilenmedik. Bu MRP sayesinde her fley elimizde, hem maliyet kontrolü, hem kalite kontrolü elimizde, ayr ca bunda çal flanlar da son derece memnun. BAKIfi: Bir de EV NOKS var. EV NOKS un öyküsünü de anlat r m s n z? N. COfiKUN RFAN: Evinoks firmas da 1982 y l nda kuruldu. Önce ev araçlar yla ilgili, mutfak birleflerek, Ev ve noks kelimesinin birleflmesiyle olufltu. Biz bafllang çta Vehbi Bey le birlikte kurduk Evinoks u. Zaman içinde 1995 y l nda ortakl ktan ayr lmak durumunda kald k. Evinoks benim yönetimimde devam ediyor. Bugün patent konusunda son 5 y ll k patent s ralamas nda, ilk 5 in içinde yer alan ve önümüzdeki y l bu say, tahmin ediyorum daha da yukar larda yer alacakt r. Bu sene 5 tane daha patent baflvurumuz oldu. Çok önem veriyoruz. Teknolojik yeniliklere çok önem veriyoruz. Markaya çok önem veriyoruz. Tabi bunu destekleyen en önemli unsur, ürünün kendi farkl l klar ve gücü olmas laz m. Ürününüzün gücü yoksa, özgünlü ü yoksa, bunu yaln zca reklamla marka konumland rmas yapamazs n z. Geçici bir süre için belki talep yarat rs n z, daha sonra bu kaybolur. Biz bugün srail den, Arap Ülkelerinden, Almanya, ngiltere, talya, Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa Ülkelerinin birço una ihracat yap yoruz. Proje ihraç ediyoruz. Yani bir hastanenin da t m üniteleri, servis üniteleri ile ilgili bir proje geliyor, flekillendiriliyor, çiziliyor, ince detaylara iniliyor, müflteri isteklerine göre yeniden flekillendiriliyor ve son flekli verilip, montaj n da yerinde yap yoruz. Böyle bakt n zda mühendislik hizmeti art katma de er üreten bir firmay z. Kulland m z ürünlerin baz lar ithal ürünler söz konusu. Ama markas yla, üretimde kulland malzemelerle, a rl kla yerli malzeme kullanan ve katma de er üreten bir firmay z. Bütün distribütörlerimiz Evinoks markas yla dünyada mal m z sat yorlar. Zaten Evinoks çok özgün tasar mlara sahip oldu u için yani siz ona Evinoks markas demeseniz de modelini gören hemen bu Evinoks un ürünü diye herkesin alg layabildi i bir özgün ürün tasar mlar na sahibiz. Ekibime bu yönden gerçekten teflekkür ediyorum. Mühendis olarak 36. y l m bitirdim. Bu kadar süre içersinde hayat m boyunca hep iflimle ve evimle ilgim oldu. Dünyan n her yerindeki her türlü fuarda, yaln zca sektörümle ilgili fuarda de il her fuar gezerim, fuarda da bin stand olsun binine de bakar m nerde ne var diye. Bir kumafl parças, bir fleyin kulpu bir baflka yerde bir cam parçan n sehpayla uyumu, içimde yeni fl klar n yanmas na, fikirlerin do mas na sebep oluyor. Yan mda bu iflle ilgili, getirilmesi gereken arkadafllar varsa onlar getiririm. Bu bir birikim iflidir tasar m meselesi. Sadece e itim ve ö retimle olacak bir fley de il, e itim flart ama üstünde kendinizin de bir aray fl içinde olmas laz m. Ummad n z bir dönemde akl n za öyle bir flafl fikir gelir ki bunun üstünde iki üç y l u rafl rs n z, belki o gün imkânlar yetmez, teknolojik yeterlilikte yoktur, bir müddet sonra tekrar dönerim ben ona ve bir kenara yazar m üç befl y l sonra hayata geçiririm ki patent bizde öyle do mufltur. BAKIfi: NOKSAN nas l kuruldu? N. COfiKUN RFAN: noksan kendi 20 Bak fl 116

17 alan nda gerçekten bugün Türkiye deki mutfak sektörünü çekip götüren, bugün kutup y ld z diye bahsedilen, sektörünün lokomotifi diye bahsedilen, ekol yaratan bir flirket noksan. Sektörde Türkiye de 200 e yak n irili ufakl firma vard r. Hemen hemen her firman n do uflunda temelinde, noksan dan ya çal fl p da ayr lma, ya bir fleyler al nm fl al nt lar vard r. noksan bir afl lama firmas d r ayn zamanda. Oda çok büyük bir marka. Kendi alan nda ve uluslar aras büyük dev rakipleriyle hem Türk pazar nda hem de di er pazarlarda iyi bir mücadele veren, iyi bir yere sahip, teknolojik olarak birçok ilkleri olan, bir firma. En çok önem verdi im ürünlerden biri, caml döner piflirme cihaz. Bu cihaz piflirme tekni inde dünyan n en iyi cihaz d r. fiu anda hala geçmifl ve var olan aras nda en iyisidir. Hem yüksek hijyene sahip, hem yüksek s tma piflirme verimlili ine sahip, hem yüksek oranda homojen ve lezzetli piflirme tekni ine sahip bir üründür. Bizim bu konuda afla yukar 3 4 y ll k bir deneyim ve çabam z oldu. Say n Yavuz skendero lu ile de fiili olarak kullan mda neler olmas gerekti i fleklinde ciddi çal flmalar m z oldu. Ondan da destek ald k. Ürün kendisine patentlidir ama içinde ayr ca 2 3 tane daha patent bar nd r r. Yani çok fonksiyonlu bir üründür. Gerçekten gurur duyaca m z bir üründür. Bir Türk firmas n n en iyisini üretmesi çok gurur duyulacak bir olayd r. Bunda benim pay m n büyük olmas da flahsen mühendis olarak beni her zaman mutlu etmifl ve sevindirmifltir. BAKIfi: Ayn zamanda Uluslararas Patent Birli i nin baflkanl n yap yorsunuz. Uluslararas Patent Birli i ni anlatabilir misiniz? N. COfiKUN RFAN: Baflkanl n yapt m Uluslararas Patent Birli i, Bursa da kurulmufl, Bakanlar Kurulunun özel izniyle kurulmufl, yurt d fl iliflkilerini do rudan do ruya yapabilen bir birliktir. Dernek gibi alg lanabilir ama bir dernek de il, özel statü ile kurulmufl bir birliktir. Çeflitli sanayici arkadafllar m z, Say n Mevci Ergün, Say n Kemal Yamankaradeniz arkadafllar m z ile birlikte kurduk. lk Baflkan m z Say n Kemal Yamankaradeniz di. 8 sene bu arkadafl m z yönetti. 3 y ld r da ben yönetiyorum. Patent hususunda bilgi ve bilinç yaratmak üzere bu konular yayg nlaflt rmay istiyoruz. Ayr ca Bursa da bir taklit müzesi kurdurulmas n sa lamak niyetindeyiz. Burada tabi yerel yönetimler olarak Belediyemizin, Bursa Ticaret ve Sanayi Söylefli Odam z n ve Valili imizin çok önemli katk lar olmas gerekir. Bu Türkiye de bir ilk olacakt r. Bunun ötesinde Dünya da da çok az ülkede taklit müzesi var. Taklit Müzesi ne ifle yarar derseniz; ben bunu Paris te gittim gördüm, gezdim. lkokul ö rencilerine bu müzeyi gezdiriyorlar, oradaki taklidin kötü ve yarat c l n yeni bir fleyler bulman n faydalar anlat l yor. Bunun katma de eri anlat l yor. Biliyorsunuz Fransa, Paris te 21 Bak fl 116

18 markalar, modalar dünyas. Burada 5 y lda üretti iniz bir ürün, vitrinlerde 50 y la yak n sat l yor. 1 e 10 katma de er kazand r l yor. Markan n oluflmas nda ve bunlar n korunmas nda yine Patent dedi imiz fikri ve mülkiyet haklar n n korunmas ve yayg nlaflt r lmas ile ilgili çal flmalar biz toplumla, iflletmelerle paylaflarak, gelifltirmeye çal fl yoruz. Ayn zamanda Türk Patent Enstitüsünün açm fl oldu u s navlar için Patent ve Marka ile ilgili insan yetifltirmek üzere haz rl k kurslar aç yoruz. Çal flmalar m zda flirketlerden gönüllü olan insanlardan oluflan çal flma gruplar m z var. Onlar patent ve tescille ilgili, marka ve hukuksal derinliklere iniyorlar. Burada iflletmelerimizin daha çok ilgi göstermelerini arzu ediyoruz. 60 üyemiz var ama ben Bursa gibi bir sanayi kentinde, Türkiye de ihracat ikincisi olan sanayi kentinde, üyemizin olmas n arzu ediyoruz. Bu üyelerin iflletmelerindeki elemanlar n burada e itmek ve patent bilincini oluflturmak, gelifltirmek ve artt rmak istiyorum. Bir projemiz de Bulufl Fuar aç lmas. Say n Valimiz bu konuda çok büyük destek verdi. Say n Valimizin Baflkanl nda, Vali Yard mc lar m zla birlikte, yine Bursa Ticaret ve Sanayi Odam z, Belediyemiz, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileriyle birlikte iki toplant yap ld. En k sa zamanda Bursa da bir Bulufl Fuar aç lmas yönünde çal flmalar yap yoruz. Biraz yavafl ilerliyor ama bir kere yol ald ktan sonra gerisinin gelece ine inan yorum. Bu da Türkiye de bir ilk olacakt r. Almanya da bir Bulufl Fuar n ziyaret ettim. Lumberk flehrinde. Lumberk küçük bir flehir fakat buluflçuluk anlam nda bir zemin oluflturmufl. Bu sene fuar n 73.cüsü yap lacak. Burada ö renci kategorisi var, amatörler kategorisi var, profesyoneller kategorisi var, üniversiteler kategorisi var, fakat her kategoride de iflik ödüller veriliyor. Küçük yaflta ö renciler, buluflçulu a al flt r l yor. Onlar n ayn zamanda belirli bir arenada sunum içinde kamuoyuna tan t lmas, flereflendirilmesi ve gelece in bulufllar na altyap haz rlamas çok önemli ve güzel bir çal flma. Bizde, Bulufl Fuar nda böyle yar flmalar n da yap lmas n ve önemsenmesini çok arzu ediyoruz. Patent Birli i olarak bizim patent karnemize gelince Bursa dan bafllarsak e er, 2009 y l nda 23, 2010 y l nda 27 patent tescili var Bursa da al nm fl. Tescil derken bu incelemeli patent tabiî ki. ncelemeli patent flu demek; bir buluflun bir y ll k ön araflt rma raporu ile e er dünyada yenilik oldu u ön tespitlerle, yap labiliyorsa o süreç içersinde hangi ülkelerde bu buluflunuzu tescil edilmesini istiyorsan z, tek tek o ülkelerle ilgili seçiminizi yap yorsunuz, o ülkelere göre de maliyetler ç k yor ortaya. Buradaki tescili için Türk Patent Enstitüsüne müracaat ediyorsunuz, bir y l içinde de Avrupa Patent organizasyonuna baflvuruyor ve d flar daki ofisler Avusturya Patent ofisiyle, Rusya Patent Ofisi arac l yla tescil yoluna gidiyorsunuz. Ama her ülkede ayr ayr tescil ediliyor. E er bir fley patent olarak tescil edilmiflse, siz istedi iniz ülkede edinebilirsiniz o önemli de il ama tüm Dünyada farkl ve ilk defa kurulmufl bir fley midir onun araflt r lmas mutlaka yap l yor ve o dünyada ilk oluyor. Yani Bursa n n dünyada tescil edilen Söylefli ilkleri 2010 y l itibariyle 27 adet. Burada Evinoks un 3 adet patenti var. Bu sene 5 tane daha ekleniyor. Tabi tescil süreci bir y l içinde bitme. En az 2 3 y l aflk n süreler oluyor. Önümüzdeki 2 3 y l içersinde Evinoks un kendine ait 10 adet uluslararas patente sahip olaca n düflünüyorum. Türkiye de stanbul 1. S rada, 250 küsür civar nda patentle, Bursa n n 27. kinci s rada Ankara var, Bursa dan sonra da zmir dördüncü s rada geliyor. Toplam Türkiye nin tescilli patent say s 2009 y l itibariyle yanl fl hat rlam yorsam 547 civar nda. Bunlar Türk firmalar na aittir. Fakat yabanc firmalar na ait patent tescilleri civar nda. Bunlar dünyada oldu u gibi burada yani Türkiye de de al nan koruma patentleri. Türklerin kendi bulup yapabildikleri ise 2009 y l itibariyle 457 civar ndad r. Çok küçük rakamlar. Bu rakamlar n küçük oldu unu flöyle anlatay m; sadece Alman Philips firmas n n tane patent tescili var. Yani bir Philips firmas patent al yor, 72 milyon nüfuslu Türkiye toplam 547 civar nda. Bu ne kadar daha önümüzde al nacak yol oldu unu gösteriyor. BAKIfi: Bize zaman ay rd n z için teflekkür ederiz. 22 Bak fl 116

19 Panel Bursa 4 üniversiteyi kaldırır Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BUS AD) taraf ndan 'Nas l bir teknik üniversite istiyoruz?' konulu panel düzenlendi. Panel, 9 Kas m 2010 Sal günü saat 16:30 da BUS AD Evi nde gerçeklefltirildi. Panele; YÖK Üyesi Prof. Dr. Atilla Erifl, Anadolu Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Hasan Mandal, Uluda Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Dekan Prof. Dr. rfan Karagöz, Global Education flirketi kurucusu Prof. Dr. Ruhi Kaykayo lu konuflmac olarak kat ld. Panelin aç l fl nda konuflan BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Arif Özer, Bursa Teknik Üniversitesi'nin flehre önemli bir de er kazand raca na iflaret ederek, "Buradan ç kan sonuçlar yetkililere sunaca z. Bizim kaynaklar m z s n rl. Oysa bu kaynaklar çok iyi kullanmal y z. Sanayinin eleman ihtiyac var. Vas fl eleman için üniversiteler önemli. Teknik üniversite Bursa'ya gerekliydi" dedi. BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Oya Coflkunöz Yöney de flu konuflmay yapt : 23 Bak fl 116

20 BUS AD olarak dünyadaki de iflim ve geliflmeleri yak ndan takip ederek ifl dünyas n n araflt rma, gelifltirme, inovasyon faaliyetlerini artt rmas, teknoloji üreten ve hatta ihraç eden bir konuma gelmesi için sanayi ve üniversite iflbirli inin sürekli gelifltirilmesini hedefliyoruz. BUS AD olarak, kurulufl aflamas ndaki üniversitemizden beklentilerimizi çok özetle flu flekilde s ralayabiliriz; - Sanayiciler olarak ilk beklentimiz yenilikçi bir üniversite dir, - Üniversite, gelece in ihtiyaçlar n göz önüne alan, sanayi ile iç içe olup sinerji yaratan, üniversite-sanayi iflbirli ini en verimli flekilde yönetecek yap ya sahip olmal d r, - Üniversite, dünya literatürünü ve teknolojiyi takip ederek mükemmeliyet merkezlerini yönetebilecek donan mda olmal d r, - Üniversitede, de iflimi tetikleyecek inovatif araflt rmalar için, öncelikli ve a rl kl olarak, yüksek lisans ve doktora programlar na önem verilmelidir, ARGE çal flmalar aç s ndan sanayicilerimizle en yüksek iflbirli ini sa layacak flekilde donan m kavuflturulmal d r. - Üniversitede, ça dafl bir ngilizce ö retimi hedeflenmeli, günün teknolojilerine uygun derslik ve di er araç gereçlerle e itim desteklenmelidir. Davetimizi kabul ederek panelist olarak aram zda bulunan çok de erli akademisyenler var. YÖK üyesi Prof. Dr. Atilla ER fi, Anadolu Üniversitesi Rektör Yard mc s, Prof. Dr. Hasan Mandal, Uluda Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan, Prof. Dr. rfan Karagöz ve Global Education Ltd. fiti. kurucusu ve CEO su Prof. Dr. Ruhi Kaykayo lu. Panelimizin, Bursam z için fayda sa lamas n diliyorum. Panelde, Dünya da yeni nesil üniversitelerin duvarlar n kald rd n dile getiren Global Education Ltd. fiti. kurucusu ve CEO su Prof. Dr. Ruhi Kaykayo lu ise, "Bu üniversitelerden biri de Bursa'da olmal. Biz Bursa'da duvars z üniversite istiyoruz. Üniversiteler art k sanayinin ihtiyac n karfl lamal. Donan ml ve sanayinin problemlerine cevap verecek gençleri sektöre kazand rmak üniversitelerin en önemli görevidir. Bursa kendini ispatlad " diye konufltu. YÖK Üyesi Prof. Dr. Atilla Erifl de, Bursa'n n 4 devlet üniversitesini kald rabilece ini dile getirdi. Bursa'da vak f üniversitesinin olmay fl n n önemli bir eksiklik oldu unun alt n çizen Erifl, "Bursa'ya ikinci üniversite kuruluyor. Asl nda Bursa 3 ya da 4 üniversiteyi bile kald r r. Art k Bursa'ya vak f üniversitesi flart. Bu zamana kadar Bursa'da vak f üniversitesinin kurulmamas büyük eksiklik. Daha az potansiyele sahip di er flehirlerde vak f üniversiteleri kuruldu" ifadelerini kulland. Kurulmas planlanan Bursa Teknik Üniversitesi'nde olmas gereken her özelli in bulundu unu kaydeden Erifl, 2 bine yak n kadroya sahip üniversitenin baflar l olmas için herkesin elinden geleni yapmas n istedi. Prof. Dr. rfan Karagöz ise flu konuflmay yapt : Bilindi i gibi, kelime anlam evren kent olan üniversiteler ilim yuvalar d r. Özünde bilim insan n n bilim için çal flmas, elde edece i sonuçlar insanl n hizmetine sunmas yatar. Bunun için de kendisine özgür, bask dan uzak bir ortam n sa lanmas gerekir. Günümüzde üniversiteler, sa lanan özgür ortamda bilimsel araflt rmalar yap larak en yüksek düzeyde bilginin üretildi i ve yay ld, buna paralel olarak e itim-ö retimin faaliyetleri ile bilginin ö rencilere aktar larak yetiflmifl insan gücü ihtiyac n n karfl land ve topluma katk sa land kurumlard r. Günümüz dünyas nda ve rekabetçi ortamda üniversitelerden beklenen ve gittikçe artan bir talep bilgi üretimi ve yetifltirilen insan gücüyle bir an önce ekonomik geliflmeye ve yeni ifl imkanlar na katk da bulunmalar d r. Hal böyle olunca özellikle baflar l olan ABD üniversitelerinin gittikçe özel sektör mant ile birer iflletme gibi yönetildi ini görüyoruz. Bu hem üniversitelerin kamu ve özel sektörle iliflkilerin artmas na hem de kaynak sorununa bir çözüm getirmifltir. Sonuçta da bilgi üretimi ve teknolojik geliflim h zlanm fl inovasyon ve patent faaliyetleri artm flt r. Ancak bu geliflimin sürekli ve do as nda gitmesi için temel araflt rmalara devam edilmesi ve sa lanan özgür çal flma ortam na zarar verilmemesi gerekmektedir. Dünya da yap lan kamuoyu araflt rmalar ve piyasa analizleri yüksek ö renime talebin artarak devam edece ini göstermektedir. Çünkü yüksekö renimin büyümeyi tetikleyece i, ekonomik geliflmeyi art raca, toplumda bilinçlenmeyi art raca, üretimin daha verimli hale gelmesine vesile olaca düflünülmektedir. Türkiye de de benzer bir durum vard r. Üstelik ülkemizde genç nüfusun fazlal yüksek ö renime talebi daha da art rmaktad r. Dolay s yla daha fazla üniversite aç lmas talebi do ald r. Kald ki dünyada geliflmifl ülkelerle mukayese edildi inde ülkemizdeki üniversite say s n n düflük oldu u görülecektir. 24 Bak fl 116

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE! fiubat - N SAN 2014 129 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD.

BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD. MAYIS - TEMMUZ 2014 130 Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD dan üyelerine Mardin gezisi 1. Enerji Yönetimi Yar flmas n n ödül töreni 5 Kas m da yap lacak STK lar BUS AD

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012

BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 11.SANAY KONGRES ve NOVASYON SERG S Sürdürülebilir Rekabet Gücü BÖLGESEL ÜRET M, KÜRESEL GÜÇ 19-20 Aralık 2012 stanbul, fiubat 2013 ISBN: 978-605-137-228-0 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-229-7 (Elektronik)

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

De erlerimizden taviz vermeyece iz

De erlerimizden taviz vermeyece iz İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding in 41. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Rahmi M. Koç ile Çengelhan üzerine bir söylefli Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Koç Toplulu u nun ihracattaki

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı