Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007"

Transkript

1 Müjde! Yasa ç kt fiubat de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da

2 Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan özlemle beklenen ve sektörün nefes almas n sa layacak 1340 s ra say l "fians oyunlar Has lat ndan Al nan Vergi, Fon ve Paylar n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s TBMM nin 14 Mart günkü oturumunda kabul edildi Nisan 2007 tarihinde yürürlü e gire- 1 cek olan Kanunla, at yar fllar müflterek bahislerinden yar flsevere da t lan ikramiye tutar tüm flans oyunlar nda oldu u gibi brüt has lat n % 50 sine yükseltilerek tevzii tutar nda % 12 lik art fl sa lanm flt r. TJK pay ise net % 15 den % 22 ye yükseltilerek, y llard r s k nt - da olan atç m za ve bayilerimize daha iyi imkanlar sa layacak ve sektörün gelifltirilmesi için gerekli yat - r mlar n yap lmas na olanak verecek denk bütçeli bir mali yap ya kavuflma f rsat da elde edilmifltir. nci Özdemir yasan n gerekçesini anlatt Tasar maddeleri görüflülürken söz alan AK Parti stanbul milletvekili nci Özdemir flöyle konufltu. 2 Say n Baflkan, de erli milletvekilleri; 1340 s ra say l yasan n 5'inci maddesi üzerinde flahs m ad na söz alm fl bulunuyorum. Yüce heyetinizi sayg yla selaml yorum. De- erli arkadafllar m, burada, tabii, birtak m aç klamalar geldi. Ben özellikle CHP sözcüsüne teflekkür ediyorum; gerçekten, çok önemli noktalara dikkat çekti. Bu, toplumumuzun sadece belli bir bak fl aç s yla bak lmamas gereken bir konudur. Ona da dikkat çekmesi aç s ndan, de erli arkadafl ma, de erli sözcüye çok teflekkür ediyorum. Burada, hakikaten, yat r mlarla ilgili birtak m fleyler söyleniyor, ama, ben burada baflka bir konuyu, bir cümleyle geçmek istiyorum. Hep, sürekli olarak, illegaliteyi legal hale getirmekten söz ediyoruz ve burada, fazladan bir paran n verilmesi gibi bir konu gündeme geliyor. Asl nda, konu bu de il. "Merdiven alt " diye halk aras nda adland r - lan illegal oyunlarda yüzde 15 gibi fazladan bir ikramiye ödenmekte, ayr ca, vergi de olmad için, insanlar bu yöne do ru yönelmekte. Bu yasan n temelinde yatan budur diyorum. Bakan n teflekkür konuflmas Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi EKER tasar n n yasalaflmas n n ard ndan Genel Kurula hitaben yapt teflekkür konuflmas nda flöyle konufltu. Say n Baflkan, yüce Meclisin de- erli üyeleri; biraz önce oylar n zla kabul edilen kanun tasar s ile flans oyunlar konusunda daha önce muhtelif kurulufllar aras nda bulunan yetki ile ilgili ve birtak m kar fl k düzenlemelerle ilgili hususlar basitlefltirilmifl, uygulamada kolayl k sa lanm flt r. Yine, flans oyunlar - n n illegal, sanal ortamlardan yasal ortama yönelmesi konusunda ve has lattan aktar lacak vergi, fon ve paylar n dengeli bir düzeyde belirlenmesi suretiyle, hizmet sunan kurum ve kurulufllar n etkinli i ve verimlili in art r lmas, keza, flans oyunlar düzenleyen kurulufllar aras nda haks z rekabetin önlenmesi, kamuya intikal eden kaynaklar n sürdürülebilir bir flekilde güvenceye ba lanmas sa lanm fl olacakt r. Bu tasar, bu sistemin her yönüyle daha sa l kl bir flekilde ifllemesi için at lm fl önemli bir ad md r. Gerek bu oyunlar düzenleyen kurulufllar gerekse ifltirakçiler aç s ndan bu tasar n n olumlu sonuçlar verece ini düflünüyoruz. Bu tasar n n gerek haz rl k safhas nda gerekse yasalaflmas safhas nda eme i geçen, katk sa layan herkese, ben, huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Bu kanunun hay rl, u urlu olmas n diliyorum. Hepinizi sayg yla selaml yorum.

3 Baflkan ve Yönetim Kurulu Mehmet Mehdi Eker i ziyaret etti Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Yönetim Kurulu ndaki arkadafllar yla birlikte Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker e Ankara daki makam nda bir nezaket ziyareti yapt. Bakan Eker, yeni ekibe baflar lar diledi. Yasin Kadri Ekinci de Atç l m z ad na yap lacak çok iflimiz var. Profesyonel bak fl aç s yla yeni bir vizyon kazand rmaya çal flaca z dedi. (soldan) TJK Genel Müdürü Turgay Kop, Osman Ç k l, fiükrü Erdem, Ender Ayd ner, Yasin Kadri Ekinci, Mehmet Mehdi Eker, Cihat Gürüz, Esra Atman Özyi it, Serdar Pedükcoflkun ve Ercan Emre, Bakanl k makam nda. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci: Bilgi, deneyim ve enerjinize ihtiyac m z var Mevcut sorunlara do ru teflhisler koymak, yüzeysel meseleleri b rak p gerçek tedaviler üretmek zorunday z. Mesele çok ya da az ifl yapmak de- il. Mesele do ru ifli yapmak ürk atç l arzulad yerde Tde il. Daha da önemlisi gelecekle ilgili bir vizyon, bir master plan ve bir stratejiden yoksun durumday z. Oysa günümüz koflullar yönetimlerin ya da yönetime aday olanlar n vizyon ve programlar n n aç kça ortaya kondu u, hedeflerin ve yöntemlerin aç kça tart fl ld, camia ile diyalo un sürekli hale getirildi i farkl bir anlay fl "Ne, niçin yap l yor" bilinmiyor. Bu aç dan yönetimle atç - l k camias aras nda ciddi bir kopukluk var. Oysa günümüz koflullan Konuflmak kadar dinlemesini bilen, fleffaf herkesin sorununa ayn yak nl kta duran ve duyarl l kla e ilen; paylafl mc ve öncelikleri do ru saptam fl bir yönetim arzusunday z farkl bir yaklafl m gerektiriyor. Yönetimler de, yönetime aday olanlar da ileriye dönük düflüncelerini, hedeflerini aç kça ortaya koymal lar. Bunlar tart fl lmal. Camia ile diyalog sürekli hale getirilmeli. Aksi halde önceliklerin sap- 3

4 4 tanmas nda önemli yanl fllar yap lacakt r, yap lmaktad r. Kaynaklar m z birikmifl sorunlar m za oranla yetersiz. Bu durumda en önemli mesele kaynaklar do ru yerlere harcamak. Bunun yap lmad konusunda camiada ciddi bir endifle var. Pek çok üyemiz yat - r mlar n do ru önceliklere göre yap lmad, alt yap ya önem verilmedi i kan s nda. Ve ne yaz k ki hakl lar. Kimse daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Mevcut sorunlara do ru teflhisler koymak, yüzeysel meseleleri b - rak p gerçek tedaviler üretmek zorunday z. Mesele çok ya da az ifl yapmak de il. Mesele do ru ifli yapmak. Biz, yap lan her yat r m n sektöre geri dönüflü hesaplanmal, yat r mlar önceliklere göre yap lmal diyoruz. Ve bu yat r mlar n önemli kalemleri mutlaka camiaya dan fl lmal, görüfl al nmal. Tabii bu durum sadece bir yönetim kurulu ya da bir baflkan meselesinden çok, ça dafl bir yönetim anlay fl, ça dafl bir yönetim tarz meselesi. Öncelikle belirtelim isterim, dünü elefltirmek, suçlu aramak peflinde de iliz. Gelece e bak yoruz. Camia olarak sa l kl ve güçlü bir gelecek planlamak ve elbirli iyle bunu gerçeklefltirmek üzere ortak akl m z, deneyimimizi ve eme imizi hep birlikte seferber etmek amac nday z. Kal c çözümler için yönetimle camia aras nda bir diyalog ve bir iflbirli i flart. Görüfl alan, dinleyen, sorumluk ve yetki paylaflan bir yönetim olmaks z n atç l m - z n ihtiyac olan gerçek ve kal c çözümler üretilemeyece i art k ortada. Bir baflar yla tüm sorunlar n ortadan kalkaca iyimserli ini bir kenara b rakal m. Dokuz, on cephede yerimizde say yoruz ya da geriliyoruz; bir cephede bir fleyler kazan nca ifl bitmifl gibi sevinç naralar at - yoruz. Nedense meseleye bir bütün olarak bakmak al flkanl n elde edemedik. Yar n yeni bir yasa ç kacak, sorunlar m z bitmifl olacak m? Bizce hay r. Kesintiler baflta olmak üzere mücadeleye devam edece- iz. Her geçen gün kan kaybederiz aksi halde. kramiye durumu ortada. Camian n giderlerinin yar s n bile karfl lam yor ikramiyeler. Bu durumda atç l k büyüyebilir mi? Paylafl mc ve fleffaf bir yönetim Meseleleri aflmakta her birimizi yeniden heyecanland rarak enerjimizi birlefltirecek, kat l mc l n önünü açan yeni bir yönetim anlay fl na sahibiz. Camiam z n bir bütün olarak katk s n sa layabilen, ortak enerjimizi sinerjiye dönüfltürebilen ve en önemlisi paylafl mc ve fleffaf bir yönetim oluflturaca z. Art k her birimizin farkl uzmanl ndan yararlanan, hepimizin yetki ve sorumluluk ald - ve bu anlamda birlikte yönetti imiz ve herkese ayn yak nl kta duran, demokratik bir Türkiye Jokey Kulübü anlay - fl m benimsemeliyiz. Sorumluluk ve yetkileri paylaflt m z bir anlay fl Acil ve kal c çözümler bekleyen pek çok sorunumuzun oluflu bu paylafl mc ve kat - l mc yönetim anlay fl n daha da önemli, daha da zorunlu hale getiriyor. Yönetim Kurulunda yer al p almad na de il, konunun uzman olup olmad na bakarak paylaflmal y z yetki ve sorumluluklar. Bu nedenle önceliklerimiz olarak saptad - m z alanlarda sizlere,bilgi,deneyim ve enerjinize ihtiyac - m z var. fieffaf ve kat l mc bir yönetim anlay fl yla sorumluluklar ve yetkiler paylafl lmal. Her iflin alt ndan kalkmas beklenen yönetim kurulu anlay fllar n terk etmeliyiz. Hepimizin çeflitli görevler üstlendi i küçük ama etkin komiteler oluflturacak, bir araya gelmek için yasal icraat hakk nda bilgi verecek, gerekti inde onay ve görüfl alaca z. Öncelikli Konular m z Neler? Temel sorunlar m z çözmek ve uzun vadeli hedeflerimize bizi yaklaflt racak yat - r mlar yapaca z. E itim: Antrenörlerimizden jokeylerimize, seyislerimizden handikaper ve yar fl komiserlerimize kadar sistemimizde yer alan tüm insan gücüne uluslararas standartlarda e itim deste i vermek; At Sa l : Yabanc ve yerli veteriner hizmet ve kadrolar n n zenginlefltirilmesi, uluslararas düzeyde tesis ve cihazlar n atç l m z n hizmetine verilmesi; Haralar ve Afl m stasyonlar : Kaliteli ayg r say s n n artt r lmas, maliyet ve verimlilik sorunlar n n çözülmesi, at yetifltiricili inin di er hayvanc l k alanlar nda oldu u gibi teflvik kapsam na ald r larak desteklenmesini sa lamak; Hipodromlar: dman ve yar fl pistlerinin islah, tribün, hizmet alanlar ve sosyal tesislerin ayr ayr ele al narak k sa ve orta vadeli projeler fl nda iyilefltirilmesi; Yat r mlar ve Fizibilite: Yap lacak yat r mlar n atç l - m za getirisinin ölçülmesi ve her yat r ma bu aç dan bakan bir fizibilite anlay fl n n benimsenmesi;

5 Tarihe geçen bir seçim hale ve Sat nalma Sürecince fieffafl k: En yüksek faydan n en düflük maliyetle gerçeklefltirilmesi için kurulacak komisyonlar n fleffaf biçimde çal flmas ; Reorganizasyon ve gider kontrolü: Sorunlar m z çok kaynaklar m z k s tl. Daha iyi bir gelecek için ifl tariflerinden bafllayan ve verimlili i ön planda tutan bir yönetim felsefesinin oluflturulmas ; Pazarlama: Atç l m z uluslar aras düzeye tafl yacak, gerek iç sat fllar art rmam z ve gerekse dünya pazar nda ciddi bir yer edinmemizi sa layacak bir pazarlama plan n n haz rlanmas ve bu plan n gerçeklefltirilmesi için bir pazarlama komitesinin devreye sokulmas. Ayn pazarlama komitesinin yurt d fl nda at koflturmak yurt d fl na at satmak gibi uluslar aras projelerde üyelerimize destek sa lamas ; Konuflmak kadar dinlemesini bilen, fleffaf, herkesin sorununa ayn yak nl kta duran ve duyarl l kla e ilen; paylafl mc ve öncelikleri do ru saptam fl bir yönetimin, ça dafl liderlik ve yönetim anlay fl n n ortak enerjiyi harekete geçirmekten, sorumlulu u paylaflmaktan ve baflar ya herkesi ortak etmekten geçti inin bilincindeyiz. Amac m z Türkiye Jokey Kulübü yönetimine getirece imiz bu yeni anlay flla geliflme yolunda verilecek hizmetlere, hepimizin elbirli i ile sar laca- ve hepimizin gurur duyaca- bir dönemi bafllatmakt r. Sayg lar mla Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Yasin Kadri EK NC 25 fiubat günü yap lan ilk seçim TJK tarihinde bir ilke sahne oldu. Umur Tamer ve Yasin Kadri Ekinci 54 er oy ald lar. 11 Mart günü yap lan 2 nci seçimde ise 112 oyun 63 ünü alan Yasin Kadri Ekinci TJK n n 23 üncü Baflkan oldu ivan Kurulu Baflkanl n DAli Do an Ünlü nün yapt Divan Kurulu nda, N.Arek Kuyumciyan Baflkanvekili, Sabahattin Uluçay, ve Cengizhan Gödek Kâtip Üye olarak görev ald. Yap lan seçim sonuçlar na göre Baflkan adaylar ndan Yasin Kadri Ekinci geçerli 112 oyun 63 ünü alarak Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkanl na seçildi. Di er aday Umur Tamer ise 49 oyda kald. Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Yönetim Kurulu flu isimlerden olufltu. Esra Atman Özyi it, Ender Ayd ner, Osman Ç k l, Ercan Emre, fiükrü Erdem, A.Serdar Pedük Coflkun. Yönetim Kurulu Yedek üyeleri ise flöyle: Derya Beflikçi, Y ld - r m Gelgin, Cihat Gürüz,Onur Yetkin ve Tuncay Osman Atakol. 25 fiubat 2007 günü yap lan Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeliklerinin seçiminde Baflkan adaylar Umur Tamer ve Yasin Kadri Ekinci 54 er oy alm flt. Her iki Baflkan aday n n ve listesinin eflit oy almas nedeniyle, seçimin tüzü ün ilgili maddesi gere ince seçimler 15 gün sonras na 11 Mart 2007 Pazar gününe ertelendi. Seçim sonuçlar n n belli olmas ndan sonra kürsüye gele- 5

6 rek Genel Kurul üyelerine bir konuflma yapan Baflkan Yasin Kadri Ekinci flöyle dedi. Seçim hizmet yar fl d r. Bana ve ekibimize gösterdi iniz teveccüh için teflekkür ederim. Bize oy veren vermeyen herkese teflekkür ederim. Türkiye Jokey Kulübü ne en iyi flekilde hizmet vermeye çal flaca z. Bütün bu çal flmalar m z eski baflkanlar m zla birlikte, onlar n görüfllerini alarak yapaca- z. Kap m herkese aç k olacak. Herkese hay rl olsun. Denetleme Kurulu na seçilen isimler ise flöyle; Tarcan flcen, Celalettin Alkan, Fikret Ç nary lmaz. Denetleme Kurulu Yedek üyeleri: M.Ergin Tunçok, Ferhat Oktay ve Sabahattin Uluçay. Disiplin Kurulu ise flu isimlerden olufltu: Turgut Koyuncuo lu, Halil Fahri Narmanl, Cahit Aybek, Ergon Mengi,günen Ökten. Disiplin kurulu yedek üyeleri: Zekeriya Ayd n,alpay Özo ul ve Sadettin Sükan. Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Asli Üyeleri ise yap lan balotaj sonuncunda belirlendi. Bu sonuçlara göre Ali Melih Kura, Serdal Adal ve Saim Bora Atakol Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Asli Üyeleri oldu. Tar m ve Köyiflleri Bakan M. Mehdi Eker 25 fiubat ta yap lan Genel Kurul a gelerek destek verdi. Bakan, yasa ile ilgili olarak atç l k camias na önemli mesajlar verdi. Bakan Eker, her iki adaya da seçimlerde baflar diledi. Seçim sonuçlar aç kland ktan sonra TJK Baflkan olan Yasin Kadri Ekinci yi ilk tebrik eden, seçimdeki rakibi TJK Eski Baflkan Umur Tamer oldu. Baflkan Ekinci de Tamer e hizmetlerinden dolay teflekkür etti. 6

7 Divan Kurulu: Cengizhan Gödek, Baflkan Ali Do an Ünlü, Baflkanvekili Arek Kuyumciyan ve Sabahattin Uluçay. Baflkan belirleyen sand k. Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Baflkan Yasin Kadri Ekinci ve Türkiye Jokey Kulübü nün eski Baflkan Umur Tamer oylar n kullan rken. Soldan sa a: Kemal Tamer, Fethi Atan, Kurtcebe Alptemoçin, Lütfullah Kayalar, Nafiz Kurt. 7

8 Divan Baflkan Ali Do an Ünlü de oyunu kulland. TJK n n tek bayan Asli Üyesi Esra Atman Özyi it. fiener Koyuncuo lu (solda) ve Necdet Narin seçimler hakk nda sohbet etti. Soldan sa a: Alaattin Çoban, fierafettin Gedik ve Y ld r m Gelgin. TJK n n eski Baflkanlar ndan Ömer Faruk Girgin, TJK yeni Baflkan n tebrik etti. Soldan sa a: Muhittin Ekiz, A.Hucüm Tulgar ve Levent Kitapç. 8

9 TJK eski Baflkanlar ndan A.Cemal Kura Tar m eski Bakanlar ndan Lütfullah Kayalar a Genel Kurul da olmaktan mutlu oldu nu söyledi. Disiplin Kurulu na seçilen A.Cahit Aybek (solda) ve Alpay Özo ul. Kenan Binak (solda) ve Vural Çak m Genel Kurulu de erlendirirken. Yeni Asli Üyelerimiz 5 Alim Melih Kura Kas m 1962 tarihinde stanbul da dünyaya gelen Alim Melih Kura yüksek okul e itiminden sonra serbest olarak çal flmaya bafllad. Halen Palet nflaat Yönetim Kurulu Üyesi olan Melih Kura, Kura ekürisinde yetifltiricilik yap - yor. ngilizce bilen Kura stanbul Golf Kulübü üyesi. TJK Asli Üyesi Cemal Kura n n o lu olan Melih Kura Madeline Kura ile evli. Kura çiftinin Alim Cemal ve Emil Celal adl iki o lu bulunuyor. 1 Serdal Adal fiubat 1964 tarihinde Adana da dünyaya gelen Serdal Adal liseyi bitirdikten sonra ifl hayat na at ld. Müteahhitlik yapan Serdal Adal, ayn zamanda at sahibi ve yetifltirici. ngilizce bilen Serdal Adal Adana Atl Spor Kulübü, Befliktafl Jimnastik Kulübü, AG AD, Agrega Üreticileri Birli i üyesi. Rahmetli TJK üyesi Hasan Adal n n o lu olan Serdal Adal, Eren Adal ile evli. Adal çiftinin Celal Alaz ve Serhan Kerim adl iki o lu var. 2 Saim Bora Atakol 5 Nisan 1965 tarihinde stanbul da do an Saim Bora Atakol üniversiteyi bitirdikten sonra çal flma hayat na at ld. Do ufl Holding ve Avgen thalat A.fi de görev yapan Atakol 1986 da Ata Medikal Ticaret Ltd. fiirketi nin kurucu orta oldu. stanbul Ticaret Odas, Enka Spor Kulübü ve Hisar E itim Vakf n n üyesi olan Saim Bora Atakol, dil Atakol ile evli. Atakol çiftinin Alara isimli bir k zlar ve Can isimli bir de o ullar bulunuyor. 9

10 zmir de Yar fll Türkiye de at yar fllar devrim niteli inde bir geliflme yaflayacak. May s ay ndan itibaren ngiltere, Avustralya, Fransa, rlanda, ABD, Güney Afrika, Japonya, Birleflik Arap Emirlikleri (Dubai), Hong Kong, sveç, Singapur, Norveç ve Kana- da da oldu u gibi Türkiye de de art k gece yar fllar bafll yor. 10

11 Geceler bafll yor Yar fllar s ras nda kesintisiz enerji ihtiyac 4 adet jeneratörle sa lanacak. 50 milisaniye üstünde enerji kesintisini engelleyen bir otomasyon sistemi sayesinde yar fllar n kesintisiz ve güvenilir bir flekilde yap lmas na olanak verilecek. 11

12 12 Dünya da ngiltere, Avustralya, Fransa, rlanda, ABD, Güney Afrika, Japonya, Birleflik Arap Emirlikleri (Dubai), Hong Kong, sveç, Singapur, Norveç, Kanada gibi ülkelerde senenin belli zamanlar nda gece yar fllar kofluluyor. TJK de, bu ülkeler gibi Dünya standartlar nda fl kland rmas yla Türkiye de ilk kez zmir fiirinyer Hipodromu gece at yar fllar na start veriyor. fiirinyer Hipodromu At Yar fllar sezonu her y l Sonbahar-K fl mevsimlerinde, iklimsel durumlara ra men halk n yo un ilgisini çeker. Yar fl günleri binlerce zmirli, fiirinyer Hipodromu nu ziyaret etmekte, hafta sonlar ise, bu ço unlu u aileler oluflturmaktad r. Yar flseverlerin bu kadar yo un ilgisinin olmas n n sebebi ise fiirinyer Hipodromu nun flehrin içinde kalmas ve neredeyse 2 as rd r halk n ayn yerde at yar fllar n izleyebilme imkân - n n olmas d r. zmir, tarihsel zenginli i göz önüne al nd nda, birçok yerli ve yabanc turistin tercih etti i bir il olma özelli ine sahip. Ülke tan t m na da katk sa layacak gece at yar fllar na yerli halk n yan s ra birçok turistin de yak n ilgi gösterece i tahmin ediliyor. Uçakla gündüz zmir in üzerinden geçerken fiirinyer Hipodromunun güzelli ini kufl bak fl seçebiliyorsunuz. Art k gece de Elmas bir gerdanl a benzeyen, zmir körfezinin güzelli i nin yan s ra, fiirinyer Hipodromu nun günefl gibi ayd nlat lm fl fl lt s karfl layacak konuklar. Dünya Normlar nda proje TJK n n gece yar fllar ayd nlatmas için bafllatt ihaleye 16 baflar s n kan tlam fl firma davet edildi. Anel Grup yetkilileri 1 Aral k 2006 tarihinde imzay att ve 4 Aral k ta proje start ald. Gece yar fllar ile ilgili çal flma yap l rken at, insan, yar fl, bahis, gölge, Tv yay n, Foto finifl ve en önemlisi kesintisiz enerji gibi pek çok parametrenin ele al nmas ve tüm ihtiyaçlar n koordine edilmesi gerekmekteydi. Avrupa Birli i nin belirledi i gece yap lan spor aktivitelerinin ayd nlatma normlar na uygun olarak tasarlanan proje, hemen uygulanmaya baflland. Önemli bir karar da ayd nlatma direklerinin alçak ve çok say da olan n n m, yoksa yüksek ve yeterli say da olan n n m tercih edilece iydi. Dünya da gece yar fllar yap lan hipodromlar incelendi. fiirinyer Hipodromu, flehrin içindeydi. En önemlisi de buydu. Gece yap lan fl kland rman n ayn zamanda çevreye de rahats zl k vermemesi gerekiyordu. Dubai deki gibi k sa ve çok say da ayd nlatma dire i yerine, Dünya normlar nda ayd nlatma oranlar n karfl layacak bir baflka alternatif fl kland rma flekli olan yüksek direkler tercih edildi. Müflavir Firma olan T M Group Proje Yönetim sorumlusu lhan Özseven, Özellikle Hong Kong daki Happy Valley Ravecourse, ayd nlatma aç s ndan örnek al nabilecek nitelikler tafl - yor. Ayr ca konum olarak da TJK zmir fiirinyer Hipodromu ile ortak noktalar var aç klamas yapt. Çal flmalar büyük bir h zla ve titizlikle bafllat ld. lk ad m kablo döflemekti. Yatay sondaj ile kablolar piste zarar vermeden alttan geçirilerek, elektrik tesisa-

13 t n n döflenmesine baflland. Bu çal flmalara paralel olarak ayd nlatma direklerinin de temel at mlar gerçekleflti. Zira 10 ile 20 ton a rl nda farkl yükseklikteki toplam 30 dire i tafl yacak temeller büyük önem tafl yordu. 16 metre yüksekli inde Padok ve çevresini ayd nlatacak 9 dire- in yan s ra, pistleri ayd nlatacak 25 metrelik 1,30 metrelik 13 ve 40 metrelik 7 adet projektör dire i projede yer al yordu. Demonte olarak getirtilen direkler Hipodromda birlefltirildi. Merdiven ve korkuluklar da eklenerek 60 ile 160 ton kapasiteli özel vinçler sayesinde belirlenen temeller üzerine yerlefltirilmeye baflland. Gece yap lan at yar fllar için en önemli konu, kesintisiz enerjinin sa lanmas d r. Çünkü bir futbol karfl laflmas nda enerji kesintisi olmas durumunda karfl - laflma, jeneratörler devreye girinceye kadar durdurulabilir. Futbol topu kontrol edilebilir. Sporcular ve seyirci bekleyebilir. Jeneratör devreye girince de karfl laflma kald yerden bafllar. Ama bir uçak hava alan na inecekken enerji kesilmesi nas l bir felakete yol açacaksa, gece yap lacak at yar fllar nda da ayn risk mevcuttur. Atlar son 200 metreye geldiklerinde enerjinin kesildi ini düflünsenize. Atlar durup, jeneratör devreye girdi- inde kald klar yerden yar fla devam edemezler. Böyle bir olumsuzlu un yaflanmamas için, kesintisiz enerji kullan m gerekmektedir. Bu da:1600 kva Stand-by/1500 kva Prime güç üretebilen 4 adet jeneratör ile sa lanacakt r. Jeneratörler ile 2000 kva kv step-up trafo (4 adet) ve 1250 kva 5 adet tali trafonun inflas da elektrik tesisat n n döflenmesi ile efl zamanl olarak bafllam flt r. Her bir dire in kablolar n n irtibatland kendine ait panosu vard r. Bu sistemle, 4 jeneratörün 3 ünün ayn anda ar zalanmas söz konusu olsa bile, yar fllara devam edilebilir düzeyde enerji üretilir. Sistem; 50 milisaniye ve üstünde enerji kesintisini engelleyen bir otomasyon sistemi sayesinde kesintisiz ve güvenilir enerjiyle beslenmektedir. Hipodromun çevreye, seyircilere, atlara ve yar fllara en uzak köflesinde Enerji Da t m Merkezi oluflturulmufl; tüm flebeke giriflleri, jeneratörler, 34,5kV flalt merkezi ve otomasyon üniteleri bir araya getirildi. Sadece pist ayd nlatmas nda 2000W l k 1380 adet armatür (projektör) kullan lm flt r. Padok ayd nlatmas için 1000W l k 155, Tribünlerde 2000W l k 195 ve tüneller için de 400W l k 32 adet armatür kullan ld. TJK zmir fiirinyer Hipodromu nu 1762 projektör ayd nlatacak. Projelendirme esaslar Avrupa norm ve standartlar baz al narak hesaplanm flt r. Kullan lan ayd nlatma de erleri EN numaral Avrupa normuna; ayd nlatma seviyeleri de CIE SO 15 Numaral Dünya ayd nlatma Komitesi Yay nlar do rultusunda al nm flt r. Düfley ve yatay ayd nlatmalar ile fl klanan hipodromda Renkli Televizyon çekimi göz önüne al nm flt r. Televizyon ana kamera bak fl do rultusunda düfley ayd nl k düzeyi Lux, di er kamera bak fllar do rultusunda Lux ve photo finish bölgesi de yaklafl k 4000 Lux tür. Düfley ayd nl k düzlemi yerden 1,5 metre olarak hesaplanmaktad r. Yatay ayd nl k düzeyi ise ana kamera do rultusunda Lux, di er kameralar için Lux tür. Tüm bu de erler ayarland k- 13

14 tan sonra önemli olan ayd nlatman n gözde kamaflma yapmamas n sa lamakt r. Çünkü göz kamaflmas izleyenlerin oldu u kadar koflan atlar n ve jokeylerin de At Yar fl esnas nda olumsuzluk yaflamalar na sebep olabilir. Bunun önüne geçebilmek için direk boyu, direk yeri, projektör say s, konumu ve aç s uzmanlarca özel olarak ayarlanm fl ve belirlenmifltir. Gece At Yar fllar n n bafllamas ndan yar m saat önce sistem jeneratörler arac l yla çal flt r - lacak ve yar fllar n bitiminden yar m saat sonra da kapat lacakt r. Ayd nlatma ve enerji otomasyonu vas tas ile ayd nlatma elemanlar kademeli olarak yar fl öncesinde devreye sokulacak, yar fl öncesinde adapte olmalar sa lanacakt r. Normal çal flma esnas nda sistemi besleyen dört jeneratörden biri, di er üç jeneratörün yede i olarak haz r bekletilecektir. Ayr ca kuvvet hesaplamalar nda gerilim düflümü %1 in alt nda hesapland için sistemin, voltaj düflmesinden etkilenmesi minimalize edilmifltir. Avrupa ve Dünya standartlar nda çal fl lm fl, uluslar aras lider markalar kullan larak üstün vas fl, en az bak m gerektiren malzemeden yararlan lm fl, kullan c hatalar n ortadan kald rarak birbirini yedekleyen güvenilirlik düzeyi tam bir sistem kurul- 14

15 mufltur. K sa sürede deneme ayd nlatmalar n n bafllamas yla, May s ay içerisinde TJK zmir fiirinyer Hipodromu nda Gece At Yar fllar n n bafllamas planlanmakta. Ifl l KALEL fiah N 15

16 TJK Asli Üyesi Francesco Sponza: At sahibi o gözleri gönülden sevmeli Bu say daki konu umuz, baflar l safkanlarla yar fl pistlerinde ismini s kça duydu umuz Sponza ailesi. zmir in at sahibi ailelerinden biri olan Sponza lar, Buca daki evlerinin güzel ve huzurlu ortam nda daha yak ndan tan ma imkân bulurken, bir yandan da eski foto raflara bakarak an lar n tazeledik. Francesco Sponza dan Buca y, zmir i Türk atç l n, Angelica Sponza dan ise tan flma hikâyelerini dinledik. Ayr ca, zmir de Smyrna Races Club n do- ufluyla bafllayan Türk atç l n n yak n geçmiflinde daha önce hiç duymad klar m z ö rendik. 16 talyan as ll bir aile olan Sponza lar n zmir e gelifli 1880 li y l- lara yani, Osmanl dönemine dayan yor. Francesco Sponza n n dedesinin babas demiryolu inflaat nda mühendis olarak çal flmak üzere zmir e gelir ve bu güzel flehri severek buraya yerleflir. lerleyen y llarda mühendis baban n o lu (Francesco Sponza n n dedesi) mücevher ifline girerek 1906 y l nda kendi flirketini kurar. Geçti imiz y l 100 üncü yafl n kutlayan bu aile flirketini flu anda Francesco Sponza yönetiyor. Ailesindeki herkesin Türkiye de yaflad n söyleyen Francesco Sponza n n efli Angelica da Amerikal. Bir k z, Alp ve Cem isimli iki erkek torunu olan Sponza n n Alpiko ve Big Cem isimli atlar torunlar n n ad n tafl yor. fiirinyer Hipodromu eskiden ulu a açlarla doluydu, kocaman çitlembik a açlar vard. Çocukken orada ufak haval tüfekle ya da sapanla kufl avlard k. Türk atç l Smyrna Races Club ile birlikte zmir de bafllad, siz de zmirli bir at sahibi olarak baflar l safkanlarla bu gelene i sürdürüyorsunuz. Sizin atç l k maceran z nas l bafllad? Kuzenimin kocas olan Joe Clark, küçük bir hara kurmufltu ve bu ifle gönül vermiflti. Benim de atç l a ilgim oradan geliyor. Babam ve arkadafllar yla birlikte s k s k hipodroma giderdik. Böylelikle at sevgisi benim de kalbimde yerini ald. Atç l k d fl nda aile gelene imiz olan mücevherat ifline devam ediyorum ayr ca dünyaca ünlü birçok saat markas n n Türkiye mümessiliyiz. Bir de turizme yönelik yatç l k flirketimiz var. Atlar ise zaten ifl olarak kabul etmiyorum, atlarla ilgilenmek benim için zevkli bir hobi.

17 Ben zmir le stanbul aras nda mekik dokuyorum. Y l n yar s zmir de, yar s stanbul day m. zmir deki atç l n dünü ile bugününü k yaslarsan z neler söylersiniz? Büyük bir de iflme ve geliflme var. Sadece zmir de de il asl nda Türk atç l ndaki anormal geliflmelere flahitlik ettim. Her fleyden önce at say s artt ve kalite yükseldi. Maddiyat da olunca herkes en iyi at yetifltirmek için çaba sarf ediyor. Eskiden maddiyat geri plandayd. At yar flc l, daha çok zevk ve e lence meselesiydi. Daha bir özveri istiyordu. At sahipleri çok koflu kazansa dahi bilançolar hep eksideydi. zmir de Giraudlar, Simsaro ullar, Evliyazadeler o dönemlerin ünlü atç aileleriydi. Yar fllar, at sahipleri aras nda espri konusu olurdu. Birbirlerini k zd rmak için ya da atlar n n üstünlü ünü kan tlamak için yar fllara kat l rlard. Genellikle iyi tan fl rlar d, hatta birço u yak n arkadaflt. Birbirlerini centilmence selamlarlard. kramiyeler, flimdikilerle k yaslanmayacak kadar düflüktü hatta gülünçtü. Ama önemli olan yar flmakt. fiimdi at yar flc l tam bir sektör oldu, baz insanlar için ikramiye yar fltan daha önemli. Bir de çekilen meflaggatler vard tabii, eskiden ngiliz taylar zmir den stanbul a trenle yolla- Ayakta soldan sa a: Francesco Sponza, Silvio Sponza, Enzo Sponza, Mario Sponza ve anne Felicita Sponza n rd. stasyona kadarda yaya olarak getirilirdi. zmir in bu kadar kalabal k olmad y llarda biz de haftasonlar atlarla grup halinde Koza- aç a ç kard k. Oralar o zamanlar ormand. Koza aç ta atlar ba lay p piknik yapard k. Bizim Buca n n havas bir baflkad r, özeldir, zaten burada Gö üs hastanesi olmas n n nedeni de havas. Kardeflim 1945 te akci- erlerinden bir rahats zl k geçirdi. Doktor da bize Buca y tavsiye etti. O zamandan beri Buca day z. O y llarda Buca n n içinde ah rlar vard. Hatta baz evlerin bahçelerinde bile ah rlar vard, atç lar gelip oray kiralard. fiirinyer Hipodrumu nun içinde bulunan bu günkü ah rlar bölgesi o y llarda Giraud ailesine aitti. Ad Cennet Haras olan bu yer ah rlar ve ulu a açlarla doluydu, kocaman çitlembik a açlar da vard. Çocukken orada sapanla kufl avlard k. Orayla ilgili bir de an m var. Bir keresinde de hipodromda ata biniyordum at piste ç kt birden koflmaya bafllad tabi pisti görünce tam bir tur att k. Ben o at n üzerinde nas l durdum, düflmeden nas l tutundum düflmedim bilmiyorum. At aflk a r bas nca ben de bir Tay sahaya gidinceye kadar epey zaman geçiyor. Kabaca bir hesap yaparsak; k srak hamile kal yor 11 ay annede, 18 aydan önce de sahaya gidemez 29 ay ediyor. arkadafl mla birlikte flimdiki zmir Atl Spor Kulübü nün bulundu u alan kiralay p ah rlar yapt m. Oras bizim atç l k kulübümüzdü bir çok yabanc ata binmek için gelirdi özelliklede Nato da görev yapan personel. Burada infla etti imiz ah rlar zmir Atl Spor Kulübü nün ilk temellerini oluflturdu. Daha sonra da oray federasyon devrald. zmir in köklü ailelerinin zmir de ve hatta Türkiye de at yar flc l n bafllatt n biliyoruz. Ancak flimdilerde bu ailelerin isimlerine rastlayam yoruz. Bunu neye ba l yorsunuz? Bu ailelerin flimdiki nesilleri maalesef atç l a devam etmedi. Ne Evliyazadeler ne de Giraudlar. Onur Simsaro lu da bir iki atla devam ediyor. Çok yaz k, hakikaten yaz k. Ben özellikle Giraudlar n devam etmesini çok isterdim. Biliyorsunuz Cennet Haras onlar nd. fiu anda bile bulunduklar evin bahçesinde ah rlar ve kum manejleri var. Padoklar hala duruyor. Rahatl kla devam edebilirlerdi, maalesef üzücü, atç l k de erli bir aileyi kaybetti. 17

18 At sahibi olman n koflullar size göre nedir, her önüne gelen at sahibi olabilir mi? Asla olamaz bir kere at sevgisini gönülden hissetmeli. nsan n o güzel yarat, o gözleri sevmesi laz m. Ben atlara y lda ne kadar bütçe ay rabiliyorsam ona göre atç l k yapar m. Atç l bu flartlarda yapmak gerekir. Yoksa flunu kazan r m bunu kazan r mla atç l k olmaz. Bu zengin olma yolu de il, öyle görülmemeli. At kolay yetiflmiyor. Tay sahaya gidinceye kadar epey zaman geçiyor. Kabaca bir hesap yaparsak; k srak hamile kal yor 11 ay annede, 18 aydan önce de sahaya gidemez 29 ay ediyor. Afl m ücreti ayg ra göre de ifliyor, ortalama 4 bin YTL lik bir ayg r baz al rsak, hiç koflmam fl bir tay n masraf bin YTL ye geliyor. Tay n z satmaya kalkarsan z bu fiyata mümkün de il al c bulamazs n z. Anlatt klar n zdan at sahibi olman n fazlas yla özveri gerektirdi ini anl yoruz. Peki, sizce bu durum, bu ifle gönül veren insanlar y ld r yor mu? Y ld rm yor çünkü gönlünüzdeki sevgiyle art k kendinizi atlardan ayr düflünemiyorsunuz. Ancak, befl at n z olaca na at say n z üçe düflürüyorsunuz. fiu s ralar birçok kifli bunu yap yor. 18 Felicita Sponza ve ye eni Charles Micaleff (solda) Felicita Sponza (ortada) Francesco Sponza'n n annesi. Solda k zkardefli Nola Tornaviti sa da ise bir misafirleri 1940 y l nda fiirinyer Hipodromu nda. Herkes Türk atç l na katk da bulunmak için çok de il biraz daha fazla çaba harcamal düflüncesindeyim... Ben bu hobi için ay rabilece im param düflünüyorum, y lda ne kadar para harcayabilirim onu hesapl yorum. Günümüzde insanlar n çeflit çeflit hobisi var, yerine göre pahal zevkleri var. Kimisi küçük uçaklara merakl - d r, kimisi antika otomobillere, en büyük hobisi odur, ona göre bir bütçe ay r r. Atç l k için de böyle, ne kadar harcayabileceksen o kadar at bulunduracaks n. Elli ya da otuz at bulundurup ne yapaca n flafl rmaktansa böylesi elbet daha iyi. Bu kadar özveriyle elinizde büyüttü ünüz bir tay yar fl kazand zaman ne hissediyorsunuz? Önce yar fl kazanana kadar akla karay seçiyorsunuz. Starta girecek mi girmeyecek mi, starttan ç kacak m ç kmayacak m? nan n eliniz aya n z titriyor. Ben kendim koflsam sanki daha kolay olacak. Sars l yorsunuz, sanki dünyan n en uzun iki dakikas n geçiriyorsunuz. Bunlar n sonucunda kazan nca gururla, sevinçle kar fl k bir duygu yafl yorsunuz. flte o duygu dünyalara de iflilmez. Atlar n za t pk bir çocuk gibi bak yorsunuz. Tay m hasta oldu unda gece so ukta bile iki saatte bir pijamalar n üstüne mont geçirip, ah ra bakard m tay m nas l atefli var m diye. Çiftlikte uyudu umuz oda ah rlar n hemen dibinde. Hatta mimar m z espri olsun diye odam z n d flar daki kap s n ah r kap s fleklinde yapt. Bir keresinde çiftli imizde dostlar m za parti vermifltik. Her bir ah r n kap s na da davet etti imiz çiftlerin isimlerini yazd m ve ast m. Bak n dedim burada yafllan nca hepinize kalacak yer var! Çok hofllar na gitmiflti tabi kendi ismimizi de kendi kap m za asm flt m. fiu anda Türkiye nin tek sponsorlu koflusu olan Piaget Marmara Koflusu, sizin çabalar n zla Türkiye mümessili oldu unuz firman n sponsorlu unda gerçeklefliyor. Siz bir anlamda lokomotif oldunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz ve sponsorlu koflular n artmas için neler yap lmal? Lokomotif var ama devam gelmiyor maalesef lokomotif yaln z kal yor. Biz inflallah önümüzdeki senede devam edece iz. Koflunun ad art k Piaget Marmara Koflusu oldu. Böyle de gitmesi için çal flaca z. Yaln z maalesef ülkemizde bir tek sponsorlu koflu yap l yor ben tek bafl ma olman n üzüntüsünü yafl - yorum. Mutlaka arkas gelmeli ve bunun yap lamayacak bir fley olmad n di er arkadafllar ma iki y ld r, bu kofluya sponsor olarak kan tlad m düflünüyorum. Bir kofluya sponsor olmak için neler yapmak gerekiyor? Siz ne yapt n z? Tek yapt m yabanc orta m ikna etmek oldu. Firman n reklam giderlerine farkl bir reklam

19 2006 Piaget Marmara Koflusu ödül töreninde. kalemi daha eklendi. Üstelik bu daha de iflik bir mecra. Kendisinden bahsettirecek bir kofluya sponsoroluyorsunuz ve isminizi veriyorsunuz. Umut Tamer Baflkan m zla birlikte bir yeme e ç kt k, onlar tan flt rd m karfl l kl oturduk konufltuk. Karar verdik Piaget in Ceo sunu ikna ettim bütün zorluk bundan ibaret. Asl nda zorluk bile de il. ki senedir de koflunun kupas n Piaget Saatleri Ortado u Müdürü Edouard Cottin kendisi veriyor. Vizyon aç s ndan Türk atç l n bir ad m daha öne tafl yor. B rak n onu, dünyan n her yerinde yay nlanan Piaget dergisinde Piaget Marmara Koflusu foto raflar yla birlikte yer al yor. Bu yolla atç l - m z da önem kazan yor. Bundan daha güzel bir reklam var m? fiu anda sponsorluk bedelleri ufak r a k a m l a r l a ifade ediliyor. leride bu rakamlar büyüyebilir. Arkadafllar m z bu f rsat iyi de erlendirmeli. Bizim asli üyelerimiz ve at sahiplerimiz aras nda bugün bir sürü markayla birlikte ifl yapan kifliler var. Akl n za ne gelirse, bunlar n içinde Türkiye de mümessili olan yabanc markalar n yan s ra, büyük Türk firmalar da var. Neden kimse flimdiye kadar en az ndan bir gayret göstermedi? Yaz k de il mi? Herkes Türk atç l na katk da bulunmak için çok de il biraz daha fazla çaba harcamal düflüncesindeyim. Ülkemizde sponsorlu koflular n ço- almas n ben can gönülden istiyorum. At yar fllar, evrensel bir spor. Tüm ülkelerde prestiji içinde bar nd r yor. Bu yüzden yabanc firmalar da Türk firmalar n da ikna etmek pek de zor olmayacakt r. Müflterek bahis oyunlar yla aran z nas l? Ben bir tek alt l ganyan oynar m. Genellikle atlar - m n kofltu u günlerde oynuyorum. Ayr ca baflta zmir ve stanbul olmak üzere tüm illerdeki koflular takip eder tribündeki yerimi al r m. Yurtd fl nda da yar fllara gidiyorsunuz onlar da gözlemliyorsunuz Türk yar flç l dünyan n neresinde? Bizde özellikle son dönemde ciddi bir ilerleme var, gerçek flu ki daha çok yolumuz var. K srak kalitesini mutlaka yükseltmemiz gerekiyor. Bugün enternasyonal koflulardaki ikramiyelerin yüksek olmas çok iyi bir özellik. Tabi bu uluslararas arenadaki iyi atlar da bu koflulara çekecektir. Bu yolla uluslararas platformda Türk atç l ndan daha fazla bahsedilecektir. Bayan Sponza eflinizle nas l tan flt n z? Ben Atina da Merrill Lynch firmas nda borsac olarak çal fl yordum. Francesco Sponza da Atina ya tatile gelmiflti, her fley k smet iflte ben Güney Carolina l - y m, eflim ise talyan ama yollar - m z 1980 y l nda Atina da kesiflti. Evlendik ve o zamandan beri zmir de yafl yoruz. Evlenmeden önce atlarla ilgili bir bilgim yoktu, burada ö renmeye bafllad m ve hala ö reniyorum çok da seviyorum. Fakat yar fllar esnas nda o kadar heyecanlan yorum ki koflular televizyondan izlemeyi tercih ediyorum. Bu yüzden bazen hipodroma gidemiyorum... Röportaj: Hilal Ergenekon Foto raflar: Emre Do an 19

20 Tek yumurta ikizleri pistlerde Pistelerin ikizleri umut vaat ediyor. simleri Tolga ve smail Koyuncu. Daha 18 yafl ndalar ve tek idealleri Gazi Koflusu nda flampiyonlu a uzanmak. stanbul k fl sezonunda yar fllarda mücadele veren tek yumurta ikizleri hem davran fllar yla ve hem de binifl stilleriyle göz dolduruyor ski jokey ve flimdilerde antre- yapan Abdullah Koyun- Enörlük cu nun ikiz o ullar Tolga ve smail i birbirinden ay rt etmek mümkün de il. Ses tonlar ndan boylar na saç renklerinden gözlerine tamamen bir benzerlik içinde olan genç aprantiler, küçük yafllardan bu yana örnek ald klar a abeyleri Halis Karatafl, Sadettin Boyraz ve Süleyman Akd gibi jokeylerle ayn yar flta yer almaktan gurur duyuyor. smail Koyuncu bu güne kadar yaklafl k 50 yar fla kat ld. Kardefli Tolga dan bir y l önce Apranti E itim Merkezi nden mezun olan smail, bu yar fllarda bir çok kez tabelaya girme baflar s n gösterdi. Kardefli Tolga ile iki kez ayn yar flta at bindiklerini kaydeden smail, Yar fl esnas nda rakibim, fakat bitince rakiplik de sadece o yar fl için söz konusu. Normal yaflamda asla birbirimizi rakip olarak görmedik. Çevremizdeki insanlar bize çok s cak davran yor. En büyük deste i de Halis a abeyimizden al yoruz. En büyük idolümüz de Halis Karatafl fleklinde konufluyor. Tolga Koyuncu, Ekrem Kurt E itim Merkezi nin yeni mezunlar ndan. Bu güne kadar 12 yar fl bindi 20 ve bir çok kez beflincilikle yar fl bitirdi. lk zamanlarda karamsarl a kap lsam da bu düflünceyi k sa sürede yendim diyen Tolga, Günde 12 at çal flt r yorum. Atlarla dialo umuz çocuklu umuza dayan yor. Apranti okuluna bafllamadan önce de at çal flt r yorduk. nsanlar n tepkisi hep iyi yönde oluyor. Örnek ald m büyüklerimle ayn yar flta yer almaktan çok mutluyum. leride baflar l bir jokey olmak için çok çal flmam gerekti inin fark nday m. Kardeflimle sabah akflam spor yap yoruz. Sabahlar da at çal flt r yoruz. Gelecekten umutluyum dedi. nsanlar n kendilerini ay rt edemedi ini belirten smail Koyuncu, Küçük yafllar ndayken Tolga ah rlarda çal fl yordu. Benimse atlarla hiçbir ba lant m ve ilgim yoktu. Bir gün Tolga hastaland ve ah ra gidemedi. Onun yerine ben gittim. Ah rda çal flan seyis de Tolga ile pek anlaflam yormufl. Ben gitti imde çok güzel anlaflt k konufltuk. Birkaç gün böyle devam etti. Bizi çok iyi tan yan bir a abey durumu anlay nca seyis çok flafl rm flt. O günden bu güne atç l kla ilgileniyorum dedi. S radan bir gününün nas l geçti ini anlatan Tolga Koyuncu, Ciddi anlamda yememize ve içti imize dikkat ediyoruz. Sabah 5 te kalk p ah rlarda atlar çal flt r yoruz. Saat gibi eve gelip duflumuzu ald ktan sonra biraz istirahat ediyoruz ve o gün yar flta koflacaksak hipodroma gelip haz rl klar m z yap yoruz. Yar fllar bitince de spor yap p eve dönüyoruz. Yemekten sonra da biraz TV izleyip erkenden yat yoruz. Kendimizi gelifltirmek için de Avrupa at yar fllar n izliyoruz. diye konufltu. Yurt d fl nda e itim almak istediklerini kaydeden smail Koyuncu da bunun için teklif ald klar n ama ciddi anlamda deste e ihtiyaçlar - n n oldu unu söylüyor.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı