Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007"

Transkript

1 Müjde! Yasa ç kt fiubat de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da

2 Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan özlemle beklenen ve sektörün nefes almas n sa layacak 1340 s ra say l "fians oyunlar Has lat ndan Al nan Vergi, Fon ve Paylar n Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s TBMM nin 14 Mart günkü oturumunda kabul edildi Nisan 2007 tarihinde yürürlü e gire- 1 cek olan Kanunla, at yar fllar müflterek bahislerinden yar flsevere da t lan ikramiye tutar tüm flans oyunlar nda oldu u gibi brüt has lat n % 50 sine yükseltilerek tevzii tutar nda % 12 lik art fl sa lanm flt r. TJK pay ise net % 15 den % 22 ye yükseltilerek, y llard r s k nt - da olan atç m za ve bayilerimize daha iyi imkanlar sa layacak ve sektörün gelifltirilmesi için gerekli yat - r mlar n yap lmas na olanak verecek denk bütçeli bir mali yap ya kavuflma f rsat da elde edilmifltir. nci Özdemir yasan n gerekçesini anlatt Tasar maddeleri görüflülürken söz alan AK Parti stanbul milletvekili nci Özdemir flöyle konufltu. 2 Say n Baflkan, de erli milletvekilleri; 1340 s ra say l yasan n 5'inci maddesi üzerinde flahs m ad na söz alm fl bulunuyorum. Yüce heyetinizi sayg yla selaml yorum. De- erli arkadafllar m, burada, tabii, birtak m aç klamalar geldi. Ben özellikle CHP sözcüsüne teflekkür ediyorum; gerçekten, çok önemli noktalara dikkat çekti. Bu, toplumumuzun sadece belli bir bak fl aç s yla bak lmamas gereken bir konudur. Ona da dikkat çekmesi aç s ndan, de erli arkadafl ma, de erli sözcüye çok teflekkür ediyorum. Burada, hakikaten, yat r mlarla ilgili birtak m fleyler söyleniyor, ama, ben burada baflka bir konuyu, bir cümleyle geçmek istiyorum. Hep, sürekli olarak, illegaliteyi legal hale getirmekten söz ediyoruz ve burada, fazladan bir paran n verilmesi gibi bir konu gündeme geliyor. Asl nda, konu bu de il. "Merdiven alt " diye halk aras nda adland r - lan illegal oyunlarda yüzde 15 gibi fazladan bir ikramiye ödenmekte, ayr ca, vergi de olmad için, insanlar bu yöne do ru yönelmekte. Bu yasan n temelinde yatan budur diyorum. Bakan n teflekkür konuflmas Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi EKER tasar n n yasalaflmas n n ard ndan Genel Kurula hitaben yapt teflekkür konuflmas nda flöyle konufltu. Say n Baflkan, yüce Meclisin de- erli üyeleri; biraz önce oylar n zla kabul edilen kanun tasar s ile flans oyunlar konusunda daha önce muhtelif kurulufllar aras nda bulunan yetki ile ilgili ve birtak m kar fl k düzenlemelerle ilgili hususlar basitlefltirilmifl, uygulamada kolayl k sa lanm flt r. Yine, flans oyunlar - n n illegal, sanal ortamlardan yasal ortama yönelmesi konusunda ve has lattan aktar lacak vergi, fon ve paylar n dengeli bir düzeyde belirlenmesi suretiyle, hizmet sunan kurum ve kurulufllar n etkinli i ve verimlili in art r lmas, keza, flans oyunlar düzenleyen kurulufllar aras nda haks z rekabetin önlenmesi, kamuya intikal eden kaynaklar n sürdürülebilir bir flekilde güvenceye ba lanmas sa lanm fl olacakt r. Bu tasar, bu sistemin her yönüyle daha sa l kl bir flekilde ifllemesi için at lm fl önemli bir ad md r. Gerek bu oyunlar düzenleyen kurulufllar gerekse ifltirakçiler aç s ndan bu tasar n n olumlu sonuçlar verece ini düflünüyoruz. Bu tasar n n gerek haz rl k safhas nda gerekse yasalaflmas safhas nda eme i geçen, katk sa layan herkese, ben, huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Bu kanunun hay rl, u urlu olmas n diliyorum. Hepinizi sayg yla selaml yorum.

3 Baflkan ve Yönetim Kurulu Mehmet Mehdi Eker i ziyaret etti Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci, Yönetim Kurulu ndaki arkadafllar yla birlikte Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker e Ankara daki makam nda bir nezaket ziyareti yapt. Bakan Eker, yeni ekibe baflar lar diledi. Yasin Kadri Ekinci de Atç l m z ad na yap lacak çok iflimiz var. Profesyonel bak fl aç s yla yeni bir vizyon kazand rmaya çal flaca z dedi. (soldan) TJK Genel Müdürü Turgay Kop, Osman Ç k l, fiükrü Erdem, Ender Ayd ner, Yasin Kadri Ekinci, Mehmet Mehdi Eker, Cihat Gürüz, Esra Atman Özyi it, Serdar Pedükcoflkun ve Ercan Emre, Bakanl k makam nda. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Yasin Kadri Ekinci: Bilgi, deneyim ve enerjinize ihtiyac m z var Mevcut sorunlara do ru teflhisler koymak, yüzeysel meseleleri b rak p gerçek tedaviler üretmek zorunday z. Mesele çok ya da az ifl yapmak de- il. Mesele do ru ifli yapmak ürk atç l arzulad yerde Tde il. Daha da önemlisi gelecekle ilgili bir vizyon, bir master plan ve bir stratejiden yoksun durumday z. Oysa günümüz koflullar yönetimlerin ya da yönetime aday olanlar n vizyon ve programlar n n aç kça ortaya kondu u, hedeflerin ve yöntemlerin aç kça tart fl ld, camia ile diyalo un sürekli hale getirildi i farkl bir anlay fl "Ne, niçin yap l yor" bilinmiyor. Bu aç dan yönetimle atç - l k camias aras nda ciddi bir kopukluk var. Oysa günümüz koflullan Konuflmak kadar dinlemesini bilen, fleffaf herkesin sorununa ayn yak nl kta duran ve duyarl l kla e ilen; paylafl mc ve öncelikleri do ru saptam fl bir yönetim arzusunday z farkl bir yaklafl m gerektiriyor. Yönetimler de, yönetime aday olanlar da ileriye dönük düflüncelerini, hedeflerini aç kça ortaya koymal lar. Bunlar tart fl lmal. Camia ile diyalog sürekli hale getirilmeli. Aksi halde önceliklerin sap- 3

4 4 tanmas nda önemli yanl fllar yap lacakt r, yap lmaktad r. Kaynaklar m z birikmifl sorunlar m za oranla yetersiz. Bu durumda en önemli mesele kaynaklar do ru yerlere harcamak. Bunun yap lmad konusunda camiada ciddi bir endifle var. Pek çok üyemiz yat - r mlar n do ru önceliklere göre yap lmad, alt yap ya önem verilmedi i kan s nda. Ve ne yaz k ki hakl lar. Kimse daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Mevcut sorunlara do ru teflhisler koymak, yüzeysel meseleleri b - rak p gerçek tedaviler üretmek zorunday z. Mesele çok ya da az ifl yapmak de il. Mesele do ru ifli yapmak. Biz, yap lan her yat r m n sektöre geri dönüflü hesaplanmal, yat r mlar önceliklere göre yap lmal diyoruz. Ve bu yat r mlar n önemli kalemleri mutlaka camiaya dan fl lmal, görüfl al nmal. Tabii bu durum sadece bir yönetim kurulu ya da bir baflkan meselesinden çok, ça dafl bir yönetim anlay fl, ça dafl bir yönetim tarz meselesi. Öncelikle belirtelim isterim, dünü elefltirmek, suçlu aramak peflinde de iliz. Gelece e bak yoruz. Camia olarak sa l kl ve güçlü bir gelecek planlamak ve elbirli iyle bunu gerçeklefltirmek üzere ortak akl m z, deneyimimizi ve eme imizi hep birlikte seferber etmek amac nday z. Kal c çözümler için yönetimle camia aras nda bir diyalog ve bir iflbirli i flart. Görüfl alan, dinleyen, sorumluk ve yetki paylaflan bir yönetim olmaks z n atç l m - z n ihtiyac olan gerçek ve kal c çözümler üretilemeyece i art k ortada. Bir baflar yla tüm sorunlar n ortadan kalkaca iyimserli ini bir kenara b rakal m. Dokuz, on cephede yerimizde say yoruz ya da geriliyoruz; bir cephede bir fleyler kazan nca ifl bitmifl gibi sevinç naralar at - yoruz. Nedense meseleye bir bütün olarak bakmak al flkanl n elde edemedik. Yar n yeni bir yasa ç kacak, sorunlar m z bitmifl olacak m? Bizce hay r. Kesintiler baflta olmak üzere mücadeleye devam edece- iz. Her geçen gün kan kaybederiz aksi halde. kramiye durumu ortada. Camian n giderlerinin yar s n bile karfl lam yor ikramiyeler. Bu durumda atç l k büyüyebilir mi? Paylafl mc ve fleffaf bir yönetim Meseleleri aflmakta her birimizi yeniden heyecanland rarak enerjimizi birlefltirecek, kat l mc l n önünü açan yeni bir yönetim anlay fl na sahibiz. Camiam z n bir bütün olarak katk s n sa layabilen, ortak enerjimizi sinerjiye dönüfltürebilen ve en önemlisi paylafl mc ve fleffaf bir yönetim oluflturaca z. Art k her birimizin farkl uzmanl ndan yararlanan, hepimizin yetki ve sorumluluk ald - ve bu anlamda birlikte yönetti imiz ve herkese ayn yak nl kta duran, demokratik bir Türkiye Jokey Kulübü anlay - fl m benimsemeliyiz. Sorumluluk ve yetkileri paylaflt m z bir anlay fl Acil ve kal c çözümler bekleyen pek çok sorunumuzun oluflu bu paylafl mc ve kat - l mc yönetim anlay fl n daha da önemli, daha da zorunlu hale getiriyor. Yönetim Kurulunda yer al p almad na de il, konunun uzman olup olmad na bakarak paylaflmal y z yetki ve sorumluluklar. Bu nedenle önceliklerimiz olarak saptad - m z alanlarda sizlere,bilgi,deneyim ve enerjinize ihtiyac - m z var. fieffaf ve kat l mc bir yönetim anlay fl yla sorumluluklar ve yetkiler paylafl lmal. Her iflin alt ndan kalkmas beklenen yönetim kurulu anlay fllar n terk etmeliyiz. Hepimizin çeflitli görevler üstlendi i küçük ama etkin komiteler oluflturacak, bir araya gelmek için yasal icraat hakk nda bilgi verecek, gerekti inde onay ve görüfl alaca z. Öncelikli Konular m z Neler? Temel sorunlar m z çözmek ve uzun vadeli hedeflerimize bizi yaklaflt racak yat - r mlar yapaca z. E itim: Antrenörlerimizden jokeylerimize, seyislerimizden handikaper ve yar fl komiserlerimize kadar sistemimizde yer alan tüm insan gücüne uluslararas standartlarda e itim deste i vermek; At Sa l : Yabanc ve yerli veteriner hizmet ve kadrolar n n zenginlefltirilmesi, uluslararas düzeyde tesis ve cihazlar n atç l m z n hizmetine verilmesi; Haralar ve Afl m stasyonlar : Kaliteli ayg r say s n n artt r lmas, maliyet ve verimlilik sorunlar n n çözülmesi, at yetifltiricili inin di er hayvanc l k alanlar nda oldu u gibi teflvik kapsam na ald r larak desteklenmesini sa lamak; Hipodromlar: dman ve yar fl pistlerinin islah, tribün, hizmet alanlar ve sosyal tesislerin ayr ayr ele al narak k sa ve orta vadeli projeler fl nda iyilefltirilmesi; Yat r mlar ve Fizibilite: Yap lacak yat r mlar n atç l - m za getirisinin ölçülmesi ve her yat r ma bu aç dan bakan bir fizibilite anlay fl n n benimsenmesi;

5 Tarihe geçen bir seçim hale ve Sat nalma Sürecince fieffafl k: En yüksek faydan n en düflük maliyetle gerçeklefltirilmesi için kurulacak komisyonlar n fleffaf biçimde çal flmas ; Reorganizasyon ve gider kontrolü: Sorunlar m z çok kaynaklar m z k s tl. Daha iyi bir gelecek için ifl tariflerinden bafllayan ve verimlili i ön planda tutan bir yönetim felsefesinin oluflturulmas ; Pazarlama: Atç l m z uluslar aras düzeye tafl yacak, gerek iç sat fllar art rmam z ve gerekse dünya pazar nda ciddi bir yer edinmemizi sa layacak bir pazarlama plan n n haz rlanmas ve bu plan n gerçeklefltirilmesi için bir pazarlama komitesinin devreye sokulmas. Ayn pazarlama komitesinin yurt d fl nda at koflturmak yurt d fl na at satmak gibi uluslar aras projelerde üyelerimize destek sa lamas ; Konuflmak kadar dinlemesini bilen, fleffaf, herkesin sorununa ayn yak nl kta duran ve duyarl l kla e ilen; paylafl mc ve öncelikleri do ru saptam fl bir yönetimin, ça dafl liderlik ve yönetim anlay fl n n ortak enerjiyi harekete geçirmekten, sorumlulu u paylaflmaktan ve baflar ya herkesi ortak etmekten geçti inin bilincindeyiz. Amac m z Türkiye Jokey Kulübü yönetimine getirece imiz bu yeni anlay flla geliflme yolunda verilecek hizmetlere, hepimizin elbirli i ile sar laca- ve hepimizin gurur duyaca- bir dönemi bafllatmakt r. Sayg lar mla Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Yasin Kadri EK NC 25 fiubat günü yap lan ilk seçim TJK tarihinde bir ilke sahne oldu. Umur Tamer ve Yasin Kadri Ekinci 54 er oy ald lar. 11 Mart günü yap lan 2 nci seçimde ise 112 oyun 63 ünü alan Yasin Kadri Ekinci TJK n n 23 üncü Baflkan oldu ivan Kurulu Baflkanl n DAli Do an Ünlü nün yapt Divan Kurulu nda, N.Arek Kuyumciyan Baflkanvekili, Sabahattin Uluçay, ve Cengizhan Gödek Kâtip Üye olarak görev ald. Yap lan seçim sonuçlar na göre Baflkan adaylar ndan Yasin Kadri Ekinci geçerli 112 oyun 63 ünü alarak Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkanl na seçildi. Di er aday Umur Tamer ise 49 oyda kald. Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Yönetim Kurulu flu isimlerden olufltu. Esra Atman Özyi it, Ender Ayd ner, Osman Ç k l, Ercan Emre, fiükrü Erdem, A.Serdar Pedük Coflkun. Yönetim Kurulu Yedek üyeleri ise flöyle: Derya Beflikçi, Y ld - r m Gelgin, Cihat Gürüz,Onur Yetkin ve Tuncay Osman Atakol. 25 fiubat 2007 günü yap lan Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeliklerinin seçiminde Baflkan adaylar Umur Tamer ve Yasin Kadri Ekinci 54 er oy alm flt. Her iki Baflkan aday n n ve listesinin eflit oy almas nedeniyle, seçimin tüzü ün ilgili maddesi gere ince seçimler 15 gün sonras na 11 Mart 2007 Pazar gününe ertelendi. Seçim sonuçlar n n belli olmas ndan sonra kürsüye gele- 5

6 rek Genel Kurul üyelerine bir konuflma yapan Baflkan Yasin Kadri Ekinci flöyle dedi. Seçim hizmet yar fl d r. Bana ve ekibimize gösterdi iniz teveccüh için teflekkür ederim. Bize oy veren vermeyen herkese teflekkür ederim. Türkiye Jokey Kulübü ne en iyi flekilde hizmet vermeye çal flaca z. Bütün bu çal flmalar m z eski baflkanlar m zla birlikte, onlar n görüfllerini alarak yapaca- z. Kap m herkese aç k olacak. Herkese hay rl olsun. Denetleme Kurulu na seçilen isimler ise flöyle; Tarcan flcen, Celalettin Alkan, Fikret Ç nary lmaz. Denetleme Kurulu Yedek üyeleri: M.Ergin Tunçok, Ferhat Oktay ve Sabahattin Uluçay. Disiplin Kurulu ise flu isimlerden olufltu: Turgut Koyuncuo lu, Halil Fahri Narmanl, Cahit Aybek, Ergon Mengi,günen Ökten. Disiplin kurulu yedek üyeleri: Zekeriya Ayd n,alpay Özo ul ve Sadettin Sükan. Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Asli Üyeleri ise yap lan balotaj sonuncunda belirlendi. Bu sonuçlara göre Ali Melih Kura, Serdal Adal ve Saim Bora Atakol Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Asli Üyeleri oldu. Tar m ve Köyiflleri Bakan M. Mehdi Eker 25 fiubat ta yap lan Genel Kurul a gelerek destek verdi. Bakan, yasa ile ilgili olarak atç l k camias na önemli mesajlar verdi. Bakan Eker, her iki adaya da seçimlerde baflar diledi. Seçim sonuçlar aç kland ktan sonra TJK Baflkan olan Yasin Kadri Ekinci yi ilk tebrik eden, seçimdeki rakibi TJK Eski Baflkan Umur Tamer oldu. Baflkan Ekinci de Tamer e hizmetlerinden dolay teflekkür etti. 6

7 Divan Kurulu: Cengizhan Gödek, Baflkan Ali Do an Ünlü, Baflkanvekili Arek Kuyumciyan ve Sabahattin Uluçay. Baflkan belirleyen sand k. Türkiye Jokey Kulübü nün yeni Baflkan Yasin Kadri Ekinci ve Türkiye Jokey Kulübü nün eski Baflkan Umur Tamer oylar n kullan rken. Soldan sa a: Kemal Tamer, Fethi Atan, Kurtcebe Alptemoçin, Lütfullah Kayalar, Nafiz Kurt. 7

8 Divan Baflkan Ali Do an Ünlü de oyunu kulland. TJK n n tek bayan Asli Üyesi Esra Atman Özyi it. fiener Koyuncuo lu (solda) ve Necdet Narin seçimler hakk nda sohbet etti. Soldan sa a: Alaattin Çoban, fierafettin Gedik ve Y ld r m Gelgin. TJK n n eski Baflkanlar ndan Ömer Faruk Girgin, TJK yeni Baflkan n tebrik etti. Soldan sa a: Muhittin Ekiz, A.Hucüm Tulgar ve Levent Kitapç. 8

9 TJK eski Baflkanlar ndan A.Cemal Kura Tar m eski Bakanlar ndan Lütfullah Kayalar a Genel Kurul da olmaktan mutlu oldu nu söyledi. Disiplin Kurulu na seçilen A.Cahit Aybek (solda) ve Alpay Özo ul. Kenan Binak (solda) ve Vural Çak m Genel Kurulu de erlendirirken. Yeni Asli Üyelerimiz 5 Alim Melih Kura Kas m 1962 tarihinde stanbul da dünyaya gelen Alim Melih Kura yüksek okul e itiminden sonra serbest olarak çal flmaya bafllad. Halen Palet nflaat Yönetim Kurulu Üyesi olan Melih Kura, Kura ekürisinde yetifltiricilik yap - yor. ngilizce bilen Kura stanbul Golf Kulübü üyesi. TJK Asli Üyesi Cemal Kura n n o lu olan Melih Kura Madeline Kura ile evli. Kura çiftinin Alim Cemal ve Emil Celal adl iki o lu bulunuyor. 1 Serdal Adal fiubat 1964 tarihinde Adana da dünyaya gelen Serdal Adal liseyi bitirdikten sonra ifl hayat na at ld. Müteahhitlik yapan Serdal Adal, ayn zamanda at sahibi ve yetifltirici. ngilizce bilen Serdal Adal Adana Atl Spor Kulübü, Befliktafl Jimnastik Kulübü, AG AD, Agrega Üreticileri Birli i üyesi. Rahmetli TJK üyesi Hasan Adal n n o lu olan Serdal Adal, Eren Adal ile evli. Adal çiftinin Celal Alaz ve Serhan Kerim adl iki o lu var. 2 Saim Bora Atakol 5 Nisan 1965 tarihinde stanbul da do an Saim Bora Atakol üniversiteyi bitirdikten sonra çal flma hayat na at ld. Do ufl Holding ve Avgen thalat A.fi de görev yapan Atakol 1986 da Ata Medikal Ticaret Ltd. fiirketi nin kurucu orta oldu. stanbul Ticaret Odas, Enka Spor Kulübü ve Hisar E itim Vakf n n üyesi olan Saim Bora Atakol, dil Atakol ile evli. Atakol çiftinin Alara isimli bir k zlar ve Can isimli bir de o ullar bulunuyor. 9

10 zmir de Yar fll Türkiye de at yar fllar devrim niteli inde bir geliflme yaflayacak. May s ay ndan itibaren ngiltere, Avustralya, Fransa, rlanda, ABD, Güney Afrika, Japonya, Birleflik Arap Emirlikleri (Dubai), Hong Kong, sveç, Singapur, Norveç ve Kana- da da oldu u gibi Türkiye de de art k gece yar fllar bafll yor. 10

11 Geceler bafll yor Yar fllar s ras nda kesintisiz enerji ihtiyac 4 adet jeneratörle sa lanacak. 50 milisaniye üstünde enerji kesintisini engelleyen bir otomasyon sistemi sayesinde yar fllar n kesintisiz ve güvenilir bir flekilde yap lmas na olanak verilecek. 11

12 12 Dünya da ngiltere, Avustralya, Fransa, rlanda, ABD, Güney Afrika, Japonya, Birleflik Arap Emirlikleri (Dubai), Hong Kong, sveç, Singapur, Norveç, Kanada gibi ülkelerde senenin belli zamanlar nda gece yar fllar kofluluyor. TJK de, bu ülkeler gibi Dünya standartlar nda fl kland rmas yla Türkiye de ilk kez zmir fiirinyer Hipodromu gece at yar fllar na start veriyor. fiirinyer Hipodromu At Yar fllar sezonu her y l Sonbahar-K fl mevsimlerinde, iklimsel durumlara ra men halk n yo un ilgisini çeker. Yar fl günleri binlerce zmirli, fiirinyer Hipodromu nu ziyaret etmekte, hafta sonlar ise, bu ço unlu u aileler oluflturmaktad r. Yar flseverlerin bu kadar yo un ilgisinin olmas n n sebebi ise fiirinyer Hipodromu nun flehrin içinde kalmas ve neredeyse 2 as rd r halk n ayn yerde at yar fllar n izleyebilme imkân - n n olmas d r. zmir, tarihsel zenginli i göz önüne al nd nda, birçok yerli ve yabanc turistin tercih etti i bir il olma özelli ine sahip. Ülke tan t m na da katk sa layacak gece at yar fllar na yerli halk n yan s ra birçok turistin de yak n ilgi gösterece i tahmin ediliyor. Uçakla gündüz zmir in üzerinden geçerken fiirinyer Hipodromunun güzelli ini kufl bak fl seçebiliyorsunuz. Art k gece de Elmas bir gerdanl a benzeyen, zmir körfezinin güzelli i nin yan s ra, fiirinyer Hipodromu nun günefl gibi ayd nlat lm fl fl lt s karfl layacak konuklar. Dünya Normlar nda proje TJK n n gece yar fllar ayd nlatmas için bafllatt ihaleye 16 baflar s n kan tlam fl firma davet edildi. Anel Grup yetkilileri 1 Aral k 2006 tarihinde imzay att ve 4 Aral k ta proje start ald. Gece yar fllar ile ilgili çal flma yap l rken at, insan, yar fl, bahis, gölge, Tv yay n, Foto finifl ve en önemlisi kesintisiz enerji gibi pek çok parametrenin ele al nmas ve tüm ihtiyaçlar n koordine edilmesi gerekmekteydi. Avrupa Birli i nin belirledi i gece yap lan spor aktivitelerinin ayd nlatma normlar na uygun olarak tasarlanan proje, hemen uygulanmaya baflland. Önemli bir karar da ayd nlatma direklerinin alçak ve çok say da olan n n m, yoksa yüksek ve yeterli say da olan n n m tercih edilece iydi. Dünya da gece yar fllar yap lan hipodromlar incelendi. fiirinyer Hipodromu, flehrin içindeydi. En önemlisi de buydu. Gece yap lan fl kland rman n ayn zamanda çevreye de rahats zl k vermemesi gerekiyordu. Dubai deki gibi k sa ve çok say da ayd nlatma dire i yerine, Dünya normlar nda ayd nlatma oranlar n karfl layacak bir baflka alternatif fl kland rma flekli olan yüksek direkler tercih edildi. Müflavir Firma olan T M Group Proje Yönetim sorumlusu lhan Özseven, Özellikle Hong Kong daki Happy Valley Ravecourse, ayd nlatma aç s ndan örnek al nabilecek nitelikler tafl - yor. Ayr ca konum olarak da TJK zmir fiirinyer Hipodromu ile ortak noktalar var aç klamas yapt. Çal flmalar büyük bir h zla ve titizlikle bafllat ld. lk ad m kablo döflemekti. Yatay sondaj ile kablolar piste zarar vermeden alttan geçirilerek, elektrik tesisa-

13 t n n döflenmesine baflland. Bu çal flmalara paralel olarak ayd nlatma direklerinin de temel at mlar gerçekleflti. Zira 10 ile 20 ton a rl nda farkl yükseklikteki toplam 30 dire i tafl yacak temeller büyük önem tafl yordu. 16 metre yüksekli inde Padok ve çevresini ayd nlatacak 9 dire- in yan s ra, pistleri ayd nlatacak 25 metrelik 1,30 metrelik 13 ve 40 metrelik 7 adet projektör dire i projede yer al yordu. Demonte olarak getirtilen direkler Hipodromda birlefltirildi. Merdiven ve korkuluklar da eklenerek 60 ile 160 ton kapasiteli özel vinçler sayesinde belirlenen temeller üzerine yerlefltirilmeye baflland. Gece yap lan at yar fllar için en önemli konu, kesintisiz enerjinin sa lanmas d r. Çünkü bir futbol karfl laflmas nda enerji kesintisi olmas durumunda karfl - laflma, jeneratörler devreye girinceye kadar durdurulabilir. Futbol topu kontrol edilebilir. Sporcular ve seyirci bekleyebilir. Jeneratör devreye girince de karfl laflma kald yerden bafllar. Ama bir uçak hava alan na inecekken enerji kesilmesi nas l bir felakete yol açacaksa, gece yap lacak at yar fllar nda da ayn risk mevcuttur. Atlar son 200 metreye geldiklerinde enerjinin kesildi ini düflünsenize. Atlar durup, jeneratör devreye girdi- inde kald klar yerden yar fla devam edemezler. Böyle bir olumsuzlu un yaflanmamas için, kesintisiz enerji kullan m gerekmektedir. Bu da:1600 kva Stand-by/1500 kva Prime güç üretebilen 4 adet jeneratör ile sa lanacakt r. Jeneratörler ile 2000 kva kv step-up trafo (4 adet) ve 1250 kva 5 adet tali trafonun inflas da elektrik tesisat n n döflenmesi ile efl zamanl olarak bafllam flt r. Her bir dire in kablolar n n irtibatland kendine ait panosu vard r. Bu sistemle, 4 jeneratörün 3 ünün ayn anda ar zalanmas söz konusu olsa bile, yar fllara devam edilebilir düzeyde enerji üretilir. Sistem; 50 milisaniye ve üstünde enerji kesintisini engelleyen bir otomasyon sistemi sayesinde kesintisiz ve güvenilir enerjiyle beslenmektedir. Hipodromun çevreye, seyircilere, atlara ve yar fllara en uzak köflesinde Enerji Da t m Merkezi oluflturulmufl; tüm flebeke giriflleri, jeneratörler, 34,5kV flalt merkezi ve otomasyon üniteleri bir araya getirildi. Sadece pist ayd nlatmas nda 2000W l k 1380 adet armatür (projektör) kullan lm flt r. Padok ayd nlatmas için 1000W l k 155, Tribünlerde 2000W l k 195 ve tüneller için de 400W l k 32 adet armatür kullan ld. TJK zmir fiirinyer Hipodromu nu 1762 projektör ayd nlatacak. Projelendirme esaslar Avrupa norm ve standartlar baz al narak hesaplanm flt r. Kullan lan ayd nlatma de erleri EN numaral Avrupa normuna; ayd nlatma seviyeleri de CIE SO 15 Numaral Dünya ayd nlatma Komitesi Yay nlar do rultusunda al nm flt r. Düfley ve yatay ayd nlatmalar ile fl klanan hipodromda Renkli Televizyon çekimi göz önüne al nm flt r. Televizyon ana kamera bak fl do rultusunda düfley ayd nl k düzeyi Lux, di er kamera bak fllar do rultusunda Lux ve photo finish bölgesi de yaklafl k 4000 Lux tür. Düfley ayd nl k düzlemi yerden 1,5 metre olarak hesaplanmaktad r. Yatay ayd nl k düzeyi ise ana kamera do rultusunda Lux, di er kameralar için Lux tür. Tüm bu de erler ayarland k- 13

14 tan sonra önemli olan ayd nlatman n gözde kamaflma yapmamas n sa lamakt r. Çünkü göz kamaflmas izleyenlerin oldu u kadar koflan atlar n ve jokeylerin de At Yar fl esnas nda olumsuzluk yaflamalar na sebep olabilir. Bunun önüne geçebilmek için direk boyu, direk yeri, projektör say s, konumu ve aç s uzmanlarca özel olarak ayarlanm fl ve belirlenmifltir. Gece At Yar fllar n n bafllamas ndan yar m saat önce sistem jeneratörler arac l yla çal flt r - lacak ve yar fllar n bitiminden yar m saat sonra da kapat lacakt r. Ayd nlatma ve enerji otomasyonu vas tas ile ayd nlatma elemanlar kademeli olarak yar fl öncesinde devreye sokulacak, yar fl öncesinde adapte olmalar sa lanacakt r. Normal çal flma esnas nda sistemi besleyen dört jeneratörden biri, di er üç jeneratörün yede i olarak haz r bekletilecektir. Ayr ca kuvvet hesaplamalar nda gerilim düflümü %1 in alt nda hesapland için sistemin, voltaj düflmesinden etkilenmesi minimalize edilmifltir. Avrupa ve Dünya standartlar nda çal fl lm fl, uluslar aras lider markalar kullan larak üstün vas fl, en az bak m gerektiren malzemeden yararlan lm fl, kullan c hatalar n ortadan kald rarak birbirini yedekleyen güvenilirlik düzeyi tam bir sistem kurul- 14

15 mufltur. K sa sürede deneme ayd nlatmalar n n bafllamas yla, May s ay içerisinde TJK zmir fiirinyer Hipodromu nda Gece At Yar fllar n n bafllamas planlanmakta. Ifl l KALEL fiah N 15

16 TJK Asli Üyesi Francesco Sponza: At sahibi o gözleri gönülden sevmeli Bu say daki konu umuz, baflar l safkanlarla yar fl pistlerinde ismini s kça duydu umuz Sponza ailesi. zmir in at sahibi ailelerinden biri olan Sponza lar, Buca daki evlerinin güzel ve huzurlu ortam nda daha yak ndan tan ma imkân bulurken, bir yandan da eski foto raflara bakarak an lar n tazeledik. Francesco Sponza dan Buca y, zmir i Türk atç l n, Angelica Sponza dan ise tan flma hikâyelerini dinledik. Ayr ca, zmir de Smyrna Races Club n do- ufluyla bafllayan Türk atç l n n yak n geçmiflinde daha önce hiç duymad klar m z ö rendik. 16 talyan as ll bir aile olan Sponza lar n zmir e gelifli 1880 li y l- lara yani, Osmanl dönemine dayan yor. Francesco Sponza n n dedesinin babas demiryolu inflaat nda mühendis olarak çal flmak üzere zmir e gelir ve bu güzel flehri severek buraya yerleflir. lerleyen y llarda mühendis baban n o lu (Francesco Sponza n n dedesi) mücevher ifline girerek 1906 y l nda kendi flirketini kurar. Geçti imiz y l 100 üncü yafl n kutlayan bu aile flirketini flu anda Francesco Sponza yönetiyor. Ailesindeki herkesin Türkiye de yaflad n söyleyen Francesco Sponza n n efli Angelica da Amerikal. Bir k z, Alp ve Cem isimli iki erkek torunu olan Sponza n n Alpiko ve Big Cem isimli atlar torunlar n n ad n tafl yor. fiirinyer Hipodromu eskiden ulu a açlarla doluydu, kocaman çitlembik a açlar vard. Çocukken orada ufak haval tüfekle ya da sapanla kufl avlard k. Türk atç l Smyrna Races Club ile birlikte zmir de bafllad, siz de zmirli bir at sahibi olarak baflar l safkanlarla bu gelene i sürdürüyorsunuz. Sizin atç l k maceran z nas l bafllad? Kuzenimin kocas olan Joe Clark, küçük bir hara kurmufltu ve bu ifle gönül vermiflti. Benim de atç l a ilgim oradan geliyor. Babam ve arkadafllar yla birlikte s k s k hipodroma giderdik. Böylelikle at sevgisi benim de kalbimde yerini ald. Atç l k d fl nda aile gelene imiz olan mücevherat ifline devam ediyorum ayr ca dünyaca ünlü birçok saat markas n n Türkiye mümessiliyiz. Bir de turizme yönelik yatç l k flirketimiz var. Atlar ise zaten ifl olarak kabul etmiyorum, atlarla ilgilenmek benim için zevkli bir hobi.

17 Ben zmir le stanbul aras nda mekik dokuyorum. Y l n yar s zmir de, yar s stanbul day m. zmir deki atç l n dünü ile bugününü k yaslarsan z neler söylersiniz? Büyük bir de iflme ve geliflme var. Sadece zmir de de il asl nda Türk atç l ndaki anormal geliflmelere flahitlik ettim. Her fleyden önce at say s artt ve kalite yükseldi. Maddiyat da olunca herkes en iyi at yetifltirmek için çaba sarf ediyor. Eskiden maddiyat geri plandayd. At yar flc l, daha çok zevk ve e lence meselesiydi. Daha bir özveri istiyordu. At sahipleri çok koflu kazansa dahi bilançolar hep eksideydi. zmir de Giraudlar, Simsaro ullar, Evliyazadeler o dönemlerin ünlü atç aileleriydi. Yar fllar, at sahipleri aras nda espri konusu olurdu. Birbirlerini k zd rmak için ya da atlar n n üstünlü ünü kan tlamak için yar fllara kat l rlard. Genellikle iyi tan fl rlar d, hatta birço u yak n arkadaflt. Birbirlerini centilmence selamlarlard. kramiyeler, flimdikilerle k yaslanmayacak kadar düflüktü hatta gülünçtü. Ama önemli olan yar flmakt. fiimdi at yar flc l tam bir sektör oldu, baz insanlar için ikramiye yar fltan daha önemli. Bir de çekilen meflaggatler vard tabii, eskiden ngiliz taylar zmir den stanbul a trenle yolla- Ayakta soldan sa a: Francesco Sponza, Silvio Sponza, Enzo Sponza, Mario Sponza ve anne Felicita Sponza n rd. stasyona kadarda yaya olarak getirilirdi. zmir in bu kadar kalabal k olmad y llarda biz de haftasonlar atlarla grup halinde Koza- aç a ç kard k. Oralar o zamanlar ormand. Koza aç ta atlar ba lay p piknik yapard k. Bizim Buca n n havas bir baflkad r, özeldir, zaten burada Gö üs hastanesi olmas n n nedeni de havas. Kardeflim 1945 te akci- erlerinden bir rahats zl k geçirdi. Doktor da bize Buca y tavsiye etti. O zamandan beri Buca day z. O y llarda Buca n n içinde ah rlar vard. Hatta baz evlerin bahçelerinde bile ah rlar vard, atç lar gelip oray kiralard. fiirinyer Hipodrumu nun içinde bulunan bu günkü ah rlar bölgesi o y llarda Giraud ailesine aitti. Ad Cennet Haras olan bu yer ah rlar ve ulu a açlarla doluydu, kocaman çitlembik a açlar da vard. Çocukken orada sapanla kufl avlard k. Orayla ilgili bir de an m var. Bir keresinde de hipodromda ata biniyordum at piste ç kt birden koflmaya bafllad tabi pisti görünce tam bir tur att k. Ben o at n üzerinde nas l durdum, düflmeden nas l tutundum düflmedim bilmiyorum. At aflk a r bas nca ben de bir Tay sahaya gidinceye kadar epey zaman geçiyor. Kabaca bir hesap yaparsak; k srak hamile kal yor 11 ay annede, 18 aydan önce de sahaya gidemez 29 ay ediyor. arkadafl mla birlikte flimdiki zmir Atl Spor Kulübü nün bulundu u alan kiralay p ah rlar yapt m. Oras bizim atç l k kulübümüzdü bir çok yabanc ata binmek için gelirdi özelliklede Nato da görev yapan personel. Burada infla etti imiz ah rlar zmir Atl Spor Kulübü nün ilk temellerini oluflturdu. Daha sonra da oray federasyon devrald. zmir in köklü ailelerinin zmir de ve hatta Türkiye de at yar flc l n bafllatt n biliyoruz. Ancak flimdilerde bu ailelerin isimlerine rastlayam yoruz. Bunu neye ba l yorsunuz? Bu ailelerin flimdiki nesilleri maalesef atç l a devam etmedi. Ne Evliyazadeler ne de Giraudlar. Onur Simsaro lu da bir iki atla devam ediyor. Çok yaz k, hakikaten yaz k. Ben özellikle Giraudlar n devam etmesini çok isterdim. Biliyorsunuz Cennet Haras onlar nd. fiu anda bile bulunduklar evin bahçesinde ah rlar ve kum manejleri var. Padoklar hala duruyor. Rahatl kla devam edebilirlerdi, maalesef üzücü, atç l k de erli bir aileyi kaybetti. 17

18 At sahibi olman n koflullar size göre nedir, her önüne gelen at sahibi olabilir mi? Asla olamaz bir kere at sevgisini gönülden hissetmeli. nsan n o güzel yarat, o gözleri sevmesi laz m. Ben atlara y lda ne kadar bütçe ay rabiliyorsam ona göre atç l k yapar m. Atç l bu flartlarda yapmak gerekir. Yoksa flunu kazan r m bunu kazan r mla atç l k olmaz. Bu zengin olma yolu de il, öyle görülmemeli. At kolay yetiflmiyor. Tay sahaya gidinceye kadar epey zaman geçiyor. Kabaca bir hesap yaparsak; k srak hamile kal yor 11 ay annede, 18 aydan önce de sahaya gidemez 29 ay ediyor. Afl m ücreti ayg ra göre de ifliyor, ortalama 4 bin YTL lik bir ayg r baz al rsak, hiç koflmam fl bir tay n masraf bin YTL ye geliyor. Tay n z satmaya kalkarsan z bu fiyata mümkün de il al c bulamazs n z. Anlatt klar n zdan at sahibi olman n fazlas yla özveri gerektirdi ini anl yoruz. Peki, sizce bu durum, bu ifle gönül veren insanlar y ld r yor mu? Y ld rm yor çünkü gönlünüzdeki sevgiyle art k kendinizi atlardan ayr düflünemiyorsunuz. Ancak, befl at n z olaca na at say n z üçe düflürüyorsunuz. fiu s ralar birçok kifli bunu yap yor. 18 Felicita Sponza ve ye eni Charles Micaleff (solda) Felicita Sponza (ortada) Francesco Sponza'n n annesi. Solda k zkardefli Nola Tornaviti sa da ise bir misafirleri 1940 y l nda fiirinyer Hipodromu nda. Herkes Türk atç l na katk da bulunmak için çok de il biraz daha fazla çaba harcamal düflüncesindeyim... Ben bu hobi için ay rabilece im param düflünüyorum, y lda ne kadar para harcayabilirim onu hesapl yorum. Günümüzde insanlar n çeflit çeflit hobisi var, yerine göre pahal zevkleri var. Kimisi küçük uçaklara merakl - d r, kimisi antika otomobillere, en büyük hobisi odur, ona göre bir bütçe ay r r. Atç l k için de böyle, ne kadar harcayabileceksen o kadar at bulunduracaks n. Elli ya da otuz at bulundurup ne yapaca n flafl rmaktansa böylesi elbet daha iyi. Bu kadar özveriyle elinizde büyüttü ünüz bir tay yar fl kazand zaman ne hissediyorsunuz? Önce yar fl kazanana kadar akla karay seçiyorsunuz. Starta girecek mi girmeyecek mi, starttan ç kacak m ç kmayacak m? nan n eliniz aya n z titriyor. Ben kendim koflsam sanki daha kolay olacak. Sars l yorsunuz, sanki dünyan n en uzun iki dakikas n geçiriyorsunuz. Bunlar n sonucunda kazan nca gururla, sevinçle kar fl k bir duygu yafl yorsunuz. flte o duygu dünyalara de iflilmez. Atlar n za t pk bir çocuk gibi bak yorsunuz. Tay m hasta oldu unda gece so ukta bile iki saatte bir pijamalar n üstüne mont geçirip, ah ra bakard m tay m nas l atefli var m diye. Çiftlikte uyudu umuz oda ah rlar n hemen dibinde. Hatta mimar m z espri olsun diye odam z n d flar daki kap s n ah r kap s fleklinde yapt. Bir keresinde çiftli imizde dostlar m za parti vermifltik. Her bir ah r n kap s na da davet etti imiz çiftlerin isimlerini yazd m ve ast m. Bak n dedim burada yafllan nca hepinize kalacak yer var! Çok hofllar na gitmiflti tabi kendi ismimizi de kendi kap m za asm flt m. fiu anda Türkiye nin tek sponsorlu koflusu olan Piaget Marmara Koflusu, sizin çabalar n zla Türkiye mümessili oldu unuz firman n sponsorlu unda gerçeklefliyor. Siz bir anlamda lokomotif oldunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz ve sponsorlu koflular n artmas için neler yap lmal? Lokomotif var ama devam gelmiyor maalesef lokomotif yaln z kal yor. Biz inflallah önümüzdeki senede devam edece iz. Koflunun ad art k Piaget Marmara Koflusu oldu. Böyle de gitmesi için çal flaca z. Yaln z maalesef ülkemizde bir tek sponsorlu koflu yap l yor ben tek bafl ma olman n üzüntüsünü yafl - yorum. Mutlaka arkas gelmeli ve bunun yap lamayacak bir fley olmad n di er arkadafllar ma iki y ld r, bu kofluya sponsor olarak kan tlad m düflünüyorum. Bir kofluya sponsor olmak için neler yapmak gerekiyor? Siz ne yapt n z? Tek yapt m yabanc orta m ikna etmek oldu. Firman n reklam giderlerine farkl bir reklam

19 2006 Piaget Marmara Koflusu ödül töreninde. kalemi daha eklendi. Üstelik bu daha de iflik bir mecra. Kendisinden bahsettirecek bir kofluya sponsoroluyorsunuz ve isminizi veriyorsunuz. Umut Tamer Baflkan m zla birlikte bir yeme e ç kt k, onlar tan flt rd m karfl l kl oturduk konufltuk. Karar verdik Piaget in Ceo sunu ikna ettim bütün zorluk bundan ibaret. Asl nda zorluk bile de il. ki senedir de koflunun kupas n Piaget Saatleri Ortado u Müdürü Edouard Cottin kendisi veriyor. Vizyon aç s ndan Türk atç l n bir ad m daha öne tafl yor. B rak n onu, dünyan n her yerinde yay nlanan Piaget dergisinde Piaget Marmara Koflusu foto raflar yla birlikte yer al yor. Bu yolla atç l - m z da önem kazan yor. Bundan daha güzel bir reklam var m? fiu anda sponsorluk bedelleri ufak r a k a m l a r l a ifade ediliyor. leride bu rakamlar büyüyebilir. Arkadafllar m z bu f rsat iyi de erlendirmeli. Bizim asli üyelerimiz ve at sahiplerimiz aras nda bugün bir sürü markayla birlikte ifl yapan kifliler var. Akl n za ne gelirse, bunlar n içinde Türkiye de mümessili olan yabanc markalar n yan s ra, büyük Türk firmalar da var. Neden kimse flimdiye kadar en az ndan bir gayret göstermedi? Yaz k de il mi? Herkes Türk atç l na katk da bulunmak için çok de il biraz daha fazla çaba harcamal düflüncesindeyim. Ülkemizde sponsorlu koflular n ço- almas n ben can gönülden istiyorum. At yar fllar, evrensel bir spor. Tüm ülkelerde prestiji içinde bar nd r yor. Bu yüzden yabanc firmalar da Türk firmalar n da ikna etmek pek de zor olmayacakt r. Müflterek bahis oyunlar yla aran z nas l? Ben bir tek alt l ganyan oynar m. Genellikle atlar - m n kofltu u günlerde oynuyorum. Ayr ca baflta zmir ve stanbul olmak üzere tüm illerdeki koflular takip eder tribündeki yerimi al r m. Yurtd fl nda da yar fllara gidiyorsunuz onlar da gözlemliyorsunuz Türk yar flç l dünyan n neresinde? Bizde özellikle son dönemde ciddi bir ilerleme var, gerçek flu ki daha çok yolumuz var. K srak kalitesini mutlaka yükseltmemiz gerekiyor. Bugün enternasyonal koflulardaki ikramiyelerin yüksek olmas çok iyi bir özellik. Tabi bu uluslararas arenadaki iyi atlar da bu koflulara çekecektir. Bu yolla uluslararas platformda Türk atç l ndan daha fazla bahsedilecektir. Bayan Sponza eflinizle nas l tan flt n z? Ben Atina da Merrill Lynch firmas nda borsac olarak çal fl yordum. Francesco Sponza da Atina ya tatile gelmiflti, her fley k smet iflte ben Güney Carolina l - y m, eflim ise talyan ama yollar - m z 1980 y l nda Atina da kesiflti. Evlendik ve o zamandan beri zmir de yafl yoruz. Evlenmeden önce atlarla ilgili bir bilgim yoktu, burada ö renmeye bafllad m ve hala ö reniyorum çok da seviyorum. Fakat yar fllar esnas nda o kadar heyecanlan yorum ki koflular televizyondan izlemeyi tercih ediyorum. Bu yüzden bazen hipodroma gidemiyorum... Röportaj: Hilal Ergenekon Foto raflar: Emre Do an 19

20 Tek yumurta ikizleri pistlerde Pistelerin ikizleri umut vaat ediyor. simleri Tolga ve smail Koyuncu. Daha 18 yafl ndalar ve tek idealleri Gazi Koflusu nda flampiyonlu a uzanmak. stanbul k fl sezonunda yar fllarda mücadele veren tek yumurta ikizleri hem davran fllar yla ve hem de binifl stilleriyle göz dolduruyor ski jokey ve flimdilerde antre- yapan Abdullah Koyun- Enörlük cu nun ikiz o ullar Tolga ve smail i birbirinden ay rt etmek mümkün de il. Ses tonlar ndan boylar na saç renklerinden gözlerine tamamen bir benzerlik içinde olan genç aprantiler, küçük yafllardan bu yana örnek ald klar a abeyleri Halis Karatafl, Sadettin Boyraz ve Süleyman Akd gibi jokeylerle ayn yar flta yer almaktan gurur duyuyor. smail Koyuncu bu güne kadar yaklafl k 50 yar fla kat ld. Kardefli Tolga dan bir y l önce Apranti E itim Merkezi nden mezun olan smail, bu yar fllarda bir çok kez tabelaya girme baflar s n gösterdi. Kardefli Tolga ile iki kez ayn yar flta at bindiklerini kaydeden smail, Yar fl esnas nda rakibim, fakat bitince rakiplik de sadece o yar fl için söz konusu. Normal yaflamda asla birbirimizi rakip olarak görmedik. Çevremizdeki insanlar bize çok s cak davran yor. En büyük deste i de Halis a abeyimizden al yoruz. En büyük idolümüz de Halis Karatafl fleklinde konufluyor. Tolga Koyuncu, Ekrem Kurt E itim Merkezi nin yeni mezunlar ndan. Bu güne kadar 12 yar fl bindi 20 ve bir çok kez beflincilikle yar fl bitirdi. lk zamanlarda karamsarl a kap lsam da bu düflünceyi k sa sürede yendim diyen Tolga, Günde 12 at çal flt r yorum. Atlarla dialo umuz çocuklu umuza dayan yor. Apranti okuluna bafllamadan önce de at çal flt r yorduk. nsanlar n tepkisi hep iyi yönde oluyor. Örnek ald m büyüklerimle ayn yar flta yer almaktan çok mutluyum. leride baflar l bir jokey olmak için çok çal flmam gerekti inin fark nday m. Kardeflimle sabah akflam spor yap yoruz. Sabahlar da at çal flt r yoruz. Gelecekten umutluyum dedi. nsanlar n kendilerini ay rt edemedi ini belirten smail Koyuncu, Küçük yafllar ndayken Tolga ah rlarda çal fl yordu. Benimse atlarla hiçbir ba lant m ve ilgim yoktu. Bir gün Tolga hastaland ve ah ra gidemedi. Onun yerine ben gittim. Ah rda çal flan seyis de Tolga ile pek anlaflam yormufl. Ben gitti imde çok güzel anlaflt k konufltuk. Birkaç gün böyle devam etti. Bizi çok iyi tan yan bir a abey durumu anlay nca seyis çok flafl rm flt. O günden bu güne atç l kla ilgileniyorum dedi. S radan bir gününün nas l geçti ini anlatan Tolga Koyuncu, Ciddi anlamda yememize ve içti imize dikkat ediyoruz. Sabah 5 te kalk p ah rlarda atlar çal flt r yoruz. Saat gibi eve gelip duflumuzu ald ktan sonra biraz istirahat ediyoruz ve o gün yar flta koflacaksak hipodroma gelip haz rl klar m z yap yoruz. Yar fllar bitince de spor yap p eve dönüyoruz. Yemekten sonra da biraz TV izleyip erkenden yat yoruz. Kendimizi gelifltirmek için de Avrupa at yar fllar n izliyoruz. diye konufltu. Yurt d fl nda e itim almak istediklerini kaydeden smail Koyuncu da bunun için teklif ald klar n ama ciddi anlamda deste e ihtiyaçlar - n n oldu unu söylüyor.