KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:"

Transkript

1 KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının valığında anlam kazanı. Yani bu standat, he hangi bi zamanda ve özel bi uzay noktasında bi olayın oluştuğunu söylemekle anlam kazanı. Bu vasayımla bütün fizikte yaygındı ve henüz geçelilikleini tam olaak yitimemişledi. Klasik fizikte, evensel bi zaman ölçeğinin valığını, uzay geometisinin Euclidean olduğunu ve hız ile konumun eş zamanlı aynı doğulukla ölçülebileceğini kabul edeiz. Bu kabullenmele kuantum mekaniğinde ve göelilik teoisinde bi şekilde düzeltili. a)göelilik ilkesi: Değişken olmayan bağıl hızla haeket eden iki cisimden hangisinin dugun, hangisinin haeketli olduğuna kaa vemek pensipte pek mümkün değildi. Bu öneme göeliliğin bi ilkesidi ve hayati önemdedi. Bununla bilikte ivme, deneysel olaak sabit hızlı haeket ile ivmeli haeket aasında faklılık va oldukça, mutlak önemini hala kou. Bi uçağın içinde otuuyosak, ivmesini kolayca algılayabiliiz fakat hızını ölçemeyiz-yine de dışaıya bakaak, dışaıdaki bi nesneye göe hızını ölçmek mümkün olabili. Einstein in Genel göelilik teoisinde, uzayın bi bölgesinde kapatılmış bi gözlemci ivmelenmiş olmanın etkisi ile kütle çekim alanının etkisini ayıt edemez. Eğe iki ivmesiz gözlemci aynı deneyi yapasa, ikisi de aynı sonuca ulaşmalıdı. Fakat ivmeli bi gözlemciye aynı deney yaptıılısa çok faklı sonuçla elde edebili. b)eylemsizlik çeçevelei: Konum ve zamanlaı belilemek için he gözlemci uzayda bi mekez (oijin) ve sıfı zaman skalasını üçlü katezyen koodinat eksenleine göe seçebili. Böyle bi topluluk efeans çeçevesi olaak nitelendiilebili. He hangi bi olayın zaman ve konumu R (x,y,z,t) şeklinde katezyen koodinatlaıyla belilenebili. Eylemsiz çeçeveyi; diğe bütün maddeleden oldukça uzaklaştıılmış ve düzgün değişmeyen sabit hızla haeket eden yalıtılmış (izole) bi cisme göe tanımlamak en uygunudu. Göelilik ilkesine göe, faklı eylemsiz (ivmesiz) gözlemcilein kullandığı efeans çeçevelei tamamen özdeşti (x,y,z,t)(x,y,z,t ). Koodinatla, ivmeli gözlem çeçeveleinde özdeş olmaz. Poblem çözümleinde, genellikle, sadece eylemsiz çeçevelei kullanmak uygundu, fakat bunlaı mutlaka kullanmanın bi zounluluğu da yoktu. Bazen, eylemsiz olmayan çeçevelein kullanılması (özellikle dönme poblemleinde) işimizi kolaylaştıı. c)vektöle: Bazı duumlada, özel bi koodinat eksen setini açıkça göstemeyen bi notasyonu kullanmak daha uygun olu. (x,y,z) katezyen koodinatlaını kullanmak yeine, O mekez noktasına göe hehangi bi P noktasının konumunu, OP doğusunun uzunluk ve yönüyle belileyebiliiz. Bu P nin O ya konumunu bi vektöüyle göstemekti. Bu vektö; i,j ve k sıasıyla x,y ve z eksenlei boyunca biim vektöle olmak üzee, x. iˆ y.ˆj z. kˆ şeklinde belitilebili. )NEWTON YASALARI: klasik mekanik, fiziksel nesnelein nasıl haeket ettiğini ve konumlaının zamanla nasıl değiştiğini anlatı. Klasik mekaniğin temel yasalaı Newton yasalaıdı. Newton yasalaı; eylemsizlik pensibi, dinamiğin temel pensibi ve etki-tepki pensibi olmak üzee üç tanedi. a)eylemsizlik pensibi: Bi cisme etkiyen kuvvetlein bileşkesi sıfı ise; cisim ya dumaktadı ya da sabit hızla haeket etmektedi. F a dı. Böylece v= veya v=sabitti. b)dinamiğin temel pensibi: Bi cisme etkiyen kuvvetlein bileşkesi sıfıdan faklı ise, cisim F net ivmeli haeket yapa. Bu ivme a şeklindedi. m c)etki tepki pensibi: Bi A cismi bi B cismine bi kuvvet uygulasa, B cismi de A cismine eşit ve zıt yönlü bi kuvvet uygula. F AB F BA

2 Newton un evensel çekim yasası: Hehangi iki cisim bibiini kütleleinin büyüklüklei çapımı mim j ile doğu, kütlele aasındaki uzaklığın kaesi ile tes oantılı bi kuvvetle çeke. F( ij ) G. Buada G=6,67. - Nm /kg değeinde evensel çekim sabitidi. Cisimle aasındaki uzaklık alınıken, kütlelein cisimlein kütle mekezinde toplandığı vasayılaak, kütle mekezlei aası uzaklık alını. Newton un kütle çekim kuvvetine benze yüklü iki cisim aasındaki çekme ya da itme kuvvetini belileyen Coulomb kuvveti vadı. )KÜTLE VE KUVVET KAVRAMLARI: fizikteki en önemli ilkeleden bii de, ölçülemeyen hiçbi fiziksel büyüklüğün, en azından ilke olaak, teoide veilmemesidi. Newton yasalaı,sadece ölçülebilen mesafe ve zaman vasıtasıyla belilenen, ivme ve hız kavamlaının yanı sıa, kütle ve kuvvet gibi yeni kavamlaı da içei. Kütle, bi cismin madde miktaını belileyen nicelikti. Kuvvet ise,; duan bi cismi haekete geçien, haeketli bi cismi duduan veya haeketli bi cismin hızını değiştien etki olaak tanımlanabili. Kütle yeçekimi kütlesi ve eylemsizlik kütlesi olmak üzee iki biçimde belitili, geçekte bunla bi biine eşitti. G=mg deki çekim kütlesi, F=ma daki kütle eylemsizlik kütlesidi. Evende döt ana kuvvet mevcuttu: )Gavitasyonel kuvvet, )Elektomanyetik kuvvet, )Zayıf nüklee kuvvet, 4)Güçlü nüklee kuvvet. Evendeki tüm diğe kuvvetle bu kuvvetleden doğa. ij BÖLÜM- DOĞRUSAL HAREKET )KORUMUNLU KUVVETLER VE ENERJİ KORUNUMU: Konumun fonksiyonu olaak veilen bi F(x) kuvvetinin etkisiyle bi doğu boyunca haeket eden bi paçacığın haeketi, genel olaak, doğusal haeketi beliti. Bu duumda haeket denklemi m(d x/ )=F(x) di. Buada x, zamanın fonksiyonudu. Bu paçacığın kinetik enejisi T=(/).m.(dx/) şeklindedi. Bu bağıntıdan, integal alınaak, potansiyel eneji x V ( x) F( x). dx olaak bulunu. Toplam eneji T+V=E=sabitti. Potansiyel enejinin konuma göe tüevi F(x)=-(dV/dx) şeklinde kuvveti vei. Buada olduğu gibi sadece konuma bağlı olan kuvvetlee kounumlu kuvvetle deni. Öneğin bi yayın gei çağııcı kuvveti F(x)=k.x kounumlu, sütünme kuvvetlei F=N kounumlu değildi. Kinetik eneji pozitif olup haeketle, V(x)E aalığında sınılıdı. )DENGE YAKININDAKİ HAREKET; HARMONİK SALINICI: Denge noktası olaak oijin (x=), buadaki potansiyel eneji V() olaak seçilise, küçük ye değiştimele halinde V(x) in Maclauin-Taylo seisi; V(x)=V(o)+x.V (o)+(/).x.v (o)+. şeklindedi. Basit bi yay için x= yakınında V()=V (o)= olduğundan, V(x)=(/).k.x olaak bulunu. Bu potansiyel eneji fonksiyonuna kaşılık gelen kuvvet, F(x)=-k.x olu. bu duumda haeket denklemi m.x +k.x= dı. Buada x =d x/ şeklinde II.tüevdi. Eneji kounumu ve haeket denklemi bileştiilip integali / alınısa E k x dx eşitliğini buluuz. m m a)hamonik salınıcı denkleminin çözümü: m.x +k.x= denklemi linee bi difeansiyel denklemdi. Bu denklem k< için, p=(-k/m) / olmak üzee, x -p.x= biçimine getiili. Buadan da A ve B keyfi sabitle olmak üzee, genel çözüm x(t)=a.e p.t +B.e -p.t olaak bulunu. Bu çözüm hipebolik olaak da belitilebili. k> hali için (yay için böyledi), w=(k/m) / olmak üzee, denklem x +w.x= şekline gie. Bu denklemin genel çözümü de C ve D keyfi sabitle (genlikle) olmak üzee x(t)=c.coswt+d.sinwt şeklindedi. Bu çözüm; t= da x =A konumunda ve v hızında ise, x(t)=a.cos(wt-) olu. Buada A, genlik faz fakıdı. Bu haeketin peiyodu =/w şeklindedi. Peiyodik haeketle kompleks sayıla kullanılaak da çözülebili. x

3 )ENERJİNİN KORUNUMU KANUNU: Toplam eneji tüm fiziksel süeçlede kounu. Sisteme etki eden kuvvetle iste kounumlu, iste kounumsuz olsun, toplam eneji değişmez. Eneji fiziksel olaylada, bi biçimden başka bi biçime dönüşebili. Bi paçacığın zaman aalığında, dx uzaklığındaki haeketi için kinetik eneji atışı dt=dw olu. Buada dw=f.dx di. dw, sonsuz küçük dx ye değiştimesi halinde F kuvveti taafından yapılan işti. Potansiyel enejinin sıfı kabul edildiği düzlemde yapılan iş kinetik eneji değişimine eşitti. Düşey düzlemde yapılan iş ise potansiyel eneji değişimine eşitti (ye yüzünde). 4)SÖNÜMLÜ SALINICI: Kounumlu bi kuvvetin etkisinde, denge konumu etafında yapılan haeketle basit hamonik haeketledi. Haekette eğe eneji kaybı vasa ( sütünme nedeniyle vb), haeket denkleminde hıza bağlı bi kuvvet de bulunduulu. Bu duumda sönümlü hamonik salınıcı için kuvvet F=-k.x-.x olu. Buada sönümle ilgili bi sabitti. Bunun haeket denklemi m.x +.x +k.x= olu. Bu denklem sei bağlı bi RLC elektik devesinde L.q +R.q +(/C).q= şeklindedi. Sönümlü hamonik haeket denklemi x(t)=e p.t şeklinde deneme fonksiyonuyla, önce m.p +.p+k= denklemine, sona da bu denklemden p=-( -w ) / şeklinde p değelei elde edili. Buada =/m şeklinde sönüm sabiti, w =(k/m) / da sönümsüz salınıcının açısal fekansıdı. Bu haekette eneji kaybı olduğundan, > dı. a)büyük sönüm: >w olacak şekilde büyük ise, p nin he iki kökü de eel ve negatif olu. Bu t t duumda genel çözüm de x( t) A. e B. e şeklinde olu. / kaakteistik zaman metebesindedi. b)küçük sönüm: <w duumunda p nin köklei kompleks eşlenik halindedi: p=-i.w, w=(w ) / iwt t iwt t. Bu duumda genel çözüm çeşitli biçimlede yazılabili: x A. e B. e veya t x( t) a. e Cos( wt ). Bu son eşitlik, a.e t şeklinde üstel azalan genlikli ve w açısal fekanslı bi salınımı göstei. Buada /=m/ salınımın duulma zamanını, Q=mw / ise kalite faktöünü vei. c)kitik sönüm: =w limit hali kitik sönüm halidi. Bu duumda w= olup, p nin iki kökü de aynıdı. Böylece genel çözüm; x(t)=(a+b.t).e -t şeklinde olu. Deneycile için kitik sönüm çok istenen bi duumdu. Öneğin, bi ölçüm cihazında göstegenin salınımının, ölçüm noktası etafında mümkün metebe çabuk sönüme ulaşmasını isteiz. 5)BASİT PERİYODİK KUVVET ETKİSİNDEKİ SALINICI: Sönümlü salınıcıya, bi F(t) dış süücü kuvvetinin etkimesi duumunda, haeket denklemi m. x. x k. x F( t) olu. F iwt (t)=f.cosw t şeklinde peiyodik bi kuvvet alalım. F( t) Re( F. e ) olduğundan, denklem... iwt m. x. x k. x F. e ( w a olu. iw w ). a F / m F e m i i( wt ) z a. e şeklinde bi çözüm denenise, bulunu. Bu ifade de eel ve sanal kısımla eşitleneek, genlik için / [( w w ) 4 w ] ifadesi elde edili. Oanlama ile faz ifadesi de tan w w... w olaak bulunu. Bulunan bu çözüm denklemin özel çözümüdü. Sistemin genel çözümü ise, kaaıl hal t çözümü de ekleneek, x t) a. Cos( w t ) a. e Cos( wt ) şeklinde olu. ( Rezonans: w =w olduğu duumda sistem ezonans duumundadı. Rezonansta genlik a =F /(w ) olu ve sönüm sabiti küçük ise bu değe çok büyük değelee ulaşabili. Rezonans genişliği ile belileni ve bu genliğin oldukça büyük olduğu fekans aalığındadı. a genliğinin paydasındaki iki teim kaşılaştıılabili büyüklükle haline geldiği zaman, genlik pik değeinin / sine düşe ve bu duum küçük la için w =w olduğu zaman geçekleşi., ezonansın yaı genişliği olaak adlandıılı. Genliğin pik yüksekliği ile pik genişliği aasında tes bi ilişki vadı. kalite faktöü olaak bilinen Q=w / değei de ezonans pikinin keskinliğinin sayısal bi ölçüsünü vei.

4 6)GENEL PERİYODİK KUVVET: Peiyodik haekette uygulanan F(t) kuvveti, iwt F ( t) F. e olaak genelleştiilebili. Bu kuvvetin he teimi kompleks eşleniği de içediğinde dolayı toplamın önüne Re yazmak geekmez. Özel olaak n F inwt ( t) F. e n şeklinde alınısa, F (t+)=f(t) peiyodik kuvveti elde edili. Buada =/w dı. Sonsuz aalıkta veilen sei Fouie imwt seisidi. F(x) veilmesi duumunda F n Fouie katsayılaı bulunabili, F n F ( t). e. 7)İTİCİ KUVVETLER; GREEN FONKSİYONU METODU: Bi t zaman aalığı süesince bi paçacığa bi F kuvveti uygulanısa paçacığın momentumundaki değişme t t p p( t t) p( t) F. olu. Eşitliğin sağındaki büyüklük itme olup, I ile gösteili. x= t denge duumundaki bi salınıcıya t= da bi I itmesi veildiğinde, dabeden hemen sona v =I/m olu. Salınıcının >w hali için bu başlangıç koşullaın genel çözümde yeine konmasıyla konum I için; t< için x=, t> için x e t sin wt olu. Bu kuvvet itici kuvvetlein toplamına mw genelleştiilebili. Eğe bi salınıcı t zamanlaında I itmeli bi sei dabenin etkisinde kalısa konumu, x ( t) G( t t ). I geçici olu. Buada G Geen fonksiyonu; t<t için G(t-t )= ve t>t ( t t ') için G( t t') e Sinw( t t' ) dı. Bu fonksiyon t anındaki bi dabe ile veilen biim mw itmeye cevabı temsil ede. t limit duumunda veilen toplam integale dönüşü, t x( t) G( t t'). F ( t'). ' geçici. t 8)ÇARPIŞMA PROBLEMLERİ: İki cisimden oluşan yalıtılmış bi sistemi ele alalım. Sistem, kaşılıklı uygulanan ve konumlala hızlaa bağlı bi F kuvvetinin etkisi altında haeket etsin. O zaman haeket denklemi; m x =F ve m x =-F olu. Bu iki denklem momentum kounumu kanununu olan P +P =P=sabit vei. Buada F yalnız göeli uzaklık (x=x -x ) ve göeli hızın (x =x -x ) fonksiyonu olmalıdı. Bu duumda eneji kounumu T+V=E=sabitti. Çapışma esnek ise kinetik eneji kaybı olmaz, mv m v m u mu şeklinde kinetik eneji kounu. Bu duumda cisimle bilado toplaı gibi settile. Buada u,u çapışma öncesi hızla, v,v ise çapışma sonası hızladı. Çapışma öncesi II.paçacık dugun ise (u =), paçacıklaın son hızlaı m m m bu kounum bağıntılaından, v u ve v u olaak bulunu. m m m m Esnek olmayan çapışmala: Patikte bi çapışmada genellikle ısı şeklinde eneji kayıplaı meydana geli. Özel bi çapışma için sıçama katsayısı e, v -v =e.(u -u ) ile tanımlanı. Bu büyüklüğün kullanılışlığı, veilen he hangi iki cisim için deneysel geçekleden tüetilmiş m em olmasındandı. U = o ise paçacıklaın son hızlaı yine kounum ilkeleinden; v u ve m m v ( e) m u olaak bulunu. Dikkat edilise e= için çapışma esnek çapışmadı. m m BÖLÜM- ENERJİ VE AÇISAL MOMENTUM

5 )ENERJİ; KORUNUMLU KUVVETLER: Üç boyutta haeket sebestliği olan m kütleli bi paçacığın kinetik enejisi. T m.. m.( x y z ) şeklinde tanımlanı. Paçacık d vektöel uzaklık boyunca haeket ettiğinde, zaman aalığında kinetik enejisindeki değişim dt=dw olu. Bu ye değiştime sıasında F kuvvetinin yaptığı iş dw=f.d=f x dx+f y dy+f z dz dı. T kinetik enejisi ile V() potansiyel enejisinin toplamı sabit olmalıdı. Bu duumda potansiyel enejinin değişim hızı V nin gadyenti cinsinden V. V olu. Buadan da F( ) V ( ) V V V bulunu. Bu duumda kuvvetin bileşenlei; F x, F y, F x y z şeklinde olu. z )ATIŞLAR: Ye çekimli bi otamda, atmosfe sütünmesinin önemsenmediği duumda, bi atış haeketinin haeket denklemi m. =m.g di. Buada g=9,8 m/s sabit değeinde ye çekimi ivmesidi. Z ekseni düşey yukaı yönde seçilise, bu denklemin bileşenlei x =, y = ve z =-g şeklini alı. Buadan çözümle; haeket iki boyutlu olduğundan x=y=a+b.t ve z=c+d.t-(/).g.t şeklinde bulunu. Buadaki a,b,c ve d sabitlei başlangıç koşullaından belileni. Sözgelimi, ye yüzünden yatayla açısı yapaak ve v ilk hızıyla atılan bi meminin, konum denklemlei, uçuş süesi, çıkabileceği maksimum yükseklik ve menzil uzaklığı bulunabili. Bu duumda x=v t.cos, z=v t.sin-(/).g.t, t u =v sin/g, z max =v sin /g, x max =v sin/g olu. )MOMENTLER; AÇISAL MOMENTUM: Bi paçacığa konumunda etkiyen bi F kuvvetinin başlangıç noktasına göe momenti (tok) G F vektöel çapımı ile tanımlanı. G vektöünün bileşenlei x,y,z eksenleine göe momentledi: G x =yf z -zf y, G y =zf x -xf z, G z =xf y -yf x. G vektöünün doğultusu ve F nin oluştuduğu düzleme dikti. G nin büyüklüğü G=.F.Sin olup, buada, ve F aasındaki açıdı. konumunda, P momentumu ile haeket eden bi paçacığın başlangıç noktasına göe açısal momentum vektöü J P m. şeklinde tanımlanı. J açısal momentumun bileşenlei; J x =m(y.z -z.y ), J y =m(z.x -x.z ) ve J z =m(x.y -y.x ) olu. J açısal momentumun değişim hızı ise; d J m. ( ) m( ), buadan da dj/=g bulunu. 4)MERKEZİ KUVVETLER; AÇISAL MOMENTUMUN KORUNUMU: Doğultusu, he zaman kuvvet mekezi denilen sabit bi noktaya doğu veya noktanın dışına doğu olan kuvvete mekezi kuvvet deni. Yani bi F kuvvetinin mekezi olma koşulu, mekeze göe momentin (tok) sıfı olmasıdı, G=xF=. Bu duumda açısal momentum dj/=g= den dolayı sabit olu (J=sabit). Bu basitçe açısal momentumun kounumu yasasıdı. Bu yasa da iki özellik bulunmaktadı: J nin doğultusu ve büyüklüğü sabitti. J nin büyüklüğünün sabit olduğu bi düzlemde, paçacığın hızı için; v =d/ adyal bileşen, v =.d/ açısal (enine) bileşen bağıntılaı yazılabili. Bu duumda açısal momentumun büyüklüğü J=m..(d/) dı. Yaıçap vektöünün biim zamanda taadığı alan ise da/=(/)..(d/)=j/m=sabit olup, bize Keple in II.yasasını vei. 5)KUTUPSAL KOORDİNATLAR: Belli simetili poblemlede katezyen olmayan koodinatlaın kullanılması çoğu kez uygun olu. Özellikle eksensel veya küesel simetili duumlada (,,z) silindiik kutupsal koodinatla veya (,,) küesel kutupsal koodinatla kullanılabili. Bunla katezyen koodinatlaa; x=.cos=.sin.cos, y=.sin=.sin.sin, z=z=.cos şeklinde bağlıdıla. İkisi aasındaki ilişki ise z=.cos, =.sin, = şeklindedi. Silindiik kutupsal koodinatlada hız bileşenlei; v =d/, v =.(d/), v z =dz/ şeklindedi. Küesel koodinatlada üç koodinat doğultusundaki uzunluk elemanlaı d, d, sind olup, hız bileşenlei v =d/, v =.(d/), v =.sin.(d/) şeklindedi. Buna göe, öneğin küesel koodinatlada, kinetik eneji; T m( sin ) olu.

6 6)DEĞİŞİMLER HESABI: İki noktayı y(x) fonksiyonu ile bileştien bi eği, y(x )=y ve y (x )=y sını koşullaında, l ( y' x x ) / dx şeklindedi. Bu integali minimum yapan değei belilemek için, küçük değişimle altında f(y+y ) fonksiyonunu içeen bi I integali tanımlanı. x f d f y( x ) y( x) sını koşullaında I y( x). dx elde edili. Bunun sıfı ' y dx y x f d f olabilmesi için olmalıdı. Buna Eule-Lagange denklemi deni. Buna göe n y dx y' f d f tane Eule-Lagange denklemi, (i=,,.,n) olu. q i q i 7)HAMİLTON İLKESİ; LAGRANGE DENKLEMLERİ: Kounumlu bi kuvvetin etkisinde haeket eden bi paçacığın haeket denklemlei, Eule-Lagange denklemlei şeklinde yazılabili. Lagange fonksiyonu, L T V. m.( x y z ) V ( x, y, z) şeklinde tanımlanı. d L L V Bunlaın tüevlei; ( ) m. x,, F x olup y ve z bileşenlei için de benze x x x d L L bağıntıla vadı. Buna göe, p x Fx haeket denklemi, ( ) şeklinde yazılabili. Fakat x x bu, t I L. integali için bi Eule-Lagange denkleminin tam benzeidi. Buna genel olaak t eylem integali deni. x,y,z katezyen koodinatlaı yeine q,q,q eğisel koodinatlaı kullanılısa L=T-V Lagangian fonksiyonu q, q, q ve zamana göe tüevlei cinsinden ifade edilebili. Buna d L L göe, ( ), i=,,, elde edili. Bunlaa Lagange denklemlei deni. Bunla, q i q i genelleştiilmiş momentumlaın tüevleinin genelleştiilmiş kuvvetlee eşit olduğunu beliti. Önek: Basit sakaç. Sakacın Lagangian fonksiyonu L T V ml mgl( cos ) dı. Sakacın haeketi iki boyutta sınılıdı. Buadan, Lagange denklemleinden, sakacın haeket denklemi ml mgl sin olaak bulunu. Üç sebestlik deeceli ve V(,,) potansiyel enejisi altında haeket yapan m kütleli bi cismin d V küesel kutupsal koodinatlada haeket denklemlei: ( m ) m( sin ), d V ( m d m V ) sin.cos., ( m sin. ) şeklinde olu. Paçacığa etkiyen V V V kuvvetin bileşenlei ise, F, F, F olaak bulunu..sin BÖLÜM-4 KORUNUMLU MERKEZİ KUVVETLER

7 )İZOTROPİK HARMONİK SALINICI: Bi mekezi gei-çağııcı kuvvetin etkisinde haeket eden bi paçacığın haeket denklemi m. k., veya bileşenlei ile m. x kx, m. y ky, m. z kz şeklinde yazılabili. Buada he bi koodinatla ilgili haeket denklemi, basit hamonik haeketin denklemi ile aynıdı. Tüm doğultula özdeş olduğu için bu salınıcı izotopikti. Anizotopik salınıcı, faklı sabitlei olan benze üç denklemle ifade edili. Anizotopik duumda genel çözüm, vektöel yazılışla c.cos wt d. sin wt olu. Buada w=(k/m) / di. Bu duumda toplam eneji, c ve w d v / olmak üzee, E=(/)k. +(/).m.v olu. )KORUNUM KANUNLARI: Mekezi ve koumunlu bi kuvvetin etkisi altındaki bi paçacık için eneji ve açısal momentum kounum kanunlaı: m V ( ) E sabit ve m J sabit di. Bu denklemle iki boyutta; m( ) V ( ) E ve m J olu. J m V ( ) E buna adyal eneji denklemi deni. J nin belili bi değei için bu m J denklem, potansiyel eneji fonksiyonu U ( ) V ( ) şeklinde olan, bi boyutlu eneji m denklemiyle aynı biçimlidi. Buadaki ilk teim mekezkaç kuvvetine kaşılık gelen potansiyeldi. U ()E, eşitlik duumuna kaşılık gelen değelei, maksimum ve minimum adyal uzaklıklaı vei. Öneğin; V()=(/)k olan izotopik salınıcı için, U() fonksiyonunun =(J /mk) /4 de bi minimumu vadı. k )TERS-KARE YASASI: Uzaklığın kaesi ile tes oantılı olan bi kuvvet, F ˆ olsun. J k Bunun potansiyel enejisi V()=k/ olu. Bu duumda adyal eneji denklemi m E m J k di. Bu da etkin potansiyel enji fonksiyonu U ( ) ye kaşılık geli. m a)itici duum: k> için yöünge hipebolik olup, kuvvet iticidi. Buna iyi bi önek, sabit bi q noktasal yükün oluştuduğu alana q yüküne sahip bi paçacığın ulaşabileceği en yakın uzaklığı hesaplamaktı. Paçacığın başlangıçta izlediği yol düz bi çizgi olaak uzattığımızda mekezden b kada uzaklıktan geçmekte. Bu b uzaklığı çapma paametesi olaak bilini. paçacık başlangıçta çok uzakta olduğunda ilk potansiyel enejisi ihmal edilebili. Paçacığın ilk hızı v ise, enejisi E= (/).m.v olu. açısal momentumu ise J=m.b.v olu. k=qq /4 ve en fazla yaklaşma uzaklığı ise (duan paçacıktan hipebole dik uzaklık), -.a. -b = denklemini vei. a= qq /4 mv alınısa çözüm =a+(a +b ) / şeklinde pozitif kök olu. b)çekici duum:k< için uzunluk boyutuna sahip bi l teimini tanımlayalım, yani l=j /mk olsun. l Böylece etkin potansiyel U ( ) k. olu. Buada E nin değeleine göe faklı tipten haeketle mümkün olacaktı. a) E=-k/l, bu U nun minimum duumudu. Bu daiesel yöünge için potansiyel enejinin, daima kinetik eneji değeinden kat daha büyük olmalı sonucuna götüü. b)- k/l<e< duumunda yöünge bi elips olu. c) E= duumunda yöünge bi paabol olu. d)e> duumunda bi minimum uzaklık vaken, maksimum uzaklık yoktu ve yöünge bi hipebol olu. c)kutulma hızı: Bi meminin Dünya yüzeyinden v hızı ile ve düşeyle açısı yapacak şekilde Mm atıldığını düşünelim. Bu duumda eneji ve açısal momentum; E mv G ve J=mRv.sin R olu. g=gm/r alınısa, eneji E=(/)mv -mgr olu. Memi, E veya v>v e (kutulma hızı) v e = (.g.r) / olduğunda sonsuza gidebili. Göüldüğü gibi kutulma hızı atış açısından bağımsızdı. R=67 km, g=9,8 m/s alınısa, meminin dünyadan kutulma hızı v e =, km/s olaak bulunu.

8 d)hidojen atomunun eneji düzeylei:bu poblem klasik mekanik metodlaı ile çözülemez. Bu, Boh un eski kuantum teoisi göe, Boh potülalaı kullanılaak çözülüse, yüünge yaıçaplaı ve 4 eneji değelei bulunabili (bunla kuantumludula). Yaıçapla a n n, enejile me e E n n olu. Buada n=,,,. tamsayıla (kuantum sayılaı), a =5,. - m Boh 8 a yaıçapıdı. 4)YÖRÜNGELER: Kounumlu bi mekezi kuvvet etkisinde haeket eden bi paçacığın yöüngesini bulalım. Eneji ve açısal momentum denklemleinde yeine /u alıp, u yu nın J fonksiyonu cinsinden yazasak, du J u V E denklemini elde edeiz. Buada V=ku m d m şeklindedi. k> itici duumu, k< hali çekici duuma kaşılık geli. l=j /mk, z=lu ile dz/d=l dz El (du/d) şeklinde tanımla kullanaak denklemi düzenlesek, z e olu. d k Buadan da, keyfi integal sabiti olmak üzee, itici duum için [e.cos(- )-]=l, itici duum için de [e.cos(- )+]=l denklemleini buluuz. Buadaki e sabiti yöüngenin şeklini belileyen eksentisiti di. a)eliptik yöüngele (E<, e<): Eksenlei = olacak şekilde seçesek, bazı cebisel işlemleden ( x ae) y sona buluuz. Buada a=l/(-e )=k/e ve b =a.l=j/me di. Bu, mekezi (-ae,) a b ve yaı eksen uzunluklaı a ve b olan, bi elips denklemidi. Elipsin yaıçap vektöünün süpüdüğü toplam alan A=ab, yöünge peiyodu =mab/j di. Buadan (/) =(m/k)a şeklinde Keple in üçüncü kanununa ulaşılabili. b)hipebolik yöüngele (E>, e>): Çekici ve itici duumlaı he ikisi için yöüngenin katezyen ( x ae) y denklemi ile veili. Buada; a=l/(e -)=k/e, b =a.l=j /me dı. Bu, mekezi a b (ae,) ve yaı eksenlei a ve b olan hipebolün denklemidi. Hipebolün bi kolu çekici duumdaki, diğe kolu da itici duumdaki yöüngeye kaşılık geli. Hipebolün asimtotlaı (teğetlei) aasındaki açı ise ( ya saçılma açısı da deni), b çapma paametesi b =a (e -)=a.cot (/) elde edili. 5)SAÇILMA TESİR KESİTİ: Bi düzgün paalel tanecik demeti sabit R yaıçaplı katı bi küe hedefe (tam esnek) çapıyo. Demetteki paçacık akısı f, biim zamanda demet doğultusuna dik olan biim yüzeyden geçen paçacıklaın sayısıdı. O zaman biim zamanda hedefe çapan paçacık sayısı w=f. olu. Buada =R hedefin temsil ettiği tesi-kesit alanıdı. Şimdi demetteki bi paçacığı ele alalım. Paçacık hedefe v hızı ve b vuuş paametesi ile çapasa, b=rsin olu., paçacığın haeket doğultusu ile hedefin nomali aasındaki açıdı. b paametesi saçılma (sapma) açısı tüünden, b=r.cos(/) olu. =- dı. b nin difeansiyeli db=-(/).sin(/).d, nın difeansiyeli ise d=(/4)r sin.d.d di. sin.d.d=d oijini göen katı açı olup, steadyan cinsinden ölçülü. L yaıçaplı bi küede küçük yüzey alanı da=l.d dı. Tüm küe taafından göülen katı açı d=4 di. Önemli olan büyüklük d tesi-kesit alanı değil, d/d şeklindeki d da difeansiyel tesi-kesitidi. Bu duumda paçacıklaın dedektöe gime oanı (hızı) dw f d L olu. 6)ORTALAMA SERBEST YOL: toplam tesi kesiti, madde içinden geçen tanecik demetinin zayıflaması tatışmasında yaalıdı. Biim hacimdeki atom sayısı n ve tek bi atomdan saçılma için toplam tesi kesiti olsun. Bi paçacığın x uzunluğu kada haeket etmesi halinde çapışma sayısı nx olu. Çapışmala aasında alınan otalama sebest yol dı. Bi n

9 çapışma yapmadan x deinliğine gien paçacıklaın akısı f(x) olsun. Küçük kesiti da, kalınlığı dx df ( x) olan ince bi duva diliminden geçen paçacık akısının denklemi n. f ( x) olu. dx 7)RUTHERFORD SAÇILMASI: Atomun yapısının anlaşılmasında, klasik olaak, Ruthefod saçılması önemli bi ye tuta. Ruthefod ince altın yapak üzeine -tanecikleini göndeeek bunlaın sapmasını incelemişti. Şimdi sabit q noktasal yükü taafından saçılan m kütleli ve q yüklü bi paçacığın saçılması için difeansiyel tesi kesitini hesaplayalım. b vuma paametesi saçılma açısına b=a.cot(/) şeklinde bağlıdı. Buada a=qq /4 mv di. Buadan da d a difeansiyel tesi kesiti için ifadesi bulunu. Bu Ruthefod saçılması tesikesit 4 d 4.sin ( / ) ifadesidi. BÖLÜM-5 DÖNEN SİSTEMLER )AÇISAL HIZ; BİR VEKTÖRÜN DEĞİŞME HIZI: Dönme haeketinde sabit bi eksen etafında bi vektöün biim zamanda süpüdüğü açı onun açısal hızıdı. n eksen doğultusunda biim vektö ve w açısal hızın büyüklüğü olmak üzee, w w. nˆ dı. Öneğin Ye küe için açısal hız, =8664 s Ye in kendi çevesinde dönme peiyodu olmak üzee, w=/=7,9. -5 s - di. Paçacığın dönme eksenine uzaklık vektöü, dönme eksenine göe açısal hız vektöü w ise, onun çizgisel hız vektöü v w olu. Dönen cisme bağlı bi a vektöünün değişim hızına bakalım. Başlangıca göe dugun olan bi gözlemci taafından ölçülen a nın değişim hızı da/, katı cisim ile dönen bi gözlemci taafından ölçülen değişim hızı da a da olaak tanımlasak, bunla aasındaki ilişki a w a şeklinde olu. )BİR DÜZGÜN MANYETİK ALANDA PARÇACIK: B() manyetik alanı içinde v hızı ile haeket eden q yüklü bi paçacığa etki eden Loentz kuvveti F q. v B şeklindedi. Bunun dv haeket denklemi m q. v B olu. Eğe manyetik alan düzgün (konumdan bağımsız) ve zamana dv q göe sabit ise, haeket denklemi w v olu. Buada w B paçacığın açısal hızıdı. m Buadaki açısal hızın büyüklüğüne paçacık fiziğinde sikloton fekansı denmektedi. )İVME; GÖRÜNEN YERÇEKİMİ: Bi paçacığın mutlak ivmesi ile dönen sisteme göe ivmesi aasındaki bağıntıyı v w şeklinde kuabiliiz. w v w w ( w ) bağıntısını d kullanaak, ivme bağıntımızı w w ( w ) şeklinde yazabiliiz. Buada sağdaki ikinci teim Coiolis ivmesi, üçüncü teim de mekezcil ivme olaak adlandıılı. Yeçekimi ve başka bi mekanik F kuvvetinin etkisi altında, ye yüzü yakınlaında, haeket eden bi cismin haeket denklemi m mg F mw mw ( w ) olu. Eşitliğin sağındaki son iki teim göünen (veya hayali) kuvvetledi. Bunla, efeans sisteminin eylemsiz olmayan yapısından otaya çıkmaktadı. Buna göe,ye çekiminden doğan ivmenin laboatuada ölçümünü yaptığımızda, geçekte g yi değil, g g w ( w ) yi ölçeiz. Ye küede g * ın yatay ve düşey bileşenlei g h* =w.sin.cos, g v* =g-w.sin dı. Buada, g ile g * aasındaki açıdı. Kutuplada g*=g, ekvatoda ise g*=g-w di. Buna göe ekvatola kutup aasındaki ivme fakı g=4 mm/s bulunu. Bu değe geçekte (ölçülen) 5 mm/s di. Aadaki fak dünyanın şeklinin geoid olmasındandı.

10 4)CORİOLİS KUVVETİ: Coiolis kuvveti mw açıkça hıza bağlı göünen bi kuvvetti ve dünyanın dönmesinden kaynaklanı. Yeyüzü yakınlaında haeket eden bi cismin haeket denklemi, m mg * F mw di. g* nün doğultusu ile w aasındaki açı ise, bu duumda w=(,wsin,wcos) bileşenleine, Coiolis kuvveti ise mw =mw[ y cos-z sin, -x cos, x sin) bileşenleine sahip olu. a)sebest düşen cisim: Ye yüzeyinde sebest düşen bi cismin haeket denklemlei Coiolis kuvvetinin etkisinden dolayı mx =mwgt.sin, my =, mz =-mg olu. Buada g ölçülebilen ivme (yani g*), ise g ile w aasındaki açıdı. Uygun başlangıç şatlaı altında çözüm x wgt sin, y=, z h gt dı. Cisim, z= da sebest bıakıldığı noktanın düşey olaak / 8h altındaki bi noktanın doğusunda x w sin kada uzaklıkta yee çapa. Öneğin, cisim g 45 enlemde m yükseklikten düşese, sapma yaklaşık 6 mm olu. Sütünmele önemsiz kabul edilmişti. b)foucault sakacı: Coiolis kuvvetinin etkisini gözlemenin başka bi yolu da Foucault sakacını kullanmaktı. Bu sakaç, salınım peiyodu bütün doğultulada eşit, he doğultuda sebestçe salınabilen bi basit sakaçtı. Bunu sağlamanın yolu sakacı oldukça uzun ve ağı tutmaktı. Sakacın haeketi küçük genlikle için iki boyutlu alınabili ve Coiolis kuvvetinin düşey bileşeni g g ihmal edilebili. Bu duumda haeket denklemlei; x x wy.cos, y y wx.cos l l olaak yazılabili. Z=x+iy kompleks değişken tanımlayıp, denklemlei bileştiisek, z iz w z denklemi elde edeiz. Buada =w.cos dı. Buadan da, w =w + ve a keyfi sabit (genlik) olmak üzee, x=a.cost.cosw t, y=-a.sint.cosw t bulunu. Bu askacın peiyodu =/(w.cos) dı., 45 enlemleinde yaklaşık 4 saatti. c)siklonla ve alize üzgalaı: Kuzey yaım küede bazı nedenlele oluşan bi alçak basınç bölgesi, hava basınç gadyenti taafından içe doğu itili. Hava haeket etmeye başladığında, bununla beabe, Coiolis kuvveti onu sağa doğu bükmeye zola ve böylece hava alçak basınç bölgesi etafında saatin tesi yönünde dönmeye başla. Bu süeç, içe doğu etkiyen basınç ve dışa doğu etkiyen Coiolis kuvveti (atı dönmenin mekezkaç kuvveti) denge kuuluncaya kada devam ede. Bu konfigiasyon, ılıman enlemlede yaşayanlaın alışık olduğu, bi siklon veya depesyondu. Ekvato bölgesinde yeyüzünün ısınması, havanın yükselmesine neden olu ve boşalan yee ekvatoa doğu akan daha sein hava dola. Bununla beabe Coiolis kuvveti nedeniyle, hava doğudan doğuya kuzey veya güney yönünde akmaz, batıya doğu sapma yapa. Böylece, kuzey yaı küede kuzey-doğu alize üzgalaı, güney yaı küede güney-doğu alize üzgalaı meydana geli. 5)LARMOR ETKİSİ: -q nokta yükü etafında bi yöüngede haeket eden q yüklü paçacık üzeine etki eden manyetik alanın etkisini bulalım. Bu paçacığın haeket denklemi, k=qq /4 d k d olmak üzee, m ˆ q B di. Döne efeans sistemi vasıtasıyla bu eşitliği teka yazıp, w=-(q/m)b seçesek (bu duumda k lı teimle düşe), eşitlik ˆ w B ( B ) m d k şeklini alı. B manyetik alan yeteince zayıf olduğunda denklem m ˆ ye indigeni. Sonuçta, döne sistemdeki yöünge bi elipsti. Oijinal dönmeyen sistemde yöünge, yavaşça w açısal hızı ile pesesyon yapan bi elipsti. Bu olay Lamo etkisi olaak bilini, pesesyon açısal qb hızına da w L Lamo fekansı deni. m

11 6)AÇISAL MOMENTUM VE LARMOR ETKİSİ: q yükünün zayıf manyetik alanda dj dönmesinde, açısal momentumunun değişimi F q[(. B) v (. v) B] olu. özel olaak, manyetik alanın z yönünde yani B B. kˆ olduğunu ve paçacığın xy düzlemi ile açısı yapan düzlemde yaıçaplı daiesel yöüngede haeket ettiğini vasayalım. Bu duumda açısal dj momentumun otalama değişimi qbv. sin. a olu. Buada a xy düzleminin nomaline dik dj qb bi vektödü. Peseyon hızını bulmak için açısal momentum değişim denklemi ( ) k J m şeklinde yazılabili. BÖLÜM-6 POTANSİYEL TEORİSİ )KÜTLE ÇEKİMİ VE DURGUN ELEKTRİK POTANSİYELLERİ: de bulunan bi m kütlesinin alanında haeket eden m kütleli bi cismin kütle çekimi potansiyel enejisi, -Gmm / - dü. Eğe j noktalaında m j tane kütle vasa, o zaman potansiyel eneji Gmm j V ( ) j toplamı olu. ()=V()/m ye kütle çekim potansiyeli deni. F V ( ) den j g()=- () kütle çekimi alanı veya ivmesi bulunu. Dugun elektikte (elektostatik) de benze q j duum söz konusudu. ()=V()/q, ( ) ve E ( ) di. j 4 )DİPOL VE KUADRUPOL: Elektik dipolü, bi biine yakın olaak konmuş, a da ve oijinde q ve q gibi iki eşit ve zıt yükten oluşu. uzaklıktaki potansiyel q q a ( ) olu. a<< için, Binom açılımından, cos... bulunu. 4 a 4 a Buada, a ile vektölei aasındaki açıdı. Buadan, elektiksel potansiyel, d q. a dipol d.cos moment olmak üzee, ( ) olaak bulunu. 4 Bi dipol oluştumak için iki yük (monopol) yan yana getiili, bi monopol oluştumak için ise iki dipol yan yana getiili. Dipol momentlei d ve d olan iki dipolü a ya ve oijine koyasak d. a d. potansiyel ( ) olu. Bu seiye açılıp, seinin ilk iki teimi alınısa ve d 4 a 4 (4da).(cos ) a ya paalel alınısa, potansiyel ( ) şeklinde bulunu. 6 )KÜRESEL YÜK DAĞILIMLARI: Süekli bi yük dağılımına sahipsek, ( ) küesel yük ( ' ) yoğunluğu olmak üzee, elektik potansiyeli ( ) d ' şeklinde yazılı. Buada 4 ' d = d.sin.d.d dı. Yaıçapı a, kalınlığı da, yük yoğunluğu () olan düzgün bi küesel kabuk için, doğultusunu z ekseni seçesek, elektiksel potansiyeli j

12 a da sin ' d' d' ( ) şeklinde yazabiliiz. Buadan da >a ve <a duumlaı için / 4 ( a cos ' a ) dq potansiyel, dq=4a.da küesel kabuğun toplam yükü olmak üzee, >a ( ), <a 4 dq ( ) elde edeiz. Bu duumda kabuğun içinde potansiyel sabit, elektik alan ise sıfıdı. 4 a Özellikle, düzgün olaak yüklenmiş a yaıçaplı bi küe için, küenin dışındaki potansiyel tam olaak q/4 di. Buada q toplam yüktü. İçeide < ve > bölgeleinden gelecek katkılaı ayımamız a. '. ' geeki. O zaman ( ) d' d' elde edeiz. İntegali aldığımızda; >a için q ( ) 4, <a için q ( ) 4 a a bulunu. 4)BÜYÜK UZAKLIKLARDA POTANSİYEL AÇILIMI: Sadece basit bikaç duum için potansiyeli tam olaak hesaplayabiliiz. Genel halde, yaklaşık yöntemlee başvuuuz. Bu duumda potansiyel için sei açılımı ()= ()+ ()+ ()+.. dı. Buada ilk teim () =q/4, q ise toplam yüktü. Çok büyük uzaklıklada dağılımın şekli değil yalnızca toplam yük önemlidi. Potansiyeldeki ikinci teim ()=d./4, üçüncü teim ise ()=Q(cos-)/6 şeklindedi. Buada d=qa dipol moment, Q=4qa kuadupoldu. 5)YERİN ŞEKLİ: yeyüzü yaklaşık olaak a ekvato yaıçapı, c kutup yaıçapından,4 km a c kada basık bi sfeoitti. Basıklık =/ ün biaz üzeindedi. Bu yüzden kütle çekimi a potansiyeli de tamı tamına tes kae potansiyeli (-GM/) değildi. En önemli düzeltme GQ.(cos ) ( ) kuadupol teimidi. Q=-Ma J olup, J basıklıkla ilgili ve (/) dan 4 GM GMa J.(cos ) biaz küçüktü. Buna göe kütle çekimi potansiyeli, ( ) olu. Yein basıklaşması aslında onun dönmesinin bi sonucudu. Uzun zaman sona ye, plastik şekil değişikliğine uğayabili. He ne kada doğal olaak ye kabuğunun bi mikta seliği bulunsa da ye, iyi bi yaklaşıklıkla bi katıdan çok viskoz bi sıvı gibi davanı. Kütle çekimi ve mekezkaç kuvvetinin otak etkisi altında en azından yaklaşık olaak dengede olmasaydı şeklini uzun süe kouyamazdı. Yein mekezkaç potansiyelini ( ) me w sin şeklinde alabiliiz. 5)GEL-GİT OLAYI: Gel-git kuvvetlei Ay ın çekim kuvvetleinin Güneş inkinden daha az eişimli olmasından ve ye yüzeyine homojen dağılmamasından dolayı otaya çıka. Ay ın Ye e bakan taafındaki otalama çekim kuvveti, diğe taaftaki otalama çekim kuvvetinden daha büyük olu, böylece yeküe, mekezlei bileştien doğu boyunca uzama eğilimi göstei. Ye küenin mekezine göe Ay ın konumunu a alalım ve yeküe üzeinde konumunda bi nokta düşünelim. Gm Bu noktadaki potansiyel ( ) olu. Buada m Ay ın kütlesidi. <<a için seiye açasak, a ( ) Gm cos ( cos )... elde edeiz. Buadaki, a ile aasındaki açıdı. a a a Seideki ilk teim bi sabit olup hehangi bi kuvvet oluştumaz. Gel-git kuvvetinin en büyük Gm değeini ikinci teim oluştuu. Bu duumda, çekim alanının bileşenlei g (cos ) ve a

13 Gm g cos. sin olu. Ay-dünya için m /Ma =5,6. -8, Güneş-dünya için ise a m /Ma =, olaak bulunu. Bu duum güneşin etkisinin, ayın etkisinin yaklaşık yaısı kada olduğunu beliti. Yeni ay da ya da dolun ay da güneş ve ay aynı yönde haeket edele ve gelgit olaylaı oldukça yüksekti. Bunlaa şiddetli gel-git haeketi deni. Öte yandan ay ın biinci ve üçüncü çeyeğinde, ay ve güneş bibiine dik olduklaı zaman, onlaın etkilei bibiini yok ede ve zayıf gel-git haeketine sebep olu. Bu zamanlada gel-git haeketleinin bağıl yükseklikleinin ölçülmesi, ay ın kütlesinin bulunmasında ilk yöntemleden bii oldu. Gel-git ile okyanuslaın yükselme miktaını veen bağıntı, çekim alanı bileşenleinden, h ( ) h ( cos ) olaak elde edili. Buada h =m 4 /Ma dü. =67 km kullanılaak ay için h =,6 m, güneş için de h =,6 m buluuz. q 6)ALAN DENKLEMLERİ: Oijindeki bulunan bi q yükünün elektik alanı E ˆ 4 dı. Yükü saan kapalı bi S yüzeyinde, E nin yüzeye dik olan bileşeninin yüzey integali E. n. ds ( ). d olu. Buada küesel yük yoğunluğu, yüzeye dik olan nomal vektö, v s v ise s yüzeyinin kapladığı hacimdi. Gauss teoemine göe yüzey integali, E nin divejansının hacim integaline eşitti, E n ds... E. d. Buadan da E / bulunu. Elektik s v alan E alınıp, E nin divejansında yeine konduğunda, / şeklindeki Poisson denklemine ulaşılmış olu. Boş uzayda bu denklem şeklinde Laplace denklemine dönüşü. Mehmet TAŞKAN KAYNAK: ) ÇOLAKOĞLU,Kemal, Çevii editöü., KIBBLE,T.W.and BERKSHIRE, F.H, KLASİK MEKANİK, Dödüncü baskıdan çevii, Palme yayıncılık, Ankaa, 999. ) KİTTEL, Chales., KNIGHT,D.Walte., RUDERMAN, A.Malvin., Çevii:NASUFOĞLU, Rauf., MEKANİK, Bekeley Fizik Pogamı, Cilt-,.baskı, Güven Yayıncılık. ) CRAWFORD,Fank.S, Bekeley, Califonia Üniv., Çevii Editöü: NASUHOĞLU,Rauf., TİTREŞİMLER VE DALGALAR, Bekeley Fizik Dizisi-, Güven Yayıncılık.