KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi"

Transkript

1 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

2 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý ve etkinliðe katýlacak Ýtalya, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Baltýk ülkelerinin firmalarý ile eþleþtirilmesini amaçlamaktadýr. Bu proje ile Kocaeli'deki KOBÝ'lerin yabancý pazarlara açýlmalarýnda önemli bir ivme kazanýlmasý hedeflenmiþtir. Kocaeli firmalarýnýn üretim ve satýþ aþamalarýnda ihtiyaç duyabileceði dýþ pazarlara açýlýmý; Lüksemburg'daki etkinliðe katýlacak eþdeðerdeki KOBÝ'lerce karþýlanacaktýr. Ayný þekilde etkinliðe katýlacak yabancý firmalarýn ihtiyaç duyduklarý mal, hizmet, teknoloji transferi ve sistem geliþtirme gibi konularda da Kocaeli'deki projeye dâhil olan KOBÝ'ler teklif verme imkânýna sahip olacaktýr. Böylece küçük ve orta boy iþletmelerin ihracat kapasitelerinin artmasý, Avrupa pazarlarýna açýlmalarý hedeflenmektedir. Projenin uygulanmasý Export2Europe Programýyla eðitim ve uluslararasý iþ geliþtirme hizmetlerinin bir arada yürütülmesi hedeflenmiþtir. Bu kapsamda KOBÝ'lere yönelik bir hizmetler bütünü sunulmasý amaçlanmýþtýr. Proje kapsamýnda belirli bir standardý yakalayan firmalar deðerlendirilecektir. Baþvurularýn çok olmasý halinde ön eleme yapýlacaktýr. Sonuç olarak seçilen 20 firma Kasým 2009 tarihinde Luksemburg'da yapýlacak KOBÝ forumunda katýlýmcý firmalar ile iþ geliþtirme görüþmeleri yapma imkânýna kavuþmuþ olacaktýr.

3 5 4 Proje takvimi Export2Europe organizasyonu tanýtým (lansman) toplantýsý (29 Eylül 2009) Katýlýmcý þirketleri belirleme süreci (23 Eylül-2 Ekim 2009) Proje sürecinin temel baþlýklarý Katýlýmcý þirketlere yönelik ihracatý artýrma temalý eðitim (3-11 Ekim 2009) Danýþmanlýk ihtiyaçlarý (19 Ekim-16 Kasým 2009) Firma eþleþtirme etkinliðine katýlým (23 Ekim-25 Kasým 2009) Lüksemburg uluslar arasý firma eþleþtirme etkinliði forumu 1-Projeye dahil olmak için Kocaeli ABÝGEM ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi internet sitelerinde yer alan ön kayýt formunu doldurmanýz gerekmektedir. 2- Ön kayýt yaptýran firmalarýn yeterlilikleri evrak üzerinde incelendikten sonra çalýþma koþullarý yerinde ziyaretlerle tespit edilecektir. Bu ziyaretler kapsamýnda söz konusu KOBÝ'nin yarým günlük çalýþmasý takip edilerek kapasitesinin ölçümü yapýlacaktýr. 3- Mülâkat ve ölçümlerin ardýndan tespit edilen KOBÝ'lere yönelik üç ayrý eðitim programý uygulanacaktýr. 4- Verilen eðitimde baþarýlý olduðu ABÝGEM tarafýndan tespit edilen firmalar Lüksemburg'daki foruma katýlmaya hak kazanmýþ olacak ve Fuar Kültürü ve Yeni Pazarlara Açýlma konulu eðitime alýnacaktýr. (26-27 Kasým 2009)

4 6 7 Sonuçlar Faydalar Kocaeli'de bulunan küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerin dünyayý saran ekonomik kriz ortamýnda yeni pazarlara açýlmasýna imkân saðlanmýþ olacaktýr. Bu kapsamda: 1-Katýlýmcý firmalarýn dýþ ticaret ile ilgili olarak alt yapýlarýnda ciddi bir iyileþme saðlanacak ve tecrübe kazanýlmýþ olacaktýr. 2-Seçilen firmalarýn tanýtým görselleri modern bir anlayýþ ve profesyonel bakýþ açýsýyla yeniden tasarlanarak, kendilerini daha güzel ifade edebildikleri ve ürünlerini tanýtabildikleri çizgiye getirilmiþ olacaktýr. 3-Yurt dýþýndaki þirketlerle meydana gelen stratejik ortaklýklar ve iþbirliði imkânlarý deðerlendirilerek çeþitli ticarî anlaþmalar yapma ve teknoloji transferi imkânlarý doðacaktýr. Diðer bilgiler: Eðitim Katýlýmcý firmalara verilecek eðitim 2 aþamalý olarak gerçekleþtirilecektir. Birinci aþamadaki programlarýn konularý þu þekilde belirlenmiþtir: 1- Ýhracat operasyon uzmanlýðý eðitimi 2- Dýþ ticarette kullanýlan belgeler eðitimi 3- Ýhracatý geliþtirmek için dýþ ticarette yatýrýmlar ve devlet teþvikleri eðitimi Ýkinci aþamaya geçmeye hak kazanan 20 katýlýmcý firmaya ise; 4- Yeni Pazar bulma ve fuarlar, konulu bir eðitim programý uygulanacaktýr. Ýlk üç programla baþvuru yapan firmalarýn ihracat bilgisi üst düzeye çýkarýlýrken, son eðitimle birlikte katýlýmcýlarýn uluslararasý iþ görüþme becerisi edinmeleri saðlanacaktýr.

5 8 9 Kocaeli ABiGEM Tanýtým kataloðu 20 katýlýmcý firma için 150'þer adet Ýngilizce ürün tanýtým kataloðu hazýrlanarak etkinliklere tanýtým materyalleri anlamýnda da en iyi þekilde hazýrlanmalarý saðlanacaktýr. Ýdari masraflar Kocaeli ABÝGEM, firmalardan eþleþtirme sistemine dâhil olmalarý ve giriþlerin yapýlabilmesi için idari masraflarýn karþýlanabilmesi adýna belirli bir kayýt ücreti tahsil edecektir. Ýþ Geliþtirme Merkezi uygulamalarýnýn Türkiye'deki ilk örneklerinden biri olan Kocaeli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) A.Þ., Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelere yönetimsel ve teknik alt yapýlarýnýn geliþtirilmesi için eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri veren bir kuruluþtur yýlýnda Avrupa Birliði projesi olarak kurulan ve 2006 yýlýndan bu yana anonim þirket olarak faaliyetlerine devam eden, Kocaeli ABÝGEM A.Þ.'nin ortaklýk yapýsýnda Kocaeli Sanayi Odasý, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasý, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasý, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasý, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparký gibi Marmara Bölgesinin ekonomik hayatýnýn önemli oyuncularý yer almaktadýr. Yol ve konaklama masraflarý ile pasaport ve vize iþlemleri firmalara aittir. Ayrýntýlý Bilgi Ýçin: Yelda KANPARA Burçin ATEÞ Tel: Tel: E-posta: E-Posta:

6 10 11 Kocaeli Büyükþehir Belediyesi 2004 yýlýnda gerçekleþtirilen kanuni deðiþiklik sonucu Ýzmit Büyükþehir Belediyesi yerine kurulan Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, 12 ilçede yaþayan 1,5 milyon nüfusu ve km² yüzölçümü ile Türkiye'nin yüzölçümü küçük ama bunun aksine sanayi yönünden en önemli vilayetlerinden birisidir. Ülkede üretilen sanayi ürünlerinin yaklaþýk % 16'sý Kocaeli'nde imal edilmektedir. Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþk aný Ýbrahim Karaosmanoðlu'nun talimatýyla küçük ve orta boy iþletmelere yetiþmiþ ara iþ gücü saðlamak üzere KOMEK'te düzenlenen kurslarla meslek eðitimi verilmektedir. Basýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý AB ve Dýþ Ýliþkiler Þube Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan AB projeleri ile de ülkemizde açýðý bulunan iþ kollarýnda istihdama yönelik eðitim programlarý yürütülmektedir. Kocaeli ABÝGEM A.Þ. Kurumsal Yapýlanma, Eðitimde Mükemmellik Merkezi, ABÝGEM Teknopark, Uluslararasý Ýþ Geliþtirme hizmet paketlerini yaygýnlaþtýrarak iþ dünyasýna yeni yaklaþýmlar getirmek ve bölgesel kalkýnmaya katkýda bulunmak hedefleri doðrultusunda faaliyet göstermektedir. Kocaeli ABÝGEM A.Þ., rekabetin ve yenilikçiliðin geliþtirilmesi amacýyla 40'ý aþkýn ülkede faaliyet gösteren Avrupa Ýþletmeler Aðý (EEN) ve Uluslararasý Ýþ Geliþtirme Platformu (B2 Fair) ortaklarýndandýr. Bu ortaklýklar kapsamýnda Türkiye için önemli bir çok ülke ile (Ýngiltere, Almanya, Ýtalya, Kuzey Ýrlanda, Ýspanya, Belçika, Hollanda ve Luxemburg) yurt dýþý ve yurtiçi iþ geliþtirme aktiviteleri gerçekleþtirilmektedir. Kocaeli ABÝGEM ve Kocaeli Büyükþehir Belediyesi'nin yürüttüðü bu ortak çalýþma ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atýlmýþtýr. Böylece Kocaeli'deki KOBÝ'lerin yurt dýþýndan eþleþtirme sonucu proje ortaðý bularak yabancý pazarlara çýkýþýnýn kolaylaþtýrýlmasý hedeflenmiþtir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

2003 Yýlý Faaliyet Raporu 03 2003 Yýlý Faaliyet Raporu 2003 Yýlý Faaliyet Raporu Kapak Görseli (Detay) Sultan Kayýtbay ýn armasýný taþýyan Memluk halý parçasý Mýsýr, 15. yüzyýlýn son çeyreði A: 945 x 234

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Yýllýk Faaliyet Raporu

Yýllýk Faaliyet Raporu Yýllýk Faaliyet Raporu 2006 1 M Ý S Y O N U M U Z Yaþam kalitesinin ve ülkemizin rekabet gücünün artmasýna katkýda bulunmak amacýyla ölçüm birliði ve güvenilirliðini saðlamak, bu doðrultuda uluslararasý

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 185 1 Ýçindekiler 52 22 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Aralýk 2014 Yýl :13 Sayý : 185 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı